EMF EURO 2022 Slovakia - Košice 4. - 11. june

Page 1

EMF EURO TOURNAMENT MAGAZINE

EURO 2022

SLOVAKIA - KOŠICE 4. - 11. JUNE

Emfeuro.eu #malyfutbalvelkavasen


TABLE OF CONTENTS

04 - 05

06 - 07

08

30 - 31

32 - 33

TURKEY UKRAINE

SERBIA FRANCE

PETER KRÁLIK

PARTNERS OF EMF EURO 22

FEDERATIONS

12 - 13

14 - 15

16 - 17

36 - 37

20 - 21

22 - 23

BORISLAV ALEKSANDROV

IVAN HUSÁR

RASTISLAV TRNKA

JAROSLAV POLÁČEK

ROMAN BERGER

24 - 25

26 - 27

SLOVAKIA BELGIUM

SPAIN ALBANIA

FEDERATIONS

POLAND ITALY

FEDERATIONS

ROMANIA AZERBAIJAN

MERCHANDISE PRODUCTS

28 - 29

FEDERATIONS MONTENEGRO BULGARIA

AUSTRIA GEORGIA

PORTUGAL HUNGARY

34 - 35

FEDERATIONS

FEDERATIONS

38 - 43

44 - 45

CZECHIA MOLDOVA

GREECE ENGLAND ISRAEL KAZAKHSTAN

GROUP DRAW EMF EURO 2022

EMF CLUB COMPETITIONS

ACTIVITIES OF EMF

46 - 47

48 - 49

50

HISTORY OF EMF EURO

SIDE EVENTS

GROUP STAGE

51

52 - 53

54 - 55

KNOCKOUT STAGE

PLAY OFF / SCHEDULE

YOUR BETS & TIPS


BORISLAV ALEKSANDROV

SVK

Prezident Európskej federácie malého futbalu Milá rodina malého futbalu,

Vďaka hostiteľskému zväzu malého futbalu, miestnym úradom, predsedovi organizačného výboru LOC pánovi Petrovi Králikovi a všetkým zúčastneným sme boli schopní sa adaptovať a budeme sa snažiť poskytnúť tak ”normálne” EURO, ako sa len bude dať. Bude to prvá udalosť globálneho rozmeru, ktorá sa bude konať odkedy nás zasiahla pandémia a bude to skvelá príležitosť ukázať svetu, že Európa sa adaptuje. Európa je nažive a oslavuje život. Európa je späť. Tvárou v tvár nepriazni osudu máte tri možnosti. Môžete ju nechať vás definovať, zničiť vás alebo vás posilniť. Pre mňa je úplne jasné, ktorú z týchto možností sme si vybrali. Kríza, ktorá začala pred dvoma rokmi nás zbrzdila, no nedokázala nás prinútiť vzdať sa, začali však

BORISLAV ALEKSANDROV

aj ostatné krízy a svetové výzvy, no môžem vás uistiť, že nás iba posilnia. No nie iba to, malý futbal sa stane ešte silnejším akým kedy bol. Prečo? Pretože malý futbal bol zjednotený, aby im čelil od svojho prvého dňa. Toto zjednotenie nebola len maska. Bolo to skutočné, úprimné a silné. Všetci z nás, bez akýchkoľvek výnimiek, sme držali spolu. Dokázali sme, že keď malý futbal ako celok čelí bepríkladovej situácii, tak sme schopní navzájom komunikovať, počúvať sa a nájsť riešenia spoločne. Žiadne skryté agendy... táto kríza dokázala raz a navždy, že malý futbal je vrytý do našej DNA. Je to časť histórie nášho kontinentu a našich spoločných spomienok. Veľa šťastia všetkým zúčastneným.

ENG

President of European Minifootball Federation Dear minifootball family,

Thanks to the host association, the local authorities, Head of the LOC Mr. Peter Kralik and everyone involved, we have been able to adapt and we will try to give you as “normal” as EURO as possible. It will be the first event of a global dimension to be held since the pandemic struck, it will be the perfect opportunity to show the world that Europe is adapting. Europe is alive and celebrating life. Europe is back. In the face of adversity, you have three choices. You can let it define you, let it destroy you, or let it strengthen you. For me, it is clear which choice we have taken. The crisis that began two years ago delayed us, but didn’t manage to backtrack us, other crisis and global challenges has started, I can assure you will only make 4

us stronger. Not only that – but minifootball will emerge stronger than ever. Why? Because miniootball has been united facing them from day one. This unity has not been a facade. It has been real, sincere and strong. All of us, without exception, have stood together. We have shown that when minifootball as a whole is faced with an unprecedented situation, we talk to each other, we listen to each other, and we find solutions. No hidden agendas…this crisis has proved once and for all that minifootball is embedded in our DNA. It is part of our continent´s history – and our collective memories. I am wishing to all the participants the best of luck. You Play! 5


PETER KRÁLIK

SVK

Prezident Slovenského zväzu malého futbalu Predseda organizačného výboru EMF EURO 2022 Vážení hráči, diváci, fanúšikovia, priatelia športu i malého futbalu. Do dnes si pamätám pocit, keď som sa prvý krát zúčastnil ME v malom futbale v roku 2015 so slovenskou reprezentáciou v pozícii generálneho manažéra. Bolo to v chorvátskom meste Vrsar. Moment, keď som videl prvý krát postavený štadión malého futbalu s tribúnami pre viac ako 2000 divákov, bol neopísateľný. Moment na to som si pomyslel, že raz takého podujatie budeme organizovať na Slovensku. Ale tak skoro to nebude, pomyslel som si. A ani to nechcem plánovať a myšlienku som hodil za hlavu. Dnes, po takmer 7 rokoch sa to podarilo. Nebyť Covidu, mohlo to byť už o dva roky skôr.

No teraz som extrémne šťastný, že Vás tu môžem v mene Slovenského zväzu malého futbalu, v mene EMF, ale aj v mene organizačnej komisie EMF EURO 2022 srdečne privítať. Je to nie len vrchol mojej kariéry, ale takisto doterajší vrchol malého futbalu na Slovensku a bezpochyby aj Európskej federácie malého futbalu. Ak čítate tento bulletin, znamená to, že ste sa rozhodli EMF EURO 2022 zúčastniť, a pre malý futbal je to perfektná správa. Za to Vám úprimne ďakujeme, robíte nás šťastnými. Ďakujem a teraz to nie je klišé, ale naozaj úprimne ďakujem partnerom a sponzorom, vďaka ktorým sa toto podujatie práve deje. Veria malému futbalu a podporili toto podujatie, aj keď ide o mladý

PETER KRÁLIK

Till this day I remember that feeling when I first participated in ME in minifootball in 2015 along with Slovak national team on the postition of a general manager. It was in Croatia in the city of Vrsar. The moment, I saw a stadium that was built for a minifootball for the very first time with it’s stands for more than 2000 viewers, was beyond discription. In the next moment I realised that we will organize a fixture like this in Slovakia. But it won’t be so soon, I thought. And I don’t even want to organize it for now so I gave up on that idea. Today after almost 7 years it actually succeded. If it wasn’t for the Covid it could have been organized 2 years earlier. But now I am genu6

A úprimne ďakujem celému organizačnému tímu, ktorý doteraz odviedol obrovský kus práce a stále v nej pokračuje. Sú to ľudia, ktorých nevidíte, ale sú nonstop na štadióne. Musím spomenúť, že dva krát odložený šampionát, najmä v tom druhom prípade, keď bol takmer celý pripravený, nebolo jednoduché obdobie. A aj preto klobúk dole. Pozývam Vás na afterparty:) Prajem nám všetkým, aby sme si podujatie naplno užili a samozrejme, aby vyhral najlepší tím v Európe! S priateľským pozdravom a s prianím nádherných športových zážitkov.

ENG

President of Slovak Minifootball Association Chairman of Local Organising Committee Dear players, spectators, fans, friends of sport and minifootball.

šport. Ak sa pozriete na LED perimetre okolo ihriska, tak ich tam uvidíte.

inely happy that I may heartily welcome you here, in the name of whole Slovak minifootball association, in the name of EMF, but even in the name of organizational committee EMF EURO 2022. It is not only a highlight of my career, but also a highlight of minifootball in Slovakia and undoubtedly of even European minifootball federation. If you are reading this bulletin, it means that you decided to join EMF EURO and that is an excellent news for the minifootball. For that we sincerely thank you. You are making us very happy. I would like to thank, and it is not meant like a cliché, but from the bottom of my heart I thank the partners and the sponsors whom made this fixture actually happen. They believe in minifootball and they supported this occasion even though it is a young sport.

If you look at LED banners around the football pitch, you can see them named there. And I sincerely thank the organizational team who did a great and huge amount of work and they keep doing so. They are people whom you can’t see yet they are the stadium nonstop. I have to admit that twice canceled championship, especially in the second case, when the entire event was almost fully ready, was deffinetelly not an easy period. And for that I’m bowing down. I’m inviting you all to the afterparty :) I wish all of us to fully enjoy the event and of course may win the best team in Europe. With friendly salutation and with wishing of wonderful sports experiences.

7


GENERÁLNÝ PARTNER / GENERAL PARTNER

HLAVNÝ PARTNER / MAIN PARTNER

PARTNER

MEDIA PARTNER

8IVAN HUSÁR

SVK

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu, a šport SR Milí športoví priatelia, pre každý športový zväz je dotyk s vrcholným európskym či svetovým podujatím mimoriadnou udalosťou. Či už z pozície účastníka alebo organizátora. Pre nominovaných športovcov je to príležitosť zmerať sily s najlepšími, iných poteší divácky zážitok. Podujatie je zároveň výstavnou skriňou príslušného športu s potenciálom pritiahnuť do neho nových športovcov. Cieľom každého organizátora vrcholného športového podujatia je nepremárniť jeho vyššie zmienený potenciál. A to je dnes náročnejšie ako kedykoľvek v minulosti.

Šport má veľa konkurencie v nešportovom svete, športy si konkurujú navzájom, ľudia spejú k individualizmu. Z tohto dôvodu si mimoriadne cením, ak niekto dokáže dať dokopy tím ľudí, ktorí v priebehu mesiacov zorganizuje podujatie európskeho významu a navyše v malom futbale - jednom z kolektívnych športov, ktorý sa teší záujmu nielen registrovaných, ale aj rekreačných športovcov. Sledoval som, ako organizačný výbor EMF EURO 2022 musel okrem štandardných problémov prekonať aj neželanú prekážku - vrcholiacu pandémiu, ktorá si vynútila zmenu termínu podujatia v okamihu, kedy bolo všetko pripravené, objednané, načasované. Viacerí by v takej situácii kapitulovali, nie však členovia

IVAN HUSÁR

organizačného výboru. Ako praví športovci sa zmobilizovali, opäť všetko zariadili, aby žiaden tím z 24 krajín neprišiel o možnosť zmerať si svoje sily na Slovensku. Majú môj obdiv. Slovensko je krajina, kde ľudia radi športovo kopú do lopty. Hre rozumejú, poznajú mená hráčov i družstiev. Som jedným z nich. Budem preto spolu s ostatnými držať palce reprezentačnému výberu Slovenskej republiky, aby sa predviedli v tom najlepšom svetle.

ENG

State Secretary of Ministry of Education, Science, Research, and Sport of the Slovak Republic Dear friends of sport, for every sports union is contact with top european or world fixture an extraordinary occasion. Whether it is from the position of the participant of organizer. For nominated athletes it is an opportunity to pit their strenght against the best ones, others will be pleased with spectators experience. Event is also display of relevant sport with potential to atract new athletes into it.

each other and people are heading towards individualism. For this reason I highly appreciate if someone is able to put together a team of people who in period of several months can organize an event of european significance and on top of that in minifootball – one of the collective sports which is enjoying the interest of not only the registered sportsmen, but also of the recreational ones.

The aim of every organizer of top sports event is not to waste his potentional mentioned above. And that is at those times a lot more difficult then it ever was. Sport has a lot of competitors in no-sport world, sports are competing with

I have been watching as the organizating committee of EMF EURO 2022 had to deal with stadard problems as well as they also had to overcome the unwanted obstacle – culminant pandemic which forced the change of date of

12

the event in time when everything was already prepared, ordered and timed. Most of the people would capitulate at the situation like this but not the members of the organizating committee. Like real sportsmen they mobilized, arranged everything again so not even one team of 24 countries may loose the chance to show their strenghts in Slovakia. I admire them. Slovakia is a country where people like to play sports and kick a ball. They understand the game, they know names of players and teams. I’m one of them. Therefore, I will cross my fingers together with others for representational selection of Slovak republic so they can show themselves in the best light.

13


RASTISLAV TRNKA

SVK

Predseda Košického samosprávneho kraja Milí športoví priaznivci, či už sa futbalu venujete aktívne alebo si ho vychutnávate z tribún, určite mi dáte za pravdu, že Majstrovstvá Európy v malom futbale sú športovým sviatkom. Je pre nás veľká česť, že môžeme v našom kraji hostiť takú významnú športovú udalosť, zvlášť, keď na Slovensko prichádza po jedenástich rokoch. Košický samosprávny kraj sa rád zapojil do príprav tohto športového podujatia. Teší ma, že tých najlepších hráčov z 24 krajín Európy prídu na jednotlivé zápasy povzbudzovať aj naši stredoškoláci. Práve oni potrebujú pozitívne športové vzory, ktoré ich môžu motivovať, aby sa rozhýbali a urobili tak niečo pre seba a pre svoje zdravie.

Okrem nich si ale po dvoch pandemických rokoch trochu motivácie zaslúžime asi všetci. Východniari už veľakrát ukázali, že majú športového ducha a povzbudzovať dokážu s veľkým nadšením. Verím, že aj vďaka tomu vznikne počas majstrovstiev v Steel Aréne tá správna športová atmosféra. Aj keď o najlepších mužstvách rozhodnú góly, jedno je isté – šport prináša radosť. Teším sa na túto športovú udalosť, organizátorom želám úspešný priebeh a mužstvám čo najlepšie výsledky. Vidíme sa na tribúnach.

RASTISLAV TRNKA

ENG

Chairman of Košice Self-Governing Region Dear sports fans, whether active in football or enjoying it from the stands, you will surely agree with me that the EMF Euro 2022 is a sporting holiday. It is a great honour for us to be able to host such an important sporting event in our region, especially when it comes back to Slovakia after eleven years. The Košice Self-governing Region is happy to contribute to preparations for this sporting event. I am pleased that the best players from 24 European countries will come to the individual matches to encourage our high school students. They are the ones who need positive sports role models that can motivate them to move and do something for themselves and

14

their health. But apart from them, after two pandemic years, we all probably deserve a little motivation. Easterners have often shown they have a sporting spirit and can encourage with great enthusiasm. I believe that thanks to this, there will be the right sports atmosphere during the championships in the Steel Arena. Even if goals decide the best teams, one thing is for sure - sports bring joy. I am looking forward to this sporting event and wish the organizers a successful course and the teams the best possible results. See you in the stands.

15


DRES / JERSEY EMF EURO 2022 ŠILTOVKA / CAP EMF EURO 2022 TRIČKO / T-SHIRT EMF EURO 2022 ŠÁL / SCARF EMF EURO 2022

29€ 19€ 19€ 15€

KĽÚČENKA / KEYCHAIN EMF EURO 2022 MAGNETKA / MAGNET EMF EURO 2022 ODZNAK / PIN BADGE EMFEURO 2022 RED BULL

5€ 3€ 2€ 2€

You can buy these products in our official merchandise shop located near the main entrance to the Steel Arena. 16

Tieto produkty si môžete zakúpiť v našom oficiálnom fanshope, ktorý sa nachádza pri schodoch hneď nad vstupom do Steel Arény

17


MADE IN ITALY

19


JAROSLAV POLAČEK

SVK

Primátor mesta Košice

Milí Košičania, priatelia športu, športovci a návštevníci nášho mesta, metropola východu je známa svojim silným športovým zápalom. Ako primátor tohto čarovného mesta som rád, že po vyše dvoch rokoch pandemických obmedzení práve Košice doprajú hráčom a fanúšikom vybičovanú športovú atmosféru v podobe Majstrovstiev Európy v malom futbale. Som hrdý, že Košice sa stali opäť domovom ďalšieho prestížneho športového podujatia, ktorý prinesie nielen porciu súbojov o titul majstra Európy. Zároveň prispeje k propagácii malého futbalu, ktorý získava vo svete, ale aj v našom meste čoraz väčšiu popularitu. A to u nás nezostalo bez povšimnutia. Dôkazom toho

je modernizácia atletického oválu pri košickej ZŠ Starozagorská, ktorý bude slúžiť okrem atletickej prípravy aj na podporu malého futbalu. Chcem vysloviť presvedčenie, že tieto dni v znamení malého futbalu prinesú každému fanúšikovi a návštevníkovi Košíc okrem nevšedného športového zážitku aj príležitosti vychutnať si krásy nášho mesta či lákavé kultúrne a spoločenské vyžitie.

Slovenským reprezentantom, Košičanom a fanúšikom prajem, aby si tento športový sviatok užili s hrdosťou slovenského kríža na hrudi a s ľuďmi, ktorí sú ich srdcu blízki. A už teraz sa teším, ako si spoločne s vami zakričím to naše Slovenskóó.

Ďakujem organizátorom šampionátu za prejavenú dôveru Košiciam, ktoré vedia oceniť dobré športové výkony, prejaviť nefalšované športové emócie a naplniť nielen športoviská, ale aj ulice neopakovateľnou atmosférou, radosťou a dobrou náladou.

JAROSLAV POLAČEK

ENG

Mayor of the City of Košice

Dear Košice citizens, Dear friends of sport and sportspeople, Dear Guests, The metropolis of East Slovakia is famous for its strong sports enthusiasm. As the mayor of this wonderful city, I am glad that after more than two years of pandemic restrictions, the City of Košice may offer again both the players and fans hot sports atmosphere within the European Minifootball Championship 2022. I am proud that Košice has become the home of another prestigious sporting event, which will bring not only interesting fights for the title of the European Champion. At the same time, it will contribute to the promotion of minifoot-

20

ball, which is gaining more and more popularity in the world, but also in our city. Proof of this is the modernization of the athletic oval at the Starozagorská Primary School in Košice, which will serve not only for the athletic training but also to promotion of the minifootball. I would like to express my belief that these days, marked by the minifootball competition, will bring to every fan and visitor of our city the opportunity to enjoy the beauties of the City of Košice and its attractive cultural and social activities in addition to the offered extraordinary sports experience.

and our citizens, who know how to appreciate good sports performances, show genuine sports emotions and fill not only the sports venues, but also the streets with a unique atmosphere, joy and good vibrations. I wish the Slovak representatives, the citizens of the City of Košice and all the fans to enjoy this sports holiday with the pride of the Slovak cross on their dresses and with the people close to their hearts. And I’m already looking forward to cheer up our team Slovenskóó! jointly with you.

I would like to express my thanks the organizers of the championship for their trust in Košice

21


ROMAN BERGER

SVK

Výkonný riaditeľ stávkovej spoločnosti Niké Milí priatelia a všetci milovníci športu, Niké je najstaršou a najväčšou stávkovou spoločnosťou na Slovensku. Za všetko, čo Niké dosiahla, vďačí športu. Preto sme sa pred viacerými rokmi rozhodli, že sa aspoň z časti pokúsime športu vrátiť to, čo šport urobil pre nás. Dnes môžem konštatovať, že Niké patrí k najväčším podporovateľom slovenského športu spomedzi súkromných spoločností. Stojíme na strane úspešných športovcov ako je Petra Vlhová, ako je hokejový či futbalový Slovan, podporujeme masové športy ako basketbal, volejbal, či hádzaná, ale nezabúdame ani na amatérov, pre ktorých je šport zábavou i zveľaďovaním

zdravého životného štýlu. A takým je aj malý futbal. Keď sme do spolupráce so slovenským zväzom malého futbalu vstupovali, zaujalo ma obrovské nasadenie i vízia prezidenta Petra Králika. Už vtedy mi hovoril o svojom veľkom sne zorganizovať na Slovensku Majstrovstvá Európy a to tak, aby toto podujatie pozdvihlo záujem o tento šport medzi širokou športovou verejnosťou a stalo by sa vrcholným zážitkom pre tisícky futbalistov, ktorí sa tomuto športu venujú a majú ho radi.

nančne, ale aj medializáciou, či tým, že všetky zápasy zo šampionátu budeme prenášať na našej internetovej televízii Niké TV. Slovo Niké v našom názve je meno gréckej bohyne víťazstva a ja som presvedčený, že Majstrovstvá Európy v Košiciach sa stanú víťazstvom nás všetkých – predovšetkým však víťazstvom malého futbalu na Slovensku a v Európe.

Teraz je toto podujatie realitou a som rád, že aj Niké sa z pozície generálneho partnera môže podieľať na jeho organizácii. A to nielen fi-

ROMAN BERGER

ENG

Executive director of betting company Niké Dears friends and all sports lovers, Niké is the oldest and largest betting company in Slovakia. Everything that Niké has achieved, it owes to sports. That is why we decided few years ago that we would at least partially try to return to the sport what the sport has done for us. Nowadays, I may say, that Niké is the biggest supporter of Slovak sport among all private companies. We stand on the side of successful athletes such as Petra Vlhová, hockey or football Slovan. We also support sports such as basketball, volleyball or handball, but we do not forget about amateurs, for whom sport is fun and a healthy lifestyle. And so is mini-football.

22

As we entered into cooperation with Slovak mini-football, I was fascinated by the huge commitment and vision of President Peter Králik. He was already telling me about his big dream to organize the European Championship in Slovakia, so that this event would raise interest in this sport among the sporting public and would become a top experience for thousands of footballers who devote themselves to this sport and love it.

The word Niké in our name represents the name of the Greek goddess of victory, and I am convinced that the European Championship in Košice will become a victory for all of us - representatives of the Union, the Ministry of Education and Sports, the city of Košice but especially the victory of Mini-football in Slovakia and Europe.

Now, this event came into reality and I am glad that Niké may also participate in its organization from the position of general partner. And not only financially, but also through media coverage. And last but not least, Niké will broadcast all the matches from this event on its Niké TV.

23


GROUP A SLOVAKIA SLOVENSKO

2.

2010

POLAND POĽSKO

BELGIUM BELGICKO

15.

28.

25.

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

4.

2012

16

QF

ROUND OF

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2013, 2015, 2017

16 ROUND OF

16. EMF RANKING / REBRÍČEK

GROUP STAGE

2014, 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ITALY TALIANSKO

GROUP STAGE

2015, 2017, 2018

2012 - 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ENG

ENG

ENG

ENG

SVK Hostiteľská krajina, ktorá určite bude chcieť dokázať, že ich nie príliš úspešné vystúpenie na majstrovstvách sveta WMF 2019 bolo len chybou a je pripravená získať prvý titul vo svojej histórii.

SVK

SVK

SVK Taliansky malý futbal nie je taký silný ako v bežnom futbale, no Taliani hrajúci futbal by sa mali vždy brať do úvahy.

Host nation that will definitely want to prove that their not so successful performance in WMF World Cup 2019 was just a mistake and ready to get the first title in their history.

24

In their last appearance they reached the quarter final. Will hope to get back in the top 8 this time.

Vo svojom poslednom vystúpení sa dostali do štvrť finále. Budú dúfať, že sa vrátia medzi 8 najlepších.

Played in EMF EURO since 2015. Yet to have make it past the group stage.

Na EMF EURO hrá od roku 2015. Napriek tomu sa mu nepodarilo prejsť cez skupinovú fázu.

Italian minifootball isn’t as strong as in regular football, but Italians playing football should always by taken into consideration.

25


GROUP B SPAIN ŠPANIELSKO

ROMANIA RUMUNSKO

12. EMF RANKING / REBRÍČEK

16 ROUND OF

2014, 2015, 2016

GROUP STAGE 2013, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

1.

2010,2011,2012, 2013, 2014,2015

ALBANIA ALBÁNSKO

AZERBAIJAN AZERBAJDŽAN

2.

26.

27.

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

GROUP STAGE

GROUP STAGE

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2.

2018

4. 2017

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2018

2018

ENG

ENG

ENG

ENG

SVK Malý futbal sa hrá v Španielsku vo formáte 7 na 7. Španielsko sa na EMF EURO ešte nepresadilo.

SVK 5- násobní majstri Európy, víťazi roku 2018

SVK Druhé vystúpenie na EMF EURO. Albánske klubové tímy podávali dobré výkony v klubových súťažiach EMF, takže pozor na národný tím.

SVK Treba vziať do úvahy ich vyrovnané zápasy s Kazakhstanom a Českom na poslednom EMF EURO. Jeden z najväčších čiernych koní podujatia.

Minifootball is played in Spain in the 7-aside format, and Spain has yet to make its mark in the EMF EURO.

26

5 time European Champions. Runners up 2018. Always a strong favorite for the title

2nd appearance in EMF EURO. The Albanian club teams have performed well in the EMF club competitions so watch out for the national team.

Should be taken into consideration after very tight matches with Kazakhstan and Czech Republic in last EMF EURO. One of the biggest black horses of the event.

27 27


GROUP C MONTENEGRO ČIERNA HORA

AUSTRIA RAKÚSKO

9.

20.

EMF RANKING / REBRÍČEK

2.

2012

4.

2016

BULGARIA BULHARSKO

14.

EMF RANKING / REBRÍČEK

16

QF

ROUND OF

2013, 2014, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2013, 2015

GROUP STAGE 2016, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

GEORGIA GRUZÍNSKO

31.

EMF RANKING / REBRÍČEK

QF 2012

16 ROUND OF

2013, 2017

EMF RANKING / REBRÍČEK GROUP STAGE

2011, 2014, 2015, 2016, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ENG

ENG

ENG

ENG

SVK Hostiteľ EMF EURO 2014, vždy silný tím, ktorý treba brať do úvahy. Finalista v roku 2012.

SVK Sused zo západu dúfa, že tentoraz môžu podať dobrý výkon.

SVK Jedna z 12 zakladajúcich členských krajín EMF. Tím, ktorý môže spôsobiť komplikácie každému tímu.

SVK Jediná krajina na turnaji, ktorá sa prvýkrát objavila na EMF EURO.

Host of EMF EURO 2014, always a strong team to be taken into consideration. Finalist in 2012.

28

The neighbour from the west hopes that this time they can perform well.

One of the 12 founding member countries of the EMF. Team that can create problems for any team.

The only country in the tournament appearing for the first time in EMF EURO.

29


GROUP D TURKEY TURECKO

PORTUGAL PORTUGALSKO

19.

18.

EMF RANKING / REBRÍČEK

16 ROUND OF

2013, 2017

UKRAINE UKRAJINA

EMF RANKING / REBRÍČEK

HUNGARY MAĎARSKO

13.

6.

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK ROUND OF

GROUP STAGE 2014, 2015, 2016, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

QF

GROUP STAGE

2015, 2016, 2017

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2018

GROUP STAGE 2015, 2016, 2017

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

3. 2017

QF 2015

16 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ENG

ENG

ENG

ENG

SVK Hral na každom EMF EURO od roku 2012 a bol jedným z členov s najväčším počtom registrovaných hráčov.

SVK Portugalský tím by sa mal vždy brať vážne. V tíme sú hráči so silnými medzinárodnými klubovými skúsenosťami.

SVK Hostiteľ posledného EMF EURO sa tento rok ocitá v ťažkej situácii, no bude mimoriadne motivovaný priniesť národu hrdosť a radosť.

SVK Silný tím a vážny kandidát na titul. Vyhral dva prípravné turnaje pred EMF EURO.

Played in every EMF EURO since 2012 and one of the members with most registered players.

30

Portuguesse team always should be considered seriously. The team has players with strong international club experience.

The host of the last EMF EURO finds itself this year in difficult situation but will be extra motivated to bring pride and joy to the nation.

31

Strong team and serious contender for the title. Won two preparation tournaments before the EMF EURO.

31 31


GROUP E SERBIA SRBSKO

CZECHIA ČESKÁ REP.

10.

1.

EMF RANKING / REBRÍČEK

4.

2018

QF

2013, 2016

FRANCE FRANCÚZSKO

29.

EMF RANKING / REBRÍČEK

16 ROUND OF

2015, 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

1.

2018

2.

2011/2017

MOLDOVA MOLDAVSKO

21.

EMF RANKING / REBRÍČEK

QF

3.

2010,2012, 2014,2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

2017

GROUP STAGE 2015, 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

EMF RANKING / REBRÍČEK

3. 2011

QF 2012

16 ROUND OF

2013, 2014, 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ENG

ENG

The current European champions, World champions 2017. They will try to defend the title in their neighbour country.

Excellent appearance in their last EMF EURO - hoping to make a good comeback.

ENG

ENG

SVK Na medzinárodnom turnaji sa ešte nekvalifikovali do ¼ finále, ale toto je určite ich cieľ.

SVK Aktuálni majstri Európy, majstri sveta 2017. Budú sa snažiť obhájiť titul vo svojej susednej krajine.

SVK Vynikajúci výkon na ich poslednom EMF EURO - dúfajúc, že sa im podarí dobrý návrat.

SVK Hostiteľ prvého EMF EURO v roku 2012. Po výbornom výkone na majstrovstvách sveta by chceli postúpiť minimálne do štvrť finále.

Didn’t qualify past the ¼ final in an international tournament yet but this is definitely their goal.

32

Host of the first EMF EURO in 2012. After excellent performance in World Cup they would like to perform at least to Last 8.

33 33


GROUP F GREECE GRÉCKO

4.

2010, 2011

ENGLAND ANGLICKO

ISRAEL IZRAEL

KAZAKHSTAN KAZACHSTAN

30.

11.

17.

4.

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

EMF RANKING / REBRÍČEK

16 ROUND OF

2013, 2014, 2017

GROUP STAGE 2015, 2016

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

4.

2018

QF

2013, 2016

16

16

ROUND OF

ROUND OF

2013, 2014, 2015

2014, 2015

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

GROUP STAGE 2012, 2016, 2017, 2018

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

1.

2016

3.

2018

QF

2012, 2014

BEST RESULTS / NAJLEPŠIE UMIESTNENIE

ENG

ENG

ENG

ENG

SVK Hostiteľ EMF EURO v roku 2013, veľmi nadšený a dychtivý dostať sa medzi 8 najlepších.

SVK Na minulom EURO sa dostali do semifinále a dúfajú, že tentoraz sa kvalifikujú o krok ďalej.

SVK Nikdy sa nekvalifikoval mimo kola R16. Dúfajú, že tentoraz pôjdu ešte o krok ďalej. Ďalší čierny kôň turnaja.

SVK Majstri Európy 2016, jeden z najsilnejších tímov, od ktorého sa vždy očakáva, že zájde ďaleko.

EMF EURO host in 2013, very enthusiastic and eager to make it to the last 8.

34

Reached the semi final in the last EURO and hoping this time to qualify one step further.

Never qualified beyond the R16. Will hope to go one step further this time. Another black horse of the tournament.

2016 European Champions, one of the strongest teams that’s is always expected to go far.

35


POZNÁME MENÁ SÚPEROV SLOVENSKA NA EMF EURO 2022 Záverečný šampionát v malom futbale EMF EURO 2022 v Košiciach sa nezadržateľne blíži a my už poznáme kompletné rozlosovanie základných skupín. Našim chlapcom prisúdil žreb v skupine A tímy Talianska, Belgicka a Poľska. „Na tento okamih sme čakali viac ako 2 roky. Myslím, že tento turnaj bude začiatkom novej éry pre malý futbal. Som si istý, že v Košiciach uvidíme veľmi kvalitné zápasy,” povedal prezident Európskej federácie malého futbalu Borislav Aleksandrov. Slovensko bolo ako usporiadateľ šampionátu nasadené do základnej A-skupiny. Jednotlivé tímy potom žrebovali štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Ivan Husár, vedúci referátu športu a

SVK

mládeže mesta Košice Mário Švec a výkonný riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger. „V skupine máme súperov, ktorí majú zvučné meno, ale zároveň sú hrateľní, takže som spokojný. Celkovo verím, že majstrovstvá Európy v Košiciach budú dôležitým míľnikom, ktorý malý futbal nakopne” povedal prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik. V podobnom duchu sa vyjadril aj reprezentačný tréner Ladislav Borbély: „V každom prípade si myslím, že môžeme byť so žrebovaním spokojní. Hráme v skupine, v ktorej by sme mali byť úspešní a z ktorej by sme mali postúpiť do play-off.”

WE KNOW THE NAMES OF SLOVAK NATIONAL TEAM OPPONENTS ON EMF EURO 2022! Final minifootball championship EMF EURO 2022 in Košice is uncontrollably coming and we already know the complete drawing of main groups. To our boys the draw assigned teams of Italy, belgium and Poland in a group A.

„We have been waiting for this moment more than 2 years. I assume that this tournament will be the begining of a new a era for minifootball. I am certain that we will see very quality matches in Košice.“ said president of European federation of the minifootball Borislav Aleksandrov. Slovakia, as an organizer of the championship, was put into A-group. Each team was selected by state secretary of MŠVVŠ for sport Ivan Husár, head of the sports and youth department

ENG

of the city Košice Mário Švec, and executive director of company Niké Roman Bergern Berger. „In our group we have oponents who have renowned names and they are also experienced so I’m really satisfied. In general, I believe that European championship in Košice is going to be significant milestone boosting minifootball,“ said the head of Slovak federation of minifootball, Peter Králik. Similarly, Ladislav Borbély, the national team coach, expressed himself: “In all cases, my opinion is that we can be satisfied with the draw. We are playing in a group where we should be successful and from which we may go up to the play-off,“

Hráči aj fanúšikovia spoznali mená svojich súperov v základnej časti majstrovstiev Európy v malom futbale EMF 2022 počas slávnostného žrebovania 14.3.2022 v Bratislave.

36

37


EMF CHAMPIONS LEAGUE

EMF MASTERS

HERCEG NOVI | MONTENEGRO

HERCEG NOVI | MONTENEGRO

NATIONAL CLUB CHAMPIONS TOURNAMENT.

TOURNAMENT FOR SENIOR PLAYERS’ TEAMS, OVER 40 YEARS OLD.

31. AUGUST 04. SEPTEMBER

31. AUGUST 04. SEPTEMBER

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT www.minifootball.eu

38

39


EUROCUP

EMF BUSSINESS CUP

EMF EUROCUP

ANTALYA | TURKEY

HAJDÚSZOBOSZLÓ | HUNGARY

EUROPE’S TOP CORPORATE MINIFOOTBALL EVENT.

OPEN TOURNAMENT FOR ELITE CLUBS.

19. - 23. OCTOBER

14. - 18. SEPTEMBER

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT www.minifootball.eu

40

41


BANSKÁ BYSTRICA 2022

NIKÉ SUPERLIGA NIKÉ SUPERLEAGUE

NIKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MALOM FUTBALE 2022

svk

NÁRODNÁ LIGA V MALOM FUTBALE, KTORÚ HRÁ 10 OBLASTNÝCH VÝBEROV Z ČLENSKÝCH MIEST SZMF. AKTUÁLNYM ŠAMPIÓNOM V SEZÓNE 2021/22 SA STALA TRNAVA.

eng

THE NATIONAL MINIFOOTBALL LEAGUE, WHICH IS PLAYED BY 10 REGIONAL SELECTIONS FROM SZMF MEMBER CITIES. TRNAVA BECAME THE CURRENT CHAMPION IN THE 2021/22 SEASON.

www.majstrovstvaslovenska.sk

NIKÉ SLOVAK CHAMPIONSHIP IN MINIFOOTBALL 2022 BANSKÁ BYSTRICA | SLOVAKIA 2. - 3. JULY

svk

NAJVÄČŠÍ KLUBOVÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE NA SLOVENSKU. TURNAJ JE URČENÝ PRE 64 TÍMOV V HLAVNEJ KATEGÓRII, 16 TÍMOV V KATEGÓRII 40+ A 8 TÍMOV V KATEGÓRII ŽENY. AKTUÁLNYM ŠAMPIÓNOM Z ROKU 2021 JE TÍM ASGUARD BODVA - SPORT CLUB KOŠICE. eng

THE BIGGEST CLUB MINIFOOTBALL TOURNAMENT IN SLOVAKIA. THE TOURNAMENT IS DESIGNED FOR 64 TEAMS IN THE MAIN CATEGORY, 16 TEAMS IN THE 40+ CATEGORY AND 8 TEAMS IN THE WOMEN ́S CATEGORY. THE CURRENT CHAMPION FROM 2021 IS THE ASGUARD BODVA - SPORT CLUB KOŠICE. www.narodnaliga.sk 42

43


ČINNOSŤ EURÓPSKEJ FEDERÁCIE MALÉHO FUTBALU

SVK

ACTIVITIES OF EUROPEAN MINIFOOTBALL FEDERATION

ENG

FEDERÁCIA

EURÓPSKE UZNANIE

FOUNDING OF THE FEDERATION

MOTTO OF THE MFEDERATION

EMF je riadiacim orgánom malého futbalu na európskej úrovni, jej cieľom je propagovať, dohliadať a usmerňovať malý futbal v Európe, ako prostriedok prispievania k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Federácia bola založená v roku 2012 a je registrovaná ako občianské združenie v Prahe a Budapešti. Hlavnými zakladateľmi EMF boli Razvan Burleanu, súčasný prezident Rumunskej futbalovej federácie a Filip Juda, prezident Svetovej federácie malého futbalu (WMF).

V roku 2018 Európska komisia uznala dôležitosť malého futbalu a EMF a podporila federáciu prostredníctvom programu Erasmus+ s cieľom zvýšiť fyzickú aktivitu podporujúcu zdravie (HEPA) v celej Európe prostredníctvom malého futbalu. Európska komisia spolufinancuje festival Mini4EU organizovaný EMF v Maďarsku v septembri 2018.

EMF, is the governing body of minifootball at European level, its purpose is to promote, supervise and direct minifootball in Europe, as a means to contribute to the positive development of society.

The motto of EMF is: “YOU PLAY” – two words which encompass the nature and spirit of mini football as a sport. Minifootball is one of the most popular sports in the world. The word “You” indicates that minifootball touches everyone regardless of technique, skills, age, physical capacity etc. Anyone can “play” minifootball and that is exactly why EMF is 100% incorporated in its “minifootball family” or in other words in its target groups.

MOTTO EURÓPSKEJ FUTBALU

FEDERÁCIE

MALÉHO

Mottom EMF je: „You play“ – dve slová, ktoré zahŕňajú povahu a ducha minifutbalu ako športu. Malý futbal je jedným z najpopulárnejších športov na svete. Slovo “You” znamená, že malý futbal sa dotýka každého bez ohľadu na techniku, zručnosti, vek, fyzickú zdatnosť atď. Každý môže play malý futbal a práve preto je EMF 100% začlenený do svojej “malofutbalovej rodiny” alebo inými slovami do svojich cieľových skupín.

44

The federation was founded in 2012 and is registered as a non-profit association in Prague and Budapest. The EMF’s primary founders were Razvan Burleanu, currently president of the Romanian Football Federation and Filip Juda, president of the World Minifootball Federation (WMF). The EMF is the top European organization representing the sport of minifootball.

EUROPEAN RECOGNITION In 2018 the European Commission recognized the importance of minifootball and the EMF and supported the federation through the Erasmus+ program in order to increase Health Enhancing Physical Activity (HEPA) across Europe through minifootball. The European Commission cofunds the Mini4EU festival organized by the EMF in Hungary in September 2018.

45


HISTÓRIA EMF EURO V roku 2011 sa niekoľko stredoeurópskych asociácií malého futbalu dohodlo na vytvorení medzinárodnej futbalovej federácie. 24. marca 2012 sa v Prahe stretli zástupcovia 11 krajín, aby vytvorili EMF – Európsku federáciu malého futbalu. Neskôr toho roku, v septembri 2012, sa odohrali prvé EMF EURO v Kišiňove v Moldavsku. Udalosť pozostávajúca z 16 tímov sa uskutočnila pred budovou národnej opery a bola zorganizovaná v polo-partizánskom štýle, s minimálnym rozpočtom, veľkým množstvom dobrovoľníkov a s nastavením a tvorbou na poslednú chvíľu.

46

SVK

Vzhľadom na relatívny úspech tejto udalosti sa ďalšia akcia konala v meste Rethymno v Grécku na ostrove Kréta. EMF EURO 2013 s 24 tímami povzniesli EMF na nový level s dočasným štadiónom postaveným na pláži, 2500 návštevníkmi na každom zápase a s obrovským festivalom malého futbalu. Odvtedy začalo EMF EURO rásť a zlepšovať sa každým rokom. Dnes je EMF EURO uznávaná medzinárodná športová udalosť s 10 ročnou históriou a reputáciou.

HISTORY OF THE EMF EURO In 2011 several central European minifootball associations decided to establish an international European federation. On March 24th 2012 , members from 11 countries came together in Prague to establish the EMF – European Minifootball Federation. Later that year, in September 2012 was the first EMF EURO in Kishinev Moldova. The event with 16 teams was held in front of the national opera building and was organized in a semi guerilla style, with minimum budget, lots of volunteering and last minute setup and production.

ENG

Following the relative success of the event, the next event was set to take place in Rethymno in the Greek island of Crete. The EMF EURO of 2013 with 24 teams took the EMF to the next level with a temporary stadium set up on the beach, 2500 spectators in each match and a huge minifootball festival. Since then the EMF EURO has grown and improved every year, the EMF EURO is now a wellestablished international sports event with a 10 year track record and reputation.

47


SPRIEVODNÝ PROGRAM EMF EURO 2022

SVK

Otvárací ceremoniál EMF EURO 2022 4.6. podvečer sľubuje exkluzívny hudobný zážitok. Koncert odohrá stálica pop-rockovej scény, skupina HEX, o ktorej zasvätení hovoria, že je ako víno - čím staršia tým lepšia. Tešiť sa môžete na ich najväčšie hity! Správny rytmus turnaju nasadí Tanečná škola OUTBREAK Košice so špeciálne pripravenou choreografiou. Prvýkrát zaznie i zbrusu nová, komponovaná hymna šampionátu a na jej tóny sa predvedú ASC Cheerleaders a Bubnová show BATIDA.

Celým turnajom budú sprevádzať moderátori Slavo Jurko a Jakub Vrbinčík & za Dj pultom športový DJ master - Dj Slavo. Operné verzie vybraných národných hymien zaspieva člen Slovenskej filharmónie a futbalový nadšenec Pavol Oravec. Cez polčasové prestávky sa môžete tešiť na súťaže s partnermi šampionátu, kde overíte svoje schopnosti a znalosti. EMF v Košiciach dáva priestor i miestnym tanečným talentom - na ploche sa v priebehu turnaja predstavia úspešné miestne skupiny. 7.6.2022 D.S. Studio Košice 8.6.2022 OUTBREAK Tanečná škola Košice 9.6.2022 UNOSTAR Košice Ktoré z tímov postúpia do veľkého finále, bude prekvapením. Prekvapením však nie je, že sa chystá skvelá záverečná párty v košickej BOBE, na ktorej vystúpi so svojou nekompromisnou hudobnou show DJ Milan Lieskovský a to presne v 00.00.

The extraordinary EMF EURO event will, without any doubts, bring more than just exciting and long-awaited sport derby. To built up the atmosphere besides the thriling matches, a rich program is waiting for the spectators. Dynamic dance, music, drum and fire shows will be showcased by local troupes and the evenings will belong to the audience-favorite Djs like Dj Triple P, EKG or Andee.

The skills and knowledge of the fans will be tested in the half-time competitions, those who succeed will be rewarded by the gifts of the EMF EURO ‘22 partners.

The Opening Ceremony of EMF EURO 2022 will kick-off on June 4th with the concert of the Slovak favorite pop-rock band HEX with their greatest hits. People who know them say that they age like fine wine.

7.6.2022 D.S. Studio Košice 8.6.2022 OUTBREAK Tanečná škola Košice 9.6.2022 UNOSTAR Košice

OUTBREAK Kosice - The Dance School has prepared a special choreography for the opening show and together with the ASC Cheerleaders and BATIDA Drum Show will set up the right rhythm for the opening of the championship. Besides that, you can look forward to the premiere of the newly- composed anthem of the championship.

The local talents are not forgotten within the program and will get a space to present their dance repertoire.

Which of the teams will compete in the finals is still a mystery. However, what is not a mystery is the great afterparty. It will take place on June 11 at the Boba Club. Behind the mix-pult will be Dj Milan Lieskovsky offering an uncompromising music show that will close this exciting week. See you there!

Throughout the event, you will be hosted by the MCs Palo Jurko & Jakub Vrbinčík and behind the Dj’s pult will be Dj Slavo. An opera singer, a member of the Slovak Philharmonic Choir and a big fan of football Pavol Oravec, will sing some of the national anthems LIVE.

Buďte pri tom s nami MILAN LIESKOVSKY je slovenský producent a DJ, ktorý má na svojom konte 3 autorské albumy, jeho hudba obletela svet a svoje sety odohral okrem Slovenska aj na rôznych miestach vo svete. Je známy svojou nekompromisnou show, ktorú si určite zamilujete.

DJ EKG patrí medzi najúspešnejších a najznámejších slovenských DJ-ov

48

ENG

A more fun to come at the EMF EURO ‘22

Baviť sa budete nielen futbalom! Nevšedná futbalová udalosť na Slovensku prinesie okrem napínavého športového derby i oživenie košickej Steel Arény skvelým sprievodným programom. Atmosféru šampionátu vyzdvyhnú vystúpenia tanečných skupín, roztlieskavačiek, bubnová a ohňová show či dynamická hudba známych Djov ako je Triple P, EKG, Spirit či Andee.

SIDE EVENTS DURING EMF EURO 2022

Skupina HEX patrí medzi stalicu slovenskej pop music. Na konte má množstvo hitov, ako „Keď sme sami“, “Nikdy nebolo lepšie“, „Mato a Linda“, “V Piatok podvečer“. Všetky tieto hity si vychutnáte 4. 6. LIVE v Steel Aréne.

49


GROUP STAGE EMF EURO 2022 GROUP A

GROUP C

SLOVAKIA

ROMANIA

MONTENEGRO

BELGIUM

SPAIN

BULGARIA

ITALY

ALBANIA

AUSTRIA

POLAND

AZERBAIJAN

GEORGIA

GROUP D

50

GROUP B

GROUP E

GROUP F

HUNGARY

CZECHIA

KAZAKHSTAN

UKRAINE

SERBIA

ENGLAND

TURKEY

MOLDOVA

ISRAEL

PORTUGAL

FRANCE

GREECE

KNOCKOUT STAGE 2A

QF1

FINAL GAME

2C

1D

QF3

SF1

1C 3 A/B/F

1E

SF2

3 B/E/F

2D

1B

1A

3RD PLACE

3 A/C/D

3 C/D/E

2B

1F

2E

QF2

QF4

2F

51


EMF EURO

EMF EURO

GROUP STAGE SCHEDULE

DAY 1 - 4TH JUNE SATURDAY TIME

10:30 1 1 :45 13:00

GROUP

A E F

14: 1 5 14:45 16:00 17: 1 5

ITALY - POLAND SERBIA - MOLDOVA ENGLAND - ISRAEL BREAK

C D B

18: 1 5 20:15 21:30 22:45

MATCH

BULGARIA - AUSTRIA HUNGARY - PORTUGAL ROMANIA - AZERBAIJAN OPENING CEREMONY

A E B

SLOVAKIA - BELGIUM CZECH REP. - FRANCE SPAIN - ALBANIA

PLAY OFF SCHEDULE

DAY 2 - 5TH JUNE SUNDAY

DAY 5 - 8TH JUNE WEDNESDAY

10:30 1 1 :45 13:00 14: 15

10:30 12:00 13:30

TIME

GROUP

F C A E

15:30 15:45 17:00 18:30 20:00 21:15

MATCH

ENGLAND MONTENEGRO BELGIUM SERBIA

-

GREECE GEORGIA POLAND FRANCE

BREAK F E A D D

KAZAKHSTAN CZECH REP. SLOVAKIA HUNGARY TURKEY

-

ISRAEL MOLDOVA ITALY UKRAINE PORTUGAL

DAY 3 - 6TH JUNE MONDAY TIME

10:30 11:45 13:00

GROUP

C E F

14:15 15:45 17:00 18:15 19:30 20:45 22:00

MATCH

MONTENEGRO - AUSTRIA MOLDOVA - FRANCE KAZAKHSTAN - ENGLAND BREAK

E B B C F D

CZECH REP. SPAIN ROMANIA BULGARIA ISRAEL UKRAINE

-

SERBIA AZERBAIJAN ALBANIA GEORGIA GREECE TURKEY

DAY 4 - 7TH JUNE TUESDAY TIME

10:30 1 1 :45 13:00

GROUP

B A C

14 : 1 5

52

15:00 16: 1 5 17 :30 18:45 20: 1 5 2 1 :45

MATCH

ALBANIA - AZERBAIJAN ITALY - BELGIUM AUSTRIA - GEORGIA BREAK

F C D B A D

KAZAKHSTAN MONTENEGRO HUNGARY ROMANIA SLOVAKIA UKRAINE

-

GREECE BULGARIA TURKEY SPAIN POLAND PORTUGAL

ROUND OF 16 TIME

MATCH

WINNER GROUP A - 3RD C/D/E R/U GROUP B - R/U GROUP F WINNER GROUP E - R/U GROUP D

14: 1 5 15:30 17:00 18:30 20:15 22:00

BREAK WINNER GROUP C WINNER GROUP D R/U GROUP A WINNER GROUP B WINNER GROUP F

-

3RD A/B/F 3RD B/E/F R/U GROUP C 3RD A/C/D R/U GROUP E

DAY 6 - 9TH JUNE THURSDAY QUARTER FINAL TIME

17:00 18:30 20:15 22:00

MATCH

WINNER GAME 1 WINNER GAME 3 WINNER GAME 5 WINNER GAME 7

-

WINNER GAME 2 WINNER GAME 4 WINNER GAME 6 WINNER GAME 8

DAY 7 - 10TH JUNE FRIDAY SEMI FINAL TIME

18:30 20:15

MATCH

WINNER QF 1 - WINNER QF 2 WINNER QF 3 - WINNER QF 4

DAY 8 - 11TH JUNE SATURDAY

PLATE FINAL TIME

18:00 20:15

MAIN FINAL

MATCH

LOSER SF 1 - LOSER SF 2 WINNER SF 1 - WINNER SF 2

53


MY BET ON TOP 3 PLACES

PRIESTOR NA TVOJE POZNAMKY SPACE FOR YOUR NOTES

1. 2. 3.

THE MOST GOALS WILL SCORE

SHARE YOUR BETS ON SOCIAL NETWOKRS AND WIN COOL PRIZES!

@maly_futbal @minifootballeurope 54

@maly_futbal @minifootballeurope 55


EURO 2022

HEY JUICES, WHAT THE RIVER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.