Page 1

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4092

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2013

ΑΥΡΙΟ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ Σελ. 8-9 Σελίδα 2

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

2.583.949 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΝ ΡΟΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ… ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΜΗ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΨΕΙ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σελίδα 13

«∆ΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ» Σελίδα 16

Ολοκλ ηρώ θηκε το εσω τερικό δίκτυο ύδρευσης και λοι̟ές εργα σίες, µένει εξα σφαλιστεί ο χώ ρος για την εγκ ατά στα ση της α̟α ραίτητης δεξαµενής

300.000 ΕΥΡΩ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΕ∆ΩΣΑΝ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΟΥΣ Α∆ΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 53 χρόνια µετά οι µνήµες ̟αραµένουν ζωντανές

ΣΕΛ. 5

Ώρα η επιχείρησή σας να πάρει τα πάνω της! ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤ» ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 210 5543682 (08.30—16.30) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ


2

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

2.583.949 ΕΥΡΩ ΓΙΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΝ ΡΟΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ… ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΜΗ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΨΕΙ

«

Ανάσα» Ανάσα » παίρνει ο ∆ήµο ς Μάνδρας Ειδυλλίας, Ειδυλλίας µετά την επιχορήγηση α πό το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου να προχωρήσει στην διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ιδιώτες και προµηθευτές του. του Οι οφειλές έχουν συγκεντρωθεί τα παρελθόντα έτη και έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 2011 Ο ∆ήµος µε την επιχορήγηση 2.583.949 Ευρώ, Ευρώ από τα οποία θα καλύψει το σύνολο ληξιπρόθεσµων χρεών προς ιδιώτες και προµηθευτές για το σύνολο των χρεών που είχαν οι πρώην ∆ήµοι Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών αλλά και η Κοινότητα Οινόης και ο νυν ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας για την χρήση του 2011. Στο πλαίσιο αυτό θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες, κασίες οι οποίες προβλέπονται για να µπορέσουν σταδιακά (ανά παρελθόντα έτος) µε ροή από τα παλαιότερα τιµολόγια και σταδιακά έως το 2011. Η εξέλιξη κρί νεται ιδιαιτέρως σηµαντική, καθώς ληξιπρόθεσµα ετών, θα αποπληρωθούν µέσα στο προσεχές διάστηµα (αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει για µήνες) του 2013. Όµως αυτό που προκύπτει από τις περιπτώσεις άλλων ∆ήµων της ∆υτικής Αττικής όπως Μέγαρα, Ασπρό πυργο ς, Φυλή, Φυλή τα γραφειοκρατικά προβλήµατα είναι τεράστια, τεράστια µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τα κονδύλια στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και µέχρι σήµερα να µην έχει γίνει ουσιαστικά η πληρωµή των χρεών. Να φανταστεί κανείς ότι οι πιστώσεις για τους ∆ήµους Μεγαρέων και Φυλής εγκρίθηκαν εδώ και µήνες (τέλη 2012) και µέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει πληρωµές! Οι υπηρεσίες ακόµη ψάχνουν να βρουν άκρη, άκρη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

καθώς η συσσώρευση χρεών τόσων χρόνων, έχει δηµιουργήσει ένα απέραντο γραφειοκρατικό χάος, χάος τόσο που ακόµη και µεταξύ τους οι αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων αδυνατούν να προβούν στην τελική οριστικοποίηση στοιχείων προς εξόφληση! Αποτέλεσµα οι ιδιώτες να έχουν γίνει «µπαλάκι» µπαλάκι » και η υποµονή τους να έχει στερέψει. Για άλλη µια φορά απο δεικνύεται ότι η γραφειοκρατία «πνίγει» πνίγει » το ∆ηµόσιο , ακόµη και όταν έχει πιστώσεις να καλύψει τα χρέη του. Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας Αναφέρει ο ∆ήµος σχετικά µε την έναρξη σταδιακής εξόφλησης χρεών προς ιδιώτες: «Ο ∆ήµο ς Μάνδρας - Ειδυλλίας εξασφάλισε τα ληξιπρόθεσµα χρέη των παλαιών ∆ήµων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης και στους επόµενους µήνες θα προβεί στην αποπληρωµή εκατοντάδων εγκ λωβισµένων προµηθευτών του ∆ήµου ¨Μάνδρας¨Μάνδρας- Ειδυλλίας όπως προ βλέπει ο κανονισµό ς. Ο ∆ήµαρχος ΜάνδραςΜάνδρας Ειδυλλίας κ. ∆ρίκος Γεώργιος τόνισε: «Ύστερα από την επιµονή της διοίκησης εξασφαλίσαµε

ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό που θα συνδράµει τους ντόπιους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες, θα ανακουφίσει τις οικογένειες τους και θα αποδώσει δικαιοσύνη στις συναλλαγές του ∆ήµου µε τους πολίτες. πολίτες Οι εγκλωβισµένοι επαγγελµατίες, λόγω των α στοχιών και των παραλήψεων των προηγούµενων διοικήσεων, χρειάστηκε να περιµένουν αρκετά για να πάρουν αυτά που δικαιούνται, δικαιούνται όµως τώρα η τάξη και η οικονοµική ισορροπία αποκαθίσταται.» Σύµφωνα πάντα µε τον ∆ήµο: « Με την υπ’ αριθµόν 12828/2013, απόφα-

ση του Υπουργείου Εσωτερικών θα καταβληθούν στο ∆ήµο Μάνδρας Ειδυλλίας 2.583.949 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν σε χρέη αποκλειστικά και µόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (προµηθευτές). Πρόκειται για τις περίφηµες ληξιπρόθεσµες οφειλές των ∆ήµων και αφορούν χρέη των πρώην ∆ήµων έ ως και τις 31/12/2011. Ο τρόπος που θα καταβληθούν αυτές στους δικαιούχους ορίζεται ρητά από την απόφαση: Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δηµιουργία ειδικού λο γαριασµού κάθε ∆ήµου

µε τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ∆ήµου ΜάνδραςΕιδυλλίας» στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Οι εντολές εξόφλησης µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς ( IBAN) των τελικών δικαιούχων θα υποβάλλονται α πό κάθε ∆ήµο στο Υπουργείο Εσωτερικών, σωτερικών το οποίο εν συνεχεία θα τους αποστέλλει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς πληρωµή. πληρωµή Οι προµηθευτές θα εξοφλούνται αντιστρόφως, ξεκινώντας από τους πιο παλιούς και καταλήγοντας στους πρόσφατους.»

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr

Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

3


4

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ:

Ο Αγωνιστής ̟α̟άς

της Ελευσίνας Αφιέρωµα 25 χρόνια µετά τον θάνατό του

16 Μαΐου 1988- 16 Μαΐου 2013 Ο πατήρ Πυρουνάκης σε όλες τις φάσεις της ζωής του εξακολουθεί ασυµβίβαστος τον αγώνα του « Ξύπνα παπά – Ξύπνα Λ αέ». Αγκαλιάζει και αγκαλιάζεται όλο και από ευρύτερα κοινωνικά σύνολα ( φοιτητές- καλλιτέχνες κλπ). Ε κδίδει περιοδικά, µετέχει κιν ήσεων, προβαίνει σε διαβήµατα αγωνίας προς τις πολιτικές- εκκλησιαστικές δυνάµεις για τα προβλήµατα του τόπου και κυρίως των νέων. 1987: Το επιστέγασµα του διωγµού του : ο µικρός «αφορισµός» του από όλη την Ιεραρχία της Εκκλησίας, χω ρίς εξαίρεση, για την προσπάθειά του να επιτύχει συναίνεση Πολιτείας- Εκκλησίας για την Ε κκλησιαστική περιουσία και το δηµοκρατικό τρόπο διοίκησης των Ενοριών. ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ: Την ενορία της Ελευσίνας, επειδή είναι νευραλγικό κέντρο, επιλέγει για πείραµα, προβολή για µίµηση και απόδειξη της πίστης του. 1949- 1964: Η ενορία οργανώνεται σε όλους τους τοµείς. Μια νέα αντίληψη διατρέχει την πόλη. Κοινωνικά χάσµατα γεφυρώνονται και η αίσθηση της ενότητας της κοινωνίας διαποτίζει τις συνειδήσεις. Ξυπνούν οι δηµιουργικές της δυνάµεις, πολλά προβλήµατά της βρίσκουν λύση τους π.χ. Το πρόβληµα της πείνας. Φαινόµενο: ούτε ένας άνθρωπος δεν κοιµάται νηστικός στην Ελευσίνα Η Ελευσίνα φθάνει στο χαµηλότερο ποσοστό νεανικής εγκληµατικότητας Στις σχέσεις εργοδοσίας- εργαζοµένων καθιερώνεται ο διάλογος µε θετικά αποτελέσµατα. Είναι πάντα κοντά στους Συνδικαλιστικούς αγώνες. Ο υπογράφων αυτό το αφιέρωµα και µερικά ακόµη στελέχη των οµίλων Νέων του παπάΓιώργη µε την δική του πρόταση βρεθήκαµε στο Eργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, σε µια δύσκολη εποχή για την τότε διωκόταν ο συνδικαλιστής και ο συνδικαλισµός. Η ηγεσία όµως της Πολιτείας και της Ε κκλησίας έγκαιρα αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο από την εκδηµοκρατικοποίηση της ενορίας – κοινωνίας της Ελευσίνας και το ξύπνηµα του λαού, π[ου µπορεί να έχει αλυσωτές αντιδράσεις στη χώρα µας και αρχίζει τη δίωξη µέχρι το τέλος της ζωής του.

θέλει µόνο στο Ναό µε πετραχήλι κι όχι κοντά στο λαό, στο σπίτι, στο πεζοδρόµιο, στο εργοστάσιο». β) φάση 1967- 1974: Η Χούντα εντείνει τον διωγµό του. Τον παύει από καθηγητή. Απειλεί ακόµα και τη σωµατική του ύπαρξη, µε κορύφωµα τη σύλληψή του. γ) φάση: Μεταπολίτευση 1974- 1988: επανέρχεται στην Ελευσίνα, αλλά σύντοµα ο Μητροπολίτης Μ εγαρίδος τον αναγκάζει να περιορίσει την δραστηριότητά του στο συνοικισµό Ελευσίνας. Όµως ο ασυµβίβαστος στις αρχές του « παπάς του Θεού και του Λαού» συνεχίζει το κοινωνικό του έργο σε όλους τους τοµείς, µε κορυφαίο το Κέντρο Αγάπης ( Φ ιλική Φωλιά), φιλοξενώντας αλλοδαπά και φτωχά παιδιά της περιοχής. Ένα πρωτοποριακό έργο που συνεχίζει στα χνάρια του πατέρα του, ο Χαράλαµπος Πυρουνάκης. 1980: Η Ιερά Σύνοδος της Ε κκλησίας της Ελλάδος τον παραπέµπει σε δίκη µε σωρεία κατηγοριών, αλλά η έντονη κοινωνική αντίδραση έχει σαν αποτέλεσµα την απαλλαγή του. Η φράση όµως του Ε υαγγελίου τον συνέχει: « ο υποµείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται». Και αγωνίστηκε στην κυριολεξία µέχρι το τέλος! ΠΕΡΙΟ∆ΟΙΣΤΑΘΜΟΙ Ο πάτερ Πυρουνάκης γεννήθηκε το 1910 στη Μήλο, από Σφακιανούς γονείς. Στα 1932 εργάζεται ωςΘεολόγος καθηγητής στον Πειραιά, όπου πέρασε και τα παιδικά του χρόνια.

α) φάση 1964- 1967 : Τον αποµακρύνει από την ενορί- Περίοδοι- σταθα του και τον περιορίζει στον µοί της δραστηΆγιο Στέφανο Αττικής. « Τον ριότητάς του

συναντούσαν στη ζωή τους, στη δουλεία τους, στην ορθή διαπαιδαγώγησή τους. Έργα της: Έξι ∆ηµοτικά Νυχτερινά µικτά Σχολεία στις φτωχές συνοικίες του Π ειραιά. Το πρώτο Νυχτερινό Γυµνάσιο της Ελλάδας ∆ύο Επαγγελµατικές σχολές κοριτσιών. Οι πρώτες κατασκηνώσεις εργαζόµενων παιδιών. Λαϊκό Π ανεπιστήµιο και άλλες εκδηλώσεις για το πνευµατικό ανέβασµα των Νέων του Πειραιά. είναι: Η καθιέρωση της εορτής του Α. Περίοδος: 1932 – 1939 Εργάτη – Χριστού. Η Ακαδηµία Αθηνών βραβεύει Ιδρύει τη Φιλική Εταιρεία Νέων το έργο του, αλλά η δικτατορία µε το στόχο τη φιλική συµπαρά- του Ι. Μεταξά , διαλύει την σταση στους νέους και κυρίως οργάνωσή του. τους εργαζόµενους, για να βοηθηθούν στις δυσκολίες που Β.Περίοδος 1941- 1945

Επανιδρύει τη Φιλική Εταιρία και για να αντιµετωπίσει τις φοβερές ανάγκες της Κατοχής, καταπιάνεται, µε όσες δυνάµεις είχε και όσες περιµάζεψε, µε τα προβλήµατα σωµατικής και ηθικής επιβίωσης της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Οργάνωσε: Έξι Φιλικές εστίες, που δεν έδιναν µόνο φαγητό µε ανθρώπινο τρόπο, αλλά τόνωναν το φρόνηµα των νέων. Έξι σπίτια στοργής για 500 εγκαταλελειµµένα παιδιά. ∆ύο Αναρρωτήρια. Τρεις θερινές κατασκηνώσεις για 5.500 παιδιά κλπ. Με το τέλος της Κατοχής, ύστερα από συστηµατική δίωξη του Υπουργείου Πρόνοιας αναγκάζεται να παραιτηθεί από την οργάνωση, που την οικειοποιείται το

Κράτος και την αχρηστεύει. Γ.Περίοδος : 1949- 1988 « Παπάς του Θεού και του Λ αού» Πίστη του ότι: ο Χριστιανισµός είναι µια διαρκής επανάσταση για τη ριζική ανάπλαση της Κοινωνίας και του ανθρώπου, µέσω της Ε κκλησίας. Η Ενορία ( ο λαός µε οδηγό τον κλήρο, όχι ο ναός) που είναι το κύτταρο της Ε κκλησίας πρέπει να οργανωθεί δηµοκρατικά και να ζήσει όπως η πρώτη Χριστιανική Ε κκλησία, που αποτελεί υπόδειγµα για τη λύση όλων των κοινωνικών προβληµάτων. Πέτρος Λ αζάρου Τέως Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας


5

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 300.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΜΕΓΑΡΩΝ Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και νέα αίτηση διαγραφής των άλλων 94.000 Ευρώ για το ίδιο θέµα προς τον Γ. Γ. Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για την οποία αναµένεται απάντηση

Σ

ε νοµικές διαδικασίες ώστε να δοθεί πλήρης αναστολή για το σύνολο προστίµου για επιβάρυνση περιβάλλο ντος ύψους 394.000 Ευρώ, Ευρώ βρίσκεται ο ∆ήµος Μεγαρέων. Το πρόστιµο είχε επιβληθεί στον ∆ήµο λόγω της παλαιάς χωµατερής που διέθετε στην περιοχή Καµπία Μεγάρων. Ηδη το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο αποφάσισε αναστολή του προστίµου των 300.000 Ευρώ, Ευρώ ενώ για τα άλλα 94.000 Ευρώ έχει υποβληθεί νέα αίτηση αναστολής λόγω α λλαγής περιβαλλο ντικής συµπεριφοράς του ∆ήµου, προς τον Γ. Γραµµατέα

Επιθεώρησης Περιβάλλο- ο ΧΑ∆Α λειτουργούσε ντος. Αναφέρει ο ∆ήµος: χωρίς να έχει λάβει ούτε τα ελάχιστα µέτρα για «Ο ∆ήµος Μεγαρέων, µε την προ στασία του περιτη συνδροµή της Νοµιβάλλοντος και της δηµόκής του Yπηρεσίας, επέ- σιας υγείας, αλλά κυρίως τυχε την αναστολή εκτέ- διαπιστώθηκε πως ο ΧΑλεσης προστίµου 394.000 ∆Α Μεγάρων παραλάµβα€ που είχε επιβληθεί νε απόβλητα βιοµηχανιστον Χώρο Ανεξέλεγκτης κής προέλευσης αλλά και ∆ιάθεσης Αποβλήτων απόβλητα από κτηνοτρο(ΧΑ∆Α) Μεγάρων. φικές µονάδες – σφαγεία. Το πρόστιµο αυτό επεΟ ∆ήµος αιτήθηκε την βλήθηκε στο ∆ήµο έπειτα αναστολή του υπέρογκου από σειρά επισκέψεων αυτού προστίµου που θα της Ειδικής Υπηρεσίας ήταν καταστροφικό για Επιθεωρητών Περιβάλλο- τα ήδη βεβαρυµένα οικοντος στο ΧΑ∆Α Μεγάρων, Μεγάρων νοµικά του. κατά τα έτη 2009 και Το ∆ιοικητικό Πρωτοδι2010. Κατά τις αυτοψίες κείο Αθηνών αποφάσισε που διενήργησε η Ειδική την αναστολή των Υπηρεσία διαπίστωσε πως 300.000 € από τα 394.000

€ του προστίµου, καθώς ο ∆ήµος απέδειξε τον Περιβαλλοντικά ορθό τρόπο µε τον οποίο πια ενεργεί. Αυτό κατέστη σαφές από το δικαστήριο καθώς πια έχει σταµατήσει η λειτουργία του ΧΑ∆Α Μεγάρων, τα προϋπάρχοντα στον ΧΑ∆Α απορρίµµατα έχουν καλυφθεί µε χώµα, χώµα έχει αναθέσει την εκπόνηση µελέτης της επικινδυνότητας του ΧΑ∆Α στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αλλά πάνω από όλα σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του έργου της αποκατάστασης του ΧΑ∆Α στο

ΕΣΠΑ διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δηλαδή την υπογραφή της σύµβασης, για την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης. Ο ∆ήµος επίσης έχει αιτηθεί την αναστολή, λόγω της αλλαγής περιβαλλοντικής συµπεριφοράς του ∆ήµου, και του εναποµείναντος ποσού των 94.000 € από τον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μωϋσή Κουρουζίδη, ο

οποίος είχε κυρώσει το αρχικό πρόστιµο. Αναµένουµε σύντοµα το αποτέλεσµα της αίτησης µας».


6

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

8 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι Όλα όσα ̟ρέ̟ει να ξέρουν οι γονείς για Κέντρο Καλλιτεχνικής Α̟ασχόλησης του ∆ήµου

Μ

ια σηµαντική επιµορφωτική και κοινωνική παροχή, δίνεται µέσα από τις δοµές του ∆ήµου Ελευσίνας µέσω του Κέντρου Καλλιτεχνικής Απασχόλησης που λειτουργεί στα «Αλώνια» Αλώνια » µε σειρά δράσεων για τα παιδιά.

-να δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ελεύθερο χρόνο, ώστε να µπορέσουν να καλύψουν προσωπικές, οικογενειακές ή κοινωνικές ανάγκες, - να προσφέρει ευκαιρίες έκφρασης και µάθησης σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, ώστε να ανακτήσουν την αυτόΑναφέρει ο ∆ήµος Ελευ- εκτίµησή τους και να σίνας: αναπτύξουν γνωστικές «Το Κέντρο Καλλιτεχνι- και κοινωνικές δεξιότηκής Απασχόλησης του τες που θα τους είναι ∆ήµου Ελευσίνας, που χρήσιµες στην ένταξή ιδρύθηκε το 2005 σε συ- τους στη σχολική πραγνεργασία µε τη ΜΚΟ Κέ- µατικότητα, ντρο Παιδαγωγικής και - να δηµιουργήσει ευκαιΚαλλιτεχνικής Επιµόρ- ρίες όπου δηµότες διαφοφωσης «Σχεδία» Σχεδία » στο πλαί- ρετικής εθνικής, κοινωσιο του προγράµµατος νικής ή πολιτισµικής ΕΛΕΛΕ, κλείνει οκτώ προέλευσης θα µπορούν χρόνια λειτουργίας του. να γνωριστούν καλύτερα, Το πρόγραµµα του Κένα αναπτύξουν φιλικές ντρου Καλλιτεχνικής σχέσεις και να συνεργαΑπασχόλησης του ∆ήµου στούν ώστε να συµβάλουν Ελευσίνας έχει στόχο: στην πολιτιστική ανά- να προ σφέρει σε παιδιά πτυξη της πόλης και στη και γονείς την ευκαιρία διατήρηση του κοινωνινα αξιοποιήσουν δηµικού ιστού της. ουργικά τον ελεύθερο Κάθε χρόνο περίπου 120 χρόνο τους, παιδιά και 30 ενήλικες - να τους δώσει τα µέσα συµµετέχουν στα καλλινα εκφραστούν ελεύθερα τεχνικά εργαστήρια του µέσα από καλλιτεχνικές κέντρου. δραστηριότητες, - να ενθαρρύνει τα παιδιά Εφέτος, πολλές ενδιαφένα αναπτύξουν τις πολρουσες δραστηριότητες λαπλές πτυχές της προέχουν σχεδιαστεί τόσο σωπικότητας τους, να για τα παιδιά όσο και για ανταλλάξουν εµπειρίες τους ενήλικες της Ελευκαι γνώσεις µε φίλους σίνας και υλοποιούνται της ίδιας ή και διαφορε- στο πλαίσιο των καλλιτετικής ηλικίας και να µά- χνικών εργαστηρίων. θουν να συνεργάζονται Στο κέντρο λειτουργούν αρµονικά για την επίτευ- τρία εργαστήρια (µε δύο ξη κάποιου σκοποού, τµήµατα το καθένα) για

παιδιά προσχολικής ηλικίας και δύο για παιδιά ηλικίας δηµοτικού σχολείου. Τα εργαστήρια περιλαµβάνουν εικαστικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κατασκευές, στάµπα κ.α) καθώς και θεατρικά ή µουσικοκινητικά παιχνίδια σχετικά µε κάποιο θέµα κάθε φορά. Επίσης κάθε Τετάρτη λειτουργεί ένα εργαστήριο στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν και γονείς µαζί µε τα παιδιά τους, ώστε να έχουν τη χαρά να δηµιουργούν παρέα και να καταλαβαίνουν καλύτερα τις εκφραστικές ανάγκες ο ένας του άλλου. άλλου Τέλος, στις δηµιουργικές δραστηριότητες περιλαµβάνεται και εργαστήριο µαγειρικής το οποίο λειτουργεί καθηµερινά παράλληλα µε τα άλλα εργαστήρια και στο οποίο συµµετέχουν εκ περιτροπής µικρές οµάδες παιδιών. Το κέντρο βρίσκεται στο Πάρκο Αναψυχής του ∆ήµου (Κυπραίου 130). Πρόγραµµα εργαστηρίων για την περίοδο Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος

Συγκροτείται Το̟ικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας στα Μέγαρα Θα α̟οφασιστεί στο νέο ∆. Συµβούλιο την ∆ευτέρα Συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων, ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2013, ώρα 8:30 µ.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος: Περί συγκρότησης και λειτουργίας Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.

2013 Α. Εργαστήρια µε ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά 46 χρόνων ∆ευτέρα 17.00-19.30 Πέµπτη 17.00-19.30 Σάββατο 12.00-13.30 Β. Εργαστήρια µε ποικίλε ς καλλιτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά 6 9 χρόνων Παρασκευή 17.00-19.30 Σάββατο 10.00-12.00 Γ Εργαστήριο για παιδιά και γονείς

Τετάρτη 17.00-20.00 Πρόγραµµα εργαστηρίων για την περίοδο 15 Ιουνίου-31 Ιουλίου 2013. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο το κέντρο θα λειτουργεί καθηµερινά τις πρωινές ώρες (10.00 (10.0010.00 -13.00). ∆ηλώσεις συµµετοχής για τα καλοκαιρινά τµήµατα

θα γίνονται από 1 -15 Ιουνίου στο χώρο του κέντρου κάθε απόγευµα 16.30 -17.00.»


7

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μία συνεργασία ̟ου έχει να κάνει µε την ίδρυση ̟αρατηρητηρίου ̟ου θα στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο

µε σκο̟ό την καταγραφή των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους

Ε

πίσηµα είναι γεγο νός η συνεργασία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό γεγο νός για την περιοχή µας και τους εργαζόµενου ς. Αναφέρει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής (κ.κ. Ηλιόπου λος και Λίγγος):

του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας η προγραµµατισµένη ηµερίδα την οποία συνδιοργανώσαµε από κοινού µε το ΕΛΙΝΥΑΕ. Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν οι διοικήσεις των σωµατείων της δύναµης του ΕΚΕΕΚΕ-∆Α καθώς και οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας πολλών εργασιακών χώρων. Επίσης πα ραβρέθηκε η ∆ιευθύντρια της Τεχνικής Επιθεώρησης κα Ζωγράφου και ο Ιατρός Ερ«Πραγµατοποιήθηκε Πραγµατοποιήθηκε στις γασίας του ΘΡΙΑΣΙΟΥ 14/5/2013 στην αίθουσα Νοσοκοµείου κος Κωστό-

Νέο κο νδύ λι για κρατι κές αποζ ηµι ώ σεις σε αγ ρότες από θεοµη νί ες Υπο γράφηκε από τον Υπουργό Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και προωθήθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Σταϊκούρα η απόφαση για την «Ανάθεση στον ΕΛΓΑ της υλο ποίησης του προγράµµατος κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων υπέρ των παραγωγών που οι γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από θεοµηνίες (πληµµύρες, κατολισθήσεις) και δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος∆εκέµβριος 2010». Οι ενισχύσεις αφορούν:

που λος. Η ηµερίδα είχε σκοπό την έναρξη και επίσηµα πλέον της αµφίδροµης συνεργασίας µεταξύ ΕΚΕ-∆Α και ΕΛΙΝΥΑΕ. Μία συνεργασία που έχει να κάνει µε την ίδρυση παρατηρητηρίου που θα

Ι. Ενισχύσεις εφάπαξ καταβαλλόµενες για: την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου την αποκατάσταση ζηµιών παγίου κεφαλαίου ΙΙ. Ενισχύσεις σταδιακά καταβαλλόµενες για: την απώλεια εισοδήµατος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου την απώλεια παραγωγής την καταστροφή αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων-ζωοτροφών µετά από καταστροφή του αποθηκευτικού χώρου. Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013 και ανέρχεται σε 12.000.000 €. Η πληρωµή του προγράµµατος θα γίνει σταδιακά, ήτοι 7.000.000 € το 2013 και 5.000.000 € το 2014, µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο και σκοπό θα έχει την καταγραφή των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους από τον µικρότερο έως τον µεγαλύτερο, µε προοπτική την πρό ληψη και την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης την δηµιουργία Ιατρείου Εργασίας µέσα στο Εργατικό Κέντρο

όπου θα εξετάζονται εργαζόµενοι οι οποίοι υποψιάζονται ότι η πάθηση ή η νόσος που τους ταλαιπωρεί προέρχεται από την εργασία τους. Στόχος µας η καταγραφή της πρώτης επαγγελµατικής ασθένειας. Γνωρίζουµε ότι το εγχείρηµα είναι δύσκολο καθώς ανάλογη προσπάθεια δεν έχει επιχειρηθεί στο

παρελθόν. Ευελπιστούµε όµως µε την θέληση και την προσπάθεια όλων, να ξεκινήσουµε και να δηµιουργήσουµε τα πρώτα ορατά οφέλη για τους εργαζόµενου ς του Θριασίου Πεδίου, για όλα εκείνα τα θέµατα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων στους χώρου ς εργασίας.» εργασίας.»

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


8

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΑΥΡΙΟ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας

3ο ∆ηµοτικό Σχολείου Ελευσίνας

2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγούλας

2ο ∆ηµοτικό Σχολείου Μαγούλας

4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας


9

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

5Χ5 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Π

αρουσία του γνωστού διεθνούς ποδοσφαιριστή της Πρωταθλήτριας Εθνικής Ελλάδος του 2004 Στέλιου Γιαννακόπουλου, και των γνωστών ποδοσφαιριστών Φ. Γουνδουλάκη και Αν. Σαµάρη, θα γίνει ο µικρός και ο µεγάλος τελικός του Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 5Χ5 ∆ηµοτικών Σχολείων Ελευσίνας, αύριο 18 Μαΐου. Οι γνωστοί ποδοσφαιριστές θα κάνουν τις απονοµές του µεγάλου τελικού και θα τιµήσουν τον τελικό µε την παρουσία τους. Παραθέτουµε φωτογραφίες όλων των οµάδων των ∆ηµοτικών Σχολείων που πήραν µέρος στο Πρωτάθληµα (από σχολεία Ελευσίνας και Μαγούλας). Οι διοργανωτές αναφέρουν τα εξής: «Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στα πλαίσια της διοργάνωσης που ανέλαβε, του 14ου Σχολικού πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 5χ5 , σας προσκαλεί στο τελικό αγώνα του πρωταθλήµατος και την τελετή που θα ακολουθήσει το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, στο γήπεδο Mini Calcio 5x5 (οδός Κανάρη, στη Παραλία, έναντι γηπέδου Γ.Ρουµελιώτη). Γ.Ρουµελιώτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 19.00- 20.00 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 20.00 - 21.00 ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ. ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ», καταλήγει το ∆. Συµβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας που είναι ο διοργανωτής του Πρωταθλήµατος.

8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας

Την προσπάθεια των µικρών ποδοσφαιριστών πρέπει να την παρακολουθήσετε δίνοντας τους δύναµη και ώθηση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα

11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας


10

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σ

υνάδελφε Συνταξιούχε, σας καλούµε σε Γεν. Συνέλευση που θα γίνει στις 23 Μαΐου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 του έτους 2013 στην αίθουσα της Ο ΜΟ ΣΠΟ Ν∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ που ευρίσκεται στην Ελευσίνα στην οδό Πλούτωνος αρ. 17. Τα θέµατα που θα συζητήσουµε είναι: 1.ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2.∆ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΤ ΟΣ 2012 3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Τ Ο ΕΤ ΟΣ 2012 4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤ ΟΥΣ 2013 5.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΤ ΑΣΕΙΣ Η παρουσία σου κρίνεται απαραίτητη. Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Ο Πρόεδρος Αντωνίου Άγγελος Ο Γ. Γραµµατέας Λέλες Γεώργιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ : Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των Μεγάρων «Το ΚΑΛΑΘΙ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ υπάρχει και στην ΕΝΟΡΙΑ µας, όπου οι Ενορίτες καλούµεθα να αφ ήνουµε τρόφ ιµα για την ενίσχυσι των οικογ εν ειών των Μ εγ άρων, που δυσκολεύονται και υποφ έρουν εξ αιτίας της οικον οµικής κρίσεω ς και εν ισχύονται µε τρόφιµα από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ της Ιεράς Μ ητροπόλεώς µας. Γ ι αυτό κάνουµε γνωστό ότι κατά τον µήνα Μ άιο: Την Κυριακή 19 ΜΑΪΟΥ µαζεύουµε ΖΑΧΑΡΗ Την Κυριακή 26 ΜΑΪΟΥ µαζεύουµε ΓΑΛΑ Την κρίσι, που η Π ατρίδα µας και η Κοινωνία µας περν ά, ΟΛΟΙ ΜΑ ΖΙ µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, αρκεί ν α βρεθούµε αλληλέγγυοι στους συναν θρώ πους µας, που περν ούν δύσκολα, κάν οντας πράξι την εντολή του Σταυρωθέντος και Αν αστάντος Κυρίου µας ν α αγαπάµε και ν α φροντίζουµε τους πλησίον µας».

Γεγονότα 1792: Μία οµάδα µεσιτών συγκεντρώνεται σε µια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δηµιουργεί το Χρηµατιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ. 1895: Εγκαινιάζεται ο παλιός σταθµός του σιδηροδρόµου Πειραιώς Αθηνών (νυν Ηλεκτρικός) στην Πλατεία Οµονοίας, στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Αθηνάς. Αποτελεί τµήµα της προέκτασης της σιδηροδροµικής γραµµής µήκους 1.465 µέτρων, από τα οποία τα 660 µ. αποτελούν θολωτή σήραγγα, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1889.

1902: Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά µηχανήµατα. 1920: Η Αµερικαν ική Γερουσία αναγνωρίζει για πρώτη φορά µε ψήφισµά της τα ελληνικά δικαιώµατα στην Βόρειο Ήπειρο. 1931: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις « ελευθερίες του Τύπου, αλλά την ασυδοσία» , µε αφορµή την ψήφιση από τη Βουλή του νόµου 5060 « Περί Τύπου» . Προηγήθηκε οξεία επίθεση αντιπολιτευόµενων εφηµερίδ ων κατά του Βενιζέλου, µε χαρακτηρισµούς όπως « Κυβέρνησις Κλεπτών» . 1937: Με τον Αναγκαστικό Νόµο 677, η δικτατορία Μεταξά µειώνει τα αγροτικά χρέη και απαλλάσσει τους αγρότες από τη µάστιγα της τοκογλυφίας.

Γεννήσεις 1866: Ερίκ Σατί, γάλλος συνθέτης. (Γυµνοπαιδ ιές) (Θαν. 1/7/1925) 1875: Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, εξέχων φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος χρηµάτισε πρωθυπουργός για 9 µήνες το διάστηµα 19241925. (Θαν. 7/3/1938) 1943: Βίκυ Μοσχολιού, λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 16/8/2005)

Θάνατοι 1510: Σάντρο Μποτιτσέλι, ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. (Γεν. 1/3/1445) 1838: Σαρλ Μορίς Ντε Ταλεϊράν, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Ταλεϊράνδος, υπουργός Εξωτερικών του Μεγάλου Ναπολέοντα. (Γεν. 2/2/1754) [Αποφθέγµατα] 1886: Τζον Ντίρι, αµερικανός σιδηρουργός, πρωτοπόρος στην κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων. (Γεν. 7/2/1804)


11

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Οι µαθητές του 4ου Γυµνασίου Ελευσίνας παρέδωσαν και επίσηµα την πρότασή τους στον ∆ήµαρχο Γ. Τσουκαλά

Τ

α παιδιά αποτελούν το µέλλον µας και µπορούν να εγγυηθούν ένα καλύτερο αύριο στον τόπο. Αυτό απέδειξε η πρόταση – µελέτη των µαθητών του 4 ου Γυµνασίου Ελευσίνας που πρότειναν πώς να γίνει ανάπλαση νέας Πλατείας στην περιοχή Καλυµπακίου, για την οποία ο ∆ήµος απαλλοτριώνει οικόπεδο (βρίσκεται σε φάση νόµιµων ενεργειών για να το αποκτήσει). Τα παιδιά παρουσίασαν και παρέδωσαν το σχέδιο τους στον ∆ήµαρχο την Τετάρτη. Αναφορικά µε το θέµα αυτό ο ∆ήµο ς τονίζει: «Μια πρωτότυπη και εµπεριστατωµένη πρόταση προς το ∆ήµο Ελευσίνας παρουσίασαν τα παιδιά της περιβαλλο ντικής οµάδας του 4 ου Γυµνασίου Ελευσίνας. νας Σε συνάντηση που είχαν το πρωί της Τετάρτης 15 Μαΐου µε το ∆ήµαρχο Ελευσίνας, τον διευθυντή και εργαζόµενους της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις γεωπόνους του ∆ήµου, κατέθεσαν µια πρόταση για τη διαµόρφωση µιας πλατείας στην πόλη. πόλη Συγκεκριµένα

µελέτησαν ένα ελεύθερο οικόπεδο στην περιοχή του Καλυµπακίου, τους νόµους που αφορούν στο Πο λεοδοµικό Σχέδιο και έφτιαξαν ένα σχέδιο µε το πως αντιλαµβάνονται και θα ήθελαν να διαµορφοθεί σε πλατεία. Το σχέδιο περιλαµβάνει χώρους πράσινου και παρτέρια, όργανα παιδικής χαράς, στέγαστρα, παγκάκια, θέσεις για στάθµευση των ποδηλάτων, διαδρόµους, βρύσες, κάδους για απορρίµµατα, φωτισµό και µπασκέτα. Μια πλήρης µελέτη που ου δηµιούργησε η παιδική φαντασία και η ανάγκη των νέων για ελεύθερους χώ-

ρους. ρους Η πρόταση αυτή αφορά ένα υπάρχον οικόπεδο το οποίο ο ∆ήµος µας έχει στα σχέδιά του να απαλλοτριώσει και να το διαµορφώσει σε πλατεία. πλατεία Σίγουρα η

πρόταση των παιδιών θα είναι µια καλή αφετηρία όταν θα έχουν τελειώσει όλα τα γραφειοκρατικά και θα µπαίνει µπροστά το ζήτηµα της αξιοποίησης». αξιοποίησης».


12

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

Αθλητικά Νέα ∆υτικής Αττικής ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-

ΩΚΙΚΟΣ 1-0

Ο γκολκίπερ του ΒΥΖΑΝΤΑ ΠΟ ΥΡΗΣ κατέβασε τα ρολά της εστίας του στον αγώνα µε τον ΦΩΚΙΚΟ στα Μέγαρα και ταυτόχρονα χρήστηκε και σκόρερ αφού πέτυχε το ΜΟ ΝΑ∆ΙΚΟ γκολ του αγώνα µε εύστοχο χτύπηµα πέναλντι στο 81΄ την στιγµή που κανένας άλλος παίκτης του ΒΥΖΑΝΤΑ δεν αναλάµβανε την ευθύνη εκτέλεσης του. Στο 95΄ αποβλήθηκε ο ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ µε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 15΄ ο ΒΥΖΑΣ δίκαια ζήτησε πέναλντι από τον διαιτητή όταν η µπάλα χτύπησε στο χέρι του αµυντικού του ΦΩΚΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ.

ΛΑΡΙΣΣΑ –ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-0 Το µοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο ΖΕΚΙΝΙΑ στο 55΄. Ο ι παίκτες του ΒΥΖΑΝΤΑ πάλεψε τον αγώνα αντιστάθηκε αλλά δεν τα κατάφεραν. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΓΚΟ ΥΦΑΣ): ΠΟΥΡΗΣΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ- ΒΛΑΧΟΣ Θ.- ΛΙΟΛΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΑΡΙΝΗΣ- ΚΡΟΛ- ΠΟΥΡΝΟΣ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΥ- ΚΑΤΡΑΝΑΣ- ΜΑΝ∆ΥΛΗΣ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 39 ΑΓΩΝΕΣ 1.ΑΠΟΛΛ ΩΝ Σ ΜΥΡ ΝΗΣ 70 2.ΗΡΑΚΛΗ Σ ΘΕ ΣΣΑ ΛΟΝΙΚ ΗΣ 68 3.Ε ΡΓΟΤ Ε ΛΗΣ 68 4.ΠΑΝΑΙΤ ΩΛΙ ΚΟΣ 66 5.ΑΕ Λ ΚΑΛΛΟ ΝΗΣ 66 6.ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΟ Σ ΒΟ ΛΟΥ 66 7.ΝΙΚΗ ΒΟΛ ΟΥ 66 8.ΠΑΝΣΕ ΡΑΊΚ ΟΣ 59 9.∆ΟΞΑ ∆ΡΑ ΜΑΣ 58 10.ΑΕ ΛΑΡΙΣ ΣΑΣ 58 11.ΗΡΑΚΛΗ Σ ΨΑ ΧΝ ΩΝ 53 12.ΚΑΛΛΙΘΕ Α 47 13.ΚΑΒΑ ΛΑ 47 14.ΠΙΕ ΡΙΚΟΣ 39 15.Ε ΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖ ΩΡ ΟΥ 36 16.ΠΑΝΑΧ ΑΪΚΗ 36 17.ΦΩΚΙΚ ΟΣ 36 18.ΑΝΑΓΕ ΝΝ ΗΣΗ ΓΙΑ ΝΝΙΤ ΣΩ Ν 34 19.ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ 27 20.ΒΥΖ ΑΣ ΜΕ Γ ΑΡΩ Ν 26 21.ΑΝΑΓΕ ΝΝ ΗΣΗ Ε ΠΑ ΝΟ ΜΗΣ 25

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (40η) ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ- ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ ΦΩΚΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΒΑΛΑ- ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ- ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗ –ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΙΕΡΙΚΟΣ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ- ΕΡΓΟΤ ΕΛΗΣ ΠΑΝΑΙΤ ΩΛΙΚΟΣ –ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΡΕΠΟ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

αγ ώ ν ω ν

Μεγάλη όµως νίκη πέτυχε ο ΑΤΤΑΛΟ Σ στον δεύτερο συνεχόµενο αγώνα µπαράζ για την άνοδο στην Γ΄ Εθνική. Η γηπεδούχος οµάδα του ΑΤΤΑΛΟΥ ήταν πολύ καλύτερη από την περασµένη Κυριακή. Προηγήθηκε πολύ νωρίς στο 9΄ µε τον ΓΚΕΛΑΪ. Ο ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ισοφάρισε στο 31΄µε τον Τ ΣΩΚΟ για να τελειώσει το α΄ ηµίχρονο µε 1-1. Στην επανάληψη η είσοδος του αγώνα του ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΣΑΟΥΣΗ στο 75΄ έδωσε άλλη πνοή επιθετικά στην οµάδα και ο παίκτης που για αγωνιστικές ζέσταινε τον πάγκο του ΑΤΤΑΛΟΥ του έδωσε στο 88΄ την πολυπόθητη νίκη µε 2-1 και ταυτόχρονα αναπτέρωσε τις ελπίδες του ΑΤΤΑΛΟΥ για άνοδο στην Γ΄ Εθνική. ΑΤΤΑΛΟ Σ (ΚΟ ΥΣΤΕΡΗΣ): ΜΙΧΕΛΗΣ- ΤΖΑΦΕΡΗΣ- ΠΕΓΚΟΣ- ΣΤΕΦΑΝΗΣ- (60΄ ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ)- ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ- ΚΟΥΣΙ∆ΗΣ- ΤΖΕΛΑΪ(75΄ ΤΣΑΟΥΣΗΣ)- ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ- ΜΟΝΕΣΤΡΑΤ ΑΚΗΣ- ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Για την ίδια 2 η αγωνιστική ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤ ΗΣ- ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 0-1 Την Κυριακή 19 Μαΐου στις 17.00 το απόγευµα ο ΑΤΤΑΛΟΣ παίζει και πάλι στο γήπεδο της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ µε τον ΦΟΙΒΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ. Να σηµειώσουµε ότι στο άλλο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής εκτός από τον ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Π. 4-1 είχαµε και ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤ ΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 3-2.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑ ΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΒΥΖΑΣ –ΚΑΛΛΙΘΕΑ Βαριά ήττα γνώρισε από την σίγουρα καλύτερη

Την Κυριακή 19 Μαΐου στις 18.00 το απόγευµα παίζει ΒΥΖΑΣ –ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο ΒΥΖΑΣ µε νίκη και σε συνδυασµό µε το ΡΕΠΟ του ΘΡΑΣΥΒΟ ΥΛΟ Υ περνά πάνω από την ζώνη υποβιβασµού και ΟΛΑ παίζονται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Αποτελέσµατ α

Αν και βρέθηκε να χάνει µε 0-2 από την ΓΛΥΦΑ∆Α µέσα στην έδρα του ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟ ΥΛΑΣ κατάφερε να ισοφαρίσει και να «σώσει». Την παρτίδα και διατήρησε τις προϋποθέσεις για την άνοδο της οµάδας στην Β΄ Εθνική κατηγορία. Η οµάδα του ΑΣΤΕΡΑ µε 36 βαθµούς σε 24 αγώνες ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ο ΑΤΤΑΛΟ Σ. Έχασε µε βρίσκεται στην 5 η θέση της βαθµολογίας του νοτίου σκορ 4-1 . οµίλου της Γ΄ Εθνικής. Η οµάδα της ΝΕΑΣ Π ΕΡΑΜΟ Υ ήταν αγνώριστη, Προηγείται ο ΦΩΣΤ ΗΡΑΣ µε 42 βαθµούς . Αυτή την δεν έπαιξε σύµφωνα µε τις δυνατότητες της και Κυριακή ο ΑΣΤ ΕΡΑΣ παίζει για την 25 η αγωνιστική πέτυχε το µοναδικό γκολ ο ΓΚΕΛΑΙ. και πάλι εντός έδρας µε την ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ.


13

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΕ∆ΩΣΑΝ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ Α∆ΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ

53 χρόνια µετά

οι µνήµες

παραµένουν ζωντανές

Αναµνηστική φωτογραφία των τριών οµάδων και των διαιτητών των αγώνων

Σ

υγκινησιακά φορτισµένοι ήταν όσοι παρευρέθησαν στη Ροδοδάφνη την Κυριακή 12 Μαίου του 2013, στο καθιερωµένο τρισάγιο που πραγµατοποιεί εις την µνήµη των αδικοχαµένων φίλων του, που πριν 53 χρόνια σε ένα τραγικό δυστύχηµα που έµεινε στην ιστορία ο Σύνδεσµος Παλαιµάχων του Πανελευσινιακού. Οι Παλαίµαχοι 53 χρόνια µετά συνεχίζουν να θυµούνται τους φιλάθλους τους που χάθηκαν σε έναν τραγικό δυστύχηµα το οποίο συγκλόνισε όχι µόνο την Ελευσίνα αλλά και όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν τη Κυριακή 12 Μαίου µε πούλµαν που διέθεσε ο ∆ήµος Ελευσίνας ταξιδέψαµε στο µέρος του δυστυχήµατος, στη Ροδοδάφνη να τιµήσουµε τους φίλους του Πανελευσινακού, µε τρισάγιο , µε τοπικό παπά και καινούριο εικονοστάσι που τοποθετήσαµε στη µνήµη της Ελευθερίας Κουβίδη, Μανώλη Καρποδίνη, Γεώργιο Θεοδώρου και ∆ηµήτρη Βερίκιο. Μαζί µας ήταν η πολυµελής οικογένεια του Θεοδώρου και ο Μ ανώλης Κουβίδης µε την οικογένειά του . Μόλις έφτασαν στο σηµείο του συµβάντος συγκλονιστήκαν βλέποντας το διοικητικό συµβούλιο του Ολυµπιακού Πατρών και την ποδοσφαιρική του

οµάδα. Παρόντες ήταν ο Αντιδήµαρχος Αιγιαλείας ∆ηµήτρης Καµπέρης, η ποδοσφαιρική οµάδα της Αιγιαλείας µε τον ηγέτη της Άγγελο Λεπίδα. Παρών ήταν και ο πρόεδρος του Ολυµπιακού Πατρών Κωνσταντίνος Ντάτσιος. Από τρεις οµάδες ο κόσµος ήταν πολύς και µε ευλάβεια νιώσαµε τον πατέρα ∆ηµήτριο για το τρισάγιο. Στεφάνια κατέθεσαν: Ο Πανελευσινιακός, ο Ολυµπιακός Πατρών, η οµάδα της Αιγιαλείας, η οικογένεια Θεοδώρου και Κουβίδη. Μετά το λήξαν του γεγονότος φτάσαµε στο γήπεδο για να τιµήσουµε µε αγώνες µπαράζ τη σηµερινή ηµέρα. Από τους τρεις αγώνες , την νίκη την πήρε ο Πανελευσινιακός. Στη συνέχεια και οι τρεις οµάδες βρεθήκαµε σε ένα περίφηµο εστιατόριο και πραγµατοποιήθηκαν τιµητικές διακρίσεις. Η διοίκηση του Ολυµπιακού Πατρών τίµησαν τρεις παίκτες του Πανελευσινιακού, τον Νίκο Αδάµ , τον Ματθαίο Μουράτη και Κώστα Καρµπόνη, που είχαν αγωνιστεί σε εκείνο το παιγνίδι που ο Πανελευσινιακός είχε κερδίσει µε 5-3, µε τρία γκολ του Μουράτη, ένα του Καπαρού και ένα του Σαριµπεγιόγλου. Από την πλευρά του Πανελευσινιακού τιµήσαµε τρεις παίκτες του Ολυµπιακού Πατρών που είχαν

αγωνιστεί στο συγκεκριµένο παιγνίδι. Και έτσι όµορφα και µε συναισθήµατα νοσταλγικά έκλεισε και η σηµερινή ιστορική ηµέρα. Η διοίκηση του Ολυµπιακού Πατρών µας έφεραν µια τοπική εφηµερίδα ονόµατι SPORT που έγραψε για τον αγώνα Ολυµπιακού Πατρών – Πανελευσινιακού στις 8 Μαίου 1960. Είχαν κοπεί εισιτήρια 1857από τους οποίους τα 1000 ανήκαν στους φιλάθλους της Ελευσίνας. Τα γκολ του Πανελευσινιακού πέτυχαν. Μουράτης (3) Καπαρός (1) Σαριµπεγιόγλου (1). Για την οµάδα των Πατρών. Λεγάτος (2) Γενάρης (1). Στο ρεπορτάζ του αγώνα στην εφηµερίδα Πελοπόννησος αναφέρονται τα εξής. Οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα µεταξύ Ολυµπιακού Πατρών – Πανελευσινιακού διαπίστωσαν και µόνοι τους κατά τη διάρκεια του αγώνα πόσο δίκαιο είχε αυτή η στήλη όταν τόνιζε ότι η οµάδα του Πανελευσινιακού είναι ένα θαυµάσιο συγκρότηµα. Πραγµατικά οι θεατές του αγώνα αποζηµιώθηκαν και µε το παραπάνω διότι απόλαυσαν έναν εξαιρετικό Πανελευσινιακό, µία οµάδα που γνωρίζει να παίζει µοντέρνο ποδόσφαιρο, µπορούµε να πούµε το καλύτερο συγκρότηµα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τα γήπεδα των Πατρών.

Η σύνθεση της οµάδας του Πανελευσινιακού που πήρε µέρος στους αγώνες µπαράζ Πάνω: Καλιτζάκης, ∆ήµας, Κατσάφαρος, Αδάµ, Κατσαρέλιας, Τσατσαρώνης, Μπακαλούµης, Καρµπόνης, Τυρλής Κάτω: Μουράτης, Τσολάκης, Χαραλαµπίδης, Σγουρόπουλος, Λινάρδος, Ρόκας.


14

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 100 ανεξάρτητοι συνεργάτες για µερική ή πλήρη απασχόληση από µεγάλη πολυεθνική εταιρία διανοµής καφέ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6948828214 (Vodafone) και 6986315983 (Cosmote)

Φιλόλο γος απόφοιτη Εθνικού και Καποδιστριακού ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πανεπιστηµίου έκτ αση 8,5 Αθηνών, παραδίδει στ ρεµµάτων ιδιαίτερα µαθήµατα σε ή ενοποιηµένη έκταση µαθητές της Τρίτης 21 στρεµµάτων επί Λυκείου, θεωρητικής της επαρχιακής οδού κατεύθυνσής 7 Ευρώ Μ εγάρων –Πµε εράµατος την στα ώρα Μ και µεγάλο έγαρα. Πληροφορίες πείσµα για επιτυχία. στα τηλέφωνα Πληροφορίες τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

6937365557 6943774738 και 2296021119

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ µαγαζί 200 τ.µ. µε ισόγειο 200 τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατικό χώρο στην οδό Σηλυβρίας 3 στην περιοχή Ερκίς στα Μ έγαρα . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6978891394 (0504) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µαγαζί 200 τ.µ. µε ισόγειο 200 τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατικό χώρο στην οδό Σηλυβρίας 3 στην περιοχ ή Ερκίς στα Μ έγαρα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6978891394 (0504)

ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφω(23.4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον να 6945550072 και 693738768 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υπνοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ επί της λόνι, καθιστικό. Με πάρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) τηλ. 6983733668. (1004) οικόπεδο µπροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. ΠληροφοΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 80 τµ σε οικόπεδο 500 τµ στην περιοχή ρίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504) πλησίον ∆ιοδίων Ελευσίνας (Μάνδρας) στον παρακείµενο οικισµό Μακρύαµµος. Πληροφορίες τηλ. 2296 775835, 6977635490 (0403) ΕΝΟ ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι παραθαλάσσιο ισόΠΩΛΕΙΤΑΙ 600 τ.µ. οικόπεδο µε 160 τ.µ. σπίτι (µαζί µε τις βεράγειο διαµέρισµα πλήρως ανακαινισµένο (2011) µε κήπο και υπαίθριο ντες) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένο, µε υπόγειο 30 τ.µ. , µε 40 τ.µ. πάρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, σύγχρονη µπάρµπεκιου στρωµένο µε πλακάκια και πλήρως εξοπλισµένο και µε εντοιχισµένη κουζίνα εξοπλισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, γκαράζ, περιφραγµένο µε κάγκελα .Τ ιµή ευκαιρίας. Στην περιοχή 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. ΠληροφορίΝέας Ζωής Μάνδρας Πληροφορίες στο τηλέφωνα 6948366413 ες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205) (1904) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, πρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, πλήρως ανακαινισµένο, επί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

Για µικρές αγγελίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

∆ώστε τη βοήθειά σας σε 17χρονο νεαρό που

χρειάζεται άµεσα χειρουργική επέµβαση στο κεφάλι Οι γονείς του 17χρονου απευθύνθηκαν στην εφηµερίδα µας ζητώντας την οικονοµική βοήθεια όλων για σοβαρή χειρουργική επέµβαση του ανήλικου παιδιού τους και µας έδωσαν τους παρακάτω λογαριασµούς τραπέζης. Όποιος θέλει µπορεί να βοηθήσει τον νεαρό να δει την ζωή ξανά µε αισιοδοξία. Τα στοιχεία των γονέων είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝ: 0100ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ :466 01 002457 34 EUR ΕΙ∆ΟΣ: ΚΟΙΝΟΣ IΒAN: GR77 0432 0780 0046 6010 0245734 BIC: ABGRGRAA ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8162676 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 8365854

Αναγγελία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αθήνα, 16/ 05/ 2013 Aρ. Πρωτ.: 95871 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/ Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκε ντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η µ ε αρ. πρωτ. Φ5706/924/ΠΕΡΙΒ-9/2013 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε Α∆Α: ΒΕ5ΠΟΡ1Κ-ΚΡΠ για Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικώ ν Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα: “Σταθερή πλωτή εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνω ν αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσέρχονται στην περιοχή αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας” της εταιρείας “ANTIPOLLU TION Α.Ν.Ε.”, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στην Απο κεντρωµένη ∆ιοίκηση (Λ. Μεσο γείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ένσταση στο ν Υπ. ΠΕΚΑ µέ σα σε 30 ηµέρες από τη λήψη της. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Σ. ΑΤ ΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Τέλεσης Γάµου Ο ∆ουδέσης Παναγιώτης του ∆ηµητρίου και της Μαρίας το γένος Τ ζαβέα που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στα Βίλλια Αττικής και η Βρατσίστα Ευσταθία του Παναγιώτη και της Ματούλας το γένος Καλτσογιάννη που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας και κατοικεί στα Βίλια Αττικής θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας. Για δηµοσίευση Αναγγελίας Γάµου

επικοινωνήστε στο 2105543682

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 17 Μαΐου Ανδρονίκου και Ιουνίας απ. Αθανασίου Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.-ΜΑΝΓΚΑΝΙΒΙΛΛΙΩΤΗ ΤΖ.Ο.Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81 210-5547602 Μ ΕΓΑΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 28, 2296082415 ΜΑΝ∆ΡΑ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΣ 5 210-5555844 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

Ένας κορυφαίος αθλητικός θεσµός για Οινόη - Βίλια Φωτορεπορτάζ από τα «∆ερβένεια» που διοργάνωσε ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας

Σ

το χθεσινό µας φύλλο αναφερθήκαµε σε ρεπορτάζ για την πραγµατοποίηση του αθλητισµού θεσµού «∆ερβένεια» του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας, που έλαβε στην περιοχή Οινό-

ης και κυρίως Βιλίων. Σήµερα παραθέτουµε επιπλέον φωτογραφικό από τους επιτυχηµένους αγώνες, κατόπιν απαίτητησης του αναγνωστικού µας κοινού. Τα «∆ερβένεια» ∆ερβένεια » αφορούν

αγώνα δρόµου αντοχής περίπου 10 χιλιµέτρωναπό την Οινόη έως τα Βίλια καθώς και παράλληλου ς αγώνες δρόµου στα Βίλια.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


16

Π αρασκευή 17 Μ αΐου 2013

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:

«∆ΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ» Ο λο κ λ ηρ ώθ η κε το εσ ωτε ρικ ό δίκτ υο ύ δρευ σ ης κ αι ά λλ ες εργ ασίε ς, µένει ν α εξ ασ φ α λι στεί ο χώ ρος γ ια την εγ κ ατ άστ α ση α ̟ αρ αίτ ητη ς δεξ α µεν ής

Π

ροχωρά προς την επίλυσή του το πρόβληµα υδροδότησης οικισµού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων, σύµφωνα µε τον ∆ήµο Μάνδρας— Μάνδρας— Ειδυλλίας, ο οποίος τονίζει ότι τα έργα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και λοιπές εργασίας ολοκληρώθηκαν, ενώ προωθ ούντ α ι ενέργειες για χώρο όπου θα τοποθετηθεί η απαραίτητη δεξαµενή ύδρευσης. Η ύδρευση της περιοχής αυτής αποτελούσε πάγιο αίτηµα επί σειρά ετών, το οποίο όπως φαίνεται σιγά— σιγά —σιγά βλέπει ορίζο ντα τελικής επίλυσης. Τι υποστηρίζει ο ∆ήµος

Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας αναφερόµενο ς µε επίσηµο δελτίο Τύπου για την εξέλιξη του έργου της ύδρευσης της περιοχής του οικισµού αναφέρει τα εξής: «Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους δηµότες του, ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κατόρθωσε να δώσει λύση στο µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι πολίτες του οικισµού Αγίου Νεκταρίου των Βιλίων, αυτό της υδροδότησης.

Το έργο της σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ που αποτελούσε πάγιο αίτηµα των κατοίκων του οικισµού επί δεκαετίες, µετά από ενέργειες του ∆ηµάρχου προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, εκκίνησε µε προϋπο λογισµού άνω των 900.000 € από τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις και ολοκληρώνεται. Πιο συγκεκριµένα ο λοκληρώθηκε το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού και οι υπόλοιπες εργασίες, ε νώ για τη ∆εξαµενή που είναι απαραίτητη για την υδροδότηση του οικισµού, ο ∆ήµος ΜάνδραςΜάνδραςΕιδυλλίας και πάλι προχώρησε στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος χώρο ς για την εγκατάστασή τους. Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γεώργιος ∆ρίκος µετά και την τελευταία εξέλιξη δήλωσε: «Για χρόνια, συνδηµότες µας ζούσαν και διαβίωναν σε έναν οικισµό εντός Αττικής χωρίς να τους προσφέρεται η στοιχειώδης δυνατότητα παροχής πόσιµου νερού. Για χρόνια αυτοί οι συνδηµότες µας άκουγαν συνεχώς υποσχέσεις και µεγάλα λόγια. Ανέξοδα «θα», φιλικά χτυπήµατα στην πλάτη, που όµως ξε-

χνιόντουσαν την εποµένη των εκλογών. Εµείς κατορθώσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή, το έργο να προχωρήσει και να λυθούν όλα τα ζητήµατα µε τελευταίο αυτό της ∆εξαµενής. Είναι ένα ακόµα παράδειγ-

µα ότι µε την καλή συνεργασία δηµοτών και αυτοδιοίκησης, µε πυγµή και διεκδικητική αποφασιστικότητα, όλοι µαζί, µπορούµε να καταφέρουµε πολλά για τον τόπο µας». µας».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17/05/2013  

Η καθημερινή εφημερίδα της Δυτικής Αττικής

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you