Page 24

Ekobanken MEDLEMSBANK 516401-9993

Förvaltningsberättelse 2017

s.k. pendlingsresor, gav upphov till utsläpp av 5 (5) ton koldioxid. Den koldioxid som tjänste- och pendlingsresorna ger upphov till, 21 (13) ton koldioxid, kompenseras genom trädplantering. Vi vill förtydliga att vår klimatkompensation inte är ett försök att ”köpa oss fria” utan att arbetet med att minska koldioxidutsläppen hela tiden fortsätter. Ekobanken betalar en årlig öronmärkt avgift för plantering av träd hos familjejordbrukare i Chiapas i södra Mexiko. Planteringen sker utifrån ett internationellt certifieringssystem som heter Plan Vivo. Det bygger på att trädplanteringen utöver att binda koldioxid också ska ge socialt och miljömässigt positiva effekter vilket även bidrar till det globala målet kring biodiversitet. Hur mycket koldioxid som binds övervakas och följs upp av BR&D (Bio-climate Research & Development) i Edinburgh. Ekobanken har sedan 2003 redovisat sina koldioxidutsläpp och följt upp orsaken till ökning respektive minskning av dessa. Ekobanken var den första banken i Sverige som redan från år 2005 började klimatkompensera för tjänsteresor och även för medarbetarnas resor till och från arbetet. Ekobanken kompenserar även för papper och övrigt material, te och kaffe samt egna konferenser. CO2- utsläpp för detta uppgår till 14 (16) ton. På Ekobankens webbsida finns en avdelning om klimatfrågorna där vi dels berättar hur vi själva arbetar med miljö- och klimatfrågorna, dels ger tips till företag och privatpersoner. Ekobankens mål med detta arbete är att inspirera våra kunder att minska sin privata eller företagets klimatpåverkan. Två graders uppvärmning anses vara den belastning jordklotet tål för att konsekvenserna inte ska bli ohanterliga enligt FN:s klimatpanel. Ekobanken ansluter sig till och stödjer med sin verksamhet detta mål på flera sätt. Ekobanken anser att det är viktigt att verksamheter följer upp och redovisar sina koldioxidutsläpp för att kunna visa på utvecklingen av dessa. Ekobanken skrev som första svensk bank under Paris Pledge som Bank Track står för. Ekobanken tillhör en kategori banker som aldrig har finansierat icke förnybara bränslen. Ekobankens löfte i kampanjen lyder därför så här: ”Vi bekräftar att vi inte är inblandade i att finansiera kolbrytning eller kolkraft. Detta täcker alla våra aktiviteter och tjänster, inklusive att ge lån, placera i aktier eller obligationer, hantering av tillgångar och rådgivningstjänster. Vi inser att världens klimat står under ett allvarligt hot från pågående gruvbrytning och användande av kol och även det brådskande behovet av en ekonomi som begränsar co2-utsläppen. Därför förbinder vi oss att fortsätta att inte finansiera kolbrytning och kolkraft. Vi kommer i stället att stödja finansieringen av förnybar energi och energieffektivitet.” Ekobanken är också undertecknare av Klimatriksdagen 2018. Banken arbetar aktivt med att företräda hållbar utveckling och klimatfrågorna, t ex i föredragsverksamhet. Detta innebär att grupper och företag som arbetar i motsatt riktning, även genom lobbying, inte finansieras eller stöds av Ekobanken. I Ekobankens kredithandläggning fokuseras på de ekologiska, sociala eller kulturella mervärdena och av detta följer helt naturligt att låntagarnas arbete med sin hållbarhet, såsom klimatpåverkan, bedöms och utgör ett kriterium i utlåningen. Detta har särskilt stor betydelse för de kunder där klimatpåverkan är väsentlig, t ex inom odling och jordbruk eller byggnation. Banken uppmuntrar sina lånekunder att byta från fossil till förnybar energi och att spara energi samt finansierar gärna företag som arbetar med energibesparande åtgärder som ett led i detta. Ekobanken finansierar inte verksamheter som producerar icke förnybar energi. När banken finansierar förnybar energi, inklusive förnybart bränsle, ska de senaste internationella riktlinjerna för hållbarhet på området användas. Banken har inte anledning att ta ställning till finansiering av klimatkompenserande aktiviteter i andra länder, eftersom bankens verksamhet är inom Sverige. Vid utlåning till företag som importerar varor från utvecklingsländer är Fairtrade och ekologisk eller biodynamisk märkning ett starkt utlåningskriterium. Ekobanken har ett hållbarhetsarbete för sina egna inköp och val av leverantörer och ställer motsvarande krav på de lånekunder där det är en väsentligt i deras verksamhet.

24

årsredovisning 2017 tkr

Utsläpp CO2 ton År

Tjänsteresor

Resor till och från arbetet

Totalt och kompensation

Per medarbetare (medelantal)

2017

16

5

21

1,4

2016

8

5

13

0,9

2015

6

8

14

1,0

2014

11

11

22

1,7

2013

22

10

32

2,4

2012

9

8

17

1,4

2011

10

8

18

1,8

2010

11

10

21

2,3

2009

5

10

15

1,9

2008

6

12

17

2,2

2007

5

9

14

1,7

2006

6

8

14

1,8

Energi - Solceller på ladutak Ekobankens huvudkontor ligger på Skäve gård där Skävestiftelsen upplåter mark och byggnader för bl. a. biodynamisk odling och socialterapeutisk verksamhet. Ekobanken har haft som mål att påverka vår hyresvärd att installera mer solceller. 2016 fördubblade hyresvärden andelen solceller. Det finns en digital visare på utsidan av Ekobankens kontor i Järna för att kunna följa energiproduktionen. I övrigt har Ekobankens energianvändning, även för uppvärmning av lokaler i Stockholm bestått av miljömärkt el. Material, restprodukter och inköp I Ekobankens hållbarhetspolicy framgår det hur vi ska agera angående inköp. Alla medarbetare är väl införstådda med policyn och kriterierna biodynamiskt/ekologiskt, rättvist och närodlat och det är en pågående diskussion inom banken kring olika val av varor. Pappersförbrukningen har minskat jämfört med tidigare år vilket bl a beror på att vi minskat på utskicken genom att vi kan kommunicera via internetbanken numera. Det papper som köpts in är miljömärkt. För tryckning används miljöcertifierade tryckerier. Det papper som används i bankens tryckta material är Svanen-märkt och från FSC-certifierad skog (Forest Stewardship Council) som är en kombinerad miljö- och rättvisemärkning av skog. Ekobanken arbetar aktivt och kontinuerligt med restproduktshantering genom hushållning av resurser, återvinning samt källsortering. Allt restavfall har källsorterats och uttjänta tonerkassetter till skrivare och kopiatorer har skickats till leverantören för återvinning. Vi ser det inte som rimligt eller nödvändigt att mäta mängden avfall i en så liten verksamhet som vår. Övriga miljöfrågor För att komplettera utlåningspolicyns positiva kriterier förtydligar vi att banken lånar ut till verksamheter som tar hänsyn till problemen med avskogning, avverkning av gammelskog och fjällnära skog, våtmarker och biologisk mångfald samt hotade arter i de fall där dessa inte redan är skyddade av svenska staten. Vid finansiering av företag vars verksamhet går ut på att handla med andra länder kräver banken att företaget ställer krav på dem de handlar med om skydd för sådant som regnskog, mangroveträsk och andra våtmarker, reservat av olika slag, världsarv samt utrotning av hotade arter enligt respektive internationell konvention. Ingen handel med utrotningshotade arter får förekomma.

Årsredovisning 2017  
Årsredovisning 2017