O franquismo: imaxes

Page 1

A DITADURA FRANQUISTA imaxes

M O E D A D E 2 , 5 0 P E S E TA S , 1 9 5 3 Franco, caudillo de Espa単a por la gracia de Dios


A U T O R I D A D E S D E V I L L A N U E VA D E L A J A R A ( C U E N C A ) , 1 9 5 3 Luis Escobar


FRANCO E HITLER EN HENDAIA (1940)


DIVISIÓN AZUL (1941-1943)


F R A N C O C O N E VA P E R Ó N ( 1 9 4 7 )


V I S I TA D O P R E S I D E N T E D E E E U U , E I S E N H O W E R , A E S PA Ñ A ( 1 9 5 9 )


C O N C O R D AT O ( T R ATA D O ) C O A S A N TA S E D E ( VAT I C A N O ) , 1 9 5 3


PA N F L E T O C O N T R A O G A L E G O ( 1 9 5 5 )


‘OS VELLOS’ PRESOS EN SAN SIMÓN, ANOS 40


PRESOS REPUBLICANOS (ANOS 40)


I N A U G U R A C I Ó N D O VA L L E D E L O S C A Í D O S , 1 9 5 9


G U A R D I A S C I V I L E S , A PA R E L L A , E N C A D A Q U É S ( 1 9 5 3 ) Oriol Maspons


F E I R A E N PA L A S D E R E I ( 1 9 5 1 ) Jean Dieuzaide


F R A N C O B A I X O PA L I O ( A N O S 4 0 )


GUERRILLEIROS (MAQUIS), EN LEÓN 1942


FA M I L I A P O B R E ( A N O S 4 0 )


FA M I L I A N A P O RTA E N E N O C O N M U L E TA S ( 1 9 5 5 ) Inge Morath


PIROPO (1953)


M U L L E R E S PA S E A N D O P O L A G R A N V ร A , 1 9 5 1 Catalรก Roca


NAI E FILLAS (DELEITOSA, EXTREMADURA), ANOS 50 Eugene Smith


PUBLICIDADE, 1948PROCESIÓN CON MULLERES DA SECCIÓN FEMENINA


P R O S T I T U TA E C L I E N T E , B A R C E L O N A , F I N A I S 5 0 Joam Colom


S O L D A D O S M O RT O S E N S I D I I F N I , 1 9 5 7


C E N S U R A D O C A RT E L D E S A N S Ó N Y D A L I L A , 1 9 5 0 N O - D O , N O T I C I A R I O O B R I G AT O R I O MOGAMBO: CENSURA NA DOBRAXE


C O PA D E L G E N E R A L Í S I M O , A N O S 4 0 )


G O L D E D I S T E FA N O , 1 9 5 8


S E M I N A R I S TA S X O G A N D O A O F Ú T B O L , 1 9 5 9 Ramón Masats


EQUIPO DE FÚTBOL, BARCELONA, 1960 Joam Colom


E S PA Ă‘ A , U N A G R A N D E L I B R E , A N O S 5 0 Eugene Smith


MULLER CON RADIO NA TERRA DE MONTES, ANOS 50 Virxilio Vieitez


FA M I L I A N U M E R O S A , 1 7 F I L L O S ( O V I E D O ) , A N O S 4 0


S O RT E O D E Q U I N T O SBAUTIZO, ANOS 50 Eugene Smith


ENTERRO EN TERRA DE MONTES, ANOS 50 Virxilio Vietez


FERMÍN CON FILLOS, TERRA DE MONTES, 1955 Virxilio Vietez


T R A N S P O RT E S


AY U D A E N C A R R E T E R A


BISCUTER


C A S T E L L A N A E C H A M A RT Í N , 1 9 4 7


CUNTIS, ANOS 50


2 5 A N O S D E PA Z , C A RT E L P R O PA G A N D Í S T I C O , 1 9 6 2


F U S I L A D O S P O L O F R A N Q U I S M O : G R I M A U , 1 9 6 3 ; B A E N A E C AT R O Mテ!S, 1975


M A N I F E S TA C I Ó N E S T U D A N T I L E R E P R E S I Ó N , 1 9 6 8


FA C U LTA D E D E E C O N Ă“ M I C A S D E B A R C E L O N A , 1 9 7 1 Xavier Miserachs


VOADURA DO XORNAL MADRID, 1973


F R A G A D A N D O O S R E S U LTA D O S D O R E F E R E N D O D E 1 9 6 6


B A Ñ O D E F R A G A E N PA L O M A R E S , 1 9 6 6


JUAN CARLOS ASINA COMO PRÍCIPE, 1969


A S A S I N AT O D E C A R R E R O B L A N C O , 1 9 7 3


E TA : R O L D A D E P R E N S A E M A N I F E S TA C I Ó N C O N T R A O P R O C E S O DE BURGOS, 1970


O 10 DE MARZO DE 1972 EN FERROL


VOCES CEIBES, SANTIAGO, 1968; TERRA E TEMPO, 1972


FRANCO E DALÍ


FRANCO E SADAM HUSSEIN, 1974


RECIBIMENTO A FRANCO EN PONTEVEDRA


I N D E P E N D E N C I A D E G U I N E A E C U AT O R I A L , 1 9 6 8


ABANDONO DO SAHARA E MARCHA VERDE, 1975


O D E S A R R O L L I S M O : A S TA N O E N F E R R O L , C I T R O Ë N E N V I G O


PONTEVEDRA ANTES DA CELULOSA


SINAIS DE TRテ:ICO


C E L A N O VA , 1 9 6 1


AUTOBÚS-CORREO


MADRID, 1963 Ram贸n Masats


CANTÓNS DA CORUÑA, 1966


PUBLICIDADE 600


VESPEROS EN OURENSE, 1963


TRANVÍA EN VIGO


TREB EN BARCELONA


A LV E D R O , 1 9 6 3 ; AV I Ó N 7 4 7 , 1 9 7 0


PRAIA DE ALICANTE, 1960


B E N I D O R M , D O S S E S E N TA A H O X E


PA I E F I L L O C H O R A N D O , A C O R U Ă‘ A , 1 9 5 7 Manuel Ferrol


NENOS QUE PERDERON O BARCO A VENEZUELA, A CORUÑA, 1960 Alberto Martí Viladefranco


N E N O E M I G R A N T E D E C U N T I S E N S A O PA U L O , 1 9 6 8 ; EMIGRANTES GALEGOS RETORNANDO DE CUBA, 1966


EMIGRANTES


F Á B R I C A D E C H O C O L AT E E N H A M B U R G O ; R E S I D E N C I A FA M I L I A R E N A L E M A Ñ A


G A L I C I A & A N D A L U C Í A / VA L E N C I A , B E R N A 1 9 7 2 ; N A H A B I TA C I Ó N , THUM 1970


EJERCICIOS ESPIRITUALES, TOLEDO, 1960 Ram贸n Masats


E X A LTA C I Ă“ N F R A N Q U I S TA E N B A R C E L O N A , 1 9 6 3 Eugeni Forcano


AS MARÍAS, SANTIAGO


RÚA SERRANO, MADRID 1965; TIRANDO DO CARRO DA VIDA DIARIA, BANYOLES, 1966 Juanes; Forcano


MULLERES TRABALLANDO NA Fテ。RICA


LIBRO: COMO DOMINAR A LAS MUJERES


PUBLICIDADE DE PISOS


PUBLICIDADE


PUBLICIDADE DE COCHES


P U B L I C I D A D E L A L E C H E R A E O F E RTA S PA R D E 1 9 7 4


ESCOLA DE COUSELO (CUNTIS)


ALUMNO DA UNIVERSIDADE LABORAL DE GIJÓN, 1963


V E N D O U N PA RT I D O D A C O PA D E E U R O PA E N P E R P I Ñ Á N , 1 9 6 0 ; G O L D E M A R C E L I N O A R U S I A N A E U R O C O PA D E 1 9 6 4 ; G O L D E E VA R I S T O D E PÉREZ DE ROZAS, 1968; ÁNGEL NIETO, 1972; JOSÉ LEGRÁ 1970


O S B E AT L E S E N M A D R I D , 1 9 6 5 ; M A S S I E L G A Ñ A E U R O V I S I Ó N , 1 9 6 9 ; P O RTA D A S D E D I S C O S D O S 6 0


VENDO A TELEVISIÓN NO TELECLUB


DETENCIÓN DE EL LUTE, 1966


XOGANDO AO FUTBOLÍN, 1962 Xavier Miserachs


M ATA N Z A E N X U N Q U E I R A D E A M B Í A


N A M I L I E N C A RTA G E N A , 1 9 7 4


EL ADIOS DEL PUEBLO A SU CAUDILLO, LA VA N F U A R D I A , 2 2 D E N O V E M B R O D E 1 9 7 5