Page 1

Zelena za prihodnost! Green for the Future!

GREEN

ek d e z ela de

Svetuje, Svetuje, po povezuje, vezuje, navdihuje —Ǩ ‡‡••––—  ‡‡ ƒ‡‡ ƒ Œ‡ ƒ……‹‹Œ‡ ƒ ‘”” ˆˆ‘ ‡‹‹ ••‡ 

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

GREEN SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Eko Eko dežela je strokovna strok kovna in aktualna rrevija, namenjena širokemu širokemu kr krogu bralcev. S svojo vsebino, ki jo pišejo strokovnjaki stro z različnih različnih podr področij, očij, pr predstavlja ed pomemben vir inf informacij fformacij ormacij na podr področju očju lok lokalne alne samooskrbe, prehrane, prehrane, zdr zdravja, avja,, ener energetike, gradnje gradnje in biv bivanja, vanja, anja, a, turizma tter okolja. okolja. Osvešča Osvešča o aktualnih, perečih perečih tematikah, tematikah, h, piše o okoljskih okoljskih vsebinah in navdihuje z zgodbami in dobrimi praksami. praksami. Tiskov ina

2014

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

ek dezel

13 po

Maščo

Kulin

15. aprila vabljeni vabljeni v Šentruper truper na okr o oglo mizo: okroglo

Les k kot ot dobrina dobrina

GREEN FAIR OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AND GREEN LIFESTYLE

K Kako ako priti do boljšega šega izk izkoriščanja oriščanja lesa TTrajnostna rajnostna g gradnja radnja Les k kot ot ener energent gent Gozdno - lesna v veriga eriga

INTERNATIONAL

Re Revija vija Ek Eko o dežela

GREEN

www.pomurski-sejem.si

3. - 6. 4. 2014 Gornja Radgona

Zdra na de vje in va rn lovne m me ost stu

ložaje v joge

be v

arično

prehra ni

popo

a

-

tovanj e

“Telo ne za ko sprašuje telo je ga dela , š, prep ro utruje sto no.”

edke z e l , tuje Sve

a

vd , na uje vez po

je ihu

u: išč red Vs sko

žin je Dru ovan et ez km Jan : Dr. ičič

ed je Ben etija a km celic ” ja ka ins eljna van ž “Dru temkmeto

eta tern se a in a e la rk? rab čitk lep zajt rna po e in ite Va v ec n koč o zdra res ek rj p Za a vrtn ogosto a Z p i vi Tud

Namenje na † vsej ”—ā‹‹Ǩ

Za več informacij o dogodku kontaktirrajte na: T: 04 620 98 22 .eko www.ekodezela.si www odezela.si ela.si l i Za oglaševanje: T: 01 513 08 35

Letna naročnina 28,80€ Informacije Inf ormacije na: T: 04 820 98 40 E: nar narocnine@ekodezela.si rocnine@ek ocnine@ekodezela.si


Zelena za prihodnost! Green for the Future!

GREEN

ek d e z ela de

Svetuje, Svetuje, po povezuje, vezuje, navdihuje —Ǩ ‡‡••––—  ‡‡ ƒ‡‡ ƒ Œ‡ ƒ……‹‹Œ‡ ƒ ‘”” ˆˆ‘ ‡‹‹ ••‡ 

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

GREEN SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Eko Eko dežela je strokovna strok kovna in aktualna rrevija, namenjena širokemu širokemu kr krogu bralcev. S svojo vsebino, ki jo pišejo strokovnjaki stro z različnih različnih podr področij, očij, pr predstavlja ed pomemben vir inf informacij fformacij ormacij na podr področju očju lok lokalne alne samooskrbe, prehrane, prehrane, zdr zdravja, avja,, ener energetike, gradnje gradnje in biv bivanja, vanja, anja, a, turizma tter okolja. okolja. Osvešča Osvešča o aktualnih, perečih perečih tematikah, tematikah, h, piše o okoljskih okoljskih vsebinah in navdihuje z zgodbami in dobrimi praksami. praksami. Tiskov ina

2014

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

ek dezel

13 po

Maščo

Kulin

15. aprila vabljeni vabljeni v Šentruper truper na okr o oglo mizo: okroglo

Les k kot ot dobrina dobrina

GREEN FAIR OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AND GREEN LIFESTYLE

K Kako ako priti do boljšega šega izk izkoriščanja oriščanja lesa TTrajnostna rajnostna g gradnja radnja Les k kot ot ener energent gent Gozdno - lesna v veriga eriga

INTERNATIONAL

Re Revija vija Ek Eko o dežela

GREEN

www.pomurski-sejem.si

3. - 6. 4. 2014 Gornja Radgona

Zdra na de vje in va rn lovne m me ost stu

ložaje v joge

be v

arično

prehra ni

popo

a

-

tovanj e

“Telo ne za ko sprašuje telo je ga dela , š, prep ro utruje sto no.”

edke z e l , tuje Sve

a

vd , na uje vez po

je ihu

u: išč red Vs sko

žin je Dru ovan et ez km Jan : Dr. ičič

ed je Ben etija a km celic ” ja ka ins eljna van ž “Dru temkmeto

eta tern se a in a e la rk? rab čitk lep zajt rna po e in ite Va v ec n koč o zdra res ek rj p Za a vrtn ogosto a Z p i vi Tud

Namenje na † vsej ”—ā‹‹Ǩ

Za več informacij o dogodku kontaktirrajte na: T: 04 620 98 22 .eko www.ekodezela.si www odezela.si ela.si l i Za oglaševanje: T: 01 513 08 35

Letna naročnina 28,80€ Informacije Inf ormacije na: T: 04 820 98 40 E: nar narocnine@ekodezela.si rocnine@ek ocnine@ekodezela.si


2014 RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

1. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega 탑ivljenskega sloga Gornja Radgona 3. - 6. april 2014

1st International Fair of Sustainable Technologies and Green Lifestyle Gornja Radgona, Slovenia 3rd - 6th April 2014


PROGRAMSKI SVET PROGRAMME BOARD

Predsednica / President mag. Andreja Jerina Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

Člani / Members dr. Darja Piciga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS • Tomaž Remic Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS • Dragica Bac Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS • prof. dr. Franc Pohleven Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo • mag. Gregor Cerar Društvo DOVES - FEE SLOVENIA, Program Ekošola • dr. Špela Stres Institut Jožef Štefan • Stanka Dešnik Javni zavod Krajinski park Goričko • prof. dr. Andraž Legat Zavod za gradbeništvo Slovenije • Karel Lipič Zveza ekoloških gibanj Slovenije Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d. • Boris Nicolas Erjavec Pomurski sejem d.d. • Miran Mate Pomurski sejem d.d.


REEN, 1. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega stila privablja na Pomursko sejmišče v Gornji Radgoni od 3. do 6. aprila 2014 okoljsko najbolj ozaveščene gospodarstvenike, vladne in nevladne ustanove ter posameznike. Skupaj z njimi soustvarjamo nov model trajnostnega gospodarstva in družbe. Predstavljamo aplikacije znanosti za okolju prijazno proizvodnjo in zdravo bivanje. Izmenjujemo svoje znanje, izkušnje in izdelke za zeleno potrošnjo.

G

Ta zeleni sejem ponuja prenos znanosti v okolju prijazno proizvodnjo z novimi odkritji strokovnjakov Instituta Jožef Stefan in z B2B sestanki gospodarstvenikov, znanstvenikov in finančnih operatorjev. Z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za lesarstvo, predstavlja uporabne raziskave lesa kot enega najbolj trajnostnih materialov. Znanje uteleša s praktičnimi patenti in inovacijami v gradbeništvu, energetiki ter z novimi pristopi h gojenju rastlin. V prihodnost Slovenije se ozira z okoljskim posvetom Zelena Slovenija, učinkovita z viri ter lesnim posvetom Gradimo z naravo, v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Daje konkretne predloge za odpravljanje grajenih ovir za gibalno ovirane osebe s strokovnim posvetom v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odpira zelena delovna mesta in Evropsko zeleno pisarno na srečanjih v organizaciji Umanotere. Spodbuja mladostni zeleni optimizem s predstavitvijo Ekošol. V naravna obzorja prihodnosti se ozira z razstavo in posvetom Društva krajinskih arhitektov Slovenije. S pomočjo okoljskih svetovanj Zveze ekoloških gibanj Slovenije seli prizadevanja za varovanje okolja iz politike in znanosti tudi k posameznikom. Da je trajnostni razvoj najboljša poslovna priložnost in trajnostna potrošnja dolgoročno edina možnost za obstoj človeštva, dokazujejo razstavljeni električni avtomobili, prihod Eko relija, rokodelci, ponudba pripomočkov, avtohtonih semen in literature za bio vrtičkarstvo, zelene naprave za gospodinjstvo ter prodajna razstava Vitafit za zelen življenjski slog v soorganizaciji podjetja Etika. Iskrena hvala za dobro in prijetno sodelovanje vsem, ki sodelujete na sejmu GREEN. Naj bo trajnostno!

Pomurski sejem d.d. Predsednik uprave Janez Erjavec


REEN 1. International Fair of sustainable technologies and green lifestyle at the Pomurje exhibition grounds in Gornja Radgona, from 3. to 6. April 2014, attracts the most environmentally conscious business people, government and nongovernmental institutions as well as individuals. Together we co-create a new model of sustainable economy and society. We present scientific applications for environmentally friendly production and healthy lifestyle. For green consumption we exchange our own know-how, experience and products.

G

This Green Fair offers the transfer of know-how into environmentally friendly production with the new discoveries by experts from the Jozef Stefan Institute and the B2B meetings of businessmen, scientists and financial operators. The Biotechnical Faculty, Department of Wood Science and Technology, presents applied research of wood as one of the most sustainable materials. Knowledge manifests in practical patents and innovations in construction, energy and from new approaches to cultivating plants. With the environmental consultation Green Slovenia, Efficient Resources and the wood consultation Building with Nature, organized by the Ministry for Agriculture and the Environment the fair looks at Slovenia in the future. Concrete proposals for doing away with constructed obstacles for physically impaired people are given with a professional consultation organized by the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. Green jobs are opening and the European green office at meetings organized by Umanotera. Youthful optimism is promoted with presentations by Eco-schools. On the natural horizon the exhibition and consultation by the Society of Landscape Architects of Slovenia looks at the future. With the help of environmental consultancies the Association of Ecological Movements in Slovenia is shifting efforts to protect the environment from politics and science also to individuals. That sustainable development is the best business opportunity and long term sustainable consumption the only option for the existence of humanity, is proven by the exhibited electric cars, the coming Eco Rally, artisans, accessory offers, indigenous seeds and literature on organic gardening, green devices for households and sales exhibition Vitafit for a green lifestyle jointly organized by the enterprise Etika. To all who take part in the GREEN Fair our sincere thanks for your good and pleasant cooperation. . Let it be sustainable!

Pomurski sejem d.d. President of the Management Board Janez Erjavec


poštovani obiskovalci in razstavljavci, veseli me, da z odprtjem 1. mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga - sejma GREEN začenjamo novo poglavje ozaveščenega gospodarjenja in bivanja. Kot osrednjo temo tega sejma smo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje izbrali učinkovito rabo virov, ki predstavlja enega temeljnih razvojnih izzivov naše družbe. Ta tema tako zaradi blaženja okoljskih in podnebnih pritiskov, kot tudi zaradi gospodarskega potenciala, ki iz nje izhaja, igra že danes veliko vlogo, jutri pa bo ta vloga še večja.

S

Učinkovita raba virov je v ospredju skoraj vseh politik in aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Naravni viri, kot so voda, prst oz. tla, čist zrak, ekosistemske storitve, biotska raznovrstnost, minerali ter kovine, ki so bistveni za naše zdravje, kakovost življenja in osnovne potrebe, so omejeni, zaradi človekovih dejavnosti in njihovih globalnih posledic pa tudi zelo ogroženi. Rastoča uporaba naravnih virov že vodi v njihovo pomanjkanje in rast cen, kar ima negativen vpliv na družbo in gospodarsko dejavnost. Evropa, ki je za marsikatero surovino v veliki meri ali popolnoma odvisna od uvoza, ima tudi kot prostor, ki je gosto poseljen, pred sabo še posebno velik interes in izziv, da z vsemi naravnimi viri ravna učinkovito in jih čim manj zavrže. Kot vsaka omejitev, ki izhaja iz politike varstva okolja, pa tudi ta skriva nove priložnosti, potencial za nove dejavnosti in ustvarjanje (zelenih) delovnih mest. Če se teh priložnosti le dovolj zgodaj zavemo. Še zlasti velike možnosti za rast in zaposlovanje so v gradbeništvu, na področju upravljanja ekosistemov in virov, obnovljivih virov energije, ponovne uporabe in recikliranja. Kot ministrstvo, odgovorno za upravljanje z naravnimi viri, vidimo svojo vlogo v spodbujanju teh dejavnosti, in ravno zato smo kot osrednjo temo 1. sejma GREEN opredelili učinkovito rabo virov. V Sloveniji smo namreč glede snovne produktivnosti še neučinkoviti, saj za enoto ustvarjenega BDP porabimo več naravnih virov, kot je povprečje v EU, zaradi česar se z vidika konkurenčnosti dolgoročno postavljamo v izredno negotov položaj. Razlog za to je v premočni dediščini preživetega linearnega načina razmišljanja v gospodarstvu (izkoplji-naredi-uporabi-odloži). Razmišljati moramo o tem, kako vzpostaviti t.i. krožni ekonomski sistem, kjer bodo surovine krožile, kot snovi krožijo v naravi, ki ne pozna koncepta odpadka. Skozi uveljavitev krožnega ekonomskega sistema bomo korak bližje temu, da okoljska politika ne bo obravnavana kot dejavnik omejevanja rasti, ampak kot ključna razvojna priložnost za novo razvojno paradigmo. V okviru sejma GREEN bomo zato opravili prvi celoviti pregled potrebnih priprav za uveljavitev učinkovite rabe virov, potekale bodo tudi predstavitve podjetij, ki so v različnih fazah vključevanja v dejavnosti učinkovite rabe virov. Nenazadnje pa bo sejem pripomogel tudi k temu, da bomo sile združili vsi, ki smo na takšen ali drugačen način dejavni pri promoviranju okoljskih ciljev. Želim in verjamem, da bo prav vsakdo izmed nas iz »zelenega sejma« odšel vsaj za kanček bolj moder, kot je bil doslej.

Predsednica programskega sveta sejma GREEN mag. Andreja Jerina


ear visitors and exhibitors, I am glad that with the opening of the 1. International fair of sustainable technologies and green lifestyle, the GREEN Fair, we are beginning a new chapter of conscious management and residence. At the Ministry of Agriculture and Environment we selected as the main theme of this fair the efficient use of resources, which represents one of the main development challenges of our society. This theme, owing to the mitigation of environmental and climate pressures and because of the economic potential that derives from it, already plays a major role today and will continue to play an even greater role tomorrow.

D

Efficient use of resources is at the forefront of almost all the policies Environment. Natural resources, such as water, soil or ground, clean air, ecosystem services, biodiversity, minerals and metals, which are essential for our health, quality of life and basic needs, are limited due to human activities and their global consequences, and they are also endangered. The growing use of natural resources has led to their scarcity and price increases, which has a negative impact on society and economic activity. Europe, which for many raw materials is largely or completely dependent on imports, has also a space that is densely populated, and is facing great interest and challenges that all natural resources are handled efficiently and the minimum is discarded. Like any restrictions arising from environmental protection policies, there also hide new opportunities, potential for new activities and creation of (green) jobs; if we get to know about these opportunities early enough. A particularly high potential for growth and employment can be found in construction, in the field of management of ecosystems and resources, renewable energy resources, reuse and recycling. As the ministry responsible for the management of natural resources, we see our role in promoting these activities, and that is why as a central theme of 1. GREEN Fair we defined efficient use of resources. Namely, in Slovenia we regard material productivity still as ineffective, since for the unit of created GDP we use more natural resources than the average in the EU, which in terms of long-term competitiveness places us in an extremely uncertain situation. The reason for this is in the powerful heritage of an obsolete linear way of thinking in the economy (dig - make - use - put down). We need to think about how to set up the so-called circular economic system, where resources will circulate, like substances circulating in nature, which does not recognize the concept of waste. Through the implementation of the circular economic system we will be one step closer to the environmental policy not being treated as a factor limiting growth, but as a key development opportunity for a new development paradigm. Within the frame of the GREEN Fair we will therefore, conduct the first comprehensive overview of the necessary preparations for the effective use of resources; presentations will also be held by enterprises that are in various stages of involvement in the activities of the efficient use of resources. Finally, the trade fair will also contribute to the fact that we will all combine forces in one way or another, actively promoting environmental objectives. I wish and I believe that everyone will leave the "Green fair" at least a tiny bit wiser than they were before.

President of the GREEN Fair Programme Board Andreja Jerina


1 Splošne Informacije General Information • Strokovni in spremljajoči program Specialized and Accompanying Programme

2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

3 Načrti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces

4 Razstavni program Exhibition Programme

5 Kazalo Index

9


1 Splošne Informacije General Information • Strokovni in spremljajoči program Specialized and Accompanying Programme

11


INFORMACIJE IN PRIJAVE INFORMATION AND REGISTRATION

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona, Slovenija T: + 386 (0) 2 5642 100, F: + 386 (0) 2 5642 160 info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si PREDSEDNIK UPRAVE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD

Janez Erjavec

IZVRŠNA DIREKTORICA EXECUTIVE DIRECTOR

Mateja Jaklič

PROJEKTNI VODJA PROJECT MANAGER

Boris Nicolas Erjavec Miran Mate

STROKOVNI PROGRAM SPECIALIZED PROGRAMME

Vesna Komperšak

PREDSTAVNIŠTVA REPRESENTATIONS

Hrvaška / Croatia Manox d.o.o. Marjan Novak Pušćine, Čakovečka 79, 40305 Nedelišće T: / F: +385 40 895 196, T: +385 98 241 952 manox@manox.hr Madžarska / Hungary Ferenc Mázsa Béke utca 33, 8944 Sárhida T: / F: +36 92 461 255, T: + 36 20 353 6226 mazsa.ferenc@zelkanet.hu Slovaška / Slovakia Štefan Kunčak Plzenska 4, 83103 Bratislava 3 T: +421 2 442 567 15, +421 907 72 9407 F: +421 2 442 567 15 skuncak@gmail.com

12


STROKOVNI IN SPREMLJAJOČI PROGRAM Četrtek, 3. 4. 2014

9.30 - 14.30 / dvorana 2 Posvet: Zelena Slovenija, učinkovita z viri Progam posveta: 9.30 - 12.45 - Registracija udeležencev ob pravični kavi in čaju - Pozdrav gostitelja, Janez Erjavec, Pomurski sejem - Uvodni nagovor organizatorja, mag. Andreja Jerina, državna sekretarka, MKO - Evropa, gospodarna z viri, dr. Janez Potočnik, komisar za okolje (video nagovor) - Na poti do učinkovite rabe virov v Sloveniji - usmeritve in priložnosti v novem programskem obdobju, mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, MKO; Zgledi – primeri posameznih držav članic, mag. Alenka Burja, okoljska svetovalka - Alpski prostor – primer regionalnega sodelovanja; delo Alpske konvencije, Simona Vrevc, namestnica generalnega sekretarja Alpske konvencije; Predstavitev projekta Alpstar, Uroš Vajgl, namestnik generalne direktorice Direktorata za okolje, MKO - Načrtovanje okolju primernejših proizvodov (ekodizajn) v slovenskih proizvodnih podjetjih, dr. Gregor Radonjič, Ekonomsko poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru (TBC) - Potenciali za zelena delovna mesta v Evropi in Sloveniji, Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj - Z učenjem do učinkovite rabe virov, ddr. Barica Marentič Požarnik, vodilna strokovnjakinja na področju okoljske vzgoje in dr. Darja Piciga, MKO - Gospodarno z viri v slovenski kulturni tradiciji, dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije - Kako jim je uspelo in kaj načrtujejo? Trajnostne prakse in vizije slovenskih

podjetij in gospodarskih združenj 12.45 - 13.10 Odmor za kavo 13.10 - 14.30 Okrogla miza: Finančni ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe virov: - Uvodna prestavitev razvojne oz. finančne platforme Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Predstavitev okoljskih subvencij in spodbud s strani predstavnikov skladov (Eko sklad, »Ribniški sklad«, SPS, SID banka) - Razprava Oblikovanje zaključkov posveta Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

10.00 - 13.00 / dvorana 4 Konferenca: Travinje - zelena energija Po konferenci sledi demonstracija delovanja IFBB tehnologije - »Integrirana proizvodnja trdnega goriva in bioplina iz biomase« Organizator: Catro d.o.o. v okviru projekta Danubenergy

10.00 - 11.30 / dvorana 5 Predavanje: Certificiranje bioplastike v Sloveniji Organizator: Slopak d.o.o. v okviru projekta PLASTiCE

10.00 - 11.00 / Zeleni oder v hali B Vpliv nevzdrževanih kurilnih in dimnikarskih naprav na varstvo zraka, Bojan Brenčič, Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

11.00 - 11.30 / Zeleni oder v hali B Odpadki - bližnjica do zelenih delovnih mest, dr. Marinka Vovk, EKO - TCE d.o.o., Vojnik Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

13


11.30 - 12.00 / Zeleni oder v hali B Mobilna aplikacija 3R - več kot odpadki, Mihaela Koprivnik, Okoljsko raziskovalni zavod, Slovenske Konjice Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

12.00 - 12.45 / Zeleni oder v hali B Zelene tehnologije za mesta prihodnosti, dr. Tjaša Griessler Bulc in dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in UL, Zdravstvena fakulteta ter dr. Boris Kompare, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Organizator: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

13.00 - 15.00 / dvorana 3 5. srečanje koordinatorjev srednjih šol Organizator: Program EKOŠOLA

13.00 - 14.30 / Zeleni oder v hali B

Okrogla miza: Pomen in dosežki krajinske arhitekture pri reševanju razvojnih problemov v Sloveniji Moderatorka: mag. Jelka Hudoklin Organizator: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

14.30 - 15.15 / Zeleni oder v hali B Prednost je v povezovanju in spreminjanju navad: o poslovnem modelu eTRI Organizator: Razvojna zadruga eTRI

15.00 / dvorana 1 - Svečano odprtje Pomladnega sejma in sejma GREEN - Podelitev priznanj Znak kakovosti v graditeljstvu 2014, Gradbeni inštitut ZRMK - Podelitev 3. Saubermacherjeve okoljske nagrade 2014, Saubermacher Slovenija 15.15 - 16.00 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Inovativna trajnostna pridelava: Akvaponika = akvakultura + hidroponika Organizator: Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o.

16.00 - 18.00 / Zeleni oder v hali B Srečanje s pravično kavo, Rene Suša, Društvo Humanitas, Tine Čokl, ljubitelj in poznavalec kave in Živa Lopatič, pravična trgovina 3MUHE Organizator: Odjuga, pravičnotrgovinska zadruga z.b.o.

Petek, 4. 4. 2014

9.00 - 10.45 / Zeleni oder v hali B Skupaj izkoristimo priložnosti za zelena delovna mesta: seminar za lokalne skupnosti in podjetja, dr. Renata Karba in Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Organizator: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta

9.30 - 14.30 / dvorana 2 Posvet: Gradimo z naravo Progam posveta (moderator dr. Franc Pohleven): 9.30 - 12.35 - Registracija udeležencev - Pozdrav gostitelja in organizatorja, Janez Erjavec, Pomurski sejem in mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS - Stanje in trendi v gozdno lesnem sektorju, mag. Mitja Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije - Finančni ukrepi za spodbujanje gozdnih lesnih proizvodnih verig, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS (Program razvoja podeželja) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (Slovenski regionalno razvojni sklad)

14


- Umeščanje gozdnih lesnih verig v prostor, dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije - Les - gradivo prihodnosti, dr. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za lesarstvo - Bivališča naših prednikov - lesena hiša skozi čas, dr. Vito Hazler, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo - Konstrukcijski lesni kompoziti, dr. Milan Šernek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za lesarstvo - Križno lepljene lesene masivne plošče v sodobnem gradbeništvu, dr. Bruno Dujič, CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o. - Priložnosti za les v sodobni arhitekturi, Aleksander Saša Ostan, Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o. - Energija in nizkoenergijske stavbe - korak v smeri nizkoogljične družbe, dr. Vincenc Butala, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

12.35 - 13.00 Odmor za kavo 13.00 - 14.30 Okrogla miza: Sodobne lesene gradnje v Sloveniji (moderatorka dr. Manja Kitek Kuzman, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za lesarstvo) - uvodni nagovor: mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje - sodelujoči: GZS, OZS, predstavniki podjetji, pristojnih ministrstev, stroke, raziskovalnih in visokošolskih institucij, nevladnih organizacij

- predstavitev primerov dobrih praks (primeri trajnostne gradnje v Alpski regiji ipd) proizvajalcev hiš (z diskusijo in ogledom njihovih tehnologij ter projektov) - zeleno javno naročanje Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

9.30 - 12.30 / dvorana 4 B2B mednarodno srečanje podjetij s finančnimi operatorji, družbami tveganega kapitala ter bankami Srečanje bo organizirano v sklopu mednarodnega projekta Firemed. Organizator: Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan"

11.00 - 13.00 / Zeleni oder v hali B Posvet: Dostopnost grajenega okolja za funkcionalno ovirane osebe Program posveta: - Uvodni nagovor, Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, MDDSZ in Boris Šuštaršič, NSIOS Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije - Dostopna Slovenija – kje smo? Cveto Uršič, MDDSZ - Humaniziranje grajenega javnega okolja (predstavitev problematike odpravljanja ovir za gibalno ovirane osebe in graditve novih objektov po načelu univerzalnosti »oblikovanje za vse«), Matjaž Planinc, Zveza paraplegikov Slovenije - Pregled zakonodaje na področju zagotavljanja neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb, Pavli Koc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS - Investicijska politika bivalnega prostora brez ovir, Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad MOL - Primeri pozitivnih praktičnih izkušenj pri odpravljanju grajenih ovir, Slobodan Genov, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor in Klaus Dieter Požgan, Inštitut za trajnostni razvoj - Razprava z vključitvijo zainteresirane javnosti Organizator: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

13.30 - 14.00 / Zeleni oder v hali B Predstavitev projekta ReBirth – Odpadek je nekaj novega, mag. Jure Leben, Zavod za Gradbeništvo Slovenije Organizator: Zavod za gradbeništvo Slovenije

14.00 - 15.00 / Zeleni oder v hali B Evropska zelena pisarna – usposabljanje za ekomanagerje Organizatorja: Planet GV in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

15


15.00 - 16.00 / Zeleni oder v hali B Kako vpliva električni smog (sevanje) na ljudi in okolje, Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

16.00 - 18.00 / Zeleni oder v hali B Srečanje s pravično kavo, Rene Suša, Društvo Humanitas, Tine Čokl, ljubitelj in poznavalec kave in Živa Lopatič, pravična trgovina 3MUHE Organizator: Odjuga, pravičnotrgovinska zadruga z.b.o.

Sobota, 5. 4. 2014

DAN OBRTNIŠTVA IN PODJETNIŠTVA

9.00 - 9.20 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Zeoliti in mineralna gnojila Dora Poglej Valder

9.20 - 9.40 / Zeleni oder v hali B Predavanje o konoplji Luna studio

9.40 - 10.00 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Čudežna rastlina Aloa Arborescens Zavod IHM

10.00 - 10.30 / Zeleni oder v hali B Ustvarjamo okolja brez kemikalij, to je naš moto, to je naše poslanstvo ENJO, Alenka Kügerl s.p.

14.30 - 16.00 / Zeleni oder v hali B Okrogla miza: Od železne zavese do zelene vezi – European Greenbelt, dr. Johannes Gepp, Zveza za varstvo narave avstrijske Štajerske in Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

16.00 - 16.20 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Urbana permakultura Simona Trčak

16.20 - 16.40 / Zeleni oder v hali B Predstavitev grelnih panelov SUNLIFE Aleš Babič, Ekosen d.o.o.

16.40 - 17.00 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Etično oglaševanje in razvoj etične družbe Etika d.o.o.

17.00 - 18.00 / Zeleni oder v hali B Eko modna revija Vulcano Models


Nedelja, 6. 4. 2014

DAN OBRTNIŠTVA IN PODJETNIŠTVA

9.00 - 9.20 / Zeleni oder v hali B Predstavitev obnovitvene naravne kreme s polžjim ekstraktom za nego obraza in telesa Heliroyal plus

9.20 - 9.40 / Zeleni oder v hali B Predstavitev prehranskih dopolnil nove generacije Novval

9.40 - 10.00 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Vsak ima v sebi potencial za boljši jutri Iris Magajna, Društvo Pupillam

10.00 - 10.30 / Zeleni oder v hali B Predavanje: Novi izzivi na področju varstva okolja in zelena delovna mesta Ana Vovk Korže

10.30 - 11.00 / Zeleni oder v hali B Pristopi pri celoviti energetski prenovi hiše Valentin Odar, ENSVET

11.00 - 12.00 / dvorana 2 Predavanje: Etično oglaševanje in razvoj etične družbe Etika d.o.o.

13.30 - 14.00 / Zeleni oder v hali B Ustvarjamo okolja brez kemikalij, to je naš moto, to je naše poslanstvo ENJO, Alenka Kügerl s.p.

14.00 - 14.20 / Zeleni oder v hali B Predstavitev: Woody – Naravna zobna ščetka Jan Stajnko, Woody

14.20 - 14.40 / Zeleni oder v hali B Predstavitev: Zdravo kuhanje in Bioptron Zepter d.o.o.

14.40 - 15.00 / Zeleni oder v hali B Predavanje o inkontinenci Mateja Kržin, Simps's

15.00 - 15.30 / Zeleni oder v hali B Ekološko osveščamo mlade Mladinski center Gornja Radgona, Zavod Kultprotur

Organizator si pridržuje pravico do morebitne spremembe programa. Pokrovitelj Zelenega odra je podjetje Ekosen, d.o.o. Dogodek Vitafit v okviru sejma GREEN soorganizirata Pomurski sejem d.d. in podjetje za etično oglaševanje Etika d.o.o.

17


18


2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

19


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH

LIST OF EXHIBITORS GROUPED By EXHIBITION SPACE

Prostor Space

*

*

*

* *

*

*

* * * * * * *

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

B/826 AC-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija B/823 AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj, Slovenija ZB/2 Artkris, PrzybyŁa Krzystof, Poli Gojawiczyńskiej 4/5, PL-41-706 RUDA ŚLĄSKA, Poljska B/825 Avtoelektronika d.o.o., Slovenija / Zavod Zadihaj, Maribor B/824 Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija B/827 Boni-mat d.o.o., Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija B/831 Društvo DOVES - FEE Slovenia, Cesta solinarjev 4, SI-6320 Portorož - Portorose, Slovenija B/821 Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/813 Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski, Slovenija / Etika, d.o.o. B/813 Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski, Topole 52, SI-1234 Mengeš, Slovenija B/830 Društvo Planet Zemlja, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota B/800 DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o., Bratov Pihlar 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija B/813 Ecover Belgium, Belgija / Nutus trgovina d.o.o. B/818 Ecreator d.o.o., Slovenija / Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. B/813 Ekosen d.o.o., Razvanjska cesta 85, SI-2000 Maribor, Slovenija B/813 Ekosen d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. B/818 Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o., Gorenjesavska cesta 57, SI-4000 Kranj, Slovenija ZB/1 Energap - Energetska agencija za Podravje, Smetanova ulica 31, SI-2000 Maribor, Slovenija B/814 Enjo, Alenka Kügerl s.p., Meljska cesta 56, SI-2000 Maribor, Slovenija B/813 Enjo, Alenka Kügerl s.p., Slovenija / Etika, d.o.o. B/813 Etika, d.o.o., Kraljeviča Marka ul. 6, SI-2000 Maribor, Slovenija B/815a Floralis d.o.o., Šolska ulica 44, SI-2000 Maribor, Slovenija B/813 Georga d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. B/814 Georga d.o.o., Ul.bratov Babnik 44, SI-1117 Ljubljana, Slovenija B/801 GGE d.o.o., Slovenija / Gorenje, d.d. B/830 Gobarsko društvo Lisička Maribor, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota B/801 Gorenje Projekt d.o.o., Slovenija / Gorenje, d.d. B/801 Gorenje Solar, Gorenje d.d., Slovenija / Gorenje, d.d. B/801 Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje, Slovenija B/801 Indop, d.o.o., Slovenija / Gorenje, d.d. B/804 ING. KLAN d.o.o., Slovenija / ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R B/804 ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R, Linhartova 18, SI-2000 Maribor, Slovenija B/802 Institut Jožef Stefan, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/828 ISO-Span Baustoffwerk GmbH, Madling 177, A-5591 Ramingstein, Avstrija B/834 iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o., Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/832 JR Product d.o.o., Stegne 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 20


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

B/815c Lidija Čelofiga s.p., Rogoška cesta 41a, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija B/814 Natura Munus d.o.o., Majarjeva ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija * B/813 Natura Munus d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. * B/801 Nes, Slovenija / Gorenje, d.d. * B/813 Novi val d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. B/814 Novi val d.o.o., Spodnji Rudnik II 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * B/813 Nutus trgovina d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. B/813 Nutus trgovina d.o.o., Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor, Slovenija B/810 ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o., Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * B/830 Osnovna šola Kobilje, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ Črna na Koroškem, Vrtec Črna, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ I Murska Sobota, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ II Murska Sobota, Podružnica Krog, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ Mladika Ptuj, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ Negova, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. Goricah, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/825 Parkauto d.o.o., Slovenija / Zavod Zadihaj, Maribor B/805 Pavan ekologija d.o.o., Glagoljaška ul. 1c, SI-6000 Koper, Slovenija * B/833 PEC-Pomurski ekološki center, Slovenija / Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG B/815b Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o., Zbure 39, SI-8220 Šmarješke Toplice, Slovenija B/812 Razvojna zadruga eTRI, Industrijska ulica 2, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija B/809 Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja LRF za Pomurje, Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Slovenija B/807 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, SI-1310 Ribnica, Slovenija B/822 Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/814 SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin, Slovenija * B/813 SIMPS'S d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. B/806 Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/816 Snopje d.o.o., Babinska cesta 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija B/832 Soča - oprema, d.o.o., Linhartova cesta 49a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z1/1010 Solarfocus GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr, Avstrija B/815 Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija B/814 STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p., Gosposvetska cesta 84, SI-2000 Maribor, Slovenija * B/813 STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p., Slovenija / Etika, d.o.o. B/819 Stomatološka poliklinika Rident, F. Čandeka 39, HR-51000 Rijeka, Hrvaška B/814 Studio Luna Laura Marinšek s.p., Kotna ulica 19, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * B/813 Studio Luna Laura Marinšek s.p., Slovenija / Etika, d.o.o. B/834 Tiskaj Zeleno, Slovenija B/820 Tosama d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, SI-1230 Domžale, Slovenija * B/825 TTD Sistemi d.d., Slovenija / Zavod Zadihaj, Maribor B/829 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/313 Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško, Slovenija ZB/1 21


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-Exhibitor

* A2/313 Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Slovenija / Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo * ZB/1 A2/313 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija * A2/313 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija / Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko * ZB/1 A2/313 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija ZB/1 B/803 URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o., Vodnikova ulica 7, SI-3310 Žalec, Slovenija * B/810 Ustanova Umanotera - slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenija / ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o. A2/313 Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, SI-2250 Ptuj, Slovenija A2/313 Visoka šola za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija A2/313 Visoka šola za varstvo okolja, Trg Mladosti 2, SI-3320 Velenje, Slovenija * B/830 Vrtec Lendava - Lendvai Ovoda, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota * B/830 Vrtec Manka Gornja Radgona, Slovenija / Zavod Vista Murska Sobota B/814 Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje, Mariborska c. 86, SI-3000 Celje, Slovenija * B/813 Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje, Slovenija / Etika, d.o.o. B/808 Zavod Marianum Veržej - Center DUO, Puščenjakova 1, SI-9241 Veržej, Slovenija B/830 Zavod Vista Murska Sobota, Lendavska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija B/817 Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/825 Zavod Zadihaj, Maribor, Betnavska cesta 122, SI-2000 Maribor, Slovenija B/814 Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija * B/813 Zepter Slovenica d.o.o., Slovenija / Etika, d.o.o. * B/813 Ziaja Ltd, Poljska / Nutus trgovina d.o.o. B/833 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

22


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO DEJAVNOSTIH

LIST OF EXHIBITORS GROUPED By ACTIVITy

ZELENE TEHNOLOGIJE INOVACIJE IN VIZIJE ZELENA POTROŠNJA IN ŽIVLJENJSKI SLOG ZELENA ENERGIJA ZELENA MOBILNOST ZELENA ELEKTRONIKA IN INFORMATIKA ZELENE INDUSTRIJE ZELENA OBRT IN PODJETNIŠTVO DOM TRAJNOSTNO GRADBENIŠTVO VAROVANJE OKOLJA ZELENI URBANIZEM ZELENA MEDICINA ZDRAVO DELOVNO OKOLJE DRUGO INŠTITUCIJE

24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26

GREEN TECHNOLOGIES INNOVATIONS AND VISIONS GREEN CONSUMPTION AND LIFE STYLE GREEN ENERGY GREEN MOBILITY GREEN ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY GREEN INDUSTRY GREEN TRADE AND ENTREPRENEURSHIP HOME SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL PROTECTION GREEN URBANISM GREEN MEDICINE HEATHLY WORKING ENVIRONMENT OTHER INSTITUTIONS

24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26

23


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

ZELENE TEHNOLOGIJE GREEN TECHNOLOGIES Boni-mat d.o.o. DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Ekosen d.o.o. Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Gorenje, d.d. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Pavan ekologija d.o.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Razvojna zadruga eTRI Slopak d.o.o. Snopje d.o.o. Solarfocus GmbH Tiskaj Zeleno Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod za gradbeništvo Slovenije Zavod Zadihaj, Maribor Zepter Slovenica d.o.o.

Georga d.o.o. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. JR Product d.o.o. Lidija Čelofiga s.p. Natura Munus d.o.o. Novi val d.o.o. Nutus trgovina d.o.o. ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Rokodelski center Ribnica Soča - oprema, d.o.o. Soven d.o.o. STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p. Studio Luna Laura Marinšek s.p. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje Zavod Zadihaj, Maribor Zepter Slovenica d.o.o. Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG Zeleni izdelki Green products Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. Etika, d.o.o. Floralis d.o.o. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Natura Munus d.o.o. Nutus trgovina d.o.o. ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Rokodelski center Ribnica Soven d.o.o. Studio Luna Laura Marinšek s.p. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje

INOVACIJE IN VIZIJE INNOVATIONS AND VISIONS Boni-mat d.o.o. DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Ekosen d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Enjo, Alenka Kügerl s.p. Gorenje, d.d. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Pavan ekologija d.o.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Razvojna zadruga eTRI Slopak d.o.o. Snopje d.o.o. Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod Zadihaj, Maribor

Zeleni design Green design ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Rokodelski center Ribnica Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o.

ZELENA POTROŠNJA IN ŽIVLJENJSKI SLOG GREEN CONSUMPTION AND LIFE STYLE Artkris, PrzybyŁa Krzystof Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Enjo, Alenka Kügerl s.p. Etika, d.o.o. Floralis d.o.o.

Zelena prehrana Green Food Etika, d.o.o. Floralis d.o.o. Georga d.o.o. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Lidija Čelofiga s.p.

24


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Novi val d.o.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Rokodelski center Ribnica Studio Luna Laura Marinšek s.p.

Hidroenergija Hydro energy Gorenje, d.d. Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Naravna kozmetika Natural cosmetics Etika, d.o.o. Georga d.o.o. Nutus trgovina d.o.o. STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p. Studio Luna Laura Marinšek s.p.

Biomasa Biomass Gorenje, d.d. iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Solarfocus GmbH Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

Trajnostna oblačila Sustainable clothing Etika, d.o.o. Soven d.o.o.

ZELENA MOBILNOST GREEN MOBILITY AC-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o. AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o Boni-mat d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje JR Product d.o.o. Soča - oprema, d.o.o. Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Zavod Zadihaj, Maribor

Zeleni električni aparati in naprave Green electric appliances and devices DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. JR Product d.o.o. Soča - oprema, d.o.o. URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod Zadihaj, Maribor

ZELENA ELEKTRONIKA IN INFORMATIKA GREEN ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY Energap - Energetska agencija za Podravje iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o.

ZELENA ENERGIJA GREEN ENERGY Boni-mat d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Gorenje, d.d. iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Solarfocus GmbH Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod Zadihaj, Maribor

ZELENE INDUSTRIJE GREEN INDUSTRY Boni-mat d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Pavan ekologija d.o.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Slopak d.o.o. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod za gradbeništvo Slovenije

Energija sonca, vetra in geotermalna energija Solar energy, wind and geothermal energy Gorenje, d.d. Solarfocus GmbH Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod Zadihaj, Maribor

ZELENA OBRT IN PODJETNIŠTVO GREEN TRADE AND ENTREPRENEURSHIP Artkris, PrzybyŁa Krzystof Boni-mat d.o.o. Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Etika, d.o.o. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o.

Gorivne celice Fuel cells Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Plin Gas Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Zavod Zadihaj, Maribor

25


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Rokodelski center Ribnica Soven d.o.o. Studio Luna Laura Marinšek s.p. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZELENI URBANIZEM GREEN URBANISM Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) Energap - Energetska agencija za Podravje Zavod za gradbeništvo Slovenije

DOM HOME Artkris, PrzybyŁa Krzystof Boni-mat d.o.o. DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje Etika, d.o.o. Gorenje, d.d. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R ISO-Span Baustoffwerk GmbH iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Rokodelski center Ribnica Semenarna Ljubljana, d.d. Snopje d.o.o. Solarfocus GmbH Tosama d.d. Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZELENA MEDICINA GREEN MEDICINE SIMPS'S d.o.o. Soča - oprema, d.o.o. STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p. Zepter Slovenica d.o.o.

ZDRAVO DELOVNO OKOLJE HEATHLY WORKING ENVIRONMENT ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Razvojna zadruga eTRI URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o.

DRUGO OTHER Društvo DOVES - FEE Slovenia Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) Institut Jožef Stefan Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja - LRF za Pomurje Slopak d.o.o. Stomatološka poliklinika Rident Tosama d.d.

TRAJNOSTNO GRADBENIŠTVO SUSTAINABLE CONSTRUCTION DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R ISO-Span Baustoffwerk GmbH Pavan ekologija d.o.o. Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. Snopje d.o.o. Soven d.o.o. URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod za gradbeništvo Slovenije

INŠTITUCIJE INSTITUTIONS Društvo DOVES - FEE Slovenia Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) Energap - Energetska agencija za Podravje ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R Institut Jožef Stefan Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja - LRF za Pomurje Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Visoka šola na Ptuju Visoka šola za tehnologijo polimerov Visoka šola za varstvo okolja Zavod za gradbeništvo Slovenije Zavod Zadihaj, Maribor Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

VAROVANJE OKOLJA ENVIRONMENTAL PROTECTION Boni-mat d.o.o. Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Energap - Energetska agencija za Podravje iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Pavan ekologija d.o.o. Razvojna zadruga eTRI Snopje d.o.o. Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. Zavod za gradbeništvo Slovenije Zavod Zadihaj, Maribor Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

26


3 NaÄ?rti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces


NAČRT RAZSTAVIŠČA PLAN OF THE FAIRGROUND

1 - 5

uprava sejma Trade Fair Administration recepcija Reception Desk tiskovno središče Press Centre dvorane za posvete Conference Room

B

28

sejemski radio Trade Fair Radio gostinstvo Restaurants bankomat Cash Dispenser vhod-izhod Entry - Exit


PROGRAM PO PROSTORIH PROGRAMME By EXHIBITION SPACES

Hala A - načrtovanje in projektiranje - stavbe in inženirski objekti - obnove, sanacije in posodobitve - gradbeni elementi in materiali - gradbena oprema, stroji in orodja - kritine, - stavbno pohištvo, - parketi - energijsko varčne hiše - Znak kakovosti v graditeljstvu 2014, predstavitev nagrajencev - biomasa - toplotne črpalke - sončna energija - geotermalna energija - kotli za ogrevanje, zalogovniki - oprema za ogrevanje in hlajenje - kamini, kamen - materiali za gradnjo energetsko varčnih hiš - energetska svetovanja, -- gradbena svetovanja - razstava “Čar lesa”

Hall A - Planning and developing - Construction and civil engineering - Renovation, restoration and modernisation - Building elements and materials - Building equipment, machines and tools - Roof coverings, - Doors and windows - Parquet floors - Energy-saving houses - Construction Quality Awards 2014, presentation of the award-winners - Biomass - Heatpumps - Solar energy - Geothermal energy - Boilers, storage water heaters - Heating and cooling equipment - Fireplaces, stone - Building materials for energy-saving houses - Advice on energy and construction issues - Exhibition on the fascination of wood

Hala B - inovacije v gradbeništvu - inovacije v energetiki - električna vozila, - rokodelstvo - prodajna razstava Vitafit - lesni izdelki - gospodinjski aparati - semena, - bio prehrana - oprema za vrt in okolico - 3D tiskanje - oprema za gibalno ovirane, - svetovanja, - Zeleni oder

Hall B - Construction innovations - Energy innovations - Electric vehicles, - Handicraft - Sales exhibition Vitafit - Wood products - Household appliances - Seeds, - Organic food - Gardening and garden equipment - 3D printing - Equipment for persons with reduced mobility - Consulting, - Green stage

Zunanji prostor - gradbena mehanizacija in oprema - transportna oprema - čistilne naprave - komunalna oprema - ogrevalna tehnika, agregati - sončna energija - urejanje okolice, urbana oprema - cestna signalizacija in vzdrževanje - gostinstvo

Outdoor space - Construction machines and equipment - Transport equipment - Purification plants - Municipal equipment - Heating technology, aggregates - Solar energy - Landscaping, urban equipment - Road signalization and maintenance - Restaurants

Hall A1 - Roof coverings - Purification plants, - Landscaping - Machines and tools - Municipal equipment

Hala A1 - kritine - čistilne naprave, - urejanje okolice - stroji in oprema - komunalna oprema

Hall A2 - Small businesses, - Concrete products - Slovenian construction schools - Presentation of craft professions - Trade Alley * Presentation of the regional Chambers of Crafts and Small Business of Pomurje * Workshops and demonstrations of the activities of the Sections of construction of the regional Chambers of Crafts and Small Business of Pomurje * Demonstration of roofing and plumbing activities * National Championship of young plumbers and roofers, 3rd and 4th April * Primary school competition in construction skills, 4th April * Competition of the Construction schools in floor tiling, 4th April

Hala A2 - obrtniška dela - betonska galanterija - slovenske gradbene šole - predstavitev obrtnih poklicev - Obrtniška ulica * predstavitev območnih obrtno-podjetniških zbornic Pomurja z obrtniki in podjetniki * delavnice in predstavitve gradbenih sekcij ter obrtnikov in podjetnikov Območnih obrtno- podjetniških zbornic Pomurja * prikaz krovskih in kleparskih del - tekmovanja * državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev / 3. in 4. 4. * tekmovanje osnovnošolcev v graditeljskih spretnostih / 4. 4. * tekmovanje dijakov srednjih gradbenih šol v polaganju keramike / 4. 4.

Conference rooms 1, 2, 3, 4, 5 - Conferences, round table discussions

Dvorane 1, 2, 3, 4, 5 - strokovni posveti, okrogle mize

29


HALA B HALL B

30


817 818

800 801 802 803 804

DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o. Gorenje, d.d. Institut Jožef Stefan URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o. ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R 805 Pavan ekologija d.o.o. 806 Slopak d.o.o. 807 Rokodelski center Ribnica 808 Zavod Marianum Veržej - Center DUO 809 Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja - LRF za Pomurje 810 ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o. 812 Razvojna zadruga eTRI 813 Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski 813 Ekosen d.o.o. 813 Etika, d.o.o. 813 Nutus trgovina d.o.o. 814 Enjo, Alenka Kügerl s.p. 814 Georga d.o.o. 814 Natura Munus d.o.o. 814 Novi val d.o.o. 814 SIMPS'S d.o.o. 814 STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p. 814 Studio Luna Laura Marinšek s.p. 814 Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje 814 Zepter Slovenica d.o.o. 815 Soven d.o.o. 815a Floralis d.o.o. 815b Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. 815c Lidija Čelofiga s.p. 816 Snopje d.o.o.

819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 832 833 834 834

Zavod za gradbeništvo Slovenije Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o. Stomatološka poliklinika Rident Tosama d.d. Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) Semenarna Ljubljana, d.d. AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o Zavod Zadihaj, Maribor AC-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o. Boni-mat d.o.o. ISO-Span Baustoffwerk GmbH Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo Zavod Vista Murska Sobota Društvo DOVES - FEE Slovenia JR Product d.o.o. Soča - oprema, d.o.o. Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o. Tiskaj Zeleno

ZB/1 Energap - Energetska agencija za Podravje ZB/1 Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko ZB/1 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo ZB/2 Artkris, PrzybyŁa Krzystof

31


HALA A2 HALL A2

313 313 313

313 313 313

Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

32

Visoka šola na Ptuju Visoka šola za tehnologijo polimerov Visoka šola za varstvo okolja


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z1 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z1

1010 Solarfocus GmbH

33


34


4 Razstavni program Exhibition Programme


AC-PROFEKT, PRODAJA IN SERVIS VOZIL d.o.o. B/826 Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/530 1642, Fax: 02/530 1620 bernarda.maucec@ac-p.si www.peugeot-ms.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Peugeot Slovenija, Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana Električno vozilo Peugeot iON P 308 eHdi - blue Hdi Electric vehicle Peugeot iON P 308 eHdi - blue Hdi

AH FURMAN SERVIS IN PRODAJA PETER FURMAN s.p. B/823 Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/788 5477, Fax: 02/782 7611 prodaja@ah-furman.si Prodaja in servis vozil Toyota. Razstava priključnega (plug in) hibridnga vozila Prius in hibridnega Aurisa TS. Predelava vozil na plin Sales and service of Toyota vehicles. Exhibition connection (plug in) hybrid vehicle Prius and hybrid Auris TS. Converting vehicles from petrol to gas

ARTKRIS, PRZyByŁA KRZySTOF ZB/2 Poli Gojawiczyńskiej 4/5, PL-41-706 RUDA ŚLĄSKA Tel.: 0048 79/261 7222 artkris1@o2.pl Kovinski okraski - vrtni, moderne slike Metal ornaments - garden, modern paintings

AVTOHIŠA KOLMANIČ & DOKL d.o.o B/824 Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Tel.: 02/530 4620, Fax: 02/530 4659 info@kolmanic-dokl.si www.kolmanic-dokl.si Opel Ampera Opel Ampera

BONI-MAT d.o.o. B/827 Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/526 1414, Fax: 02/526 1415 info@boni-mat.si www.boni-mat.si Vertikalni rastni sistem (hidro/aero), električni Trike (družinsko in hobi električno vozilo) Vertical growing system (hydro/aero), electric Trike (family and hobby electric vehicle) 36


DRUŠTVO DOVES - FEE SLOVENIA B/831 Cesta solinarjev 4, SI-6320 Portorož - Portorose Tel.: 05/995 5550 info@ekosola.si www.ekosola.si Predstavitev programa Ekošola in predstavitev primerov dobrih praks slovenskih ekošol Presentation of the Eco-School program and presentation of examples of good practice in Slovenian Eco-Schools

DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE (DKAS) B/821 Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija info@dkas.si www.dkas.si DKAS-je ob 20. letnici svojega delovanja in ob 40. letnici krajinska politike Slovenije, na katerih je potekala tudi projekcija plakatov z razstave Krajinska politika Slovenije. Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji pokazati, da je s kakovostnim in prizadevnim strokovnim delom mogoče dosegati boljše prostorske rešitve. Razstava želi v času pričakovnih sprememb okoljske in prostorske zakonodaje prispevati k povečanju zavedanja o nujnosti vzpostavitve učinkovite krajinske politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, s katerimi se člani društva in drugo prostorski načrtovalci srečujemo v stroki The Slovenian Association of Landscape Architects DKAS on the occasion of its 20. anniversary of operation and on the 40. anniversary of the landscape policy of Slovenia, during which there was also a projection of posters from the exhibition Landscape Policy of Slovenia. The purpose of the exhibition is an example of good practice in the field of landscaping in Slovenia, to show that the quality and diligent professional work can achieve better spatial solutions. The exhibition seeks during the time of expected changes in environmental and planning legislation to help increase awareness of the necessity to create an effective landscape policy in Slovenia and to find solutions to problems which members of the Association and other spatial planners face in the profession

DRUŠTVO OBSIDIJAN, ZA POMOČ LJUDEM V STISKI B/813 Topole 52, SI-1234 Mengeš, Slovenija Tel.: 031/647 622, matejaspice@gmail.com www.dajnaprejinpodarisonce.si Predstavitev dobrodelne kampanije "Daj naprej in podari sonce", ter prodaja vrečk od katerih gredo vsa sredstva v dobrodelni namen Presentation of the charity campaign "Daj naprej in podari sonce" (Pass on and donate the sun), and the sale of bags from which all funds go to charity 37


DUKIN, RAZVOJ EKOLOŠKE OPREME d.o.o. B/800 Bratov Pihlar 2, SI-9240 Ljutomer Tel.: 059/100 150 info@dukin.eu www.dukin.si HideOUT - skriti podzemni koši za odpadke so novost na trgu. Polepšajmo okolico, onemogočimo vandalizem ter povečajmo stopnjo udobja. StyleOUT - zunanji dizajnerski sistemi za koše za odpadke, polepšajo okolico ter varujejo pred vremenskimi vplivi, kakor tudi onemogočajo dostop do košev tretjim osebam. Stiskalnice za odpadno embalažo ter karton/papir v različnih izvedbah - zmanjšajo stroške odvoza odpadkov v industriji, profesionalnih kuhinjah in gospodinjstvih. HideOUT - hidden underground waste bins are new to the market. We embellish the surroundings, prevent vandalism and increase the level of comfort. StyleOUT external designer system for waste, beautify the environment and safeguard against weather impacts, as well as preventing access to bins by third parties. Presses for waste packaging and cardboard and paper in various configurations; thus reducing the cost of waste disposal in industry, professional kitchens and households.

EKOSEN d.o.o. B/813 Razvanjska cesta 85, SI-2000 Maribor Tel.: 02/620 8199 info@ekosen.si www.ekosen.si Podjetje EKOSEN nudi izdelke, ki omogočajo gospodinjstvu prihranek pri ogrevanju. Ogrevanje za vsako družino, posameznika ali podjetje predstavlja najvišji bivalni strošek, ki ga z IR grelnimi paneli Sunlife in drugimi našimi inovativnimi varčnimi produkti lahko znižamo z občutno manjšimi vložki in nižjo amortizacijo, saj IR grelni paneli ne potrebujejo vzdrževanja in imajo 10-letno garancijo. Predstavili bomo tudi brezžične termostate in barvo Thermosun. The enterprise EKOSEN offers products that enable household savings in heating. Heating for every family, individual or company represents the highest cost of living, which with Sunlife IR heating panels and our other innovative energy-saving products can be reduced significantly with fewer inputs and lower depreciation as infrared heating panels require no maintenance and have a 10-year warranty. We will also present wireless thermostats and colour Thermosun.

ELEON DRUžBA ZA KULTURO BIVANJA V SOžITJU Z NARAVO d.o.o. B/818 Gorenjesavska cesta 57, SI-4000 Kranj info@eleon.si www.kompostniki.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ecreator d.o.o., Kranj, Slovenija Eleon d.o.o. - predstavlja hišne kompostnike Gaja in samokompostirne naprave Big Hanna ter novost Norasystem, ki omogoča nevtralizacijo neprijetnih vonjav na mestih kot so kompostarne ali drugi prostori. Ecreator d.o.o. - predstavlja zeleno podjetništvo. Glavna značilnost je on line aplikacija za elektronsko poslovanje za eRačunovodstvo, eTrgovino, optimizacije, kadrovsko asistenco in druge poslovne procese na enem mestu Eleon d.o.o. - presents the home composter Gaja and self-composting device Big Hanna and the addition Norasystem, which enables neutralizing of unpleasant odours in places producing compost or other spaces. Ecreator d.o.o. - Is a green business. The main feature is the on-line application for e-commerce for e-Accountancy, e-Shop, optimization, staffing assistance and other business processes in one place 38


ENERGAP - ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE ZB/1 Smetanova ulica 31, SI-2000 Maribor Tel.: 02/234 23 60, Fax: 02/234 2361 info@energap.si www.energap.si Akcija 1 tona CO2 Action 1 tonne of CO2

ENJO, ALENKA KüGERL s.p. B/814 Meljska cesta 56, SI-2000 Maribor Tel.: 041/471 061 info@enjo.si www.enjo.si Za varno in varčno čiščenje, ki podaljša življenjsko dobo vseh površin potrebujemo vlakna ENJO in malo vode. Ljudje z našo podporo najdejo pot, način in sredstva za ustvarjanje okolja brez kemikalij. Metoda Enjo, ki jo predstavljamo in treniramo spreminja navade pri čiščenju. Pripravimo se na trajnostno naravno čiščenje in pazimo na okolje, na zdravje, na naše otroke in na naslednje generacija. Skupaj nam lahko uspe. For safe and efficient cleaning, which prolongs the life of all the areas we need ENJO fibre and a little water. People with our support find their way, ways and means to create an environment free of chemicals. The Enjo method that we present and train changes cleaning habits. We preparing for sustainable natural cleaning and care for the environment, health, our children and the next generation. Together we can do it.

ETIKA, d.o.o. B/813 Kraljeviča Marka ul. 6, SI-2000 Maribor Tel.: 041/710 277 miro.mihec@etika.si www.etika.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Društvo Obsidijan, Mengeš, Slovenija Ekosen d.o.o., Maribor, Slovenija Enjo, Alenka Kügerl s.p., Maribor, Slovenija Georga d.o.o., Ljubljana, Slovenija Natura Munus d.o.o., Maribor, Slovenija Novi val d.o.o., Ljubljana, Slovenija Nutus trgovina d.o.o., Maribor, Slovenija SIMPS'S d.o.o., Trzin, Slovenija Stiria - Alenka Arko Hočevar s.p., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor Studio Luna Laura Marinšek s.p., Murska Sobota, Slovenija Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje, Celje, Slovenija Zepter Slovenica d.o.o., Slovenj Gradec, Slovenija Etika - promocija trajnostnih izdelkov, storitev in projektov (etično oglaševanje). Vitafit - portal za zdravo in aktivno življenje. Dogodek Vitafit v okviru sejma GREEN soorganizirata Pomurski sejem d.d. in podjetje za etično oglaševanje Etika d.o.o. Ethics - the promotion of sustainable products, services and projects (ethical advertising). Vitafit - the portal for a healthy and active life. The event Vitafit is being organized by Pomurski sejem d.d. and the company for ethical advertising Etika d.o.o. 39


FLORALIS d.o.o. B/815a Šolska ulica 44, SI-2000 Maribor Tel.: 05/912 0502, Fax: 05/912 0503 info@sealand.si www.sealandbirk.com Sealand Birk - 100% organski brezov drevesni sok Sealand Birk - 100% organic birch sap

GEORGA d.o.o. B/814 Ul.bratov Babnik 44, SI-1117 Ljubljana Tel.: 06/813 9607, Fax: 01/507 1783 info@heliroyalgolica.eu www.heliroyalgolica.eu Heliroyal plus - naravna obnovitvena nega s polžjim ekstraktom za nego obraza in telesa Heliroyal plus - natural revival treatment with snail extract for face and body care

GORENJE, d.d. B/801 gospodinjski aparati Partizanska 12, SI-3503 Velenje, Slovenija Tel.: 03/899 1324, Fax: 03/899 2976 info@gorenje.com www.gorenje.com/solar/si Sorazstavljavec / Co-exhibitor GGE d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Slovenija Gorenje Projekt d.o.o., Velenje, Slovenija Gorenje Solar, Gorenje d.d., Velenje, Slovenija Indop, d.o.o., Šoštanj, Slovenija Nes, Velenje, Slovenija Gorenje Solar - Avtonomni sistem sončne elektrarne, vzdrževanje sončnih elektrarn; Indop - Kogeneracija na plin; Gorenje Projekt - Kogeneracija na lesno biomaso; GGE - storitve na področju energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov energije; NES - toplotna črpalka Aerogor Gorenje Solar - Autonomous solar power plant system, maintenance of solar power plants; Indop - Cogeneration gas; Gorenje Project - Cogeneration Biomass; GGE services in the field of energy efficiency and use of renewable energy sources; NES heat pump Aerogor 40


ING.KLAN d.o.o., PE TEHNOLOGIJA R&R B/804 Linhartova 18, SI-2000 Maribor Tel.: 041/655 417, Fax: 02/332 899 klanecek@ingklan.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor ING. KLAN d.o.o., Maribor, Slovenija Svetovni patent P-201 100011 (tehnološki sistem bio tehnologije); EU patent P-201 100012 (tehnološki sistem bio apnene malte); EU tehnološki sistem (zdravilne apnene bio barve in izravnalne mase); Makete izumov in experimenti bio tehnologije; Nano tehnologija World Patent P-201 100011 (bio technology technological system), and the EU patent P-201 100012 (technological system of bio-lime mortar), the EU's technological system (active lime organic dyes and levelling compounds); Models of inventions and experiment bio-technology, Nano technology

INSTITUT JOžEF STEFAN B/802 Jamova 39, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/477 3224 luka.gruden@ijs.si www.ijs.si Novi sevi industrijskih kvasovk za proizvodnjo biogoriv in bio-produktov, informacijske tehnologije za podporo zmanjševanja porabe energije in izboljšanja procesov proizvodnje New industrial yeast strains for the production of biofuels and bio-products, information technology for the support of reducing energy consumption and improving production of processes

ISO-SPAN BAUSTOFFwERK GmbH B/828 Madling 177, A-5591 Ramingstein, Avstrija Tel.: 0043 64/75 2510, Fax: 0043 64/752 5119 info@isospan.at www.isospan.eu Na sejmu predstavljamo detajle nizko energetske gradnje na osnovi ekološkega zidaka ISOSPAN, ki je mešanica lesa in cementa. Nudi nam masivno gradnjo s pogoji življenja v leseni hiši. Spremljajoče zadeve so preprečevanje izgob in stavbno pohištvo At the fair we present the details of low energy building based on the ecological bricks ISOSPAN, which are made of a mixture of wood and cement. It offers massive building with the conditions of life in a wooden house. Accompanying issues are preventing loss and joinery 41


ITEHLAB, INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, d.o.o. B/834 Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana Tel.: 031/301 899 info@itehlab.si www.itehlab.si Predstavitev lastnega 3D tiskalinika SiQoS 3D inovator, biorazgradljivih materialov s katerimi se lahko tiska, načina kreiranja poljubnih izdelkov in primeri uporabnih natisnjenih izdelkov Presentation of own 3D printer SiQoS 3D innovator, biodegradable materials with which one can print, the way of creating any articles and examples of useful printed products

JR PRODUCT d.o.o. B/832 Stegne 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/511 4482, Fax: 01/511 4483 jr.product@amis.net www.jr-product.si Stopniščni vzpenjalnik Stair climbers

LIDIJA ČELOFIGA s.p. B/815c Rogoška cesta 41a, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija Tel.: 040/959 695, vasjaveldin@gmail.com Ukvarjamo se s proizvodnjo žganih pijač ter proizvodnjo konopljinega olja. Prvi v Sloveniji na tržišče ponujamo Cannaby - konopljin liker, ter Haselnussgeist lešnikovo žganje. Ponujamo tudi sveže konopoljino olje We are engaged in the production of brandies and spirits and production of hemp oil. First on the market in Slovenia to offer Cannaby - Hemp liqueur and Haselnussgeist - hazelnut brandy. We also offer fresh hemp oil.

NATURA MUNUS d.o.o. B/814 Majarjeva ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 070/845 422, www.woody.si Naravna zobna ščetka Woody, za učinkovito ustno higieno ter zaščito zob ne potrebuje zobne paste in ustne vode Natural toothbrush Woody, for effective oral hygiene and tooth protection, does not need toothpaste and mouthwash 42


NOVI VAL d.o.o. B/814 Spodnji Rudnik II 21, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/320 7756, Fax: 01/320 7757 info@novival.si www.vitabiotics.si Vitabiotics - vrhunska prehranska dopolnila Vitabiotics - superb food supplements

NUTUS TRGOVINA d.o.o. B/813 Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor Tel.: 02/429 6009, Fax: 02/429 6080 nutus@nutus.si www.trgovina.nutus.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ecover Belgium, Malle, Belgija Ziaja Ltd, Gdańsk, Poljska Ecover - največji evropski proizvajalec ekoloških detergentov in čistil. Ziaja - poljski proizvajalec kozmetike na osnovi naravnih surovin kot so olive in kokosovo maslo Ecover - is Europe's largest producer of ecological detergents and cleansing agents. Ziaja - Polish manufacturer of cosmetics based on natural raw materials such as olives and coconut butter

ODJUGA, PRAVIČNO-TGOVINSKA ZADRUGA, z.b.o. B/810 Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/421 0715 info@odjuga.si www.odjuga.si; www.3muhe.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ustanova Umanotera - slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana, Slovenija Izdelki narejeni po načelih in v sistemu pravične trgovine. Med njimi so prehranski izdelki (kava, sladkor, kakav, čaj...) s certifikatom pravične trgovine (FLO) in ekološkim certifikatom, ter ročno narejeni unikatni izdelki Products made according to the principles and in the system of fair trade. Among them are food products (coffee, sugar, cocoa, tea ...) certified by fair trade international (FLO) and organic certificate, as well as hand-made unique products

PAVAN EKOLOGIJA d.o.o. B/805 Glagoljaška ul. 1c, SI-6000 Koper Tel.: 051/359 659 info@pavan-ekologija.com www.pavan-ekologija.com Čistilne naprave za industrijske in meteorne odpadne vode Waste water treatment plants for industrial waste water and rainwater 43


PONIKA, RAZISKAVE IN RAZVOJ, d.o.o. B/815b Zbure 39, SI-8220 Šmarješke Toplice info@ponnod.com www.ponnod.com Ponujamo vam akvaponske vrtove, ki so hkrati samo-očiščevalne ribogojnice. Lahko jih postavite kjerkoli. Ni potrebno okopavanje in rahljanje zemlje. Zalivanje je avtomatsko in varčno. Vsa zelenjava je na stojni višini We offer aquaponic gardens, which are simultaneously self-cleaning fish farms. You can place them anywhere. There is no need hoeing and loosening of soil. Watering is automatic and economical. All vegetables are at standing height

RAZVOJNA ZADRUGA eTRI B/812 Industrijska ulica 2, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Tel.: 01/280 9900, info@etri.si www.etri.coop Storitve in izdelki 3R iniciative (3R postaja), drugi izdelki dobronamernega nakupa, promocijski material in revija Popolna pisarna Products & Services 3R Initiative (3R station), other honest-to-good products, promotional material and the magazine Popolna pisarna

REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - LRF ZA POMURJE B/809 Martjanci 36, SI-9221 Martjanci Tel.: 02/538 1354, Fax: 02/538 1355 info@lrf-pomurje.si www.lrf-pomurje.si Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja Regional hub of non-governmental organisations Pomurje

ROKODELSKI CENTER RIBNICA B/807 Cesta na Ugar 6, SI-1310 Ribnica Tel.: 01/836 1106 info@rokodelskicenter-ribnica.si www.rokodelskicenter-ribnica.si Različni izdelki suhe robe in lončarstva (žlice, kuhalnice, ribeži, posode, igrače, lončeni izdelki) Various products of woodenware and pottery (spoons, ladles, graters, dishes, toys, pottery articles) 44


SEMENARNA LJUBLJANA, d.d. B/822 Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/475 9200, Fax: 01/427 3538 info@semenarna.si www.semenarna.si Semena avtohtonih in udomačenih sort vrtnin, nove sorte vrtnin, vrtnine in cvetlice značilne za slovenski vrt, okrasne travne mešanice, gnojila, zemlje Seeds of native and domesticated varieties of vegetables, new varieties of vegetables, vegetables and flowers typical for the Slovenian garden, ornamental grass mixtures, fertilizers, soil

SIMPS'S d.o.o. B/814 Motnica 3, SI-1236 Trzin Tel.: 01/562 1350, Fax: 01/562 1339 mateja.krzin@simpss.si www.simpss.si Program Tena je prva izbira pri reševanju težav pri inkontinenci. Izdelki preprečujejo razvoj neprijetnega vonja in ohranjajo vrhnjo površino izdelka suho. Izdelki so za ženske, moške in za težko inkontinenco The program Tena is the first choice in solving problems of incontinence. Its items prevent the development of odour and keep the top surface of product dry. Tena products are for women, men and heavy incontinence

SLOPAK d.o.o. B/806 Vodovodna cesta 100, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/560 0250, Fax: 01/560 0270 slopak@slopak.si www.slopak.si Primeri embalažnih izdelkov iz bioplastike Examples of packaging products from bio plastics

SNOPJE d.o.o. B/816 Babinska cesta 2, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Tel.: 02/584 8030, Fax: 02/584 8032 info@snopje.si www.snopje.si Delavniško pripravljeni element za hišo iz lesene konstrukcije ter izolacijo iz slamnatih bal Workshop prepared elements of the house from wooden structures and straw bale insulation 45


SOČA - OPREMA, d.o.o. B/832 Linhartova cesta 49a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/437 4252, Fax: 01/437 6463 socaoprema@siol.net www.socaoprema.si Izdaja, izposoja, prodaja in servis medicinsko tehničnih pripomočkov za gibanje, nego, higieno in terapijo. Pogodbeni dobavitelj ZZZS. Električna postelja, sobno dvigalo, električni skuter, invalidski voziček, sanitarni pripomočki, pripomočki za fizioterapijo Edition, rental, sales and service of medical technical devices for movement, care, hygiene and therapy. Contract supplier of ZZZS. Electric bed, room elevator, electric scooter, wheelchair, sanitary ware, accessories physiotherapy

SOLARFOCUS GmbH Z1/1010 Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr Tel.: 01/750 0130, Fax: 01/750 0135 office@solarfocus.at www.solarfocus.si Peči na biomaso Solarfocus, sončni kolektorji in sistemi za solarno ogrevanje SOLARFOCUS biomass stoves, solar panels and solar heating systems

SOVEN d.o.o. B/815 Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija Tel.: 02/674 0574, Fax: 02/674 0573 soven@siol.net www.soven.si Toplpotna in zvočna naravna izolacija iz ovčje volne v ploščah, v obliki filca, v razsutem stanju Heat and acoustic insulation made from natural sheep's wool slabs, in the form of felt, in bulk

STIRIA, ALENKA ARKO HOČEVAR s.p. B/814 Zastopanje, posredovanje, trgovina Gosposvetska cesta 84, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/250 0136, Fax: 02/250 0138 info@stiria.si www.striria.si Kolorex - naravna pomoč pri uravnavanju glivic, kavsovk in pridruženih bakterij, ki povzročajo zakisanost telesa. Kolorex kapsule (horopito & janež), Kolorex soft gel kapsule, Kolorex krema za intimno nego, Kolorex krema derma. Befunginekstrakt sibirske čage za pomoč pri dvigovanju imunskega sistema in razstrupljanju organizma Kolorex - a natural aid in the regulation of fungi, yeasts and associated bacteria that cause acidification of the body. Kolorex capsules (horopito & fennel), Kolorex soft gel capsules, Kolorex cream for intimate care, and Kolorex skin cream. BefunginSiberian Chagas extract to help raise the immune system and detoxify the body 46


STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT B/819 F. Čandeka 39, HR-51000 Rijeka Tel.: 00385 51/648 900, Fax: 00385 51/648 928 rident@rident.hr www.rident.hr

STUDIO LUNA LAURA MARINŠEK s.p. B/814 Kotna ulica 19, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 070/284 391 laura.studioluna@gmail.com Izdelki iz industrijske konoplje, hladno stiskana rastlinska olja, kreme, tinkture, grenčice, likerji Products from industrial hemp, cold-pressed vegetable oils, creams, tinctures, bitters, liqueurs

TISKAJ ZELENO B/834 Tel.: 031/330 275 tiskajzeleno@gmail.com http://tiskajzeleno.wix.com/tiskaj-zeleno CNC stroj je zasnovan kot "zeleni" tiskalnik, ki namesto tiskalniške barve uporablja zmes, sestavljeno iz zemlje, vode in semen trave. Natisnjeni motivi tako ob pravilni negi čez čas ozelenijo The CNC machine is designed to print a mixture of soil, water and seeds. The finished results are printed 3D models that turn green over time.

TOSAMA d.d. B/820 Vir, Šaranovičeva cesta 35, SI-1230 Domžale Tel.: 01/729 0100, Fax: 01/721 0244 info@tosama.si www.tosama.si Vrteks termokoprene za ekološko in integrirano vrtnarjenje v vseh letnih časih, pritrdilni klini za koprene in vrtnarski set pripomočkov za urbano vrtnarjenje, urejanje cvetličnih in žačimbnih nasadov in urejanje okolice Vrteks thermo garden fabric for organic and integrated horticulture in all seasons of the year, fastening pegs and horticultural set of tools for urban gardening, flower arranging and spice plantations and landscaping 47


UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO B/829 Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/320 3638, Fax: 01/423 5035 miha.humar@bf.uni-lj.si http://les.bf.uni-lj.si/ Razstava izdelkov čar lesa in razstava GREEN Exhibition of the charm of wood and the exhibition GREEN

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO A2/313, ZB/1 Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško Tel.: 07/6202 210, Fax: 07/6202 222 fe@uni-mb.si www.fe.uni-mb.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija Predstavitev dejavnosti Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru in zrcalno vakumskega solarnega kolektorja Presentation of the University of Maribor Faculty of Energy Technology and mirrored vacuum solar collector

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO A2/313 Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02/229 4472, Fax: 02/252 774 damjan.krajnc@um.si www.fkkt.uni-mb.si Projekt Eco-hub: Informacijsko in izobraževalno eko-vozlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri povezovanju, inoviranju, razvoju in trženju okolju prijaznih izdelkov, procesov in storitev Project Eco-hub: Informational and educational eco-hub to support small and medium-sized enterprises in connecting, innovation, development and marketing of environmentally friendly products, processes and services

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO A2/313, ZB/1 Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor Tel.: 02/220 7500, Fax: 02/220 7990 fs@um.si www.fs.uni-mb.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Krško, Slovenija Zrcalno vakumski solarni kolektor Mirrored vacuum solar collector 48


URSA, PODJETJE ZA ELEKTRONIKO, d.o.o. B/803 Vodnikova ulica 7, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 2981, Fax: 03/710 2980 iztok.medved@siol.net www.ursa-doo.si ECOpulse sistem za odpravljanje kapilarne vlage, avtomatizacija industrijskih procesov in zelenih energij ECOpulse system for elimination of capillary moisture, automation of industrial processes and green energy

VISOKA ŠOLA NA PTUJU A2/313 Vičava 1, SI-2250 Ptuj, Slovenija Tel.: 02/787 1829, darja.harb@scptuj.si www.vsptuj.si Na sejmu bomo promovirali Visoko šolo na Ptuju, program Bionika v tehniki, ki je organiziran kot izredni študij. Kako vidimo prihodnost bioniki, vam bomo predstavili na kongresu Bionika v industriji od navdiha narave do tehnične rešitve, ki bo potekal 21. in 22. maja 2014 v Dominikanskem samostanu na Ptuju The secondary school in Ptuj, will promote at the fair the program Bionics in technology, which is organized as a part-time study. How we see the future of bionics will be presented at the Congress on Bionics in Industry from inspiration by nature to technical solutions, which will be held on 21. And 22. May 2014 at in the Dominican monastery in Ptuj.

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV A2/313 Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/620 4763, mihaela.kanop@vstp.si www.vstp.si Predstavitev šole in programa Factory Lab Presentation of the school program and Factory Lab

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA A2/313 Trg Mladosti 2, SI-3320 Velenje Tel.: 03/898 6410, Fax: 03/898 6413 info@vsvo.si www.vsvo.si Predstavitev visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologija, ki ga izvajamo na dodiplomski in magistrski stopnji Presentation of the higher education study program Environmental protection and eco-technologies, which is carried out at undergraduate and Master levels 49


ZAVOD IHM, INŠTITUT ZA HELIOPATIJO IN MAGNETIZEM CELJE B/814 Mariborska c. 86, SI-3000 Celje, Slovenija Tel.: 051/649 490, institut.ihm@gmail.com www.soncezivljenja.si Izdelki za zdrav način življenja. Hladno stiskana olja, moke, semena, testenine. Prvi pri nas nudimo BIO Aloa Arborescens Products for a healthy lifestyle. Cold-pressed oils, flour, seeds, pasta. First with us, we offer BIO Aloe Arborescens

ZAVOD MARIANUM VERžEJ - CENTER DUO B/808 Puščenjakova 1, SI-9241 Veržej Tel.: 051/654-778, Fax: 02/588 9061 rokodelska.akademija@siol.net www.marianum.si Izdelki domače in umetnostne obrti Arts and Crafts products

ZAVOD VISTA MURSKA SOBOTA B/830 Lendavska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 070/814 546 aleksandra@zavodvista.si www.zavodvista.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Društvo Planet Zemlja, Vodice, Slovenija Gobarsko društvo Lisička Maribor, Maribor, Slovenija Osnovna šola Kobilje, Kobilje, Slovenija OŠ I Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija OŠ II Murska Sobota, Podružnica Krog, Murska Sobota, Slovenija OŠ Mladika Ptuj, Ptuj, Slovenija OŠ Negova, Spodnji Ivanjci, Slovenija OŠ Rudolfa Maistra Šentilj v Slov. Goricah, Šentilj, Slovenija Vrtec Lendava - Lendvai Ovoda, Lendava - Lendva, Slovenija Vrtec Manka Gornja Radgona, Gornja Radgona, Slovenija Predstavitev Zavod Vista Murska Sobota in projektov, predstavitev projekta Veliki nemarni škornji z vključenimi ustanovami in partnerji Presentation of the Institute Vista Murska Sobota and projects, presentation of the Big Careless Boots project with involved institutions and partners

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE B/817 Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 4251, Fax: 01/280 4484 jure.leben@zag.si www.zag.si Mobilna razstava projekta ReBirth Mobile exhibition of the ReBirth project 50


ZAVOD ZADIHAJ, MARIBOR B/825 Betnavska cesta 122, SI-2000 Maribor Tel.: 051/460 060 promet@zadihaj.net www.zadihaj.org Sorazstavljavec / Co-exhibitor Avtoelektronika d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Slovenija Parkauto d.o.o., Ljubljana, Slovenija TTD Sistemi d.d., Maribor, Slovenija Polnilnice za električna vozila, parkirni sistemi in storitve elektronska vozovnica, aplikacija car-sharing, trajnostna mobilnost v prometu Filling station for electric vehicles, parking systems and electronic ticket services, car-sharing application, sustainable mobility in traffic

ZEPTER SLOVENICA d.o.o. B/814 Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/884 3901, Fax: 02/884 3900 info@zepter.si www.zepter.si Že od svojih začetkov si Zepter prizadeva izboljšati življenja ljudi ter postati del vsakdanjika ljudi po vsem svetu. Zepterjeva kuhalna posoda, edinstven patentiran sistem za zdravo kuhanje omogoča kuhanje brez soli, vode ali maščob za bolj zdrav način življenja. Naprave Bioptron svetlobna terapija so medicinske naprave, ki se uporabljajo v profesionalne namene v zdravstvenih ustanovah, wellnes in športnih centrih, kakor tudi doma. Imajo širok spekter uporabe in so prijazne vsakemu uporabniku. Zepterjev "Home care" pa skrbi za čist dom, čisto vodo in čist zrak Ever since its inception, Zepter has striven to improve the lives of people and become part of the everyday life of people around the world. Zepter cooking utensils, a unique patented system for healthy cooking enables cooking without salt, water or fats for a healthier lifestyle. Bioptron light therapy devices are medical devices that are used in professional applications in health care facilities, wellness and sports centres as well as at home. They have a wide range of applications and are friendly to each user. Zepter "Home care" cares for a clean home, clean water and clean air

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG B/833 Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/565 3828, Fax: 01/565 3829 zegslo20@gmail.com www.zveza-zeg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor PEC-Pomurski ekološki center, Murska Sobota, Slovenija ZEG, kot večja nevladna okoljska organizacija predstavlja projekte: - centre ponovne uporabe; - okoljska svetovanja; - ekološki telefon in patruljo za občane in podjetja; - okoljsko literaturo ZEG, as a leading non-governmental environmental organization presents the projects: - re-use centres; - environmental consulting - ecological telephone and patrols for citizens and companies - environmental literature 51


52


5 Kazalo Index

53


KAZALO RAZSTAVLJAVCEV LIST OF EXHIBITORS

Razstavljavec Exhibitor

Stran Page

AC-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj Artkris, PrzybyŁa Krzystof, Poli Gojawiczyńskiej 4/5, PL-41-706 RUDA ŚLĄSKA Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Boni-mat d.o.o., Lendavska 1, SI-9000 Murska Sobota Društvo DOVES - FEE Slovenia, Cesta solinarjev 4, SI-6320 Portorož - Portorose Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana Društvo Obsidijan, za pomoč ljudem v stiski, Topole 52, SI-1234 Mengeš DUKIN, razvoj ekološke opreme d.o.o., Bratov Pihlar 2, SI-9240 Ljutomer Ekosen d.o.o., Razvanjska cesta 85, SI-2000 Maribor Eleon družba za kulturo bivanja v sožitju z naravo d.o.o., Gorenjesavska cesta 57, SI-4000 Kranj Energap - Energetska agencija za Podravje, Smetanova ulica 31, SI-2000 Maribor Enjo, Alenka Kügerl s.p., Meljska cesta 56, SI-2000 Maribor Etika, d.o.o., Kraljeviča Marka ul. 6, SI-2000 Maribor Floralis d.o.o., Šolska ulica 44, SI-2000 Maribor Georga d.o.o., Ul.bratov Babnik 44, SI-1117 Ljubljana Gorenje, d.d., Partizanska 12, SI-3503 Velenje ING.KLAN d.o.o., PE Tehnologija R&R, Linhartova 18, SI-2000 Maribor Institut Jožef Stefan, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana ISO-Span Baustoffwerk GmbH, Madling 177, A-5591 Ramingstein iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o., Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana JR Product d.o.o., Stegne 7, SI-1000 Ljubljana Lidija Čelofiga s.p., Rogoška cesta 41a, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Natura Munus d.o.o., Majarjeva ulica 9, SI-2000 Maribor Novi val d.o.o., Spodnji Rudnik II 21, SI-1000 Ljubljana Nutus trgovina d.o.o., Sokolska ulica 46, SI-2000 Maribor ODJUGA, Pravično-tgovinska zadruga, z.b.o., Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Pavan ekologija d.o.o., Glagoljaška ul. 1c, SI-6000 Koper Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o., Zbure 39, SI-8220 Šmarješke Toplice Razvojna zadruga eTRI, Industrijska ulica 2, SI-9220 Lendava - Lendva Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja - LRF za Pomurje, Martjanci 36, SI-9221 Martjanci Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, SI-1310 Ribnica Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, SI-1236 Trzin Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, SI-1000 Ljubljana Snopje d.o.o., Babinska cesta 2, SI-9240 Ljutomer Soča - oprema, d.o.o., Linhartova cesta 49a, SI-1000 Ljubljana Solarfocus GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi STIRIA, Alenka Arko Hočevar s.p., Gosposvetska cesta 84, SI-2000 Maribor Stomatološka poliklinika Rident, F. Čandeka 39, HR-51000 Rijeka Studio Luna Laura Marinšek s.p., Kotna ulica 19, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Tiskaj Zeleno Tosama d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, SI-1230 Domžale Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000 Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, SI-8270 Krško Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor URSA, podjetje za elektroniko, d.o.o., Vodnikova ulica 7, SI-3310 Žalec Visoka šola na Ptuju, Vičava 1, SI-2250 Ptuj Visoka šola za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec

54

36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49


Visoka šola za varstvo okolja, Trg Mladosti 2, SI-3320 Velenje Zavod IHM, Inštitut za heliopatijo in magnetizem Celje, Mariborska c. 86, SI-3000 Celje Zavod Marianum Veržej - Center DUO, Puščenjakova 1, SI-9241 Veržej Zavod Vista Murska Sobota, Lendavska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana Zavod Zadihaj, Maribor, Betnavska cesta 122, SI-2000 Maribor Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana

55

49 50 50 50 50 51 51 51


Izdajatelj: Publisher: Pomurski sejem d.d. Organizator sejma: Trade Fair Organization: Pomurski sejem d.d. Urejanje: Editing: Pomurski sejem d.d. Eklipsa s.p., Lenart Prevod: Translation: Heather Pirjevec Prelom: Typesetting: Eklipsa s.p., Lenart Tisk: Print: Dravski tisk d.o.o., Maribor

ZakljuÄ?ek redakcije: 15. 3. 2014 Editorial deadline: 15. 3. 2014

Izdajatelj ne prevzame odgovornosti za netoÄ?ne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. The publisher does not assume any responsibility for inaccurate information or errors in the received data.


Zelena za prihodnost! Green for the Future!

GREEN

ek d e z ela de

Svetuje, Svetuje, po povezuje, vezuje, navdihuje —Ǩ ‡‡••––—  ‡‡ ƒ‡‡ ƒ Œ‡ ƒ……‹‹Œ‡ ƒ ‘”” ˆˆ‘ ‡‹‹ ••‡ 

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

GREEN SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Eko Eko dežela je strokovna strok kovna in aktualna rrevija, namenjena širokemu širokemu kr krogu bralcev. S svojo vsebino, ki jo pišejo strokovnjaki stro z različnih različnih podr področij, očij, pr predstavlja ed pomemben vir inf informacij fformacij ormacij na podr področju očju lok lokalne alne samooskrbe, prehrane, prehrane, zdr zdravja, avja,, ener energetike, gradnje gradnje in biv bivanja, vanja, anja, a, turizma tter okolja. okolja. Osvešča Osvešča o aktualnih, perečih perečih tematikah, tematikah, h, piše o okoljskih okoljskih vsebinah in navdihuje z zgodbami in dobrimi praksami. praksami. Tiskov ina

2014

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

ek dezel

13 po

Maščo

Kulin

15. aprila vabljeni vabljeni v Šentruper truper na okr o oglo mizo: okroglo

Les k kot ot dobrina dobrina

GREEN FAIR OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AND GREEN LIFESTYLE

K Kako ako priti do boljšega šega izk izkoriščanja oriščanja lesa TTrajnostna rajnostna g gradnja radnja Les k kot ot ener energent gent Gozdno - lesna v veriga eriga

INTERNATIONAL

Re Revija vija Ek Eko o dežela

GREEN

www.pomurski-sejem.si

3. - 6. 4. 2014 Gornja Radgona

Zdra na de vje in va rn lovne m me ost stu

ložaje v joge

be v

arično

prehra ni

popo

a

-

tovanj e

“Telo ne za ko sprašuje telo je ga dela , š, prep ro utruje sto no.”

edke z e l , tuje Sve

a

vd , na uje vez po

je ihu

u: išč red Vs sko

žin je Dru ovan et ez km Jan : Dr. ičič

ed je Ben etija a km celic ” ja ka ins eljna van ž “Dru temkmeto

eta tern se a in a e la rk? rab čitk lep zajt rna po e in ite Va v ec n koč o zdra res ek rj p Za a vrtn ogosto a Z p i vi Tud

Namenje na † vsej ”—ā‹‹Ǩ

Za več informacij o dogodku kontaktirrajte na: T: 04 620 98 22 .eko www.ekodezela.si www odezela.si ela.si l i Za oglaševanje: T: 01 513 08 35

Letna naročnina 28,80€ Informacije Inf ormacije na: T: 04 820 98 40 E: nar narocnine@ekodezela.si rocnine@ek ocnine@ekodezela.si


Zelena za prihodnost! Green for the Future!

GREEN

ek d e z ela de

Svetuje, Svetuje, po povezuje, vezuje, navdihuje —Ǩ ‡‡••––—  ‡‡ ƒ‡‡ ƒ Œ‡ ƒ……‹‹Œ‡ ƒ ‘”” ˆˆ‘ ‡‹‹ ••‡ 

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

GREEN SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Eko Eko dežela je strokovna strok kovna in aktualna rrevija, namenjena širokemu širokemu kr krogu bralcev. S svojo vsebino, ki jo pišejo strokovnjaki stro z različnih različnih podr področij, očij, pr predstavlja ed pomemben vir inf informacij fformacij ormacij na podr področju očju lok lokalne alne samooskrbe, prehrane, prehrane, zdr zdravja, avja,, ener energetike, gradnje gradnje in biv bivanja, vanja, anja, a, turizma tter okolja. okolja. Osvešča Osvešča o aktualnih, perečih perečih tematikah, tematikah, h, piše o okoljskih okoljskih vsebinah in navdihuje z zgodbami in dobrimi praksami. praksami. Tiskov ina

2014

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

ek dezel

13 po

Maščo

Kulin

15. aprila vabljeni vabljeni v Šentruper truper na okr o oglo mizo: okroglo

Les k kot ot dobrina dobrina

GREEN FAIR OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AND GREEN LIFESTYLE

K Kako ako priti do boljšega šega izk izkoriščanja oriščanja lesa TTrajnostna rajnostna g gradnja radnja Les k kot ot ener energent gent Gozdno - lesna v veriga eriga

INTERNATIONAL

Re Revija vija Ek Eko o dežela

GREEN

www.pomurski-sejem.si

3. - 6. 4. 2014 Gornja Radgona

Zdra na de vje in va rn lovne m me ost stu

ložaje v joge

be v

arično

prehra ni

popo

a

-

tovanj e

“Telo ne za ko sprašuje telo je ga dela , š, prep ro utruje sto no.”

edke z e l , tuje Sve

a

vd , na uje vez po

je ihu

u: išč red Vs sko

žin je Dru ovan et ez km Jan : Dr. ičič

ed je Ben etija a km celic ” ja ka ins eljna van ž “Dru temkmeto

eta tern se a in a e la rk? rab čitk lep zajt rna po e in ite Va v ec n koč o zdra res ek rj p Za a vrtn ogosto a Z p i vi Tud

Namenje na † vsej ”—ā‹‹Ǩ

Za več informacij o dogodku kontaktirrajte na: T: 04 620 98 22 .eko www.ekodezela.si www odezela.si ela.si l i Za oglaševanje: T: 01 513 08 35

Letna naročnina 28,80€ Informacije Inf ormacije na: T: 04 820 98 40 E: nar narocnine@ekodezela.si rocnine@ek ocnine@ekodezela.si

GREEN 2014 - Katalog razstavljavcev  

Katalog razstavljavcev za sejem GREEN 2014