Page 1

IMPACTO 2009-2010


Emprendedores que hacen historia Andy Freire Presidente Endeavor Argentina

6adaVg\dYZa'%&%XZaZWgVbdhZaW^XZciZcVg^dYZaVeVig^VYZbjX]Vh[dgbVh#H^cZbWVg\dXgZdfjZcVY^ZhZ]V Zc[dXVYdZc]dbZcV_ZVgZcZhiZ'%&%VadhZbegZcYZYdgZhfjZad]^X^Zgdcedh^WaZ/VfjZaadh]dbWgZhnbj_ZgZh fjZ!Y^hXdc[dgbZhXdcaVgZVa^YVYZm^hiZciZ!XdcjcVk^h^‹cYZfjZVa\dY^hi^cidZgVedh^WaZ!hZVc^bVgdcVYVg ZahVaid]VX^VZaXVbW^d0Zc[gZciVcYddWhi{XjadhnY^ÒXjaiVYZh!eZgdad\gVcYdÒcVabZciZhjhjZŠd#:hiVXVgiV i^ZcZXdbddW_Zi^kd]dcgVgVZhdh]dbWgZhfjZ[dg_VgdccjZhigdeV†hYZhYZjcZhe†g^ijgZVabZciZZbegZcYZYdg! nh^cadhXjVaZh]dncd]VWg†VbjX]dfjZ[ZhiZ_Vg# 8jVcYdbZegZ\jcidXj{aZhZaYZhV[†dYZ]dnfjZcdh]Vg{hZgeVgiZYZaV]^hidg^V!XgZdfjZcjZhigVbVndgdedgij" c^YVYgZh^YZZcZc[dXVgcdhXdbdZbegZcYZYdgZhnZbegZhVg^dhZc[dgiVaZXZgVjcVcjZkV\ZcZgVX^‹cZbegZhVg^V# 9ZhYZ:cYZVkdgXgZZbdhfjZZhedh^WaZjcV\ZcZgVX^‹cZbegZhVg^VYZkZgYVYZgdhZbegZcYZYdgZh0ZbegZc" YZYdgZh^ccdkVYdgZh!VeVh^dcVYdh!‚i^XdhngZhedchVWaZh#:begZcYZYdgZhfjZb^gVcVabjcYdZciZgdXdbdhj bZgXVYddW_Zi^kd!fjZZhi{cdWhZh^dcVYdhedgV\gZ\VgkVadgVhjhXa^ZciZh!fjZYZhYZZaXdb^Zcode^ZchVcZc X‹bdXdbeVgi^gZa‚m^idXdchjhZfj^edh#NedghdWgZidYdfjZe^ZchVcZcX‹bdXdcig^Wj^gVaVhdX^ZYVYb{h Vaa{YZaVhdg\Vc^oVX^dcZhfjZa^YZgVc# :c:cYZVkdgXgZZbdhfjZjcWjZcZbegZcYZYdgVnjYVVdigdhVZbegZcYZgbZ_dg!Zhi{Y^hejZhidVVXijVg XdbdbZcidgnhZgk^gYZ^che^gVX^‹ca^YZgVcYdXdchjhVXX^dcZh#NV\ZcZgVgZhZX†gXjadk^gijdhdZhiVbdhVWd" XVYdh#=VXZ&'VŠdhZa9^gZXidg^dYZ:cYZVkdgiZc†Veg^cX^eVabZciZZbegZhVg^dhnVXVY‚b^Xdh#CdZm^hi†VZcZa eV†hc^c\cXZcigdYZ:cigZegZcZjgh]^egZXdcdX^Yd^ciZgcVX^dcVabZciZnZbegZcYZgZgVh‹adjcVVXi^k^YVYfjZ ]VX†VcadhfjZcdiZc†VcdigVdeX^‹c# =dn Za 9^gZXidg^d YZ :cYZVkdg i^ZcZ Zc hj bVndg†V V ZbegZcYZYdgZh fjZ Va\jcV kZo [jZgdc hZaZXX^dcVYdh ZbegZcYZYdgZh:cYZVkdgnfjZV]dgVYZX^Y^ZgdcYZkdakZgVabjcYdZbegZcYZYdgeVgiZYZadfjZgZX^W^Zgdc XjVcYdXdbZcoVgdc#=dnb{hYZaVb^iVYYZaVhYdcVX^dcZhfjZ:cYZVkdggZX^WZegdk^ZcZcYZcjZhigdhZb" egZcYZYdgZh#=dnadhb{hYZ,%ZbegZcYZYdgZh:cYZVkdgYZ6g\Zci^cVZchjXdc_jcidgZegZhZciVcb{hYZb^a b^aadcZhYZY‹aVgZhYZ[VXijgVX^‹cVcjVanhdc\ZcZgVYdgZhYZb{hYZ)*!%%%ZbeaZdhZcZaeV†h#NZhiVbdh bjndg\jaadhdhedgZhidnfjZgZbdhXdbeVgi^gXdcjhiZYZhZhiVVaZ\g†V# Adh^ck^idVidYdhVWjhXVgaV[dgbVYZVnjYVgVfjZaVheZghdcVhZcXjZcigZcnZmegZhZchjkZgYVYZgVeVh^‹c ZbegZcYZYdgVYZjcV[dgbVeaZcVnZ[ZXi^kV#=dnb{hfjZcjcXV!adheV†hZhZbZg\ZciZhXdbd6g\Zci^cVcZXZ" h^iVcVadhZbegZcYZYdgZhVeVh^dcVYdheVgVYZhVggdaaVghZ#=dnb{hfjZcjcXV!ZhiVbdh[gZciZVaVedh^W^a^YVY YZ]VXZg]^hidg^V#

2


Tiempo de cosecha y de nueva siembra Alejandro K Mashad Director Ejecutivo Endeavor Argentina

:hiVbdh k^k^ZcYd jc XVbW^d ]^hi‹g^Xd Zc Za bjcYd/ aVh gZYZh n aV iZXcdad\†V ]Vc \ZcZgVYd jcV eaViV[dgbV Zhi^bjaVciZeVgVfjZZaiVaZcidXgZVi^kdYZadhcjZkdhZbegZcYZYdgZhYZeV†hZhZbZg\ZciZhZcXjZcigZchj XVb^cdZchjYZhZdYZXVbW^VgZabjcYd#6g\Zci^cVZhi{[gZciZVjcV\gVcdedgijc^YVY/\ZcZgVgjcbdk^b^Zc" idZbegZcYZYdggZ[ZgZciZZcZabjcYd#I^ZcZYZhdWgVhiVaZcidZbegZcYZYdg!ZaZXdh^hiZbVYZVedndhZ]V YZhVggdaaVYd!naVeg^bZgV\ZcZgVX^‹cYZZbegZcYZYdgZhfjZnV]Vch^YdZm^idhdh!Zhi{cXZggVcYdZaX†gXjadYZ ^ckZgi^gnbZcidgZVgaVhcjZkVh\ZcZgVX^dcZh#Adh\dW^Zgcdh!adhbZY^dhYZXdbjc^XVX^‹c!aVVXVYZb^VZhi{c XdbZcoVcYdVidbVgZaiZbVZchjhV\ZcYVh#:cYZVkdgZhi{egZhZciZZc&&eV†hZhnaVh]^hidg^Vhb{hgZhdcVc" iZhYZidYVaVgZY\adWVah^\jZch^ZcYdVg\Zci^cVh!XdbdaVYZBVg^VcdHj{gZo7ViiVcnEVid?jiVgYnaVkZciVYZ I]gZZBZadchVEaVnYdbZhiZVŠd# 9ZhYZ:cYZVkdgiZcZbdhaVh^YZVhnaVeVh^‹ceVgV]VXZgYZZhiVdedgijc^YVYjcVgZVa^YVY#:aegZhZciZ]Vh^Yd jcVŠdYZXdb^ZcodYZXdhZX]V!ZckVg^VhY^bZch^dcZh# :hY^[†X^aegdYjX^gXVbW^dhXjaijgVaZh!cZXZh^iVc\gVcZh[jZgodni^Zbed#:hiZXVbW^dZhi{hjXZY^ZcYd/ZaXVb^cd ZbegZcYZYdgZhXVYVkZob{hVigVXi^kdeVgVaVhcjZkVh\ZcZgVX^dcZh#:gVjcdYZadhhjZŠdhZcadhfjZ:cYZV" kdghZbWg‹]VXZ&'VŠdh!ZaYZjceV†hÆXdcXjaijgVZbegZcYZYdgVÇ!nfjZZhiVbdhZbeZoVcYdVXdhZX]Vg# =Zbdh^c^X^VYdiVbW^‚cjchVaidXj{ci^XdZcZakVadgV\gZ\VYdfjZ:cYZVkdgd[gZXZVadhZbegZcYZYdgZhZaZ" \^Ydh V igVk‚h YZa cjZkd egd\gVbV YZ HZgk^X^dh V :begZcYZYdgZh '#%# BZ_dgZh gZXjghdh! egdXZhdh n cjZkdh hZgk^X^dhZhi{cY^hedc^WaZheVgVVednVgVadhZaZ\^YdhVbVm^b^oVgZa^beVXidVigVk‚hYZhjhXdbeVŠ†Vh#DX]d cjZkdhZbegZcYZYdgZhgZegZhZciVciZhYZXjVigdXdbeVŠ†Vh[jZgdcZaZ\^YdhZc'%&%#8Ve†ijadVeVgiZbZgZXZaV XdhZX]VZcadgZaVX^dcVYdXdcZaVXXZhdVÒcVcX^Vb^Zcid#6igVk‚hYZaVVa^VcoVXdc7VcXd=^ediZXVg^d!jcWVc" XdVg\Zci^cddidg\Vg{Xg‚Y^idhXdcXVgVXiZg†hi^XVh^ccdkVYdgVheZchVYVhnY^g^\^YVhVZbegZcYZYdgZh:cYZVkdg# whiZZhjc]^idcdh‹adZcaV]^hidg^VYZaVdÒX^cVYZ6g\Zci^cV!h^cdiVbW^‚cZcaVgZYbjcY^Va# EVgVhZ\j^gVbea^VcYdadhZXdh^hiZbVhZbegZcYZYdgZhZc6g\Zci^cV!gZVa^oVbdh+Xdc[ZgZcX^VhZcZa^ciZg^dgV aVhfjZVh^hi^Zgdcb{hYZ,!%%%eZghdcVh!ngZcdkVbdhXdbeaZiVbZciZcjZhigdZkZcid^ch^\c^VZc7jZcdh6^gZh! fjZYZV]dgVZcb{hhZg{aV:meZg^ZcX^V:cYZVkdg#?jcidV@EB<dg\Vc^oVbdhZaeg^bZgXVe†ijadVg\Zci^cdYZa LdgaY:cigZegZcZjgh]^e;dgjb!eVgVY^hXji^gZagdaYZa:hiVYd!YZadhZbegZhVg^dhnYZahZXidgVXVY‚b^XdZc ZaYZhVggdaadYZaZXdh^hiZbVZbegZcYZYdg#NeVgi^X^eVbdhYZaegdnZXidYZa7^XZciZcVg^d&-&/%!fjZbZY^VciZ XdgidhYZY^[jh^‹cbVh^kVgZXgZ‹ZaYZhVggdaadYZ6g\Zci^cVVigVk‚hYZadhZbegZcYZYdgZhfjZ]^X^Zgdcedh^WaZ aVh\gVcYZhXdbeVŠ†VhYZaeV†h# CjZhigVk^h^‹ceVgVadheg‹m^bdhVŠdh^cXajnZZagZeZchVgZahZgZbegZhVg^dnhjgdaZcaVhdX^ZYVY#Cd]Vn cjZkVhZbegZhVhh^cZbegZcYZYdgZh!c^]Vn[jijgdVjhe^X^dhdYZeV†hh^cjchZXidgZbegZcYZYdg"ZbegZhVg^d ej_VciZ!‚i^Xd!fjZe^ZchVZc\gVcYZ!hdX^VabZciZgZhedchVWaZnXdbegdbZi^YdXdchj[jijgd#:hcZXZhVg^dgZ" XdcX^a^VgVaVhdX^ZYVYXdcZhidhXdcXZeidh#GZX^‚cXjVcYdZhidhjXZYVcjZhigVXdhZX]VhZg{XdbeaZiV#

3


Introducci贸n El impacto y la acci贸n Apoyo enfocado Acciones 2010

Apoyo masivo Acciones 2010

Los emprendedores La red y el equipo


MODELO ENDEAVOR . DESARROLLO EMPRENDEDOR EN ARGENTINA . EL MUNDO .

MÉTRICAS DE IMPACTO . ROSARIO Y CÓRDOBA .

SELECCIONAMOS . POTENCIAMOS . COMPARTEN . RETRIBUYEN . INSPIRAMOS . CAPACITAMOS . INFLUIMOS .

NUEVOS EMPRENDEDORES . SPOTLIGHT . EMPRENDEDORES ENDEAVOR .

LA RED . EQUIPO ENDEAVOR ARGENTINA . AGRADECIMIENTOS .

6 14 22 32 42 58


“No puedo sentir más que orgullo por ver plasmado en Endeavor la concreción de un sueño emprendedor. El fruto de su aporte hace trascender a las instituciones y sus misiones. Estoy seguro de que Endeavor seguirá contribuyendo a construir una mejor Argentina.” EDUARDO ELSZTAIN PRESIDENTE DE IRSA


introducci贸n


ENDEAVOR LIBERA EL POTENCIAL DE LOS EMPRENDEDORES Y ASÍ FOMENTA EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE DE LA ARGENTINA CUANDO LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ESCALAN, AYUDAN AL

Endeavor es una organización internacional sin fines de lucro que apoya el desarrollo emprendedor como palanca del crecimiento socioeconómico.

DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE RIQUEZA, DE TRABAJO Y DE INNOVACIÓN. SON LOS EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO QUIENES DEFINEN Y FORTALECEN LAS ECONOMÍAS.

Endeavor promueve la generación de un nuevo concepto del ser empresario 

Endeavor provee apoyo estratégico a través de contactos y herramientas a emprendedores de alto impacto. Promoviendo historias de éxito y apoyando el desarrollo de ecosistemas emprendedores en todo el país, Endeavor contribuye al desarrollo de la cultura emprendedora inspirando a las próximas generaciones de empresarios. Son emprendedores de alto impacto personas con pasión, éticas, que piensan en grande, que generan negocios con potencial de crecimiento que pueden ser fuente de creación de empleos, de riqueza y de innovación. Son agentes de cambio de la sociedad.


Introducción

ENDEAVOR FUE LA PRIMERA ORGANIZACIÓN DEL PAÍS ENFOCADA EN EL DESARROLLO EMPRENDEDOR. LUEGO DE 12 AÑOS DE VIDA, HA CONTRIBUIDO A: •MEJORAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL ROL DEL EMPRENDEDOR •INSPIRAR A GRANDES CANTIDADES DE PERSONAS DEMOSTRANDO QUE “ES POSIBLE” •MEJORAR EL ACCESO A CAPITAL, INFORMACIÓN Y A REDES A EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO, AYUDANDO A LA CREACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO • DESARROLLAR ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES EN BUENOS AIRES Y EN EL INTERIOR • CONSTRUIR POTENTES REDES DE EMPRENDEDORES, DE MENTORES Y DE ALIADOS ESTRATÉGICOS • ARTICULAR EL ÁMBITO PÚBLICO Y EL PRIVADO EN ACCIONES DE DESARROLLO EMPRENDEDOR • PERMITIR A EMPRENDEDORES ARGENTINOS SER PARTE DE UNA RED GLOBAL • “FEDERALIZAR” EL DESARROLLO EMPRENDEDOR

Endeavor Argentina ha seleccionado a

98 emprendedores que han generado

U$S 1.294M anuales y han creado más de

45.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) A través de eventos masivos ha inspirado a más de

100.000 personas y ha articulado ecosistemas emprendedores en

6 provincias de Argentina 


ENDEAVOR TRABAJA EN 2 GRANDES DIMENSIONES

ACELERAMOS EL CRECIMIENTO Selecciona emprendedores de alto impacto que lideran compañías en marcha, innovadoras y con potencial, y los ayuda a desarrollarse a través de un plan global que incluye acceso a recursos y a una red de clase mundial.

10

ar te n

APOYO ENFOCADO

ACCIONES CON EL MUNDO EMPRENDEDOR

o m ira Insp

s

Los se l

tri Re

1

p m Co

os am Capacit

ACCIONES CON EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO

bu ye n

Influi mo s

Los po te

os iam nc

os nam cio c e

2

APOYO MASIVO DESARROLLAMOS LA CULTURA EMPRENDEDORA Articula y promueve el desarrollo de ecosistemas de apoyo a emprendedores a lo largo de todo el país, a través de programas con el ámbito privado y público.


Introducción

Los + y los – de Argentina en el desarrollo emprendedor ALTO POTENCIAL + Se encuentra entre los 20 países más emprendedores del mundo. (1) + 1 de cada 7 argentinos está involucrado en algún tipo de actividad emprendedora. (1)

“LA JUVENTUD, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL EMPRENDEDORISMO ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO. ORGANIZACIONES COMO ENDEAVOR SON NECESARIAS EN LA ARGENTINA Y OTRAS ECONO-

+ 6 de cada 10 jóvenes prefieren iniciar un emprendimiento propio al trabajo en relación de dependencia. (2)

MÍAS EMERGENTES, PORQUE EL

+ Tiene un gran potencial por su capital humano y por el ecosistema emprendedor que se ha desarrollado exponencialmente estos últimos 10 años.

UN ECOSISTEMA Y APOYO SOCIAL,

+ Comienzan a reconocerse modelos de rol. 8 de cada 10 personas están de acuerdo con que los medios ofrecen frecuentemente historias de empresarios exitosos. (1)

TENIDO ÉXITO REINVIERTAN SUS

+ Emprendedores de la “vieja generación” invierten en nuevas compañías nacionales, tratan de apoyar como inversores el crecimiento de empresas regionales o globales para repetir el éxito que tuvieron ellos.

BARRERAS - El no pensar “en grande”, en empresas sustentables y escalables desde el inicio, y el temor al fracaso. - Continúa siendo bajo el porcentaje de negocios que trabajan con clientes fuera de Argentina (sólo 33% de los emprendedores estiman tener clientes en el exterior). - Todavía no son suficientes las fuentes de capital para emprendedores. Sigue habiendo necesidad de un mercado de capitales más activo y de una mejor cultura inversor/emprendedor. - El contexto es poco favorable debido a reglas de juego de corto plazo; legislación poco favorecedora y cambiante; insuficiente apoyo de programas de gobierno y escasa protección de propiedad intelectual. (1) Fuente: Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que en Argentina es realizado por el Centro de Entrepreneurship del IAE-Universidad Austral. (2) Fuente: Estudio realizado por TNSGallup y la Universidad de Palermo.

EMPRENDEDORISMO REQUIERE Y PROPORCIONAN LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLOS QUE HAN CONOCIMIENTOS Y RECURSOS PARA HACER EL ECOSISTEMA MÁS FUERTE, PERPETUANDO UN CICLO QUE ESPEREMOS SIGA DESARROLLANDO LA ECONOMÍA MUNDIAL” Rob Salkowitz Autor de Young World Rising: How Youth, Technology and Entrepreneurship Are Changing the World from the Bottom Up.

ENDEAVOR PROVEE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA PODER DISMINUIR ESTAS BARRERAS. BRINDA LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA QUE CADA EMPRENDEDOR LIBERE SU POTENCIAL.

11


El País Endeavor se ha propuesto escalar las operaciones a lo largo de todo el país. El objetivo de las oficinas del interior es impulsar el desarrollo de ecosistemas emprendedores y extender el proceso de búsqueda de emprendedores de alto impacto. Cada oficina tiene un Advisory Board compuesto por empresarios y emprendedores locales que financian la operación y apoyan su crecimiento.

“PARTICIPAR EN ENDEAVOR ME

APOYO ENFOCADO

APOYO MASIVO - DESARROLLO

PROCESO DE SELECCIÓN

DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

Rosario y Córdoba cuentan con un proceso para encontrar y evaluar emprendedores. Miembros de la red de mentores local, junto a los miembros de cada Advisory Board se reúnen periódicamente para conocer, proponer y evaluar nuevos candidatos. Estos pasan por una evaluación local, y luego siguen en el proceso nacional de evaluación. Con esto Endeavor apunta a abrir puertas y contactos a emprendedores del interior a nivel nacional.

Las oficinas del interior están construyendo redes locales de mentores y de alianzas estratégicas con proveedores de servicios, instituciones académicas, otras ONGs, medios de comunicación e instituciones públicas. Además, organizan actividades de alcance masivo (Conferencia Endeavor, desayunos, charlas en Universidades, difusión de casos en los medios masivos de comunicación, acciones en el interior de la provincia) para potenciar el alcance.

PERMITE COLABORAR A POTENCIAR EMPRENDEDORES Y EMPRESAS QUE ESTÁN VENDIENDO PRODUCTOS Y SERVICIOS DESDE CÓRDOBA AL MUNDO, CON CALIDAD MUNDIAL. ENDEAVOR ES UN EXCELENTE MODELO PARA APORTAR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN.” Marcelo Cid Fundador y director JG Ventures Argentina Miembro del Board Endeavor Córdoba

“ENTIENDO A ENDEAVOR COMO UN COMPROMISO LIGADO, MÁS ALLÁ DEL ACCIONAR ECONÓMICO, A CONCEPTOS ÉTICOS Y MORALES. DONDE

OFICINAS ENDEAVOR EN ARGENTINA

EL EMPRENDEDOR PUEDA TOMAR UN CONSEJO, LA EXPERIENCIA Y EL APOYO NECESARIOS PARA CONSEGUIR LOGROS QUE NO SEAN SÓLO

Córdoba

PERSONALES. DESDE UN ACCIONAR

Desde 2007

QUE TENGA QUE VER TAMBIÉN CON

Rosario

UN CAMBIO SOCIAL. EL TRIUNFO SIEMPRE VA DE LA MANO CON LOS OBJETIVOS, CUANDO CRECE LA ORGANIZACIÓN Y TODOS LOS QUE FORMAN PARTE DE ELLA.” Miguel Rosental Presidente Advisory Board Endeavor Rosario

12

Desde 2009

Buenos Aires Desde 1998


Introducción

;bckdZe 6G<:CI>C6;J::AEG>B:GE6ÞH9DC9::ABD9:AD:C9:6KDG;J:EGD769D8DCwM>ID# =DN:C9:6KDG:HIÛEG:H:CI::C&&E6ÞH:H9:ABJC9D#

Ijgfj†V :hiVbWja ?dgYVc^V 6bb{c

J#H#6# CjZkVNdg` B‚m^Xd 8^jYVYYZB‚m^Xd

AÞ76CD6E:GIJG66;>C:H9:'%&% EGâM>B6B:CI:/6gVW^VHVjY^iV! :b^gVidhÛgVWZhJc^Ydh!;^a^e^cVh! >cYdcZh^V!@Zc^V!K^ZicVb#

8dadbW^V 7d\di{ 7gVh^a HVcEVWad 8]^aZ HVci^V\dYZ8]^aZ 6g\Zci^cV 7jZcdh6^gZh Jgj\jVn BdciZk^YZd

:\^eid :a8V^gd HjY{[g^XV ?d]VccZhWjg\d

13


“Endeavor ha sido nuestro guía espiritual e inspiracional en el crecimiento y desarrollo de Globant, y además se transformó en una forma de vida. En Endeavor estamos ayudando a crecer con la visión correcta a los nuevos emprendedores que serán los futuros empresarios argentinos, ocupados en construir un país mejor”. MARTÍN MIGOYA GLOBANT, CO-FUNDADOR Y CEO EMPRENDEDOR ENDEAVOR - MIEMBRO DEL BOARD ENDEAVOR ARGENTINA


El Impacto y la Acci贸n


“Endeavor se formó con el propósito de promover emprendedores en mercados emergentes. Su modelo básico es vincular a las pequeñas y medianas empresas con empresarios experimentados para que puedan obtener el asesoramiento y los contactos que necesitan para crecer en empresas más grandes que pueden emplear a más gente - el mejor programa anti-pobreza de todos.” Thomas L. Friedman Periodista norteamericano, escritor de best-sellers y ganador del Premio Pulitzer

16


El impacto y la acción

Endeavor construye 5 tipos de Capital:

Capital Financiero

Creación de empleo y riqueza potenciando a nuevos talentos

Capital Social

Movilización de redes para atraer a inversores y mentores

Capital Humano

Desarrollo de líderes a través de formación y asesoramiento

Capital Intelectual

Generación de know-how para impulsar la actividad emprendedora

Capital Cultural

Generación de modelos de rol y su difusión para inspirar la cultura emprendedora 17


1. M茅tricas del impacto

ENDEAVOR ARGENTINA1998-2010

Capital financiero

1.294

Capital social

191

Capital humano

+de 3550

Capital intelectual

+ de 2640

Capital cultural

11

18

millones de d贸lares de facturaci贸n generada por emprendedores Endeavor en 2009.

mentores en la red nacional

empresas analizadas

horas de mentores

Conferencias en Buenos Aires y Primer Experiencia Endeavor 2010

+ de 300

publicaciones de alcance masivo.

85% de los

emprendedores devuelven a Endeavor en tiempo y dinero.


El impacto y la acción - Métricas del impacto

ENDEAVOR IMPACTA EN LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE SUS ACCIONES. TIENDE PUENTES Y ABRE PUERTAS A REDES, AL CAPITAL, AL MUNDO, GENERANDO CAMBIO EN LOS EMPRENDEDORES Y, POR LO TANTO, CAMBIO EN EL PAÍS.

20%

95%

7

95% 69

89

+ de 45.000

+ de 1000

+ de 16

de crecimiento promedio anual en sus compañías.

Ecosistemas de apoyo emprendedor en 6 provincias argentinas

emprendedores de 63 compañías seleccionados

semanas de MBAs nacionales y extranjeros.

21

Conferencias en el interior en 6 provincias

156 seminarios y talleres de capacitación

de las compañías seleccionadas en actividad.

aliados estratégicos de primer nivel que brindan servicios de apoyo.

puestos de trabajo creados por emprendedores Endeavor (directos e indirectos).

casos de estudio.

+ de 3 20M

Semanas

de personas

Mundiales del

inspiradas vía

Emprendedo-

medios de

rismo

comunicación

+ de 100.000

personas inspiradas por las acciones de Endeavor.

19


2. Impacto de Rosario y Córdoba 2010 ENDEAVOR ROSARIO LA RED 30 Nominadores APOYO ENFOCADO 120 emprendedores identificados y recibiendo apoyo.

APOYO MASIVO 4ta Conferencia Rosario Octubre 2010.

“ENDEAVOR ES EL PRIMER LUGAR DONDE NOS ENCONTRAMOS RODEADOS DE GENTE QUE COMPARTE LA PASIÓN Y LAS VICISITUDES DE EMPRENDER. ELLO NOS ANIMA E INSPIRA EN PERMANENCIA. PERO ADEMÁS NOS ACOMPAÑA EN ESTE PROCESO DE CREAR VALOR” José Mourelle Maqtec (Emprendedor Endeavor Rosario)

“ASUMO CON MUCHO COMPROMISO EL DESAFÍO DE CONDUCIR LOS DESTINOS DE ENDEAVOR ROSARIO. POCO A POCO ESTAMOS TRANSFORMANDO EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE NUESTRA CIUDAD. ESTOY CONVENCIDA DE QUE EL FUTURO DE NUESTRA REGIÓN DEPENDE EN GRAN MEDIDA EN EL PROCESO EMPRENDEDOR. ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.” María José Soler Directora de Operaciones - Endeavor Rosario

20

5 charlas en universidades con más de 1.200 asistentes.

1 charla en Rafaela 120 asistentes

7 Aliados Estratégicos 23 Mentores 2 nuevos emprendedores Endeavor

30 notas periodísticas realizadas Nuevos canales de comunicación: Newsletter Endeavor Rosario, Facebook y Twitter, Blog Endeavor Rosario Manual del emprendedor: 7 inserts de 8 páginas a distribuirse con el diario La Capital de Rosario. 50.000 ejemplares cada insert.

Competencia de planes de negocios coorganizada por Endeavor Rosario, JCI y la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario: 15 equipos participantes. Seminario de Planes de Negocios coorganizado por Endeavor Rosario y la Universidad Austral: 40 emprendedores asisten.


El impacto y la acción - Impacto de Rosario y Córdoba 2010

AMBAS OFICINAS ESTÁN DESARROLLANDO ALIANZAS CON UNIVERSIDADES, CÁMARAS EMPRESARIALES, ENTES PÚBLICOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTRAS FUNDACIONES, PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA REGIÓN.

ENDEAVOR CÓRDOBA

“EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ENDEAVOR FUE REALMENTE INSPIRADOR, NO SÓLO ME PERMITIÓ REVALUAR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN ESTRATÉGICO SINO

Red en toda la provincia

21 Aliados Estratégicos

127 emprendedores identificados y recibiendo apoyo.

27 Mentores

QUE SIGNIFICÓ UN APRENDIZAJE Y UN CRECIMIENTO PERSONAL. ES UN CAMINO QUE TODO EMPRENDEDOR DEBERÍA RECORRER”.

2

Enrique Helmbrecht Director Coined (Emprendedor de Córdoba)

nuevos emprendedores Endeavor

“DESDE LA OFICINA DE ENDEAVOR EN CÓRDOBA LOGRAMOS POTENCIAR MÁS DE 120 COMPAÑÍAS EN LA PROVINCIA; EMPRENDEDORES

6ta Conferencia Córdoba Septiembre 2010.

5 Charlas en ciudades del interior provincial con más de 1.000 asistentes. Creación de Competencia de ideas de negocios junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba y Federación Comercial de Córdoba.

+de 10.000 personas inspiradas en más de 50 actividades organizadas por Endeavor Córdoba junto a aliados. Entrevistas a emprendedores de la red Endeavor en medios masivos: más de 1 millón de personas inspiradas.

Trabajo conjunto con más de 150 instituciones entre universidades, cámaras empresariales, entes públicos y otras fundaciones, para el desarrollo de la cultura emprendedora en la región.

ÉTICOS DE ALTO IMPACTO COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN. ESTOS EMPRENDEDORES Y NUESTRO ADVISORY BOARD SE DEDICAN A INSPIRAR A MÁS DE 10.000 PERSONAS POR AÑO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MASIVAS Y A CERCA DE UN MILLÓN DE PERSONAS A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS DE VIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.” Nicolás Ramos Director de Operaciones - Endeavor Córdoba

21


“Endeavor sostiene y alienta a los emprendedores que sin duda serán los empresarios líderes de los próximos años en la Argentina. Es una red de contención, de contactos, de compromiso y experiencias que permite a sus miembros superar sus propias metas.” ANDREAS STAUFFER ALIADO ESTRATÉGICO CREDIT SUISSE, MANAGING DIRECTOR


Apoyo enfocado acciones 2010


2. L os po

ACCIONES CON EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO

4.

t Re

ACCIONES CON EL MUNDO EMPRENDEDOR

o m ira Insp

s

om 3. C

Influi mo s

os am Capacit

rib uy en

pa rte n

mos ona i c c ele

os iam nc te

1. L os s

Aceleramos el crecimiento de emprendedores de alto impacto

“EL PROCESO DE SELECCIÓN NOS OBLIGÓ A DAR “APOYAR A LOS EMPRENDEDORES ENDEAVOR UN SALTO DE CALIDAD EN LO QUE HACEMOS.

TIENE UN IMPACTO ENORME. LOS SERVICIOS

LA VARIEDAD DE CADA UNO DE LOS QUE NOS

QUE LES OFRECEMOS DESDE ENDEAVOR LES

ENTREVISTABAN NOS HIZO REPENSAR UNA

AYUDA A MAXIMIZAR SU GANANCIA, A

ESTRATEGIA MÁS AMBICIOSA PARA LOS PRÓXI-

EMPLEAR MÁS GENTE, A SEGUIR CRECIENDO.

MOS AÑOS, PERO NO DESDE UNA VISIÓN TEÓRI- SON PERSONAJES POSITIVOS, SIEMPRE EN CA SINO DESDE LA EXPERIENCIA CONCRETA DE

BUSCA DE OPORTUNIDADES Y AGRADECIDOS

EMPRENDEDORES Y LÍDERES DEL MERCADO”.

DE LO QUE RECIBEN… ES UN HONOR TRABAJAR CON ELLOS.”

Esteban Núñez Innovision, Fundador y CEO Emprendedor de Chubut

24

Celia Alfie Líder de Servicios a Emprendedores


Apoyo enfocado. Acciones 2010 - Los seleccionamos

&#AdhhZaZXX^dcVbdh :aZfj^edYZ7hfjZYVHZaZXX^‹c FheY[ieZ[i[b[YY_Œd YZ :cYZVkdg ZmVb^cV Za bZgXVYd FH;I;B;99?ãDO'hWHED:7 :a:fj^edYZ:cYZVkdgZkVaVaVk^VW^a^YVYYZadhXdb" ZbegZcYZYdg Vg\Zci^cd XVYV VŠd eVc†Vh! XdcdX^ZcYd Za ZbegZcYZYdg n ZciZcY^ZcYd Za bdYZadYZcZ\dX^dhnhjediZcX^Va Xdc Za Òc YZ ^YZci^ÒXVg VfjZaaVh XdbeVŠ†VhZcbVgX]VfjZXjZciZc ZW HED:7 XdcaV^ccdkVX^‹cnZaediZcX^VaYZ (BZcidgZhYZaVgZYYZ:cYZVkdggZVa^oVcZcigZk^hiVhZkV" ajVcYdZaediZcX^VaYZXgZX^b^Zcid!aVZhXVaVW^a^YVYZ^c" 6aid>beVXidcZXZhVg^dheVgV]VXZg cdkVX^‹cYZaVXdbeVŠ†VnaV^c^X^Vi^kV!ZcZg\†VZ]^hidg^V jcVY^[ZgZcX^ViVc\^WaZZcaVgZVa^" YZaZbegZcYZYdgeVgVXdckZgi^ghZZcbdYZad^che^gVYdg# 6YZb{hZcigZ\VcjcVYZkdajX^‹cVaZbegZcYZYdg# YVYhdX^dZXdc‹b^XVYZaeV†h# 8VYV jcV YZ aVh ZiVeVh YZa egd" XZhdYZhZaZXX^‹cnegZ"hZaZXX^‹c d[gZXZc Va ZbegZcYZYdg jcV YZ" kdajX^‹cZmeZgiVnZc[dXVYVZcZa bZ_dg YZhVggdaad edh^WaZ cd h‹ad eVgV hj ZbegZhV h^cd iVbW^‚c eVgVhjVXi^ijYZbegZcYZYdgV# G:FJ>H>IDH/ ™IZcZgjcVXdbeVŠ†V ZcbVgX]V ™IZcZgjcV[VXijgV" X^‹cVcjVahjeZg^dgV &BYZeZhdh# ™HZgX^jYVYVcdYZa eV†hYZcdb^cVX^‹cd ZmigVc_ZgdXdcgZh^YZc" X^VZhiVWaZX^YVZcZa eV†hYjgVciZVabZcdh X^cXdVŠdh# ™9ZbdhigVgZa^beVX" idhdWgZZaYZhVggdaad ZXdc‹b^XdYZabdYZad YZcZ\dX^dnXdbegd" bZiZghZVbVciZcZg deZgVX^dcZhadXVaZhZc ZaeV†hZchjh[jijgdh eaVcZhYZZmeVch^‹c

8G>I:G>DH/ ™>c^X^Vi^kV ™EdiZcX^VaYZXdc" kZgi^ghZZcjcbdYZad ^che^gVYdg ™>beVXidZcZa YZhVggdaadZXdc‹b^Xd nhdX^Va ™>ccdkVX^‹c ™wi^XVnkVadgZh

&*

ZbegZcYZYdgZh YZ - XdbeVŠ†Vh [jZgdc ZaZ\^Ydh:begZcYZYdgZh:cYZVkdg

:K;:?B?=;D9;"<?D7D9?7BO<?D7BH;L?;M :meZgidhaZ\VaZhnÒcVcX^ZgdhVcVa^oVcaVigVcheVgZcX^Vhd" X^ZiVg^V!aZ\VaZ^bedh^i^kVnhj^beVXidZXdc‹b^XdnhdX^Va# :a;^cVaGZk^ZlZhgZVa^oVYdedgZa9^gZXidg:_ZXji^kd YZVa\jcVhYZaVhdÒX^cVh^ciZgcVX^dcVaZhYZ:cYZV" kdgnZkVaVVaZbegZcYZYdgZc[jcX^‹cVadhXg^iZg^dh YZ hZaZXX^‹c n YZ hj egZhZciVX^‹c# 8VYV ZkVajVYdg ZcigZ\VjcVYZkdajX^‹cVaZbegZcYZYdg# F7D;BBE97B A†YZgZh YZ cZ\dX^dh adXVaZh ZcigZk^hiVc! YZa^WZgVc n hZaZXX^dcVcVaVhXdbeVŠ†VheVgVhZgegZhZciVYVhVa EVcZa>ciZgcVX^dcVa# 9eWY^_d]ÅDk[lefheY[ieWfWhj_hZ[b(&'& BZcidgZh ZmeZgidh Zc eVcZaZh adXVaZh Z ^ciZgcVX^d" cVaZh egd\gVbVc jcV hZg^Z YZ ZcXjZcigdh eZghdcV" a^oVYdhXdcadhZbegZcYZYdgZheVgVVednVgadhnXV" eVX^iVgadhZcaVegZhZciVX^‹cnXdbjc^XVX^‹cYZhjh XdbeVŠ†VhVciZeVcZa^hiVhnedh^WaZh^ckZghdgZh# CeYaFWd[bÅDk[lefheY[ieWfWhj_hZ[b(&'& HZ\jcYV^chiVcX^VegZeVgVidg^VeVgVZaEVcZa>ciZgcV" X^dcVa#BZcidgZhZmeZgidhhZkjZakZcVgZjc^gXdcadh ZbegZcYZYdgZheVgVeZg[ZXX^dcVghjegZhZciVX^‹c# F7D;B?DJ;HD79?ED7B A†YZgZhYZcZ\dX^dh^ciZgcVX^dcVaZhZcigZk^hiVc!YZa^" WZgVcnhZaZXX^dcVcjcVcjZkVXaVhZYZ:begZcYZYd" gZh:cYZVkdgedgkdidjc{c^bZ#

''%

86C9>96IDH 6EGDM#

)%

86C9>96IDH

'(

86C9>96IDH

''

86C9>96IDH

-

86C9>96IDH

?dZkijh_Wih[fh[i[djWZWi[d[bfehj\eb_eZ[YWdZ_ZWjei :C9:6KDG6BEAÞ6:A>BE68ID9:HJ688>âC:C;D86966JC8DC?JCID9: :BEG:C9:9DG:HFJ:CDH:G:9J8:HâAD6ADHFJ:E6H6C:AEGD8:HD9:H:A:88>âC# J;9DEBE=ß7 J;B;9ECKD?979?ED;I"IE<JM7H;

(%

I;HL?9?EI FHE<;I?ED7B;I

''

7=HE%7B?C;DJEI

&&

JKH?ICE

.

;DJH;J;D?C?;DJEI"C;:?7

.

?D:KIJH?7";D;H=ß7OKJ?B?J?;I

-

;:K979?ãDO9KBJKH7

+

CE:7

*

25


Endeavor extiende su apoyo a emprendedores de alto impacto en diferentes estadios de desarrollo

“ES UNA GRAN SATISFACCIÓN VER COMO EL PROCESO DE SELECCIÓN LES AGREGA VALOR A LOS EMPRENDEDORES. ESTO GENERA UN IMPACTO NO SÓLO EN LA REALIDAD DEL EMPRENDEDOR SINO TAMBIÉN EN LAS PERSONAS QUE DEPENDEN DE ÉL Y EN LA INDUSTRIA” Shirly Kalush Endeavor, Responsable de Búsqueda y Selección

26


Apoyo enfocado. Acciones 2010 - Los seleccionamos

@kdjeWbWIkXi[Yh[jWh‡WZ[:[iWhhebbe;YedŒc_Ye Z[bW9_kZWZZ[8k[dei7_h[i";dZ[WlehfWhj_Y_fW [dbeii_]k_[dj[ifhe]hWcWi0 7J:CDH6>G:H :BEG:C9:

6EDND6A6 8DBE:I>I>K>969ENB:

H:A:88>âC9: EGDN:8IDH:C:I6E6 EG:K>66HI6GI"JED HI6GI"JE;68IJG68>âC B:CDG6&B  

6EDND6E:FJ:x6H NB:9>6C6H :BEG:H6H DG>:CI696H6 A6>CCDK68>âC#  

(&&/

(&&/

:a<876hZaZXX^dc‹V* ZbegZcY^b^ZcidhfjZ [jZgdcegZhZciVYdhedg :C9:6KDG'%%./ ™H[l_ijWEXbe]e0 <Zggn<VgWjah`n ™IeY_WbC[jh_n0BVgi^c :cg^fjZon?jVc9Vb^V ™Bkb[aW0BVg^VcVHV^o ™Kjef_gk[06Yg^{c GVb†gZoAdoV ™CkdZeCWdZWbW0 HZWVhi^Vc=dYVgV  

:a<876hZaZXX^dc‹V( ZbegZcY^b^ZcidhfjZ [jZgdcegZhZciVYdhedg :C9:6KDG'%%./ ™8_Xb_e]h|ÓaW0 <jhiVkdKdgdWZX]c^` ™J[dieYWXb[0 ?dg\Z;^c`^ZahoiV_c ™;Z_jeh_Wb?Wc_gkƒ08VgaV 7VgZYZhZ>aZVcVAdiZghoiV^c

(&'&

(&'&

*ZbegZcY^b^Zcidh egZhZciVYdhedg:cYZVkdg hZZcXjZcigVcZcZa egdXZhdYZhZaZXX^‹c#

'ZbegZcY^b^Zcidh egZhZciVYdhedg:cYZVkdg hZZcXjZcigVcZcZa egdXZhdYZhZaZXX^‹c#Æ:C9:6KDGB:G:8J:G966 JC6E:AÞ8JA69:B>C>x:OAA6" B696Æ:AåAI>BD<G6C=wGD:Ç! 9DC9:=67Þ6JC8>C:FJ:CD HâADEGDN:8I676!H>CDFJ: I6B7>wCE:GB>IÞ66AEGDI6" <DC>HI68GJO6GA6E6CI6AA6N H:GE6GI:9:A6<G6C=>HID" G>6#:C9:6KDG=>ODADB>HBD 8DCCDHDIGDH/CDHBDHIGâ FJ:A6H=>HIDG>6H>C8G:Þ7A:H H:AA6B6C9:H6;ÞDHNFJ:H:G

=wGD:H:HI6B7>wCH:<J>GA6 :HI:A69:6FJ:AADHFJ:=>8>:" GDCG:6A>969ADFJ:6A<JC6 K:O8G:N:GDC>BEDH>7A:#Ç 7Zh_|dHWc‡h[pBepW EVgi^X^eVciZYZaegd\gVbV7jZcdh 6^gZh:begZcYZ ;jcYVYdgYZJide^fjZ

27


'#AdhediZcX^Vbdh :cYZVkdgd[gZXZVadhZbegZcYZYdgZhhZaZXX^dcVYdhjcVgZYYZXdciVXidhnjcXdc_jcidYZhZgk^X^dh iZcY^ZciZhVVXdbeVŠVgadhZcZaegdXZhdYZXgZX^b^ZcidYZhjhXdbeVŠ†Vh!Zchjegd[Zh^dcVa^oVX^‹c! nZcaVZkdajX^‹cYZhjhgdaZhXdbda†YZgZhnXdbdVXidgZhYZXVbW^dYZhjhXdbjc^YVYZh#

I[hl_Y_eiW[cfh[dZ[Zeh[i 8DCHJAIDGÞ6:HIG6Iw<>869:8A6H:BJC9>6A

Æ:C9:6KDGB:67G>âJC6G:99: 8DCI68IDHE6G6:MEADG6G6A>6C"

7g^cYVYVedgXdchjaidgZhYZgZXdcdX^YVhdg\Vc^oVX^dcZh ^ciZgcVX^dcVaZh#

O6HN=68:GC:<D8>DH#69:BÛHB:

B:CIDGÞ6H

;68>A>IâJC8DCHJAIDGFJ:B:

6igVk‚hYZaVgZYYZbZcidgZhXdcZmeZg^ZcX^VnXdcdX^b^ZcidhZc Y^kZghVh{gZVh#

:HIÛ6NJ96C9D8DCB>EA6C9: C:<D8>DH#:C9:6KDGH>:BEG:=6

EGDN:8IDH8DCB76ÉH

H>9DJC6;J:CI:9::C:G<Þ6!:H

GZVa^oVYdh edg ZhijY^VciZh YZ B76Éh YZ aVh bZ_dgZh jc^kZgh^YVYZh YZ ::JJn:jgdeV#

JC6>CHI>IJ8>âCNJC6G:99:E:G" HDC6H:CA6HFJ:JCDEJ:9:6ED" N6GH:8J6C9DC:8:H>I66NJ96#Ç ;ij[XWd8h[dcWd :begZcYZYdg:cYZVkdg#<j†VDaZd 9ZX^Y^g#XdbÄ9dhBdcdh 8jVafj^ZgKZgYjgV

688:HD6G:9:H 6igVk‚hYZjcVVbea^VgZYYZXdciVXidhcVX^dcVaZhZ^ciZgcVX^dcVaZh/ ^ckZghdgZh0Z_ZXji^kdhYZZbegZhVh0VXVY‚b^Xdh0egd[Zh^dcVaZhYZhZgk^" X^dhndigdhZbegZcYZYdgZh# 688:HD686E>I6A 8dcZXiVcYdVZbegZcYZYdgZhXdc^ckZghdgZh!nVedn{cYdadhZcZaegdXZhd# IDJGH:C;D869DH

ƵA6:ME:G>:C8>68DC:C9:6KDG :H;6CIÛHI>86:HJC6DEDG"

:cYZVkdgVWgZejZgiVhVabjcYdVigVk‚hYZidjgh^ciZgcVX^dcVaZh XdcV\ZcYVhYZeg^bZgc^kZa#

IJC>9699:I:C:GJC>BE68ID

EGD<G6B6H9:86E68>I68>âC

G:6A9>H:x6C9DJC6:HIG6I:<>6

:cYZVkdgVbea†VaVh]VW^a^YVYZhYZadhZbegZcYZYdgZhXdbd8:DÉh! a†YZgZhnZbegZhVg^dhVeVgi^gYZegd\gVbVhYZXVeVX^iVX^‹c#

N6NJ96C9D6>BEA:B:CI6GA6 9:H9:JCEJCID9:K>HI6N8DC" I:MID8JAIJG6AB:CI:>CI:G:" H6CI:H#=:BDHH>9D86E68:H9: <:C:G6G86B7>DHB:9>6CI:A6 >CIGD9J88>âC9:CJ:KDH8DC" 8:EIDHN=:GG6B>:CI6HÇ# :Wl_ZAkhcWdd I]Z7dhidc8dchjai^c\<gdje!Hj^oV

28

IG6CH;:G:C8>69:B:?DG:HEGÛ8I>86H 6igVk‚hYZZcXjZcigdhZcigZeVgZh!XdcZaÒcYZ\ZcZgVgjciZggZcd XdbceVgVXdbeVgi^gZmeZg^ZcX^Vh# EGD<G6B6H>CI:GC68>DC6A:H :cYZVkdg6g\Zci^cV_jcidVaVdÒX^cVYZCNd[gZXZegd\gVbVhYZegZ" eVgVX^‹ceVgV^ckZghdgZhnbZcidg†Vh^ciZgcVX^dcVaZhYZVaidc^kZa# EG:CH6 :cYZVkdg[VkdgZXZaVk^h^W^a^YVYnZagZXdcdX^b^ZcidYZadhZbegZcYZYdgZhV igVk‚hYZaVY^[jh^‹cZcbZY^dhbVh^kdhYZXdbjc^XVX^‹c#


Apoyo enfocado. Acciones 2010 - Los potenciamos

I=:7DHIDC8DCHJAI>C< <GDJEÆA:6K:D;67H:C8:Ç

EG>8:L6I:G=DJH: 8DDE:GH

ÆJCE6ÞH:HIGJ8IJG6ADH

8dchjaidgZhYZ78<YZidYVh eVgiZhYZabjcYdk^ZcZcV 6g\Zci^cVeVgVigVWV_VgXdc ZbegZcYZYdgZhZcegdnZXidhYZ -"&%hZbVcVh

AVVa^VcoV^cXajnZ/ ™EgdXZhdYZÆ6jY^iGZVY^cZhhÇ ™=dgVhegdWdcdYZXdchjaidg†V ™EVgi^X^eVX^‹cZcZkZcidh ™Egdk^h^‹cYZ^c[dgbVX^‹c

HD7G:A676H:9::BEG:C9:"

8>B>:CIDH9:HJ9:H6GGDAAD 9DG:H8G:6I>KDH:>CCDK69D" G:H#EL87JH8696G6EDND: >C8:CI>KD6ID9DH6FJ:AADH FJ::HIwC8DCA6H6CH>6H9: 8G:8:GN8DCK:GI>G6HJ8DB"

EGD<G6B6E69G>CDH

E6xÞ66A6H7J:C6HEGÛ8I>86H

6h^\cVX^‹cYZjcbZcidgfjZ i^ZcZZagdaYZ6Yk^hdgn7dVgYYZ jcVeZghdcV

8DGEDG6I>K6H# CJ:HIG66A>6CO68DC:C9:6"

ZB76h

B>I<AD76A:"A67

EgdnZXidhYZ-V&'hZbVcVh XdcZhijY^VciZhYZVa\jcdhYZ adhbZ_dgZhegd\gVbVhYZB76 YZ::JJn:jgdeV=VgkVgY! HiVc[dgY!B>I

:fj^edhbjai^Y^hX^ea^cVg^dhYZ XjVigdZhijY^VciZhYZaB>IigV" WV_VcZcegdnZXidhYZ)bZhZh! hjeZgk^hVYdhedgjcegd[Zhdg

KDG!JC69:A6H;JC968>DC:H 9:>C8:CI>KD6:BEG:C9:9DG:H BÛHEG:HI><>DH6H!:HJC>BEDG" I6CI:E6HD:C:HI:H:CI>9DÇ CWhj‡d8WhXWÓdW 6a^VYdZhigVi‚\^Xd HdX^dYZEg^XZLViZg]djhZ8ddeZgh

8DCI68IDHAD86A:H!G:<>D" :C9:6KDGC:I C6A:HN<AD76A8DCC:8I>DCH :cYZVkdgXdcZXiVXdceZghdcVhZm" AVcoVYVZcZa'%&%!aVgZYhdX^Va eZgiVhYZabjcYdYZadhcZ\dX^dh eg^kVYVYZ:cYZVkdgk^cXjaVVaV adXVa!YZaVgZ\^‹cVigVk‚hYZdigVh Xdbjc^YVYYZZbegZcYZYdgZh! dÒX^cVhnYZJH6<adWVa8dccZX" bZcidgZh!KZcijgZ8dgeh!6Yk^" i^dcheVgVVhZhdg†VnbZcidg†V hdgn7dVgYnhiV[[ 8Gw9>IDH9:A 76C8D=>EDI:86G>D

G:A68>âC8DCK8H

8g‚Y^idhZcXdcY^X^dcZhZh" eZX^VaZheVgV:begZcYZYdgZh :cYZVkdg

8dcZm^‹cXdc^ckZghdgZhadXVaZh nZmigVc_Zgdh

 ÆADHCJ:KDHH:GK>8>DH6:B" EG:C9:9DG:HCDHE:GB>I:C :HI6G8696K:OBÛH8:G86 9:ADH:BEG:C9:9DG:HN9: 6NJ96GADH8DCB6NDG8A6G>" 969N:;>8>:C8>6!6JB:CI6C9D CJ:HIGD>BE68ID6A6HD8>:969# 6C>K:AE:GHDC6A!6AIG676?6G 8DCE:GHDC6HI6C:C:G<wI>86H

9:H6NJCDH8G:9>IHJ>HH:

NEDH>I>K6H!H>:CIDFJ:8DCIG>"

8^XadYZYZhVnjcdhXdcZmeZgidh YZXaVhZbjcY^Va

7JND686B7>6G:ABJC9D!N :HID:HADBÛH6A:CI69DG#Ç

IDE'*

B:CIDG86E>I6AEGD<G6B

HZgk^X^dheZghdcVa^oVYdhVZb" egZcYZYdgZhYZbVndg^beVXid

:cigZcVb^ZcideVgVWhfjZYVh YZÒcVcX^Vb^Zcid_jcidV^ckZg" hdgZhYZeg^bZgVa†cZVYZ::#JJ# nAVi^cdVb‚g^XV

H[dWkZF[bb[j A†YZgYZHZgk^X^dhV:begZcYZYdgZh

29


BWdpWc_[djeZ[I[hl_Y_eiW;cfh[dZ[Zeh[i($& :cZa'%&%!:cYZVkdgaVco‹jcVcjZkV^c^X^Vi^kVeVgVbVm^b^oVgZaV\gZ\VYdYZkVadgZchjgZY YZ:begZcYZYdgZh:cYZVkdg#CjZkdZfj^ed!egdXZhdhnhZgk^X^dh#     ;GK?FE 8gZVX^‹cYZaVÒ\jgVYZA†YZgZhYZHZgk^X^dh/8VYVA†YZgi^ZcZVh^\cVYd XdchjaidgZh YZ + X^jYVYZh YZabjcYd]^X^ZgdcegdnZXidh jc\gjedgZYjX^YdYZ:begZcYZYdgZhVfj^ZcZhaZhYVViZcX^‹cnhZ" XdcZbegZcYZYdgZhYZaVgZY \j^b^ZcideZghdcVa^oVYdnegdVXi^kd# :cYZVkdg 8gZVX^‹cYZa8db^i‚YZhZgk^X^dVZbegZcYZYdgZh#     FHE9;IEI egdnZXidhYZXdchjaidg†V CjZkdhegdXZhdhYZY^V\c‹hi^XdnbZY^X^‹c!ZcigZdigdh/

.

'( *%

bZcidgZhYZaVgZYhZ^ckdaj" XgVgdcZcegdnZXidhXdcZb" egZcYZYdgZh

+

8Vhdh YZ :hijY^d/ :c Za B>I HadVcHX]ddad[BVcV\ZbZci n Zc Jc^kZgh^YVY IdgXjVid 9^ IZaaV hZ gZYVXiVgdc XVhdh YZ ZhijY^d hdWgZ/ <adWVci " I]gZZBZadch"8dcZm^V"BZ" Y^mÄAZcdg"<gjed"Z

CZZYh 6hhZhhbZci ;gVbZldg`/ Adh cjZkdh ZbegZcYZYdgZh! _jcid XdcZaA†YZgYZHZgk^X^dhnI]Z7dhidc8dchjai^c\<gdje!VcVa^oVcaVh cZXZh^YVYZhZhigVi‚\^XVhYZhjhXdbeVŠ†Vh#:agZhjaiVYdZhjceaVc YZVXX^‹c!Xdc_jcidYZdedgijc^YVYZhYZigVWV_deg^dg^oVYVh# Egd\gVbV6jY^iGZVY^cZhh/Egd\gVbVYZjcY†VXdchdX^dhYZEl8eVgV egZeVgVgVhjhZbegZhVhVhZgVjY^iVWaZh#:hiZY†V^cXajnZb‹YjadhYZ ZcigZcVb^Zcid n ldg`h]deh eVgV fjZ Za ZbegZcYZYdg XdcdoXV iZbVh XaVkZhgZaVX^dcVYdhXdcaVWjZcV\Zhi^‹cnaVegZeVgVX^‹ceVgVZaXgZX^" b^Zcid!neVgVfjZhZVXdch^ZciZhdWgZaV^bedgiVcX^VYZhZgVjY^iVWaZ# Ji^a^oVX^‹cYZHVaZh[dgXZ/hZ^beaZbZci‹jchd[ilVgZYZhZ\j^b^ZcidYZ aVhVXX^dcZhXdcadhZbegZcYZYdgZh!eVgViZcZgjcgZ\^higdYZa^beVXid :cXjZhiVh/hZ^beaZbZci‹jcegdXZhdYZbZY^X^‹cYZakVadgV\gZ\VYdedg :cYZVkdgVhjhZbegZcYZYdgZhVigVk‚hYZZcXjZhiVhYZhVi^h[VXX^‹c     I;HL?9?EI HZ]VcZhiVWaZX^YdcjZkVhVa^VcoVhXdcZbegZhVheVgVegZhiVghZgk^" X^dhZcY^[ZgZciZh{gZVhVadhZbegZcYZYdgZh:cYZVkdg# CJ:K6H6A>6CO6H 8gZY^iHj^hhZ/8^XadYZYZhVnjcdhXdcZmeZgidhYZXaVhZbjcY^VahdWgZiZbVh XaVkZhXdbdB6!ÒcVcX^Vb^Zcid!ZiX# 7VcXd=^ediZXVg^d/Edgeg^bZgVkZo!jcWVcXdVg\Zci^cdegdkZZXg‚Y^idhXdcXVgVXiZg†h" i^XVh^ccdkVYdgVheZchVYVhnY^g^\^YVhVZbegZcYZYdgZh:cYZVkdg# :hijY^d<Vgg^Yd/=dgVhegdWdcdZciZbVhaZ\VaZh#

30


Apoyo enfocado. Acciones 2010 - Comparten / Retribuyen

3. Comparten Endeavor trabaja para generar y potenciar los modelos de rol necesarios para que otros se inspiren con historias reales emprendedores exitosos. Por ello, tanto en eventos propios como de otras organizaciones, potencia la participación de sus emprendedores como expositores.

Durante 2010, en 6 provincias de Argentina, el 90 % de los emprendedores compartió su historia y sus conocimientos inspirando a otros.

El contar la historia propia, con sus fracasos y sus éxitos, y en primera persona, es un motor impresionante para que otros se identifiquen y quieran seguir el camino de emprender.

4. Retribuyen Endeavor es un círculo de confianza, en el que las personas y las instituciones confían para dar y para recibir. Es un potenciador de las voluntades individuales para transformarlas en herramientas de cambio colectivas.

El 85 % de los emprendedores devuelve en tiempo y dinero a la Fundación

Endeavor elije a los mejores emprendedores de alto impacto, quienes dentro de su ADN tienen incorporado el ejercicio y la filosofía del give-back. Donan tiempo, participando de las actividades masivas coordinadas por Endeavor en todo el país, se convierten en fuentes directas de inspiración para millones de emprendedores. Y donan dinero, para asegurar la sustentabilidad económica de la organización en el corto y el largo plazos. En el 2010 comenzó a aplicarse el esquema de give-back estructurado.

31


“La Experiencia Endeavor 2010 fue un evento increíble. Creo que es una ocasión única en el país para conocer gente, capacitarse como emprendedor y motivarse para tener más impacto en creación de valor, generación de empleo y desarrollo económico, y finalmente, entre todos, cambiar el mundo.” GERRY GARBULSKY DIRECTOR EJECUTIVO TEDXRÍODELAPLATA COFUNDADOR OBLOGO SENIOR ADVISOR, THE BOSTON CONSULTING GROUP


Apoyo masivo acciones 2010


4. t Re

rib uy en

pa rte n

ACCIONES CON EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO

ACCIONES CON EL MUNDO EMPRENDEDOR

o am r i p Ins

s

2. L os po

os am Capacit

mos ona cci ele

os iam nc te

1. L os s

Influi mo s

om 3. C

“EL ÚLTIMO CENSO ECONÓMICO MOSTRÓ QUE EL 80% DE LOS EMPRESARIOS PIENSA QUE LAS PYMES SON EL MOTOR DEL DESARROLLO DE MENDOZA. “¿POR QUÉ NO?”, ES UNA DE LAS FRASES QUE DEFINE A LOS EMPRENDEDORES” Raúl Mercau Ministro de Producción, Innovación y Tecnología de Mendoza Experiencia Endeavor Mendoza 2010

34


Apoyo masivo. Acciones 2010

Experiencia Endeavor Buenos Aires El evento más innovador e inspirador para los emprendedores .

Conferencias Endeavor en el interior Inspiran, capacitan e instalan temas en la agenda pública.

Global Entrepreneurship Week Endeavor es el anfitrión en Argentina de este evento que se realiza en + de 80 países del mundo.

Día del Emprendedor Porteño Articula en un solo día a múltiples actividades destinadas al desarrollo emprendedor.

World Entrepreneurship Forum Primer encuentro de investigación dedicado al rol de los emprendedores en el desarrollo del país.

181:0 Bicentenario Ciclo de documentales sobre la fundación de empresas ícono de argentina.

Programa Líderes de RSE Programa de apoyo a emprendedores y de responsabilidad social.

Competencia Ideas de Negocios Competencia para fomentar el desarrollo del emprendedorismo en la provincia de Bs As.

Competencia de Start-ups de La Red Innova Selección de los mejores Start Up’s de Tecnología de Iberoamérica.

Cena Anual Endeavor El espacio de encuentro de la comunidad de negocios de la Argentina.

Sitio enendeavor.org.ar Sitio de referencia masivo y gratuito con herramientas para emprendedores.

35


&#:meZg^ZcX^V :cYZVkdg :C9:6KDGG:6A>OâHJEG>B:G6:ME:G>:C8>6:C9:6KDG'%&%/ JC:HE68>D>CCDK69DG9>H:x69DE6G6>CHE>G6G!86E68>I6G N<:C:G6GG:9:H# 9jgVciZYdhY†VhZaZcXjZcigdgZjc^‹ZcAVGjgVaVb{hYZ&#)%%ZbegZcYZYdgZh!^ckZghdgZh! VXVY‚b^Xdh!eZg^dY^hiVh!a†YZgZhYZde^c^‹cnZbegZhVhYZidYdZaeV†h# B{hYZ,%%eZghdcVhejY^ZgdcVegZcYZgZa678YZaXdcdX^b^ZcidnYZaVhXVeVX^" YVYZhcZXZhVg^VheVgVZbegZcYZgZcaV6XVYZb^V# B{hYZ+%%eZghdcVhejY^ZgdcVgbVgediZciZhgZYZhYZXdciVXidXdcadh8dcZXiV K>E!adh:cYZVkdg8dccZXih!aV;Zg^V:begZcYZYdgVnaVCZildg`^c\EVgin# 9jgVciZ adh 8dcZXiV K>E! Za eWa^Xd ijkd aV dedgijc^YVY YZ gZVa^oVg ZcXjZcigdh ^cY^k^YjVaZhXVgVVXVgVXdcZbegZcYZYdgZhnbZcidgZhYZaVgZY:cYZVkdg# :aZkZcidWg^cY‹aVedh^W^a^YVYYZ^ciZgVXijVgXdcb^ZbWgdhYZaVgZYYZZmeZgidhhdWgZ b{hYZ)%iZbVhY^[ZgZciZhYjgVciZadh:cYZVkdg8dccZXih# :aeWa^XdejYdXdcbdkZghZnVegZcYZgYZadh[gVXVhdhn‚m^idhYZdigdhYjgVciZadh :cYZVkdgIVa`h/jc[dgbVid^ccdkVYdgYZX]VgaVh^che^gVYdgVhfjZZhijk^ZgdcVXVg\dYZ egdb^cZciZha†YZgZhZbegZhVg^dh!gZXdcdX^YdhZbegZcYZYdgZhngZ[ZgZciZhhdX^VaZh# 8dbeVgi^Zgdchj]^hidg^VeZghdcVa/BVgi†cAdjhiZVj!BVg†V8]Zg!<Zggn<VgWjah`n!<jh" iVkd <gdWdXdeViZa! 6aZ_VcYgd BVh]VY! 6aZ_VcYgd Gdo^iX]cZg! GdYda[d BdciZh YZ DXV! 9^Z\dCdg^Z\V!BVg^VcdHjVgZo7Vii{cnK^X`nH]dXg‹c# AV:meZg^ZcX^VhZejYdk^k^gZch^bjai{cZdYZhYZY^kZghdhh^i^dhVigVk‚hYZaVGZY# AdhXdciZc^YdhhZejh^ZgdcVY^hedh^X^‹cbVh^kVZcaVe{\^cVlZWYZ:cYZVkdg#

36


9ed\[h[dY_Wi;dZ[Wleh AVh8dc[ZgZcX^Vh:cYZVkdghZ]VcXdchV\gVYdXdbdadhZkZcidhedgZmXZ" aZcX^VeVgVadhZbegZcYZYdgZhZc6g\Zci^cV/ XdckdXVcVeVcZa^hiVhYZeg^bZgc^kZanVZbegZcYZYdgZhYZVaid^b" eVXideVgVfjZXdbeVgiVchjZmeZg^ZcX^VnYZhVggdaaZciZbVhXaVkZh eVgVaVXgZVX^‹cn\Zhi^‹cYZZbegZcY^b^Zcidh# :hidhZkZcidhXVeVX^iVcVigVk‚hYZXdchjaidg^dhnbZhVhgZYdcYVh!n VnjYVcV^chiVaVgaViZb{i^XVZcZa{bW^ideWa^Xdneg^kVYd#

>BE68IDIDI6A9:A6H

8DC;:G:C8>6H'%&%

)#.%% Vh^hiZciZh

(:7DE7 BVnd'%&% *%%Vh^hiZciZh

&&'

);H7 C;D:EP7 HZei^ZbWgZ'%&% *%%Vh^hiZciZh

dgVYdgZhYZVg\Zci^cV nAVi^cdVb‚g^XV

('

iVaaZgZhYZXVeVX^iVX^‹c eVgVZbegZcYZYdgZh

,J7 9ãH:E87 HZei^ZbWgZ'%&% &#%%%Vh^hiZciZh

+)

bZhVhYZXdchjaidg^d ZbegZcYZYdg

'H7 C7H:;B FB7J7

YZ'+%

hVa^YVhYZegZchV hdWgZadhZkZcidh

IL::IH9: :K:CIDH Æ8dc:cYZVkdg ZciZcY^bdhfjZVaV eVh^‹c]VW†VfjZ edcZgaZ^ciZa^\ZcX^V#Ç Æ=VnfjZhdŠVgnkdaVg VaideVgVXdchZ\j^gad fjZjcdfj^ZgZ#Ç Æ:begZcYZYdg ZhjcVeZghdcV fjZfj^ZgV XVbW^VgZabjcYdÇ ÆIZcZbdhfjZ hVXVgcdhZaXdgid eaVodYZaVXVWZoVÇ

6Wg^a'%&% (%%Vh^hiZciZh

^chi^ijX^dcZhfjZ XdaVWdgVgdcXdcZa YZhVggdaadYZaVh 8dc[ZgZcX^VhZcigZ hedchdgh!Vjhe^X^VciZh nVa^VYdhZhigVi‚\^Xdh#

&%%

;dZ[Wleh ?dif_hW

';H7 ;NF;H?;D9?7 8K;DEI 7?H;I 6\dhid'%&% &#*%%Vh^hiZciZh

)H7 9ECE:EHE H?L7:7L?7 Cdk^ZbWgZ'%&% (%%Vh^hiZciZh

*J7 HEI7H?E DXijWgZ'%&% -%%Vh^hiZciZh

Æ=VnfjZYZ_VghZ XdcYjX^gncdeZgYZg adhhjZŠdh#Ç Æ6g\Zci^cVZhjceV†h YZZbegZcYZYdgZh edgfjZZhjceV†hVW" hdajiVbZciZ^cX^ZgidÇ 37


“Claves para emprender: mirar lejos, decidir, controlar el miedo, armar redes. La carrera del emprendedor nunca termina.”

Semana Mundial del Emprendedorismo Endeavor Argentina ha sido desde el 2008 anfitrión nacional de la Semana Mundial del Emprendedorismo, iniciativa impulsada por el Gobierno Británico y la Kauffman Foundation para celebrar y promover el espíritu emprendedor en todo el mundo. EL OBJETIVO ES INSPIRAR A LA GENTE JOVEN A UTILIZAR AL MÁXIMO

“Cada obstáculo es un mensaje para saber qué queremos”. “El emprendedor es un impulsor de la fuerza productiva del entusiasmo.” “La historia de la humanidad se escribió y se va a seguir escribiendo por aquellos que se salieron de los esquemas.” “Lo importante no es el éxito para afuera, sino qué es el éxito para uno”. 38

SU CREATIVIDAD, INNOVACIÓN E IMAGINACIÓN. IMPULSARLOS A PENSAR EN GRANDE Y A TRANSFORMAR SUS IDEAS EN REALIDAD.

En el 2008, por primera vez en la historia, durante una semana, 77 países en el mundo fueron sede de este movimiento. Se realizaron más de 13.000 eventos y cerca de 5 millones de personas fueron inspiradas para utilizar al máximo su creatividad, innovación e imaginación.

Día del emprendedor Porteño Es el evento de cierre de la semana Mundial del Emprendedorismo, organizado por Endeavor junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la UADE. Articula en un solo día múltiples actividades destinadas al desarrollo emprendedor, donde los participantes pueden: • Informarse y formarse en aspectos clave para crear o hacer crecer una empresa. • Mejorar habilidades de gestión. • Hacer contactos. • Conocer tendencias. • Escuchar experiencias y estrategias de emprendedores de éxito. • Obtener consejos sobre cómo conseguir financiamiento. • Recibir asesoramiento individual.


MehbZ;djh[fh[d[khi^_f <ehkc9Wf‡jkbe 7h][dj_dW

Con la colaboración de

Edgeg^bZgVkZoZcVg\Zci^cV!:cYZVkdgnaV;jcYVX^‹c@EB<dg\Vc^" oVgdcZa8Ve†ijad6g\Zci^cdYZaL:;/Zaeg^bZg\gjedYZ^ckZhi^\VX^‹c YZY^XVYdVadhZbegZcYZYdgZhnVhjgdaZcZaYZhVggdaadYZaeV†h# :aZkZcid\adWVa[jZ[jcYVYdedg@EB<n:BANDC7jh^cZhhHX]dda!aV ZhXjZaVYZcZ\dX^dhZjgdeZVZheZX^Va^oVYVZcaVVXi^k^YVYZbegZhV" g^VanZabVcV\ZbZciZbegZcYZYdg# :aL:;egdbjZkZjcZheVX^dYZYZWViZngZÓZm^‹cVXZgXVYZaZhiVYd YZaZbegZcYZYdg^hbdZccjZhigdeV†hXdcjcZc[dfjZfjZ^ckdajXgV VheZXidhZXdc‹b^Xd!hdX^Va!eda†i^XdnYZ^ccdkVX^‹c# ;`[ij[c|j_Yei0 ™:begZcYZYdgZhYZVaid^beVXidXdbdbdidgZhYZ^ccdkVX^‹cnXgZX^" b^ZcidZXdc‹b^Xd ™:begZcYZYdgZhhdX^VaZhnZaXVbW^dhdX^VaV\gVcZhXVaV ™:agdaYZaZbegZhVg^VYdnYZahZXidgeWa^XdZcZaYZhVggdaadn[dgiVaZ" X^b^ZcidYZjcZXdh^hiZbVZbegZcYZYdg ™6XXZhdVaXVe^iVa H>CEG:8:9:CI:H6C>K:AAD86A!:AL:;=6H>9D9:8A6G69D9: >CI:GwHEDG:A<D7>:GCDC68>DC6AN:A<D7>:GCD9:A68>J969

ÆEVgV ZbegZcYZg]Vn fjZXVWVa\Vg Zae{c^Xd#Ç Æ:begZcYZgZh [jaa"a^[Z!cd eVgi"i^bZÇ ÆH^hdhjcdb{h! hdhjcdbZcdh#Ç Æ:aa^YZg ZbegZcYZYdg cZXZh^iVjc YZhVÒdni^ZcZfjZ hZgjcZhigViZ\VÇ# ÆCVY^Z]V ]ZX]djc ZbegZcY^b^Zcid Zm^idhdh^cZcZg\†V nh^ceVh^‹cÇ

9:7J:CDH6>G:H#

L=>I:E6E:G IgVhZaZcXjZcigdhZejWa^X‹ÆAVh^ijVX^‹cYZaZbegZcYZYdg^hbdZc 6g\Zci^cVÇ!jc^c[dgbZXdciZhi^bdc^dhYZadheg^cX^eVaZheVgi^X^eVc" iZhYZaL:;Ä8Ve†ijad6g\Zci^cV# ÆH]Ve^c\i]ZldgaYd['%*%/i]ZZcigZegZcZjg^Va^beVXiÇ#:agZhjaiVYd

ÆAdXdhhdcadh fjZZheZgVc gZhjaiVYdh Y^hi^cidh]VX^ZcYd h^ZbegZad b^hbdÇ#

YZaZkZcidhZigVYj_dZcjcYdXjbZcidegZhZciVYdZcZaLdgaY:cigZ" egZcZjh]^e;dgjb'%&%!gZVa^oVYdZc;gVcX^VZccdk^ZbWgZ'%&%#

39


'.'0&feh[b8_Y[dj[dWh_e 8^XadYZYdXjbZciVaZhYZ&-&hZ\jcYdh cVggVYdhedgG^XVgYd9Vg†chdWZaV[jcYVX^‹c YZ(%ZbegZhVhVg\Zci^cVhnhjhZbegZcYZYdgZhk^h^dcVg^dh# :cYZVkdghZVhdX^‹V;^GZ6YkZgiV^cbZciYZGdYg^\d;^\jZgdVGZnZh! <EBZY^Vn=VkVh:ciZgiV^cbZcieVgVaV^c^X^Vi^kV# 8dci‹XdckZgh^dcZheVgVX^cZ!hZŠVaZhYZXVWaZ![VXZWdd`nil^iiZg! naVZY^X^‹cYZjca^Wgd#     

Fhe]hWcW ?dYehfehWdZec[Z_ZWi Z[HI;[dbW9WZ[dWZ[LWbeh :cYZVkdghZVhdX^‹V>GH6nVaV6B>6eVgVegdbdkZgaV GZhedchVW^a^YVYHdX^VaZcZbegZcYZYdgZhYZVaid^beVXid# 8dcZaVedndYZa7VcXd>ciZgVbZg^XVcdYZ9ZhVggdaad7>9!ZaEgd\gVbVhZaZXX^dcVV ZbegZcYZYdgZhXdcZaediZcX^VaYZXdckZgi^ghZZcV\ZciZhYZXVbW^dnYZhVggdaadhjhiZciVWaZ#      

+jW9[dWWdkWb Cdk^ZbWgZ%.

AV8ZcV6cjVa:cYZVkdghZ]VXdckZgi^YdZc ZaZheVX^dYZZcXjZcigdYZaVXdbjc^YVYYZcZ\dX^dhYZaV6g\Zci^cV# :chj*iV:Y^X^‹cXdckdX‹Vb{hYZYZ+*%ZbegZcYZYdgZh! ZbegZhVg^dh!^ckZghdgZh!eZg^dY^hiVhna†YZgZhYZahZXidgeWa^Xd! eg^kVYdnVXVY‚b^XdnXdci‹XdcZaVedndYZ.%ZbegZhVhnYZZbegZcYZYdgZh:cYZVkdg# I[[djh[]Whedbeifh[c_ei;dZ[Wleh0 ;cfh[iWh_eWh][dj_de ceZ[be0 Aj^hEV\Vc^EgZh^YZciZ6gXdg

40

;cfh[dZ[Zeh;ijWXb[Y_Ze0 BVgXdh<VaeZg†cXd[jcYVYdgn egZh^YZciZYZBZgXVYdA^WgZ" n=Zgc{c@VoV]Xd[jcYVYdgn k^XZegZh^YZciZ

;cfh[dZ[Zeh;c[h][dj[0 BVi†VhGdoZc[VgW[jcYVYdg YZ@ZZeXdc


Apoyo masivo. Acciones 2010 - Experiencia Endeavor

9ecf[j[dY_WZ[ ?Z[WiZ[D[]eY_ei

ÆA68DBE:I:C8>6:HJC:HE6" 8>DE6G6EGDBDK:GA686E6" 8>969:BEG:C9:9DG6N:A 9:H6GGDAAD9:=67>A>969:H

BVgod'%&%

:BEG:H6G>6A:H#HwFJ:CD

AVXdbeZiZcX^VhZaaZk‹VYZaVciZXdcZaÒcYZ[dbZciVgZa :M>HI:EDH>7>A>9699:9:H6" YZhVggdaadYZaZbegZcYZYdg^hbdZcaVegdk^cX^VYZ7jZcdh GGDAADHD8>6AN:8DCâB>8D 6^gZh#:cYZVkdgZhijkdVXVg\dYZaegdXZhdYZhZaZXX^‹cYZ H>C:BEG:C9:9DG:H#Ç aVh*bZ_dgZh^YZVhYZcZ\dX^dhfjZeVgi^X^eVgdcYZaV^ch" AWh_dWHWXeb_d_ EgZh^YZciZYZaV;jcYVX^‹c76EGD iVcX^VÒcVaYjgVciZaV9ed\[h[dY_W;dZ[WlehCWhZ[bFbWjW# :a\VcVYdg[jZjc7^dgZYVXidgeVgVaVegdYjXX^‹cYZVa\Vh#      

9ecf[j[dY_WZ[ IjWhj#kfÊi BWH[Z?ddelW

Æ:HI6BDHDG<JAADHDHEDGA6 8DCKD86IDG>6NA686A>9699: ADHEGDN:8IDHFJ:G:8>7>BDH# H:=6IG6CH;DGB69D:CA6 8DBE:I:C8>69:G:;:G:C8>6 9:ABJC9D:BEG:C9:9DG9:

?jc^d'%&%

I:8CDAD<Þ69:>7:GDBwG>86#Ç

AVGZY>ccdkVZhZaeg^cX^eVaZcXjZcigdYZiZXcdad\†V!^ccdkVX^‹c 7b[`WdZheCWiW^Z Z>ciZgcZiYZadhbZgXVYdhYZ]VWaV]^heVcVnedgij\jZhV# 9^gZXidg:_ZXji^kdYZ:cYZVkdgnegZh^YZciZ YZa_jgVYdfjZ]VZkVajVYdadhegdnZXidh :cYZVkdg bdk^a^o‹ idYVh hjh dÒX^cVh YZ AVi^cdVb‚g^XV eVgVZaegdXZhdYZhZaZXX^‹cYZadhbZ_dgZhHiVgiJeÉhYZ ÆA6HBÛH9:)%%:BEG:H6HFJ: IZXcdad\†VYZ>WZgdVb‚g^XV# :cBVYg^YegZhZciVgdchjhegdnZXidhVciZjc_jgVYd[dg" H:=6CEG:H:CI69D6A68DB" E:I>8>âC;J:GDC9:JCC>K:A bVYdedggZ[ZgZciZhYZaV^cYjhig^VZ^ckZghdgZh# HD7G:H6A>:CI:#:ABDB:CID68"

!*&&fheo[YjeifWhj_Y_fWdj[i '+ÓdWb_ijWi - fW‡i[i ;ifW‹W" Fehjk]Wb" Cƒn_Ye" 9ebecX_W" 8hWi_b" Khk]kWo"9^_b[o7h][dj_dW

IJ6A:H>9:6AE6G6ADH:BEG:C" 9:9DG:H!C:8:H6G>DHE6G6A6 G:8JE:G68>âC9:A6:8DCDBÞ6 NE6G6A68G:68>âC9:CJ:KDH EJ:HIDH9:IG676?D#Ç

'Fh[c_e jEaVnV!egZY^XZ]^ih YZbh^XVZcWVhZ VagZXdcdX^b^ZcidYZ eVigdcZh#

(Fh[c_e =ZVgiK^Zld[gZXZjc hZgk^X^dYZegZkZcX^‹c nY^V\c‹hi^XdYZZc[Zg" bZYVYZhXVgY^dkVh" XjaVgZhZc\gjedhYZ WV_dhgZXjghdh#

)Fh[c_e AVVg\Zci^cV>ciZmijVa! ^c^X^VYVedg<Zgb{c =ZgZW^Vn8Vgadh 8‹gYdWV!egZhZciV jccjZkd[dgbVidYZ ejWa^X^YVYdc"a^cZ#

FWXbeBWh]k‡W ;jcYVYdgYZAVGZY>ccdkV

41


“Cuando estudié psicología me enseñaron que los sujetos que veían realidades que la mayoría no, eran psicóticos. Si tenían ideas que se convertían en obsesiones, debíamos tratarlos como neuróticos y si a esto se les sumaba llamar la atención permanentemente, era un cuadro de histeria. En Endeavor he descubierto que si una persona tiene estas características hay que apoyarlo. Nació un emprendedor.” MARCELO RABINOVICH MENTOR ENDEAVOR DIRECTOR DE PRAXIS CONSULTING


Los emprendedores


&#CjZkdh ZbegZcYZYdgZh C;:?N BW9ecfW‹‡W BZY^m YZhVggdaaV! [VWg^XV n XdbZgX^Va^oV Zfj^eVb^Zcid b‚Y^XdeVgVgZX^‚ccVX^Ydh#6YZb{hYZiZcZgZa.*YZa bZgXVYd adXVa! ZmedgiV iZXcdad\†V Vg\Zci^cV YZ eg^bZg :_[]e9^[`Wo@WYa9^[`W c^kZa V b{h YZ ,% eV†hZh iVaZh Xdbd KZcZojZaV! B‚m^Xd! ?dZkijh_W IV^aVcY^VnGjh^V# :[iWhhebbeZ[[gk_fWc_[dje cƒZ_YefWhWh[Y_ƒddWY_Zei$ ?cfWYje[dbWieY_[ZWZ 8dc (- VŠdh YZ Zm^hiZcX^V n V igVk‚h YZ aV Y^hig^WjX^‹c YZ Zfj^eVb^ZcidcZdcViVaZcb{hYZ,%eV†hZhY^hi^cidh!BZY^m ]VedY^YdhVakVgaVk^YVYZb^aZhYZc^ŠdhZcidYdZabjcYd# <ehjWb[pWi EdgadhVŠdhYZY^XVYdhVahZXidgnaVZmeZg^ZcX^VVYfj^g^YV! BZY^m Zh jcV YZ aVh bVgXVh b{h gZheZiVYVh n gZXdcdX^" YVhYZabZgXVYd#<gVX^VhVfjZZa.-YZadhbViZg^VaZh fjZ ji^a^oV hdc YZ egdYjXX^‹c cVX^dcVa! ad\gV hjb^c^higVg egdYjXidhYZVai†h^bVXVa^YVYnhdÒhi^XVX^‹cVegZX^dhXdb" eZi^i^kdhnVhZfj^WaZh#6h^b^hbd!egdkZZVhjhXa^ZciZhjc hZgk^X^dYZeg^bZgc^kZaXdcViZcX^‹c^c^ciZggjbe^YV# BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e BZY^mZhi{Xdchda^YVYdZcZabZgXVYd6g\Zci^cVni^ZcZaV dedgijc^YVYYZZmeVcY^ghjhZmedgiVX^dcZhVdigdhbZg" XVYdheVgVhdhiZcZgjcXgZX^b^ZcidXdci^cjd![dgiVaZX^Zc" YdhjegZhZcX^VZcbZgXVYdhYdcYZnVdeZgVnZcigVgXdc [jZgoVV7gVh^an::#JJ#:cedXdhVŠdhedYg{cXdch^YZ" gVghZZcigZaVhbZ_dgZhXdbeVŠ†VhYZhjhZXidgcdh‹adYZ AVi^cdVb‚g^XVh^cdYZabjcYd#

44

Fh[i[dY_W

c|iZ[-&fW‡i[i ;cfb[WZei

'./ L[djWi

KI(,C 9b_[dj[i

>eif_jWb[i"Yb‡d_YWifh_lWZWi" Z_ijh_Xk_Zeh[i[_cfehjWZeh[i Z[beifheZkYjei$ A68DBE6CÞ6:HI69DJC>9:CH: C6IJHB:9>86A>C8#=6 69FJ>G>9DB:9>MEDG JH&)B>AADC:H#


Los emprendedores - Nuevos emprendedores

CWgJ[Y BW9ecfW‹‡W BVfIZXYZhVggdaaVcjZkVhiZXcdad\†VheVgVXjai^kdh/Xdc" X^WZ!YZhVggdaaVnZmedgiVbVfj^cVg^VV\g†XdaV^ccdkVYdgV CWhj‡d8edWZ[eo@eiƒCekh[bb[ eVgVhZ\bZcidhYZabZgXVYd[gji^]dgi†XdaV# ?cfWYje[dbWieY_[ZWZ 9ZhYZKZcVYdIjZgid!egdk^cX^VYZHVciV;Z!YZhVggdaaVVc^kZa cVX^dcVanZmedgiVV*eV†hZh^ccdkVYdgVbVfj^cVg^VV\g†XdaVn cjZkVhiZXcdad\†VheVgVaVbdYZgc^oVX^‹cYZXjai^kdhnYZXdhZ" X]Vh#6h^b^hbd!^bejahVVXX^dcZhYZgZhedchVW^a^YVYhdX^Va# <ehjWb[pWi BVfIZXhZY^[ZgZcX^VedghjXVeVX^YVYYZ^ccdkVX^‹cedghZg aV eg^bZgV ZbegZhV fjZ Za^\^‹ jcV VaiZgcVi^kV iZXcda‹\^XV Y^hi^ciVnad\g‹]VXZgaV[jcX^dcVgeVgVZabZgXVYd[gji^]dg" i†XdaV#AVb{fj^cV8dadhhjhXdhZX]VYdgVYZVXZ^ijcVhZh c^XV Zc Za bZgXVYd# :a XdcXZeid YZ b{fj^cV XVWVa\VciZ eVgV{gWdaZhYZ\gVciVbVŠdcdhZ]VW†VZchVnVYdZcc^c" \caj\VgYZabjcYd!]VhiVZaY†VYZ]dnZhaVb{fj^cVb{h \gVcYZYZhji^ed# BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e :a BZgXVYd [gji^]dgi†XdaV i^ZcZ jcV bZXVc^oVX^‹c XgZ" X^ZciZ YZ iVgZVh ZheZX†ÒXVh! ad fjZ eZgb^iZ aV ^chZgX^‹c YZZbegZhVhbZY^VcVhZheZX^Va^oVYVh#;jcYVYVZcHZe" i^ZbWgZYZa'%%%!hjYZhV[†deg^cX^eVaZhaVXdchda^YVX^‹c YZaVhdeZgVX^dcZhZcZabZgXVYd:jgdeZdgZ\^‹cfjZgZ" egZhZciVZa+%YZadhXjai^kdhYZda^kVYZaeaVcZiV!VÒVc" oVb^ZcidYZaegdYjXidZcZabZgXVYdadXVanaVZmeVch^‹c XdbZgX^VaVcjZkdhbZgXVYdhXdbdZak^i^k^c†XdaV# :cZa'%%,gZX^W^ZgdcZaEgZb^dVaV:medgiVX^‹c>cYjhig^Va B{h>ccdkVYdgVnZaDgdVaV:medgiVX^‹cYZBVndgKVadg 6\gZ\VYd!ZcigZ\VYdedgZaY^Vg^dAVCVX^‹cnI86IZg" b^cVaYZ8Vg\Vh6g\Zci^cV#:hZb^hbdVŠdgZX^W^ZgdcZa EgZb^dVaV>ccdkVX^‹cZcaV;Zg^VYZ?VZc!b{m^bdZkZcid bjcY^VaYZaVda^k^XjaijgV#

?dZkijh_W

?d][d_[h‡Wo:[iWhhebbeZ[ fheZkYjeifWhWbW c[YWd_pWY_ŒdZ[bW]he$ Fh[i[dY_W

7h][dj_dW"7kijhWb_W"9^_b[" ;ifW‹W"Fehjk]Wbo;;$KK$ ;cfb[WZei

,& L[djWi

KI*$+C 9b_[dj[i

FheZkYjeh[i\hkj‡YebWi eb_lWh[hei"dWhWd`[hei"l_Z" [cfh[iWigk[h[Wb_pWd YedjhWjeiZ[Yei[Y^W" [cfh[iWiZ[h_[]e$

Æ:C9:6KDG:H:AEG>B:G AJ<6G9DC9:CDH:C8DCIG6" BDHGD9:69DH9:<:CI:FJ: 8DBE6GI:A6E6H>âCNA6H K>8>H>IJ9:H9::BEG:C9:G# :AADCDH6C>B6:>CHE>G6:C E:GB6C:C8>6#E:GD69:BÛH CDH68DBE6x6:C:HI:EGD8:" HD9:8G:6GK6ADGÇ @eiƒCekh[bb[ÅBVfiZX

45


=hkfe#[$Yec BW9ecfW‹‡W DeZgVXdcigZhjc^YVYZhYZcZ\dX^dfjZhZgZ[jZgoVc/ &°XdchjaidgVYZZ"bVg`Zi^c\# '°EdhZZjcVgZYYZb{hYZ'#%%%edgiVaZh!Wad\hngZYZh :_[]eDeh_[]W hdX^VaZhYZk^V_Zhnijg^hbd#7g^cYVXdciZc^Ydhijg†hi^Xdh nd[gZXZegdYjXidh$hZgk^X^dhVigVk‚hYZaVkZciVYZejWa^" ?dZkijh_W ?dj[hd[j[#cWha[j_d]" X^YVYdca^cZ# (° EVgicZgh]^eh Xdc ZbegZcY^b^Zcidh iZXcda‹\^Xdh Xdc [#jhWl[b"[#Xki_d[ii$ egdnZXid YZ ZmeVch^‹c ^ciZgcVX^dcVa# :c Za '%&% hZ Vhd" Fh[i[dY_W X^Vgdc Xdc Za h^i^d YZ XaVh^ÒXVYdh dca^cZ 6aVbVjaV#Xdb 7h][dj_dW"Cƒn_Ye" fjZZc+bZhZhigVch[dgbVgdcZcjcVgZYYZb{hYZ&%% ;ifW‹W"8hWi_b"9^_b[" edgiVaZhZcidYVAVi^cdVb‚g^XVXdc&b^aa‹cYZjhjVg^dh 9ebecX_W";;$KK$ c^Xdhdg\{c^XdhedgbZh# ;cfb[WZei

?cfWYje[dbWieY_[ZWZ :beaZVV-%eZghdcVhnXVeVX^iVVdigdh&%%!bjX]dhYZadh XjVaZhhdcYZHVci^V\dYZa:hiZgd!ZahZ\jcYdZhiVYdb{hedWgZ YZaV6g\Zci^cV!YdcYZZa\dW^ZgcdZbeaZVaV\gVcbVndg†VYZaV [jZgoVYZigVWV_dnYdcYZ]VnZhXVhVh^c^X^Vi^kVheg^kVYVh# <ehjWb[pWi <gjed"ZYZhVggdaaVn\Zhi^dcVegdnZXidhYZegdbdX^‹cZc bZY^dhdca^cZYZ[dgbV{\^a!gZciVWaZnbZhjgVWaZ#Hjh[dg" iVaZoVhhdcaVh^cZg\^VfjZZm^hiZZcigZhjhigZhjc^YVYZh YZcZ\dX^d0aVegdejZhiVYZVaiVXVa^YVYVXdhidhgVodcV" WaZhnaVZmeZg^ZcX^VYZZmeVch^‹c^ciZgcVX^dcVaYZZbegZ" hVha^\VYVhV^ciZgcZi# BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e >ciZgcZi Xdbd ]ZggVb^ZciV YZ bVg`Zi^c\ h^\jZ XgZX^Zc" Yd Va ^\jVa fjZ aV eZcZigVX^‹c YZ jhjVg^dh Zc bZgXVYdh ]^heVcdnedgij\j‚heVgaVciZh#:hdaZh^\c^ÒXVV<gjed"Z jcV^bedgiVciZdedgijc^YVYYZXgZX^b^ZcidXdcXa^ZciZhn hdX^dh#:a\gVcYZhV[†dZhigVch[dgbVghZZcjcVeaViV[dg" bVi^aeVgVad\gVgfjZZbegZcY^b^ZcidhZhXVaZcg{e^YVn Zm^idhVbZciZZcZa{bW^id^ciZgcVX^dcVa#

46

.& L[djWi

KI'$(C 9b_[dj[i

;cfh[iWiZ[jkh_iceegk[ [nfehjWdX_[d[i%i[hl_Y_ei$ OfWhjd[hi^_fiYed[cfh[d# Z_c_[djeiYedfheo[YjeiZ[ [nfWdi_Œd_dj[hdWY_edWb$

Æ:C9:6KDGB:=6B6G869DE6G6 H>:BEG:#:HIDNBJNDG<JAADHD 9:H:GE6GI:9::C9:6KDGNKDN 6IG676?6G9JGDE6G69:KDAK:G 6A<D9:ADFJ::HI6>C8G:Þ7A: DG<6C>O68>âC=6=:8=DEDGBÞ NEDGB>H:FJ>EDH#Ç :_[]eDeh_[]W#<gjed"Z#Xdb


Los emprendedores - Nuevos emprendedores

B[deh BW9ecfW‹‡W ;jcYVYVZc&...XdbdaVWdgVidg^deg^kVYdYZZchVndh!aV ZbegZhVhZYZY^XVVaYZhVggdaadYZ^c\Zc^Zg†V^cYjhig^Va! VaiZhiZdnVaVXZgi^ÒXVX^‹cYZegdYjXidh!Zc6g\Zci^cVn @kb_eCWZ[ ZcZaZmiZg^dg# ?dZkijh_W

?cfWYje[dbWieY_[ZWZ <gVX^VhVaAZcdghZXdcigdaVaVXVa^YVYYZidYdi^edYZegdYjX" idh!YZhYZ_j\jZiZh]VhiVZfj^eVb^Zcidb‚Y^Xd#

J[ij[eZ[fheZkYjei

<ehjWb[pWi AZcdg Zh Za c^Xd XZcigd VXgZY^iVYd ^ciZgcVX^dcVabZciZ eVgVegjZWVhYZegdYjXidhZc6b‚g^XVAVi^cV# =V^ckZgi^YdZcaVhXVeVX^YVYZhYZaVWdgVidg^deVgVegjZ" WVhYZcjZkZhZXidgZhY^kZghdh!VWVgXVcYdjcVVbea^VkV" g^ZYVY YZ egdYjXidh! n i^ZcZ egZhZcX^V Zc 8]^aZ n 6h^V! ad fjZVjbZciVhjVaXVcXZ\adWVa# AZcdgi^ZcZjcXdcdX^b^Zcidegd[jcYdYZaVhgZ\jaVX^dcZh YZaXdci^cZciZ!nZhZaeg^bZgaj\VgVafjZVXjYZcaVhZb" egZhVh ^ciZgcVX^dcVaZh XjVcYd fj^ZgZc ZmedgiVg egdYjX" idhVeV†hZhYZaVgZ\^‹c#

;cfb[WZei

BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e Jc YZhV[†d fjZ Zc[gZciV AZcdg Zh Za YZ VYVeiVghZ V adh XVbW^dhZcaVeda†i^XV\jWZgcVbZciVa!nVfjZaVYZbVc" YVYZegjZWVhYZegdYjXidhejZYZchZg^begZYZX^WaZhZc [jcX^‹cYZaVedhijgVVXijVaYZa\dW^Zgcd]VX^VZaXdbZg" X^d ^ciZgcVX^dcVa# <gVX^Vh V fjZ AZcdg igVWV_V Zc cjZkZ Y^[ZgZciZh hZXidgZh! jcV Y^hb^cjX^‹c YZ aV YZbVcYV YZ jc hZXidg cd ad V[ZXiVg†V YZ bdYd Yg{hi^Xd# HZ egZhZciV aVdedgijc^YVYYZbZ_dgVgadhhZXidgZhZm^hiZciZhnYZhV" ggdaaVgcjZkdh# AZcdgYZWZVci^X^eVghZnVYVeiVghZVadhVkVcXZhiZXcda‹" \^Xdh#AVXdbeVŠ†VigVWV_VXdcVhdX^VX^dcZhXdbZgX^VaZh ndg\Vc^hbdh\jWZgcVbZciVaZh#

Fh[i[dY_W

7h][dj_dW"9^_b["9^_dW$

')+ L[djWi

KI)$)C 9b_[dj[i

?8C"M^_hbfeeb"Iedo"F[k# ][ej"9_jhe†d"N[hen"F^_b_fi" o\WXh_YWdj[idWY_edWb[i[ _cfehjWZeh[i$

Æ:C9:6KDGI:9>6<CDHI>86!I: 6NJ96NI:EDI:C8>6E6G6FJ: IDB:H8DC8>:C8>69:IJEG:" H:CI:!G:HJ:AK6HIJH;6A:C" 8>6H!8DCDO86HIJEDI:C8>6AN HJE:G:HIJHAÞB>I:H#Ç @kb_eCWZ[#AZcdg

47


9ed[n_W BW9ecfW‹‡W 8dcZm^VYZhVggdaaVVaiViZXcdad\†VYZ^c[dgbVX^‹ceVgVaV \Zhi^‹c YZ aV hVajY# BZY^VciZ jcV eaViV[dgbV YZ kVa^YV" X^‹cZca†cZVnjcViVg_ZiVh^b^aVgVjcViVg_ZiVYZXg‚Y^id! Bk_iDWlWioI[XWij_|dB[j[c[dZ_W egdedgX^dcVaVVjidg^oVX^‹cYZhZgk^X^dhb‚Y^XdhnZaigV" iVb^ZcidVjidbVi^oVYdYZaVhigVchVXX^dcZh# ?dZkijh_W J[Ydebe]‡WZ[_d\ehcWY_Œd fWhWbWiWbkZ ?cfWYje[dbWieY_[ZWZ 8dcZm^V ]V gZkdajX^dcVYd aV ^cYjhig^V YZ hVajY YZ 6g\Zci^cV gZYZÒc^ZcYd Za Ój_d YZ ^c[dgbVX^‹c ZcigZ aVh VhZ\jgVYdgVh! egdkZZYdgZhnWZcZÒX^Vg^dh#6aY^\^iVa^oVgadhegdXZhdhb‚Y^Xdh! Zah^hiZbVgZYjXZXdhidh!^cXgZbZciVaVZÒX^ZcX^VnbZ_dgVaV XVa^YVYYZhZgk^X^dVeVX^ZciZh# <ehjWb[pWi 9ZhYZhj[jcYVX^‹cZcZa'%%%!8dcZm^V]VXdchigj^YdjcV bVgXV gZXdcdX^YV Zc aV 6g\Zci^cV Va d[gZXZg jc hZgk^X^d VaiVbZciZ ZheZX^Va^oVYdZcZac^X]dYZhVajYVjcegZX^d XdbeZi^i^kd# 6XijVabZciZi^ZcZjcVgZYYZ&)#%%%egZhiVYdgZhZcidYdZa iZgg^idg^dcVX^dcVaeVgV&-Xa^ZciZh!XjWg^ZcYd-b^aadcZhYZ WZcZÒX^Vg^dh#EgdXZhVb{hYZjcb^aa‹cYZdeZgVX^dcZhVa bZhnh^gkZVb{hYZY^Zob^ab‚Y^Xdh!]dhe^iVaZh!aVWdgV" idg^dhn[VgbVX^VhYZaV6g\Zci^cV# BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e :a bZgXVYd bjcY^Va YZ hdajX^dcZh iZXcda‹\^XVh eVgV aV hVajYZhi{XgZX^ZcYdediZcX^VabZciZ!Xdc^ckZgh^dcZhW^" aadcVg^VhZhi^bVYVheVgVaVeg‹m^bVY‚XVYV#8dcZm^VejZ" YZVegdkZX]VgZhiVdedgijc^YVYVaZmeVcY^ghZVadhbZg" XVYdhYZ:hiVYdhJc^Ydh!7gVh^an6b‚g^XVYZaHjg#

Fh[i[dY_W

7h][dj_dW ;cfb[WZei

'(& L[djWi

KI-$,C 9b_[dj[i

;cfh[iWiZ[c[Z_Y_dWfh[fW]W" eXhWiieY_Wb[io7HJi$

Æ:C9:6KDG:H8DBDJC Æ68:A:G69DG9:8G:8>B>:CIDÇ# CDHD7A><â6E6H6GJC6H:G>: 9:;>AIGDHN68J:HI>DC6GCDH EG:B>H6H#ADH8DCI68IDH 9:H6GGDAA69DH6IG6KwH9: :C9:6KDGHDC>BEG:H>DC6C" I:H#I6B7>wCCDH=6C6NJ969D EDC>:C9D6CJ:HIG69>HEDH>"

Egd\gVbV YZ <AVW YZa B>I/ XjVigd ZhijY^VciZh YZa egd" 8>âC8DCHJAIDG:H9::BEG:" \gVbVYZB76YZaB>IigVWV_VgdcYjgVciZjchZbZhigZZc H6H9:EG>B:GC>K:AÇ 8dcZm^V#AdhZhijY^VciZhZhXg^W^ZgdcjcXVhdYZZhijY^d hdWgZ8dcZm^VfjZhZZchZŠVg{ZhiZVŠd# Bk_iDWlWi#8dcZm^V

48


Los emprendedores - Nuevos emprendedores

A[[fYed BW9ecfW‹‡W @ZZeXdcVjidbVi^oVadhegdXZhdhYZbdYZgVX^‹cYZXdc" iZc^YdhlZWYZidYdi^ediZmid!^b{\ZcZh!VjY^dnk^YZd nYZiZXiVVjidb{i^XVbZciZaVegZhZcX^VYZ]VaaVo\dhYZ CWj_WiHep[d\WhX g^Zh\d!hZ\caVhgZ\aVhYZÒc^YVhedgneVgVXVYVXa^ZciZ# ?dZkijh_W

?cfWYje[dbWieY_[ZWZ 6abdYZgVgXdciZc^Ydhg^Zh\dhdh!bZ_dgVaVXVa^YVYYZaVlZW '#%nbVci^ZcZaV^ciZ\g^YVYYZaVh^chi^ijX^dcZh#

J[Ydebe]‡Wm[X($&

<ehjWb[pWi AV^ccdkVYdgViZXcdad\†V!ZaZfj^edYZegd[Zh^dcVaZhZheZ" X^Va^oVYdhnaVZmeZg^ZcX^VYZ@ZZeXdcZcZaegdXZhVb^Zcid hZb{ci^XdYZXdciZc^Ydhd[gZXZc\VgVci†VYZXVa^YVY#8dc deZgVX^dcZhbjai^a^c\“ZhZc7jZcdh6^gZh!@ZZeXdci^ZcZ bZcdgZhXdhidhfjZhjhXdbeZi^YdgZhZcadh:hiVYdhJc^" Ydh!GZ^cdJc^Ydn:heVŠV# 6h^b^hbd!@ZZeXdci^ZcZZmeZg^ZcX^VZcZaYZhVggdaada‚m^" XdnaVhcdgbVheVgVZaXdciZc^YdYZVaidg^Zh\diVaZhXdbd aV eZYdÒa^V! mZcd[dW^V! edgcd\gV[†V n k^daVX^dcZh YZ YZgZ" X]dhYZVjidg!Va\dbjnhda^X^iVYdZcaVVXijVa^YVY#EjZh" idfjZaV^ciZa^\ZcX^VVgi^ÒX^VahZVa^bZciVYZVegZcY^oV_Z Xdci^cjd!egZhZciVjcVkZciV_VfjZhZg†VY^[†X^agZea^XVgedg jcXdbeZi^Ydg#

;cfb[WZei

BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e IgVh dWiZcZg Za eg^bZg egZb^d Zc AV GZY >ccdkV! aV YZ" bVcYV YZ hZgk^X^dh YZ @ZZeXdc hZ ]V Y^heVgVYd Zmed" cZcX^VabZciZ!XdcadXjVahjgZidZhi{ZcaV\Zhi^‹cYZhj Zfj^ed!e^dcZgdZcaV^cYjhig^V!hjZmeVch^‹cnY^kZgh^ÒXV" X^‹cYZhZgk^X^dh# :c'%%.!BVi†VhGdoZc[VgWdWijkdZaeg^bZgegZb^dYZaV 8dbeZiZcX^VYZHiVgi"jehYZIZXcdad\†VYZ>WZgdVb‚g^XV fjZdidg\VAVGZY>ccdkV!YZaVXjVa:cYZVkdg[jZ_jgVYd# :hZVŠdiVbW^‚cgZX^W^‹ZaEgZb^dVa:begZcYZYdg:bZg" \ZciZYjgVciZaV8ZcV6cjVaYZ:cYZVkdg#

Fh[i[dY_W

7h][dj_dW

(& L[djWi

KI'+&A 9b_[dj[i

?dij_jkY_ed[iYed fbWjW\ehcWim[X($&$

Æ:C:C9:6KDGCDH9>:GDC DEDGIJC>969:H<G6C9>DH6H! HDGEG:H6H>C8G:Þ7A:H!6;:8" IDNEGD;:H>DC6A>969:CA6 ;JH>âCBÛH>CH:E6G67A:FJ: ED96BDH:HE:G6G#CDH9>:GDC ;:!6JID:HI>B6!:HE:G6CO6N K>H>âC#CDH6EDGI6GDC8DCD" 8>B>:CID!8DCI68IDH!EDH>" 8>DC6B>:CID!EDH>7>A>969:H! 9>K:GH>âC#´FJwBÛHED9:BDH E:9>G4HDADFJ:H><6BDH ?JCIDHNFJ:A6G:A68>âCH: E:GE:Iå:NEGD;JC9>8:#Ç CWj‡WiHep[d\WhXÅ@ZZeXdc

49


IeY_WbC[jh_n BW9ecfW‹‡W EaViV[dgbViZXcda‹\^XVeVgVgZXdaZXiVgnVcVa^oVgde^c^d" cZh YZ aVh eZghdcVh$Xdchjb^YdgZh VXZgXV YZ bVgXVh! egdYjXidh!ZbegZhVhneda†i^XdhZcZheVX^dhdca^cZgZYZh CWhj_d ;dh_gk[p" @kWd CWdk[b hdX^VaZhnbZY^dh# :Wc_W"=kijWle7h`ed[i ?cfWYje[dbWieY_[ZWZ EgdkZZhdajX^dcZhYZ^ckZhi^\VX^‹cYZbZgXVYdeVgVVnjYVgV XdbeVŠ†VhVbZ_dgVghj^bV\Zc!egdYjXidhnXdbjc^XVX^dcZh# <ehjWb[pWi HdX^VaBZig^mZhe^dcZgVZcAVi^cdVb‚g^XVZcZaYZhVggdaad YZ iZXcdad\†V eVgV Wg^cYVg hdajX^dcZh YZ >ciZa^\ZcX^V YZ BZgXVYd! Xdc [dXd Zc Za Vc{a^h^h Z ^ckZhi^\VX^‹c YZ 8<B 8dchjbZg<ZcZgViZYBZY^VnBZY^dhIgVY^X^dcVaZhdca^" cZ# 6a ]VWZg h^YdY^hZŠVYVedgZmeZgidhZcbVg`Zi^c\!aV eaViV[dgbVZhi{Zc[dXVYVZceZgb^i^gjcbVndggZidgcdYZ ^ckZgh^‹ceVgVhjhXa^ZciZh# 6XijVabZciZVi^ZcYZVXa^ZciZhZc*eV†hZh!XVeijgVcYdn VcVa^oVcYd ^c[dgbVX^‹c Zc ZheVŠda! ^c\a‚h n edgij\j‚h! n edhZZVXjZgYdhXdcVa\jcVhYZaVhV\ZcX^VhYZbVg`Zi^c\ nejWa^X^YVYb{hgZXdcdX^YVhYZabjcYd# BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e HdX^VaBZig^m [dgbV eVgiZ YZ jc bZgXVYd Zc ZmeVch^‹c \gVX^VhVacjZkdeVgVY^\bVYZaVXdbjc^XVX^‹c!fjZ^c" XajnZcjZkdhVXidgZh!cjZkdhXVcVaZhncjZkVh[dgbVhYZ XdciVXid# 9^X]d ZhXZcVg^d gZfj^ZgZ cjZkVh iZXcdad\†Vh n b‚idYdheVgVZciZcYZgad!ZhigjXijgVgadnji^a^oVgadZc[V" kdg YZ aVh bVgXVh# HdX^VaBZig^m ejZYZ XdckZgi^ghZ Zc Za Zhi{cYVgVc^kZabjcY^VaZcbZY^X^‹cYZde^c^dcZhdca^cZ# EVgVediZcX^VghjXgZX^b^ZcidYZWZg{Xdci^cjVg^ck^gi^Zc" YdZc^ccdkVX^‹c!XgZVcYdcjZkdhVXjZgYdhneZcZigVgZh" eZX^VabZciZZcadhbZgXVYdhYZ7gVh^a!BZm^Xdn::#JJ#

?dZkijh_W

J[Ydebe]‡WZ[ced_jeh[eo Wd|b_i_iZ[Yeckd_YWY_ed[iZ[ cWhYWiofheZkYjeiedb_d[ Fh[i[dY_W

7h][dj_dW"9^_b["9ebecX_W" 8hWi_bo;;$KK ;cfb[WZei

(& L[djWi

KI,+&A 9b_[dj[i

J[bc[n"F[hiedWb"J[b[\Œd_YW" ?d8[l"[djh[ejhWi$

9JG6CI::AEG>B:G6xD9:A6 8DBE6xÞ6E6IGD8>C69DEDG :C9:6KDG!<6Câ:CB69G>9 JC6B:C8>âC:HE:8>6A9:A6 G:9>CCDK68DBDJC69:A6H :BEG:H6HBÛH>CCDK69DG6H9: >7:GD6BwG>86#I6B7>wC:H:6xD ;J:<6C69DG69:AEGD<G6B6 76:BEG:C9:!DG<6C>O69DEDG :A<D7>:GCD9:A68>J9696J" IâCDB69:7J:CDH6>G:H#

50


Los emprendedores - Nuevos emprendedores

Icemj_ed BW9ecfW‹‡W Hbdli^dc Zh jcV XdbeVŠ†V YZ iZXcdad\†V ZheZX^Va^oVYV ZcaVejWa^X^YVYdca^cZ#6igVk‚hYZhjgZYZheZX^Va^oVYV YZb{hYZ&%%#%%%VjidgZhYZe{\^cVhlZW!Wad\h!gZYZh 7dZh[i7bj[h_d_"CWh_Wde;b_pWh_" hdX^VaZh!XdcZXiVVadhVcjcX^VciZhXdcb{hYZ'%%b^" IWdj_W]eF_dje;iYWb_[h aadcZhYZjhjVg^dhc^XdhYZ^ciZgcZiZcZabjcYd#NVnj" YVVadhVjidgZhVbdcZi^oVghjhh^i^dhlZW# ?dZkijh_W J[Ydebe]‡W#fkXb_Y_ZWZedb_d[ ?cfWYje[dbWieY_[ZWZ Hbdli^dcYZbdXgVi^oVZaVXXZhdYZVcjcX^VciZhVfj^ZcZh\Z" cZgVcXdciZc^Ydhdca^cZ/VnjYVVZY^idgZheZfjZŠdhVbdcZi^" oVghjhWad\h#N\gVX^VhVegdXZhdhYZdei^b^oVX^‹c!bjZhigVV adhk^h^iVciZhadhVcjcX^dhejWa^X^iVg^dhb{hVegde^VYdh# <ehjWb[pWi Hbdli^dcd[gZXZZheZX^Va^oVX^‹cneZghdcVa^oVX^‹cYZVk^" hdh!nhZY^[ZgZcX^VedghjkVa^dhVgZYfjZ^cXajnZVb^aZh YZeZfjZŠdhh^i^dhYZc^X]dnWad\hYZb{hYZ&)%eV†hZh fjZhdcXdch^YZgVYdh^cY^k^YjVabZciZ#AVgZYaaZ\VVb{h YZ)&b^aadcZhYZjhjVg^dhZc::#JJ!.b^aadcZhZc;gVc" X^V! . b^aadcZh Zc :heVŠV n Vegdm^bVYVbZciZ Za -% YZ adhjhjVg^dhYZ6b‚g^XVAVi^cV#6aXdbW^cVgi‚Xc^XVhYZa XdbedgiVb^ZcidegZY^Xi^kVh!YZdg^ZciVX^‹cXdciZmijVa!ad" \gVfjZadhVcjcX^VciZhaaZ\jZcVaVVjY^ZcX^VfjZZhi{c WjhXVcYd!h^c^bedgiVgZcY‹cYZZhi‚cWad\h!WhfjZYVh dgZYZhhdX^VaZh# AVXdbeVŠ†VcVX^‹XdcjcVk^h^‹c\adWVa!igVWV_VZc-^Y^d" bVhnnVZc+bZhZhaaZ\‹VaWgZV`"ZkZc#

Fh[i[dY_W

7h][dj_dW";ifW‹W"C[n_Ye" ;;$KK$ ;cfb[WZei

)& L[djWi

KI)$.C 9b_[dj[i

J[b[\Œd_YW"If[[Zo"=hkfe 9bWh‡d"BÊEh[Wb"Kd_b[l[h" 9[hl[pW9ehedW"9eYW9ebW" >I89">F"9_j_XWda"[djh[ejhei$

BWEfehjkd_ZWZo;b:[iW\‡e H^ZcYd6b‚g^XVAVi^cVjcVYZaVhgZ\^dcZhYZb{hg{e^Yd XgZX^b^ZcidZcZajhdYZ^ciZgcZi!Hbdli^dchZegZhZciV [gZciZVaVdedgijc^YVYYZXgZXZgZmedcZcX^VabZciZnZh" iVWaZXZghZXdbda†YZgYZaVgZ\^‹c!YZbdYdg{e^Ydnegd" [Zh^dcVa# IVbW^‚c YZWZg{ Vbea^Vg hj Zfj^ed n Xdci^cjVg ZmeVcY^ZcYdhjegZhZcX^VVc^kZa\adWVa#

51


2. Spotlight: Three Melons Cuando Mariano Suarez Battan y Patricio Jutard fundaron Three Melons en 2005, la industria de los videojuegos en la Argentina era incipiente. Después de obtener financiación, el dúo creó su primer juego vinculado a anunciantes, un advergame. El lanzamiento del juego de Indiana Jones de LEGO atrajo a más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. La mayor parte de los juegos de Three Melons están basados en la web y y generan ingresos a través de la publicidad en los videojuegos y en productos virtuales.

O! D I D VEN DOM

OR OP LAY A P ADQUIROIDDE 2010

I UE JUL N EF QU NEY E S DI

EMPLEOS DESDE EL AÑO SELECCIONADO

+45.7% 51 35

Más de 800.000 personas cada día juegan Bola, el primer juego social del estudio, en Facebook y Orkut. Endeavor apoyó a Mariano y a Patricio con mentorías mientras buscaban financiamiento. El capital conseguido les permitió desarrollar y lanzar nuevos productos, y a su vez generar un importante crecimiento de su base de usuarios.

EN 2010, EL MENTOR CAPITAL PROGRAM DE ENDEAVOR AYUDÓ A THREE MELONS A PREPARAR SU PITCH Y NEGOCIAR EL ACUERDO PARA SU ADQUISICIÓN POR PLAYDOM, UNA EMPRESA DE JUEGOS SOCIALES DE SILLICON VALLEY. EN JULIO DE 2010, DISNEY ADQUIRIÓ PLAYDOM POR $ 763 MILLONES.

52


Los emprendedores - Emprendedores Endeavor

3. Emprendedores Endeavor Emprendedores de Argentina CRISTIAN ADAMO, FRANCISCO CORONEL CALVET Y MAXIMILIANO GUERRA FUNDADORES DE ARCHPARTNERS Firma de visualizaciones virtuales de alta calidad para grandes firmas americanas de arquitectura y desarrollo inmobiliario. www.archpartners.com ANDRES ALTERINI, MARIANO ELIZARI, SANTIAGO PINTO ESCALIER SMOWTION Tecnología especializada en la publicidad online. www.smowtion.com JONATHAN ALTSZUL CORE Desarrollo de soluciones para la seguridad de la información con clientes globales. www.oss.coresecurity.com ACONCAGUA VENTURES Fondo de inversión en emprendimientos start-up de alta tecnología. www.aconcaguaventures.com SANTIAGO ARANDA, FELIPE LLACH FUNDADORES DE LIXIS Compañía que brinda soluciones de ingeniería para controlar la calidad de procesos de empaque de productos farmacéuticos. www.lixis.com.ar GUSTAVO ARJONES, MARTIN ENRIQUEZ, JUAN MANUEL DAMIA SOCIALMETRIX Plataforma tecnológica para recolectar y analizar opiniones de las personas/consumidores acerca de marcas, productos, empresas y políticos en espacios online (redes sociales y medios). www.socialmetrix.com

FELIPE AYLLON QUINTA FRESCA Distribución a domicilio en gran escala de productos frescos de primera calidad. www.quintafresca.com.ar SUSANA BALBO DOMINIO DEL PLATA Elaboración de vinos alta calidad. Manejados con viticultura de precisión para lograr uvas de gran concentración y expresión. La bodega está equipada con tecnología de avanzada. www.dominiodelplata.com.ar CLAUDIO BEDOYA BIOSCIENCE Desarrollo y comercialización internacional de equipos para diagnóstico médico de enfermedades neurológicas tales como la epilepsia y trastornos del sueño. www.bioscience.com.ar ALEJANDRO BELAGA Y DIEGO RADICELLA FINCA PILAR Productor, envasador y distribuidor de vegetales y ensaladas precortadas listas para el consumo. www.fincapilar.com.ar ALEJANDRO BELAGA ALIMENTARIA DE RESTOBARES Empresa distribuidora de alimentos. INÉS BERTON Y GUILLERMO CASAROTTI INTIZEN/CHAMANA Compañias dedicadas a la producción de tés de alta calidad Intizen combina los sabores y aromas de latinoamérica con las mejores cosechas de té de India, Japón y Sri Lanka, mientras que Chamana confecciona infusiones andinas, ayurvédicas, a base de hierbas naturales. www.intizen.com.ar - www.chamanainfusion.com

53


SANTIAGO BILINKIS Y ANDY FREIRE OFFICENET Principal proveedor de insumos y servicios para oficinas del Cono Sur. www.officenet.com.ar

WENCESLAO CASARES EX PATAGON.COM Proveedor global on line de servicios financieros que busca que los individuos manejen fácil y eficientemente sus finanzas personales.

MARTÍN BONADEO Y JOSÉ MOURELLE MAQTEC Desarrolla innovadora maquinaria agrícola y nuevas tecnologías para la modernización de cultivos y de cosechas. www.maqtec.com

PATRICIO CAMPIANI Y FERNANDO FLISCHFISCH EX ADVERTIUM Proveedor de soluciones de e-commerce para la compra y venta de espacios publicitarios en medios de comunicación Latinoamericanos.

JAIME BORTZ BIOCIENTÍFICA Produce reactivos de diagnóstico y los exporta a 27 países, contando con productos certificados internacionalmente. www.biocientifica.com.ar JAVIER BOUSTANI Y PABLO GOTELLI EX ESTUDIO PRINT, ARCOS RODANTES Estudio Print permite a los estudiantes imprimir sus apuntes resguardando los Derechos de Autor. Arcos Rodantes es un nuevo modelo de franquicia de Mc Donald´s que consiste en un local móvil. www.arcosrodantes.com ESTEBAN BRENMAN DECIDIR.COM Provee información y soporte tecnológico para la toma de decisiones de negocios y el desarrollo de transacciones electrónicas. www.decidir.com DOS MONOS Servicios Web y Soluciones Integradas para compañías de eAdvertising en USA. www.dosmonos.com GUÍA ÓLEO Guía de restaurantes de Buenos Aires y vinos de Argentina calificados por el voto popular. www.guiaoleo.com.ar CUALQUIER VERDURA Casa – tienda en San Telmo. www.cualquierverdura.com.ar EDUARDO BRUCHOU Y NELSON DUBOSQ INTERMANAGERS (HSM) Compañía líder en eventos de Management y de educación ejecutiva para Latinoamérica, EE.UU, Europa. www.hsm-group.com/ar

54

MARGARITA CARLÉS EX BODAS Y NOVIAS Servicios para la organización y venta de regalos de casamientos en Latinoamérica, tanto on line como off line. DIEGO CHEJA Y JACK CHEJA MEDIX Desarrolla, fabrica y comercializa equipamiento médico para recién nacidos. www.medix.com.ar FERNANDO DE LAS CARRERAS NERVOUSWATERS Brinda una combinación de excelencia en la pesca y el mas alto nivel de servicios. www.nervouswaters.com MARTÍN CHURBA TRAMANDO Marca argentina que combina Investigación Textil con Desarrollo Estratégico del Diseño, para producir prendas y artículos de diseño para el hogar con un estilo vanguardista. www.tramando.com GUIBERT ENGLEBIENNE, MARTÍN MIGOYA, NESTOR NOCETTI, Y MARTÍN UMARAN GLOBANT Provee servicios de tecnología offshore en plataforma de open source. www.globant.com JORGE FINKIELSZTAJN TENSOCABLE Producción de un amplio abanico de objetos de diseño de uso cotidiano, tanto en el ámbito doméstico como corporativo. www.tensocable.com.ar


Los emprendedores - Emprendedores Endeavor

ANDY FREIRE AXIALENT Consultora dedicada al desarrollo de individuos, equipos y organizaciones. Se enfoca en mejorar la performance de la empresa a través del liderazgo, el trabajo en equipo y la efectividad individual. www.axialent.com ALEJANDRO FRENKEL, PATRICIO FUKS FUNDADORES DE GRUPO FËN Management de negocios hoteleros en el segmento de 4 estrellas y 4 estrellas superior. www.grupofen.com LAURA GALL LIHUE EXPEDITIONS Ofrece viajes a la carta a turistas extranjeros por los lugares más recónditos de la Argentina.

MARCOS GALPERÍN Y HERNÁN KAZAH MERCADOLIBRE Sitio de subastas online en los países de habla hispano-portuguesa. www.mercadolibre.com.ar GABRIEL HORNSTEIN AM CLEAN Fabricación, comercialización, distribución y franquicias de productos para la higiene institucional. www.amclean.com.ar WILD THING SA Importación de bebidas alcóholicas de alto nivel, con un programa de trabajo que incluye la produccion local. | ITC SA Provisión de iluminación portátil de seguridad para áreas peligrosas y elementos de automatización sanitaria, secamanos eléctricos, equipamiento para áreas sanitarias públicas. DIQUIE JAMES FUERZA BRUTA Transforma las ideas creativas en realidad y las utiliza para aspirar al público a través de una forma de teatro. www.fuerzabruta.net MIGUEL ÁNGEL LAGRUTTA ULTRACONGELADOS ROSARIO Produce y exporta panificados congelados desde Rosario. www.ultracongelados.com.ar

ALEJANDRO LAROSA FYO Servicios comerciales y financieros para el agro desde Rosario. www.fyo.com BERTRAND LAXAGUE Y LEÓNY STAUDT LAVANDAS DE LAS SIERRAS Produce, fracciona y comercializa hierbas aromáticas y medicinales con certificación orgánica. www.hierbasdelsur.com.ar ADRIÁN LEPERA Y ALEX LIMERES LEAD TO REALTY Generación de conexiones de agentes y brokers de Real Estate en el mercado residencial norteamericano con potenciales compradores y vendedores vía internet. www.leadtorealty.com NORBERTO LOIZEAU COMPTE PROMORED Desarrollo de soluciones de marketing directo y promocional mediante el uso de medios interactivos. www.promored.com BARBIE STORE Primer modelo de tienda en el mundo enfocada en Barbie. Luego del lanzamiento del flagship store en Buenos Aires, el modelo está en proceso de expansión regional. www.barbie-stores.com CLAUDIO LÓPEZ SILVA ASIGNET Proveedor de productos y servicios para optimizar el uso de Internet, e-mail y teléfono en grandes empresas. www.asignet.com JULIO H. MADE LENOR Testeo y certificación de productos, desde juguetes hasta equipamiento médico. www.lenorsrl.com.ar FRANCISCO MACKINLAY CONGELARG Servicios de logística que cumple con altos estándares de calidad que requiere la distribución de mercadería tanto en secos como congelada. www.congelarg.com.ar

55


ARMANDO MANN, SANTIAGO SUBOTOVSKY FUNDADORES DE AXG TECNONEXO Empresa de e-learning líder en servicios de educación y capacitación en línea. www.tecnonexo.com CLAUDIO MARANGONI ESCUELA MODELO DE FÚTBOL Primera cadena de escuelas fútbol profesional y clínicas de deportes para chicos en Argentina. www.claudiomarangoni.com.ar GUILLERMO MARCHIONI CEICOM Proveedor de soluciones originales de información tecnológica para la industria aeronáutica. www.ceicomgroup.com MARTÍN MÉNDEZ Y ADOLFO ROUILLÓN AMTEC/NEORIS Venta de estrategias integradas para desarrollar negocios en Internet. www.neoris.com DIEGO NORIEGA GRUPO-E Consultora de e-marketing. Posee una red de miles de portales, blogs y redes sociales de viajes y turismo, donde ofrece venta de publicidad online. Realiza también partnerships con emprendimientos tecnológicos con proyectos de expansión internacional. www.grupo-e.com MATÍAS ROZENFARB KEEPCON Automatiza los procesos de moderación de contenidos web de todo tipo (texto, fotos y video) y detecta automáticamente la presencia de hallazgos de riesgo. www.keepcon.com

PATRICIO MIRANDA Y RODOLFO MONTES DE OCA ZOTT PRODUCCIONES Producción de soluciones de marketing y productos promocionales innovadores para empresas globales. www.zott.com.ar

56

LUIS MORENO OCAMPO EX MERCADOS TRANSPARENTES Servicios de información sobre licitaciones y compras del Estado a nivel municipal, provincial y nacional. www.mercadostransparentes.com GIAN MURAGLIA EX DPS AUTOMATION Desarrollo e integración de software de punta para los mercados de automatización de peaje, control de acceso y parking. www.dpsautomation.com LUIS NAVAS Y SEBASTIÁN LETEMENDIA CONEXIA Desarrolla alta tecnología de información: provee a la industria de la salud la automatización online de los servicios médicos y el procedimiento automatizado de las transacciones. www.conexia.com.ar GABO NAZAR CARDON COSAS NUESTRAS Fabrica y vende prendas de cuero, calzado, marroquinería, platería criolla, ropa informal y de campo, accesorios y regalos empresarios a través de sus 70 franquicias en el país. www.cardon.com.ar LUCIANO NICORA VN BUSINESS PROCESS CONSULTING Compañía de BPO nearshore, onshore y offshore con especialidad en Collection, Telemarketing y Customer Care, que trabaja de manera global para los mercados de Argentina, Uruguay, México, España y USA. Opera ppalmente desde Argentina y México. www.v-n.com.ar GERMÁN PUGLIESE BASSI Y MIGUEL SANTOS TECHNISYS Soluciones de alta tecnología para Home Banking y Electronic Commerce. www.technisys.net

LIDIA MARÍA RIBA Y TRINIDAD VERGARA V&R EDITORAS Editorial dedicada al libro regalo. Tiene tres sedes en el continente americano: México, Brasil y Argentina, y publica simultáneamente en dos idiomas, castellano y portugués. www.vreditoras.com


Los emprendedores - Emprendedores Endeavor

ANNE MARIE RICHARD GRUPO S&N Desarrollo de productos y servicios de información, formación y networking a las asistentes ejecutivas y secretarias de negocios. www.gruposyn.com

LUCIO TORRE MOVILOGIC Desarrollo de software para dispositivos manuales electrónicos y soluciones para tecnología portátil. www.movilogic.com

FÁTIMA RIZZO SEPIA Desarrollo y comercialización de productos cosméticos de alta gama.

JESSICA TROSMAN TROSMAN Marca argentina de ropa para mujeres con alcance internacional con diseño innovador. www.trosman.com

ADOLFO ROUILLÓN CONGELADOS DEL SUR (MONDO FRIZZATTA) Producción y venta de alimentos congelados de máxima calidad. www.frizzatta.com.ar MIGUEL SAMPEDRO PATAGONIA NATURAL PRODUCTS Procesa rosa mosqueta, y otros productos de la Patagonia. EX REGOMAX FEDERICO SEINELDIN OPENWARE La compañia desarrollo juegos para plataformas online y/o móviles, focalizando su esfuerzo en la simplicidad de uso y su capacidad para permitir múltiples jugadores con fines publicitarios y de entretenimientos. www.openware.biz

DIEGO Y GUSTAVO VOROBECHIK FUNDADORES DE BIBLIOGRÁFIKA Primer sistema en Latinoamérica en integrar Librerías y Editoriales para la impresión, distribución y comercialización de libros por demanda. ww.bibliografika.com ESTEBAN WOLF PLUS TIME Vende productos de primera línea y alta rotación, pilas, disquetes, bolígrafos, accesorios para celulares, rollos de fotos, entre otros - en puntos de venta con alta circulación. www.plustime.net PROGEN Primera droguería de medicamentos genéricos de Argentina. www.progenargentina.net

MARIANO SUÁREZ BATTAN Y PATRICIO JUTARD THREE MELONS La compañia desarrolla Juegos para plataformas online y/o móviles, focalizando su esfuerzo en la simplicidad de uso y su capacidad para permitir múltiples jugadores con fines publicitarios y de entretenimiento. www.threemelons.com

También fueron elegidos Emprendedores Endeavor desde 1998: Adrián Balajovsky, EDIBA / Pichón Baldinu, De La Guarda / Eduardo Biraben, Al mundo-ASATEJ / Patricio Campiani y Fernando Flisch, ex Advertium / Arturo Sánchez y Andrea Franceschini, ex Tortas Andrea Franceschini / Pato Gil, ex No Limits / Fernando Gonzáles Botana y Aexl Grippo, ex Agropool / Diego Guebel y Mario Pergolini, Cuatro Cabezas / Juan Maggio, Southern Winds / Guillermo Otero, ex Metrovisión.

57


“Siempre soñé con que se podía cambiar el mundo, que se podía pensar en hacer cosas imposibles. Endeavor me dio el enorme regalo de ser parte de una red que me ayuda a sumarle profesionalismo, conocimientos y procesos a esa garra y corazón.” RODOLFO MONTES DE OCA ZOTT PRODUCCIONES FUNDADOR Y CEO EMPRENDEDOR ENDEAVOR


AVhgZYZhnZa Zfj^ed


1. La red Endeavor trabaja articulando el esfuerzo de una poderosa red. Potencia el conocimiento, tiempo y experiencia de las personas e instituciones que la componen para proveer servicios y acciones que generen alto impacto en el mundo emprendedor. DIRECTORIO ARGENTINA Andy Freire, Presidente Axialent, Fundador y Presidente Officenet , Co-fundador Emprendedor Endeavor Santiago Bilinkis, Vicepresidente * Officenet, Co-Fundador Emprendedor Endeavor Juan Collado Celulosa Argentina S.A, Director Grupo Tapebicua, Fundador Silvia de Torres Carbonell Centro de Entrepreneurship del IAE, Directora Eduardo Elsztain IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Presidente Guibert Englebienne Globant, Co-fundador y CTO Emprendedor Endeavor Marcos Galperín Mercado Libre, Co-fundador y CEO Emprendedor Endeavor Alejandro Gorodisch Ombú Investment Management, CEO Martín Migoya Globant, Co-fundador y CEO Emprendedor Endeavor Luciano Nicora VN Business Process Outsourcing, Fundador y CEO

Linda Rottenberg Endeavor, Co-fundadora y CEO

Juan Carlos Rabbat Universidad Empresarial Siglo 21, Fundador y Rector

Adolfo Rouillion Congelados del Sur, Co-fundador y Presidente Emprendedor Endeavor

Fernando Oscar Sastre Empresario Ramin Tovfigh Rafii Vitnik, CEO

Luis Saguier La Nación S.A, Director Nicolas Szekazy Mercado Libre, Ex-CFO

DIRECTORIO ROSARIO + BENEFACTORES

Esteban Wolf Progen, Fundador y CEO Emprendedor Endeavor

Miguel Rosental Rosental S.A., Co-fundador y CEO

DIRECTORIO CÓRDOBA + BENEFACTORES Alberto Asencio PriceWaterhouseCoopers, Socio Mario Barra Vates, Fundador y Presidente Marcelo Cid JG Ventures Argentina, Fundador y Director Vanesa Durán Vanesa Duran S.A., Fundadora y Presidente Oscar Guardianelli Empresario Luciano Nicora VN Business Process Outsourcing, Fundador y Presidente Emprendedor Endeavor

Horacio Diaz Hermelo NCA., Gerente General Roberto Solans Hoteles Solans, Gerente General Eduardo Llobet Berkley Cía de Seguros, Presidente Mario Litmanovich Droguería 20 de Junio, Fundador y CEO Gonzalo Crespi Bauen Pilay, Gerente General Alejandro Larosa FyO, Co-fundador y CEO Emprendedor Endeavor Adolfo Rouillón Congelados del Sur, Co-fundador y CEO

EQUIPO Alejandro Mashad Director Ejecutivo Nicolás Ramos Director de Operaciones Endeavor Córdoba María José Soler Directora de Operaciones Endeavor Rosario Shirly Kalush Búsqueda y Selección Miguel Sampedro Servicios a Emprendedores Emprendedor Endeavor Celia Alfie Servicios a Emprendedores Renaud Pellet Servicios a Emprendedores María Julia Bearzi Desarrollo Institucional Belén Alvarez Toledo Acciones Masivas Nancy Rebizo Administración Lucía Camardon Programa BID Camila Trigo Comunicación Micaela Bacher Proyectos Especiales Katerina Gross Princeton in Latin America Fellow

* hasta junio de 2010

60


Las redes y el equipo - Agradecimientos

2. Agradecimientos > BENEFACTORES Eduardo Elsztain Alejandro Gorodisch Marcos Galperín Nicolás Szekasy Andy Freire Juan Collado Martín Migoya Guibert Englebienne Martín Umaran Néstor Nocetti Martín Varsavsky > APOYOS

Agradecemos especialmente a las empresas de emprendedores que acompañan a Endeavor en su día a día: AmClean Asignet Fën Hoteles Globant LatinVia Memory Muchnik, Alurralde, Jasper & Asoc. Officenet Progen Quinta Fresca Tensocable Zott Producciones Eventioz > ALIADOS ESTRATÉGICOS Instituciones que prestaron servicios durante 2009/2010 para apoyar a emprendedores y otras acciones de la organización.

> BUENOS AIRES AMIA Banco Hipotecario Candioti, Gatto Vicain & Ocantos Costa / BBD Credit Suisse Argentina S.R.L. Decidir.com Epexo Estudio Canudas Estudio Garrido Abogados Fundación Banco Provincia Global News Greenberg Traurig (USA) Hobart Consulting Iplan Inprotur ISI Emerging Markets KPMG Lexar Lisicki, Litvin y Asociados La Red Innova Marsh Memory Mercer Muchnik, Alurralde, Jasper & Asoc. Parque Austral Performance Evolution PRAE Recursos Humanos Praxis Consulting PricewaterhouseCoopers San Martín, Suárez y Asociados Segal, Turner & Asociados Symnetics The Boston Consulting Group The Mind Company Uriburu, Bosch y Asociados Vistage

> CÓRDOBA AIESEC Ashoka Emprendedores Sociales Asociación Empresaria de la Provincia de Córdoba Asociación de Jóvenes Empresarios Calderón y Asoc. Cluster Córdoba Technology Citricox Consultores Pyme DLConsulting Federación de Comercio de la Provincia de Córdoba Fundación Incubadora de Empresas Gloria Radyk GR Grupo Edisur Infoxel Kinetic Mente Comercial Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Córdoba Modelos Digitales RVL Marketing Salcedo - Pascolo Tallone Maffia Estudio Jurídico TCP UVITEC > ROSARIO MEC Consultores Oh Studio Trentini y Morales Zacchino y Pujol

> SPONSORS DE ENDEAVOR

Estudio Contable Casiello Estudio Contable Bracco & Bengochea > GIVE-BACK DE EMPRENDEDORES Los siguientes emprendedores Endeavor apoyaron la gestión 2009/2010 a través de la donación de dinero y/o especias. Aranda, Santiago y Lach Felipe / Lixis Balbo, Susana / Dominio del Plata Banco Santander Rio Barra, Mario / Vates Bedoya, Claudio / BioScience Berton, Ines y Guillermo Casarotti / Intizen - Chamana Borta , Jaime / Biocientifica Churba, Martín / Tramando Crespi, Gonzalo / Bauen Arquitectura de las Carreras, Fernando / Nervous Water Diaz Hermelo, Horacio/ Nueva Central Argentino Duran, Vanesa Fienkelstajn, Jorge / Tensocable Freire Andrés / Axialent Fuks, Patricio y Frenkel Alejandro / Grupo Fen Gall, Laura / Expediciones Lihue Galperín, Marcos y Kazah Hernán / Mercado Libre Gorodisch, Alejandro Guerra Maximiliano / ex Archpartners La Grutta, Miguel Angel / Untracongelados

> PARTNERS DE PROGRAMA

CREDIT SUISSE (Argentina) S.R.L.

61


Larosa, Alejandro / FYO Limeres, Alex y Lepera, Adrián / Lead to Realty Litmanovich, Mario/ Drogueria 20 de Junio Llobet, Eduardo/ Berkley Internacional Seguros Loizeau, Tito / Promored Lopez Silva, Claudio / Asignet Mackinlay, Francisco / Congelarg Mendez, Martín / Neoris Migoya Martín, Englebienne Guibert, Umaran Martín y Nocetti Nestor / Globant Montes de Oca, Rodolfo y Miranda Patricio / Zott Producciones Nazar, Gabriel / Cardón Cosas Nuestras Nicora, Luciano / Viramonte & Nicora Pugliese , Germán y Santos Miguel / Technisys Rabat, Juan Carlos / FUES 21 Riba, Lidia Maria y Vergara, Trinidad / V & R Editoras Rosental, Miguel/ Rosental Management Group Rouillon, Adolfo / Congelados del Sur Salas Martinez, Marcelo y Salas Martinez Muaro / Café Martinez Sampedro Miguel / ex Patagonia Natural Products Sebastián Sanchez Sarmiento Solans, Roberto / Hoteles Solans Staton, Woods / Mc Donalds Suarez Battan, Mariano y Jutard Patricio / Three Melons Voltes, Damián Wolf, Esteban / Progen Ayllon, Felipe / Quinta Fresca Bilinkis, Santiago / Officenet Hornstein, Gabriel / AM Clean

> AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Agradecemos especialmente a las siguientes personas e instituciones de la Red por su contribución en tiempo y experiencia durante 2009/2010: BUENOS AIRES Adam Grossman Agustín Badano Agustín Gattas Alan Clutterbuck Alain Falkon

62

Alejandro Dillon Alejandro Gorodisch Alejandro Garagarza Alex Backer Alicia Caballero Alfredo Nieto Alfredo Poli Andrea de Milo Andrés Edelstein Andy Freire Ariel Arrieta Ariel Pfeffer Carola Cazenave Carolina Añino Carlos Adamo Carlos Canudas Carlos Seijo Carlos Wagener Carolina Zang Clarisa Estol Claudio Siracusano Cyril Baumgarten Christian Cabrera Cristina Ramos Damián Voltes Daniel Alexander Daniel Falcón Daniel Garcia Daniel Nofal Diego Favarolo Douglas Choi Eduardo Garrido Eduardo Lopez Rivarola Eduardo Suarez Battan Emiliano Chamorro Emiliano Kargieman Enrique Duhau Elisa Liste Esteban Brenman Esteban Wolf Ezequiel Glinsky Ezequiel Segal Fabio Gambach Federico Muxi Federico Chab Federico Sturzeneger Federico Weil Flavia Melzi Francisco Cabrera Fernando Moiguer Fernando Rubio Gabo Nazar Gabriela Besga Gastón Irigoyen Gerardo Garbulsky Gonzalo Alonso Gonzalo Costa Gonzalo Rigo Graciela Ciccia Guillermo Bortz Guillermo Lanusse

Guillermo Marchionni Gustavo Garrido Gustavo Herrero Gustavo Cettolo Gustavo Loforte Gustavo Nieponice Gustavo Noca Gustavo Svarzman Gustavo Wurzel Hugo Kantis Hernan Kazah Issel Kiperszmid Isabel Friz Jaquie Pells Jerónimo Bosch Joao Adao José Manuel Alonso Jorge Becerra Jorge Grad Jorge Romero Vagni Jorge Villalonga José Fernández José Manuel Alonso Juan Carlos Lucas Juan Carlos Rabbat Juan Collado Juan Erize Juan Manuel Marrone Juan Pablo Capello Karina Rabollini Laura Gé Lautaro Spotorno Laura Muchnik Luciano Nicora Leonardo Gannio Lenoardo Coca Lety Villareal Liliana Ferreiro Lisandro Bril Luciana Pagani Lucila Scholnik Luis Garcia Luis Nantes Luis Praino Luis Galli Luisa Cerar Luis Saguier Manuel Tanoira María Eugenia Estenssoro Mariana Jasper Mariana López Anadón Mario Quintana Marisol Vazón Marcelo Cid Marcelo Criscuolo Marcelo Kenigsberg Marcelo Rabinovich Marcos Ayerra Marcos Galperin Maria Nicholson Mario Quintana

Martín Barbafina Martín Bruzzone Martin Feldstein Martin Migoya Martin Sommer Martin Umaran Mauricio Botto Maximiliano Galli Miguel Kiguel Mercedes Garcia Bartlet Michael Cohen Natalia Méndez Huergo Natalia Seminario Nicolás Szekasy Nicolás Pichon Riviere Osvaldo Gimenez Pablo Aguilera Pablo Alegre Pablo Antonini Pablo Aquistapace Pablo Larguía Pablo San Martin Pablo Saubidet Pablo Setuain Pablo Teubal Patrick Binder Patricio Guitart Patricio Santiago Paulo Busacca Pedro Querio Pipo Fernández Rabino Sergio Bergman Ralph Haiek Rafael Algorta Raúl Bauer Ricardo Szily Ricardo Rodriguez Roberto Lavista Roberto Muller Roberto Muller Rolo Leyton Rodrigo Rivera Roy Neeson Santiago Costa Santiago Siri Santiago Bilinkis Santiago Chaher Santiago Costa Santiago Pinto Santiago Subotovsky Sebastián Lopez Sanson Sergio Postigo Silvia Torres Carbonell Stevan Levy Silvia Naishtat Tato Rouillon Timothy Gallagher Tomás Heguy Victoria Sanchez Victoria Campetella Zoltan Rosenfeld


Las redes y el equipo - Agradecimientos

CÓRDOBA José Luis Sanchez Hansen(Escuela Superior de Turismo Marcelo Montes Pacheco) - Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba - Matilde Carranza - Cámara de Comercio de CórdobaAgustín Jatuff, Agustín Maidana, Agustín Salgado, Alberto Asencio, Aldo Fabian Mascaretti, Alejandro Kordich, Alejandro O´Donnell, Alejandro Roca, Alejandro Yankelevich, Alfredo Marun, Andrea Gallardo, Andrés Pallaro, Andy Freire, Anne Marie Richard, Axel Krüger, Beatriz Franco, Belén Mendé, Bettina Bertuzzi, Carina Marques, Carlos Bruno, Carlos César, Carlos Pelliza, Carolina Puig Pujol, Cecilia Bertarelli, Cecilia Buthet, Celeste Gomez, Charles Campbell, Constanza Castro Feijóo, Corina Lozada, Cristian Rennella, Cristina Gauna, Cristina Schwander, Cynthia Rezzo, Roberto Hugo Avalle, Daniel Daccarett, Daniel Gattás, Daniel Juan, Daniel Tunineti, Darío Loforte, Darío Poncio, Denise Henry, Diego Caniglia, Diego Cheja, Diego Dorado, Diego Noriega, Edgardo Donato, Eduardo Chapeta, Eduardo Romero, Eleonora Nobile, Emiliano Chamorro, Emilio Echegorry, Enrique Helmbrecht, Enrique Umbert, Eric Lopez, Ernesto Bauer, Esteban Rossetti, Esteban Sanchez, Esteban Wolf, Eugenia Gamond, Federico Ferral, Federico Seineldin, Federico Tagle, Federico Testa, Federido Segretti, Fernanda Romero, Fernando Argüello Pitt, Fernando Arocena, Fernando Monedero, Fernando Oscar Sastre, Fernando Sibilla, Flavia Sartori, Franco Berardo, Franco Giménez, Gabo Nazar, Gabriel Allasia, Gabriel González Gallastegui, Gabriela Deangelillo, Gabriela Surkin, Gerardo Greco, Germán Perez, Gloria Radyk, Gonzalo Roqué, Guibert Englebienne, Guillermo Bini, Guillermo Hemgren, Gustavo Correa, Gustavo Tobi, Gustavo Vaira, Hernán Amiune, Hernán Kazah, Horacio Pagano, Horacio Parga, Ignacio Najle, Inés Castro, José Ricardo Sanz, Marcelo Olmedo, Iñigo

Biain, Jack Cheja, Javier Macías, Jimena Dominguez, Jonatan Kloner, Jorge de Bernardo, Jose Busaniche, José Luis Sánchez, José Pérez Gaudio, Juan Adrián Ratti, Juan Carlos Rabbat, Juan Collado, Juan Negrini, Juan Pablo Leal, Juan Turello, Julio Tallone Maffia, Leandro Cino, Leandro Srur, Leonardo Destéfano, Alejandra Torres, Lorena Díaz Quijano, Lucas Olmedo, Lucas Pussetto, Luciana Coirini, Luciano Nicora, Luis Bermejo, Luis Casanegra, Luján Festa, Magdalena Aliaga, Marcela Nicolaides, Marcelo Calderón, Marcelo Cid, Marcelo Moreno, Marco Lorenzatti, Marcos Galperín, Marcos Sader, Marcos Spontón, María Andrea Martínez Rojas, María Marta Toniutti Nowell, Marina Mansilla, Mario Postay, Mario Barra, Mario Buteler, Martín Frascaroli, Martín Giorgis, Martín Migoya, Martín Neuman, Martín Rodriguez, Matías García, Matías Mercado, Matilde Carranza, Mauricio Pinto, Maximiliano Pallotto, Natalia Riva, Néstor Ferraresi, Néstor Gasso, Nico Berman, Nicolás Koifman, Oscar Guardianelli, Pablo Javier Díaz Azulay, Pablo Torres, Pablo Verdenelli, Paola Etchart, Paola Pignata, Patricio Miranda, Pedro Arnt, Eduardo Perrachione, Rafael Ibáñez, Ramin Tovfigh Rafii, Roberto Allende, Roberto Bazán, Roberto Kerkebe, Rodolfo Montes de Oca, Rodrigo Morales, Rodrigo Porta, Román Ribert, Sabrina Martinez, Sandra Fernández Siresol, Sandra Morales, Santiago Bilinkis, Santiago Salcedo, Santiago Siri, Sebastián Bianchini, Sebastián Pressiani, Sergio Broiero, Sergio Fernández, Sergio Kozak, Silvia Torres Carbonel, Silvia Lioi, Sofía Caballero, Fernando Cravero, Sebastián Santiago, Teresa Galfione, Tito Loizeau, Vanesa Durán, Victoria Yazlle, Walter Alini, Wanda Weigert, Wenceslao Casares, Yanina Brontvain, Yanina Rivarola, Verónica Zanaria. ROSARIO Ing Miguel Lifschitz (Intendente de la ciudad de Rosario), Sebastián Chale (Sec. de Producción de la Municipalidad de Rosario), Dra

Clara García Concejal, Mariana Lahitte (Sec. de Ciencia y Teconología de la Prov. de Santa Fe), Cristian Basse, Hotel Splendor Savoy, Franco Cagnotti, Guido Weber Gustavo Luscher, Miguel Angel La Grutta, Adolfo Rouillón, Alejandro Larosa, Martin Mendez, Federico Seineldin, Renato Poloni, Martín Bonadeo, Jorge Grad, Alberto García Carmona Rodolfo Montes de Oca, Pablo Abdala, Ricardo Terán, Sebastián Vanzini, Luis Vanzini, Agustín Calvo, Juan Ignacio Chorzepa, Ana Espinosa, Oscar Navos ,Efraim Torres, Ileana Berlincourt, Oscar Morales, Carlos Trentini, Sabrina Luciani, Ramiro Picó, Leandro Picó, Claudia Balague, Isabel Zanoni ,Lisandro Casella, Virginia Garguicevich, Guillermo Civetta, Antonio Demassi, M Soledad Manzur, Ezequiel Corbacho, Ignacio Negri, Ciro Seisas, Gaspar Gutierrez, Maximiliano Schellhas Juan Pablo Abal Sara Schilman, Daniela Summa,Sandra Bazano, Mariano Marzini; Pablo Antonini Pablo Aliendro Jose Robledo, INICIA, Ariel Baños Juan Cruz Borba, Fernando del Castillo, Miguel Siryi, Diego Jaime, Jorge Grad, Guido Dallabona, Jack Cheja, Alejandra Poloni, Nelson Graells, Tito Loizeau, Pablo Verdenelli, Alejandro Ferrazuolo, Fernando Levit, Paola Arpi, Jorge Lardizabal, Ariel Secondo, Juliana Fernandez Chemes. Pablo del Castillo, Marcelo Rossi, Gabriel Mascó, Guido Dallabona Camilo Ballesty Jorge Grad Federico Ortega Mario Valero José Luis Ottaviani Sebastián Chale David Asteggiano Miguel Rosental Horacio Diaz Hermelo Roberto Solans Gonzalo Crespi Eduardo Llobet Mario Litmanovich Bolsa de Comercio de Rosario Adolfo Rouillon Agustin Calvo Alberto Garcia Carmona, Alejandro Larosa Fyo, Ana Espinosa, Andrea Avila , Andrés Rossi Sismo Games , Antonio Demassi, Ariel Baños, Ariel Secondo, Benjamin Albretch - CCiC de Rafaela, Bolsa de Comercio de Rosario Cablehogar Camilo Ballesty Carlos Trentini Ciro Seisas Clara Mitchell Cont Isabel Zanoni Daniela Summa David Asteggiano Diego Jaime Diego Ortiz Dra Clara García, Sec.

de Producción de la Municipalidad de Rosario Dra. Claudia Balague Eduardo Llobet Efraim Torres Emiliana Hidalgo - Municipalidad de Rafaela Ezequiel Corbacho Federico Ortega Federico Pucciarello Federico Seineldin Fernando del Castillo Fernando Levit Franco Cagnotti Gabo Nazar Gabriel Bracco Gabriel Mascó Gaspar Gutierrez, German Burcher Municipalidad de Rafaela, Gonzalo Bengoechea , Gonzalo Crespi, Guido Dallabona, Guillermo Civetta, Gustavo Luscher Petit Fours, Gustavo Segnini, Presidente Cámara de Informática de Rafaela, Horacio Diaz Hermelo, Ignacio Negri, Ileana Berlincourt, Jorge Grad, José Luis Ottaviani, José Robledo, Juan Cruz Borba. Juan Ignacio Chorzepa, Juan Pablo Abal, Juliana Fernandez Chemes, Leandro Picó, Lisandro Casella, Luciano Durand, Ma Fernanda Pendino , Marcelo Rabinovich, Marcelo Rossi, María Eugenia Estenssoro, Mariana Lahitte, Sec. de Ciencia y Teconología de la Prcia de Santa fe, Mariano MarziniMariela Quintana Mario Litmanovich Mario Valero Martin Bonadeo Martin Mendez Martin UCEL Maximiliano Schellhas Miguel Angel Lagrutta Miguel Rosental Miguel Sampedro Miguel Sriyi Oscar Morales Oscar Navos Oscar Parra, Presidente CCIRR Rafaela Pablo Abdala Gustavo Armendariz Palace Garden Pablo Aliendro Catering, Pablo Antonini, Pablo del Castillo, Paola Arpi, Patricia Taniguchi, Ramiro Picó, Renato Poloni, Roberto Solans, Rodolfo Montes de Oca, Rodrigo Lopez Sclauzero, Sabrina Luciani, Sandra Bazano Neuralsoft, Santiago Casiello, Sara Schilman, Sebastián Chale , Sebastián Postiglione, Sebastian Vanzini, Soledad Manzur, Gerardo Rozin, Daniel Lucca, Alejandro Motta, Ricardo Terán, María Eugenia Argez.

63


> ENDEAVOR AGRADECE ESPECIALMENTE A LOS SIGUIENTES VOLUNTARIOS Y CONSULTORES EXTRANJEROS QUE TRABAJARON PARA LA ORGANIZACIÓN Y SUS EMPRENDEDORES DURANTE 2009/2010: Andrew Bruns - Bain & Company (Boston) - Proyecto con Wormhole Ouriel Darmon - EuroGroup (Francia) - Proyecto con Lenor Ariel Szarfsztejn - BCG Buenos Aires Scott Davison - Londres - Proyecto con Conexia David Kurmann- The Boston Consulting Group - Proyecto con Medix Nicolas Pesciarelli - McKinsey - Financial reviews para proceso de selección Joao Martins - MBA candidate - Instituto de Empresa - Proyecto con Technisys John Sarvary - The Boston Consulting Group - New York office - Proyecto con Grupo-e Craig Minoff - The Boston Consulting Group - Proyecto con Guia Oleo Faurie Julien - Advancy (Francia) - Proyecto con Jessica Trosman > AUSPICIANTES DE ACCIONES BUENOS AIRES AGEA, Revista Clarín Pymes, Asociación Civil de Estudio Superiores (Parque Austral), Bodega Chandon, Braver, Daniel Burman (Cineasta), Citricox, El Cronista Comercial - Revista Apertura, Heineken, Infonegocios, Infoxel, Modelos Digitales, Banco Ciudad, Congress Rental, Printhouse, Radio Mitre, Shell.

64

CÓRDOBA Sponsors: Autoentrada, Bini Visión, Braver, Canal 12, Celulosa, Coined, Córdoba Shopping, Core BI, Equipar Carpas, Grupo Edisur, Fibertel, Grupo Tapebicuá, Intel, JGVA, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, Radio Mitre, Porta, PriceWaterhouseCoopers, PuntoSeco, Riesgo Online, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Cultura, Translationbackoffice, Vanesa Durán, Vates, Vitnik, V-N BPO, Zott. Auspiciantes: Arcor, Canje amigo, Casa Forma, Croppers, Diseño Concentrado, Globant, Grido, Harriague, Infoxel, Lan, Machinalis, Macroprint, Natio, Pin, Pritty, Promedon, Quenti, Sheraton. Media Partner: Claq, Clarín PYMES, El inmobiliario, Infonegocios, La Nación, Puntal, Punto a Punto Apoyos: Agencia para el Desarrollo Económica de Córdoba, AIESEC, Asociación de Jóvenes Empresarios, Ashoka, Asociación Empresaria de la Provincia de Córdoba, Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, Cámara de Metalúrgicos de la Provincia de Córdoba, CECE, Citricox, Cluster Córdoba Technology, Comites, Consulado de Chile, Córdoba Online, Criterionet, Federación de Comercio de la Provincia de Córdoba, Fundación emáse, Hillel, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finnazas, IARSE, Ieral Pymes, Fundación Impulsar, Fundación Inclusión Social Sustentable, Fundación Incubadora de Empresas, Instituto Santo Domingo, Intercontact, Fundación Junior Achievment, Fundación Mediter-

ránea, Modelos digitales, Naves, ProChile, RVL, Tenoma, Unión Industrial de Córdoba, Uvitec. ROSARIO Sponsors :Diario La Capital, Hotel Splendor Savoy, Canal 3, Mercado de Valores de Rosario, Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Canal 5, Sec de Ciencia Innovación y Tec de la Pcia de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Rosario, Deloitte, Cargill, MEC, Sesa Select, OSDE, Point, Palace Garden, Shopping del Siglo, Bauen Pilay, Globant, Alto Rosario, Secretaría de Producción de la Muncipalidad de Rosario, Rosental, BID, Gustavo Armendariz, Petit Fours, Ultracongelados, Fyo, La Virginia, Parque industrial Metropolitano, La Gallega, Librería Tomy, Manos Rosarinas, Condominios del Alto, Catering y Servicios, Posta 36, 4 F. Entidades adheridas: JCI, Junior Achievment, Polo Tecnológico, Moverse, Aderr, Darse Cuenta, Fedaje, Came, Inicia, Idea Joven. Media partners: Apertura, Punto Biz, ON 24, Impulso Negocios, Info 341, Grupo Cristal, Radio Fisherton CNN, Aptus, Rosario3. com, Valor de Cambio, Buenas Prácticas, Expoferias y Eventos, Centro Integral de Gestión. > SOCIOS ACADÉMICOS BUENOS AIRES IAE (Instituto Argentino de la Empresa) UDESA (Universidad de San Andrés) ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) UP (Universidad de Palermo) CEMA (Centro de Estudios Macro-

económicos de Argentina) UADE (Universidad Argentina de la Empresa) UTDT (Universidad Torcuato Di Tella) UNGS (Universidad Nacional General Sarmiento) Universidad Austral de Rosario Universidad Tecnológica Nacional Universidad Nacional de Cuyo Universidad Aconcagua ROSARIO Univ. Austral – Universidad Abierta Interamericana – Universidad del Centro Educativo Latinoamericano – Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) Facultad de Ingeniería - Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Rosario Facultad de Farmacia y Bioquímica – Universidad Nacional de Rosario Facultad de Cs Económicas – Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Escuela Superior de Hotelería y Restaurateur – Incubadora de Empresas UNR CÓRDOBA Colegio Universitario de Periodismo, Escuela de Negocios José Giai, IAE, ICDA, Instituto Universitario Aeronáutico, La Metro, Mundos E, Universidad nacional de La Rioja, Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Empresarial Siglo 21, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional Regional Villa María, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba


Acompañando a Endeavor

CREDIT SUISSE (Argentina) S.R.L.

Av. Leandro N. Alem 855, Piso 16 C1001AAD Buenos Aires Argentina Teléfono: +54 11 4891 7800


Adhesi贸n:

Damian Voltes

www.DamianVoltes.com


Av. Córdoba 950 - Piso 11 “B” (C1054AAV) Buenos Aires - Argentina


“B” ntina


Adhesión

Ax Ventures Fondo PYMAR


Ç=H79?7I;D:;7LEHOJE:7IK=;DJ;FEH 79ECF7y7HDEI;D;IJ77L;DJKH7È

BVg^VcdHj{gZo7Vii{c EVig^X^d?jiVgY :YjVgYd9jcYVh :YjVgYdHj{gZo7Vii{c 6j\jhidEZigdcZ EVWadBVnZg C^Xda{h8jcZd 6\jhi†cHdaZg

I]gZZBZadch[jZVYfj^g^YVZcBVgodYZ'%&%edgEaVnYdb!jcVXdbeVŠ†V VbZg^XVcVa†YZgZcaV^cYjhig^VYZHdX^Va<VbZh!fjZ[jZVYfj^g^YVedgI]Z LVai9^hcZn8dbeVcnZc6\dhidYZ'%&%#


Impact Report Argentina 2010  

High impact entrepreneurship: the leading force for sustainable economic developement