Page 1

N

Elia Facts & Figures 2008


Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in â‚Ź miljoen, resultaten per aandeel in â‚Ź) 2008

2007

2006

2005

2004

Bedrijfsopbrengsten

731,7

711,5

714,2

704,5

757,3

EBITDA (1)

334,1

308,5

292,5

295,9

268,1

Nettowinst

103,1

77,6

75,9

76,5

59,5

Nettowinst per aandeel

2,14

1,62

1,58

1,60

1,42

Dividend per aandeel

1,37

1,30

1,28

1,27

1,27

Waarde gereguleerde activa (RAB) (2)

3.764

3.583

3.443

3.443

3.299

Gemiddelde RAB (2)

3.673

3.512

3.442

3.371

3.323

Aantal personeelsleden (31/12)

1.231

1.249

1.227

1.221

1.238

Lengte net in kilometer (31/12)

8.412

8.406

8.367

8.344

8.276

(1) EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. (2) Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP)

1


FinanciĂŤle ratios Ratios

2008

2007

2006

2005

2004

Uitkeringsratio

63,9%

80,5%

80,8%

79,6%

89,6%

Rendement op eigen vermogen

7,6%

5,9%

5,9%

6,5%

5,6%

Rendement op geĂŻnvesteerd kapitaal

6,5%

6,3%

6,0%

6,4%

5,9%

Nettoschuld / eigen vermogen

175,8%

203,9%

159,7%

158,6%

162,2%

Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen) 63,7%

62,1%

61,9%

61,9%

67,1%

EBITDA / rentelasten

3,1

3,0

3,0

3,1

2,5

Nettoschuld / EBITDA

7,1

7,1

7,1

7,0

8,2

Marges

2

EBITDA-marge

44,1%

42,2%

41,1%

41,4%

37,6%

EBIT-marge

31,4%

29,3%

28,7%

29,7%

27,2%

Nettomarge

13,6%

10,6%

10,7%

10,7%

8,4%

Dividendrendement op boekwaarde

4,9%

4,7%

4,7%

4,7%

5,0%

Belastingsgraad

21,2%

29,7%

28,2%

35,2%

36,1%


3


Profiel Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Samen met zijn dochteronderneming Elia Engineering heeft Elia om en bij de 1231 werknemers in dienst. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Deze verantwoordelijkheid werd aan de onderneming toevertrouwd op grond van de licenties die door de federale regering (voor het net op 150 tot 380 kV) en door de drie regionale overheden (voor de verbindingen op 30 tot 70 kV) werden verleend. Als transmissienetbeheerder voor de elektriciteit in België vervult Elia diverse taken, met respect voor de waarden die de onderneming hoog in het vaandel draagt: empathie, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en integriteit. Elia tracht voortdurend een open en transparante dialoog te voeren met de verschillende partijen die bij zijn activiteiten betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de klanten, leveranciers, aandeelhouders, potentiële investeerders, overheden en de bevolking als voor de personeelsleden van de Elia-groep. De voornaamste taak van de onderneming bestaat erin te zorgen voor de betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de productie-eenheden in België en zijn buurlanden naar de verbruikers die zijn aangesloten op het Elia-net (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers). Door de centrale ligging van België in het West-Europese elektriciteitsnet en de netto-invoer van België moet Elia ook toezien op het veilige beheer van de internationale stromen (invoer, uitvoer en transits) op zijn net.

4


Daarnaast waakt Elia permanent over het evenwicht tussen enerzijds productie en invoer en anderzijds uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Aangezien elektrische energie moeilijk kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop de verbruikers haar nodig hebben. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren. Om zijn taken te kunnen vervullen, verzorgt Elia ook het onderhoud van zijn hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren,Elia ontwikkelt en vernieuwt zijn net met behulp van de modernste beproefde technologie. Daarbij wordt niet alleen op proactieve wijze aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar wordt ook het beleid inzake duurzame ontwikkeling ondersteund dat op Europees en Belgisch niveau – zowel federaal als regionaal – wordt gevoerd.

Door zijn unieke en centrale positie op de Belgische elektriciteitsmarkt heeft Elia de taak om vernieuwende diensten en mechanismen aan te bieden die de goede werking en de ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk maken. De netbeheerder past strikt de wettelijke voorschriften inzake corporate governance toe, alsook de bepalingen van de Code Lippens (de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen). Elia is sinds 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

5


De activiteiten van Elia Als transmissienetbeheerder vervult Elia drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden.

Het elektrische systeem beheren. Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op het zelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden ge誰njecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af.

De infrastructuur beheren. Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om 6

te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem.

De markt faciliteren. Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk te maken.


7


Bestuursorganen De raad van bestuur De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset zijn elk samengesteld uit 12 leden. Dezelfde leden zetelen in beide raden. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator noch bij Elia Asset. De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen.

Voorzitter Ronnie Belmans

Benoemd tot voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008

Electrabel

Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008

Publi-T Onafhankelijk

Vice-voorzitters Francis Vermeiren Thierry Willemarck

Bestuurders Jacqueline Boucher Electrabel Clement De Meersman Onafhankelijk Johan De Roo Publi-T Jacques de Smet Onafhankelijk Sophie Dutordoir Electrabel

8

Claude GrĂŠgoire Publi-T Jean-Marie Laurent Josi Onafhankelijk Ingrid Lieten Onafhankelijk Luc Van Nevel Onafhankelijk


Directiecomité • Voorzitter en Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni • Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren • Directeur Grid Services - Hubert Lemmens • Chief Financial Officer - Jan Gesquière • Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger • Directeur Transmission - Roel Goethals • Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe

9


Vestigingen Elia-groep

Lochristi

Antwerpen (Merksem) Schaarbeek

Lendelede Brussel

Genk (Stalen)

Diegem

Linkebeek

Luik (Bressoux)

Courcelles (Gouy) Namen

Villeroux

10

Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center


Groepsstructuur en aandeelhouders Free float* 40,1%

Publi-T 33,01%

Electrabel 24,35%

Publipart 2,54%

Elia System Operator

Elia Asset 99,99% Economische ĂŠĂŠnheid

CASC-CWE 14,28%

HGRT 24,5%

Coreso 33,33%

Elia Re** 100%

Elia Engineering** 100%

Belpex 60%

* Groep Arco heeft op 21 oktober 2008 gemeld dat ze 10,37% van de aandelen Elia bezit. ** Elia System Operator bezit 1 aandeel van Elia Re en 1 aandeel van Elia Engineering. *** Het totaal aantal uitstaande aandelen bedroeg 48.076.949 op 31 december 2008. 11


Investeringen â‚Ź miljoen

Investeringen (IFRS)

200 180 160 140

180,3 161,2

120

160,1 142,5

141,4

2007

2006

100 80 60 40 20 0 2008

12

2005

2004


13


Personeel Veiligheid Evolutie ernstgraad en frequentiegraad van de Elia-groep 2005-2008 12 2005

10 2006 Frequentiegraad

8

6 2008

4

2007 2

0 0,2

0,1 Ernstgraad

14

0,0


Samenstelling van het personeel van de Elia-groep op 31 december 2008

Mannen

Vrouwen

Totaal

Voltijdse equivalenten

Directie

7

0

7

7

Kaders

368

61

429

408,8961

Bedienden

649

146

795

713,1358

Totaal

1024

207

1231

1134,0319

Evolutie personeelsbestand van de Elia-groep

Elia System Operator

Elia Asset

Elia Engineering

Totaal

2008

233

812

186

1231

2007

228

827

194

1249

2006

215

833

179

1227

2005

209

833

179

1221

2004

178

886

174

1238

15


Operationeel Energiebalans BelgiĂŤ Elia-net 2008 (in GWh)

Invoer Frankrijk: Luxemburg: Nederland:

Uitvoer 7.386,3 1.628,6 8.118,6

Frankrijk: Luxemburg: Nederland:

2.038,6 1.517,9 3.004,6

Netto-import: 10.572,3

Netto-injectie Centrales: Lokale productie: Vanuit de DNB's: Pompcentrales: Totaal:

16

Verbruik 69.140,3 6.639,8 194,4 1.340,0 77.314,5

Rechtstreekse klanten: Distributie: Pompcentrales: Totaal:

27.416,5 57.059,7 1.781,4 86.257,5

Energieverliezen: 1629,3


In 2008 is het verbruik1 in de regelzone van Elia met 1% gedaald van 88,9 TWh in 2007 tot 88 TWh in 2008. Algemeen genomen waren de weersomstandigheden van 2008 nagenoeg identiek met die van 2007, met uitzondering van de winter met een iets langere koudeperiode. Tijdens het eerste trimester werd een lichte toename van het verbruik opgetekend. Dat maakt dat voor de periode van januari tot september een stijging van het verbruik met 1,4% werd opgetekend tegenover dezelfde periode in 2007. Tijdens het laatste trimester van 2008 waren daarentegen de gevolgen van de economische

crisis op het verbruik merkbaar. In november 2008 werd een daling met 8,5% waargenomen ten opzichte van november 2007. In december 2008 daalde het verbruik nog verder met - 10,1% tegenover december 2007. De reden voor deze daling van het elektriciteitsverbruik ligt voornamelijk bij de industriĂŤle klanten. Bij de afnemers die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, werd in vergelijking met dezelfde periode in 2007 een daling met 14,6% in november en met 28,5% in december opgetekend.

1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in BelgiĂŤ. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen.

17


Verbruiksevolutie Evolutie verbruik per maand

GWh/maand

20,0

8.000

18,0

7.000

16,0

6.000

14,0

5.000

12,0

4.000

10,0

3.000

8,0

2.000

6,0

1.000

4,0

0

18

째C

9.000

Jan

Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

2,0

Energie 2007 Energie 2008 Gem. temp. 2007 Gem. temp. 2008


In- en uitvoer In- en uitvoer per maand (fysische stromen aan de grenzen)

Invoer

Uitvoer

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec GWh

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

Uitwisselingen met Luxemburg Uitwisselingen met Frankrijk Uitwisselingen met Nederland

19


Betrouwbaarheid In 2008 is de bevoorradingszekerheid op een heel hoog peil gebleven, nog hoger dan het uitstekende peil in 2007. • Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elianet per verbruiker (Average Interruption Frequency) bedroeg 0,08, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 12 jaar. • De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 38 minuten en 29 seconden. • Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 3 minuten en 7 seconden per klant (Average Interruption Time), wat overeenkomt met een gemiddelde betrouwbaarheid van meer dan 99,999%. België mag zonder meer beschouwd worden als een van de Europese landen met de beste elektriciteitsbevoorrading.

20


Average Average Interruption Interruption Frequency Time

Average Interruption Duration

Betrouwbaar- Aantal dagen per jaar heid Elia-net

2005*

03.01

0,096

31.27

99,9994%

365

2006

05.14

0,130

41.23

99,9990%

365

2007

03.32

0,090

39.07

99,9993%

365

2008

03:07

0,080

38:29

99,9994%

366

* De stroomonderbrekingen op 25 en 26 november 2005 niet inbegrepen. Deze waren te wijten aan een uitzonderlijke samenloop van weersomstandigheden. Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continu誰teit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant.

21


Duurzame ontwikkeling Rationeel energiegebruik (REG) In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen, voert Elia elk jaar een actieplan uit om het rationeel energiegebruik (REG) te bevorderen. In Vlaanderen stelt Elia zijn klanten die op een spanning van hoogstens 70 kV zijn aangesloten, middelen ter beschikking om op recurrente wijze per geleverde MWh, 1,5% aan primaire energie te besparen. Het doel in 2008 was een besparing van 26,7 GWh aan elektrische energie door middel van de subsidiĂŤring van energiebesparingsmaatregelen die door de klanten van Elia worden uitgevoerd. Uit de resultaten van eind december 2008 bleek dat Elia al een besparing van 38,6 GWh had gerealiseerd, wat ruimschoots boven de oorspronkelijke doelstelling lag. 23 projecten werden uitgevoerd en 19 klanten engageerden zich om in een energiebesparingsproject te investeren. Eind december 2008 bedroeg de totale energiebesparing 242 GWh, wat overeenkomt met ongeveer 79 000 ton CO2.

Groenestroomcertificaten Om de ontwikkeling van energiewinning uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, koopt Elia alle aan hem aangeboden groenestroomcertificaten tegen een vastgestelde minimumprijs. Deze certificaten, uitgegeven door de regulator, vormen het bewijs dat bepaalde stroom, in BelgiĂŤ geproduceerd, afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De stroomleveranciers zijn verplicht een aantal certificaten (quotum) voor te leggen aan de regulatoren, die ze ofwel rechtstreeks bij de producenten kunnen aankopen, ofwel op de veilingen georganiseerd door Elia.

22


Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes van de groenestroomcertificaten â‚Ź /MWh

Aantal 1050

125,00

981

950 850 750

117,52

117,14

115,50

110,81

672

650

110,76

663

115,00 112

110,00

450

105,00

421 364

350

150

112,00

109,13

550

250

120,00

117,47

118,74

101,10

363

313

100,00

258 171

198

95,00

77

50

90,00 11-02-04

20-08-04

11-02-05

31-08-05

17-02-06

25-10-06

02-02-07

28-09-07

29-02-08

24-10-08

Aantal Prijs

12-03-09

23


Hoogspanningsnetten Lengte Elia-net op 31 december 2008

Elektrische verbindingen Spanning (kV)

Ondergronds

Bovengronds

Totaal

(km)

(km)

(km)

380

891

891

220

297

297

413

2.011

2.424

150

70

282

2.412

2.694

36

1.932

8

1.940

30

140

26

167

Totaal

2.767

5.645

8.412

Bovengrondse verbindingen: geografische lengte Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte

24


380 kV

Antwerpen

220 kV 150 kV

Gent

De netten op 70, 36 en 30 kV zijn niet weergegeven op de kaart.

Brussel

Charleroi

Luik


Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0)2 546 70 11 F + 32(0)2 546 70 10

info@elia.be www.elia.be

Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving en drukbegeleiding: Sa Bouge Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Mei 2009

/factsandfigures_ned_2008  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/publications-2/facts-and-figures/factsandfigures_ned_2008.pdf

/factsandfigures_ned_2008  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/publications-2/facts-and-figures/factsandfigures_ned_2008.pdf

Advertisement