Page 1

2011

Ă…ret

1


2

2 Haugesund - Norges maritime hovedstad og regionsenteret i Nord-Rogaland


Vi arbeider med kommunal og regional nĂŚringsutvikling - med fokus pĂĽ muligheter som gir verdiskapning for regionen.

INNHOLD Oppsummering av 2011.................... 5 Skape muligheter.............................. 7 Utvikle muligheter.............................. 11 Planlegge muligheter......................... 19 Profilere muligheter............................ 21 Sekretariatsdrift. ................................ 25 Samarbeidspartnere.......................... 26

3


UTVIK

LE

S K AP E

PRO FIL E

R

PLAN L

EG

GE

E Over: Ansatte i Haugaland Vekst, fra venstre Rita Leinan, Vidar Vorraa, Annette SĂŚther, Inger K. Haavik, Tormod Karlsen, Jannicke Kvarven, Anne Vigdis Ellingsen og Tore August Bauer-Nilsen

4


OPPSUMMERING 2011 Haugaland Vekst - Regionens mulighetsutvikler

Haugaland Vekst ble dannet i 2004 med kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og senere Utsira, samt Rogaland fylkeskommune, som eiere. Ideen bak var enkel - kommunene oppnår mer ved å samarbeide om nærings­ utvikling enn hver for seg, da de fleste utfordringer er av felles karakter. Vi beskriver oss som ”mulighetsutviklere”, da vi innenfor våre satsingsområder identifiserer behov og muligheter, bidrar med organisering, finner relevante virkemidler og iverksetter tiltak i lag med våre samarbeidspartnere. Primærdelen av arbeidet vårt er fortsatt å utøve næringsfunksjonen for våre eierkommuner. Dette spenner seg fra lokal tilrettelegging og førstelinje­ tjeneste til interkommunalt næringsarbeid. I alt vi gjør er det vesen­tlig å samarbeide med næringslivet - fra enkeltbedrifter til nærings- og kompetanse­organisasjoner. Våren 2011 ble næringsplaner for våre fire eierkommuner vedtatt. Planene gjelder for perioden 2011-2014. Haugaland Vekst brukte store deler av 2010 for å utarbeide disse, som i vårt daglige arbeid fungerer som et viktig og premissgivende arbeidsverktøy. Kommune­styrene i våre eierkommuner har blitt enig om at de fire hovedsatsings­områdene innen næringsutvikling er maritime næringer, energinæringer, opplevelses­næringer og mat. Som næringsfunksjon for eierkommunene har vi utført saksbehandling i en rekke lokale næringssaker, herunder arbeid med salg av nærings­arealer, næringsfond-administrasjon samt øvrig næringsservice overfor lokalt næringsliv. Videre har vi ledet flere lokale stedsutviklingsprosjekt. Bolig­utfordringer på Utsira og Røvær, utvikling av Tveitskogen i Nedstrand og utvikling av opplevelsesnæringer på Bokn og Utsira er noe av det vi har jobbet med i 2011 og som vi fortsetter med i 2012. I Haugesund har vi ledet prosjektet ”Kreativ Byutvikling” - et byutviklings­prosjekt med målsetting

om å ­oppgradere nordre del av Haraldsgata, mellom Bytunet og Byparken, samt spennende internasjonalt samarbeid med vennskapsbyen Emden innen flere aktuelle områder. Haugaland Vekst koordinerer også arbeid som inkluderer flere enn kun eierkommunene. Omdømmearbeidet for Haugesundregionen samt ”Filmtalenter Haugesundregionen” er eksempler på dette. Haugalandet Skole – Arbeidsliv, som driftes av Haugaland Vekst, har i 2011 overtatt ansvaret med Yrkesmessen. I november ble Yrkesmessen arrangert i Tysvær Arena, større enn noen gang tidligere. Denne messen er et godt eksempel på hva vi kan få til når alle kommunene og nærings­ livet går sammen om viktige utfordringer knyttet til kompetanseheving og utdanningsvalg for våre ungdommer. Å være regionens mulighetsutvikler betyr å være i konstant endring med sine omgivelser. Stadig nye behov krever nye tiltak, og behovene defineres i samspill mellom regionens næringsliv og offentlige aktører. Haugaland Vekst har vist å kunne gjennomføre større tiltak og prosjekt, vi klarer å skaffe virkemidler fordi våre tiltak har forankring i et bredt eierskap og vi har kompetanse og erfaring til å gjennomføre. Haugaland Vekst kan oppnå enda mer, - mye mer, dersom alle kommunene i regionen er med og drar lasset sammen. Dette har vært et ønske fra starten av og vi arbeider målrettet for å få dette til. Vår region står overfor store muligheter og utfordringer med den sentrale plasseringen på verdiskapingsaksen i Norge mellom Stavanger og Bergen, spesielt nå da de store samferdselsprosjektene begynner å ta form på Sør-Vestlandet. Vi kjemper om den beste arbeidskraften, midler til veier, sykehus og opprettholdelse av sentrale regionsenter- funksjoner. I de siste årene har vi innledet tettere samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Stavanger og Bergen innen mer overordnede temaer. Målet for oss er at regionen og kommunene våre skal fremstå som robuste og attraktive, tilby spennende jobbmuligheter, ha et vitalt næringsliv, gode bo- og levemiljøer og gi de gode opplevelsene! 5


SK

6

APE


SKAPE MULIGHETER

GI NÆRING TIL NYskaping Haugaland Vekst ivaretar førstelinjetjenesten for kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira.

Nyetablerere har behov for å sjekke ut og lære seg en rekke ting, og vi tilbyr følgende tjenester til nyetablerere: • Møter med veiledere i Haugaland Vekst for å kartlegge etablereren sitt behov for informasjon, rådgivning, muligheter for finansiering i kommunenes næringsfond og virkemiddelapparater, behov for bistand fra kommunens tekniske etat med mer. • Kurs på flere nivåer; start-opp seminar, temakurs og 42-timers etablererkurs. • Forum for etablerere Samarbeid med Skape.no Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommuner og fylkes kommunen. I tillegg har de utviklet en funksjonell hjemmeside med nyt tige tips og linker. Haugaland Vekst sitter i styringsgruppa til Skape. no og er samarbeidspartner på kurs som arrangeres på Haugalandet. Introduksjonskurs, etablererkurs, temakurs og etablererforum er tilbud fra Skape.no. Temakurs blir arrangert flere steder på Haugalandet. I 2011 deltok 23 personer fra eierkommunene på disse kursene. Eksempler på temakurs; avtalerett, markedsføring og profilering, regnskap og budsjettering. Start-opp seminar Kveldsseminaret i regi av Haugaland Vekst er rettet mot de som har en forretningsidé og ønsker informasjon om formelle krav til å gjøre vurderinger

i forbindelse med etablering av egen bedrift. I løpet av 2011 har vi gjennomført seks start-opp seminarer hvor 73 personer deltok. Etablererveiledning Nyetablerere har ofte behov for å snakke med noen som kan veilede de gjennom hvilke muligheter som finnes innenfor rådgivning, kurser, tilskuddsordninger m.m. Noen har også behov for en diskusjonspartner for en første test av sin forretningsidé. Det er mye nytt å sette seg inn i, og første steget på veien mot målet kan være en samtale med Haugaland Vekst. Vi har i 2011 gitt individuell veiledning til 103 personer som planlegger å etablere egen virksomhet. De fleste av disse kommer fra våre fire eierkommuner. Videre har vi gjennomført 19 næringsfaglige vurderinger. Dette er et samarbeid vi har med NAV hvor vi vurderer forretningsplaner til arbeidsledige etablerere. Vi har også veiledet gründere innen kulturnæringene samt videre­ formidlet Rogalands etablerertilbud til kulturgründere – FRAM Kultur og Kultibator. Økonomiske virkemidler Gjennom det offentlige finnes det muligheter for medfinansiering og tilskudd både for enkeltbedrifter og kommuner/organisasjoner. Innovasjon Norge er særlig viktig for enkeltbedrifter, som blant annet gir etablerer­tilskudd til bedrifter med unike forretningsidéer. Næringsfond Bokn, Utsira og Tysvær kommuner har egne næringsfond. Bokn og Utsira får årlig tilført midler fra staten via Rogaland Fylkeskommune på bakgrunn av at de er innenfor distriktspolitisk virkemiddelområde. I 2011 fikk de henholdsvis kr. 550.000 og 450.000 til næringsfondene. Av disse var kr. 300.000 satt av til et fellesprosjekt for utvikling av opplevelsesnæringen på Bokn og Utsira.

7


Tysvær kommune har et kommunalt næringsfond der avkastningen deles ut etter vedtatte kriterier. Haugaland Vekst administrerer næringsfondene i Bokn og Tysvær, hvor det i 2011 ble behandlet henholdsvis seks og åtte søknader. Tre av disse ble videreformidlet til Ipark Haugesund­ regionen. Et resultat av ordningen med næringsfond er at Haugaland Vekst får kontakt med etablerere. Dette gir anledning til å informere om tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge, ordningen med inkubator og eventuelle andre økonomiske virkemidler. Næringshage i Vindafjord På oppdrag fra Vindafjord kommune utarbeidet Haugaland Vekst en søknad om forprosjektmidler til Næringshage. Denne ble i første omgang avslått av SIVA, men er prioritert av Rogaland fylkeskommune. Søknaden danner også grunnlaget for en hovedsøknad fra næringslivet i Ølensvåg som sannsynligvis sendes i løpet av våren 2012. IPark Haugesundregionen – felles inkubator En inkubator er et utviklingsmiljø for nye, forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. IPark Haugesundregionen er underlagt IPark Stavanger og tilbyr inkubatortjenester på Haugalandet. Den er støttet økonomisk av SIVA og kommunene i regionen. For Haugaland Vekst er en inkubator et viktig verktøy og virkemiddel som brukes når det dukker opp gründere med et vekstpotensial utover det ordinære. Gjennom inkubatoren får regionen og gründeren økt tilgang på offentlige midler fra Innovasjon Norge, SIVA, med flere.

8


9 E39 over Bokn


20 11

d un es

ug

ke ar le m u J

2

10

d

a iH


UTVIKLE MULIGHETER

VIDEREUTVIKLE EKSISTERENDE NÆRINGER Bedriftsbesøk og befaringer

Som regionens mulighetsutvikler er vi stadig på søk etter nye muligheter som kan gi positive ringvirkninger for regionen.

Eierkommunenes næringsfunksjon Haugaland Vekst bruker en stor del av tiden og ressursene til å drive næringsservice for eierkommunene. Dette kan være i form av saks­ utredninger for rådmenn, deltakelse og ledelse av kommunale prosjekter, deltakelse i relevant planarbeid, formidling av næringstomter, bedriftsbesøk og oppfølging av bedriftsetableringer og etablerere. Her er noen av sakene vi jobbet med i 2011. Formidling av næringstomter Haugaland Vekst formidler næringstomter til bedrifter i Tysvær og Bokn. Salg av næringstomter er en omfattende prosess, hvor en er i kontakt med aktuelle kjøpere mange ganger før et eventuelt salg. I Tysvær ble den såkalte ”Bakers-tomten” på Frakkagjerd endelig solgt, AGA kjøpte tomt på Susort for å etablere luftgassfabrikk og to tomter ble solgt i Skjoldastraumen Industriområde. Videre har Haugaland Vekst formidlet kontakter til Aksdal Næringspark og Haugaland Næringspark. Hervik skole ble lagt ut for salg i 2011, men er pr. 30.april 2012 fortsatt ikke solgt, blant annet i påvente av revidert kommuneplan. I Bokn har næringsområdet Knarholmen hatt god aktivitet. Det tidligere fiskemottaket ble solgt og pågangen etter tomter har vært stor. Fem bedrifter har gått sammen under paraplyen Bokn Maritime Senter. De tilbyr utstyr, vedlikehold, sertifisering med mer til lystbåtflåten, fiskeri- og proffmarkedet. Videre leveres varer og tjenester til offshoremarkedet i Nordsjøen. Seks nye arbeidsplasser er skapt på Bokn som følge av denne etableringen.

Haugaland Vekst gjennomfører bedriftsbesøk, befaringer, møter med etablerere og møter med lokale næringsforum. I en travel hverdag er det en utfordring å sette av tid nok til dette, men det er viktig å finne tid slik at en opprettholder så god kontakt med næringslivet som mulig. Haugaland Vekst er blant annet sterkt involvert i den årlige tildelingen av Næringslivsprisen i Tysvær som i 2011 gikk til Steinsvik Group. Julemarked i Haugesund Julemarked i Haugesund ble arrangert for andre gang de to første helgene i desember 2011, og på tross av mye regn ble det også dette året en stor suksess. Målsettingen med markedet er å etablere en fast juletradisjon for byen og regionens befolkning samt skape økt nærings­ aktivitet blant utstillerne og økt omsetning både i Haugesund sentrum og på kjøpesentrene. Haugaland Vekst sitter i styret til foreningen ”Julemarked i Haugesund” og ivaretar styreledervervet. Tall Ships Race 2015 Haugaland Vekst har sammen med den offisielle søkerkomiteen utarbeidet den formelle søknaden om å få arrangere Tall Ships Race i 2015. For Haugesund vil et Tall Ships Race arrangement i høyeste grad være et viktig grep i arbeidet med omdømme- og attraktivitesbygging. Haugesund kommune, som er den formelle søker og oppdragsgiver, besluttet høsten 2011 å utsette innsendelse av søknaden til et senere tidspunkt. By- og næringssamarbeid mellom Emden og Haugesund Haugesund kommune har siden 2009 vært vennskapsby med den tyske byen Emden og Haugaland Vekst står for den praktiske tilrette­ leggingen og koordinering av aktiviteter fra Haugesund kommunes side. I oktober reiste en delegasjon fra Haugesund på offisielt besøk til Emden for å fornye partnerskapsavtalen. Politisk og administrativ ledelse fra kommunen, Haugaland Kraft, Høgskolen Stord/Haugesund samt Haugaland Vekst som koordinator, deltok på turen. 11


Energi Offshore vind er et fremtidsrettet marked med stort potensial for regionens offshore industri. Å utnytte den erfaring og kompetanse som ligger i det maritime miljøet for å komme inn i dette markedet er en av hoved­ strategiene som ble vedtatt i næringsplanene til Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord kommuner i 2011. På bakgrunn at dette etablerte vi prosjektet ”Posisjonering mot fornybar energi i Europa”. Posisjonering mot fornybar energi i Europa Haugaland Vekst har gjennom de siste tre årene etablert et godt sam­arbeid med den tyske vennskapsbyen Emden og handelskammeret for Ostfriesland og Papenburg, som har spennende aktører innenfor fornybar energi. Det var derfor naturlig at vi opprettet kontakt med aktører i Emden for å se på potensielle samarbeidsområder. I løpet av 2011 organiserte Haugaland Vekst, Polytec og Handels­ kammeret for Ostfriesland og Papenburg to matchmaking workshops for næringslivsaktører. I mars 2011 reiste åtte norske bedrifter samt Høgskolen Stord/Haugesund til Emden for å føre samtaler med ni østfrisiske bedrifter og Høgskolen Emden/Leer. Initiativet ble så godt mottatt av bedriftene at det ble besluttet å arrangere tilsvarende arrangement i Haugesund. 9.-11.november møttes dermed 15 norske og sju tyske bedrifter til B2B-samtaler, med det formål at de gjennom samarbeid kan oppnå leveranser til det tyske offshore vind markedet. Haugaland Vekst fikk i 2011 kr 200.000 fra Rogaland fylkeskommune for å jobbe med dette prosjektet, og arbeidet vil fortsette med enda større tyngde fra 2012. Smart City

Prosjektgruppen bestemte seg tidlig for å prioritere oppgraderinger på gateplan framfor å ta tak i innholdet i butikklokalene. Dette for å få til en varig endring og for å gjøre kvartalet attraktivt. Landskapsarkitekt Arne Sælen utarbeidet høsten 2011 skisser for kvartalet, som viste gaten enveiskjørt og med bredere fortau. I desember 2011 fikk vi enstemmig støtte fra plan- og miljøutvalget i Haugesund kommune for å jobbe videre med en realisering av planene.

Haugaland Vekst, Polytec og Haugesund kommune jobbet høsten 2011 med å utforme en EU-søknad innenfor temaet ”Smart City”. Vi klarte å få på plass 4-5 europeiske samarbeidsbyer og fikk med oss Haugaland Kraft som en viktig partner, men dessverre ble det for kort tid til å utforme søknaden før søknadsfristen utløp. En vil vurdere ny søknad i neste utlysningsrunde.

Haugaland Vekst har prosjektledelsen i Kreativ Byutvikling, som i 2011 fikk kr. 75.000 i utviklingsmidler fra fylket og kr. 50.000 fra teknisk forvaltning i Haugesund kommune. Vi har videre fått godkjent et 3-årig hovedprosjekt fra fylket, med tilsagn om 150.000 kr i utviklingsstøtte for 2012.

By- og stedsutvikling

Vi har jobbet aktivt med dette prosjektet i 2011 og gjennomført to viktige tiltak: Lokal stedsanalyse for Utsira og gjennomføring av en brukerundersøkelse på Utsira og Røvær.

Haugaland Vekst jobber med by- og stedsutvikling for eierkommunene. Verdien på erfaringsoverføringen mellom kommunene på dette arbeids­ området er stor, da vi etter hvert har opparbeidet oss høy kompetanse på dette feltet. Her er en beskrivelse av de stedutviklingsprosjekter vi har jobbet med i 2011. Kreativ Byutvikling Kvartalet nord i Haraldsgata, mellom Tuhauggata og Grønhauggata, er preget av tomme butikklokaler og til dels slitte fasader. Etter innspill fra en av gårdeierne i kvartalet etablerte Haugaland Vekst prosjektet ”Kreativ Byutvikling”. Formålet til forprosjektet er å revitalisere kvartalet med kultur som en viktig drivkraft. Vi har koplet på kreative krefter for å tilføre byutviklingen en ny dimensjon og har også nærheten til Haugesund Billedgalleri og Byparken

12

å spille på. Et sekundært mål er å heve attraktiviteten til Haugesund gjennom å gi byen et kulturelt mangfold og støtte opp om kreative initiativ.

Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Vi inngikk et samarbeid med Asplan Viak om gjennomføring av en lokal steds- og mulighetsstudie på Utsira, som ble ferdigstilt i desember. Analysen benyttes videre i kommunenes arbeid med rullering av kommuneplanen og som grunnlag i fellesprosjektet med Bokn om utvikling av opplevelsenæringene. Brukerundersøkelse del 1 ble gjennomført av Heraklit, hvor vi benyttet fokusintervjuer som metode. På Utsira deltok 30 personer og på Røvær 36 personer. Del 2 ble gjennomført av Polytec, som gjennomførte en kvantitativ undersøkelse. Målet med brukerundersøkelsen var å kartlegge utflyttede øyboers behov og ønsker relatert til bolig, arbeid, steds- og miljømessige forhold ved permanent bosetting på henholdsvis Røvær og Utsira.


Haugaland Vekst har prosjektledelsen for dette arbeidet, som i 2011 fikk 200.000 kr i utviklingsstøtte fra fylket. Tilsvarende sum er også tildelt prosjektet i 2012. Nedstrand 2020 Tysvær kommune har bevilget 1,5 million kroner over tre år til steds­ utviklingsprosjektet ”Nedstrand 2020”. Prosjektet, som startet opp i 2011, har som målsetting å sette i gang tiltak og etablere en prosess som tar grep om mulighetene som finnes i Nedstrand innen næringsog samfunnsutvikling.

prosjektet er kartlegging av grunnlaget for en markedsbasert produkt­ utvikling. Det ett-årige prosjektet ledes av Haugaland Vekst. Prosjektdeltakere og næringslivaktører deltok på Vågåseminaret 2011 – en nasjonal konferanse om utviklingskraften i distriktene – som et ledd i å heve kompetansen på denne tematikken. Det er også startet opp et arbeid med å få på plass et online bookingsystem hvor opplevelser skal være salgbare, som er koplet opp mot Øyhopping-prosjektet. Reiselivsutvikling Haugaland Vekst arbeider med reiselivsutvikling for våre eierkommuner. Rådgivning både i forhold til etablering, innføring i offentlige systemer som planverk, lover og regler og informasjon om virkemiddelapparatet er etterspurt.

Et viktig tiltak i 2011 har vært tildeling av midler for å utarbeide forretning­splan for Tveit-skogen, som skal utvikle området til en unik aktivitetspark. Det er også startet opp arbeider for å se på fremtidig bruk av nedlagte Stranda skule og en mulig etablering av et servicebygg ved båthavna i regi Nedstrand Båtforening. Avrivningskart for Nedstrand, med samme mal som for andre avrivningskart i regionen, ble ferdig til sommersesongen 2011. For 2012 har prosjektet fått tildelt 150.000 kr i utviklingsstøtte fra Rogaland fylkeskommune.

Fra Haugaland Vekst sin side jobbes det med utviklingsprosjekt i samarbeid med næringslivet. Samarbeidet med Destinasjon Haugesund og Haugalandet, som har et overordnet ansvar for markedsføring av reiselivstilbudet i regionen, er viktig i denne sammenheng.

Utvikling av opplevelsesnæringene på Bokn og Utsira

Norwegian Travel Workshop (NTW) i Haugesund

Bokn og Utsira kommuner fikk i juli tildelt 300.000 kr i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond fra Rogaland fylkeskommune for å jobbe med et fellesprosjekt innen opplevelsenæringer. Dette omfatter reiseliv, kunst, kultur- og kulturbaserte næringer. Primæroppgave i

Etter mye planlegging og organisering ble et vellykket NTW avholdt i Haugesund i april. Selv om været kunne ha vært bedre for arrangementet håper vi likevel at norske og utenlandske turoperatører har fått mersmak av vår region.

Tormod Karlsen i Haugaland Vekst og Torsten Slink fra handels­kammeret for Ostfriesland og Papenburg står foran Aibel sammen med deltakerne fra offshore vind workshop`en.

13


14


NTW er en stor salgsmesse for norsk reiseliv, og arrangørbyen får god anledning til å få vist hva sin region har å by på. Nærmere 700 kjøpere og selgere av reiselivstilbud nasjonalt og internasjonalt møttes over 3 dager for å inngå avtaler om kjøp og salg av reiselivstjenester og tilbud. Haugaland Vekst var med å initiere idéen om å få dette arrangementet til Haugesund, og har gjennom hele prosessen vært med i styringsgruppen. Som et resultat av arrangementet kan vi få økt reisetrafikk inn til regionen, noe som vil gi høyere omsetning og bedre vilkår for denne bransjen. Øyhopping Øyhopping er et resultat av prosjektet “Småsamfunnssatsing” som Røvær og Utsira var med på i perioden 2007-2010. Siden 2008 har disse to øyene samt Feøy og Espevær utviklet og markedsført konseptet ”Øyhopping”. Reiselivskonseptet fremhever de natur- og kulturbaserte opplevelsene på de fire øysamfunnene. Øyene og skjærgården i vår region har et uutnyttet potensial i reiselivssammenheng, og øyhoppingkonseptet er utviklet for å bygge opp under disse produktene og gjøre de salgbare for turister, både med og uten egen guide. En workshop med mål om å utvikle salgbare pakker ble gjennomført i februar, og aktører fra alle fire øyene samt Haugaland Vekst og Destinasjon Haugesund & Haugalandet deltok. Dagspakker som inkluderer transport, bespisning og aktiviteter samt 2- og 3-dagers pakker som også inkluderer overnatting, ble utarbeidet og markedstestes på nasjonale og internasjonale turoperatører. Arbeidet skal ferdigsstilles i 2012.

utviklingsstøtte fra fylkeskommunen, som dessverre ikke ble godkjent. Videre har konsulentbyrået Howard Consulting gjennomført en markedsundersøkelse på cruiseturisme i Haugesundregionen, som konkluderte med at det finnes potensial i markedet for regionen om vi klarer å planlegge godt og jobbe langsiktig. Haugaland Vekst er partner i dette prosjektet og sitter i referansegruppen. Sjå Haugalandet Haugaland Vekst deltar på vegne av eierkommunene i prosjektet Sjå Haugalandet. Prosjektet er et samarbeid om utvikling av kulturlandskapet. Det ble i 2011 gjennomført flere rydningstiltak av kulturlandskapet på Haugalandet. Haugaland Vekst sitter i styringsgruppen. Kulturnæringer Satsingen innen kulturnæringer er todelt. Næringsutvikling rettet mot kulturaktører er ett satsingsområde og styrking av samarbeid mellom næringslivet og kulturnæringene er en annen prioritert oppgave. Styret i Haugaland Vekst har på bakgrunn av oppnådde resultater gjennom prosjektet ”Kultur & Næring” og framtidig behov vedtatt en langsiktig videreføring av satsingen. Det 3-årige prosjektet ”Kultur & Næring”, som utløste en betydelig prosjektfinansiering fra Rogaland fylkeskommune og nasjonale midler, ble avsluttet i 2010. Haugesund Sparebank er hovedsponsor i perioden 2009-2012.

Haugaland Vekst har siden oppstarten av prosjektet hatt prosjektledelsen. Aktører fra øysamfunnene Røvær, Utsira, Feøy og Espevær har vært aktivt med i prosjektet. Les mer på www.oyhopping.no. Fra 2012 vil en formalisere samarbeidet slik at kommersialisering og drift av web og pakking blir avklart før prosjektets slutt. Det viktigste vil være å plassere ansvar og eierskap. Opplevelsesattraksjon Hensikten med prosjektet er å etablere og formalisere et bredt regionalt samarbeid og enighet om visjon og retning for utvikling av en vikingkulturarvattraksjon av nasjonal og internasjonal interesse, hvor en bærekraftig utvikling ligger i bunn. Det vil også være viktig å stimulere andre regionale vikingkulturarvaktører i Haugesundregionen til deltakelse og formidling av vikingkulturarv og historie. Tiltaket er forankret i den regionale næringsplanen for kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord og i samarbeid med Karmøy. Videre er det registrert et sterkt privat engasjement til prosjektet. I 2011 ble det utarbeidet en søknad om utviklingsstøtte fra Rogaland fylkeskommune, som dessverre ikke ble godkjent. Haugaland Vekst og Destinasjon Haugesund & Haugalandet utarbeidet søknaden i fellesskap. Cruisesatsing Haugesund kommune har nedfelt i sin næringsplan at de ønsker å utvikle cruiseturisme. I 2011 har det blant annet blitt utarbeidet søknad om

Visningstur under Norwegian Travel Workshop

15


Filmtalenter Haugesundregionen Filmtalenter er et 3-årig prosjekt som til og med i 2011 har mottatt utviklingsstøtte fra Rogaland fylke. Det brede, regionale samarbeidet om prosjektet har gitt gode resultater. Satsingen på talentutvikling innen film er basert på et økende marked for film, både underholdningsfilm og i enda større grad oppdragsfilm. Reklame- og filmaktører i regionen vil ha behov for mer kompetanse innen filmfeltet for å kunne utvikle seg videre. I 2011 har videreutvikling av filmtilbudet i kommunene vært en prioritert oppgave, gjennom filmverksted i fritidsklubber. I 2011 har ”Filmtalenter-Haugesundregionen” vært finansiert av fylkesmidler (RUP) og statlige midler (Film&Kino og storbymidler). Filmmentor Høsten 2011 startet ordningen ”filmmentor”- et kurs- og mentorbasert oppfølgingsprogram - som Genesis Film har kjørt i de seks fritidsklubbene. Det har tatt noe tid å få god rutiner på plass i en del av klubbene.

er prosjektleder og har med videregående skoler i fem land: Sverige, Tyskland, Frankrike, Portugal og Tsjekkia. Prosjektet fokuserer på både film og entreprenørskap, og fikk én million kroner for det toårige prosjektet. Det er et gjennombrudd for Vardafjell som for første gang er prosjektleder for et EU-prosjekt. I videregående skoler, særlig Vardafjell og Åkra, har det vært god økning i antall ungdomsbedrifter. Det har vært noen elevbedrifter på ungdoms­ skolenivå, men da i hovedsak på mindre skoler. Haugaland Vekst har i 2011 systematisk arbeidet for å få gode elementer i Filmtalenter videreført etter at prosjektperioden sluttet ved årsslutt. Aktivitet i filmverksteder og videre drift at Filmfokus vil være avhengig av videre engasjement fra kommunene. Det har vært en positiv utvikling på videregående skoler innen film, og Filmfokus og Comeniusprosjektet vil bidra til å motivere flere unge i forhold til film. Det vil være viktig å få et sterkere samarbeid med Filmkraft Rogaland i videre filmaktiviteter. Filmstudio

Genesis Film har også vært engasjert med filmkurs gjennom ”Den kultur­elle skolesekken”. Hemmingstad kultursenter har etablert rutiner for utlån og kursvirksomhet knyttet til filmustyret de forvalter for alle film­verkstedene.

Haugaland Vekst er prosjektleder for arbeid med etablering av filmstudio i regionen. Det er gitt midler fra RUP-Rogaland til prosjektet i 2011, og det er definert som en treårig satsing.

Filmfokus 2011

I februar ble den første kulturnæringskonferansen gjennomført på Lille Maritim med ca. 70 deltakere. Hovedtema på konferansen var ”festivaler som kulturarenaer”. Flere spennende gründere innen kulturnæringene fikk også presentere seg. I mai ble det gjennomført et sponsorseminar i samarbeid med Haugesund Sparebank, som ble svært godt mottatt blant de rundt 60 deltakerne.

I november ble Filmfokus 2011 arrangert. Dette året med et meget omfattende dagsseminar med høy kvalitet og filmkonkurranse med flere og bedre filmer enn tidligere. Det var ca. 130 deltakere, de fleste fra videregående skoler i regionen. Filmkraft Rogaland har vært en sentral partner i Filmfokus. ”Young European Film Entrepreneurs” I prosjektplanen for Filmtalenter var det fra starten av et mål å få til et EU-prosjekt. Sommeren 2011 fikk Vardafjell videregående skole godkjent en prosjektsøknad til EUs Comeniusprogram. Vardafjell

Konferanse, kurs, kompetansetiltak

Haugaland Vekst arbeidet i 2011 med en forstudie for et mulig Arenaprosjekt innen film, som ikke ble videreført. Høsten 2011 ble det også gjennomført en forstudie for et regionalt samarbeid knyttet opp mot Innovasjon Norges program ”bedriftsnettverk”. Studie ved HSH Haugaland Vekst har vært en av pådriverne for etablering av ”kulturprosjektledelse” som fag ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det har ikke lyktes å få etablert dette tilbudet i 2011, men det er dialog med HSH for videre vurdering. Fjord Impressions til Stord Syv fotografer fra regionen stilte i 2010 ut utstillingen ”Fjord Impressions” i Brussel, med utviklingsstøtte frå Haugaland Vekst. Høsten 2011 ble utstillingen vist på Stord. Musikk Haugaland Vekst har vært koordinator i etableringsfasen av STAR Haugesundregionen – et nettverks- og kompetansesenter for ”rytmisk musikk” – som i 2011 fikk 300.000 i utviklingsstøtte fra Rogaland fylkes­ kommune. Gamle Slaktehuset er regional kontakt for samarbeidet og Per Steinar Lie leder arbeidet.

Filmfokus 2011, fra venstre Mari Sande, Emma Hald, Julie Hald, Emmy-prisvinner Kathie Hetland og Karl Magnus Karlsen.

16


Karmsund 17 bro


P

18

LE LAN

GGE


PLANLEGGE MULIGHETER

UTARBEIDE PLANER FOR Å FORME FREMTIDEN I 2011 har vi arbeidet med følgende RUP-prosjekt:

Planer på alle nivåer legger premisser for hvilken retning den regionale utviklingen skal ta, og vi er derfor opptatt av å bidra inn i planprosesser i kommuner, fylke og stat.

• Posisjonering mot fornybar energi i Europa • Kreativ Byutvikling • Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn • Fjordøyane/Øyhopping • Nye grep for Haugalandsmodellen

Næringsplaner for fem kommuner vedtatt i 2011 I 2010 brukte vi mye av tiden på å utarbeide næringsplaner for kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord. Disse planene ble vedtatt i de respektive kommunestyrene i løpet av 1.halvår 2011, og blir aktivt brukt som et styringsredskap på hva Haugaland Vekst skal bruke ressursene sine til. Planene kan lastes ned på www.haugaland-vekst.no. Regional plan for areal og transport på Haugalandet Bernt Østnor var fram til august 2011 engasjert som regional plankoordinator på Haugalandet i forbindelse med at det utarbeides en regional plan for areal og transport. Prosjekteier har vært Haugalandrådet, og funksjonen var lokalisert i Haugaland Vekst. Planarbeidet styres av Rogaland og Hordaland fylkeskommuner, i samarbeid med kommunene, statlige etater og private aktører. Fra august 2011 ble prosjektlederen overført til regionalplanseksjonen i Rogaland fylkeskommune. Regionalt Utviklingsprogram (RUP) Som regionens mulighetsutvikler søker Haugaland Vekst fylkets regional­utviklings-program om støtte til utviklingsprosjekt. I 2011 har vi hatt prosjektledelsen på 8 RUP-prosjekt. Vi har videre utarbeidet 10 nye søknader, hvorav 6 av disse er blitt godkjent.

• Fra spilt vann til økte ressurser • Filmtalenter Haugesundregionen • Haugesund Filmstudio Følgende prosjektsøknader er godkjent i RUP 2012: • Posisjonering mot fornybar energisatsing i Europa - Videreføring, innvilget kr. 200.000 • Kreativ byutvikling - hovedprosjekt - Videreføring, innvilget kr. 150.000 • Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn - Videreføring, innvilget kr. 200.000 • Nye grep for Haugalandsmodellen - Videreføring, innvilget kr. 150.000 • Nedstrand 2020 - Innvilget kr. 150.000 • Kulturnæring - kompetanse - 250.000 Prosjektsøknader vi har jobbet med i 2011 som ikke har fått tilslag i RUP 2012: • Opplevelsesattraksjon i Haugesundregionen • Regional samhandling mot Rogfast 2020

Mulighetsutvikling innebærer at prosjektidéer blir vurdert, forsøkt gjennomført i form av en mulighetsstudie / forprosjekt, for enten å bli videreført eller avsluttet. Ofte blir en mulighetsstudie delfinansiert av RUP-midler.

• Gass til Kårstø- viktig driver for industriutvikling på Haugalandet • Oppgraderingsfond for trehusrekke i sveitserstil

19


PRO 20

F

R ILE

E


PROFILERE MULIGHETER

OMDØMMEBYGGING FOR REGIONEN Vi er koordinator i det regionale omdømmearbeidet for Haugesundregionen, som et 30-talls private og offentlige virksomheter står bak. ”Jobb for to” er vårt motto.

Årlig tilrettelegges det gjennom omdømmearbeidet møter mellom 7-800 potensielle arbeidstakere og næringslivsaktører. De fleste av partnerne som står bak omdømmearbeidet har vært med siden oppstart i 2007 og medlemsmassen økes jevnt. Aktiviteter som er gjennomført i 2012: 1. Ferdigstillelse og presentasjon av rapport fra Telemarksforskning 2011

Omdømme- og rekrutteringsarbeid for Haugesundregionen Haugaland Vekst er koordinator i det regionale omdømmearbeidet for Haugesundregionen, som startet i 2007. I tillegg til Haugaland Vekst, står et 30 talls bedrifter og kommuner bak dette samarbeidet. Hovedmålet med omdømmearbeidet er å øke kjennskapen til vår attraktive region gjennom synliggjøring av muligheter innenfor både arbeidsliv og samfunnsliv generelt. Et positivt bilde av Haugesundregionen kan åpne dører til bedre tilgang på arbeidskraft, samt styrke en intern stolthet. Målgruppen er personer med lokal tilknytning og/eller har interesse for regionen. For at Haugesundregionen skal være konkurransedyktig i kampen om arbeidskraft, må vi være kjent. Ulike rapporter bekrefter at regionen har hatt stor fremgang fra 2009 til 2011 i forhold til omdømme og attraktivitet. Flere er positive til Haugesundregionen, flere kan tenke seg å bo her og flere gir regionen bedre score på de områdene som er viktige for folk når de skal vurdere å flytte. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange som har fått jobb og bosatt seg her som en direkte konsekvens av omdømmearbeidet. Å flytte er en prosess som påvirkes av flere faktorer og går over tid. Bredden av virksomheters deltakelse på våre arrangement gjør at vi skaper oppmerksomhet når vi promoterer regionen, og er med på å framskynde denne prosessen.

2. Utenbysarrangement i Trondheim 29.mars 3. Idédugnad med russ om lokale arrangement 4. Lokalt arrangement i bakgården til Haugaland Kraft 5. Faglige temamøter med partnerne: - ”Medias rolle som regionbygger” - Westcons erfaringer, hvordan har dette påvirket deres omdømme? 6. Oppfølging av regionalt servicesenter 7. Drift av regional webportal – www.haugesundregionen.no samt facebook-side 8. Profilering av regionen 9. Mediebearbeiding 10. Nyhetsbrev hvert kvartal 11. Oppfølging partnere 12. B2B møter 13. Deltakelse med stand på Yrkesmessen 2011 14. Møter med Ordfører- og rådmannskollegiet og formannskap

kommunene

15. Presentasjoner av omdømmearbeidet for organisasjoner og

nye partnere

21


t på Sør-V estlande lingssels kapene ringsutvik e av næ treff for tr Sildajazz

Annonsebilaget ”Verdier i gass” Haugesundregionen er et av landets kjerneområder for industriell virksom­het. Med utgangspunkt i prosessanlegget på Kårstø og annen prosessindustri – og i samspill med innovative miljøer – har regionen i dag en betydelig kompetansebase for ytterligere foredling og bruk av naturgass. Haugesundregionen markedsførte seg som en viktig gassregion i annonse­bilaget ”Verdier i gass” som gikk ut med Dagens Næringsliv i oktober 2011. Haugaland Vekst koordinerte arbeidet, som Statoil, Polytec, Gasnor, Haugaland Næringspark og Haugaland Vekst finansierte. Bilaget, som inneholdt gassrelatert innhold fra hele landet, kom ut i for­kant av den årlige nasjonale konferansen ”Gassarena”, som ble arrangert i Haugesund 26.-27.oktober. ”Nyskaperen” – en TV-serie om nyetablerere Nyskapere er en serie hvor det settes lys på ulike typer etableringer i Haugesundregionen. Første sesong gikk høsten 2010, og andre sesong har gått i 2011. SeByen har produsert TV-serien, som blant annet blir sponset av Haugaland Vekst. I 2011 er følgende bedrifter med i serien: Me Mini, Yes Man, Fjørsilkebris, Sy Med Oss, Veien til Toscana og Haugaland KunstVerk. Alle episodene ligger på www.haugaland-vekst.no. Arrangementskalender 2011 Vi arrangerer mange små og større arrangement i løpet av et år. Her følger en oversikt over de største som vi gjennomførte i 2011. Etablererkursene er ikke tatt med i denne oversikten. Februar • Kulturnæringskonferanse – kultur & næring 22

Mars • Faglig nettverksmøte: ”Medienes rolle i næringslivet” – omdømmearbeidet • Offshore vind matchmaking workshop i Emden – fornybar energi • Utenbysarrangement I Trondheim – omdømmearbeidet Mai • Kultursponsing seminar – kultur & næring August • Mulighetenes møteplass – lokalt rekrutteringsarrangement • Sildajazztreff for Greater Stavanger, Business Region Bergen og Haugaland Vekst. Oktober • Faglig nettverksmøte: ”Hva gjør din arbeidsplass attraktiv?” - omdømmearbeidet November • Offshore vind matchmaking workshop i Haugesund – fornybar energi • Yrkesmessen 2011 på Tysvær Arena – Haugalandet Skole og Arbeidsliv • Informasjonsmøte for folkevalgte • ”Filmfokus” – en filmkonkurranse for ungdom – kultur & næring Sildajazztreff for næringsutviklere på Sør-Vestlandet Haugaland Vekst har for andre året på rad tatt initiativ til å samle næringsutviklingsaktørene fra Bergen og Stavanger under Sildajazzen, og onsdag og torsdag i sildajazzuken var Business Region Bergen, Greater Stavanger og Haugaland Vekst, som alle er offentlige regionale næringsutviklingsorganer, samlet i byen i midten for å se på mulige strategiske samarbeidsområder mellom regionene. Målsetting; å styrke den felles næringsutviklingen på Sør-Vestlandet. Det utkrystalliserte seg flere konkrete samarbeidsområder, blant annet innen infrastruktur og internasjonalisering. Informasjonsmøte for folkevalgte – temamøte om næringsutvikling Haugaland Vekst, Haugalandet Skole og Arbeidsliv og Haugesund­ regionen Næringsforening inviterte til temamøte om næringsutvikling som et ledd i folkevalgtopplæringen. Møtet ble arrangert på Tysvær Arena samtidig som Yrkesmessen 2011 gikk av stabelen, og de folke­ valgte fikk også en omvisning på den rekordstore messen.


Lido-Lido underholdt i bakgården til Haugaland Kraft under 23 det lokale arrangementet ”Mulighetenes møteplass”


Yrkesmessen 2011 i TysvĂŚr Arena der over 70 utstillere presenterte vĂĽrt lokale 24 nĂŚringsliv til mer enn 2500 elever fra hele regionen


SEKRETARIATSDRIFT Arbeid mot bedrift/næringsliv

Haugalandet Skole – Arbeidsliv er regionens brobygger mellom skole og arbeidsliv.

• Ansvarlig for Yrkesmessen 2011 i Tysvær Arena der over 70 utstillere presenterte vårt lokale næringsliv til mer enn 2500 elever fra hele regionen. • Arbeidet med å rekruttere inn bedrifter til samarbeid med skolen gjennom kampanjen ”JA-bedrift”.

Haugalandet Skole – Arbeidsliv (HSA) Haugalandet Skole – Arbeidsliv er et interkommunalt samarbeid om utviklings­arbeid i skolen mellom kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Haugaland Vekst IKS har driftsansvaret for HSA på vegne av kommunene. HSA sin hovedoppgave er å tenke helhet omkring skole og arbeids­liv, og skape aktiviteter som er med på å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg. 2011 har vært et innholdsrikt år for HSA, og her vil vi særlig trekke frem gjennomføringen av yrkesmessen i Tysvær Arena som et høydepunkt. Dette ble et flott møte mellom regionens næringsliv og våre unge lovende skoleelever. Arrangementet ble også en suksess på kveldstid, der nærmere 800 foresatte tok turen for å besøke messen. Her er ellers noe av det som HSA har hatt fokus på i året som har gått: Arbeid mot skole • Koordinering av ungdomskoleelevenes besøk i videregående skole og i bedrift. Utgjør over 6000 skolebesøk og 9000 arbeidsdager i bedrift. • Ferdigstilt arbeidet med en felles, regional plan og verktøykasse for skolefaget utdanningsvalg (UTV). • Holdt flere kurs i faget UTV for lærere i ungdomsskolen sammen med Ungt Entreprenørskap og Karrieresenteret. • Ansvar for flere temasamlinger, bedriftsbesøk og kurs for rådgivere i ungdoms­skolen og videregående skole sammen med Karrieresenteret. • HSA er sekretariat for rådgivernettverket i ungdomsskolen og har ansvar for å koordinere opplæringskontorene og Karrieresenteret sitt arbeid inn mot ungdomsskolen. Har også vært noe delaktig i planleggings­ aktivitetene rundt faget Arbeidslivsfag. • Skoleledersamling for rektorer og eiere i forbindelse med yrkesmessen. • Videreført arbeidet med RUP – prosjektet Nye grep for Haugalandsmodellen, som har fokus på å videreutvikle faget Utdanningsvalg og yrkes- og utdanningsveiledningen i skolen.

• Deltar i arbeidet med Forskningstorg og Vitentank for å styrke elevenes interesse for realfag. • Arbeid på nasjonalt nivå i forhold til kommunikasjonsverktøyet utviklet av HSA og Hatteland Solutions. Per i dag har Hordaland, Akershus og Buskerud tatt i bruk systemet i full skala, samt at flere fylker er i pilot. Ordfører og rådmannskollegiet for Haugesundregionen Haugaland Vekst ivaretok den daglige ledelse og drift av Haugaland­rådet fra 2006-2010. Regionrådet, som innbefattet ni kommuner, ble lagt ned 31.12.10. Ordfører- og rådmannskollegiet for Haugesundregionen er forumet som har overtatt noen av funksjonene til Haugalandrådet. Intensjonen med å etablere dette forumet var at man ønsket en enklere drift. Vertskapsrollen går på omgang blant kommunene og for 2011 var det Haugesund kommune som hadde vertskapsrollen. Haugaland Vekst, som næringsfunksjon for kommunen, ble involvert i noen av de regionale prosessene. I 2011 var Haugaland Vekst blant annet involvert i følgende saker og prosesser: - Regional flyplassutvikling - Nytt fengsel i regionen - Politidistrikt - Videreutvikling av møtene med Stortingsbenken - Informasjon og kontakt om strategiprosess HSH Haugesund Handelskammer Haugesund Handelskammer er tilsluttet Norsk Handelskammer­ forbund, og er gjennom dette også medlem av International Chamber of Commerce. I Norge er det 16 handelskamre. Handelskammeret har for tiden ca 20 medlemmer. Vi utsteder tollpasset ATA-carnet, som gir moms- og tollfrihet for vareprøver, yrkesutstyr m.m. ved midlertidig inn­ førsel til andre land. Ved bruk av et carnet går tollekspedisjonen raskere og greiere, og man slipper å deponere for toll og avgifter. Av andre tjenester kan nevnes opprinnelsesbevis og rådgiving i forbindelse med import/eksport og tollrelaterte saker. For 2011 utstedte vi 6 ATA carnet og 380 opprinnelsesbevis/ certificate of origin.

25


SAMARBEIDSPARTNERE Rogaland Fylkeskommune

Polytec

En av våre viktigste samarbeidspartnere, samtidig som de er en av eierne til Haugaland Vekst. I 2011 fikk vi innvilget i overkant av én million kroner i prosjektutviklingsstøtte fra RUP-programmet.

En viktig lokal forskningsinstitusjon vi samarbeidet tett med. De har i 2011 blant annet vært samarbeidspartner i prosjektet ”Posisjonering mot fornybar energi i Europa”, Smart City og utført en brukerundersøkelse for Røvær og Utsira.

Skape.no Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partner­skap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Per i dag blir det arrangert temakurs i regi av Skape.no gjennom Haugaland Vekst. Haugaland Vekst sitter på vegne av eierkommunene i styringsgruppen til Skape.no. Virkemidler for regional innovasjon – VRI Rogaland VRI er et virkemiddel som skal styrke regional forskning og innovasjon og tilbyr faglig og finansiell støtte til langsiktige, forskningsbaserte utviklings­ prosesser i Rogaland. Prosjektet skal bidra til å videreføre, styrke og fornye det gode samhandlingsklimaet som er etablert mellom FoU og kompetanse­miljøer, bedrifter og offentlige myndigheter. VRI-satsingen i Rogaland fokuserer på innsatsområdene energi, mat, helse og maritim virksomhet. Haugaland Vekst sitter i styringsgruppen. I Park Haugesundregionen Et viktig verktøy og virkemiddel som brukes når det dukker opp gründere med et vekstpotensial utover det ordinære. Gjennom inkubatoren får regionen og gründeren økt tilgang på offentlige midler fra Innovasjon Norge, SIVA med flere.

26

Destinasjon Haugesund og Haugalandet En viktig samarbeidspartner som jobber med markedsføring av reiselivet i regionen. Samarbeidet er en forutsetning for en helhetlig reiselivsutvikling i regionen, da Haugaland Vekst har fokus på utvikling av reiselivet. De drifter Haugesund Turistinformasjon på vegne av oss. Norwegian Travel Workshop, prosjektet ”Opplevelsesattraksjon” og cruisesatsing er andre viktige samarbeidsarenaer. Haugesundregionens Næringsforening En viktig samarbeidspartner som representerer næringslivet i regionen. Arrangør av blant annet Haugalandskonferansen, hvor Haugaland Vekst er med i programkomitéen. Deltaker i rekrutterings- og omdømme­ prosjektet. Maritimt Forum En tett samarbeidspartner i forhold til arbeid med rammebetingelser og synliggjøring av den maritime klyngen.

Innovasjon Norge avd. Rogaland

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Regionens høgskole med rundt 3000 studenter og 260 ansette er en viktig samarbeidspartner. HSH tilbyr grunnutdannelser på bachelor- og masternivå samt et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger.

Et viktig virkemiddelapparat og verktøykasse for bedrifter og bedrifts­ klynger, samt en god samarbeidspartner.

Rogaland Ressurssenter Driver blant annet en næringshage på Karmøy og inngår som en av våre tjenesteleverandører og samarbeidspartnere.


Haugesund Sentrum / Haugesund Handelsstandsforening (HHF) Viktige samarbeidspartnere som representerer handelsnæringen i Haugesund. Haugesund Sentrum er en viktig medspiller i saker som angår sentrumsutvikling og har blant annet deltatt i arbeidsgruppen for ”Kreativ Byutvikling”.

Business Region Bergen Vår søsterorganisasjon i Bergensregionen, som vi har erfarings­ utveksling og et godt samarbeid med. Vi hadde felles samling under Sildajazzen i 2011, hvor også Greater Stavanger deltok. Nordsjøvegen

En viktig næringsutviklingsaktør og samarbeidspartner for Haugaland Vekst. Utvikler Haugaland Næringspark på Gismarvik.

Nordsjøvegen er et samarbeidsorgan opprettet av og for kommunene langs kysten fra Kristiansand til Haugesund. Målet er å bidra til flere veifarende turister langs Nordsjøvegen. Haugesund er en av 19 eierkommuner.

Tysvær Næringsforum

Stavangerregionens Europakontor

Kontakten med Tysvær Næringsforum har vært bra det siste året. Forumet har engasjert seg i saker som er relevante for næringslivet i Tysvær.

Vi har hatt god kontakt med Bokn Næringsforum i 2011. Forumet har engasjert seg i saker som er relevante for næringslivet på Bokn.

Haugesund kommune er medlem i Europakontoret og Haugaland Vekst ivaretar arbeidet i arbeidsgruppen for Haugesund. I 2011 har vi jobbet for å få Tysvær og Bokn inn i dette samarbeidet. Gjennom Europa­ kontoret har kommunene og næringslivet store muligheter for å knytte tettere kontakt med Europa og EU. Det forenkler også tilgangen til EUmidler og de mulighetene som ellers ligger EU-systemet.

Utsira Næringsforum

Haugesund Sparebank

Næringsforumet er en god samarbeidspartner for Haugaland Vekst, og har spesielt fokus på reiseliv, markedsarbeid og kompetanseheving. Forumet har hatt god aktivitet og engasjert seg i lokale saker som er relevante for næringslivet på Utsira.

Hovedsponsor til Haugalandet Skole-Arbeidsliv og prosjektet Kultur & næring.

Nordvegen Utvikling

Bokn Næringsforum

Greater Stavanger

ARTS & BUSINESSES Nasjonal samarbeidspartner innen kulturnæring.

Vår søsterorganisasjon i Stavangerregionen, som vi har erfarings­ utveksling og et godt samarbeid med. Vi hadde felles samling under Sildajazzen i 2011, hvor også Business Region Bergen deltok.

27


55

31

Ha uge

sund f 52 0 - tl

1

08

t.n

ugaland-veks

ha

w.

ww

28

o

Design: Lastrada Communications - Foto: Haakon Nordvik, Tom Aga, Janine Schaller og Egil Severeide

st Haugaland Vek

-

51

n ate dsg n u s Karm

10

Haugaland Vekst - ÅRET 2011  

Årsmelding til Haugaland Vekst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you