Emozioni Italia Travel 2015 NL

Page 1

100% Italia

©

Italië partner©

01/2015 - 01/2016


CONDIZIONI GENERALI

20 REGIONI ITALIANE Italië is administratief verdeeld in 20 Regio’s die U hieronder ziet.

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Hieronder vindt U alle locaties die in onze brochure worden beschreven; EMOZIONI kan U natuurlijk nog meer bieden!

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de

reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: - telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u) - fax: 02/206 57 74 - Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel - e-mail: clv.gr@skynet.be

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EMOZIONI Artikel 1 : de prijs 1. De prijzen zijn per persoon per nacht (behalve anders vermeld in de prijzentabel) ; de diensten die inbegrepen zijn, zijn vermeld in de tabellen. De vermeldingen « laagseizoen », middenseizoen » en « hoogseizoen » verwijzen naar de prijs per persoon in een dubbelkamer, respectievelijk van de laagste naar de hoogste. De kortingen in de rubriek « uw voordeel » zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. 2. Emozioni is niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit vertragingen wegens weersomstandigheden, technisch defect, stakingen, oorlog of uurswijzigingen. 3. De prijzen die telefonisch medegedeeld worden door onze reservatiedienst zijn onderworpen aan wijzigingen. De prijzen van onze geschreven offertes zijn onderworpen aan beschikbaarheid bij reservatie. 4. Dossierskosten van 5 euro per persoon voor reservaties zoinder transport van minder dan 7 nachten (deze kosten hebben geen betrekking op de kosten van de leveranciers die medegedeeld zullen worden op moment van reservatie) met een maximum van 20 euro per dossier. 5. Dossierskosten voor reservatie van evenementen zoals een concert, een opera of een sportevenement zullen bij reservatie medegedeeld worden. 6. De prijzen zijn gebaseerd op de transportkosten en brandstoffen gekend op datum van de publicatie van de brochure (februari 2012) 7. Een voorschot van 30% is verschuldigd bij reservatie (75% indien het een korting « Early booking » betreft) met een minimum van 150 euro per persoon. Het saldo is een maand voor afreis verschuldigd Artikel 2 : Formaliteiten 1. Voor Italië, deel uitmakend van het Schengenbied, kunnen reizigers voorzien van een identiteitsbewijs dat geldig is in Belgie naar Italië reizen zonder specifieke formaliteiten. Reizigers van niet belgische nationaliteit dienen bij het Italiaans Consulaat te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen ; een verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs. Voor reizen van minderjarigen dienen de ouders of anderen kennis te nemen van de vereiste formaliteiten bij hun gemeente. Zij moeten in ieder geval in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto. 2. Huisdieren moeten in regel zijn met de hygiëne- eisen en vaccinatie. Emozioni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of problemen vanwege de vervoerder.

Artikel 3 : Bagage Gelieve kennis te nemen van het reglement voor wat objecten betreft die niet in de bagage of in de cabine mogen vervoerd worden. Voor elk object buiten standaard formaat gelieve ons te informeren, zelfs indien het binnen het toegelaten gewicht is (bijv fietsen, golfclubs, enz) In geval van verlies of beschadiging moet de reiziger een verklaring bij de betreffende vervoersmaatschappij invullen : zonder dit document is het onmogelijk een compensatie te bekomen. Artikel 4 : Uurroosters De vermelde uurrroosters zijn indicatief. Zij kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan buiten onze wil. Artikel 5 : Annulatie en wijzigingen door de reiziger De reiziger kan op elk ogenblik vragen om zijn reis te annuleren of te wijzigen ; de kosten daaruit voortvloeiend zijn de volgende (te betalen zelfs indien de annulatie te wijten is aan heirkracht of een ongeval). De kosten die de touroperator al heeft gemaakt voor de reservering en die niet terugbetaalbaar zijn (vliegtickets, spektakels, enz.) zijn te betalen en zijn niet opgenomen in de onderstaande vermelde sancties. Wijziging hotel (sancties per persoon) Administratieve wijziging (bijv naamswijziging) 25 Euro Wijziging reservatie tot 8 weken voor aankomst 25 Euro* 55 dagen – 28 dagen 50 Euro* 27dagen– 15 dagen 100 Euro* Vanaf 14 dagen voor vertrek 125 Euro* Annulatie hotel (sancties per persoon) Annulatie reservatie tot 8 weken voor aankomst 50 euro 55 dagen – 28 dagen 30%* 27 dagen – 15 dagen 50%* 14 dagen - 7dagen 75%* Vanaf 6 dagen voor vertrek 100% Andere wijzigingen (sancties per persoon) Wij zullen de kosten aanrekenen die aangerekend worden door de provider plus 25 euro administratieve kosten. *in deze kosten zijn de verschillende tarieven voortvloeiend uit de wijziging niet inbegrepen en voor annulatie zal een minimum van 50 euro per persoon gefactureerd worden. Artikel 6 : Verantwoordelijkheid 1) Emozioni is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementen of bestellingen, ongevallen, epidemieën, oorlogen, enz, alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de Touroperator inbegrepen en onverwachte toeslagen zowel voor het transport als voor de accomodatie. 2) Deze brochure werd opgesteld volgens de informatie die wij tot 6 maanden voor zijn publicatie verkregen. Indien er wijzigingen mochten zijn met betrekking tot de aangeboden diensten zal Emozioni een Errata opstellen (zie artikel 9) 3) Bouwwerkzaamheden : het is altijd mogelijk dat er in de omgeving van uw hotel werkzaamheden aan de gang zijn om de snelwegen te verbeteren of andere redenen. Emozioni kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 4) Vluchtwijzigingen : eventuele wijzigingen kunnen geschieden, dikwijls onaangekondigd, met als gevolg het verlies van uw correspondentievlucht : Emozioni zal U assisteren in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen, waarvan het reglement toepasselijk zal zijn in dit specifiek geval. Artikel 7: Klachten 1) De lokale vertegenwoordiger, waarvan de gegevens vermeld zijn op de reisdocumenten, moet onmiddellijk door de reiziger geïnformeerd worden indien er een eventueel probleem is. 2) Terugbetaling voor niet geleverde diensten moeten door de provider ter plaatse verzekerd worden. 3) Voor elk geschil, niet opgelost door de geschillencommissie is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Artikel 8 : Kleine huisdieren Vliegtuig : het transport van kleine huisdieren (max 5 kg) in cabine is onderworpen aan een aanvraag bij de luchtvaartmaatschappij die kan weigeren vanwege interne aanverwante redenen of veiligheidsregels. Hotels : In bepaalde hotels zijn kleine huisdieren (max 5 kg) toegelaten (vermeld in de beschrijving) ; in ieder geval zijn huisdieren nooit toegelaten in het restaurant of aan het zwembad. Artikel 9 : Errata Bepaalde informatie in deze brochure kan een wijziging ondergaan hebben na publicatie van de brochure maar voorkomend in zijn geldigheidsperiode : Emozioni zal in dit geval aan alle reiskantoren een Errata versturen die ook op zijn website www.emozioni.be zal verschijnen. Verant. uitgever : Gennaro Bilotta en Toni Arioti EMOZIONI© van Mundomania bvba / Nieuwkerkenstraat, 29 / B-9100 Sint Niklaas Lic 7091 / BE 080 988 996


Basilicata Matera

x

Calabria Pizzo, Tropea

x

x

x

x

Campania Napoli, Sorrento, Amalfi, Capri, Ischia

x

Friuli-Venezia Giulia à la carte

x

x

x

Lazio Roma, Riviera dei Ciclopi

x

x

x

x

x

Liguria Riviera, Cinque Terre

x

Marche Pesaro, Castelraimondo

x

x

Piemonte Torino, Langhe

x

x

Puglia Gargano, Puglia Imperiale, Valle d’Itria, Salento

x

x

Sardegna Cagliari, Olbia

x

x

Trentino Alto-Adige à la carte Toscana Firenze, Chianti, Val d’Orcia, Lucca Umbria Assisi, Trasimeno

x

x x

Rondreizen

Charme x

x

x

x

x

Luxe

Residenties

Agritourismo

Familie resorts

x

x

x

Duiken

Trekking

Wellness

Bike

Golf

Bergen en vulkanen x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

4

Onze voordelen

5

Vervoer 6 Met de auto

7

Met de fiets

8-9

Met de trein

10

Venise Simplon Orient Express

11

Spa en wellness

12

Onze groepsreizen

13 – 26

Onze agriturismi

28 – 29

Onze individuele rondreizen

29 – 34

Piemonte

35 – 38

Ligurie

39 – 40

Lombardia en de meren vh Noorden

40 – 46

Veneto

47 – 51

Emilia-Romagna

52 – 54

x

Toscane

55 – 62

x

x

Umbrie

63 – 66

x

x

De Marken

67 – 69

Abruzzo

70 – 72

Lazio

73 – 76

Campania

77 – 85

Puglia

86 – 91

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Basilicata en Calabria

x

Sicilie

x

x

x x

Nuttige Informatie

x

x

x

x x

x

x

x

Val d'Aosta à la carte Veneto Venezia, Verona, Padova, Abano

x

x

Molise à la carte

Sicilia Taormina, Cefalù, Marina di Modica, Isole Eolie

x

x x

x

Lombardia Milano

x

x

Emilia-Romagna Bologna, Riccione

Laghi del Nord Orta, Maggiore, Como, Iseo, Garda

x

x

4 – 12

x

x

92 – 94 95 – 104

Eolische eilanden

105 – 106

Sardinie

107 – 114

Algemene voorwaarden

indice tematico

x

Introductie

115

www.emozioni.be

Abruzzo Colonnella, Alba, Roseto

ZEE

NATUUR

CULTUUR

Overzicht kUNSTSTEDEN

Backcover and foreground cover “La Vespa” by Andrea Ardizzone. Pictures by : Mundomania, Piero Principi (Frasassi), Orient Express, Gennaro Bilotta, Toni Arioti, Franco Di Luca, © concept & design: Gabriele Pellegrini (e-VIVA.be)

Om uw ideale bestemming beter te kiezen

3


informazioni utili

Informazioni utili Hoe berekent u uw prijs? De hotelprijzen zijn per persoon per nacht, volgens de aangegeven formule. Voor residenties zijn de prijzen per appartement. De seizoenen geven de eerste en de laatste nacht van een periode aan. Kinderen genieten bijna altijd van kortingen met twee betalende volwassenen op één kamer: tenzij anders vermeld gelden de kortingen op de basisprijs (logies en ontbijt, half pension of vol pension).

Toeslagen, kortingen en prijsvariatie We hebben ons beperkt tot de essentie in onze brochure. Voor meer gedetailleerde informatie over toeslagen, kan u steeds onze website raadplegen www.emozioni.be.

Dossierkosten Emozioni kan voor u minimum 2 nachten reserveren. Voor elke reservatie minder dan 7 nachten en zonder transport rekenen wij 5 euro per persoon dossierkosten aan, met een maximum van 20 euro.

Voor reservatie van een opera, een concert of een sport­evenement rekenen wij 25 euro dossierkosten per persoon aan (dergelijke reservaties maken wij enkel in combinatie met een verblijf).

City-tax De Italiaanse steden hebben een soort verblijfstaks ingevoerd. Deze taks moet ter plaatse betaald worden en kan niet in België aangerekend worden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van drie belangrijke steden, maar ook andere steden zoals Bergamo hebben ditzelfde systeem ingevoerd. Deze informatie is onderhevig aan wijzigingen buiten onze wil.

Reisverzekering Onze prijzen zijn exclusief reisverzekeringen. Emozioni heeft een overeenkomst met De Europese om u vóór, tijdens en na uw vakantie te beschermen. Wij stellen u polissen voor die correct de risico’s dekken bij annulering, onderbreking, bijstand en bagage. Elke annuleringsverzekering dient op moment van reservatie ondertekend te worden. Aarzel niet om ons te contacteren.

Uw reisagent, de beste partner voor uw vakanties

www.emozioni.be

Een reisagent is niet noodzakelijk iemand die alle antwoorden kent gezien het over uw vakanties gaat en u beslist, maar het is eerder de ideale partner om te definiëren “waar, wanneer en hoe” uw vakantie zou moeten zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van wat een reisagent u kan bieden:

4

Kennis : of hij kent uw bestemming persoonlijk of hij kent de specialist die de bestemming kent, maar voor alles ziet hij uw verwachtingen.

Professionele garanties : om het beroep uit te oefenen moet een reisagent heel wat weten door studies en/of door een jarenlange ervaring.

Financiële garanties : een reisbureau moet zich verzekeren tegen insolvabiliteit en garanties bieden. Dit alles maakt u immuun voor alle “virtuele” verrassingen.

Tijd : uw tijd is geld; uw reisagent helpt u sneller en efficiënter, verspil dus zelf geen kostbare tijd. Ook de reisagent zijn tijd is geld.

Verzekeringen : bent u zeker dat u verzekerd bent tegen alle risico’s? Uw reisagent kan u adviseren en u begeleiden om de meest passende formule te kiezen.


EB10

EB betekent een « vroegboeking ». Het cijfer duidt de korting aan die men krijgt op de prijs als men voor een bepaalde datum boekt (bv. EB10 voor 31/3 is een reductie van 10% bij een reservatie voor 31 maart). Dit type korting houdt in dat men het totaalbedrag van het verblijf moet betalen op moment van de boeking.

3+1

Geniet van éen dag gratis vakantie. In bepaalde periodes bieden hotels een gratis dag aan voor verblijf van een zekere duur : hier bijvoorbeeld bij 4 nachten 1 nacht gratis. De gratis nacht, is altijd de goedkoopste als er sprake is van een prijsverschil.

1+1

Hotels bieden in het algemeen kortingen aan voor kinderen die bij 2 volwassenen logeren. Dit symbool duidt de reductie aan voor 1 kind op de kamer bij 1 volwassene.

HMP

Honey Moon Privileges : onze partners hebben altijd speciale aandacht voor koppels op huwelijksreis. Een fles spumante, prosecco of een fruitmand op de kamer. Het zelfde geldt ook voor huwelijksverjaardagen.

FRP

Family Room Plan, sommige hotels bieden een speciale familieprijs aan : bijvoorbeeld 2 volwassenen en 2 kinderen betalen evenveel als 3 personen als ze verblijven in een familie­ kamer.

CH100

Gratis kinderen in een kamer met 2 volwassenen : het aanbod is wel begrensd in leeftijd en vaak beperkt tot het derde kind (het 4de kind krijgt een kleinere korting).

SPA

Enkele hotels bieden de klanten van Emozioni gratis toegang tot hun wellnesscenter (sauna en fitness).

REST

Enkele hotels bieden korting aan in hun restaurant of in een restaurant in de buurt afhankelijk van de verblijfsduur.

TRF

Enkele hotels bieden aan de gasten van Emozioni een gratis shuttle aan om naar de stad, de luchthaven of elders te gaan.

i nostri vantaggi

Uw vakantie bij ons boeken betekent ook dat u meegeniet van de voordelen die Emozioni heeft bekomen in hotels, logementen en bij de georganiseerde reizen. Dit geldt voor alle vakanties in de brochure, op de site www.emozioni. be en alle aanbiedingen à la carte, die u wenst te vragen. Hier volgt een gids om beter onze kortingen en onze prijstabellen te begrijpen:

www.emozioni.be

I nostri vantaggi

5


transporti

Come usare i nostri transporti Met het vliegtuig Emozioni is partner van Alitalia en Brussels Airlines, twee klassieke luchtvaartmaatschappijen met de meeste verbindingen naar Italië. Alitalia, de nationale Italiaanse maatschappij heeft lijnvluchten vanuit Brussel naar Roma Fiumicino en Milano Linate. Van hieruit kan je naar alle Italiaanse streken met zeer interessante uren. Bovendien heeft Alitalia nu ook een directe verbinding met Venetië. SN Brussels Airlines verzekert verschillende directe verbindingen met Italië, zoals Rome, Milaan, Venetië, Turijn, Bologna, Firenze, Napels, Palermo en Catania. Sommige bestemmingen hebben dagelijks een vlucht. De prijzen variëren naargelang het aantal plaatsen op het vliegtuig, de kerosinetoeslag of luchthaventaksen. Voor ons contingent kunnen wij vervoer garanderen aan een eerlijke prijs.

Met de trein

www.emozioni.be

Laatste nieuwkomer in de spoorwegfamilie is Thello, een groep die een nachtverbinding verzorgt tussen Parijs en de voornaamste Italiaanse steden in Noord- en Midden-Italië met couchette met 2 of om te delen. Bovendien wordt zich verplaatsen in Italië van een stad naar de andere steeds eenvoudiger dankzij de hogesnelheidstreinen die de grootste steden verbinden (zie p.8 voor onze gecombineerde treinreizen.)

6

Tenslotte mag men de droomtrein niet vergeten, de Venetië Simplon Orient Express (zie p.9) die van Parijs naar Venetië reist. Emozioni kan uw reservaties verzorgen in combinatie met een verblijf in één van onze hotels.

Met de boot Voor de liefhebbers van autoreizen zijn er ook verschillende veerboten die het vasteland verbinden met de grootste eilanden: Sicilië, Sardinië en Elba. Altijd in combinatie met een hotelverblijf kunnen wij voor u een plaats op de veerboot boeken.

Autoverhuur Wij kunnen voor u autoverhuur verzorgen over heel Italië. In onze formules is altijd een franchise voor antidiefstal en aangerichte schade (TP en CDW) inbegrepen. De verhuur is met onbeperkt kilometerverbruik en tweede chauffeur gratis (behalve als anders vermeld). Wij zoeken voor u de beste voorwaarden die de markt aanbiedt, maar wij hebben vooral het voordeel de wegen te kennen en u zo de meest geschikte wagen aan te raden aangepast aan het parcours.


Naar Italië gaan met de auto Verschillende Italiaanse regio’s zijn op een «doenbare»afstand met de auto: vooral dan de meren in het Noorden (op 800 km, het Comomeer en het Lago Maggiore, 1000 km het Gardameer), vervolgens Toscana, de Bloemenrivièra, Piemonte en Lombardije.

De etappes Wij raden altijd aan, vooral als je eindbestemming Toscana of een ander deel van de laars is, in etappes te rijden. Als u een etappe wilt maken van twee of drie dagen is het Comomeer, niet ver van de grens een goed idee. Naast de hotels in de brochure kunnen wij u nog andere hotels in Comostad aanraden. Als u daarentegen aleen een overnachting wilt, dan zijn de AS-HOTELS een goede oplossing om in de buurt van Milaan te stoppen, zonder te ver van de weg af te rijden en toch van een zeker comfort te genieten. Voor prijzen raadpleeg onze site www.emozioni.be.

De wegcode is volledig in overeenkomst met de Europese wegcode en het Belgische rijbewijs (Europees formaat) is geldig om in Italië te rijden. Het wettelijk toegelaten maximum alcoholgehalte is 0,5 promille. De maximumsnelheid op de autosnelweg is 130 km/u en het gebruik van de standlichten is verplicht. Let zeker goed op de signalisatie in de steden met beperkt verkeer en enkel voor geautoriseerde voertuigen. De Italianen, vooral in het Zuiden, rijden eerder op een chaotische manier: wij raden toch aan de wegcode te respecteren en geen voorrang van rechts te nemen. Men rijdt wel niet echt snel in de steden in het Zuiden. De prijs voor diesel benadert op dit moment (december 2012) 2 euro per liter, ook de benzineprijs is heel hoog. Alle Italiaanse autosnelwegen zijn betalend, behalve die van Palermo-Reggio Calabria (enkel aan te raden voor lokaal verkeer). In Sicilië zijn ze bijna allemaal gratis behalve tussen Messina-Syracuse en Messina-Palermo.

Met de boot Het is ook mogelijk om met de auto naar de grote eilanden met de auto te reizen. Voor Sardinië kan men inschepen in Genua of Livorno; dit geldt ook voor Sicilië. Enkele maatschappijen maken een overtocht naar Sardinië overdag in vier uur, maar wij raden de nachtelijke overtocht aan, iets langer maar minder tijdverlies. Naar Sicilië duurt de overtocht 20 uur vanuit Genua. Nog een mogelijkheid is eerst naar Napels te rijden en daar om 20u in te schepen en de volgende ochtend aan land te gaan in Palermo.

www.emozioni.be

Nuttige informatie

viaggiare In auto

Viaggiare in auto

7


BIKE-TRAVEL

Italie per fiets De schoonheid van het landschap en de mooie routes nodigen U uit om het land met de fiets te ontdekken. Meer en meer zijn onze partners in staat om U een geschikte accomodatie te bieden, met ter plaatse een fiets te huren of met uw eigen fiets te rijden. Wij stellen U hier een paar voorbeelden van routes voor, maar aarzel niet ons te contacteren indien U uw eigen

Romagna

route wenst te organiseren. Emozioni zal de reis met onze raad organiseren maar volgens uw wensen. Voor groepen vanaf 15 personen bieden wij de transfers aan (materiaal inbegrepen). Mogelijkheid om ter plaatse fietsen te huren. Indien U lokale producten wilt proeven kunnen wij dit voor U regelen.

U kan U voorstellen dat de regio van Marco Pantani zonder twijfel één van de meest uitgeruste is voor « wielertoeristen » van alle niveau’s. Vanaf Riccione kan U de wind trotseren en de lange adriatische kust volgen, of vertrekken naar het binnenland en de heuvels beklimmen die de Apenijnnen aankondigen. Combinatie zee-bergen vlakbij het aangename en geanimeerde stadje Riccione. Wij bieden U een verblijf van een week aan met dagelijkse tochten voor alle niveaus.

Abruzzo

Piemonte

www.emozioni.be

Omringd door de Alpen biedt deze regio mooie bergritten voor de echte bikers en mooie afdalingen voor iedereen. Maar men mag ook de heuvels van le Langhe niet vergeten waar men een fietstocht kan combineren met een degustatie van Nebiolo of het bezoek aan een charmant middeleeuws dorp.. Deze reis voorziet een kort verblijf (2 nachten) in Turijn en een langer verbijf (5 nachten) in le Langhe.

8

Abruzzo is een regio die geschikt is voor alle moeilijkheidsgraden : de natuurgebieden van la Majella en Gran Sasso zijn gemaakt voor enthousiaste liefhebbers, met hun lange en boeiende hellingen, terwijl de heuvels die naar de zee leiden meer geschikt zijn voor een gemiddeld publiek. Voor de fietsers biedt de kust mooie lange tochten langs de zee. Wij kunnen uw reis per vliegtuig naar Rome organiseren met een verblijf van een week in het noorden van de regio (zie hotels blz. 70 – 72). Voor liefhebbers van de bergen kan het verblijf in twee verdeeld worden met 2 nachten in de Gran Sasso en 5 nachten in de regio van Colonnella.


Sicilie

De hiel van Italië is zeer geschikt voor fietstochten. Van het Keizerlijke Puglia tot Salento, is het gebied zeer gevarieerd en rijk aan culturele en natuurlijke bezienswaardigheden. Wij stellen U voor om 2 etappes te doen, de eerste in het Noorden voor de prachtige steden zoals Trani, Barletta en het beroemde Castel del Monte. Na 3 nachten hier, zakt U af naar het Zuiden naar de Valle d’Itria met zijn Truli en zijn prachtige landschappen, voor 4 nachten. Hier zal U Ostuni ontdekken, de witte stad, Polignano a mare, de grotten van Castellana, zijn mysterieuze woningen in konische vorm die men Truli noemt. U heeft eveneens de mogelijkheid om degustaties te doen in de Masserie.

Sicilië is een klein continent met vele mogelijkheden. Met succes getest sedert enkele jaren stellen wij U een verblijf van een week aan zee voor in de regio van Taormina of in de regio van Syracuse. Van daaruit kan U verschillende etappes van een variabel niveau doen, van een hogere moeilijkheidsgraad voor de ene tot meer haalbare dalingen voor de andere. De bzienswaardigheden zijn : Etna, Syracuse, Taormina, Piazza Armerina, Riviera dei Ciclopi, Messina, i Nebrodi, i Peloritani, enz..

BIKE-TRAVEL

Puglia

Campania De regio Napels biedt op een relatief kleine oppervlakte belangrijke bezienswaardigheden : deze ontdekken met de fiets is een belangrijke troefl want men kan het zware verkeer in een drukke regio omzeilen. Wij stellen U een verblijf in de omgeving van de stad voor om de prachtige baai van Pozzuoli te ontdekken en de heuvels van Possillipo, een rondleiding door de stad met gids en ontdekking van de wijngaarden van de Vesuvius. Het is een unieke manier om een regio te ontdekken die U zal verbazen.

Sardegna Het 2de grootste eiland van de Middellandse zee met een prachtige natuur : van prachtige kusten naar de bergen in het binnenland die hun oude charme intact hebben gehouden. Wij kunnen U verschillende kleine routes voorstellen volgens de regio’s met een verblijf in een agriturismo. Bijvoorbeeld de ontdekking van la Mesa Verde in het centrum van het eiland of van het Zuiden met het achterland van de hoofdstad, Cagliari. Wij kunnen U ook het Noorden voorstellen met zijn prachtige kusten boven Olbia of de Catalaanse provincie met Alghero.

Wij kunnen ook in andere regios tochten voor U organiseren : de Veneto, de Dolomieten, de meren van het Noorden, de Marken en Lazio, maar aarzel niet ons te contacteren indien U vragen heeft over Italië.

www.emozioni.be

Andere

9


viaggiare In treno

Viaggiare in treno Per trein van de ene stad naar de andere De grote Italiaanse steden, van Napels tot Milaan, van Venetië tot Rome, van Firenze tot Bologna zijn allemaal verbonden door hogesnelheidstreinen. De Eurostar is de bekendste en maakt deel uit van Trenitalia, de nationale spoorwegen, terwijl Italo NTV de nieuwe maatschappij momenteel op de lijn Milaan-Napels rijdt (halte in Bologna, Firenze en Rome). Deze formule laat u toe twee, drie of vier kunststeden te bezoeken en u snel te verplaatsen van stadscentrum naar stadscentrum.

Formules

www.emozioni.be

Wij stellen u enkele formules voor, maar werken ook graag uw ideeën uit.

10

U kan hotels kiezen en combineren met transport. De formules 3* en «charme» omvatten 7 nachten kamer en ontbijt en treintickets. De «luxeformule» omvat ook privétransfers in de steden. De «charmeformule» brengt 4* en luxe 5* hotels. Prijs transport van en naar Brussel niet inbegrepen.

Venetië-Firenze-Rome

Rome-Napels

Andere mogelijke combinaties

2 nachten in Venetië: logies in gekozen hotel

4 nachten in Rome: logies in gekozen hotel

2 nachten in Firenze: Venetië-Firenze met de Eurostar (1 trein/uur- duur 2h08-260km)

3 nachten in Napels: Rome-Napels met de Eurostar (1 trein/uur-duur1h10-230km)

Met de hogesnelheidstrein kan men nog andere combinaties kiezen:

3 nachten in Rome: Firenze-Rome met de Eurostar (2 treinen/uur-duur 1h30-278km)

Formule 3* vanaf 498 Eur Formule charme vanaf 748 Eur Formule luxe vanaf 1.090 Eur

Formule 3* vanaf 548 Eur Formule charme vanaf 698 Eur Formule luxe vanaf 1.090 Eur

Milaan-Bologna-Firenze; Venetië-Bologna-Firenze; Milaan-Firenze-Rome; Milaan-Rome-Napels; Venetië-Bologna-Firenze; enz… Aarzel niet ons een prijsofferte te vragen!


Parijs-Venetië Ga ’s avonds aan boord in Parijs voor het diner en ‘s ochtends rijd je door de Alpen en tegen de avond ben je in la Serenissima Serenissime, Venetië (2 dagen en 1 nacht)

Venetië-Parijs Vertrek in de ochtend naar Verona en Innsbruck. Een dag breng je door in de magische sfeer van deze droomtrein. ‘s Ochtends aankomst in Parijs.

Speciale routes Profiteer van de Venetië Simplon Oriënt Express om kunststeden te bezoeken zoals Praag, Wenen of Budapest.

De Venetië Simplon Oriënt Express gaat van Venetië naar jouw lievelingsstad of je kan 2 nachten verblijven op de trein voor je terug naar Parijs vertrekt.

Hotels en transfers Emozioni kan in Venetië voor u een hotel boeken, transfers, excursies of concerten regelen en ook een vlucht vanuit Venetië boeken. Dit geldt ook voor Praag, Wenen en Budapest.

De Orient Express en Emozioni De Orient Express vertegenwoordigt in Italië magie en uitzonderlijke gastvrijheid. Ga op zoek in onze brochure naar Hotel Splendido in Portofino (p. 43), Hotel Capriana in Venetië (p. 33), de Villa San Michele in de heuvels van Firenze (p. 49), het magische Caruso Belvedere aan de Amalfitaanse kust (p. 33) en in Taormina het Grand Hotel Timeo en de Villa Sant’Andrea (p.103).

Parijs-Venetië

Venetië-Parijs

Maart, 22 en 26 April, 9, 16, 19 en 23 Mei, 3, 7, 14, 17 en 24 Juni, 14, 25 en 28 Juli, 2, 9 en 16 Augustus, 13 en 20 September, 17, 20, 24 en 27 Oktober, 4, 8, 14, 18, 25 en 29 November, 1 en 5

Maart, 21 en 25 April, 8, 15, 18, en 22 Mei, 6, 13, 16 en 27 Juni, 13, 14, en 27 Juli, 1, 8, en 15 Augustus, 12, 19 en 26 September, 19, 23 en 26 Oktober, 7, 17, 28 en 31 November, 4

Speciale routes vanuit Venetië

Prijs per persoon op basis van een dubbele cabine in euro.

Venetië – Parijs: 29 April en 21 Oktober Praag – Parijs: 20 Mei en 30 September Boedapest – Parijs: 29 April en 21 Oktober

Parijs – Venetië of Venetië – Parijs Venetië – Wenen– Parijs Venetië – Praag – Parijs Venetië – Boedapest – Parijs

2 020,00 2 490,00 2 760,00 2 760,00

orient express

Deze luxetrein, geboren uit Engelse en Belgische passie, vertegenwoordigt één van de meest fascinerende reizen van het oude continent. Hij doorkruist Centraal-Europa en door zijn stijl, comfort en kwaliteitsservice verandert het zich louter verplaatsen in aangenaam reizen. Geniet elk moment van de dag en zie hier wat je elke dag meemaakt…

www.emozioni.be

Venise Simplon Orient Express

11


Spa & Wellness

Italiaanse Kuuroorden

Spa & Wellness Salus per Aqua Italië is een vulkanische regio : dit uit zich niet alleen figuurlijk in het explosieve karakter van de Italianen maar ook letterlijk in de natuur en zijn omgeving. Daarom heeft het vulkanische Italië tal van thermale bronnen. De Romeinen kenden hiervan al de helende werking. Vandaag de dag spelen thermen een belangrijke rol in de behandeling van meerdere ziektebeelden : modderbaden bijvoorbeeld worden aangewend bij de behandeling van artrose. Vandaag zet de moderne filosofie van « wellness » het lichamelijke en psychologi-

bronnen met openluchtzwembad die zich in de Orciavallei bevinden en de Chiantistreek in het Noorden.

sche welzijn in het middelpunt en niet alleen voor de behandeling van ziektes. Wellness wordt nu vooral gebruikt als zuivering en ontgifting voor mensen die een gestresseerd bestaan leiden. Thermen dienen tot een betere harmonie tussen geest en lichaam. De weldaad van de mineralen verbeteren het leven van elkeen. En als water gezond maakt, kan de zee dit ook en zo is « thalasso-therapie » ontstaan. Zo kan men naast thermale zwembaden en grotten van verschillende behandelingen genieten : van een simpele massage tot een Kneippkuur of Pilates.

Abano Terme

Ischia (zie p. 83)

Toscane

Sardinië

Ischia

Sicilië

Er zijn verschillende Italiaanse regio’s waar je kuuroorden kan vinden. We stellen hieronder de belangrijkste voor rekening houdende met het type vakantie dat u wenst.

Abano Terme (zie p. 51) Op een uurtje rijden van Venetië bevindt zich Abano, aan de voet van de Colli Euganei, een interessante regio waar u grote kunststeden kan bezoeken zoals Venetië, Padua, Vicenza, Verona en andere kleinere plekjes rond Venetië. Ook de Dolemieten bevinden zich op een 1u30min afstand.

Toscane

www.emozioni.be

Langs de Apennijnen zijn er verschillende kuuroorden te vinden : we hebben een voorkeur voor de thermale

12

Een wellnessverblijf op Ischia is uitermate ontspannend. Dit wondermooie hotel in de baai van Napels biedt een mild klimaat en een kleurrijke vegetatie. Door zijn vulkanische oorsprong heeft het eiland een grillige vorm en dit maakt een rondvaart rond het eiland betoverend. Napels en Pompei zijn niet veraf, maar we raden u aan te genieten van de rust en schoonheid van het eiland tijdens uw verblijf.

Sicilië Veertig km ten Westen van Agrigento bevindt zich Monte Kronos en de villa Sciacca. We raden u deze plaats aan als u een bezoek aan Sicilië wil koppelen aan een wellnessverblijf.

Sardinië Dit is de enige bestemming volledig gericht op Thalassa in Italië. Ideaal voor gezinnen : de zee is er subliem en de wellnesscentra zijn tot in de puntjes uitgebouwd.


Op de volgende bladzijden stellen we u een selectie individuele trips en groepsreizen voor georganiseerd door EMOZIONI en zijn partners. Wij zijn ervaren gidsen gepassioneerd door ons land. Langs deze routes willen wij u de ziel van het meest authentieke Italië laten ontdekken. Onze groepsreizen zijn begeleid in het Frans en het Nederlands. Onze gidsen zijn geselecteerd omwille van hun professionaliteit en hun capaciteit om u Italië op de beste manier te laten ontdekken. In ons programma zijn er altijd, naast de klassieke bezoeken, ook typische lokale bezienswaardigheden. Als u er liever individueel op uittrekt, kunnen we voor u een gedetailleerde route uitstippelen die u op eigen ritme aflegt.

Groepsreizen

Individuele reizen

Luci di Sicilia Scoperta Eoliana Lazio Baai van Napels Luci di Puglia Marche e Abruzzo Veneto e Venezia Toscana Umbria Tre Laghi Firenze Milaan Rome Venetië Napels Turijn

Pagina 14 Pagina 15 Pagina 16 Pagina 17 Pagina 18 Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 24 Pagina 25 Pagina 25 Pagina 26 Pagina 26

Veneto Emilia Padana Piemonte Laghi del Nord Lazio Campania Marche Abruzzo Puglia Sicilië

Pagina 30 Pagina 30 Pagina 31 Pagina 31 Pagina 32 Pagina 32 Pagina 33 Pagina 33 Pagina 34 Pagina 34

I NOSTRI TOURS

Emozioni begeleide en individuele reizen

Cultuur Natuur Fysiek Wijngastronomie

Intéressant Intéressant makkelijk Maaltijden hôtels

Heel intéressant Mooi Makkelijk-actief Enkele restaurants

Gepassioneerd Heel mooi Actief Restaurants en agritoerisme

Heel gepassioneerd Magnifiek Heel actief Restaurants Agrit.oerisme en degustatie

www.emozioni.be

Symbolen helpen U om de rondreis naar wens te vinden.

13


I NOSTRI TOURS

Luci di Sicilia 8d/7n gegarandeerd

1ste dag / Brussel Catania

Aankomst en onthaal, transfert naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

2de dag / Syracuse en Noto

Syracuse was de belangrijkste Griekse stad van Sicilië. Ortigia en de Neapolis zullen U het mysterie van deze oude bevoegdheid onthullen. Niet ver daar vandaan is Noto een magnifieke barokke stad.

3de dag / Piazza Armerina en Agrigento

Emozioni troeven ü ü ü

Vol Pension Hotels 4* 6 maaltijden in een typisch restaurant ü Lijnvluchten

In Piazza Armerina bevindt zich een Romeinse villa van 3 400 m² met mozaïeken in perfecte staat van bewaring. In de late namiddag is de lichtinval ideaal om de mooiste wandeling van de wereld te maken: de Tempelvallei.

vanaf €

1098

4de dag / Selinunte, Segesta en Erice

Bezoek aan de Griekse buitenpost van Selinunte en vervolgens voortzetting naar Segesta. Na het bezoek aan de tempel (overeind sinds zijn opbouw!), bezoek aan Erice, een pittoresk middeleeuws gehucht.

5de dag / Cefalù en Castelbuono

De oudste Arabisch-normandische kathedraal domineert het vissersdorp van Cefalù. Wij maken een wandeling in de kleine straatjes van dit pittoresk dorp. In de namiddag ontdekking van Castelbuono.

6de dag / Palermo en Monreale

Bezoek aan de hoofdstad en zijn historisch centrum. Verrassingswandeling « in het kloppend hart van de stad ». Monreale en zijn prachtige Normandische kathedraal vervolledigt de rondreis van de Normandische monumenten. In de namiddag is er een optionele wandeling mogelijk.

7de dag / Etna en Taormina

Beklimming naar de Rifugio Sapienza, op 1920 m hoogte en optionele mogelijkheid om hoger te gaan met de kabelbaan of met 4x4. Taormina, de bloem van de Baai van Napels zal de dag vervolledigen.

8ste dag / Catania Brussel

www.emozioni.be

Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel.

14

Sicilië doorkruisen in 8 dagen is een ideale manier om een beeld te krijgen van het grootste eiland in de Mediterraan Zee met bijna 1000 km kustlijn en een grote waaier aan cultuur. In de laatste 2000

jaar hebben alle grote koninkrijken hier hun sporen achtergelaten: Griekse tempels, Romeinse amfitheaters en villa’s, verschillende Byzantijnse Kerken, paleizen en sublieme Barokke dorpen, enz.

Cultuur Natuur Fysiek Wijn en gastronomie

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata zaterdag – duur 8 dagen / 7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag SIC163 – Vertrekdata 2 en, 13 juni, 19 september

Dubbel 1 098.00

Single 1 298.00

Triple 1 048.00

23 mei, 4 april, 11 juli en 5 september

1 198.00

1 398.00

1 148.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Catania met SN Brussels Airlines in klasse B-light met een bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaksen, actuele fueltoeslag • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met autocar GT en Franstalige begeleiding en gids Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Reisverzekering • Ingangen tot de sites (actueel budget 90.00 Euro) ter plaatse te betalen • Dranken tijdens de maaltijden • Alles wat niet vermeld staat in het programma Nota: Om logistieke redenen kan de rondreis in een andere volgorde zijn. Dit zal natuurlijk de inhoud van de bezoeken niet veranderen. Volg onze rondreis op www.emozioni.be. Ook mogelijkheid tot verlenging in één van onze hotels (Taormina, Cefalù of Syracuse) of met onze rondreizen naar de Eolische Eilanden (zie blz 15)


Emozioni troeven

Aankomst en transfert naar de Eolische eilanden

2de dag / Vulcano

ü Formule 4* ü Degustaties ü Ondersteuning ter plaatse ü Lijnvluchten vanaf €

Scoperta Eoliana 8d/7n

Dag gewijd aan het 2de eiland van de archipel dat nog steeds vulkanische fenomenen vertoont : modderbaden, warm water en dampen van zwavel.

3de dag / Vrij – Optionele excursie naar Alicudi en Filicudi

1398

Vrije dag. Optionele mogelijkheid om naar Filicudi en Alicudi te gaan (prijs per persoon € 40).

4de dag / Panarea – Stromboli

Bezoek van Panarea en Stromboli. Op de terugweg halte bij « Sciara du Focu » om de « vuurfonteinen » te bewonderen. Optionele mogelijkheid om de klim te doen met gids.

5de dag / Salina

I NOSTRI TOURS

1ste dag / BRussel – Catania – Lipari

In de voormiddag vertrek naar Salina langs de kust van Lipari en de beroemde steengroeves van puimsteen. In Salina, halte in de toeristische havens van het eiland.

6de dag / Lipari

Dubbel

Single

18 april 3, 10 en 17 october 4, 11 et 25 april 2, 9 en 16 mei Juli en augustus

1 398

1 598

1 448

1 648

Half pension in het hotel. In de voormiddag bezoek van het centrum met vrije tijd. Optionele mogelijkheid om de citadel en haar museum te bezoeken. In de namiddag panoramische rondrit langs Lipari en bezoek van la Tenuta Castellaro, zijn wijngaarden en wijnkelders (degustatie).

1 598

1 848

7de dag / Vrije dag

September

1 498

1 698

In de prijs inbegrepen : • Rechtstreekse vlucht met SN Brussels Airlines in classe B-light 1 koffer per persoon inbegrepen • Transfert bij aankomst en vertrek • Rondreis en bezoeken volgens bovenvermeld programma • Franstalige begeleiding en gidsen Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagagedragers • Reisverzekeringen • Dranken tijdens de maaltijden inbegrepen • Alles wat niet onder « in de prijs inbegrepen » valt Nota: Afhankelijk van de weersomstandigheden en de lokale voorschriften, zijn de bezoeken onderhevig aan verandering in de volgorde van het programma ; het gebruik van verschillende vluchten kan een extra overnachting in Sicilië veroorzaken. Kan gecombineerd worden met een verblijf op Sicilië of Luci di Sicilia (blz 3).

8ste dag / Lipari – Catania – Brussel

Na het ontbijt check-out en transfert naar Catania voor de terugreis naar Brussel. Excursies : zijn per privé boot. Indien de excursie geannuleerd wordt wegens gebrek aan deelnemers brengen wij U naar de eilanden van het programma (behalve bij slecht weer)

Cultuur Natuur Fysiek

Gegarandeerd met twee deelnemers

Wijn en gastronomie

Deze vulkanische archipel ten noorden van de Siciliaanse kust is een echt universum om te delen. Een vrije dag om te genieten van het landschap of het dorp Lipari. De kleine eilanden zoals Alicudi en

Panarea zullen u verrassen dankzij hun eenvoudige schoonheid. Vulcano en Stromboli tonen u duidelijk het vulkanisme.

www.emozioni.be

Prijs per persoon in Euro Vertrekdata (zaterdag) – duur 8 dagen / 7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tot het ontbijt de laatste dag

15


I NOSTRI TOURS

Lazio 8d/7n min. 15 deelnemers

1ste dag / Brussel - Rome - Bolsena

Aankomst en ontvangst, transfert naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Emozioni troeven

2de dag / Civita di Bagnoreggio en Bolsena

ü Culturele gidsen ü Lijnvluchten

Vertrek naar Civita di Bagnoreggio, uitgeroepen tot één van de mooiste dorpen van Italie. In de namiddag bezoek aan het dorp dat de naam geeft aan het meer.

vanaf €

3de dag / Caprarola en Viterbo

Vertrek naar Caprarola voor het bezoek aan Palazzo Farnese. In de namiddag bezoek van en vrije tijd in Viterbo.

1298

4de dag / Todi et Orvieto

Escapade in Umbrie voor het bezoek aan het charmante Todi en de Duomo van Orvieto, uniek meesterwerk.

5de dag / Bolsena - Frascati

Vertrek naar Castelli Romani : halte onderweg voor het bezoek aan Tivoli.

6de dag / Ciociaria

Dag gewijd aan het bezoek van la Ciocaria, Anagni, Isola del Liri, Arpino geboortedorp van Mastroianni.

7de dag / Castelli Romani

Bezoek aan de Castelli Romani : rondrit per bus met halte aan de meest karakteristieke plaatsjes.

8ste dag / Rome Brussel

Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel.

www.emozioni.be

4 nachten in de regio Bolsena of Viterbo, 3 nachten in de regio Castelli Romani. Half pension in het hotel. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste 1 maand voor vertrek bevestigd worden.

16

Ten noorden van Rome, vestigden de Etrusken hun prachtige koninkrijk : hiervan zijn Tarquinia en Cerveteri hun getuigenis. Het is een vulkanische regio, waar men heden in plaats van kraters meren vindt,

waarvan het meest gekende en pittoreske Bolsena is. Enkele dagen in deze regio na het bezoek aan de Castelli Romani. Mogelijkheid uw reis te verlengen in Rome of de Riviera di Ulisse of … beiden.

Cultuur Natuur

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata ZONDAG – duur 8 dagen / 7 nachten vol pension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de laatste dag LAZ900 – Vertrekdata 19 april, 17 mei, 13 september 19 juli

Dubbel 1 298.00

Single 1 598.00

Triple 1 256.00

1 498.00

1 798.00

1 456.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Rome met SN Brussels Airlines in klasse B-light met 1 bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaksen, fueltoeslag van kracht op het moment van publicatie • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens het programma met Autocar GT en franstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in hotels 3* in half pension (ontbijt en avondmaal – dranken bij het avondmaal niet inbegrepen) Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagagedragers • Reisverzekeringen • Toegang tot de sites (budget € 75.00) ter plaatse te betalen • Dranken gedurende de maaltijden • Alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen » Het forfait EMOZIONI omvat : • 6 typische Lunch Nota: Om logistieke redenen kan de rondreis in een andere volgorde verlopen. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. Volg uw circuit op www.emozioni.be Mogelijkheid tot verlenging in Rome en/ of aan de Riviera di Ulisse.

Fysiek

FORFAIT EMOZIONI

Wijn en gastronomie

€ 98.00/pers.

6 typische lunch


ü ü ü

Aankomst in de namiddag en transfert naar het hotel, in de regio van Napels.

Mooi gelegen Hotels Lijnvluchten Culturele Gidsen vanaf €

2de dag / Pozzuoli en Solfatara

Tre Baie di Napoli

8d/7n min 15 deelnemers

Bezoek van Pozzuoli met zijn amfitheater en observatie van de vulkanische verschijnselen van Solfatara.

1298

3de dag / Napels

Begeleid bezoek van het historisch centrum. Na een pizza, bezoek van het archeologisch museum : dit is één van de rijkste van Italië.

4de dag / Pompei en de Vesuvius

Na het ontbijt, check out en vertrek naar Pompei. Bezoek van de Vesuvius.

5de dag / Paestum Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Duur 8 dagen / 7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag CAM9002 3 mei

Dubbel 1 298.00

Single 1 598.00

Triple 1 248.00

24 juni, 19 juli, 30 augustus

1 398.00

1 698.00

1 348.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Napels met SN Brussels Airlines in klasse B-Light met een bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 132.26 Euro/SN • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen • 7 overnachtingen zoals vermeld in het programma Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (actueel budget 85.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites • Reisverzekeringen • Dranken tijdens de maaltijden • Alles wat niet vermeld is in het programma Het forfait EMOZIONI omvat : • 4 typische lunch + 1 lunch-degustatie van mozzarella van buffelmelk + 1 Pizza lunch (dranken niet inbegrepen) Nota: DE RONDREIS ZAL DOORGAAN MET EEN MINIMUM VAN 15 DEEL­ NEMERS – Uiterste datum ter bevestiging van de rondreis : 1 maand voor vertrek. Op www.emozioni.be kan u de bezetting van de rondreis volgen. Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan.

Paestum is de belangrijkste griekse sites van de streek met zijn prachtige tempels. In de streek bezoeken wij ook een boerderij waar de mozzarella van buffelmelk gemaakt wordt (met degustatie).

6de dag / Costa Amalfitana

De bergen van Lattari vormen een prachtige kroonlijst rond de zee : de amalfitaanse kust, met zijn pittoreske stadjes en dorpjes, Amalfi, Positano en het sublieme Ravello.

7de dag / Capri

Heel de dag gewijd aan het eiland, reeds gekozen door de romeinse keizers als holiday resort.

8de dag / Sorrento Brussel

Vrije tijd in de voormiddag om te genieten van het stadje. Nadien transfert en vertrek naar Brussel. Hotels : 3 nachten Napels, 4 nachten Sorrento. Mogelijkheid tot verlenging in Sorrento, Amalfitaanse kust, Paestum, Napels en de Riviera di Ulisse.

FORFAIT EMOZIONI € 148.00

Cultuur

4 Typische lunch

Natuur

Deg. van Buffel-Mozzarella

Fysiek

1 Pizza Lunch

Wijn en gastronomie

De drie baaien van Napels die lijken gemaakt uit een prachtige afbeelding. Met deze reis bezoekt U ook de andere parels van deze streek : Capri, de parel van de Romeinse Keizers, Paestum, de belangrijkste griekse site van het schiereiland en

de Amalfitaanse kust, deze paradijselijke hoek, geplakt tussen de Lattari bergen en de Tyrreense zee, op zoek naar het Zuiden zoals een zon die in de spiegel kijkt.

www.emozioni.be

Emozioni troeven

I NOSTRI TOURS

1ste dag / Brussel – Napels

17


I NOSTRI TOURS

Luci di Puglia 8d/7n min 15 deelnemers

1ste dag / BRussel – Bari

Vertrek van Brussel om 11h25 met Alitalia via Rome. Aankomst te Bari om 15h55. Avondmaal en overnachting in het hotel.

2de dag / Alberobello Ostuni

Alberobello, hoofdstad van de « Trulli » is vandaag een museumdorp. In de namiddag bezoek van de witte stad Ostuni, en mogelijkheid om olijfolie te proeven.

Emozioni troeven ü ü ü

Begeleiding ter plaatse Professionele gidsen Lijnvluchten

3de dag / Matera Altamura

In een district van Matera leefden de inwoners in grotten tot de jaren 60 : de « Sassi ». In de namiddag bezoek van het mooie dorpje Altamura.

vanaf €

1348

4de dag / Puglia Imperiale

Trani, ten noorden van Bari, heeft een prachtige romeinse kathedraal langs de zee. In de namiddag bezoek van Castel Monte, gezocht door Fréderic II.

5de dag / Valle d’Itria

6de dag / Lecce en Salento

Het uiterste zuiden van de streek is de Salento : hier bevindt zich de stad Lecce, artistiek juweel, Otranto, de meest oostelijke stad van Italië en we doorkruisen een panoramische route die ons de ontmoeting van twee zeeën doet ontdekken : de Adriatische en de Ionische.

7de dag / Gallipoli en Galatina

Het bezoek van de Salento gaat verder met Gallipoli (de mooie stad) en Galatina, klein middeleeuws juweel.

8ste dag / Brindisi Brussel

Een beetje vrijde tijd in de voormiddag en vervolgens transfert en vertrek naar Brussel met Alitalia via Rome om 16h45 (aankomst om 23h30).

www.emozioni.be

Vluchturen kunnen steeds wijzigen buiten onze wil om. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste 1 maand voor vertrek bevestigd worden ;4 nachten in Castellaneta Marina, 3 nachten in regio van Lecce.

18

De hiel van de italiaanse laars wordt bezet door Puglia, een landelijke gebied, cultureel geworteld in de oosterse cultuur en op hetzelfde moment open voor de westerse cultuur. Deze rondreis geeft U een overzicht van deze rijkdom en verscheidenheid : van

de barok van Lecce naar de kathedralen, tot aan de zee van het « Keizerlijke Puglia », van Ostuni, de witte stad, tot de grotwoningen van Matera, de « Sassi » (Basilicata), het exoterisme van Fréderic II en de boeren met hun

Cultuur Natuur

Prijs per persoon in Euro Vertrekdata zondag – duur 8 dagen /7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag PUG800 – Vertrekdata

Dubbel

Single

11 april, 6 juni, 19 september

1 348.00

1 598.00

18 juli

1 498.00

1 648.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Bari en retour van Brindisi met Alitalia (zie aangegeven vluchten in het programma) in klasse X • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 208.63 Euro/AZ • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (actueel budget 70.00 Euro) onderdanen van de UE jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 ans zijn gratis in de meeste sites • Reisverzekeringen • Dranken tijdens de maaltijden • Verblijfstaks in het hotel • Alles wat niet vermeld is in het programma Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen.

Fysiek

FORFAIT EMOZIONI € 148.00

Wijn en gastronomie

6 Typische lunch


Emozioni troeven ü ü ü

Aankomst te Rome, ontvangst en transfert naar uw hotel. Onderweg rit naar Campo Imperatore in de Gran Sasso. Avondmaal en overnachting.

Begeleiding ter plaatse Professionele gidsen Lijnvluchten

Marche e Abruzzo

8d/7n min 15 deel­nemers

15 juni / Calascio – Casteldelmonte

Bezoek van deze dorpen die zo boeiend zijn dat ze dienden als decor voor de films « Ladyhawke » en « The American ». Avondmaal en overnachting.

16 juni / Civitella del Tronto – Alba Adriatica vanaf €

1248

Vertrek naar uw hotel in Colonnella, bezoek van de stad Civitella en zijn prachtige forten. In de namiddag mogelijkheid om Alba Adriatica te verkennen.

17 juni / Loreto Recanati

Bezoek van Loreto, de stad van het huis van Maria, met een mooi heiligdom en een voormalige cult. Recanati, de stad van de grootste italiaanse dichter, Leopardi, is een charmant dorp.

I NOSTRI TOURS

14 juni / BRussel – Roma – Gran Sasso

18 juni / Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto

MAR800 – Vertrekdatum

Dubbel

Single

13 juni, 19 september

1 248.00

1 548.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Rome FCO met SN Brussels Airlines in classe S • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend : 123.63 Euros/SN • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en nederlandstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in 3* hotels in half pension Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (€ 48.00 ter plaatse te betalen) • Reisverzekeringen • Dranken tijdens de maaltijden • Verblijftaks in het hotel • Alles wat niet vermeld is in het programma of onder “in de prijs inbegrepen” De forfait EMOZIONI omvat : • 6 typische lunch (dranken niet inbegrepen) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan . U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

19 juni / Tolentino Macerata

Tolentino is één van de belangrijkste historische dorpjes van Le Marche. Halte in Abbadia di Fiastra. Macerata is de stad die het record voor theaters in de regio van Puccini en Rossini houdt.

20 juni / Norcia

Net na de Apennijnen ligt Umbrië en daar is de stad Norcia één van de belangrijkste.

21 juni / Roma – Brussel

In de voormiddag vertrek naar Rome en terug naar Brussel met een rechtstreekse vlucht. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste 1 maand voor vertrek bevestigd worden. 2 nachten Santo Stefano di Sessanio, 5 nachten à Colonnella.

Cultuur Natuur

FORFAIT EMOZIONI

Fysiek

€ 148.00

Wijn en gastronomie

6 Typische lunch

Het zuiden van Le Marche en het noorden van Abruzzo vormen een volwaardige regio met prachtige bezienswaardigheden : eerst de natuur, met de Apennijnen die zachtjes naar de zee afdalen ; vervolgens de cultuur met echte kunststeden zoals

Ascoli Piceno, Macerata of Civitella del Tronto. Zonder de gastronomie te vergeten die gevarieerd is van spécialiteiten uit de zee en traditionele keuken uit de bergen.

www.emozioni.be

Prijs per persoon in Euro Vertrekdata zondag – duur 8 dagen /7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag

Dag gewijd aan twee van de mooiste kunststeden van Italië : Ascoli behoudt haar middeleeuws karakter. In de namiddag wandeling en vrije tijd in S Benedetto del Tronto.

19


I NOSTRI TOURS

Veneto 8d/7n min. 15 deelnemers

1ste dag / Brussel - Venetie - Regio van Padova

Aankomst en onthaal. Bezoek van de Villa Pisani in Stra*. ‘s Avonds aankomst in het hotel en overnachting.

2e dag / Vicenza en omgeving

Voormiddag bezoek van de stad Vicenza. Vervolgens klim naar Monte Berico voor het bezoek van de Basiliek, voortzetting naar la Villa dei Nani. La Villa Rotonda, Palladiaans meesterwerk zal de dag afsluiten.

Emozioni troeven ü ü ü ü

Lijnvluchten Cultureel programma Gastronomische degustatie 1 enkel hotel

3e dag / Venezia

vanaf €

Dag gewijd aan de ontdekking van de Serenissima. Gegidst bezoek van het centrum, de Basiliek van San Marco en het Palazzo Ducale. Vrije tijd.

1438

4e dag / Asolo en Bassano del Grappa

Na het bezoek van de Villa Barbaro in Maser (degustatie), voortzetting naar Asolo en vervolgens Bassano del Grappa.

5e dag / Verona

Dag gewijd aan het bezoek van Verona, de stad van Romeo en Julia.

6e dag / Treviso

Dag gewijd aan het bezoek van Treviso en zijn prachtige Marca.

7e dag / Padova

Bezoek van Padova, zijn historisch centrum en zijn beroemde Cappella degli Scrovegni.

8e dag / Regio Padova - Venezia - Brussel

Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel.

www.emozioni.be

7 nachten hotel 3*S regio Padova Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste één maand voor vertrek bevestigd worden.

20

De rijke Venetianen hebben bijgedragen aan de schoonheid van het achterland. Na het magnifieke Venetië, zijn steden zoals Asolo, Bassano del Grappa, Treviso en Vicenza, ook prachtige kunststeden. Maar er zijn ook echte parels : Vicenza en zijn pal-

ladiaanse villa’s, Padova en de prachtige Cappella degli Scrovegni, Verona en zijn historisch centrum. Van het Gardameer tot Venetië biedt de Veneto zijn gasten een waaier aan prachtige steden.

Cultuur Natuur

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata ZONDAG – duur 8 dagen / 7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag VEN900 – Vertrekdata 2 en 9 mei

Dubbel 1 438.00

Single 1 638.00

Triple 1 398.00

21 juni en 6 september

1 538.00

1 738.00

1 498.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brusse / Catania met SN Brussels Airlines in klasse B-light met 1 bagage inbegrepen • Lijnvluchten Brussel / Venetie met SN Brussels Airlines in classe B-light met 1 bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en franstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in een 3* hotel in de regio van Padova in half pension Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (€ 80.00 ter plaatse te betalen) • Reisverzekering (5% voor onbeperkte annulatie) • Forfait « EMOZIONI » • Dranken tijdens de maaltijden • Alles wat niet vermeld is in het programma of onder “in de prijs inbegrepen” Het forfait EMOZIONI omvat : • 6 maaltijden in typische restaurants (dranken niet inbegrepen) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

Fysiek

FORFAIT EMOZIONI

Wijn en gastronomie

€ 198.00

6 typische lunches


Emozioni troeven ü ü

Aankomst, onthaal en transfert naar Val d’Orcia.

Toscana 8d/7n min. 15 deelnemers

2de dag / Pienza

Culturele Gidsen Lijnvluchten

Dag gewijd aan Val d’Orcia, met bezoek van sympathieke dorpjes zoals San Quirico. Belangrijkste doel van de dag is het bezoek van Pienza met degustatie van kazen.

3de dag / Cortona en Trasimeno vanaf €

1298

Vertrek naar het oosten voor bezoek aan Cortona. Halte aan het meer van Trasimeno.

4de dag / Sienna en San Gimignano

Bezoek aan Sienna, 2de stad van Toscane en van San Gimignano, de stad van honderd torens.

5de dag / Firenze

Dag gewijd aan het bezoek van Firenze, de museum stad.

I NOSTRI TOURS

1ste dag / Brussel - Firenze Val d’Orcia

6de dag / De Chianti

Wandeling in de Chianti, op zoek naar typische dorpjes en unieke degustaties.

7de dag / Lucca en Pisa

TOS900 – Vertrekdata 6 september

Dubbel 1 298.00

Single 1 598.00

Triple 1 248.00

23 mei

1 398.00

1 698.00

1 348.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Firenze met SN Brussels Airlines in klasse B-light met 1 bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaksen, fueltoeslag van toepassing op het moment van publicatie • Rondreis (transferten inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en franstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in hotels 3* in halfpension Niet in de prijs inbegrepen : • Ingangen tot de sites (€ 68.00 ter plaatse te betalen) • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagagedragers • Reisverzekeringen • Dranken gedurende de maaltijden • Alles wat niet vermeld staat onder in de prijs inbegrepen Het forfait EMOZIONI omvat : • 6 typische lunch (dranken niet inbegrepen) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. Volg uw rondreis op www.emozioni.be

Excursie naar Lucca, een echt juweeltje. Pisa en zijn Piazza dei Miracoli worden bezocht op de terugweg.

8ste dag / Firenze Brussel

Na het ontbijt, transfert en vertrek naar Brussel. 3 nachten in de regio van Chianciano Terme en 3 nachten in de regio Firenze. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste 1 maand voor vertrek bevestigd worden.

Cultuur Natuur

FORFAIT EMOZIONI

Fysiek

€ 148.00

Wijn en gastronomie

6 typische lunches

Deze regio is echt het hart van de cultuur, van de taal en van de italiaanse keuken. Het vaderland van Dante, de nationale dichter, heeft dankzij een bijzondere aandacht voor de modernisering van het

wegennet, zijn magische landschappen weten te bewaren, zoals de glooiende heuvels van de Chianti en de klei van Val d’Orcia.

www.emozioni.be

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata ZONDAG – duur 8 dagen / 7 nachten half pension vanaf het avondmaal de eerste dag tot het ontbijt de laatste dag

21


I NOSTRI TOURS

Umbria 8d/7n min. 15 deelnemers

1ste dag / Brussel - Rome Umbrie

Aankomst en ontvangst. Vertrek naar Orvieto voor het bezoek aan de beroemde kathedraal. ‘s Avonds aankomst in het hotel, avondmaal en overnachting.

2e dag / Perugia en Assisi

In de voormiddag bezoek van la Porziuncola in Santa Maria degli Angeli en vervolgens richting Assisi, om de basiliek te bezoeken en het stadje te verkennen. In de namiddag bezoek van het historisch centrum van Perugia, hoofdstad van de regio.

Emozioni troeven ü ü ü

Lijnvluchten Cutureel programma 1 enkel hotel

vanaf €

3e dag / Spello en Spoleto

Dag gewijd aan de ontdekking van deze twee prachtige stadjes.

1195

4e dag / Cascata delle Marmore

Après le petit-déjeuner départ vers les Cascades les plus importantes d’Europe. Dans l’après-midi sur le retour arrêt à Todi.

5e dag / Trasimeno en omgeving

Wandeling langs het meer en bezoek van de stad Cortona in Toscane.

6e dag / Monti Sibillini en de dorpen van het oosten

Dag gewijd aan het bezoek van de westelijke regio met Norcia en Castelluccio in de Monti Sibillini.

7e dag / Gubbio

Vertrek naar het noorden voor het bezoek van Gubbio; op de terugweg halte in Bevagna en Montefalco.

8e dag / Tarquinia - Rome - Brussel

Na het ontbijt vertrek naar Tarquinia, oude Etruskische necropool. Aankomst in de luchthaven en vertrek naar Brussel.

www.emozioni.be

7 nachten hotel 3*S regio Perugia. De bezoeken in het programma kunnen de 1ste en de 8ste dag geannuleerd worden wegens vertraging van de vluchten. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste één maand voor vertrek bevestigd worden.

22

De bekendste benamingen in deze regio zijn : het groene hart van Italië en de mystieke regio. De eerste verwijst naar de prachtige en goed bewaarde natuur. De 2e is dat Umbrië de regio is van San Fran-

cesco, Santa Chiara en Santa Rita. Van Assisi tot de watervallen van Marmore, laat deze rondreis U de prachtige aspecten van deze regio ontdekken. Zonder de rijke en gevarieerde gastronomie te vergeten.

Cultuur Natuur

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata zondag – duur 8 dagen /7 nachten half pension vanaf het avondmaal de 1ste dag tem het ontbijt de laatste dag UMB900 – Vertrekdata 2 en 9 mei

Dubbel 1 195.00

Single 1 375.00

Triple 1 145.00

21 juni en 6 september

1 295.00

1 475.00

1 245.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Rome met SN Brussels Airlines in classe B-light met 1 bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en franstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in een 3* hotel in de regio van Perugia in half pension Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (€ 80.00 ter plaatse te betalen) • Reisverzekering (5% voor onbeperkte annulatie) • Forfait « EMOZIONI » • Dranken tijdens de maaltijden • Alles wat niet vermeld is in het programma of onder “in de prijs inbegrepen” Het forfait EMOZIONI omvat : • 6 maaltijden in typische restaurants (dranken niet inbegrepen) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

Fysiek

FORFAIT EMOZIONI

Wijn en gastronomie

€ 188.00

6 typische lunches


ü ü

Aankomst en onthaal. Vertrek naar Lago Maggiore

Tre Laghi 8d/7n min. 15 deelnemers

2e dag / Lago Maggiore

Lijnvluchten Cutureel programma

Bezoek van het meer met het charmante stadje Stresa en de Borromese eilanden

3e dag / Orta

Wandeling aan het nabijgelegen Ortameer

4e dag / Comomeer vanaf €

1395

In de voormiddag transfert naar Como en bezoek van de stad.

5e dag / Comomeer

Tour du lac, avec la Villa Carlotta et le charmant village de Bellagio.

6e dag / Iseomeer

Vertrek naar het Iseomeer met halte onderweg in Bergamo.

I NOSTRI TOURS

1ste dag / Brussel - Malpensa Lago Maggiore

Emozioni troeven

7e dag / Iseomeer

Bezoek aan Lovere en het meer.

8e dag / Linate Brussel

UMB900 – Vertrekdata 23 augustus

Dubbel 1 395.00

Single 1 595.00

Triple 1 345.00

21 juni, 4 october

1 495.00

1 695.00

1 445.00

In de prijs inbegrepen : • Lijnvluchten Brussel / Milaan met SN Brussels Airlines in classe B-light met 1 bagage inbegrepen • Luchthaven en veiligheidstaks, fueltoeslag op dit moment geldend • Rondreis (transferts inbegrepen) en bezoeken volgens programma met Autocar GT en franstalige begeleiding en gidsen • 7 nachten in de aangegeven hotels in half pension Niet in de prijs inbegrepen : • Persoonlijke uitgaven, fooien en bagage • Ingangen tot de sites (€ 80.00 ter plaatse te betalen) • Reisverzekering (5% voor onbeperkte annulatie) • Forfait « EMOZIONI » • Dranken tijdens de maaltijden • Alles wat niet vermeld is in het programma of onder “in de prijs inbegrepen » Het forfait EMOZIONI omvat : • 6 maaltijden in typische restaurants (dranken niet inbegrepen) Nota : Om logistieke redenen kan de volgorde van de bezoeken veranderingen ondergaan. Dit zal uiteraard de inhoud van de bezoeken niet veranderen. U kan de bezetting volgen op www.emozioni.be

Na het ontbijt, vertrek naar Tarquinia, oude Etruskische necropool. Aankomst in de luchthaven en vertrek naar Brussel. Hotels 3*S : 3 nachten Lago Maggiore, 2 nachten Comomeer, 2 nachten Iseomeer. Mogelijkheid tot verlenging : Gardameer, Venetië, Verona. Rondreis geldig met een minimum van 15 deelnemers. De rondreis zal ten laatste 1 maand voor vertrek bevestigd worden.

Cultuur Natuur

FORFAIT EMOZIONI

Fysiek

€ 198.00

Wijn en gastronomie

6 typische middagmalen

De helling ten zuiden van de Alpen is vol charmante meren. Ingebed in het vooralpse landschap bieden zij de bezoekers schoonheid, rust en prachtige vegetatie. Met deze reis brengt U een bezoek aan de meest charmante, Maggiore en Como, en het klei-

ne Ortameer en dat van Iseo. Kom de betoverende Borromese eilanden ontdekken waarop de liefdesroman « De Verloofden – I Promessi Sposi » gebaseerd is.

www.emozioni.be

Prijs per persoon op basis van dubbel kamer in Euro Vertrekdata ZONDAG – duur 8dagen / 7n half-pension

23


EMOZIONI CITTA

Firenze

3e dag

Milano

Ontdek Firenze, de hoofdstad van Toscane, een openluchtmuseum.

4e dag

Dagexcursie naar Lucca en Pisa.

Stad om te beleven, stad van kunst, dit jaar is Milaan ook de stad van de EXPO, een niet te missen kans.

In de voormiddag gastronomische wandeling die vertrekt vanaf de markt van San Lorenzo. In de namiddag terugkeer naar Brussel.

4 dagen/3 nachten 1ste dag

4 dagen/3 nachten 1ste dag

Vertrek naar Firenze met rechtstreekse vlucht, aankomst en onthaal. Korte tour naar Piazzale Michelangelo, om Firenze en zijn Duomo di Santa Maria del Fiore te bewonderen.

2e dag

Voormiddag gewijd aan het historisch centrum. In de namiddag bezoek aan de Uffici.

3e dag

Bezoek van Palazzo Pitti en de tuinen van Boboli. In de namiddag bezoek van de Accademia.

4e dag

In de voormiddag gastronomische wandeling die vertrekt vanaf de markt van San Lorenzo. In de namiddag terugkeer naar Brussel.

5 dagen/4 nachten

Ontdek dit openluchtmuseum in een weekend.

www.emozioni.be

1ste dag

24

Vertrek naar Firenze met rechtstreekse vlucht, aankomst en onthaal. Korte tour naar Piazzale Michelangelo, om Firenze en zijn Duomo di Santa Maria del Fiore te bewonderen.

2e dag

Voormiddag gewijd aan het historisch centrum. In de namiddag bezoek aan de Uffici.

Bezoek van Palazzo Pitti en de tuinen van Boboli. In de namiddag bezoek van de Accademia.

5e dag

Vertrekdata 4 dagen 9 juli, 10 september 5 dagen/4 nachten 5 April, 10 mei, 7 juni, 5 juli, 6 september

Dubbel

Single

Triple

698.00

848.00

668.00

798.00

948.00

765.00

Gegarandeerd vertrek met een minimum van 15 deelnemers. Het forfait EMOZIONI : • 2 middagmalen en 3 avondmalen inbegrepen in de formule 4/3 – en 3 middagmalen en 4 avondmalen in de formule 5/4 In de prijs inbegrepen : • vluchten H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), transferts bij aankomst en vertrek, verblijf in 3* hotels in Firenze, logement en ontbijt, lokale franstalige gids. 3 avondmalen en 2 middagmalen (dranken niet inbegrepen). Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekering (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), ingang tot de sites ter plaatse te betalen (budget € 35.00/pers.), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3 nachten € 16.00/pers. 4 nachten). De forfait « EMOZIONI ». Dranken bij de maaltijden voorzien in het programma. Persoonlijke uitgaven en bagage en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen » Mogelijkheid tot verlenging : Riviera Toscane, Toscane.

FORFAIT EMOZIONI Formule 5/4 € 198.00 - 4/3 € 148.00

Vertrek naar Millaan met rechtstreekse vlucht, aankomst en onthaal.

2e dag

Voormiddag gewijd aan het bezoek van het historische centrum, met de Duomo en zijn prachtige terrassen. De Galleria Vittorio Emanuele en het Teatro della Scala (mogelijkheid om een voorsteling bij te wonen).

3e dag

Vrije dag om de EXPO 2015 te bezoeken of te shoppen in de stad. Avondmaal bij Navigli.

Vrije vertrekdata met een minimum van 2 deelnemers Formule 4* Formule 3*

Prijs per persoon in Euro in dubbel kamer vanaf 1 298.00 998.00

EXPO 2015

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen) of met Alitalia, transferts bij aankomst en vertrek, verblijf in hotels volgens de gekozen formule in logement en ontbijt, excursie met gids en ingang tot de Expo, volledige dag, avondmaal op de 3de dag (dranken niet inbegrepen). Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verbijfstaksen ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3* - € 16.00/ pers. 4*).

145 landen, 3 internationale organisaties, 13 organisaties van de burgermaatschappij, 5 bedrijven

Het EXPO evenement zal de prijzen van het logement doen schommelen naargelang de bezetting. Wij hebben hier dus indicatieve prijzen gegeven. Op het moment van boeking bevestigen wij de definitieve prijs die U uiteraard kan accepteren of weigeren. De hotels zijn in het stedelijk gebied gelegen.

4e dag

In de voormiddag bezoek van het Cenakel van Leonardo da Vinci et de Santa Maria delle Grazie.

Wereldtentoonstelling in Milaan

1 mei tot 31 october Tema : de planeet energie voor het leven te voeden


Venezia

Bekend Rome en minder bekend Rome, Rome in al zijn facetten.

Ontdek Venetië in de voetsporen van het genie van Palladio : fascinerend en mysterieus zal het U betoveren.

4 dagen/3 nachten 1ste dag

4 dagen/3 nachten 1ste dag

Vertrek naar Rome met rechtstreekse vlucht, aankomst, onthaal. Transfert naar de stad met halte op l’Aventino om een ongewoon uitzicht over de stad te bewonderen. In de namiddag wandeling met gids in het Monumentale Rome : Piazza d’Espagna, Trevifontein, het Panthéon. Piazza Navona.

Voormiddag bezoek aan de Galleria Borghese, één van de belangrijkste collecties van Rome. Nadien vrije tijd en in de namiddag vertrek voor de terugreis naar Brussel.

Mogelijkheid tot verlenging : Riviera di Ulysse

Voormiddag wandeling in het onbekende Venetië.

5e dag

Voormiddag vrije tijd en transfert naar de luchthaven.

Voormiddag gewijd aan het bezoek van het centrum, de Basiliek van San Marco en het Palazzo Ducale. In de namiddag bezoek van Murano, Burano en Torcello.

3e dag Vertrekdata 4 dagen/3 nachten 2 en 30 April, 18 juni, 16 juli, 10 september

Dubbel 898.00

Single 1 098.00

Triple 848.00

Gegarandeerd vertrek met een minimum van 15 deelnemers. In de prijs inbegrepen : • rechtstreekse vlucht met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), transferts bij aankomst en vertrek, Verblijf in 3* hotels in Rome, overnachting en ontbijt, locale franstalige gids, 3 avondmalen en 2 middagmalen (dranken niet inbegrepen). Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), toegang tot de sites ter plaatse te betalen (budget € 50.00/pers.), verblijftaks ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3 nachten). Persoonlijke uitagevn en bagage en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ».

Voormiddag Palladiaanse wandeling met bezoeken gericht op het genie van Palladio. Middagmaal met degustaties in de bacari.

4e dag

In de voormiddag vrije tijd en transfert naar de luchthaven.

5 dagen/4 nachten 1ste dag

Vertrek naar Venetië met rechtstreekse vlucht, aankomst, onthaal, transfert per boot naar het hotel.

2e dag

Voormiddag gewijd aan het bezoek van het centrum, de Basiliek van San Marco en het Palazzo Ducale. In de namiddag bezoek van Murano, Burano en Torcello.

Vertrekdata 4 dagen/3 nachten

Dubbel

Single

Triple

998.00

1 198.00

948.00

5 dagen/4 nachten

1 198.00

1 398.00

1 148.00

Gegarandeerd vertrek met een minimum van 15 deelnemers. In de prijs inbegrepen : • rechtstreekse vlucht met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), transferts bij aankomst en vertrek, Verblijf in 3* hotels in Venetië, overnachting en ontbijt, locale franstalige gids, 3 avondmalen en 1 bacari degustatie (dranken niet inbegrepen) in de 4 dagen formule en 4 avondmalen + 1 bacari degustatie in de 5 dagen formule. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), toegang tot de sites ter plaatse te betalen (budget € 50.00/ pers.), verblijftaks ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3 nachten - € 16.00/pers. 4 nachten). Dranken bij de maaltijden. Persoonlijke uitgaven en bagage en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ».

www.emozioni.be

4e dag

4e dag

2e dag

Dag gewijd aan het archeologische Rome : Colosseum, Forum in de voormiddag, Appia Antica in de namiddag. Bezoek van de Vaticaanse musea met de beroemde Sixtijnse kapel, bezoek aan de basiliek met de geachte Michelangelo. In de namiddag wandeling naar Trastevere, oude kunstenaarsbuurt en bezoek aan de Villa Farnesina, met de fresco’s van Raphaël.

Voormiddag Palladiaanse wandeling met bezoeken gericht op het genie van Palladio. Middagmaal met degustaties in de bacari.

Vertrek naar Venetië met rechtstreekse vlucht, aankomst, onthaal, transfert per boot naar het hotel.

2e dag 3e dag

3e dag

EMOZIONI CITTA

Roma

25


EMOZIONI CITTA

Torino

Napoli

De voormalige hoofdstad van Italië heeft haar « look » nog verbeterd sedert de Olympische spelen van 2006. Vandaag is het een echt juweel aan de voet van de Alpen.

De schatten van Napels zijn enorm en de stad is vol verrassingen, sites die alleen al de reis waard zijn. Kom dit ontdekken met onze gepassioneerde gidsen.

4 dagen/3 nachten 1ste dag

4 dagen/3 nachten 1ste dag

Vertrek naar Turijn met rechtstreekse vlucht en onthaal. In de namiddag bezoek van het Egyptische Museum met gids.

Vertrek naar Napels met rechtstreekse vlucht, aankomst, onthaal.

2e dag

2e dag

Dag gewijd aan het bezoek van la Certosa di San Martino. In de namiddag bezoek van Pozzuoli en Solfatara.

Dag gewijd aan het historische centrum met één van de belangrijkste centra van de italiaanse musea.

3e dag

3e dag

Excursie in de Langhe, bezoek van middeleeuwse dorpjes en degustaties.

4e dag

www.emozioni.be

In de voormiddag bezoek van het Automuseum. Vrije tijd in Lingotto en vervolgens transfert naar de luchthaven en terugkeer naar Brussel.

26

Vertrekdata 4 dagen/3 nachten 19 April, 17 mei, 4 juni, 9 juli, 10 september

Dubbel

Single

Triple

798.00

998.00

748.00

Gegarandeerd vertrek met een minimum van 15 deelnemers. In de prijs inbegrepen : • rechtstreekse vlucht met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), transferts bij aankomst en vertrek, Verblijf in 3* hotels in Turijn, overnachting en ontbijt, locale franstalige gids, 3 avondmalen en 2 middagmalen (dranken niet inbegrepen). Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), toegang tot de sites ter plaatse te betalen (budget € 48.00/pers.), verblijftaks ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3 nachten). Persoonlijke uitgaven en bagage en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ».

Wandeling in de Decumano en bezoek van la Cappella di San Severo. In de namiddag bezoek van het Archeologisch Museum.

4e dag

Voormiddag vrij. Transfert naar de luchthaven van Napels en terugkeer naar Brussel.

Vertrekdata 4 dagen/3 nachten 19 April, 17 mei, 4 juni, 9 juli, 10 september

Dubbel

Single

Triple

748.00

948.00

698.00

Gegarandeerd vertrek met een minimum van 15 deelnemers. In de prijs inbegrepen : • rechtstreekse vlucht met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), transferts bij aankomst en vertrek, Verblijf in 3* hotels in Turijn, overnachting en ontbijt, locale franstalige gids, 3 avondmalen en 2 middagmalen (dranken niet inbegrepen). Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), • toegang tot de sites ter plaatse te betalen (budget € 39.00/ pers.), verblijftaks ter plaatse te betalen (€ 12.00/pers. 3 nachten). Persoonlijke uitgaven en bagage en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ».


Š

Š

Tutti giorni Italia!

www.Taste-Italy.be/lid-worden/

scan for free

Taste-Italy.be

www.emozioni.be

Gusto Esperienza Mangiare Vivere

27


EMOZIONI AGRITURISMO www.emozioni.be

28

Agriturismi De agriturismi Agriturismi zijn boerderijen die een deel van hun gebouwen gewijd hebben aan gastvrijheid en eetgelegenheid. In het algemeen zijn zij in het binneland gelegen; de eigenaars wonen er en houden zich dikwijls persoonlijk bezig met de gasten. Ze bevinden zich een beetje overal in Italië en Emozioni kan voor U in elke streek een verblijf in een agriturismo organiseren. Een groot voordeel zit pre-

cies in de kwaliteit van de maaltijden die zij voorstellen, die absoluut streekproducten moeten zijn. Een ander voordeel is ook de kostprijs : de verhouding prijs-kwaliteit is zeer gunstig vergeleken met een klassiek hotel. Wij stellen U hier enkele formules voor naargelang de regio. De formule « smart » voorziet een Agriturismo met een basis comfort en hebben niet altijd een zwembad. Da formule « comfort » stelt Agriturismi voor met comfort vergelijkbaar met een charme hotel. Overal is er een badkamer.

REGIO

TOUR

SMART

COMFORT

Piemonte

7 nachten centrum

350.00

380.00

Lombardia

3 nachten Regio Plaisance 4 nachten Regio Brescia

350.00

395.00

Venezia Friuli

3 nachten Regio Verona 2 nachten Regio Treviso 2 nachten Regio Friuli

330.00

390.00

EmiliaRomagna

2 nachten Regio Parma 2 nachten Regio Bologna 3 nachten Regio Romagna

360.00

390.00

Toscana Umbria

4 nachten Regio San Gimignano 3 nachten Regio Val d’Orcia/Umbrie

355.00

390.00

Marche

3 nachten Regio Pesaro 4 nachten Regio Macerata

340.00

390.00

Lazio

3 nachten Regio Tuscia 2 nachten Regio Rieti 2 nachten Regio Castelli Romani

335.00

395.00

Abruzzo

4 nachten Regio Teramo 3 nachten Regio Pescara

320.00

390.00

Campania

7 nachten Regio Cilento

310.00

380.00

Molise Puglia (Gargano)

3 nachten Regio Molise 4 nachten Regio Gargano

335.00

395.00

Puglia

4 nachten Regio Valle d’Itria 3 nachten Regio Salento

340.00

415.00

Basilicata Calabria

2 nachten Regio Basilicata 2 nachten Regio Crotone 3 nachten Regio Tropea/Lamezia

320.00

395.00

Sicilia Orientale

7 nachten Regio Siracusa

310.00

360.00

Sicilia Occidentale

7 nachten Regio Marsala

360.00

420.00

Sicilia

2 nachten Regio Siracusa 2 nachten Regio Marsala 3 nachten Regio Cefalù

345.00

395.00

Sardegna Sud

3 nachten Regio Oliena 4 nachten Regio Cagliari/Zuid-west

370.00

420.00

Sardaigne Nord

2 nachten Regio Alghero 2 nachten Regio Nuoro 3 nachten Regio Gallura

370.00

435.00

Prijs per persoon per kamer in logement en ontbijt. Door onvoorziene omstandigheden kan het verblijf vervangen worden door een hotel van hoger niveau (volgens de gekozen formule : 3* voor « smart », 4* voor « comfort »). U kan de regio’s combineren naar wens (volgens geografische compatibiliteit). Op het moment van aanvraag geven wij U de naam van de Agriturismi die U kan accepteren of weigeren. Deze prijzen bevatten geen huurwagen en transport per vliegtuig uit België waarvoor U ons via uw reisagent contacteren kan. Ook is er geen verblijfstaks inbegrepen die ter plaatse te betalen is (2 à 3 Euro per persoon per dag).


SICILE

Agriturismo Case Damma.

dominante ligging. Het BOR bewaart de oude charme van een versterkt landelijk huis, maar biedt zijn gasten alle modern comfort. Met zijn schitterend uitzicht op de zee en de archipel van Stagnone, geniet het hotel van een strategische ligging in het westen van Sicilië : van hieruit kan men makkelijk de zoutvlakten tussen Trapani en Marsala bezoeken, het middeleeuws dorp Erice en de sites van Segesta en Selinunte, of de alom bekende roodbaars gaan eten in de haven van Mazara, de grootste vissershaven van Italië. De kamers zijn eenvoudig bemeubeld en hebben allemaal een terras of een kleine patio. Het restaurant, La Calandra, serveert een locale keuken en de wijnkelder van het hotel is een referentie in de regio voor zijn rijkdom aan zeldzame en heerlijke wijnen.

tie. Deze agriturismo heeft een grote tuin en zwembad wat prachtig panoramisch gelegen is net tegenover San Gimignano. Hier wordt je hartelijk verwelkomd door familie Biagini, die iedere avond typische Toscaanse gerechten bereidt vergezeld van eigen geproduceerde wijnen.

LAZIO

Agriturismo Valle del Marta Ontbijt is in buffetstijl en omvat biologische streekproducten zoals kaas, jam, taarten en yoghurts. De stad Montegrosso ligt op 3,5 km afstand, terwijl Trani aan de kust 45 minuten rijden is met de auto,

Masseria Cervarolo 4* Case Damma is een mooie boerderij met tweepersoonskamers en familiekamers (allen voorzien van een badkamer), een mooi zwembad, een traditioneel restaurant met mogelijkheid tot wijnproeven en leren koken. De boerderij ligt op een paar km van de stad Syracuse, de oude Griekse hoofdstad van Sicilië en op slechts een half uur rijden van de stranden. Het is ideaal voor

TOSCANE

Agriturismo Casolare di Bucciano

Hotel Valle del Marta is gelegen in een spectaculair natuurlijk landschap in de vallei van de Marta rivier, en bevindt zich naast de prachtige middeleeuwse stad Tarquinia. Vanuit dit hotel geniet je van de wijngaarden, de mediterrane vegetatie en de platte uitgestrekte velden. Deze Villa is het ideale hotel als je een vakantie wil doorbrengen waar cultuur, kunst en gastronomie centraal staan, en dit in een ontspannen sfeer. Dit hotel is ook uitgerust met een SPA (wellnesscentrum) voorzien van een zwembad, whirlpool, sauna en vele andere services gewijd aan het welzijn.

PUGLIA

Biomasseria Lama di Luna 4* een tussenstop in deze regio, hoewel de schoonheid van deze agriturismo u het gevoel bezorgt om langer te verblijven.

Baglio Oneto 4* Het woord « Baglio » betekent een vestingboerderij met een grote binnenhof. Het is een erfgoed van de spaanse periode en de « bagli » hadden steeds een

Il Casolare di Bucciano is ondergedompeld in het mooie landschap van San Gimignano en bevindt zich tussen Volterra en Siena. De eenvoudige en comfortabele kamers zijn ingericht volgens de Toscaanse tradi-

Lama Di Luna Biomasseria, een uniek versterkt en gerenoveerd landgoed uit de 19e eeuw, ligt in meer dan 190 hectare eigen land aan de rand van Alta Murgia Nationaal Park en op 17 km van Andria. Lama Di Luna biedt luxe kamers en suites, allen uitgerust met een open haard en originele stenen muren. Gasten kunnen genieten en urenlang ontspannen in de tuin voorzien van een groot zwembad met veel ligstoelen en hangmatten. Ook heb je een een BBQ en tafeltennis.

Niet ver van Ostuni vind je Masseria Cervarolo. Masseria betekent een versterkte boerderij en Cervarolo ontleent zijn naam aan het woord hert (cervo it.), wat ook vroeger hier leefde. De doorgevoerde renovatie had twee doelstellingen: het herstellen van het authentieke aspect en het aanbieden van een kwalitatief ontvangst. Dit is uiteraard gelukt: het meubilair verwijst soms naar arme of boerenkunst, maar de kamers bieden alle modern comfort. Masseria Cervarolo beschikt over een wellness-centrum, een zwembad en serveert lekkere gerechten.

EMOZIONI AGRITURISMO

U vindt de prijsdetails terug per streek of via onze website www.emozioni.be

www.emozioni.be

Onze favorieten

29


TOURS individuali

Veneto De Venetianen hebben een specifieke culturele indentiteit. Alvorens italiaans te worden zijn ze beinvloed door de Habsburgers en ervoor ook van de Serenissima, stad open voor de wereld maar die grondstoffen uit het achterland nodig heeft. En deze rijkdom gecreëerd door Venetië heeft in verschillende kunststeden sporen achtergelaten : Padova, Vicenca, Verona, Bassano del Grappa, enz... Een ander hoogtepunt is de œno-gastronomische rijkdom van het gebied : radijzen van Tréviso rijstvelden van de vlakte, wijngaarden van Amarone of de Prosecco van Valdobbiadene, enz . Tenslotte is de natuur prachtig en gevarieerd : indien het zuiden bezet is door de Po-vlakte, wordt het relief nog mooier met de Colli Euganei en zijn warmwaterbronnen en vervolgens met de Dolomieten en hun prachtige landschappen.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Venetië (Marco Polo), aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar Padova of Abano Terme

www.emozioni.be

1e–5e d.

30

Verblijf in de regio Padova in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Vicenza, Padova, Verona, Bassano del Grappa, Asiago, en de Dolomieten zullen makkelijk uw dagen vullen.

Dall’Emilia alla Romagna 5e dag

Inlevering van de auto in Venetië en overnachting in uw hotel.

5e–8e d.

Verblijf in Venetië op basis van overnachting en ontbijt.

8e dag

Check-out. Transfert per boot naar de luchthaven van Venetië en retour naar Brussel.

Vertrek op donderdag of zondag- prijs per pers. dbl Formule Donderdag

Dubbel

Single

Triple

898.00

1 198.00

848.00

Formule Zondag

978.00

1 118.00

928.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 5 x 24 uur, verblijf in 3* hotels voor 4 nachten in de regio van Padova en 3 nachten in Venetië in overnachting en ontbijt, de transfert per privéboot van Venetië naar de luchthaven. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement haf pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen).

Nauwelijks doorkruist door de Apennijnen heeft deze dubbele regio inderdaad twee zielen : Emilia van de vlakte, gericht naar landbouw, handel en transport; Romagna van de kust gericht naar de zee. Land van kunststeden zoals Bologna, Ravenna of Ferrara is, Emilia-Romagna het thuisland van een grote italiaanse excellentie : Ferrari. In de charmante stad Modena kan men het geboortehuis van Drake ontdekken, Enzo Ferrari die een mythe bedacht die de hele wereld ons benijdt. Maar het is ook de wieg van de goede italiaanse keuken : Bologna « la ghiotta » (= de gulzige) is de stad waar de lasagna, de tortellini en de ravioli het daglicht gezien hebben. En vervolgens ook nog de Parmigiano, de Culatello, en de Parmaham…

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Bologna, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar Parma en zijn regio.

1e–3e d.

Verblijf in de regio Parma in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Parma en zijn omgeving zullen U een moment van ontspanning bieden.

3e dag

Vertrek naar de regio van Bologna.

3e-5e d.

Verblijf in Bologna op basis van overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd pro-

gramma van de bezoeken : Bologna en Modena zullen U een ontspannen tijd bieden

5e dag

Vertrek naar de regio van Riccione.

3e-5e d.

Verblijf in Riccione op basis van overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Ravenna, Ferrara en Rimini.

8e dag

Check-out. Transfert per boot naar de luchthaven van Venetië en retour naar Brussel. Vertrek elke dag Prijs per persoon in dubbel

Dubbel

Single

Triple

898.00

1 198.00

848.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verblijf in 3* hotels volgens programma in overnachting en ontbijt, de transfert per privéboot van Venetië naar de luchthaven. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement haf pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen).


8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Turjin, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio Alba.

1e–4e d.

Verblijf in de regio Alba in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Alba, Cuneo en de dorpjes van Monferrato zullen U verrassen.

4e dag

Overhandiging van de auto in Turjin en overnachting in uw hotel.

4e-8e d.

Verblijf in Turijn op basis van overnachting en ontbijt.

8e dag

Check-out. Transfert naar de luchthaven van Turijn en retour naar Brussel.

Vertrek elke dag Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

848.00

1 048.00

798.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 4 x 24 uur, verblijf in 3* hotels voor 3 nachten in de regio Alba en 4 nachten in Turijn, de transfert van Turijn naar de luchthaven. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement haf pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen.

De meren in het Noorden van Italië zijn een mirakel van de natuur : over het algemeen Noord-Zuid georiënteerd, bezitten zij de charme en de rijke kleuren van bergmeren en terzelfdertijd een aangenaam microklimaat in hun zuidelijke deel.. Deze rondreis concentreert zich op de twee charmantste meren van het Noorden van Italië. Op de grens tussen Piemonte en Lombardije bevindt zich het Lago Maggiore. Ter hoogte van Stresa, de archipel van de Boromese eilanden is één van de hoogtepunten van natuur in Italië. In de buurt is het kleine Orta meer een rustige en vredige plek, ideaal om de batterijen op te laden. Tussen Zwitserland en Italië is het Comomeer één van de charmanste, met het stadje Bellagio, en de zeer mooie lle Villa Carlotta.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Turijn, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar het Orta meer.

1e–4e d.

Verblijf in de regio van het Orta meer in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : bezoek van Lago Maggiore en het Orta meer.

4e dag

Vertrek naar het Como meer.

4e-8e d.

Verblijf aan het Comomeer op basis van overnachting en ontbijt.

TOURS individuali

Aan de voet van de Alpen is Piemonte de regio die de geschiedenis van Italië gemaakt heeft. Eerst door de onafhankelijkheidsoorlogen van het Huis van Savoie en door de 1ste minister en de graaf van Cavour gedurende de XIX eeuw. Vervolgens door de familie Agnelli die FIAT opgericht heeft, italiaans automerk met zetel in Turijn. Maar Piemonte heeft ook een rijk landschap : van de rijstvelden van het Noorden tot de wijngaarden van Nebiolo, biedt het een belangrijke italiaanse œno-gastronomie. Bovendien is het geen toeval dat de slow-food hier geboren werd. Deze reis zal U dit alles laten ontdekken, evenals de prachtige stad Turijn (vergeet het Cinema museum niet, ons stokpaardje).

Laghi del Nord 8e dag

Check-out. Transfert naar de luchthaven van Milaan en retour naar Brussel.

Vertrek elke dag Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

958.00

1 258.00

918.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 4 x 24 uur, verblijf in 3* hotels voor 3 nachten in de regio Orta en 4 nachten in de regio Como in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement haf pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen.

www.emozioni.be

Piemonte

31


TOURS individuali

Lazio De regio van Rome is één van de mooiste van Italië : de Apennijnen in het binnenland, de vulcanische regio van Rome in het noorden, de Riviera di Ulysse, la Ciociaria…. Al deze regio’s bieden U bezienswaardigheden van 1ste order. U begint in het Noorden, la Tuscia, waar U de mooie kunststeden zoals Viterbo zal ontdekken, prachtige dorpjes zoals Civita di Bagnoreggio en magische landschappen zoals aan het meer van Bolsena. Gaande naar het Zuiden, zal la Ciociaria een beetje de kleine ziel van deze regio onthullen. Om te eindigen is la Riviera d’Ulysse zowel een punt van relax als het punt van vertrek om mooie dorpjes zoals Sperlonga te ontdekken, archeologische sites en natuurlijke wonderen zoals la Montagna Spaccata in Gaeta.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Rome Fiumicino, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio van Viterbo.

www.emozioni.be

1e–5e d.

32

Verblijf in de regio Viterbo (of Bolsena, of Tarquinia) in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Civita, Bolsena, Viterbo, Villa Farnese, Tarquinia, keuze te over

5e dag

Voortzetting richting la Ciocaria, daarna richting Riviera di Ulysse.

Campania 5e–8e d.

Verblijf aan de Riviera di Ulysse (Sperlonga, Terracina, Gaeta) op basis van logement en ontbijt.

8e dag

Check-out. Vertrek naar de luchthaven van Rome, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

Vertrek elke zondag Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

898.00

1 198.00

848.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 8 x 24 uur, verblijf in 3* hotels voor 4 nachten in la Tuscia en 3 nachten aan de Riviera di Ulysse in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement half pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen. Mogelijkheid tot verlenging in Rome

De regio van Napels biedt een hoge concentratie van toeristische attracties : het historisch centrum van Napels, la Certosa di San Martino, Pompei en Herculaneum, Pozzuoli en Solfatara ; dit alles bevindt zich rond de stad Napels. Aan de zuidkant van de Baai van Napels bevindt zich het schiereiland van Sorrento, ideale uitvalsbasis om de Amalfitaanse kust te bezoeken», het eiland Capri en de archeologische site van Paestum, de meest belangrijke oudste griekse site op het italiaanse schiereiland. Deze rondreis laat U ook toe de mediterraanse keuken van deze regio te ontdekken. Het autorijden heeft geen grote beperkingen gezien de locatie van de hotels die wij gekozen hebben voor U.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Napels, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio van Pozzuoli.

1e–4e d.

Verblijf in de regio van Pozzuoli in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Naples, Pozzuoli, Vesuvio..

4e dag

Vertrek naar de regio van Sorrento (Pompei, Herculaneum).

4e-8e d.

Verblijf in de regio van Sorrento op basis van logement en ontbijt. (Capri, Amalfitaanse kust, Paestum)

8e dag

Check-out. Vertrek naar de luchthaven van Napels, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

Vertrek elke donderdag Prijs per persoon Supplement vertrek op zondag € 98.00/pers.

Dubbel

Single

Triple

848.00

1 148.00

798.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verblijf in 4* hotels voor 3 nachten in in de regio Pozzuoli en 4 nachten in de regio van Sorrento in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». Verlengingen mogelijk in de regio Sorrento en/of Amalfi De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement half pension € 278.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen.


Ter hoogte van Toscane, maar aan de Adriatische kust ligt deze prachtige streek. De Marken bieden hun bezoekers een rijke cocktail van cultuur, natuur, relax en gastronomie. De kunststeden behoren tot de belangrijkste in Italië, van Tolentino tot Macerata, van Ascoli tot Urbino. In dit landschap, dat gaat van de Apennijnen tot de Adriatische zee biedt de natuur echte wonderen : de grotten van Frasassi zijn een uniek speologisch complex in Europa, terwijl de Adriatische Riviera prachtige stranden heeft en unieke hoekjes zoals Conero. De gastronomie biedt een interessante mengeling tussen binnenlandse en mediteraanse gerechten.

Tussen de bergen en de zee is Abruzzo een regio met dubbele natuur. Het bergachtige deel is gewoon subliem met twee van de belangrijkste nationale parken van Italië : de Gran Sasso en de Majella. Zij bezetten het hart van de regio en de locale cultuur is sterk beinvloed door de gewoontes van de berg. Terug naar de zee ontdekken we een gevarieerd heuvelachtig landschap, met middeleeuwse dorpjes zoals Civitella del Tronto. De kusten hebben aangename stranden en vooral geanimeerde centra, met tal van aangename activiteiten zoals in het oude Latijnse Emperium.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Ancona, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio van Pesaro-Urbino.

1e–4e d.

Verblijf in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Urbino, Pesaro en omgeving.

4e dag

Vertrek naar het centrum van de regio.

4e-8e d.

Verblijf op basis van overnachting en ontbijt. Te bezoeken : Frasassi, Macerata, Tolentino, Ascoli Piceno.

8e dag

Check-out. Vertrek naar de luchthaven van Ancona, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

Vertrek elke dag Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

848.00

1 048.00

798.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met Alitalia via Rome, huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verblijf in 3* hotels of agriturismi of « alberghi diffusi » voor 3 nachten in de regio van Pesaro Urbino en 4 nachtenin het centrum in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement half pension € 238.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Rome, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de Gran Sasso

1e–3e d.

Verblijf in de regio van de Gran Sasso in overnachting en ontbijt.

3e dag

Vertrek naar Colonella.

3e-7e d.

Verblijf in Colonella en bezoek van de omgeving.

7e dag

Check-out. Vertrek naar Frascati, vlakbij Rome

8e dag

Vertrek naar de luchthaven, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

TOURS individuali

Abruzzo

Vertrek elke dag Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

898.00

1 198.00

848.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verblijf in 3* hotels voor 3 nachten in in de regio Gran Sasso en 4 nachten in de regio van Colonella, 1 nacht in de regio Rome in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement haf pension € 218.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen.

www.emozioni.be

Marche

33


TOURS individuali

Puglia De hak van het italiaanse schiereiland wordt ingenomen door deze regio en is altijd beschouwd geweest als de economische locomotief van het zuiden. Het heeft zijn rijkdom te danken aan de landbouw (2e grootste vlakte van Italie) en aan de handel van zijn havens met het Oosten. Deze rijkdom vindt men terug in de kunststeden zoals Trani tot het oude Bari, van Ostuni tot Lecce. In sites zoals Castel del Monte, monument ter ere van Frédéric II, of Alberobello, traditioneel dorp, worden de eigenaardigheden van deze regio vastgelegd. Salento en de vallei van Itria bieden ook een prachtige natuur. De mediterraanse keuken is rijk aan oosterse invloeden wat haar uniek maakt.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Brindisi, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio van het keizerlijke Puglia.

1e–3e d.

www.emozioni.be

Verblijf in overnachting en ontbijt. Bij reservatie ontvangt U een gedetailleerd programma van de bezoeken : Trani, Castel del Monte.

34

3e dag

Vertrek naar de regio van de Trulli.

3e–6e d.

Verblijf op basis van overnachting en ontbijt. Te bezoeken : Ostuni, Alberobello, Bari Vecchia.

Sicile orientale 6e dag

Vertrek naar de regio Salento.

6e-8e dag

Verblijf in de regio Salento. Bezoek van Lecce, Gallipoli en Otranto.

8e dag

Check-out. Vertrek naar de luchthaven van Brindisi, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

Vertrek alle dagen Prijs per persoon

Dubbel

Single

Triple

868.00

1 068.00

828.00

In de prijs inbegrepen : • vluchten H/T met Alitalia via Rome, huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verbijf in 3* hotels voor 2 nachten in Puglia Impériale, 3 nachten in het centrum en 2 nachten in Salento in overnachting en ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement half pension € 238.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen

De oostelijke kust van Sicilië werd in de eerste plaats gekoloniseerd door de Grieken : Naxos, Syracuse, Megara, Katane, allen steden gebouwd door de Grieken die het moederland verlieten in de VIII eeuw voor J. C. Maar het is ook het land van vulkanen en aardbevingen, gelegen tussen Europa en Afrika. De Etna, de grootste vulkaan van Europa, ligt in het hart van deze regio, een apart grondgebied. In 1669, vernietigde een aardbeving het achterland van Syracuse. De stadjes werden heropgebouwd in barokstijl om leven te geven aan één van de mooiste regio’s van Sicilië : Ragusa, Noto en Modica werden de juwelen van de Siciliaanse barok.

8 dagen/7 nachten 1ste dag

Vertrek naar Catania, aankomst en in ontvangstname van de auto. Vertrek naar de regio van de Etna.

1e–4e d.

Verblijf in de regio van de Etna in overnachting en ontbijt. Bezoek van de Etna, Taormina en de Riviera dei Ciclopi.

5e dag

Vertrek naar Syracusa

5e-8e d.

Verblijf in de regio van Syracusa en bezoek van Syracusa, het barokke Sicilië.

8e dag

Check-out en vertrek naar de luchthaven, inlevering van de auto en retour naar Brussel.

Vertrek elke dinsdag Prijs per persoon Suppement vertrek op zaterdag € 49.00/pers.

Dubbel

Single

Triple

828.00

1 128.00

788.00

In de prijs inbegrepen : • vlucht H/T met SN Brussels Airlines in b-light (1 bagage inbegrepen), huurwagen cat B met onbeperkte km’s en omnium verzekering voor 7 x 24 uur, verblijf in agriturismo voor 3 nachten in de regio van de Etna en 4 nachten in de regio van Syracuse in overnachting met ontbijt. Niet in de prijs inbegrepen : • reisverzekeringen (annulatie 5%, bijstand en annulatie 7%), verblijfstaks ter plaatse te betalen (€ 28.00/pers.), « glasbreuk » verzekering ter plaatse te betalen (€ 2.00/dag –aanbevolen), benzine, persoonlijke uitgaven en bagage, en alles wat niet vermeld staat onder « in de prijs inbegrepen ». De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig europees rijbewijs en een kredietkaart op zijn naam. Supplement half pension € 198.00 (dranken niet inbegrepen). Single = 1 auto 1 persoon, Triple = 1 auto 3 personen


piemonte

Piemonte

Het ligt in het noordwesten van Italië en is gescheiden door de Alpen (Monviso en Monte Rosa), Val d’Aosta, Ticino, Lombardia, Emilia-Romagna en Liguria.

Haar belangrijkste bezienswaardigheden zijn de kunststeden, waarvan Turijn de belangrijkste is, de landschappen (lago Maggiore), de natuur (het park van Gran Paradiso te paard in val d’Aosta) en haar skigebied (Sestriere). En niet te vergeten het gastronomisch aspect : truffeljacht, degustatie van Barolo en talrijke andere smaakervaringen om te beleven. Welkom in het land van slow-food.

www.emozioni.be

Piemonte is na Sicilië de tweede grootste streek van Italië. Haar geschiedenis is diep verbonden met de eenheid van Italië : het is inderdaad het huis van Savoie dat protagonist was van de oorlogen en de onderhandelingen wat in 1861 leidde tot de eenheid van Italië.

35


piemonte

Alter – Barge

Albergo dell’ Agenzia – Pollenzo

Het hotel is gelegen in de buurt van Monviso. Het is eigenlijk een oude textielfabriek die aan het einde van de 19de eeuw werd gerestaureerd en opgeknapt volgens de design van toen : eenvoudige lijnen, grote ruimten en een unieke harmonie. De kamers zijn ingericht in unieke materialen en hebben suggestieve details. Bistro Lacet biedt een ruime gastronomische keuze aan : van de traditionele Piemontese keuken tot hedendaagse trends in de Italiaanse keuken. Er wordt ook belang gehecht aan lichaamsverzorging met hun fitnesszone in de tuin, naast een Turks bad en relaxatiebehandelingen op aanvraag. Service: Ontbijtbuffet, Wellness, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar Ligging: Turijn 58 km, Sestriere 70 km, Alba 40 km, Alpes 33 km, Monviso 30 km, Brussel 990 km

Het hotel Albergo dell’Agenzia bevindt zich in een groot complex wat resulteerde uit een groots project Slow Food genaamd. Hier vind je ook de eerste universiteit ter wereld voor gastronomische wetenschappen en een prestigieuze wijnkelder en een restaurant Da Guido. Dit hotel is succesvol gerestaureerd in het voorjaar van 2004. Het is een ideale verblijfplaats voor degenen die graag eten en drinken. Hier beleef je een beetje de tijd van koning Carlo Alberto. Service: Bar, Vergaderzaal, Fitness, Golf Club, Ontbijtbuffet, Parking, Restaurant, Tuin, Wellness, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: ADSL, Badjas, Flatscreen, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Cinzano 2,5 km, Alba 13 km, Asti 43 km, Turijn 61 km, Alessandria 77 km, Savona 103 km, Brussel 1052 km

Slow Food: gastronomische ethiek

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

36

A

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A

PIE146A

2 pers. k executive

2 pers. k deluxe

Max nr pers

2

2

01/01-31/12

58.40

72.30

Toeslag: Half pension 32,50 euro WWW.EMOZIONI.BE/PIE146A

Loft

1 pers. k executive

B

4

1

C

73.70

100.10

PIE147B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

08/01-30/04 01/08-06/09 29/11-20/12

87.10

112.60

140.70

01/05-31/07

ma - do, zo vr - za

100.50 113.90

120.60 134.00

159.50 186.30

07/09-28/11

ma - do, zo vr - za

144.70 182.20

113.90 150.10

180.90 260.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 75% 3-12j; 50% +13j Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten WWW.EMOZIONI.BE/PIE147B

Uw voordeel: Gratis parking, internet en minibar (softdrinks)

Gesticht in 1986 door Carlo Petrini. Slow Food is een vereniging zonder winstoogmerk die 100 000 inschrijvingen telt in zo’n 150 landen. Slow Food prijst de productie en het gebruik van goede kwaliteitsvoeding met respect voor de omgeving aan, bescherming van de biodiversiteit en de garantie van een eerlijk loon voor de producenten. De filosofie van Slow Food verbindt dus de ecologie, de gastronomie en het genieten. Het stelt zich op tegen de voortzetting van de standaardisering van smaken en culturen. Slow Food streeft naar een bewustmaking van de verbruiker en wil het eerlijk genieten van voedingsmiddelen gebonden aan lokale tradities terug in de kijker zetten. (Meer informatie op www.slowfood.it)


1

firenze

ww TORINO per l’Esposizione Universale MILANO

smotorino.org i r tu . w

8 2

9

3

10

4

5

7

www.emozioni.be

6

37


firenze

Nh Santo Stefano – Torino

Gelegen in het hart van het modieuze “Quadrilatero Romano” en vlakbij de kathedraal van San Giovanni (“ sluier “), maar ook op een steenworp afstand van de belangrijkste attracties zoals het Museum van de Cinema en het Museum van de Egyptische Kunst. De minimalistische versieringen en het gebruik van rijkelijk versierde houten elementen, creëren een uniek geheel voor de liefhebbers van een eigentijdse stijl. De sleutelwoorden van de kamers zijn rust en comfort en het restaurant serveert verfijnde lokale gerechten. Service: Bar, Restaurant, Snack bar, Wi-Fi, Vergaderzaal, Parking, Massages Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Centrum, metro 400 m, Eataly 5 km, automuseum 5.5 km, museo del cinema 1.2 km

www.emozioni.be

Het Egyptische kunstmuseum van Turijn breidt uit in 2015

38

Het Egyptisch museum van Turijn, het enige in de wereld, behalve dat van Cairo, is volledig gewijd aan de egyptische kunst en cultuur en is één van de meest bezochte musea van Italië en kan de tweede grootste collectie van de wereld roemen en ook de rijkste en belangrijkste buiten Egypte. De tentoonstelling vindt plaats in de elegante zalen van Palazzo dei Nobili, gerealiseerd in de XVII eeuw door de beroemde architect Guarino Guarini. De rijke collecties van het Egyptisch Museum omvatten : monumentale standbeelden, papyrus, sacrofagen en verschillende objecten van het dagelijkse leven, die door hun kwaliteit een buitengewone kans bieden om één van de meest fascinerende beschavingen te ontdekken door middel van 4000 jaar geschiedenis.

Momenteel telt de collectie ongeveer 6.500 voorwerpen. Niet te missen het complex beeldhouwwerken, in scene gezet door Dante Ferretti, die tweemaal een oscar won voor de scenografie.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

PIE174C

Momenteel is het Egyptisch Museum van Turijn het onderwerp van een groot transformatie project dat de tentoonstelingsruimte zal doen toenemen tot 12.000 m² tot nog meer uitzonderlijke waarde van het buitengewone erfgoed van het Museum. De inhuldiging is gepland voor 1 april 2015. www.museoegizio.it

A

2 pers. k superior

3 pers. k superior

Max nr pers

2

2

3

1

01/12-29/12 01/01-31/01

86.80

99.20

79.40

148.80

100.40 86.80

112.80 99.20

88.00 79.40

167.40 148.80

119.00

137.60

104.20

205.80

B

01/02-31/03 01/11-30/11

C

01/04-03/04 25/06-31/10

ma - do vr - zo

Toeslag: Minimum verblijf 2 nachten; gedurende beurzen prijzen op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/PIE174C

1 pers. k standaard


liguria

Liguria

Genova was voor een lange tijd een van de belangrijkste Italiaanse maritieme republieken. Haar invloed reikte vooral tot in Sardinië, waar er nog steeds oorspronkelijke Genovese culturen bestaan. Genova wordt beschouwd als de grens tussen de zonovergoten Riviera di Ponente, in het westen, en de Riviera di Levante, in het oosten, met zijn talloze wijngaarden, citroen-, amandel- en olijfbomen.

De pittoreske vissershaventjes en de beroemde badplaatsen vormen een voortdurende afwisseling met de rotskapen en stranden. De heerlijke keuken is geparfumeerd met olijfolie en gekruid met rozemarijn, salie of basilicum, die de basis vormen van de lekkere « pesto ». De schatkamer van Ligurië ligt ergens verscholen tussen La Spezia en Levanto, in de prachtige streek van de «Cinque Terre», kleine dorpen die nog niet zo heel lang geleden uitsluitend bereikbaar waren langs een muilezelpad of langs de zee. Cinque Terre moet je ontdekken op twee manieren: er toekomen per boot en wandelen op de goed gemarkeerde paden, kortom een aards paradijs voor wandelaars.

www.emozioni.be

Ligurië strekt zich uit van de Azurenkust tot Toscane, tussen de Alpen en de zee. Daarom verkiezen de inwoners van deze streek steeds de zee. De grote troef is het klimaat: hoewel het niet ver van de Alpen is en dezelfde breedtegraad heeft van de koudere regio’s, geniet Ligurië van een mediterraan microklimaat.

39


LIguria

Grand Hotel Arenzano – Arenzano (Genova)

Miramare Sestri – Sestri Levante

Arenzano is één van de favoriete stranden voor de Genuezen (Genova is op slechts 30 km). Het is een gebouw in liberty-stijl uit de vroege twintigste eeuwl. Tijdens de oorlog was het een Duitse bunker dat gespaard bleef tijdens de bombardementen. In 1990 leidde de restauratie dit terug tot de oude pracht. Vandaag is het een perfect adres, dankzij haar ligging, voor degenen die de Riviera Ligure wensen te bezoeken door te verblijven in een prestigieus huis. Het restaurant biedt een verfijnde keuken met sterke regionale accenten. Een van de grote voordelen is het uitzicht op zee. Service: Bar, Fietsen, Duiken, excursies, Fitness, Paardrijden, Massages, Minigolf, Sauna, Solarium, SPA, Restaurant, Snack bar, Wi-Fi, met handicap, Lift, Vergaderzaal, Parking Kamerservice: Ontbijt op de kamer Ligging: Aan het strand, dorp 100 m, Genova 30 km, Rapallo 50 km, Alassio 70 km, Levanto 85 km, Sanremo 110 km, Brussel 1050 km

Aan de Riviera di Levante ligt één van de bekendste en best gelegen badplaatsen, Sestri Levante. Van hieruit kan men gemakkelijk Genua met de auto en Portofino, in de Golf van Tigullio of de « Cinque Terre » met de boot bezoeken. Het historische centrum is aangenaam met zijn smalle straatjes (Carruggi). Vlak aan de Baai van de Stilte, ligt de Miramare, een goed 4* hotel volledig vernieuwd in 2007. Het restaurant, het panoramisch terras en de mooie tuin maken een verblijf ontspannend en aangenaam. Service: Bar, Duiken, Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Massages, Parking, Restaurant, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Flatscreen, Jacuzzi, Kluisje Ligging: Genova 48 km, Pisa 116 km, Rapallo 20 km, Portofino 34 km, Brussel 1065 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

40

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

LIG404B

2 pers. k standaard

K std zeezicht en balcon

1 pers. k standaard

LIG264B

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

2 pers. k sup zeezicht

Junior suite

Max nr pers

3

3

1

Max nr pers

2

2

2

2

2

A

16/01-02/04 06/04-05/06

58.10

63.40

92.40

A

06/02-01/04 11/10-26/12

98.80

109.20

119.60

156.00

234.00

B

06/06-03/07 24/08-12/09

82.50

91.10

117.50

B

27/12-07/01

117.00

136.50

146.30

200.20

282.80

C

03/04-05/04 04/07-07/08

90.40

104.30

138.60

B

07/04-05/06 06/09-10/10 27/12-07/01

124.80

150.80

161.20

218.40

301.60

D

08/08-23/08

102.30

116.80

163.70

C

02/04-06/04 06/06-05/09

153.40

171.60

187.20

244.40

327.60

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 40% kind 2-5j, 25% kind 6-11j, 15% 3de bed volw. Toeslag: Half pension 38 euro, Vol pension 74 euro Opmerking: Family plan : 2 volwassenen + 2 kinderen = 3 betalen WWW.EMOZIONI.BE/LIG404B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3); 3 nachten betalen + 1 gratis in A, 6 nachten betalen + 1 gratis in B, 9 nachten + 1 gratis in C

Suite

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: 3de/4de bed +4 jaar 50 euro pp; privé parking 20 euro/nacht Opmerking: Huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/LIG264B

Uw voordeel: 4 nachten betalen + 1 gratis in A/B; 6 nachten betalen + 1 gratis in A/B; gratis strand uitrusting

Cinque Terre De naam komt voort van de vijf dorpen die zich bevinden in deze kleine hoek van het paradijs: Vernazza, Riomaggiore, Manarola, Corniglia en Monterossa al mare. Men kan er ook naartoe met de auto, maar eens ter plaatse, laat u deze best staan en vertrek je liefst op ontdekking langs de voetpaden met adembenemende panorama’s. Inderdaad, het mirakel van de “Cinque Terre” is voor een keer ook het mirakel van de mens. Hij is er in geslaagd, daar waar de bergen bruusk dalen naar de zee, een plaats te scheppen om te leven en dank zij het terrassensysteem, aangelegd op de droge hellingen, wijn en olijven te cultiveren.


lombardia De meren van het Noorden brengen je van een zacht klimaat naar een regio met een meer continentaal klimaat. Beschermd door de Alpen zijn deze meren (Comomeer, Gardameer, Ortameer, ...) net kleine paradijsjes.

De economische locomotief van Italië is ook een zeer mooie regio. Het is waar dat Lombardije een gunstige geografische ligging geërfd heeft en deel uitmaakt van het kloppend hart van West-Europa. Maar dit heeft ook bijgedragen tot het historisch belang.

Elke keer zal u buitengewone contrasten ontdekken zoals citrusvruchtplantages met op de achtergrond de Alpen. De villa’s en de bloemrijke tuinen die grenzen aan de meren zijn als authentieke parels en zorgen zo voor een natuurlijke versiering.

De regio speelde altijd de hoofdrol in de barbaarse invasies, de oorlogen tussen de grote families zoals de Sforza en de Gonzaga, de langdurige Oostenrijkse heerschappij en tot slot in de éénwording van Italië. Al deze gebeurtenissen hebben een onuitwisbare stempel gedrukt. Milaan, Mantua en Bergamo zijn kunststeden, die de moeite waard zijn om te bezoeken.

Blijf niet in uw hotel en bezoek de verschillende dorpjes in de nabijheid, aarzel ook niet om de boot te nemen om de kust en de eilanden te bezichtigen. Hier vindt u ongetwijfeld de magie van de meren terug.

www.emozioni.be

Lombardia e i laghi del Nord

41


LAGO MAGGIORE E LAGO D`‘’ORTA

La Palma – Stresa

Approdo Orta – Pettenasco

Centraal en rustig gelegen, vlakbij de promenade van Stresa, met een schitterend zicht op het Lago Maggiore. Het restaurant biedt u de klassiekers van de Italiaanse keuken aan. Het zwembad ligt aan het meer met zicht op de Borromeïsche eilanden. Op de 6de verdieping is er een solarium, jacuzzi en een panoramische fitness. Stresa is een schilderachtig stadje en hotel la Palma is de ideale uitvalsbasis om het meer en ‘Isola bella’ te bezoeken. Service: Bar, Parking, Restaurant, Sauna, Tuin, Zwembad, Fitness, Minigolf, SPA, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Balkon, haardroger, Kluisje Ligging: Centrum, Orta meer 20 km, Milano Malpensa 35 km, Milaan 86 km, Como 88 km, Lecco 129 km, Brussel 880 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

42

Hotel-restaurant L’Approdo geniet van een schitterende ligging aan het Orta meer, in een oase van rust. Ideaal voor wie een relaxerende vakantie wil beleven. Het hotel bevindt zich op enkele minuten van het pittoreske, middeleeuws dorpje van Orta en van het eilandje San Guilio, makkelijk te bereiken per boot vanaf het hotel. Het is eveneens een ideaal vertrekpunt om het Lago Maggiore te ontdekken met Stresa en zijn prachtige eilanden, Locarno in Zwitserland en shopping in Milaan. Service: Parking, Restaurant, Tuin, Zwembad, Wi-Fi, Bar, Massages, Sauna, Verwarmd buitenzwembad, Speelruimte voor kinderen Kamerservice: Airconditioning, Balkon, haardroger, Flatscreen, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Terras, Jacuzzi Ligging: Maggiore meer 20 km, Milano Malpensa 48 km, Milano 85 km, Como 95 km, Lecco 131 km, Brussel 865 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

LMA096B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

1 pers. k classic

LOR097B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. std meer zicht

2 pers.K sup vue de lac

Max nr pers

2

3

3

2

1

Max nr pers

3

3

2

2

A

06/03-02/04 06/04-13/04 18/10-21/11

80,40

100,50

110,60

150,80

134,00

A

02/04-13/05 20/09-18/10

48.20

58.30

63.00

78.40

B

20/04-29/04 04/10-17/10

93,80

110,60

134,00

174,20

154,10

B

14/05-10/07 23/08-19/09

58.30

68.30

73.00

88.40

C

11/07-22/08

65.70

78.40

83.10

103.20

C

03/04-05/04 14/04-19/04 30/04-03/10

103,90

120,60

154,10

221,10

174,20

Toeslag: 3de bed kind 0-3 jaar 20 euro; kind 4-11 jaar 27 euro; 3de bed volw. 54 euro WWW.EMOZIONI.BE/LMA096B

Korting: 1 kind 0-8 jaar gratis; 9-14j 20 euro/dag Toeslag: Half pension 28 euro; 3de bed 30 euro Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/LOR097B

Uw voordeel: Gratis babybed


Grand Hotel Tremezzo – lago di como

Ideale positie voor degenen die het magische Comomeer willen bezoeken zonder te rijden. Het is gelegen op de belangrijkste plaats van de stad (gemakkelijk bereikbaar per trein vanuit Milaan), niet ver van de steigers vanwaar de boten vertrekken, die varen naar verschillende plaatsen aan het meer, Villa Carlotta in Bellagio. De familie Cassani, die het al vier generaties lang beheert, biedt u een bijzondere kwaliteitsvolle service. Het restaurant Imbarcadero serveert een uitstekende regionale keuken. Service: Bar, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Minigolf, Sauna, Parking Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Terras, Minibar Ligging: Como 2 km, Belagio 28 km, Milano 48 km, Maggiore Meer 70 km, Bergamo 87 km, Brussel 865 km

LAGO DI COMO

Metropole & Suisse – Como

Aan de oevers van het Comomeer is het GH Tremezzo ideaal gelegen om het meest magische meer van Noord Italië te bezoeken. Het is een paleis in Art Nouveau stijl. Aan de overkant biedt het Grigne gebergte en Bellagio een uniek uitzicht. Het is omgeven door een prachtige tuin en ligt dichtbij de bekende tuinen van Villa Carlotta. De « Belle Epoque » sfeer van zijn salons dompelt U onder in een tijd waar men het plezier van magische plaatsen zoals dit beleefde. Service: Bar, Fitness, Tuin, Golf Club, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Parking, Restaurant, Sauna, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Gravedona 28km, Como 32 km, Lugano Meer 27 km, Varese 52 km, Milaan 70 km, Maggiore meer 98 km, Brussel 887 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

01/01-31/03 01/11-31/12

68.80

60.00

102.50

B

01/04-31/10

109.40

83.80

160.00

Korting: 1 kind 0-6 jaar gratis; 50% 7-12 jaar Toeslag: Half pension 43 euro WWW.EMOZIONI.BE/LCO285C

Uw voordeel: 3 nachten betalen + 1 gratis in A

www.emozioni.be

LCO285C

43


LAGO DI GARDA E LAGO D`‘’ISEO

Hotel Lovere Resort & Spa – Lovere

Villa Rosa – Desenzano del Garda

Villa Luisa – San Felice del Benaco

Aan de noordkant van het meer bevindt zich het charmante stadje Lovere, een mondaine plaats op slechts 50 km van Bergamo, gekenmerkt door zijn zachte klimaat. Dit hotel is de ideale verblijfplaats voor wie dicht bij het meer wenst te logeren en eveneens in het dorpje wil wandelen. Het restaurant biedt een regionale keuken aan en het pronkstuk van dit hotel is het wellnesscenter en de suites met een eigen privéwellness. Uiteraard verkiezen wij de superior-kamers met uitzicht op het meer. Service: Wi-Fi, Bar, Fitness, Massages, Parking, Restaurant, Sauna, SPA, Fietsen Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Jacuzzi, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Milano Malpensa 132 km, Brussel 966 km, Lago di Garda 89 km, Bergamo 42 km, Brescia 50 km

Hotel Villa Rosa is gelegen in het zuiden van het Gardameer, in het dorp van Desenzano, een strategische uitvalsbasis voor diverse belangrijke bezoeken (Sirmione zonder enige twijfel de belangrijkste). Het was een oud huis langs het meer, volledig aangepast tot een modern hotel met behoud van de oorspronkelijke neoklassieke stijl. Het restaurant Rose & Sapori is een referentie in de regio. Service: Bar, Fietsen, Fitness, Tuin, Minigolf, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Parking Kamerservice: Airconditioning, Jacuzzi Ligging: Desenzano 700 m, Gardone 23,8 km Verona 45,6 km, Lake Garda 93,3 km, Riva del Garda 95,9 km, Milano 122 km, Milan Linate 123 km, Bruxelles 1.016 km

Hotel Villa Luisa ligt tussen de groene heuvels van Valtenesi en het helderblauwe water van het Gardameer. Elegantie en ontspanning smelten samen in dit architecturaal juweeltje en zorgen voor een rustig en comfortabel verblijf. Zijn locatie is zeer aangenaam : een kleine heuvel dichtbij het pittoreske centrum van Portese. Het hotel heeft een mooi panorama op de oneindige wijn- en olijfgaarden, zover het oog kan zien. Het uitzicht op het meer strekt zich uit van de golf van Salo in Manerba, waar het fort aan de horizon staat. Het hotel is recentelijk volledig gerenoveerd en zeer verzorgd en comfortabel ingericht. Service: Parking, SPA, Zwembad, Fietsen, Fitness, Garage, Tuin, Speelruimte voor kinderen, Rest met tafel buiten, Restaurant, Sauna, Wi-Fi Kamerservice: Minibar, Satelliet TV, Airconditioning, Balkon, Flatscreen, Koelkast, Jacuzzi, Kluisje, Klein Balkon, Terras Ligging: Gardameer 1 km, Desenzano 16 km, Gardone 9 km, Riva del Garda 49 km, Verona 60 km, Milaan 141 km, Brussel 1010 km, Linate 130 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

LIS256B

44

2 pers. k 2 pers. k standaard classic

2 pers. k superior

Family Suite

Max nr pers

2

2

4

7

A

07/01-12/02 16/02-02/04 07/04-23/04 02/10-29/10 04/11-03/12

49.00

58.50

62.60

61.20

B

13/02-15/02 24/04-29/05 04/06-07/08 30/10-03/11 22/08-01/10

53.00

62.60

66.60

65.30

C

01/01-06/01 03/04-06/04 30/05-03/06 08/08-20/08

60.50

70.00

74.10

72.80

Korting: 10% 3e en 4e bed volw. (enkel in standard kamer BB) Toeslag: Kind 0-3j 20 euro/dag; kind 4-6j 40 euro/dag; Half pension 31 euro, Vol pension 62 euro Opmerking: Familie suite tot 7 personen; huisdieren 15 euro/dag ter plaatse te betalen WWW.EMOZIONI.BE/LIS256B

Uw voordeel: Gratis frigobar, fitness, mountain bikes, parking; welkom prosec-

co bij minimum 2 nachten

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LGA372B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

J. Suite met zicht

Suite with vieuw

Max nr pers

2

2

3

4

A

31/01-20/03 01/11-19/12

73.70

87.10

116.60

131.30

B

21/03-22/05 12/09-31/10

93.80

105.90

136.70

167.50

C

23/05-11/09

109.90

124.60

160.80

187.60

Korting: 1 kind 0-3j gratis; kind 4-11j 46 euro/dag; +12j 60 euro/dag Toeslag: Half pension 29,50 euro in A; 37,50 euro in B/C Opmerking: Minimum verblijf 7 nachten in C; Honeymoon of verjaardag : fles spumante, bloemen of fruit op de kamer WWW.EMOZIONI.BE/LGA372B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 02/02; 5% bij reservering voor 04/03; 6 nachten betalen +1 gratis van 21/03-23/05 + 12/09-31/10; gratis fietsen + WiFi

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LGA098B Max nr pers

A B C D

28/02-27/03 08/10-26/12 02/04-30/05 01/10-07/10 31/05-29/06 08/09-30/09 28/03-01/04 01/07-07/09

2 pers. k 2 pers. standaard comfort K

2 pers. K presitge

2

4

4

52.30

57.60

61.60

59.00

64.30

72.40

68.30

73.70

79.10

76.40

85.80

105.90

Korting: 1 kind 0-11 jaar gratis; 2de kind 50%; +12j 30% Toeslag: Half pension 24 euro WWW.EMOZIONI.BE/LGA098B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 31/03); 4 nachten

betalen + 1 gratis van 01/03-28/03+01/04-10/06

Il Naet del lago d’Iseo Ze glijden over het meer en geven ons een “déjà vu” gevoel. Inderdaad, deze bootjes hebben we reeds gezien in Venetië, maar met een ander “jasje”. Het schijnt dat een zekere Archetti die tekeningen van gondels had, gelijkaardige boo tjes wou ontwerpen voor gebruik op het zachte water van het Iseo-meer. Zo ontstond er in het dorp Montisola een scheepswerf, gespecialiseerd in de bouw van vissersbootjes. We mogen niet vergeten dat het Iseo-meer lange tijd onder Venetiaanse overheersing stond. Het is een contrastrijke streek: het micro-klimaat van de oevers van het meer is tegengesteld aan het Alpijnse klimaat van de omliggende valleien. Dit contrast maakt het Iseo-meer uniek tegenover zijn grote buur.


MILANO

Nh President – Milano

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

LOM394B Max nr pers

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

2

2

1

A

03/04-12/04 23/11-17/12

ma - do vr - zo

130.00 93.80

156.80 113.90

260.00 187.60

B

02/03-02/04

ma - do vr - zo

151.40 93.80

164.80 113.90

168.80 187.60

C

13/04-22/11

OP

AANVRAAG

Opmerking: Prijzen beurzen op aanvraag volgens beschikbaarheid WWW.EMOZIONI.BE/LOM394B

Milano Events Milaan meer dan een stad om te bezoeken is een stad om te beleven. Met onze partners kunnen wij voor U een verblijf organiseren gefocust op verschillende thema’s. Van design tot cultuur, van shopping tot gastronomie, van sport tot muziek en hier is de referentie het Theater « La Scala », de tempel van de lyrische muziek in Italie.

organiseren in de arena van Verona, in de Opera van Rome, in het befaamde San Carlo in Napels, in de prachtige Villa Rufolo in Ravello, in de Fenice van Venetië en in andere italiaanse theaters.

Theater « La Scala »

De wereldexpo 2015 van Milaan zal plaatsvinden van 1 mei tot 31 october. Het thema van dit evenement is voedsel en zal bijgewoond worden door bijna 150 landen en verschillende organisaties en bedrijven, om te laten zien dat er meer rationeel en innovatie is op het gebied van voedsel. EMOZIONI kan voor U ingangtickets boeken in combinatie met een verblijf in Milaan. De hotelprijzen zijn wel variabel, afhankelijk van het succes van het evenement en de bezetting. Wij zullen U de prijs bevestigen op het moment van aanvraag.

Wij bieden pakketten “à la carte” aan om optredens in la Scala bij te wonen : de basisformule is de Gift Box. Deze is de ideale formule om te schenken aan zij die U liefhebt. U ontvangt uw reisdocumenten in een elegante doos met het embleem van La Scala en schenkt een ware VIP behandeling aan uw geliefden. U kan deze pakketten uiteraard verlengen, hetzij in Milaan of in de nabijgelegen meren (Como, Iseo, Maggiore of Orta). Wij kunnen ook muzikale weekends

World Expo Milaan

www.emozioni.be

Hotel NH President is duidelijk zeer centraal gelegen, dicht bij de belangrijkste winkelstraten en de Dom van Milaan. Het ligt op een steenworp van het San Babila metrostation en dicht bij de elegante Montenapoleone winkelstraat, Galleria Vittorio Emanuele II en het Scala Theater. Sommige kamers bieden een prachtig uitzicht op de Duomo. Het restaurant Verziere serveert typische Milanese gerechten. Service: Bar, Parking, Restaurant, Snack bar, Wi-Fi, Lift, Huisdieren toegelaten Kamerservice: Ontbijt op de kamer, Airconditioning, Kluisje Ligging: Centrum, Metro 400 m, Duomo 900 m, La Scala 1 km, Museo Cenacolo Vinciano 2 km Corso buenosaires (shopping) 2 km

45


millemiglia www.emozioni.be

Brescia e la « millemiglia »

46

“Millemiglia” is een autoracewedstrijd die is ontstaan in 1927 op een parcours van gewone wegen tussen Brescia en Rome. De totale lengte van 1.600 km, ongeveer 1.000 mijl, gaf de naam aan de race. De mix van avontuur en snelheid maakte deze race beroemd en heeft meer dan 30 jaar plaats gevonden. De snelheid en het gevaar van promiscuïteit met het publiek waren de redenen dat men ermee stopte. Onlangs werd de race eens hervat met wagens van vóór 1957. Brescia een mooi stadje in Padana. Hoewel het een belangrijk economisch centrum was, heeft het historische centrum een aangenaam menselijk aspect weten te behouden. Het is een aangename uitstap als u meer wenst te weten over Lombardije. Emozioni maakt graag een boeking voor u.


veneto

Veneto

Aan de regio ontbreekt nochtans geen eigen charme. Verona bijvoorbeeld is één van de meest fascinerende steden : zijn historisch centrum en zijn arena’s, in de zomer geanimeerd door het operaseizoen, zijn het imago van de stad, beroemd gemaakt door Shakespeare. Het balkon van Giulietta bestaat nog steeds en wij stellen u voor er niet ver vandaan te logeren. Ook kunststeden ontbreken niet in deze regio : Vicenza, de « Palladiaanse », Padova en zijn kapel van « Scrovegni » en ook nog Bassano en Marostica, beroemd om haar levensgrote schaakstukken.

Elk jaar wordt er een schaakspel gespeeld met levende personages om het eerste spel in 1454 te herdenken, wanneer twee dappere ridders schaakten om de hand van de kasteeldame, in plaats van het zwaard te gebruiken. Veneto, land van bergen. De Dolomieten behoren tot de mooiste bergen door hun vorm, de verandering van kleur van de steen en het magische aspect van hun kleine meren. In het midden van al dit moois heeft de stad Cortina een wat glamour karakter verworven, maar het blijft niettemin één van de mooiste bestemmingen. En dan is er nog de zee met Lido di Jesolo of het Lido van Venetië, maar de vlakte en de heuvels zijn populair voor levensmiddelen : van de « radicchio trevigiano » tot de wijnen van Franciacorta: een gastronomisch verblijf organiseren in de Veneto is niet moeilijk. Zonder een goed glas Prosecco van Valdobbiadene te vergeten.

www.emozioni.be

De Veneto wordt dikwijls beschouwd als het hinterland van Venetië en dit is gerechtvaardigd door de geschiedenis van de Maritieme Republiek. De hoofdstad van de regio was lange tijd uitvoerder van binnenlandse producten. Aan de andere kant kunnen we zeggen dat de rijkdom en de schoonheid van de « Serenissima » (de oppermacht) zijn provincie als protagonist zag: het was de ambitie van veel patricische families om een paleis in de lagune te realiseren.

47


venezia

Venezia De stad Venetië is net een natuurwonder... Een stad op water bouwen, was ongetwijfeld een enorme uitdaging voor onze voorouders. Het is waar, het is een eilandengroep, en u zal dit ook vaststellen tijdens uw bezoek: water, golven voortvloeiend uit het verkeer van gemotoriseerde bootjes en schepen langs het Giudecca-kanaal. Een hedendaagse schrijver beschrijft Venetië als een prachtige vis die leeft buiten het water.

Excursies (prijs per persoon) Wij stellen U hier excursies voor die U ter plaatse kan doen. Wij kunnen ook een exclusieve gids voor U boeken voor twee of vier uur. Venetië – wandeling rond San Marco duur 1h30

Dit is een avondwandeling, die verschillende routes volgt op zoek naar de verhalen die de legendes van Venetië gemaakt hebben, met bezoek aan een bacaro waar U kunt genieten van de Venetiaanse cicchetti.

Onze favorieten

Met de wandeling met het thema Palladio bezoekt U de kerk van Santa Maria alla Salute en ontdekt U een onbekend stukje Venetië : Castello, waar zich de kerk van San Pietro bevindt (co-kathedraal !) waar de Venetiaanse kunstenaar in zijn kinderschoenen stond. De Guggenheim stichting (Peggy Guggenheim) is het bezoeken waard voor zijn speciale sfeer. Zijn kleine collectie bevat waardevolle stukken. La Madonna dell’Orto is een kleine kerk maar zeer interessant.

Geschenkpakket € 28.00

Dit is de « must » van Venetië : een rondleiding door de wijk tussen San Marco en Rialto vertrekkende van de Piazza della Basilica.

Wij kunnen voor U weekends in Venetië organiseren, avondmaal inclusief, een barok muziek spektakel en/of een ritje met een gondel (privé).

Transferts

Het is mogelijk Venetië te bereiken met lijnbussen die tot aan de Piazzale Roma rijden of met een draagvleuDe Basiliek van San Marco gelboot die aan vaste haltes stoppen. Wij kunnen ook duur 1h00 € 25.00 een privé taxi-boot organiseren die U tot aan de hotels brengt die een toegankelijke pier hebben of zo dicht De Basiliek van San Marco is een uniek meesterwerk mogelijk in de buurt. De prijzen van een taxi-boot zijn versierd met mozaiëken in byzantijnse stijl. vanaf 138 euro per traject en variëeren in functie van het hotel en het aankomstuur. Palazzo ducale duur 1h00 € 38.00 Centrum van de venetiaanse macht is het Palazzo Ducale meer dan een symbool.

Combinatie van de drie vorige excursies duur 3h30

€ 85.00

www.emozioni.be

Burano, Murano en Torcello duur 4h00 € 23.00

48

Burano, eiland van kant en kleurrijke huizen, Murano, het eiland van de glasmeesters en Torcello, het eerste bewoonde eiland in de lagune. Venetië, legendes en smaken duur 3h00 € 65.00


Al Sole – Venezia

Dit kleinschalig hotel is geopend in 2009. Het bevindt zich op het gelijkvloers en de 1ste verdieping van een oud gebouw, en op 50m van het San Marco plein. Ideaal voor zij die houden van een vriendelijke omgeving en een centrale ligging. Service: Wi-Fi, Bar Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Koelkast Ligging: San Marco, Vaporetto Vallaresso, Santa Croce 2,2 km

Een elegant paleisje uit begin vijftiende eeuw toebehorend aan de familie Marcello is gelegen in een zeer aangename buurt van Venetië, vlakbij de Piazzale Roma, de universiteiten, de kerk dei Frari, het Campo Santa Margherita en de galerijen de l’Accademia. De binnentuin van het hotel is een privilege in Venetië. Trouwens onze favoriete kamers zijn de superior kamers met zicht op de binnentuin. Service: Wi-Fi, Continentaal ontbijt, Aanlegsteiger, Lift Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Kluisje Ligging: Santa Croce, Vaporetto San Tomà (10 minuten), Parking betalend

venezia

Dimora Marciana – Venezia

VEN001B

2 pers. k standaard

2 pers. tuinzicht

2 pers. sup. canaalzicht

Max nr pers

2

3

3

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN003B

2 pers. k classic

3 pers. k classic

Suite

Max nr pers

2

3

4

A

07/01-29/01 18/02-19/03 02/11-26/12

50.30

44.90

93.80

B

30/01-17/02 20/03-01/11

100.50

75.70

146.70

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: 3de bed 40 euro Opmerking: Weekend minimum 2 nachten; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/VEN003B

A

03/01-05/02

ma - do, zo vr - za

46.90 53.60

53.60 60.30

60.30 66.30

B

18/02-28/02

ma - do, zo vr - za

53.60 83.80

60.30 90.50

66.30 100.50

C

01/03-31/03 01/07-31/08

ma - do, zo vr - za

73.70 80.40

80.40 87.10

87.10 93.80

D

06/02-17/02 01/04-30/06 01/09-15/11

ma - do, zo vr - za

83.80 90.50

90.50 100.50

100.50 110.60

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; kind 2-7j 33,50 euro in A/B, 47 euro in C; kind 8-11j 54 euro in A/B, 67 euro in C WWW.EMOZIONI.BE/VEN001B

Het ongewone Venetië Venetië is een stad vol mysterie en verloren hoekjes, maar de basiselementen van deze stad zijn altijd dezelfde : steen en water. Ongewone plekjes zijn er waar je elk contact met de realiteit verliest, zoals bijvoorbeeld de stichting Peggy Gugenheim en haar collectie van hedendaagse kunst in de wijk van Dorsoduro. De tuinen van Giudecca en die van Arsenale. Laat de massa toeristen achter je en zoek voor een dag het groen op of geniet zoals van een elixir van de magie van het nachtelijke Piazza San Marco. Natuurlijk kan je ook wandelen door het Ghetto en een Aperol Spritz drinken op de Campo Santa Margherita, of zoek het kleine kerkje van de Madonna dell’Orto, een échte parel.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

49


Venezia

Palazzo Giovannelli – Venezia

Historisch gebouw uit de 16de eeuw versierd met fresco’s van de mythologische personnages van Zelotti ofwel ook het paleis Foscarini Giovanelli heeft beroemde personages ontvangen zoals de familie Mozart en de koning van Denemarken. Gelegen aan het Canal Grande, tussen de San Stae kerk en de Ca’ Pesaro. Het meubilair is een geslaagde mix van historisch en modern dat aan het hotel een vriendelijke en gastvrije dimensie geeft. Service: Wi-Fi, Aanlegsteiger, Bar Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: San Polo, Vaporetto San Stae

Hotel Bonvecchiati – Venezia

De eerste troef van dit hotel is zijn ligging : op een boogscheut van het San Marco-plein. Het hotel beschikt eveneens over een « porta d’acqua », voor boten. Het tweede pluspunt is zijn restaurant « la Terrazza », één van de oudste restaurants in Venetië dat je een mix aanbiedt van regionale en internationale keuken. Tenslotte is dit hotel een oud palazzo waar de publieke ruimten hun oude elegantie behouden hebben en het verblijf aangenaam maken ; de perfecte plaats om uit te rusten na een wandeling naar het Museum Correr. Service: Bar, Restaurant Kamerservice: Minibar, Kluisje, Satelliet TV, haardroger Ligging: San Marco, Vaporetto Valaresso (5 min), Luchthaven Venetie 42 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

50

VEN005B

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Max nr pers

3

3

3

70.40 180.90 87.10 227.80 107.20 268.00 120.60 294.80 167.50 388.60

117.30 274.70 127.30 308.20 134.00 321.60 167.50 388.60 201.00 442.20

144.10 328.30 154.10 361.80 154.10 361.80

A

05/01-05/02

ma - do, zo vr - za

B

19/02-19/03

ma - do, zo vr - za

C

20/03-16/04

D E

06/02-18/02 01/07-27/08 17/04-30/06 28/08-07/11

ma - do, zo vr - za

ma - do, zo vr - za ma - do, zo vr - za

241.20 536.00

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: Kinderbed 25 euro/nacht Opmerking: 3de bed op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/VEN005B

VEN196B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Max nr pers

2

3

3

04/01-05/02

60.30

73.70

90.50

60.30 80.40

73.70 93.80

90.50 110.60

Bauer Palladio – Venezia

L

L

Het « Palladio Hotel & SPA » is ondergebracht in een gebouw van de 18de eeuw, gerealiseerd door architect Andrea Palladio, zeer gekend onder de edele Venitiens, voor wie hij vele villa’s bouwde in het achterland. Gelegen op het « Giudecca » eilandje, tegenover het Bauer Hotel il Palazzo, geniet U van een prachtig uitzicht op de lagune en tegelijkertijd op de mooie privé-tuin. Het Wellness gedeelte bevindt zich vlak naast het hotel, op een oppervlakte van 450 vierkante meter zijn er 8 behandelingskamers met een grote verscheidenheid aan therapieen, o.a. « King Size » Hammam, Vitalis baden of Obermaier Jacuzzi, ontworpen voor 2 personen. Service: Aanlegsteiger, Tuin, SPA, Restaurant, Bar, Wi-Fi, Massages, Privé Yacht, Rest met tafel buiten, Sauna Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi, Badjas, DVD, Flatscreen, Minibar Ligging: San Marco e Ponte dei sospiri 5 min met boat shuttel, Dorsoduro, Vaporetto Valaresso

Het Hotel Bauer il Palazzo is één van de meest luxueuze hotels van Venetië. Het is een authentiek paleis uit de 18de eeuw met een uniek zicht op de stad en de lagune. Het hotel geniet een droomligging: op enkele stappen van het San Marco plein en aan het Canal Grande. De suites op de bovenste verdiepingen zijn in een totaal andere stijl: zij zijn heel licht en ruim, sommigen zijn traditioneel bemeubeld, anderen hebben een meer eigentijdse inrichting. Service: Aanlegsteiger, Wi-Fi, Restaurant, Bar, Fitness, Massages, Sauna, Privé Yacht, Rest met tafel buiten, Fietsen, SPA, Zwembad Kamerservice: haardroger, Kluisje, Satelliet TV, DVD, Airconditioning, Jacuzzi, Badjas, Flatscreen, Minibar Ligging: San Marco, Dorsoduro, Vaporetto Valaresso, Gondole, Ponte dei Sospiri ... 200 m

B

18/02-19/03

C

06/02-12/02 20/03-02/04 06/04-23/04 05/07-27/08

ma - do, zo vr - za

113.90 144.10

134.00 164.20

154.10 184.90

VEN011C

D

13/02-17/02 03/04-05/04 24/04-04/07 28/08-01/11

ma - do, zo vr - za

157.50 187.60

170.90 201.00

191.00 221.10

13/03-22/04 19/07-25/08 18/10-15/11

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k deluxe

VEN010C Max nr pers

ma - do, zo vr - za

A Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k superior

Max nr pers

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: Babybed 27 euro/dag; 3de bed 40 euro in A/54 euro in B/67 euro in C; deluxe canal view 67 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten indien er een zaterdagnacht inbegrepen is; minimum 3 nachten indien 14/02 (Carnaval) en 04/04+05/04 (Pasen) inbegrepen zijn WWW.EMOZIONI.BE/VEN196B

Bauer Il Palazzo – Venezia

A

ma - do, zo vr - za

26/08-17/10 ma - do, zo B 23/04-03/05 vr - za 10/05-18/07

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

2

3

2

2

C

163.40 182.30

197.10 215.30

237.60 271.40

304.40 337.50

D

234.20 274.70

271.40 311.90

345.60 386.10

423.20 460.40

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis Toeslag: Kind 13-17j 143 euro/dag; Half pension 72 euro WWW.EMOZIONI.BE/VEN011C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 28/2 bij minimum

2n); 15% bij 3n; 20% bij 4n

B

E

01/11-22/11 05/02-12/02 06/03-31/03 23/11-26/12 04/01-04/02 17/02-05/03 13/02-16/02 01/04-22/04 19/07-25/08 26/08-31/10 23/04-03/05 10/05-18/07

Suite deluxe

Deluxe met zicht

2

3

3

ma - do, zo vr - za

204.80 245.40

241.40 282.00

278.00 318.50

ma - do, zo vr - za

182.90 201.50

216.10 245.40

252.70 274.60

369.70

442.90

ma - do, zo vr - za

248.70 299.90

351.10 420.90

ma - wo, zo do - za

358.40 424.30

482.80 559.90

512.10

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis / Toeslag: Kind 13-17j 143 euro / Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten WWW.EMOZIONI.BE/VEN010C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 28/2 bij mini-

mum 2n, 15 % bij 3n, 20% bij 4n; 2 nachten betalen + 1 gratis in A op weekdagen


Villa Tacchi – Villalta

Relais Monaco – Ponzano Veneto

Hotel La Residence & Idrokinesis – Abano Terme

IL SOGNO DI GIULIETTA bevindt zich juist tegenover het balkon van Julia, een mythische liefdesplaats. In hartje historisch centrum heeft dit charme hotel kamers die uitgeven op het balkon van de familie van Julia en op het hof waar Romeo haar riep. Wanneer u in het hotel aankomt, moet u dit hof oversteken om naar uw kamer te gaan. Kortom, dit is de ideale verblijfplaats om alle troeven van deze kunststad te beleven. De kamers en suites zijn met smaak ingericht en voorzien van alle comfort. Service: Wi-Fi, Garage, Parking Kamerservice: haardroger, Airconditioning, Kluisje, Flatscreen, Balkon, Badjas, Jacuzzi, Minibar, Satelliet TV, Klein Balkon, Terra Ligging: Historisch centrum, Arena 300 m, Gardameer 40 km, Mantova 40 km, Vicenza 60 km, Venezia 121 km, Brussel 1035 km

Villa Tacchi is gelegen op het platteland, op 7 km van Vicenza. Deze Palladiaanse Villa uit de 17de eeuw ademt een natuurlijke schoonheid uit en nestelt zich in het landschap alsof ze er reeds eeuwig deel van uit maakte. De originele geest is steeds bewaard gebleven. De herstructurering heeft een artisitieke stempel aan het hotel gegeven: gepersonaliseerde junior suites met antiek meubilair en voormalige Venetiaanse stoffen. Service: Parking, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad, Bar, Tuin, Speelruimte voor kinderen Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Satelliet TV, Badjas, Koelkast, Kluisje, Balkon Ligging: Vicenza 7 km, Padova 30 km, Verona 67 km, Venetië 64 km, Gardameer 85 km, Bassano del Grappa 51 km, Brussel 1105 km

Het Country Relais Monaco Hotel is gelegen in de buurt van Treviso. Gelegen in een Venetiaanse villa uit de negentiende eeuw wist het zich volledig aan te passen tot een charmehotel met behoud van de oorspronkelijke stijl. Het is een oase van rust ideaal gelegen voor het verkennen van de Veneto met Venetië in het zuiden en de Dolomieten in het noorden. Het restaurant La Vigna serveert in een verfijnde sfeer een typische Venetiaanse keuken. Service: Bar, Fitness, Tuin, Parking, Restaurant, Sauna, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Treviso 10 km, Conegliano 30 km, Bassano del grappa 44 km,Venezia 55km,Vicenza 60 km, Padova 70km, Brussel 1206 km

De rust van de open ruimtes en van het interieur zorgt ervoor dat dit hotel een ideale plaats is voor het welzijn. Op twee passen van het voetgangerscentrum van Abano vind je drie grote thermische binnen-en buitenzwembaden en verschillende massageruimtes. Dit hotel is ook geschikt voor families. Het restaurant serveert traditionele gerechten (en biedt ook de mogelijkheid om een dieetmenu op maat te krijgen). Service: Wi-Fi, Bar, Ontbijtbuffet, Lift, Fitness, Tuin, Golf Club, kapper en schoonheidssalon, Verwarmd overdekt zwembad, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Restaurant, Sauna, Solarium, SPA Kamerservice: Airconditioning, Ontbijt op de kamer, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Padova 10 km, Vicenza 42 km, Venezia 50 km, Ferrara 60km, Verona 88 km, Gardameer 110 km, Brussel 1140

Veneto

Il Sogno di Giulietta – Verona

A

2 pers. k superior

Junior suite

2 pers. k deluxe

Junior suite

J. S. Executive

Max nr pers

2

2

2

3

3

89.00

93.00

109.00

115.00

135.00

B C C

27/12-10/01

Max nr pers

2

3

3

1

01/02-30/12

61.60

87.00

145.00

94.30

Toeslag: Babybed 0-1 jaar 20 euro; 3de bed kind 2-9 jaar 40 euro/dag; half pension 37,50 euro; half pension kind 27 euro (kindermenu) Opmerking: 3de bed enkel in superior en junior suite; kleine huisdieren toegelaten 10 euro/dag WWW.EMOZIONI.BE/VEN014A

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

A

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

01/03-28/03 10/05-01/08 23/08-05/09 18/10-19/12 29/03-09/05 02/08-22/08 06/09-17/10 20/12-26/12 21/12-11/01

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt VEN014A

VEN280C

95.00

99.00

124.00

128.00

145.00

109.40

113.60

139.60

143.80

161.50

105.00

109.00

134.00

138.00

155.00

Korting: 40% kind 2-6j, 25% kind 7-12j, 15% +13j (vanaf deluxe); Half pension 6 euro Toeslag: Babybed 15 euro (maaltijden ter plaatse te betalen); kleine huisdieren 20 euro/dag Opmerking: Minimum 3 nachten; single op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/VEN280C

Uw voordeel: Kind 0-6j gratis van 28/06-02/08

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in logement en vol pension

51


EMILIA ROMAGNA

Emilia Romagna Emilia-Romagna, in het noorden begrensd door de kronkelingen van de Po-vallei en in het zuiden door de Apennijnen, is een boeiende streek met een rijkdom aan historische steden, badplaatsen en natuurparken.

www.emozioni.be

De steden Bologna en Ravenna, de stranden van Rimini en Riccione en het regionale park van de Apennijnen zijn daar een voorbeelden van. Emilia-Romagna is ook de geboortestreek van talrijke beroemde personages.

52

De verkenning van Emilia-Romagna is ondenkbaar zonder kennis te maken met de talrijke gastronomische producten, die hebben bijgedragen tot de roem van de streek, o.a. de « Culatello », de Parmaham en de Parmezaanse kaas. Als je het echte Italië zoekt, moet je deze streek zeker bezoeken : je zal er mensen ontmoeten die heel open zijn, harde werkers, maar die van het leven weten te genieten.

In de hoofdstad van Emilia-Romagna, Bologna, vind je de oudste universiteit in heel Italië. Bologna is dan ook een zeer belangrijke universiteitsstad. Voor het vervoer is dit het centrale knooppunt van snelwegen en de spoorlijnen. Voor de gastronomie: de lasagne en de tortellini komen oorspronkelijk van hier. In Bologna worden ook verschillende beurzen gehouden: als dit het doel is van uw reis, is het aan te raden vooraf te reserveren. Het is een gebiedmet twee gezichten. Het centrum en de binnenkant van Emilia worden gedomineerd door de vlakte. De buitenkant en de zee vertonen een meer open omgeving, waarbij we Fellini en de Casadei orkesten moeilijk kunnen vergeten. Om nog maar te zwijgen over de “strozzaprete”, een typische droge pasta.


Nh De la Gare – Bologna

Hotel Touring is rustig gelegen, in hartje Bologna, op wandelafstand van Piazza Maggiore, San Domenico en het gerechtshof. De taverne, een oude kelder van de broeders van Sint-Procole, stelt u een overheerlijk ontbijtbuffet voor terwijl u in de bar van lokale aperitieven kunt genieten alsook op het terras op de vijfde verdieping. De recent gerenoveerde kamers zijn kleurrijk en smaakvol ingericht, allen met parket of betegeld. Service: Tuin, Wi-Fi, Garage Kamerservice: Kluisje, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: In het centrum, Luchthaven Bologna 12 km, Ravenna 80 km, Modena 55 km, Ferrara 47 km

Hotel NH Bologna De la Gare is het ideale hotel voor wie Bologna wil ontdekken. Dit hotel bevindt zich in het centrum van de stad, vlakbij het station en op wandelafstand van de belangrijkste historische bezienswaardigheden en winkels. Piazza Maggiore, San Petronio en de alom bekende Torre degli Asinelli en Garisenda bevinden zich vlakbij. De kamers bieden alle modern comfort en zijn stijlvol bemeubeld. De regionale keuken van het restaurant Amarcord is zeer gekend in Italië. Service: Wi-Fi, Tuin, Garage, Bar, Restaurant Kamerservice: haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: In het centrum, Luchthaven Bologna 12 km, Ravenna 80 km, Modena 55 km, Ferrara 47 km

emilia romagna

Touring – Bologna

Producten DOP en IGP Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt ERO018B

2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

3

1

A

01/01-28/02 01/07-31/08 01/12-30/12

64.10

91.10

50.00

93.20

B

01/03-30/06 01/09-30/11

77.60

104.60

62.80

106.70

Opmerking: Gedurende beurzen prijzen op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/ERO018B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10%, not refundable, enkel geldig in

sommige periodes van het jaar

De Emilia Romana heeft een grote gastronomische traditie. De keuken is “stevig”, overvloedig en rijk. De hoekstenen zijn natuurlijk de verse pasta’s, dikwijls bereid met eieren. Dit is het moment om er op te wijzen dat de beroemde “Ragu à la Bolognaise” niets te maken heeft met deze overweldigende rode saus. Maar de streek is ook rijk aan producten DOP en IGP, waarvan sommige bekend zijn op wereldniveau. De bekendste is de “Parmigiano Reggiano” en, in dezelfde zone blijvend, de Parmaham. Minder gekend, maar even belangrijk, is de welriekende Azijn van Modena en de “Culatello van Zibello”, een van de belangrijkste worsten. Dan is er nog de “Grana Padano”, de “Coppa Fiacentina” en nog meer… Smakelijk!

www.emozioni.be

DOP= benaming voor beschermde omgeving IGP= beschermde geografische indicatie

53


EMILIA ROMAGNA

Admiral – Riccione

Lungomare – Riccione

S Hotel Admiral is één van de weinige hotels in Riccione direct aan het strand. Het familiale management en de mogelijkheid om meerdere talen te spreken, zorgen voor een zeer professioneel en zorgvuldig onthaal. De kamers hebben alle modern comfort en een balkon met zicht op de stad of op de zee (frontaal of lateraal). Het hotel beschikt ook over een privé parking. Het restaurant biedt een lokale en/of internationale keuken met keuze menu’s. Service: Uitgerust strand, Zwembad, Wi-Fi, Bar, Lift, Tuin, Parking, Huisdieren toegelaten, Restaurant Kamerservice: Ontbijt op de kamer Ligging: Stand en centrum 100m, gare 1km, Rimini 11km, San Marino 35 km, Pesaro 31 km, Urbino 50 km, Ravenna 75 km, Bologna 129 km

Het Royal Continental ligt in één van de mooiste delen van Napels. In de zomer is de Lungomare Caracciolo een gekoesterde promenade door de Napolitanen. Niet ver weg is er bijvoorbeeld Il Borgo met zijn kleine restaurantjes. Vanaf het terras, waar het zwembad is, kan men genieten van een prachtig zicht op de baai van napels en het Castel dell’Ovo. Het restaurant van het hotel biedt een traditonele keuken. Service: Bar, Uitgerust strand, Massages, Restaurant, Zwembad, Vergaderzaal, Parking, Wi-Fi, Family Kamerservice: Ontbijt op de kamer, Kluisje, Airconditioning Ligging: Aan het Strand, centrum 200m, Trein Station 1km, Rimini 11km, San Marino 35 km, Pesaro 31 km, Urbino 50 km, Ravenna 75 km, Bologna 129 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

54

2 pers. k zeezicht

Junior suite

Senior Suite Family

Depandance

Max nr pers

3

3

4

5

5

A

03/05-06/06 07/06-12/06 06/09-26/09

69.70

103.20

116.60

150.10

150.10

B

89.80

130.00

150.10

183.60

183.60

EMR495B

K std zeezicht en balcon

2 pers. k sup zeezicht

1 pers. k zeezicht

C

27/06-07/08 20/08-29/08

113.90

154.10

187.60

221.10

221.10

Max nr pers

2

2

1

D

08/08-19/08

140.70

180.90

227.80

261.30

261.30

01/01-31/12

65.70

72.40

76.40

Korting: 1 kind 0-5 jaar gratis; 50% kind 6-12 jaar; 30% 13-18 jaar (niet geldig voor 1 nacht) WWW.EMOZIONI.BE/EMR495B

2 pers. k standaard

01/05-02/05 13/06-26/06 30/08-05/09

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A

EMR425B

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 50% kind 2-11 jaar; 3de+4de bed 47 euro Toeslag: Half pension 27 euro; Vol pension 47 euro WWW.EMOZIONI.BE/EMR425B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04), behalve in D


toscana

Toscana

Het groene hart, dat de bijnaam “gouden driehoek” kreeg (Sienna, San Gimignano en Firenze) is één van de meest suggestieve locaties van de wereld. In de Chianti streek is een tour per vespa aan te bevelen om haar panoramische routes en haar pittoreske dorpjes te ontdekken. Dat is ook zo voor Val d’Elsa. In het park van Val d’Orcia met haar zonnebloemen en cipressen is menig film opgenomen. Als Chianti de

streek is van harmonie, dan is Val d’Orcia de streek van contrast: de rode klei van de bergkammen vormen onregelmatige en fascinerende reliëfs. Ook Arezzo en haar provincie mag je niet te verwaarlozen. Tenslotte is ook la Maremma een streek om te ontdekken, woest en puur. Het land van de Etrusken, een ongewijzigd landschap dat tussen de bergen en de zee wisselt in een unieke opeenvolging van panorama’s. De Maremma heeft een uniek ecosysteem, zichtbaar in de reservaat van Argentario. Natuur, cultuur, gastronomie en … kunst: als er al een volk is dat gewend is aan de schoonheid van Italië, dan zijn het de Toscanen. Zij woonden altijd in een levend museum: van Lucca tot Sienna, van Pienza tot San Gimignano en van Volterra tot Firenze.

www.emozioni.be

Door haar grote verscheidenheid biedt Toscane een antwoord op de vraag van elke bezoeker. De zee biedt u de keuze tussen de “mondaine” Riviera en de prachtige kusten van “l’Argentario”. De Riviera is ideaal voor gezinnen met tieners, terwijl het zuiden meer geschikt is voor koppels die willen genieten van een droomomgeving.

55


firenze

Firenze Tegelijkertijd een kleine en een grote stad. Klein in haar historisch centrum dat men zeer gemakkelijk te voet kan doorlopen van Santa Maria Novella naar Santa Croce, van Piazzale Michelangelo naar de Boboli-tuinen. Groot omwille van haar schoonheid aan monumenten en kunstwerken. Stel je een stad voor waar op hetzelfde moment kunstenaars hebben gewerkt, symbolen van de Renaissance. Stendhal verloor zoveel kennis en was ontroerd door de schoonheid van de stad: en deze schoonheid staat open voor iedereen, zonder enige onderscheid.

De excursies Wij kunnen voor U publieke excursies organiseren voor de belangrijkste bezienswaardigheden : Historisch centrum, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, enz. Indien op het moment van publicatie van de brochure de prijzen nog niet gekend zijn, gelieve ons te contacteren via uw reisagent. Indien gewenst kunnen wij eveneens privé tours organiseren.

Onze stokpaardjes Firenze is een openluchtmuseum en tegelijkertijd een te beleven ervaring. Uiteraard zijn de « must » geconcentreerd in een relatief kleine zone : van de Duomo tot de Ponte Vecchio, van de Battistero tot de Piazza della Signoria. We moeten ook de belangrijkste kunstgalerij van Italië niet vergeten, de Uffici, (reservatie sterk aanbevolen) en de Accademia. Daarnaast zijn er ook onze « ervaringen » : de markt van de San Lorenzo, het uitzicht bij zonsondergang vanaf de Piazzale Michelangelo en de tuinen van Boboli.

Cadeaupakket

www.emozioni.be

Wij kunnen voor U week-ends in Firenze organiseren, à Florence, inclusief diner, privé bezoek van het centrum en de Uffici.

56

Transfers De luchthaven van Firenze is een city-luchthaven. Wij kunnen voor U een privé transfert organiseren indien U de wachtrijen voor een taxi wilt vermijden. De prijs is € 55 per traject.


Grand Hotel Minerva – Firenze

Hotel Pierre – Firenze

Villa Tolomei – Firenze

Gelegen in een rustige zone van Firenze, op de linkeroever van de Arno, kan men vanaf Hotel Silla op enkele minuten te voet het centrum bereiken. Verkregen na aanpassing van het Demidoff paleis, gelegen in de San Niccolo wijk, stelt Hotel Silla aan zijn gasten een rustig en elegant kader voor. Service: Bar, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Minibar, Satelliet TV Ligging: Arno 50m, Centre 500m, Ponteveccio 750m, Duomo 1km, Gare 2 km.

Dit exclusieve viersterren hotel is een zeldzame mix van kunst en design: het interieur werd ontworpen door twee hedendaagse architecten Detti en Scarpa, de buitenkant geeft uit op het zeer centrale Piazza Santa Maria Novella, een belangrijk merkteken van de kunst van de Renaissance. Grand Hotel Minerva ligt in de centrale stadszone op wandelafstand van alle voornaamste bezienswaardigheden. Vanaf het groot terras heeft men een uniek panorama over de ganse stad. Tijdens de zomer kan men gebruik maken van het zwembad. Service: Zwembad, Wi-Fi, Garage, Bar, Restaurant, Parking Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, haardroger, Satelliet TV, Minibar Ligging: Centrum, Uffizi 950m, Ponte Vecchio 900m, Accademia d’Arte 900m, station 400m

Hotel Pierre is gelegen in het hart van het historische centrum van Firenze en is daardoor het ideale startpunt voor liefhebbers van kunst en cultuur alsook voor shopaholics om deze prachtige stad te ontdekken. Op wandelafstand ben je bij de meest belangrijke bezienswaardigheden: Piazza Duomo, Piazza Signoria, Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, enz. Service: Wi-Fi, Bar, Parking Kamerservice: Airconditioning, Flatscreen, haardroger, Kluisje, Satelliet TV, Communicerende kamer, Minibar Ligging: Centrum, Accademia d’Arte 200 m, Duomo 500m, Uffizi 500 m, Ponte Vecchio 400 m, station 1km, Luchthaven Firenze 6 km

Villa Tolomei ligt op 3 km van het centrum van Firenze. Deze ligging is ideaal voor wie Firenze wil ontdekken en wil verblijven in een rustige omgeving, voorzien van alle comfort. De suites zijn ook ideaal voor families. Het zwembad zorgt voor ontspanning na een lange dag sightseeing Service: Fitness, Parking, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Porta Romana 1.5 km, Centrum 3km, Ponteveccio 4 km, Duomo 5km, Trein station 5 km.

firenze

Silla – Firenze

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

TOS476B

A

2 pers. k classic

2 pers. k superior

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

3

1

01/08-31/08

50.90

63.00

42.90

65.70

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Max nr pers

3

3

1

A

06/01-11/01 16/01-04/03 08/03-25/03

83.10

100.50

136.70

B

01/11-15/11 01/08-31/08

100.50

120.60

160.80

02/01-05/01 26/03-30/04 28/06-31/07

121.30

146.10

174.20

178.20

221.10

B

01/04-30/04

60.30

69.70

64.30

88.40

C

C

01/09-31/10 19/06-30/06 01/05-14/06

73.70

84.40

59.00

107.20

D

12/01-15/01 01/09-25/10 01/05-15/05 25/05-14/06 19/06-27/06

150.10

D

15/06-18/06

142.00

163.50

113.90

221.10

E

05/03-07/03 16/05-24/05 15/06-18/06

178.20

201.00

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS477C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

3

4

1

A

12/01-31/03

88.80

101.90

118.10

138.10

164.40

B

01/04-31/07 01/08-31/08 01/09-31/10

177.50

223.10

256.30

315.00

393.80

301.50

Korting: 1 kind 0-3j gratis; 50% kind 4-12 jaar Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/TOS476B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 3de bed op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/TOS221B

Korting: Babybed + 3de bed gratis; half pension 0-9 jaar gratis Toeslag: Half pension +10 jaar 57 euro WWW.EMOZIONI.BE/TOS477C

Uw voordeel: Welkomdrink bij aankomst; Honeymoon : fruit + fles spumante

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor

Uw voordeel: 4 nachten betalen + 1 gratis tot 26/10; welkomdrink bij

afreis)

aankomst; Honeymoon : fruit + fles spumante bij aankomst

bij aankomst; babybed gratis

www.emozioni.be

TOS221B

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

57


chianti www.emozioni.be

58

Acquaviva – Casole d’Elsa (Siena)

Borgo di Cortefreda – Tavarnelle Val di Pesa

Castello di Spaltenna – Gaiole in Chianti

Papessa – San Donato in Poggio

Hotel Acquaviva is gelegen in Chianti, regio Val d’Elsa, in een zeer gunstige positie om het gebied van de Gouden Driehoek (Firenze - San Gimignano - Siena) te ontdekken. Op het platteland is dit resort geboren uit de rehabilitatie van de voormalige “cascinali.” In de decoratie zijn er veel elementen terug te vinden van dit landelijke verleden. Het restaurant serveert naast de gekende Italiaanse ook typische Toscaanse gerechten. Dit resort is ideaal om Siena, Volterra, San Gimignano, Casole d’Elsa te bezoeken en te geniet van een paar ontspanningsmomenten in het wellness-centrum of in één van de twee zwembaden. Ook geschikt voor gezinnen. Service: Restaurant, Zwembad, Fitness, Massages, Speelruimte voor kinderen, Sauna, Bar, Tuin, Parking, Wi-Fi, Fietsen Kamerservice: Balkon, Terras, Airconditioning, haardroger, Jacuzzi, Satelliet TV, Kluisje Ligging: Poggibonsi en San Gimignano 21,5 km, Tavernelle 42,4 km, Siena 45,4 km, Firenze luchthaven 50,8 km, Firenze 68,8 km, Pisa 84,6 km, Lucca 138 km, Bruxelles 1271 km

Dit charmehotel, wiens architectuur de lijnen van het harmonieuze landschap volgt, ligt in het hartje van de Chianti streek. De Chianti streek is een gouden driehoek tussen de steden Firenze, Arezzo en Sienna. De eindeloze wijngaarden en de glooiende heuvels zorgen voor een eeuwig vergezicht. Hotel Borgo di Cortefredda heeft grote comfortabele kamers, een mooi zwembad en een uitstekend restaurant. Het is het ideale vertrekpunt om Firenze te bezoeken. Service: Parking, Zwembad, Restaurant, Bar, Fietsen, Fitness, Garage, Tuin, Massages, Sauna, Wi-Fi Kamerservice: haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: Tavernelle 2 km, San Gimignano 23 km, Poggibonsi 16 km, Siena 46 km, Firenze 35 km, Pisa 86 km, Lucca 100 km, Brussel 1234 km

Il Castello di Spaltenna ligt in Gaiole, in het hart van de Chianti, op 20 minuten van Siena, een uur rijden van Firenze en slechts enkele minuten van Radda, Panzano, Greve of Castellina. De kamers bieden alle comfort en een prachtig uitzicht over de vallei of het klooster. De gasten kunnen genieten van de rust van het platteland en de schoonheid van het omliggende landschap. Uiteraard zijn er heel ook wat faciliteiten aanwezig naast paardrijden en golf spelen in de nabijheid. Service: Bar, Parking, Restaurant, Tuin, Wi-Fi, Zwembad, Fietsen, Fitness, Garage, Massages, Sauna, Verwarmd buitenzwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Satelliet TV, Jacuzzi, Minibar, Kluisje Ligging: Centrum 1 km, Siena 29 km, San Gimignano 48 km, Firenze 50 km, Arezzo 54 km, Trasimeno meer 78 km, Pisa 150 km

U bent hier in hartje Toscane, omringd door de mooie heuvels van de Chianti, een uitzonderlijke ligging om de kunststeden zoals Sienna en Firenze (30 km) en San Gimignano (20 km) te bezoeken. Van hieruit overheerst men het ganse historisch dorp van San Donato in Poggio. La Papessa is vooral een perfect functionerend agrarisch bedrijf dat olijfolie en wijn produceert die u ter plaatse kan proeven tijdens uw verblijf. In de stenen gebouwen vol oude charme zijn moderne appartementen ingericht. Service: Parking, Wi-Fi, Zwembad, Bar, Restaurant Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Satelliet TV, Terras Ligging: San Donato in Poggio 800 m, Florence 35 km, Siena 32 km, San Gimignano 28 km, Pise 128 km, Brussel 1 250 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per appartement per nacht in logies

TOS027B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

2

4

1

A

31/01-02/04 07/04-30/04 01/11-20/12

57.60

73.70

91.10

B

03/04-06/04 01/05-22/05 28/09-31/10

69.70

87.10

103.20

23/05-27/09

80.40

C

97.80

113.90

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis; 50% 4de bed kind 0-12 jaar; 20% 3de + 4de bed volw. Toeslag: Half pension volw. 36 euro, kind 3-12 jaar 23 euro Opmerking: Honeymoon : fles Spumante op de kamer bij aankomst WWW.EMOZIONI.BE/TOS027B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3); 3 nachten betalen +1 gratis van 07/04-26/04 + 01/05-22/05; 6 nachten betalen + 1 gratis van 23/05-20/09 (niet cumuleerbaar)

TOS152C Max nr pers

A

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS225B

A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

3

4

4

01/04-30/10

130.00

148.70

175.50

238.50

285.40

Korting: 1 kind 0-5 jaar gratis; 6-12 jaar 28 euro; volw. 50 euro Toeslag: Half pension 60,50 euro Opmerking: Honeymoon : fles spumante bij aankomst; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/TOS225B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/5 van 01/04-

31/10 voor verblijven van minimum 3n); 5+1 van 01/04-24/10

B C D

28/02-17/04 26/09-30/10 02/05-29/05 12/09-25/09 18/04-01/05 30/05-03/07 29/08-11/09 04/07-28/08

Quadri 4+2 pers.

Bilo plus

Trilo 4 pers.

Trilo sup. 4 pers.

Quadri

2

2

4

4

6

512.00

532.50

665.60

686.10

844.80

645.10

665.60

839.70

860.20

1,126.40

768.00

798.70

993.30

917.40

949.40

1,003.50 1,351.70

1,226.80 1,248.00 1,621.40

Toeslag: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 1/4 bij aankomst vanaf 12/5); gratis BBQ bij min. 10 logés de 1ste maandag vh verblijf; gratis bezoek aan de wijnkelders en degustatie Opmerking: Van 23/6 tot 7/9 aankomst en vertrek op zaterdag; zwembad geopend van 1/5 tot 30/9 WWW.EMOZIONI.BE/TOS152C


Hotel Sovestro – San Gimignano

Piccolo Castello – Monteriggioni

Garden Siena – Siena

Il Casolare di Bucciano is ondergedompeld in het mooie landschap van San Gimignano en bevindt zich tussen Volterra en Siena. De eenvoudige en comfortabele kamers zijn ingericht volgens de Toscaanse traditie. Deze agriturismo heeft een grote tuin en zwembad wat prachtig panoramisch gelegen is net tegenover San Gimignano. Hier wordt je hartelijk verwelkomd door familie Biagini, die iedere avond typische Toscaanse gerechten bereidt vergezeld van eigen geproduceerde wijnen. Service: Parking, Restaurant, Tuin, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Satelliet TV, Jacuzzi, Minibar, Kluisje Ligging: San Gimignano 3 km, Colle di Val Elsa 14 km, Volterra 25 km, Siena 45 km, Firenze 50 km, Pisa 80 km

Hotel Sovestro geniet van een ideale ligging : een aangename wandeling van 25 min brengt U in het centrum van San Gimignano, een van de meest pittoreske toscaanse stadjes. Het is een gebouw dat zich horizontaal uitstrekt naar de gewoonte van de landelijke Toscaanse architectuur. Het restaurant « Da Pode » stelt een lekkere toscaanse keuken voor in een zeer traditioneel kader. Het extra voordeel van dit hotel is het familiaal beheer dat van het huis een unieke ervaring maakt voor elke gast. Service: Bar, Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Parking, Restaurant, Wi-Fi, Fietsen, Zwembad, Fitness Kamerservice: Airconditioning, Balkon, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Terras, Jacuzzi Ligging: San Gimigano 1 km, Poggibonzi 12 km, Siena 45 km, FIrenze 56 km, Zee 70 km, Pisa 80 km, Livorno

Monteriggioni is een van de meest pittoreske stadjes van Val d’Orcia. Het was een oud fort belast met de verdediging van Siena. Tegenwoordig is het een stad omgeven door vestingwerken van vorige eeuw. Het hotel Piccolo Castello ligt op minder dan 2 km van het dorp. Het is een neoclassicistisch gebouw van Siena, dat perfect in het landschap past. Het restaurant « la Ducareccia » stelt een lokale keuken voor volgens oude legende, die wilde dat er gezorgd werd voor de maaltijden van de soldaten die belast waren met de verdediging van Sienna Service: Bar, Fietsen, Fitness, Tuin, Massages, Parking, Restaurant, Sauna, SPA, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Jacuzzi, Airconditioning, Kluisje Ligging: Dorp 2 km, Siena 19 km, San Gimignano 27 km, Volterra 36km, Firenze 53 km, Brussel 1260 km

Hotel Garden is nabij het historische centrum van Sienna gelegen. Geboren in 1960 uit de herstructurering van een prestigieus paleis uit de XVIII eeuw, ligt het op een benijdenswaardige panoramische locatie, in een grote tuin met eeuwenoude bomen en rozentuinen. Het restaurant « La Limonaia » stelt een lokale keuken voor met traditionele italiaanse gerechten. In de zomer kan men genieten van het zwembad en een tennisveld. Ideaal voor wie op wandelafstand van Sienna wil logeren en toch het plattelandsgevoel te hebben. Service: Garage, Zwembad, Fietsen, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Minibar, Satelliet TV, Airconditioning, Kluisje Ligging: Siena 7,1 km, Poggibonsi 27 km, San Gimignano 41,8 km, Tavernelle 51 km, Firenze 65,8 km, Firenze luchthaven 80,8, Pisa 146 km, Lucca 138 km, Bruxelles 1.249 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

TOS233C

2 pers. k classic

3 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

3

3

1

A

01/01-27/03 01/11-28/12

53.80

B

06/04-22/05 04/10-31/10

C

28/03-05/04 23/05-03/10

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS224B Max nr pers

A

01/03-30/11

2 pers. k classic

1 pers. k classic

3

1

57.60

91.10

TOS354B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Junior suite

Max nr pers

2

2

4

A

07/01-29/05 26/09-25/12

68.90

74.10

81.90

82.50

B

30/05-19/06 05/09-25/09

81.90

88.40

94.90

63.80

102.50

C

20/06-03/07 15/08-04/09

88.40

94.90

110.50

73.80

106.30

D

04/07-14/07

93.60

100.10

115.70

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 50% 4-12 jaar; 30% +13 jaar Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten WWW.EMOZIONI.BE/TOS224B

Korting: 1 kind 0-6 jaar gratis; 50% kind 7-12j Toeslag: Half pension 36,50 euro; Half pension kind 0-3j ter plaatse te betalen WWW.EMOZIONI.BE/TOS233C

Uw voordeel: 4 nachten betalen +1 gratis van 12/09-25/11

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 01/03)

TOS345B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

4

3

1

A

02/01-31/03 22/10-30/12

56.30

67.00

81.70

B

01/04-31/05 01/07-31/08

76.40

90.50

107.20

C

01/06-30/06 01/09-21/10

84.40

96.50

123.30

Korting: 1 kind 0-10 jaar gratis; 30% +11 jaar Toeslag: Half pension 36 euro WWW.EMOZIONI.BE/TOS354B

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 3de bed kind 4-6j gratis, 50% 7-12j; 30% volw. Toeslag: Half pension 36,50 euro Opmerking: Honeymoon : fles prosecco + fruitmand in de kamer WWW.EMOZIONI.BE/TOS345B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/4); 5% bij reservering tot 30 dagen vooraf; 6 nachten betalen + 1 gratis; Honeymoon : fles spumante + fruitmand

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3 van 7/130/6 + 03/07-14/08); 4+1 van 04/05-31/5 + 03/07-31/07 en 6+1 van 01/09-31/10

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

SIENA E SAN GIMIGNANO

Casolare di Bucciano – San Gimignano

59


siena

Castel Monastero – Castelnuovo Berardenga

Castel Monastero is een voormalig klooster waarvan de bouw uit de 11 eeuw dateert. Gelegen in de heuvels op 20 km van Siena biedt dit hotel kamers en suites in Toscaanse rustieke stijl voorzien van alle comfort zoals je van een resort verwacht. Hier verrijk je jouw ervaringen met verfijnde culinaire voorstellen (mogelijkheid om kooklessen te volgen) en een wellnesscentrum, perfect geïntegreerd in de structuur. Het is een beetje als een privé gehucht, alleen voor jou. Service: Bar, Fitness, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Parking, Restaurant, Sauna, SPA, Fietsen, Tuin, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Flatscreen, Minibar, Satelliet TV Ligging: Luchthaven Firenze 86 km, Sienna 28 km, Arezzo 48 km, San Gimignano 70 km, Perugia 90 km, Lago Trasimeno 60 km

www.emozioni.be

Over tornooien en klokken

60

In de late Middeleeuwen was Toscane onderverdeeld in onafhankelijke stadsstaten. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen tot onderling wedijveren tot op vandaag de dag. De inwoners van Pisa kunnen die van Livorno niet luchten, om nog maar te zwijgen over de Florentijnen die niemand kan hebben. Sterker nog: wijken binnen dezelfde stad wedijveren onderling, zoals in Siena waar drie keer per jaar de verschillende « contrade » elkaar bestrijden in een paardenrace (Palio). Verder zijn er ook nog Middeleeuwse feesten, zoals de « calcio fiorentino » en de « Giostra del saracino » van Arezzo, waarbij de kampioen van de wijk de anderen uitdaagt tijdens een typisch paardentornooi.

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension TOS257C

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

2 pers. K presitge

Junior suite

Max nr pers

2

2

3

4

A

20/03-30/04 17/08-31/08 04/10-28/11

190.70

215.30

262.00

311.20

B

01/05-28/05 05/07-13/08

221.40

252.20

301.40

350.60

C

29/05-04/07 14/08-16/08 01/09-03/10

239.90

270.60

319.80

375.20

J. Suite plus

Exclusive Suite

TOS257C Max nr pers

4

4

A

20/03-30/04 17/08-31/08 04/10-28/11

329.60

341.90

B

01/05-28/05 05/07-13/08

369.00

541.20

C

29/05-04/07 14/08-16/08 01/09-03/10

393.60

608.90

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed kind 3-11 jaar 40 euro; +12 jaar 134 euro WWW.EMOZIONI.BE/TOS257C


Dit prachtige hotel ligt op slechts 100 meter van de kathedraal van Pienza. Na wat oude Kerken en prachtige monumenten in de buurt te hebben verkend, is er niets beter dan een frisse duik te kunnen nemen in het buitenzwembad. De kamers bieden uitzicht op de oude stad, het platteland van de Val d’Orcia en het klooster zelf. Chef-kok Michele is echt gepassioneerd door de traditionele Toscaanse keuken en zijn restaurant beschikt over een rijke wijnkelder. Service: Garage, Restaurant, Tuin, Zwembad, Wi-Fi, Parking Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Centrum, Montepulciano 13 km, Montalcino & Chinaciano Terme 22 km, Trasimeno meer 41 km, Siena 52 km, Firenze 128 km

Het WCR Casanova heeft een uitzonderlijke ligging, temidden van het Natuurpark van Val d’Orcia, op enkele kilometers van de kunststeden van de streek. Bovendien schenkt het bijzondere aandacht aan het welzijn. Bij aankomst zult u versteld staan van het zicht op de vallei, omkaderd door de kleine stadjes Pienza, Radicofani en Montalcino. Ook verrassend is de absolute stilte van dit domein, op wandelafstand van het oude stadje San Quirico d’Orcia. Het wellness centrum Casanova is de ideale plaats om te beantwoorden aan het estetisch, psychisch en mentaal welzijn of te ontsnappen aan de drukte van de stad en te ontspannen midden in de natuur. Door middel van therapeutische en esthetische programma’s verbinden de behandelingen het lichaam met de geest die wedijveren met de zoektocht naar een globaal intern evenwicht Service: Bar, Fitness, Massages, Ontbijtbuffet, Parking, Restaurant, SPA, Tennis, Tuin, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Pienza 10 km, Siena 48 km, San Gimignano 89 km,Trasimeno meer 60 km, Rome 210 km, Pisa 227 km, Etruskisch riviera 110 km, Brussel 1311 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A

TOS227B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

2

2

3

13/03-02/04 07/04-30/04 01/07-13/08 23/08-31/08 01/10-31/10

54.30

61.60

71.00

78.40

85.80

B

01/05-29/05 04/06-30/06 01/09-30/09

61.00

68.30

78.40

85.80

99.20

C

03/04-06/04 30/05-03/06 14/08-22/08

68.30

82.40

92.50

100.50

107.20

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed kind 3-5j 16 euro; 6-12 jaar 23 euro; +13j 29,50 euro Opmerking: Single op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/TOS227B

Uw voordeel: 4 nachten betalen + 1 gratis van 01/05-29/05 + 04/06-13/08

+ 23/08-31/08

Borgo San Pietro Relais – Cortona Arezzo

val d`‘’orcia

Casanova – San Quirico d’Orcia

Hotel Borgo San Pietro bevindt zich aan de voet van de Cortona, een oude Etruskische stad ten zuiden van Toscane. Het is een oude boerderij uit de 17e eeuw die haar origineel karakter wist te behouden. Gelegen in een oase van rust en veel groen biedt dit hotel een vredig verblijf aan haar gasten alsook het gemak om de toeristische plaatsjes te ontdekken. Service: Fietsen, Fitness, Massages, Parking, Zwembad, Wi-Fi, Bar, Tuin, Speelruimte voor kinderen, Restaurant Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Cortona 7 km, Trasimeno meer 20 km, Arezzo 26 Km, Montepulciano 40 km; Pienza 46 km, Siena 73 Km, Firenze 103 Km, Perugia 83 Km, Assisi 93 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

TOS459B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

TOS151B

2 pers. k standaard

Junior suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

3

Max nr pers

2

4

1

A

63.00

74.40

113.90

A

28/03-03/04 07/04-23/04 27/04-30/04 04/05-07/08 30/08-31/10

01/04-30/04 01/10-15/10

72.20

85.80

107.90

B

01/05-30/06 01/09-30/09

68.30

79.70

113.90

B

04/04-06/04 24/04-26/04 01/05-03/05 08/08-29/08

C

01/07-31/08

74.40

85.80

113.90

97.50

110.50

Korting: 1 kind 0-13 jaar gratis; 20% +14 jaar / Toeslag: Demi pension 42 euros WWW.EMOZIONI.BE/TOS151B

137.80

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 3de bed kind 3-12j 29,50 euro; +13j 60,50 euro Toeslag: Half pension 43 euro WWW.EMOZIONI.BE/TOS459B

Uw voordeel: 7 nachten betalen + 1 gratis van 01/04-15/10

www.emozioni.be

Chiostro di Pienza – Pienza

61


LUCCA, PISA E RIVIERA

Hotel Ilaria & Residenza dell’Alba – Lucca

Casale le Torri – Ponsacco

Hotel Kyrton – Forte dei Marmi

Versilia Palace – Marina di Pietrasanta

In een voetgangersstad vind je Ilaria net op de grens: je kan er met jouw auto toekomen en die parkeren in de tuin. Vanaf hier ga je te voet of per fiets op ontdekking in dit stedelijke juweeltje, Lucca genaamd. Het hotel biedt een attente service en de kamers zijn comfortabel ingericht. Dit hotel beschikt ook over drie restaurants in de stad: elk van hen stelt een zeer goede keuken voor, maar verschilt in stijl. Service: Bar, Parking, Wi-Fi, Fietsen, Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Satelliet TV, Ligging: Lucca, Luchthaven Firenze 70km, Pisa 20 km, Viareggio 28 km

Casale Le Torri is een oud landhuis op een heuvel omringd door wijngaarden en olijfbomen en heeft de typische structuur van de Toscaanse landhuizen weten te behouden. Casale Le Torre biedt alle comfort om uw verblijf nog aangenamer te maken: zwembad, parking, vergaderzaal en een televisiekamer. Het restaurant serveert typische streekgerechten. Bij Casale le Torri kunt u kiezen tussen een verblijf in het hotel of in de residentie. Dankzij de gunstige ligging kan je van hieruit mooie uitstappen maken naar het noorden, naar het Etruskische gebied in Toscane of aan de Riviera. Service: Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Bar, Fietsen, Tuin, Parking Kamerservice: Airconditioning, Minibar Ligging: Pisa 30 km, Lucca 57 km, Viareggio 63 km, Firenze 65 km, Siena 94 km, Bruxelles 933 km

Gelegen in Forte dei Marmi, de gekendste badplaats aan de Toscaanse Riviera, is hotel Kyrton een klein hotel dat ontspanning biedt. Inderdaad kan U hier genieten van de zee die zich op 250 m bevindt, zonder de nadelen van het verkeer te ondervinden. De woonwijk waar het hotel zich bevindt is ook erg rustig. U kan hier ook genieten van een klein zwembad en een goede keuken. Het hotel beschikt eveneens over een parking. Service: Bar, Fietsen, Lift, Uitgerust strand, Tuin, Parking, Restaurant, Snack bar, Solarium, Zwembad, WiFi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Strand op 100m, Forte dei marmi 3 km, Lucca 29 km, Pise 38 km, Levanto 75 km, Firenze et San Gimignano 110 km, Brussel 1134 km

Dit kleine stadje aan de Tosacaanse Riviera was zeer dierbaar voor Jean-Michel Folon: deze belgische artiest woonde er geruime tijd. Het aangename stadje ligt vlakbij Forte dei Marmi, waar u de schoonheid van de Riviera terugvindt, zonder snobisme. Hotel Versilia Palace ligt vlak tegenover de zee en biedt haar gasten alle comfort. Service: Wi-Fi, Bar, Parking, Restaurant, Zwembad, Fietsen, Garage, Tuin, Speelruimte voor kinderen, Verwarmd buitenzwembad Kamerservice: Kluisje, Airconditioning, Satelliet TV, Minibar, haardroger, Balkon Ligging: Aan het strand, Forte dei marmi 3 km, Lucca 29 km, Pisa 38 km, Levanto 75 km, Florence en San Gimignano 110 km, Brussel 1134 km, Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

2 pers. k superior

Suite

Max nr pers

2

3

4

1

A

04/01-31/03 02/11-29/12

64.30

77.70

134.00

100.50

B

01/04-31/07 01/09-11/09 15/09-28/10

103.20

117.30

172.90

163.50

C

01/08-31/08

95.10

109.90

164.80

150.10

D

12/09-14/09

231.80

239.90

408.70

408.70

www.emozioni.be

TOS259B

62

TOS486C

2 pers. k low cost

2 pers. k classic

Family

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

4

1

A

28/03-12/06 29/08-30/10

41.30

45.00

45.00

56.30

B

13/06-26/06

56.30

60.00

60.00

67.50

C

27/06-07/08

71.30

78.80

78.80

85.00

D

08/08-28/08

96.30

106.30

106.30

115.00

1 pers. k classic Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt TOS395B

2 pers. k 1 pers. k standaard standaard

Max nr pers

4

1

A

07/01-26/06 29/08-31/12

57.60

88.40

B

27/06-28/08

64.30

95.10

• WWW.EMOZIONI.BE/TOS259B

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis; 50% 3de bed volw.; 50% 4de bed kind 0-12j Toeslag: Half pension 29,50 euro WWW.EMOZIONI.BE/TOS395B

Uw voordeel: Honeymoon : fles spumante op de kamer

Uw voordeel: Uw voordeel: 3 nachten betalen + 1 gratis van 07/01-26/06

Korting: 1 kind 0-6 jaar gratis in superior + suite; 3de bed +6 jaar 44 euro

en 29/08-31/12

Korting: 1 kind 0-6j gratis; 50% kind 7-11j; 30% +12 jaar Toeslag: Half pension 16 euro Opmerking: Huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/TOS486C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04); 4 nach-

ten betalen + 1 gratis van 28/03-26/05 + 04/09-26/10; 6 nachten betalen + 1 gratis van 27/05-01/08; Honeymoon : fles prosecco en fruitmand bij aankomst

TOS036B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Max nr pers

3

2

3

1

A

29/03-02/04 07/04-23/04 27/09-10/10

46.90

54.90

64.30

87.10

B

03/04-06/04 24/04-28/05 20/09-26/09

69.70

75.00

89.80

124.60

C

29/05-25/06 06/09-19/09

87.10

95.10

108.50

143.40

D

26/06-06/08 23/08-05/09

113.90

126.00

138.00

170.20

E

07/08-22/08

180.90

190.30

202.30

261.30

Korting: 1 kind 0-4j gratis; 50% 5-8 jaar, 30% 9-12 jaar, 20% +13j Toeslag: Half pension 22 euro Opmerking: Kleine huisdieren gratis WWW.EMOZIONI.BE/TOS036B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 45 dagen voor afreis); 3 nachten betalen + 1 gratis van 23/3-30/05 en 01/09-06/10; 6 nachten betalen + 1 gratis van 31/05-13/06 en 23/08-31/08


umbria

Umbria

Het is in Assisi waar Francesco Bernardone werd geboren, veel later werd hij religieus, stichter van de franciscaner en tegenwoordig baas van Italië. Met San Francesco, werd ook Santa Chiara, oprichter van de Clarissen geboren in Assisi. Cimabue, Pietro Cavallini en misschien Giotto werkten de decoratie van de basiliek van de Heilige af. Vele plaatsen zijn bedevaartsoorden in Umbrië: Assisi (beneden de “Portiuncola” van Sint Franciscus is nog steeds zichtbaar), Cascia met Santa Rita. Maar soms

zijn echte edelstenen discreter, zoals de prachtige kerk van Santa Chiara in Assisi. Het groene hart verwijst ook naar de groene en de vruchtbare natuur. Deze ligging tussen de heuvels en de Apennijnen met een gematigd klimaat is altijd een groot voordeel geweest voor de landbouw en de veeteelt: Het is zo dat men in Umbrië tegelijkertijd kan proeven van een landelijke, eenvoudig en heerlijke keuken. Een ander grote buur veroorzaakt veel bezorgdheid in het rustige Umbrië: te midden van oorlogen en invallen op het toekomstige Italiaanse kapitaal, hebben verschillende dorpen een defensieve positie bij de top van de bergen aangenomen. Dit is hoe de echte wonderen zoals Todi, Gubbio en anderen werden geboren.

www.emozioni.be

Het groene hart van Italië is de bijnaam van deze regio zo gelijk en toch zo verschillend van de “omvangrijke” buur. Het hart definieert haar centrale ligging op het schiereiland. Het hart is ook het symbool van de spiritualiteit binnen de mens en Umbrië is zeker het spirituele centrum van ons land.

63


umbria

Relais Il Cantico della Natura – Montesperello di Magione

Zonder twijfel de ideale omgeving voor een verblijf als koppel of met familie. Men kan uitstappen doen om deze schitterende omgeving te ontdekken en tegelijkertijd genieten van deze biologische agriturismo. Het is een charmant huis met zicht op het Trasimeense meer en op enkele km’s van het nabijgelegen Toscane. Lid van Ecoworldhotel, is het een volledige eco-vriendelijke structuur : ethische vakanties voor uw kinderen, die bovendien gratis zijn tot 10 jaar. Mogelijkheid tot hotel formule of enkel verblijf. Service: Bar, Restaurant, Fitness, Massages, Parking, Sauna, Fietsen, Tuin, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Jacuzzi Ligging: Trasimeno meer 4 km, Perugia 18 km, Castigline del Lago 31 km, Assisi 40 km, Arezzo 62 km, Siena 94 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt UMB278B

www.emozioni.be

Communicating rooms 4

Max nr pers

2

08/01-02/04 08/04-30/04 01/10-23/12

85.80

B

24/12-07/01

90.50

B

03/04-07/04 01/05-30/09

92.50

UMB278B

1 pers. k standaard

App. Superior

Max nr pers

1

6

A

08/01-02/04 08/04-30/04 01/10-23/12

103.20

B

24/12-07/01

120.60

B

03/04-07/04 01/05-30/09

123.30

A

64

2 pers. k superior

65.30

Junior suite

Suite

2

2

91.10

123.30

100.50

130.70

103.20

132.70

2,479.00

Korting: 1 kind 0-10 j gratis Toeslag: 3de bed 40 euro; degustatiemenu 48 euro Opmerking: Huisdieren toegelaten, niet in het restaurant; minimum verblijf 2 nachten, 1 nacht op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/UMB278B

Uw voordeel: Aperitief bij aankomst, typisch geschenkje bij vertrek

Mystiek Umbria Sommigen schrijven het mystieke karakter van het gebied toe aan zijn ongerept landschap, aan de diepe link tussen mens en natuur. De mystiek heeft niets te maken met de tijdelijke geest van de Romeinse Curie, vanwaar Umbrië afhing : het is aangeboren en ouder. De iconische figuur is natuurlijk San Francesco : de man die met de dieren sprak (verbinding met de natuur). Ook bekend (maar weinig mensen weten dat hij in Umbrië geboren is, in Norcia) is San Benedetto, stichter van de kloosterorde, de belangrijkste in de middeleeuwen. Men zou ook nog Santa Chiara of Santa Rita kunnen vermelden, maar het doel is hier alleen maar om het geestelijke karakter van Umbrië te benadrukken, waaraan men gevoelig is, ongeacht hun geloof, op voorwaarde gevoelig te zijn voor deze puur natuurlijke omgeving.


Corte del Lupo – Nocera Umbra

Het is een voormalig Franciscaner klooster aangepast tot hotel : de kamers bevinden zich in de voormalige slaapzalen van de monniken en in een gebouw in de tuin. De fysieke locatie is uitzonderlijk want het hotel kijkt uit over de vallei van Collepepe. Maar ook zijn geografische ligging is ideaal indien U elke dag Umbrië wil gaan ontdekken : U bent halverwege op de as die Perugia en Terni verbindt, zowel het Noorden als het Zuiden. Service: Bar, Fitness, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi Ligging: Todi 20 km, Perugia Montefalco en Bevagna 25 km, Assisi 43 km, Spoleto 50 km, Trasimeno 50 km, Cascata delle Marmore 70 km, Norcia 83 km, Spello, Firenze en Roma 180 km, Brussel 1350 km

umbria

Abbazia di Collemedio – Collazzone

Umbrië is het groene hart van Italië. Oostwaarts worden de reliefs steeds belangrijker door de Apennijnen. Aan de voet van deze regio, fascinerend en wild, bevindt zich de agriturismo Corte del Lupo. Ideaal voor een ontspannende vakantie te midden van de natuur en aan de rand van het zwembad, vergezeld van een prachtig landschap of … zeer actief, met de mogelijkheid om paard te rijden, rafting te doen of deltavliegen. Corte del Lupo is een echte agriturismo : dit wordt weerspiegeld in de keuken op basis van lokale producten. Gelegen tussen Gubbio, Assisi en Spello is Corte del Lupo ook de ideale plaats om deze regio te ontdekken. Service: Speelruimte voor kinderen, Restaurant, Wi-Fi Kamerservice: Terras Ligging: Dorp 6 km, Assisi 26 km, Spoleto e Grotte di Frasassi 50 km, Perugia 62 km, Trasimeno Meer 70 km, Norcia 88 km, Brussel 1390 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

2 pers. k standaard

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

1

A

01/01-30/04 04/11-28/12

87.60

115.40

68.10

B

01/10-03/11

102.90

130.70

73.70

C

01/05-18/07 23/08-30/09

107.00

134.80

77.80

D

19/07-22/08

126.50

154.30

87.60

Korting: 1 kind 0-7 jaar gratis; 50% kind 8-11j; 30% kind 12-18j Toeslag: Half pension 25,50 euro; vol pension 48,50 euro WWW.EMOZIONI.BE/UMB474A

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis in alle periodes; Honeymoon : fles

spumante en chocolade

www.emozioni.be

UMB474A

65


cascate della marmora www.emozioni.be

66

De watervallen van Marmora Het Noorden van Umbrië met Perugia, Assisi en het Trasimeense Meer, heeft altijd meer toeristen aangetrokken dan het Zuiden. Toch heeft het Zuiden ook interessante aantrekkingspunten. Spoleto is niet alleen een mooie stad maar ook organisator van het Festival « dei due mondi ». Er zijn ook prettige locaties zoals Amelia en Narni. Als ik klein was sprak men over « onze Niagara » in de Nerarivier, een waterval van 165 meter hoogte en één van de grootste in Europa. De naam « Marmora » komt van de aanwezigheid van kalkzouten in de rotsen die langs de waterval liggen. Men zei dat het marmer was (« marmo » in het Italiaans).


le marche Altijd was dees verlaten top mij dierbaar, En deze heg, die schier naar alle kanten De blikken afsluit van de verste kimmen.

Deze verzen zijn het begin van een poëzie, de mooiste van de Italiaanse literatuur: Het oneindige van Giacomo Leopardi. Hoewel het een universeel thema is, de menselijke beperkingen op het oneindige, verwijst hij naar de heuvel die zich in zijn geboortestad Recanati bevindt. Hier is een belangrijk eerbetoon aan hem opgedragen. Mooie steden zoals Recanati zijn er in overvloed in le Marche (Marken) : Ascoli Piceno en haar magische plaatsjes, Macerata en haar openlucht opera, Tolentino, Piobbico. Maar het stadje dat domineert en het symbool van de mooiste Italiaanse kunststeden meer dan waard is, is zonder enige twijfel Urbino. Titiaan en Raphael werkten er, in een tijdsperk waarin le Marche

van Montefeltro één van de favoriete plaatsen was van beroemde kunstenaars die op zoek waren naar een goede sponsoring. Land van cultuur en land van de strijd, zoals die tussen Gioacchino Murat en de Oostenrijkers in 1815 in de buurt van het kasteel de la Rancia (Borgo Lanciano). Niet ver van Borgo Lanciano bevindt zich één van de wonderen van le Marche, de grotten van Frasassi (zie pag. 65). Meer richting kust krijg je prachtige landschappen te bewonderen zoals in Conero dichtbij Ancona. Als laatste hebben we het nog even over de muziek: vaderland van Gioacchino Rossini en Beniamino Gigli. Le Marche is een ideale bestemming voor lyrische muziekliefhebbers.

www.emozioni.be

Le Marche

67


MARCHE E ABRUZZO www.emozioni.be

68

Borgo Lanciano – Castelraimondo

U bent hier in een natuurlijke en artistieke omgeving van grote waarde : vlakbij het Kasteel van Lanciano, de prachtige omgeving van de Monti Sibillini en een paar kilometer verder naar beneden de grotten van Frasassi. De stranden van de Marche bevinden zich op een klein uurtje rijden. Dit geheel herinnert aan het platteland, in een harmonieuze geest met een landelijke atmosfeer. Het Wellness Center Kimben Spa is de beautyfarm referentie van de streek. Het restaurant « I due Angeli » stelt een geraffineerde en hedendaagse keuken voor met als bron de traditionele keuken. De Relais Borgo Lanciano is de ideale vakantie voor diegenen die een prachtige regio willen ontdekken, buiten de platgetreden paden en logeren in een authentieke italiaanse omgeving van hoogwaardige kwaliteit. Service: Bar, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad, SPA, Verwarmd buitenzwembad, Fietsen, Massages, Sauna Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Jacuzzi, Communicerende kamer Ligging: Perugia 30 km, Assisi 39 km, Trasimeno meer 45 km, Gubbio 65 km, Spoleto 76 km, Rome 170 km, Florence 250 km, Brussel 1413 km

Grotte di Frasassi Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt MAR119B

2 pers. k superior

2 pers. k executive

Junior suite

1 pers. k superior

Max nr pers

2

3

3

1

A

18/08-31/10 03/11-26/12 07/01-03/04 07/04-10/08

75.00

79.70

89.80

99.20

B

11/08-17/08 01/11-02/11 27/12-31/12 04/04-06/04

79.70

89.80

99.80

109.90

Korting: 1 kind 0-11 jaar gratis Toeslag: Half pension 32,50 euro; Vol pension 65 Euro WWW.EMOZIONI.BE/MAR119B

Uw voordeel: Toegang SPA gratis (kinderen niet toegelaten)

In de gemeente Genga, in het hart van de Apennijnen, bestaat er een ondergronds paradijs, namelijk de grotten van Frasassi. Hoewel er al opzoekingen verricht werden in de periode tussen de twee wereldoorlogen, gebeurde de eerste belangrijke ontdekking in 1948 met het eerste deel van de Grotta del Fiume. Speleologen vonden in de jaren ‘70 een kleine opening waaruit sterke luchtstromingen kwamen. Door een kei in deze opening te laten vallen, ontdekten ze een holte van meer dan 100 m diepte. Inderdaad, zij ontdekten de Grotta del vento, die “Abîme d’Ancôme” werd gedoopt. Het is op dit ogenblik het meest indrukwekkende deel van het bezoek: 180 m lang, 100 m breed en 200 m diep. Met een ingenieus bedacht lichtspel kan je genieten van de schoonheid van de stalactieten en stalagmieten. In samenwerking met de speleologen van Frasassi kan je avonturentrajecten voor beginners meemaken. Dankzij een loopbrug kunnen de toeristen een prachtig gegidst bezoek brengen aan de grot.


Agriturismo La Campana – Montefiore dell’Aso (AP)

Marche

Casa Bucolica Ca’ Virginia – Montecalvo in Foglia

S In het zuiden van de Marche heb je een regio die alle belangrijkste bezienswaardigheden van het hele schiereiland samenvat: kunststeden, zee, bergen. Het betreft Piceno, waarvan Ascoli de waardige hoofdstad is. Maar van hier kan je naar Macerata en Tolentino in het noorden. Het agriturismo Le Campane is ontstaan door een herstructurering van twee voormalige “Casali” uit de negentiende eeuw. Een beetje in de hoogte gelegen wat leidt tot verfrissende briesjes tijdens de warme zomerdagen. Het is de ideale oplossing voor degenen die houden van gezinsvakanties in een authentieke landelijke omgeving in de Marche. Service: Fietsen, Speelruimte voor kinderen, Zwembad, Restaurant, Tuin, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Balkon Ligging: Dorp 5 km, San Benedetto 16 km, Fermo 33 km, Ascoli Piceno 53 km, Macerata 70 km, Ancona e Loreto 80 km, Brussel 1411 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt MAR406C

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt MAR208B

2 pers. k standaard

2 pers. k standaard

Max nr pers

2

A

01/01-31/05 01/09-31/12

44.20

Max nr pers

2

01/03-30/06 01/09-31/10

B

01/06-31/07

57.00

A

55.40

C

01/08-31/08

69.80

B

01/07-31/08

72.60

Toeslag: Babybed 20 euro/nacht; kind 3-12j 33 euro WWW.EMOZIONI.BE/MAR208B

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 50% 3-10j; 10% 3de/4de bed volw. Toeslag: Babybed 10 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten WWW.EMOZIONI.BE/MAR406C

Uw voordeel: Gratis toegang tot de SPA

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van

www.emozioni.be

Het country house Ca’ Virginia is in de heuvels van Montefeltro gelegen, in de regio van Urbino. Het is een landelijk huis van de XIV eeuw, gerestaureerd met lokale materialen. Volledig autonoom op het vlak van energie, verdient Ca’ Virginia de definitie van « green hotel area ». De kamers zijn voorzien van alle modern comfort met inachtneming van het rustieke aspect van de streek. In de schuur hebben de eigenaars een wellness-centrum gerealiseerd. Het restaurant stelt een avondmaal voor met een keuzemenu van drie gerechten en ‘s middags een snack op basis van verse gegrilde groenten, pizza of focaccia. Ca ’Virginia is ook het paradijs voor fietsliefhebbers : inderdaad, het maakt deel uit van de gecertificieerde Road bike Holidays hotels. Service: Fietsen, Fitness, Tuin, Massages, Minigolf, Parking, Speelruimte voor kinderen, Rest met tafel buiten, Restaurant, Sauna, SPA, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Badjas, Flatscreen, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Urbino 18 km, San Marino 41,6 km, Gubbio 78 km, Perugia 118 km, Bruxelles 1278km

69


Abruzzo

Abruzzo De Abruzzen grenzen aan Latium, de Marken, de Adriatische Zee en de hoge toppen van de Apennijnen. Het landschap varieert van 0 m hoogte aan zee tot de 3000 m hoge top van de Gran Sasso en biedt zowel een symfonie van prachtige landschappen en uitzichten als een perfecte mix van natuur, cultuur en een grote dosis authenticiteit.

www.emozioni.be

Historische steden zoals l’Aquila en Chieti, kuststadjes zoals Vasto en Roseto, 100 dorpjes met hun witte stranden, kronkelende straatjes en uitgestrekte wijngaarden, boulevards beplant met palmbomen maken van de Abruzzen een ideale bestemming voor iedereen: van gezinnen tot fietsers, van wandelgroepen tot motorrijders, enz.

70

De Vibratavallei situeert zich in het Noordoosten van de Abruzzen en strekt zich uit over een vallei waar de gelijknamige rivier stroomt, de zogenaamde Vibrata en stroomt tot de grens met de Marken. De Vibratavallei bestaat uit een twaalftal dorpen. Oorspronkelijk kleine heuvelachtige of vissersdorpjes die er in geslaagd zijn een groot deel van hun traditie en authenticiteit te

behouden. De talrijke wijn- en olijfgaarden wisselen elkaar af op de zonovergoten heuvels en op heldere dagen kunnen we genieten van de zon die uit de Adriatische Zee rijst. Alba Adriatica, Tortoreto en Martinsicuro zijn gelegen aan de zee en hebben lange, witte stranden en een bijna 15 km-lange zeedijk. De andere 9 dorpen Sant’Omero, Corropoli, Sant’Egidio, Ancaramo, Nereto, Torano, Civitella del Tronto en Colonella, zijn in de heuvels gelegen en sommigen onder hen hebben nog oude stadsmuren of wachttorens. Colonella is geografisch gelegen op de grens tussen de Marken en de Abruzzen. Al wandelend door het pittoreske dorpje adem je een zuivere lucht in en ontdek je een aantrekkelijke dorpskern met haar typische steegjes en pleintjes met kleine cafeetjes waar je een espresso drinkt en ondertussen een praatje maakt met vrienden. De steile straatjes en lange trappen brengen je dan naar het hoogste punt van het dorp met haar klokkentoren en een adembenemend uitzicht over het glooiende landschap.


Villa Susanna degli Ulivi – Colonnella

Abruzzo

Meripol – Alba Adriatica

S Familietradities maken van ‘Meripol’ een warm en gastvrij hotel waar iedereen zich zeer snel welkom en thuis voelt. Dit hotel komt onmiddellijk uit op de promenade. Ook heeft dit hotel een overheerlijke keuken waar je als gast zeer snel het gevoel krijgt dat je daadwerkelijk op vakantie bent. Van hieruit kan je lange wandelingen maken langs het strand of op de avenue waar je op tijd en stond een drankje kan nuttigen in één of andere gezellige bar. Service: Bar, Parking, Restaurant, Tuin, Zwembad, Animatie, Baby Club (1-3), Uitgerust strand, Speelruimte voor kinderen, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Koelkast, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Ascoli Piceno 34 km, Civitella del Tronto 44 km, Pescara 65 km, Ancona 100 km, Macerata 86 km, Rome 230 km, Brussel 1426 km

Dit is een zeer elegant en verzorgd wellness hotel gelegen tussen bergen en zee. Mooie kamers uitgerust met een terras van circa 15m2 om te kunnen genieten van een adembenemende zonsopgang. Het restaurant serveert typische streekgerechten met een rijk en gevarieerd groentenbuffet. Dit charmant familiehotel is geschikt voor ieder die op zoek is naar een typische Italiaanse ervaring. Service: Parking, Wi-Fi, Zwembad, Massages, Restaurant, Sauna, Tuin, Uitgerust strand, Fietsen Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Terras, Koelkast Ligging: Zee 3 km, Ascoli Piceno 34 km, Civitella del Tronto 42 km, Pescara 71 km, Ancona 95 km, Macerata 80 km, Rome 230 km, Brussel 1420 km

Prijs per persoon per nacht in vol pension 2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

Junior suite

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

1 pers. k classic

Max nr pers

4

3

5

A

01/05-12/06 05/09-30/09

67.00

73.70

81.70

29/08-04/09 13/06-19/06

Max nr pers

2

2

2

1

B

76.40

84.40

91.10

A

01/01-19/06

28.80

38.40

43.80

45.20

B

20/06-03/07 07/09-30/09

41.10

50.70

56.20

56.20

C

04/07-07/08 22/08-06/09

52.10

61.70

67.10

79.50

D

08/08-21/08

63.00

72.60

78.10

86.30

C

20/06-03/07

83.10

91.10

97.80

D

04/07-31/07 22/08-28/08

89.80

97.80

104.50

E

01/08-09/08

96.50

104.50

111.20

F

10/08-21/08

117.90

127.30

134.00

ABR113B

Korting: 50% kind 0-5 jaar; 40% kind 6-12j; 20% +13j; half pension 5 euro Toeslag: Verblijf minder dan 3 nachten 20% Opmerking: Uitgerust strand GRATIS, ligbed 4 euro; kleine huisdieren toegelaten 8 euro/dag WWW.EMOZIONI.BE/ABR112B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% kind 2-5j; 30% kind 6-11j; 10% kind 0-12j in communicerende kamers Toeslag: Half pension 20 euro; babybed 20 euro/dag; toegang Wellness 20 euro/persoon Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten 5 euro/dag WWW.EMOZIONI.BE/ABR113B

Uw voordeel: FAMILY PLAN 2 volwassenen + 2 kinderen (0-12j) = 3

Uw voordeel: Gratis Wifi, mountain bikes

www.emozioni.be

ABR112B

71


ABRUZZO

Roses – Roseto Degli Abruzzi

Dit hotel heeft een schitterende locatie: ligt direct aan een privé-strand en heeft ook een grote tuin van 20.000 m2 vol eeuwenoude olijfbomen, palmbomen en andere mooie planten. Hier kom je tot rust, ver van het dagdagelijkse lawaai, en vind je plezier en relax aan één van de 2 zwembaden. Alle kamers beschikken over een balkon, tot een grootte van 40 m2. Het restaurant serveert heerlijke streekgerechten, en je kan zowel buiten als binnen eten. Service: Parking, Tuin, Wi-Fi, Zwembad, SPA, Animatie, Baby Club (1-3), Fietsen, Uitgerust strand, Garage, Mini Club (4-11), Speelruimte voor kinderen, Restaurant, Bar Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Satelliet TV, Terras, Balkon, Flatscreen, haardroger, Minibar, Klein Balkon, Jacuzzi Ligging: Aan het Strand, Roseto Degli Abruzzi 2 km, Pescara 40 km, Ascoli Piceno 67 km, Ancona 128km, GranSasso 87km, Rome 230 km, Brussel 1455 km

Prijs per persoon per nacht in kamer in vol pension

www.emozioni.be

ABR114B

72

2 pers. k standaard

Family Suite

White Suite

Roses Suite

Max nr pers

5

5

5

5

A

01/05-12/06 06/09-30/09

77.70

87.80

112.60

132.70

B

13/06-26/06 31/08-05/09

84.40

94.50

119.90

140.00

C

27/06-10/07

90.50

100.50

126.00

146.10

D

11/07-07/08 23/08-30/08

95.80

105.90

130.70

150.80

E

08/08-22/08

126.00

136.00

160.80

180.90

Korting: 50% kind 2-11j; 30% +12j Toeslag: Kind 0-1j/2 volw. 25 euro/dag (maaltijden ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; betalend strand WWW.EMOZIONI.BE/ABR114B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04); kind tot

12j/2 volw. gratis van 11/05-18/06 + 01/09-30/09

Trabucchi De « Trabucchi » zijn oude « machines om te vissen » typisch voor de kusten van Abruzzo. Langs een houten brug komt U in een kamer vanwaar antennes vertrekken. Deze antennes houden netten vast en worden bediend door een weegsysteem om naar boven of naar beneden te gaan. Van fenicische oorsprong, werden de « Trabucchi » in de oudheid gebruikt om te vissen zonder op zee te moeten gaan. De netten werden verplaatst door de vissers die zo probeerden om de visscholen te vangen. Onlangs werden de « Trabucchi » verlaten omdat de regio Abruzzo besloten had ze toe te vertrouwen aan restaurateurs. Vandaag wordt er een typische keuken op basis van vis geserveerd, in een prachtig kader (de plaatsen zijn beperkt, reservatie is aangeraden).


lazio

Lazio

In het noorden van Rome begint de provincie Viterbo en de Etruskische landerijen, van Tarquinia naar het Bolsena meer. De Etrusken hadden de meest geraffineerde cultuur in het voormalige panorama. Net zoals de hedendaagse Griekse cultuur (De Etrusken kennen een oudere oorsprong), werd de Etruskische geabsorbeerd door de Romeinse cultuur. Vergeet niet een wandeling te maken naar het meer van Bracciano. Ten zuiden van Rome, ontdekt u de Riviera Ulysses, een aantal prachtige stranden en rotsachtige landtongen, zoals de rotsachtige kaap van Sperlonga en meer in het bijzonder de beroemde grot van Tiberius. Deze behoren tot de favoriete stranden van de inwoners van

Latium. In het achterland beschermt een natuurreservaat de ongerepte landschappen. Rond Rome heeft het gebied van de Castelli Romani niets te benijden met het naburige Toscane: dorpen behielden hun middeleeuws karakter, een prachtige natuur, een samenhang van “Parco Naturale dei Castelli Romani”. De streek zal u verrassen: van Ariccia tot Castel Gandolfo (hier zetelt de paus in de zomer), van Frascati (bekend voor een kleine witte wijn) tot Genzano of Grottaferrata. De ontdekking van Lazio begint in Rome, de hoofdstad. “Vacanze romane” zingt een Italiaanse groep, al lachende over de clichés die verwijzen naar Rome: Anita Eckberg in de Trevifontein die schreeuwt: “Marcello!”, koffie Rosati en het hoofdkwartier van de heer Ripley… die van de droom! Behalve dat... de droom daar vóór u staat; wandel te voet van Palazzo Farnese naar de Galleria Borghese (neem uw tijd en een koffieboon omhuld door chocolade bij Greco). Dit is de metropool om te voet te ontdekken.

www.emozioni.be

Lazio is een regio in Midden-Italië waar natuur en geschiedenis nauw zijn verbonden. Barokke Kerken, villa’s van de 17e eeuw, middeleeuwse dorpjes en de pracht van het oude Rome concurreren met de charme en de schoonheid van het landschap. Haar ligging in het hart van het schiereiland heeft er bijna op een natuurlijke manier voor gezorgd dat het de voormalige bakermat van de Italiaanse beschaving is.

73


roma

Roma Rome De speciale sfeer van deze oude wereldstad is het resultaat van eeuwen geschiedenis beleefd in het centrum van de wereld, waar verschillende beschavingen samenkomen. Sinds het alarm van de ganzen van het Capitool die de stad redde van de avonturiers van Brenno, tot aan de inval van de Italiaanse troepen aan “Porta Pia”, waardoor Rome de hoofdstad werd van het nieuwe Italië, de geschiedenis van Rome bevat een deel van de wereldgeschiedenis. De antieke wereld, de renaissance, het neoclassicisme en de barok vormen samen een fascinerend geheel. In de kleine verborgen straatjes of op de typische markten vind je nog de volkse ziel van Rome, zoals in de moderne meesterwerken van Rossellini of De Sica.

Excursies (prijs per persoon) Hieronder vindt U de publieke excursies die U ter plaatse kan doen. Wij kunnen ook een exclusieve gids boeken voor een halve of een volledige dag.

zijn. De « Villa Farnesina » met de fresco’s van Raphaël is ook interessant. Het ligt aan de voet van de Fontanone, waar men op de middag naartoe moet gaan voor de 3 kanonschoten. Vanop de Gianicolo heeft U een prachtig uitzicht op de stad, alsook een mooi park en een botanische tuin. Beneden bevindt zich Trastevere met de prachtige kerken van Santa Cecilia en Santa Maria. Net voorbij de Tiber naar Santa Maria en een beetje verder naar het centrum San Giorgio in Velabro. Deze kerken zijn intieme getuigenis tegen de stroom in Vaticaanstad. Ook niet te vergeten de Galeria Borghese (verplichte reservatie) en zijn unieke stukken : Canova, Caravage, Titien.

Cadeaupakket Wij kunnen voor U week-ends in Rome organiseren, inclusief diner, excursie.

Transfers Vanaf Fiumicino of Ciampino privé taxi van 1 tot 3 personen met chauffeur, prijs per traject (luchthaven – hotel in de stad of terug) : € 55

Het vaticaan – het museum van de Sixtijnse kapel en de Basiliek (buitenkant) duur 4 uur € 55.00 De rijke collecties van de Pausen en de prachtige kapel. Met deze excursie vermijdt U lange wachtrijen. Het oude Rome duur 4 uur € 57.00 Een rondleiding door de sites die getuigen van de grootsheid van het oude Rome : Collosseum, het Forum en het Capitool.

www.emozioni.be

Het hart van Rome duur 3 uur € 39.00 Piazza Navona, het Panteon, de Trevi fontein : alle symbolische plaatsen van de hoofdstad.

74

Onze stokpaardjes Rome is een enorme werkelijkheid. Indien U gepassioneerd bent door zijn oudheid raden wij een bezoek aan de termen van Caracalla en aan de ’Appia Antica aan. Deze laatste werd ook de « Regina Viarum » genoemd, door de bouw van nieuwe technieken die bepalend


Columbus – Roma

Dei Borgognoni – Roma

Bernini Bristol – Trevi, Roma

Columbus is gelegen in de wijk van het Vaticaan, in de spectaculaire Via della Conciliazione die eindigt aan de kolonnen van Bernini. Het hotel was een voormalig paleis en is een oase van rust in een sober en charmevol milieu, met ruime kamers en gedecoreerde gangen. Het restaurant la Veranda is een exclusief adresje voor de stad Rome. Service: Bar, Ontbijtbuffet, Vergaderzaal, Parking, Huisdieren toegelaten, Restaurant, Wi-Fi, Tuin Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Satelliet TV, ADSL, haardroger, Balkon Ligging: Centrum, Vaticaan, Colloseo 2 km

Ondergebracht in een klein paleisje van ‘700 geniet Hotel Dei Borgognoni van een zeer goede ligging om zich naar Trinità dei Monti, Piazza di Spagna of Piazza Navona te begeven. Desondanks zijn centrale ligging geniet het toch van de rust in de Via Bufalo. De tuinen van Villa Borghese bevinden zich op 5 min lopen. Hier vindt u in het hartje van de stad, rustige en kalme plekjes en waant u zich in een andere wereld. Service: Garage, Bar, Wi-Fi, Fietsen, Massages, Parking Kamerservice: Minibar, Airconditioning, Satelliet TV, Kluisje Ligging: Centrum, Vaticaan 2.8 km, Colloseo 1.8 km, Piazza di Spagna 450 m, Piazza Navona 1 km, metro 450 m

Het Hotel Bernini Bristol dankt zijn prestige gedeeltelijk aan zijn uitzonderlijke ligging aan de Piazza Barberina met zijn « Fontana del Tritone ». Hier begint ook de beroemde Via Veneto en via de Via del Tritone komt U in het monumentale centrum van de stad. Het hotel biedt zowel klassieke als moderne kamers, met alle comfort maar vooral met een schitterend zicht op Rome, het mooiste museum van de wereld. In de wellness kan U zich ontspannen. Service: Garage, Restaurant, Bar, Wi-Fi, Fitness, Massages, Sauna, SPA, Zwembad, Parking Kamerservice: Airconditioning, Flatscreen, Kluisje, Minibar Ligging: Centrum, Vaticaan 3.6 km, Colloseo 1.3 km, Piazza di Spagna 700 m, Piazza Navona 1.6 km, metro 50m

Roma

Regno – Roma

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

LAZ045A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

LAZ481C

2 pers. k classic

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Junior suite

1 pers. k classic

A

06/01-31/01 16/07-05/09

107.70

131.40

194.60

Max nr pers

3

3

3

3

1

B

01/02-31/03 16/11-28/12

111.20

134.80

208.50

A

02/01-24/03 01/07-10/09 01/11-26/12

57.50

65.00

101.30

126.30

101.30

C

01/04-15/07 06/09-15/11 29/12-05/01

133.40

150.10

243.30

B

25/03-30/06 11/09-31/10 27/12-01/01

D

29/12-05/01

146.00

166.80

243.30

65.00

• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ481C

93.80

108.80

133.80

122.50

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt LAZ047C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

3

3

3

3

A

02/01-31/03 01/08-06/09

148.40

161.30

167.70

264.50

316.10

B

01/04-30/04 01/07-31/07

161.30

174.20

180.60

277.40

335.40

C

01/05-30/06 07/09-31/10

219.30

232.20

238.70

341.90

445.10

Korting: 100% kind 0-4j/2 volw. Toeslag: 3de bed 39 euro op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/LAZ045A

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis (niet in classic kamer) WWW.EMOZIONI.BE/LAZ047C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor

afreis van 01/01-31/03 + 16/07-05/09 + 16/11-28/11

afreis (enkel in classic + superior); 3 nachten betalen + 1 gratis in C

www.emozioni.be

De familie Quarta baat sedert lange tijd hotels uit in Rome. In Hotel Regno zal U dit professionalisme ervaren, in een elegant gebouw op een unieke locatie. U logeert hier aan de ene zijde op enkele stappen van de Trevi fontein en aan de andere zijde van de Spaanse Trappen, langs de zeer centraal gelegen Via del Corso. Service: Garage, Wi-Fi, Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Satelliet TV Ligging: Centrum, Vaticaan 2.3 km, Colloseo 1.8 km Piazza di Spagna 500 m, Piazza Navona 1.3 km, metro 1 km

75


lazio

Villa Vecchia – Monte Porzio Catone

Aurora – Sperlonga

Net buiten Rome bevindt zich een beschermd gebied voor haar artistieke en natuurlijke schoonheid : de « Castelli Romani ». Een aangenaam klimaat, schitterende landschappen en boeiende dorpen maken hier een aangename bestemming van, een beetje verstikt door een omvangrijke buur. Villa Vecchia is onstaan door herstructurering van een oude Villa. Het is samengesteld uit het hotel, een weelderig park, een terras met zicht op de « Castelli Romani », zicht op Rome en een wintertuin met planten en sculpturen. Service: Bar, Tuin, Restaurant, Wi-Fi, Fietsen, Parking, Rest met tafel buiten, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Satelliet TV, Minibar Ligging: Monte Porzio Catone 900 m, Frascati 4 km, Roma Termini 30 km, Ciampino 24 km, Fiumicino 48 km

Hotel Aurora ligt direct aan het strand van Sperlonga, een beach resort, op minder dan 2 uur rijden van Rome of Napels. Het is een oase van vrede voor zij die rust en ontdekking willen afwisselen. De ruime en lichte kamers en de gemeenschappelijke ruimtes geven een eerbetoon aan de zee: overal hangen onderwaterfoto’s die de schoonheid van de plaats illustreren. Service: Parking, Tuin Kamerservice: Satelliet TV, Airconditioning, Minibar, haardroger Ligging: Strand, Gaeta 15 km, Cassino 60 km, Frosinone 70 km, Napels 121 km, Rome 149 km, Brussel 1583 km

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

76

LAZ271A

2 pers. k standaard

Max nr pers

2

A

03/01-31/03 01/07-31/08 01/11-28/12

B

01/04-30/06 29/12-02/01

55.60

76.50

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Family

3 pers. k standaard

1 pers. k standaard

2

3

1

51.40 62.60

52.80 73.00

90.40 111.20

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; kind 3-12j 37 euro; kind 13-16j 52 euro; +17j 59 euro Toeslag: Half pension 20 euro; Vol pension 40 euro; babybed 12 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Huisdieren toegelaten (10 euro ter plaatse te betalen) WWW.EMOZIONI.BE/LAZ271A

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03); 6 nach-

ten betalen + 1 gratis van 31/03-30/6+01/09-30/09

LAZ049C

2 pers. k standaard

Valle Del Marta – Tarquinia

Hotel Valle del Marta is gelegen in een spectaculair natuurlijk landschap in de vallei van de Marta rivier en bevindt zich naast de prachtige middeleeuwse stad Tarquinia. Vanuit dit hotel geniet je van de wijngaarden, de mediterrane vegetatie en de platte uitgestrekte velden. Deze Villa is het ideale hotel als je een vakantie wil doorbrengen waar cultuur, kunst en gastronomie centraal staan, en dit in een ontspannen sfeer. Service: Bar, Massages, Parking, Restaurant, Sauna, Tuin, Zwembad, SPA, Fietsen, Rest met tafel buiten Kamerservice: Airconditioning, Flatscreen, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Balkon, Badjas, Koelkast, haardroger, Terras Ligging: Tarquinia 1,5 km, Strand 6 km, Bolsena Meer 40 km, Viterbo 45 km, Rome 90 km, Terni 94 km, Grosseto 84 km, Brussels 1471 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

2 pers. k zeezicht

LAZ144B

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

Max nr pers

2

2

1

A

01/04-31/05 15/09-19/10

63.80

72.50

A

73.20

88.80

83.60

B

01/06-30/06 27/08-14/09

75.60

86.90

08/01-01/04 01/10-19/12 07/04-31/05

B

20/12-07/01 01/06-30/09 02/04-06/04

78.40

94.20

88.80

C

01/07-03/08

92.50

105.00

D

04/08-26/08

107.50

120.00

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 30% kind 2-12j; 30% 3de bed volw. WWW.EMOZIONI.BE/LAZ049C

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis van 01/04-15/06+15/09-31/10; Honeymoon : fles Spumante op de kamer

Toeslag: Kind 2-10j/2 volw. 21 euro, 3de bed 31 euro; Half pension 26 euro, Vol pension 51 euro WWW.EMOZIONI.BE/LAZ144B


campania

Campania

De sleutel om dit alles te begrijpen is volgens ons ... Napels. Een stad waar belangrijke kunstwerken tentoongesteld worden. Kortom Napels is een groot artistiek en cultureel erfgoed. Vergeet ook niet de essentie zelf van hoe het volk leeft (de manieren). Wenst u meer te weten willen komen over Napels, volstaat een bezoekje brengen absoluut niet. Je zou er enkele dagen moeten leven, winkelen in Via Medina, in San Gregorio Armeno wandelen op zoek naar een typisch kerststalletje voor bij u thuis, vis eten of een echte traditionele pizza eten, een bezoek brengen aan kapel van San Severo, enz. Eenmaal als u het prachtig uitzicht vanuit het klooster van San Martino heeft bewondert, weet u ook snel de

Spaanse wijk te appreciëren alom gekend voor zijn smalle straatjes. “Wat hoopt u terug te vinden in Londen, Parijs of Wenen? Dat zal u vinden in Napels. Het is het lot van Europa om Napels te worden. “(Curzio Malaparte). Langs de kust naar het zuiden vindt u het schiereiland Sorrento, dat de prachtige baai van Napels omsluit. Sorrento is een aangename stad waaruit meerdere excursies mogelijk zijn. Slechts een paar kilometer verderop verstoppen de Monti Lattari (bergen) de prachtige “Amalfitaanse kust” met haar dorpen verzonken tussen de zee en de bergen, zoals sieraden in een jurk. Het zuiden van Campania verdient zeker ook een bezoek: het nationaal park van Cilento, de prachtige natuur, de opgravingen van Paestum en de stranden van Palinuro. Niet te vergeten het Koninklijk Paleis van Caserta. Campania is een magische streek die u zal verrassen net zoals u verrast zou zijn, mocht u voor het heilig vuur van de Vesuvius staan.

www.emozioni.be

Het wonder van deze regio, die de 3e Italiaanse metropool is, bevindt zich in een relatief beperkt gebied waar waardevolle bezienswaardigheden zijn: Amalfi, Positano, Pompeii, Herculaneum. De eilanden Capri en Ischia zijn bekend, maar minder gekend in de wereld is het prachtige eiland Procida, die de Golf van Napels omsluit.

77


Napoli

Napoli

www.emozioni.be

Bent u al geweest in Napels of heeft u er enkel maar over horen praten ? In het eerste geval, zeker als u ter plaatse hebt gelogeerd, dan kent u ongetwijfeld het levendige en het menselijke van deze metropool. U heeft de historische schatten ontdekt en gewandeld in de alleszeggende wijken ; en u heeft ook een spektakel bijgewoond in het mythi-

78

sche theater San Carlo. U heeft de baai van Napels en het klooster van San Martino bewonderd. En tot slot heeft u ook de historische pizzeria van Margaretha van Savoye ontdekt. In het tweede geval kan u gemakkelijk een onderscheid maken tussen degenen die erover praten en degenen die nooit voet aan wal zetten.

Niet te missen Deze lijst is niet compleet noch uitputtend, maar volgens ons de « must » om in Napels te bezoeken :

ü In Decumano zijn er een aantal bezoeken te maken, maar men moet vooral genieten van de speciale sfeer in San Gregorio Armeno. Niet ver daar vandaan bevindt zich la Capella de San Severo, prachtig juweeltje van barokke kunst. De gesluierde Christus is een buitengewoon meesterwerk. ü In het thuisland van de muziek is het theater San Carlo één van de belangrijkste van Italie. ü De Musea van Napels zijn uniek : het archeologisch Museum is één van de belangrijkste van de wereld voor de romeinse periode, terwijl Capodimonte een belangrijke kunstgalerij is die ook vlaamse wandtapijten huisvest. ü La Certosa di San Martino domineert de stad en biedt een mooi uitzicht. Ook de terrassen van Castel dell’Ovo! ü De Campi Flegrei zijn het toneel van secundaire vukanisme verschijnselen, interessant te bezoeken, evenals Pozzuoli, mooie omgeving van Napels langs de zee. ü Pompei en Herculanum : de belangrijkste romeinse archeologische zones na Rome; beiden zijn belangrijk en als U tijd heeft la Villa d’Oplonti. ü De Vesuvius : 1 170 m hoogte tot het bovenste gedeelte


Renaissance Naples Hotel Mediterraneo – Napoli

Royal Continental – Napoli

Grand Hotel Vesuvio – Napoli

napoli

Il Convento – Napoli

L Het Royal Continental ligt in één van de mooiste delen van Napels. In de zomer is de Lungomare Caracciolo een gekoesterde promenade door de Napolitanen. Niet ver weg is er bijvoorbeeld Il Borgo met zijn kleine restaurantjes. Vanaf het terras, waar het zwembad is, kan men genieten van een prachtig zicht op de baai van napels en het Castel dell’Ovo. Het restaurant van het hotel biedt een traditonele keuken. Service: Bar, Restaurant, Zwembad, Parking Kamerservice: Kluisje Ligging: Centrum, Luchthaven Napels 10 km, Capri 40 minutes (hydrojet), Pompei e Ercolano 35 km, Vesuvio 40 km, Sorento 56 km Amalfitaanse kust 75 km, Paestum 105 km

CAM051A

1 pers. k 2 pers. k standaard standaard

2 pers. k classic

CAM462B Junior suite

2 pers. k superior

2

2

1

66.30

81.10

114.60

A

13/07-10/09

B

03/04-30/04 27/06-30/08

di - vr ma - ma, za - zo

77.70 69.70

92.50 84.40

136.00 128.00

A

02/01-06/04

di - vr ma - ma, za - zo

B

01/05-26/06 31/08-31/10

83.10 71.00

97.80 85.80

166.20 154.10

07/04-30/04 01/07-12/07 01/05-30/06 11/09-31/10

2

A

01/01-28/02 01/11-31/12

69.50

41.70

55.60

B

01/03-31/03 01/07-31/08

76.50

48.70

59.10

C

C

01/04-30/06 01/09-31/10

90.40

66.00

79.90

Korting: 1 kind 0-11 jaar gratis; 40% 3de bed Toeslag: Classic kamer met balkon en zijdelings zeezicht 8 euro/p/nacht Opmerking: Single en triple op aanvraag; kleine huisdieren toegelaten 13 euro/dag WWW.EMOZIONI.BE/CAM462B

afreis); 10% tot 30 dagen voor afreis

Max nr pers

Max nr pers

3

Uw voordeel: Vroegboekkorting van 10% (reservering 45 dagen vooraf); 3

nachten betalen + 1 gratis van 01/01-30-04+27/06-30/08; 4 nachten betalen + 1 gratis van 01/05-26/06+31/08-31/10

2 pers. k deluxe

CAM266A

01/01-02/04

1

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering tot 60 dagen voor

1 pers. k classic

A

Max nr pers

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis in standard kamer Opmerking: Minimum verblijf van 2 nachten bij aankomst op zaterdag WWW.EMOZIONI.BE/CAM051A

Het Grand Hotel Vesuvio is een exclusief adresje in Napels. De italiaanse zanger Enrico Caruso beschouwde het als « zijn huis » in Napels. Het ligt tegenover de zee, op enkele stappen van Castel dell’Ovo, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale en het Teatro San Carlo. Na de oorlog werd het volledig verbouwd tot de vereiste 5-sterren. Afgezien van het comfort van de kamers, beschikt het hotel ook over het gerenomeerde « Caruso Roof Garden » restaurant. Service: Bar, Wi-Fi, Fitness, Massages, Parking, Restaurant, Sauna Kamerservice: Airconditioning, Satelliet TV, Minibar, Kluisje, Jacuzzi Ligging: Centrum, Luchthaven Napels 10 km, Luchthaven Rome Fiumicino 247 km, Pompei 28 km, Amalfitaanse kust 75 km, Paestum 105 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Hotel Renaissance Mediterraneo is gesitueerd in het hart van Napels, op een steenworp van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Het is sinds 1958 een van de meest bezochte hotels van Napels. De verbouwingen waren klaar in 2005 en heeft het hotel zijn oude elegantie teruggegeven (van de vorige periode blijven enkel de grote ruimten over) Op de 10de etage is een solarium met jacuzzi voor een moment van relax. Er zijn ook familiekamers met voldoende ruimte voor 4 personen. Service: Bar, Fitness, Parking, Restaurant, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Badjas, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Napels luchthaven 6 km, Pompei 27 km, Amalfitaanse kust 60 km, Paestum 100 km

C

2 pers. k executive

1 pers. k deluxe

3

3

1

70.90 63.20

118.80 99.40

120.90 118.20

62.60

97.30

117.50

ma - do vr - zo

69.50 62.60

117.50 97.30

120.20 117.50

ma - do vr - zo

96.60 69.50

124.40 97.30

155.00 124.40

ma - do vr - zo

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis Toeslag: Half pension 31 euro; 3de bed volw. 43 euro; parking 22 euro/dag ter plaatse te betalen Opmerking: Single en triple op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/CAM266A

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM053B

2 pers. k standaard

Junior suite

Suite

3 pers. k 1 pers. k standaard standaard

Max nr pers

2

2

3

3

1

A

03/01-31/03 01/07-31/08

126.00

239.20

312.90

97.80

237.90

B

01/04-30/06 01/09-31/10

155.40

263.30

355.80

117.90

298.80

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: Balkon 20 euro; parking 24 euro/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: 3de bed op aanvraag; alle suites zijn met zeezicht WWW.EMOZIONI.BE/CAM053B

www.emozioni.be

Hotel Il Convento ligt op enkele stappen van de Via Toledo, de grote commerciële slagader van het centrum van Napels, halfweg het Palazzo Reale en het historisch centrum van de stad. Service: Wi-Fi, Garage, Bar Kamerservice: Minibar, Satelliet TV, Airconditioning, Kluisje, haardroger, Flatscreen, Klein Balkon, Terras Ligging: Centrum, Luchthaven Napels 10 km, Luchthaven Rome Fiumicino 247 km, Pompei 28 km, Amalfitaanse kust 75 km, Paestum 105 km

79


sorrento

Hotel Cristina – Sant’Agnello

Grand Hotel la Favorita – Sorrento

Cristina is het ideale hotel voor diegenen die op zoek zijn naar een goed comfort, een goede service, een prachtige locatie en een goede prijs willen. Haar positie in de woonwijk Sant’Agnello garandeert rust, uitzicht op de baai van Napels met de Vesuvius en de mogelijkheid om te voet naar het centrum te wandelen (1,2 km). Vanuit het zwembad kunt u het omringende landschap bewonderen. Het panoramische restaurant biedt een kwaliteitskeuken. Kortom dit hotel is ideaal voor gezinnen en het beschikt ook nog over een betaalparking. Service: Bar, Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Parking, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Sorrento centrum 2 km, Amalfi 30 km, Napels 58 km, Paestum 99 km, Napels Luchthaven 50 km

Het Grand Hotel La Favorita is zeer centraal gelegen in hartje Sorrento. Vanop het grote terras strekt het uitzicht zich uit over de oogverblindende baai van Napels, met de vulkaan Vesuvius aan de horizon. Het hotel bevat zeven verdiepingen, waarvan de kamers met panoramisch zicht en kamers met zicht op de oude stad zich over 4 verdiepingen verdelen. Alle kamers zijn elegant, licht en ruim en smaakvol ingericht. De vloer in aardewerk van Vietri verleent een zowel elegante als lichte sfeer. Service: Garage, Bar, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Flatscreen, Airconditioning, Minibar, Kluisje, haardroger Ligging: Centrum, Strand 100 m, Amalfitaanse kust 18 km, Capri 40 minuten (hovercraft), Pompei en Ercolanium 40 km, Vesuvio 43 km, Luchthaven Napels 55 km, Paestum 100 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

80

CAM242B

A

2 pers. k classic

Max nr pers

3

1

01/03-30/12

93.80

140.70

Korting: 3de bed kind 2-12 j 20 euro/dag Toeslag: babybed 0-2 j 13 euro/dag Opmerking: parking op aanvraag 20 euro/dag WWW.EMOZIONI.BE/CAM242B

CAM054A

1 pers. k classic

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Max nr pers

3

3

3

A

01/04-01/08 16/08-31/10

122.30

144.60

157.10

B

02/08-15/08

146.00

168.20

180.70

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: Babybed 30 euro (ter plaatse te betalen); parking 15 euro/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten 15 euro/dag (ter plaatse te betalen) WWW.EMOZIONI.BE/CAM054A

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3)


Dit is een van The Leading Hotels of The World. Het dateert van het begin van de 14de eeuw en is verspreid over 3 gebouwen. In dit hotel geniet de gast van een absoluut luxe adresje in Sorrento: de elegante sfeer, de salons met de oorspronkelijke versiering in neoklassieke stijl, de professionaliteit van het personeel, de uitmuntende keuken en de schitterende ligging. Een lift verbindt het hotel met de haven, vanwaar de boten naar Capri vertrekken. Service: Zwembad, Parking, Tuin, Bar, Restaurant Kamerservice: Minibar, Kluisje, haardroger, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: Centrum, Strand 100 m, Amalfitaanse kust 18 km, Capri 40 minuten (hovercraft), Pompei en Ercolanium 40 km, Vesuvio 43 km, Luchthaven Napels 55 km, Paestum 100 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM189B

2 pers. k standaard

2 pers. k zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

25/03-02/04 18/10-31/10

44.90

55.80

80.20

B

07/04-23/04 04/10-17/10

52.40

63.20

87.70

C

03/04-06/04 24/04-21/05

63.90

74.80

106.10

D

22/05-06/08 23/08-03/10

72.10

83.00

E

07/08-22/08

87.00

97.90

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM059C

2 pers. std k garden view

2 pers. k zeezicht

2 pers. k dlx zeezicht

Junior suite

Max nr pers

2

3

3

2

27/03-31/03

164.40

121.00

A

203.80

250.00

289.40

B

01/10-31/10

210.60

263.10

315.60

355.00

149.60

C

01/05-30/09

253.10

321.90

400.60

440.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% kind 3-12j; 30% 3de bed volw. (op aanvraag) Toeslag: Half Pension 17,50 euro Opmerking: Honeymoon : fles spumante in de kamer; minimum verblijf 3 nachten WWW.EMOZIONI.BE/CAM189B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed kind 3-11 jaar 142 euro; 3de bed volw. 212 euro; half pension 99 euro Opmerking: Single en triple op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/CAM059C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 8% (reservering voor 31/03), niet

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 5% voor 31/01; 3 nachten betalen +1 gratis van 01/04-30/04 en 01/10-31/10

cumuleerbaar; 6 nachten betalen + 1 gratis van 25/03-31/10

www.emozioni.be

De naam is afgeleid van het feit dat het hotel op een hoogte ligt op het schiereiland Sorrento en domineert aldus twee baaien: in noordelijke richting de baai van Napels en in zuidelijke richting de Amalfitaanse kust. Dit is ongetwijfeld een troef, voor het landschap maar voor de rust. Het hotel is onlangs gerenoveerd en de kamers hebben allemaal een balkon ofwel met uitzicht op de baai van Napels ofwel met zicht naar de tuin waar het zwembad is. Het is ideaal voor diegenen die in familie deze regio wensen te bezoeken en houden van een rustig hotel met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het restaurant biedt u een prachtig uitzicht over de zee en serveert regionale gerechten. Service: Parking, Bar, Restaurant, Zwembad, Tuin Kamerservice: Balkon, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: Sorrento 8 km, Amalfitaanse kust 16 km, Capri 40 minuten (hovercraft), Pompei 33 km, Ercolano 48 km, Vesuvio 54 km, Luchthaven Napels 58 km, Paestum 106 km

Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento

sorrento

Grand Hotel Due Golfi – Sant’Agata

81


COSTIERA AMALFITANA

Villa Franca – Positano

Paradiso Relais – Vietri sul Mare (SA)

Grand Hotel Excelsior – Amalfi Bonadies (Ravello) – Ravello

Positano is één van de magische dorpjes langs de Amalfitaanse kust. Dit dorpje met vele kleurrijke huisjes klimt op de bergwand, alsof het uit de zee rijst. Villa Franca geniet van een ideale ligging: ter hoogte van het dorp kijkt het uit over de ganse baai en biedt tegelijkertijd een oase van rust. Het interieur is gekenmerkt door een intens licht, te wijten aan de witte muren en de grote ramen in alle gemeenschappelijke ruimtes van het hotel, vanwaar men een betoverend zicht heeft. Service: Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Parking, Fitness, Massages, Sauna, SPA Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, haardroger, Klein Balkon Ligging: Centrum 5 minuten te voet, Strand 10 minuten te voet, Amalfi 15 km, Pompei 35 km, Sorrento 18 km, Ercolanium 50 km, Vesuvio 56 km, Paestum 89 km, Luchthaven Napels 63 km

Relais Paradiso is een van de juweeltjes uit de collectie Ragosta: biedt haar gasten luxe en comfort op unieke locaties. Relais Paradiso is gelegen aan het einde of begin van de Amalfitaanse kust, vlakbij het pittoreske dorpje Vietri, bekend om haar mediterrane tegels. Zowel het hotel als de residentie bieden hun gasten een onvergelijkbaar uitzicht op de Golf van Salerno en de Amalfitaanse kust. Het is ideaal gelegen voor diegenen die op zoek zijn naar een exclusieve en intieme plek ... mooie suites met spa op de kamer en een privé terras. Mogelijkheid voor een all Inclusive behandeling en een exclusief gebruik van deze structuur voor uw speciale evenementen. Service: Bar, Tuin, Massages, Parking, Restaurant, Zwembad Kamerservice: Minibar, Terras, Airconditioning, Kluisje, Ligging: Vietri 2 km, Salerno 5 km, Amalfi e Ravello 20 km, Pompei 27 km, Positano 35 km, Vesuvio 40 km, Napoli, Sorrento en Paestum 56 km

Het Grand Hotel Excelsior bevindt zich boven de stad Amalfi, in een rustige omgeving met een prachtig zicht op de kust. Alle kamers zijn voorzien van een balkon met stoelen en met uitzicht op zee. Met de hotel shuttle bereikt men gemakkelijk de lift bij de ingang van het dorp, die toegang geeft tot een klein uitgerust strand. Vanaf hier kan U genieten van een prachtig uitzicht en kennis maken met dit stukje paradijs, de « Amalfitaanse kust » Service: Bar, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning Ligging: Centrum 5 km, Positano 17 km, Sorrento 32 km, Capri 40 minutes (hydrojet), Vesuvio e Pompei 40 km, Napoli 65 km, Paestum 75 km

Ravello Bonadies, gehuisvest in het oude Augustijner klooster (1100), kent een 100-jarige traditie en staat bekend voor een uitstekende gastvrijheid. Het is de ideale bestemming voor alle romantische zielen. Hier kan je je exclusief ontspannen en genieten van adembenemende panorama’s. Geniet ook van superlekkere mediterraanse maaltijden die zorgvuldig bereid zijn met dagdagelijkse verse produkten. Dit restaurant is één van de vele troeven van dit hotel. Service: Bar, Parking, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Strand 6 Km, Amalfi 9 km, Salerno 29 km, Sorrento 38 km, Pompei 51 km, Paestum 78 km, Luchthaven Napels 81 km

Prijs per persoon per nacht in logement en ontbijt CAM479B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

1 pers. k standaard

Max nr pers

3

3

1

A

25/04-15/05 16/10-23/10

65.70

72.40

91.10

B

16/05-31/05 01/10-15/10

72.40

85.80

112.60

C

01/06-30/06 01/09-30/09

82.40

95.80

128.60

D

01/07-31/08

92.50

105.90

144.70

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

82

CAM060C

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. k dlx zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

2

1

A

01/03-02/04 07/04-17/05 12/10-31/12

B

03/04-06/04 18/05-11/10

98.80

143.10

131.90 208.80

176.30 263.80

121.30 165.60

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM123C

2 pers. k classic

1 pers. k classic

Max nr pers

2

1

A

01/03-30/04 16/10-23/12

56.30

93.80

B

01/05-15/07 01/10-15/10

65.00

102.50

C

16/07-30/09

77.50

115.00

Toeslag: Babybed 20 euro (ter plaatse te betalen); Half pension 59 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; 3de bed op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/CAM060C

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 25% kind 4-12j; 25% 3de/4de bed volwassene Toeslag: Half pension 15 euro; privé strand 10 euro/p/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten WWW.EMOZIONI.BE/CAM479B

Korting: 1 kind 0-5 jaar gratis; 30% kind 6-12 jaar; 10% +12j Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten WWW.EMOZIONI.BE/CAM123C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 5% bij reservering voor 30/3; 6 nachten

Uw voordeel: Honeymoon : fles spumante bij aankomst; 5% korting bij

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 5% (reservering voor 31/3); 13 nachten

minimum 5 nachten

betalen + 1 gratis

betalen + 1 gratis in alle periodes


Ischia

Hotel & Spa Il Moresco – Ischia

Dit 5-sterren hotel omgeven door dennenbomen ligt in de meest sfeervolle zone van Ischia. Het is een paradijselijk hoekje afgesloten aan de buitenkant door een grote muur in lava-steen, met aan de binnenkant grote ruimtes, gezellige patio’s en bloemrijke tuinen. De thermale zwembaden zijn gerenommeerd op Ischia. Gelegen vlakbij de elegante Corso Vittoria Colonna biedt het hotel de frisse atmosfeer van een typische mediterraanse villa. Service: Tuin, SPA, Zwembad, Uitgerust strand, Parking, Bar, Restaurant, Fietsen, Duiken, Fitness, Massages, Sauna Kamerservice: Airconditioning, Satelliet TV, Kluisje, Minibar, Klein Balkon, haardroger Ligging: Ischia porto 3 km, Winkelstraten 1,5 km, Napels Hovercraft 45’, Bootverbindingen naar Sorrento, Capri, Procida

De eerste keer toen ik op Ischia kwam Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt CAM063B

2 pers. k 2 pers. standaard comfort K

Junior suite

Garden Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

3

3

1

A

18/04-31/05 01/10-18/10

116.60

151.40

227.80

314.90

191.00

B

01/06-31/07 01/09-30/09

150.10

183.60

257.30

371.20

226.50

C

01/08-31/08

188.90

218.40

292.10

442.20

268.00

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 50% kind 2-12 j; 20% +12j Toeslag: Half pension 27 euro; babybed 30 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in A/B en 5 nachten in C WWW.EMOZIONI.BE/CAM063B

Uw voordeel: Honeymoon : fles spumante en bloemen bij aankomst

www.emozioni.be

Ik was jong de eerste keer. Ik begeleide mijn moeder toen ze haar thermale kuren kwam doen. Dit was 40 jaar geleden ; sedert dan zijn er veel zaken veranderd, men gaat niet meer naar een etablissement maar de meeste hotels stellen behandelingen « in-house » voor, maar één ding is onveranderd gebleven : de unieke charme die U boeit, die U op een echt eiland doet voelen, omringd door de zee, zeker, maar ook ver weg van alle stress, in een unieke dimensie van relax, waar de tijd een waarde verwerft … relatief. Een eiland van vrede. De weelderige vegetatie, de authentieke dorpen, de natuurlijke frisheid van de thermale bronnen, dit alles geeft het een unieke en verfrissende charme. Het was toen dat ik geleerd heb dat het ideaal is om op dit eiland te verblijven en zich te laten leven en het trage rustgevende ritme van de golven te volgen.

83


capri

La Residenza – Capri

Casa Morgano – Capri

Het eiland Capri kreeg als bijnaam “het blauwe eiland” (l’Isola Azzurra) en deze bijnaam verklaart grotendeels haar schoonheid: een buitengewone weerspiegeling van de zee, het mooie mediterrane licht en de bloeiende vegetatie. Hotel La Residenza bevindt zich op 200m van de befaamde “Piazetta” in het dorpje Capri. De kamers in mediterrane stijl, de lokale keuken, het zwembad en het solarium verlenen u de perfecte rust en ontspanning. Service: Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Bar, Tuin, Massages Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Balkon Ligging: Centrum (Piazzetta) 5 minuten te voet, Napels 45 minuten hovercraft, Sorrento 20 minuten hovercraft, Anacapri 3,2 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

CAM064C

84

A

2 pers. k standaard

2 pers. std K std 1 pers. k k garden zeezicht standaard view en balcon

Max nr pers

2

3

3

1

01/04-31/05 22/09-31/10

80.00

91.30

111.30

180.00

B

01/06-31/07 01/09-21/09

108.80

133.80

190.00

C

01/08-31/08

133.80

158.80

215.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; kind 3-12 jaar 52 euro; 3de en 4de bed volw. 95 euro Toeslag: Half pension 39 euro, 42 euro in B/C Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten WWW.EMOZIONI.BE/CAM064C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor

afreis); Honeymoon : fles spumante

Casa Morgano is een boetiekhotel en bezit alle kenmerken van de villa’s van Capri: een typische architectuur, geel en blauw betegelde vloeren, sprankelend marmer en … veel licht, overal licht. Het ligt op wandelafstand van de zeer mondaine Piazzetta. Het restaurant aan het zwembad stelt de authentieke keuken « Caprese » voor … maar het aperitief op de Piazzetta blijft een belangrijk ritueel. Service: Wi-Fi, Restaurant, Fitness, Zwembad, Bar, Tuin, Massages, Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Balkon, Ligging: Centrum 550 m, Napels 45 minuten hovercraft, Sorrento 20 minuten hovercraft, Anacapri 3,5 km


Men blijft dikwijls te veel in het noorden zodat men helaas deze streek niet ontdekt die nochtans één van de mooiste is van Campanië. Er is het “Parco Nazionale” dat een uitgestrekt gebied omvat, gesitueerd ten zuiden van Paestum, het zeegebied van Agropoli tot Santo Marini di Camerota langs Palinuro. De bewoners zeggen dat zij de beroemde Amalfi-kust niet benijden.

Cilento

het natuurlijke reservaat van cilento

www.emozioni.be

Deze route is compleet anders en hett maakt deze streek werkelijk uniek: kreken, zandstranden en hoge kapen wisselen elkaar af. Het binnenland is een bergachtige zone, puur, met een weelderige vegetatie en prachtige dorpen. Cilento is een unieke parel aan de wonderbare collier die Campanië is.

85


Puglia

Puglia

www.emozioni.be

Gelegen in de Adriatische Zee strekt Puglia zich uit over een lengte van 450 km beginnende van Gargano tot aan Santa Maria di Leuca, het meest zuidelijke punt. De omtrek telt bijna 1 000 km kust. Het binnenland loopt van een bijna berglandschap « Foresta Umbra » over in een heuvelachtig en vlak grondgebied.

86

Haar fysieke locatie en haar geografische ligging hebben bijgedragen tot een economische en culturele ontwikkeling van deze regio, die zeer verschillende bezienswaardigheden biedt: kunststeden (Lecce, Trani en Ostuni) en wondermooie landschappen (Gargano of Salento). Gargano zal u verrassen omwille van haar natuur: de kusten worden gekenmerkt door baaien en witte kliffen, die een speciaal effect geven aan de Adriatische Zee. Langs de kust zijn pittoreske dorpjes: Vieste, Peschici, Rodi, Mattinata. In het achterland vind je de Foresta Umbra, een uniek voorbeeld van de mediterraanse bossen. Naar het zuiden toe, komen we aan in het imperiale Puglia. De naam is afgeleid door het feit dat meerdere steden of dorpen in dit gebied gekoppeld zijn aan de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Canosa, Barletta

om er al 2 op te noemen. Maar het is de exoterische Castel del Monte, die het keizerlijke karakter geeft aan dit gebied: het is ontworpen volgens de wil en ideeën van Frederic II, de “Stupor Mundi”. Het is in het achterland waar de uitgestrekte vlakte van Tavoliere plaats maakt voor het Murgia plateau, een verzameling van bergachtige en heuvelachtige landschappen gedomineerd door witte kalksteen. Het is dus geen toeval dat de meest representatieve stad van deze streek bekend staat als de witte stad: Ostuni. Hier op het platteland zal u merken dat deze landelijke gebouwen Trulli worden genoemd. Prachtige stranden begeleiden u naar het uiterste zuiden: Salento. De hoofdstad van Salento, Lecce, is één van de mooiste Italiaanse kunststeden. Meesterwerk van barok gemaakt van gele zandsteen, de steen van de zon. Maar Salento is ook een symbolische plaats: voor de kust van Santa Maria di Leuca ontmoeten twee zeeën elkaar, de Ionische en de Adriatische. De stranden en baaien zijn hier prachtig. Het is echt een genot om te verdwalen in het binnenland en uiteindelijk aan te komen in een charmant dorpje zoals Gallipoli.


puglia deluxe

Masseria San Domenico – Savelletri di Fasano

L Borgo Egnazia is in haar totaliteit een hele ervaring: luxe, comfort, authenticiteit en tradities. Opgetrokken rond een echte stad, geeft het je de indruk van het leven zoals “thuis” ... maar in Puglia. De zee, de zwembaden overdekte en buiten, een wellness, gastronomische restaurants waar u kooklessen kan volgen... om een paar voorbeelden uit het leven van dit exclusieve resort aan te kaarten. Het is alsof je bij een discrete gastheer logeert in een typisch dorp in Puglia. Service: Bar, Fietsen, SPA, Fitness, Sauna, Zwembad, Wi-Fi, Golf Club, Mini Club (4-11), Restaurant, Duiken, Uitgerust strand, Massages Kamerservice: Balkon, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Terras, DVD Ligging: Martina Franca e Alberobello 26 km, Ostuni 32,2 km, Bari 57 km, Brindisi luchthaven 60 km, Matera 89 km, Trani 108 km, Bruxelles 1,820 km Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B C D E F

PUG332C

Bella

Splendida

Magnifica

Suite

Bella singola

Max nr pers

2

2

2

2

2

07/01-02/04 02/11-29/12 07/04-29/04 28/09-01/11 03/04-06/04 30/04-22/05 14/09-27/09 23/05-03/07 06/09-13/09 04/07-05/08 24/08-05/09 06/08-23/08

110.60

141.30

241.90

655.00

196.30

146.30

176.30

273.80

655.00

267.50

183.10

221.90

332.50

655.00

347.50

231.90

271.90

388.10

806.30

438.80

292.50

327.50

463.80

1,008.10

560.00

307.50

347.50

483.80

433.80

590.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% kind 3-12j / Toeslag: Half pension 74 euro; half pension kind 3-11 jaar 33,50 euro / Opmerking: Minimum verblijf 4 nachten in E, 7 nachten in F; kleine huisdieren toegelaten mits supplement WWW.EMOZIONI.BE/PUG332C

Uw voordeel: 3 nachten betalen + 1 gratis in A/B

Een oude uitkijktoren, omgevormd tot een versterkte boerderij in 1966, is nu een exclusief en elegant hotel, Masseria San Domenico genaamd, en is gelegen aan de kust. Zo kan je een duik nemen in het zwembad in de olijfgaard, of in het met zeewater gevuld zwembad gelegen tussen de rotsen of in de zee zelf. Er is nabij de ingang van het hotel een klein strand. Dit hotel heeft zeer ruime en elegante kamers en kijken uit op de tuin. Je kan ook hier golf spelen (18 holes) met uitzicht op zee. Service: Bar, Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Golf Club, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Restaurant, Sauna, SPA, Wi-Fi, Parking, Minigolf, Zwembad, Fietsen Kamerservice: Airconditioning, DVD, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Luchthaven Brindisi 52 km, luchthaven Bari 75 km, Ostuni 24 km, Alberobello 31 km, Martina Franca 28 km, Lecce 91 km

« Masseria »

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG245C

A B C D

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

3

3

26/10-24/12 28/03-12/06 14/09-25/10 13/06-24/07 24/08-31/08 01/09-13/09 25/07-31/07 01/08-23/08

185.00

243.80

336.30

275.00

308.80

421.30

346.30

388.80

550.00

382.50

423.80

586.30

Korting: 20% dubbel single use Deluxe Toeslag: 3de bed op aanvraag; Half pension 65 euro in A/D, 70 euro in B/C Opmerking: Kinderen welkom vanaf 12 jaar; huisdieren niet toegelaten; minimum verblijf 7 nachten in augustus WWW.EMOZIONI.BE/PUG245C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/4 bij mini-

mum 3 nachten, behalve in juli en augustus); Half pension =BB bij min 5n (behalve juli+augustus)

Het woord « Masseria » dat meerdere hotels in Puglia introduceert komt van het feit dat het hotel gebouwd werd na herstructurering van een oude Masseria, namelijk een oude versterkte boerderij. Inderdaad, de « masserie » waren landelijke dorpen, bijna geheel verlaten of getransformeerd in de vorige eeuw. Twee elementen liggen aan de basis van hun geboorte. Eerst hebben de Grieken, in Italië aangekomen, de inheemse bevolking het belang van de stad aangeleerd, als een plaats van sociale aggregatie. Dit verklaart het gebrek aan ontwrichte boerderijen op het grondgebied, de boeren die wilden samenleven op een paar km van elkaar. Het tweede element was de noodzaak om het enorm landgoed (latifundium) terug te krijgen. Zo lieten de edelen deze versterkte boerderijen bouwen, om boeren te ontvangen die op bepaalde tijden op de boerderij kwamen werken (seizoensgebonden).

www.emozioni.be

Borgo Egnazia – Fasano

87


puglia mare www.emozioni.be

88

Canne Bianche – Torre Canne di Fasano (Br)

Rosa Marina Resort – Ostuni

Als Puglia het gebied is van het licht dan is dit hotel daarvan het symbool. Een wit gebouw, waarbij de ruimtes u doet terugdenken aan de typische architectuur van de witgekalkte huisjes in de dorpen in het achterland. Slechts op 60 m van de zee, dichtbij de zandduinen van Torre Canne, (Canne Bianche is het mediterrane charme archetype en de voortdurende fusie tussen open en gesloten ruimtes). De kamers zijn modern uitgerust en het restaurant serveert regionale en mediterrane gerechten (bediening aan tafel). Het wellness-centrum is zeer goed gestructureerd en biedt een perfecte meerwaarde. Dit hotel is ideaal voor diegenen die willen ontspannen en op ontdekking gaan. Service: Bar, Fietsen, Duiken, Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Golf Club, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Restaurant, Sauna, SPA, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, haardroger, Jacuzzi, Minibar, Satelliet TV Ligging: Ostuni 17,5 km, Alberobello e Martina Franca 29,5 km, Brindisi luchthaven 46 km, Bari luchthaven 83 km, Lecce 84,5 km, Bruxelles 1.852 km

Dit gebouw in mediterrane stijl is gebouwd in een natuurlijk kader, rijk aan palmbomen en eeuwenoude olijfbomen. Het biedt met de diensten van een 4* resort een mooi zwembadcomplex. Op 300 m van het hotel bevindt zich een fijnzandstrand, dat men kan bereiken met een treintje of via een natuurpad. Het strand is uitgerust met parasols en ligbedden. In hoogseizoen is er ook een andere zone voorzien op een platform in hout op de aangrenzende rotsen. De formule « Soft All In » bevat het verblijf, het ontbijt, het middagmaal in buffetvorm, het avondmaal met bediening aan tafel met een voorgerecht en dessertenbuffet, water en een karaf locale wijn, in de bar kan men van 10h tot 23h niet-alcoholische dranken (limonades en cola), fruitsap, icetea en granita verkrijgen (geen bediening aan tafel). In het hoofdrestaurant zijn de tafels toegewezen voor de duur van het verblijf in het gezelschap van andere gasten. Van 30/6 tot 8/9 is het restaurant « Pontile » vlakbij het strand alle dagen open, behalve op zondag, waar U porties pizza en een saladebuffet kan verkrijgen (verplichte reservatie, max 100 zitplaatsen). Service: Animatie, Bar, Bilo (2 per), Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Parking, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad, Mini Club (4-11), Fietsen Kamerservice: Koelkast, Minibar Ligging: Ostuni 10 km, Alberobello 38 km, Brindisi luchthaven 38 km, Bari luchthaven 91 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG331B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. sup. PLUS

Junior suite

Junior suite zeezicht

Max nr pers

2

3

2

3

3

A

01/04-17/05 21/09-01/11

90.50

105.20

125.30

128.00

169.50

B

18/05-14/06 16/09-20/09

109.20

128.00

150.80

156.10

193.60

C

15/06-12/07

128.60

146.10

160.80

164.80

220.40

D

13/07-02/08 24/08-15/09

144.70

166.80

182.20

184.90

246.60

E

03/08-23/08

179.60

191.00

223.10

229.10

315.60

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG272B

2 pers. comfort K

2 pers. k superior

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

2

1

25/04-06/06 20/09-10/10

60.30

93.80

107.20

80.40

B

07/06-20/06 06/09-19/09

67.00

100.50

113.90

87.10

C

21/06-04/07 30/08-05/09

80.40

113.90

127.30

100.50

D

05/07-01/08 23/08-29/08

100.50

134.00

147.40

120.60

E

02/08-22/08

140.70

174.20

187.60

160.80

A

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% 3de en 4de bed kind 3-11j; 10% 3de en 4de bed volw. Toeslag: Half pension 20 Euro; Soft All In 33,50 Euro; babybed 10 euro/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in A/B; 5n in C/D; 7n in E; single op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/PUG272B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02, behalve

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% in BB (reservering voor 31/03)

Korting: 1 kind 0-2jaar gratis; 50% 3-12j; 20% 12-18j; 10% volw. Toeslag: Half pension 47 euro in A/B, 54 euro in C/D/E; half pension kind 3-9 jaar 29,50 euro Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in D en 7 nachten in E; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/PUG331B

periode E); 10% bij reservatie voor 31/03 en verblijf in april, mei, juni en juli


Villa Scapone – Mattinata (Foggia)

Biomasseria Lama di Luna – Andria

San Paolo al Convento – Trani

Het zeer recent gerestaureerde hotel Palace San Michele bevindt zich in Monte Sant’Angelo, de historische hoofdstad van de Kaap, nabij Castello Svevo Normanno. Dit hotelcomplex, genesteld op een heuvel met uitzicht op de Golf van Manfredonia, ligt op een prestigieuze locatie waar u kan genieten van een prachtig panorama. U kan niet anders dan wegdromen bij het zien van de kobaltblauwe zee. Dit hotel is de perfecte verblijfplaats als u belang hecht aan beroemde gastronomie, aandacht voor gasten, rust en ontspanning. Service: Bar, Restaurant, Tuin, Fietsen, Fitness, Massages, Parking, Sauna, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Jacuzzi Ligging: Centrum 1 km, Mattinata 6 km, Zee 20 km, San Giovanni Rotondo 25 km, Lago di Varano 43 km, Vieste 55 km, Bari 157 km, Castel del Monte 123 km

Villa Scapone bevindt zich in een hoek van Gargano. Een ideale plek als u op zoek bent naar een vakantie waarbij stilte, unieke verfijning, sfeer, volledige ontspanning en absolute rust belangrijke troeven zijn. Hier wordt u volledig ondergedompeld in de ongerepte natuur. De passie voor goed eten zorgt ervoor dat het personeel werkt op topniveau inzake kwaliteit en service. Dit hotel is ook aan te raden voor kleine recepties en conventies. Service: Bar, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad, Parking, Fitness Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Satelliet TV, Terras, Balkon, Jacuzzi, Kluisje Ligging: Zee 2 km, Mattinata 6 km,Monte San Angelo 25 km, Vieste 32 km, San Giovanni Rotondo 43 km, Lago di Varano 52 km, Bari 161 km, Brindisi 75 km, Castel del Monte 117 km

Lama Di Luna Biomasseria, een uniek versterkt en gerenoveerd landgoed uit de 19e eeuw, ligt aan de rand van Alta Murgia Nationaal Park en biedt luxe kamers en suites, uitgerust met een open haard en originele stenen muren. Gasten kunnen genieten en urenlang ontspannen in de tuin voorzien van een groot zwembad met veel ligstoelen en hangmatten. Ook heb je een een BBQ en tafeltennis. Ontbijt is in buffetstijl en omvat biologische streekproducten zoals kaas, jam, taarten en yoghurts. Service: Tuin, Massages, Parking, Zwembad, Fietsen Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Terras, Kluisje, Jacuzzi Ligging: Castel del Monte 18 km, Trani 37 Km, Lago di Varano 43 km, Manfredonia 75 km, Matera 80 km, Bari 90 km, Vieste 131 km

Dit hotel is ontstaan in het oude klooster van Banabiti daterend uit 1400. Gasten van het hotel kunnen genieten van een schitterend panorama dankzij de uitmuntende positie waar het hotel zich bevindt. De Romaanse kathedraal, de pittoreske haven, de belvedere tuinen en de diepblauwe zee maken het plaatje compleet. Het ontbijt wordt aangeboden in de oude kapel. In het restaurant van het hotel kunt u lunchen, diners en recepties van welke aard ook boeken. Service: Bar, Parking, Restaurant, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar Ligging: Centrum en zee 50 m, Adria 15 km, San Giovanni Rotondo 30 km, Castel del Monte 31 km, Bari 46 km, Manfredonia 94 km, Matera 100 km, Vieste 150 km

gargano e puglia imperiale

Palace Hotel San Michele – Monte Sant’Angelo

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A B C

PUG125B

2 pers. k standaard

Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

2

1

02/01-20/06 06/09-21/12

72.40

83.10

99.20

77.70

21/06-01/08 23/08-05/09

83.10

02/08-22/08

93.80

93.80 104.50

109.90 119.30

104.50

Uw voordeel: Honeymoon 10% + spumante en fruit op de kamer

2 pers. k superior

3 pers. k standaard 3

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

2

2

2

A

27/03-11/06 12/09-03/11

42.90

59.00

75.70

86.40

B

12/06-02/07 06/09-11/09

53.60

70.40

86.40

113.90

C

03/07-30/07 29/08-05/09

65.00

81.10

97.20

135.30

D

31/07-07/08 22/08-28/08

81.10

97.20

113.90

151.40

E

08/08-21/08

119.30

140.70

151.40

194.30

93.80

Korting: 1 kind 0-7 jaar gratis (maaltijden ter plaatse te betalen); 50% kind 8-14j; 30% 3de bed volw. Toeslag: Half pension 21,50 euro, Vol pension 36,50 euro Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/PUG125B

2 pers. k standaard

Korting: 1 kind tot 1 jaar gratis; 40% 2-12 jaar; 20% 3de bed volw.; 35% single Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; 3de en 4de bed enkel in Deluxe; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/PUG126B

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG127B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Family Suite

Wellness Suite

Max nr pers

2

2

4

2

A

28/03-31/07 01/09-03/11

85.80

91.10

123.30

160.80

B

01/08-31/08

96.50

101.80

134.00

171.50

Korting: 1 kind 0-5 jaar gratis Toeslag: Half pension ter plaatse te betalen; 3de en 4de bed kind +6 jaar 54 euro Opmerking: Verblijf minimum 2 nachten in A, 3 nachten in B; kleine huisdieren op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/PUG127B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03 in A voor

verblijven van min. 7 nachten)

PUG128B

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Max nr pers

2

3

A

02/01-31/03 01/10-31/12

74.40

81.70

B

01/04-30/09

89.10

97.20

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed 52,50 euro/nacht; babybed 15 euro (ter plaatse te betalen) Opmerking: Huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/PUG128B

www.emozioni.be

PUG126B

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

89


riviera dei trulli

La Chiusa di Chietri – Alberobello

Masseria Cervarolo – Ostuni

De Trulli La Chiusa di Chietri is een 4-sterren hotel, het hele jaar open en gelegen in een prachtig mediterraans park van 10 hectaren. Hier geniet je van een welverdiende vakantie in rust, stijl en in alle comfort. Je kan zelfs kiezen of je wenst te slapen in een moderne kamer of in een typische “Trulli”. Ook hier kan je zorgeloos terecht voor banketten, ceremonies, vergaderingen en congressen. Het is een toplokatie om Puglia te ontdekken. Service: Bar, Fitness, Parking, Restaurant, Sauna, Tuin, Uitgerust strand, Wi-Fi, Zwembad, Fietsen, Massages, Speelruimte voor kinderen, SPA Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Alberobello 4 km, Castellana 9 km, Martina Franca 14 km, Monopoli 22 km, Ostuni 30 km, Bari 51 km, Brindisi 75 km, Lecce 112 km, Castel del Monte 117 km, Trani 101 km

Niet ver van Ostuni vind je Masseria Cervarolo. Masseria betekent een versterkte boerderij en Cervarolo ontleent zijn naam aan het woord hert (cervo it.), wat ook vroeger hier leefde. De doorgevoerde renovatie had twee doelstellingen: het herstellen van het authentieke aspect en het aanbieden van een kwalitatief ontvangst. Dit is uiteraard gelukt: het meubilair verwijst soms naar arme of boerenkunst, maar de kamers bieden alle modern comfort. Masseria Cervarolo beschikt over een wellness-centrum, een zwembad en serveert lekkere gerechten. Service: Bar, Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Parking, Restaurant, SPA, Wi-Fi, Zwembad, Fietsen Kamerservice: Airconditioning, Flatscreen, Minibar, Satelliet TV, Terras, haardroger, Jacuzzi, Kluisje Ligging: Brindisi 44 km, Bari 88 km, Ostuni 8 km, Alberobello 30 km, Martina Franca 16 km, Monopoli 46 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt PUG237B

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

90

Masseria Torre Del Diamante – Fasano

PUG129C

2 pers. k low cost

2 pers. k standaard

2 pers. k superior

Trullo

Max nr pers

4

4

4

5

A

01/04-01/05 12/09-30/12

38.40

45.90

50.80

55.80

B

02/05-11/09

45.90

55.80

60.80

65.70

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis; 30% 3de bed kind +13j; 50% 4de bed kind 3-12j; 30% +13j Toeslag: Half pension 23 euro; single 23 euro Opmerking: Uitgerust strand van 21/06-31/08 WWW.EMOZIONI.BE/PUG129C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 28/02); 6 nach-

ten betalen + 1 gratis van 03/01-13/06 + 18/07-28/12; 8 nachten betalen + 2 gratis van 13/06-04/08

Max nr pers

2 pers. k classic 2

2 pers. k superior 2

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Junior suite 2

1 pers. k standaard 1

A

01/03-29/05 21/09-03/11

83.10

99.20

114.60

132.90

B

30/05-30/06 01/07-24/07 31/08-20/09

101.80

117.30

138.00

162.90

C

25/07-30/08

132.70

148.70

172.20

212.30

A B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; dubbel single use 20% Toeslag: 3e en 4de bed 58 euro enkel in junior suite; babybed 10 euro ter plaatse te betalen Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten in juni en van 31/08-19/09, 3 nachten van 01/0725/07, 7n in C; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/PUG237B

Masseria was vroeger een versterkte boerderij. Voorzien om boeren te laten logeren in de weken van het zware werk, beschikt over meerdere ruimtes perfect geïntegreerd in het omliggende platteland. Torre del Diamante is het resultaat van een respectvolle restauratie. De belangrijkste kenmerken zijn: rust, natuur en de zee. Inderdaad, normaal gezien zijn de Masserie (authentieke) in het achterland, maar Torre del Diamante ligt op 15 minuten rijden van de stranden van Torre Canne. Het biedt twee formules: kamer en ontbijt of een verblijf van minimum een week. Service: Bar, Golf Club, Massages, Parking, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Tuin, Minigolf Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Ostuni 19 km, Monopoli 22,4 km, Martina Franca 25 km, Alberobello 28,4 km, Bari luchthaven 82 km, Lecce 87 km, Matera 91 km, Trani 116 km, Bruxelles 1,850 km

C D

PUG290B

2 pers. k classic

Max nr pers

2

4

57.60

67.70

Bilo Suite

07/01-30/05 19/09-23/12 31/05-03/07 29/08-18/09 04/07-07/08 16/08-28/08

73.00

83.10

93.80

114.60

08/08-15/08

125.30

146.10

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; single 20% / Toeslag: Babybed 10 euro/dag; 3de/4de bed 47 euro/nacht; Half pension ter plaatse te betalen / Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten, 40 euro ter plaatse te betalen WWW.EMOZIONI.BE/PUG290B

Uw voordeel: 2 nachten betalen + 1 gratis van 30/04-01/10 (behalve 3/6

april, 23/26 april, 30 october/1 november, 5/9 december)

Als U met de auto door de vallei van Itria rijdt, zal U meerdere trulli tegenkomen. Kegelvormige hutten met een gewelf in steen met bovenaan een sluitsteen. Ze worden overtroffen door het pinakel met als primaire doel het gewelf vast te haken. Het embleem van het pinakel is de handtekening van de meester kleermaker of « trullista ». Zelfs de symbolen die op het dak geschilderd zijn behoren meer aan de verbeelding van de inwoners dan aan een exoterisch specifiek doel. Het lijkt erop dat de periode van dit soort hutten dateert uit de feodale periode, wanneer de meester de boeren verplichtte om huizen te bouwen zonder kalk of mortel zodat ze gemakkelijk konden afgebroken worden indien nodig. In de meest zuidelijke regio van Salento was het dialect voor deze landelijke hutten « Truddu » en hiervan moet de huidige naam trullo komen. Omdat zijn specifieke vorm het onmogelijk maakte om verdiepingen te bouwen, werden deze hutten vaak samengesteld door verscheidene kamers, elk deel op dezelfde manier : zo was het mogelijk om (tot op heden) een kern te zien bestaande uit een aantal koepels (maximum twaalf). In ieder geval was het steeds de huisvesting van één gezin. De grootste concentratie van Trulli is in Alberobello en Locorotondo. Tegenwoordig zijn de meeste van deze trulli toegewezen aan andere toepassingen : restaurants, hotels, ambachtelijke winkels.


Tenuta Centoporte Resort Hotel – Otranto

Masseria Li Foggi bevindt zich in Salento, niet ver van de prachtige Ionische stranden van Gallipoli (1 km). Het is een gebouw uit de vijftiende eeuw. Gerestaureerd met respect voor de traditie. Het biedt kamers en appartementen. De luxe appartementen hebben altijd twee slaapkamers en soms twee badkamers. Masseria Li Foggi is de ideale oplossing als u een vakantie aan zee wenst, op een unieke plaats, met een matig budget en vooral in een authentieke omgeving. Service: Fietsen, Tuin, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Gallipoli 6,8 km, Lecce 44,7 km, Otranto 72,7 km, Brindisi luchthaven 88 km, Ostuni 121 km, Monopoli 151 km, Bruxelles 1,979 km.

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

salento

Masseria Li Foggi – Gallipoli

Tenuta (in het italiaans = domein) Centoporte is een betoverend resort, temidden van eeuwenoude olijfbomen (typische beplanting van het landschap van Salento), langs de route die Otranto met Giurdignano verbindt, gekend gehucht omwille van zijnDolmen en Menhirs. De naam komt uit de resten van het nabijgelegen klooster van de honderd poorten. Het is een oude « masseria », ideaal voor diegenendie van rust en intimiteit houden, zonder afstand te doen van de zee van Otranto. Het restaurant stelt een traditionele keuken voor van zeer goede kwaliteit. Service: Bar, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Restaurant, Wi-Fi, Fietsen, Duiken, Parking, Zwembad, Tuin Kamerservice: haardroger, Minibar, Satelliet TV, Balkon, Kluisje Ligging: Otranto 4 km, Lecce 40 km, Gallipoli 50 km, Brindisi luchthaven 90 km Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

2 pers. comfort K

1 pers. k classic

App. Superior

App. Deluxe

Max nr pers

2

1

4

4

A

16/04-30/04 03/05-29/05 19/09-17/10

67.00

77.70

72.40

89.80

B

01/05-02/05 03/06-31/07 05/09-18/09

89.80

111.20

100.50

123.30

C

30/05-02/06 01/08-04/09

105.90

134.00

144.70

PUG282C

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. K sup deluxe

Suite

Max nr pers

2

2

2

2

2

A

20/04-31/05 01/10-05/10

64.30

68.00

78.10

88.20

98.30

B

01/06-30/06 15/09-30/09

78.10

88.20

108.40

117.20

137.30

C

01/07-31/07 01/09-14/09

103.30

117.20

137.30

147.40

160.00

D

01/08-31/08

122.20

137.30

147.40

171.40

186.50

Korting: 50% kind 4-11 jaar in A/B; 10% +12j in A+B, niet in C Toeslag: Babybed 10 euro ter plaatse te betalen Opmerking: Kleine huisdieren op aanvraag, 30 euro/dag ter plaatse te betalen WWW.EMOZIONI.BE/PUG369B

Korting: 50% kind 4-9 jaar; 30% 3de bed volwassene Toeslag: Babybed 15 euro/dag (ter plaatse te betalen) Opmerking: Minimum verblijf 7 nachten in D; single op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/PUG282C

Uw voordeel: 4 nachten betalen + 1 gratis in A/B

Uw voordeel: 3 nachten betalen + 1 gratis van 24/05-15/09 (reservering tot

60 dagen voor afreis)

www.emozioni.be

PUG369B

91


basilicata e calabria

Basilicata e Calabria

www.emozioni.be

Het zuiden van het groot schiereiland eindigt met twee weinig bekende regio’s, die toch prachtige schatten verbergen. Het meest machtige element is hier ongetwijfeld de natuur. Laten we beginnen met de zee. In Basillicata vind je in de streek rond Metaponto de fijnste gouden zandstranden. Het is geen toeval dat de Grieken er als eersten aanmeerden.

92

De kust volgend, vind je prachtige Calabrische kreken van Capo Rizzoto, waar kiezel en zand mekaar afwisselen. Heel dikwijls betekent een dennenbos de aanwezigheid van de zee, die een prachtige turquoize kleur heeft. Langs de andere helling is de stad Tropea de meest gekende. In het binnenland is de natuur ook fantastisch. De witte kalksteen vormt dikwijls canyons in Basilicata. Tussen de twee regio’s is er het natuurreservaat van Pollino

in de Apennijnen, een paradijs voor de liefhebbers van bergen en natuur. Meer naar het zuiden bieden de wouden van Sila een uniek ecosysteem. Het verbazingwekkende van deze regio’s is hun laag toeristisch karakter (behalve aan de kusten). De dorpen in het binnenland zijn een ware ontdekking voor wie houdt van authenticiteit. De hoofdstad van Basilicata, Matera, is bekend voor de wijk Sassi, onlangs herkend als patrimonium van de Unesco. De Griekse sites, de kunststeden,… waar enkele jaren geleden de archeologen het grote geluk hadden om twee bronzen beelden van 2 meter hoog te ontdekken. In de hele wereld blijven er slechts 5 over. De Romeinen maakten van deze bronzen beelden wapens. Drie bevinden zich in Italië, waarvan twee ervan, de mooiste, hier in Calabrië.


Tropea is de belangrijkste badplaats aan de Tyrreense kust van Calabrië. Bovendien is het ook een leuke en gezellige stad, op tien minuten wandelen van het historisch centrum. Het hotel heeft zeer grote kamers en is een ideaal uitgangspunt voor meerdere excursies. Dit hotel serveert zeer goede regionale gerechten met linken naar de nationale keuken. Een ander pluspunt voor dit hotel is het strand van Tropea wat gedomineerd wordt door een Kerk. Kortom, een perfect kader voor een strandvakantie met mogelijkheid om mooie ontdekkingen te doen. Service: Wi-Fi, Bar, Uitgerust strand, Fitness, Massages, Restaurant, SPA, Zwembad, Parking Kamerservice: Kluisje, haardroger, Minibar, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Centrum Tropea 500m, Capo Vaticano 10 km, Pizzo Calabro 30 km, Lamezia Terme (luchthaven) 60 km, Scilla 80 km, Reggio Calabria 93 km, Stilo 100 km Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension CAL137A

2 pers. k 1 pers. k standaard standaard

Max nr pers

4

1

A

30/05-05/06 12/09-20/09

52.70

52.70

B

06/06-26/06 29/08-11/09

58.10

58.10

C

27/06-24/07

70.20

87.80

D

25/07-07/08 22/08-28/08

85.10

102.60

E

08/08-21/08

101.30

118.80

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension CAL371B

2 pers. k 2 pers. standaard comfort K

Junior suite

Suite

Max nr pers

2

3

4

4

1

A

02/05-05/06 26/09-03/10

59.60

63.00

70.40

76.40

73.00

B

06/06-17/07 29/08-25/09

65.00

69.70

78.40

83.10

78.40

C

18/07-07/08 22/08-28/08

78.40

83.10

93.10

97.20

91.80

D

08/08-21/08

88.40

93.10

103.90

109.90

101.80

Korting: 1 kind 0-15 jaar gratis; 50% 2de kind 2-15j; 30% 3de/4de bed volwassene Toeslag: AI 20 euro pp/nacht Opmerking: Huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/CAL137A

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 30% kind 4-12j; 20% 3de bed volw. Toeslag: Vol pension 14 euro; babybed 8 euro; single 10 euro WWW.EMOZIONI.BE/CAL371B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 30/04); 12

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/03)

nachten betalen + 2 gratis van 30/05-27/06 + 22/08-05/09

1 pers. k standaard

www.emozioni.be

De Pizzo Bravo is gelegen aan de Tyrreense kust, vrijwel op een prachtig zandstrand, wat gescheiden wordt door en aangenaam dennenbos. Dit resort is karakteristisch gebouwd en telt twee verdiepingen. Het is perfect geïntegreerd met de vegetatie en komt tot aan het dennenbos. Het hotel ligt op 25 km van de luchthaven van Lamezia en is een goede uitvalsbasis om de regio te ontdekken. In het centrale gedeelte van het resort vind je de receptie, het restaurant, het Wellness-centrum, fitness en een spelotheek. Ter beschikking voor de hotelgasten is er ook een zwembad met whirlpool, een kinderbad en een openlucht amfitheater. Hoewel de meeste personeelsleden van Italiaanse oorsprong zijn, zijn er voldoende medewerkers die internationle gasten hartelijk verwelkomen en helpen. Dit is de ideale plek voor families, die willen vertoeven in een Italiaanse omgeving en genieten van de voordelen van een resort Service: Bar, Mini Club (4-11), Restaurant, Uitgerust strand Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Minibar Ligging: Luchthaven Lamezia Terme 25 km, Tropea 42 km, Cosenza 90 km, Isola di capo Rizzuto 100 km, Reggio Calabria 115 km

Tropis – Tropea

calabria

Pizzo Village Club – Pizzo Calabro

93


BASILICATA

La Casa di Lucio – Matera

www.emozioni.be

Relais La Casa di Lucio is gelegen in de oude wijken van Matera in het hart van i Sassi en is het resultaat van een opmerkelijke renovatie van oude woningen. Het is een perfect voorbeeld van de “gemeenschappelijke structuur”, waarin de historische huizen zijn verdeeld over binnenplaatsen, straatjes en trappen. Het restaurant serveert typische traditionele seizoensgebonden gerechten op basis van biologische produkten. Service: Parking, Restaurant, Tuin, Bar Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Matera centrum, Miglionico 21 km, Metaponto 48 km, Taranto 70 km, Calanchi 84 km, Bari 80 km, Brindisi 140 km

94

Sassi en calanchi In 1993, toen deze site tot het werelderfgoed van de Unesco werd toegevoegd, werd men getroffen door dit stedelijke ecosysteem dat eigenlijk het resultaat was van een samenwerking van mens en natuur. Het voorhistorische leven werd hier vereeuwigd in grotten, rotsschilderingen en rotskerken. De bewoners van de « Sassi » werden geëvacueerd als gevolg van de bevolkingsgroei gedurende de laatste eeuwen. Vandaag zijn de « Sassi » een toeristische site met ambachtslieden en enkele hotels. De « Calanchi » zijn een fenomeen van klei- en kalkbodem : het water vloeit naar beneden in voren die met de tijd steeds dieper werden en uiteindelijk complexe vertakkingen vormden. In Aliano in Basilicata hebben zij uitzonderlijke tekeningen gemaakt.


sicilia

Sicilia

Voor ons is Sicilië een te ontdekken continent, een regio waar je nooit moe zult worden van een landschap, een site … want enkele kilometers daarna is er reeds iets anders. Van de zoutmeren van Trapani tot het vuur van de Etna, van barokke steden tot de ruines van Selinunte, van de tempelvallei tot de Normandische kathedralen is Sicilië alles wat Maupassant schreef in de Palatijnse kapel : Sicilië is “ de parel (…) de meest verrassende ooit gedroomd door menselijke gedachte.” De oude geschiedenis heeft het vaak over conflicten en dankzij de historici die ons de geschillen rapporteren weten we dat Oost-Sicilië, gekoloniseerd door de

Grieken altijd min of meer in oorlog was met de Fenicische voorposten van West-Sicilië. De Grieken vertegenwoordigden de hoogste graad van beschaving: ze werkten op het land, deden aan landbouw. Daarmee in tegenstelling waren de Fenicieërs van Carthago koop- en zeelieden. Dit dualisme, tussen het economisch meer geavanceerde Oost-Sicilië en West-Sicilië, is ook vandaag nog te zien. Catania wordt beschouwd als de economische hoofdstad van het eiland, terwijl Palermo de administratieve hoofdstad is. Sicilië bevindt zich op de scheiding van de continentale platen van Afrika en Europa ter hoogte van Messina en deze factor verklaart het vulkanisme op het eiland. De Etna, met een oppervlakte van 1500km2 en 3300m hoogte is één van de meest actieve vulkanen ter wereld. Maar elders op het eiland, namelijk aan de Noordkust is de eilandenarchipel van de Eolische eilanden, land van wind en vuur, met Vulcano en Lipari als de belangrijkste eilanden, maar vooral de vulkaan op Stromboli, die bijna om de 20 minuten uitbarst.

www.emozioni.be

“Ken je het land waar de citroenen bloeien?” schrijft Goethe. Tijdens zijn reis naar Italië, op zoek naar de bron van de schoonheid, is dit Duitse genie verrast door dit complexe eiland. De verschillende heerschappijen hebben hun sporen nagelaten, die vertellen over zowel de geschiedenis van het eiland als van de Middellandse Zee. En inderdaad, Goethe schreef dat Sicilië de sleutel is om de rest van Italië te begrijpen.

95


palermo

Ambasciatori – Palermo

Porta Felice – Palermo

Villa Igiea – Palermo

Het Ambasciatori ligt in het centrum van Palermo, in het zeer centrale Via Roma. Dit historisch gebouw is volledig gerenoveerd met oog voor elegantie en smaak, wat een zeer gezellige sfeer creërt en dit hotel beschikt over comfortabele kamers. De voordelen van dit hotel zijn de positie, de service en het prachtige terras, vanwaar u de belangrijkste bezienswaardigheden van Palermo tijdens uw ontbijt kunt bewonderen. Service: Wi-Fi, Bar, Fitness, Uitgerust strand, Garage, Tuin, Parking, Rest met tafel buiten, Restaurant Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Koelkast, haardroger, Minibar, Kluisje, Klein Balkon Ligging: Centrum, Monreale 12 km, Luchthaven Palermo 33 km, Erice 115 km, Segesta 80 km, Cefalu 66 km

Gelegen in het hart van Palermo, in één van de oudste delen van de stad, de beroemde Kalsa, in de buurt van de zee. U bent hier op een steenworp afstand van echte plaatsen zoals het Paleis Abatelli of het oratorium van San Lorenzo. Het is een ideaal hotel voor diegenen die liever verblijven in de “buik” van de stad dan in het hart. Het interieur is designer stijl en de kamers zijn zeer ruim. Belangrijk is de wellness-ruimte: een oase van rust in het hart van de stad. Service: Bar Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Centrum, Luchthaven Palermo 32 km, Monreale 11 km, Erice 93 km, Segesta 66 km, Cefalu 69 km

Villa Igiea is een historische residentie die oorspronkelijk een villa uit de liberty periode was. Afgezien van het comfort en de professionaliteit die voortvloeien uit een jarenlange traditie, biedt het hotel haar gasten een oase van rust, waar zij kunnen genieten van een wonderbaarlijke tuin, het uitzicht op de baai en ontspanning aan het zwembad. Het restaurant stelt een traditionele keuken voor, met een originele en geraffineerde toets. Service: Zwembad, Bar, Parking, Restaurant, Fitness, Tuin, Massages, Minigolf Kamerservice: Kluisje, Satelliet TV, Minibar, haardroger, Airconditioning Ligging: Palermo centrum 2,5 km, Mondello, 9 km, Monreale 12 km, Luchthaven Palermo 15 km, Erice 85 km, Segesta 62 km, castellamare del Golfo 65 km, Cefalu 80 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

SIC403C

96

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

3

5

1

A

02/01-03/04 07/04-24/04 03/11-23/12

62.20

76.90

86.60

100.00

80.50

B

04/04-06/04 25/04-29/05 20/09-02/11

73.20

87.80

100.00

113.50

89.10

C

30/05-17/07 25/08-19/09

83.00

100.00

109.80

123.20

98.80

D

18/07-07/08 17/08-24/08

95.20

109.80

118.30

131.80

106.10

Max nr pers

3

3

3

1

E

24/12-01/01

102.50

115.90

125.70

140.30

115.90

A

03/01-27/03 01/07-31/08

60.30

69.70

108.50

97.80

E

08/08-16/08 24/12-01/01

104.90

118.30

128.10

144.00

119.60

B

28/03-30/06 01/09-31/10

68.30

79.10

116.60

132.70

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 40% 3-11j; 25% +12j / Toeslag: Half pension 34 euro Opmerking: Honeymoon : fles wijn bij aankomst WWW.EMOZIONI.BE/SIC403C

Uw voordeel: Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor

31/03); 2 nachten betalen +1 gratis in A/B, 3+1 in C, 4+1 in D, 6+1 in E

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC185B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Suite

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% kind 3-8 jaar; 30% 3de bed Toeslag: Half pension 24,50 euro WWW.EMOZIONI.BE/SIC185B

1 pers. k classic

Street food Palermo is de internationale hoofdstad van de “street food”. Het is hier dat men een echt typische maaltijd kan laten maken langs de weg. Laten we beginnen met “pane e panelle”, een gevuld gezouten pannenkoekenbroodje op basis van kikkererwtenmeel. U kan de “cazzilli” toevoegen, dat men gemakkelijk zou kunnen beschrijven als aardappelkroketten. Uiteraard kan u een kleine pizza (pizzetta) eten, een gebakken of een gefrituurde “calzone”, maar de koningin van de street food is wel de “arancina”. Een rijstbal gevuld met vlees of room, die doet denken na het frituren aan een kleine appelsien (vandaar de naam). Voor de dapperste is er “pani ca mevusa”: een sandwich met gesneden rundsvlees en ricotta.


Enkele kilometers voor Cefalù bevindt zich het strand van Hymera, oude griekse stad. Achter de duinen van dit strand ligt een vlakte waar de laatste jaren de hotels zijn geboren. Acacia is geinspireerd door de mediterraanse architectuur. Ideaal hotel voor een verlengd verblijf na een rondreis of als basis om de regio van Cefalù te bezoeken. De ruime aangename kamers alsook de verzorgde keuken voltooien het geheel. Service: Bar, Fietsen, Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Massages, Minigolf, Restaurant, Sauna, Zwembad, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Kluisje Ligging: Strand (shuttle), Cefalu centrum 20 km, Luchthaven Palermo 70km, Luchthaven Catania 180 km, Agrigento 155 km, Piazza Armerina 129 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k standaard

2 pers. k superior

2 pers. k sup zeezicht

Max nr pers

4

4

4

2

A

04/04-22/05 26/09-31/10

65.00

70.60

91.90

87.50

B

23/05-19/06 05/09-25/09

88.80

95.00

117.50

113.80

C

20/06-31/07 29/08-04/09

106.90

115.60

141.30

136.90

D

01/08-07/08 22/08-28/08

83.10

93.10

101.90

E

08/08-21/08

141.30

150.00

184.40

SIC466C

2 pers. k deluxe

Relais Sant’ Anastasia – Castelbuono

Alberi del Paradiso is een uniek hotel en niet alleen voor Cefalu : gebouwd in mediterrane stijl, in een tuin waar 3 stromen doorlopen en waar nog historische molens te vinden zijn, is dit hotel een virtueel voorbeeld van de streek. Het is gebouwd met respect voor de geschiedenis en de omgeving. Bijvoorbeeld de koelingtechnieken combineren deze, ooit gebruikt door de Arabieren, met de meest moderne systemen. Dankzij zijn ligging in het stadje kan U genieten van zowel het centrum als van het privé- strand. Service: Wi-Fi, Uitgerust strand, Speelruimte voor kinderen, Golf Club, Zwembad, SPA, Restaurant, Bar, Tuin, Fietsen, Fitness, Massages, Parking, Sauna Kamerservice: Kluisje, Satelliet TV, Minibar, Airconditioning, haardroger, Jacuzzi Ligging: Strand (shuttle), Cefalu centrum 2 km, Luchthaven Palermo 98 km, Luchthaven Catania 179 km, Palermo 70 km, Agrigento 155 km, Piazza Armerina 129 km

Castelbuono is een heel pittoresk dorpje, gelegen in de Madonie, de hoogste bergketen in Sicilië (naast de Etna). Relais Sant’Anastasia werd gebouwd op de grondvesten van een oude Benediktijnerabdij gesticht in 1100 door aarsthertog Roger, die de Moslims overwon in 1092 en toen gouverneur was van Sicilië. Het is een huis dat zijn banden met de streek heeft bewaard. Er is zelfs nog een kelder waarin men streekwijnen kan proeven. De kamers zijn zeer comfortabel en voorzien van alle comfort ondanks de oude constructie, Er zijn twee restaurants waar u kan genieten van een regionale keuken van hoge kwaliteit. Service: Fietsen, Fitness, Tuin, Massages, Parking, Zwembad, Wi-Fi, Bar Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Satelliet TV Ligging: Cefalu 12 km, Palermo 80 km, Milazzo 100 km, Catania e Agrigento 170 km

B C

181.30

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 20% 3de bed kind 2-11j; 40% 4de bed kind 2-11j; 15% 3de/ 4de bed volw. / Toeslag: Honeymoon : wijn + fruit op de kamer (minimum verblijf 7 nachten); Toeslag half-pension 13.00 / Opmerking: Minimum verblijf 7 nachten in augustus WWW.EMOZIONI.BE/SIC466C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01), 15% voor 28/02, 10% voor 31/03; 7 nachten betalen + 1 gratis van 04/0427/04+17/10-31/10

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

A

D

SIC090C

2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

2

2

1

64.70

90.90

115.30

128.70

101.30

81.10

106.80

131.20

144.00

122.00

C

99.40

125.10

151.30

163.50

152.50

D

123.80

149.50

182.40

200.10

201.30

E

02/02-27/03 31/10-26/12 28/03-22/05 03/10-30/10 23/05-03/07 29/08-02/10 04/07-28/08

cefalu

Alberi del Paradiso – Cefalù

A B

E

SIC403C

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

3

5

1

62.20

76.90

86.60

100.00

80.50

73.20

87.80

100.00

113.50

89.10

02/01-03/04 07/04-24/04 03/11-23/12 04/04-06/04 25/04-29/05 20/09-02/11 30/05-17/07 25/08-19/09 18/07-07/08 17/08-24/08 24/12-01/01 08/08-16/08 24/12-01/01

83.00

100.00

109.80

123.20

98.80

95.20

109.80

118.30

131.80

106.10

102.50

115.90

125.70

140.30

115.90

104.90

118.30

128.10

144.00

119.60

Korting: 50% kind 2-12 jaar; 30% 3de bed volw.; babybed 11 euro Toeslag: Half pension 35,10 euro van 03/01-05/07 + 27/09-18/10; 41,60 in alle andere periodes / Opmerking: Minimum 2 nachten van 24/05-01/08 + 23/08-03/10; minimum 3 nachten van 02/08-22/08 WWW.EMOZIONI.BE/SIC090C

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis van 03/01-04/07 + 27/09-18/10

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03); 2 nach-

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 40% 3-11j; 25% +12j / Toeslag: Half pension 34 euro Opmerking: Honeymoon : fles wijn bij aankomst WWW.EMOZIONI.BE/SIC403C

ten betalen +1 gratis in A/B, 3+1 in C, 4+1 in D, 6+1 in E

www.emozioni.be

Acacia Resort – Campofelice Di Roccella (PA)

97


SICILIA OCCIDENTALE

Villa Athena – Agrigento

Baglio Oneto Resort and Wines – Marsala

Capo San Vito – San Vito Lo Capo

Villa Sauci – San Vito Lo Capo

Villa Athena werd gebouwd toen de archeologische site van Agrigento nog niet bestond, wat haar unieke actuele positie verklaart. Het gebouw is in neoclassisistische stijl en temidden van een immense tuin in de Tempelvallei wat een uitzonderlijke uitzicht geeft op de tempels. Het hotel is onlangs volledig gerestaureerd en voorzien van alle nodige comfort voor een hotel op dit niveau. Neem een bad onder het wakende oog van Hera Lacinia. Service: Bar, Restaurant, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Luchthaven Catania 165 km, luchthaven Palermo 179 km, Agrigento 6 km, Piazza Armerina 100 km, Caltanisetta 60 km

Het woord “Baglio” betekent een vestingsboerderij met een groot binnenhof. Met haar schitterend uitzicht op de zee en de archipel van Stagnone, geniet het hotel van een strategische ligging in het westen van Sicilië. De kamers zijn eenvoudig bemeubeld en hebben allemaal een terras of een kleine patio. Het restaurant, La Calandra, serveert een lokale keuken en de wijnkelder van het hotel is een referentie in de regio voor haar rijkdom aan zeldzame en heerlijke wijnen. Service: Zwembad, Restaurant, Bar, Parking, Wi-Fi, Duiken, Uitgerust strand, Tuin, Massages, Speelruimte voor kinderen, Fietsen, Rest met tafel buiten Kamerservice: Kluisje, Satelliet TV, Minibar, haardroger, Airconditioning, Balkon, Badjas, DVD, Koelkast, Klein Balkon, Terras Ligging: Zee 10 minuten, Luchthaven van Palermo 105 km, Marsala 12 km, Erice 35 km, Segesta 39 km, Selinunte 56 km

Capo San Vito is een dorp aan de zee, aan de rand van het natuurreservaat van Zingaro. Het strand ligt in een beschutte kleine baai dankzij het voorgebergte van Monte Cofano. Hier heb je een fijnkorrelig goudzandstrand en kristalhelder water. Capo San Vito is een 4* charmehotel die je op en top laat genieten van deze betoverende plek, met haar eigen strand, haar typisch restaurant en een wellnesscentrum. Dit is ideaal voor wie op zoek is naar top Siciliaanse stranden. Service: Wi-Fi, Bar, Fietsen, Glutenvrij, Duiken, Uitgerust strand, excursies, Tuin, Massages, Restaurant, Dakterras, Snack bar, SPA, Tennis, Feestzaal, met handicap, Lift, Vergaderzaal, Parking Kamerservice: Ontbijt op de kamer, Airconditioning Ligging: Trapani 38,5 km, Segesta 61,6 km, Marsala 74,6 km, Palermo luchthaven 85,7 km, Agrigento 187 km, Bruxelles 2463 km

San Vito lo Capo is één van de mooiste stranden van Sicilië. Villa Sauci ligt op 2,5 km van het zeer geanimeerde centrum in de zomer. Gelegen in een beschermde landelijke omgeving is Villa Sauci ideaal voor diegenen die in hun eigen tempo een prachtige omgeving en de mooie stranden van Capo Firriato willen ontdekken. Omdat het een beetje buiten het dorp ligt kan U genieten van de voordelen zonder de nadelen te ondergaan. Service: Bar, Fietsen, Tuin, Parking, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Centrum en Strand 4 km, Trapani en Erice 40 km, Segesta 61,6 km, Marsala 74,6 km, Palermo luchthaven 85,7 km, Agrigento 187 km, Bruxelles 2463 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC086C

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

98

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Family

1 pers. k classic

Max nr pers

3

3

3

4

1

SIC190C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

A

07/01-31/05 01/11-22/12

47.00

55.20

63.50

87.00

76.20

Max nr pers

2

3

3

3

4

B

01/06-30/06 01/09-31/10

50.80

61.00

71.80

97.20

86.40

63.50

74.30

84.50

108.00

104.10

76.80

85.70

95.90

120.70

121.90

A

07/01-28/02 01/11-21/12

85.00

106.30

130.00

131.30

157.50

C

01/07-31/07 23/12-07/01

B

01/03-31/03 22/12-28/12

125.00

140.00

155.00

156.30

206.30

D

01/08-31/08

C

01/04-31/10 29/12-31/12

163.80

193.80

206.30

207.50

250.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 3de bed kind 3-11j 44 euro, +12j 76 euro Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SIC190C

2 pers. k classic

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed kind 3-12j 23 euro; 3de bed volw. 32,50 euro in A, 36,50 euro in B, 45,50 euro in C, 51 euro in D; Half pension 33,50 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten; kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SIC086C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor afreis); 4 nachten betalen + 1 gratis in A/B; 6 nachten betalen + 1 gratis in C/D


Het Naxos Beach Resort is een toeristisch complex, volledig geïntegreerd in het dorp van Giardini Naxos, zeer gekend beach resort aan de voet van Taormina. De ligging is gewoonweg ideaal: makkelijk bereikbaar langs de autostrade die Catania met Messina verbindt, aan zee gelegen en de vulkaan Etna op de achtergrond. Het resort neemt een oppervlakte van 14 ha in, waar het hotel, de bungalows (villette) en de gemeenschappelijke delen harmonieus omringd zijn door citrusbomen en bloemen die samen een mooie mediterraanse tuin vormen. In het midden van het vakantiedorp bevinden zich de receptie, de hotelkamers, 2 bars en ook twee van de vier zwembaden en de toegang tot het strand, alsook het restaurant Stella Marina. Het derde zwembad is een van de parels van het resort: het betreft een zwembad met olympische vormen en afmetingen, met een zuidoost gericht solarium in teak. (Ernaast is er een plonsbadje voor de allerkleinsten). De restaurants zijn van zeer goede kwaliteit: in de twee hoofdrestaurants “Oasys” en “Parco” zijn de 3 hoofdmaaltijden in buffetvorm. De keuken stelt een kaart voor die wordt verrijkt met regionale producten met speciale aandacht voor de allerkleinsten. “Stella Mare” is vlakbij het strand gelegen en enkel geopend in het hoogseizoen: voor de lunch (enkel op reservatie) kan men hier à la carte eten (korting voor gasten in half pension), het diner is voorbehouden aan gasten die in “superior villette” verblijven. “Casa del Massaro” is een klassiek restaurant in lavasteen: hier kan men genieten van een typische traditonele keuken. ‘s Morgens serveert men hier ook het ontbijt voor de de gasten van

de “Superior Villette”. ‘s Avonds kan men hier à la carte eten en 2x per week pizza (te reserveren en de pizza is inbegrepen in de prijs van het half pension, dineren à la carte is mits toeslag). Het Naxos Beach Resort is een absolute aanrader voor families, die houden van animatie, die graag sport beoefenen maar ook excursies willen doen of Taormina bezoeken: in 10 minuten bereikbaar met de lijnbus vanaf het resort. Service: Uitgerust strand, Baby Club (1-3), Mini Club (4-11), Bar, Fitness, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad Kamerservice: Kluisje, Balkon, Satelliet TV, haardroger, Airconditioning, Minibar, Badjas Ligging: Strand, Luchthaven Catania 53 km, Station van Taormina 4 km, Taormina centrum 6 km, Etna Sud Rifugio Sapienza 49 km, Lipari 133 km (via Milazzo), Agrigento 210 km, Syracuse 112 km

Taormina

Naxos Beach Resort – Giardini Naxos

Prijs per persoon per nacht in half pension 2 pers Villette classic

1 pers Villette classic

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

1 pers. k classic

Max nr pers

4

1

2

3

1

A

18/04-08/05 26/09-16/10

70.90

107.00

80.60

101.50

120.90

B

09/05-12/06

89.00

133.40

98.70

119.50

147.30

C

13/06-17/07 29/08-25/09

98.70

148.70

108.40

129.30

162.60

D

18/07-07/08 15/08-28/08

102.90

152.90

112.60

133.40

169.60

E

08/08-14/08

144.60

216.80

157.10

177.90

236.30

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 85% 2-5j; 50% 6-11j Toeslag: Babybed 8 euro/dag (ter plaatse te betalen); Vol pension 23 euro in A/B/C, 25,50 euro in D/E; AI 36,50 euro Opmerking: Prijzen en voordelen geldig voor een verblijf van minimum 7 nachten, prijs op aanvraag bij korter verblijf WWW.EMOZIONI.BE/SIC084A

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 25% (reservering voor 28/02), 15%

avant 31/03, 10% voor 30/4 (voorschot vroegboekvoordeel 50%); 65+ 5% korting (cumuleerbaar met vroegboekvoordeel); Honeymoon 20% (niet cumuleerbaar); 1/2 l water + 1/4 wijn inbegrepen

www.emozioni.be

SIC084A

99


taormina

Villa Angela – Taormina

Monte Tauro – Taormina

Het stadje Taormina ligt op de Monte Tauro : aan de zuidelijke kant heb je een onvergetelijk zicht op de Etna en de baai van Naxos en aan de noordelijke kant kijk je uit op het continent en op de oude charme van het stadje. Jim Kerr,de zanger van de Simple Minds, werd verliefd op Taormina en kwam in 1995 op het idee om er een intiem hotel te bouwen waar de gasten zich thuisvoelen: niet te groot, met kamers die uitkijken op de zee en met een terras om van deze magische ligging te kunnen genieten. Service: Restaurant, Zwembad, Parking, Bar Kamerservice: Airconditioning, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Terras Ligging: Taormina (Porta Catania) 700 m te voet, Taormina zee 2,8 km, Giardini di Naxos 4,5 km, Letojanni 6,1 km, Messina 20 km, Etna Sud (1 920 m) 47 km, Milazzo 50 km

Dit hotel is een bouwkundig wonderkind. Het is als het ware, tegen de bergflank “gekleefd”. De receptie bevindt zich op het gelijkvloers en voor de kamers moet u met de lift naar beneden gaan, met op het laagste niveau het zwembad en de bar. Dankzij deze ligging zijn alle kamers naar de zee gericht (de klassieke kamers bevinden zich op het einde van het gebouw en hun zicht is vaak beperkt door de vegetatie). Het restaurant serveert oude tradities met nieuwe trends. Service: Restaurant, Zwembad, Uitgerust strand, Parking, Bar, Massages Kamerservice: Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Airconditioning Ligging: Centrum, Luchthaven Catania 55 km, Giardini di Naxos 5 km, Messina 20 km, Etna Zuid (1920 m) 58 km, Letojanni 5,1 km, Milazzo 50 km

www.emozioni.be

100

SIC068B

2 pers. k deluxe

2 pers. k superior

Junior suite

Suite Da Vinci

Suite Etna

Max nr pers

3

3

3

3

3

A

03/04-30/04

107.20

123.30

134.00

166.20

187.60

B

01/05-30/05 01/10-05/11

119.30

132.70

140.70

178.90

199.00

C

01/06-31/07

127.30

142.00

160.80

195.60

214.40

D

01/08-30/09

214.40

142.70

160.80

195.60

214.40

SIC069C

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

Junior suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

2

2

1

A

25/10-14/11

102.50

118.80

160.00

155.00

B

03/04-24/04 01/10-24/10 15/08-02/09 02/07-04/08 25/04-13/05 14/05-01/07 05/08-14/08 03/09-30/09

121.30

128.80

193.80

180.00

132.50

142.50

205.00

197.50

C

D

147.50

212.50

202.50

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; kind 4-12j 34 euro (enkel in deluxe en junior suite) Opmerking: 3de bed volw. enkel in Etna Suite WWW.EMOZIONI.BE/SIC068B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% kind 3-12j; 30% 3de bed volw. (vanaf classic kamer) Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten; shuttle naar het strand van 15/05-31/10, 8 euro pp WWW.EMOZIONI.BE/SIC069C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/03 bij minimum 3 nachten); 6 nachten betalen +1 gratis van 06/04-25/04+18/1028/10

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3 bij mini-

SIC389C Max nr pers

A B C

137.50

De grote troef van deze parel van de Ragosta Hotel Collection is haar positie : Taormina is een stadje gelegen op de Monte Tauro met aan zijn voet de feeërieke baai en het eilandje Isola Bella. Deze baai en dit eilandje maken deel uit van een natuurreservaat en La Plage Resort ligt in … dit reservaat : rechtover Isola Bella in een tijdloos kader. Design-stijl en onopvallend maar perfect geïntegreerd in het landschap. Bovendien liggen de kamers zowel in het centrale gebouw als in bungalows. Het « Fusion restaurant » biedt een combinatie aan van oosterse smaken en de Mediterrane keuken. Als u het comfort wil van een 5* in een uniek en onnavolgbaar kader dan is La Plage Resort uw adres. Service: Uitgerust strand, Bar, Restaurant, Massages, Parking, SPA, Duiken, Fitness, Tuin, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Balkon, Jacuzzi, Satelliet TV, Kluisje Ligging: Strand, Taormina (kabelbaan) 50 m te voet, Giardini di Naxos 5 km, Messina 20 km, Etna Zuid (1920 m) 58 km, Letojanni 5,1 km, Milazzo 50 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

La Plage Resort – Taormina

mum verblijf van 7 nachten); honeymoon : spumante + fruit in de kamer bij aankomst

D E

01/04-22/05 10/10-31/10 23/05-12/06 26/09-09/10 13/06-03/07 12/09-25/09 04/07-31/07 29/08-11/09 01/08-28/08

Bungolow

2 pers. tuinzicht

Bungalow seaview

2 pers. k dlx zeezicht

Suite zeezicht

2

2

2

2

4

114.10

130.20

140.10

219.50

280.20

141.40

169.90

198.40

292.60

331.10

160.00

179.80

213.30

303.80

360.80

173.60

204.60

224.40

359.60

499.70

189.70

226.90

253.00

379.40

533.20

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 20% honeymoon / Toeslag: Half pension 67 euro; Half pension kind 3-11j 53 euro / Opmerking: 3de bed op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/SIC389C

Uw voordeel: 7 nachten betalen +1 gratis in B/C; kind 3-12 jaar gratis in A/B

(niet in bungalow)


Baia Taormina – Forza d’Agrò

Il Piccolo Giardino – Taormina

Sant’Alphio Garden – Taormina

Park Hotel Lido Silemi ligt aan de noordzijde van het vissersdorp Letojanni, aan de voet van Taormina. De charme van dit hotel is vooral te danken aan de ligging “met de voeten in ‘t water”. De kamers aan de strandzijde hebben allen een balkon-terras dat uitkijkt op de Ionische zee en het vasteland. Vóór het hotel bevinden zich het zwembad en het strand (mengeling van keitjes en zand). Ook het restaurant van het hotel serveert een goede traditionele keuken. Service: Restaurant, Zwembad, Parking, Uitgerust strand, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Satelliet TV, Balkon, Kluisje Ligging: Letojanni 500 m, Taormina (parking Lumbi) 6,8 km, Luchthaven Catania 67 km, Etna (1920 m) 55 km, Alcantara 60 km, Milazzo 85 km

Baia Taormina ligt tegen een bergwand die in de Ionische zee duikt, een schitterende ligging! De architectuur is laagbouw, in de stijl van de streek. Het hotel ligt op 10 min met de wagen van Taormina: dicht genoeg om het gemakkellijk te bereiken en ver genoeg om te genieten van een rustige en ontspannende plek. De zwembaden, het kleine strand (steentjes en zand, tussen de rotsen) en het restaurant zijn allen lokaties die een prachtig uitzicht bieden of ongeëvenaarde momenten van rust. Service: Restaurant, Uitgerust strand, Parking, Bar, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Taormina (Lumbi) 9,8 km, Forza d’Agrò 5 km, Alcantara 20 km, Luchthaven Catania 70 km, Etna (1920 m) 58 km, Messina 54,8 km

Dit is een zeer interessant adres in het hoge Taormina. In de eerste plaats door de ligging, net boven de zeer centrale Corso Umberto, een centrale autovrije straat. Vervolgens door de kwaliteit van het hotel: onlangs geopend. Piccolo Giardino biedt inderdaad een hoger niveau voor een comfort van een 3 * hotel. Het is een klein hotel met een bijna persoonlijke service. Het restaurant serveert lokale gerechten van goede kwaliteit. Het is ideaal voor degenen die willen verblijven in een exclusieve plek en gelijkertijd willen genieten van een paar ontspannende momenten. Service: Wi-Fi, Duiken, Tuin, Golf Club, Massages, Sauna, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Taormina 500 m, Etna 66,5 km, Catania luchthaven 66,5 km, Lipari 136 km, Bruxelles 2,205 km

Het hotel gerealiseerd en beheerd door de familie Puglia in Giardini di Naxos heeft alle ingredienten voor een geslaagde vakantie : gevoel van gastvrijheid en professionaliteit, comfortabele en ruime kamers, vermaard en elegant restaurant. Zijn ligging – op enkele stappen van het strand – laat U toe om een ontspannen vakantie door te brengen en tegelijkertijd aangename excursies te doen. De Spa vervolledigt het panorama van een huis gemaakt om U te verwennen Service: Kerk (Huwelijken), Lift, Uitgerust strand, excursies, Fitness, Tuin, Verwarmd overdekt zwembad, Vergaderzaal, Parking, Restaurant, Sauna, Snack bar, Solarium, SPA, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Ontbijt op de kamer Ligging: Strand 100 m, Taormina (kabelbaan) 50 m te voet, Giardini di Naxos 5 km, Messina 20 km, Etna Zuid (1920 m) 58 km, Letojanni 5,1 km, Milazzo 50 km

taormina

Park Hotel Silemi – Letojanni

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers. k classic

2 pers. k sup zeezicht

2 pers. k dlx zeezicht

Junior suite zeezicht

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

2

2

1

SIC066B

2 pers. k standaard

2 pers. k zeezicht

1 pers. k standaard

A

04/04-01/05 03/10-24/10

56.30

69.70

88.40

115.20

96.50

Max nr pers

3

3

1

B

02/05-03/07 19/09-02/10

77.70

91.10

108.50

135.30

124.60

25/04-04/06 26/09-30/10

61.60

72.40

95.10

C

04/07-31/07 29/08-18/09

80.40

93.80

112.60

139.40

134.00

B

05/06-06/08 29/08-25/09

71.00

81.70

01/08-28/08

93.80

C

07/08-28/08

115.20

126.00

A

130.00

D

107.20

127.30

154.10

154.10

Toeslag: 3e bed kind 3-12 jaar 33,50 euro; 3de bed volw. 40 euro WWW.EMOZIONI.BE/SIC066B

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis in BB; 20% 3de bed volwassene (enkel in Superior en Junior Suite) Toeslag: Half pension 35 euro; vol pension 60,50 euro Opmerking: Single op aanvraag WWW.EMOZIONI.BE/SIC067B

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis van 01/05-01/06 + 05/10-30/10

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering voor 31/3)

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC483B

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC359C

2 pers. k standaard

2 pers. std k garden view

2 pers. k deluxe

2 pers. k sup zeezicht

Junior suite

Family

1 pers. k standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

3

4

1

A

04/10-31/10

71.50

87.10

104.00

71.50

97.50

B

05/04-16/04 31/05-08/08

83.20

98.80

115.70

83.20

109.20

C

17/04-30/05 16/08-03/10

92.30

107.90

124.80

92.30

117.00

D

09/08-15/08

68.90

84.50

101.40

68.90

94.90

Max nr pers

2

2

2

1

A

01/03-31/03 01/04-30/06

71.30

83.80

97.50

141.30

C

01/07-30/09

105.00

116.30

128.80

210.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: Half pension 42 euro; 3de bed 44 euro Opmerking: Babybed ter plaatse te betalen; kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SIC359C

2 pers. k standaard

Korting: 1 kind 0-12 jaar gratis; 30% 3de + 4de bed Toeslag: Half Pension 20 euro WWW.EMOZIONI.BE/SIC483B

Uw voordeel: 13 nachten betalen + 1 gratis van 28/06-08/08

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

SIC067B

101


etna

Il Borgo di Alcantara – Castiglione Di Sicilia

Tenuta San Michele – Santa Venerina

S Dit hotel behoort toe aan de nobele familie Scammacca del Murgo, op internationaal niveau gekend in de wijnsector omwille van de productie van een rode Etna wijn, de Murgo. Deze familie heeft met efficiëntie haar 3 domeinen gemoderniseerd. Hier logeren betekent niet alleen een comfortabel en charmant verblijf maar ook proeven van de lokale produkten. San Michèle is ook een oase van rust: niet ver van Catania kan u hier genieten van een moment van ontspanning. Service: Restaurant, Zwembad, Parking, Tuin, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Minibar, Satelliet TV, haardroger, Balkon, Flatscreen, Koelkast, Kluisje, Klein Balkon, Terras Ligging: Etna (Santa Venerina), Aci Reale 11 km, Etna Sud (1 920 m) 20 km, Catania (centrum) 25 km, Luchthaven Catania 30 km, Taormina 28 km, Giardini di Naxos 28 km, Siracusa 100 km

Gerealiseerd in een oude boerderij, definieert Borgo Alcantara zich als een « Country resort ». Sterker nog, het geeft je zowel de mogelijkheid het platteland te beleven aan de rand van de vulkanische regio en te genieten van een rustige en ontspannen sfeer. Naast de excursies in de omgeving, kan U vanuit het hotel gemakkelijk naar Taormina, Catania of Syracuse. Of het parcours van de Alcantara rivier verkennen. Service: Wi-Fi, Bar, Uitgerust strand, Tuin, Massages, Parking, Restaurant, SPA, Zwembad Kamerservice: Balkon, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Dorp en Gole di Alcantara 4 km, Taormina 21 km, Catania 49km, Etna Sapienza 50km, Siracusa 114 km, Messina 63 km, Cefalu 170km

Etna, een andere ontdekking

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

SIC072B

102

2 pers. k 1 pers. k standaard standaard

Family

Max nr pers

2

1

4

A

07/01-13/02 22/02-05/03 22/03-02/04 03/05-13/05 03/06-30/06 01/10-21/12

54.90

71.00

54.90

B

14/02-21/02 06/03-21/03 01/07-14/08 31/08-30/09

57.00

73.70

57.00

C

01/01-06/01 03/04-02/05 14/05-02/06 15/08-30/08

58.30

77.10

58.30

C

02/04-06/04 06/06-05/09

153.40

171.60

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC490C

2 pers. k standaard

Junior suite

Suite

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

4

1

A

08/10-02/11

41.20

49.20

54.50

74.50

B

26/09-07/10 07/04-12/06

45.90

54.50

61.80

82.50

187.20

C

51.20

59.90

74.50

93.10

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis; 50% kind 4-15j; 30% kind 15-18j Toeslag: Half pension 32 euro; kind 4-8j 13,50 euro, kind 8-15j 16 euro, kind 15-18j 23 euro WWW.EMOZIONI.BE/SIC072B

01/04-06/04 13/06-24/07 26/08-25/09

D

25/07-25/08

56.50

75.10

85.10

99.80

WWW.EMOZIONI.BE/SIC490C

Etna heeft een speciaal ecosysteem: 1500 km2 oppervlakte, 3340 m hoogte. Het is een aparte wereld. Van het zeeniveau tot 700 m hoogte zijn er 650 inwoners per km² (het streekgemiddelde is 340). Inderdaad, de vulkanische bodem is zeer vruchtbaar. De hellingen van de Etna zijn dichtbevolkt. Populaire lokale producten: van wijn tot fruitbomen, van olijfgaarden tot plantaardige producten. Vanaf 700 m tot 1200 m maken gewassen plaats voor beuken- en eikenbossen. Vanaf 1200 m wordt het een typisch vulkanische vegetatie met de dominante “ginestra” (brem ook wel bezemkruid genoemd – gele vlinderbloemen), tot 2000 m waar het landschap permanent maanvormig wordt, waar alleen micro-organismen overleven. Vandaag bestaat de mogelijkheid om dit landschap met alle haar specifieke kenmerken te ontdekken in een 4 x 4 vanaf uw hotel. Een konvooi jeeps brengt u waar bussen geen toegang hebben. Zo ontdekt u oude kraters en de prachtige Caldera, bekend als “Valle del Bove” (een grote komvormige krater). Tijdens uw trekking wordt er een lunch voorzien in een agriturismo (boerderij). Op het einde van de dag is er een halte aan de prachtige kloof van Alcantara (indicatieprijs prijs 170 euro per persoon).


Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SIC211B

2 pers. k 3 pers. k standaard standaard

1 pers. k standaard

Max nr pers

2

3

1

A

02/01-28/03 22/04-30/06 01/09-20/12

42.90

52.30

56.30

B

01/07-31/08 12/04-21/04

48.20

60.30

63.00

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% 2-6j; 30% 6-10j Toeslag: Half pension 21 euro verplicht in B Opmerking: Minimum verblijf 3 nachten in B; kookcursus 59 euro/p WWW.EMOZIONI.BE/SIC211B

Het Arenella Resort ligt op een domein van 70 ha, 10 km ten zuiden van Syracuse. Het is een groene oase tussen de stad en de zee. Het grote voordeel van dit hotel is de mogelijkheid om zowel te genieten van de zee, de resort sfeer (voor zij die dit wensen) en de ligging in één van de mooiste streken van Sicilië, om van hieruit interessante excursies te kunnen maken zoals Syracuse, Noto, Pachino, Modica, enz. Bovendien is er een wellness centrum dat gratis is voor de gasten die de formule ARENELLA SUPERIOR LIFE kiezen. Service: Uitgerust strand, Massages, Bar, Fietsen, Fitness, Tuin, Parking, Speelruimte voor kinderen, Restaurant, SPA, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Kluisje, Airconditioning, Satelliet TV, haardroger, Minibar, Terras, Jacuzzi Ligging: Plage 500 m, Syracuse 10 km, Noto 25 km, Réserve de Vendicari 30 km, Gela 58 km, Ragusa 80 km, Catania Lucthaven 75 km, Agrigento 130 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SIC085A

2 pers. k standaard

2 pers. k superior 3

Max nr pers

4

A

03/04-18/04 27/09-24/10

54.40

B

19/04-09/05

61.90

C

10/05-30/05 13/09-26/09

65.30

97.20

D

31/05-04/07 06/09-12/09

76.20

111.50

E

05/07-01/08 30/08-05/09 02/08-08/08

95.20

130.60

F

09/08-29/08

127.80

163.20

Korting: 1 kind 0-11 jaar gratis; 50% 2de kind 0-11j ; 30% 3de/4de bed volwassene Toeslag: AI 22 euro; single 17,50 euro pp/n Opmerking: Huisdieren toegelaten 35 euro/week (ter plaatse te betalen) WWW.EMOZIONI.BE/SIC085A

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 28/02 bij verbijf

van 31/05-13/09); 10% andere periodes; 12 nachten betalen + 2 gratis van 16/03-13/07 + 07/09-12/10; Club Card van 24/05-27/09 : strand service, animatie, mini club en sporten

www.emozioni.be

Case Damma is een charmante boerderij en beschikt over tweepersoons- en familiekamers(allemaal met badkamer), een mooi zwembad,een traditioneel restaurant met mogelijkheid tot wijnproeverijen en kooklessen. De boerderijligt op een paar kilometer van de stad Syracuse, de oude hoofdstad van Grieks Sicilië en tot een half uur van de andere stranden. Het is ideaal voor een tussenstop in de regio, maar de schoonheid van deze agriturismo zal u verleiden tot een langer verblijf. Service: Tuin, Parking, Speelruimte voor kinderen, Restaurant, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Koelkast Ligging: Luchthaven Catania 68 km, Siracusa 10 km, Noto 32 km, Ragusa 71 km, Taormina 123 km

siracusa

Arenella Resort – Siracusa

Case Damma – Siracusa

103


sicilia barocca

Masseria degli Ulivi – Noto Siracusa

Andrea Doria – Marina Di Ragusa

Binnen het oud landelijk domein was de “Masseria” oorspronkelijk het huis van de eigenaar en de boeren die voor hem werkten. Op dit moment zijn de gebouwen gerenoveerd en verrijkt met extra ruimtes voor het comfort van de bezoekers. De eeuwenoude olijfboom geeft haar naam aan deze versterkte boerderij, vandaag omgevormd tot een charmant hotel. U bent hier op het platteland, in barok-Sicilië, op een half uur rijden van Syracuse. Service: Restaurant, Tennis, Zwembad, Bar, SPA Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV Ligging: Luchthaven Catania 80 km, Siracusa 33 km, Ragusa 60 km, Piazza Armerina 109 km, Noto 10 km

Marina di Ragusa is één van de mooiste stranden van het oosten van Sicilië. In dit hotel kan U genieten van de rust van de residentiële woonwijk waar het zich bevindt. Zijn architectuur is sober, in mediterrane stijl, de kamers comfortabel en ruim. Het is op een paar stappen van de zee, beschikt over een privé parking en U kan genieten van het strand en de rust, maar U kan ook één van de mooiste regio’s van Sicilië ontdekken. Service: Tuin, Parking, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Aan het strand, Dorp 2 km, Modica 20km, Ragusa 26 km, Noto 60 km, Piazza Armerina 94 km, Siracusa 95 km, Luchthaven Catania 125 km

Prijs per persoon per nacht in logement en ontbijt Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

SIC186B

104

2 pers. k 3 pers. k standaard standaard

4 pers. Kamer

1 pers. k standaard

SIC416B

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

4

1

A

30/03-02/04 07/04-23/04 04/05-31/05 19/10-01/11

80.40

95.10

124.60

117.90

B

03/04-06/04 24/04-03/05 01/06-28/06 21/09-18/10

87.10

101.80

131.30

127.30

2 pers. k superior

Max nr pers

2

3

4

1

2

A

27/09-31/10

50.30

46.90

45.20

80.40

66.30

B

01/04-29/05

55.30

50.30

50.30

90.50

71.40

C

06/09-26/09 30/05-10/07

60.30

53.60

52.80

100.50

76.40

D

11/07-06/08 23/08-05/09

70.40

60.30

57.90

120.60

86.40

C

29/06-02/08 31/08-20/09

101.80

115.20

144.70

147.40

E

07/08-22/08

90.50

73.70

67.90

160.80

104.50

D

03/08-30/08

124.60

132.70

163.50

171.50

Korting: 1 kind 0-3 jaar gratis Toeslag: Half pension 32 euro; kinderbed 12 euro Opmerking: Minimum verblijf 2 nachten en 7 nachten in E WWW.EMOZIONI.BE/SIC186B

Korting: Kind 0-2 jaar gratis Toeslag: 3de bed kind 4-11j 32 euro, +12j 45 euro; babybed 15 euro (ter plaatse te betalen); Half pension 35 euro in A/B, 38 euro in C/D WWW.EMOZIONI.BE/SIC416B

Uw voordeel: 10% korting bij minimum 2 nachten; 15% bij minimum 4

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis in A/B

nachten (01/04-06/08, 23/08-31/10)


Hotel Mea – Lipari

Villa Enrica is gelegen op een heuvel op 1 km van het centrum van Lipari, in de gemeente Serra. Haar voornaamste troeven zijn de kalmte en het panorama dat men van daar hoog kan bewonderen. U kan ook wandelen in het platteland van Lipari, op de paden die leiden doorheen de wijngaarden en de typische culturen van de eilanden. Alle kamers beschikken over modern comfort en sommigehebben ook een kitchenette. De eolische architectuur vervolledigt het beeld van een kleine charme hotel, met uitzicht op de hoofdstad van de eilanden. Service: Bar, Tuin, Wi-Fi, Zwembad Kamerservice: Jacuzzi, Airconditioning, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Catania (luchthaven)* 130 km, Palermo (luchthaven)* 199 km /Milazzo 50 minuten vleugelboot, Milazzo 1h30 ferry, Vulcano 10 minuten vleugelboot, Salina 40 minuten vleugelboot, Stromboli 1u50 vleugelboot

Hotel Mea maakt deel uit van de keten Aeolian Charme Hotels, die zich onderscheidt door zijn kleurenpalet, materialen en typische eolische architectuur, met opvallend gebruik van wit, ruimte en terrassen in harmonieuze lijnen. Hotel Mea biedt eveneens een keuken van streekproducten en huisgemaakte gerechten aan. Op enkele stappen van het historische centrum kan je genieten van een mooi uitzicht op het kasteel en de Marina Lunga. Service: Wi-Fi, Bar, Tuin, Restaurant, Animatie, Massages, Parking, Rest met tafel buiten, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi, Balkon, Flatscreen, Terras Ligging: Catania (luchthaven)* 130 km, Palermo (luchthaven)* 199 km, Milazzo 50 minuten vleugelboot, Milazzo 1h30 ferry, Vulcano 10 minuten vleugelboot, Salina 40 minuten vleugelboot, Stromboli 1h50 vleugelboot

SIC275B

2 pers. k standaard

2 pers. k sup zeezicht

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Junior suite

2 pers. k deluxe

1 pers. k standaard

SIC210B

2 pers. k standaard

2 pers. k sup zeezicht

2 pers. k dlx zeezicht

Suite zeezicht

1 pers. k standaard

Max nr pers

3

3

4

3

1

Max nr pers

3

2

2

4

1

A

01/04-29/05 03/10-31/10

57.20

69.60

72.20

76.70

81.90

A

06/03-03/04 31/10-31/12

57.20

76.70

86.50

96.20

76.70

B

30/05-03/07 05/09-02/10

67.00

79.30

81.90

86.50

96.20

B

04/04-29/05 03/10-30/10

72.20

91.70

101.40

111.20

96.20

C

04/07-07/08 25/08-04/09

81.90

94.30

90.40

101.40

115.70

C

30/05-03/07

81.90

101.40

119.00

120.90

115.70

D

08/08-24/08

117.00

129.40

67.00

139.10

169.00

D

04/07-07/08 25/08-04/09

101.40

122.20

132.00

144.30

145.60

E

08/08-24/08

136.50

158.60

168.40

178.10

198.90

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis Toeslag: Half pension 33,50 euro; babybed 10 euro/dag (ter plaatse te betalen); huisdieren toegelaten 10 euro/dag Opmerking: Minimum verblijf 4 nachten van 08/08-24/08 WWW.EMOZIONI.BE/SIC275B

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis / Toeslag: Half pension 33,50 euro; babybed 12 euro/dag (ter plaatse te betalen) / Opmerking: Minimum verblijf 4 nachten van 08/08-24/08 WWW.EMOZIONI.BE/SIC210B

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis in classic kamer BB; 5% korting

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis in classic kamer BB; 5% korting

bij minimum 3 nachten (niet cumuleerbaar)

bij minimum 3 nachten (niet cumuleerbaar)

Isole Eolie Daar waar de natuurelementen wind, aarde, water en vuur samenkomen, werd een vulkanische archipel met adembenemende schoonheid geboren: de Eolische eilanden. Ze bestaan uit zeven bewoonde eilanden en een aantal kleinere eilanden, de sporen van oude uitbarstingen. Vandaag is de enige actieve vulkaan de Stromboli: elk uur stijgt de lava geleidelijk op en explodeert de stop van de vulkaan één tot twee keer waardoor er in de lucht suggestieve vuurfonteinen te zien zijn (zichtbaar in de schemering). In het centrale deel van de archipel heb je Salina, die het groenst en ook het grootst (970 m hoog) is; Lipari, de voornaamste en tevens de perfecte uitvalsbasis voor het verkennen van de archipel; en Vulcano met vulkanische verschijnselen van secundaire aard (modder, warmwaterbronnen en zwaveldamp dampen). Vanop de Grote Kuil op 350 meter hoogte kunt u genieten van een prachtig uitzicht. Filicudi, is één van de mooiste en wildste, en werd bewoond door oude beschavingen.

Alicudi en Panarea zijn de kleinste eilanden. De eerste is een oase van rust. De haven is zo klein dat de veerboten niet kunnen aanmeren. Panarea Island is een “glamour” eiland en er hangt een bijzondere sfeer. Elk eiland is anders en om ze goed te kunnen ontdekken raden we u het circuit of de cruising aan (pagina 100). In ieder geval gaat een week snel voorbij en dat heeft u minstens nodig. Wij kunnen voor u transfers naar de eilanden organiseren in combinatie met een hotelreservatie met Emozioni. De ideale uitvalsbasis om de eilanden te bezoeken is de haven van Milazzo, aan de noordkust op een uur rijden van de luchthaven van Catania. Afhankelijk van de aankomsttijd van uw vlucht op Catania, kan het nodig zijn om te overnachten in Milazzo. Prijzen zijn inclusief toegangsbelastingen tot de Eolische Eilanden.

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

isole eolie

Hotel Villa Enrica – Lipari

105


isole eolie

Therasia Resort Sea & Spa – Lipari

Vulcano is het tweede belangrijkste eiland van de eilandengroep, en ook het meest zuidelijke. Het eiland bestaat uit een vulkanische kegel, de Fossa Grande en een tweede kleinere Vulcanello, verbonden met het grootste deel door een landengte. Aan de kust van Noord-Vulcanello heb je het Therasia Resort, een elegant gebouw in eolische stijl. Het is een echte oase van rust: recht voor je heb je het eiland Lipari, verderop heb je het eiland Alicudi en meer in het westen het eiland Filicudi, Panarea en Stromboli maken het plaatje compleet (de silhouet van Salina zit verborgen achter Lipari). Service: Bar, Ontbijtbuffet, Duiken, Lift, Restaurant, Sauna, Solarium, SPA, Wellness, Wi-Fi, Parking, Fietsen, Internetpunt, Minigolf Kamerservice: ADSL, Airconditioning, Balkon, Ontbijt op de kamer, Kluisje, Satelliet TV, Hydro-massagebad, Badjas, Koelkast, haardroger, Minibar Ligging: Vulcano 7 km, Taormina 125 km, Acireale 158 km, Cefalù 181 km, Catania luchthaven 183 km, Bruxelles 2.231 km

La Sirenetta, ondergedompeld in een weelderige tuin van mediterraanse vegetatie, is een echte groene oase in het midden van het wilde landschap van het vulkanische eiland. De nog steeds actieve rokende vulkaan, Stromboli, is de vuurtoren van de Middellandse Zee, en wordt omringd door kleine zwarte zandstranden bedekt met, olijfbomen, citroenbomen en prachtige bloemen. Vóór het hotel bevindt zich één van de 22 zwarte zandstranden van het eiland. Service: Bar, Parking, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi, Solarium, Ontbijtbuffet, met handicap, excursies, Tuin, Tennis Kamerservice: Minibar, Satelliet TV, Airconditioning, Centrale verwarming, Kluisje, Ontbijt op de kamer Ligging: Lipari 1h50 vleugelboot, Milazzo 3h20 vleugelboot, Naples 11 h (ferry), Catania (luchthaven)* 130 km, Palermo (luchthaven)* 199 km, *TotMilazzo

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

www.emozioni.be

SIC273C

106

La Sirenetta – Stromboli Messina

2 pers. k classic

2 pers. k sup zeezicht

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt 2 pers K com zee zicht

2 pers. k dlx zeezicht

J.S zeez. en balcon

Max nr pers

3

4

3

3

4

A

09/05-29/05 13/09-30/09

118.20

139.20

170.40

192.00

222.00

B

30/05-26/06

138.60

153.00

186.00

206.40

246.60

C

27/06-07/08 22/08-12/09

165.60

179.40

204.00

242.40

282.00

D

08/08-21/08

189.00

206.40

242.40

291.00

315.60

SIC143C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

3

3

1

A

18/04-13/06 20/09-13/10

77.80

96.50

92.40

B

14/06-07/08 23/08-19/09

96.50

128.10

111.20

C

08/08-22/08

131.00

151.50

150.90

Korting: 100% kind 0-2j/2 volw.; kind 2-12j 50%; +12j 30% Toeslag: Half pension 58.50 euro; kind 2-12j 39 euro WWW.EMOZIONI.BE/SIC273C

Korting: 15% 3de/4de bed Toeslag: Half pension 37,50 euro in A, 44,50 euro in B, 51 euro in C Opmerking: Minimum verblijf 5 nachten in C; kleine huisdieren toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SIC143C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10 % bij min. verblijf van 3n voor

Uw voordeel: Honeymoon : 10% korting bij minimum 6 nachten

30/04; 6+1 in A, B + C


sardegna

Sardegna

Burchtdorpjes in het noorden, de steile woeste kust in het oosten en de kleine baaien in het zuiden, waar flamingo’s komen rusten tijdens de migratieperiode, op de stranden van Cagliari en Pula. Maar Sardinië is niet alleen zee : het binnenland met zijn onbesmette landschappen, zijn oude lokale cultuur en traditie, biedt U een wereld vol van kleuren, geuren en schoonheid.

Zelfs zijn keuken met een « culurgiones », een grote gevulde ravioli met aardappel en munt, spoort U aan om de tijd te nemen en te genieten van die heerlijke geuren. Sardinië is een eiland, niet enkel geografisch, maar ook en vooral cultureel. Een universum waar het leven zijn tempo nam, waar diverse culturen elkaar ontmoet hebben, maar toch hun eigen identiteit behouden hebben : van het catalaans, het sardisch tot het genuaans, zijn alle dialecten die op het eiland gesproken worden echte talen.

www.emozioni.be

Sardinië is het tweede grootste eiland van de middellandse zee en een echt paradijs voor natuurliefhebbers. 1040 km kust, de witte stranden in het zuid-oosten, kreken omringd door granietrotsen met een smaragdgroene kleur in het noord-oosten;

107


FORTE VILLAGE RESORT

Forte Village Resort – Santa Margherita di Pula

Het Forte Village resort ligt aan de zuidwestkust van Sardinië tussen Pula en Capo Spartivento. Er zijn 8 elegante hotels verspreid over een oppervlakte van 25 ha. Alle accomodaties zijn ingericht met kleuren en materialen typisch voor de regio, uitgerust om te voldoen aan zelfs de meest veeleisende gasten. Forte Village biedt U een persoonlijke en exclusieve vakantie, een veilige omgeving waar uw « privacy » wordt beschermd; een unieke omgeving ook dankzij een bijzonder rijke, tropische en mediterrane vegetatie; een gunstig klimaat dankzij de bergen die de kust beschermen tegen de wind. Restaurant en bar Een ruime keuze aan restaurants (21) en bars (14) in hoogseizoen. Er zijn restaurants die een italiaanse keuken voorstellen, typische restaurants (sardisch, braziliaans en japans), gastronomische restaurants (gehouden door sterren-chefs), een pizzeria en een pasta restaurant.

www.emozioni.be

Het « Thermae del Forte Thalasso & Spa center » Erkend als één van de beste Thalassocentra van de wereld, werkt het samen met Dr Mosaraf Ali, geïntegreerd geneeskunde specialist, die ook met de Britse koninklijke familie samengewerkt heeft.

108

Animatie Leisure land biedt de mogelijkheid om verschillende sporten te beoefenen, van go-kart tot beach-volley. Children city voor de allerkleinsten.

Forte Village Sport Academy Dankzij de samenwerking met de top van de wereldsport, biedt Forte Village aan zijn gasten (volwassenen en kinderen) de mogelijkheid om opleidingen op hoog niveau te volgen : tennis met Enqvist en Bjorkman, rugby met Healey en Greenwood, voetbal met de « Chelsea soccer school », en ook dans en golf. Natuurlijk kan men ook nog andere sporten beoefenen, bijvoorbeeld in de vele faciliteiten van het resort. Logement Behalve voor de Villa Forte, is het logement voorzien in half pension met het ontbijt en het avondmaal in het toegewijde restaurant. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, LCD TV, haardroger, minibar en kluisje. De aangegeven specificaties betreffen alleen de basisuitrusting.

Bouganville

Le Palme

Gebouwd in sardische stijl, is « Bouganville » op een steenworp van alle faciliteiten van het resort en de drie zwembaden gelegen. Het is de ideale omgeving voor een ontspannen vakantie met het gezin. De comfortabele bungalows met uitzicht op het park, zijn uitgerust met een gemeubileerd terras. « il Villaggio » is ideaal voor gezinnen met kleine kinderen. Service: SPA, Sauna, Bar, Fietsen, Fitness, Tuin, Massages, Minigolf, Speelruimte voor kinderen, Restaurant, Zwembad, Parking, Wi-Fi, Kamerservice: Balkon, Airconditioning, Satelliet TV, Kluisje, Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km; Costa Rei 111 km

Dichtbij het strand en de « Piazza » gelegen, centrum van de activiteiten van het resort, biedt « Le Palme » zeer ruime accomodatie, zowel binnen als buiten, vanwaar U de tuin kan bewonderen. Hier kunnen jonge tieners van hun afhankelijkheid in een bungalow genieten, terwijl de allerjongsten in de privé patios veilig kunnen spelen. Service: Bar, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad, WiFi, Animatie, Fietsen, Uitgerust strand, Fitness, Massages, Sauna Kamerservice: Airconditioning, Jacuzzi, Minibar, Satelliet TV, Balkon, Kluisje Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km; Costa Rei 111 km; Bruxelles 1.756 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR379C

Superior Bungalow

Family Bungalow

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Family Plus Bungalow

SAR380C

Superior Bungalow

Family Bungalow

Le Palme Roof

Family Plus Bungalow

Max nr pers

3

3

3

Max nr pers

2

2

2

2

A

10/05-23/05 30/08-03/10

183.90

186.30

249.30

A

10/05-23/05 30/08-30/10

231.80

231.80

248.90

297.70

B

24/05-13/06

206.90

208.10

278.30

B

24/05-13/06

258.60

258.60

278.20

333.10

C

14/06-27/06 23/08-29/08

238.40

238.40

325.50

C

14/06-27/06 23/08-29/08

295.20

295.20

316.00

358.70

D

28/06-01/08

314.60

314.60

406.60

D

28/06-01/08

388.00

388.00

405.00

466.00

E

02/08-22/08

343.60

343.60

415.00

E

02/08-22/08

409.90

409.90

423.30

473.40

Korting: 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E WWW.EMOZIONI.BE/SAR379C

Korting: 50% 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E WWW.EMOZIONI.BE/SAR380C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso


Le Dune

Villa del Parco

Hotel Castello

Ondergedompeld in een mediterrane tuin van pijnbomen is Royal Pineta het eerste 5* hotel van het resort. Samengesteld uit dubbels en triples, in hoefijzervorm op twee verdiepingen. Het is zeer centraal gelegen, een gemakkelijke toegang aan de ene kant naar het midden van de welness en aan de andere kant naar de stranden, zwembaden en la Piazza. De tuin zorgt echter voor een zekere rust. Service: Bar, Restaurant Kamerservice: Airconditioning, Balkon, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Communicerende kamer Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13 km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km; Costa Rei 111 km; Bruxelles 1.756 km

Le Dune is een « Fine hotels & resort ». Het bevindt zich in een prachtige tuin vlakbij de zee. Dit geeft het een zeer exclusieve sfeer en dankzij de ruime en elegante bungalows en suites, heeft U de indruk in privé-villas te logeren die VIP diensten aanbieden van een echte 5*. Het is een bevoorrechte positie ten opzichte van de bezienswaardigheden van het resort. Het ontbijt en het avondmaal worden opgediend in restaurant « Le Dune ». Service: Restaurant Kamerservice: Airconditioning, DVD, haardroger, Jacuzzi, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13 km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km; Costa Rei 111 km; Bruxelles 1.756 km

Te midden van de pijnbomen, ligt Villa del Parco ook dichtbij het exclusieve « Thalasso del Forte SPA ». Samen vormen zij een natuurlijke en luxueuze wellness. Het terras van de Villa herbergt het restaurant « Belvedere », 1* Michelin, met een prachtig uitzicht op het resort. Villa del Parco maakt deel uit van de prestigieuze collectie « The Leading Hotels of the World ». De accomodaties liggen verspreid over 25 kamers en 22 bungalows met eigen terras. Service: Massages, Restaurant, SPA Kamerservice: Airconditioning, DVD, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13 km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km, Costa Rei 111 km; Bruxelles 1.756 km

Omgeven door pijnbomen ligt het op een steenworp van het strand. Er zijn 4 verdiepingen met een volledig geintegreerde architectuur in de natuur. Elke kamer is ingericht in typisch Sardische stijl en heeft een balcon met uitzicht op het dennenbos. De 4e en 5e verdieping zijn gewijd aan luxe accomodaties. Het restaurant van het hotel is i Cavalieri maar de gasten van il Castello kunnen ook dineren in « la Pineta » en in de « Forte Grill » zonder supplement. Service: Fietsen, Duiken, Uitgerust strand, Fitness, Tuin, Massages, Minigolf, Speelruimte voor kinderen, SPA, Zwembad, Parking, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Pula 12,2 km, Nora 13km, Chia 20 km, Cagliari 47,5 km, Is Zuddas 39 km, Sant’ Antioco 64 km, Barumini 105 km, Costa Rei 111 km

SAR382C

Family

2 pers. sup.with terrace

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt Family Royal Royal PinePineta ta Terrace

Max nr pers

4

2

4

3

A

10/05-23/05 30/08-03/10

282.90

305.00

378.80

424.40

B

24/05-13/06

306.30

332.10

412.10

473.60

C

14/06-27/06 23/08-29/08

334.60

354.20

504.30

553.50

D

28/06-01/08

440.30

462.50

638.40

681.40

E

02/08-22/08

485.90

510.50

644.50

681.40

SAR385C

SAR384C

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Bungolow

SAR383C

2 pers. k superior

2 pers. tuinzicht

2 pers. k sup zeezicht

2 pers. executive seaview

Max nr pers

3

Max nr pers

2

Max nr pers

2

2

2

2

A

10/05-23/05 30/08-03/10

842.60

A

10/05-23/05 30/08-03/10

664.20

A

10/05-23/05 30/08-03/10

287.90

316.00

403.80

497.80

B

24/05-13/06

858.50

B

24/05-13/06

664.20

B

24/05-13/06

319.60

348.90

491.70

529.50

C

14/06-27/06 23/08-29/08 28/06-01/08 02/08-22/08

C

14/06-27/06 23/08-29/08

917.60

C

14/06-27/06 23/08-29/08

396.50

470.90

612.40

861.30

D

28/06-01/08

917.60

D

28/06-01/08

490.40

564.90

795.40

861.30

E

02/08-22/08

917.60

E

02/08-22/08

499.00

586.80

815.00

861.30

1,180.80

Korting: 50% 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen; 15% 2 volw. + max. 2 kinderen tot 12j (reservering voor 31/01-niet geldig van 01/08-21/08) Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E WWW.EMOZIONI.BE/SAR382C

Korting: 50% 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

Deluxe Bungalow

• WWW.EMOZIONI.BE/SAR385C

Korting: 50% 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E WWW.EMOZIONI.BE/SAR384C

Korting: 50% 1 kind tot 12 jaar + 2 volwassenen Toeslag: VIP package 80 euro pp/dag : gratis toegang tot de Thalasso, windsurfing + zeilen gratis, toegang tot geselecteerde restaurants zonder supplement Opmerking: Koppels zonder kinderen : 1 free Thalasso per persoon + 1 gourmet dinner per verblijf; minimum verblijf 1 nacht in A, 3n in B/C/D, 7n in E WWW.EMOZIONI.BE/SAR383C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 20% (reservering voor 31/01 – niet

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso

geldig van 01/08-21/08); 15% bij reservering voor 31/03 (niet geldig van 01/08-21/08); Honeymoon : fruit + fles spumante + 1 à la carte maaltijd + onbeperkte toegang tot de Thalasso

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

FORTE VILLAGE RESORT

Royal Pineta

109


sardegna del sud

Villa del borgo – Pula

Sighientu Life Hotel & Spa – Capitana

Een voormalig herenhuis volledig geherstructureerd en aangepast naar de noden van een hotel, en bevindt zich in een oase van groen in het zuiden van Sardinië. De belangrijkste voordelen zijn de omgeving, de positie (uitstapjes naar Pula, Cagliari, Carloforte, Chia, Piscinas, Barumini, enz.), de eenvoudige elegante ruime kamers en de rust die hier overheerst. Een speciale vermelding voor de originaliteit van het SPA-concept, dat begint met het recupereren van artesische putten in de tuin wat enerzijds een natuurlijke sfeer van ontspanning en comfort creërt en anderzijds de natte zone aankondigt. Service: Bar, Fitness, Golf Club, Massages, Parking, SPA, Zwembad, Wi-Fi, Fietsen, Duiken, Tuin, Minigolf Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Minibar, Terras, Satelliet TV, Kluisje Ligging: Pula 5 km, Nora 13km, Chia 20 km, Is Zuddas 39 km, Luchthaven Cagliari 41 km, Sant’ Antioco 64 km, Villasimius 86 km, Barumini 105 km,Costa Rei 111 km

Direct aan het strand, in Marina di Capitana, is dit hotel gebouwd met natuurlijke materialen zoals steen, hout en canvas. De stijl is tot in het kleinste detail verzorgd: het etnische meubilair geeft een charmante uitstraling aan de gebouwen. De binnentuinen met waterspelen kondigen de Thalasso Sighientu aan, het thalasso centrum voor lichaamsverzorging. Het zwembad kijkt uit over het strand en ligt vlak naast de sportieve zone. De restaurants stellen een lokale keuken voor. Service: Bar, Parking, Restaurant, Wi-Fi, Zwembad, Uitgerust strand, Tuin, Massages, Mini Club (4-11), Sauna, SPA Kamerservice: Airconditioning, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Strand, Luchthaven Cagliari 23 km, Cagliari 21 km, Villasimius 34 km, Costa Rey 40 km, Barumini 79 km, Chia Laguna 77 km Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension

www.emozioni.be

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

110

SAR168B

SAR218C

2 pers. k classic

2 pers. k superior

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

2

2

1

A

01/01-30/04 01/10-31/12

81.30

106.30

131.30

162.50

113.80

B

01/05-31/05

87.50

112.50

137.50

175.00

122.50

2

2

2

1

71.00

81.70

95.10

120.70

B

22/05-18/06 11/09-24/09

77.70

88.40

101.80

132.10

C

19/06-02/07 04/09-10/09

87.10

99.20

112.60

148.10

108.50

121.90

138.00

184.90

123.30

139.40

158.10

209.70

D

01/07-31/07

131.30

156.30

187.50

250.00

262.50

D

E

01/08-31/08

143.80

170.00

200.00

262.50

287.50

E

31/07-20/08

200.00

140.00

Korting: 50% 0-18 jaar; 50% 3de en 4de bed Opmerking: Huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SAR218C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 31/03); 65+ 15%

off bij minimum 7 nachten; Honeymoon 15% off bij minimum 7 nachten (niet cumuleerbaar)

1 pers. k standaard

Max nr pers

03/07-30/07 21/08-03/09

150.00

2 pers. k superior

24/04-21/05 25/09-04/10

100.00

125.00

2 pers. k zeezicht

A

01/06-30/06 01/09-30/09

C

2 pers. k standaard

Korting: 1 kind 0-11 jaar gratis; 50% 2de kind 0-11j; 3de en 4de bed volw. 75% Toeslag: Vol pension 20 euro, AI 28 euro Opmerking: Kleine huisdieren toegelaten, 10 euro/dag ter plaatse te betalen WWW.EMOZIONI.BE/SAR168B

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 30 dagen voor

afreis)


Tartheshotel – Guspini

Dit is een hotel gebouwd in Sardische stijl, perfect geïntegreerd in de mediterraanse natuur. Op enkele km’s van de zee, ligt Galanias aan de voet van Ogliastra, één van de meest fascinerende en authentieke regio’s van Sardinië. Ideale stop voor een rondreis in Sardinië, is Galanias ook een verblijfplaats buiten de platgetreden paden, in staat om U rust en comfort te bieden op een steenworp van de zee, Service: Bar, Fietsen, Tuin, Parking, Restaurant, Zwembad, Wi-Fi Kamerservice: Airconditioning, Kluisje Ligging: Bari Sardo 5 km, Ogliastra 35 km, Orgosolo e Orosei e Nuoro 80 km, Gologone 99 km, Cagliari 128 km, Olbia 182 km

De « Costa Verde » is de meest woeste en authentieke kust van Sardinië. In het oostelijke deel niet ver van Oristano is dit een uniek uitgangspunt voor het bezoeken van magnifieke plekje zoals Tharros en Piscinas. Hotel Tarthes is een comfortabel 4* hotel, maar respecteert ook traditie en mediterrane architectuur : een authentieke keuken, een wellnesscenter en een variatie aan stranden zijn de belangrijkste troeven van dit hotel. Service: Wi-Fi, Bar, Fitness, Tuin, Verwarmd buitenzwembad, Massages, Parking, Restaurant, SPA, Fietsen, Zwembad Kamerservice: Airconditioning, Balkon, haardroger, Minibar, Kluisje, Satelliet TV, Jacuzzi Ligging: Strand 25 km, luchthaven Cagliari 57 km, Oristano 45 km, Pula 83 km

sardegna centro

Galanias – Bari Sardo

Prijs per persoon per nacht in half pension 2 pers. k classic

2 pers. k superior

1 pers. k classic

Max nr pers

2

2

1

A

24/04-16/05 04/10-18/10

54.40

65.60

70.70

B

17/05-30/05 27/09-03/10

67.50

81.00

87.80

C

31/05-13/06 13/09-26/09

74.10

88.90

96.30

D

14/06-27/06 06/09-12/09

80.60

96.80

104.80

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt SAR248B

2 pers. k classic

2 pers. k deluxe

Junior suite

Suite

1 pers. k classic

Max nr pers

2

3

3

3

1

A

02/11-29/12 05/01-31/05

75.70

85.80

105.90

126.00

105.90

B

01/06-15/07 28/09-01/11

85.80

99.80

115.90

136.00

115.90

99.80

115.90

126.00

146.10

129.30

108.50

119.90

136.00

156.80

138.00

E

28/06-11/07 30/08-05/09

84.40

101.30

109.70

F

12/07-07/08

88.10

105.80

114.60

G

08/08-22/08

112.50

135.00

168.80

C

16/07-07/08 28/08-27/09

H

23/08-29/08

95.60

114.80

124.30

D

08/08-27/08

Korting: 50% kind 3-12 jaar; 20% +12j Toeslag: Babybed 13,50 euro/dag Opmerking: Minimum verbijf 2 nachten, van 08/08-22/08 5 nachten; huisdieren niet toegelaten WWW.EMOZIONI.BE/SAR408C

Korting: 1 kind 0-2 jaar gratis; 50% 3-9j enkel in Junior Suite Toeslag: Babybed 0-2j 13,50 euro/dag; Half pension 47 euro; half pension kind tot 10j 33,50 euro WWW.EMOZIONI.BE/SAR248B

Uw voordeel: 6 nachten betalen + 1 gratis van 28/06-08/08+29/08-18/10

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 10% (reservering tot 60 dagen voor

afreis); 6 nachten betalen + 1 gratis behalve in D

www.emozioni.be

SAR408C

111


sardegna del nord

Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa – Palau Capo d’Orso is een zeldzaam juweel dat in de heuvels ligt aan de Noordoostkust van Sardinië. Bijna verstopt in het prestigieuze park van Cala Capra, biedt dit hotel een oase van rust en intimiteit aan de gasten. Je hebt de indruk dat alles speciaal voor jou is ontworpen, dat het strand en verschillende kreken van jou en alleen van jouw vakantie zijn. Vanuit de jachthaven Delphina kan men boottochten maken naar de archipel Maddalena, één van de zeeparadijzen van Sardinië. De kamers hebben een heel hoog comfortgehalte maar toch met respect voor de omliggende natuur. Ook het wellnesscenter is heel professioneel. Een speciale vermelding voor de restaurants il Paguro (zeeterras-gegrilde vis) en gli Olivastri (terras in een eeuwenoude olijfgaard-romantische en elegante sfeer) waar je kan genieten van een heerlijke mediterrane keuken. Service: Garage, Parking, Restaurants, Bar, Golf, Zwembad, Duiken, Wi-Fi, Fitness, Tuin, Massages, Rest met tafel buiten, Sauna, Thalasso & Spa Kamerservice: Airconditioning, Badjas, Balkon, Kluisje, Minibar Ligging: Luchthaven Olbia 40 km, Palau 4 km, La Maddalena 12 km, Punta Sardegna 8 km, Santa Teresa Gallura 29 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension

www.emozioni.be

SAR195C

112

2 pers. k standaard

2 pers. k deluxe

Junior suite

J. S. Executive

Max nr pers

2

3

3

4

A

16/05-05/06 12/09-26/09

152.40

165.10

190.50

215.90

B

06/06-12/06 05/09-11/09

165.10

177.80

203.20

228.60

C

13/06-03/07 29/08-04/09

190.50

215.90

241.30

266.70

D

04/07-31/07 22/08-28/08

228.60

254.00

279.40

304.80

E

01/08-21/08

304.80

330.20

381.00

419.10

SAR195C

Junior Suite Cardinal

President

1 pers. k standaard

Max nr pers

4

4

1

A

16/05-05/06 12/09-26/09

228.60

355.60

228.60

B

06/06-12/06 05/09-11/09

241.30

381.00

254.00

C

13/06-03/07 29/08-04/09

279.40

431.80

317.50

D

04/07-31/07 22/08-28/08

317.50

533.40

393.70

E

01/08-21/08

444.50

660.40

546.10

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 50% +2 jaar (niet geldig in standard kamer) Toeslag: Zeezicht 21,50 euro pp/n in A/B, 33 euro in C/D, 40 euro in F WWW.EMOZIONI.BE/SAR195C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservatie voor 28/2), 10% bij reservatie voor 31/03; 5% bij minimum 14 nachten;


Hotel Marinedda ligt op enkele honderden meters van het prachtige strand van Marinedda en op 1 km van Isola Rossa, klein karakteristiek vissersdorpje in de Golf van Asinara (Noord Sardinië). Isola Rossa is een romantisch en fascinerend plaatsje, met zijn klein haventje in rode graniet en zijn houten vissersbootjes, zijn Aragonese toren, zijn rustige promenade langs de zee, zijn winkeltjes, zijn piano bars, zijn prachtige stranden en zijn beroemde zonsondergang. Zijn ligging is uniek : gelegen tegenover één van de mooiste panorama’s vanSardinië, op een heuvel die naar een mooi strand leidt, op slechts 250 m van het groot zwembad van het hotel, waar ook de bar is, het restaurant en het prestigieus Thalasso Centrum & Spa. Hotel elegante en geraffineerde Marinedda Hotel is de ideale keuze voor wie een vakantie zoekt, gewijd aan wellness en ontspanning, voor koppels maar ook voor families. Het charmante strand kan men te voet bereiken, er zijn 2 mooie zwembaden, een wellness centrum met verschillende baden, alsook een mini en junior club voor kinderen tussen 3 en 11 jaar. ’s Avonds na het eten kan je genieten aan de piano bar of van spektakels. Nieuw in 2015: Pizzeria Basaricò met pizza’s gebakken in een echte houtoven. Service: Bar, Restaurant, Tuin, Zwembad, Uitgerust strand, Wi-Fi, Animatie, Duiken, Fitness, Massages, Mini Club (4-11), Parking, Speelruimte voor kinderen, Sauna, Thalasso Spa Kamerservice: Airconditioning, Badjas, haardroger, Kluisje, Minibar, Satelliet TV, Terras Ligging: Luchthaven Olbia 80 km, Luchthaven Alghero 95 km, Isola Rossa 1 km, Santa Teresa Gallura 48 km, La Maddalena 65, km, Castelsardo 30 km, Porto Torres 60 km, Cagliari 256 km

Hotel Marinedda Thalasso & Spa – Isola Rossa

sardegna del nord

S

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension SAR166C

2 pers. k standaard

Suite of royal

President

Max nr pers

2

4

4

1

A

16/05-22/05 19/09-26/09

88.40

106.60

150.80

119.60

B

23/05-19/06 12/09-18/09

98.80

117.00

161.20

137.80

C

20/06-03/07

114.40

137.80

210.60

179.40

D

04/07-31/07 22/08-28/08

137.80

166.40

262.60

228.80

E

01/08-21/08

166.40

210.60

304.20

270.40

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 50% +2j (enkel mogelijk in junior suite) Toeslag: Zeezicht 13,50 euro pp/n in A/B, 19 euro in C, 21,50 euro in D, 27 euro in E; BRUNCH MEDITERRANNEE 27 euro WWW.EMOZIONI.BE/SAR166C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 28/2), 10% bij reservering voor 31/03; kind 0-11j gratis met 1 volw. (behalve van 01/0821/08)

www.emozioni.be

1 pers. k standaard

113


sardegna del nord

Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa – Santa Teresa Gallura communicerend, ideaal voor families. Het Resort Valle dell’Erica is voorzien van 4 zwembaden, 5 restaurants en 5 bars. Voor de kinderen is er een Baby Club 12-36 maanden (betalend), Mini Club 3-9 jaar (gratis). Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen verschillende sportieve activiteiten beoefenen en er zijn electronische spelletjes beschikbaar. Service: Wi-Fi, Parking, Baby Club (1-3), Bar, Golf, Massages, Mini Club (3-9), Tuin, Zwembad, Uitgerust strand, Fitness, Speelruimte voor kinderen, Rest met tafel buiten, Restaurant, Sauna, Thalasso Spa Kamerservice: Kluisje, Airconditioning, Satelliet TV, haardroger, Badjas, Communicerende kamer Ligging: Luchthaven Olbia 55 km, Luchthaven Alghero 140 km, Santa Teresa Gallura 12 km, La Maddalena 25 km, Porto Torres 100 km, Cagliari 298 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en half pension

www.emozioni.be

SAR093C

114

Het Resort Valle dell’Erica is recht tegenover het Nationaal Maritiem Park van de Archipel van La Maddalena en de eilanden ten zuiden van Corsica. Het complex werd gebouwd door Delphina in overeenstemming met de omringende natuur. Het Resort Valle dell’Erica heeft een unieke ligging (tussen de witte zandstranden en rotsen gebeeldhouwd door de wind) en ook dankzij zijn ligging met inhammen van zand die rust en privacy waarborgen. Ideaal voor koppels, aan wie het een intieme en romantische accomodatie biedt. Het Resort bestaat uit het hotel Erica en het hotel La Licciola. “La Licciola” verrijkt en voltooid de diensten van het Resort, met luxueuze en elegante kamers, sommigen

2 pers. k standaard

2 pers. k classic

President Spargi

Junior Suite Erica

Max nr pers

2

2

4

3

A

23/05-12/06 12/09-19/09

139.70

152.40

355.60

190.50

B

13/06-19/06 29/08-11/09

152.40

165.10

381.00

203.20

C

20/06-03/07

177.80

190.50

444.50

228.60

D

04/07-31/07 22/08-28/08

215.90

228.60

508.00

279.40

E

01/08-21/08

266.70

279.40

635.00

342.90

SAR093C

Giglio benessere

Junior Suite Mirtilla

Orchidea Benessere

Max nr pers

2

4

2

A

23/05-12/06 12/09-19/09

190.50

203.20

203.20

B

13/06-19/06 29/08-11/09

203.20

215.90

215.90

C

20/06-03/07

228.60

254.00

254.00

D

04/07-31/07 22/08-28/08

279.40

304.80

304.80

E

01/08-21/08

342.90

381.00

381.00

Korting: 1 kind 0-1 jaar gratis; 50% +2j Toeslag: Zeezicht pp/n 21 euro in A/B, 30 euro in C/D, 35 euro in E; wellness 40 euro; gratis golflessen tot 17j WWW.EMOZIONI.BE/SAR093C

Uw voordeel: Vroegboekvoordeel van 15% (reservering voor 28/2), 10% bij reservering voor 31/03; 5% bij minimum 14 nachten; kind 0-11j gratis met 1 volw. (behalve van 01/08-21/08)


CONDIZIONI GENERALI

20 REGIONI ITALIANE Italië is administratief verdeeld in 20 Regio’s die U hieronder ziet.

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Hieronder vindt U alle locaties die in onze brochure worden beschreven; EMOZIONI kan U natuurlijk nog meer bieden!

Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de

reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: - telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u) - fax: 02/206 57 74 - Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel - e-mail: clv.gr@skynet.be

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EMOZIONI Artikel 1 : de prijs 1. De prijzen zijn per persoon per nacht (behalve anders vermeld in de prijzentabel) ; de diensten die inbegrepen zijn, zijn vermeld in de tabellen. De vermeldingen « laagseizoen », middenseizoen » en « hoogseizoen » verwijzen naar de prijs per persoon in een dubbelkamer, respectievelijk van de laagste naar de hoogste. De kortingen in de rubriek « uw voordeel » zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. 2. Emozioni is niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit vertragingen wegens weersomstandigheden, technisch defect, stakingen, oorlog of uurswijzigingen. 3. De prijzen die telefonisch medegedeeld worden door onze reservatiedienst zijn onderworpen aan wijzigingen. De prijzen van onze geschreven offertes zijn onderworpen aan beschikbaarheid bij reservatie. 4. Dossierskosten van 5 euro per persoon voor reservaties zoinder transport van minder dan 7 nachten (deze kosten hebben geen betrekking op de kosten van de leveranciers die medegedeeld zullen worden op moment van reservatie) met een maximum van 20 euro per dossier. 5. Dossierskosten voor reservatie van evenementen zoals een concert, een opera of een sportevenement zullen bij reservatie medegedeeld worden. 6. De prijzen zijn gebaseerd op de transportkosten en brandstoffen gekend op datum van de publicatie van de brochure (februari 2012) 7. Een voorschot van 30% is verschuldigd bij reservatie (75% indien het een korting « Early booking » betreft) met een minimum van 150 euro per persoon. Het saldo is een maand voor afreis verschuldigd Artikel 2 : Formaliteiten 1. Voor Italië, deel uitmakend van het Schengenbied, kunnen reizigers voorzien van een identiteitsbewijs dat geldig is in Belgie naar Italië reizen zonder specifieke formaliteiten. Reizigers van niet belgische nationaliteit dienen bij het Italiaans Consulaat te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen ; een verblijfsvergunning is geen identiteitsbewijs. Voor reizen van minderjarigen dienen de ouders of anderen kennis te nemen van de vereiste formaliteiten bij hun gemeente. Zij moeten in ieder geval in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto. 2. Huisdieren moeten in regel zijn met de hygiëne- eisen en vaccinatie. Emozioni aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of problemen vanwege de vervoerder.

Artikel 3 : Bagage Gelieve kennis te nemen van het reglement voor wat objecten betreft die niet in de bagage of in de cabine mogen vervoerd worden. Voor elk object buiten standaard formaat gelieve ons te informeren, zelfs indien het binnen het toegelaten gewicht is (bijv fietsen, golfclubs, enz) In geval van verlies of beschadiging moet de reiziger een verklaring bij de betreffende vervoersmaatschappij invullen : zonder dit document is het onmogelijk een compensatie te bekomen. Artikel 4 : Uurroosters De vermelde uurrroosters zijn indicatief. Zij kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan buiten onze wil. Artikel 5 : Annulatie en wijzigingen door de reiziger De reiziger kan op elk ogenblik vragen om zijn reis te annuleren of te wijzigen ; de kosten daaruit voortvloeiend zijn de volgende (te betalen zelfs indien de annulatie te wijten is aan heirkracht of een ongeval). De kosten die de touroperator al heeft gemaakt voor de reservering en die niet terugbetaalbaar zijn (vliegtickets, spektakels, enz.) zijn te betalen en zijn niet opgenomen in de onderstaande vermelde sancties. Wijziging hotel (sancties per persoon) Administratieve wijziging (bijv naamswijziging) 25 Euro Wijziging reservatie tot 8 weken voor aankomst 25 Euro* 55 dagen – 28 dagen 50 Euro* 27dagen– 15 dagen 100 Euro* Vanaf 14 dagen voor vertrek 125 Euro* Annulatie hotel (sancties per persoon) Annulatie reservatie tot 8 weken voor aankomst 50 euro 55 dagen – 28 dagen 30%* 27 dagen – 15 dagen 50%* 14 dagen - 7dagen 75%* Vanaf 6 dagen voor vertrek 100% Andere wijzigingen (sancties per persoon) Wij zullen de kosten aanrekenen die aangerekend worden door de provider plus 25 euro administratieve kosten. *in deze kosten zijn de verschillende tarieven voortvloeiend uit de wijziging niet inbegrepen en voor annulatie zal een minimum van 50 euro per persoon gefactureerd worden. Artikel 6 : Verantwoordelijkheid 1) Emozioni is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden, zoals nieuwe reglementen of bestellingen, ongevallen, epidemieën, oorlogen, enz, alle gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de Touroperator inbegrepen en onverwachte toeslagen zowel voor het transport als voor de accomodatie. 2) Deze brochure werd opgesteld volgens de informatie die wij tot 6 maanden voor zijn publicatie verkregen. Indien er wijzigingen mochten zijn met betrekking tot de aangeboden diensten zal Emozioni een Errata opstellen (zie artikel 9) 3) Bouwwerkzaamheden : het is altijd mogelijk dat er in de omgeving van uw hotel werkzaamheden aan de gang zijn om de snelwegen te verbeteren of andere redenen. Emozioni kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 4) Vluchtwijzigingen : eventuele wijzigingen kunnen geschieden, dikwijls onaangekondigd, met als gevolg het verlies van uw correspondentievlucht : Emozioni zal U assisteren in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen, waarvan het reglement toepasselijk zal zijn in dit specifiek geval. Artikel 7: Klachten 1) De lokale vertegenwoordiger, waarvan de gegevens vermeld zijn op de reisdocumenten, moet onmiddellijk door de reiziger geïnformeerd worden indien er een eventueel probleem is. 2) Terugbetaling voor niet geleverde diensten moeten door de provider ter plaatse verzekerd worden. 3) Voor elk geschil, niet opgelost door de geschillencommissie is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Artikel 8 : Kleine huisdieren Vliegtuig : het transport van kleine huisdieren (max 5 kg) in cabine is onderworpen aan een aanvraag bij de luchtvaartmaatschappij die kan weigeren vanwege interne aanverwante redenen of veiligheidsregels. Hotels : In bepaalde hotels zijn kleine huisdieren (max 5 kg) toegelaten (vermeld in de beschrijving) ; in ieder geval zijn huisdieren nooit toegelaten in het restaurant of aan het zwembad. Artikel 9 : Errata Bepaalde informatie in deze brochure kan een wijziging ondergaan hebben na publicatie van de brochure maar voorkomend in zijn geldigheidsperiode : Emozioni zal in dit geval aan alle reiskantoren een Errata versturen die ook op zijn website www.emozioni.be zal verschijnen. Verant. uitgever : Gennaro Bilotta en Toni Arioti EMOZIONI© van Mundomania bvba / Nieuwkerkenstraat, 29 / B-9100 Sint Niklaas Lic 7091 / BE 080 988 996


100% Italia

©

Italië partner©

01/2015 - 01/2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.