__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

团结在一个共同的目标下,要比团结在一个人周围容易的多。 “IT IS A LOT EASIER TO UNITE THE COMPANY UNDER A COMMON GOAL, RATHER THAN UNITING THE COMPANY AROUND A PARTICULAR PERSON.” Jack Ma, Founder and ex-CEO of Alibaba Group

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 1


Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Maquetació i Disseny Gràfic: Carles Ivanco

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPCALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis, celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser

del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen interès que aquest NEWS

funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

04 CORRESPONSALS

36 THIS IS XINA

06 EDITORIAL

38 HISTÒRIA

10 ACTIVITATS 2014

40 NOTÍCIES

15 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

44 BORSA DE TREBALL

31 VIURE I TREBALLAR A LA XINA

46 LINKS D’INTERÈS

33 DISCOVERING CHINA (发现中国)

10

15

31

33

36

44

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 3


CORRESPONSALS ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Shanghai Beijing

Jiaxing Suzhou Hong

Kong Guangzhou

4 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

Jiangmen Kaiping

Shenzhen


SHANGHAI

Alexis Roig

Irene Fiol

Eduard Carreira

Joan Piera

Guillem Pagès

Alexis Lago

Gil Serra

Cristina Castillo

BEIJING

John Waller

JIAXING

SUZHOU

Josep Gayolà

Santi Codina

Javier Ycobalzeta

HONG KONG

JIANGMEN

Raül Guerra

Pablo Trujillo

Àlex Quinteri

Leire Mancisidor

KAIPING

Albert Ferrari

Girbal Balart

SHENZHEN

Xavier de Vicente

Marc Boix

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 5


EDITORIAL El paper de Xina en el mapa energètic mundial

Antonio Llardén President d’Enagás

E

l passat mes de maig era notícia l’històric contracte signat entre la companyia russa Gazprom i la xinesa CNPC pel que Rússia subministrarà gas natural a Xina durant els pròxims 30 anys. L’acord coincidí en el temps amb el deteriorament de les relacions entre Rússia i Ucraïna, que encara avui mantenen en suspens a Europa per la seva alta dependència del gas rus. Lluny del que diversos mitjans de comunicació varen interpretar en aquell moment, aquest pacte entre Rússia i Xina no és conseqüència directa de les tensions polítiques que s’estan vivint a Ucraïna. Es tracta d’un acord en el que es treballa des de fa anys, on el principal punt de conflicte ha estat el preu. Després d’una dècada d’intenses negociacions, s’aconseguí arribar a un punt d’acord que és, sens dubte, beneficiós per ambdues parts: Xina té un gran interès en reemplaçar el carbó per gas i Rússia vol augmentar la seva quo-

Descarregar versió en Castellà

ta en les exportacions mundials de GNL. Europa, mentrestant, no ha de mirar aquesta aliança amb inquietud, donat que la quantitat de gas que Rússia vendrà a Xina serà, al final de la dècada, inferior al 25% del que actualment ven al nostre continent. Més que com a una amenaça, els europeus haurien de veure el pacte rus-xinès com una oportunitat per millorar i diversificar les nostres fonts d’energia, tal i com ha fet Xina en els últims anys. El major consumidor energètic mundial sembla estar fent una forta aposta pel gas natural. A dia d’avui és també el tercer consumidor del món de gas, per darrera d’Estats Units i Rússia. L’Agència Internacional de l’Energia preveu que pel 2019 el país augmenti la seva demanda fins als 315 bcm. Xina importa gas natural via gasoducte de vàries regions del centre d’Àsia, com Turkmenistan, Uz-

6 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

bekistan o Kazakhstan i, gràcies a aquest nou contracte, a partir de 2018 rebrà també gas natural procedent de Rússia. A més, com a part de la seva estratègia de disminuir l’ús del carbó en favor del gas, Xina vol enfortir de manera especial les importacions de GNL. Aquestes poden ser una peça clau per a la seva seguretat energètica, evitant problemes o talls de trànsit per disputes geopolítiques, i també ajudar a combatre el cada vegada més preocupant problema de la contaminació ambiental del país. A dia d’avui, Xina rep gas natural liquat d’Austràlia, Qatar, Indonèsia, Malàisia i Papua Nova Guinea a través de contractes long term que estableixen les companyies estatals CNOOC, PetroChina i Sinopec. Per altra banda, es creu que el país podria acollir les majors reserves de shale gas del món i, encara que pel moment no disposa dels recursos necessaris per provar-lo


i desenvolupar-lo, aquest és un dels factors que estan posicionant a Xina com un dels actors més rellevants de l’Àsia i del panorama energètic mundial. Actualment el gas natural suposa al voltant del 4% del mix energètic xinès, però el Govern ha manifestat que planeja que el seu pes s’incrementi fins al 8% aproximadament a finals del 2015 i fins al 10% el 2020. Aquestes ambicioses previsions requereixen però, comptar amb una àmplia i sòlida xarxa d’infraestructures gasistes que permetin la producció, importació i transport d’aquests volums de gas, un repte que el país xinès té en gran part encara per davant. Es comenta molt en els mitjans de comunicació del desig de Xina en expandir la seva influència a la resta del món. És cert que durant els últims anys nombrosos fons d’inversió han mostrat la seva intenció d’entrar en mercats in-

ternacionals, entre ells l’espanyol, quelcom que no fa més que demostrar l’atractiu del nostre sector energètic.

treballat per aconseguir una mallada xarxa d’infraestructures que garanteixi la seguretat del subministrament energètic espanyol.

Tot i així, és menys conegut i menys comentat que Xina també mira també cap a Espanya amb l’objectiu d’aprendre i nodrir-se de la valuosa experiència i saber fer de les nostres empreses energètiques, al comprovar que comptem amb un Sistema Gasista segur, competitiu i eficient.

Aquest tipus d’acords són positius no només per a les empreses, també per al país, al contribuir a enfortir els llaços que mantenim amb Xina. Tot i la importància d’aquestes relacions bilaterals, encara és necessari un major coneixement i difusió de la influència que la potència asiàtica té en l’economia global, i més concretament, en el sector de la energia. En aquest sentit, és fonamental la labor didàctica que realitzen mitjans com el News Enginyers Xina, que posa el focus d’atenció en un país cridat a convertir-se en una peça clau del mapa energètic mundial.

En aquest sentit, és un orgull per Enagás que un gegant energètic mundial com PetroChina, propietat del grup CNPC, es posés en contacte amb la nostra empresa per, el 2010, establir varis acords de formació dirigits als tècnics de les seves instal·lacions. Que PetroChina vulgui que els seus enginyers aprenguin de les nostres pràctiques, la nostra tecnologia i el nostre capital humà suposa un important reconeixement a la tasca que Enagás ve realitzant en aquests 40 anys, en els que hem

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 7


EDITORIAL China’s place on the global energy map

Antonio Llardén Chairman of Enagás

L

ast May a historic contract was announced between the Russian company Gazprom and China’s CNPC, for Russia to supply natural gas to China for the next 30 years. The agreement coincided with a deterioration in Russian-Ukraine relations, which still has Europe on tenterhooks because of its heavy dependence on Russian gas. Contrary to the way in which part of the media interpreted it at the time, the agreement between Russia and China is not a direct upshot of the political tension in Ukraine. It is an agreement that has been in the pipeline for years, in which the main bone of contention has been the price. After ten years of intense negotiations, a settlement was reached that is unarguably beneficial for both parties in that China is very keen to replace coal with gas and Russia wants to increase its share in world LNG exports.

Europe, meanwhile, should not view this alliance with concern, since the amount of gas that Russia will sell to China will be, at the end of the decade, less than 25% of what it currently sells to Europe. Rather than a threat, Europeans should see the RussianChinese pact as an opportunity to improve and diversify our energy sources, as China has done in recent years. The world’s top energy consumer seems to be making a firm commitment to natural gas. It is also currently the third greatest gas consumer in the world, after the United States and Russia. The International Energy Agency predicts that by 2019 the country will have upped its demand to 315 bcm. China imports natural gas via pipelines from various parts of central Asia, such as Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan. With the signing of this new contract, it will also receive

8 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

English Version

natural gas from Russia as of 2018. Furthermore, as part of its strategy to cut coal consumption by using more gas, China is particularly seeking to strengthen LNG imports. This may be key to its energy security, providing there are no supply issues or cuts due to geopolitical disputes, and will also help to tackle the country’s burgeoning environmental pollution problem. China currently receives liquefied natural gas from Australia, Qatar, Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea under long-term contracts drawn up by the stateowned companies CNOOC, PetroChina and Sinopec. In addition, it is thought that the country may have the world’s largest reserves of shale gas and although it does not currently have the resources to test and develop it, this is one of the reasons why China is emerging as


one of the most significant players in Asia and on the world energy stage. Natural gas currently accounts for about 4% of China’s energy mix, although the government has announced plans to raise this proportion to around 8% by the end of 2015 and to 10% in 2020. To achieve these ambitious figures, however, it needs a large, robust network of gas infrastructure to produce, import and transport this amount of gas, a challenge that still requires a lot of work. Media reports that China is seeking to expand its influence in the rest of the world abound. It is true that in recent years many investment funds have expressed an interest in entering international markets, including Spain, which just goes to show how attractive our energy sector is. However, what is less known and less commented on is that China

also looks to Spain to learn from and build on the valuable experience and expertise of our energy companies, knowing that we have a secure, competitive and efficient gas system. In this regard, EnagĂĄs was honoured that a global energy giant such as PetroChina, owned by the CNPC group, contacted our company to conclude various agreements for training the technicians working in its facilities in 2010. The fact that PetroChina wants its engineers to learn from our practices, our technology and our human capital is major recognition of the work that EnagĂĄs has performed over the last 40 years, during which we have strived to achieve a meshed infrastructure network to ensure the security of Spanish energy supply.

importance of these bilateral relations, we still need more knowledge and awareness of the influence that this Asian power has on the global economy, and specifically on the energy sector. The informative role played by media such as News Engineers Xina, which focuses on a country set to become a key part of the global energy map, is vital to achieving this.

Agreements such as this are positive not only for companies but also for the country, as they contribute to strengthening our links with China. However, despite the

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 9


ACTIVITATS 2014

10 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE


Activitats en preparació DESEMBRE 3 de Desembre de 2014

Situació del sector de la robòtica a la Xina Moderador: Joaquim Calsina, Sales Manager Espacio Solar La jornada tindrà lloc a la sala Pompeu Fabra, 5ª planta COEIC, Via Laietana, Barcelona.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 11


Jornada 23 de setembre / “Avantatges de Hong Kong per a l’estructuració i creixement a la Xina” Carles Palomo Reixach Co-Fundador and member of China Working Group Business Unit Director at Roberlo S.A.

El passat 23 de setembre va tenir lloc a la seu dels Enginyers Industrials de Catalunya una nova jornada organitzada pel GT-Xina. En aquest cas es tractava d’una jornada per mostrar, des d’una vessant molt pràctica, les avantatges que ofereix la signatura del conveni per evitar la doble imposició entre Espanya i Hong Kong, a les empreses que volen implantar-s’hi i créixer en el mercat xinès. Els ponents d’aquesta jornada foren: •

Siegfried Verstappen, Senior Investment Promotion Executive. Invest in Hong Kong Brussels

Stefano Passarello, CEO i fundador, People & Projects Ltd.

Judith Padrós, Responsable de P&P para Espanya, França y Portugal, People & Projects Ltd.

Màrius Rossell, CEO a SOLUTIONS TRILOGI SL

La presentació de l’acte i dels ponents, així com la moderació del debat, fou a càrrec de Carles Palomo, Director Unitat de Negoci a ROBERLO S.A. La sessió es va estructurar amb una presentació inicial a càrrec del Sr. Siegfried Verstappen, d’Invest in Hong Kong Brussel.les, introduint Hong Kong com a centre privilegiat per invertir a l’Àsia i explicant les avantatges específiques d’invertir-hi per entrar al mercat xinès en comptes de fer-ho a la Xina continental. Les segona ponència fou a càrrec de Stefano Passarello i Judith Padrós, de l’empresa People & Projects Ltd, amb una llarga i dilatada experiència en casos empresarials d’empreses europees que s’han implantat a la Xina, amb exemples de casos reals, destacant la importància d’assessorar-se bé des d’un inici abans d’implantar-se al país asiàtic, el que permet així aprofitar les avantatges

12 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

fiscals, administratives i d’idioma (anglès a Hong Kong en comptes de xinès a la Xina continental) que Hong Kong ofereix i evitar els maldecaps que comporta canviar la societat de Xina continental a Hong Kong una vegada s’ha iniciat la activitat. Finalment, Màrius Rosell ens explicà el cas de l’empresa que va fundar fa 15 anys i mitjançant la qual s’ha introduït des de fa uns anys al mercat xinès i els serveis que ofereix a nivell d’ecommerce per aprofitar les avantatges d’internet per entrar en un dels mercats més grans del món (més de 600 milions d’internautes amb un promig de connexió diari de més de 4 hores) i amb un creixement espectacular pels propers anys gràcies al creixement del sector de les telecomunicacions. Per a més informació podeu consultar els presentacions dels ponents a la pàgina web del COEIC o posar-vos en contacte amb el grup Xina al correu xina@mail.eic.cat.

English Version

23rd September / “Advantages of investing in Hong Kong to start a business and grow successfully in China” On Tuesday 23rd September 2014, it was held at COEIC headquarters another event organized by the China Working focused on the advantages of investing in Hong Kong after the double taxation agreement between Spain and Hong Kong was signed. The speakers at the event were:


Siegfried Verstappen, Senior Investment Promotion Executive. Invest in Hong Kong Brussels

Stefano Passarello, CEO and Founder, People & Projects Ltd.

Judith Padrós, Spain, France and Portugal Responsible, People & Projects Ltd.

Màrius Rossell, CEO at SOLUTIONS TRILOGI SL

The introduction of the event and the spekears was led by Carles Palomo, Business Unit Director at ROBERLO S.A. The introduction about the advantages of investing in Hong Kong as a privileged location in Asia and the specific advantages as opposed to investing in mainland China, was given by Mr. Siegfried Verstappen, Senior Investment Promotion Executive at Invest in Hong Kong Brussels.

professionally assessed from the beginning of the project, in order to take advantage of what Hong Kong can offer from a taxation point of view, administration, language (English instead of Chinese in mainland China) and avoiding all the problems of moving from mainland China to Hong Kong once the company is running. Finally, Màrius Rosell explained about his company which founded 15 years ago, the experience in China for the last years and the services they offer related to e-commerce to take advantage of one of the biggest internet markets in the world (over 600 million net surfers connecting each of them an average over 4 hours per day) and with a spectacular growing rate in the next years due to the telecommunications sector expected grow. In case you need additional information, the speaker’s presentations can be found in our website (www.eic.cat) or you can contact as at xina@mail.eic.cat.

Stefano Passarello and Judith Padrós, from People & Projects Ltd, with a large experience assessing European companies to invest in China, shared with us some business cases, emphasizing the importance of being

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 13


L’Associació d’estudiants xinesos de la UPC visita el COEIC

Joaquim Calsina Sales Manager Espacio Solar

El passat divendres 3 Octubre, el Grup Xina de la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica i el Degà del COEIC, es van reunir amb una delegació de l’Associació d’Estudiants Xinesos de la UPC, UPC-AECH, liderada per Congcong Sun i TingTing Ashen. Aquesta associació va néixer el març del 2014 amb l’objectiu d’aglutinar els interessos dels estudiants xinesos a la UPC, que en aquests moments ja són uns 300 estudiants, tant de carreres universitàries com de postgraus, màsters i doctorats, com el cas de Congcong que és estudiant de Doctorat en Automatic Control Systems a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de la UPC. La UPC-AECH és una associació registrada legalment amb base a la UPC.

14 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

L’objectiu d’aquesta primera reunió era veure punts d’interès comú, de quina forma el COIEC podia oferir cobertura i serveis a aquests 300 enginyers xinesos, així com el valor afegit que ells poden aportar al nostre col· lectiu. En aquest moments l’UPC-AECH, està preparant un Fòrum acadèmic , en el qual estem valorant la participació del COIEC. Així mateix hem ofert als membres d’aquesta associació la possibilitat de ser “SOCI ESCOLAR” del COIEC, per poder gaudir així d’una sèrie de serveis sempre que es compleixin els requisits requerits. La reunió va ser molt interessant i obre a les dues associacions un recorregut molt llarg i ple de noves oportunitats en ambdós sentits.


INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 15


Shenzhen: un pol d’innovació al costat de Hong Kong

Victoria Sáenz, Àrea de Mercats Daniel Rajmil, PhD, Innovació Internacional

L

a Xina ha entès que en el context políticeconòmic actual cal innovar si el país no vol quedar-se enrere. En aquest sentit, la proximitat geogràfica entre Shenzhen i Hong Kong, ha propiciat l’aparició especialment durant els darrers anys d’un cercle d’innovació al Delta del riu de les Perles. La regió de Guandong és la província més poblada de tota la Xina i compta amb

16 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

més de 104 milions d’habitants, considerant-se una de les regions més pròsperes del país gràcies a la seva llarga tradició industrial, ara també fortament innovadora. Shenzhen ha passat a ser un referent tecnològic per a tota la Xina i Àsia. És una ciutat innovadora que juga un gran paper d’aglomeració de departaments d’Rdi a la República Popular de la Xina. Situada a la frontera amb Hong Kong té una ex-


tensió de 1.948 quilòmetres quadrats i una població de gairebé 11milions d’habitants. L’aparició de diferents universitats i instituts de recerca d’alt nivell, sumats a un fort teixit industrial ha propiciat un vincle entre creixement i innovació, provocant l’enfortiment governamental d’una xarxa d’agents d’innovació altament competitiva en producció científica i tecnològica. Tant per part de l’Administració Pública com del sector privat existeix un gran interès per consolidar la Xina com un referent tecnològic dins del continent asiàtic, a l’igual que d’altres països veïns com ara Corea del Sud, Japó o Singapur i, de pas, treure’s de sobre l’etiqueta de la Xina com un país proveïdor de mà d’obra barata. Ja són molts anys d’obertura al comerç internacional i el país vol demostrar més que mai que saben interactuar i treballar segons les exigències del món occidental. Qualsevol país que vulgui destacar a nivell internacional i convertir-se en una potència comercial ha d’estar al nivell en l’àmbit tecnològic i la innovació. La Xina ho sap i vol posar tots els mitjans per aconseguir convertir-se en un referent mundial. En aquest procés, la ciutat de Shenzhen ha experimentat una evolució trepidant, passant de ser una

ciutat tradicionalment pesquera a un gegant tecnològic. Des de 1980, quan va ser declarada zona econòmica especial per part del Govern Central, la innovació i la tecnologia han passat a ser pauta comuna d’actors econòmics, polítics i comercials de la ciutat, empenyent al municipi ha convertir-se en una de les 5 ciutats xineses amb un GDP més elevat. Diferents factors han afavorit aquesta evolució, entre ells, unes polítiques d’innovació clarament favorables, un teixit industrial fort i una nova cultura emprenedora. En aquest procés, la falta inicial d’institucions de recerca i universitats pròpies ha estat compensada per la recerca privada i la instauració gradual d’oficines locals d’instituts de recerca xineses, així com la predisposició governamental a l’establiment d’institucions estrangeres d’investigació. Una diversificació de recerca, on el sector privat segueix tenint el paper clau en la recerca aplicada d’una metròpolis industrial que mira sempre al mercat. Exemple d’aquestes sinergies d’innovació empresarial és el gegant tecnològic Huawei Technologies, motor de la investigació a la zona. Shenzhen s’ha convertit en un pol atractiu per a la innovació i transferència tecnològica a la Xina, allunyant-se de ser exclusivament la fàbrica manufactu-

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 17


rera de Hong Kong. L’any passat, la inversió en Rdi va arribar al 4% del PIB convertint a la ciutat en un punt calent per a la innovació internacional. Amb un panorama favorable, Shenzhen ha definit diferents sectors estratègics per a la ciutat: la biotecnologia, les TIC, el sector energètic, els nous materials i les industries creatives i culturals, arribant a créixer un 19,8% en el darrer any. En aquest sentit, el teixit industrial de la ciutat ha creat una nova cultura emprenedora on el 90% de la investigació es duta a terme per les empreses i on el 90% de les patents també son desenvolupades per el teixit empresarial. Mostra d’aquest creixement és l’aparició de nous fàrmacs totalment patentats a Shenzhen i el seu lideratge en genètica. Altres punts forts els trobem en el camp de les noves energies, el cotxe elèctric o l’energia solar. A més a més, l’ús de tecnologies transversals com la nanotecnologia aplicada a nous materials es manté a l’ordre del dia. Per últim, Shezhen, al igual que la majoria del món, no deixa d’invertir esforços cap a la millora de les smart cities, on l’ús de les noves tecnologies i el Big Data permeten una millora d’eficiència. La Xina avança a passes agegantades a nivell tecnològic. A més a més, com a data de referència cal destacar que, en un radi de 50km de Shenzhen es troben 6 de les primeres línies de producció mundials d’ordinadors i accessoris, així com d’equipacions de comunicacions, productes digitals d’audio-visuals, panells, software i biomedicines i també a la zona de Shenzhen estan establertes les centrals de producció i Centres I+D de 180 de les 500 empreses del llitat “FORTUNE 500”, un llistat de les 500 majors empreses americanes segon els seu volum de vendes. En un mapeig favorable per a la transferència tecnològica catalana i la comercialització de la innovació catalana, la fira de tecnologia de referència a la Xina, la “China Hi Tech Fair”, es converteix en cita quasi obligada. Una fira que es celebra anualment a Shenzhen durant el mes de novembre i que no ha para de créixer any rere any. Un esdeveniment adreçat a les empreses del sector de l’alta tecnologia, des de les petites i mitjanes empreses fins les grans, i que permet que totes elles puguin donar a conèixer el seu know-how i els seus productes i serveis al món i a la Xina. A més a més, en un país amb un índex d’inversió creixent en rdi, la ocasió permet explorar les principals institucions de recerca al país, obrint

18 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

possibles vies de col·laboració tecnològica. L’exhibició consta de 105.000m2 i més de 3.000 expositors, que permet a les empreses xineses i de tot el món interactuar i trobar contactes comercials així com partners per a realitzar transferència i cooperació tecnològica. En conclusió, la fira es presenta com el marc ideal per mantenir reunions B2B , per participar a fòrums d’innovació d’alt nivell i per aconseguir el que des de Catalunya, sense viatjar a la Xina, no es podria aconseguir. Per aquest motiu, des d’ACCIÓ, ja en l’edició de l’any passat, vam acompanyar a quatre empreses catalanes de diferents àmbits de la tecnologia, les quals van participar en un estand agrupat, arribant a realitzar 165 reunions B2B i tancant acords de col· laboració amb empreses xineses i d’arreu del món. Per les raons esmentades, aquest any 2014, oferim novament la possibilitat a 7 empreses catalanes i un centre tecnològic a viatjar de la mà d’ACCIÓ per tal de prospeccionar el mercat xinès i trobar els contactes adients tant a nivell local com internacionals així com participar d’un nou itinerari complementari amb visites i seminaris d’innovació. La Xina s’ha obert al canvi, per això cal ser pioners i posicionar-se per tal d’aprofitar les oportunitats tant comercials com d’innovació que aquest mercat presenta. Una nova era tecnològica que ens farà de ben segur canviar la percepció d’antics clixés sobre el país davant d’una etiqueta “Made in China”.


One of the most relevant events in Asia in the world of design, architecture and urban planning Barcelona, Guest City at Beijing Design Week prop

Damià Martínez Director of the Performing and Visual Arts Department Institut Ramon Llull

B

arcelona will be the Guest City at the forthcoming Beijing Design Week (BJDW), one of the most relevant events in Asia in the field of design, architecture and urban planning which will be held from 26 September to 3 October. With this invitation, Barcelona will present a programme that has been coordinated by the Institut Ramon Llull with the collaboration of the City Council of Barcelona. This ambitious project is sponsored by Air China, which recently started the first direct air route between Barcelona and Beijing. Taking part in BJDW as Guest City enables Barcelona to use a unique and outstanding platform from which to showcase the city’s pre-eminence in design, creativity and innovation. Already internationally recognized for its design excellence Barcelo-

English Version

na boasts a number of established design schools, important institutions promoting design, and the creation of the Design Hub set-up by Barcelona City Council with the aim of creating a museum and a new home for design in Barcelona. The city hopes to serve in bringing design and society closer together, promoting design amongst citizens, professionals, entrepreneurs and the wider public, while also taking into consideration the economic and cultural dimensions of this creative sector. Barcelona’s project in BJDW will include a number of exhibitions and activities, conferences and collaborations with local design centres and the visit of a commercial delegation with businesses in the design sector. Barcelona’s participation will also include a unique action, the presentation at different locations in Beijing of the “Barcelona Horse”, a large iron horse

“THINKING BIG MAKES US GROW” Dídac Lee, Managing Director of Inspirit and

It doesn’t matter if it’s a startup or a multinational, it doesn’t matter if there are small investments or large international ventures. In Barcelona, what matters are big ideas, people, opportunities... Everything has a place in one of the main European capital cities with most projects of international investment. That is why Barcelona makes you grow, makes you dream while keeping your feet on the ground, even further than the horizon.

BARCELONA, THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION A prize awarded by the European Commission in 2014

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 19


that inspires the image of the project and, through the creativity and innovation of our city, is a nod to Chinese culture which this year celebrates the year of the horse. The BJDW is a great event that shows the creativity of Beijing and also constitutes a laboratory for fostering the knowledge of design among Beijing citizens and visitors. Last year, the week-long event received around 5,000,000 visitors. Every year, the organizers of BJDW invite a city to show its potential in the field of creation and design. Previous guest cities have been London (2011), Milan (2012) and Amsterdam (2013). As a result of the Institut Ramon Llull’s participation in previous editions, Barcelona was successful in being invited as guest city to this year’s event. This invitation has given Barcelona its own pavilion with an area of 3,500 m2 in the 79 Tank building, located in 751 district, a former industrial zone which has now been transformed and is one of the focal points of creativity and design. This pavilion will house an exhibition, entitled “Barcelona, a future inspired by design”. From architecture to graphic design, from furniture design to fashion, from industrial design to technology applied to design, this huge exhibition will show the city as a complete ecosystem of design and creativity, including a selection of thirty objects designed and produced in Barcelona by companies and studios such as Santa & Cole, Lekué, Roca, Volta, Nani Marquina, AD Lighting, Simon and Lamp, amongst others. The exhibition will also include a range of information on Barcelona institutions and facilities, and on the business and professional world, with a considerable amount of audiovisual content. The Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya will take part with a participative project in 79 Tank, that aims to allow visitors and students from different universities to familiarise themselves with the new techniques of digital manufacturing. Visitors to the pavilion will be able to participate in the creation of a large structure built from small parts which will later be 3D printed and laser cut. Other activities, conferences and business gatherings of all kinds will take place in the 79 Tank: meetings with Chinese tour operators, lectures about Barcelona and its creativity and film projections.

20 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

In the framework of this initiative a number of business seminars have been programmed: “Barcelona, the gateway for investment in Europe” (organized by ESADE) the “Beijing - Barcelona Dialogues: Entrepreneurial Initiatives in a Global Environment” (co-hosted by Barcelona-based Casa Àsia). There will also be business meetings and the signing of several cooperation agreements between both cities, organized by the area for Economic Promotion of Barcelona’s City Council. The project of Barcelona Guest City at Beijing Design Week will also include an extensive programme of activities in another area of the city, the Dashilar district, one of the oldest districts in the city, near Tiananmen square, but which is considered to be one of the most interesting sites on account of its cultural programme during BJDW. Here, Barcelona will present various exhibitions and activities which seek the participation and involvement of local residents and visitors.


Robotic and automation trend in China: re-shaping the labor market

Rosanna Terminio Managing Partner de Asecorp China

F

ortune magazine last year reported that:”based on China’s fertility rate and population growth, a recent study by two economists at the International Monetary Fund suggests that, without any changes in policy or the birth rate, China will begin to experience a labor shortage in about a decade. In fact, by 2025, the country could face a shortfall of 28 million workers.” This contraction of the labor market has been already visible. The growing dynamics in the economy of China central and west regions - present source of the biggest floating population in the world - and the rigid hukou regulation, that doesn’t help labor mobility within the country, have also contributed to this situation. This trend is coexisting with an increasing unemployment rate, especially affecting fresh graduate students, which are aiming to higher level and higher pay salaries. Not to forget, the raising complaints of lower skilled labor force for wages increase and healthier and safer working conditions. Further to the growing suicides rates and continuous attacks both by the workers and the public opinion, in 2011, Terry Gou, Foxconn Chairman, declared to the newspaper China Daily: “as human beings are also animals, to manage one million animals gives me a headache”. His objective at that time was to substitute 1 million workers with robots over the following three years (i.e. by 2014). Is automation and robotics the answer? Which impact will this have in the labor market in China and the world? In 2014 Foxconn hasn’t accomplished its massive re-organization project yet, however - followed by

English Version

other multinational and big local companies- it has already moved toward the replacement of labor force with automation and robots. According with International Federation of Robotics Statistical Department, in 2012 Asian market is the biggest purchaser of robots with China as the main market, followed by Japan and Korea, being the automotive sector the leading industry for use of industrial robots, followed by the electronic industry. China’s rate of robot per worker is still quite low compared to other Asian countries: 23 robots each 10.000 worker in 2012. The main industry players forecast here a tremendous opportunity. The Chinese Government is cautious. As we have experienced during the past months, stricter regulation have been implemented when applying for working or residence visa for the foreign employees, especially those with lower education degrees and limited working experience. However, the minimum wage increase on one side and the shortage of unskilled labor force on the other are facts. Furthermore, if we revise the 12th 5 year plan released on 2011, robotics is among the industries considered encouraged and key for China’s further economic and social development. The plan estimates that the revenue from the “intelligent equipment sector” will exceed 1 trillion RMB by 2015 with yearly growth of 25%. Beijing, Shanghai, Zhejiang, Guandong, Chongqing and Liaoning have set up Robotic Industry Federation and activated dedicated Industrial Parks. Due to the present low level of technology available from local manufacturers, most of the robots and automation systems are imported or produced by foreign com-


panies with 90% of the components to be imported. If this shows the enormous potential in China for this market, it should also make us consider about the lack of necessary talent required to develop this industry. This robotic and automation trend can be, as it is obvious, a solution for the labor shortage and labor cost increase but it will also require to re-locate and train unskilled workers – not being clear at present the government policies and level of control in this transition, it is difficult to estimate numbers, but they can be huge already in the medium terms – and new skills for an industry and a technology that in China is new born. To find local talents with significant experience it would be even more challenging than it is now. This can be a new opportunity for foreign talent with solid background and abilities. More and more Chinese Universities have cooperation with International Universities and Exchange programs to train the future talents. Still, the Chinese education system cannot support the development of required skills to satisfy the companies’ expectations and needs, for both local and international enterprises. It will require time to keep pace with the skills already acquired and developed by the West, not only at the individual level but also in terms of education system. This last inevitably affects the learning and creative processes important for further technological developments. Again, this is a good opportunity for the foreign talent with engineering background; but let’s be realistic: this will be permitted until the knowledge transfer into the Chinese labor market will be accomplished. Will this new “era of the machine”, which is a worldwide reality, be limited to blue collars? It seems for a couple of decades it will be so, since even for industrial and domestic application the technology is still expensive for most of the companies and accessible technology still has lower level performance compared to humans. Those, in turns, are being robotized by routine working processes and strict performance assessments like the ones implemented by Amazon in their warehouses and call centers. However, as we all know, developments can happen fast and a new improvement in the technique can change this forecast radically. The rise of Artificial Intelligence (A.I.) is an increasing challenge for white collars and some technical profiles too, espe-

22 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

cially when combined with the analysis of Big Data. However, as emerged in one conference held in August in Aarhus, Denmark, questioning the impact of Robotic in the society, this is not going to happen so fast, at least not for Industrial and Social applications. Scientists and technicians aim - with human like robots and other similar devices and in general the A.I. - to re-produce the cognitive process of the mind and make machine able to perform better and faster than humans but the reality is that costs still are extremely high and the performances are not stable. This won’t mean it is not going to happen. The question we cannot clearly answer now is: when it is going to happen? Then, how will the future labor market look like? As it occurred during the first industrial revolution, many jobs will disappear and will be replaced by the machine and robots. New jobs and skills will be required to interact with an automated reality that will inevitably influence our perception of the individual in the society and in the working environment, as well impact the whole society values. This is not science fiction, it is already here. Social media are already giving us a taste of this and we do not even realize it. What is really happening, as brilliantly explained by the philosopher Luciano Floridi in its book “The 4th Revolution”, is that we are reshaping our environment to serve technology and technology development. Technology is seen just as an extension of the human abilities, part of the human evolution. Thus, in order to survive into this changing environment we need to learn new skills. Will everybody be able to achieve the level of high standard and creativity required by the new vacancies? Maybe it is worth, as suggested by Mr. Floridi, we all together decide which kind of “human project” we are willing to make real and which is the application we want to give to the technologies and how to readapt the labor market and labor force for the best of both the enterprises and the society.


E-commerce: 10 Claves para realizar una exitosa estrategia en China

Manu Sanchez Monasterio Presidente del “China Marketing Center” del Club Marketing Barcelona

S

eguimos analizando en News Enginyers Xina las 10 Claves para realizar una exitosa estrategia de e-Commerce en China. Y lo hacemos reflexionado en esta ocasión sobre la 5ª clave; “Display marketing y Re-marketing”. En el día a día en dirección de marketing aquí en China es un hecho que el display marketing (como vamos a comentar en este artículo) sobrepasa a la publicidad en buscadores. En esencia por una razón bien clara: La e-generation china consume mucho más contenido a través de sus páginas webs favoritas y redes sociales chinas en las que participa activamente por formar parte de su “e-zona de confort”, que buscando alternativas en los clásicos buscadores. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la clase media alta china es una clara devoradora de “marcas” en las que confía y con las que poder ganar cara. Es en este contexto en el que el display marketing o presencia de, por ejemplo, banners de su marca y/o sus productos occidentales en las e-plataformas chinas más cool de tendencias en moda, alimentación, viajes turísticos… gana con claridad la batalla a los clásicos buscadores. Ya que el tema no es “que te encuentren cuando buscan un concepto o un producto en base a diversas palabras clave”, el tema es que en las páginas webs favoritas de la clase media alta china en tendencias y estilos de vida para los y las bailing, u hombres y mujeres directivos chinos de “cuello blanco” ( por ejemplo Elle China o Cosmopolitan China), se les diga que si lo que están buscando es una marca de referencia en cremas con la que blanquear su piel “la marca” es , por ejemplo, Nivea, fiel a su filosofía de blanqueado de piel “para China”( tal y como comunican los eslóganes de Nivea en China, 我的美白哲学 ), y el espacio web en el que informarse es nivea.com.cn y donde poder llegar a la compra del producto es nivea.tmall.com.

Versión Castellana

Esta es la base del concepto display marketing sobre el que, junto al de re-marketing , que explicaremos a continuación, seguimos reflexionando, trabajando sobre el ejemplo de éxito de Nivea en China y su posicionamiento con cremas blanqueadoras de piel para también (si, lo han leído bien) los hombres de clase media- alta chinos. Veamos a continuación sus características diferenciales como ganador recurso en dirección de marketing para China por ejemplo en trazabilidad , entre otros conceptos que vamos a ir viendo a lo largo el artículo. Es un clásico pensar, cuando se invierte por parte de las empresas occidentales en comunicación en China, que no hay forma de poder comprobar la eficiencia de la inversión publicitaria al ser, conceptualmente, una inversión que se hace, por ejemplo en marca, para que cuando el target chino piense en comprar un producto piense directamente en la marca occidental que mejor y con mayor frecuencia se ha dirigido a ella o él. Esta es la perspectiva clásica a la que display marketing aporta ciertamente mucho valor, ya que por el sistema de trazabilidad o tracking se puede saber perfectamente, siguiendo con el ejemplo de Nivea, cuántas personas han llegado a la página web de Nivea “para China” desde, por ejemplo, Elle China, portal chino de referencia en moda, y el recorrido que han hecho en su página web. No acaba aquí todo ya que (aquí entre el concepto re-marketing ) una vez que los netizens hombres chinos salen de la web (si no han comprado las cremas blanqueadoras de piel para hombres) siguen viendo esta “innovadora crema blanqueadora de piel para ellos”, de la que tan bien le hablaban en sus plataformas de referencia en moda, Elle y Cosmopolitan China (y que luego analizo con detalle tanto en la web Nivea para China como en su site en SinaWeibo, el Twitter chino). Allí

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 23


se la van encontrando vía banners o anuncios en su diario digital favorito, en su revista de negocios digital favorita o en su periódico digital de deportes favorito... favoreciendo así: 1.

Reforzar el prestigio de la marca Nivea en la mente de su target chino.

2.

Facilitar la compra del mismo en su mencionada tienda virtual en TMall (el Amazon chino”)

3.

Offline, descolgar el teléfono y llamar al call center de Nivea en China para tener información personalizada sobre el valor que les aporta o ir físicamente al punto de venta más próximo que se indique en la web corporativa para acabar comprando la deseada y “creada para ellos” crema Nivea blanqueadora de piel.

ticanal de marketing online & offline ” en el que Internet es efectivamente un excelente medio de comunicación y canal de ventas (e-commerce ), y en cuyo contexto los conceptos display marketing y re-marketing son ganadores facilitadores. Llegado el momento de redondear el proceso de diálogo personalizado con el cliente objetivo chino con la venta, lo que con más frecuencia se realiza es centralizar toda la venta online en TMall & TaoBao, los líderes del e-commerce en China. TMall (天猫 , el Amazon chino), creado en 2008 por Alibaba, cuenta con el 51% de las ventas online B2C en China. Es la octava página web más vista de China (para que se hagan una idea de la espectacular cuota de mercado de TMall en el B2C chino, la cuota de mercado B2C de Amazon en USA es del 20%). Con 2.000 tiendas de marcas internacionales (Apple, Uniqlo, Burberry, Disney… de entre el total de las 70.000 tiendas online que forman la comunidad TMall). TaoBao (淘宝 , el eBay chino), también de Alibaba y creado en 2003, cuenta con más de 500 millones de clientes (cada día utilizan TaoBao más de 213 millones de personas), 800 millones de productos registrados y abarca el 80% de la cuota de mercado C2C. Pues bien, pivotar en esencia sobre TMall como líder del e-commerce B2C en China es ganador en aportación de valor para la empresa occidental en China en:

Por tanto, con el concepto re-marketing lo que favorece la marca occidental es la compra del producto por parte de su target chino poniéndoselo literalmente y calculadamente delante cuando, tras haberlo visto en su market place de referencia, está leyendo tranquilamente sus diarios digitales favoritos. “La propuesta de valor de la marca occidental acompaña armoniosamente y muy bien recomendada a su target a lo largo de su navegación diaria por el internet con características chinas” y, evidentemente, también a lo largo de su desplazamiento en coche al trabajo viendo durante el camino a través de vallas exteriores el mismo mensaje… con el beneficio en branding , ventas y loyalty management comentado antes. Por ello, apreciados lectores de News Enginyers Xina , una vez más llegamos al concepto “estrategia mul-

24 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

1.

Brand Awareness (ideal para marcas ya existentes en China que quieren absorver transfer de confianza del gran jefe del e-commerce en China, como es Tmall, hacia sus marcas. E incluso marcas no presentes en China que empiezan bajo el e-cobijo del mega player en e-commerce chino).

2.

Autenticidad del producto (para así neutralizar el conocido arte de los “homenajes” en China)

3.

Tráfico hacia al site , ya que lo primero que hace la comunidad internauta china (en la que destaca la clase media alta china, heavy user de TMall y TaoBao) es buscar el site en TMall de la marca occidental para a partir de ahí iniciar el conocimiento, diálogo y proceso de compra a la marca.


Llegados a este punto y antes de seguir en el próximo número de News Enginyer Xina China con nuevas claves para realizar una estrategia de e-commerce de éxito para China, me permito preguntarles, apreciados lectores de News Enginyers Xina, ¿Y su empresa?, ¿Cómo está aprovechando o piensa aprovechar la excelente oportunidad que el e-commerce le da para vender sus productos en el mercado de China?

6ª clave: Let´s be “GloCal” (国际本地化). Veamos la importancia de contar, en lo referente a la gestión de recursos humanos asociada a la Dirección de Marketing para China, con ganadores equipos “mixtos” que por ser GloCal actúan con excelencia global y triunfan con diferenciación LoCal (esta es la esencia del puntero concepto “GloCal” ). Reflexionando para ello sobre los ejemplos de éxito Freixenet, Cola Cao, FC Barcelona y Sina Weibo aquí en China. El 28 de septiembre de 2014 realizamos la mesa redonda sobre Marcas Globales de éxito de Barcelona en China en el prestigioso Summit Beijing Design Week, en el que este año Barcelona ha sido la ciudad invitada por su excelencia también como ciudad puntera en el mundo en I+D+I (Innovación, Diseño e Investigación), todo ello, construido desde la fantástica relación con la también olímpica ciudad de Beijing. Es, en este contexto, un placer presentar en este artículo en News Enginyers Xina la base sobre la que reflexionamos en la mesa redonda que tuve el honor de moderar y organizar. Pues bien, hecha la introducción, como decimos aquí en Beijing… 国际本地化. Analicemos el ganador valor que ser “Glocal” aportará a su posicionamiento en China.

1.Ejemplo de éxito y excelencia: F.C. Barcelona. Messi, mejor jugador del mundial de Brasil 2014 y 4 veces Balón de Oro; Neymar, estrella mediática brasileira sinónimo de creatividad y jogo bonito para nuestros amigos chinos; o Luis Suárez, nuevo fichaje con el que se culmina una delantera de ensueño… Estos son algunos de los iconos que nuestros amigos chinos tienen en mente cuando sonríen al hablar del muy admirado equipo F.C. Barcelona a lo largo y ancho de todo el país de China, y aún más ahora que pueden ver los partidos de La Liga a las 18h, hora de China, por jugarse a las 12h de España… Todo ello offline y en un contexto de excelencia en estrategia multicanal de marketing. Fantástica base sobre la que construir una complementaria estupenda experiencia online con la marca. En lo referente a la relevante gestión GloCal en marketing y recursos humanos, hay que destacar el excelente liderazgo de Didac Lee (Director de Nuevas Tecnologías del FC Barcelona), brillante estratega de e-marketing taiwanés – catalán que conoce multi-culturalmente y en management de maravilla tanto China como Occidente. Con el global site fcbarcelona.com, el FC Barcelona hace las delicias de sus fans en todo el planeta con información de interés global: Comunicados de los nuevos fichajes, lanzamiento de la camiseta del Barça de cada temporada… Sin dejar por ello de tener claro que es en Asia donde, efectivamente, hay una audiencia mayor de La Liga, a día de hoy de 288,5 millones de personas respecto a Europa y sus 145 millones de personas. Precisamente por ello, como brillante ejemplo de lo que es ser GloCal , el F.C. Barcelona crea un site específico para Asia fcbarcelonastoreasia. com, en el que poder interactuar con la marca y comprar sus productos con excelente taste también local a todos los niveles, incluido el proceso de pago con la opción Alipay ya que, como es bien sabido, nuestros amigos chinos pagan con este sistema “local”, no haciéndolo por ello ni con VISA ni Master Card. Todo este proceso de excelencia Glocal se redondea gestionando con inteligencia para que sean los entusiastas fans del Barça en China estupendos embajadores de marca, quienes, a través de su opinión muy favorable hacia el club y sus jugadores, consiguen que sus amigos, compañeros de despacho o familiares se sumen a la comunidad de fans del F.C. Barcelona en China. Este concepto de transfer de confianza que ya hemos analizado en anteriores artículos en News Enginyers

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 25


Xina tan característico del Social Media Marketing en China, tiene en SinaWeibo y en Tencent QQ los 2 principales players del mercado. Y es en estas 2 ganadoras plataformas donde el Barça cuenta a día de hoy con las estupendas cifras de 2.121.372 fans en SinaWeibo (weibo.com/fcbarcelona) y 3.254.178 fans en Tencent QQ (e.t.qq.com/FCBarcelona). Todo ello, como dice mi amiga Lisa Wang, Directora General de SinaWeibo University en idioma chino, con abundantes guiños idiomáticos y culturales por parte de las estrellas del FC Barcelona. Esto se redondea de maravilla con la presencia del F.C. Barcelona en Weixin, a partir de la cual se establece una relación individual y personalizada en el diálogo entre FC Barcelona y cada uno de los entusiastas fans chinos, que voluntariamente se descargan esta aplicación en su móvil para dialogar a diario con su marca favorita a nivel mundial de clubs de fútbol. ¡Fantástico posicionamiento offline & online del FC Barcelona también en China! 2. Ejemplo de éxito y excelencia: Cola Cao. Impresionante la experiencia GloCal de Cola Cao aquí en China desde los años 90, cuando el consumo de leche era prácticamente nulo en China, estando hoy, en 2014, en 300 ciudades chinas a través de su nombre magistralmente traducido al idioma chino 高乐高 : Gao (Alto), Le (feliz), Gao (Alto). Cola Cao

26 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

en idioma chino significa “alto, feliz, alto”. Excelencia GloCal también al reforzarse Cola Cao ““para China” en vitaminas y minerales rebajando el contenido de cacao, ya que para sus clientes (en esencia mujeres chinas de clase media-alta) el sabor original de Cola Cao es demasiado fuerte en cacao. Cola Cao tiene a día de hoy un reconocimiento de marca en China del 90% (habiendo sido, por ejemplo, la marca patrocinadora de la selección china de gimnasia, o de Rafa Nadal, ganador Opinion Leader ColaCao también en China…). Excelente alineamiento cultural de Cola Cao en sus campañas de comunicación en China con la milenaria cultura china. Por ejemplo, felicitando a sus clientes en su página web (colacao.com.cn) con el año del caballo 马年 2014 en el que estamos ahora, creando un packaging Cola Cao en rojo y amarillo, colores corporativos y también de la bandera nacional China en packs Cola Cao de 200 y 350 gr. en China. Por ello “No de 250 gr.” ya que en idioma chino 250 es 二百五 , èr bǎ i wǔ , o lo que es lo mismo “persona no demasiado inteligente”. Como dice mi amigo Joan Cornellá, Director General de Cola Cao en China, “están, ciertamente, muy achinados”. Todo ello, en lo referente a los ganadores “e-guiños culturales GloCal”, complementado con un muy bien


construido site en SinaWeibo (weibo.com/weekendcolacao) en el que se genera un ganador en Loyalty Management , diálogo con la comunidad de clientes y fans Cola Cao en China. Y complementado, por poner otro ejemplo de la excelencia también digital de Cola Cao en China, con la venta de sus productos en el popular player de e-commerce chino y para los chinos; Jing Dong. 3. Ejemplo de éxito y excelencia: Freixenet. Freixenet, admirado aquí en China y a nivel mundial por ser la empresa número 1 del mundo en elaboración de cava es también un ejemplo a seguir por la excelencia GloCal con la que: 1. Selecciona un ganador mix de oferta para China. Por ejemplo, Freixenet Cordon Negro Brut, muy bien valorado por el target masculino chino en esencia por ser el #1 imported sparkling wine in the world y por su sabor seco, ideal para platos con arroz ciertamente característicos de la cocina china o con Freixenet Cordón Rosado Brut (estupendo para “momentos románticos” en pareja y celebraciones) y Freixenet Carta Nevada Semi-Seco (muy bien posicionado entre el target femenino como exquisita bebida para los postres en el norte de China e ideal también para la comida picante del sur de China).

2. Miman a sus clientes chinos tanto B2B (horeca gama alta, centros gourmet...) como B2C (en esencia la clase alta china) con información e invitaciones para los siempre muy cool eventos que hacen en Shanghai, Beijing... Y, para, claro está, a nivel e-commerce, la compra de sus fantásticos cavas a través de su propio site, freixenet.cn, desde el que, llegado el momento de materializar el pago se hace un link al bien construido site del prestigioso distribuidor de Freixenet en China, ASC (shopping. asc-wines.com). En el site de Freixenent en SinaWeibo, weibo.com/ freixenet, tienen una brillante plataforma de fidelización de sus, a día de hoy, 13.138 bien fidelizados importantes clientes chinos y en China. Todo ello, liderado de maravilla por mi amigo Gil Serra, Director General de Freixenet en China , fantástico estratega también de Marketing offline & online para el mercado chino. Y magnífico embajador por ello del Colegio de Ingenieros Industriales en China. En el próximo artículo en News Enginyers Xina seguiremos analizando nuevas claves para realizar una exitosa estrategia de e-Commerce en China.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 27


La Xina cap a la Societat del Coneixement El tsunami dels MOOCs arriba a la Xina Massive open online courses are seen by many as a game changer in Chinese education system. But they worry the establishment, even as more universities rush to introduce them. Beyond the MOOC hype breaking into China, is there any real chance to shake up Chinese higher education through technology? Are MOOCs destined to transform learning?

Alexis Roig Enginyer Informàtic. Fundador i Director General de GlobalTaixue Co, Ltd.

L

a Xina ha fet esforços ingents ens les darrers dècades per universalitzar l’accés a l’educació superior arreu del país, una gesta que tot i el seu lloable propòsit i gran magnitud ha estat àmpliament qüestionada dins i fora de país per la seva discutible qualitat i eficàcia. Les metodologies docents generalment anacròniques emprades per les institucions educatives i una visió pedagògica molt més centrada en l’ensenyament més que no pas en l’aprenentatge se sumen a un sistema educatiu que té enormes diferències entre regions i institucions. Les conseqüències en el mercat de treball, on les empreses troben a faltar en els joves graduats les habilitats creatives i les eines professionals imprescindibles per al món laboral, és un dels majors exponents del possible fracàs d’aquesta gran comesa. Les tecnologies de la informació han estat impulsores de moltes de les darrers innovacions en el sector educatiu i ara els anomenats MOOCs, després de trepitjar amb força als Estats Units, són cridats a revolucionar l’ensenyament a la Xina.

A diferència de l’ensenyament a distància tradicional i d’altres cursos en línia, els MOOCs solen tenir com a característica que utilitzen metodologies pedagògiques especialment treballades, fan un ampli ús de les plataformes socials, tenen un abast massiu amb centenars de milers d’estudiants d’arreu del món, són impartits per reputats professors de les universitats de més prestigi de manera gratuïta i exploten la informació que recullen, a través de diferents tècniques de mineria de dades i big data, per generar mètriques que permeten millorar l’experiència d’aprenentatge. Aquesta onada de cursos en línia oberts i massius té el seu origen el 2012 quan des de diverses universitats dels Estats Units, de la talla d’Stanford, MIT o Harvard, es van impulsar les que avui dia són les principals plataformes de distribució d’aquests cursos: Coursera, edX i Udacity. LA GRAN MURALLA XINESA

FORMACIÓ MASSIVA I OBERTA

Tot i que aquesta nova tendència no va trigar a estendre’s arreu d’Amèrica i Europa, la seva arribada a la Xina no va estar lliure d’obstacles i polèmiques.

Tot i que la formació en línia, oberta i col·laborativa és present des de fa més d’una dècada, ens els darrers anys hem presenciat la ràpida proliferació d’un nou fenomen: els MOOCs. Els cursos en línia oberts i massius o massive open online courses són sens dubte l’exemple més recent –i sobretot mediàtic– d’innovació educativa a través de les tecnologies de la informació.

Sense cap dubte, la primera limitació va ser la barrera de mercat que suposen la llengua i cultura xineses. Si bé en altres països asiàtics com a l’Índia els MOOCs van arribar amb tanta o més força que a occident, qüestions culturals com el baix coneixement d’anglès entre els xinesos, la informalitat dels MOOC en comparació amb la rectitud que caracteritza l’ensenyament a la Xina i l’autonomia i autogestió del

28 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE


temps que requereix per part dels alumnes aquest tipus de cursos, en contrast amb l’ensenyament passiu i guiat que predomina a la societat xinesa, són algunes de les raons per les quals l’impacte d’aquests cursos va ser limitat en els seus inicis. Ara bé, aquests no van ser les úniques dificultats. No és cap secret la particular atenció que el govern xinès posa en el control d’assumptes tan sensibles com l’educació o la informació que es pot distribuir a través d’Internet. Tot i que el govern reconeix obertament el potencial dels MOOC com a eina per millorar les limitacions de l’actual sistema educatiu, aquests són vistos com una arma de doble tall, amb avantatges però també amenaces pel sector de l’educació superior xinès. Després d’anys amb

algunes censures, el govern encoratja ara importar de l’estranger cursos d’alta qualitat sempre que no tinguin cap contingut políticament sensible o puguin occidentalitzar els valors i ideologia xinesos, així com exportar a fora aquells cursos que presentin una imatge de qualitat de la formació a la Xina. Un tercer obstacle ve directament dels temors que aquest tipus de formació desperta al món acadèmic local, on hi ha hagut un intens debat sobre si els MOOCs podrien treure la feina als docents o acabar forçant el tancament d’algunes universitats degut a que institucions menys prestigioses o amb menys recursos puguin quedar enrere en aquesta nova tendència i es puguin veure amenaçades i fins i tot substituïdes per MOOCs proveïts per les universitats més reputades.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 29


Darrerament el consens entre administració i acadèmia és que calen directrius i normatives més clares per tal de garantir la qualitat i implantació dels MOOCs a la Xina. Universitats i govern es troben actualment desenvolupant criteris i polítiques de reconeixement i convalidació de crèdits, per fer dels cursos en línia oberts i massius una peça més del seu sistema educatiu. Tanmateix, el mercat xinès, sempre en ebullició, no espera i són ja diverses desenes de plataformes que es disputen el lideratge del sector dels MOOCs al gegant asiàtic.

La llista de plataformes no s’acaba aquí: en són exemple la plataforma Ewant.org formada per un conglomerat d’universitats xineses i taiwaneses, o el portal Guolairen.com amb més de 300 cursos disponibles. Els gegants d’internet xinesos tampoc en queden enrere, i preparen plataformes pròpies. El darrer moviment ha estat el fitxatge per part de Baidu del cofundador de Coursera, Andrew Ng.

MOOCs A LA XINESA

Tot i l’agitació per les limitacions i contrarietats culturals, polítiques i acadèmiques, l’actual proliferació d’aquesta gran quantitat de plataformes ha d’acabar desembocant cap una situació més harmoniosa on seran unes poques plataformes de qualitat, molt probablement en mans xineses i molt adaptades a les particularitats locals, les que controlaran el sector.

Tot i la seva implantació tardana per les barreres culturals, temors i censures governamentals, les principals plataformes internacionals, Coursera i edX, han desenvolupat estratègies per adaptar-se a l’idiosincràsia xinesa mitjançant partenariats amb institucions locals. Les principals universitats de Beijing, Peking i Tsinghua desenvolupen els seus propis cursos conjuntament amb edX. En el cas d’aquesta segona, va desenvolupar un centre de recerca per al desenvolupament de tecnologies per als MOOCs que, entre d’altres projectes, va comportar el llançament de XuetganX.com en col·laboració amb edX amb l’objectiu d’esdevenir la principal plataforma MOOC del país incloent-hi cursos de la universitat de Peking i versions adaptades dels cursos de Harvard i MIT. En el cas de Coursera, la seva plataforma xinesa va ser llançada amb col·laboració amb el proveïdor local d’internet NetEase i la plataforma social Guokr, qui proveeix de traduccions al xinès i fòrums de discussió en aquesta llengua perquè els estudiants puguin donar-se suport entre ells. Des de Shanghai, les seves principals universitats, Shanghai Jiao Tong i Fudan s’han unit a Futurelearn. com conjuntament amb el Brisitsh Council i l’Open University, entre d’altres institucions britàniques, per oferir els seus cursos online. Una altra iniciativa, aquest cop genuïnament local, és la de la plataforma de Shanghai Jiao Tong CNMOOC.org, que com a principal innovació proveirà cursos amb reconeixement de crèdits a 19 universitats xineses .

30 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

CAP A UN MODEL PROPI

Per fer-ho possible, caldrà sens dubte profunditzar molt més en la regulació que el món acadèmic demana, per assegurar-ne la qualitat dels cursos i evitar el sorgiment de plataformes i cursos redundants. De la mateixa manera, els actors implicats hauran de profunditzar en trobar les millors solucions per garantir la continuïtat d’aquesta mena de formació, tot desenvolupant millors models d’explotació més enllà de la gratuïtat dels cursos, garantint el reconeixement de crèdits per part d’institucions educatives, millorant l’experiència per augmentar els ratis de finalització dels cursos –actualment molt baixos– i acreditant els estudiants de manera que satisfaci els criteris de contractació de les empreses, incrementant així les possibilitats d’ocupació dels participants als MOOCs. Només el temps ens podrà dir si aquest tsunami de cursos en línia oberts i massius és només una moda passatgera o és aquí per revolucionar veritablement l’educació xinesa. En qualsevol cas, mentre absorbeix noves idees i tendències vingudes de fora, la Xina acaba sempre trobant la seva pròpia modernitat; el seu particular model d’innovació, i de ben segur que el cas dels MOOCs no en serà una excepció.


VIURE I TREBALLAR A LA XINA


Shanghai chapter summer dinner Catalan engineers joined together at the Enginyers Xina dinner in Shanghai Carles Palomo Reixach Director Unitat de Negoci Roberlo S.A.

T

aking advantage of Raül Guerra (Hong Kong Chapter Director) and Carles Palomo (Co-Founder of Enginyers Xina) visit to Shanghai on the 10th June, Alexis Roig (Shanghai Chapter Director) arranged a meeting at the Legend Taste Restaurant in Shanghai to have dinner together with other Shanghai Chapter members. The dinner was well attended by Alexis Roig (General Manager at GlobalTaixue), Raül Guerra (General Manager South China, Hong Kong & Taiwan at Invest in Catalonia), Rosanna Terminio (Managing Partner at AsecorpChina), Josep Gayolà (Plant Maganer at J.Juan China), Joan Piera (Cer-

English & Chinese Version

tification Project Manager at A+ Shanghai Quality Inspection Co., Ltd.) and Carles Palomo (Business Unit Director at Roberlo). The dinner was an excellent chance to strengthen the networking between the members of different local chapters of Enginyers Xina (the China Working Group of the Catalan Association of Industrial Engineers), as well as to lay the foundations for further joint initiatives between Shanghai and Hong Kong chapters. 借着Raül Guerra (香港分会董事)和Carles Palomo(Enginyers Xina的联合 创始人)6月10日来上海访问的 时机,Alexis Roig(上海分会董 事)安排了他们与其他上海分会

32 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

成员的一次会面,一起在上海的 Taste餐厅共进晚餐。 出席晚宴的有: Alexis Roig (总 经理, 全球太学有限責任公司), Raül Guerra (总经理-南中国,香 港及台湾,西班牙加泰罗尼亚自 治区投资促进局 香港办事处), Rosanna Terminio (管理合伙人, 众道商务咨询), Josep Gayolà ( 项目经理, 嘉兴西互制动系统有 限公司), Joan Piera (产吕开发测l试和认怔, 工业及建 材符合性质量安全保障, 艾普拉 斯(上海)质量检测有限公司) and Carles Palomo (事业部总经 理, 诺贝路). 晚宴是一个加强Enginyers Xina 不同地方分会成员之间网络合作 的极好机会(工业工程师加泰罗 尼亚协会中国工作组),同时也 奠定了上海和香港分会之间的进 一步合作的基础。


DISCOVERING CHINA 发现中国

Mount Hua


Shaanxi Tat Ametller

English Version

Co-Founder and CEO at Laketània Tours

A

lso called “Qin” or “Shaan” Shaanxi Province is one of the cradles of Chinese culture. With an area of 205,000 square kilometres and a population of more than 37 million inhabitants (2011), Shaanxi border Mongolia to the north, Shanxi to the northeast, Henan to the east, Hubei and Chongqing to the south-east, the southwest to Sichuan, Gansu to the west and Ningxia to the north-west.

(500 to 640 mm), mostly between May and October, being stronger in September and October. Rainfall is generally poor in the spring and early summer.

Xi’an, the capital, was the start and end point of the Silk Road.

Gastronomy

Qin Mountains are not just a physical division, they also separate Shaanxi in two really different climatic regions. The southern part of the mountain has a subtropical climate, similar to the river basin of Yangtze and Sichuan. Rainfall generally averages between 20 and 40 inches (500 to 1,000 mm), falling mostly between May and October. The driest part of the year is spring and early summer but in general, the climate is warm and humid. The rugged and varied topography, produces great local variations.

Xi’an, the capital, is located in the western part of the Guanzhong Plain. It has an area of 9,983 square kilometres and a population of 8,467,000 inhabitants (2010). Formerly known as “Chang’an”, it is a city with a history of over 3,000 years old.

The flavour is strong and the taste is heavy. Salt, garlic, vinegar... are often used but not sugar. The usual cooking methods are steaming, frying, and stir-frying. The taste is quite spicy. However, this can be diluted adding soy sauce. The cuisine includes three regional styles: •

• The Wei River valley has a much drier and slightly cooler climate. Winter temperatures average is around 32 F (0 °C). The total rainfall is between 20 and 25 inches

34 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

Northern Shaanxi style: characterised by the wide use of steaming as the method of cooking. The most common meat is pork, although lamb is also popular. Guanzhong style: which uses pork and lamb heavy flavours. Hanzhong style: similar to Sichuan cuisine, is characterised by its spicy taste.


The most amazing attractions in Shaanxi are: Terracotta Warriors and Horses: We will find the terracotta sculptures listed as an UNESCO World Heritage Site in Xi’an. It is part of Emperor Qin Mausoleum and the museum covers more than 22.000 square meters with over 8.000 terracotta soldiers and horses in three different pits. Xi’an City Wall: It is located in the centre of Xi’an City. It is 12 meters high, about 12 kilometres long and it has four gates. It was initially build during the Tang Dinasty (618–907 AD) and finished during the Ming Dynasty (1368-1644), from 1374 to 1378 Ad. It is the best preserved and oldest ancient city wall in China. The Big Wild Goose Pagoda: Located in Xi’an, it was built in 652 AD in the Tang Dynasty. It has collapsed and rebuilt between 701 and 704 AD. It became a centre for the translation of Buddhist texts and systematization for the doctrine, after houses Buddhist writings that brought the monk Xuanzang on his return from India. It also offers fabulous views of Xi’an city. Tang Paradise or Lotus Garden: It is located next to the Big Wild Goose Pagoda in Xi’an. It is China’s first large-scale theme garden that represents the styles and features of the Tang Dynasty (618-907 AD).

The Qianling Mausoleum: It is one of the Tang Dynasty (618–907 AD) tombs located in Qian County. Built in 684 AD, several royal family members were buried here. Qianling is the most best preserved of all eighteen Tang mausoleums. The mausoleum is also wellknown for its Tang Dynasty stone statues as well as for the mural paintings adorning the tombs’ underground walls. Mount Hua: Located in Huayin City, it is one of the Five Great Mountains in China and holy ground for Taoism. It has more than 20 Taoist Temples. It is also one of the best places in China to see the sunrise. Famen Temple: It is situated in Famen Town, 10 kilometres north of Fufeng County. The temple was built during the Eastern Han Dynasty (25-220). The site has become a place of pilgrimage for Buddhists alike as it have one of Gautama Buddha’s finger bones. There are daily flights to Xi’an from the most important Chinese cities and Finnair Company has direct flights 3 times per week between Helsinki and Xi’an.

Interested in a customized trip proposal? Contact us at: tat@laketaniatours.com www.laketaniatours.com

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 35


THIS IS CHINA Joaquim Calsina Sales Manager Espacio Solar

LUCKY AND UNLUKY NUMBERS IN CHINA China, like many other countries in then world has his own LUCKY and UNLUCKY numbers. The reason to determine them has no any scientific belief , and it’s just an historical reason, very similar with western culture and for example number 13 Unlucky number. So we should had a lot of respect to this cultural belief , like we do back home. On top of this Historical reason , China has a specific way to consider whether a number is considered lucky or not, and it’s often related to the similarity between the pronunciation of the number (i.e., its sound byte) and the sound byte of another word which carries a positive connotation. The role of numbers in determining the luck Let’s try to explain how chines culture consider each number, and concentrate in the 3 top numbers (4,8,9) “Yi” (1) is a yang number representing the direction north and the water element. “Er” (2) is a yin number symbolising the fire element, the south and the two complementary forces, yin and yang. “San” (3) is a yang number categorised with wood and the east. It sounds like “sheng” (growth), and therefore is a popular number. “si” (4) sounds like “si” (die) in Cantonese and is avoided. It is for the Chinese the worst of all the figures.

36 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

It is in fact really terrible to attribute the figure 4 to something, and it’s something you could easily appreciate on the live of chines people. Generally, the numbers of doors as well as the number of cars plates do not contain such a figure and especially not on the last place of a number! In Hong-Kong, for example many buildings do not have the floors of which the numbers can contain the 4. You pass directly from the 3rd floor to the 5th! And “if unfortunately”, there is the fourth floor in a residence, it has strong probability to be at a cheaper rental fee. See an elevator display from Honk kong, without the 4th floor. “Wu” (5) is a yang and lucky number and it has been used to classify many aspects of Chinese things such as the elements, the senses and the basic colours. “Liu” (6) is a yin number symbolising the element water, and the north. “Qi” (7) is a yang number and it sounds like “shi” (sure) in Cantonese. It is related to the five elements and the south. “Ba” (8) symbolises the element wood, east and it sounds like “fa” (luck). It is the most lucky figure for Chinese culture. You will understand why, the 8 was in honour of the Olympics of Beijing which began the 08/08/08 at 08:08 am! According to a belief from Canton, where the figure is pronounced “fa”, it brings prosperity and balance.


Some examples of nº 8 Lucky feeling: •

• • • • •

The opening ceremony of the Summer Olympics in Beijing began on 8/8/08 at 8 seconds and 8 minutes past 8 pm local time. The Petronas Twin Towers in Malaysia each have 88 floors. The Air Canada route from Shanghai to Toronto is Flight AC88. The KLM route from Hong Kong to Amsterdam is Flight KL888. The Etihad Airways route from Abu Dhabi to Beijing then onwards to Nagoya is Flight EY888. The United Airlines route from Beijing to San Francisco is Flight UA888, and the route from Beijing to Newark is Flight UA88.

“Jiu” (9) symbolises longevity, the element metal and west. It is a very popular number in China, probably the second lucky number after the 8, this number it’s consider lucky for for its long-term character. It’s very much used to sign a contract the 9th, 19th or 29th of the month; that will give a longlasting relation with the partner. Many weddings in China take place in September (month nº 9), in the hope the marriage can continue as long as possible.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 37


HISTÒRIA La pólvora Anna Busquets Programa d’Àsia oriental. Professora dels Estudis d’Arts i Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya.

T

ot i que pugui semblar paradoxal, el descobriment de la pólvora en el món xinès no està vinculat al món de la guerra i de l’armamentística sinó al món de l’alquímia taoista, que barrejava tot un seguit de coneixements farmacològics, mèdics i màgico-endevinatoris per aconseguir trobar “la pedra filosofal”, a la qual se li atribuïen qualitats extraordinàries, entre les quals hi figuren la curació de malalties, l’obtenció d’or i, fins i tot, poder atorgar la immortalitat. Des de l’època dels Regnes Combatents (475-221a.n.e.), els alquimistes van estar molt vinculats al món de la cort precisament per treballar en la preparació d’elixirs i compostos que atorguessin la immortalitat als governants. Se sap que dos dels components que conformen la pólvora, el sofre i salnitre, eren abundantment usats tant per fer proves farmacològiques 1 –i per guarir certes infeccions de la pell - com també en les barreges per trobar la immortalitat. De fet, ja en els primers segles de la nostra era es treballava amb aquests components: testimonis del segle III dC. corroboren que el sofre i el salnitre es barrejaven per aconseguir “l’or artificial”, i a principis del segle següent els alquimistes ja treballaven amb una barreja que, escalfada a una certa temperatura, donava lloc, segons els testimonis conservats, a una “pols púrpura”, encara que no es coneix ben bé a què es 2 feia referència . És en el context d’aquestes pràctiques que els alquimistes xinesos van acabar unint i trobant la proporció justa dels tres components que conformen la pólvora: el sofre –que és altament combustible-, el salnitre (nitrat de potassi) i el carbó vegetal. S’atri-

38 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE


bueix a un metge de la dinastia Tang (618-907), la identificació de les proporcions perfectes d’aquests elements que, un cop barrejats, donaven lloc a una explosió. Aquest descobriment, aplicat al món de la indústria armamentística, va tenir unes conseqüències immediates. Tot i que la invenció de la pólvora és de l’època Tang, no serà fins la dinastia següent, la dels Song (9601279), quan es va millorar de manera substancial i quan, de fet, va adquirir un ús habitual en les guerres que els Song tenien contra els regnes que ocupaven el nord de la Xina, els de Xixia i Jin. L’emperador Zhengzong dels Song va establir una fàbrica a Kaifeng –capital dels Song del Nord-, on hi treballaven més de 40.000 persones. Se sap que la pólvora es feia servir com a propulsor fent-la explotar dins d’un tub de bambú i que els Song van desenvolupar diverses armes que usaven la pólvora, entre les quals cal destacar les “pistoles de foc”. La sofisticació en l’elaboració va arribar a ser tan gran que un dels enginyers de l’època va detallar fins a tres fórmules diferents per a la pólvora en funció del seu ús: una pels canons, una altra per a les bombes fumejants, i una altra per 3 les boles de drac . D’altra banda, en el desenvolupament de la fórmula, els xinesos hi van trobar una aplicació d’ús lúdic, usant-la per a fer focs artificials. La pólvora i el seu ús com a propulsor dins d’un tub es va transmetre a Europa a través del món àrab, arran de l’expansió que van fer els mongols per Àsia Central, atès que quan els mongols van conquerir la Xina van adoptar la seva tecnologia militar. En les fonts àrabs es parla de “neu xinesa” mentre que a les perses es fa referència a la “sal de la Xina”. La primera fórmula europea de la pólvora, però, és de l’any 1327. Referències i Per saber-ne més: DENG, Y. (2011). Ancient Chinese Inventions. Cambridge: Cambridge University Press. 1 Deng, p. 17. 2 Temple, p. 226. 3 Deng, p. 17.

NEEDHAM, J. (ed.) (1985). Science and Civilization in China, Volumen 5. Cambridge: Cambridge University Press. TEMPLE, R. (1987). El genio de China. Cuna de las grandes civilizacions de la humanidad. Madrid: Debate.

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 39


NOTÍCIES Selecció del butlletí d’economia de Casa Àsia

China facilitará el proceso de aprobación para inversiones extranjeras China reducirá el proceso de aprobación para las compañías extranjeras que planean invertir en China, al tiempo que refuerza las revisiones de seguridad nacional, según ha anunciado la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máximo planificador económico del país. A partir del 17 de julio de 2014, China adoptará un sistema de “aprobación limitada” y “registro general” para reemplazar al existente mecanismo de “aprobación general”. Informació: spanish.peopledaily.com.cn english.caijing.com.cn Yingke Law Firm, el primer despacho de abogados chino, aterriza en España El bufete de abogados chino Yingke Law Firm acaba de entrar en el mercado legal español de la mano de Adarve Abogados a través de una alianza estratégica y de marca. Yingke es el mayor bufete de Asia–Pacífico, con 24 oficinas en China y 19 en el resto del mundo, con más de 2.400 abogados. Su oficina en España estará situada en Madrid, y facilitará a clientes chinos y españoles el comercio exterior y las exportaciones. Informació: diariojuridico.com Telefónica acuerda con dos empresas chinas la creación de un corredor tecnológico mundial Un gran corredor de innovación tecnológica va a conectar el planeta, desde China a América Latina, pasando por Europa, gracias al acuerdo entre Telefónica con China Unicom y Tsinghua Holding Technology and Innovation (THTI). Este convenio

permitirá aprovechar todos los recursos e ideas que surjan en sus centros de innovación. Según Telefónica, con esta plataforma los tres socios podrán beneficiarse de un acceso “único” a nuevas tecnologías, modelos de negocio y al mejor talento en diferentes países. Informació: cincodias.com

Asia Pacific Economic Outlook Amplio informe elaborado por Deloitte que analiza las perspectivas de las economías de Australia, China, Japón y Corea del Sur. El documento, actualizado en junio, analiza los principales datos macroeconómicos de las economías asiáticas con mayor impacto. Informació: deloitte.com

El Santander cierra la venta del Edificio España por 265 millones de euros al grupo chino Wanda El grupo Santander ha comunicado oficialmente a la CNMV que ha vendido el Edificio España, situado en Madrid, a la sociedad Renville InvestS.L., filial del grupo chino Dalian Wanda Group, por un importe total de 265 millones de euros. El edificio, que llevaba años abandonado, lo llevará ahora la empresa del multimillonario Wang Jianlin, el hombre más rico de China, quién prevé ubicar un centro comercial, un hotel y pisos de lujo. Informació: economia.elpais.com

China Economic Update Actualización del Banco Mundial sobre la economía china a fecha de junio de 2014, en que el crecimiento económico de China se está desacelerando gradualmente a medida que prosigue la transformación estructural de la economía. La producción creció un 7,7% en 2013, igualando la tasa de crecimiento de 2012 y superando el 7,5% previsto por el gobierno. Informació: worldbank.org

El Banco Mundial prevé un crecimiento del 7,6% de China para 2014 El Banco Mundial prevé que la economía china crecerá un 7,6% este año, cumpliendo así con su objetivo, pero advierte de una moderación a medio plazo, con una estimación de crecimiento del 7,5% para 2015, frente al 7,7% en 2013. Según el organismo, el crecimiento de la economía china, que cayó al 7,4% en el primer trimestre del año, registrando su nivel más bajo en 18 meses, continuará “desacelerándose en el medio plazo”, por lo que serán necesarios cambios estructurales. Informació: scmp.com expansion.com

40 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

La china Suning patrocinará al FC Barcelona El FC Barcelona y la empresa Suning han hecho oficial un acuerdo de patrocinio para los tres próximos años, el primero del club azulgrana con una empresa china. La cadena de tiendas de electrónica y tecnología china asociará su imagen a la del Barça por un período de tres años, a cambio de un pago que rondaría los tres millones de euros. Informació: expansion.com La inversión extranjera en China cae un 6,7 por ciento en mayo La inversión de las empresas extranjeras en China se situó en los 6.340 millones de euros durante el mes de mayo, un 6,7% menos respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la mayor caída de los flujos de inversión en lo que va de año, después de que en abril


creciera un 3,4% y que en marzo también bajara, aunque en menor medida (1,5%). Los datos oficiales no incluyen, sin embargo, los flujos entrantes y salientes en el sector financiero. Informació: straitstimes.com lta.reuters.com La expansión del ciberespacio chino Artículo del European Council on Foreign Relations que destaca el auge de las grandes corporaciones tecnológicas chinas como Alibaba, Baidu y Tencent, y analiza el ascenso en la innovación digital, los avances en tecnología móvil, y en los negocios en Internet del gigante asiático. También destaca los retos de China en materia de ciberseguridad. Informació: ecfr.eu Complejidad y la nueva frontera en China El último informe de Interchina Consulting sostiene que el gigante asiático está experimentando una de las transformaciones económicas más importantes en la historia mundial. El país está pasando de “crecimiento a cualquier coste” a un “crecimiento con simplificación”. El factor clave detrás de este razonamiento es la complejidad y sus costes relacionados, y la manera en tendrá impacto en el crecimiento sostenible en China. Informació: interchinaconsulting.com La actividad industrial china crece por primera vez en seis meses La actividad industrial china creció en junio por primera vez en 2014 gracias a las medidas del gobierno de Pekín para estimular la actividad de la segunda economía mundial. El índice PMI publicado por el banco HSBC alcanzó 50,8 puntos en junio, un máximo desde el pasado noviembre, cuando alcanzó la misma cifra. En el primer trimestre de este año, la economía china creció un 7,4% -menos que el 7,7% del último trimestre de 2013-, la peor cifra de crecimiento desde el tercer trimestre de 2012. Informació: cnnexpansion.com english.cntv.cn China eliminará obstáculos para inversiones extranjeras El Ministerio de Comercio chino ha anunciado que eliminará obstáculos legales y financieros sobre algunos

extranjeros que invierten en negocios fuera de la industria bancaria. En concreto, relajará el control sobre los Inversores Institucionales Nacionales Cualificados (QDII, por sus siglas en inglés) y los Inversores Institucionales Extranjeros Cualificados (QFII), en una demostración de su determinación de acelerar la convertibilidad del yuan en la cuenta de capital. Informació: online.wsj.com espanol.cri.cn Las 10 mayores fusiones y adquisiciones por empresas chinas en el extranjero Cuando se trata de fusiones y adquisiciones internacionales, el 2013 fue un año récord para las compañías chinas con más de 96.400 millones de dólares en transacciones transfronterizas, de los cuales 61.900 millones de dólares fueron inversiones salientes, un aumento del 8,8% interanual, según datos de Thomson Reuters. Ésta es una recopilación de las 10 mayores fusiones y adquisiciones realizadas por empresas chinas en el extranjero. Informació: spanish.people.com.cn Inversión China en Europa 2014 Primer estudio que analiza en profundidad el ámbito de las relaciones económicas y empresariales entre China y Europa a través de la inversión que se publica en España, elaborado por Esade con la colaboración de KPMG y Cuatrecasas. Entre otros datos destaca que la UE es el principal destino de la inversión china, y que España es el cuarto país europeo con más proyectos de inversión china. Informació: slideee.com Perspectivas del mercado de la maquinaria en China La actividad manufacturera de China se aceleró en junio, según HSBC. Este informe analiza la la situación actual del mercado de la maquinaria de China, que ofrece buenas perspectivas para los próximos meses tras los buenos datos del primer semestre del año. Informació: interchinaconsulting.com Los BRICS crean un banco de fomento propio y un fondo de reservas Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han iniciado un nuevo ciclo con la creación de un banco de fomento y de un fondo de

reservas, dos mecanismos financieros propios como alternativa al FMI (Fondo Monetario Internacional). El banco se destinará a financiar proyectos de infraestructura y de sostenibilidad con un capital autorizado de hasta 100.000 millones de dólares. Por otro lado el Acuerdo de Reserva Contingente (ACR) también tendrá un capital inicial de 100.000 millones de dólares. Informació: online.wsj.com elmundo.es La economía china se acelera en el segundo trimestre La economía china mejoró en el segundo trimestre de 2014 en comparación con el periodo de enero a marzo, pero aún se necesitan más medidas de apoyo estatal, según el primer ministro Li Keqiang. El primer ministro ha asegurado que la economía de China todavía se enfrenta a una presión a la baja y recordó que su gabinete ha evitado adoptar una política de estímulos a gran escala y, en cambio, se ha centrado en lograr un crecimiento moderado. Informació: elperiodico.com reuters.com La inversión extranjera en China crece un 2,2% en primer semestre La inversión extranjera en China alcanzó los 46.500 millones de euros durante el primer semestre, un 2,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Solamente durante junio la inversión en China creció en menor medida, un 0,2%, pero supone un cambio de tendencia respecto a mayo, cuando las entradas de capital extranjero cayeron hasta un 6,7%. El sector servicios se consolida como la gran apuesta de las inversiones extranjeras, con un 56% del total y un aumento del 14,8% con respecto al primer semestre de 2013. Informació: uk.reuters.com expansion.com La economía china repunta y crece al 7,5 por ciento el segundo trimestre La economía china creció un 7,5 por ciento durante el segundo trimestre del año, una décima más que en los tres primeros meses del año. La tasa de crecimiento del segundo trimestre del año coincide con el objetivo mínimo establecido por Pekín para 2014, aunque sigue estando por debajo de

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 41


la tasa media de crecimiento que se registró en 2013, que fue del 7,7%. Aún así, se ha situado una décima por encima de lo que esperaban los analistas. Informació: scmp.com eleconomista.es China para pymes: retos y oportunidades Artículo que ofrece las claves para acceder, sobrevivir y crecer en el mercado chino, que requiere ser capaz de identificar el potencial real de venta según criterios y parámetros chinos. Una pyme debe ajustarse a las necesidades de unos consumidores cada vez más sofisticados y simultáneamente enfrentarse a una competencia local con mayor conocimiento del contexto socioeconómico. Informació: cateconomica.com El perfil de los consumidores chinos Informe que analiza el perfil de los consumidores chinos, que se sentirán más optimistas y dispuestos a gastar a medida que la economía se estabilice. Esta mejora en la confianza del consumidor está siendo impulsada principalmente por la clase media y los ricos consumidores en las pequeñas ciudades del país. Los consumidores de las grandes ciudades siguen siendo importantes, pero son más cautelosos con sus gastos. Informació: bcgperspectives.com Recomendaciones para iniciar negocios en China y prevenir posibles problemas Guía de consejos útiles para iniciar negocios en China y también para prevenir posibles problemas comerciales como pueden ser las estafas, los incumplimientos de contrato, la violación de la propiedad intelectual, etc. La guía indica, además, los recursos y servicios disponibles en las Ofecomes para ayudar a prevenir este tipo de problemas. Informació: icex.es El potencial digital de la empresa china Artículo en McKinsey sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico que las empresas chinas todavía no han explotado en todo su potencial en la nueva era digital. En diciembre de 2011, China tenía 513 millones de

usuarios de Internet, en comparación con 245 millones en los Estados Unidos. Informació: mckinsey.com Informe económico y comercial de Hong Kong 2014 Informe económico y comercial sobre Hong Kong actualizado que proporciona datos sobre su situación política-económica, relaciones bilaterales, acuerdos comerciales, relaciones multilaterales y oportunidades de negocio para la empresa española. Informació: icex.es China aumenta exportaciones y baja importaciones Las exportaciones de China crecieron en agosto más de lo previsto con un 9,4%, cifra inferior al incremento de 14,5% en julio, pero superior a la vaticinada por numerosos economistas. Por otro lado las importaciones bajaron por sorpresa por segundo mes consecutivo, con una contracción del 2,4% después de un retroceso de 1,6% el mes anterior. Los datos muestran la fragilidad de la recuperación de la segunda economía más grande del mundo con el freno a la demanda global de productos manufacturados de China y una persistente baja de la demanda interna exacerbada por la caída en el mercado inmobiliario. Informació: online.wsj.com scmp.com China se convertirá en la mayor economía del mundo en 2024 China tardará una década en superar a EE.UU. como la mayor economía del mundo, según un informe de la consultora IHS. Se pronostica que para 2024 el PIB de China subirá hasta 28,3 billones de dólares, mientras que el de EE.UU. será de 27,4 billones. El informe ha tomado en consideración el factor de los gastos de consumo, según los cuales, en los próximos diez años los consumidores chinos triplicarán sus gastos, lo que se expresará en un crecimiento de 3,5 billones a 10,5 billones de dólares. Informació: chinadaily.com.cn Relaciones comerciales China-UE Informe del Deutsche Bank que analiza las relaciones económicas entre China y la Unión Europea, y que sos-

42 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

tiene que los planes recientemente anunciados para un acuerdo de libre comercio entre China y la UE son trascendentales. China es proveedor nº 1 de la UE de los bienes y su tercer mayor mercado de exportación. A su vez, la UE es el mayor socio comercial de China. Informació: dbresearch.com Las entidades de normalización de España y China, AENOR y SAC, firman acuerdos de cooperación Las entidades de normalización de España y China, AENOR y la Standardization Administration of the People’s Republic of China (SAC), han firmado un acuerdo de cooperación en materia de Normalización en todos aquellos campos de interés mutuo, así como para el intercambio de información y experiencias en la materia. Este acuerdo tiene una vigencia de cinco años renovables. Informació: diariofinanciero.com La inversión extranjera en China cae en agosto a mínimo de 30 meses La inversión directa extranjera en China, sin contar el sector financiero, alcanzó los 5.560 millones de euros en agosto, lo que supone una caída del 14% interanual. Esta bajada se produce tras la caída registrada en julio, cuando se redujo un 17%, la mayor en casi cinco años. En los primeros ocho meses del año, las inversiones foráneas sumaron 60.547 millones de euros, un 1,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Informació: spanish.xinhuanet.com ft.com La inflación de China se modera al 2% en agosto, su nivel más bajo desde abril La tasa de inflación interanual de China se situó el pasado mes de agosto en el 2%, frente al 2,3% del mes anterior, lo que representa el menor incremento de los precios en el gigante asiático desde el pasado abril. Desde el pasado enero, la tasa de inflación interanual china ha experimentado un incremento medio del 2,2%. El objetivo anual de inflación establecido por Pekín para este ejercicio se sitúa en el 3,5%. Informació: cnbc.com expansion.com


Los próximos pasos del Banco Popular Chino (PBoC) Balance de BBVA Research de las diferentes opciones disponibles para el Banco Popular de China (PBoC), así como sus ventajas y desventajas. Los analistas sostienen que desplegará más medidas de flexibilización monetaria con el fin de sostener el crecimiento económico dentro de la zona de referencia. Los instrumentos de política monetaria no convencionales figurarán con mayor prominencia a lo largo del resto de este año, junto con una serie de instrumentos convencionales complementarios. Informació: bbvaresearch.com

Asia Pacific Economic Outlook Completa actualización del “Asia Pacific Economic Outlook” de Deloitte University Press con fecha de agosto 2014 que pone el foco en la economía de cuatro países asiáticos: China, Japón, Birmania y Singapur. Informació: deloitte.com

de vigilancia, en términos de sus causas y consecuencias. Pero no es razonable disparar apresuradamente las alarmas sobre un estallido inevitable e inminente de una supuesta burbuja inmobiliaria. Informació: lacaixaresearch.com

¿Debe preocuparnos el sector inmobiliario en China? Informe de “la Caixa” que sostiene que es indiscutible que el sector inmobiliario tiene un papel muy importante en la economía china: su peso en el PIB alcanza el 15%. Es comprensible, por tanto, que el enfriamiento de dicho sector en los últimos meses sea objeto

Selecció d’Infocentre Metalworking and CNC Machine Tool Show. 4 – 8 Nov. 2014. Shanghai New International Expo Centre metalworkingchina.com Portal de la fira “Metalworking and CNC Machine”. Aquesta fira es va iniciar l’any 1994. L’any 2013 hi van participar 424 empreses i va rebre uns 120.000 visitants. “Automatic Import Licence for New and Used Mechanical and Electronic Appliances”. e-to-china.com

Des de l’01.07.2014 diversos equips i/o aparells ja no requereixen de la llicencia d’importació anomenada “Automatic Import Licence for New and Used Mechanical and Electronic Appliances”, segons l’Anunci N º 47 de 2014 emes per l’Administració General de Duanes. Cal destacar entre d’altres els següents equips: maquinària d’obres públiques, maquinària del sector tèxtil, màquines-eines, i maquinària per a la producció de CD.

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


BORSA DE TREBALL HL Science & Technology Limited Junior Engineer / Engineers (Ref. HL-E 001) Duties The appointee will be involved in R&D work, including instrument design and assembly, electronic components fabrication, design of computer control interface. Requirements Graduate from technical institute or Bachelor degree holder in mechanical engineering, electronic engineering, or related disciplines. Experience in vacuum technology is an advantage. Salary and Benefits Salary will be commensurate with qualifications and experience. Appointment will be offered on a 1-year contract, renewable subject to mutual agreement and performance. Application Procedure Application with a full resume and salary expectation should be sent by email to info@hlst.com.hkby quoting the reference code in the subject. We thank applicants for their interests, but advise that only shortlisted candidates will be notified of the results of their applications. (Information provided by applicants will be used only for recruitment and other employment related purposes.)

Industry: Engineering - Electrical/Electronic/Mechanical Job Function: Engineering > Mechanical Sciences, Lab, R&D > Research & Development (R&D) Location: Shatin Area Salary: Salary provided Employment Type: Contract, Full Time

44 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE


A leading manufacturer for high quality electronic consumer products in DongGuan, China is looking for a professional candidate who is experienced and passionate in the electronic manufacturing industry to join our Company.

Senior Electronics Engineer Responsibilities: • • • • • • •

To lead an engineering team to meet customer requirements and achieve corporate target on new project development forecast Develop engineering and technological development direction and strategies Drive the continuous improvement of engineering and project management process, practices on cost sourcing regulations and management initiatives Develop and uphold a standard of engineering workflow Manage and monitor on active Product Engineering Project development and the resources for whole engineering group Oversee the operational performance of the engineering group and ensure their effectiveness and efficiency Strengthen the team by coaching, mentoring ad developing team members

Requirements: • • • • • • •

Degree holder or above in Electronic Engineering or related discipline Minimum 6 years of product design/development experiences with work knowledge in consumer electronics products Solid project management experience with at least 2 years at managerial level position in China factory Knowledge in product manufacturing process preferable Knowledge in RF product development is an advantage Strong leadership, strategic planning and communication skills Willing to stay in DongGuan Plant, China

The Company will provide a competitive program as well as an excellent benefits package for right candidate. Please list out the product area that you have experience in your resume. The package will provide exceptional rewards for exceptional performance. Please send to hungto698@yahoo.com.hk for more details.

Career Level: Middle Yr(s) of Exp: 6 years Qualification: Degree Industry : Manufacturing Job Function: Engineering > Electrical / Electronics. Engineering > Engineering Project Management. Management > General Management Location: Others - China Salary: Salary negotiable Employment Type: Full Time, Permanent

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE -NOVEMBRE | 45


LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat

CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com

Casa Àsia www.casaasia.es

BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com

China International Machine Tool www.cimtshow.com

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es China Daily www.chinadaily.com.cn Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com Sinalunya www.sinalunya.com Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai#

ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com China Association for Science and Technology www.cast.org.cn ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com Portal del Centre de Certificació de la Xina CQC: China Quality Certification Centre www.cqc.com.cn/english/index.htm

Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es

Net-Craman http://www.en.net-craman.com/internacional_eng.html

China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com

China – CSR MAP (Responsabilitat social corporativa) www.chinacsrmap.org/index_EN.asp

CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com

Observatorio de la Política China www.politica-china.org

Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina jjw.mei.gov.cn/english/index.html cmif.mei.gov.cn

Export to China www.e-to-china.com/

46 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE


Amb el patrocini de:

Amb la col路laboraci贸 i el suport de:

NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE | 47


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

48 | NEWS ENGINYERS XINA 2014 // OCTUBRE - NOVEMBRE

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Octubre - Novembre 2014  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

News Enginyers Xina - Octubre - Novembre 2014  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Profile for enginyers
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded