DINAR AL CARRER DE LA MAGRANA, 10. Receptes del món per compartir

Page 1

DINAR AL CARRER DE LA MAGRANA, 10 Receptes del món per compartir

Títol original: Au 10, Rue des Jardins. Recettes du monde à partager Publicat a França per Éditions Cambourakis

© 2018 Éditions Cambourakis

Aquesta edició es va publicar per acord amb The Picture Book Agency, França. Tots els drets reservats. Primera edició: octubre de 2022

© de la traducció: Mireia Alegre i Clanxet © d’aquesta edició: Dimoni Pelut Editorial

Imprès a Grafilur

Edició a càrrec d’Òscar Vallverdú Retolació dels textos i maquetació: Lluís Ràfols Correcció: Laia Bragulat

Aquest llibre s’ha imprès amb paper Munken Pure de 150gr. ISBN: 978-84-126034-1-5

Dipòsit legal: B 18578-2022

www.eldimonipelut.cat editorial@eldimonipelut.cat

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.