CATALOGUL UNITĂȚILOR DE CERCETARE ACREDITDIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Page 1

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

2018 2019

CATALOGUL UNITĂȚILOR DE CERCETARE ACREDITATE INSTITUȚIONAL DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

www.ugal.ro


„Acces la succes!”

Prof. univ. dr. ing. Gabriela BAHRIM Prorector responsabil cu Activitatea de cercetare ştiinţifică

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sunt acreditate la nivel ins tuțional un număr de 34 de unități de cercetare ș ințifică/creație ar s că (www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/uc-acreditateins tu onal) care desfășoară ac vități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile fundamentale: Ș ințe inginereș , Matema că și ș ințe ale naturii, Ș ințe umaniste și arte, Ș ințe economice și sociale și Ș ința sportului și educației fizice.

Direcțiile de cercetare abordate converg din strategia de cercetare a universității care vizează în principal: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Creșterea rolului ș inței în societate Creșterea contribuției la progresul cunoașterii de fron eră Creșterea compe vității prin inovare Dezvoltarea unor unități de cercetare performante Creșterea vizibilității grupurilor de cercetare Concentrarea resurselor și direcționarea cercetării în domenii care pot contribui la dezvoltarea regională, creșterea compe vității și obținerea de valoarea adăugată la nivel global

Ac vitățile laboratoarelor de cercetare arondate unităților de cercetare ș ințifică / creație ar s că, vizează dezvoltarea de tema ci cu impact fundamental și aplica v, în abordări integra ve, mul disciplinare și interdisciplinare, în acord cu tema cile prioritare la nivel regional, național și internațional, care să asigure creșterea vizibilității și a compe vității universității în țară și în lume. În acest sens fost creată Pla orma de cercetare mul disciplinară „Dunărea de Jos” – ReForm UDJG, care integrează ac vitatea unităților de cercetare performante cu cea a școlilor doctorale, în vederea creșterii eficienței în cercetarea ș ințifică și inovare, a performanței ș ințifice, a impactului și a vizibilității (www.reform.ugal.ro/). Valorificând eficient resursele, umane, infrastructura și resursele financiare, în ac vități de cercetare, dezvoltare și inovare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asigură as el reprezenta vitatea în rândul universităților cu renume în România și străinătate.


CENTRUL INTEGRAT DE CERCETARE, EXPERTIZĂ SI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ


CENTRUL INTEGRAT DE CERCETARE, EXPERTIZĂ SI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ


CENTRUL INTEGRAT DE CERCETARE, EXPERTIZĂ SI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ


CENTRUL DE CERCETARE ARHITECTURĂ NAVALĂ


CENTRUL DE CERCETARE ARHITECTURĂ NAVALĂ


CENTRUL DE CERCETARE ARHITECTURĂ NAVALĂ


CENTRUL DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII

Y 710, Galaţi, ROmânia


CENTRUL DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII

Y 710, Galaţi, ROmânia


CENTRUL DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII

Y 710, Galaţi, ROmânia


CENTRUL DE COMPETENȚE INTERFEȚE – TRIBOCOROZIUNE ȘI SISTEME ELECTROCHIMICE


CENTRUL DE COMPETENȚE INTERFEȚE – TRIBOCOROZIUNE ȘI SISTEME ELECTROCHIMICE


CENTRUL DE COMPETENȚE INTERFEȚE – TRIBOCOROZIUNE ȘI SISTEME ELECTROCHIMICE


CENTRUL DE CERCETARE CALITATEA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI


CENTRUL DE CERCETARE CALITATEA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI


CENTRUL DE CERCETARE CALITATEA MATERIALELOR ȘI A MEDIULUI


CENTRUL DE NANOSTRUCTURI ศ I MATERIALE FUNCลขIONALE


CENTRUL DE NANOSTRUCTURI ศ I MATERIALE FUNCลขIONALE


CENTRUL DE NANOSTRUCTURI ศ I MATERIALE FUNCลขIONALE


CENTRUL EUROPEAN DE EXCELENȚĂ PE PROBLEME DE MEDIU


CENTRUL EUROPEAN DE EXCELENȚĂ PE PROBLEME DE MEDIU


CENTRUL EUROPEAN DE EXCELENȚĂ PE PROBLEME DE MEDIU


MECANICA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Calea Călărașilor nr. 29, etaj 1, camera E38, 810017, Brăila


MECANICA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Calea Călărașilor nr. 29, etaj 1, camera E38, 810017, Brăila


MECANICA MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Calea Călărașilor nr. 29, etaj 1, camera E38, 810017, Brăila


CENTRUL ROMÂN PENTRU MODELAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ


CENTRUL ROMÂN PENTRU MODELAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ


CENTRUL ROMÂN PENTRU MODELAREA SISTEMELOR RECIRCULANTE DE ACVACULTURĂ


SISTEME AUTOMATE DE CONDUCERE A PROCESELOR


SISTEME AUTOMATE DE CONDUCERE A PROCESELOR


SISTEME AUTOMATE DE CONDUCERE A PROCESELOR


SISTEME INTEGRATE DE CONVERSIE A ENERGIEI ȘI CONDUCERE AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE


SISTEME INTEGRATE DE CONVERSIE A ENERGIEI ȘI CONDUCERE AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE

Responsabil științific


SISTEME INTEGRATE DE CONVERSIE A ENERGIEI ȘI CONDUCERE AVANSATĂ A PROCESELOR COMPLEXE


SISTEME INTELIGENTE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

.


SISTEME INTELIGENTE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

.


SISTEME INTELIGENTE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

.


CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN DOMENIUL SUDĂRII


CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN DOMENIUL SUDĂRII


CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN DOMENIUL SUDĂRII


INPOLDE

LABORATOARE DIN REȚEAUA INTERDISCIPLINARĂ INTERNAȚIONALĂ RO-UA-MD CREATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EUROPEAN MIS ETC 1676


INPOLDE


INPOLDE


LABORATOR DE MODELARE ŞI SIMULARE


LABORATOR DE MODELARE ŞI SIMULARE


LABORATOR DE MODELARE ŞI SIMULARE


COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI LITERATURĂ


COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI LITERATURĂ


COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI LITERATURĂ


CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE STUDII CULTURALE CENTRAL SI SUD-EST EUROPENE


CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE STUDII CULTURALE CENTRAL SI SUD-EST EUROPENE


CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE STUDII CULTURALE CENTRAL SI SUD-EST EUROPENE


CENTRUL DE CERCETARE DE INTERFAȚĂ A TEXTULUI ORIGINAL ȘI TRADUS. DIMENSIUNI COGNITIVE ȘI COMUNICAȚIONALE ALE MESAJULUI


CENTRUL DE CERCETARE DE INTERFAȚĂ A TEXTULUI ORIGINAL ȘI TRADUS. DIMENSIUNI COGNITIVE ȘI COMUNICAȚIONALE ALE MESAJULUI


CENTRUL DE CERCETARE DE INTERFAȚĂ A TEXTULUI ORIGINAL ȘI TRADUS. DIMENSIUNI COGNITIVE ȘI COMUNICAȚIONALE ALE MESAJULUI


CENTRUL DE STUDII ISTORICE ŞI SOCIAL-CULTURALE EST-EUROPENE

CSISCEE

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie


CENTRUL DE STUDII ISTORICE ŞI SOCIAL-CULTURALE EST-EUROPENE


CENTRUL DE STUDII ISTORICE ŞI SOCIAL-CULTURALE EST-EUROPENE


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ ȘI ANALIZĂ PENTRU MARKETING ÎN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ ȘI ANALIZĂ PENTRU MARKETING ÎN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ

Conf. univ. dr. Daniela Ecaterina ZECA

măsurabile


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ ȘI ANALIZĂ PENTRU MARKETING ÎN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ

Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea CDEAMIA sunt: Ÿ Managementul durabil al resurselor umane. Ÿ Managementul durabil al resurselor naturale în

context european și internațional. Ÿ

Obiectivele specifice primei direcții de cercetare sunt: 1. Internaționalizarea activității academice și de cercetare din UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” prin cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici: Ÿ Internaționalizarea în străinătate. Ÿ Internaționalizarea acasă. Ÿ Fluidizarea mobilității studenților/cadrelor didactice, programelor, furnizorilor, curriculei, proiectelor, cercetării și serviciilor pentru depășirea granițelor naționale și regionale. Ÿ KNOW-HOW educațional internațional. Ÿ Twinning –crearea de parteneriate sustenabile între UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” (UDJG) și Universitatăți internaționale, pentru dezvoltarea de proiecte comune, cu scopul schimbului de bune practici, armonizării și creșterii nivelului de calitate a procesului educațional. 2. Programe cu dublă specializare/Programe în cotutelă (joint degree)–Identificarea oportunităților și a partenerilor pentru dezvoltarea de programe de studii universitare, internaționale, realizate de consorții, programele de studii fiind integrate în curricula tuturor instituțiilor implicate; E-learning – MOOCs. Obiectivele celei de a doua direcții sunt informarea celor implicați, a decidenților și implementarea a principiilor privind IoT, AI, Economie circulară, pentru dezvoltare durabilă a agriculturii și a industriei prin proiecte, publicarea de studii, cărți, articole cu impact și vizibilitate.


INSTITUTUL TRANSFRONTALIER DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI JUSTIȚIE PENALĂ

ITSIJP


INSTITUTUL TRANSFRONTALIER DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI JUSTIȚIE PENALĂ


INSTITUTUL TRANSFRONTALIER DE STUDII INTERNAȚIONALE ȘI JUSTIȚIE PENALĂ

Infrastructura institului I.T.S.I.J.P este prezentată pe platforma ERRIS; https://erris.gov.ro/CROSSBORDER-INSTITUTE și include echipamente și programe de calcul specific activităților desfășurate, dintre care se pot enumera: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ

I.T.S.I.J.P, este o entitate fără personalitate juridică, organizată în cadrul universităţii, constituită în vederea concentrării experienţei profesionale și de Ÿ cercetare, ca şi a desfăşurării unor activităţi în domeniul studiilor internaţionale şi în domeniul justiţiei penale, respectiv al ştiinţelor penale şi criminalisticii. I.T.S.I.J.P are competenţe în vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere în domeniile amintite.

Dispozitiv de vaporizare - Prelevare urme papilare de pe suprafețe cu rugozitate mare. Trusa pentru stabilirea traiectoriei glonţului Determinarea poziţiei victimei şi a tragatorului. Trusa criminalistică - Iniţierea şi cercetarea la faţa locului. Scanner 3D - Obţinerea tridimensională a unor corpuri cu dimensiune redusă şi medie (craniu uman). Software Noldus The Observer XT (versiunea 12) Program de colectare -înregistrare, analiză şi prezentare a datelor culese prin observarea comportamentului uman. Software Face Reader – (versiunea 6) - Program de analiză a expresiilor faciale.

Diferențele și disparitățile socio-economice în regiunile de frontieră creează o serie de provocări comune, care constituie prioritățile și obiectivele-cheie ale cooperării transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Unul din cele mai importante obiective se referă la garantarea de frontiere sigure și eficiente, prin îmbunătățirea operațiunilor și a procedurilor pentru gestionarea acestora, consolidarea securității lanțului logistic internațional sau chiar prin îmbunătățirea infrastructurilor și echipamentelor de la granițe.

Ÿ Servicii de consultanță studii, analize, evaluări

și formare în domeniul dreptului internațional, diplomație și organizații internaționale; Ÿ Securitate și relații internaționale; Ÿ Cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională.


CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ

CCPU


CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ


CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU PERFORMANȚĂ UMANĂ


2018 2019 Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi Catalog realizat în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2018-0269 „Susținerea performanței, compe vității, vizibilității și a racordării la nevoile societății a cercetării de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (SUSTAIN)” Strada Domnească nr. 47, 800008, Galați, România 0040 336 130 108

www.ugal.ro


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.