Page 1

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0


Enkele afspraken

2

16/02/2011


Overzicht Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico’s in HS-posten Elia 4. PBM’s – pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties • Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, • Kaartensysteem • Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…) 1.

3

16/02/2011


Elia als transmissienetbeheerder Frankrijk,

Elia

Nederland, Luxemburg

Frankrijk, Nederland,

elia

Luxemburg

EXPORT

IMPORT

Grote en Middelgrote industrie

Transmissie Elektriciteitsproducenten

4

16/02/2011

380 tot 30kV

Distributie van 26kV tot 230V

KMO’s, professionele klanten, huishoudens


Elia in cijfers Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30 tot 380 kV •8.300 km luchtlijnen en ondergrondse kabels •800 hoogspanningsstations •21.000 hoogspanningsmasten

5

16/02/2011


Dispatching

6

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen Welzijnswet

1. Werkgever?

2. De hiĂŤrarchische lijn?

3. Allen? Een preventiebeleid uitwerken voor zijn onderneming. Verantwoordelijk om het welzijnsbeleid toe te passen dat werd uitgevaardigd door de werkgever. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van onze collega's.

7

16/02/2011


Wettelijke verplichtingen WELZIJNSWET De opdrachtgever (Elia nv) moet:

OPLEIDING / INFORMATIE + TEST (Welzijnwet 04.08.96 + K.B. 27.03.98)

Het veiligheidscertificaat is strikt persoonlijk en 2 jaar geldig voor externen en 3 jaar voor Elia personeel !!!

8

16/02/2011


Hoogspanningspost Een HS-post is een knooppunt waarop verschillende netelementen toekomen, die op een door het bedrijf bepaalde wijze met elkaar verbonden kunnen worden via een railsysteem. Een netelement kan zijn: een hoogspanningslijn, een transformator(veld), een condensatorbatterij, een rail, … HS-post Æ knooppunt – transformatie - distributie

9

16/02/2011


Geleider

Isolator

Vakwerk 10

16/02/2011


Dispatching

11

16/02/2011


HS-toestellen

Kabelveld

Rails

12

16/02/2011


HS-toestellen

Scheiders

Vermogenschakelaars

13

16/02/2011


HS-toestellen

Transforma tor

14

16/02/2011


HS-toestellen

GIS-installtie (SF6-gas) 15

16/02/2011


HS-toestellen

Afgeschermde cellen

Half-open cellen

16

16/02/2011


LS-toestellen

17

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Elektriciteit: hoogspanning, laagspanning, batterijen Risico’s: elektrocutie, elektrisering, vlamboog Preventiemaatregelen: 1. 2. 3. 4. 5.

18

Energie uitschakelen Procedures toepassen Collectieve bescherming (afscherming) Persoonlijke bescherming Signaleren (pictogrammen)

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Elektriciteit is onzichtbaar, reukloos en geruisloos maar kent wel zeer specifieke en ernstige risico’s! • • • •

Brandwonden (inwendig en uitwendig) Hartfibrilatie Spiersamentrekking Schade aan weefsels, bloed-en zenuwstelsel

Een stroomstoot van 30 mA gedurende 2 seconden kan dodelijke gevolgen hebben!

19

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten

Bij hoogspanning hoef je de geleiders niet aan te raken om geĂŤlektrocuteerd te worden! Hou steeds de nodige veiligheidsafstand! Vraag altijd informatie aan uw Elia contactpersoon!

20

16/02/2011


380 kV

21

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Inductiespanning:

Inductiespanning is een elektrische spanning die kan voorkomen op metalen voorwerpen, zoals bv. HSluchtlijnen, rails, kabels, metalen voorwerpen.

Hoe hoger de spanning van het net en hoe dichter men bij de spanning werkt Æ hoe groter de kans op inductiespanning op metalen delen.

Algemene regel: metalen delen (hoogwerker, stelling, Heraskaders, …) altijd aarden (gebeurt steeds door Elia) alvorens werken uit te voeren in de buurt van hoogspanning.

22

16/02/2011


Soorten aardingen Losse korstluitvaste aarding

Aardmes Losse inductieaarding Losse korstsluitvaste aarding

23

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Hoogte: schilderwerken in vakwerk, werken met hoogtewerker, ladders, stellingen, werken op Tfo’s, … Risico:val (met zware verwondingen of de dood tot gevolg) Preventiemaatregelen: • Vermijden • Zo kort mogelijke blootstelling • Maak gebruik van een collectieve valbeveiliging (leuning) • Gebruik een hoogtewerker of stelling • Gebruik een (gekeurd) veiligheidsharnas met leng en valdemper

24

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten • Gebruik het valbeveiligingspaaltje op een transformator • Gebruik ladders enkel om een hoogteverschil te overbruggen • Let op met kabelkanalen en trappen • Putten steeds afbakenen in geel/zwart – Verantwoordelijke Î WL of diegene die het gevaar veroorzaakt – Middelen: » Ketting – lint: (afstand > 1,5m) » Stevige afbakening: (tot aan rand) » Alternatieve middelen: Kegels, …

25

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Gevaarlijke producten: verven, solventen, gassen, oliën, … Risico: ontvlambaar, explosief, toxische dampen, vergiftiging, brandwonden Preventiemaatregelen: • Vervang een gevaarlijk product door een minder gevaarlijk • Zorg voor voldoende ventilatie • Respecteer de recipiënten • Lees het etiket - R&S zinnen – binnenkort H&P zinnen (gevarenaanduiding & veiligheidsaanduidingen)-(GHS-CLP) • Meng niet eender welk product • Bewaar enkel de dagdagelijkse hoeveelheid op de HS-post • Draag de gepaste PBM’s

26

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Aanmelden in BVIP: – – – –

Soorten Hoeveelheden Stockage: waar en hoe? Afval / Afvoer

Meest voorkomende producten in de HS-posten: • • • • • • •

27

SF6-gas Blusinstallaties Olie (PCB) Asbest Zuren Verven …

16/02/2011


Classification Labelling Packaging Wereldwijd systeem: GHS

28

16/02/2011


29

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Omgevingsfactoren: bij slechte atmosferische omstandigheden dienen beperkende maatregelen opgelegd te worden.

Extreem lage of hoge temperaturen: • Voorzie de gepaste beschermingskledij • Warm de omgeving op of koel af • Voorzie in beschutting

Dichte mist: • Stop de werken wanneer men de leden van de ploeg of delen van de installatie niet meer kan onderscheiden

30

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten •

Neerslag: • Onderbreek de werken bij hevige neerslag

Onweer: • Wanneer men de bliksem ziet en de donder hoort dienen de werken gestopt te worden • Verwijder u van de HS-installatie

Wind: • Voer geen werken uit op hoogte (>2 meter) indien de windsnelheid meer dan 60 km/uur bedraagt. • Voor werkzaamheden met hijsmachines: +/- 45km/uur

31

16/02/2011


Gevaren en risico’s in HS-posten Geluid – lawaai:

Indien geluid hinderlijk wordt Æ lawaai • Lawaai draagt bij tot: – Beperking verstaanbaarheid – Verkeerd begrepen instructies – Vermindert de concentratie – Milieuhinder – Doofheid • Preventiemaatregelen: – Verwijder de lawaaibron (generator, compressor, …) – Gebruik de juiste arbeidsmiddelen – Beperk de blootstellingsduur – Gebruik gehoorbescherming (vanaf 85 dB(A))

32

16/02/2011


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Voorkeur geven aan CBM: Leuning, afscherming, … Werkkledij + beschermkledij: • Steeds nodig bij werken = gebruik van een arbeidsmiddel • Aangepast aan het risico (schakelen, werken, asbest, …) • Herkenbaarheid als Elia personeel is verplicht! Veiligheidsschoenen: • Altijd verplicht Veiligheidshelm: • Volgens interne procedures in het bedrijf • Bij projecten (bouwkunde): pictogram op poort! • In gondel hoogwerker • Bij risico op stoten van het hoofd (kelders, obstakels, …) • Bij werken op verschillende niveau’s (te vermijden) Valharnas: • Voor alle werken op ≥ 2 m Æ indien geen CBM • In gondel hoogwerker Andere: •

33

Aangepast aan het risico

16/02/2011


Pictogrammen De meest voorkomende vorm van signalisatie zijn pictogrammen. pictogrammen

Ö

Gebodspictogrammen

Ö

Verbodspictogrammen

Ö

Waarschuwingspictogrammen

Ö

Pictogrammen inzake brandbestrijding

Ö

Pictogrammen inzake reddings-of hulpmiddelen & evacuatie Andere vormen zijn afbakeningen, afbakeningen wegmarkeringen, wegmarkeringen lichtsignalen, lichtsignalen akoestische signalen. signalen

34

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden Indeling in functie v/d bekwaamheid (AREI - Artikel 47)

• • •

BA1 Æ Gewone personen

BA4 Æ Gewaarschuwden Personen die gewaarschuwd zijn omtrent de elektrische risico’s

BA5 Æ Vakbewamen Personen die via kennis de gevaren van elektriciteit zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen om de risico’s te elimineren of te minimaliseren

BA2 Æ Kinderen in de voor hen bestemde lokalen BA3 Æ Gehandicapten

35

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden De kennis kan verworven worden door een specifieke (veiligheids)vorming afgestemd op zowel een theoretisch als praktisch opleidingsprogramma

De kennis moet afgestemd zijn : • op de elektrische installaties - Spanningsdomeinen - Netstelsels - Toegepast elektrisch materiaal (klassiek, explosieveilig, …)

• op de werkzaamheden

36

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden Traceerbaarheid:

De traceerbaarheid v/d beoordeling v/d bekwaamheid kan omvatten: • de attesten v/d schoolse opleiding • de professionele ervaring o.a. door het aantal dienstjaren • de attesten v/d naschoolse opleidingen, binnen of buiten het bedrijf; • de schriftelijke evaluatie van bovenvermelde opleiding en ervaring

De bekwaamheid wordt toegekend door de werkgever!

37

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden •

Opleiding Æ Badge, certificaat AVIP, BA4?

Opdracht + TWVG of WVG of ATBE en/of BVIP

Poort altijd op slot Æ tenzij het een vluchtweg betreft (cabine)

Meldingsplicht bij aankomst en vertrek (telefoneer naar dispatching!)

Geen certificaat AVIP Æ werken onder begeleiding Elia (BA5)!

38

16/02/2011


Toegangsvoorwaarden Voertuigen – – – – – –

Snelheidsbeperking (maximum 10 km/h) Enkel toegelaten op verharde wegen Parking Æ niet hinderlijk Verbod afbakening te overschrijden Hoogtebeperking te respecteren Verplaatsing in de werkzone: aandacht kabelkanalen, rails e.d.

Te voet – –

39

16/02/2011

Verbod afbakening te overschrijden Gebruik de poortjes


40

16/02/2011


Overzicht Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico’s in HS-posten Elia 4. PBM’s – pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties • Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, • Kaartensysteem • Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…) 1.

41

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties 1. 2.

Werken buiten spanning Werken in de nabijheidzone (DV) • Beveiliging door middel van omhulsels of hindernissen

• Bescherming door behoud van een veilige werkafstand Æ toezicht door BA5 Elia

42

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties 3. Werken in de zone onder spanning (DL) •Werkzaamheden op afstand (testen, schakelstok, …)

•Werkzaamheden met contact (LV) •Werkzaamheden op hetzelfde potentiaal (enkel bv. RTE)

43

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties In het AREI (art. 266), is sprake van de veiligheidsafstanden DL en DV

DL of Distance Limite bepaalt de

“zone onder spanning” Æ = ongeveer “1cm/1kV” DV of Distance Voisinage bepaalt de

“nabijheidszone” U ≤ 70 kV: DV = DL + 1m U ≥ 150 kV: DV = DL + 2m

44

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties DL = +/- lengte isolator

150 kV

DL

45

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties DV = DL + 1 of 2 m 150 kV

DV

46

DL

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties Afstanden DL en DV

47

Afstand die de buitengrens van de nabijheidszone aangeeft DV [cm]

Nominale netspanning UN [kV] (effectieve waarde)

Afstand die de buitengrens van de zone onder spanning aangeeft DL [cm]

380

250

450

220

160

360

150

120

320

70

75

175

36

38

138

30

32

132

15

16

116

10

15

115

6

12

112

16/02/2011


Werken aan elektrische installaties Bij het niet respecteren van de afstand (DL) zal er een vlamboog (+/-8000°C) ontstaan GEVOLGEN: ernstige verwondingen! de dood! zware schade!

• • •

U hoeft een HS-geleider niet aan te raken om een overslag te veroorzaken! Een (niet geïsoleerde) hoogspanningsgeleider mag enkel aangeraakt worden indien deze zichtbaar en ter plaatse met de aarding verbonden is !!!

48

16/02/2011


Functies • • • •

49

Exploitatiebevoegde (EB): zal alle schakelingen in het net (laten) uitvoeren op basis van een schakelnota. Schakelbevoegde (SB): voert alle schakelingen en handelingen uit die hem bevolen zijn door de Exploitatiebevoegde. Lokale VeiligheidsBevoegde (LVB): De LVB is verantwoordelijk voor de controle, coördinatie en/of het nemen van de veiligheidsmaatregelen in de site waarvoor hij aangesteld is. Projectconducteur (PRC): voert steeds de taak van LVB uit maar zal hij ook alle veiligheidsmaatregelen specifiëren en uitvoeren op installaties nog niet gekend door NEX.

16/02/2011


Functies • •

Werkleider (WL): van Elia of contractor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werken en voor alle bijkomende en extra veiligheidsmaatregelen die hieraan specifiek gebonden zijn. Uitvoerenden: werken onder de bevoegdheid van de WL

• • •

Distributienetbeheerders (DNB) – Eandis, Ores, … Aangrenzende Netbeheerders (ANB) – Tennet, RTE, … Netgebruikers (NG) – klanten en producenten

50

16/02/2011


Vitale zeven Doel = creĂŤren veilige werkomgeving in de buurt van HSinstallaties en/of voor werken aan HS-installaties 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

51

Werkvoorbereiding Vrijschakelen (zichtbare onderbreking) Vergrendelen tegen wederinschakelen en borgen (kaarten) Meten afwezigheid spanning Aarden en kortsluiten Afbakenen (rood/wit) Vrijgeven installatie – WVG/ATBE

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven

1. Voorbereiden van de werkzaamheden • Op een eenduidige wijze de installaties identificeren waarop men zal werken (HS-veld, HS-cel, Feeder, spanningsniveau) • Gebruik van een goedgekeurde schakelnota • Gebruik van de RA schakelen • Opstellen documenten: WVG, BVIP, RA werken,… • Gebruik van de kaart “schakeling in uitvoering”

52

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven 2. Zichtbare onderbreking

53

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven 3. Installaties vergrendelen + borgen

54

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven 4. Afwezigheid spanning controleren

55

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven

5. Aarden + kortsluiten

56

16/02/2011


Elektriciteit : Vitale zeven 6. Afbakening

7. Crosscontrole + vrijgegeven van de installatie voor werken (WVG +AIV)

57

16/02/2011


Vitale zeven Bijkomende veiligheidsmaatregelen: Voor bepaalde werken is het nodig om nog bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen bovenop de vitale zeven. Deze zijn vermeld op de bijlage (AIV) : • losse aardingen; • onderbreken van voedingsspanning; • buiten dienst nemen van de automatische overname; • de krachtbronnen van de vermogenschakelaar afkoppelen • … Dergelijke bijkomende maatregelen worden steeds geborgd met een gele of blauwe kaart.

58

16/02/2011


Vitale zeven Extra veiligheidsmaatregelen: Om de risico’s eigen aan het uit te voeren werk tot een minimum te beperken dienen er in de meeste gevallen nog extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden, enkele voorbeelden: • Plaatsen van een geel-zwarte afbakening; • Ontspannen van veren; • Uitschakelen van het branddetectiesysteem / blusinstallaties; • Afschermen van leidingen;

59

16/02/2011


Kaartensysteem (CVM) •

Elke veiligheidsmaatregel wordt voorzien van een kaart! • Beschikbaar in elke post aan het Sarqabord • Kaart = symbolisch slot • Meerdere kaarten op dezelfde veiligheidsmaatregel zijn mogelijk

60

16/02/2011


Kaartensysteem (CVM) •

Kaart slechts weg te nemen door de verantwoordelijke van de kaart en als aan de voorwaarden is voldaan

Slechts als de laatste kaart wordt weggenomen Î veiligheidsmaatregel wegnemen

De WL dient Blauwe kaarten te plaatsen op alle VM die hij neemt

61

16/02/2011


Kaartensysteem (CVM)

•De rode exploitatiekaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de exploitatiebevoegde EB (dispatching). •Oranje Werkkaarten worden alleen gebruikt in het kader van projecten. •De gele werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de LVB. •De blauwe werkkaarten zijn de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de WL.

62

16/02/2011


Afbakening De afbakening in de HS-posten bij Elia wordt onderverdeeld in 2 soorten:

Š Š

Afbakening voor elektrische risico’s : Wit, Rood-Wit, Helrood Afbakening voor mechanische risico’s : Geel-Zwart

Algemene regel: regel

Een afbakeningsketting of -lint mag NOOIT overschreden worden !!!

63

16/02/2011


Afbakenplan In te r v e n tie in e e n E E R ?

N ee: N EER

Ja

D o o r d e rd e n

N ee

M e t s n ijd in g

N ee

Is a fb a k e n in g n o d ig v o lg e n s R A ?

N ee

Ja

O p s te lle n a fb a k e n in g s p la n

Zones m et n a tu u r lijk e b e g r e n z in g

Ja

Ja

N ee

Ja

G e e n fy s ie k e a fb a k e n in g n o d ig

64

16/02/2011

P la a ts a fb a k e n in g v o lg e n s p la n

G e e n a fb a k e n in g s p la n n o c h a fb a k e n in g n o d ig


Witte afbakening Æ toegangswegen

65

16/02/2011


Rood / witte afbakening Æ werk- en opslagzone

d1 d2 AREI art. 28 d3

66

16/02/2011


Dubbel helrood Æ

67

16/02/2011

ernstig en onmiddellijk elektrisch gevaar


Geel / zwart Æ aanduiding val-en stootgevaar

68

16/02/2011


Zoek de fouten

69

16/02/2011


Zoek de fouten

Put 80 cm diep onzichtbaar!!!

70

16/02/2011


Hoogtebeperking - Basisafstand •

Meestal worden de toegangswegen met een verhard wegdek van het type macadam- of grindweg aangelegd.

Indien de risicoanalyse het vereist (begrenzing, beperking van de doorrijbreedte, besneeuwd wegdek of risico van sneeuwval, enz.), wordt een aangepaste witte afbakening geplaatst.

De normale vrije hoogte op toegangswegen is 4m in alle installaties waar geen enkele hoogtebeperking staat vermeld. Basisafstand = DL + 10%Basisafstand

Deze grens moet eveneens in het BVIP-document worden vermeld.

71

16/02/2011


Hoogtebeperking - Basisafstand

Basisafstand = DL + 10 %

72

16/02/2011


Poortjes in de afbakening •

Elia: ALGEMEEN Openen van “poortjes” (in zowel rood/wit als witte afbakening):

De LVB (lokale veiligheidsbevoegde), de SB (schakelbevoegde) en de personen van wacht hebben toelating om een “poortje” te openen.

SPECIFIEK Openen van een “poortje” in een witte afbakening: Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5. Openen van een “poortje” in een rood-witte afbakening (werkzone of opslagzone) Personeel van Elia + Elia Engineering met certificatie BA4 of BA5 en externen Æ enkel wanneer een WVG of TWVG lokaal is afgeleverd!

Externen: Alle externen die beschikken over een geldig Elia-certifiaat en een

TWVG of een WVG en als het geval zich voordoet een BVIP dat hen toelaat om één of meerdere aangeduide “poortjes” te openen.

73

16/02/2011


Poortjes in de afbakening

Afsluiten van een opslagzone (rood/wit) • De omvang van deze zone wordt bepaald door de LVB. • De WL sluit deze zone af met een geel/zwarte ketting op de plaats waar de toegang was.

74

Geen “poortjes” nodig in een geel/zwarte afbakening!

16/02/2011


Afbakening LS-borden •

Indien het werken met snijding (WVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de LVB. Indien het werken zonder snijding (TWVG) betreft, dient de plaatsing te gebeuren door de Elia-verantwoordelijke voor de werken (bv.LV Elia).

•

75

16/02/2011


Samengevat De afbakening maakt deel uit van de preventiemaatregelen beschreven in de risicoanalyse. De afbakening en signalisatie dient de situatie duidelijk weer te geven. Voor HS-installaties kadert de afbakening (rood-wit) in de maatregelen om de HS-installatie veilig te stellen (vitale 7) Een afbakening zorgt er mee voor dat het werk in deze installatie in alle veiligheid kan gebeuren. (respecteren veiligheidsafstanden) Afbakening in geel/zwart moet val- en struikelrisico’s helpen voorkomen. Na de werken dient men de afbakening weg te nemen.

76

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

77

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

Installatie in dienst

78

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

79

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

80

16/02/2011


Incident Brugge Waggelwater 2006

81

16/02/2011


Specifieke werkzaamheden - overzicht Proefopstellingen en indienstnames Stroomgroepen en werfkasten Gereedschappen en machines Hoogwerkers en hijskranen Werken met stelling, ladder Werken op transformatoren Werken in kabelkelders Werken in HS-posten (HS 1ste cat. (<50 kV)) GIS-installaties Bouwkundige werken: • Betonpompen, betonmixers, … • Grondwerken, graafwerken, … 11. Kabelwerken 12. Sonderingen 13. Groenonderhoud en snoeiwerken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

82

16/02/2011


Proefopstellingen en indienstnames • Indien mogelijk de personen die niet betrokken zijn bij de interventies/activiteiten vragen om de site te verlaten. • De SB/LVB dient de afbakening zodanig op te stellen dat men de zone onder spanning niet kan benaderen of betreden. • De LVB is verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens dergelijke interventies. • Andere maatregelen die voortvloeien uit de RA kunnen bijkomend van toepassing zijn.

83

16/02/2011


Werfkasten en stroomgroepen Voorwaarden: • Aangemeld bij ELIA via BVIP? • CE-markering • Wettelijke keuring door EDTC • Aarden, dubbel geïsoleerd gereedschap? • … Gebruik: • Opstelling: lawaai, uitlaatgassen, hitte, … • In goede staat: stekkers, snoeren, etc … • Bescherm de kabels op de rijweg • …

84

16/02/2011


Gereedschappen en machines Voorwaarden: • Respecteer machinerichtlijn en handleiding • IP 44 + bij voorkeur dubbel geïsoleerd • Opleiding + minimumleeftijd (18jaar) voor bv. lastoestellen, metaalbewerkingsmachines, … Gebruik: • Goede staat en regelmatig onderhoud • Indien defect Æ niet werken Æ eerst laten herstellen • Staat elektrisch snoer en stekker • Gebruik van een differentieelstekker (30 mA) • Beveiliging OK • Waterdicht, …

85

16/02/2011


Hoogwerkers/Hijskranen Voorwaarden: • Aangemeld in BVIP • Wettelijke keuring (3-maandelijks) • Attest bedienaar (o.a. minimumleeftijd) • Voorwaarden uit de risicoanalyse (o.a. DV-DL) • Noodbediening • (T)WVG nodig Verplaatsen: • Na het aftekenen WVG voor aanvang werken • Verplaatsen via afgebakende toegangsweg • Aandacht voor kabelkanalen Æ Gevaar! • Begeleider indien nodig

86

16/02/2011


Hoogwerkers/Hijskranen Gebruik: • Helm + valharnas (vastgemaakt aan ankerpunt) • Aarding (met blauwe kaart) • Stabiel opstellen (binnen de werkzone) • Afbakenen: vallende voorwerpen • Veiligheidshelm omstaanders • Maximum laadvermogen respecteren • Hoogwerker Æ verboden te gebruiken als hijswerktuig • Windsnelheid (+/- max. 45 km/uur) • Nooit alleen Æ Altijd tweede persoon op de grond DV-DL • Aandacht: de afbakening bevindt zich op grondniveau • Begrenzingen

87

16/02/2011


Zoek de fouten!

88

16/02/2011


Zoek de fouten!

89

16/02/2011


Zoek de fouten!

90

16/02/2011


Zoek de fouten!

91

16/02/2011


Aarden van een hoogwerker of machine De hoogwerker of hijstoestel is verbonden via een aarding met het aardingsnet. Deze aarding dient geborgd te worden met een blauwe kaart. Als het risico bestaat om de nabijheidszone (DV) binnen te dringen met de hoogwerker of het hijstoestel, dient men steeds een kortsluitvaste aarding te gebruiken. Deze kortsluitvaste aardingskabel kan ter beschikking gesteld worden door: • Elia • Aannemer (aarding met attest) • Kraanfirma (aarding met attest)

De kortsluitvaste aarding (afhankelijk van het kortsluitvermogen van de HSpost) dient een minimum diameter te hebben van: • 95 mm² Cu • 120 mm² Cu • 2 X 95 mm² of 2 X 120 mm²Cu

92

16/02/2011


45 minuten

93

16/02/2011


Overzicht Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico’s in HS-posten Elia 4. PBM’s – pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties • Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, • Kaartensysteem • Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…) 1.

94

16/02/2011


Stellingen Voorwaarden: • Wettelijke keuring en in goede staat • Opbouwen door bevoegd personeel (opleiding/certificaat) • Voorzien van plint, borstwering en tussenleuning • Stabiel opstellen • Zijstabilsatie verplicht vanaf 2,5m hoogte werkvlak Gebruik: • Goedgekeurd door bevoegd persoon + aanduiden d.m.v. stellingkaart • Toegang via trappen langs binnenzijde • Geregelde herkeuring (1X week) + na langdurige werkonderbreking • Bij Elia Æ jaarlijkse keuring door EDTC • Niets wijzigen

95

16/02/2011


Stellingen • Stelling aarden is noodzakelijk (gebruik van blauwe kaart) • Rolsteigers: wielen moeten geblokeerd worden • Bij het verplaatsen Æ materiaal en personen verwijderen

96

16/02/2011


Zoek de fouten!

97

16/02/2011


Zoek de fouten!

98

16/02/2011


Ladders Voorwaarden: • Enkel houten en kunsttoffen ladders toegelaten • Periodieke keuring (door bevoegd persoon) • Zelf controleren voor gebruik – Geen reparaties – Geen gebreken – Niet geschilderd • Ladderschoenen in goede staat • Gebruik de laddersteunen (indien aanwezig) Gebruik: • In principe enkel om hoogteverschil te overbruggen (geen werkplatform) • Werken zonder krachtwerking: – Visuele inspectie – Korte duur – Beperkte hoogte

99

16/02/2011


Ladders • Correct opstellen: – Hoek 75° – Stabiele ondergrond – Afbakenen – Minstens 1m uitsteken boven werkplatform – Bovenaan vastgemaakt tegen omvallen • Niet opzij leunen • Niet met meerdere personen tegelijk • Valharnas vanaf >2 meter • Klimmethode = 3 contactpunten • Werktuigen bij voorkeur in een heuptas

100

16/02/2011


Ladders KB 31/08/2005 Men mag een ladder gebruiken, binnen de wettelijke bepalingen van het KB, rekening houdend met de volgende punten: •

• • •

Een ladder te beschouwen als een toegangsmiddel dat het mogelijk maakt plaatsen te bereiken waarbij niveauverschillen moeten worden overbrugd. Te gebruiken bij een situatie waar het risico gering is, zie risicoanalyse. Enkel gebruik van korte duur. Wanneer het gebruik van andere arbeidsmiddelen (stelling, hoogwerker) niet verantwoord of mogelijk is.

• Wanneer bestaande kenmerken van de arbeidsplaats niet kunnen veranderd worden door de werkgever.

101

16/02/2011


Werken op een transformator Voorwaarden: • Wettelijke keuring als PBM van valbeveiliging Gebruik: • Valbeveiliging verplicht toe te passen: – Valbeveiligingvoet toegelaten als ankerpunt voor 1 persoon – Valbeveiligingpaal verplicht vanaf 2 personen – Aan stevig punt indien geen valbeveiligingsvoet aanwezig • Gebruik laddersteunen is verplicht indien aanwezig • PBM: harnas, valstopapparaat, helm, …

102

16/02/2011


Werken op een transformator

103

16/02/2011


Werken in kabelkelders Voorzorgsmaatregelen: • Niet op de kabels trappen • CBM (kabels mechanisch afschermen/afdekken) • Goede verlichting (ook noodverlichting!) • Goede verluchting (SF6) • Nooduitgangen en vluchtwegen voorzien • Toegangsluiken afbakenen (geel/zwart) • Gebruik van de vuurvergunning • PBM (helm, vluchtmasker,…) • Voorkomen van binnendringen van dieren en water

104

16/02/2011


Werken in MS-posten Voorzorgsmaatregelen: • Goede verlichting • Nooduitgangen en vluchtwegen vrijhouden Æ geen materialen stockeren • Mechanische risico’s afbakenen (putten, kabeldeksels,…) • Hoe rekening met het elektrisch risico van naastliggende cellen • Opgelet met trillingen van machines • Voorkom stof Æ plaatsing van stofwand • Gebruik van de vuurvergunning • PBM (helm, vluchtmasker,…) • Voorkom binnendringen van dieren en water!

105

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties •

Voorzorgsmaatregelen: • Zelfde maatregelen als in MS-cabines + … • • • •

Goede ventilatie Bij afdalen in kelder Æ controle van zuurstof Onderhoud door minstens 2 personen Bij het openen van compartimenten: – Draag handschoenen en stofmasker – Gebruik stofzuiger met gepaste filter – Verboden te eten of te drinken • Verboden te roken! • Bij contact met metaalfluoriden: – Huid reinigen met zeep en water en/of bicarbonaat – Indien werken met wegwerpoverall Æ gebruik douche – Contact met de ogen Æ spoelen met water + gebruik van oogspoelmiddel (EHBO-koffer)

106

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties •

Persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens het openen van een SF6 compartiment: Werkkledij +

ABEK P3

PBM te gebruiken tijdens metingen, vullen, …: Werkkledij +

107

16/02/2011


Werken aan GIS-installaties

108

16/02/2011


Werkzone met ontploffingsrisico’s Voorzorgsmaatregelen: • Gebruik de gepaste middelen (terugslagkleppen, leidingen, …) • Ventilatie • Gebruik van de vuurvergunning • Vermijd lekken (opsporen met zeepolossing) + herstelling • Hou gasflessen recht en maak ze vast • Dagdagelijkse hoeveelheid op de werf • Opslagvoorwaarden (temperatuur, vochtigheid, …) • Hou gasflessen uit de buurt van ontstekingsbronnen • Bij gas en zuurstoftoevoer Æ slangbreukbeveiliging • Gebruik geen olie of vet op de afdichtingen • Draag de gepaste PBM’s (gelaatscherm, bril, handschoenen,…)

109

16/02/2011


Zoek de fouten

110

16/02/2011


Bouwkundige werken • Melding aan het NAVB en technische inspectie (bij bepaalde risicovolle werken) – meer dan 30 dagen – grondwerken – … • Wetgeving TMB! • Werforde Æ ruim minstens wekelijks de werf op (bij voorkeur dagelijks) • Valgevaar (putten, heuvels, sleuven, materiaal, …) afbakenen • Let op met planken met spijkers • Gebruik afvalcontainers

111

16/02/2011


Bouwkundige werken • Betonmixer en betonpomp: – Verlaat nooit de verharde weg (zie WVG) – Respecteer steeds hoogtebeperkingen – Respecteer de veiligheidsafstanden (DL – DV) – Voertuig aarden (+ blauwe kaart) – Voertuigen niet beklimmen – Reinigen 50m verwijderd van de HS-installatie en/of buiten de omheining – Eventueel bijkomende voorwaarden in BVIP – Indien nodig Æ specifieke risicoanalyse

112

16/02/2011


Bouwkundige werken

113

16/02/2011


Graafwerken • Raadplegen van de liggingsplans • Sonderen (minstens 1 m diepte) of proefsleuven • Wat te doen indien kabel wordt aangetroffen Æ afgedekt laten + indien nodig WVG • Machinaal graven Æ met kleine machine met bak zonder tanden + 2 personen: controle en bedienaar + melding in BVIP • Veiligheidsafstanden respecteren (DL-DV) – begrenzing (zwenken en hoogte)! • Afbakenen valgevaar (geel/zwart – mechanische afscherming) • Uitvoeren sleuf: stutten, beschoeiing, afschermen, grondwater, toegang, evacuatie, … • Let op met andere nutsleidingen

114

16/02/2011


Graafwerken

115

16/02/2011


Graafwerken

Begrenzing

116

16/02/2011


Kabelwerken •

Graafwerken + … • • • • • •

117

AVIK opleiding verplicht Opstellen BVIK WVG / TWVG nodig Wetgeving TMB van toepassing Specifieke instructies Æ bv. kabelknippen Kabels dienen steeds aanschouwd als onder spanning!

16/02/2011


Groenonderhoud Voorzorgsmaatregelen: • Afval verwijderen of opslagen op voorziene plaats • Sproeiwerken tot max. kniehoogte • Afgeschermde ruimtes Æ rugnevelspuit met korrels • Gevaarlijke producten Æ enkel dagelijke hoeveelheid • In het bezit van de MSDS fiches • Kennis van de R & S zinnen (P&H-zinnen) • Vermijd afgebakend zones Æ nut van planning der werken! • Poortjes in afbakening: zie vermelding op (T)WVG • Mechanische toestellen enkel te gebruiken na aggregatie • Controle van de leidingen • Hendels niet blokkeren • Gebruik PBM’s (helm, vizier, handschoenen, …)

118

16/02/2011


Documenten •

AVIP-certificaat Æ na opleiding en geslaagde kennistest (geldigheid 2 jaar voor externen – 3 jaar Elia)

BVIP Æ checklist specifieke instructies per HS-Post

RA Æ steeds verplicht vòòr elk werk

WVG + AIV Æ nodig bij snijding van een HS-element

TWVG Æ nodig bij werken in EER (Elektr. Elia Ruimte)

ATBE - ATBN

Vuurvergunning Æ nodig bij risico’s op brand

119

16/02/2011


BVIP • • • • • • •

Een genummerd Elia document dat de afspraken vastlegt tussen de opdrachtgever Elia en zijn contractor Voor een welbepaalde periode (maximale looptijd van het document = 1 jaar). Dit document geeft aan de derde toegang voor een welbepaalde en omschreven HS-post en legt de plaatselijke voorwaarden op. Bijkomend aan de AVIP Bij werken met hoofd- en onderaannemer(s) wordt er enkel voor de hoofdaannemer een BVIP opgemaakt. De hoofdaannemer is verplicht de informatie door te geven aan zijn medewerkers en onderaannemers. Indien Elia geen opdrachtgever is (netgebruikers bv. Eandis), zal het geven van toegang geformaliseerd worden door het document “toegangs- en werkvergunning - TWVG”.

120

16/02/2011


BVIP

121

16/02/2011


Flow: BVIP/TWVG

Flow voor het gebruik van BVIx/TWVG/ATBE

Ja

Toegang voor een Interventie in opdracht van ELIA

Nee

Met buitendienststelling v.e. netelement

Posten? Ja

Ja

doorlopende werfinrichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Gebruik van de ATBE

Toegang contractueel geregeld?

Toegang voor meerdere posten?

Ja Nee

Nee

Gebruik van de BVIP

122

16/02/2011

Gebruik van de TWVG als toegangsvergunni ng

BVIL en BVIK

Toegangsmodaliteiten volgens overeenkomst

Gebruik van de TWVG als toegangsvergunning af te leveren aan de eigenaar/beheerder van de installatie


Risicoanalyse • • • •

De uitschakeling van gevaren en de vermindering van risico's tot een aanvaardbaar niveau vormen de basis tot “veilig werken”. De uitvoerder van een werk dient vóór aanvang van het werk de gevaren te detecteren en de risico’s in te schatten. Indien nodig Æ preventieve maatregelen Bij Elia is deze risicoanalyse voor een groot aantal werken geformaliseerd via specifieke formulieren zoals bv.: • RA schakelen • RA werken • Specifieke RA kabelmetingen • Specifieke RA lijnwerken • Specifieke RA beveiligingen • … De risicoanalyse maakt steeds deel uit van iedere werkvoorbereiding. 123

16/02/2011


Risicoanalyse

124

16/02/2011


WVG en AIV •

Genummerd document dat de ontvanger toelaat om de vermelde werken aan te vangen.

De werkvergunning CVM garandeert de hoofdaannemer dat Elia de nodige veiligheidsmaatregelen (vitale 7) heeft uitgevoerd.

Bij werken met hoofd- en onderaannemer(s) wordt er enkel voor de hoofdaannemer een werkvergunning opgemaakt (cascadeprincipe).

De WVG dient door de LVB persoonlijk aan de WL te worden overhandigd Æ crosscontrole van de VM nodig!

125

16/02/2011


WVG en AIV

126

16/02/2011


TWVG (Toegang en WerkVerGunning) •

Genummerd Elia document dat de ontvanger toelaat om: • Toegang te krijgen tot de op het document vermelde installatie en/of • de poortjes in de afbakening te gebruiken en/of • de vermelde werken aan te vangen waarvan de RA het bestaan van een risico aantoont en waarvoor er preventieve maatregelen genomen werden. • Gebruikt als WVG garandeert dit document aan de contractor dat Elia alle nodige veiligheidsmaatregelen eigen aan dit werk heeft uitgevoerd. • De TWVG dient door de Elia verantwoordelijke persoonlijk te worden overhandigd.

127

16/02/2011


TWVG (Toegang en WerkVerGunning)

128

16/02/2011


Flow: WVG en TWVG

129

16/02/2011


ATBN en ATBE

â&#x20AC;˘

ATBN wordt opgehaald door de SB (zie SN) bij de netgebruiker Minimale inhoud bepaald, niet de vorm (document van de netgebruiker / klant)

â&#x20AC;˘

ATBE wordt ter beschikking gesteld door de LVB Is een Elia-formulier Te vergelijken met een WVG maar Elia is geen opdrachtgever!

130

16/02/2011


Vuurvergunning

De belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen in de vuurvergunning (FO009 Vuurvergunning). â&#x20AC;˘Het gebruik van de vuurvergunning is verplicht, bij werkzaamheden met open vlam en dit zowel voor eigen personeel als voor onderaannemers. â&#x20AC;˘Mogelijkheid om op te maken voor meer dan 1 dag, MAAR beperkt in tijd en afhankelijk van de omstandigheden!

131

16/02/2011


Vuurvergunning

132

16/02/2011


Noodprocedures Nuttige telefoonnummers:

Hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) : 112

Politie : 101

Elia algemeen noodnummer : 0800.99.044 NOODNUMMERS DISPATCHING: • Dispatching Merksem: • Dispatching Schaarbeek: • Dispatching Namen:

133

16/02/2011

03/640.16.66 – 97.66.66 02/240.52.22 – 97.52.22 081/23.71.00 – 93.71.00


Noodprocedures •

Bij brand: • HS-post of cabine evacueren • Hulpdiensten contacteren (telefoon = 112) – Naam + adres HS-post meedelen – Feiten meedelen – Soort plaats (HS-post) – Aantal ev. slachtoffers (buiten bewustzijn, ademt, …) • Elia contacteren (zie (T)WVG of BVIP) • Bij een fluïdum ongeval Æ eerst installatie laten veilig stellen door Elia! • Hou rekening met vrijkomen van giftige stoffen (rook, toxische gassen, …) Æ evacueren! • In geval u zelf blust Æ gebruik de gepaste blusmiddelen (CO2 – poeder ABC)

134

16/02/2011


Noodprocedures

135

16/02/2011


•Nooit water gebruiken voor branden met elektrische apparatuur! Water geleidt elektriciteit. •Water ook nooit gebruiken bij vloeistofbranden (behalve in de vorm van waternevel). Vele ontvlambare vloeistoffen zijn lichter dan water en zouden boven blijven en verder branden Æ schuimblussers zijn wel zeer geschikt.

136

16/02/2011


Noodprocedures Bij ongevallen: • • • • • • •

Ga de oorzaak na Zorg voor je eigen veiligheid Verwittig de hulpdiensten Zorg voor de vitale functies (ademhaling, hartslag) - EHBO Zorg voor niet vitale functies (bloedingen, …) - EHBO Praat met het slachtoffer Neem nooit zelf risico’s

Bij elektrocutieongevallen: • • • • •

137

Verwittig de hulpdiensten en dispatching Laat installatie veilig stellen Borg de installatie Gebruik ev. geïsoleerde stok om het slachtoffer te verwijderen Bied EHBE (Eerste Hulp Bij Elektriciteitsongevallen)

16/02/2011


Noodprocedures Brandwonden: • • • • •

Schakel de oorzaak uit Verwittig de hulpdiensten Bied eerste hulp (EHBO) Kledij in brand Æ gebruik deken of werkjas of rol over de grond Bij gebruik van CO2 blusser Æ nooit in het gelaat of op onbedekte lichaamsdelen • Algemene regel: eerst water, de rest komt later Æ 20° - 20 min – 20 cm regel (indien mogelijk) • Verschroeide kledij niet uittrekken (tenzij bij knelling) • Slachtoffer niet te veel laten drinken

Geef elk arbeidsongeval (en schierongeval) aan! Voor externen: ook aan Elia (verplichting).

138

16/02/2011

Nooddouche


Noodprocedures Naastliggende bedrijven (SEVESO): • Noodprocedure van toepassing bij bv. brand, giftige wolk, explosie, … • • • • •

139

Werknemers worden verwittigd door politie, sirenes, radio, … Onderbreek het werk en beveilig de installatie Luister naar de radio om informatie te verzamelen Contacteer dispatching en/of verantwoordelijke Elia Contacteer het op het bord vermelde Seveso bedrijf om de exacte situatie te kennen.

16/02/2011


Noodprocedures (affiche) Vijf regels die u beschermen: 1. 2. 3. 4. 5.

140

Blijf binnen Sluit deuren en ramen (ook van uw voertuig) Verzamel informatie (radio, internet, â&#x20AC;Ś) Gebruik uw GSM zo weinig mogelijk Wacht tot alles weer veilig verklaard is

16/02/2011


Afvalbeleid Orde en netheid Opruimen werf en omgeving: – Doorlopend: afval verzamelen, stockeren en afvoeren – Wekelijks: werf opruimen en kuisen – Dagelijks: voorwerpen die indienstname zouden hinderen – Gebruik een afvalcontainer • • • •

Afval dient gesorteerd te worden! Laat geen etensresten achter Hou het sanitair rein en kuis het regelmatig Maak openingen zo snel mogelijk dicht (valgevaar) en gevaar van binnendringen van dieren • Hou (nood)uitgangen, blusmiddelen en pictogrammen steeds vrij en zichtbaar

141

16/02/2011


Milieubeleid •

3 verschillende wetgevingen / gewesten • Iedereen dient de vigerende wetgeving te respecteren • Het is verboden om materialen te verbranden • Gooi geen producten, verven, solventen e.d. op grond of in de riolering • Dek bij schilderwerken de omgeving af

Respecteer de wetgeving m.b.t. grondverzet

Hou rekening met milieuvervuilingen bij onderstaande werkzaamheden aan: – – – –

142

Transformatoren, oliekabels, … GIS-installaties Schilderwerken …

16/02/2011


Verontreiniging Cyanidevervuiling: • Draag de nodige PBM’s: – Beschermende kledij – Aangepaste handschoenen • • • • •

143

Vermijd contact met de huid Vermijd opstattende modder en stof Voorzie voldoende verluchting Vermijd zuren of oxiderende stoffen (bv. urine) Contact met grondwater Æ draag steeds laarzen en waterdichte kledij

16/02/2011


Bodemverontreiniging

144

16/02/2011


Verontreiniging Olievervuiling: • Voorkom (olie)vervuiling • Gebruik de Spill-kit of gelijkwaardig zo snel mogelijk na een accidentele verontreiniging • Contacteer de dienst “Environement Elia” bij eventuele verontreinigingen • Men kan beter preventief optreden i.p.v. te moeten saneren of opkuisen Æ zeer hoge kosten! SF6 – gas: • Voorkom dat SF6-gas in de vrije lucht ontsnapt Æ milieuschade (vanaf mei 2010 Æ certificering voor WN’s die werken met SF6)

145

16/02/2011


Algemeen • GSM toestellen zijn toegestaan in de HS-post tenzij: • Het is verboden om te roken in de lokalen van Elia (veldgebouwen, relaiszaal, cabines, kelders, …) • Controleer steeds dat de arbeidsmiddelen tijdig gekeurd werden en zich in goede staat bevinden • Zorg dat de toegangspoort steeds op slot is (tenzij nooduitgang of permanent bewaakt) • Controleer tijdig de geldigheid van uw Elia-badge!

146

16/02/2011


Sanctionering Safe Guard: • Databank certificaten (AVIx) • Inbrengen van overtredingen m.b.t. – Veiligheid – Milieu – Toegang • Overtreding wordt vastgesteld en gekwalificeerd volgens: – Zware, gewone of lichte overtreding • Met als gevolg Æ sanctie! • En terugkoppeling naar aankoopdienst!

147

16/02/2011


Vragen?

148

16/02/2011


Dank u voor uw aandacht, uw samenwerking en uw investering in de veiligheid!

Elia Safety

149

16/02/2011


150

16/02/2011


Overzicht Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico’s in HS-posten Elia 4. PBM’s – pictogrammen 5. Toegang tot de HS-post (personen en machines) 6. Werken aan elektrische installaties • Functies, Vitale 7, veiligheidsafstanden, • Kaartensysteem • Afbakening in HS-posten 7. Specifieke werkzaamheden (stellingen, cabines, GIS, groen,…) 8. Documenten (BVIP, WVG, TWVG, RA, vuurvergunning) 9. Noodprocedures (brand, EHBE, Seveso, …) 10. Algemeenheden (orde, afval- en milieubeleid, rookbeleid,…) 1.

151

16/02/2011


En tenslotteâ&#x20AC;Ś

Test (geslaagd bij 70%)

152

16/02/2011

Evaluatie


Niet vergeten!

153

16/02/2011


Elia Safety Support Elia n.v. Keizerslaan 20 1000 Brussel E-mail: safety.support@elia.be Tel: +32.2.546.73.85 Fax: +32.2.382.21.15 www.elia.be

154

16/02/2011


Afkortingen NEX: PCR: LVB: EB: SB: WL : WVG: TWVG: AIV: ATBE: ATBN: AVIP: BVIP: GS: NB: NG: ANB : BVC:

155

NetEXploitant ProjectConducteuR (Elia) Lokale VeiligheidsBevoegde (Elia) ExploitatieBevoegde (Elia) SchakelBevoegde (Elia) WerkLeider (Elia of Aannemer) WerkVerGunning Toegangs- en WerkVerGunning Attest van InVeiligheidstelling Attest van Ter Beschikkingstelling door Elia Attest van Ter Beschikkingstelling door Netgebruiker Algemene VeiligheidsInstructies bij werken op HS-Posten Bijzondere VeiligheidsInstructies bij werken in HS-Posten Grid Services ( SC = Service center ) NetBeheerder NetGebruiker Aangrenzende NetBeheerder BedrijfsVoeringCentrum

16/02/2011

/Formatio  

http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid/~/media/files/Elia/Safety-Environment/FormationIGSPCHARGESDETRAVAIL.pdf

/Formatio  

http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid/~/media/files/Elia/Safety-Environment/FormationIGSPCHARGESDETRAVAIL.pdf

Advertisement