Page 1

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

2012

AGRA_naslovnica2012_132x270ocenjevanjeANGL.indd 1

27.7.2012 8:54:27


2012

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

50. mednarodni kmetijsko-탑ivilski sejem Gornja Radgona 25. - 30. avgust 2012

50th International Fair of Agriculture and Food Gornja Radgona, Slovenia 25th - 30th August 2012


PROGRAMSkI SVET PROGRAMME BOARD

Predsednik / President Franc Bogovič Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Člani / Members Barbara Avčin Tržan Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • mag. Norma Bale Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona • dr. Martina Bavec Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Dušan Brejc Vinska družba Slovenije, d.o.o. • Borut Cvetkovič Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. • Marjana Cvirn Zveza društev rejcev drobnice Slovenije • mag. Marko Čepon Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Franc Čuš Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko • Marko Dolinar GPZ z.o.o. • prof.dr. Emil Erjavec Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Janez Hribar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • mag. Samo Hribar Milič Gospodarska zbornica Slovenije • Tone Hrovat Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma • Franc Jakič Biotehniška šola Rakičan • Jošt Jakša Zavod za gozdove Slovenije • doc.dr. Marjan Janžekovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • Slavko Janžekovič KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj • Benedikt Jeranko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja


Boris Jež Agroind Vipava 1894 Vipava d.d. • Anton Kampuš Občina Gornja Radgona • dr. Stanko Kapun KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • dr. Stane Klemenčič KGZS, Zavod Maribor • Matjaž Kočar Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Luka Kočevar Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Janja Kokolj Prošek Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • doc.dr. Drago Kompan Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Marjan Kosec Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta • Štefan Kovač Zavod za gozdove OE Murska Sobota • Feri Kučan Ljubljana • Mija Lapornik Trgovinska zbornica Slovenije • mag. Franc Muhič Ljubljana • Štefan Pavlinjek Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. • Prof.dr. Bogdan Perko Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Inštitut za mlekarstvo • Tomaž Perpar Kmetijski inštitut Slovenije • Danilo Potokar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • David Prinčič GPZ z.o.o. • Branko Ravnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • mag. Franc Režonja KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota • mag. Janez Rus Kobilarna Lipica


dr. Andrej Simončič Kmetijski inštitut Slovenije • doc.dr. Alojz Slavič Radenci • Ciril Smrkolj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • Marjan Špur Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • prof.dr. Franc Štampar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • doc.dr. Stanislav Tojnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • Venčeslav Tušar Združenje turističnih kmetij Slovenije • Ivanka Valjavec Ljubljanske mlekarne, d.d. • Peter Vrisk Zadružna zveza Slovenije z.o.o. • doc.dr. Stanko Vršič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Mojmir Wondra Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za vinarstvo • Peter Zadel ČZD Kmečki glas, d.o.o. • dr. Tatjana Zagorc GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij • Anica Zavrl Bogataj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Cvetko Zupančič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • mag. Dejan Židan Državni zbor Republike Slovenije • prof.dr. Božidar Žlender Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d.


etošnji mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA je jubilejen. Petdeseta ponovitev poteka v času hitrih sprememb, gospodarske krize in številnih dilem, kakšna bo prihodnost kmetijstva in še posebej živilskopredelovalne industrije.

L

Tudi Evropska unija praznuje z nami 50 let skupne kmetijske politike. Kmetijska politika Evropske unije je v marsičem spremenila stanje v kmetijstvu in na podeželju tudi v Sloveniji, ki je komaj 10 let v Evropski uniji. Pomurski sejem je v tej polovici stoletja preživel številne mejnike in preizkušnje. In prav zaradi velikih in težkih preizkušenj je v tem času vedno bolj prevzemal poslanstvo nepogrešljivega promotorja slovenskega kmetijstva, živilske industrije in ponudnikov kmetijske tehnike. Še posebej pomembno vlogo pa je odigral pri pospeševanju kakovosti slovenskih blagovnih znamk in njihovi konkurenčnosti. Žal ni mogel ničesar narediti pri preoblikovanjih, prevzemanjih, lastninjenjih, vodenju in nadziranju podjetij. Slovenska živilska podjetja so še vedno konkurenčna po kakovosti proizvodov, kar dokazujejo tudi na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod okriljem sejma AGRA. Upamo, da bodo našla prave poslovne rešitve in da bodo kos vse hujšim pritiskom trgovin, pa tudi potrošnikov, ki v krizi vse bolj iščejo poceni blago in hrano. Jubilejni sejem ponuja vse tisto najboljše, kar nudi slovensko kmetijstvo in živilska industrija ter vse tisto, kar potrebuje kmetijstvo za svojo proizvodnjo in vsakdanje življenje. Letošnje strokovne razstave živali, z državno razstavo govedi lisaste pasme, predstavitvijo lipicanca, avtohtonih pasem živali, prašičev, malih živali, rib in drobnice ter strokovne razstave rastlinske proizvodnje s prikazom permakulturnega vrta, gozdne učne poti in številne druge razstave, bodo prav gotovo pritegnile tako stroko kot široko publiko. V času sejma bodo potekali številni strokovni posveti, predavanja, okrogle mize in stanovska srečanja, ki bodo osvetlila probleme in dileme kmetijstva, podeželja in kmetijske politike. Ob jubileju se želim zahvaliti vsem razstavljavcem, ki so vsa ta leta sodelovali na kmetijsko-živilskem sejmu, gradili njegovo podobo in omogočali strokovne predstavitve. Hvala tudi vsem strokovnim sodelavcem in predstavnikom institucij, ki so dvigovali ugled in pomen sejma. Oboji, poslovni in strokovni partnerji, so s tem dvigovali tudi ugled celotnega kmetijstva in živilstva ter javnost ozaveščali o pomenu in povezanosti zdrave hrane in okolja. Prepričan sem, da bo letošnja jubilejna sejemska prireditev vlila vsem, ki na njej sodelujejo, dovolj poguma, motivacije in optimizma za prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja, nam organizatorjem pa dala svežih idej za novih petdeset let uspešnega razvoja.

Pomurski sejem d.d. Direktor Janez Erjavec


his year’s International Fair of Agriculture and Food AGRA is celebrating its 50th anniversary in the midst of a period of rapid changes, economic crisis and numerous dilemmas about the future of agriculture and even more though about the future of the food industry.

T

At the same time, the European Union is celebrating 50 years of Common Agricultural Policy. And it can be said here that the agricultural policy of the European Union in many respects changed the situation of our country’s agriculture and rural life during Slovenia’s past ten years of EU-membership. Over the past half-century the exhibition company Pomurski sejem has experienced many crucial tests and milestones. Despite, or perhaps due to these severe challenges, it has more and more taken over the role of an essential promoter of Slovenian agriculture and its food industry. It played an especially important part in advocating the quality of Slovenian proprietary brands and their competitiveness. Unfortunately it could do nothing with regard to restructurings, takeovers, privatisations, management and supervisions of Slovenian companies. The fact that the Slovenian food industry is still competitive as far as the quality of its products is concerned has been proven at the international quality assessments held under the patronage of the trade fair AGRA. We very much hope the right business decisions will be taken to cope with the increasing pressure from trade chains as well as from consumers who in times of crisis look for cheaper goods and food. The jubilee trade fair offers the best of the best in the fields of agriculture and food, as well as all that farmers, producers and consumers need for everyday life. This year’s cattle and animal exhibitions are expected to attract a large audience with the National Fleckvieh cattle exhibition, the presentation of Lipizzaner horses, the exhibition of autochthonous animal breeds, the pig show, the small cattle exhibition, the fish and small animal exhibitions, the exhibition of crop and garden plants, the permaculture garden, the educational forest trail and many other exhibitions. Numerous conferences, lectures, round table discussions and professional meetings will take place during the trade fair and will provide insight into the problems and dilemmas of agriculture, agricultural policy and rural life. On the occasion of our anniversary I wish to thank all exhibitors for their support, trust and loyalty in all the past years. My thanks also go to all external associates and representatives of institutions who have significantly contributed to the prestige of the trade fair. Both our business and professional partners have added to the importance and meaning of agriculture and helped creating more awareness for the significance of healthy food and its connection to a healthy environment among the general public. I am positive that this year’s anniversary trade fair will inspire all those of you participating in this event with courage, motivation and optimism for the future of Slovenian agriculture and rural life and will provide us as organisers with fresh ideas for the next fifty years of successful development.

Pomurski sejem d.d. Director Janez Erjavec


ajprej iskrene čestitke Pomurskemu sejmu ob jubilejnem, 50. sejmu AGRA! Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA je v svojih letih »do Abrahama« postal mednarodno priznana blagovna znamka Pomurja. Sredi prelepih Radgonskih goric se v Gornji Radgoni vsako leto odvija največji dogodek na področju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Vsako leto se tako razstavljavci kot tudi obiskovalci sejma vse bolj zavedajo pomena kmetijstva, varno pridelane hrane, pomembnosti samooskrbe slovenskega gospodarstva z doma pridelano hrano, vpliva podnebnih sprememb na pridelavo hrane, posledično pa seveda še večje nujnosti in zavezanosti vsakega od nas k varovanju okolja in ohranjanju narave.

N

Menim, da je letos, ob 50. obletnici sejma, še posebej nujno poudariti cilj Slovenije za doseganje trajnostnega razvoja, ki vključuje tudi področje kmetijstva, nizkoogljično in vključujoče zeleno gospodarstvo. Da ta model deluje, so že dokazale in še dokazujejo številne družbe in podjetja, tudi slovenska. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki letos prvič nastopa v združeni vlogi dveh tako močnih, pravzaprav horizontalnih področij, bo s svojimi vsebinami sledilo načelom trajnostnega razvoja. Tako bo naša rdeča nit »hrana iz bližine«, torej hrana, pridelana doma, zato bomo izpostavili najbolj aktualne teme s področja kmetijstva, proizvodnje hrane in okolja. Med drugim bomo govorili o ekološkem kmetijstvu, vlogi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, varovanju okolja in dobrem počutju živali kot dodana vrednost v kmetijstvu in živilskopredelovalni industriji, označevanju živil z zdravstvenimi trditvami, izzivih v prihodnosti ter s tem povezanimi poslovnimi priložnostmi v kmetijstvu in drugih aktualnih temah s področja proizvodnje hrane. Sicer pa bodo na razstavnem prostoru potekale tudi druge aktivnosti, kot so predstavitve dobrih praks PRP 2007 - 2013, novosti na področju predpisov in strateških dokumentov, minister pa bo vsako jutro ob t.i. »zajtrku z ministrom« neformalno poklepetal z obiskovalci sejma. Ministrstvo bo sodelovalo tudi na drugih prireditvah v okviru sejma. Letos je program sejma še posebej jubilejno pester, kar pove že slogan »TRADICIONALNO SVEŽ«, seveda pa ne bo manjkalo sejemskih vsebin in dogodkov, ki smo jih že vajeni. Prepričan sem, da bo vsak obiskovalec sejma zagotovo našel nekaj zase, razstavljavci pa priložnost za poslovna in druga druženja. Ministrstvo tudi letos pričakuje obisk večjega števila delegacij iz različnih držav. Spoštovani, sejem AGRA je pomemben kamenček v razvojnem mozaiku kmetijstva in prispevek k večjemu razumevanju pomena tega sektorja. Skozi leta je AGRA tisti prostor, kjer se srečujemo vsi, ki na kakršen koli način prispevamo k razvoju te zelo pomembne gospodarske dejavnosti, kjer je osnova delo za javno dobro vseh, kot je proizvodnja hrane, ohranjanje podeželja in varovanje okolja. Res je, pred seboj imamo izziv, kako v Sloveniji čim bolj uveljaviti »zeleno« smer - strukturne probleme lahko odpravimo z načrtnim ukrepanjem v smeri okoljsko učinkovitega gospodarstva. To pomeni, da slovensko gospodarstvo naredimo snovno in energetsko učinkovito na ravni proizvodnje, proizvodov in storitev ter s tem ustvarjamo nizkoogljično in socialno odgovorno družbo. Začeti pa moramo tukaj in zdaj. Prepričan sem, da je sejem AGRA tudi za to odlična priložnost! Še enkrat iskrene čestitke organizatorju - Pomurskemu sejmu ob visokem jubileju! Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje. Vsem obiskovalcem pa veliko lepega in koristnega sejemskega doživetja.

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič


s a start, I wish to congratulate the exhibition company Pomurski sejem for the 50th anniversary of its trade fair AGRA! In all the years leading to its 50th anniversary, the International Fair of Agriculture and Food AGRA has become an internationally recognised “branded product” of the Pomurje region. Year in and year out, the most important event in agriculture and all its related activities is held in Gornja Radgona among its beautiful surrounding vineyards. There is an ever-growing awareness among both exhibitors and visitors to the trade fair concerning the significance of agriculture, food safety, the importance of self-sufficiency of the Slovenian economy with home-grown and domestically produced food, the influence of climate change on food production and thus consequently the urgency of our personal engagement for the protection of the environment and the preservation of nature.

A

In my opinion, the 50th anniversary of the trade fair AGRA is an opportunity to emphasize Slovenia’s goals to reach a sustainable development that also includes the domains of agriculture as well as a low-carbon and inclusive green economy. Numerous companies and firms, also in Slovenia, have proven this model to work. The Ministry of Agriculture and the Environment that for the first time this year represents two important and somewhat parallel fields of interest, agriculture and environment, will continue to pursue the path of sustainable development. Therefore, the project “food from nearby”, that is home-grown food, will be the common thread running through our activities. We will further take on some of the latest issues concerning agriculture, food production and the environment. Amongst other things we will discuss organic farming, the role of the Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, protection of the environment, the well-being of animals as added value in farming and in the food-processing industry, the labelling of food with health information, challenges of the future and related business opportunities in agriculture, as well of course as other current topics associated with food production issues. There will also be many other activities taking place at our exhibition space such as the presentation of examples of “good practice” in rural development 2007-2013 and new regulations and strategic documents. Every morning during the trade fair visitors will have the opportunity to meet the Minister for informal talks at a ‘breakfast with the Minister’. The Ministry also participates in several other events during the trade fair. As this year’s programme has an anniversary character and its keynote is ‘traditionally fresh’ a wide range of activities, some familiar and some new, will take place. I am convinced that every visitor to the trade fair will find something useful and interesting and that exhibitors will find promising business opportunities and make other stimulating encounters. This year too the Ministry expects the visit of delegations from many different countries. The trade fair AGRA plays an integral part and adds another tile to the mosaic of agriculture and contributes to a better understanding of its importance. Throughout all those years the trade fair AGRA has been the meeting place of all those who in some way or another contribute to the development of this essential economic activity, basing on the welfare of all beings with the production of food, the preservation of the countryside and the protection of the environment. We are facing the great challenge of considering how to implement a ‘green direction’ in Slovenia, to solve structural problems by concerted measures leading towards a more-efficient environmental economy. This means that the Slovenian economy has to be made substantial and energy-efficient on the levels of production, products and services and thus to create a low-carbon and socially responsible society. We have to begin here and now, as I am positive that the trade fair AGRA offers the right opportunity to do so! Once again I should like to congratulate the organisers for this 50th anniversary and wish them successful work in the future too! To the visitors I wish a lot of enjoyable and useful experiences at the fair. Minister of Agriculture and the Environment Franc Bogovič


1 Informacije in prijave Information and Registration • Program strokovnih posvetov in spremljajočih prireditev sejma Programme of Conferences and Accompanying Events

2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

3 Načrti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces

4 Razstavni program Exhibition Programme • Široka potrošnja Consumer Goods • Gostinstvo Catering

5 50 let skupne kmetijske politike Evropske unije 50 Years of the CAP

6 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje republike slovenije Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia 11


7 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Slovenian Schools of Agriculture and Food Technology

8 Naravni parki Slovenije Nature Parks of Slovenia

9 Strokovne razstave Specialised Exhibitions Razstava govedi Cattle Exhibitions • Razstava konj Horse Show • Razstava prašičev Pig Show • Razstava drobnice Small Cattle Exhibition • Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

10 Sejem INPAK INPAK Fair

11 Kazalo Index

12 Oglasi Advertisements 12


1 Informacije in prijave Information and Registration • Program strokovnih posvetov in spremljajoÄ?ih prireditev sejma Programme of Conferences and Accompanying Events


INFORMACIJE IN PRIJAVE INFORMATION AND REGISTRATION

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona, Slovenija tel.: + 386 (0) 2 5642 100, fax: + 386 (0) 2 5642 160 info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si DIREkTOR DRUŽBE DIRECTOR OF THE COMPANY

Janez Erjavec VODJA kOMERCIALE COMMERCIAL MANAGER

Mateja Jaklič PREDSTAVNIŠTVA REPRESENTATIONS

Slovenija / Slovenia Pomurski sejem, d.d. Linhartova 36, 1000 Ljubljana T: +386 (0)1 432 40 30 E: miran.mate@pomurski-sejem.si Slovaška / Slovakia Štefan Kunčak Plzenska 4, 83103 Bratislava 3 T: +421 907 729 407 E: skuncak@gmail.com Madžarska / Hungary Razvojna agencija Slovenska krajina Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Gárdonyi G. u. 1, 9970 Monošter (Szentgotthárd) T: +36 30 971 4948 E: szlovenvidek@t-email.hu Hrvaška / Croatia Manox d.o.o. Marjan Novak Pušćine, Čakovečka 79 40305 Nedelišće T: +385 0 98 241 952 T/F: +385 0 40 895 196 E: manox@manox.hr Srbija, Makedonija / Serbia, Macedonia Mak Poslovno svetovanje Vesna Šiftar Kos s.p. Petanjci 19, 9251 Tišina T: +386 41 677 782 E: vesna.siftar@gmail.com

14


STROkOVNI IN SPREMLJAJOČI PROGRAM

Sobota, 25. avgust 2012 DAN DAN DAN DAN DAN

EVROPSkE UNIJE IN 50 LET SkUPNE kMETIJSkE POLITIkE kMETIJSkE TEHNIkE LIPICANCEV ORAČEV POMURJA

9.00 - 19.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev dobrih praks PRP 2007 - 2013 10.00 / maneža Otvoritev 50. jubilejnega Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 / maneža Nastop lipiške jahalne šole (Mala šola kvadrilja, Mešani Pas de deux, Šola nad zemljo) 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 14.00 / dvorana 2 Posvet: Preklopimo na obnovljivo energijo, trajnostni razvoj in zdrav način življenja Organizator: Zveza društev za biomaso Slovenije

13.15 - 14.30 Mednarodna parada kmečkih šeg in opravil 14.00 - 16.00 / dvorana 1 Regionalna debata z evropskimi poslanci in gosti: Vpliv vstopa Hrvaške v EU na slovenski kmetijsko-živilski sektor Organizator: Evropski parlament - Informacijska pisarna v Sloveniji

14.00 - 15.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Podelitev nagrad iz Parade kmečkih šeg in opravil ter razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma

15


Nedelja, 26. avgust 2012 DAN ČEBELARJEV DAN GOZDARJEV IN GOZDA DAN PODEŽELSkE MLADINE

9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 19.00 / razstavni prostor KGZ Sloga Kranj Tekmovanje za obiskovalce v molži krave Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

10.00 - 10.45 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Ajda - koristna za kmeta, odlična za čebele, zdrava za vsakogar 10.00 - 11.00 / dvorana 2 Posvet: Certifikacija gozdov in zeleno javno naročanje Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 / demonstracijski prostor 14. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.30 / dvorana 1 Posvet: Oskrba čebeljih družin / dr. Janko Božič Posvetu sledi: Okrogla miza: Sonaravno čebelarstvo: Uporaba organskih kislin in eteričnih olj v ekološkem čebelarstvu - podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.15 - 12.15 / dvorana 2 Slavnostna podelitev certifikatov FSC Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 - 14.00 / demonstracijski prostor Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma) Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago) Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16


12.30 - 13.45 / dvorana 2 Okrogla miza: Prednosti združevanja in povezovanja lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

13.00 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Nacionalni akcijski načrt za trajnostno rabo pesticidov Organizator: Fitosanitarna uprava RS

13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 12.00 - 12.30 / maneža Revija delovnih »kmečkih« oblek Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

13.00 - 15.00 / dvorana 5 Okrogla miza mladih: Socialno podjetništvo v kmetijstvu Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 - 15.00 / dvorana 1 Okrogla miza: 50 let skupne kmetijske politike Evropske Unije Organizator: ČZD Kmečki glas

14.00 - 15.45 / dvorana 2 Posvet: Lesna biomasa kot priložnost za povečanje trajnostne lokalne energetske samooskrbe Organizator: Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem

14.00 / hala D1 Delavnica za najmlajše: »Pujski tako in drugače« Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije

14.00 - 15.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev projekta CRP: Vrednotenje ukrepov Programa razvoja podeželja z vidika izpustov toplogrednih plinov in možne rešitve za zmanjšanje, dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije

14.30 - 15.30 / prireditveni prostor Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor

15.00 - 16.30 / dvorana 4 Posvet: Pomen kvalitetnih semen za trajnostno lokalno preskrbo Predavatelj: Društvo Varuhi semen Organizator: Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Pomurje

15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Vloga sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 15.00 / hipodrom Ljutomer Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma

17


16.00 - 18.00 / dvorana 1 Državljanski forum z evropskimi poslanci in gosti: Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti Organizator: Evropski parlament - Informacijska pisarna v Sloveniji

16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Podelitev priznanj 14. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov 17.30 - 18.30 / maneža Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj Kmečki glas

Ponedeljek, 27. avgust 2012 DAN DAN DAN DAN DAN

kONJEREJCEV VETERINARJEV ŽIVILCEV EMBALERJEV IN LOGISTOV PORABJA

9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 19.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev dobrih praks PRP 2007 - 2013 9.30 - 11.30 / dvorana 3 Nacionalno tekmovanje za študente na področju ekoinovacij v živilstvu »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2012« Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

9.30 - 10.45 / dvorana 2 Srečanje sveta županov Lokalne akcijske skupine „Od Pohorja do Bohorja“ Organizator: Razvojna agencija Kozjansko

9.30 / Hala B, razstavni prostor KGZS Srečanje z novinarji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Neposredna plačila I. stebra SKP 2014 - 2020 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.00 - 15.00 / dvorana 4 Posvet: Tehnologije namakanja zelenjave in smernice pridelovanja zelenjave v Sloveniji Organizator: Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

10.00 - 11.30 / dvorana 5 Posvet: Označevanje živil »Pridelano/Proizvedeno brez GSO« Predavatelja: Marina Koren Dvoršak in Nevenka Poštrak Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru - IKC UM

18


10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Varovanje okolja in dobro počutje živali kot dodana vrednost v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji 10.00 - 11.00 / maneža Revija tekmovalnih ljutomerskih kasačev s strokovnim komentarjem 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.00 / dvorana 2 Posvet: Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno, javna predstavitev rezultatov CRP Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013 Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 17.00 / dvorana 3 Posvet: Priložnosti in izzivi v tehnologiji polnjenja vod in pijač Organizator: Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ

12.00 - 14.30 / dvorana 5 Tekmovanje in ocenjevanje tehnoloških inovacij za konopljo s strokovnim komentarjem Organizator: World hemp congress / Panonia-zavod

12.30 / Hala B, razstavni prostor KGZS Novinarska konferenca Efficient 20: Zmanjšajmo porabo goriva v kmetijstvu in gozdarstvu DAJMO TRAKTOR NA DIETO! Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije

13.00 - 14.30 / dvorana 1 Posvet: Razvoj podeželja 2014 - 2020 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 13.00 / hala A, razstavni prostor Kupujem slovensko Slavnostna razglasitev tekmovanja „ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2012“ in novinarska konferenca 14.00 - 15.00 / hala A, razstavni prostor Kupujem slovensko Okrogla miza: Živilska industrija Organizator: Delo

14.00 - 15.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov 19


14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem

14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Označevanje živil z zdravstvenimi trditvami 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 16.00 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 50. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in 18. mednarodnega sejma embalaže, tehnike pakiranja in logistike INPAK: 34. natečaja »Slovenski oskar za embalažo 2012« 32. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme 16. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod 26. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov 33. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.00 - 22.00 / grad Negova Salon Traminec 2012 Organizatorji: Steyer vina, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in Pomurski sejem

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

Torek, 28. avgust 2012 DAN VINOGRADNIkOV IN VINARJEV DAN SADJARJEV DAN SOMMELIERJEV

9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 10.30 / dvorana 2 Okrogla miza: Ekološko vino Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

9.30 - 11.45 / dvorana 5 Odprta seja sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, OE Murska Sobota Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Murska Sobota

9.30 - 10.00 / hala B, razstavni prostor KGZS Javna predstavitev: Kako zmanjšati škodo po toči 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Stanje in možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

20


10.00 - 12.00 / dvorana 3 Posvet: Z usposabljanjem nad okoljske izzive v živilski industriji Organizator: Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov, d.o.o.

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Sočasno zagotavljanje kakovostnih pridelkov in pitne vode 10.00 / vinski hram Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.00 / dvorana 2 Seja Odbora državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje in Odbora za gospodarstvo: Seznanitev s Poročilom o delu Odbora za spremljanje izvajanja Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi ter z načeli dobrih praks v verigi preskrbe s hrano v EU 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 - 12.00 / vinski hram Srečanje Društva Vinskih Svetovalcev Sommelier Slovenije 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 16.00 / dvorana 4 Forum: Ali je v bioplinarnah prihodnost? Organizator: Razvojna agencija Sinergija

12.00 - 14.00 / dvorana 5 Predstavitev novih baterijskih trsnih škarij FELCO 820 Organizator: Agro d.o.o.

12.00 - 13.00 / vinski hram Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja 13.00 - 14.00 / vinski hram Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2012 Organizator: Pomurski sejem

13.00 - 14.30 / dvorana 1 Posvet: Organiziranost pridelovalcev zelenjave v Avstriji Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

13.00 - 14.00 / dvorana 3 Tiskovna konferenca Organizator: Vinska družba Slovenije

13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem

21


14.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Kmetijstvo in znanost Organizator: ČZP Večer

14.00 - 18.00 / dvorana 3 Sadjarska konferenca Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

15.00 - 16.30 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Izzivi prihodnosti - poslovne priložnosti v kmetijstvu 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / ŠRC Gornja Radgona Nogometna tekma: Vinska reprezentanca Slovenije - NK Olimpija veterani

Sreda, 29. avgust 2012 DAN SLOVENSkIH ZADRUŽNIkOV IN 140 LET ZADRUŽNIŠTVA V SLOVENIJI MEDNARODNI DAN ZADRUG DAN kMETIJSkO GOZDARSkE ZBORNICE SLOVENIJE DAN GOVEDOREJCEV DAN PRAŠIČEREJCEV DAN REJCEV DROBNICE DAN EkOLOŠkEGA kMETIJSTVA DAN ZAMEJSkEGA kMETIJSTVA DAN AVSTRIJSkE ŠTAJERSkE

9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.30 - 10.45 / dvorana 4 Svečana akademija ob 20-letnici Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Organizator: Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

9.30 - 10.45 / dvorana 5 Zasedanje koordinacije AGRASLOMAK Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.00 - 12.30 / dvorana 1 Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije Organizator: Zadružna zveza Slovenije

22


10.00 - 11.45 / dvorana 2 Posvet: Naravne nesreče in upravljanje s tveganji v kmetijstvu • Vloga države pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod, ki nastajajo zaradi podnebnih in drugih sprememb v kmetijstvu / Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih / Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje • Razprava Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Prihodnost razvoja ekološkega kmetijstva 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 12.45 / dvorana 3 Posvet: Kam iz integrirane pridelave: naprej v ekološko ali nazaj v konvencionalno? Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

11.00 - 12.45 / dvorana 4 Posvet: Počasni virusi (lentivirusi) pri malih prežvekovalcih Predavatelj: prof. dr. Jože Grom, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba

11.00 - 13.00 / dvorana 5 Posvet: Organiziranost prašičerejcev na avstrijskem Koroškem in ureditev hlevov za boljše počutje živali Posvetu sledi podelitev priznanj najboljšim rejam Predavatelj: DI Štefan Domej, predsednik Skupnosti južno koroških kmetov Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije

11.00 - 13.00 / maneža Ocenjevanje razstavljenih plemenskih telic lisaste pasme 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 - 13.45 / dvorana 2 Posvet: Knjigovodstvo na kmetiji Predavatelja: dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in mag. Neva Pajntar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje skupaj z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije

13.00 - 14.45 / dvorana 3 Posvet: Predstavitev praktičnih izkušenj z ekoloških kmetij Predavatelja: Bernard Sadek in Nevenka Poštrak Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru - IKC UM

13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj in nagrad rejcem 13.30 - 14.30 / dvorana 5 Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

23


14.00 - 15.30 / dvorana 1 Posvet: Tehnološki ukrepi za izboljšanje in ohranitev rodovitnosti kmetijskih tal - pogoj za trajnostno kmetovanje 1. Interpretacija pedoloških analiz - praktična ocena kakovosti (zdravja) tal / mag. Marko Zupan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

2. Pomen apnjenja tal v Sloveniji / doc. dr. Rok Mihelič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

3. Ohranitvena obdelava tal v Republiki Hrvaški / prof. dr. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

4. Poročilo o poljskih poskusih z ohranitveno obdelavo tal v Sloveniji (projekt J4-4424: Trajnostna raba tal v povezavi s kakovostjo pridelkov) / doc. dr. Metka Suhadolc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

5. Inovativni stroji za učinkovito in ekonomično ohranitveno obdelavo tal idealna naložba za posodobitev kmetijskega gospodarstva v smeri trajnostnega kmetijstva / Milan Rebernik, M Rebernik d.o.o.

6. odprta diskusija Moderator: doc. dr. Rok MIHELIČ, Organizator: M. Rebernik d.o.o.

14.00 - 16.00 / dvorana 2 Posvet: Bridka resnica ob uvedbi računovodstva na kmetijah Moderator: prof. dr. Jože Osterc Organizatorja: Ekosocialni forum Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem

14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

15.00 - 16.00 / dvorana 3 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (CRP V4-1019(A)) Predavatelja: prof. dr. Franc Bavec in mag. Silva Grobelnik Mlakar Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

15.00 - 19.00 / dvorana 4 Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske 15.00 - 17.00 / dvorana 5 Okrogla miza: Viri financiranja za malo gospodarstvo Organizator: NLB d.d.

15.00 - 16.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Lokalni pridelki, turizem in narava - priložnost za sožitje 15.00 - 16.00 / maneža Revija drobnice s strokovnim komentarjem in prikaz striženja ovc Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev

15.00 - 16.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas« Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas

16.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije „Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč“ Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glas

24


16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo

Četrtek, 30. avgust 2012 DAN kMETIJSkO ŽIVILSkEGA ŠOLSTVA DAN NARAVNIH PARkOV

9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z državnim sekretarjem 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Preusmerjanje kmetij v ekološko kmetovanje Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 - 12.00 / dvorana 4 Mednarodni posvet: Krajina v harmoniji, narava v kmetijskem prostoru Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

10.00 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev kmetijsko živilskega šolstva 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

13.00 / prireditveni prostor pred upravo Žrebanje med kuponi za veliko nagrado 50. sejma AGRA - avtomobil TOYOTA AYGO Orange! 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 14.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Sejemska dejavnost včeraj, danes, jutri Organizator: Radio Maribor

14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem

15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 25


15.00 / prireditveni prostor 3. srečanje starodobnih traktorjev Steyr Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

SPECIALISED AND ACCOMPANYING PROGRAMME

With more than 150 expert consultations and accompanying events, the 50th International fair of agriculture and food AGRA offers new insights as well as business and social networking opportunities. Lectures in Slovenian language are not listed in this programme. The entire programme can be found on: www.pomurski-sejem.si

Saturday, 25th August 2012 DAY OF THE EUROPEAN UNION AND OF 50 YEARS OF COMMON AGRICULTURAL POLICY DAY OF AGRICULTURAL MACHINERY DAY OF THE LIPPIZAN HORSES PLOUGHMAN'S DAY POMURJE DAY

10.00 a.m. / ring Official Opening of the 50th International fair of Agriculture and Food AGRA 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m. / ring Performance of the Lipica Riding School 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 1.15 p.m. - 2.30 p.m. International parade of farming customs and activities 2.00 p.m. - 3.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 26


Sunday, 26th August 2012 DAY OF THE BEEkEEPERS DAY OF THE FORESTERS AND THE FORESTS DAY OF THE RURAL YOUTH

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Breakfast with the Minister 9.00 a.m. - 7.00 p.m. / exhibition space of KGZ Sloga Kranj Cow milking competition for the visitors to the trade fair 10.00 a.m. - 10.45 a.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the International quality assessment of honey 10.00 a.m. / demonstration area 14th National competition of forest owners in wood chopping 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m.- 12 noon / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 12.00 noon - 2.00 p.m. / demonstration area Competition for visitors in cutting through a trunk with an axe and in fast saw cutting (participation with own chainsaw) 12.00 noon - 12.30 a.m. / ring Show of farm wear and working clothes 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments 2.00 p.m.- 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2012 2.00 p.m. / hall D1 Workshop for children: “Pigs - this way and that way« 2.30 p.m. - 3.30 p.m. / event area Polka dance competition 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration 3.00 p.m. / hippodrome Ljutomer Harness races for the Pomurski sejem Award 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 5.30 p.m. - 6.30 p.m. / ring Tug-of-war competition for the strongest Slovenian guys 27


Monday, 27th August 2012 DAY OF THE HORSE BREEDERS DAY OF THE VETERINARIANS DAY OF THE FOOD PRODUCERS DAY OF THE PACkAGING AND LOGISTICS EXPERTS DAY OF THE PORABJE REGION

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Breakfast with the Minister 10.00 a.m. - 11.00 a.m. / ring Show of Ljutomer racing trotters with professional comments 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m.- 12 noon/ ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 11.30 a.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments 2.00 p.m.- 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2012 2.00 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration 4.00 p.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the International assessments within the 50th International Fair of Agriculture and Food AGRA and the 18th International Fair of Packaging, Packing Techniques and Logistics INPAK: 34th assessment for the Slovenian Packaging Oscar 2012 32nd International quality assessment for agricultural machines and accessories 16th International quality assessment of fruit juices, non-alcoholic beverages and bottled waters 26th International quality assessment for milk and dairy products 33th International quality assessment for meat and meat products 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.00 p.m. - 10.00 p.m. / castle Negova Wine salon Traminec 2012 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden

28


Tuesday, 28th August 2012 DAY OF THE WINEGROWERS AND WINE PRODUCERS DAY OF THE FRUIT GROWERS SOMMELIER DAY

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Breakfast with the Minister 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m.- 12 noon / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 11.30 a.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 12 noon - 1.00 p.m. / wine pavilion Presentation and tasting of wine made from organically grown grapes 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / wine pavilion Guided tasting of champion wines from the assessment »Vino Slovenija Gornja Radgona 2012« 1.00 p.m. - 2.30 p.m. / conference room 1 Conference: The way vegetable producers are organised in Austria 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments 2.00 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / conference hall 1 Official announcement of the results and award ceremony for the Open national wine assessment Vino Slovenija Gornja Radgona 2012 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 5.00 p.m. / Sports and recreation centre Gornja Radgona Football match: Slovenian wine representation - FC Olimpija veterans

29


Wednesday, 29th August 2012 SLOVENIAN COOPERATIVE MEMBER’S DAY AND 140 YEARS OF COOPERATIVES IN SLOVENIA INTERNATIONAL DAY OF COOPERATIVES DAY OF THE SLOVENIAN CHAMBER OF AGRICULTURE AND FORESTRY DAY OF THE CATTLE BREEDERS DAY OF THE PIG FARMERS DAY OF SMALL CATTLE FARMERS DAY OF ORGANIC FARMING DAY OF AGRICULTURE IN THE BORDER REGIONS OF SLOVENIA DAY OF THE AUSTRIAN REGION OF STYRIA

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Breakfast with the Minister 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m. - 1.00 p.m. / ring Assessment of the exhibited Fleckvieh cattle 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 11.30 a.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments followed by an award ceremony 2.00 p.m.- 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2012 2.00 p.m. / demonstration area Demonstration: safe handling of a chainsaw 3.00 p.m. - 4.00 p.m. / ring Show of small cattle, sheep shearing presentation, presentation of sheep and work dogs and the indigenous breed Karst shepherd 3.00 p.m. - 4.00 p.m. / event area Conclusion of the price contest “From the Farm to You” 4.00 p.m. / event area Conclusion of the price contest “The heaviest pumpkin and the most interesting collection of decorative pumpkins” 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 5.00 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration

30


Thursday, 30th August 2012 DAY OF THE AGRICULTURE AND FOOD-TECHNOLOGY SCHOOLS DAY OF NATURE PARkS

9.00 a.m. - 10.00 a.m. / hall B, Ministry of Agriculture and the Environment Breakfast with the Secretary of State 10.00 a.m. - 12.00 / conference room 4 International conference: Landscape in harmony, nature in agricultural areas 10.30 a.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden 11.00 a.m.- 12 noon / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud 11.00 a.m. / hall D1 Guided visit through the pig show 11.00 a.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 1.00 p.m. / event area Draw of the coupons for the jubilee prize of the 50th trade fair AGRA a TOYOTA AYGO Orange! 1.00 p.m. - 2.00 p.m. / ring Fleckvieh cattle presentation with professional comments 2.00 p.m.- 3.00 p.m. / wine pavilion Youth and wine - wine tasting and meeting with the Wine queen of Slovenia 2012 3.00 p.m. - 4.30 p.m. / ring Presentation of Lipizzaner horses with professional comments - Lipica Stud Horse harnessing demonstration 3.00 p.m. / event area 3rd meeting of vintage Steyr tractors 4.00 p.m. / sample plantation N1 Guided visit along the Fair’s educational forest trail 4.30 p.m. / sample plantation N3 Guided visit through the permaculture biodynamic garden

31


32


2 Seznam razstavljavcev po razstavnih prostorih List of Exhibitors Grouped by Exhibition Space • Seznam razstavljavcev po dejavnostih List of Exhibitors Grouped by Activity

33


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO RAZSTAVNIH PROSTORIH LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY EXHIBITION SPACE

Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

C3/508 A2/300 Z8/8039 * A/114 * A1/202 Z8/8031

A & D, d.o.o., Glavni trg 23, SI-1241 Kamnik, Slovenija 4 A d.o.o., Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž, Slovenija AALT d.o.o., Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija AB Garos, Švedska / Expoforum Adam Pawlowski

*Z4/4016 A1/220 A2/311 * C2/626 Z5/5069 Z5/5023 * A/101 * A/101 A/126 * C2/622 *Z8/8010 * A2/315 A2/301a Z4/4017 Z6/6010 * C2/629 * A/115

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

ABV kovinski izdelki d.o.o., Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični, Slovenija Aco Funki, Nemčija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Active S.r.l., Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C., Italija Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-45017 Loreo, Italija Affri, Italija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Ageapol d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga, Slovenija Agrana Bioethanol GmbH, Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf, Avstrija Agrana Stärke, Hrvaška / GPZ z.o.o. Agricole Forte s.a.r.l., Italija / GPZ z.o.o. Agricultural Marketing Centre, Arpad ut. 51-53, H-1042 Budapest, Madžarska Agriko, Češka / Bals Andrej Sedej s.p. Agrinova srl, Italija / Bonum d.o.o. Agriplast srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. Agro kmetijska mehanizacija d.o.o., Industrijska cesta 7a, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode, Slovenija Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj, Slovenija Agrofrost NV, Belgija / Černak Peter s.p. -HTH Agroimpex, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb, Hrvaška Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj, Slovenija

A/122 Z2/2027 Z6/6001 Z4/4009 Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5021 Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik, Slovenija *Z6/6004 Agroprehrana, d.o.o., Slovenija / Fritz Jeitler Futtermittel d.o.o. Z2/2011 Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica, Slovenija Z2/2014 B/811 Agrosaat d.o.o., Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/301 AGROsolution GmbH & Co. KG, Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz, Avstrija Z5/5007 Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko, Slovenija Z8/8008 Agroteh Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija B1/8003 AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj, Slovenija A1/214 Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas, Slovenija *Z8/8006 Alliance, Izrael / Skiro d.o.o. Z8/8022 Alma in drugi d.n.o., Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija 34


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

*Z5/5007 Alö Deutschland Vertriebs-Gmbh, Nemčija / Korotan, d.o.o., Kranj Z1/1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen, Avstrija Z8/8030a Alu ograje Elšnik Lilijana s.p., Zlatoličje 127, SI-2205 Starše, Slovenija * C3/406 AMBA CO. d.o.o., Slovenija / Cetis d.d. A2/322 AMC d.o.o., Šmartinska cesta 102, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z5/5003 Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste, Italija * A/120 Apatinska pivara a.d., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * C3/508 Aptar Freyung, Nemčija / A & D, d.o.o. * A/120 Aqua Power W. GmbH, Avstrija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z3/3012b Aqua tehnika Jakob d.o.o., Jakobski Dol 37c, SI-2222 Jakobski Dol, Slovenija Z2/2033 Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/753 Arcont IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C1/750 Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje, Slovenija *Z4/4004 Argo Tractors SpA, Italija / JJ Trnovec d.o.o. *Z1/1005 Argo Tractors SpA, Italija / Si-ja d.o.o. Z8/8020 Arko d.o.o., Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer, Slovenija A2/310 Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica, Slovenija *Z8/8010 AS Motor GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. A1/205 AS-MB d.o.o., Casino igralni salon AS, Radenci, Slovenska ulica 2, SI-2000 Maribor, Slovenija A2/324 Atom d.o.o., Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija B1/8001 Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer, Slovenija B1/8002 Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija B1/8004 Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8007 Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec, Slovenija Z2/2003a Avtomaterial d.o.o., Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z8/8010 Axxsom International s.p.r.l., Belgija / Bonum d.o.o. * A/115 Balatunka, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska C2/622 Bals Andrej Sedej s.p., Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija A/117a Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper, Slovenija B/803 Bayer d.o.o. Bayer CropScience, Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z5/5019 Bayernstall GmbH, Avstrija / T.S.P. Oprema d.o.o. *Z4/4009 BCS, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. *Z2/2010 BCS, Italija / Terpin S.r.l. * A/122 Belje d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. * A/115 Belladonna Malo Blaško, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska *Z5/5027 Bema Kehrmaschinen GmbH, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF A/111 Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z2/2041 Z3/ * C2/606 Bentley Instruments, Združene države Amerike / Indihar Co. d.o.o. Z8/8034 Bernardis Paolo, Corso Italija 79, I-34070 5 Sovodnje ob Soči, Italija Z5/5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji, Slovenija * C2/610 Big Dutchman International GmbH, Nemčija / Niederl GmbH Z3/3017 Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica, Slovenija *Z8/8012 Bio Atlantis, Irska / Meko d.o.o. Ljubljana 35


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

* C3/405 Bio-Circle GmbH, Nemčija / Slonja d.o.o. C3/415 Bio Ernte Steiermark "Biowein Steiermark", Krottendorferstraße 81, A-8052 Graz, Avstrija C1/717 Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče, Slovenija C1/755 Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci, Slovenija * A2/310 Biorock Sarl, Luxemburg / Armex armature d.o.o. C3/520 Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, SI-2000 Maribor, Slovenija C3/520 Biotehniška šola Rakičan, Lendavska 3, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C3/520 Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, SI-4202 Naklo, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/411 Biroplast d.o.o., Študljanska 85b, SI-1230 Domžale, Slovenija *Z8/8006 BKT, Indija / Skiro d.o.o. Z8/8051 Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju, Slovenija *Z2/2002 Bondioli & Pavesi s.p.a., Italija / Cerjak d.o.o. A2/331 Bonn Fashion Exports, S-J4, Greater Kallash Part-One, IN-110048 New Delhi, Indija Z8/8010 Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert, Slovenija *C1/719a Borga, Švedska / Lindap SKM d.o.o. * A2/315 Bottos srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. A2/334 Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki, Slovenija Z3/3012 Z8/8011a Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija *Z8/8006 Bridgestone, Japonska / Skiro d.o.o. A1/213 Burnik Franc s.p., Grintovška 45, SI-4000 Kranj, Slovenija * C2/619 Calvatis GmbH, Nemčija / Kimi d.o.o. A2/328 Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela, Slovenija ZS/11 *Z8/8002 Canginibenne s.r.l., Italija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. *Z8/8006 Carlisle, Tajska / Skiro d.o.o. * A2/305 Carraro Drivetech S.p.A., Italija / Sap tecnica di Sergio Pozar *Z8/8022 Celli S.p.A., Italija / Alma in drugi d.n.o. * N1/ Center za razvoj Litija d.o.o., Slovenija / Zavod za gozdove Slovenije D/13 Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A1/211 Centrosolar GmbH, Nemčija / Fotovolt d.o.o. Z2/2002 Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec, Slovenija Z8/8046b Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/406 Cetis d.d., Čopova 24, SI-3000 Celje, Slovenija A2/327 CGM Cvetko Gruden s.p., Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri, Slovenija A/115 Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska, ure Daničića 1/2, BA-78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina * A/126 Chamber of Commerce and Industry of Vas County, Madžarska / Agricultural Marketing Centre *Z8/8010 Chikusui Canycom, Japonska / Bonum d.o.o. A2/304 Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje, Slovenija C3/509 Cyrcon Ltd, 2 Batak Str, BG-8600 Yambol, Bolgarija *Z5/5007 Claas Global Sales GmbH, Avstrija / Korotan, d.o.o., Kranj Z5/5007 Claas Global Sales GmbH, Industriestraße 18, A-2104 Spillern, Avstrija *Z2/2030 CNH, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana *C1/753a Crawford, Švedska / Von, Ljubljana, d.o.o. 36


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C1/703 Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen, Nemčija Z2/2022 Creina d.d. Kranj, Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj, Slovenija A/119 Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica, Slovenija Z5/5012 Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C2/629 Černak Peter s.p. -HTH, Oblakova ulica 36, SI-3000 Celje, Slovenija A2/335a Čevljarstvo BROdi - Marko Brodi s.p., Trg svobode 24, SI-4290 Tržič, Slovenija A/107 ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C1/702 De Dietrich, Francija / VETO Veletrgovina d.o.o. *Z2/2010 Del Cero, Italija / Terpin S.r.l. * C2/606 Delaval, Švedska / Indihar Co. d.o.o. A/117 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija B/809 Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z2/2010 DF Italia, Italija / Terpin S.r.l. A/102 DLG Service GmbH, Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt, Nemčija D/15 Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/130 Domači vrt d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij D/02g Domačija Meznarič, Meznarič Jožef, Stojnci 86, SI-2281 Markovci pri Ptuju, Slovenija / Domenico Amati, Via G. di Vagno 24, I-70017 Putignano (BA), Italija * C2/626 Dostmann Electronic, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z5/5025 Dovžan d.o.o., Podljubelj 272, SI-4290 Tržič, Slovenija * C2/626 Dr. Heinrich Schneider Messtechnik Gmbh, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z/ Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor, Slovenija A1/215 Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Z8/8052 C3/400a Društvo Arnika, Podlešje 12, SI-3233 Kalobje, Slovenija A/106 Društvo Ekoprlekija, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer, Slovenija D5/ Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija D/02c Društvo oljkarjev Slovenske Istre, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper, Slovenija A/117b Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana, Slovenija C3/400 Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric", Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija * D5/ Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija / Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota C1/754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica, Slovenija * A/120 DTD Ribarstvo, Bački Jarak, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine *Z5/5063 Due A srl, Italija / Horizont Clair d.o.o. * A2/315 Earthway Inc., Združene države Amerike / Zeleni - sistemi d.o.o. Z5/5076 Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra, Slovaška Z8/8035 *Z8/8015 Einböck & Co. KG, Avstrija / Euro globtrade, d.o.o. * C2/622 Eisele, Nemčija / Bals Andrej Sedej s.p. Z5/5002 Ekod d.o.o., Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče, Slovenija *Z8/8023 Elbi S.p.A., Italija / OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p. *Z4/4006 Elno, Finska / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

37


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C2/605b Elpro Lepenik & Co d.n.o., Ob gozdu 7c, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija C3/506 Ema d.o.o., Mariborska cesta 1c, SI-3000 Celje, Slovenija A/121 Embassy of the Federative Republic of Brazil, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z8/8021a Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor, Slovenija A/103a Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper, Slovenija Z5/5078 Energy s.r.l., Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino, Italija *Z1/1005 Enoagricola Rossi srl, Italija / Si-ja d.o.o. * C3/508 Epoca S.p.a., Italija / A & D, d.o.o. * A2/306 Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Nemčija / Fitocenter d.o.o. * C2/626 Erweka, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. C1/715 Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle, Slovenija *Z4/4006 Eschlböck, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. *Z8/8021 Esch-Technik Maschinenhandel GmbH, Avstrija / Kosport d.o.o. Z8/8017 Esch-Technik Maschinenhandel GmbH, Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan, Avstrija * A/130 ETA d.d. Kamnik, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8015 Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur, Slovenija *Z8/8041 Eurocontor, Slovenija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. A/112 Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia, Italija Z6/6005 Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello (, Italija *Z2/2035 Evers Agro B.V., Nizozemska / M. Rebernik d.o.o. A/127 Evropska komisija - Predstavništvo v Sloveniji, Breg 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/127 Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, Breg 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/127 Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, Slovenija / Evropska komisija - Predstavništvo v Sloveniji * A/130 Evrosad d.o.o. Krško, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8023a Experta d.o.o., Ravbarkomanda 1, SI-6230 Postojna, Slovenija Z6/6007 Expo biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče, Slovenija A/114 Expoforum Adam Pawlowski, Skladowa 10, PL-15-399 Bialystok, Poljska A1/202 Z2/2012 Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica, Slovenija Z3/3008 Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija *Z8/8011a Fantini S.r.l., Italija / Brau d.o.o. Z2/2021 Farmtech d.o.o., Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z3/3008 Farmtrak, / Famteh d.o.o. *Z8/8011a Favaro s.r.l., Italija / Brau d.o.o. Z6/6009a Fego energija, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ptujska cesta 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija *Z4/4004 Fella GmbH, Nemčija / JJ Trnovec d.o.o. Z5/5013 Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija *Z8/8023a Ferrari Costruzicchi M., Italija / Experta d.o.o. *Z2/2011 Ferrari Gionni, Italija / Agroremont d.o.o. *Z2/2014 *Z2/2010 Ferrari, Italija / Terpin S.r.l. *Z2/2010 Ferri s.r.l., Italija / Nipret d.o.o. *Z8/8006 Firestone, Španija / Skiro d.o.o. A2/306 Fitocenter d.o.o., Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci, Slovenija *Z8/8023a Forigo Reieritalia, Italija / Experta d.o.o. A1/211 Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova, Slovenija 38


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

* A/117b Franc Jelušič, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca *Z4/4009 Frandent, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Z5/5024 Franz Tischler, Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Z6/6004 Fritz Jeitler Futtermittel d.o.o., Lutverci 20, SI-9253 Apače, Slovenija * C1/717 Fröling G.m.b.H., Avstrija / Biomasa d.o.o. * A/115 Fructa trade d.o.o., Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska * A/130 Fructal živilska industrija d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/120 Fruškogorski klaster vinara i vinogradara "Alma Mons", Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C2/625 Fura d.o.o., Dobrovnik 297, SI-9223 Dobrovnik - Dobronak, Slovenija Z3/3002 Fužinar d.o.o. Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče, Slovenija Z4/4021 G.T.S. Utensili snc, Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA), Italija Z5/5004 Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring, Avstrija Z5/5030 Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo, Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija *Z4/4009 Gallignani, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. *Z4/4016 Galvelpor, Francija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. *Z5/5013 GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Avstrija / Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. A/109 Genuss Region Österreich, Mooslackengasse 17, A-1190 Wien, Avstrija Z2/2026 Geodrill d.o.o., Obrežna ulica 1, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z3/3012b Geoplast, Avstrija / Aqua tehnika Jakob d.o.o. * C2/622 Germing, Nemčija / Bals Andrej Sedej s.p. *Z8/8041 Gesa, Avstrija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. * A/101 GGI International, Nemčija / GPZ z.o.o. *Z8/8027 GKN Walterscheid GmbH, Nemčija / Pema posredništvo Matej Perhavec s.p. A2/339 Glasbeni center Goter, Robert Goter s.p., Šaleška 16, SI-3320 Velenje, Slovenija Z8/8002 GM Mustang, Marijan Fujan s.p., Hraše 5, SI-1216 Smlednik, Slovenija C2/620 GOimpex s.r.l., Corso Verdi 93, I-34170 Gorizia, Italija Z3/3001 Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M, Italija Z8/8045a Z1/1008 Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko, Slovenija C3/505 Gopack d.o.o., Nova Gorica, Cesta IX. korpusa 96, SI-5250 Solkan, Slovenija Z5/5001 Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija Z2/2023 Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenija A/101 GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale, Slovenija A1/201 Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z8/8010 Grillo S.p.a., Italija / Bonum d.o.o. C3/520 Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Z5/5067 Gros d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj, Slovenija *Z5/5019 Gruber Maschinen GmbH, Avstrija / T.S.P. Oprema d.o.o. *Z8/8030a Guardi, Avstrija / Alu ograje Elšnik Lilijana s.p. *Z2/2003a Gumitehna d.o.o., Slovenija / Avtomaterial d.o.o. A/130 GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, Slovenija Z5/5022 Haas dom, Bohova 78, SI-2311 Hoče, Slovenija * C2/626 Häfner, Nemčija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z5/5026 Hartinger e. U., St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal, Avstrija *Z8/8022 Hatzenbichler, Avstrija / Alma in drugi d.n.o. 39


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

*Z8/8015 HB Brantner, Avstrija / Euro globtrade, d.o.o. C1/712 Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p., Dolič 42a, SI-9263 Kuzma, Slovenija A2/320 Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju, Slovenija C1/753c C2/607 Z4/4015 Z8/ ZS/10 Z2/2039 Hidria inženiring d.o.o., Godovič 150, SI-5275 Godovič, Slovenija Z3/3022 Hidro d.o.o., Zavrh pri Galiciji 17/d, SI-3310 Žalec, Slovenija * C2/620 HIT-mac d.o.o., Slovenija / GOimpex s.r.l. *Z8/8002 HKL Baumaschinen, Nemčija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Z5/5016 Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija Z2/2031 Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše, Slovenija Z8/8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec, Slovenija Z5/5006 Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz, Avstrija Z5/5063 Horizont Clair d.o.o., Zbilje 4h, SI-1215 Medvode, Slovenija A/113 Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p., Jesenkova 5, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2042 Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija * C3/405 HSM Gmbh+Co.KG, Nemčija / Slonja d.o.o. *Z2/2010 Hürlimann (Same Deutz-Fahr Group S.p.A), Italija / Nipret d.o.o. A1/217 Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz, Avstrija C3/502 I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor, Slovenija * C2/620 I & M Bernareggi s.r.l., Italija / GOimpex s.r.l. * C2/610 IBO Stahltechnik GmbH, Nemčija / Niederl GmbH * C2/626 IBR - Cavaria, Italija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. C1/718 Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija A/106a IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče, Slovenija * A/120 IM "Topola" AD, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine *Z8/8004b Indelec, Francija / Rauter zanesljiv strelovod C2/606 Indihar Co. d.o.o., Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z1/1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas, Slovenija Z3/3015 Inoks investicije d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * B/800 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Srbija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. * A/120 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/105a Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija Z3/3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda, Slovenija * C2/620 IPS Informatica s.r.l., Italija / GOimpex s.r.l. A2/307 IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH, Werksgasse 281, A-8786 Rottenmann, Avstrija *Z5/5069 Irritec & Siplast, Italija / Ageapol d.o.o. C2/614 Irtex d.o.o., Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče, Slovenija *Z8/8010 Irus GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. *Z2/2023 Iseki, Japonska / Gorenje GTI, d.o.o. * A2/314 Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Slovenija / Plinarna Maribor d.o.o.

40


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8036 Italy Bitree S.r.l., Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Italija Z2/2030 Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin, Slovenija Z5/5014 Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore, Slovenija C3/520 Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Park mladih 3, SI-2000 Maribor, Slovenija * A/122 Jamnica d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. Z5/5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava, Slovenija A1/200 Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Pece 11, SI-1290 Grosuplje, Slovenija C3/400b Z3/3006 Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij D/06 Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda, Slovenija D/13 Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, SI-9264 Grad, Slovenija D/06 Javni zavod Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, SI-8341 Adlešiči, Slovenija D/06 Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, SI-6215 Divača, Slovenija *Z8/8051 Javni zavod za pospeševanje turizma, Turizem Bohinj, Slovenija / Bohinjska sirarna d.o.o. Z4/4004 JJ Trnovec d.o.o., Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika, Slovenija *Z2/2011 John Deere, Združene države Amerike / Agroremont d.o.o. *Z2/2014 C2/616 Jomapeks d.o.o. Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad, Srbija Z5/5007 Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija Z8/8042 Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija *Z4/4006 Joskin, Belgija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z5/5017 Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače, Slovenija C1/709 Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z8/8011 Kärcher, Nemčija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. *A2/312a Karner Düngerproduktion GmbH, Avstrija / Vender Aktiva d.o.o. D/06 Kärntner Nationalparkfonds - Nationalpark park Nockberge, Ebene Reichenau 117, A-9565 Ebene, Avstrija *Z8/8006 Kenda, Združene države Amerike / Skiro d.o.o. C2/619 Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin, Slovenija D/02c Klodič Mirjana, Družinska kmetija Olea, Piranska 1a, SI-6310 Izola - Isola, Slovenija * C3/401 Kmečka zadruga Krško z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. ZS/23 Kmetija Ferk d.o.o., Metava 23, SI-2229 Malečnik, Slovenija D/02f Kmetija Kobal - Benedikt in Simon Kobal, Budanje 30, SI-5271 Vipava, Slovenija D/02e Kmetija Ozmec, Ozmec Franc, Cvekovci 46, SI-2273 Podgorci, Slovenija *Z8/8030 Kmetijska mehanizacija Trboje, d.o.o., Slovenija / Terra JCB d.o.o. B/800 Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija * C3/401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. B/806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj, Slovenija Z2/2020 Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C3/503 Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija Z5/5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda, Slovenija 41


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj, Slovenija B/807 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/02h Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p., Žice 56, SI-2223 Jurovski Dol, Slovenija Z4/4002 Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju, Slovenija Z4/4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor, Slovenija Z2/2036 KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik, Slovenija D2/ Kobilarna Lipica, Lipica 5, SI-6210 Sežana, Slovenija C3/404 Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Z2/2038a Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica, Slovenija Z8/8017 Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija C3/520 Konzorcij biotehniških šol Slovenije, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto, Slovenija Z5/5007 Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj, Slovenija Z8/8021 Kosport d.o.o., Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija Z8/8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice, Slovenija Z3/3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija Z3/3011 Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5075 Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj, Slovenija C2/604 Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta, Slovenija C2/623 Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z4/4006 Krone, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. C1/701 Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo, Slovenija *Z8/8001a Kuhn S.a., Francija / Romaks Kranj d.o.o. * A/126 Kürtos kalacs - Bugler Cakes, Madžarska / Agricultural Marketing Centre C2/630 KWA Anlagenbau GmbH, Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld, Avstrija * C1/755 KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Slovenija / Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. A/100 Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z4/4009 Lamborghini, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. D/02i Lampret Valerija, Zg. Sveča 20, SI-2289 Stoperče, Slovenija Z3/3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg, Avstrija Z5/5029 Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor, Slovenija Z2/2007 Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava, Slovenija * A/122 Ledo d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. A1/209 Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci, Slovenija Z8/8046 *Z5/5021 Lely, Nizozemska / Agromilk d.o.o. *Z8/8013 Lemken GmbH, Nemčija / LKS d.o.o. C1/706 Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z2/2003 Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija C2/630 Ligo d.o.o. Slovenske Konjice, Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija *C1/719a Lindana, Danska / Lindap SKM d.o.o. 42


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

C1/719a Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter, Slovenija Z8/8022a LinFis d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje, Slovenija A2/309 Linzer Agro Trade GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija * A/115 Ljekobilje Trebinje, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska * A/130 Ljubljanske mlekarne, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8013 LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z2/2028 Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija C1/721 Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci, Slovenija C2/626 Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, SI-4227 Selca, Slovenija Z2/2035 M. Rebernik d.o.o., Stročja vas 31, SI-9240 Ljutomer, Slovenija Z3/3024 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru, Slovenija A2/332a Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz, Avstrija Z5/5068 Z8/8049 * A/120 Majevica Poljooprema ad, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C3/511 Makoter d.o.o., Cven 99d, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z8/8011a Martin Reisch GmbH, Nemčija / Brau d.o.o. *Z4/4004 Mascar, Italija / JJ Trnovec d.o.o. *Z1/1005 Maschio-Gaspardo S.p.A, Italija / Si-ja d.o.o. Z5/5027 Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen, Avstrija Z2/2034 Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta, Slovenija * A/115 MB Impex, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska *C1/719a MDM, / Lindap SKM d.o.o. *C3/506a Mecmesin, Velika Britanija / PSM d.o.o. Z3/3013 Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole, Slovenija * A/130 Medex international, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/110a Mediacor, d.o.o., Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija Z2/2038 Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci, Slovenija Z8/8034a *Z8/8006 Mefro, Nemčija / Skiro d.o.o. Z4/4006 Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje, Slovenija * A/130 Meja Šentjur d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8012 Meko d.o.o. Ljubljana, Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/410 Mencaroni Az. Agricola, Via Olmigradi 72, I-60013 Corinaldo (AN), Italija * A/130 Mercator Emba, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8012 Meristem, S.L., Španija / Meko d.o.o. Ljubljana *Z5/5027 Merlo-Teleskoplader, Italija / Mauch GmbH & Co. KF C3/412 Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše, Slovenija *Z8/8006 Michelin, Francija / Skiro d.o.o. * A/117b Milena Štolfa, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca 43


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

A/116 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8023b B/812 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C1/723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija C1/724 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C1/705 Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer, Slovenija A/125 Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče, Slovenija * A/130 Mlekarna Celeia, d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mlin Katić d.o.o. Velika vas pri Krškem, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Mlinopek d.d. Murska Sobota, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij C2/605 Mojstrovina d.o.o., Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenija *Z4/4009 Molon, Italija / Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. / Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane, Slovenija Z5/5071 MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko, Slovenija *Z2/2010 Moreni s.n.c., Italija / Terpin S.r.l. Z8/8037 Morowe, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten, Nemčija *Z2/2010 Mosa, Divisione BCS S.p.A., Italija / Terpin S.r.l. * C2/606 Muller, Nizozemska / Indihar Co. d.o.o. *Z8/8002 Mustang BF, Francija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Z5/5062 Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo, Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš, Slovenija *Z8/8015 MX, Francija / Euro globtrade, d.o.o. * C2/626 N.B.C. Elektronik, Italija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. C2/624 Nara Hladilna tehnika d.o.o., Sveti Duh 91, SI-4220 Škofja Loka, Slovenija Z8/8047 Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija *Z5/5014 New Holland, Italija / Itro d.o.o. Štore C2/610 Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas, Avstrija *Z8/8010 Niko GmbH, Nemčija / Bonum d.o.o. C3/408 Niko Nikolaj Šraml s.p., Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos, Slovenija Z2/2010 Nipret d.o.o., IOC Zapolje III/5, SI-1370 Logatec, Slovenija * A/120 NIS Naftagas, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A2/302 Noele, kreativne rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C3/501 Nova Kreditna banka Maribor d.d., Slovenija / Zavarovalnica Maribor d.d. Z3/3004 Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z6/6003 Nutri Vita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A1/210 Občina Gornja Radgona, Slovenija / Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Z8/8023 OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p., Dolenja Brezovica 22a, SI-8310 Šentjernej, Slovenija * B/806 Oljarna Fram d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. D/02d Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Mele 10, SI-9252 Radenci, Slovenija 44


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

D/02j Oljarna Štumperger, Karel Štumperger, Rošnja 5D, SI-2205 Starše, Slovenija D/02a Oljkarstvo Plahuta - Plahuta Iztok, Padna 6a, SI-6333 Sečovlje - Sicciole, Slovenija Z8/8004a Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/337 Optika Clarus, Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z4/4020 Orizo Sport s.r.l., Albastrelelor 6a, RO-300320 Timisoara, Romunija A2/330 Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor, Slovenija * A2/310 Otto Graf G.m.b.H., Nemčija / Armex armature d.o.o. * C3/401 P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * C3/401 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * A/126 Pa-Comp Ltd., Madžarska / Agricultural Marketing Centre A1/207 Pal media d.o.o., Kranjčeva 64, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Z6/6000 Panvita d.d., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija *Z6/6000 Panvita Kmetijstvo d.o.o., Slovenija / Panvita d.d. Z8/8036a Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c, SI-9224 Turnišče, Slovenija C1/710 Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z3/3006b Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z5/5003 Pasquali, Italija / Andrej Terpin srl * C2/626 PCL Air Technology, Velika Britanija / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. * D/09 PEC-Pomurski ekološki center, Slovenija / Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG * A/130 Pekarna Grosuplje d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8027 Pema posredništvo Matej Perhavec s.p., Lokev 5a, SI-6219 Lokev, Slovenija D/02b Perko Edvard, Dražen Vrh 68, SI-2233 Sveta Ana, Slovenija C2/617 Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik, Slovenija *Z2/2011 Peruzzo, Italija / Agroremont d.o.o. *Z2/2014 A2/313 Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina, Hrvaška *B1/8002 Peugeot Slovenija d.o.o., Slovenija / Avtobusni promet Murska Sobota d.d. *Z8/8002 Pfanzelt Maschinenbau, Nemčija / GM Mustang, Marijan Fujan s.p. * A/122 Pik Vrbovec-mesna industrija d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. Z2/2025 Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Slovenija B/801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z5/5015 Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija C2/613 Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija A/118 Pivka Perutninarstvo d.d., Kal 1, SI-6257 Pivka, Slovenija * A/130 Pivovarna Laško d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Pivovarna Union d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/115 Plantago Laktaši, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska A2/314 Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor, Slovenija *Z8/8011 Pneumax, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Z8/8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z5/5063 Poljoalati s.p., Hrvaška / Horizont Clair d.o.o.

45


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

* A/120 Polux Klaster, Kikinda, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A/123 Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/130 Pomurske mlekarne, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z2/2010 Portblewinch, Kanada / Nipret d.o.o. *Z4/4006 Posch GmbH, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Z/ Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje, Slovenija C1/751 Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva, Slovenija Z5/5016a Posredništvo Ivan Simčič s.p., Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija A2/329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače, Slovenija Z3/3012a *Z8/8011 PPT Prva petoletka, Srbija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. * A2/310 PPU Umwelttechnik GmbH, Nemčija / Armex armature d.o.o. Z2/2005 Prelog KM d.o.o., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej, Slovenija * Z/ PRI - Pomurski razvojni inštitut, Slovenija / Dravske elektrarne Maribor d.o.o. * A/115 Prijedorčanka, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska C2/600 Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče, Slovenija Z/ PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje, Slovenija *Z4/4016 Prix, Nemčija / Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. * A/130 Proconi, d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z8/8001 Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko, Slovenija * A/120 Promont Group doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine A2/303 PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik, Slovenija Z2/2009a PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja, Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/506a PSM d.o.o., Runkova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/115 PZ VIP Krajine Laktaši, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska Z4/4003 R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica, Slovenija * A/130 Radenska d.d. Radenci, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij *Z8/8041 Räder Vogel, Nemčija / Trgovsko podjetje Lar d.o.o. * C3/401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. A2/326 Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p., Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C1/719 * C2/626 Radwag, Poljska / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z6/6002 Raiffeisen d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z4/4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa, Slovenija *Z3/3002 Rapid Technic AG, Švica / Fužinar d.o.o. Ajdovščina *Z8/8011 Rastelli, Italija / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. * C3/405 Ratiotec GmbH & Co.KG, Nemčija / Slonja d.o.o. *Z4/4006 Rauch, Nemčija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. 46


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8004b Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev, Slovenija C3/407 Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur, Slovenija *Z2/2010 RDT parts, Italija / Terpin S.r.l. *Z5/5063 Reber s.r.l., Italija / Horizont Clair d.o.o. * A1/211 Rec, Norveška / Fotovolt d.o.o. Z8/8003a Recal d.o.o., Radio Maxi, Prešernova ulica 3, SI-9240 Ljutomer, Slovenija *Z4/4006 Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Avstrija / Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. *Z2/2030 Regent, Avstrija / Itro d.o.o. PE Ljubljana C1/725 Rener d.o.o., Tribej 7, SI-2372 Libeliče, Slovenija * A1/211 Renesola, Kitajska / Fotovolt d.o.o. * A/130 Reprokolinska d.o.o., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij A/120 Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad, Srbija * C3/505 RIMOLES , proizvodnja lesenih artiklov d.o.o., Slovenija / Gopack d.o.o., Nova Gorica D3/ Rinderzucht Steiermark eG, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben, Avstrija C1/700 ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob, Slovenija Z8/8001a Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj, Slovenija Z3/3021 ROSI Teh, Roman Mikolič s.p., Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija Z5/5074 Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob, Slovenija *C1/753a Ryterna, Litva / Von, Ljubljana, d.o.o. B/806a Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H, Schirmerstr. 19, A-4060 Leonding, Avstrija * A/117b Sadjarska kmetija Morelj, Slovenija / Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca A1/216 Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje, Slovenija A2/305 Sap tecnica di Sergio Pozar, Fraz. Staz. di Prosecco 29b, I-34010 Sgonico, Italija Z8/8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah, Slovenija C1/714 Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice, Slovenija * A/115 Sava Semberija d.o.o., Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska Z5/5011 Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen, Avstrija * B/800 Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Avstrija / Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. * C2/606 Seko, Italija / Indihar Co. d.o.o. * A/115 Semberka, Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska B/805 Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Z2/2013 Seppi M. S.p.A., Zona Artiganale 1, I-39052 Caldaro (Bolzano), Italija * A2/315 Seppi M. srl, Italija / Zeleni - sistemi d.o.o. Z8/8025 Servostan d.o.o., Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija Z4/4000 Sico d.o.o., Arja vas 104, SI-3301 Petrovče, Slovenija Z1/1005 Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8011a Silesfor srl, Italija / Brau d.o.o. B/810 Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana, Slovenija A2/327a Sinerg d.o.o., Pivška ulica 2, SI-6230 Postojna, Slovenija 47


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z1/1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter, Slovenija Z8/8006 Skiro d.o.o., Reška cesta 27, SI-3312 Prebold, Slovenija B/806b Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/130 Skupina Panvita, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/130 Skupina Žito, Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/101 Sladorana d.d., Hrvaška / GPZ z.o.o. Z3/3006a Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija Z8/8038 ZS/22 Z4/4015b Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija Z8/8048 C3/405 Slonja d.o.o., Velika Dobrava 19, SI-1294 Višnja Gora, Slovenija A/104a Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija * C2/626 Socorex, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. *C1/719a Sonny's, Švedska / Lindap SKM d.o.o. * C2/626 Sonoswiss, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. D/07 Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi, Slovenija * A/115 Spektar drink d.o.o., Bosna in Hercegovina / Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska * A/101 Spermex, Nemčija / GPZ z.o.o. C3/520 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, SI-6230 Postojna, Slovenija A1-A2/prehod Strnad Nada s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor, Slovenija A/110 Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli, Hrvaška Z2/2004 Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja, Slovenija *Z2/2016 Struc Ekoing d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. *Z2/2016 Struc Kovačija Muta d.o.o., Slovenija / Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Z2/2016 Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta, Slovenija * C2/626 Sylvac, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Z2/2008 Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A1/204 SŽ - Potniški promet d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana, Slovenija Z5/5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat, Slovenija C3/520 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje, Slovenija C3/520 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva 19, SI-2250 Ptuj, Slovenija C3/520 Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur, Slovenija Z5/5019 T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše, Slovenija Z1/1002 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici, Slovenija *Z8/8001a Tanco, Irska / Romaks Kranj d.o.o. Z/ Tara, Rade Stamenkovič s.p., Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor, Slovenija * A2/315 Tecnoma - Exel, Francija / Zeleni - sistemi d.o.o. C3/520 Tehniški šolski center Nova Gorica -Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 29, SI-5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija Z2/2032 Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec, Slovenija 48


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Z3/3008 *Z2/2010 Z2/2010 Z8/8030 Z4/4010

Teknamotor, / Famteh d.o.o. Teko, Italija / Terpin S.r.l. Terpin S.r.l., Terza Armata 179, I-34170 11 Gorizia, Italija Terra JCB d.o.o., Cvetkova ulica 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana, Slovenija TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Slovenija Tilt d.o.o., Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija TLM srl, Italija / Brau d.o.o. Tonutti S.p.A., Italija / Nipret d.o.o. Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače, Slovenija Tovarna olja Gea, d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij TPC, Južna Koreja / Podjetje Trg, trgovina d.o.o. TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj, Slovenija TPV Prikolice d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice, Slovenija Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas, Slovenija TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper, Slovenija Trgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela, Slovenija

A/104b A2/300a *Z8/8011a *Z2/2010 Z2/2009b * A/130 *Z8/8011 Z8/8005 Z5/5010 Z8/8000 Z2/2001 A1/206

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

Z8/8046a Z8/8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor, Slovenija C1/752 Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C2/626 Trimos, Švica / Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. *Z8/8001a Trioliet, Nizozemska / Romaks Kranj d.o.o. Z3/3003 Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija C3/414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci, Slovenija * A/120 Turistička organizacija Vojvodine, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * D/12 Turistična kmetija Čebelji gradič, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Dervarič, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Ferencovi, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Flisar, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Grah, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Kozelinovi, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Pri Flandru, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija Roškar, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije D/14 Turistična kmetija Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci, Slovenija * D/12 Turistična kmetija vinski hram Kupljen, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije * D/12 Turistična kmetija, vinska klet Puhan, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije *Z8/8004 Turkay Tarim Makinalari, Turčija / Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Z2/2024 Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija

49


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

A1/218 TV IDEA - Kanal 10, d.o.o., Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija * A/120 Udruženje "Futoški kupus" Futog, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Z3/3014 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija *Z2/2024 Unicommerce d.o.o., Slovenija / Turopolje Murska Sobota d.o.o. Z1/1006 Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče, Slovenija C3/520 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/520 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, SI-2311 Hoče, Slovenija C3/520 Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Vipavska cesta 11c, SI-5270 Ajdovščina, Slovenija Z3/3009 Urbanček kleti d.o.o., Straža na gori 3, SI-3222 Dramlje, Slovenija * A/130 Uskok d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Z6/6004a Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA), Italija ZS/03 *Z3/3012b UTP Umwelttechnik GmbH, Nemčija / Aqua tehnika Jakob d.o.o. A/103 Vasi Ferrit Bt, Rakoczi u. 66, H-9700 Szombathely, Madžarska Z/ Vaš profit d.o.o., Gortina 145b, SI-2366 Muta, Slovenija Z3/3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina, Slovenija A/108 Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija *Z8/8022 Velox d.o.o., Slovenija / Alma in drugi d.n.o. A2/312a Vender Aktiva d.o.o., Galicija 57a, SI-3310 Žalec, Slovenija Z2/2006b Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce, Slovenija C1/702 VETO Veletrgovina d.o.o., Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija *Z8/8023 VH Tech, Slovaška / OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p. Z5/5061 Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec, Slovenija * C3/401 Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * C3/401 Vinakoper d.o.o., Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. C3/417 Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija * A/120 Vinarija Kovačević, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * D/12 Vinotoč Urisk, Slovenija / Združenje turističnih kmetij Slovenije C3/401 Vinska družba Slovenije, d.o.o., Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * C3/401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Slovenija / Vinska družba Slovenije, d.o.o. * A/120 Vinum d.o.o., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/130 Vital Mestinje d.d., Slovenija / GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij * A/120 Vitamin ad, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine * A/120 Vladimir Hunjadi, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C1/753a Von, Ljubljana, d.o.o., Žagarska ulica 35, SI-1291 Škofljica, Slovenija *Z5/5007 Voran Maschinen GmbH, Avstrija / Korotan, d.o.o., Kranj * C1/710 Vorwerk International, Švica / Parnad d.o.o. Z4/4001 Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj, Slovenija Z5/5032 Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka, Slovenija *Z8/8023 Weber GmbH, Nemčija / OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p. 50


Prostor Space

Razstavljavec Exhibitor

*Sorazstavljavec *Co-exhibitor

*Z5/5027 *Z5/5063 * C1/702 * A/126 C2/627

Weidemann - Hoftrac, Nemčija / Mauch GmbH & Co. KF Wenger s.a., Švica / Horizont Clair d.o.o. Windhager, Avstrija / VETO Veletrgovina d.o.o. Wine route of Zala County, Madžarska / Agricultural Marketing Centre Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje, Slovenija Wolagri s.r.l., Italija / Nipret d.o.o. Wolf sistem d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas, Slovenija Wolfgang Künz, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach, Nemčija Wölfleder GmbH, Avstrija / Niederl GmbH Wood mizer, / Famteh d.o.o. WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor, Slovenija Wytor AG, Švica / Meko d.o.o. Ljubljana Zaccaria s.r.l., Italija / Agroremont d.o.o.

*Z2/2010 Z8/8024 Z5/5024a * C2/610 *Z3/3008 C1/713 *Z8/8012 *Z2/2011 *Z2/2014 * B/806 Zadružna oskrba d.o.o., Slovenija / Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. B/808 Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A2/321 Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana, Slovenija C3/501 Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor, Slovenija B/802 Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto, Slovenija C3/409 Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor, Slovenija N1/ Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana, Slovenija A1/210 Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona, Slovenija * A/120 Zdravo Organic doo, Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine C3/417a Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija D/12 Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija A2/315 Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana, Slovenija A2/335 Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija *Z2/2023 Zetor Tractors, Češka / Gorenje GTI, d.o.o. C3/402 Zottel Branko s.p., Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec, Slovenija C3/418 Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik, Slovenija Z1/1003 Z1/1007 Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela, Slovenija D4/ Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale, Slovenija C3/416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Vinarska 14, SI-2000 Maribor, Slovenija D/09 Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija A/106 Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije - Zveza Biodar, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija * A/122 Zvijezda d.d., Hrvaška / Agrokor d.d. Z2/2040 Žagar Bogomir s.p., Tovarniška 7, SI-3312 Prebold, Slovenija Z4/4019 Žagar commerce d.o.o., Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale, Slovenija * A/120 Žitko a.d., Srbija / Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine

51


SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS GROUPED BY ACTIVITY

Živila Surovine in sredstva v živilski predelavi Čistila in dezinfekcijska sredstva v živilski industriji Stroji in oprema za živilsko industrijo Semena in sadike Sredstva za prehrano in varstvo rastlin Sredstva za prehrano in zaščito živali Sušilna tehnika Kmetijska mehanizacija in oprema Stroji in priključki v poljedelstvu Stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo Stroji in oprema za predelavo grozdja in kletarstvo Stroji in oprema za vrtninarstvo in vrtnarstvo Stroji in oprema za gozdarstvo Stroji in oprema za urejanje okolja in vrta Sredstva za servisiranje kmetijskih strojev in naprav Stroji in oprema za živinorejo Orodja in pripomočki za kmetijstvo Lov in ribolov Transportna sredstva in oprema Informatika Oprema in pripomočki za gospodinjstvo Oprema za gostinstvo in hotelirstvo Elementi za gradbeništvo Oprema za ogrevanje in hlajenje Elektrarne Zaključna dela v gradbeništvu Stavbno pohištvo Notranja oprema Oprema za vrt in okolico Gradbena oprema in orodja Komunalna oprema in stroji Varstvo okolja Visoke gradnje Turizem Blago za široko porabo Literatura Inštitucije Storitve in izdelki dopolnilne dejavnosti na kmetiji Embalaža Stroji za pakiranje Stroji za označevanje Orodja in pripomočki za pakiranje Recikliranje uporabljene embalaže Skladiščenje Drugo

53 54

Food Raw materials and resources in food- processing Cleaning and disinfecting materials for the food industry Machines and accessories for the food industry Seeds and seedlings Plant food and protection Animal feed and protection Drying technique Agricultural machines Machines and appliances for cultivation Machines and equipment for fruit and wine-growing Machines for processing of grapes and cellerage Gardening machines and equipment Machines and equipments for forestry Machines and equipments for enviroment and garden Means for servicing of agricultural machines and devices Machines and equipments for stock farming Agriculturaltools and accessories Hunting and fishing Means of transportation Informatics Equipment and devices for housekeeping Equipment for catering industry Construction elements Refrigeration and heating technology Power plants Finalising works in construction Building furniture Interior design Fixtures for garden and surrounding Equipment and tools in contruction Municipal equipment and machinery Protection of environment Building construction Tourism Consumer goods Literature Institutions Achievements and products of supplementari activity on farms Packages Packaging machinery Labelling machines Packaging tools and devices Recycling of used packings Store-housing Miscellaneous

54 54 55 55 56 56 56 56 61 61 62 62 62 63 64 64 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70 70 70 71 71

52

53 54 54 54 55 55 56 56 56 56 61 61 62 62 62 63 64 64 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70 70 70 71 71


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

ŽIVILA FOOD

Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Kmetija Ferk d.o.o. Kmetija Ozmec, Ozmec Franc Lampret Valerija Pivka Perutninarstvo d.d.

Pripravljena hrana Finished meals Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Zamrznjena živila Deep frozen food Agrokor d.d.

Sadje in izdelki iz sadja Fruit and fruit products Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. Turistična kmetija Smodiš

Žita in žitni izdelki Cereals and cereals products GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H Kruh in pecivo Bread and baked produkcts Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Perko Edvard

Zelenjava in izdelki iz zelenjave Vegetables Bernardis Paolo Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Euronatura di Cotič Bruno Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Narava daje, Matjaž Perša s.p. Paradajz d.o.o. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave

Slaščičarski-konditorski izdelki Confectioners products Benedict d.o.o. Drop shop d.o.o. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Trgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p.

Med in izdelki iz medu Honey and honey products Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p.

Mleko in mlečni izdelki Milk and milk products Bohinjska sirarna d.o.o. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Mlekarna Celeia, d.o.o. Pomurske mlekarne, d.d.

Olja in masti Oil and fat Agrokor d.d. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Klodič Mirjana Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p. Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p. Oljarna Štumperger, Karel Štumperger Oljkarstvo Plahuta - Plahuta Iztok

Siri Cheese Agrokor d.d. Bohinjska sirarna d.o.o. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Mlekarna Celeia, d.o.o. Pomurske mlekarne, d.d. Sladoledi Ice cream Agrokor d.d. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p.

Kisi Vinegar Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric"

Meso in mesni izdelki Meat and meat products Agrokor d.d. Bernardis Paolo Domačija Meznarič, Meznarič Jožef

53


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Začimbe in dodatki Spices and food additives Društvo Arnika Mediacor, d.o.o.

Žgane pijače Spirits Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Domačija Meznarič, Meznarič Jožef Turistična kmetija Smodiš

Zdravilna zelišča Herbs Društvo Arnika Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric"

Druge alkoholne pijače Other alcoholic beverages Društvo Arnika Turistična kmetija Smodiš

Čaji Tea Društvo Arnika Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p. Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p.

SUROVINE IN SREDSTVA V ŽIVILSKI PREDELAVI RAW MATERIALS AND RESOURCES IN FOOD- PROCESSING Expoforum Adam Pawlowski Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

Kava Coffee Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p.

ČISTILA IN DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI CLEANING AND DISINFECTING MATERIALS FOR THE FOOD INDUSTRY Kimi d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana

Sadni in zelenjavni sokovi Fruit and vegetable juices Mediacor, d.o.o. Vode Water Agrokor d.d. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO MACHINES AND ACCESSORIES FOR THE FOOD INDUSTRY

Druge brezalkoholne pijače Soft drinks Agrokor d.d. Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric"

Stroji in oprema za mlinarstvo Machines and accessories for mills Inoks investicije d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH

Vino Wine Agrokor d.d. Bio Ernte Steiermark "Biowein Steiermark" Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" I & J Trta d.o.o. Kmečka zadruga Krško z.o.o. Kmetija Ferk d.o.o. Kmetija Kobal - Benedikt in Simon Kobal Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. Mencaroni Az. Agricola P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d. Vinakoper d.o.o. Vinar Kupljen d.o.o. Vinska družba Slovenije, d.o.o. Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo Zavod Slovino Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis

Stroji in oprema za pekarstvo in slaščičarstvo Machines and accessories for bakeries and confectioneries Inoks investicije d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Stroji in oprema za mesnopredelovalno industrijo Machines and accessories for the meat processing industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Expoforum Adam Pawlowski Horizont Clair d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Perko tehtnice d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Vi-ja d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

54


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Stroji in oprema za mlečnopredelovalno industrijo Machines and accessories for dairies Agrocenter, trgovina d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o.

Vegetable seedlings Kmetijstvo Polanec d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Sadike okrasnih rastlin in drevnin Seedlings for ornamental plants Semenarna Ljubljana, d.d.

Stroji in oprema za oljarstvo Machines and accessories for oil mills Inoks investicije d.o.o. Lešnik Lenart d.o.o. Mojstrovina d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p.

Sadike sadnega drevja Seedlings for fruit trees Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi Semenarna Ljubljana, d.d. Trsne cepljenke Vine seedlings I & J Trta d.o.o. P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Trsničarska zadruga Žiher z.o.o.

Stroji in oprema za proizvodnjo pijač Machines and accessories for the beverage production Inoks investicije d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o.

Sadike zdravilnih in aromatskih rastlin Seedlings for herbs and aromatic plants Semenarna Ljubljana, d.d.

Hladilna tehnika Cooling technique Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Krim d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o.

SREDSTVA ZA PREHRANO IN VARSTVO RASTLIN PLANT FOOD AND PROTECTION Gnojila Fertilisers 4 A d.o.o. Adriatica spa Agrana Bioethanol GmbH AGROsolution GmbH & Co. KG Cinkarna Celje d.d. IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Linzer Agro Trade GmbH Meko d.o.o. Ljubljana Petrokemija, d.d. Kutina Pinus TKI d.d. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja Semenarna Ljubljana, d.d. Vender Aktiva d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o.

SEMENA IN SADIKE SEEDS AND SEEDLINGS Semena poljščin Seeds for fields Agrosaat d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H Semenarna Ljubljana, d.d. Syngenta Agro d.o.o. Semena vrtnin Seeds of vegetables Agrosaat d.o.o. Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Syngenta Agro d.o.o.

Sredstva za varstvo rastlin Plant protection Alma in drugi d.n.o. Bayer d.o.o. Bayer CropScience Cinkarna Celje d.d. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Pinus TKI d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Syngenta Agro d.o.o.

Semena okrasnih rastlin Flower seeds Agrosaat d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Sadike vrtnin

55


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

SREDSTVA ZA PREHRANO IN ZAŠČITO ŽIVALI ANIMAL FEED AND PROTECTION

Panvita d.d. Semenarna Ljubljana, d.d. Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

Krmila Feed and feeding additives Agrana Bioethanol GmbH Franz Tischler GPZ z.o.o. Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijstvo Polanec d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Nutri Vita d.o.o. Panvita d.d. Raiffeisen d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

SUŠILNA TEHNIKA DRYING TECHNIQUE Sušilnice za žita Cereal drying rooms Bals Andrej Sedej s.p. Gros d.o.o. Kranj Hödl Landtechnik GmbH Inoks investicije d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Krmilni dodatki Feeding additives Agrocenter, trgovina d.o.o. Franz Tischler Fritz Jeitler Futtermittel d.o.o. GPZ z.o.o. IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH Jata Emona d.o.o. Ljubljana Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Nutri Vita d.o.o. Panvita d.d. Raiffeisen d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Tovarna močnih krmil Črnci d.d.

Sušilnice za krmo Drying equipments for forage Gros d.o.o. Kranj Inoks investicije d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Sušilnice za sadje in zelenjavo Fruit drying rooms Gros d.o.o. Kranj Inoks investicije d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o.

KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN OPREMA AGRICULTURAL MACHINES

Veterinarska zdravila Remedies in the veterinary medicine Lek Veterina d.o.o.

STROJI IN PRIKLJUČKI V POLJEDELSTVU MACHINES AND APPLIANCES FOR CULTIVATION

Sredstva za nego živali Animal care products Agrocenter, trgovina d.o.o. GPZ z.o.o. IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Lek Veterina d.o.o. Meko d.o.o. Ljubljana Semenarna Ljubljana, d.d.

Traktorji Tractors Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Agroteh Vrbek d.o.o. Andrej Terpin srl Avto-mat & Co. d.o.o. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Esch-Technik Maschinenhandel GmbH Fabijan d.o.o. Gady Franz GmbH GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Gorenje GTI, d.o.o.

Ostali pripomočki za nego živali Animal products for common use Agrocenter, trgovina d.o.o. Franz Tischler Kmetijstvo Polanec d.o.o. Semenarna Ljubljana, d.d. Hrana za male živali Food for small domestic animals Agrocenter, trgovina d.o.o. Lek Veterina d.o.o.

56


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Itro d.o.o. Štore JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Kosport d.o.o. Larix GT d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF Nipret d.o.o. Panvita d.d. Si-ja d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper

Panvita d.d. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Servostan d.o.o. Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. TrgoAgro d.o.o. Koper Trisa, d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Plugi Ploughs Agroremont d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Euro globtrade, d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gady Franz GmbH GOimpex s.r.l. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Traktorski priključki Agricultural trailers Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Agroteh Vrbek d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Arko d.o.o. Brau d.o.o. Cerjak d.o.o. Claas Global Sales GmbH Creina d.d. Kranj Farmtech d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj Landmaschinenhandel Üllen GmbH Lešnik Lenart d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo

Prekopalniki Rotary tillers Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gomark d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

57


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Podrahljači Rippers Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M. Rebernik d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Seppi M. S.p.A. Tehnos d.o.o. Žalec Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Gady Franz GmbH GOimpex s.r.l. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Zupan d.o.o. Predsetveniki Seeding drills Ageapol d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo

Brane Harrows Alma in drugi d.n.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Experta d.o.o. Gady Franz GmbH Gorenc-Igor Stare s.p. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M. Rebernik d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Si-ja d.o.o. Terpin S.r.l. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Trosilniki gnojil Fertilizer spreader Agromehanika d.d. Kranj Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Euro globtrade, d.o.o. Farmtech d.o.o. Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. Zupan-trade d.o.o.

Škropilniki Spraying equipment Ageapol d.o.o. Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o.

58


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Cisterne za gnojevko Cisterns for manure Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Expo biro d.o.o. GOimpex s.r.l. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo Zupan-trade d.o.o.

LKS d.o.o. M. Rebernik d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Prelog KM d.o.o. Seppi M. S.p.A. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Kombajni Harvesters Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Hödl Landtechnik GmbH Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o.

Sejalniki Sowing machines Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. M. Rebernik d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Si-ja d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Izkopalniki krompirja Potato diggers GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Kosilniki Movers Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Andrej Terpin srl Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Gady Franz GmbH Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Profi kmet d.o.o. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o.

Presajalniki in sadilniki Planting devices Ageapol d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Gorenc-Igor Stare s.p. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Okopalniki Cultivators Agroremont d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Brau d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Itro d.o.o. PE Ljubljana JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o.

59


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Obračalniki in zgrabljalniki Machines for hay making Agromehanika d.d. Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Brau d.o.o. Claas Global Sales GmbH Gady Franz GmbH GOimpex s.r.l. Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Nipret d.o.o. Profi kmet d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Si-ja d.o.o. SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Balirne stiskalnice in ovijalne naprave Balepress and bale wrapper Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Claas Global Sales GmbH Euro globtrade, d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Nipret d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Terpin S.r.l. Trakom d.o.o. Vzorec Raka d.o.o.

Nakladalne prikolice Pick up trailers Agrosoršak d.o.o. Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. Bijol d.o.o. Claas Global Sales GmbH Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Romaks Kranj d.o.o. Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Zupan-trade d.o.o.

Transporterji in puhalniki Conveyers and blowers Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Bijol d.o.o. Gros d.o.o. Kranj Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH LKS d.o.o. Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. T.S.P. Oprema d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Sušilnice za dosuševanje in ventilatorji Drying equipments and ventilators Brau d.o.o. Gros d.o.o. Kranj Inoks investicije d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Rotometal d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o.

Silokombajni Silocombines Agrosoršak d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Mauch GmbH & Co. KF

60


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Silosi Silos Brau d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KWA Anlagenbau GmbH Vega produkt Murski Petrovci d.o.o.

Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Posredništvo Ivan Simčič s.p. Terpin S.r.l. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o. Škropilnice Sprayers Agromehanika d.d. Kranj Brau d.o.o. GOimpex s.r.l. Hartinger e. U. Hödl Landtechnik GmbH Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. LKS d.o.o. Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Zupan d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO MACHINES AND EQUIPMENT FOR FRUIT AND WINE-GROWING Mulčerji Mulching machines Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Agroremont d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Avto-mat & Co. d.o.o. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Gady Franz GmbH GM Mustang, Marijan Fujan s.p. GOimpex s.r.l. Goldoni S.p.a. Hartinger e. U. Hödl Landtechnik GmbH INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o. Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Jorstik d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Komteh d.o.o. Landmaschinenhandel Üllen GmbH LKS d.o.o. Seppi M. S.p.A. Servostan d.o.o. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Tehnos d.o.o. Žalec Terpin S.r.l. TrgoAgro d.o.o. Koper Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. Vzorec Raka d.o.o. Zeleni - sistemi d.o.o. Zupan d.o.o.

Obiralniki Fruit picking machines Kmetijstvo Polanec d.o.o. Oprema za oporo trt in dreves Equipments for tree and vin propping Ageapol d.o.o. Mreže za varstvo pred točo Hail proof netting Ageapol d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA PREDELAVO GROZDJA IN KLETARSTVO MACHINES FOR PROCESSING OF GRAPES AND CELLERAGE Razpecljalniki in mlini za grozdje Mills for grapes Franz Tischler Inoks investicije d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Zottel Branko s.p. Črpalke za drozgo in vino Wine pumps Fabijan d.o.o. Inoks investicije d.o.o. LKS d.o.o. Pitt d.o.o. Nova Gorica Zottel Branko s.p.

Pršilniki Sprayers with ventilators Ageapol d.o.o. Bonum d.o.o. Brau d.o.o. Fabijan d.o.o. GOimpex s.r.l.

61


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Stiskalnice Presses Fabijan d.o.o. Gomark d.o.o. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. Mauta - Maurič Otmar s.p. Niko Nikolaj Šraml s.p. Zottel Branko s.p. Žagar Bogomir s.p.

Sadilniki Planting devices Experta d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Sejalnice Seeders Ageapol d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Experta d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Zeleni - sistemi d.o.o.

Separatorji Separators Inoks investicije d.o.o. LKS d.o.o. Filtri Filters Ageapol d.o.o. LKS d.o.o. Omega AIR d.o.o. Ljubljana

Okopalniki_ Cultivators Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Alma in drugi d.n.o. Bonum d.o.o. Experta d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Si-ja d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj

Sodi iz raznih materialov Barrels Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. Lavinox Branko Lavrenčič s.p. LKS d.o.o. Zottel Branko s.p. Kotli za žganjekuho Distilling apparatus Inoks investicije d.o.o. Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p. Zottel Branko s.p.

Namakalne naprave Irrigation plants Ageapol d.o.o. Armex armature d.o.o. Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Geodrill d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj

STROJI IN OPREMA ZA VRTNINARSTVO IN VRTNARSTVO GARDENING MACHINES AND EQUIPMENT Freze Milling machines Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bonum d.o.o. Experta d.o.o. Fužinar d.o.o. Ajdovščina GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Goldoni S.p.a. Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. Si-ja d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Terpin S.r.l. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Rastlinjaki - plastenjaki Glashouses - plastic tunnels Ageapol d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA GOZDARSTVO MACHINES AND EQUIPMENT FOR FORESTRY Gozdarski vitli Winches for forestry Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. LKS d.o.o.

62


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Profi kmet d.o.o. Servostan d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Uniforest d.o.o.

Tilt d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Kompostniki Compost - botes Active S.r.l. Armex armature d.o.o. LKS d.o.o. Noele, kreativne rešitve, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Motorne žage Motorsaws Active S.r.l. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Vrtna oprema Garden furniture Active S.r.l. Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bonum d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LKS d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Cepilniki Splitting - devices Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. Bijol d.o.o. Gomark d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Italy Bitree S.r.l. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. Kozina Kranj, d.o.o. LKS d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Servostan d.o.o. Sico d.o.o. Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici Trisa, d.o.o. Uniforest d.o.o.

SREDSTVA ZA SERVISIRANJE KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV MEANS FOR SERVICING OF AGRICULTURAL MACHINES AND DEVICES Olja in maziva Oils and greases Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Brau d.o.o. Famteh d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH JJ Trnovec d.o.o. Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o. M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA IN VRTA MACHINES AND EQUIPMENTS FOR ENVIROMENT AND GARDEN

Rezervni deli Spare parts Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Brau d.o.o. Creina d.d. Kranj Famteh d.o.o. GOimpex s.r.l. Hidro d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Husqvarna Austria GmbH Irtex d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. LKS d.o.o.

Kosilniki-vrtni Lawn mowers Active S.r.l. Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Avto-mat & Co. d.o.o. Bonum d.o.o. GM Mustang, Marijan Fujan s.p. Hartinger e. U. Husqvarna Austria GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. Komteh d.o.o. Kosport d.o.o. LKS d.o.o. Servostan d.o.o. Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o.

63


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. Pema posredništvo Matej Perhavec s.p. Prillinger, d.o.o. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Sap tecnica di Sergio Pozar Terpin S.r.l. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Mauch GmbH & Co. KF Niederl GmbH Nutri Vita d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Si-ja d.o.o. T.S.P. Oprema d.o.o. Molzni stroji in molzišča Milking machines and milking places Agrocenter, trgovina d.o.o. Agrocvet Drago Zupanič s.p. Agromilk d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Indihar Co. d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o.

STROJI IN OPREMA ZA ŽIVINOREJO MACHINES AND EQUIPMENTS FOR STOCK FARMING Stojišča in oprema stojišč za govedo Cattle stalls and equipment for cattle farming Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Brau d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Indihar Co. d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. Niederl GmbH Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Stroji in oprema za prašičerejo Machines and equipment for pig farming Ageapol d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kancler sistem d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. LKS d.o.o. Niederl GmbH Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o. Stroji in oprema za perutninarstvo Machines and equipment for poultry keeping Ageapol d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema T.S.P. Oprema d.o.o.

Naprave za kidanje gnoja Equipments for removing of stable manure Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. Mauch GmbH & Co. KF Rotometal d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH T.S.P. Oprema d.o.o.

Oprema za rejo drobnice Equipment for small cattle farming Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Indihar Co. d.o.o. Kancler sistem d.o.o.

Naprave in stroji za krmljenje živali Equipments and machines for animal feeding Agrocenter, trgovina d.o.o. Creina d.d. Kranj Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Indihar Co. d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA KMETIJSTVO AGRICULTURALTOOLS AND ACCESSORIES Ročna orodja za kmetijstvo Tools for agriculture Agro kmetijska mehanizacija d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o.

64


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. Domenico Amati G.T.S. Utensili snc Hmezad Jeklo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Mag. Andreas Ebner Morowe Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl Wolfgang Künz

LOV IN RIBOLOV HUNTING AND FISHING Agrocenter, trgovina d.o.o. Orizo Sport s.r.l. Vreček Agro, d.o.o., Kranj

TRANSPORTNA SREDSTVA IN OPREMA MEANS OF TRANSPORTATION Gospodarska vozila Lorries Avto Rajh d.o.o. Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

Razni pripomočki za poljedelstvo Accessories for cultivation Agrocenter, trgovina d.o.o. Domenico Amati Hmezad Jeklo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kolenc Gašper s.p. ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Utensili Italia srl

Osebna vozila Motorcars AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. Avto Rajh d.o.o. Avtobusni promet Murska Sobota d.d. Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o Viličarji Forklifts Arko d.o.o. Eme T&T d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. LinFis d.o.o., Ljubljana Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Razni pripomočki za sadjarstvo in vinogradništvo Fruit and wine-growing accessories Ageapol d.o.o. Agro kmetijska mehanizacija d.o.o. Biroplast d.o.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o. Zupan d.o.o.

Transporterji Transporters Bonum d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o.

Razni pripomočki za vrtninarstvo in vrtnarstvo Gardening accessories Ageapol d.o.o. Agro kmetijska mehanizacija d.o.o. Edward EU, s.r.o. Turopolje Murska Sobota d.o.o.

Prikolice Trailers Arko d.o.o. Bijol d.o.o. Dovžan d.o.o. Euro globtrade, d.o.o. Hödl Landtechnik GmbH Kmetijstvo Polanec d.o.o. TPV Prikolice d.o.o. Trisa, d.o.o.

Razni pripomočki za gozdarstvo Forestry equipment Arko d.o.o. Famteh d.o.o. Hmezad Jeklo d.o.o. Husqvarna Austria GmbH Turopolje Murska Sobota d.o.o. Razni pripomočki za živinorejo Accessories and equipment for cattle breeding Agrocenter, trgovina d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. Horizont Clair d.o.o. Kancler sistem d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. PRIVOM Elektronik d.o.o.

Pnevmatike Pneumatics Avto Rajh d.o.o. Avtomaterial d.o.o. Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o. Skiro d.o.o. Avtomobilska oprema Automobile equipment Avto Rajh d.o.o.

65


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Maziva, olja Lubricants, oils Avto Rajh d.o.o. Dovžan d.o.o. JJ Trnovec d.o.o. Kmetijstvo Polanec d.o.o.

Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o. Posoda in pribor za gostinstvo Tableware and cutlery for the catering and hotel industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Kogast Grosuplje d.d.

INFORMATIKA INFORMATICS

Razni pripomočki za gostinstvo Accessories for the catering and hotel industry Agrocenter, trgovina d.o.o. Elpro Lepenik & Co d.n.o. Horizont Clair d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Winterhalter Gastronom d.o.o.

Programska oprema Software Glasbeni center Goter, Robert Goter s.p.

OPREMA IN PRIPOMOČKI ZA GOSPODINJSTVO EQUIPMENT AND DEVICES FOR THE HOUSEKEEPING Aparati za gospodinjstvo Household appliances AALT d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Parnad d.o.o. Zepter Slovenica d.o.o.

ELEMENTI ZA GRADBENIŠTVO CONSTRUCTION ELEMENTS Kritine Roof tiles Creaton AG Esal d.o.o. Hosekra d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o. Lindap SKM d.o.o. Lončarič-montaža d.o.o. Mebi, d.o.o.

Razni pripomočki za gospodinjstvo Household accessories Agrocenter, trgovina d.o.o. Atom d.o.o. Bralko d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. Soven d.o.o. Tilt d.o.o. Zepter Slovenica d.o.o. Žagar Bogomir s.p.

Ograje Fences Alu ograje Elšnik Lilijana s.p.

OPREMA ZA GOSTINSTVO IN HOTELIRSTVO EQUIPMENT FOR THE CATERING INDUSTRY

OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE REFRIGERATION AND HEATING TECHNOLOGY

Stroji za gostinstvo Machines for catering Agrocenter, trgovina d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Kogast Grosuplje d.d. Krim d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o.

Ogrevalna tehnika Heating Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p. Ika, Žiri, d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart VETO Veletrgovina d.o.o. WVterm d.o.o. Kotli za ogrevanje Heating stoves Biomasa d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. VETO Veletrgovina d.o.o. WVterm d.o.o.

Aparati in oprema za gostinstvo Apparatus for the catering industry AALT d.o.o. Agrocenter, trgovina d.o.o. Inoks investicije d.o.o. Kogast Grosuplje d.d.

66


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Peči in kamini Heating stoves Fego energija, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj

Vrata Doors Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Mizarstvo Sitar Branko s.p. Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o.

Radiatorji in grelna telesa Radiators Lentherm-invest d.o.o. Lenart

Garažna vrata Garage doors Arcont IP d.o.o. Družinsko podjetje Kosič d.o.o. Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. ROLTEK d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o. Von, Ljubljana, d.o.o.

Zalogovniki Reservoirs Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. Toplotne črpalke Heat Pumps Hidria inženiring d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart

Stopnice Stairs Josef Steiner d.o.o. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Solarni sistemi Solar systems Fotovolt d.o.o. Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. Hidria inženiring d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Lentherm-invest d.o.o. Lenart

NOTRANJA OPREMA INTERIOR DESIGN Senčila Shading Karba mge, d.o.o. Ljutomer ROLTEK d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o.

ELEKTRARNE POWER PLANTS

OPREMA ZA VRT IN OKOLICO FIXTURES FOR GARDEN AND SURROUNDING

Sončne elektrarne Solar power plants Ekod d.o.o. Fotovolt d.o.o. Hidria inženiring d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o.

Zimski vrtovi Winter gardens Ageapol d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Satler okna in vrata d.o.o.

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU FINALISING WORKS IN CONSTRUCTION Lončarič-montaža d.o.o. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

Rastlinjaki Greenhouses Ageapol d.o.o. Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo Vrtne ograje Garden fences Kmetijstvo Polanec d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Rener d.o.o. Tridom d.o.o. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

STAVBNO POHIŠTVO BUILDING FURNITURE Okna Windows Arcont IP d.o.o. Karba mge, d.o.o. Ljutomer Satler okna in vrata d.o.o. Tridom d.o.o.

Tlakovci Paving stones Kmetijstvo Polanec d.o.o. Lindap SKM d.o.o.

67


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

Bazeni Swimming pools Ageapol d.o.o. Expo biro d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p.

Kmetijska gradnja Farm buildings Haas dom

TURIZEM TOURISM

Vodometi Fountains Ageapol d.o.o. Vrtno pohištvo Garden furniture Expo biro d.o.o. Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p. Rener d.o.o.

Naravni parki Nature parks Javni zavod Kozjanski park Javni zavod Krajinski park Goričko Javni zavod Krajinski park Kolpa Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija Kärntner Nationalparkfonds Nationalpark park Nockberge

Brunarice Log cabins Rener d.o.o.

BLAGO ZA ŠIROKO PORABO CONSUMER GOODS Izdelki domače obrti Craft products Lončarski izdelki Zelko Franc Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p.

GRADBENA OPREMA IN ORODJA EQUIPMENT AND TOOLS IN CONTRUCTION Lestve Ladders Josef Steiner d.o.o.

Obutev Shoes Burnik Franc s.p.

Gradbeni odri Scaffolding Josef Steiner d.o.o.

Usnjeni izdelki Burnik Franc s.p. CGM Cvetko Gruden s.p.

KOMUNALNA OPREMA IN STROJI MUNICIPAL EQUIPMENT AND MACHINERY Lešnik Lenart d.o.o.

Kozmetika Cosmetics Atom d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Delovna in zaščitna oblačila Working and protection clothes Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. Žagar commerce d.o.o.

VARSTVO OKOLJA PROTECTION OF ENVIRONMENT Čistilne naprave Purifying plants Aqua tehnika Jakob d.o.o. Aquaemundus d.o.o. Armex armature d.o.o. Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p.

LITERATURA LITERATURE Strokovna literatura Technical literature ČZD Kmečki glas, d.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. GPZ z.o.o. Kmetijska založba d.o.o. Vaš profit d.o.o.

VISOKE GRADNJE BUILDING CONSTRUCTION Montažni objekti Assembly halls ABV kovinski izdelki d.o.o. Haas dom

68


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

INŠTITUCIJE INSTITUTIONS Agricultural Marketing Centre Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Čebelarska zveza Slovenije Delavska hranilnica d.d. Ljubljana DLG Service GmbH (German Agricultural Society) Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Inštitut Kon-cert Maribor Konzorcij biotehniških šol Slovenije Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota Razvojna agencija Kozjansko Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine Rinderzucht Steiermark eG Sindikat kmetov Slovenije Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave TIC Moravske Toplice TV IDEA - Kanal 10, d.o.o. Urbanček kleti d.o.o. Zadružna zveza Slovenije z.o.o. Zavod za gozdove Slovenije Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Šolski center Šentjur Tehniški šolski center Nova Gorica Biotehniška šola Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Ministrstva Ministries Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Veleposlaništva in konzulati Embassies and Consulates Embassy of the Federative Republic of Brazil Evropska komisija - Predstavništvo v Sloveniji Veleposlaništvo Republike Poljske Društva Associations Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije

Zavarovalnice Insurance companies Grawe zavarovalnica d.d. Zavarovalnica Maribor d.d. Zavarovalnica Tilia d.d. Banke Banks Banka Koper d.d. Deželna banka Slovenije d.d. Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje

Zbornice Chambers Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Šole Schools Biotehniška šola Maribor Biotehniška šola Rakičan Biotehniški center Naklo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Mediji Radio Murski Val Recal d.o.o. - Radio Maxi TV IDEA - Kanal 10, d.o.o.

STORITVE IN IZDELKI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI ACHIEVEMENTS AND PRODUCTS OF SUPPLEMENTARI ACTIVITY ON FARMS Prodaja na domu Sale at farm Soven d.o.o.

69


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

EMBALAŽA PACKAGES

Reklamna embalaža Packages for advertising purpose A & D, d.o.o.

Embalaža iz papirja, kartona, lepenke Paper, cardboard, carton packages Cetis d.d.

STROJI ZA PAKIRANJE PACKAGING MACHINERY

Kovinska embalaža Metal packages A & D, d.o.o.

Stroji za zapiranje Machines for closing of the packaging Gopack d.o.o., Nova Gorica

Plastična embalaža Plastic packages A & D, d.o.o. Albatros.si, d.o.o. Cetis d.d. Stražaplastika d.d.

Stroji za vakuumsko pakiranje Machines for vacuum packing Gopack d.o.o., Nova Gorica Polnilne linije Bottling lines Fabijan d.o.o. Gopack d.o.o., Nova Gorica

Folije Foils Cetis d.d. Makoter d.o.o.

Dozirni sistemi Dosage systems Gopack d.o.o., Nova Gorica

Vrečke Bags Makoter d.o.o.

STROJI ZA OZNAČEVANJE LABELLING MACHINES

Steklena embalaža Glass packages A & D, d.o.o.

Etiketirni stroji Tagging machines Fabijan d.o.o.

Ekološka embalaža Ecological packages A & D, d.o.o. Cetis d.d.

ORODJA IN PRIPOMOČKI ZA PAKIRANJE PACKAGING TOOLS AND DEVICES

Embalaža za prehrambeno industrijo Packages for alimentary industry A & D, d.o.o. Cetis d.d. Stražaplastika d.d.

Etikete Tags Cetis d.d.

Embalaža za farmacevtsko industrijo Packages for pharmaceutical industry Cetis d.d.

Rezila Blades Slonja d.o.o.

Embalaža za kozmetično industrijo Packages for cosmetic industry A & D, d.o.o. Cetis d.d. Stražaplastika d.d.

Pokrovi, zamaški Lids, plugs A & D, d.o.o.

RECIKLIRANJE UPORABLJENE EMBALAŽE RECYCLING OF USED PACKINGS

Embalaža za kemijsko industrijo Packages for chemical industry A & D, d.o.o. Cetis d.d.

Sistemi za zbiranje in vračanje embalaže Collecting and returning systems Slonja d.o.o.

Transportna embalaža Transportation packages Stražaplastika d.d.

70


Razstavljavec Exhibitor

Razstavljavec Exhibitor

SKLADIŠČENJE STORE-HOUSING

Pal media d.o.o. Parnad d.o.o. Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p. Pišek - Vitli Krpan d.o.o. Plinarna Maribor d.o.o. Podjetje Trg, trgovina d.o.o. Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. PSM d.o.o. Rauter zanesljiv strelovod Razvojna agencija Kozjansko Salomon d.o.o. Ljubljana Sinerg d.o.o. Soven d.o.o. Strnad Nada s.p. SŽ - Potniški promet d.o.o. Tara, Rade Stamenkovič s.p. TIC Moravske Toplice Trgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. Urbanček kleti d.o.o. Vaš profit d.o.o. Veriga K.F. d.o.o. Wolf sistem d.o.o. Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. Zepter Slovenica d.o.o. Žagar commerce d.o.o.

Oprema in pripomočki za skladiščenje Equipment for store-housing Agrocenter, trgovina d.o.o. Bals Andrej Sedej s.p. Elpro Lepenik & Co d.n.o. Expo biro d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o. Trgovsko podjetje Lar d.o.o. Palete Palettes Albatros.si, d.o.o. Transportni vozički Transport cars Josef Steiner d.o.o. Zaboji Boxes Albatros.si, d.o.o.

DRUGO MISCELLANEOUS Agrocenter, trgovina d.o.o. Arcus PRO d.o.o. AS-MB d.o.o., Casino igralni salon AS, Radenci Atom d.o.o. Bralko d.o.o. Calze d.o.o. Cesar Cotacachi CGM Cvetko Gruden s.p. Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Černak Peter s.p. -HTH ČZD Kmečki glas, d.o.o. DLG Service GmbH (German Agricultural Society) Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Emili - Emilija Pavlič s.p. Energy s.r.l. Eurotunnel S.r.l. Fitocenter d.o.o. Fotovolt d.o.o. Fura d.o.o. Glasbeni center Goter, Robert Goter s.p. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Kmetijska založba d.o.o. Kobilarna Lipica Labena d.o.o. Lončarski izdelki Zelko Franc Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. Messer Slovenija d.o.o. MOP Pelko d.o.o. Omega AIR d.o.o. Ljubljana Optika Clarus, Planeta d.o.o. Ortopedica d.o.o.

71


72


3 NaÄ?rti razstavnih prostorov Plans of the Exhibition Spaces


NAČRT RAZSTAVIŠČA PLAN OF THE EXHIBITION GROUNDS

LEGENDA LEGEND

1 - 5 P

uprava sejma Trade Fair Administration recepcija Reception Desk tiskovno središče Press Centre dvorane za posvete Conference Room prireditveni prostor Outdoor Show Space

B b

74

sejemski radio Trade Fair Radio gostinstvo Restaurants prodaja vstopnic Ticket office bankomat Cash Dispenser vhod-izhod Entry - Exit


RAZSTAVNE HALE A živila, razstava "Kupujem slovensko", A1 Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, predstavitev EU in dežele gostje, predstavitve tujih držav A2 sredstva za prehrano in nego živali ter rastlin, oprema in orodja za kmetijstvo, blago za široko porabo B Ministrstvo za kmetijstvo in okolje R Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, strokovne in poslovne institucije, semena B1 osebna in dostavna vozila C1 stavbno pohištvo, strešne kritine, obnovljivi viri energije, izdelki domače obrti C2 hlevska in kmetijska oprema ter orodja, stroji in oprema za živilskopredelovalno industrijo, oprema za gastronomijo C3 "Vino Slovenija Gornja Radgona", vino iz konvencionalno in ekološko pridelanega grozdja, oprema za vinarstvo in vinogradništvo, vinska turistična ponudba, kmetijske in živilske šole Slovenije SEJEM INPAK, razstava Slovenski oskar za embalažo 2012 D Doživimo podeželje Krajinski in naravni parki Slovenije, turistične kmetije, lokalna prehranska ponudba, tržnica Dobrote slovenskih kmetij, zelišča in aromatske rastline, gostinska ponudba domačih jedi, Otroški vrtec, igralnica in delavnice

EXHIBITION HALLS A Food industry, Exhibition "I buy Slovenian", A1 Chamber of Agriculture and Food-Processing Companies, Presentation of European Union and the guest country Exhibition of foreign countries A2 Plant and animal nutrition, Plant protection agents, Agriculture equipment and tools, Handicraft trade and consumables B Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia, Slovenian Chamber of Agriculture and Forestry, Cooperative Union of Slovenia, Trade and business institutions, Seeds B1 Personal vehicles and vans B2 Social programme - Agroland C1 Builders' carpentry and joinery, Roofing, Renewable energy, Handicraft trade and consumables C2 Stable equipment, Agricultural equipment and tools, Machinery and equipment for food processing, Gastronomy equipment, C3 "Vino Slovenija Gornja Radgona 2012", Wines, Equipment for vineyards and wine cellars, Wine tourism offer, Slovenian schools of agriculture and food, Fair Inpak, exhibition of the Slovenian packaging Oscar 2012 D Experience the Country, Nature parks of Slovenia, Tourist farms, Local food, Market with treats from Slovenian farms, Herbs and aromatic plants, Gastronomic offer of Slovenian dishes, Kindergarten, playing corner and workshops

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, gozdarska oprema, hlevska oprema, vinogradniška in vinarska oprema, namakalni sistemi, mreže za zaščito proti toči, cisterne za zbiranje deževnice in ekološke čistilne naprave, konstrukcije za hlevske objekte

OUTDOOR EXHIBITION SITE Agriculture machinery, tools and equipment, Forestry drive and attachment accessories and tools, Stable equipment, Vineyard and wine cellar equipment, Irrigation systems, Anti-hail nets, Rainwater tanks, Ecological water purification systems, Stable constructions

STROkOVNE IN POUČNE RAZSTAVE D1 razstava prašičev D2 razstava konj, razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali D3 razstava goveje živine iz Slovenije in avstrijske Štajerske D4 razstava drobnice D5 male živali

PROFESSIONAL EXHIBITIONS D1 Exhibition of pigs D2 Exhibition of horses, Exhibition of Slovenian autochthonous livestock breeds D3 Exhibition of Slovenian and Austrian cattle D4 Exhibition of small cattle D5 Small animals

VZORČNI NASADI N1 Sejemska gozdna učna pot, Zavod za gozdove Slovenije, razstava lesov, prikaz izdelovanja kipov z motorno žago, LAS Srce Slovenije N2 Vzorčni nasad poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan N3 permakulturni vrt z biodinamičnim gospodarjenjem, slovenski trsni izbor N4 vzorčni nasad hibridov koruze VH DP P S ZP

SAMPLE PLANTATIONS N1 Forest educational trail, Slovenian Forest Institute, Wood exhibition, presentation: the making of wooden sculptures with a chainsaw, LAS – Local action group "The Heart of Slovenia" N2 Sample plantation of crop and garden plants and of autochthonous plant varieties by the Biotechnology School of Rakičan N3 Permaculture-garden with biodynamic cultivation, Slovenian vine selection N4 Sample Plantation: Corn hybrids

vinski hram demonstracijski prostor predstavitveni prostor prostor za stanovska srečanja zabaviščni park

VH DP P S ZP

75

WINE Pavilion Demonstration area Event area Space for professional and expert meetings Amusement park


HALA A HALL A

100 101 102 103 103a 104a 104b 105 105a 106 106 106a 107 108 109 110 110a 111 112 113

114 115

Expoforum Adam Pawlowski Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska 116 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota 117 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 117a Banka Koper d.d. 117b Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca 118 Pivka Perutninarstvo d.d. 119 Čebelarska zveza Slovenije 120 Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine 121 Embassy of the Federative Republic of Brazil 122 Agrokor d.d. 123 Pomurske mlekarne, d.d. 125 Mlekarna Celeia, d.o.o. 126 Agricultural Marketing Centre 127 Evropska komisija - Predstavništvo v Sloveniji 127 Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji 130 GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Labena d.o.o. GPZ z.o.o. EuroTier / DLG (German Agricultural Society) Vasi Ferrit Bt Emili - Emilija Pavlič s.p. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave TIC Moravske Toplice Gostina Slovenija Gostilna Lovenjak - Hotel Štrk Inštitut Kon-cert Maribor Društvo Ekoprlekija Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije - Zveza Biodar IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM ČZD Kmečki glas, d.o.o. Veleposlaništvo Republike Poljske Genuss Region Österreich Stražaplastika d.d. Mediacor, d.o.o. Benedict d.o.o. Euronatura di Cotič Bruno Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p.

76


HALA A1 HALL A1

200 201 202 204 205 206 207 209

210

Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Grawe zavarovalnica d.d. Expoforum Adam Pawlowski SŽ - Potniški promet d.o.o. AS-MB d.o.o., Casino igralni salon AS, Radenci Trgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. Pal media d.o.o. Lek Veterina d.o.o.

211 213 214 215 216 217 218 220

77

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona Fotovolt d.o.o. Burnik Franc s.p. Albatros.si, d.o.o. Drop shop d.o.o. Salomon d.o.o. Ljubljana Husqvarna Austria GmbH TV IDEA - Kanal 10, d.o.o. Active S.r.l.


HALA A2 HALL A2

321

Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p. 322 AMC d.o.o. 324 Atom d.o.o. 326 Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p. 327 CGM Cvetko Gruden s.p. 327a Sinerg d.o.o. 328 Calze d.o.o. 329 Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 330 Ortopedica d.o.o. 331 Bonn Fashion Exports 332a Mag. Andreas Ebner 334 Bralko d.o.o. 335 Zepter Slovenica d.o.o. 335a Čevljarstvo BROdi - Marko Brodi s.p. 337 Optika Clarus, Planeta d.o.o. 339 Glasbeni center Goter, Robert Goter s.p.

300 300a 301 301a 302 303

4 A d.o.o. Tilt d.o.o. AGROsolution GmbH & Co. KG Agro kmetijska mehanizacija d.o.o. Noele, kreativne rešitve, d.o.o. PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies 304 Cinkarna Celje d.d. 305 Sap tecnica di Sergio Pozar 306 Fitocenter d.o.o. 307 IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH 309 Linzer Agro Trade GmbH 310 Armex armature d.o.o. 311 Adriatica spa 312a Vender Aktiva d.o.o. 313 Petrokemija, d.d. Kutina 314 Plinarna Maribor d.o.o. 315 Zeleni - sistemi d.o.o. 320 Hermes and Andreja Gačnik s.p.

78


HALA B, B1 HALL B, B1

808 809 810 811 812

HALA B 800 Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. 801 Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota 802 Zavarovalnica Tilia d.d. 803 Bayer d.o.o. Bayer CropScience 805 Semenarna Ljubljana, d.d. 806 Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o. 806a Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H 806b Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 807 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Zadružna zveza Slovenije z.o.o. Deželna banka Slovenije d.d. Sindikat kmetov Slovenije Agrosaat d.o.o. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

HALA B1 8001 Avto Rajh d.o.o. 8002 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 8003 AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p. 8004 Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o

79


HALA C1 HALL C1

700 701 702 703 705 706 709 710 712 713 714 715 717 718 719

719a Lindap SKM d.o.o. 720 Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. 721 Lončarski izdelki Zelko Franc 723 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota 724 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 725 Rener d.o.o. 750 Arcus PRO d.o.o. 751 Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p. 752 Tridom d.o.o. 753 Arcont IP d.o.o. 753a Von, Ljubljana, d.o.o. 753c Hermes and Andreja Gačnik s.p. 754 Družinsko podjetje Kosič d.o.o. 755 Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p.

ROLTEK d.o.o. Krovstvo Petrovič d.o.o. VETO Veletrgovina d.o.o. Creaton AG Mizarstvo Sitar Branko s.p. Lentherm-invest d.o.o. Lenart Karba mge, d.o.o. Ljutomer Parnad d.o.o. Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p. WVterm d.o.o. Satler okna in vrata d.o.o. Esal d.o.o. Biomasa d.o.o. Ika, Žiri, d.o.o. Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p.

80


HALA C2 HALL C2

600 604 605 605b 606 607 610 613 614 616 617

619 620 622 623 624 625 626 627 629 630 630

Prillinger, d.o.o. Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema Mojstrovina d.o.o. Elpro Lepenik & Co d.n.o. Indihar Co. d.o.o. Hermes and Andreja Gačnik s.p. Niederl GmbH Pitt d.o.o. Nova Gorica Irtex d.o.o. Jomapeks d.o.o. Novi Sad Perko tehtnice d.o.o.

81

Kimi d.o.o. GOimpex s.r.l. Bals Andrej Sedej s.p. Krim d.o.o. Nara Hladilna tehnika d.o.o. Fura d.o.o. Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o. Winterhalter Gastronom d.o.o. Černak Peter s.p. -HTH KWA Anlagenbau GmbH Ligo d.o.o. Slovenske Konjice


HALA C3 HALL C3

400

Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric" 400a Društvo Arnika 400b Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 401 Kmečka zadruga Krško z.o.o. 401 Kmetijska zadruga Metlika z.o.o. 401 P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o. 401 P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 401 Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. 401 Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d. 401 Vinakoper d.o.o. 401 Vinska družba Slovenije, d.o.o. 401 Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo 402 Zottel Branko s.p. 404 Kogast Grosuplje d.d. 405 Slonja d.o.o. 406 Cetis d.d. 407 Razvojna agencija Kozjansko 408 Niko Nikolaj Šraml s.p. 409 Zavod Slovino 410 Mencaroni Az. Agricola 411 Biroplast d.o.o. 412 Messer Slovenija d.o.o. 414 Trsničarska zadruga Žiher z.o.o. 415 Bio Ernte Steiermark "Biowein Steiermark" 416 Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis 417 Vinar Kupljen d.o.o. 417a Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije 418 Zupan d.o.o. 501 Zavarovalnica Maribor d.d. 502 I & J Trta d.o.o. 503 Kmetijska založba d.o.o.

505 505

Gopack d.o.o., Nova Gorica RIMOLES , proizvodnja lesenih artiklov d.o.o. 506 Ema d.o.o. 506a PSM d.o.o. 508 A & D, d.o.o. 509 Cyrcon Ltd 511 Makoter d.o.o. 520 Biotehniška šola Maribor 520 Biotehniška šola Rakičan 520 Biotehniški center Naklo 520 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola 520 Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center 520 Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola 520 Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma 520 Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo 520 Konzorcij biotehniških šol Slovenije 520 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 520 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 520 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 520 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola 520 Šolski center Šentjur 520 Tehniški šolski center Nova Gorica Biotehniška šola 520 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 520 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 520 Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

82


HALA D HALL D

01 06 06 06 06 07 09

12

M.M. Kaučič d.o.o. Javni zavod Kozjanski park Javni zavod Krajinski park Kolpa Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija Kärntner Nationalparkfonds Nationalpark park Nockberge Soven d.o.o. Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

13 13 14 15

83

Združenje turističnih kmetij Slovenije Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Javni zavod Krajinski park Goričko Turistična kmetija Smodiš Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z1 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z1

1005 Si-ja d.o.o. 1006 Uniforest d.o.o. 1007 Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. 1007 Zupan-trade d.o.o. 1008 Gomark d.o.o.

1001 SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini 1002 Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici 1003 Zupan d.o.o. 1004 INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o.

84


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z2 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z2

2020 Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. 2021 Farmtech d.o.o. 2022 Creina d.d. Kranj 2023 Gorenje GTI, d.o.o. 2024 Turopolje Murska Sobota d.o.o. 2025 Pinus TKI d.d. 2026 Geodrill d.o.o. 2027 Agromehanika d.d. Kranj 2028 Lončarič-montaža d.o.o. 2030 Itro d.o.o. PE Ljubljana 2031 Hmezad Jeklo d.o.o. 2032 Tehnos d.o.o. Žalec 2033 Aquaemundus d.o.o. 2034 Mauta - Maurič Otmar s.p. 2035 M. Rebernik d.o.o. 2036 KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p. 2038 Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p. 2038aKolenc Gašper s.p. 2039 Hidria inženiring d.o.o. 2040 Žagar Bogomir s.p. 2041 Benedict d.o.o. 2042 Hosekra d.o.o.

2001 TrgoAgro d.o.o. Koper 2002 Cerjak d.o.o. 2003 Lešnik Lenart d.o.o. 2003aAvtomaterial d.o.o. 2004 Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p. 2005 Prelog KM d.o.o. 2006 Vina Avos, Jože Kocuvan 2006aVina Fleisinger 2006bVeriga K.F. d.o.o. 2007 Lavinox Branko Lavrenčič s.p. 2008 Syngenta Agro d.o.o. 2009aPS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja 2009bTovarna močnih krmil Črnci d.d. 2010 Nipret d.o.o. 2010 Terpin S.r.l. 2011 Agroremont d.o.o. 2012 Fabijan d.o.o. 2013 Seppi M. S.p.A. 2014 Agroremont d.o.o. 2016 Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o.

85


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z3 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z3

3012aPosredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p. 3012bAqua tehnika Jakob d.o.o. 3013 Mebi, d.o.o. 3014 Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p. 3015 Inoks investicije d.o.o. 3016 Landmaschinenhandel Üllen GmbH 3017 Bijol d.o.o. 3020 Vega produkt Murski Petrovci d.o.o. 3021 ROSI Teh, Roman Mikolič s.p. 3022 Hidro d.o.o. 3023 Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p. 3024 M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

3001 3002 3003 3004

Goldoni S.p.a. Fužinar d.o.o. Ajdovščina Trisa, d.o.o. Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje 3006 Jata Emona d.o.o. Ljubljana 3006aSlaščičarna Milaim Derviši s.p. 3006bPasco lepila - Jure Maksimovič s.p. 3007 Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o. 3008 Famteh d.o.o. 3009 Urbanček kleti d.o.o. 3011 Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p. 3012 Bralko d.o.o.

86


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z4 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z4

4015 Hermes and Andreja Gačnik s.p. 4015bSlaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. 4016 Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o. 4017 Agrocenter, trgovina d.o.o. 4018 Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema 4019 Žagar commerce d.o.o. 4020 Orizo Sport s.r.l. 4021 G.T.S. Utensili snc

4000 4001 4002 4003 4004 4006

Sico d.o.o. Vreček Agro, d.o.o., Kranj Kmetijstvo Polanec d.o.o. R.M. International d.d. Ribnica JJ Trnovec d.o.o. Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. 4009 Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o. 4010 Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana

87


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z5, Z6 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z5, Z6

Z6

Z5

88


Z6 6007 Expo biro d.o.o. 6009aFego energija, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 6010 Agrocvet Drago Zupanič s.p.

6000 Panvita d.d. 6001 Agromehanika d.d. Kranj 6002 Raiffeisen d.o.o. 6003 Nutri Vita d.o.o. 6004 Fritz Jeitler Futtermittel d.o.o. 6004aUtensili Italia srl 6005 Eurotunnel S.r.l.

Z5 5024 Franz Tischler 5024aWolfgang Künz 5025 Dovžan d.o.o. 5026 Hartinger e. U. 5027 Mauch GmbH & Co. KF 5028 Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p. 5029 Larix GT d.o.o. 5030 Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo 5032 Vzorec Raka d.o.o. 5060 Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p. 5061 Vi-ja d.o.o. 5062 Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo 5063 Horizont Clair d.o.o. 5067 Gros d.o.o. Kranj 5068 Mag. Andreas Ebner 5069 Ageapol d.o.o. 5070 Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi 5071 MOP Pelko d.o.o. 5072 Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p. 5074 Rotometal d.o.o. 5075 Kozina Kranj, d.o.o. 5076 Edward EU, s.r.o. 5078 Energy s.r.l.

5001 5002 5003 5004 5006 5007 5007 5007 5007 5010 5011 5012 5013

Gorenc-Igor Stare s.p. Ekod d.o.o. Andrej Terpin srl Gady Franz GmbH Hödl Landtechnik GmbH Agrosoršak d.o.o. Claas Global Sales GmbH Jorstik d.o.o. Korotan, d.o.o., Kranj TPV Prikolice d.o.o. Schauer Agrotronic GmbH Čeplak vulkanizerstvo d.o.o. Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 5014 Itro d.o.o. Štore 5015 Pišek - Vitli Krpan d.o.o. 5016 Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o. 5016aPosredništvo Ivan Simčič s.p. 5017 Kancler sistem d.o.o. 5019 T.S.P. Oprema d.o.o. 5021 Agromilk d.o.o. 5022 Haas dom 5023 Agrana Bioethanol GmbH

89


ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR Z8 OUTDOOR EXHIBITION SPACE Z8

90


8023bMinistrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota 8024 Wolf sistem d.o.o. 8025 Servostan d.o.o. 8027 Pema posredništvo Matej Perhavec s.p. 8030 Terra JCB d.o.o. 8030aAlu ograje Elšnik Lilijana s.p. 8031 ABV kovinski izdelki d.o.o. 8034 Bernardis Paolo 8034aMedičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p. 8035 Edward EU, s.r.o. 8036 Italy Bitree S.r.l. 8036aParadajz d.o.o. 8037 Morowe 8038 Slaščičarna Milaim Derviši s.p. 8039 AALT d.o.o. 8041 Trgovsko podjetje Lar d.o.o. 8042 Josef Steiner d.o.o. 8043 Pivovarna Kostanj Primož Žnuderl s.p. 8045 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8045aGoldoni S.p.a. 8046 Lek Veterina d.o.o. 8046aTrgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p. 8046bCesar Cotacachi 8047 Narava daje, Matjaž Perša s.p. 8048 Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p. 8049 Mag. Andreas Ebner 8051 Bohinjska sirarna d.o.o. 8052 Drop shop d.o.o.

8000 Trakom d.o.o. 8001 Profi kmet d.o.o. 8001aRomaks Kranj d.o.o. 8002 GM Mustang, Marijan Fujan s.p. 8003 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o. 8003aRecal d.o.o., Radio Maxi 8003bG.T.G.S., d.o.o. 8004 Hmezad KZ Gotovlje z.o.o. 8004aOmega AIR d.o.o. Ljubljana 8004bRauter zanesljiv strelovod 8005 TPGozd Miha Jurančič s.p. 8006 Skiro d.o.o. 8007 Avto-mat & Co. d.o.o. 8008 Agroteh Vrbek d.o.o. 8010 Bonum d.o.o. 8011 Podjetje Trg, trgovina d.o.o. 8011aBrau d.o.o. 8012 Meko d.o.o. Ljubljana 8013 LKS d.o.o. 8014 Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p. 8015 Euro globtrade, d.o.o. 8016 Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo 8017 Esch-Technik Maschinenhandel GmbH 8017 Komteh d.o.o. 8020 Arko d.o.o. 8021 Kosport d.o.o. 8021aEme T&T d.o.o. 8022 Alma in drugi d.n.o. 8022aLinFis d.o.o., Ljubljana 8023 OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p. 8023aExperta d.o.o.

91


PRODAJNA ULICA SALES STREET

02 03 04 05 07 08

10 11 12

Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p. Utensili Italia srl Wang chao d.o.o. Feida d.o.o. FA DA d.o.o. Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p.

Hermes and Andreja Gačnik s.p. Calze d.o.o. Zupan Stanislav s.p. Gledališka kavarna Maribor Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p. Slaščičarna Milaim Derviši s.p. Kmetija Ferk d.o.o.

13 22 23

9 WC

24

23

22

21

20

19

13 12

3a 2

3

4 5 6

7

8

9

10 11

1

CI

C2

92

C3

D


4 Razstavni program Exhibition Programme • Široka potrošnja Consumer Goods • Gostinstvo Catering


4 A d.o.o. A2/300 Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž Tel.: 02/740 1619, Fax: 02/741 1080 vinko.stefancic@volja.net www.analiza-zemlje.com Kemijske analize tal, urejanje problemov z mikroelementi, izdelava foliarnih gnojil Chemical soil tests, solving problems with microelements, production of leaf fertilisers

AALT d.o.o. Z8/8039 Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 08/205 0520, Fax: 08/205 0521 info@aalt.si www.kavni-avtomati.si Prodaja hišnih in pisarniških kavnih avtomatov Jura, prodaja kavnih napitkov Sales of Jura coffee machines for home and office, sales of coffee drinks

ABV kOVINSkI IZDELkI d.o.o. Z8/8031 Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični Tel.: 01/780 5018, Fax: 01/787 4518 abv@abv.si www.abv.si Izdelava in montaža jeklenih montažnih objektov za industrijo, skladiščenje in kmetijstvo. Dobava in montaža izoliranih strešnih in fasadnih plošč z vsemi kleparskimi zaključki. Nudimo tudi storitve razreza, krivljenja, čiščenja jeklenih elementov, usluge z dvigali, svetovanje in izdelava gradbene dokumentacijea Production and assembly of steel constructions for the industry, warehouses and agriculture. Supply and assembly of insulated roof and facade slabs including all plumbing works. Cutting, bending and cleaning of steel elements, elevator services, counselling and preparation of the construction documentation

ACTIVE S.r.l. A1/220 Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C. Tel.: 0039 0375/91 742, Fax: 0039 0375/91 684 info@pvg.si, mail@active-srl.com www.active-srl.com Profesionalne motorne kose, vrtne kosilnice, motorne žage, motorni okopalniki in oprema Professional motor mowers, garden mowers, chainsaws, tillers and equipment 94


ADRIATICA spa A2/311 Strada Dogado 300, I-45017 Loreo Tel.: 0039 0426/669 611, Fax: 0039 0426/669 630 info@k-fert.it www.k-fert.it Kompleksna mineralna gnojila Complex mineral fertilisers

AGEAPOL d.o.o. Z5/5069 Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga Tel.: 05/395 5003, 041/557 356, Fax: 05/395 5004 ageapol@amis.net www.ageapol.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Irritec & Siplast, Capo D'Orlando (ME), Italija Namakalni sistemi, rastlinjaki, šotori, protitočni sistemi, črpalke, filtri, razpršilci, kapljači, nadstreški za avte in hiše, fotovoltaika, meglilni sistemi, oprema za rastlinjake, pomične mize, ogrevanje, hlajenje, klima v rastlinjakih, hobi rastlinjaki Irrigation systems, greenhouses, tents, hail protection systems, pumps, filters, sprinklers, drippers, canopies for cars and houses, photovoltaic, fogging systems, greenhouse equipment, greenhouse benches, heating and cooling systems, air conditioning, small greenhouses

AGRANA BIOETHANOL GmbH Z5/5023 Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf Tel.: 0043 1/21 177-0, Fax: 0043 1/21 177-12091 werner.feldbacher@agrana.com www.actiprot.at Proteinska krmila, hrana za čebele, pesni rezanci, (bio) gnojila Protein feed, bee food, beet pulp, (eco-) fertilisers

AGRICULTURAL MARkETING CENTRE A/126 Arpad ut. 51-53, H-1042 Budapest Tel.: 0036 1/450 8893, Fax: 0036 1/450 8807 katalin_szabados@amc.hu www.amc.hu Sorazstavljavec / Co-exhibitor Chamber of Commerce and Industry of Vas County, Szombathely, Madžarska Kürtos kalacs - Bugler Cakes, Hodmezovasarhely, Madžarska Pa-Comp Ltd., Ujfeherto, Madžarska Wine Route of Zala County, Zalaszentgrot, Madžarska AMC je profitna organizacija, ustanovljena z namenom razširitve tržišč za madžarske proizvode kmetijsko-živilske industrije The AMC is a budgetary organisation established with a view to expanding the markets for Hungarian agricultural and food industry products 95


AGRO kMETIJSkA MEHANIZACIJA d.o.o. A2/301a Industrijska cesta 7a, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica Tel.: 05/330 5800, Fax: 05/330 5808 aleksander.blazic@sgagro.si www.sgagro.si

Trženje malih kmetijskih in gozdarskih strojev, orodja ter nadomestnih delov priznanih blagovnih znamk: Felco, ARS, Efco, Nibbi, Comet, Grifo, TEM, Farmer, Dal Degan in različno vrtnarsko orodje pod lastno trgovsko znamko Agro Marketing of small agricultural and forestry machines, tools and spare parts of proprietary brands: Felco, ARS, Efco, Nibbi, Comet, Grifo, TEM, Farmer, Dal Degan ad different garden tools of the own proprietary brand Agro

AGROCENTER, TRGOVINA d.o.o. Z4/4017 Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode Tel.: 0599/42 482, Fax: 01/361 1201 info@agrocenter.si www.agrocenter.si Pašna, hlevska, mlekarska, veterinarska, mesarska oprema in oprema za konjeništvo in male hišne ljubljence Equipment for stables, dairies, veterinaries and butchers, accessories for equestrian sport and for pets

AGROCVET DRAGO ZUPANIČ s.p. Z6/6010 Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj Tel.: 02/788 5396, Fax: 02/788 5397 agrocvet.drago@siol.net Specializirana trgovina z molzno opremo (molzna oprema, hladilna tehnika, roboti, molzišča) Specialised shop for milking equipment (milking devices, refrigeration technology, milking robots, milking parlours)

AGROkOR d.d. A/122 Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb Tel.: 00385 1/489 4597, Fax: 00385 1/489 4126 marketing@agrokor.hr www.agrokor.hr Sorazstavljavec / Co-exhibitor Belje d.d., Darda, Hrvaška Jamnica d.d., Zagreb, Hrvaška Ledo d.d., Zagreb, Hrvaška Pik Vrbovec-mesna industrija d.d., Vrbovec, Hrvaška Zvijezda d.d., Zagreb, Hrvaška Zamrznjena živila, siri, sladoledi, meso in mesni izdelki, olja in masti, vode in druge brezalkoholne pijače, vino Frozen food, cheese, ice cream, meat and meat products, oils and fats, water and other non-alcoholic drinks, wine 96


AGROMEHANIkA d.d. kRANJ Z2/2027 Hrastje 52a, SI-4000 Kranj Tel.: 04/237 1327, Fax: 04/237 1303 franc.selak@agromehanika.si www.agromehanika.si Škropilnice, pršilniki, traktorji AGT, Carraro, Deutz-Fahr, priključki razni (obračalniki, vitle, balirke, itd.) Sprayers, mist blowers, tractors AGT, Carraro, Deutz-Fahr, different attachments (tedders, cable winches, balers)

AGROMETAL kMETIJSkA MEHANIZACIJA d.o.o. Z4/4009 Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/423 6820, Fax: 01/423 6824 www.agrometal.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor BCS, Milano, Italija Frandent, Torino, Italija Gallignani, Italija Lamborghini, Treviglio (BG), Italija Molon, Italija Traktorji Lamborghini, balirke in ovijalke Gallignani, kosilnice BCS, tračni obračalniki Molon, traktorski nakladalci Icarbazzoli, freze in mulčerji Gramip, pajki in zgrabljalniki Frandent, rezervni deli traktorjev Lamborghini, Same, Hurliman, Deutz-Fahr Lamborghini tractors, balers and wrappers Gallignani, mowers BCS, belt-rake Molon, loaders Icarbazzoli, tillers and flail mowers Gramip, rotary rakes and tedders Frandent, spare parts for tractors Lamborghini, Same, Hurliman, Deutz-Fahr

AGROMILk d.o.o. Z5/5021 Markovo 6, SI-1240 Kamnik Tel.: 041/722 967, Fax: 01/839 2662 agromilk@siol.net www.lely.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Lely, Nizozemska Robot za molžo A4 Milking robot A4

AGROREMONT d.o.o. Z2/2011 Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Tel.: 02/729 0275, Fax: 02/729 0271 marjan.klobasa@amis.net www.agroremont.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Gionni Ferrari, Italija John Deere, Združene države Amerike Peruzzo, Italija Zaccaria, Italija Traktorji in priključki Tractors and connected equipment 97


AGROSAAT d.o.o. B/811 Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/514 0070, Fax: 01/514 0073 agrosaat@siol.net www.agrosaat.si Semena poljščin in vrtnin, sadike vrtnin, poskusno polje - vzorčni nasad Agriculture and vegetable seeds, garden plants, test field - model plantation

AGROSOLUTION GmbH & Co. kG A2/301 Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz Tel.: 0043 732/774 366-0, Fax: 0043 732/774 366-4 office@agrosolution.eu www.agrosolution.eu Agrosol - nova in priznana tehnologija gnojenja Agrosol - the new and proven fertilising technology

AGROSORŠAk d.o.o. Z5/5007 Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Tel.: 02/803 9120, Fax: 02/803 9121 info@agrosorsak.si Traktorji, zgrabljalniki, obračalniki, kombajn, balirke, kosilnica Claas Tractors, hay rakes, tedders, harvesters, balers, mowers Claas

AGROTEH VRBEk d.o.o. Z8/8008 Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 070/819 822, ciril@agroteh.si www.agroteh.si Traktorji in priključki znamke Impodan in McCormik Tractors and connections of the makes Impodan and McCormik

AH FURMAN SERVIS IN PRODAJA PETER FURMAN s.p. B1/8003 Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj Tel.: 02/788 5477, Fax: 02/782 7611 prodaja@ah-furman.si www.ah-furman.si Osebna vozila Toyota Toyota passenger cars 98


ALMA IN DRUGI d.n.o. Z8/8022 Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/672 523, Fax: 02/568 1517 info@almaagro.com www.almaagro.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Celli S.p.A., Forli, Italija Hatzenbichler, St.Andrae/Lav., Avstrija Velox d.o.o., Maribor, Slovenija Okopalnik, česalo, mulčer, rotobrana, lopatar, sredstva za varstvo rastlin Tillers, grass combs, mulchers, disc harrows, shovel excavators, plant protection products

ALU OGRAJE ELŠNIk LILIJANA s.p. Z8/8030a Zlatoličje 127, SI-2205 Starše Tel.: 040/863 112, Fax: 02/688 1920 info@alu-ograje.com www.alu-ograje.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Guardi, Traiskirchen-Mollersdor, Avstrija Aluminijasti ograjni sistemi, alu balkoni, dvoriščna vrata na avtomatizacijo, motorni pogoni Aluminium fencing systems, aluminium balconies, automatic gates, motor drives

DOMENICO AMATI Via G. di Vagno 24, I-70017 Putignano (BA) Tel.: 0039 349/547 1431, Fax: 0039 080/491 3788 amati@hotmail.it Orodja za kmetijstvo in vrtnarjenje Tools for agriculture and gardening

AMC d.o.o. A2/322 Šmartinska cesta 102, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/600 6213 marusa.zajc@si.amc.info www.si.amc.info AMC elementi: posoda, lonci AMC cookware and pans 99


AqUA TEHNIkA JAkOB d.o.o. Z3/3012b Jakobski Dol 37c, SI-2222 Jakobski Dol Tel.: 02/654 3149 info@at-maribor.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Geoplast, Avstrija UTP Umwelttechnik GmbH, Seybothenreuth, Nemčija Čistilne naprave Klarofix, Klarbox, plastični in betonski zbiralniki deževnice. Čistilna naprava deluje po SBR metodi, prednosti so nizki stroški vzdrževanja, odvoz 1x na 3 leta, mala možnost za pojav napak ali okvare Purification plants Klarofix, Klarbox, plastic and concrete rainwater collectors. The purification plant acts according to SBR principles. The advantages are the low maintenance costs, removal of refuse once in three years, small possibility of errors and defects

AqUAEMUNDUS d.o.o. Z2/2033 Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Tel.: 041/712 487 rogl.darko@siol.net www.bioloske-cistilne-naprave.si Biološke čistilne naprave, rezervoarji za deževnico Biological purification plants, rainwater tanks

ARCONT IP d.o.o. C1/753 Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 4300, Fax: 02/564 4329 info@arcont.si www.arcont-ip.si PVC okna, alu vrata, senčila, police, drsna vrata, garažna vrata PVC windows, aluminium doors, shadings, shelves, gliding doors, garage doors

ARCUS PRO d.o.o. C1/750 Levstikova 1/b, SI-3000 Celje Tel.: 041/633 911, Fax: 03/897 5363 info@arcus.si www.arcus.si Masažni program, masažni stoli, blazine, rolerji Massage programme, massage chairs, cushions and other massage devices 100


ARkO d.o.o. Z8/8020 Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9620, Fax: 02/584 9630 arko@arko.si www.arko.si Dvigala Hiab Loglift - Jonsered, traktorske gozdarske prikolice z dvigali Beha, hidravlika in nadgradnje Meiller, viličarji Moffett, Combi Lift, vitli Warn, Rotzler, Sepson Cranes Hiab Loglift - Jonsered, forestry trailers with cranes Beha, hydraulics and spare parts Meiller, forklifts Moffet, Combi Lift, winches Warn, Rotzler, Sepson

ARMEX ARMATURE d.o.o. A2/310 Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica Tel.: 01/786 9270, Fax: 01/786 9266 info@armex-armature.si www.cistilnenaprave-dezevnica.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Biorock Sarl, Luxemburg Otto Graf G.m.b.H., Teningen, Nemčija PPU Umwelttechnik GmbH, Nemčija Biološke čistilne naprave, ki delujejo brez elektrike, biološke čistilne naprave, ki delujejo s pomočjo elektrike, sistemi za zbiranje in uporabo deževnice, ponikalni in zadrževalni sistemi, namakalni sistemi za kmetijstvo in športna igrišča, kompostniki za gospodinjstva Biological purification plants that work without electricity, biological purification plants that work with electricity, rainwater collecting systems, seepage and storage systems, irrigation systems for agriculture and for sports grounds, household composters

AS-MB d.o.o., CASINO IGRALNI SALON AS, RADENCI A1/205 Slovenska ulica 2, SI-2000 Maribor Tel.: 02/566 9366, Fax: 02/566 9364 info@casino-radenci.com www.casino-radenci.com Predstavitev igralnega salona z igralnima avtomatoma in ruleto Presentation of the gambling salon with slot machines and roulette

ATOM d.o.o. A2/324 Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 9888, Fax: 02/564 9888 info@atom.si www.atom.si Zeliščna kozmetika, gospodinjska galanterija, eterična olja Herbal cosmetics, household goods, essential oils 101


AVTO RAJH d.o.o. B1/8001 Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9960, Fax: 02/584 9957 prodaja@avtorajh.si www.avtorajh.si Pooblaščen prodajalec in serviser za Fordova vozila - prodaja, servis, kleparske in ličarske storitve, avtopralnica, vulkanizerstvo, Cafe Ford Authorised sale and service for Ford vehicles - sale, service, car body and paint service, car wash, maintenance of tires, Cafe Ford

AVTOBUSNI PROMET MURSkA SOBOTA d.d. B1/8002 Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 1620, Fax: 02/530 1621 bernarda.maucec@apms.si www.peugeot-ms.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Peugeot Slovenija d.o.o., Ljubljana, Slovenija Prodaja novih vozil Peugeot, pooblaščen prodajalec in serviser vozil Peugeot Sale of new Peugeot cars, authorised sale and service of Peugeot vehicles

AVTO-MAT & CO. d.o.o. Z8/8007 Ložnica pri Žalcu 14a, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 4120, Fax: 03/710 4121 info@avto-mat.si www.kioti.si Kompaktni traktorji in UTV-ji Kioti za vsesplošno rabo v kmetijstvu, vinogradništvu, gozdarstvu in gradbeništvu, daljinsko vodeni kosilniki Spider Compact tractors and UTVs Kioti for agriculture, wine growing, forestry and construction, remote-controlled mower Spider

AVTOHIŠA kOLMANIČ & DOkL d.o.o. B1/8004 Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 4620, Fax: 02/530 4659 info@kolmanic-dokl.si www.kolmanic-dokl.si Chevrolet vozila Chevrolet vehicles 102


AVTOMATERIAL d.o.o. Z2/2003a Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 1400, Fax: 02/584 9590 avtomaterialdoo@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Gumitehna d.o.o., Kranj, Slovenija Gume za kmetijsko mehanizacijo, jermeni - klinasti, ploščati, zračnice, platišča, cevi in drugi gumi izdelki Tires for agricultural machines, V-belts, flat belts, pneumatic tires, rims, pipes and other rubber products

BALS ANDREJ SEDEJ s.p. C2/622 Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/587 1819, Fax: 02/587 1819 andrej.sedej@volja.net www.bals.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agriko, Češka Eisele, Nemčija Germing, Nemčija Naprave za mešanje in prečrpavanje gnojnice, oprema za goveje hleve, oprema za svinjske hleve, oprema za bioplinarne, skladiščne kapacitete za žitarice Slurry mixing and pumping systems, equipment for cattle and pig stalls, equipment for biogas, storage of cereals

BANkA kOPER d.d. A/117a Pristaniška 14, SI-6502 Koper Tel.: 05/666 2563, Fax: 05/666 2022 info@banka-koper.si www.banka-koper.si Banka ima bogato ponudbo bančnih in finančnih storitev za osebne, družinske in poslovne namene. Komitenti lahko dostopajo do želenih produktov in storitev preko različne poti poslovanja, od klasičnih do najsodobnejših. Odlikuje jo trdno in stabilno poslovanje, kar potrjujejo tudi ocene različnih uglednih mednarodnih ustanov The bank offers a wide range of financial services for private and business purposes. Customers can access the desired product or service by using classic or state-of-the-art business methods. One of the bank’s main features is the stability of its business policy. This is also confirmed by the favourable valuations by different acknowledged international institutions. 103


BAYER d.o.o. BAYER CROPSCIENCE B/803 Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/581 4444, Fax: 01/581 4447 info@bayercropscience.si www.bayercropscience.si Bayer CropScience - Fitofarmacevtska sredstva - pripravki za varstvo rastlin (herbicidi, fungicidi, insekticidi, tretiranje semen). Bayer CropScience je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov inovativnih pripravkov za varstvo rastlin. Bayer CropScience - Plant protection: Herbicides, fungicides, insecticides, seed treatment. Bayer CropScience is one of the world’s leading provider of innovative plant protection products

BENEDICT d.o.o. A/111 Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/421 0453, Fax: 01/421 0454 spela@cukrcek.si www.cukrcek.si Prodaja in proizvodnja ročno izdelanih čokolad, praženih mandljev, sadja, oblitega s čokolado, Prešernove kroglice Sales and production of home made chocolate, roasted almonds, fruit in chocolate coating, chocolate balls called “Prešernove kroglice«

BERNARDIS PAOLO Z8/8034 Corso Italija 79, I-34070 5 Sovodnje ob Soči Tel.: 0039 328/759 9543, Fax: 0039 0481/532 120 bernardis.paolo@alice.it Salame, divjačinske salame, pivo iz Italije, česen, paradižniki Salami, venison salami, Italian beer, garlic, tomatoes

BIDER kMETIJSkI STROJI, BOJAN BIDER s.p. Z5/5060 Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji Tel.: 041/647 793, Fax: 03/839 1810 bider@siol.net www.bider.si Gorilnik lesnih sekancev, sekalniki lesa, elektro agregat, puhalnik, mešalnik gnojevke Wood chip boilers, wood chippers, electrical units, hay blowers, slurry mixers

BIJOL d.o.o. Z3/3017 Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Tel.: 02/879 0156, Fax: 02/879 0158 matevz.bijol@bijol.si www.bijol.si Sekator za lesne sekance Mus-max, gozdarsko dvigalo Palfinger-Epsilon, cepilne klešče Chopper for wood chips Mus-max, forestry crane Palfinger-Epsilon, splitting clamps 104


BIO ERNTE STEIERMARk "BIOWEIN STEIERMARk" C3/415 Krottendorferstraße 81, A-8052 Graz Vino iz ekološko pridelanega grozdja Wine from organic grapes

BIOMASA d.o.o. C1/717 Krnica 52, SI-3334 Luče Tel.: 03/838 4086, Fax: 03/838 4087 info@biomasa.si www.biomasa.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Fröling G.m.b.H., Grieskirchen, Avstrija Najsodobnejši kotli na polena, sekance in pelete State-of-the-art boilers for logs, wood chips and pellets

BIOMASA JAkOŠA, MITJA JAkOŠA s.p. C1/755 Dolina 16, SI-9201 Puconci Tel.: 040/163 937 biomasaj@gmail.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., Žalec, Slovenija Ogrevalni sistemi na lesno biomaso firme KWB Biomass heating systems of the company KWB

BIROPLAST d.o.o. C3/411 Študljanska 85b, SI-1230 Domžale Tel.: 01/831 2908, Fax: 01/722 6821 l.plast@siol.net www.l.plast-lebenicnik.si Kletarski pripomočki, pipe, vrelne vehe, gumi čepi, plastična embalaža, merilni valji Winery equipment, taps, fermentation locks, rubber stoppers, plastic packaging, measuring cylinders 105


BOHINJSkA SIRARNA d.o.o. Z8/8051 Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju Tel.: 04/574 6100, Fax: 04/572 3456 ukc@siol.net www.sir.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Javni zavod za pospeševanje turizma, Turizem Bohinj, Bohinjska Bistrica, Slovenija Bohinjski sir, Mohant, triglavski planšarski sir, katalogi in ostali promocijski material Bohinja Different varieties of cheese, catalogues and other promotional material of Bohinj

BONN FASHION EXPORTS A2/331 S-J4, Greater Kallash Part-One, IN-110048 New Delhi Tel.: 0091 11/433 322-00, Fax: 0091 11/433 322-33 bonfash@vsnl.com www.bonnfashion.com Modna oblačila in dodatki Fashion clothing and accessories

BONUM d.o.o. Z8/8010 Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert Tel.: 07/343 4160, Fax: 07/304 0070 bozo@bonum.si www.bonum.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agrinova srl, Curtarolo, Italija AS Motor GmbH, Bühlertan, Nemčija Axxsom International s.p.r.l., Gembloux, Belgija Chikusui Canycom, Fukuoka, Japonska Grillo S.p.a., Cesena (FO), Italija Irus GmbH, Burladingen-Salmendingen, Nemčija Niko GmbH, Bühl, Nemčija Profesionalne kosilnice, vrtni traktorji, motokultivatorji, gumi goseničarji, transporterji, strižne kosilnice, daljinsko vodene kosilnice, drobilniki in mlini, kosilnice za parke in strmine Professional mowers, garden tractors, rotary tillers, rubber track vehicles, conveyors, cutter bars, remote-controlled mowers, shredders and mills, ride-on mowers and mowers for steep areas

BRALkO d.o.o. A2/334 Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Tel.: 03/891 5560, Fax: 03/891 5561 bralcom@siol.net www.bralcom.eu Čistilni stroji za zunanje in notranje prostore, robotski sesalniki Cleaning machines for interior and exterior spaces, robot vacuum cleaners 106


BRAU d.o.o. Z8/8011a Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani Tel.: 031/377 720, Fax: 059/039 809 info@brau.si www.brau.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Fantini S.r.l., Medole (MN), Italija Favaro s.r.l., Montebelluna (TV), Italija Martin Reisch GmbH, Ehekirchen - Hollenbach, Nemčija Silesfor srl, Rubeno (PD), Italija TLM srl, Nervesa della Bataglia (TV), Italija Traktorska prikolica, koruzni adapter, poljedelske škropilnice, vinogradniški pršilniki, šotori in tuneli, silosi Agricultural trailers, corn headers, agricultural sprinklers, vineyard spraying equipment, plastic tents and tunnels for plants, silos

BURNIk FRANC s.p. A1/213 Grintovška 45, SI-4000 Kranj Tel.: 04/595 5870, Fax: 04/595 5871 franc_burnik@t-2.net Prodaja usnjenih izdelkov, denarnic, etuijev, natikačev Sale of leather goods, wallets, cases, slippers

CALZE d.o.o. A2/328 Breg 36b, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 1560, Fax: 03/700 1561 calze@srecen.si Moške, ženske bombažne nogavice, nogavice iz bambusa Cotton socks for men and women, bamboo socks

CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSkA SOBOTA D/13 Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 2117, Fax: 02/530 2119 silva.nemes@czr.si www.czr.si Pomurje - naravno in domače: lokalna kulinarična in turistična ponudba, ekološki pridelovalci, ponudba degustacije jedi, izdelki pomurskih razstavljavcev in rokodelcev Pomurje - natural and homely: culinary and tourist offer, organic producers, tastings of dishes, products from exhibitors and craftsmen from the Pomurje region 107


CERJAk d.o.o. Z2/2002 Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec Tel.: 07/492 1682, Fax: 07/492 1683 silvester.toth@cerjak.si www.cerjak.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bondioli & Pavesi s.p.a., Suzzara (MN), Italija Kardanske gredi, reduktorji Universal coupling joints, reduction gears

CGM CVETkO GRUDEN s.p. A2/327 Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri Tel.: 04/510 5560, Fax: 04/510 5561 c.gruden@siol.net www.torbe-gruden.si Moške in ženske usnjene poslovne torbe, modne torbe, denarnice, pasovi, poslovna darila Women´s and men´s leather briefcases, bags, wallets, belts, gifts

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE REPUBLIkA SRBSkA A/115 ure Daničića 1/2, BA-78000 Banja Luka Tel.: 00387 51/215 744, Fax: 00387 51/215 565 info@komorars.ba www.komorars.ba Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agroimpex, Bosna in Hercegovina Balatunka, Bijeljina, Bosna in Hercegovina Belladonna Malo Blaško, Bosna in Hercegovina Fructa trade d.o.o., Derventa, Bosna in Hercegovina Ljekobilje Trebinje, Bosna in Hercegovina MB Impex, Banja Luka, Bosna in Hercegovina Plantago Laktaši, Bosna in Hercegovina Prijedorčanka, Prijedor, Bosna in Hercegovina PZ VIP Krajine Laktaši, Bosna in Hercegovina Sava Semberija d.o.o., Bijeljina, Bosna in Hercegovina Semberka, Janja, Bosna in Hercegovina Spektar drink d.o.o., Bijeljina, Bosna in Hercegovina Gospodarska zbornica Republike Srbije bo skupaj z ostalimi podjetji te države predstavila svojo kmetijsko-živilsko industrijo The Chamber of commerce and industry of the Republika Srbska will present their food and agricultural industry together with other companies from RS 108


CINkARNA CELJE d.d. A2/304 Kidričeva 26, SI-3000 Celje Tel.: 03/427 6000, Fax: 03/427 6292 info@cinkarna.si www.cinkarna.si Cuprablau - bakrov fungicid, Pepelin - žveplov fungicid, Humovit - pripravljeni substrati za presajanje in vzgojo rastlin, Calcin - gnojila, Zelena galica - železovo gnojilo Cuprablau - copper fungicide, Pepelin - sulphur fungicide, Humovit - growth substrates for replanting and for the cultivation of plants, Calcin - fertiliser, Green vitriol - ferro sulphate fertiliser

CLAAS GLOBAL SALES GmbH Z5/5007 Regionalzentrum Austria & Adria Industriestraße 18, A-2104 Spillern, Avstrija Tel.: 0043 22/668 1609-9153, Fax: 0043 22/668 1609-170 info-at@claas.com, herbert.donner@claas.com www.claas.at Program proizvodov Claas: traktorji, kombajni in profesionalni kombajni Claas product portfolio: tractors, harvesters, professional harvesters

CESAR COTACACHI Z8/8046b Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/839 121 Izvajanje južnoameriške glasbe, prodaja kaset in cd-jev Playing of South-American music, sales of cassettes and CDs

CREATON AG C1/703 Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen Tel.: 041/627 743, Fax: 02/586 1315 milan.murkovic@creaton.de www.creaton.de Opečna kritina Tiled roofs

CREINA d.d. kRANJ Z2/2022 Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj Tel.: 04/201 3360, Fax: 04/201 3363 info@creina.si www.creina.com Cisterne za gnojevko, komunalne cisterne, dognojevalci in deponatorji gnojevke, traktorski in elektro mešalci gnojevke, trosilci mineralnih gnojil, sodi, rezervni deli Slurry tanks, municipal tanks, fertilising and slurry depositing systems, tractorpowered and electric slurry mixers, mineral fertiliser spreaders, barrels, spare parts 109


ČEBELARSkA ZVEZA SLOVENIJE A/119 Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Tel.: 01/729 6100, Fax: 01/729 6132 lidija.senic@czs.si www.czs.si, www.slovenskimed.si Informiranje in predstavitev čebelarstva: razstava čebeljih pridelkov, literature, panojev, razdeljevanje informacijskega gradiva, degustacija medenjakov in medu Information and presentation on beekeeping: exhibition of bee products, literature, posters, information material, honey and honey cake tasting

ČEPLAk VULkANIZERSTVO d.o.o. Z5/5012 Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 9550, Fax: 02/564 9551 ceplak_vulkanizerstvo@t-2.net www.ceplak.si Pnevmatike za kmetijsko mehanizacijo Tires for agricultural machines

ČERNAk PETER s.p. -HTH C2/629 Oblakova ulica 36, SI-3000 Celje Tel.: 03/490 9052, Fax: 03/490 9053 info@hth.si www.hth.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agrofrost NV, Kalmthout, Belgija Oprema za preprečevanje zmrzali za sadjarstvo in vinogradništvo Frostguard, Frostbuster Frost protection equipment for orchards and vineyards Frostguard, Frostbuster

ČEVLJARSTVO BRODI - MARkO BRODI s.p. A2/335a Trg svobode 24, SI-4290 Tržič Tel.: 051/410 042, Fax: 04/592 3401 info@brodi.si www.brodi.si Unikatni izdelki iz usnja, unikatne usnjene torbice, unikatni usnjeni pasovi, unikatna obutev, unikatne usnjene denarnice, unikatni usnjeni modni dodatki, copati... Unique leather goods: handbags, belts, shoes, wallets, accessories, slippers... 110


ČZD kMEČkI GLAS, d.o.o. A/107 Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/473 5350, Fax: 01/473 5377 peter.zadel@czd-kmeckiglas.si www.kmeckiglas.com Založniški program, časopis, revije Publishing programme, newspapers and magazines

DELAVSkA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA A/117 Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana Tel.: 031/333 381, Fax: 01/300 0220 saso.ignjatovic@delavska-hranilnica.si www.delavska.si Ponudba za kmete: račun, krediti, varčevanja, enostaven plačilni promet... Special offer for farmers: accounts, loans, savings, payments and other transactions

DEŽELNA BANkA SLOVENIJE d.d. B/809 Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/472 7101, Fax: 01/472 7405 info@dbs.si www.dbs.si Široka ponudba bančnih in finančnih storitev za vse strukture prebivalstva in gospodarstva. Posebna ponudba za kmetijsko dejavnost Broad range of banking and financial services for both private persons and companies. Special offer for agricultural activities

DLG SERVICE GmbH A/102 Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt Tel.: 0049 692/478 8269, Fax: 0049 692/478 8123 expo@dlg.org www.dlg.org, www.eurotier.com EuroTier - vodilna svetovna razstava živalske proizvodnje in upravljanja, pod okriljem DLG (nemško kmetijsko združenje). Na razstavi EuroTier, ki bo od 13. do 16. novembra 2012 v Hannovru/Nemčija, pričakujejo okoli 2.200 razstavljavcev iz 46 držav in več kot 130.000 obiskovalcev iz celega sveta. Za natančnejše informacije obiščite našo spletno stran: www.eurotier.com EuroTier is the world’s leading exhibition for animal production and management organised by DLG (German Agricultural Society). About 2.200 exhibitors from 46 countries as well as more than 130.000 visitors from all over the world are expected at EuroTier, which takes place from 13th to 16th November 2012 in Hannover/ Germany. For more detailed information please visit our website: www.eurotier.com 111


DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC D/15 Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/644 408 dobrodelnodrustvo@gmail.com www.dobrodelnodrustvo.com Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src je neprofitna organizacija, katera skrbi za socialno ogrožene družine doma v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Društvo vsa pridobljena sredstva namenja pomoči potrebnim. Ljudem pomagamo s paketi hrane, oblačili, šolskimi potrebščinami, jih usmerjamo v aktivno iskanje zaposlitve, pomagamo starejšim pri oskrbi in otrokom pri učenju ter jih vključujemo v različne delavnice The charitable association “Open-hearted help” is a non-profit organisation, which offers help to socially disadvantaged families in Slovenia and abroad. All the raised funds are dedicated to those in need. The association helps with food packages, clothes, school supplies, job search assistance, helps to care for elderly people and to help children with learning as well as to integrate them in different workshops

DOMAČIJA MEZNARIČ, MEZNARIČ JOŽEF D/02h Stojnci 86, SI-2281 Markovci pri Ptuju Tel.: 051/306 312 info@spajza.si Meso, likerji, marmelade Meat, liqueur, jam

DOVŽAN d.o.o. Z5/5025 Podljubelj 272, SI-4290 Tržič Tel.: 04/592 5400, Fax: 04/592 5401 dovzan@siol.net www.dovzan.si Prikolice Böckmann, olja in maziva Fuchs, Eurol, kočije Kühnle Agricultural trailers Böckmann, oils and lubricants Fuchs, Eurol, carriages Kühnle

DRAVSkE ELEkTRARNE MARIBOR d.o.o. Z Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor Tel.: 02/300 5573, Fax: 02/300 5655 mojca.pogacnik@dem.si www.dem.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Pomurski razvojni inštitut, Murska Sobota, Slovenija Nagradna igra, praktična darila za obiskovalce Prize competition, practical gifts for the visitors to the trade fair 112


DROP SHOP d.o.o. A1/215 Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid Tel.: 01/516 1589, Fax: 01/512 6489 info@drop-shop.si www.drop-shop.si Prodaja vseh vrst bonbonov in lizik, prodaja čokoladnih oreščkov in praženega mandlja Sweets, lollipops, chocolate-coated nuts and roasted almonds

DRUŠTVO ARNIkA C3/400a Podlešje 12, SI-3233 Kalobje Tel.: 03/579 5011 zelisca@siol.net Društvo Arnika združuje pridelovalce in predelovalce zelišč. Artikli: zelišča in tradicionalni pripravki iz zelišč The association Arnika gathers herb producers and processors. Products: herbs and traditional herbal preparations

DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSkIH MALIH ŽIVALI MURSkA SOBOTA D5 Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/228 613 Sorazstavljavec / Co-exhibitor Društvo za vzgojo in varstvo ptic Murska Sobota, Slovenija Razstava pasemskih malih živali: kunci, okrasna perutnina, golobi, ptice Small animal exhibition: rabbits, ornamental poultry, pigeons and birds

DRUŠTVO OLJkARJEV SLOVENSkE ISTRE D/02c Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Tel.: 05/663 0723 info@dosi.si www.dosi.si Olivno olje Olive oil

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV kRAŠkEGA BRINJEVCA IN BRkINSkEGA SLIVOVCA A/117b Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana Tel.: 041/927 230, Fax: 05/680 2016 milena.stolfa@go.kgzs.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Franc Jelušič, Kozina, Slovenija Milena Štolfa, Sežana, Slovenija Sadjarska kmetija Morelj, Vremski Britof, Slovenija Predstavitev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca Presentation of the Karst juniper schnapps and the Brkini plum brandy 113


DRUŠTVO ZA PROMOCIJO PRLEŠkIH EkOLOŠkIH kMETIJ A/106 Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer Tel.: 051/300 135 marko.slavic@gov.si www.ekoprlekija.si Ekološki izdelki prleških kmetij, blagovna znamka Ekoprlekija Ecological farm products from the region Prlekija, trade name 'Ekoprlekija'

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA "LAS OVTAR SLOVENSkIH GORIC" C3/400 Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 059/128 773, info@lasovtar.si www.lasovtar.si Kulinarika, domača obrt iz Slovenskih Goric Culinary experience, local crafts from the region of Slovenske gorice

DRUŽINSkO PODJETJE kOSIČ d.o.o. C1/754 Ruperče 13, SI-2231 Pernica Tel.: 02/644 6100, Fax: 02/644 6105 ales.kosic@kosic.si www.kosic.si Garažna vrata, dvoriščna vrata, pogoni za garažna in dvoriščna vrata, industrijska vrata Garage doors, driveway gates, automated systems for doors and gates, industrial doors

MAG. ANDREAS EBNER A2/332a Schörgelgasse 5, A-8010 Graz Tel.: 0043 664/372 2204, Fax: 0043 316/214 364 office@saw-blades.at www.saw-blades.at Multimaterial Hm - žagin list XTR-S 2.0, Woodcarver Gold rezkalnik Multimaterial HM - Saw blades XTR-S 2.0, Woodcarver Gold cutter

EDWARD EU, s.r.o. Z5/5076 L. Okanika 2, SK-94901 Nitra Tel.: 00421 911/784 132 noznice@edward.eu www.edward.eu Posebne vrtne škarje Special garden scissors 114


EkOD d.o.o. Z5/5002 Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče Tel.: 03/808 0570, Fax: 03/808 0571 info@ekod.si www.ekod.si Sončne elektrarne, fotovoltaika, svetovanje, projektiranje in izvedba sončnih elektrarn Solar power plants, photovoltaics, consulting, planning and installation of solar power plants

ELPRO LEPENIk & CO d.n.o. C2/605b Ob gozdu 7c, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Tel.: 02/629 6720, Fax: 02/629 6721 info@elpro.si www.elpro.si Meritve temperature, vlage, nivoja in regulacije za: kompostarne, silaže, humus, mlečne izdelke, mesne izdelke, živila, pri živini, pri valjenju piščancev, v silosih, v vinskih kleteh. Kalibracije/umerjanje termometrov za HACCP Measurements of the temperature, moisture, level and regulation for: composting plants, silage, humus, dairy products, meat products, food, cattle and chicken breeding, silos and wine cellars. Calibration and verification of thermometers for HACCP

EMBASSY OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL VELEPOSLANIŠTVO FEDERATIVNE REPUBLIkE BRAZILIJE A/121 Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/244 2400, Fax: 01/244 2420 secom.liubliana@itamaraty.gov.br http://liubliana.itamaraty.gov.br

EME T&T d.o.o. Z8/8021a Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 2232, Fax: 02/251 2039 emilmlakar.eme@siol.net www.eme-vilicar.si Rabljeni viličarji z garancijo, prodaja, najem, servis, svetovanje... Specialist za rabljene viličarje, dodatna oprema, specialni pribor, baterije, gume Used forklifts with guarantee, sales, hire, service and competent advice. Specialist for used forklifts, additional equipment, special accessories, batteries, tires 115


EMILI - EMILIJA PAVLIČ s.p. A/103a Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper Tel.: 05/628 4376 info@emilijapavlic.si www.emilijapavlic.si Knjiga Mamica nauči me kuhati, svetovanje Cookbook for children, counselling

ENERGY s.r.l. Z5/5078 Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino Tel.: 0039 0444/450 422, Fax: 0039 0444/457 904 azerbato@energy-gruppi.it www.energy-gruppi.it

ESAL d.o.o. C1/715 Anhovo 9, SI-5210 Deskle Tel.: 05/392 1572, Fax: 05/392 1657 esal@esal.si www.esal.si Strešna kritina Valovitka R Roof covering Valovitka R

ESCH-TECHNIk MASCHINENHANDEL GmbH Z8/8017 Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan Tel.: 0043 4212/29 600, Fax: 0043 4212/61 70 office@esch-technik.at Traktorji Kubota Tractors Kubota

EURONATURA DI COTIČ BRUNO A/112 Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia Tel.: 0039 348/381 7241, Fax: 0039 0481/391 099 euronatura@hotmail.it Olive, paradižniki Olives, tomatoes

EUROTUNNEL S.r.l. Z6/6005 Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello Tel.: 0039 0422/771 035, Fax: 0039 0422/771 035 giovannic123@gmail.com www.eurotunnelsrl.it Skladiščni tuneli, večnamenski tuneli, skladišča, ograje, konstrukcije za hleve Storage tunnels, multi-purpose tunnels, storage premises, fences, stable constructions 116


EURO GLOBTRADE, d.o.o. Z8/8015 Voklo 49, SI-4208 Šenčur Tel.: 041/208 568, Fax: 04/259 1520 primoz@euro-globtrade.si www.euro-globtrade.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Einböck & Co. KG, Dorf/Pram, Avstrija HB Brantner, Laa/Thaya, Avstrija MX, Acigne, Francija Traktorske prikolice Brantner, balirke Mchale, obračalni plugi Överum, traktorski nakladalci MX, česala Einbock, stroji za obdelavo tal Kongskilde Tractor trailers Brantner, balers Mchale, rotary ploughs Överum, tractor loaders MX, comb harrows Einbock, tillage machines Kongskilde

EVROPSkA kOMISIJA - PREDSTAVNIŠTVO V SLOVENIJI A/127 Breg 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/252 8800, Fax: 01/425 2085 comm-rep-lju@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/slovenija Sorazstavljavec / Co-exhibitor Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, Ljubljana, Slovenija Razstava ob 50. obletnici SKP: kmetijstvo skozi čas, prikaz SKP skozi tematske sklope hrana, okolje, razvoj podeželja. Za radovedne: nagradni kvizi, info material in interaktivne vsebine. Za aktivne: zavrtite kolo in si zmešajte sadno-mlečni napitek. Za lačne: degustacije zaščitenih jedi. Za utrujene: kotički za oddih in osvežitev. Vodeni ogledi in svetovanja. Drevo želja za ideje o prihodnosti kmetijstva Exhibition on 50 years of Common Agricultural Policy (CAP), presentation of CAP based on issues like food, environment and rural development. For those visitors who like mental activities there will be quizzes, interactive contents and information material. Those who want physical activity can cycle and mix themselves a fruit-milk drink. There will be tastings of protected food for those who are hungry and there will be pleasant corners for relaxing and refreshing for those who are tired. Guided visits and consulting. Wishtree for ideas for the future of agriculture.

EVROPSkI PARLAMENT, INFORMACIJSkA PISARNA V SLOVENIJI A/127 Breg 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/252 8830, Fax: 01/252 8840 epljubljana@ep.europa.eu www.europarl.si, www.europarl.europa.eu Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, edine neposredno izvoljene institucije EU, skrbi za informiranje javnosti o delu in vlogi Parlamenta. Na sejmu pripravlja državljanski forum in regionalno debato z evropskimi poslanci na temo prihodnosti Skupne kmetijske politike in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva v EU. Vabljeni k udeležbi in sodelovanju v razpravi The Information Bureau of the EU-Parliament, the only directly elected EUinstitution, is charged of informing the public on the work and the role of the Parliament. On the occasion of the trade fair it will prepare a citizen’s forum and a regional debate with European MPs on the topics of the future of Common European Policy and the competitiveness of Slovenian agriculture in the EU. You are kindly invited to participate and cooperate in the debates 117


EXPERTA d.o.o. Z8/8023a Ravbarkomanda 1, SI-6230 Postojna Tel.: 05/720 3338, Fax: 05/726 4687 experta.doo@gmail.com www.experta.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ferrari Costruzicchi M., Guidizzolo, Italija Forigo Reieritalia, Ostiglia, Italija Sadilci, stroji za sadike, stroji za pripravo zemljišča v kmetijstvu Seed drills, planting equipment, machines for seedbed preparation

EXPO BIRO d.o.o. Z6/6007 Miklavška 57, SI-2311 Hoče Tel.: 02/480 5800, Fax: 02/480 5820 info@expobiro.si www.expobiro.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Expo deko d.o.o., Hoče, Slovenija Montažni prireditveni šotori, skladiščni šotori, tribune, gradbeni odri, izdelava izdelkov iz PVC, izdelava ponjav Construction tents for events, storage tents, grandstands, scaffolding, manufacture of PVC products, manufacture of tarpaulins

EXPOFORUM ADAM PAWLOWSkI A/114 Skladowa 10, PL-15-399 Bialystok Tel.: 0048 85/869 1507, Fax: 0048 85/869 1507 biuno@expoforum.pl www.expoforum.pl Sorazstavljavec / Co-exhibitor AB Garos, Jönköping, Švedska Podjetje Garos je specializirano na področju strojev in sistemskih rešitev za globalno industrijo dimljenega mesa, perutnin in rib. Nudimo vse, od oblikovanja, razvoja in proizvodnje, do namestitve in podpore Garos specialises in machines and system solutions for the global cured meat, poultry and fish industries. We supply everything from design, development to manufacturing, installation and support

FABIJAN d.o.o. Z2/2012 Vosek 6e, SI-2231 Pernica Tel.: 02/644 9288, Fax: 02/644 9289 info@fabijan.si www.fabijan.si Stiskalnice, robkalniki, etiketirke, traktorji vršičkarji, mulčarji, pršilniki, črpalke, polnilne linije, cisterne Presses, destemmers, labellers, trimming machines for vineyards, mulchers, sprayers, pumps, filling plants, tanks 118


FAMTEH d.o.o. Z3/3008 Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem Tel.: 031/775 999, Fax: 02/620 4231 info@famteh.si www.famteh.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Woodmizer Teknamotor Farmtrak Tračne žage za razrez hlodovine, sekirostroje in drobilce za les, traktor Band saws for the cutting of timber, wood chippers and shredders, tractor

FARMTECH d.o.o. Z2/2021 Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9100, Fax: 02/584 9101 info@farmtech.si www.farmtech.eu Enoosne, dvoosne, triosne, tandem in univerzalne mulde traktorske prikolice, univerzalne potisne prikolice ter trosilniki organskih gnojil Single-axle, double-axle, tri-axle, tandem axle and universal tipping trailer, universal push-off trailer and manure spreader

FEGO ENERGIJA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. Z6/6009a Ptujska cesta 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 041/735 601

FENIkS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o. Z5/5013 Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/884 1619, Fax: 02/881 2757 info@feniks-sg.si www.feniks-gea.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor GEA Farm Technologies Austria GmbH Westfalia Surge, Plainfeld, Avstrija Robot za molžo krav, molzna oprema, računalniško krmljenje, hladilna tehnika, mlekovodi, molzišča, čistilno-dezinfekcijski program, hlevska oprema, svetovanje, montaža, servis Milking robot, milking equipment, computer control system, cooling technology, milk lines, milking parlours, cleaning and disinfection programme, barn and stable equipment, counselling, assembly and service 119


FITOCENTER d.o.o. A2/306 Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/542 2435, Fax: 02/542 2435 fitocenter@fitocenter.com www.fitocenter.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Ernst Herbst Prüftechnik e.K., Hirschbach, Nemčija Testirna oprema za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (škropilnic in pršilnikov), osebna zaščita za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev in čistilna sredstva za čiščenje fitofarmacevtskih naprav Testing equipment for the regular control of devices used for plant protection (sprayers and mist blowers), personal protection for the user of plant protection products and cleaning products for plant protection devices

FOTOVOLT d.o.o. A1/211 Skakovci 15, SI-9261 Cankova Tel.: 02/540 9312, Fax: 02/540 9315 foton@siol.net www.fotovolt.eu Sorazstavljavec / Co-exhibitor Centrosolar GmbH, Hamburg, Nemčija Rec, Norveška Renesola, Kitajska Projektiranje in montaža sončnih elektrarn na ključ. Sončni moduli proizvajalcev: Centrosolar, REC, Renesola, Trina, razsmerniki: SMA, Kaco, Refusol, Delta, Diel Aco, montažni sistemi: Schletter, Mage Sunfixing Planning and assembly of turnkey solar plants. Solar modules of the producers: Centrosolar, REC, Renesola, Trina, inverters: SMA, Kaco, Refusol, Delta, Diel Aco, assembling systems: Schletter, Mage Sunfixing

FRITZ JEITLER FUTTERMITTEL d.o.o. Z6/6004 Lutverci 20, SI-9253 Apače Tel.: 0043 3115/28 929, Fax: 0043 3115/28 929-11 office@pig1.at www.fritzjeitler.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agroprehrana, d.o.o., Markovci pri Ptuju, Slovenija Mlečni nadomestki, mineralne krmne mešanice, dopolnilne krmne mešanice, samostojne krmne mešanice, konzervirna sredstva za krmo, silofolije, folije za ovijanje bal, semenska koruza, dodatki za gnojevko Milk substitutes, mineral feed mixes, feed supplements, feed mixes, feed preservatives, silage foil, cling wrap for bales, maize seed, slurry additives 120


FURA d.o.o. C2/625 Dobrovnik 297, SI-9223 Dobrovnik - Dobronak Tel.: 040/596 640 info@fura-kolesa.si www.fura-kolesa.si Delujemo v panogi električnih koles, ki je v svetu še relativno neuveljavljena, vendar ima zaradi ekološke in ekonomske učinkovitosti velik potencial. Prednost podjetja temelji na razvoju edinstvenega sistema polnilnih postaj, ponudbi kakovostnih eKoles in ugodnimi pogoji financiranja nakupa Our fields of activity are electric bicycles. Though these electric bikes have not yet become very well established in the world they have a great potential because of their ecologic and economic efficiency. The advantage offered by the Fura Company is the unique charging station, the range of high-quality electric bikes and the interesting financing conditions offered for their acquisition

FUŽINAR d.o.o. AJDOVŠČINA Z3/3002 Batuje 83, SI-5262 Črniče Tel.: 05/365 0123, Fax: 05/365 0128 fuzinar.batuje@siol.net www.fuzinar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Rapid Technic AG, Killwangen, Švica Rotacijske drobilke, vrtavkaste brane, plugi, motokultivator s priključki Rapid Rotary cultivators, rotary harrows, tiller Rapid with connected equipment

G.T.S. UTENSILI snc Z4/4021 Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA) Tel.: 0039 338/251 7906, Fax: 0039 080/237 8882 gts-utensili@libero.it Orodje za kmetijstvo in vrtnarstvo Tools for agriculture and gardening

GADY FRANZ GmbH Z5/5004 Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring Tel.: 0043 3182/24 57-24, Fax: 0043 3182/24 57-40 harald.rampitsch@gady.at www.gady.at Kmetijska mehanizacija Agricultural machinery 121


GAJŠEk FRANC s.p. kLJUČAVNIČARSTVO Z5/5030 Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 041/731 814, 02/818 4274, Fax: 02/818 4274 info@rastlinjaki-gajsek.si www.rastlinjaki-gajsek.si Profesionalni rastlinjaki, hoby rastlinjaki, oprema za rastlinjake in vrtne centre Professional greenhouses, domestic greenhouses, equipment for greenhouses and garden centres

GENUSS REGION ÖSTERREICH A/109 Mooslackengasse 17, A-1190 Wien partner@genuss-region-shop.at www.genus-region-shop.at Avstrija je dežela kulinarične raznolikosti. 110 REGIJ UŽITKA (GENUSS REGIONEN) povzdiguje regionalne in tradicionalne specialitete. Nova spletna trgovina www.genuss-region-shop.at omogoča razpošiljanje najboljših avstrijskih specialitet po vsej Evropski Uniji Austria is a country of culinary diversity. The 110 Genuss Regionen 'regions of enjoyment' present regional and traditional Austrian specialities. With the new online shop www.genuss-region-shop.at the best Austrian specialities can now be sent to any country of the European Union.

GEODRILL d.o.o. Z2/2026 Obrežna ulica 1, SI-2000 Maribor Tel.: 031/619 204, Fax: 02/684 0088 geodrill@siol.net www.geodrill.si Vrtanje vodnjakov, namakalni sistem, urejanje okolja Well drilling, irrigation system, landscaping

GLASBENI CENTER GOTER, ROBERT GOTER s.p. A2/339 Šaleška 16, SI-3320 Velenje Tel.: 041/670 885, Fax: 03/586 7013 robertgoter@gmail.com www.robertgoter.com Računalniški program VSLN "Vsak se lahko nauči" za učenje diatonične harmonike, Glasbena šola Goter - učenje diatonične harmonike - šola svetovnega prvaka Computer programme for learning to play the diatonic accordion, Music school Goter - Teaching diatonic accordion -the world champion’s school 122


GM MUSTANG, MARIJAN FUJAN s.p. Z8/8002 Hraše 5, SI-1216 Smlednik Tel.: 040/225 086, marijan.fujan@gmail.com www.gmmustang.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Canginibenne s.r.l., Sarsina, Italija HKL Baumaschinen, Hamburg, Nemčija Mustang BF, Ancenis, Francija Pfanzelt Maschinenbau, Rettenbach Cedex, Nemčija GM Mustang: kompaktni, zgibni dvoriščni nakladalniki Mustang in Atlas, HKL Baumaschinen: rabljeni stroji, traktorji, Canginibenne in VTN priključki, Yanmar novi stroji in profesionalna gozdarska tehnika Pfanzelt GM Mustang: compact and articulated loaders Mustang and Atlas, HKL construction machines: used machines, tractors, Canginibenne and VTN trailers, Yanmar, new machines and professional forestry equipment Pfanzelt

GOIMPEX s.r.l. C2/620 Corso Verdi 93, 34170 Gorizia, Italija Sorazstavljavec / Co-exhibitor HIT-mac d.o.o., Sežana, Slovenija I & M Bernareggi s.r.l., Albese con Cassano, Italija IPS Informatica s.r.l., Bergamo, Italija Identifikacija in registracija živali: Agrident, RoyalTag, stroji in priključki v poljedelstvu: Faresin, Faza, Frandent, Hymach, MA.AG, Argnani & Monti, Bertuola, stroji in oprema za sadjarstvo in vinogradništvo: Nobili, Provitis, Faza, programska informatika: Software IPS, Software ieTAG Animal identification and registration: Agrident, Royal Tag, agricultural machines and equipment Faresin, Faza, Frandent, Hymach, MA.AG, Argnani & Monti, Bertuola, machines and equipment for fruit and wine-growing: Nobili, Provitis, Faza, software: Software IPS, software ieTAG

GOLDONI S.p.a. Z3/3001 Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M Tel.: 0039 0522/640 111, Fax: 0039 0522/640 239 info@goldoni.com www.goldoni.com Traktorji, motokultivatorji in transporterji za specializirano kmetijstvo Professional tractors, tillers and transporters for agriculture

GOMARk d.o.o. Z1/1008 Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko Tel.: 03/700 1503, Fax: 03/700 1504 info@gomark.si www.gomark.si Cepilniki drv - hidravlični od 7 - 20 t, povezovalniki drv, žage krožne za drva in transporterje, traktorski kesoni, stiskalnice sadne na vodo, motorni prekopalniki Hydraulic log splitter from 7 - 20 t, log winder, circular saws and transport bands, transport containers, water presses for fruit, motor tillers 123


GORENC-IGOR STARE s.p. Z5/5001 Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem Tel.: 04/281 6100, Fax: 04/281 6101 info@gorenc.si www.gorenc.si Česalo, kultivator z ježi in valji, predsetvenik z valji, plug za sneg, planirna deska, vilice za bale, travniška brana, nakladalni drog, valj za njive in travnike Grass combs, cultivators with tines and discs, seedbed preparation equipment, snow ploughs, levelling plate, bale forks, pasture harrow, loading crane, roller for fields and meadows

GORENJE GTI, d.o.o. Z2/2023 Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje Tel.: 03/899 1053, Fax: 03/899 1907 bostjan.meh@gorenje.si www.gorenje-gti.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Iseki, Japonska Zetor Tractors, Brno, Češka Traktorji Zetor modeli: Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra, delovni stroji Iseki modeli: SXG, TXG, TM, SF, TH, TG, ICT Tractors Zetor models: Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra, working machines Iseki models: SXG, TXG, TM, SF, TH, TG, ICT

GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. A1/201 Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 5500, Fax: 02/228 5526 grawe@grawe.si www.grawe.si Atraktivni in moderni zavarovalni paketi za vas, vašo družino in vaš dom. Ponujamo vam življenjska, premoženjska zavarovanja in zavarovanje poslovnega premoženja. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 22 40 Attractive and up-to-date insurance packages for you, your family and your home. We further offer life insurances, general insurances and insurances of business assets. You can call us on the toll free phone number 080 22 40

GROS d.o.o. kRANJ Z5/5067 Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 4333, Fax: 04/202 1313 info@gros.si www.gros.si Ventilatorji za sušenje sena, zrnja in drugih pridelkov (aksialni in radialni), sušilnice bal in zrnja, trosilniki sena, puhalniki za seno in sekance Ventilation systems for the drying of hay, grains and other crops (axial and radial fans), hay bale and grain drying, hay distributors, hay and woodchip blowers 124


GPZ z.o.o. A/101 Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale Tel.: 01/721 8841, Fax: 01/721 8845 info@gpz.si www.gpz.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agrana Stärke, Wien, Hrvaška Agricole Forte s.a.r.l., Ca. Vendramin, Italija GGI International, Cloppenburg Bethem, Nemčija Sladorana d.d., Županja, Hrvaška Spermex, Ottobrun, Nemčija Odkup mleka, prodaja kmetijska repromateriala: Actiprot, pesni rezanci, Agenakraft, Sladolia, dehidrirana lucerna, krmila, krmilni dodatki, prodaja bikovega semena, odkup klavnega goveda, svetovanje v govedoreji, časopis Glas dežele Purchase of milk, sale of seeds: Actiprot, beet pulp, Agenakraft, Sladolia, dehydrated alfalfa, feed, feed additives, sale of bovine semen, purchase of live cattle for slaughter, consulting for cattle farming, newspaper “Glas dežele - Country Voice”

GZS ZBORNICA kMETIJSkIH IN ŽIVILSkIH PODJETIJ A/130 Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Tel.: 01/589 8294, Fax: 01/568 6704 zivilska.ind@gzs.si Nacionalna kampanja KUPUJEM SLOVENSKO Podporniki kampanje: Domači vrt d.o.o., Metlika, Slovenija Eta živilska industrija d.d., Kamnik, Slovenija Evrosad d.o.o., Krško, Slovenija Fructal d.d., Ajdovščina, Slovenija Jata Emona d.o.o., Ljubljana, Slovenija Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Slovenija Medex d.d., Ljubljana, Slovenija Meja Šentjur d.d., Šentjur, Slovenija Mercator - EMBA d.d., Ljubljana, Slovenija Mlekarna Celeia d.d., Petrovče, Slovenija Mlekarna Planika d.o.o., Kobarid, Slovenija Mlin Katić d.o.o. Leskovec pri Krškem, Slovenija Mlinopek d.d., Murska Sobota, Slovenija Pekarna Grosuplje d.d., Grosuplje, Slovenija Pivovarna Laško d.d., Laško, Slovenija Pivovarna Union d.d., Ljubljana, Slovenija Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota, Slovenija Proconi d.o.o., Murska Sobota, Slovenija Radenska d.d., Radenci, Slovenija Reprokolinska d.o.o., Ljubljana, Slovenija Skupina Panvita, Murska Sobota, Slovenija Skupina Žito, Ljubljana, Slovenija Tovarna olja Gea d.d., Slovenska Bistrica, Slovenija Uskok d.d., Kostel, Slovenija Vital Mestinje d.o.o., Podplat, Slovenija Varstvo blagovnih znamk, degustacije, nagradne igre, poslovni sestanki Brand protection, tastings, contests, business meetings 125


HAAS DOM Bohova 78, SI-2311 Hoče Tel.: 02/613 0613, Fax: 02/613 0615 info@haas-dom.si www.haas-dom.si Predalčne lesene konstrukcije, leseni lepljeni nosilci, konstrukcije za hleve, skladiščne prostore, nadstreške, proizvodne objekte... Special wooden constructions, glued timber supports, constructions for stables, warehouses and canopies, industry buildings

HARTINGER e. U. Z5/5026 St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal Tel.: 0043 3185/23 63, Fax: 0043 3185/20 74 d.hartinger@aon.at Prekucnik, kombi-prekucnik, prikolica za hlodovino, Hermes mulčer Tipper, combined tipper, timber trailer, Hermes flail mower

HERMAR, SOLARNI IN OGREVALNI SISTEMI HERMAN MARkOČ s.p. C1/712 Dolič 42a, SI-9263 Kuzma Tel.: 02/555 1170, Fax: 02/555 1201 markoc.betina@siol.net www.hermar.si Kolektor, bojler, solarna tehnika proizvajalca Thekal Collectors, boilers, solar technology from Thekal

HERMES AND ANDREJA GAČNIk s.p. A2/320 Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Tel.: 041/368 619 andreja.merkur@gmail.com Gospodinjski aparati, zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje počutja, parfumi, ipd. Household appliances, herbal creams and oils, personal feel-good products, perfumes etc.

HIDRIA INŽENIRING d.o.o. Z2/2039 Godovič 150, SI-5275 Godovič Tel.: 080/87 57, Fax: 05/377 4427 sonce@hidria.com www.hidria.com Hidria Inženiring d.o.o. je sistemski ponudnik termosolarnih sistemov, solarnega ogrevanja in sončnih elektrarn. Naša ponudba obsega vse od svetovanja, izvedbe, do servisa. Hidria Inženiring is a provider of thermo solar systems, solar heating and solar plants. The company offers wide-range services from consulting, over planning, to the execution and maintenance of thermo solar systems. 126


HIDRO d.o.o. Z3/3022 Zavrh pri Galiciji 17/d, SI-3310 Žalec Tel.: 03/714 8126, Fax: 03/714 8154 info@hidro.si www.hidro-inzeniring.si Proizvodnja vseh vrst hidravličnih priključkov z montažo na hidravlične cevi, prodaja hidravličnih komponent, servis hidravličnih črpalk: Hydromatik, Linde, Rexroth, Bosch... Manufacture of all kinds of hydraulic connections and fitting on hydraulic pipes, sale of hydraulic components, maintenance of hydraulic pumps: Hydromatik, Linde, Rexroth, Bosch…

HLEVSkA OPREMA ŠTEFAN kOBAL d.o.o. Z5/5016 Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid Tel.: 01/512 3800, Fax: 01/512 2677 Oprema za živinorejo: naveze za krave, boksi za prosto rejo, ležalni boksi, krmilne pregrade, molzišče Ribja kost in Tandem, boksi za čiščenje parkljev, boksi za tehtanje, koridorji za pregon živali, boksi za bekone, krmilniki in napajalniki, poljski krmilniki; oprema za prašičerejo: boksi za svinje (porodni, odstavni, čakajoči, skupinski, ali posamezni, na rešetkah ali brez rešetk); oprema za konjerejo: boksi več vrst, stojišča za konje, krmilniki in napajalniki ter druga oprema, oprema za ovčerejo in kozjerejo: boksi, krmilne pregrade, ročno in avtomatsko molzišče, poljski krmilniki, boksi za kontrolo, tehtanje in transport Stockbreeding equipment: free range cubicles, cubicles with lying areas, feed barriers, milking parlours, claw treatment crushes, cattle weighers, cattle races, fattening pig boxes, feeding and drinking stations, field troughs; pig breeding equipment: pig pens (birthing pens, weaning pens, group or individual pens, with or without grate flooring); horse breeding equipment: horseboxes, standing stalls, feeding and drinking equipment; sheep and goat-breeding equipment: boxes, feed barriers, manual and automatic milking parlours, field troughs, control, weighing and transport boxes

HMEZAD kZ GOTOVLJE z.o.o. Z8/8004 Gotovlje 71, SI-3310 Žalec Tel.: 03/571 8151, Fax: 03/571 7664 gotovlje.vodstvo@siol.net www.kz-gotovlje.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Turkay Tarim Makinalari, Turčija Vrtavkaste brane, mulčer, rotacijske freze, obračalnik, zgrabljalnik, kosilnica, trosilec mineralnih gnojil, kardani, valjarji Rotary harrows, mulchers, rotary tillers, tedders, hay rakes, mowers, mineral fertiliser spreaders, cardan shafts, rollers 127


HMEZAD JEkLO d.o.o. Z2/2031 Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše Tel.: 02/671 9220, Fax: 02/671 9226 info@jekloruse.si Kovano ročno orodje za gozdarstvo, poljedelstvo in vrtičkarstvo, sekire, kladiva, krampi, lopate, vile, grablje, odkovki za avotomobilsko industrijo, poljedelske stroje... Forged hand tools for forestry, agriculture and garden, axes, hammers, hoes, shovels, forks, rakes, fittings for the car industry, agricultural machinery

HÖDL LANDTECHNIk GmbH Z5/5006 Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 3474/82 71, Fax: 0043 3474/827 115 franz.hoedl@hoedl-landtechnik.com www.hoedl-landtechnik.com Kmetijska mehanizacija Deutz-Fahr, Lemken, Fliegl, Knocke Agricultural machinery Deutz-Fahr, Lemken, Fliegl, Knocke

HORIZONT CLAIR d.o.o. Z5/5063 Zbilje 4h, SI-1215 Medvode Tel.: 01/361 7606, Fax: 01/361 7607 barbara.hrovat@horizont-clair.si www.horizont-clair.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Due A srl, Villalta di Gazzo, Italija Poljoalati s.p., Krapina, Hrvaška Reber s.r.l., Luzzara (RE), Italija Wenger s.a., Delemont, Švica Kuhinjski, mesarski in zložljivi noži Wenger (Swibo, Forged,...), strojčki za vakuumiranje, vrečke in ostali pripomočki, tuneli za spravilo kmetijskih strojev, vozil, bal... Kitchen knives, butcher’s knives and folding knives Wenger (Swibo, Forged…), vacuum machines, plastic bags and other accessories, tunnels for agricultural machines, vehicles, bales etc.

HORNIG kAFFE ZUPANČIČ ANDREJ s.p. A/113 Jesenkova 5, SI-2000 Maribor Tel.: 041/962 162, Hornig kava, Hornig čaji, Hornig bio čaji, Hornig bio kava Hornig coffee, Hornig teas, Hornig organic teas, Hornig organic coffee 128


HOSEkRA d.o.o. Z2/2042 Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/805 5120, Fax: 02/805 5122 bostjan.hostej@hosekra.si www.hosekra.si Strešne kritine - proizvodnja, garaže, fotovoltaika Roof coverings - production, garages, photovoltaics

HUSqVARNA AUSTRIA GmbH A1/217 Industriezeile 36, A-4010 Linz Tel.: 0043 732/77 0101-772, Fax: 0043 732/77 0101-770 tjasa.fifolt@husqvarna.at www.husqvarna.si Motorne žage, motorne kose, vrtne kosilnice, traktorske kosilnice, Rider kosilnice, robotske kosilnice, Gardena zalivalna tehnika, zaščitna oprema, obrezovalniki grmovja, pihalniki listja Chain saws, trimmers, lawn mowers, garden tractors, Riders, robotic mowers, Gardena irrigation system, protection equipment, hedge trimmers, leaf blowers

I & J TRTA d.o.o. C3/502 Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Tel.: 02/471 2281, Fax: 02/471 2284 ij.trta@siol.net, info@ijtrta.si www.ijtrta.si Trsne cepljenke, opora za vinograde, vino Vine grafts, supporting poles, wines

IkA, ŽIRI, d.o.o. C1/718 Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri Tel.: 041/587 600, Fax: 04/518 4440 patrik.ikic@ika.si www.ika.si Kotli na biomaso, solarni kolektorji, črpalke za vodooskrbo, toplotne črpalke, grelniki sanitarne vode Biomass boilers, solar collectors, water supply pumps, heat pumps, heating devices for sanitary water 129


IkC-INŠTITUT ZA kONTROLO IN CERTIFIkACIJO UM A/106a Pivola 8, SI-2311 Hoče Tel.: 02/613 0831, Fax: 02/613 0833 ikc-info@uni-mb.si www.ikc-um.si Kontrola in certificiranje ekološkega kmetijstva (kmetije, predelovalni obrati, trgovine), integrirane pridelave, zaščitenih kmetijskih pridelkov oz. živil in izvedba kontrol v skladu s standardom Global G.A.P. Control and certification of organic agriculture (farms, processing plants, shops), integrated production, protected agricultural products or food and controls according to Global G.A.P. standards

INDIHAR CO. d.o.o. C2/606 Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 0520, Fax: 01/280 0531 indihar-co@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bentley Instruments, Združene države Amerike Delaval, Švedska Muller, Nizozemska Seko, Italija Molzna oprema - robot za molžo krav, hlevska oprema, hladilna tehnika, cisterne za mleko, instrumenti za analizo mleka, mešalne prikolice za krmo Milking equipment - milking robots for cows, stockbreeding equipment, cooling technology, milk tanks, instruments for milk analysis, feed mixers

INO INDUSTRIJSkA OPREMA BREŽICE, d.o.o. Z1/1004 Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas Tel.: 07/495 9233, Fax: 07/495 9151 ino@inobrezice.si www.inobrezice.com Mulčerji kladivarji, rotacijski mulčerji, razsipalniki mineralnih gnojil, pnevmatske nadtlačne sejalnice Ino-Becker, dvovrstni vibracijski podrahljalniki s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje, mlini za mletje silažne koruze Flail mowers, silage mills, mineral fertiliser spreaders, pneumatic overpressure seed drills Ino-Becker, vibrational 2-row subsoiler with pneumatic fertiliser device, mills for corn silage

INOkS INVESTICIJE d.o.o. Z3/3015 Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2102, Fax: 02/525 2111 tajnistvo@inoks.si www.inoks.si Dekorativne ograje, cisterne - sodi za vino inoks, tipski izdelki Decorative fences, stainless steel tanks and vats for wine, different products 130


INŠTITUT kON-CERT MARIBOR A/105a Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4952, Fax: 02/251 9482 info@kon-cert.si www.kon-cert.si Kontrola in certifikacija ekološkega kmetijstva (kmetije, predelovalni obrati, trgovine...), integrirane pridelave, zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, izvajamo tudi kontrole Demeter in Biodar kmetij, kontrole Global G.A.P. in kontrole trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po PEFC shemi. Delamo v skladu s standardom SIST EN 45011 Control and certification of organic farming (farms, processing plants, shops...), integrated cultivation, protected agricultural products and food, control of Demeter and Biodar farms, Global G.A.P. controls and controls of sustainable forestry according to PEFC schemes. We act in accordance with the SIST EN 45011 standard.

INTEREXPORT, MEDNARODNA TRGOVINA, d.o.o. Z3/3007 Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda Tel.: 01/834 4400, Fax: 01/834 4404 teja.zupancic@interexport.si www.interexport.si Traktorji Fendt, Valtra, plugi Kverneland, brane in sejalnice Amazone, senena linija Fella, Mešalni vozovi Strautmann, trosilniki umetnega gnoja, škropilnice Amazone, mulčerji Müthing, česala Hatzenbichler Tractors Fendt, Valtra, ploughs Kvernerland, harrows and seed drills Amazone, hay-technology Fella, fodder mixing wagon Strautmann, fertiliser spreaders, sprayers Amazone, flail mowers Müthing, grass combs Hatzenbichler

IPUS- MINERAL- & UMWELTTECHNOLOGIE GmbH A2/307 Werksgasse 281, A-8786 Rottenmann Tel.: 0043 3614/31 33, Fax: 0043 3614/24 28-43 office@ipus.at www.ipusagro.at Bioregulatorji, gnojila, krmni dodatki, izdelki za nego živali, pripomočki za kompostiranje Migulators, fertilisers, feed additives, animal care products, composting aid

IRTEX d.o.o. C2/614 Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče Tel.: 03/752 0533, Fax: 03/752 0534 irtex@netsi.net www.irtex.si Proizvodnja in servis pogonskih jermenov, transportnih trakov, trakovi za balirke in ovijalke, jermeni za kmetijsko mehanizacijo Production and service of drive belts, transport belts, tapes for balers and wrappers, V-belts for agricultural machinery 131


ITALY BITREE S.r.l. Z8/8036 Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) Tel.: 0039 045/822 1065, Fax: 0039 045/875 7794 exportitalybitree@gmail.com www.italybitree.it Proizvodnja strojev za rezanje drv: cepilniki, žage, tračne žage, tekoči trakovi Production of firewood cutting machinery: log splitters, saw benches, band saws, conveyors

ITRO d.o.o. PE LJUBLJANA Z2/2030 Gmajna 15, SI-1236 Trzin Tel.: 01/530 9621, Fax: 01/530 9624 igor.pirnar@casein-steyr.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor CNH, Avstrija Regent, Avstrija Traktorji Steyr, Case, priključki za obdelavo tal Regent Tractors Steyr, Case, tillage equipment Regent

ITRO d.o.o. ŠTORE Z5/5014 Železarska cesta 3, SI-3220 Štore Tel.: 03/780 5714, Fax: 03/780 5702 info@itro.si www.itro.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor New Holland, Modena, Italija Klasični poljedelski traktorji serije TD3.50, T4000, TD4000F, T5000, T5, T6, T7, specialno sadjarski-vinogradniški traktorji Conventional farm tractors of the series TD3.50, T4000, TD4000F, T5000, T5, T6, T7, special tractors for orchards and vineyards

JANEZ d.o.o. GRADIŠČE PRI VIPAVI Z5/5070 Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava Tel.: 05/368 5236, Fax: 05/368 5237 drevesnica.janez@siol.net Drevesnica - lastna proizvodnja sadnih sadik češenj, sliv, breskev, marelic, jablan, hrušk, jagodičevja, kivi, kaki..., maloprodaja in veleprodaja, svetovanje Tree nursery - own production of seedlings of cherry, prune, apricot, apple, pear, berries, kiwi and khaki seedlings. Retail and wholesale trade, consultancy 132


JANEŽIČ STANkO NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA kMETIJI A1/200 Pece 11, SI-1290 Grosuplje Tel.: 041/600 834 makso.kul@gmail.com Suhomesnati izdelki lastne proizvodnje Production of dried meat products

JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA Z3/3006 Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/548 3113, Fax: 01/528 1526 marketing@jata-emona.si www.jata-emona.si Krmila in krmilni dodatki za vse vrste živali Feed and feed additives for all animal species

JJ TRNOVEC d.o.o. Z4/4004 Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika Tel.: 01/750 7500, Fax: 01/750 7505 info@jj-trnovec.si www.jj-trnovec.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Argo Tractors SpA, Fabbrico (RE), Italija Fella GmbH, Nemčija Mascar, Italija Traktorji McCormick, balirke in ovijalke Mascar, viličarji Mitsubishi, senena linija Fella, krmilne prikolice Mascar, freze Remac, prednje hidravlike Aigner, sadilce in sejalnice Mascar Tractors McCormick, balers and wrappers Mascar, forklifts Mitsubishi, hay-technology Fella, feed-mixer wagon Mascar, tillers Remac, front linkage Aigner, planters and seed drills Mascar

JOMAPEkS d.o.o. NOVI SAD C2/616 Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad Tel.: 00381 21/493 006, Fax: 00381 21/493 757 office@jomapeks.com Proizvodnja hlevske opreme za farme, avtomatske linije krmiljenja, napajanja, ventilacije, klimatizacije, upravljanje klimatskih naprav za hleve Production of stable equipment, automatic feeding and watering installations, ventilation, air-conditioning, systems for the ventilation and air-conditioning of stables 133


JORSTIk d.o.o. Z5/5007 Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/585 1296, Fax: 02/585 1296 j.roskar@jorstik.si Kombajni, traktorji, balirke, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, koruzni adapterji Capello, prednji nakladalci in prednja hidravlika Hauer, stroji za obdelavo tal Horsch Harvesters, tractors, balers, mowers, tedders, hay rakes, corn headers Capello, front loaders and front linkage Hauer, tillage machines Horsch

JOSEF STEINER d.o.o. Z8/8042 Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0501, Fax: 02/720 0509 info@josefsteiner.si www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni, alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice Aluminium and wooden ladders, steel and aluminium mobile work platforms, loading ramps, house and garden fences, stair and balcony railings, transport trolleys, cases and stairs.

kANCLER SISTEM d.o.o. Z5/5017 Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 5050, Fax: 02/609 5051 bogdan@kancler-sistem.com www.kancler-sistem.com Projektiranje hlevov in tehnično svetovanje, oprema za govedorejo in prašičerejo, ventilacija, črpalke in mešala za gnojevko, silosi, mlini, mešalna tehnika Planning of stables and technical advice, cattle and pig breeding equipment, ventilation, pumps and slurry mixers, silos, mills, mixing technology

kARBA MGE, d.o.o. LJUTOMER C1/709 Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8750, Fax: 02/585 8751 mge@karba.biz www.karba.biz Okna, vrata, senčila Windows, doors, shadings 134


kIMI d.o.o. C2/619 Planjava 1, SI-1236 Trzin Tel.: 01/530 0550, Fax: 01/530 0580 mateja.bergant@kimi.si www.kimi.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Calvatis GmbH, Nemčija Prodajni program podjetja Kimi d.o.o., Calvatis GmbH - Calgonit program, ekološka čistila za vzdrževanje higiene v mesno in mlečno predelovalni industriji Sales programme of the companies Kimi d.o.o. and Calvatis GmbH - Calgonit programme, ecological cleaning agents for maintaining the hygiene standards in the dairy and meat processing industry

kLODIČ MIRJANA, DRUŽINSkA kMETIJA OLEA D/02c Piranska 1a, SI-6310 Izola - Isola Tel.: 05/641 7334 m.klodic@siol.net Olivno olje Olive oil

kMEČkA ZADRUGA kRŠkO z.o.o. C3/401 Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško Tel.: 07/488 2500, Fax: 07/488 2515 info@kz-krsko.si www.kz-krsko.si Vino Wines

kMETIJA FERk d.o.o. ZS/23 Metava 23, SI-2229 Malečnik Tel.: 031/659 312 vino.ferk@gmail.com Prodaja vina, mesnih izdelkov in kuhanih domačih prekajenih klobas Sale of wines, meat products and of cooked and smoked homemade sausages

kMETIJA kOBAL - BENEDIkT IN SIMON kOBAL D/02e Budanje 30, SI-5271 Vipava Tel.: 041/708 092, 05/364 5030, Fax: 05/364 5030 trsnica.kobal@siol.net Vino Wine 135


kMETIJA OZMEC, OZMEC FRANC D/02j Cvekovci 46, SI-2273 Podgorci Tel.: 02/719 2164, 031/651 762 ozmec.olga@gmail.com Meso Meat

kMETIJSkA ZADRUGA LENART z.o.o. B/800 Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/729 3650, Fax: 02/720 6320 kzlenart@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG, Brunn am Gebirge, Avstrija Semena žitaric, poljščin, vrtnin, krmnih rastlin; mineralno vitaminski dodatki za živali; dodatki za silažo in bioplinarne Cereal seeds, seeds for field crops, vegetables and fodder plants; mineral and vitamin additives for livestock; additives for silage and for biogas production

kMETIJSkA ZADRUGA METLIkA z.o.o. C3/401 Cesta 15. brigade 2, SI-8330 Metlika Tel.: 07/363 7000, Fax: 07/363 7011 tajnistvo@kz-metlika.si www.kz-metlika.si Vino Wines

kMETIJSkA ZADRUGA PTUJ, z.o.o. B/806 Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj Tel.: 02/749 0301, Fax: 02/749 0351 kz.ptuj@siol.net www.kz-ptuj.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Oljarna Fram d.o.o., Fram, Slovenija Zadružna oskrba d.o.o., Ptuj, Slovenija Kmetijski repromaterial, poljščine, sadje, zelenjava in bučno olje Goods for agricultural production, fruit, vegetables and pumpkin oil

kMETIJSkA ZADRUGA RADGONA, z.o.o. Z2/2020 Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 2700, Fax: 02/564 2705 kz.radgona@siol.net Kmetijska mehanizacija, oprema za kmetijstvo, krmila, semena Agricultural machines and equipment, feed products, seeds 136


kMETIJSkA ZALOŽBA d.o.o. C3/503 Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/885 6700, Fax: 02/885 6707 info@km-z.si www.kmetovalec.si Prodaja knjig, revij Sale of books and magazines

kMETIJSkI CENTER LAH, MAJDA LAH s.p. Z5/5028 Klanec 13, SI-1218 Komenda Tel.: 01/834 2070, Fax: 01/834 2210 info@kmetijskicenterlah.si Traktorji New Holland, cisterne Vaia, program Sip, Tehnostroj, sejalnice Olt, mulčarji in brane Sigma Tractors New Holland, tanks Vaia, agricultural machines Sip and Tehnostroj, seed drills Olt, flail mowers and harrows

kMETIJSkO GOZDARSkA ZADRUGA SLOGA kRANJ, z.o.o. Z8/8003 Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Tel.: 04/201 4930, Fax: 04/201 4935 info@sloga.si www.sloga.si Traktorji, gozdni traktorji, kombajni, balirke John Deere, plugi, brane, kosilnice, obračalniki in zgrabljalniki, balirke, koruzne in žitne sejalnice Kuhn, nakladalne prikolice Bergman, hlevska oprema, podložna guma in hlevske rešetke, folija za ovijanje bal Silotite, oprema za siliranje Böck: folija, podfolija, mreža, vreče, kardani Walterscheid, olja in maziva JD, semenska koruza Zemun Polje Tractors, forestry tractors, harvesters, balers John Deere, ploughs, harrows, mowers, tedders and hay rakes, balers, corn and cereals seed drills Kuhn, loader wagons Bergman, stable equipment, rubber mats and grid floors, wrapping film for bales Silotite, silaging equipment Böck: silage film, lower foil, nets, bags, cardan shafts Walterscheid, oils and lubricants JD, maize seed Zemun Polje

kMETIJSkO GOZDARSkA ZBORNICA SLOVENIJE B/807 Celovška 135, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/513 6600, Fax: 01/513 6650 kgzs@kgzs.si www.kgzs.si Predstavitev delovanja strokovnih služb in organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, predstavitev združenj,zvez, društev in posameznih kmetij. Promocija kmetijstva, gozdarstva in podeželja (50 let SKP) Presentation of the activities and services of the Slovenian Chamber of Agriculture and Forestry, presentation of associations, unions and individual farms. Promotion of agriculture, forestry and rural life (50 years of Common Agricultural Policy) 137


kMETIJSTVO IN OLJARSTVO kOLARIČ MIRAN kOLARIČ s.p. D/02i Žice 56, SI-2223 Jurovski Dol Tel.: 02/729 0070 oljarnakolaricsp@siol.net Bučno olje Pumpkin oil

kMETIJSTVO POLANEC d.o.o. Z4/4002 Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Tel.: 02/761 9300, Fax: 02/761 9306 info@kmetijstvo-polanec.si www.kmetijstvo-polanec.si Traktorji, kmetijska mehanizacija in rezervni deli Tractors, agricultural machinery and spare parts

kMETING PODJETJE ZA INŽENIRING, PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o. Z4/4016 Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor Tel.: 02/250 1210, Fax: 02/250 1212 kmeting.kohek@gmail.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Aco Funki, Rendsburg, Nemčija Galvelpor, Landerneau Cedex, Francija Prix, Nemčija Hlevska oprema, sušilnice žita, oprema za prečrpavanje gnojevke Stable equipment, grain driers, slurry pumps

kMG PODLEHNIk GRABROVEC ALOJZ s.p. Z2/2036 Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik Tel.: 02/788 4160, Fax: 02/788 4161 alojz.grabrovec@siol.net www.kmg-sp.si Nakladalci, plužne deske, transportni plato, mulčerji, vršičkarji, pletvenik, defuljator, viličar, goseničar Rampicar Loaders, snow ploughs, transport platform, flail mowers, trimming machines, mechanical weed control, leaf remover equipment, fork-lifts, tracked vehicle Rampicar 138


kOBILARNA LIPICA D2 Lipica 5, SI-6210 Sežana Tel.: 05/739 1580, Fax: 05/739 1730 info@lipica.org www.lipica.org Razstava konj lipicancev Exhibition of Lipizzaner horses

kOGAST GROSUPLJE d.d. C3/404 Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 6300, Fax: 01/786 6310 info@kogast.si www.kogast.si TOP 700 - štedilnik, žar, friteza, leva in desna blok miza, čeljustni žar, hladilni pult s steklenimi vrati in z razsvetljavo (led lučke), stroj za pranje zelenjave in sadja, lupilnica krompirja TOP 700 - cooking range, griddles, fryers, working tables, jaw griddle, refrigerated counters with glass doors and led lighting, vegetable and fruit washing machine, potato peeling machine

kOLENC GAŠPER s.p. Z2/2038a Izdelava in montaža kovinskih izdelkov, posredništvo in trgovina Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Tel.: 01/366 6396, 031/687 638, Fax: 01/366 6396 gasper.kolenc@siol.net www.kolenc-skofljica.si Hidravlični cepilniki drv, hidravlični traktorski platoji, gozdarski vitli, sončni kolektorji, gozdarski škripec, roto kosilne glave Hydraulic log splitter, hydraulic tractor plateau, forestry winches, solar collectors, forestry pulley, rotary cutting head

kOMTEH d.o.o. Z8/8017 Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 3630, Fax: 02/564 3631 komteh@komteh.si www.kubota.si Kubota - kosilnice in traktorji od 14 - 135 KS, Muratori - mulčerji, zemeljske freze in finišerji, Oma - čelni nakladalci in priklopni mini bagerji, Eco - plužne deske, metle in posipalci, Procomas - mulčerji obcestnih jarkov in nabrežin, Mitsubishi - traktorji Kubota - mowers and tractors from 14 to 135 HP, Muratori - flail mowers, rotary tillers and finishing mowers, Oma - frontloaders and mini bulldozers for tractors, Eco - snow ploughs, sweepers, salt and grit spreaders, Procomas - flail mowers for ditches and embankments, Mitsubishi - tractors 139


kOROTAN, d.o.o., kRANJ Z5/5007 Struževo 20, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 8710, Fax: 04/236 8711 info@korotan-kranj.si www.korotan-kranj.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Alö Deutschland Vertriebs-Gmbh, Dieburg, Nemčija Claas Global Sales GmbH, Spillern, Avstrija Voran Maschinen GmbH, Pichl bei Wels, Avstrija Traktor Claas, nakladač Quicke, Voran pasterizator Tractor Claas, loader Quicke, pasteuriser Voran

kOSPORT d.o.o. Z8/8021 Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem Tel.: 02/821 8320, Fax: 02/821 8322 kosport@siol.net www.kosport.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Esch-Technik GmbH, St. Veit, Avstrija Komunalni traktorji in priključki Kubota moči od 14 do 75 KS Municipal tractors and equipment Kubota 14 - 75 HP

kOTLARSTVO GODEC, MARkO GODEC s.p. Z8/8014 Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Tel.: 041/704 624, Fax: 01/564 0051 godec.marko@gmail.com Destilacijski kotel s kolono, sirarski kotel, vikend kotlički Distilling kettles, cheese-making kettles, weekend kettles

kOTLARSTVO IN ŽGANJEkUHA kRALJ, ZLATkO JUHART s.p. Z3/3023 Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/818 1419, Fax: 02/818 1419 zlatko.juhart@amis.net www.kotlarstvo-kralj.si Izdelujemo in popravljamo kotle za žganjekuho od 5 do 500 litrov, ter kotle za kuhanje krme od 20 do 400 litrov We manufacture and repair schnapps distilling kettles from 5 to 500 l, as well as kettles for the preparation of feed from 20 to 400 l 140


kOVINOPLASTIkA ŠTEFAN PAVLINJEk, ing., s.p. Z3/3011 Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2152, Fax: 02/525 2161 rotoland@roto.si www.roto.si Čistilne naprave, zbiralniki deževnice, greznice, lovilci olj in maščob, silosi, samokolnice, sodi za vino, sodi za kis, posode za zelje, modeli za beton, palčki Domestic water treatment plants, rainwater collectors, containers for wine and vinegar, containers for the fermentation of cabbage, concrete models, garden gnomes

kOZINA kRANJ, d.o.o. Z5/5075 Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj Tel.: 041/652 285, Fax: 04/232 8238 info@kozina.si www.kozina.si Hidravlični cepilci 13 t, 17 t, 21 t, 25 t, transportni trak za transport drv, nakladalni plato za viličarja, elektronska tehtnica s pakirnico za krompir, stroj za pranje in ščetkanje krompirja, sortirnik krompirja Hydraulic log splitters 13 t, 17 t, 21 t, 25 t, log conveyor, loading platforms for forklifts, electronic scales and wrapper for potatoes, potato washing and brushing machine, potato sorting machine

kRAJNC ZDRAVkO s.p. STROJNA OPREMA C2/604 Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta Tel.: 02/876 1151, Fax: 02/876 1827 info@krajnc-oprema.si www.krajnc-oprema.si Mešalniki za mešanje testa za kruh, potice, krofe, pizze, gibanice ter mletega mesa, motorne mesoreznice, ročne in motorne polnilke mesa Mixers for bread dough, pastries, doughnuts, pizzas and for minced meat, meat slicers, sausage filling machines and manual sausage fillers

kRIM d.o.o. C2/623 Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 9850, Fax: 02/584 9851 krim.ljutomer@siol.net www.krim-ljutomer.si Gostinska oprema iz inox pločevine: točilni pulti, pomivalna korita, hlajeni in ogrevani pulti ter vitrine, solatni vozički, nape... Stainless steel catering equipment: bar counters, dishwashing sinks, refrigerated and heated counters, displays, salad carts, range hoods… 141


kROVSTVO PETROVIČ d.o.o. C1/701 Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo Tel.: 02/799 0003, Fax: 02/799 0005 krovstvo.petrovic@siol.net www.s-metal.eu S-metal kritine - proizvodnja in montaža, montaža fotovoltaičnih elektrarn na ključ Production and assembling of S-metal roofing, assembly of turnkey photovoltaic plants

WOLFGANG küNZ Z5/5024a Hauptstr. 61, D-67829 Callbach Tel.: 0049 6753/124 155, Fax: 0049 6753/124 193 kuenzw@t-online.de Brusilec za nože in škarje Knife and scissor grinders

kWA ANLAGENBAU GmbH C2/630 Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld Tel.: 0043 3382/51 236, Fax: 0043 3382/512 364 info@kwa-getreidetechnik.at www.kwa-getreidetechnik.at Čistilna naprava, elevator, redler, cevni elementi Cleaning machine, elevator, redler, tubular elements

LABENA d.o.o. A/100 Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/360 2300, Fax: 01/360 2315 info@labena.si www.labena.si Laboratorijska oprema za analizo žita, mesa, mleka in krmil Laboratory equipment for analysing meat, milk and feed

VALERIJA LAMPRET D/02f Zg. Sveča 20, SI-2289 Stoperče Tel.: 051/242 350 valerija.lampret@gmail.com Meso Meat 142


LANDMASCHINENHANDEL üLLEN GmbH Z3/3016 Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg Tel.: 0043 3476/32 48, Fax: 0043 3476/40 792 landmaschinen.uellen@aon.at Vogel Noot plugi, roto brane, sejalnice, priključki, Tierre mulčerji Vogel Noot ploughs, rotary harrows, seed drills, tractor connections, Tierre flail mowers

LARIX GT d.o.o. Z5/5029 Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor Tel.: 04/255 6610, Fax: 04/255 6611 larixgt@siol.net www.lindner.si Traktorji in transporterji Lindner Avstrija Tractors and transporters Lindner Austria

LAVINOX BRANkO LAVRENČIČ s.p. Z2/2007 Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava Tel.: 05/368 9100, Fax: 05/368 9101 lavinox@siol.net Pnevmatska stiskalnica, horizontalni vinifikator, odprte posode za grozdje in sadje, posode inox, zaprte posode inox, smetnjak, hladilna rebra Pneumatic press, horizontal vinificator, open containers for grapes and fruit, stainless steel tanks, closed stainless steel tanks, dustbins, cooling fins

LEk VETERINA d.o.o. A1/209 Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci Tel.: 02/541 3400, Fax: 02/541 3408 info@lek-veterina.si www.lek-veterina.si Kravimin, Pravimin, NutriSel, Vetaseptal, DermoVet, Dermo Spray, NutriLit, CalPho plus, PowerSept. VitaHorSe. Kozimin, Ovimin, Biofos, Vita-redin Kravimin, Pravimin, NutriSel, Vetaseptal, DermoVet, Dermo Spray, NutriLit, CalPho plus, PowerSept. VitaHorSe. Kozimin, Ovimin, Biofos, Vita-redin

LENTHERM-INVEST d.o.o. LENART C1/706 Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 7005, Fax: 02/720 7097 lentherm@siol.net www.lentherminvest.si Solarni paketi, solarni super avtomat, kolektorji Tinox, centralni bojlerji, toplotne črpalke, hidroforji emajlirani, ležeči in stoječi bojlerji 80 - 500 l Solar heaters, solar automation, solar collectors Tinox, central heaters, heat pumps, buffer tanks, vertical and horizontal heaters 80 - 500 l 143


LEŠNIk LENART d.o.o. Z2/2003 Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/729 2403, Fax: 02/729 2404 info@lesnik-slo.com www.lesnik-slo.com Snežni plugi, posipalniki soli in peska, pometalne naprave, prednje traktorske hidravlike Snow ploughs, salt and sand spreaders, sweepers, tractor front linkage

LIGO d.o.o. SLOVENSkE kONJICE C2/630 Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice Tel.: 03/759 3136, Fax: 03/759 3137 info@ligo.si www.ligo.si Pogonska jermena in transportni trakovi za kmetijstvo in industrijo V-belts and transport belts for agriculture and industry

LINDAP SkM d.o.o. C1/719a Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/700 0500, Fax: 03/700 0501 info@lindap.si www.lindap.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Borga, Švedska Lindana, Danska MDM Sonny's, Švedska Strešne kritine - pločevina in reciklirana plastika, gorilnik multi na biomaso, paneli, sekalniki biomasa Lindana Danska, teleskopske lestve Telesteps Švedska Roofs made of tin or recycled plastic, biomass burner Multi, panels, biomass chipper Lindana Danemark, telescopic ladder Telesteps Sweden

LINFIS d.o.o., LJUBLJANA Z8/8022a Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje Tel.: 01/781 0040, Fax: 01/781 0050 info@linfis.si www.linfis.si Teleskopski dvoriščni nakladalniki Manitou, priključki za kmetijstvo, servis in rezervni deli Telescopic loaders Manitou, agricultural machines and attachments, service and spare parts 144


LINZER AGRO TRADE GmbH A2/309 St. Peter Str. 25, A-4021 Linz Tel.: 0043 732/6915 2592, Fax: 0043 732/6915 5990 iveta.kaltenboeck@borealisgroup.com www.linzeragrotrade.com Gnojila, dušikova gnojila Fertilisers, nitrogen fertilisers

LkS d.o.o. Z8/8013 Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/569 1279, Fax: 02/569 8391 lks@amis.net www.lks.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Lemken GmbH, Nemčija Lemken plugi, brane, strniščni plugi, sejalnice; Vakutec cisterne za gnojevko in komunalo; sekalniki za drva, gozdarske prikolice, rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo; rabljena kmetijska mehanizacija, Ziegler-Mörtl kose za oljno repico Ploughs, harrows, stubble-ploughs, seed drills Lemken; slurry and municipal tankers Vakutec; wood chippers, forestry trailers, spare parts for agricultural machines; used agricultural machines, rape cutters Ziegler-Mörtl

LONČARIČ-MONTAŽA d.o.o. Z2/2028 Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 02/560 9012, Fax: 02/560 9019 tatjana.lm@siol.net www.loncaric-montaza.si Različne vrste kritin, kleparski izdelki, strelovodni material, strešna okna, termo in hidroizolacije Different kinds of roofing, plumbing materials, lightning conductors, roof windows, thermal and hydro-insulation

LONČARSkI IZDELkI ZELkO FRANC C1/721 Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci Tel.: 02/551 1118, Fax: 02/551 1318 Lončarski izdelki Pottery 145


LOTRIČ LABORATORIJ ZA MEROSLOVJE d.o.o. C2/626 Selca 163, SI-4227 Selca Tel.: 04/517 0700, Fax: 04/517 0707 info@lotric.si www.lotric.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Affri, Induno Olona, Italija Dostmann Electronic, Wetheim-Reicholzheim, Nemčija Dr. Heinrich Schneider Messtechnik Gmbh, Nemčija Erweka, Heusenstamm, Nemčija Häfner, Königswinter, Nemčija IBR - Cavaria, Italija N.B.C. Elektronik, Delebio, Italija PCL Air Technology, Sheffield, Velika Britanija Radwag, Radom, Poljska Socorex, Lausanne, Švica Sonoswiss, Ramsen, Švica Sylvac, Crissier, Švica Trimos, Renens, Švica Meroslovne rešitve: od vaše želje, preko ideje do kakovostne rešitve; merjenje meril in vzorcev: kalibracija, ovrednotenje, preskus, kontrola, overitev, periodični pregled, certificiranje, kvalifikacija, validacija, medlaboratorijske primerjave; programske rešitve IKT: avtomatizacija v meroslovju; M&Q akademija: izobraževanja, primerjave in strokovna srečanja; servis in vzdrževanje merilne tehnike, laboratorijske in farmacevtske opreme, prodaja naprav priznanih proizvajalcev, preizkušenih v naših laboratorijih, meroslovni forum: središče odgovorov na vsa vaša vprašanja o meroslovju; področja na katerih delujemo: dolžina in kot, trdota in hrapavost, masa - tehtnice in uteži, temperatura, volumen tekočin in teles, gostota tekočin in trdnih snovi, pretok tekočin in plinov, kemijske veličine, čas in frekvenca, električne veličine, sila in moment sile, merila tehničnih pregledov in avto servisnih delavnic, merila tahografskih delavnic in homologacijskih organov, relativna vlaga, tlak, akustika, vibracije, oprema pod tlakom Metrological solutions; M&Q Academy: education, comparisons and expert meetings; service and maintenance of measurement techniques, laboratory and pharmaceutical equipment, sales of equipment of renowned manufacturers tested in our laboratories, metrological forum: centre for all questions concerning metrology; our field of activities covers: measuring length and angle, hardness and roughness, mass - scales and weights, temperature, volume of liquids and bodies, density of liquids and solids, flow of liquids and gases, chemical quantities, time and frequency, electrical quantities, force and torque, measuring devices for roadworthiness tests and car repair workshops, tachograph inspection workshops, homologation bodies, relative humidity, pressure, acoustics, vibrations, pressure equipment

M.D.C. ZADRAVEC, TRGOVSkO IN STORITVENO PODJETJE, d.o.o. Z3/3024 Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Tel.: 02/588 8177, Fax: 02/588 8176 info@zetor.si www.zetor.si Traktorji, rezervni deli za traktorje in priključne stroje Tractors, spare parts for tractors and connecting devices 146


MAUCH GmbH & Co. kG Z5/5027 Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen Tel.: 0043 7724/21 07, Fax: 0043 7724/21 07-31 info@mauch.at www.mauch.at Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bema Kehrmaschinen GmbH, Voltlage-Weese, Nemčija Merlo-Teleskoplader, Defendente di Cervasca, Italija Weidemann - Hoftrac, Flechtdorf, Nemčija Kolesni nakladalci, Hoftrac, pometalni stroji, teleskopski nakladalci, krmilna in nosilna tehnika Wheel loader, Hoftrac, telescopic loader, sweepers, feeding and spreading technique

MAUTA - MAURIČ OTMAR s.p. Z2/2034 Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta Tel.: 02/876 9030, Fax: 02/876 9031 mauta-dl@siol.net www.mauta-sp.si Hidravlične stiskalnice za stiskanje sadja, mlini za mletje jabolk, ročne tračne žage za tesarstvo Hydraulic fruit presses, mills for grinding apples, manual bandsaws for the carpentry business

MEBI, d.o.o. Z3/3013 Makole 47, SI-2321 Makole Tel.: 03/700 1707, Fax: 03/700 1706 info@s-metal.si www.s-metal.si Pločevinasta strešna kritina, vakuumski solarni kolektorji Tin roofs, vacuum solar collectors

MEDIACOR, d.o.o. A/110a Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 03/817 1170, Fax: 03/817 1177 mediacor.celje@siol.net www.zdravahrana-biotop.si Mlini na kamen, kosilniki, sušilci sadja in zelenjave, bio olje, žita, začimbe, semena, sokovi, stročnice Grain mills, choppers, fruit and vegetable dryers, organic oil, cereals, spices, seed, fruit juices, pulses 147


MEDIČARSTVO CELEC, GREGOR CELEC s.p. Z2/2038 Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/532 1352, Fax: 02/537 1273 info@medicarstvo-celec.si www.medicarstvo-celec.si Medičarski in lectarski izdelki, domača obrt Homemade gingerbread and honey cakes

MEDIČARSTVO - DOMAČA OBRT JOŽICA CELEC s.p. C1/720 Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Tel.: 02/544 1239, Fax: 02/544 1255 medicarstvo@sladkapot.si www.medicarstvo.si Medičarstvo - domača in umetnostna obrt, izdelava okrašenega lectovega figuralnega peciva in peka raznovrstnih medenjakov Honey cake and gingerbread making as a traditional form of domestic arts and crafts, gingerbread figures and various honey cakes.

MEHANIZACIJA MILER STORITVENO IN TRGOVSkO PODJETJE d.o.o. Z4/4006 Poljana 1, SI-2391 Prevalje Tel.: 02/823 1959, Fax: 02/823 2959 info@mehanizacija-miler.si www.mehanizacija-miler.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Elno, Finska Eschlböck, Prambachkirchen, Avstrija Joskin, Soumagne, Belgija Krone, Nemčija Posch GmbH, Leibnitz, Avstrija Rauch, Nemčija Reform Werke Bauer & Co. Ges.m.b.H, Wels, Avstrija Seneni program: kosilnice, obračalniki, balirke, zgrabljalniki, nakladalke, cisterne Joskin, sekalniki za les Eschlböck, ovijalke Elno, plugi Rabe, gorski traktroji Reform, cepilniki za les Posch Hay-technology: mowers, tedders, balers, hay rakes, loaders, tanks Joskin, wood chippers Eschlböck, bale wrappers Elno, ploughs Rabe, mountain tractors Reform, log splitters Posch

MESSER SLOVENIJA d.o.o. C3/412 Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše Tel.: 02/669 0300, Fax: 02/661 6041 alenka.mekis@messergroup.com www.messer.si Plin in plinska oprema za področje vinarstva ter aplikativne rešitve za področje živilske industrije Gas and gas equipment for viticulture and application solutions for the food industry 148


MEkO d.o.o. LJUBLJANA Z8/8012 Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/432 8292, Fax: 01/231 2222 info@meko.si www.meko.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bio Atlantis, Irska Meristem, S.L., Moncada, Valencia, Španija Wytor AG, Laupen, Švica Gnojila za ekološko kmetovanje, fermentatorji organskih gnojil, vitaminski dodatki za krmila, sredstva za dezinfekcijo in čiščenje, foliarna in zaščitna gnojilna sredstva Fertilisers for organic farming, fermentators for organic fertilisers, vitamin supplements for feed, disinfection and cleaning agents, leaf fertilisers and plant protection products

MENCARONI AZ. AGRICOLA C3/410 Via Olmigradi 72, I-60013 Corinaldo (AN) Tel.: 0039 339/164 6742, fmencaroni@gmail.com www.mencaroni.eu Vina: Isola - potrdilo o izvoru - 100% Verdiccio dei Castelli di Jesi, Flora - zaščitena označba porekla - Marche Bianoc (belo vino), Lolmo - zaščitena označba porekla Marche Rose, Urbano - zaščitena označba porekla Marche Rosso (rdeče vino) Wines: Isola- guarantee of origin - 100% Verdiccio dei Castelli di Jesi, FloraProtected designation of origin- Marche Bianoc (white wine), Lolmo- Protected designation of origin- Marche Rose, Urbano- Protected designation of origin Marche Rosso (red wine)

MINISTRSTVO ZA FINANCE, CARINSkA UPRAVA RS, CARINSkI URAD MURSkA SOBOTA A/116 Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/297 3600, Fax: 02/531 1926 ms.carina@gov.si www.carina.gov.si Predstavitev poslovanja z občani (carinski postopek za potnike, nakup prek spleta - poštne pošiljke, kontrola gotovine, pravila za male proizvajalce žganja, namenska uporaba pogonskega goriva...) in podjetji (trošarine, vračilo trošarine...) Presentation of the specific area of activity with private persons and companies (customs procedures for travellers, for online shopping, for mail, cash control, regulations for small spirit producers, the appropriate use of fuel, excise duty and reimbursement of excise duty)

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA, POLICIJSkA UPRAVA MURSkA SOBOTA C1/723 Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/522 4200, Fax: 02/522 4302 pums@policija.si www.policija.si Preventivna dejavnost Policije Prevention activities of the police 149


MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREkTORAT ZA OBRAMBNE ZADEVE, UPRAVA ZA OBRAMBO MARIBOR C1/724 Ulica heroja Bračiča 2, SI-2000 Maribor Tel.: 02/236 3811, Fax: 02/252 3285 uomb@mors.si www.slovenskavojska.si Promocija Slovenske vojske in predstavitev možnosti vključevanja v Slovensko vojsko Promotion of the Slovenian Army and presentation of how to join the Slovenian Armed Forces

MIZARSTVO SITAR BRANkO s.p. C1/705 Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 1262, Fax: 02/584 8619 mizarstvo.sitar.branko@amis.net www.mizarstvo-sitar.si Izdelava in montaža stavbnega pohištva in notranje opreme po meri Production and installation of doors and windows and of interior furnishing made to measure

MLEkARNA CELEIA, d.o.o. A/125 Arja vas 92, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/713 3818, Fax: 03/713 3841 milan.mirnik@mlekarna-celeia.si www.zelenedoline.si Mlečni izdelki Zelene doline, brez GSO, poltrdi siri višje kakovosti: Edamec, Trapist, Gauda, Šmarski rok Zelene doline, jogurti Zelene doline: navadni, sadni, probiotični, desertni Dairy products without genetically modified organisms, quality cheese: Edamec, Trapist, Gauda, Šmarski rok, yoghurts: natural and fruit joghurts, probiotic and dessert yoghurts

MOJSTROVINA d.o.o. C2/605 Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica Tel.: 02/605 0630, Fax: 02/603 0633 info@mojstrovina.si www.mojstrovina.si Oprema za oljarstvo Equipment for the production of oils 150


MONTAŽA IN POPRAVILO STROJEV IN kOVINSkIH kONSTRUkCIJ ROMAN DEČMAN s.p. C1/716 Novake 16, SI-2319 Poljčane Tel.: 031/425 218, Fax: 02/802 8195 Kovane ograje Forged fences

MOP PELkO d.o.o. Z5/5071 Visoko 8, SI-4212 Visoko Tel.: 04/253 5480, Fax: 04/253 5481 mop.pelko@t-2.net www.mop-pelko.com Električni mešalci za meso, testo, hidravlične in ročne polnilke od 3 do 45 litrov, električne žage za kosti, električne mesoreznice in ves ostali pribor za koline Electric mixers for meat and dough, hydraulic and manual sausage fillers from 3 to 45 l, electric bone saws, electric meat cutting machines and slaughter equipment

MOROWE Z8/8037 Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten Tel.: 0049 831/570 6249, Fax: 0049 831/570 6250 m.roith@morowe.de www.morowe.de Civa - Motorne kosilne glave, vrtne škarje, Quick-Vac Civa - Motorsensenkopf, Gartenschere, Quick-Vac

MUŠIČ ANDREJ s.p. - kOVAŠTVO Z5/5062 Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš Tel.: 01/723 0400, Fax: 01/723 0405 info@music-menges.si www.music-menges.si Kmetijski priključki: cepilniki drv, transportni platoji, vilice za bale, traktorski viličarji, predsetveniki, travniške brane... Agricultural equipment: log splitters, transport platforms, bale forks, fork-lifts, seed drills, harrows...

NARA HLADILNA TEHNIkA d.o.o. C2/624 Sveti Duh 91, SI-4220 Škofja Loka Tel.: 0590/12 765, Fax: 0590/12 764 robert.oblak@nara.si www.nara.si Hladilne in zamrzovalne komore, hladilne in zamrzovalne omare, hladilniki za fermentacijo jogurta, hladilniki za pijačo, hladilniki in zamrzovalniki za živila, zamrzovalniki Refrigeration and freezing chambers, refrigerators and freezers, refrigerators for the fermentation of yoghurts, refrigerators for drinks, refrigerators and freezers for food, deep-freezers 151


NARAVA DAJE, MATJAŽ PERŠA s.p. Z8/8047 Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/526 078, Sadje in zelenjava Fruit and vegetables

NEOPAN d.o.o. Črešnjevci 156a, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/203 438, Fax: 02/564 1821 info@neopan.si www.neopan.si Gradnja inovativnih nizkoenergijskih in pasivnih montažnih hiš nove generacije, mobilne bivalne enote, proizvodnja in prodaja gradbenih elementov in stavbnega pohištva. Svetovanje, gradbeno projektiranje in nadzor Construction of a new generation of innovative low-energy and passive pre-fabricated houses, mobile residential units, production and sale of construction elements, doors and windows. Consulting, planning and supervision of construction

NIEDERL GmbH C2/610 Ebersdorf 5, A-8342 Gnas Tel.: 0043 3151/22 63, Fax: 0043 3151/22 63-13 office@stalltechnikshop.at www.stalltechnikshop.at Sorazstavljavec / Co-exhibitor Big Dutchman International GmbH, Vechta, Nemčija IBO Stahltechnik GmbH, Raesfeld, Nemčija Wölfleder GmbH, Sigharting, Avstrija Inovacije za hleve in živali, pripomočki za rejo živali Equipment and accessories for stables and cattle breeding

NIkO NIkOLAJ ŠRAML s.p. C3/408 Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos Tel.: 05/368 6116, Fax: 05/368 6117 sraml.niko@siol.net www.niko-si.si Izdelava pnevmatskih stiskalnic za grozdje in sadje in linij za predelavo sadja do soka Manufacture of pneumatic presses for grapes and fruit, as well as fruit processing lines 152


NIPRET d.o.o. Z2/2010 IOC Zapolje III,5, SI-1370 Logatec Tel.: 08/1607563, Fax. 08 1607564 info@nipret.si www.nipret.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.P.A.), Treviglio (BG), Italija Ferri S.r.l., Tamaro (FE). Italija Tonutti S.p.A, Remanzacco (UD), Italija Wolagri S.r.l., Suzzara, (RE), Italija Portblewinch, Sherbrooke, Kanada Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.P.A.): traktorji, nadomestni deli, olja; Ferri: sesekljalniki; Tonutti: zgrabljalniki in obračalniki; WOLAGRI: ovijalke in balirke; Portablewinch: prenosni vitli. Hurlimann (Same Deutz-Fahr Group S.P.A.): tractors, spare parts, oil; Ferri: wood chippers; Tonutti: hay rakes and tedders; WOLAGRI: wrappers and balers; Portablewinch: portable winches

NOELE, kREATIVNE REŠITVE, d.o.o. A2/302 Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana Tel.: 0590/44 924, Fax: 0590/10 668 info@kompostniki.com www.kompostniki.com Hišni izotermični kompostniki Gaja, za predelavo bioloških odpadkov v naraven kompost. Slovenski izdelek, izdelan iz kakovostnih materialov. Kanglica Gaja je posodica za shranjevanje kuhinjskih odpadkov kar na pultu Isothermal home composters Gaja for the processing of organic waste into natural compost. Slovenian product made from quality materials. The attractive kitchen container Gaja has been designed for the collection of kitchen waste on the kitchen counter.

NOVA LJUBLJANSkA BANkA d.d. LJUBLJANA, PODRUŽNICA POMURJE Z3/3004 Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/515 4000, Fax: 02/515 4270 info@nlb.si www.nlb.si Informacije, poslovanje v domači valuti, menjalnica Information, financial transactions, change

NUTRI VITA d.o.o. Z6/6003 Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 051/300 791, Fax: 02/536 1775 nutrivita@siol.net www.milkivit.de Mineralno-vitaminske mešanice, beljakovinske mešanice, gotova krmila, mešalno krmilne prikolice Strautmann. Predstavitev podjetij Milkivit, Milkiwean, Strautmann Mineral and vitamin mixtures, protein mixtures, ready feeds, fodder mixing wagon Strautmann. Presentation of the companies Milkivit, Milkiwean and Strautmann 153


Ok VISION, SPLETNA TRGOVINA, PETER ŠTEMBERGER s.p. Z8/8023 Dolenja Brezovica 22a, SI-8310 Šentjernej Tel.: 040/328 460 info@ok-vision.com www.biološke-čistilne-naprave.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Elbi S.p.A., Limena, Italija VH Tech, Košeca, Slovaška Weber GmbH, Wiesmoor, Nemčija Biološke čistilne naprave, male komunalne čistilne naprave, sistemi za deževnico, rezervoarji za deževnico, čistilne naprave za živilsko predelovalne obrate, vse za zunanjo kanalizacijo, cevi in ventili Biological purification plants, small municipal purification plants, rainwater tanks, cleaning equipment for the food processing industry, sewage equipment, pipes and valves

OLJARNA ŠARUGA, ALEkSANDER ŠARUGA s.p. D/02d Mele 10, SI-9252 Radenci Tel.: 031/683 314 oljarna.saruga@siol.net www.oljarna-saruga.si Semena, bučno olje Seeds, pumpkin oil

OLJARNA ŠTUMPERGER, kAREL ŠTUMPERGER D/02g Rošnja 5D, SI-2205 Starše Tel.: 02/688 2101 Bučno olje Pumpkin oil

OLJkARSTVO PLAHUTA - PLAHUTA IZTOk D/02a Padna 6a, SI-6333 Sečovlje - Sicciole Tel.: 031/699 035 oljkarstvo.plahuta@gmail.com Olivno olje Olive oil

OMEGA AIR d.o.o. LJUBLJANA Z8/8004a Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/200 6800, Fax: 01/200 6850 info@omega-air.si www.omega-air.si Mikro bioplinarna Micro biogas plant 154


OPTIkA CLARUS, PLANETA d.o.o. A2/337 Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/585 2000, Fax: 01/585 2001 info@clarus.si www.clarus.si Optika Clarus nudi vsem obiskovalcem kmetijsko-živilskega sejma brezplačno kontrolo vida in možnost nakupa sončnih očal na sejmu s popusti vse do 50 % Clarus Optics offers all visitors to the trade fair free eye tests and 50% discount for all sunglasses

ORIZO SPORT s.r.l. Z4/4020 Albastrelelor 6a, RO-300320 Timisoara Tel.: 0040 256/292 358, Fax: 0040 256/287 831 office@orizo.ro www.orizo.ro Obutev, nahrbtniki, nogavice, dodatki za prosti čas, aktivnosti na prostem, lov, kmetijska dela Footwear, rucksacks, socks, accessories for sparetime, outdoor, hunting, agricultural labour

ORTOPEDICA d.o.o. A2/330 Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor Tel.: 02/426 0546, Fax: 02/426 0547 ortopedicaroman@amis.net www.ortopedica.si Računalniško testiranje obremenitev stopal in izdelava memory ortopedskih vložkov po meri za vse vrste obutve Computer testing of the foot soles, production of taylor made orthotic insoles for all kinds of shoes

P&F JERUZALEM LJUTOMER d.o.o. C3/401 Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/585 8800, Fax: 02/585 8810 info@ljutomercan.si www.ljutomercan.com Vino Wines

P&F JERUZALEM ORMOŽ d.o.o. C3/401 Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož Tel.: 02/741 5700, Fax: 02/741 5707 info@jeruzalem-ormoz.si www.jeruzalem-ormoz.si Vino, sadje, trsne cepljenke Wines, fruit, grafted vines 155


PAL MEDIA d.o.o. A1/207 Kranjčeva 64, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 041/377 362, trgovina.pal@siol.net www.pal-media.si Prodaja telefonov, sklepanje naročniških razmerij za Telekom - Mobitel, promocija novih modelov telefonov Sales of telephones, subscription offers for Telekom - Mobitel, promotion of latest telephone models

PANVITA d.d. Z6/6000 Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/530 3610, Fax: 02/530 3632 info@panvita.si www.panvita.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Panvita Kmetijstvo d.o.o., Murska Sobota, Slovenija Razvoj in proizvodnja krmnih mešanic, sušenja žita in skladiščenje, prodaja krmnih mešanic in drugega kmetijskega repromateriala Development and production of feed mixtures, drying and storage of cereals, sale of feed mixtures and agricultural seed

PARADAJZ d.o.o. Z8/8036a Renkovci 57/c, SI-9224 Turnišče Tel.: 02/572 2250, Fax: 02/572 2255 info@lust.si www.lust.si Prodaja paradižnika lušt Sale of tomatoes

PARNAD d.o.o. C1/710 Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/200 4810, Fax: 01/423 2255 parnad@parnad.si www.parnad.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Vorwerk International, Wollerau, Švica Na sejmu predstavljamo učinkovitost delovanja - Vorwerk VK140, okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (TÜV certifikat) in 5-letno garancijo At the fair we will present the efficacity of the Vorwerk VK140 vacuum cleaner, environmentally friendly, economic, light and silent, best for allergy sufferers (certified by TÜV) and with a 5-year warranty 156


PASCO LEPILA - JURE MAkSIMOVIČ s.p. Z3/3006b Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Tel.: 051/300 690 pasco.jure@gmail.com www.pascofix.si Pasco fix - večnamenski set za lepljenje in razna popravila Pasco fix - multipurpose set for glueing and for different repairs

PEMA POSREDNIŠTVO MATEJ PERHAVEC s.p. Z8/8027 Lokev 5a, SI-6219 Lokev Tel.: 05/767 1027, Fax: 05/767 1028 alen.pema@siol.net www.walterscheid.de Sorazstavljavec / Co-exhibitor GKN Walterscheid GmbH, Lohmar, Nemčija Kardanske grede, menjalniki, prikolični sistemi za traktorje, sistemi za sklapljanje in hidravlični izdelki za kmetijsko mehanizacijo Universal coupling joints, gearboxes, trailer systems for tractors, coupling systems and hydraulic products for agricultural machinery

EDVARD PERkO D/02b Dražen Vrh 68, SI-2233 Sveta Ana Tel.: 02/720 5337 Kruh, pecivo Bread and pastries

PERkO TEHTNICE d.o.o. C2/617 Zalog 2, SI-4204 Golnik Tel.: 04/256 5656, Fax: 04/256 5650 perko-tehtnice@siol.net www.perko-tehtnice.si Mesarska oprema, tehtnice, salamoreznice Butchery equipment, scales, meat slicers

PETROkEMIJA, d.d. kUTINA A2/313 Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Tel.: 00385 44/647 122, Fax: 00385 44/683 436 www.petrokemija.hr Mineralna gnojila, saje, gline, tekoča gnojila, storitve in servisi Mineral fertilisers, soot, clay, liquid fertilisers, services and maintenance 157


PINUS TkI d.d. Z2/2025 Grajski trg 21, SI-2327 Rače Tel.: 02/609 0322, Fax: 02/609 0410 info@pinus-tki.si www.pinus-tki.si Predstavitev sredstev za varstvo rastlin Presentation of plant protection products

PIONEER SEMENA HOLDING GmbH PARNDORF PSH POSLOVNO SVETOVANJE PODRUŽNICA M.SOBOTA B/801 Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/521 3620, Fax: 02/521 3629 darko.kerec@pioneer.com http://slovenia.pioneer.com Semena hibridov koruze, oljne ogrščice, sončnic in krmnega sirka, silirni in mikrobiološki dodatki, strokovno svetovanje Hybrid maize seed, rapeseed, sunflowers and Sorghum seeds, silage and microbiological additives, technical advice

PIŠEk - VITLI kRPAN d.o.o. Z5/5015 Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Tel.: 03/819 0090, Fax: 03/819 0092 info@vitli-krpan.com www.vitli-krpan.com Traktorski gozdarski vitli 3 - 10 ton, hidravlični cepilniki drv do 25 ton, plato traktorski, cirkularji in cirkularji s transportnim trakom Forestry winches 3 - 10 tons, hydraulic log splitters up to 25 tons, hydraulic tractor plateau, telescopic belt conveyors

PITT d.o.o. NOVA GORICA C2/613 Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica Tel.: 05/335 7000, Fax: 05/302 6775 orijana.zimic@pitt.si www.pitt.si Inox oprema in črpalke Stainless steel equipment and pumps 158


PIVkA PERUTNINARSTVO d.d. A/118 Kal 1, SI-6257 Pivka Tel.: 05/703 1000, Fax: 05/703 1001 info@pivkap.si www.pivkap.si Podjetje z več kot 50 letno tradicijo, proizvajalec svežega perutninskega mesa in izdelkov. Prejemnik 4 posebnih priznanj za: nosilec kakovosti, inovativnost, varne mesnine in tržno ponudbo svežega mesa. V svojem prodajnem asortimanu ima Pivka tudi blagovno znamko ribjih konzerv Delamaris The company has been producing fresh poultry meat and products for more than 50 years already and won 4 special awards: for the quality of its products, for innovativeness, for the safety of its meat products and for its fresh meat offer on the markets. Among its sales range the company Pivka also markets Delamaris tinned fish

PLINARNA MARIBOR d.o.o. A2/314 Družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 4300, Fax: 02/252 2272 plinarna@plinarna-maribor.si www.plinarna-maribor.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Koper, Slovenija Paketi Plindom, dostava jeklenk na dom, tehnični plini Packages for gas ’Plindom’, home delivery of gas bottles, technical gases

PODJETJE TRG, TRGOVINA d.o.o. Z8/8011 Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/500 1440, Fax: 01/519 4264 info@podjetje-trg.si www.podjetje-trg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kärcher, Nemčija Pneumax, Italija PPT Prva petoletka, Srbija Rastelli, Italija TPC, Južna Koreja Čistilni stroji Kärcher, hidravlične komponente Rastelli, pnevmatske komponente TPC in Pneumax, hidravlične komponente PPT prva petoletka Cleaning equipment Kärcher, hydraulic components Rastelli, pneumatic components TPC and Pneumax, hydraulic components PPT Prva petoletka 159


POMURSkE MLEkARNE, d.d. A/123 Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/536 1200, Fax: 02/522 1339 info@pomurske-mlekarne.si www.pomurske-mlekarne.si Mleko in mlečni izdelki Milk and dairy products

POSLOVNE STORITVE IN kOVINARSTVO BOJAN ČERNE s.p. ZS/01, Z8/8046C Studenec 14, SI-8210 Trebnje Tel.: 041/649 272, Fax: 07/346 1700 Kovinski izdelki Metal products

POSREDNIŠTVO IN PRODAJA OLGA ZVER s.p. C1/751 Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva Tel.: 040/315 512 vrata.zver@gmail.com Garažna vrata Garage doors

POSREDNIŠTVO IVAN SIMČIČ s.p. Z5/5016a Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih Tel.: 05/395 9123, ivansimcic@siol.net www.agrislo.si Krmilno mešalni voz, koruzni in žitni adapter, pršilnik Feed mixer wagon, maize and cereal harvester, sprayer

POSREDOVANJE GUGI VLADIMIR DLOUHY s.p. A2/329 Lutverci 68, SI-9253 Apače Tel.: 02/564 9423, Fax: 02/564 9424 posredovanjegugi@gmail.com Prodaja majhnih kuhinjskih in gospodinjskih pripomočkov, Widia brusi, svetila, ribeži, noži, kreme, usnjena galanterija, turbo lupilci Sale of small kitchen and household appliances: Widia grinders, illuminants, graters, knives, creams, leather goods, turbo peelers 160


ALOIS PÖTTINGER MASCHINENFABRIk Ges.m.b.H. Z1/1007 Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Tel.: 0043 7248/60 00, Fax: 0043 7248/600 245 landtechnik@poettinger.at www.poettinger.at Kosilnice, obračalniki, rotacijski obračalniki, nakladači, plugi, rotacijske brane, sejalnice Mowers, rotor tedders, rotary rakes, loaders, ploughs, rotary harrows, seed drills

PRELOG kM d.o.o. Z2/2005 Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej Tel.: 02/587 1463, Fax: 02/588 8102 info@prelogkm.si www.prelogkm.si Okopalnik za koruzo, polirni stroj za bučna semena, čistilni stroji Maize tiller, polishing machine for pumpkin seeds, cleaning machines

PRILLINGER, d.o.o. C2/600 Arja vas 101, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/710 3300, Fax: 03/710 3302 info@prillinger.si www.prillinger. si Rezervni deli za kmetijsko mehanizacijo Spare parts for agricultural machines

PRIVOM ELEkTRONIk d.o.o. Z2/2038 Cesta IX/9, SI-3320 Velenje Tel.: 03/897 7230 milan@privom.si www.privom.si Pašni aparati, solarni sistemi - mini sončne elektrarne Livestock fencing equipment, solar systems - mini solar plants

PROFI kMET d.o.o. Z8/8001 Prekopa 50, SI-3305 Vransko Tel.: 031/240 577, profi.kmet@gmail.com www.profi-kmet.si Kosilnice, zgrabljalniki, obračalniki, krmilno-mešalne prikolice, čelni nakladalci Stoll, gozdarske prikolice Weimer, folija za baliranje - dvoplast Mowers, hay-rakes, tedders, feed mixer wagons, front loaders Stoll, forest trailers Weimer, double-layer cling wrap for bales 161


PRP GmbH, PODRUŽNICA PRP TECHNOLOGIES A2/303 Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik Tel.: 03/781 2977, Fax: 03/781 2978 stik@prp-technologies.si www.prp-technologies.eu Aktivator tal: PRP Sol granulat, PRP EBV foliarna tekočina, PRP Fix - granulat Soil activator: PRP Sol in granular form, PRP EBV liquid foliar fertilizer, PRP Fix - mineral mixture in granular form

PS MERCATOR d.d., IZVRŠNO PODROČJE VELEPRODAJA Z2/2009a Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/560 3311, Fax: 01/560 3309 marjan.nagode@mercator.si www.mercator.si Mercator d.d.; Agrooprema, slovenski kmetijski grosist; sredstev za varstvo rastlin, semen, gnojil, kmetijske mehanizacije, krmnih in krušnih žit Mercator d.d.; Agrooprema, agricultural supplies wholesaler; plant protection products, seed, fertilisers, agricultural machinery, bread and fodder cereals

R.M. INTERNATIONAL d.d. RIBNICA Z4/4003 Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Tel.: 01/836 1944, Fax: 01/836 1945 rm@rm-int.si www.rm-int.si Traktorski nakladalniki s priključnimi orodji, gozdarska prikolica, gozdarska dvigala, grabilci, polipi za kamionska dvigala Loaders with implements, forestry trailer, forestry cranes, grips, polyp grabs for truck cranes

RADGONSkE GORICE GORNJA RADGONA d.d. C3/401 Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8510, Fax: 02/561 1039 info@radgonske-gorice.si www.radgonske-gorice.si Vino Wines

RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI, MILAN kALINIć s.p. A2/326 Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana Tel.: 041/793 108 kalinic.milan888@gmail.com Čaji, olja, glina, kreme, predstavitev Magnoflex Teas, oils, clay, creams, presentation of Magnoflex 162


RAIFFEISEN d.o.o. Z6/6002 Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0556, Fax: 02/720 0553 raiffeisen@siol.net Konvencionalna in eko krmila, krmni dodatki, žita, soja, merkantil Conventional and ecologic feed, feed additives, cereals, soya

RAJGELJ ANTON s.p. GALVANSkA OPREMA Z4/4018 Kropa 2a, SI-4245 Kropa Tel.: 041/642 184, Fax: 04/533 6720 Obogatene kletke za nesnice, kunce in prepelice, avtomatsko krmljenje perutnine pri talni reji Special cages for laying hens, rabbits and quails, automatic feeding equipment for free range poultry

RAUTER ZANESLJIV STRELOVOD Z8/8004b Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Tel.: 03/781 2140, Fax: 059/936 537 info@rauter.si www.rauter.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Indelec, Francija Rauter zanesljiv strelovod - dobra stran hiše! Strateški partner vodilnega svetovnega podjetja na področju zaščite pred strelo, Indelec iz Francije. Dokazana 100 % učinkovitost Prevectron 2 na testnih postajah. Edini strelovodni sistem testiran tako v laboratorijih, kot v realnih pogojih Rauter the reliable lightning conductor! Strategic partner of the world leading company for lightning protection - Indelec from France. Proven 100% efficacy of the lightning conductor Prevectron 2. The only lightning protection system tested in laboratories as well as in real life lightning conditions.

RAZVOJNA AGENCIJA kOZJANSkO C3/407 Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur Tel.: 03/747 1307, Fax: 03/747 1306 info@ra-kozjansko.si www.ra-kozjansko.si Celovita predstavitev ponudnikov podeželskega območja sedmih občin Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče) Presentation of the suppliers from the region of 7 different municipalities participating in the local action group From Pohorje to Bohorje (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče) 163


M. REBERNIk d.o.o. Z2/2035 Stročja vas 31, SI-9240 Ljutomer Tel.: 059/010 819, Fax: 059/010 817 milan.rebernik@mrebernik.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Evers Agro B.V., Nizozemska Stroji za obdelavo tal brez oranja, podrahljalniki Subsoilers and cultivators

RENER d.o.o. C1/725 Tribej 7, SI-2372 Libeliče Tel.: 02/878 9749, Fax: 02/872 0460 rener.balkoni@siol.net www.rener.si Balkonske ograje, stopniščne ograje, pohištvo po naročilu, nadstreški za avtomobile Balcony and stair railings, made-to-measure furniture, carports

REPUBLIkA SRBIJA, VLADA AVTONOMNE POkRAJINE VOJVODINE A/120 Pokrajinski sekretariat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Tel.: 00381 21/456 881, Fax: 00381 21/557 084 miroslav.nikic@vojvodina.gov.rs www.spriv.vojvodina.gov.rs Sorazstavljavec / Co-exhibitor Apatinska pivara a.d., Apatin, Srbija Aqua Power W. GmbH, Kirchbach, Avstrija DTD Ribarstvo, Bački Jarak, Srbija Fruškogorski klaster vinara i vinogradara, Srbija IM "Topola" AD, Bačka Topola, Srbija Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija Majevica Poljooprema ad, Bačka Palanka, Srbija NIS Naftagas, Novi Sad, Srbija Polux Klaster, Kikinda, Srbija Promont Group doo, Srbija Turistička organizacija Vojvodine, Novi Sad, Srbija Udruženje "Futoški kupus" Futog, Futog, Srbija Vinarija Kovačević, Irig, Srbija Vinum d.o.o., Novi Sad, Srbija Vitamin ad, Horgoš, Srbija Vladimir Hunjadi, Petrovaradin, Srbija Zdravo Organic doo, Selenča, Srbija Žitko a.d., Bačka Topola, Srbija Predstavitev gospodarstva Presentation of the Serbian economy 164


RINDERZUCHT STEIERMARk eG D3 Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben Tel.: 0043 3842/25 333-10, Fax: 0043 3842/25 333-11 info@rinderzucht-stmk.at www.rinderzucht-stmk.at Lisasto govedo Fleckvieh-cattle

ROLTEk d.o.o. C1/700 Rolete-rolo vrata Želodnik 19, SI-1233 Dob Tel.: 01/724 0000, Fax: 01/724 0010 info@roltek.si www.roltek.si Rolete, garažna vrata, komarniki, žaluzije, markize, tende, senčila za zimski vrt, screen senčila Roller shutters, garage doors, fly screens, venetian blinds, awnings, blinds, shades for conservatories, screen shades

ROMAkS kRANJ d.o.o. Z8/8001a Prodaja in servis kmetijske mehanizacije Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj Tel.: 04/236 4250, Fax: 04/201 2361 romax@siol.net www.romax.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kuhn S.a., Saverne, Francija Tanco, Irska Trioliet, Nizozemska Balirke, ovijalke, kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, silažni program, odvzemalci silaže, krmilni vozovi, čelni nakladalci Balers, wrappers, mowers, tedders, hay rakes, silage programme, silage forks, mixer feeder wagons, front loaders

ROSI TEH, ROMAN MIkOLIČ s.p. Z3/3021 Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina Tel.: 041/892 655, rosi.slo@gmail.com www.rosi.si Kmetijska hidravlika, hidravlični cilindri za kiper prikolice, cepilce in ostale kmetijske stroje, hidravlične črpalke, ventili in ostala hidravlična oprema za kmetijske stroje, hidravlični volani za traktorje in traktorski priključki Agricultural hydraulics, hydraulic cylinders for tipper trailers, log splitters and other agricultural machines, hydraulic pumps, valves and other hydraulic equipment, hydraulic steering wheels for tractors and tractor trailers 165


ROTOMETAL d.o.o. Z5/5074 Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob Tel.: 01/724 9430, Fax: 01/724 9431 info@rotometal.si www.rotometal.si Ventilatorji za dosuševanje sena, puhalniki in teleskopski trosilniki za spravilo sena, avtomatike za krmiljenje ventilatorjev in trosilnikov, črpalke za mešanje in prezračevanje gnojevke, potopni mešalniki za gnojevko, traktorski mešalniki za gnojevko, prezračevalni ventilatorji za hleve Hay ventilation systems, hay blowers and telescopic hay distributors, automatic systems for the control of hay ventilators and distributors, slurry pumps and aerating systems, submersible slurry mixers, tractor-powered slurry mixers, stable ventilation

SAATBAU LINZ reg.Gen.m.b.H B/806a Schirmerstr. 19, A-4060 Leonding Tel.: 0043 732/38 900-0, Fax: 0043 732/38 900-1200 office@saatbaulinz.at www.saatbaulinz.si Seme poljščin, seme ozimnih in jarih žit, semenska koruza, seme oljne ogrščice, seme krmnih dosevkov, seme travno deteljnih in deteljno travnih mešanic, seme soje, drugo seme Crop seed, seed for winter and summer wheat, maize seed, rapeseed, catch crop seed, seed for clover and grass clover mixtures, soya and other seed

SALOMON d.o.o. LJUBLJANA A1/216 Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje Tel.: 01/588 0001, Fax: 01/588 0151 darja.tepez@salomon.si www.salomon.si Revije Krater Media - Salomon d.o.o.: Salomonov oglasnik, Ekipa, Auto Bild, Ambient, Anja, Eva, Jana, Kih, Lady, L&Z, Moj mikro, Modna, Naša žena, Pri nas doma, Obrazi, Rože in vrt, Smrklja, Stop, ugankarske edicije Magazines Krater Media - Salomon: different magazines on sports, cars, home and living, fashion, needlework, garden, cooking etc.

SAP TECNICA DI SERGIO POZAR A2/305 Fraz. Staz. di Prosecco 29b, I-34010 Sgonico Tel.: 0039 040/975 1121, Fax: 0039 040/460 63330 info@saptecnica.com www.saptecnica.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Carraro Drivetech S.p.A., Campodarsego (PD), Italija Rezervni deli Carraro za menjalnike, reduktorje in diferenciale kmetijskih strojev in gradbenih strojev Carraro spare parts for gearboxes, reduction gears and components for agricultural and construction machines 166


SATLER BOJAN s.p. STROJNO kLJUČAVNIČARSTVO Z8/8016 Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah Tel.: 03/759 2400, Fax: 03/759 2401 klara.satler@siol.net www.satler.si Traktorska prikolica s pomičnim dnom, razmetalec travne silaže, kiper prikolice, cisterne gnojevk, čelni nakladač, šafle pocinkane, mešalec betona, klešče za prenos senenih bal... Tractor trailers, grass silage spreader, tipper trailer, slurry tanks, front loader, galvanised buckets, concrete mixers, bale grippers

SATLER OkNA IN VRATA d.o.o. C1/714 Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Tel.: 03/759 0950, Fax: 03/759 0951 satler@satler-sp.si www.satler-sp.si PVC in alu stavbno pohištvo, senčila, alu fasadne stene, zimski vrtovi, izdelava, montaža, strokovno svetovanje PVC and aluminium doors and windows, sun shading devices, aluminium facades, conservatories, production, assembly, expert advice

SCHAUER AGROTRONIC GmbH Z5/5011 Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen Tel.: 0043 7277/23 26-0, Fax: 0043 7277/23 26-22 office@schauer-agrotronic.com www.schauer-agrotronic.com Krmilni sistemi, naprave za kidanje gnoja, prezračevalni sistemi, hlevska oprema za svinjske, goveje in konjske hleve Feeding systems, manure removal equipment, aeration systems, stable equipment for pigs, cattle and horses

SEMENARNA LJUBLJANA, d.d. B/805 Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/475 9200, Fax: 01/427 3538 info@semenarna.si www.semenarna.si Avtohtone in udomačene sorte vrtnin, profesionalna semena vrtnin, okrasne čebulnice, gnojila, ozimna žita Autochthonous and domesticated varieties, professional quality seeds, ornamental bulbs, fertilisers, winter cereals 167


SEPPI M. S.p.A. Z2/2013 Zona Artiganale 1, I-39052 Caldaro (Bolzano) Tel.: 0039 0471/963 550, Fax: 0039 0471/962 547 sales@seppi.com, sergio.pozar@gmail.com www.seppi.com Oprema za mulčenje: rotacijske kosilnice, mulčerji, gozdarski mulčerji, brusilnik za štore, drobilec kamna, kultivatorji, mulčer za bager, nakladači Complete mulching equipment: rotary mowers, flail mulchers, forestry mulchers, stump grinders, stone crushers, soil tillers, mulchers for excavators and skid steer loader

SERVOSTAN d.o.o. Z8/8025 Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Tel.: 02/720 0477, Fax: 02/720 0476 miran@trgovina-frama.si www.trgovina-frama.si MTD - parkovni traktorji, CubCadet - parkovni traktorji, Tehnos - mulčerji, Ino mulčerji, Uniforest - vitli in cepilniki, Frama - trasportni platoji, Creina - cisterne, Tehnostroj - prikolice, Frama - kotli za žganjekuho Riding mowers MTD, CubCadet; flail mowers Tehnos, Ino; winches and log splitters Uniforest; transport platforms Frama; tanks Creina; trailers Tehnostroj; schnapps distilling kettles Frama

SI-JA d.o.o. Z1/1005 Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/530 7804, Fax: 01/530 7801 info@si-ja.si www.si-ja.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Argo Tractors SpA, Fabbrico (RE), ItalijaH Enoagricola Rossi srl, Calzolaro di Umbertide, Italija Maschio-Gaspardo S.p.A, Campodarsego (PD), Italija Traktorji Landini, sejalna tehnika in stroji za osnovno obdelavo tal MaschioGaspardo, krmilni vozovi Storti, obračalniki in zgrabljalniki sena Enorossi Tractors Landini, seed drills, tillage implements Maschio-Gaspardo, feeder wagons Storti, hay tedders and racks Enorossi

SICO d.o.o. Z4/4000 Arja vas 104, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/703 8790, Fax: 03/703 8807 info@sico.si www.sico.si Hidravlični cepilniki drv s cepilno silo 13, 16 20 in 25 ton ter pogonom preko kardana, elektromotorja ali kombinacijo obeh, cepilna miza z razširitvijo in cepilni križ, vitel za cepilnik drv, drobilnik lesenih kosovnih ostankov in pelet Hydraulic log splitters with 13, 16, 20 and 25 tons splitting power and drive via shaft or electric motor or a combination of both, splitting table with extension, splitting cross, winch for log splitter, shredder for scrap wood and pellets 168


SINDIkAT kMETOV SLOVENIJE B/810 Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana Tel.: 01/514 1705 sindikat.kmetov.slovenije@siol.net www.sks.si Na sejmu bomo promovirali oz. predstavljali nevladno kmečko organizacijo Sindikat kmetov Slovenije Presentation of the non-governmental organisation of the Union of Slovenian Farmers

SINERG d.o.o. A2/327a Pivška ulica 2, SI-6230 Postojna Tel.: 041/696 370, Fax: 05/726 2635 sinerg@siol.net www.pascofix.si Pascofix - set lepil za agroindustrijo Pascofix - set of glues for the agricultural industry

SIP, STROJNA INDUSTRIJA, d.d., ŠEMPETER V SAVINJSkI DOLINI Z1/1001 Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Tel.: 03/703 8500, Fax: 03/703 8674 info@sip.si www.sip.si Kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalna prikolica, trosilnik hlevskega gnoja, obiralnik koruze Mowers, tedders, hay-rakes, self-loading trailer, manure spreaders, maize harvester

SkIRO d.o.o. Z8/8006 Reška cesta 27, SI-3312 Prebold Tel.: 03/703 1220, Fax: 03/703 1221 info@skiro.si www.skiro.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Alliance, Izrael BKT, Indija Bridgestone, Japonska Carlisle, Taiwan Firestone, Španija Kenda, Združene države Amerike Mefro, Nemčija Michelin, Francija Traktorske pnevmatike, industrijske pnevmatike za lahke nakladače, pnevmatike za traktorske-kmetijske prikolice, gorske traktorje, vrtne kosilnice, motokultivatorje in specialne stroje Tractor tyres, industrial tyres for light loaders, tyres for agricultural trailers, for mountain tractors, garden mowers, tillers and special machines 169


SkLAD kMETIJSkIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIkE SLOVENIJE B/806b Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/434 1100, Fax: 01/434 1131 info.skzgrs@gov.si www.s-kzg.si/si/ Predstavitev SKZG RS, predstavitev gospodarjenja z gozdovi, predstavitev certificiranja po shemi FSC, predstavitev področja zakupa kmetijskih zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči in področje vzdrževanja melioracijskih sistemov Presentation of the Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, presentation of the FSC certification scheme, presentation of the Fund’s lease and trading of agricultural land and the area of maintenance of drainage systems

SLAŠČIČARNA MILAIM DERVIŠI s.p. Z3/3006a Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/835 644 jasminedervisi@gmail.com Sladoled in kokice, burek Ice cream, popcorn, Burek

SLAŠČIČARNA ŠPORT, ISTREF EMRULI s.p. Z4/4015b Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/956 400 Sladoled Ice-cream

SLOVENSkO ZDRUŽENJE ZA INTEGRIRANO IN EkOLOŠkO PRIDELAVO ZELENJAVE A/104a Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 051/217 435, Fax: 02/251 9482 info@zelenjava-pikapolonica.si www.zelenjava.pikapolonica.si Zelenjava iz integrirane pridelave. Zelenjava pikapolonica je pridelana na naravni in potrošniku prijaznejši način pod stalnim strokovnim nadzorom pooblaščenih organizacij, zaradi česar je zelenjava kakovostna, sveža in polnega okusa Vegetables from Integrated Production. Vegetables with the ladybird symbol are produced in a consumer friendly way and are under the constant control of the organisation in charge. Therefore these vegetables are of superior quality, fresh and full of taste 170


SOVEN d.o.o. D/07 Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Tel.: 040/860 165, Fax: 02/674 0573 soven@siol.net www.soven.si Predelava naravne slovenske ovčje volne. Proizvajamo: naravno posteljnino, prejo, pletenine, tkanine, izolacijo za naravne hiše. Organiziramo delavnice polstenja, oglede tehnoloških postopkov predelave volne Processing of natural wool from Slovenian sheep. We produce natural bedlinen, yarn, knitwear, woven cloth and insulation for natural houses. We organise felt making workshops and visits of the different technological processes of wool manufacturing

STRNAD NADA s.p. A1-A2/prehod Prisojna 33, SI-2000 Maribor Tel.: 040/525 531 Lavanda-sivka Lavender

STROJNO kLJUČAVNIČARSTVO EMILIJAN RUDOLF s.p. Z2/2004 Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja Tel.: 041/694 066, Fax: 02/584 8294 rudolfemilijan@siol.net www.strojno-kljucavnicarstvo-rudolf.si Mešalec krmil, drobilec zrnja, valjčni gnetilnik, polžni transporterji, skladiščne celice Feed mixers, grain mills, kneaders, screw conveyors, storage cells

STRUC MUTA, kMETIJSkA MEHANIZACIJA, PROIZVODNJA IN STORITVE d.o.o. Z2/2016 Koroška cesta 51, SI-2366 Muta Tel.: 02/877 0110, Fax: 02/877 0104 struc.muta@struc.info www.struc.info Sorazstavljavec / Co-exhibitor Struc Ekoing d.o.o., Muta, Slovenija Struc Kovačija Muta d.o.o., Muta, Slovenija Mala kmetijska mehanizacija - motokultivatorji in priključki za košnjo, obdelavo zemlje, odstranjevanje snega in transport, ročno orodje za vrt, polje, dom in gradbeništvo Small agricultural machines - tillers and accessories for mowing, tilling, snow removal and for transport, tools for home, garden and construction 171


SYNGENTA AGRO d.o.o. Z2/2008 Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/436 1203, Fax: 01/436 1214 nasveti.silj@syngenta.com www.syngenta.si Fungicidi, herbicidi in insekticidi, izdelki za varstvo rastlin in zaščito semen, semena in hibridi koruze, semena soje, oljnic, sladkorne pese in zelenjave. Fungicides, herbicides and insecticides, plant and seed protection products, seeds and maize hybrids, soya, oleaginous plants, sugar beets and vegetable seeds

SŽ - POTNIŠkI PROMET d.o.o. A1/204 Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Tel.: 02/292 2385, Fax: 02/292 2277 boris.strmecki@slo-zeleznice.si ww.slo-zelenice.si Ponudbe potniškega prometa Offers for passenger transport

ŠIVILJSTVO ŠkET, ALOJZ ŠkET s.p. Z5/5072 Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat Tel.: 03/810 4005, Fax: 03/810 4004 siviljstvo.sket@amis.net www.siviljstvo-sket.si Delovna oblačila: obleke farmer, hlače na pas, hlače farmer, kombinezoni, halje, plašči, kape, klobučki, otroški kombinezoni, otroške hlače, vse v različnih barvah in kombinacijah Work clothing: farmer wear, trousers, overalls, dungarees, caps, hats, children’s overalls, children’s trousers, all available in different colours and combinations

T.S.P. OPREMA d.o.o. Z5/5019 Starše 73a, SI-2205 Starše Tel.: 041/679 440, Fax: 02/686 1030 info@oprema.net www.oprema.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bayernstall GmbH, Avstrija Gruber Maschinen GmbH, Gaspoltshofen, Avstrija Hlevska oprema, silosi, transport in obdelava zrnja, mešalnice za krmo Stable equipment, silos, transport and processing of grains, feed mixtures 172


TAJFUN PLANINA, PROIZVODNJA STROJEV d.o.o. PLANINA PRI SEVNICI Z1/1002 Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tel.: 03/746 4400, Fax: 03/579 1241 prodaja@tajfun.com www.tajfun.com Enobobenski gozdarski vitli - mehanski od 35 do 85 kN, enobobenski gozdarski vitli od 45 do 100 kN, rezalno cepilni stroji Forestry winches with one winch drum: from 35 to 85 kN (mechanical), from 45 to 100 kN, cutting and splitting machines

TARA, RADE STAMENkOVIČ s.p. Z Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor Tel.: 02/320 3077, Fax: 02/320 3078 rade.stamenkovic@triera.net Zeliščna mazila in olja (ognjičev balzam, rožmarin, arnika...), konopljino olje - jedilno Herbal ointments and oils (marigold ointment, rosemary, arnica…), hemp oil

TEHNOS d.o.o. ŽALEC Z2/2032 Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Tel.: 03/713 3050, Fax: 03/713 3060 tehnos.zalec@tehnos.si www.tehnos.si Kmetijski stroji ter vinogradniško-kletarska oprema Agricultural machines, wine-growing and wine-producing equipment

TERPIN S.r.l. Z2/2010 Terza Armata 179, I-34170 11 Gorizia Tel.: 0039 0481/521 951, Fax: 0039 0481/522 601 info@terpin.it www.terpin.it Sorazstavljavec / Co-exhibitor BCS, Milano, Italija Ferrari, Luzzara (RE), Italija MOSA srl, Chions (PN), Italija Kmetijska mehanizacija, nadomestni deli in sploh vse potrebno za sodobno kmetijstvo. BCS: kosilnice, okopalniki, traktorji, stroji za vzdrzevanje zelenic; FERRARI: traktorji, okopalniki, kosilnice; MOSA: motorni generatorji, varilniki; TEKO: kmetijski pripomocki; RDT PARTS: porabni in nadomestni deli; DF ITALIA: mlekomati; MORENI: vrtavkaste brane; DA Agricultural machines, spare parts and accessories for modern agriculture. BCS: mowers, tillers, tractors, machines for the maintenance of green surfaces; FERRARI: tractors, tillers, mowers; MOSA: motor-generators, welding equipment; TEKO: agricultural accessories; RDT PARTS: spare parts and accessories; DF ITALIA: milk automats; MORENI: rotary harrows; DA 173


ANDREJ TERPIN S.r.l. Z5/5003 Via Brigata Casale 3, I-34149 Trieste Tel.: 0039 040/829 652, Fax: 0039 040/827 747 andrejterpin@terpin.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Pasquali, Abbiategrasso (MI), Italija Traktorji, motokultivatorji, kosilnice Tractors, tillers, mowers

TERRA JCB d.o.o. Z8/8030 Masferg Agro Slovenija Cvetkova ulica 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/280 9600, Fax: 01/280 9608 office@terra-jcb.si Generalni uvoznik in zastopnik za kmetijske stroje MASSEY FERGUSON in JCB za Slovenijo. Prodaja, nadomestni deli in servis Main importer and representative MASSEY FERGUSON and JCB agricultural machines in Slovenia. Sales, spare parts and service

TIBA ELEkTROMOTORJI d.o.o. LJUBLJANA Z4/4010 Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/519 9107, Fax: 01/519 1349 info@tiba.si www.tiba.si Kmetijsko ekološki program - aerator, potopno mešalo, prevozni mešalnik, vrtljive krtače, strgalnik gnoja, separator, kardanski generator, bioplinske elektrarne, elektromotorji, gonila, frekvenčni pretvorniki Agricultural ecology equipment - aerators, submersible mixers, transportable mixers, rotary brushes, alley scrapers, separators, shaft generators, biogas plants, electric motors, drives, frequency converters

TIC MORAVSkE TOPLICE A/104b Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice Tel.: 02/538 1520, Fax: 02/538 1522 tic.moravci@siol.net www.moravske-toplice.com Predstavitev gastronomskih produktov Presentation of gastronomic products 174


TILT d.o.o. A2/300a Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Tel.: 01/530 0460, Fax: 01/530 0464 info@tilt.si www.tilt.si Irobot - robotski sesalniki, Lizard - robotska kosilnica Irobot - Vacuum cleaner robot, Lizard - robot lawn mower

FRANZ TISCHLER Z5/5024 Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz Tel.: 0043 664/595 0067 office@franz-tischler.com www.franz-tischler.com Mobilne naprave za mletje in mešanje, krmila, proizvodi za prašiče in govedorejo Mobile devices for grinding and mixing, feed, products for pig and cattle farming

TOVARNA MOČNIH kRMIL ČRNCI d.d. Z2/2009b Črnci 2a, SI-9253 Apače Tel.: 02/569 8050, Fax: 02/569 1578 vitja.podlesek@tmk-crnci.si www.tmk-crnci.si Krmila, prehrana za domače živali Feed, pet food

TPGOZD MIHA JURANČIČ s.p. Z8/8005 Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj Tel.: 040/154 358 miha@tpgozd.si www.tpgozd.si Gozdarske prikolice in dvigala Palms, ščipalne glave Nisula Forestry trailers and cranes Palms, harvester heads Nisula

TPV PRIkOLICE d.o.o. Z5/5010 Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice Tel.: 07/499 1950, Fax: 07/499 1960 info@tpv-prikolice.si www.tpv-prikolice.si Lahke tovorne prikolice z in brez zavore, skupne teže do 750 kg. Urejena vsa dokumentacija. Blagovne znamke: Amigo, Burin, Ciklon. Prikolice izdelane v Sloveniji iz evropskih materialov. Ugodne sejemske cene! Light car trailers with and without brakes with a total weight of up to 750 kg. All the documentation required is prepared for the customer. Trade names: Amigo, Burin, Ciklon. The car trailers are manufactured in Slovenia from European materials. Attractive trade fair prices! 175


TRAkOM d.o.o. Z8/8000 Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas Tel.: 03/546 1870, Fax: 03/546 1870 info@trakom-slo.com www.trakom-slo.com Traktorji Same, priključki Vicon, stroji Dieci, Hinowa, Piaggio Tractors Same, connecting devices Vicon, machines Dieci, Hinowa, Piaggio

TRGOAGRO d.o.o. kOPER Z2/2001 Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Tel.: 05/663 6012, Fax: 05/663 6013 info@trgoagro.si www.trgoagro.si Traktorji Carraro, mulčarji Berti, škropilnice Unigreen, obiralni platoji Blosi, okopalniki Agrofer Tractors Carraro, flail mowers Berti, sprayers Unigreen, harvesting platforms Blosi, tillers Agrofer

TRGOVINA BONBONČEk kA-TRIO, AHMET IBRALIć s.p. A1/206 Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Tel.: 031/334 346 info@lizike.si www.lizike.si Naše podjetje ponuja širok spekter bonbonov različnih okusov in lizike, ob katerih vam bo zaigralo srce in razveselilo vaše najmlajše. Privoščite si! Our company provides a wide range of sweets and lollipops that will please your heart and delight all children. Have a treat!

TRGOVSkO PODJETJE LAR d.o.o. Z8/8041 Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Tel.: 02/460 2540, Fax: 02/460 2545 info@lar.si www.lar.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Eurocontor, Slovenija Gesa, Avstrija Räder Vogel, Hamburg, Nemčija Viličarska in transportna kolesa Räder Vogel, transportna oprema in viličarji Gesa, odkup in prodaja palet, zaščita pred glodalci, ptiči, mrčesom, naletom divjadi, kmetijska kolesa in gume, skladiščna oprema in sredstva Forklift wheels and transport wheels Räder Vogel, transport equipment and forklifts Gesa, purchase and sales of pallets, protection against rodents, birds, insects and collisions with game, agricultural wheels and tires, warehouse equipment and means 176


TRIDOM d.o.o. C1/752 Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/286 4800, Fax: 01/286 4801 info@tridom.si www.tridom.si Garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, pogoni za vrata, zapornice, domofoni, okna Garage doors, industrial doors, garden doors, fences, gate drive systems, barriers, intercoms, windows

TRISA, d.o.o. Z3/3003 Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Tel.: 059/165 656, Fax: 059/165 567 info@trisa.si, mojca@trisa.si www.trisa.si BGU - gozdarski stroji in oprema, Nokka - gozdarske prikolice, Stetzl - traktorske prikolice, Humbaur - tovorne prikolice, Hauer - čelni nakladači BGU - forestry machines and equipment, Nokka - forestry trailers, Stetzl - tractor trailers, Humbaur - lorry trailers, Hauer - front loaders

TRSNIČARSkA ZADRUGA ŽIHER z.o.o. C3/414 Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Tel.: 02/719 2243, Fax: 02/713 0013 sandi.ziher@siol.net www.trsnica-ziher.com Podlage in trsni cepiči, certificirane trsne cepljenke različnih klonov, pridelava in prodaja ter strojno lasersko sajenje trsnih cepljenk Rootstocks and vine grafts, certified vine grafts from different clones, production and sale and laser guided planting of vine grafts

TURISTIČNA kMETIJA SMODIŠ D/14 Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Tel.: 031/312 173, 02/551 6050, Fax: 02/551 6050 tksmodis@gmail.com www.tksmodis.si Predstavitev žganjekuhe po starem, sveže in suho sadje, sokovi, sadni likerji in žganje Presentation of distillation of schnapps in the old style, fresh and dried fruit, fruit juices, fruit liqueurs and fruit schnapps 177


TUROPOLJE MURSkA SOBOTA d.o.o. Z2/2024 Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/536 1580, Fax: 02/530 4097 turopolje@siol.net Sorazstavljavec / Co-exhibitor Unicommerce d.o.o., Logatec, Slovenija Stroji Stihl in Viking, vrtno orodje Fiskars, druga oprema in izdelki Stihl in Viking Machines Stihl and Viking, garden tools Fiskars, other equipment and accessories Stihl and Viking

TV IDEA - kANAL 10, d.o.o. A1/218 Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/537 1750, Fax: 02/537 1751 info@tvidea.si www.tvidea.si Dejavnosti podjetja TV Idea obsegajo prodajo oglasnega prostora na televiziji, sponzoriranje televizijskih oddaj ter ostale storitve s področja tržnega komuniciranja. Podjetje ima vidnejše reference tudi na področju video produkcije za najzahtevnejše naročnike The activities of the company TV Idea include the sales of advertising slots on television, sponsorship of television programmes and other services in the field of market communication. The company also has numerous credentials in the field of video production for very demanding customers

UMETNO kOVAŠTVO JANEZ MIR, s.p. Z3/3014 Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/560 1179, Fax: 02/562 1684 kovastvo.mir@siol.net www.mir.si Kovane ograje, vrata, okovje, svetila, stopnice, vrtne garniture Wrought-iron fences, doors, fittings, lamps, stairs, garden furniture

UNIFOREST d.o.o. Z1/1006 Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče Tel.: 03/777 1413, Fax: 03/713 1418 info@uniforest.si www.uniforest.com Gozdarski vitli, cepilniki, krožne žage, klešče za hlodovino, naprava za ovijanje drv, vgradni vitli Forestry winches, log splitters, circular saws, log grips, bundlers, built-in winches 178


URBANČEk kLETI d.o.o. Z3/3009 Straža na gori 3, SI-3222 Dramlje Tel.: 041/618 112, Fax: 03/749 1331 matic.urbancek@gmail.com www.mojaklet.com Montažne kleti Prefabricated cellars

UTENSILI ITALIA srl Z6/6004a Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA) Tel.: 0039 080/491 1779, Fax: 0039 080/491 1779 utensilitalia@media.it www.utensilitalia.it Orodja za kmetijstvo in vrtnarjenje Tools for agriculture and gardening

VASI FERRIT Bt A/103 Rakoczi u. 66, H-9700 Szombathely

VAŠ PROFIT d.o.o. Z Gortina 145b, SI-2366 Muta Tel.: 02/872 3330, Fax: 02/872 3337 info@vas-profit.si www.vas-profit.si NIDANI, katalog za gradnjo, dom in prosti čas NIDANI catalogue for building, home and leisure

VEGA PRODUkT MURSkI PETROVCI d.o.o. Z3/3020 Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Tel.: 02/521 4080, Fax: 02/521 4083 info@vegaprodukt.com www.vegaprodukt.com Žitne sejalnice, sejalnice za koruzo, pnevmatske sejalnice, medvrstni kultivatorji za koruzo, trosilci apnenca, predsetveniki, silosi, česala, diskaste brane, mulčerji, sejalnice za drobna semena, gruberji, vinogradniški dognojevalci Seed drills for cereals and maize, pneumatic seed drills, strip cultivators for maize, lime spreaders, seedbed preparation, silos, grass combs, disc harrows, flail mowers, special seed drills, cultivators, re-fertilising devices for viticulture 179


VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIkE POLJSkE A/108 Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/436 4712, Fax: 01/436 2521 lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.lublana.polemb.net Veleposlaništvo opravlja naloge povezane s krepitvijo in razvojem poljskoslovenskega gospodarskega sodelovanja, kot so pomoč slovenskim podjetjem, ki jih zanimajo možnosti za sodelovanje s Poljsko in posredovanje podatkov o možnostih sodelovanja, pomoč podjetjem, ki iščejo partnerja ali proizvajalca, uvoznika ali izvoznika, se zanimajo za predstavitev na sejmih ali potrebujejo kakšen nasvet v zvezi z ustanovitvijo podjetja oz. gospodarsko zakonodajo. The embassy of the Republic of Poland ensures tasks linked with consolidating and developing the Polish-Slovenian business cooperation, such as support to Slovenian companies interested in cooperating with Poland and in providing information about cooperation opportunities, helping to find partners or producers, importer or exporters, about trade fair presentations or any necessary information concerning the foundation of new business or on the economic laws.

VENDER AkTIVA d.o.o. A2/312a Galicija 57a, SI-3310 Žalec Tel.: 03/572 8093, Fax: 03/572 8093 info@venderaktiva.si www.venderaktiva.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Karner Düngerproduktion GmbH, Neulengbach, Avstrija NGK gnojila za klasično integrirano ali ekološko kmetovanje, NGK granulat kombi doziranje 250 - 500 kg/ha, NGK listna gnojila škropimo 2,5 -3 l/ha, revolucionarna novost gnojenja žita, namesto dušika aktiviranje semena z dušičnimi bakterijami NGK fertilisers for classic integrated or ecological farming, NGK granulate combined dosage 250 - 500 kg/ha, NGK leaf fertiliser 2,5 - 3 l/ha, revolutionary novelty in the fertilisation of cereals, instead of nitrogen the seeds are activated by nitrogenous bacteria

VERIGA k.F. d.o.o. Z2/2006b Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce Tel.: 04/537 0900, Fax: 04/537 0930 info@veriga-lesce.com www.veriga-lesce.com Snežni program, verige za gozdarstvo in živinski program Snow chains, forestry chains, chains for agriculture and livestock breeding 180


VETO VELETRGOVINA d.o.o. C1/702 Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana Črnuče Tel.: 01/580 9100, Fax: 01/580 9124 info@veto.si www.veto.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor De Dietrich, Mertzwiller, Francija Windhager, Salzburg, Avstrija Kotli na polena, kotli na pelete, toplotne črpalke, solarni sistemi in druga ogrevalna tehnika vrhunskih evropskih proizvajalcev kot so avstrijski Windhager in francoski De Dietrich Boilers for logs and pellets, heat pumps, solar systems and other heating technology by leading European producers as Windhager, Austria and De Dietrich, France

VI-JA d.o.o. Z5/5061 Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 2330, Fax: 03/710 2331 vija@siol.net www.vija.si Mesarska oprema, izdelki iz nerjavečega materiala po naročilu, mešalci za mešanje mesa in testa, polnilke, pulti, korita... Equipment for butchers, taylor-made stainless steel products, mixers for meat and dough, sausage fillers, worktables, sinks…

VINAG SADJARSTVO IN VINARSTVO d.d. C3/401 Trg svobode 3, SI-2000 Maribor Tel.: 02/220 8111, Fax: 02/220 8130 vinag@vinag.si www.vinag.si Vino Wines

VINAkOPER d.o.o. C3/401 Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper Tel.: 05/663 0100, Fax: 05/663 0106 vinakoper@vinakoper.si www.vinakoper.si Vino Wines 181


VINAR kUPLJEN d.o.o. C3/417 Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/568 9073, Fax: 02/568 9074 kupljen.franc@volja.net www.kupljen.si Vrhunska vina: traminec, rumeni muškat, muškat otonel, chardonnay, renski rizling, zeleni silvanec, sivi pinot Top quality wines

VINSkA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o. C3/401 Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/244 1800, Fax: 01/244 1806 info@vinskadruzba.si www.vinskadruzba.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Kmečka zadruga Krško z.o.o., Krško, Slovenija Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Metlika, Slovenija P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Ljutomer, Slovenija P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Ormož, Slovenija Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Gornja Radgona, Slovenija Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d., Maribor, Slovenija Vinakoper d.o.o., Koper, Slovenija Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Dobrovo v Brdih, Slovenija Družbeniki Vinske družbe Slovenije se predstavljajo pod blagovno znamko »Slovenija - moja vinska dežela«, ki zagotavlja dolgoročno in uspešno prodajo slovenskih vin. Obiščite nas in okusili boste široko paleto različnih vin Under the brandname of 'Slovenia - My Wine Country' the members of the Wine Association of Slovenia have been ensuring a longterm and successful sale of Slovenian wines. Come and visit us and taste our extensive range of wines

VINSkA kLET GORIŠkA BRDA z.o.o., DOBROVO C3/401 Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih Tel.: 05/331 0100, Fax: 05/331 0109 info@klet-brda.com www.klet-brda.com Vino Wines

VON, LJUBLJANA, d.o.o. C1/753a Žagarska ulica 35, SI-1291 Škofljica Tel.: 01/513 0400, Fax: 01/513 0420 von@von.si www.von.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Crawford, Švedska Ryterna, Litva Garažna in industrijska sekcijska vrata Garage doors and industrial sectional doors 182


VREČEk AGRO, d.o.o., kRANJ Z4/4001 Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Tel.: 04/204 1479, Fax: 04/204 1482 vrecek@vrecek-agro.si www.vrecek-agro.si Črpalke in škropilnice za zaščito rastlin, črpalke za namakanje z opremo, kombinirane peči za centralno ogrevanje na trda goriva, pelete, sekance in olje, lokostrelska in lovska oprema Pumps and sprayers for plant protection, irrigation pumps with equipment, combined central heating systems for solid-fuel, pellets, wood chips and heating oil, archery and hunting equipment

VZOREC RAkA d.o.o. Z5/5032 Gmajna 13, SI-8274 Raka Tel.: 07/814 6440, Fax: 07/814 6441 vzorec@siol.net www.vzorec-raka.si Balirke za seno, ovijalke za seno, kose, travniške brane, gozdarske prikolice, kiper prikolice, mulčarji, snežni plugi, vrtavkaste brane Hay balers, hay wrappers, scythes, pasture harrows, forestry trailers, tipper trailers, flail mowers, snow ploughs, rotary harrows

WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o. C2/627 Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Tel.: 01/786 3445, Fax: 01/786 3444 informacije@winterhalter.si www.winterhalter.si Profesionalni pomivalni stroji za kozarce, belo posodo, kuhinjsko posodo in pripomočke, pomivalni sistemi prirejeni za kmečke turizme, profesionalna pomivalna in čistilna sredstva, mehčalci vode, dodatna oprema in servis Professional dishwashers for glasses, tableware, cookware and accessories, dishwashing systems for tourist farms, professional dishwashing and cleaning agents, water-softening agents, additional equipment and service

WOLF SISTEM d.o.o. Z8/8024 Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas Tel.: 02/630 0930, Fax: 02/630 0933 stojan@wolfsistem.si www.wolfsistem.si Konstrukcije za hleve, industrijske hale, skladišča, konstrukcije za ostrešja Constructions for stables, industry halls, warehouses, roof constructions 183


WVTERM d.o.o. C1/713 Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Tel.: 02/429 2810, Fax: 02/420 2167 wvterm@wvterm.si www.wvterm.si Proizvodnja in prodaja toplovodnih kotlov na olje, trdno gorivo, sekance, pelete in polena Production and sales of hot water boilers for fuel, solid fuel, wood chips, pellets and logs

ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE z.o.o. B/808 Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/244 1360, Fax: 01/244 1370 info@zzs.si www.zzs.si Promocija Zadružne zveze Slovenije, kmetijskih in gozdarskih zadrug in promocija zadružništva ob 140 letnici zadružništva na Slovenskem in mednarodnem letu zadrug 2012 Promotion of the Cooperative Union of Slovenia, of the cooperatives for agriculture and forestry on the occasion of 140 years of Slovenian cooperatives and of the International Year of Cooperatives 2012

ZASTOPSTVO IN PRODAJA ZDRAVkO MOHORIČ s.p. A2/321 Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana Tel.: 031/300 188, info@sundepil.si, info@blopens.si www.blopens.si Vse za sprostitev in zabavo - novo čarobno pisalo za otroke in odrasle, maser, gobica za ekološko čiščenje, samo z vodo brez čistil in metlica za stepanje All you need for relaxation and fun - new magic pen for children and adults, masseur, ecological cleaning sponge to be used with water instead of detergents, whisk

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. C3/501 Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor Tel.: 02/233 2100, Fax: 02/233 2523 info@zav-mb.si www.zavarovalnicamaribor.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Slovenija Predstavitev vseh vrst zavarovanj, ki jih ponujamo na našem trgu Presentation of all our insurance products 184


ZAVAROVALNICA TILIA d.d. B/802 Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto Tel.: 07/391 7200, Fax: 07/391 7310 info@zav-tilia.si www.zav-tilia.si Predstavitev in ponudba premoženjskih, avtomobilskih in življenjskih zavarovanj Presentation of insurance products (assets, car and life insurances)

ZAVOD SLOVINO C3/409 Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 3030, Fax: 02/228 3030 info@slovino.com www.slovino.com Spletni portal slovino.com, vinski marketing, sommelierska izobraževanja, gastro svetovanje Web portal slovino.com, wine marketing, sommelier education, gastronomy consulting

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE N1 Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Tel.: 01/470 0052, Fax: 01/423 5361 zgs.tajnistvo@zgs.gov.si www.zgs.gov.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Center za razvoj Litija d.o.o., Litija, Slovenija Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije s poudarkom na povezovanju v gozdu in lesu (gozdno-lesna veriga), 14. državno sekaško tekmovanje Activities of the Slovenian Forest Service with an emphasis on the forest and wood connection (forest - wood chain), 14th National Wood Chopping Championship

ZAVOD ZA kULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA A1/210 Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8907, Fax: 02/564 8908 info@kultprotur.si www.kultprotur.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Občina Gornja Radgona, Gornja Radgona, Slovenija Predstavitev in promocija Občine Gornja Radgona. Informacije o turistični ponudbi in prireditvah v občini Presentation and promotion of the municipality of Gornja Radgona, its tourism and different events 185


ZDRUŽENJE DRUŽINSkIH VINOGRADNIkOV IN VINARJEV SLOVENIJE C3/417a Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Tel.: 040/566 274, zdruzenjedvvs@gmail.com Vino Wines

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH kMETIJ SLOVENIJE D/12 Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Tel.: 03/491 6481, Fax: 03/491 6480 ztks@siol.net www.turisticnekmetije.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Turistična kmetija Čebelji gradič, Rogašovci, Slovenija Turistična kmetija Dervarič, Razkrižje, Slovenija Turistična kmetija Ferencovi, Beltinci, Slovenija Turistična kmetija Flisar, Moravske Toplice, Slovenija Turistična kmetija Grah, Mačkovci, Slovenija Turistična kmetija Kozelinovi, Cankova, Slovenija Turistična kmetija Pri Flandru, Idrija, Slovenija Turistična kmetija Roškar, Gornja Radgona, Slovenija Turistična kmetija vinski hram Kupljen, Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija Turistična kmetija, vinska klet Puhan, Bogojina, Slovenija Vinotoč Urisk, Dobrovnik - Dobronak, Slovenija Počitnikovanje ali enodnevni obisk turistične kmetije, številne možnosti, za aktiven oddih ali sprostitev v naravi Holidays or one-day visits on tourist farms that offer numerous opportunities for active recreation or relaxation in nature

ZELENI - SISTEMI d.o.o. A2/315 Družba za trgovino, storitve in zastopništvo Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana Tel.: 05/734 4464, Fax: 05/734 4464 info@3mzelenisistemi.com www.3mzelenisistemi.com Sorazstavljavec / Co-exhibitor Agriplast srl, Vittoria (Ragusa), Italija Bottos srl, Italija Earthway Inc., Združene države Amerike Seppi M. srl, Caldaro (Bolzano), Italija Tecnoma - Exel, Francija Družba za trgovino, storitve in zastopništvo namakalnih sistemov, opreme, sejalnice, mulčerji, folije in stretch folije, črpalke: Irritec, Sipalst, Hunter, Arrigoni, Pedrollo, Perazzi, škropilnice in hrbtne škropilnice Tecnoma-Exel Francija, semena in gnojila Bottos Company for trade, service and representation of irrigation systems, equipment, seed drills, flail mowers, foil and stretch foil, pumps: Irritec, Sipalst, Hunter, Arrigoni, Pedrollo, Perazzi, sprayers and knapsack sprayers Tecnoma-Exel France, seeds and fertilisers Bottos 186


ZEPTER SLOVENICA d.o.o. A2/335 Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Tel.: 02/884 3901, Fax: 02/884 3900 info@zepter.si www.zepter.com Vrhunska kuhalna posoda in ostali izdelki za gospodinjstvo. Program čistilne tehnike - sesalniki, parni čistilniki, likalniki na suho paro, prečiščevalci vode, prečiščevalci zraka Masterpiece cookware and other household products. Cleaning system range vacuum cleaners, steam cleaners, dry steam irons, water purification systems, air purifiers

ZOTTEL BRANkO s.p. C3/402 Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec Tel.: 03/710 1370, Fax: 03/710 1371 zottel.sp@siol.net www.zottel.si Cisterne za vino, stiskalnice za grozdje, kotli za žganjekuho, cisterne za olja Wine tanks, grape presses, schnapps distilling kettles, oil tanks

ZUPAN d.o.o. C3/418 Celestrina 3, SI-2229 Malečnik Tel.: 02/471 6050, Fax: 02/471 6051 zupan.maribor@siol.net www.zupan.si Pršilniki za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo, škropilnice za poljedelstvo, rotacijski mulčerji, mulčerji kladivarji, obiralne ploščadi. Materiali za sadjarstvo, vinogradništvo in kletarstvo: škarje, žagice, veziva, obiralne torbe, hodulje, škropilna tehnika, keramične šobe Mist blowers for fruit, wine and hop growing, sprayers for crop cultivation, rotary flail mowers, flail mowers, harvesting platforms. Material and equipment for fruit and wine growing: scissors, saws, binding materials, harvesting bags, stilts, spraying equipment, ceramic nozzles

ZUPAN-TRADE d.o.o. Z1/1007 Ločica 66a, SI-3313 Polzela Tel.: 03/700 0050, Fax: 03/700 0051 zupan-trade@siol.net www.zupan-trade.si Kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, samonakladalne prikolice, plugi, vrtavkaste brane, cisterne za gnojevko, mešalniki gnojevke Mowers, tedders, hay rakes, self-loading wagons, ploughs, rotary harrows, slurry tanks, slurry mixers 187


ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE D4 Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale Tel.: 041/680 551 drobnica@km-z.si www.drobnica.si Razstava drobnice, volnenih izdelkov, proizvodov iz ovčjega in kozjega mleka, proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa, izdelkov iz reje drobnice Small cattle exhibition, exhibition of wool products, products from sheep and goat milk, products from sheep and goat meat, other products from small cattle breeding

ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIkOV IN VINARJEV SLOVENIJE - VINIS C3/416 Vinarska 14, SI-2000 Maribor Tel.: 041/878 058, mirjana.sogoric@siol.net www.slovino.com/vinis Vino Wines

ZVEZA EkOLOŠkIH GIBANJ SLOVENIJE - ZEG D/09 Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/565 3828, Fax: 01/565 3829 zeglj@volja.net www.zveza-zeg.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor PEC-Pomurski ekološki center, Murska Sobota, Slovenija Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG in Pomurski ekološki center - PEC predstavljata okoljske projekte in založniško dejavnost s področja ekološkega osveščanja občanov Presentation of environmental projects and publishing activities aiming at creating ecological awareness among the general public

ZVEZA ZDRUŽENJ EkOLOŠkIH kMETOV SLOVENIJE ZVEZA BIODAR A/106 Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/230 1201, Fax: 01/439 7105 zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si www.zveza-ekokmet.si Na sejmu bomo predstavili izdelke in pridelke naših članov ter projekt Bioužitek. Ekološka živila: sadje in zelenjava, sadni sokovi, žitarice in izdelki iz žit, mleko in mlečni izdelki, med, vino, zelišča, mesnine in ostala ekološko pridelana živila Trade fair presentation of products from our members and presentation of the project “Bioužitek“. Organic food: fruit and vegetables, fruit juices, cereals and cereal products, milk and dairy products, wines, herbs, meat and other organic food 188


ŽAGAR BOGOMIR s.p. Z2/2040 Tovarniška 7, SI-3312 Prebold Tel.: 03/705 3470, Fax: 03/705 3471 info@euroinox.biz www.euroinox.biz Stroj za rezanje zelja, stiskalnica za grozdje, sadje, mešalnik za mešanje testa in mesa, rezervni deli Cabbage cutting machine, grape and fruit presses, meat and dough mixers, spare parts

ŽAGAR COMMERCE d.o.o. Z4/4019 Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale Tel.: 01/724 8228, Fax: 01/724 8229 marjeta.zagar@siol.net www.zagar-commerce.si Delovna zaščitna oblačila - delovne obleke, halje, bluze, predpasniki, pokrivala, ženske bombažne halje, kombinezoni - otroški, odrasli, telovniki, vojaške hlače moške, otroške, farmer hlače - moške, otroške, kombinezoni brez rokavov Protective clothing - work wear, smocks, blouses, aprons, hats, women’s cotton smock, overalls for children and adults, waistcoats, military trousers for men and children, farmer trousers for men and children, sleeveless overalls

189


ŠIROkA POTROŠNJA / CONSUMER GOODS FA DA d.o.o. Kidričeva 2b, SI-3320 Velenje Tel.: 03/587 1699, Fax: 03/587 1699 fadadoo@gmail.com Tekstil, igrače Textiles, toys

FEIDA d.o.o. Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Tel.: 064/125 198, 064/125 298 Ure, igrače, drobno blago za vsakodnevno uporabo Watches, toys, small products for everyday use

TRGOVINA ANEMARI DANIEL ANTOLIN s.p. Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci Tel.: 02/571 1808 anemari.antolin@gmail.com Nogavice, tekstil, igrače, pasi, denarnice, brisače, krpe Socks, textiles, toys, belts, wallets, towels, cloths

TRGOVINA DAVID SELVI HALITI s.p. Zrinjskega ulica 19, SI-2000 Maribor Tel.: 031/230 659 trgovinadavid@gmail.com Tekstilni izdelki Textiles

WANG CHAO d.o.o. Župančičeva ulica 3, SI-1233 Dob Tel.: 031/485 128, Igrače, tehnika, darila Toys, technical items, gifts 190


GOSTINSTVO / CATERING BISTRO PARTIS, kATJA GOMBOC kOROŠAk s.p. PE Mesarija Gomboc Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci Tel.: 041/633 435, Gostinske storitve Catering

FRIZERSkI STUDIO D IN GOSTINSTVO DARINkA VIDOVIČ s.p. Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor Tel.: 051/439 170, Kebap, hrana, pijača Kebab, food, drinks

G.T.G.S., d.o.o. Bar M-Power Krapje 24/B, SI-9241 Veržej Tel.: 041/551 501 Emil.maucac@gmail.com Prodaja pijače Sale of drinks

GOSTINA SLOVENIJA - GOSTILNA LOVENJAk HOTEL ŠTRk Polana 40, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 02/525 2158, Fax: 02/55 2157 hotel.strl@siol.net www.lovenjakov-dvor.si Gostinske storitve Catering

GOSTINSTVO JOVO NA NOVO SUZANA SOMRAk s.p. Tržaška cesta 283, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/520 3000, Fax: 01/520 3000 jovonanovo7@gmail.com www.prijovotu.com Gostinske usluge: jedi z žara, lignji, jedi z ražnja (jagnje, odojek), hot-dog, pomes frites, solate sladice Catering: grilled food, calamari, grilled skewers (lamb, piglet), hot dogs, French fries, salad 191


GOSTIŠČE PRI ANTONU JOŽE BRAČEk s.p. Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak Tel.: 02/729 5056, Fax: 02/729 5055 gostisce.anton@moj.net www.gostiscepriantonu.com Gostinske usluge Catering

M.M. kAUČIČ d.o.o. Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 02/560 9090, Fax: 02/560 9091 mmkaucic@gmail.com www.pri-alenki.si Kmečki turizem, domača hrana, gibanice, kvasenice, testenine, med Tourism farm, home-style cuisine, sweetmeats from Slovenia (gibanice, kvasenice), home-made pasta, honey

NARAVA DAJE, MATJAŽ PERŠA s.p. Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/526 078, Gostinske usluge, priprave hitre hrane Catering, fast food

PIVOVARNA kOSTANJ PRIMOŽ ŽNUDERL s.p. Ptujska cesta 45, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/565 1370, Fax: 02/564 9369 picerija_kostanj@siol.net www.kostanj-znuderl.si Gostinske usluge Catering

RESTAVRACIJA GALA ŽAR LJUBIŠA ALEkSIČ s.p. Loška ulica 10, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 3600, Fax: 02/252 3666 Gostinske usluge Catering 192


SENZOR TRADE d.o.o. Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Tel.: 03/491 5770, Fax: 03/491 5771 senzor.trade@siol.net www.gostilna-amerika.com Gostinske storitve: ponudba hrane in pijače, jedi iz žara in ražnja, alkoholne in brezalkoholne pijače Catering: food and drinks, grilled food, skewers, alcoholic and non-alcoholic beverages

VINA AVOS, JOŽE kOCUVAN Sovjak 30, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Tel.: 02/568 1017, Fax: 02/568 1017 info@avos.si www.avos.si Vino Wines

VINA FLEISINGER Spodnji Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci Tel.: 041/942 132 Vino Wines

ZUPAN STANISLAV s.p. GLEDALIŠkA kAVARNA MARIBOR Slovenska 27, SI-2000 Maribor Tel.: 02/252 3720, Fax: 02/252 7130 simona.acko@amis.net Praženi mandeljni, mlečne karamele, sadje v čokoladi, sladoled, pop corn, hot dog, česnov kruh, preste, pijača Roasted almonds, milk caramels, chocolate-coated fruit, ice cream, popcorn, hot dogs, garlic bread, pretzels, drinks

193


ZABAVIŠČNI PARk / AMUSEMENT PARk ANTENA d.o.o. LJUBLJANA Zabaviščni park Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana Tel.: 051/653 330, Fax: 01/232 9163 z.parkantena@siol.net Zabaviščni park »Mini land« - zabava za otroke in odrasle Amusement park 'Mini land' – fun for children and adults

194


5 50 let skupne kmetijske politike Evropske unije 50 Years of the CAP A partnership between Europe and Farmers

195


50 LET SkUPNE kMETIJSkE POLITIkE EVROPSkE UNIJE

Skupna kmetijska politika je najstarejša in najobsežnejša evropska politika. Letos praznuje 50 let. Zaradi povojnega pomanjkanja hrane je bil interes dovolj močan, da se je šest ustanovnih članic Evropski skupnosti odločilo, da bodo s skupnimi močmi pridelale več hrane kot pa posamično. Odločile so se za skupno tržišče pri žitih, svinjini, perutnini, jajcih, sadju, zelenjavi in vinu. Zaradi bolj konkurenčne pridelave so uvedli pravila ter ustanovili jamstveni sklad za financiranje skupne kmetijske politike. V petih desetletjih je skupna kmetijska politika doživljala vzpone in padce ter se vseskozi soočala z novimi izzivi. Deležna je bila številnih reform. Danes 14 milijonov evropskih kmetovalcev skrbi za 500 milijonov prebivalcev Evrope. Za skupno kmetijsko politiko namenimo 40% proračuna EU. Delež se zdi še vedno velik, vendar je pa treba poudariti, da se skozi leta manjša. Poleg tega danes skupna kmetijska politika presega zgolj kmetovanje in prehransko politiko; tu je še skrb za okolje, trajnostni razvoj, gospodarno rabo naravnih virov, ohranitev krajin, ohranjanje podeželja... Skupna kmetijska politika ima danes jasno izražene cilje, ki so pridelava zadostne količine kakovostne in varne hrane, spoštovanje visokih okoljskih standardov, kontinuiran vsestranski razvoj podeželja in skrb za dobro življenje živali. Pričakujemo, da se bo svetovno prebivalstvo do leta 2050 povečalo na 9 ali morda celo 10 milijard ljudi, kar pomeni, da bo treba podvojiti svetovno proizvodnjo hrane. Obenem pa se moramo zavedati posledic podnebnih sprememb, ki se bodo v prihodnjih letih kazale v slabši kakovosti tal in vode. Okrnjena bo tudi biotska raznovrstnost. Kakšno skupno kmetijsko politiko si želimo Evropejci? Leta 2010 je bilo izvedeno javno posvetovanje, na katerem so Evropejci povedali, da si želijo kmetijsko politiko, ki bi kmetom omogočila, da poleg proizvajanja hrane ohranjajo tudi naravne vire in krajino, skrbijo za dobro počutje živali in ohranjajo podeželske skupnosti. Z vsemi temi vidiki v mislih se pripravlja nov okvir skupne kmetijske politike po letu 2013. Iz izkušenj vidimo, da evropski kmetje potrebujejo bolj organizirano in posodobljeno kmetijstvo, ki vključuje tudi inovacije. Glavni izziv oz. naloga nove reforme pa je, da mlade navdušimo za kmetovanje. Da jim ponudimo novo partnerstvo med kmeti in Evropo, partnerstvo za konkurenčno in trajnostno naravnano kmetijstvo. 50. obletnica je zato najboljša priložnost za pogled v prihodnost.

196


50 YEARS OF THE CAP A PARTNERSHIP BETWEEN EUROPE AND FARMERS

2012 marks the 50th anniversary of the implementation of the EU's Common Agriculture Policy (CAP), a cornerstone of European integration. Because of the post-war food shortages, the interest of the six founding members of the European Community was strong enough to make them join forces in food production. Rather than working individually, they decided on a common market for cereals, pork, poultry, eggs, fruits, vegetables and wine. Due to the more competitive production, rules were introduced and an Agricultural Guarantee Fund for financing the CAP was established. CAP is a policy that has always evolved to address necessary challenges.Today, 14 million European farmers provide 500 million European citizens with a food security and a living countryside. 40% of the EU budget is dedicated to the CAP. The share of the budget is relatively high, but it has been decreasing over time. Today, the meaning of CAP goes beyond agricultural production and food policy; it also encompasses environmental protection, sustainable development and rational use of natural resources, preservation of landscapes and the countryside. Figures also show that the CAP has helped see a steady increase in economic value, in productivity, and in trade, while also allowing the share of household spending on food to be halved. The objectives of CAP are now clearly stated: the production of sufficient quantities of quality and safe food, the respect of high environmental standards, a continuous comprehensive development of rural areas and the protection of animal welfare. By 2050, the world population is expected to rise to 9 or even 10 billion people. In order to feed this growing world, agricultural production will probably have to double in the same period. The farming sector has to cope with the effects of the economic crisis and with the increased volatility of agricultural prices. At the same time, we have to take into account the consequences of climate change, its impact on soil and water degradation. Biodiversity will be harmed as well. What does CAP look like in the eyes of Europeans? The results of a public consultation carried out in 2010 by the European Commission showed that Europeans wish to have an agricultural policy that would allow farmers not only to produce food, but also to preserve natural resources and the landscape, protect animal welfare and preserve rural communities. With all these considerations in mind, a new framework of the CAP after 2013 is being prepared. Experience shows that European farmers need a more organized and modernized agriculture that also includes innovation. The key challenge of the new reform is to inspire young people to get involved in agriculture. CAP aims at establishing a new partnership between farmers in Europe, a partnership for agriculture which is both sustainable and competitive. The 50th anniversary of CAP is the best opportunity to look at and change the future of agriculture. Be part of it. Visit the exhibition areas at AGRA fair dedicated to the 50 years of CAP.

197


198


6 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia

199


MINISTRSTVO ZA kMETIJSTVO IN OkOLJE REPUBLIkE SLOVENIJE Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS opravlja naloge s področja kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, prehrane, lovstva ribištva in varovanja okolja. Na področju kmetijstva ministrstvo izvaja politiko neposrednih plačil znotraj prvega stebra Skupne kmetijske politike EU in upravlja politiko kmetijskih trgov. V omejenih pristojnostih sooblikuje tudi tržno-cenovno in zaščitno politiko kmetijskih, gozdnih in živilskih proizvodov. Ministrstvo skrbi tudi za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov oz. načinov kmetovanja (ekološko in integrirano kmetovanje), ter za ohranjanje kmetijstva na območjih s težjimi pogoji za kmetovanje. V okviru razvoja slovenskega podeželja ministrstvo skrbi za celosten razvoj in planiranje podeželja, ki obsega tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmečki turizem. Področje delovanja ministrstva vključuje tudi varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, semenarstvo in varstvo sort rastlin, zaščito pred naravnimi nesrečami, sistem zadružništva, vprašanja povezana s socialnim statusom kmeta ter upravljanje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. V okviru gozdarstva ministrstvo skrbi za trajnostno upravljanje z gozdnimi ekosistemi in njihovim celostnim vključevanjem v ostala področja prostora in bivanja. Poseben poudarek je dan proizvodnji kakovostnega lesa in dodajanja vrednosti lesnim proizvodom. Posebno pozornost posveča ministrstvo zagotavljanju varne in kakovostne hrane. Ta vključuje tako postopke pridelave na kmetijah kot predelave v živilsko-predelovalni industriji. Ker se pridelava varne hrane začne že na njivah in hlevih, je poseben poudarek dan veterinarskemu nadzoru ter proizvodnji kakovostnih in varnih krmil. Poleg tega skrbi tudi za prehrano z vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti in potreb. Ministrstvo pokriva tudi področje ribištva. Čeprav ribiški sektor ni obsežen, se slovenski ribiči ukvarjajo z gospodarskim ribolovom in ribogojstvom ter predelavo ribiških proizvodov. Področje pokriva tudi lovstvo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Strokovno delo na širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva vodi pet generalnih direktorjev: za kmetijstvo; za varno hrano; za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; za okolje in za javne službe varstva okolja in investicije v okolje. V okviru ministrstva je ustanovljenih tudi šest organov v sestavi: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Drugo področje Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa je skrb za strateške usmeritve in oblikovanje zakonodaje, ki so potrebne za varovanje okolja na nacionalni ravni, in sicer tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Na področju voda ministrstvo skrbi za varstvo, rabo ter urejanje voda. Na področju javnih služb varstva okolja je naša temeljna naloga vzpostaviti smotrn, učinkovit in pregleden sistem javnih služb varstva okolja, ki so bodisi državne javne službe varstva okolja (tj. sežiganje komunalnih odpadkov ter izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov) bodisi lokalne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). Cilj našega delovanja na področju ravnanja z odpadki je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjšanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe hierarhije ravnanja z odpadki: (preprečevati nastajanje odpadkov na izvoru, odpadke, ki nastanejo, pa je treba pripraviti za njihovo ponovno uporabo, jih reciklirati ali predelati na druge načine. Za odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati ali kako drugače predelati, je potrebno poiskati najbolj ustrezen postopek odstranjevanja). Na področju izvajanja kohezijskih projektov sodelujemo pri pripravi in vodenju projektov kohezijskega sklada za okolje, ki potekajo po zahtevnih evropskih pravilih. Gre za projekte odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki ter zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Na ministrstvo pa sodi tudi področje odprave posledic naravnih nesreč. 200


MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA Dunajska cesta 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/478 9000, Fax: 01/478 9021 e-mail: gp.mkgp@gov.si The Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia deals with agriculture, rural development, forestry, food, hunting and fishing as well as with environmental protection. In the field of agriculture the ministry ensures a policy of direct payments within the first pillar of common agricultural policy of the EU as well as a policy of agricultural markets. Within its competences, it also helps create a market-oriented and protective policy for forestry and food products. The ministry also ensures that the environmental requirements are implemented (e.g. ecologic and integrated agriculture) and that agriculture is preserved in regions with difficult conditions. Within the framework of the development of rural Slovenian regions the ministry deals with the complete development and planning of the rural area including the development of complementary activities on farms and of farm tourism. The ministry is also engaged in plant protection, in the protection of seeds and the preservation of plant species, in the protection from natural disasters, in the cooperative system, in questions concerning the social status of farmers and the management of agricultural land and forests. Within its forestry department the ministry ensures the management of the forest ecosystems and pays particular attention to the quality of wood and to the significance of wood products. Among the ministry’s main objectives are food safety and food quality. This includes the cultivation processes as well as the processes in the food industry. Because food safety starts in the fields and stables already, emphasis is given to veterinary control as well as to the production of safe quality feeds. Besides the ministry also ensures food safety from the point of view of production and processing possibilities and needs. Further the ministry also deals with fishery. Though not a very large field in Slovenia, it covers commercial fishery, fish farming and the processing of fish products. Another field of activity is hunting and the care for wildlife. The tasks of the ministry are divided in five directorates: the directorates for agriculture, for food safety, for forestry, hunting and fisheries, for the environment and for public environmental protection and investments in the environment. Further within the ministry of agriculture six bodies have been established: the veterinary administration, the inspectorate for agriculture, forestry, food and the environment, the agency for agricultural markets and rural development, the phytosanitary administration, the environmental agency and the nuclear safety administration. Another field of the ministry of agriculture and the environment is to ensure strategic guidelines and the drafting of laws necessary for the protection of the environment on national level by preserving natural values and safeguarding the biodiversity. The ministry is also responsible for the protection, use and management of water. In the field of the environmental protection it is the ministry´s responsibility to establish a clearly arranged, effective and concise system of state civil services (e.g. waste incineration, measuring, controling and cleaning of heating systems, chimneys and exhaust units) or of local environmental services (for the supply of drinking water, the draining and purification of waste water, the collecting, transport and disposal of municipal waste).It is our goal to minimise the harmful influences of the generation of waste and its management for the benefit of people and environment, to minimise the use of energy sources and to encourage the practical use of waste hierarchy (reduce the amount of waste at its sources, reuse the generated waste, recycle and process it. For waste that cannot be recycled or reprocessed it is necessary to find adequate ways of disposal). In the field of the implementation of cohesion projects, the ministry cooperates in the preparation and management of environmental projects by the cohesion fund according to the stringent European guidelines. The projects concern the purification of municipal wastewater, the supply of drinking water, waste management and minimising the harmful influence caused by movements in waters. Another domain of the ministry is to eliminate the consequences of natural disasters. 201


MINISTRSTVO ZA kMETIJSTVO IN OkOLJE RS VETERINARSkA UPRAVA REPUBLIkE SLOVENIJE

Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/300 1300, Fax: 01/300 1357 e-mail: vurs@gov.si, www.vurs.gov.si Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) izvaja upravne naloge in je pristojen organ za izvajanje nadzora nad veterinarsko zakonodajo. Na upravnem področju pripravlja predloge predpisov, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo živali, na varstvo pred živalskimi kužnimi boleznimi, na veterinarsko dejavnost, na promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za uporabo v veterinarski medicini, na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krmil, na veterinarsko-sanitarne ukrepe v živinoreji, na zaščito živali pred mučenjem ter na varstvo okolja na teh področjih. Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja tudi inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja v proizvodnji, notranjem prometu in prometu čez državno mejo. V ta namen ima Veterinarska uprava Republike Slovenije organizirane območne urade in mejne veterinarske postaje, ki usklajujejo delo posameznih veterinarskih inšpektorjev.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT VETERINARY ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/300 1300, Fax: 01/300 1357 e-mail: vurs@gov.si, www.vurs.gov.si The Veterinary Administration of the Republic of Slovenia carries out administrative tasks and is responsible for supervising and implementing veterinary laws and regulations. It prepares measures and rules concerning animal health, measures to suppress animal diseases, veterinary activities, supply of medicines, drugs and poisons for the use in veterinary medicine, the medical safety of raw materials, food stuffs and waste of animal origin as well as feeds, veterinary and sanitary measures in animal husbandry, animal protection and environmental protection in the afore-mentioned fields. The Veterinary Administration also oversees and implements laws and other rules regulating the afore-mentioned areas in the production, in the domestic and cross-border trade. Therefore, the Veterinary Administration is organised in regional units and in border veterinary inspection services which coordinate the work of the individual veterinary inspectors.

202


MINISTRSTVO ZA kMETIJSTVO IN OkOLJE RS AGENCIJA RS ZA kMETIJSkE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/580 7617, Fax: 01/478 9294 Klicni center za stranke: 01/580 7792, e-mail: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja ukrepov kmetijske politike, prilagajanja skupni kmetijski politiki Evropske unije ter izplačevanja predpristopne pomoči SAPARD. S pristopom k Evropski uniji ima ARSKTRP vlogo plačilne agencije za upravljanje in izplačevanje evropskih sredstev. Je polno akreditirana za izvajanje najzahtevnejših postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in razvoja podeželja. Agencija je zadolžena za pravočasno in zakonito izvedbo plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem iz sredstev državnega proračuna in iz sredstev evropskih skladov EKJS (Evropski kmetijski jamstveni sklad), EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESR (Evropski sklad za ribištvo). Temeljno poslanstvo ARSKTRP je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike, kar pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter h krepitvi kmetijskih trgov. Delo ARSKTRP je tako usmerjeno k vsem, ki so neposredno ali posredno vezani na kmetijstvo in podeželje.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT AGENCY OF THE RS FOR AGRICULTURAL MARkETS AND RURAL DEVELOPMENT

Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/580 7617, Fax: 01/478 9294 Klicni center za stranke: 01/580 7792, e-mail: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si The Agency of the Republic of Slovenia for agricultural markets and rural development is a body of the Ministry of agriculture and the environment. It was established for the implementation of programmes of the agricultural policy reform, of the alignment to the EU common agricultural policy and the payment of SAPARD pre-accession assistance. Nowadays the Agency has the role of the only accredited paying agency in Slovenia for the allocation of funds of the Common Agricultural Policy in the field of agriculture, food-processing industry and rural development. The Agency is responsible for the timely and legal implementation of payments to the farmers or other beneficiaries from means of the state budget and from the European Agricultural Guarantee Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Fisheries Fund. The basic mission of the Agency of the Republic of Slovenia for agricultural markets and rural development is the efficient, fast and concise technical implementation of measures of agricultural policy, thus offering support to the preservation and the development of rural areas in Slovenia and to the strengthening of agricultural markets. Therefore the mission of the Agency is meant for all those who are directly and indirectly linked with agriculture and rural activities.

203


MINISTRSTVO ZA kMETIJSTVO IN OkOLJE RS INŠPEkTORAT REPUBLIkE SLOVENIJE ZA kMETIJSTVO, GOZDARSTVO, HRANO IN OkOLJE

Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje je bil ustanovljen za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Inšpektorat nadzoruje zvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstvenega varstva rastlin, kakovost krme, vina, varstvo, urejanje in izkoriščanje kmetijskih zemljišč, finančne intervencije in druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom. Prav tako nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov v zvezi s prenosom rastlin, krme, sadja in fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo ter za gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi z gozdom in gozdarstvom. Inšpektorat nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov tudi za upravljanje lovišč in ribiških okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo, varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov in druge zadeve s področja varstva narave ter z vsemi vidiki kakovosti kmetijskih pridelkov ter živil. Inšpektorat je glede na delovno področje sestavljen iz osmih inšpekcij: • kmetijska inšpekcija • fitosanitarna inšpekcija • gozdarska inšpekcija • lovska in ribiška inšpekcija • inšpekcija za krmo • inšpekcija za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil • vinarska inšpekcija in inšpekcija za okolje in naravo. Poleg urada glavnega inšpektorja vse inšpekcije delujejo še v osmih območnih enotah. Fitosanitarna inšpekcija deluje tudi na vseh mejnih prehodih, ki so registrirani za prehod snovi in predmetov ter rastlin, za katere je potreben nadzor pristojne službe.

204


MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT INSPECTORATE OF THE RS FOR AGRICULTURE, FORESTRY, FOOD AND THE ENVIRONMENT

Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 01/434 5700, Fax: 01/434 5717 e-mail: irskgh.mkgp@gov.si The Inspectorate of the Republic of Slovenia for Agriculture, Forestry, Food and the Environment has been established to supervise the implementation of the relevant laws and regulations in the field of activity of the Ministry of agriculture, forestry and the environment. It supervises the implementation of laws, regulations and other general legislation on: agriculture, the quality of mineral fertilisers, phytopharmaceutical products, seed material, fodder quality, wine, protection, management and exploitation of agricultural farmland, financial interventions and other matters concerning agriculture, animal husbandry, fruit and wine growing, wine production and hop growing. The Inspectorate also supervises the implementation of laws, regulations and general legislation concerning the transfer of plants, fodder, fruit and phytopharmaceutics across the state border, of forestry, afforestation and the protection of forests, exploitation of wood and other forest products, the construction of forest roads, the quality of forest seed and seedlings as well as other matters concerning forests and forestry. Further, the Inspectorate supervises the implementation of laws, regulations and other general legislation on: the management of hunting grounds and fishing areas, breeding and hunting of game, freshwater fishing and saltwater fishing, protection of wildlife and their habitats as well as other matters concerning the preservation of nature and all the aspects of the quality of agricultural products and food. The Inspectorate consists of eight inspection bodies: • Agricultural inspection • Phytosanitary inspection • Forestry inspection • Hunting and fishing inspection • Fodder inspection • Inspection of the quality of agricultural products and food • Inspection of wines and inspection of nature and the environment Besides the office of the general inspector, all inspection services operate in eight regional units. The phytosanitary inspection operates at all border crossings registered for the transfer of substances, goods and plants for which a special control is required.

205


MINISTRSTVO ZA kMETIJSTVO IN OkOLJE RS FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIkE SLOVENIJE

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 059 152 930, Fax: 059 152 959 e-mail: furs.mkgp@gov.si www.fu.gov.si Fitosanitarna uprava opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi, varstva in registracije sort rastlin, pridelave, dodelave in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ohranjanja in uporabe rastlinskih genskih virov za kmetijstvo, registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, tehničnih zahtev, za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, na področju kakovosti mineralnih gnojil, strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; opravlja tudi naloge nadzora in ukrepe, določene s predpisi na posameznih področjih.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT PHYTOSANITARY ADMINISTRATION OF THE RS

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: 059 152 930, Fax: 059 152 959 e-mail: furs.mkgp@gov.si www.fu.gov.si The Phytosanitary Administration carries out all administrative, expert and development-related tasks in the fields of plant protection, plant products and pest control, the conservation and registration of plant varieties, the production, processing and marketing of seed material for agricultural plants, the conservation and use of plant genetic resources for agriculture, the registration, trade and use of phytopharmaceuticals, technical requirements for equipment for the application of plant protection products, the quality of mineral fertilisers, professional trainings and information of the public, to protect the environment and meet international commitments, as well as to implement the measures specified by the regulations in the specific areas.

206


7 Kmetijsko-živilske šole v Sloveniji Slovenian Schools of Agriculture and Food Technology

207


kONZORCIJ BIOTEHNIŠkIH ŠOL SLOVENIJE

Konzorcij biotehniških šol Slovenije povezuje 11 odličnih in perspektivnih šol na katerih smo sklenili, da se odpremo za sodelovanje in filozofiji Zmagam-zmagaš. Na naših šolah iščemo nove izzive za dobre zaposlitve, za zdravo hrano, za zdravo okolje, za načine izobraževanja, v katerih bodo dijaki in študenti z veseljem in zadovoljstvom člani naših kolektivov. V današnjem nemirnem času se čedalje bolj postavljajo v ospredje nekatera nova vprašanja in izzivi. Sprašujemo se v kakšnem okolju želimo živeti, kakšno naj bo naše podnebje, kakšno hrano bomo jedli, kaj bomo pili, da ohranimo zdravje. Še posebej pa prihajajo v ospredje vrednote, ki opredeljujejo način življenja. Vsa ta vprašanja zahtevajo največ odgovorov ravno na področjih biotehnike. Biotehniška področja, za katere biotehniške šole izobražujemo in usposabljamo so: kmetijstavo, gozdarstvo, živilstvo in prehrana, vrtnarstvo in urejanje krajine, naravovarstvo in urejanje okolja, veterina. Ta področja se povezujejo s področji, vezanimi na razvoj podeželja in mestnih okolij, kot so: turizem, trgovina, podjetništvo, trženje, lov, ribolov, medicina, socialno varstvo, gostinstvo, primarna predelava lesa, sport in rekreacija na podeželju. Biotehniška področja so pred pomembnimi razvojnimi spremembami, ki vključujejo proizvodne novosti, specializacije, nove oblike izobraževanja in nove oblike povezovanja med posameznimi subjekti. Spreminjajo se vrednote: odnos do narave, zdravja, načina prehrane in življenja. Vzdrževanje kulturne krajine in oblikovanje bivalnega okolja postaja za osveščeno prebivalstvo čedalje bolj pomembno. Le - to od vseh, ki delajo na biotehniških področjih, zahteva sprotno prilagajanje spremembam, stalno strokovno izpopolnjevanje, vseživljenjsko učenje in vključevanje v različne oblike izobraževanj. Namen biotehniškega izobraževanja je oblikovanje učeče se populacije, ki se bo uspešno prilagajala spremembam, zato na šolah zagotavljamo široko in kakovostno programsko ponudbo, ki omogoča visoko strokovno usposobljenost, večjo zaposljivost in mobilnost, s poudarkom na vseživljenjskem učenju, ki postaja ključenga pomena za gospodarski in socialni razvoj ter napredek podeželja in mestnih okolij. Z izboljšano programsko ponudbo dosegamo večjo kakovost, učinkovitost, prožnost in odzivnost sistema izobraževanja in usposabljanja na biotehniških področjih. V Konzorciju postavljamo v ospredje skupne prednosti naših šol, med katerimi so najpomembnejše tradicija in dostopnost do izobraževanja in usposabljanja ter izkušnje pri izobraževanju odraslih. Ohranjamo povezanost z ustreznimi inštitucijami in strokovnimi področji, medsebojno sodelovanje šol, skrbimo za ustrezno opremljenost šol. S tem se dosega pestra ponudba obšolskih dejavnosti in spodbuja sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih ter daje tudi dobro podlago v znanju za naravoslovne in druge študije. V Konzorciju se zavedamo posebnih priložnosti, ki se ponujajo našim področjem. Te priložnosti so v pridelavi hrane, vrtnarstvu, gozdarstvu v sodelovanju z lovom in naravovarstvom, v potrebnem nadzoru nad živili, v povečanju števila ljubiteljev malih in drugih luksuznih živali. Konzorcij biotehniških šol je uspešen tudi pri pridobivanju evrospkih sredstev. Tako smo v projektu Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja smo postavili strategijo izobraževanja in izdelali nove programe, ki jih uvajamo skozi projekt Biotehniška področja, šole za živjenje in razvoj. V letošnjem letu pa smo začeli s projektom Znanje - vez med šolami in delodajalci, ki bo pomenil tudi dodano vrednost povezanosti šol in delodajalcev oziroma naših partnerjev iz okolja. To povezanost bomo okrepili tudi preko ukrepa, ki zagotavlja brezplačno usposabljanje odraslih, ki delajo v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu - Ukrep 111.

CONSORTIUM OF THE BIOTECHNOLOGY SCHOOLS OF SLOVENIA

The Consortium of the biotechnology schools of Slovenia links 11 excellent and promising schools which decided to open up to cooperation and to the win-win philosophy. Our schools are continuously on the look for new job opportunities, for healthy nutrition, a healthy environment and for ways of education that will prove satisfactory for both our students and teachers. 208


BIOTEHNIŠkA ŠOLA MARIBOR Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor Tel.: 02/235 3700 info@bts.si; www.bts.si Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Veterinarski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Cvetličar • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI Druge dejavnosti na šoli: • Izobraževanje odraslih v vseh navedenih izobraževalnih programih • Izobraževanje za pridobitev NPK: čebelar/-ka, predelovalec/-ka sadja • Avtošola: - usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita kategorij B, C, D, E in F - tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije F Šolsko posestvo v Mariboru obsega 100 hektarjev pretežno vinogradniških, sadjarskih in travniških površin pod znamenito Kalvarijo, kjer je tudi polnilnica vin, vinska klet, večji in manjši rastlinjak, drevesnica, trsnica, sušilnica sadja, čebelnjak, v šolskem objektu pa specializirane učilnice in ob njej šolski park. Vsa proizvodnja spada v integrirano, del sadovnjakov pa v ekološko pridelavo. Na strmih vzpetinah že od nekdaj uspeva vinska trta, ki daje odlično vino. Posebej blestijo sorte, kot so: renski rizling, laški rizling, rumeni muškat, chardonnay in sauvignon Šolsko posestvo v Svečini: obsega 35 hektarjev travniških in njivskih površin ter šolski hlev s konji in drobnico, kjer dijaki opravljajo del praktičnega pouka Razgledna vinogradniško-sadjarska učna pot: speljana je preko šolskih površin, namenjena sprehajalcem mesta Maribor in omogoča izvedbo naravoslovnih dni osnovnošolcev Projekti in tekmovanja: • mednarodne izmenjave dijakov (Avstrija, Češka, Francija, Srbija, Škotska) • Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj (Učna gradiva) • Flora • etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja • festival stare trte • šolska greda v Mozirskem gaju Ekošola: • številni projekti v okviru ekošole Terarij v šolski avli BIOTECHNOLOGY SCHOOL MARIBOR

Educational programmes: • Technician in agriculture and management • Veterinary technician • Environmental technician • Florist • Mechanic for agricultural machines • Technician in agriculture and management (vocational - technical education)

209


Other school activities: • Adult education in all mentioned educational programmes • Educational programmes for the national vocational qualification: for beekeepers, fruit-processors • Driving school: - Driving lessons for driving licenses in the categories B, C, D, E and F - Course for safe tractor driving and for the driving licence category F

BIOTEHNIŠkA ŠOLA RAkIČAN Rakičan, Lendavska 3, 9000 Murska Sobota Tel: 02/530-37-50 Gsm: 051-608-300 Fax: 02/530-37-51 bsrakican@guest.arnes.si www.solarakican.si Biotehniška šola Rakičan že dobrih 70 let uspešno izobražuje mladino in odrasle v kmetijski stroki, vrtnarstvu in urejanju krajine. Razvijamo različna znanja, od tistih za razvoj in urejenost podeželja pa do osebnega in poklicnega razvoja. Opravlja več dejavnosti in sicer: • Izobraževanje dijakov in odraslih • Raziskovalno dejavnost na področju kmetijstva • Dejavnost dijaških domov ter • Dopolnilne in dodatne dejavnosti povezane z izobraževanjem in kmetijsko pridelavo Izobražujemo v naslednjih programih: Izobraževanje dijakov: Na šoli izobražujemo dijake v 5-ih programih: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Gospodar na podeželju • Vrtnar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Poslanstvo šole temelji na: • Izobraževanju mladine in odraslih • Raziskavah in razvoju podeželja • Razvijanju podjetniških idej • Kmetijski pridelavi • Varovanju okolja in narave • Ohranjanju domačih običajev in obrti • Organizaciji in prikazih novosti v kmetijstvu Izobraževanje odraslih: • Gospodar na podeželju, vrtnar V okviru Inštituta za razvoj podeželja izvaja: • Avtošolo - »F« kategorija • Tečaj varnega dela s traktorjem • Testiranje škropilnih naprav • Izvajanje uradnih in ekoloških preizkusov v poljedelstvu • Raziskave v kmetijstvu in klimatske spremembe • Tečaje kuhanja, zdrave prehrane in aranžiranja • Izvedbo elementov domače obrti, običajev in turizma na kmetiji • Razne storitve v poljedelstvu in urejanje okolice. 210


V okviru projekta Razgibajmo podeželje - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu smo pripravili različne izobraževalne programe za odrasle. Izobraževanja so brezplačna za člane gospodinjstva z MID-številko in zaposlene pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko, gozdarsko ali živilsko predelovalno dejavnostjo. Izobraževanje sofinancira EKSRP, Evropa investira v podeželje. Vabimo vas, da si Vsebino programov pogledate na spletni strani šole www.solarakican.si. BIOTECHNOLOGY SCHOOL RAkIČAN

The school provides different educational programmes and activities: • Education of pupils and adults • Research in agriculture • Activities organised by the student home • Complementary and supplementary activities linked to education and agricultural production

BIOTEHNIŠkI CENTER NAkLO Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: + 386 (0) 4 277 21 00 Fax: + 386 (0) 4 277 21 18 info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si Programi in poklici: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: • Cvetličar • Vrtnar • Gospodar na podeželju • Pek • Slaščičar Srednje strokovno izobraževanje: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Hortikulturni tehnik • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko prehranski tehnik Srednje izobraževanje: • Biotehniška gimnazija Višješolsko izobraževanje: • Inženir kmetijstva in krajine • Inženir naravovarstva Izobraževanje odraslih: • Vsi našteti programi srednje poklicnega, poklicno-tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja se izvajajo tudi v oddelkih za izobraževanje odraslih. 211


Tečaji: Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, Izdelava aranžmajev, Aranžiranje daril, Predelava mleka v mlečne izdelke I, II in III, Usposabljanja iz fitomedicine, Tečaj iz kmetijstva, Konzerviranje sadja in vrtnin, Izdelava testenin, Izdelava kruha in potic iz krušne peči, Izdelava pekovskega peciva, Predelava mesa v mesne izdelke, Kuharski tečaji, Slaščičarski tečaji, Usposabljanje iz arburistike, Delavnice s področja zdravega načina življenja, Florist 1. stopnje… Izvajamo postopek preverjanja in potrjevanja za 22 različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področij kmetijstva, hortikulture in živilstva. Projekti: • Leonardo da Vinci Mobilnost: Biotechnology in our life; Mobilnost: Together with nature Partnerstva: Learning outcomes by Florcert • Grundtvig Delavnica: Alternativni viri energije in njihova uporaba v hortikulturi Asistenti • Cilj 3 - Evropsko teritorialno sodelovanje Amc Promo BID, EURUFU PESCA • Erasmus mobilnost • Evropski socialni sklad Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj Dvig ravni pismenosti (računalniška pismenost za odrasle) • Švicarski prispevek Ekološka pridelava in hranjenje semena nekaterih pomembnejših kmetijskih rastlin • Nacionalni projekt Za VAS Predstavitev šole: Sodobno opremljena šolska stavba s športno dvorano, zunanjim športnim igriščem in gospodarskimi objekti se nahaja v Strahinju pri Naklem. V glavnem objektu je 25 splošnih učilnic, skupna predavalnica, multimedijska učilnica, knjižnica s čitalnico, večnamenski prostor - jedilnica, šolska kuhinja ter nekaj posebnih učnih prostorov z dodatnimi laboratoriji in izobraževalno opremo. Za izvajanje praktičnega pouka imamo goveji in konjski hlev, dva rastlinjaka ter mlekarsko delavnico, kjer predelamo mleko v ekološke izdelke (jogurt, skuto, maskarpone, kislo smetano, sveži sir, poltrdi in trdi sir). Za prodajo izdelkov imamo zgrajen kozolec toplar. Šola ima 23 ha kmetijskih površin, kjer pridelujemo krmo za živino ter vrtnine in zelišča. Celotno šolsko posestvo je ekološko usmerjeno, kar potrjujemo s certifikati za vse pridelke in izdelke, razen rož. Šolski center v Strahinju obsega še ribnik, čebelnjak, senik, silose in manežo za konje. Poleg tega sodelujemo pri različnih raziskavah, ki so pomemben poslovni in izobraževalni del na našem ekološkem posestvu. Šola nudi redne izmenjave dijakov in študentov tako z biotehniškimi šolami po vsej Sloveniji kot tudi s šolami iz drugih držav, kot so: Avstrija, Italija, Hrvaška, Srbija, Poljska, Francija, Norveška itd. Izmenjave omogočajo dijakom in študentom, da spoznavajo nove kulture, da se potrudijo opraviti naloge, ki so jim dane na izmenjavi in predvsem da izboljšajo svoje znanje angleščine in nemščine. Dvakrat letno izdamo strokovni reviji z naslovom Moje podeželje in Floristika. Dijaki srednje šole pa imajo glasilo Mlade brazde. BIOTECHNICAL CENTRE NAkLO

Programmes: • 2-year vocational programme • 3-year secondary vocational programmes • 4-year professional technical programmes • 3+2-year professional technical programmes • Vocational college • Adult education 212


BIOTEHNIŠkI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA GIMNAZIJA IN VETERINARSkA ŠOLA

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 3700, Fax: 01/2803 720 gvs@bic-lj.si www. bic-lj.si Izobraževalna programa: • Tehniška gimnazija Poudarki: biotehnologija, mikrobiologija, laboratorijske vaje, biologija, kemija Tuji jeziki: Angleščina, Nemščina, Italijanščina Prednosti: Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji, majhne skupine za delo v laboratoriju, predstavitev in uporaba najsodobnejših laboratorijskih naprav in instrumentov, možnost opravljanja obveznosti na zunanjih inštitucijah (Biotehniška fakulteta, Lek Mengeš, Kemijski inštitut), terensko delo (ogledi, tabori, ekskurzije), Zdrava šola, pilotski projekti. • Veterinarski tehnik Poudarki: strokovni ter izbirni strokovni moduli; veterinarska tehnologija, laboratorijsko delo v veterinarstvu, anatomija in fiziologija, osnove farmakologije, reja hišnih ljubljencev, reja konj. Prednosti: Povezave z ustanovami kot so Veterinarska fakulteta, ZOO Ljubljana, Zavetišče za živali Gmajnice - Ljubljana, posestvo Prestranek, ambulante, klinike, kjer dijaki opravljajo tudi del praktičnega pouka. Majhne skupine pri praktičnem pouku in laboratorijskih vajah. Sodobna oprema, odlično opremljeni laboratoriji. Prednosti šole: Šola ima novo knjižnico, multimedijsko učilnico, kuhinjo in jedilnico. Možnost bivanja v dijaškem domu, ki je od šole oddaljen 300 m, šola je na obrobju mesta z zelenimi površinami v okolici, v neposredni bližini klinik Veterinarske fakultete.

BIOTECHNOLOGY EDUCATION CENTRE LJUBLJANA TECHNICAL COLLEGE AND VETERINARY SCHOOL

Educational programmes: • Technical College • Veterinary technician

213


BIOTEHNIŠkI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA ŽIVILSkA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7610, Fax: 01/2807 620 zs@bic-lj.si www.bic-lj.si

Izobraževalni programi: • Naravovarstveni tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (SSI) • Živilsko prehranski tehnik (PTI) • Slaščičar (SPI) • Pek (SPI) • Mesar (SPI) • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) Prednosti šole: Novozgrajena šola s sodobno opremljenimi delavnicami za slaščičarstvo in pekarstvo, šolsko kuhinjo in specializiranimi laboratoriji. Novi prostori in boljša opremljenost nudijo pogoje, ki omogočajo kakovostnejši pouk. Izvajanje različnih aktivnosti, projektov, sodelovanje v mednarodnih projektih. Sodelovanje na republiških in mednarodnih tekmovanjih iz slaščičarstva in pekarstva, na katerih dosegamo odlične uspehe. Prehodnost med programi. Od vpisa v program nižjega poklicnega izobraževanja, do zaključka programa srednjega poklicnega izobraževanja in možnosti nadaljevanja v programu poklicno-tehniškega izobraževanja. Dijaki lahko po zaključku srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja nadaljujejo študijsko pot znotraj našega zavoda na Višji strokovni šoli. Možnost nadaljevanja šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Ob šoli stoji šolska trgovina Slapek. BIOTECHNOLOGY EDUCATION CENTRE LJUBLJANA SCHOOL FOR NUTRITIONAL SCIENCES

Educational programmes: • Environmental technician • Technician in nutrition science • Technician in nutrition science (vocational technical education) • Confectioner • Baker • Butcher • Assistant in biotechnology and care

214


BIOTEHNIŠkI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA VIŠJA STROkOVNA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600, Fax: 01/2807 620 vss@bic-lj.si, www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Živilstvo in prehrana • Gostinstvo in turizem Študente izobražujemo po dveh prenovljenih in aktualnih višješolskih študijskih programih živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem. Programa trajata dve leti, študent ju zaključi z diplomsko nalogo in si pridobi naziv inženir živilstva in prehrane oziroma organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Prednosti šole: • Skrb za kakovost izobraževanja • Praktična naravnanost študija ter razvito sodelovanje s podjetij in možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini • Skrb za zadovoljstvo študentov • Uspešnost študentov • Svetovanje in tutorstvo vsakemu študentu • Izredni študij prilagojen potrebam študentov • Referat po vaši meri • Dodatna ponudba aktivnosti za študente (športne aktivnosti, študentski časopis) • Odlični prostorski pogoji za izobraževanje z novimi in sodobno opremljenimi laboratoriji in tehnološkimi učilnicami BIOTECHNOLOGY EDUCATION CENTRE LJUBLJANA VOCATIONAL COLLEGE

Educational programmes: • Food science and nutrition • Hospitality industry and tourism

BIOTEHNIŠkI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA MEDPODJETNIŠkI IZOBRAŽEVALNI CENTER

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana Tel.: 01/280 7600, Fax: 01/2807 620 mic@bic-lj.si, www.bic-lj.si Izobraževalni programi: • Središče za izobraževanje odraslih V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC) se poleg dijakov šolajo tudi odrasli udeleženci. Zanimanje za izobraževanje je vsako leto večje, zato se trudimo, da je čimbolj prilagojeno njihovim potrebam in željam. Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo, ki daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo. Poleg izobraževanja po vseh omenjenih programih organiziramo tudi druga izobraževanja s področja živilstva in veterine (izobraževanje za veterinarske pomočnike, seminarje s področja slaščičarske in pekarske dejavnosti). BIOTECHNOLOGY EDUCATION CENTRE LJUBLJANA INTER-BUSINESS EDUCATION CENTRE

Educational programmes: • Centre for adult education 215


GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIkE IN TURIZMA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, Fax: 07 3934 710 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si www.ksgrm.net Direktor: Tone Hrovat Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je nastal z združitvijo Kmetijske šole Grm Novo mesto in Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. V okviru centra deluje pet organizacijskih enot in raziskovalni razvojni inštitut.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Ravnateljica: Vida Hlebec Izobraževalni programi: • Kmetijsko podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Naravovarstveni tehnik • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI • Biotehniška gimnazija • Gospodar na podeželju • Vrtnar • Cvetličar • Slaščičar • Mesar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto Tel.: 07/332 1527 www.ssgt-nm.si Ravnatelj: Jože Avsec Izobraževalni programi • Gastronomske in hotelirske storitve (kuhar, natakar, oskrbnik) • Gastronomija in turizem • Gastronomski tehnik - PTI • Poklicni tečaj za poklic Gostinski tehnik

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700, 07/393 4734 www.vs.ksgrm.net Ravnateljica: Helena Jurše Rogelj Izobraževalni program: • Upravljanje podeželja in krajine • Gostinstvo in turizem • Naravovarstvo

216


DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Ravnateljica: Martina Kralj Možnost bivanja v dijaškem domu in popolne oskrbe v dijaškem domu. Možnost nastanitve in pogostitve različnih skupin.

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC) in RAZVOJNI INŠTITUT Sevno 13, 8000 Novo mesto Tel.: 07/393 4700 www.ksgrm.net Vodja: Marko Glušič Možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom, vseživljenjsko izobraževanje, opravljanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izobraževanje v okviru ukrepa 111.

Prednosti centra: Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma je šola s 125-letno tradicijo izobraževanja. Izobražuje za atraktivne poklice s področja kmetijstva, hortikulture (vrtnarstva in cvetličarstva), živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma in v programu biotehniške gimnazije. Center ima lastno posestvo v obsegu 250 ha in lastne obrate za prehrano, gostinstvo in turizem, ki je preoblikovano v Medpodjetniški izobraževalni center. Namen Medpodjetniškega izobraževalnega centra je praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih, za vse programe in usmeritve in ima vlogo za kompetenčno učenje pridelave, predelave, trženja, turizma, gostinstva, naravovarstva, hortikulture, okoljevarstva, rekreacije in športa. Šolsko posestvo pa ima pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. S prenovljenimi programi ponujamo možnost izobraževanja za redke atraktivne poklice, kot so konjar, trener konj, učitelj jahanja, greenkeeper. Naši programi so zasnovani tako, da omogočajo oblikovanje individualne poklicne poti. Izobraževanje na centru je prilagojeno zmožnostim dijaka, saj so programi na različnih stopnjah oziroma nivojih. Dijaki imajo možnost prehajanja med programi ter nadaljevanje šolanja na Višji šoli, kot enoti centra in naprej na Visoki šoli za upravljanje podeželja v Novem mestu ali na fakultetah. To stopenjsko izobraževanje omogoča tudi tistim, ki so bolj uspešni na praktičnem področju in se zato vključujejo v poklicne programe, da postanejo uspešni inženirji kmetijstva ali gostinstva in turizma ali naravovarstvo. Center se vključuje v številne mednarodne povezave in projekte s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami. Dijaki in študentje imajo možnost pridobiti certifikat »Zaupanja vreden«, študenti izdelajo tudi samozaposlitvene projekte z naslovom »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«. Center izvaja različne tečaje, seminarje, raziskovalna dela, tekmovanja in nacionalne poklicne kvalifikacije. Naši dijaki in študenti si pridobijo takšna znanja in spretnosti, da so zaposljivi in s svojimi znanji in privzgojenimi vrednotami ohranjajo kulturno krajino oziroma poseljenost slovenskega podeželja.

217


GRM NOVO MESTO - CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY AND TOURISM AGRICULTURAL SCHOOL GRM AND BIOTECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE

Educational programmes: • Technician in agriculture and management • Horticultural technician • Environmental technician • Technician in agriculture and management (vocational - technical education) • Horticultural technician (vocational - technical education) • Biotechnology Vocational College • Land manager • Gardener • Florist • Confectioner • Butcher • Assistant in biotechnology and care VOCATIONAL COLLEGE FOR CATERING AND TOURISM

Educational programmes: • Gastronomy and hotel services (cook, waiter, steward) • Gastronomy and tourism • Technician in gastronomy (vocational - technical education) • Vocational course for the profession of catering technician HIGHER VOCATIONAL SCHOOL

Educational programmes: • Agriculture and landscape management • Gastronomy and tourism • Environmental protection INTER-BUSINESS EDUCATIONAL CENTRE AND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

The educational centre offers opportunities for the training of practical skills, for life-long learning and for acquiring national vocational qualifications.

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO VIŠJA STROkOVNA ŠOLA MIDPODJETNIŠkI IZOBRAŽEVANI CENTER

Park mladih 3, SI-2000 Maribor Tel.: 02/331 3432, Fax: 02 331 3048 ic-piramida.maribor@guest.arnes.si www.icp-mb.si Izobraževalni programi: Nižje poklicno izobraževanje: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Srednje poklicno izobraževanje: • Mesar • Pek • Slaščičar 218


Srednje strokovno izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Poklicno-tehniško izobraževanje: • Živilsko prehranski tehnik Višješolski študijski program: • Živilstvo in prehrana Izobraževanje odraslih: • Izobražujemo za vse naštete poklice po navedenih izobraževalnih programih, možne so tudi prekvalifikacije za vse navedene poklice, izvajamo različne strokovne seminarje Prednosti šole: Pouk poteka v sodobno opremljenih klasičnih in specialnih učilnicah ter v laboratorijih za kemijo, biologijo, mikrobiologijo in živilsko tehnologijo, kjer potekajo praktično vse vaje za dijake in študente. Praktični pouk izvajamo v dobro opremljenih učnih delavnicah za slaščičarstvo, pekarstvo, mesarstvo, pa tudi v učni prodajalni in šolski kuhinji. Izobraževalne programe izvajamo modularno. Za dijake in študente pripravljamo ustrezna učna gradiva. Šola se ponaša z zelo dobro strokovno knjižnico, namenjena je vsem, ki se izobražujejo in poučujejo na šoli. Imamo tudi medioteko in čitalnico. Šola že vrsto let sodeluje z drugimi šolami doma in v tujini. V okviru mednarodnega sodelovanja poteka izmenjava dijakov, študentov in učiteljev (Danska, Francija, Portugalska, Turčija). Z domačimi in s tujimi podjetji se javno predstavljamo na sejmih in dejavno sodelujemo v različnih projektih domačih in tujih ustanov. Smo EKO šola, s podpisano listino in pridobljeno ekozastavo.

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR VOCATIONAL SCHOOL FOR NUTRITION AND FOOD SCIENCE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL INTER-BUSINESS EDUCATIONAL CENTRE

Educational programmes: Vocational education: • Assistant in biotechnology and care Secondary vocational programme: • Butcher • Baker • Confectioner Secondary technical vocational programme: • Food and nutrition technician Vocational technical programme: • Food and nutrition technician Higher vocational school programme: • Food science and nutrition Adult education: • Adult education in all mentioned educational programmes

219


SREDNJA GOZDARSkA IN LESARSkA ŠOLA POSTOJNA Tržaška cesta 36, 6230 Postojna Tel.: 05/726 1336, Fax: 726-22-20 e-mail: sgls.postojna@guest.arnes.si www.s-sgls.po.edus.si Izobraževalni programi: • gozdarski tehnik • gozdar • mizar • zdravstvena nega • bolničar - negovalec Tečaji: • varno delo s traktorjem in s traktorskimi priključki • delo s hidravličnim nakladalnikom • delo z gozdno žičnico • strojna sečnja in spravilo lesa • žagarstvo in primarna predelava lesa • brezplačno izobraževanje: - vzdrževanje motorne žage - krojenje gozdno lesnih sortimentov - podiranje in izdelava tanjših dreves - podiranje in izdelava debelejših dreves - podiranje in izdelava posebnih dreves - vzdrževanje prilagojenega kmetijskega traktorja za delov gozdu - spravilo tanjših gozdno lesnih sortimentov - spravilo debelejših gozdno lesnih sortimentov - sproščanje obviselih dreves - izvoz gozdno lesnih sortimentov z gozdarskim traktorjem z gozdarsko prikolico - izvajanje negovalnih del v gozdu - izvajanje varstva gozdov Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja gozdarstva: • gozdarski gojitelj • gozdarski sekač • gozdarski traktorist • gozdar žičničar • odkupovalec lesa • revirni lovec • lovec Prednosti šole: • obilica praktičnega pouka in strokovnih ekskurzij • mednarodno sodelovanje s šolami po vsej Evropi, možnost opravljanje praktičnega pouka v tujini • možnost udeležbe na evropskih in svetovnih tekmovanjih • bivanje v dijaškem domu • dolgoletna tradicija: 140 let izobraževanja na področju gozdarstva • velika izbira tudi brezplačnih tečajev in uposabljanj za vse generacije. FORESTRY AND WOOD-PROCESSING SECONDARY SCHOOL POSTOJNA

Educational programmes: • Forestry technician • Forester • Cabinet maker • Health care • Nurse 220


ŠOLA ZA HORTIkULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje Tel.: 03/428 5900, Fax: 03/428 5909 nada.natek@guest.arnes.si www.hvu.si Izobraževalni programi: • Cvetličar - SPI • Vrtnar - SPI • Hortikulturni tehnik - SSI • Hortikulturni tehnik - PTI • Aranžerski tehnik - SSI • Inženir hortikulture - višješolski strokovni študij - VSŠ Dijaki in študentje imajo možnost bivanja v dijaškem domu Celje. Prednosti šole: • 65-letna tradicija s področja cvetličarstva in parkovnega vrtnarstva • usmerjeni smo v vrtni dizajn in oblikovanje notranjega in zunanjega prostora • šola ima park v velikosti 3,5 hektarjev z bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic • lokacija šole se nahaja v prijetnem predmestnem okolju • naša tržna dejavnost je usmerjena predvsem v urejanje zunanjega in notranjega bivalnega in poslovnega prostora • mednarodno smo povezani s sorodnimi šolami in drugimi ustanovami po celi Evropi (mreža sorodnih šol FLORNET) • izvajamo mojstrske izpite v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije za cvetličarje in vrtnarje • izvajamo različne tečaje, seminarje, posvete in druge oblike izobraževanj in tekmovanj • zbiramo slovenske sorte zelnatih potonik, aster in plamenk • višješolski program Hortikulture se izvaja samo pri nas. SCHOOL OF HORTICULTURE AND VISUAL ART CELJE

Educational programmes: • Florist • Gardener • Horticultural technician • Horticultural technician (vocational - technical education) • Decoration technician • Horticultural engineer - higher school study

221


ŠOLSkI CENTER PTUJ, BIOTEHNIŠkA ŠOLA Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj Tel.: 02/787 1730, Fax: 02/ 787 17 11 infoscp.kme@scptuj.si www.kmetijska.scptuj.si Izobraževalni programi Srednješolski programi: • Pomočnik v biotehniki in oskrbi - NPI • Cvetličar - SPI • Gospodar na podeželju - SPI • Vrtnar - SPI • Kmetijsko podjetniški tehnik - SSI • Okoljevarstveni tehnik - SSI • Kmetijsko podjetniški tehnik - PTI • Hortikulturni tehnik - PTI Višješolski program: • Upravljanje podeželja in krajine Prednosti šole: • 60-letna tradicija izobraževanja in strokovnega dela; • dobri pogoji za izvajanje praktičnega pouka poljedelstva, konjereje, sadjarstva, vinogradništva, cvetličarstva in vrtnarstva na dveh izrednih lokacijah (Turnišče, Grajenščak); • delo v naravi in varovanje okolja; • raznovrstna ponudba dopolnilnih dejavnosti; • sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih; • povezovanje s sorodnimi šolami doma in v tujini; • povezanost in sodelovanje šole z okoljem; • sodelovanje na tekmovanjih, sejmih, razstavah in prireditvah; • prehodnost izobraževanja na višje ravni (s III. v IV. stopnjo, s IV. na V.); • izvajanje strokovnih izobraževanj za odrasle; • izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK); • možnost nadaljnjega izobraževanja na višji šoli; • široke možnosti zaposlovanja (turizem, kmetijstvo, varovanje okolja, varovanje narave). SCHOOL CENTRE PTUJ, BIOTECHNOLOGY SCHOOL

Educational programmes: Secondary school programme: • Assistant in biotechnology and care • Florist • Land manager • Gardener • Technician in agriculture and management • Environmental technician • Technician in agriculture and management (vocational technical education) • Horticultural technician (vocational technical education) Higher school programme: • Agriculture and landscape management

222


ŠOLSkI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Tel.: 03/746 2900, Fax: 03/746 29 20 solski.center-sentjur@guest.arnes.si www.sc-s.si Višja strokovna šola Izvajamo višješolske študijske programe • Upravljanje podeželja in krajine (inženir kmetijstva in krajine) - redni in izredni • Živilstvo in prehrana (inženir živilstva in prehrane) - redni in izredni • Gostinstvo in turizem (organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu) - izredni študij • Naravovarstvo (inženir naravovarstva) - redni in izredni študij Srednja poklicna in strokovna šola • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Živilsko-prehranski tehnik • Naravovarstveni tehnik • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev • Slaščičar • Pek • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Dijaški dom • Dijaki • Študentje Dopolnilne dejavnosti • Avtošola »B« in »F« kategorije • Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki • Pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij • Tečaji za nosilce turistične dejavnosti • Pridobitev kmetijskih znanj • Testiranje škropilnikov • Setev travinj • Tečaji FFS • Drugi tečaji • Zasaditve • pogostitve Mednarodna Dejavnost • Leonardo da Vinci (NL, A, F) • Aces • Erasmus • Intereg SCHOOL CENTRE ŠENTJUR

Vocational college We carry out three 2-year college-level programmes: • Countryside and Landscape Management • Food-processing and Nutrition • Catering and Tourism • Nature Conservation Secondary vocational and technical school • Agricultural-entrepreneurial technician • Food-processing and nutritional technician • Nature conservation technician • Mechanic of agricultural and working machinery • Confectioner • Baker • Assistant in bio techniques Dorm • Secondary school students • College students 223


Complementry activities • Driving school for B and F category • Safe work with tractors and tractor attachments • Acquiring of National vocational qualifications • Courses for holders of tourist activities • Acquiring of agricultural knowledge • Testing of sprinklers • Seeding of grass • Courses for Phytotherapeutic agents • Other courses (language, cookery…) • Plantings • Catering International activities • Leonardo da Vinci project (NL, AT, FI, IT) - Secondary vocational and technical school • Aces (CZ, RS) • Erasmus - (NL, PT, AT) - Vocational college • Interegg

TŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠkA ŠOLA Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica Tel.: 05 / 62 05 740, Fax: 05 / 62 05 749 bios@tsc.si www.tsc.si/bios Lokacija šole: Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Izobraževalni programi: • Kmetijsko-podjetniški tehnik • Hortikulturni tehnik • Naravovarstveni tehnik • Živilsko prehranski tehnik • Vrtnar • Gastronomske in hotelske storitve • Slaščičar • Mesar • Pomočnik v biotehniki in oskrbi Prednosti šole: • Šola stoji v lepem, urejenem naravnem okolju • Dobri odnosi med učitelji in učenci • Kombinirano, izkustveno učenje • Poklici povezani z naravo, kulinariko, življenjem • Možnost bivanja v dijaškem domu • Povezava z gospodarstvom in lokalnim okoljem • Možnost nadaljevanja šolanja, študija TŠC Nova Gorica, BIOTECHNOLOGY SCHOOL

Educational programmes: • Technician in agriculture and management • Horticultural technician • Environmental technician • Technician in food science and nutrition • Gardener • Gastronomy and hotel service • Confectioner • Butcher • Assistant in biotechnology and care 224


UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠkA FAkULTETA LJUBLJANA

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3000, Fax: 01 2565782 info@bf.uni-lj.si www.bf.uni-lj.si

Fakulteta izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Biotehnologija. Oddelki biotehniške fakultete: Oddelek za agronomijo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3101, Fax: 01/423 1088 http://www.bf.uni-lj.si/agronomija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in visokošolski strokovni študij 1. stopnje Kmetijstvo - agronomija in hortikultura. Na 2. bolonjski stopnji izvaja študije Agronomija, Hortikultura ter mednarodni študijski program Sadjarstvo (International Master of Fruit Science).

Oddelek za biologijo Večna pot 111, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ 320 3300, Fax: 01/ 257 3390 http://www.bf.uni-lj.si/biologija Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Biologija ter študije 2. bolonjske stopnje (Ekologija in biodiverziteta, Molekulska biologija, Strukturna in funkcionalna biologija).

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Večna pot 83, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3501, Fax: 01/257 1169 http://www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ter visokošolski strokovni študij Gozdarstvo. Na 2. stopnji izvaja študij Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, akreditiran pa je tudi interdisciplinarni študijski program Varstvo naravne dediščine.

Oddelek za krajinsko arhitekturo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3060, Fax: 01/320 3060 http://www.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Krajinska arhitektura.

Oddelek za lesarstvo Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana Tel.: 01/423 3601, Fax: 01/257 2297 http://www.bf.uni-lj.si/lesarstvo/ Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Lesarstvo in visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov. Na 2. stopnji izvaja študij Lesarstvo.

225


Oddelek za zootehniko Groblje 3, 1230 Domžale Tel.: 01/ 320 3801, Fax: 01/724 1005 http://www.bf.uni-lj.si/zootehnika Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika in visokošolski strokovni študij Kmetijstvo - živinoreja. Na 2. stopnji izvaja študij Znanost o živalih ter interdisciplinarni študij Ekonomika naravnih virov.

Oddelek za živilstvo Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel.: 01/320 3701, Fax: 01/256 6296 http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo Oddelek izvaja univerzitetni študij 1. stopnje ter magistrski študij 2. stopnje Mikrobiologija ter univerzitetni študij 1. stopnje Živilstvo in prehrana. Na 2. stopnji izvaja študij Živilstvo ter študij Prehrana. Biotehniška fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni študijski program 3. stopnje Bioznanosti. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani vas vabi, da spoznate zanimive in dinamične študijske programe na vseh bolonjskih stopnjah. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost in ljubezen do raziskovalnega dela z naravo ter bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Fakulteta izvaja 9 univerzitetnih (Biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Kmetijstvo agronomija, Kmetijstvo - zootehnika, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija ter Živilstvo in prehrana) ter 4 visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje (Gozdarstvo, Kmetijstvo-agronomija in hortikultura, Kmetijstvo-živinoreja ter Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov). Poleg tega ima akreditiranih 15 magistrskih študijev druge bolonjske stopnje: Agronomija, Biotehnologija, Ekologija in biodiverziteta, Ekonomika naravnih virov, Hortikultura, Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Lesarstvo, Mikrobiologija, Molekulska biologija, Prehrana, Strukturna in funkcionalna biologija, Znanost o živalih, Živilstvo ter Varstvo naravne dediščine. Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Bioznanosti se izvaja na 16 znanstvenih področjih, fakulteta pa sodeluje tudi v 5-tih univerzitetnih oz. medfakultetnih študijskih programih 3. stopnje. Obiščite nas na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali na spletnem naslovu www.bf.uni-lj.si.

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

Departments of the Biotechnical Faculty: • Department of Agronomy • Department of Biology • Department of Forestry and Renewable Forest Resources • Department of Landscape Architecture • Department of Wood Science and Technology • Department of Animal Science • Department of Food Science The Biotechnical Faculty also carries out the interdisciplinary doctoral study programme of Biosciences.

226


UNIVERZA V MARIBORU FAkULTETA ZA kMETIJSTVO IN BIOSISTEMSkE VEDE

Pivola 10, 2311 Hoče Tel.: 02/320 9000, Fax: 02/616 1158 tajnistvo.fkbv@uni-mb.si www. fkbv.uni-mb.si Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru razpisuje v študijskem letu 2012/2013 dodiplomske študijske programe (I. stopnja): • Kmetijstvo (UNI) • Živinoreja (VS) • Ekološko kmetijstvo (VS) • Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine (VS) • Biosistemsko inženirstvo (VS) • Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (VS) • Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (VS) S kasnejšo možnostjo nadaljevanja študija na študijskih programih II. in III. stopnje: • Agrarna ekonomika • Kmetijstvo • Varnost hrane v prehrambeni verigi (II.st.). Študijski programi so pripravljeni v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Študentje pridobijo na I. stopenjskih študijskih programih naziv diplomirani inženir z navedbo področja študija (VS/UNI), na II. stopenjskih študijskih programih naziv Magister stroke in na III. stopenjskih naziv Doktor znanosti. Študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja se izvaja v Murski Soboti v prostorih dislocirane enote v dvorcu Rakičan.

UKC FKBV - Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je izobraževalno in raziskovalno središče fakultete. Razdeljen je na naslednje delovne enote: • Center za sadjarstvo • Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo • Center za poljedelstvo in vrtnarstvo • Center za kmetijsko tehniko in fitomedicino • Center za živinorejo • Center za gozdarstvo z botaničnim vrtom • Center za travništvo in pridelovanje krme UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES

The Faculty of Agriculture and Life Sciences organises the following study programmes: • Agriculture • Animal husbandry • Organic farming • Agricultural science - ornamental plants, vegetables and crop plants • Biosystems engineering • Wine-growing, wine production and fruit-growing • Agri-food management and rural development The studies can be continued in 2nd and 3rd degree study programmes: • Agricultural economics • Agriculture • Food safety in the food chain 227


UNIVERZA V NOVI GORICI VISOkA ŠOLA ZA VINOGADNIŠTVO IN VINARSTVO

Vipavska 11c, 5270, Ajdovščina Tel: +386 5 365 35 50 Fax: + 386 5 365 35 ana.trost@ung.si Študijski programi: • Dodiplomski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnje Prednosti: • Študij je izrazito praktično usmerjen in poteka v majhnih skupinah • Visoka šola je locirana v Vipavski dolini, sredi Primorske vinorodne dežele, kar študentom in raziskovalcem dodatno omogoča stalen stik s prakso. • Predavajo vrhunski strokovnjaki stroke z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami • Razpolagamo z lastnim vinogradniškim posestvom Vilina. • Študentje lahko pridobivajo praktične izkušnje in znanja tudi pri priznanih in uveljavljenih vinarjih. • Študenti se vključujejo tudi v mednarodne izmenjave v okviru pogodb s številnimi evropskimi univerzami na osnovi certifikata »ERASMUS Standard University Charter«, ki ga je Univerza v Novi Gorici pridobila za obdobje 2007-2013.

UNIVERSITY OF NOVA GORICA SCHOOL FOR VITICULTURE AND ENOLOGY

Study programme: • BSc program of Viticulture and Enology

228


8 Naravni parki Slovenije Nature Parks of Slovenia

229


DAN NARAVNIH PARkOV 30. AVGUST - SEJEM AGRA Naravni parki so se v letu 2011 povezali v skupnost z namenom tesnejšega sodelovanja pri ohranjanju narave in kulturne krajine. Parki upravljajo s 13 % slovenskega ozemlja in se trudijo v smeri trajnostnega razvoja. Mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA ponuja parkom posebno priložnost predstavitve v hali D že od leta 2008. Na stojnici parkov lahko kmetovalci bolje spoznajo dejavnosti v parkih, medtem ko obiskovalci sejma lahko najdejo tudi produkte pridelane pod blagovno znamko iz zavarovanih območij narave. Zadnji dan sejma, Dan naravnih parkov, je namenjen mednarodnemu strokovnemu posvetu. Letošnja tema je: Krajina v harmoniji. Narava v kmetijskem prostoru. Posvet bo 30. avgusta 2012 ob 10.00 v hali 4. In 2011, the Nature Parks of Slovenia established an association with the aim of a closer cooperation in the conservation of nature and cultural landscape. The parks are presently managing 13% of the Slovenian territory and are working towards sustainable development. Since the year 2008, the International Fair of Agriculture and Food AGRA has offered the nature parks a special opportunity for their presentation in Hall D of the trade fair. On the exhibition stand, farmers can get acquainted with the activities taking place in the parks, while visitors to the fair can also find the products produced under the brand name of nature protected areas. The last day of the trade fair is dedicated to the Nature Parks and will host an international expert conference, which topic will be: Landscape in harmony. Nature in agricultural regions. The conference will be held on 30th August 2012 at 10.00 a.m. in hall 4.

Nature protected areas

JAVNI ZAVOD kRAJINSkI PARk GORIČkO Grad 191, 9264 Grad Tel.: 02/551 8860, Fax: 02/551 8863 park.goricko@siol.net www.park-goricko.org Krajinski park Goričko je velik 462 km2 in zajema najbolj severovzhodno območje Slovenije med Avstrijo in Madžarsko in se preko meja združuje v trideželni park. Na območju večjem od 1000 km2 vse tri države skupaj varujemo naravo, življenjska okolja in vrste v evropskem omrežju Nature 2000 in kulturno krajino nekoč samooskrbnih kmetij in pomemben ohranjevalec biotske pestrosti. The Nature Park Goričko spreads on an area of 46.200 hectares and is located in the most north-eastern corner of Slovenia and is part of a trilateral park between Slovenia, Austria and Hungary. On a space of more than 1.000 square km the three countries jointly care for the conservation of nature, habitats and species and cooperate within the European network Nature 2000. In a joint effort the cultural landscape of once self-sufficient farms and the biodiversity of the region is being preserved. 230


kRAJINSkI PARk kOLPA Adlešiči 16, 8341 Adlešiči Tel.: 07/356 5240, Fax: 07/356 5241, GSM: 041/366 501 info@kp-kolpa.si www.kp-kolpa.si

Krajinski park Kolpa je velik 4300 ha in zajema območje ob mejni reki Kolpi v občini Črnomelj od Prelesja vse do Dragoš. Njegova osrednja točka je mejna reka Kolpa, ki teče po južnem robu Bele krajine. Voda v njej je čista in bogata z vodnimi živalmi, njena struga je naravna in polna brzic, prodišč in okljukov. Ob njej je kulturna krajina steljnikov in skrbno obdelanih vrtač in njiv v terasah, ki napovedujejo kraški svet. The Kolpa Nature Park is located on the river Kolpa in the municipality of Črnomelj and reaches from Prelesje to the village of Dragoši, thus including an area of 4300 hectares. Its centre part is the river Kolpa that marks the border to Croatia in the south Slovenian region of Bela krajina. The water of the river is clean and rich with a whole diversity of aquatic species. Its riverbed is still natural and the river itself is famous for its rapids, gravel pits and bends. The river Kolpa flows through a cultural landscape of ferns and carefully tended terraced fields and karstic sinkholes.

kOZJANSkI REGIJSkI PARk Javni zavod Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda Tel.: 03/800 7100, Fax: 03/800 7108 kozjanski-park@kp.gov.si www.kozjanski-park.si

Kozjanski park na stiku alp s panonsko ravnico Kozjanski park, pokrajina med Savinjo, Sotlo in Savo, na stiku alpskega in panonskega sveta, je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji. Zavarovano območje s statusom regijskega parka, veliko 206 km2, je mozaik predalpskega hribovja, vinogradniškega gričevja, obsoteljskih ravnic, ohranjene narave in bogate kulturne dediščine, ki nudi veliko možnosti za raziskovanje, uživanje in sprostitev. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Kozjanski park -where the alps meet the pannonian plain The Kozjanski Park is an area in the east of Slovenia where the Alpine and Pannonian worlds meet and it is one of the oldest and largest protected regions in Slovenia. The protected area with the status of Regional Park covers a surface of 206 km2. Its landscape is a mosaic consisting of sub-alpine hills, rolling vineyards, the flatlands along the river Sotla. Its well-conserved nature and rich cultural heritage offer great opportunities for exploration, enjoyment and relaxation. The high level of biotic diversity ranks Kozjanski Park among the most important nature conservation areas in both Slovenia and Europe, since a major portion of the park is part of the network of protected areas of European importance NATURA 2000.

231


PARk ŠkOCJANSkE JAME, SLOVENIJA Škocjan 2, 6215 Divača Tel.: 05/708 2104, Fax: 05/708 2105 psj.info@psj.gov.si www.park-skocjanske-jame.si

Park Škocjanske jame se nahaja v JZ delu Slovenije, na matičnem krasu. Škocjanske jame so zaradi edinstvene naravne in kulturne dediščine že od leta 1986 vpisane v Seznam svetovne dediščine pri UNESCO, park je od leta 2004 vključen tudi v UNESCO-v medvladni raziskovalni program Človek in biosfera (MAB), ki združuje biosferna območja po vsem svetu, v katerih je poudarek na ohranjanju biotske raznovrstnosti in spodbujanju trajnostnega razvoja. Pomen jam se odraža tudi z vpisom na seznam Ramsarske konvencije maja 1999, ki je s tem opredelila podzemne hidrološke sisteme kot sestavne dele mokrišč. Škocjanske jame so tako postale prvo podzemno mokrišče v Evropi. Vabimo vas na: ogled znamenitih Škocjanskih jam, Mahorčičeve in Mariničeve jame ter Male doline, obnovljenega kulturnega spomenika Promocijsko - kongresnega centra Pr Nanetovh. Lahko si ogledate etnološko zbirko v J'kopinovem skednju, krasoslovno zbirko v Jurjevem skednju ter biološko, geološko in arheološko zbirko v naravoslovno-učnem centru - Delezova domačija. Lahko pa se sprehodite po označeni učni poti. The Škocjan Caves Park is situated in the classical Karst landscape in the SW of Slovenia. The Caves with their vast halls and its underground canyon hold a special place in Slovenia. Due to their exceptional natural and cultural heritage, the Škocjan Caves have been on UNESCO's list of world heritage sites since 1986. The course of the Reka River in the Škocjan Caves gives a truly special character to the entire network of caves. The Škocjan caves were entered on the Ramsar List of Wetlands of International Importance in 1999 and are since 2004 included as the Karst Biosphere Region under the MAB Programme. Besides the cave system you can also visit the renovated Promotion and Congress Centre, the education trail Škocjan and the ethnological exhibition, the karstological exhibition as well as the biological, geological and archaeological exhibitions.

GOSTUJOČI PARkI IZ AVSTRIJE / GUEST PARkS FROM AUSTRIA

NARODNI PARk NOCkBERGE Reichenau 117, 9565 Ebene, Avstrija Tel.: +43 4275 665, Fax: +43 4275 7089 nockberge@ktn.gv.at, www.nationalparknockberge.at Planine Nockberge so glavni del Gurktaler Alp in ležijo med Liesertalom in vrhom Turrach na avstrijskem Koroškem. Edinstveno višavje z zaobljenimi vrhovi imenujejo kar “zeleni otoki v kamnitem morju”. Narodni park je bil ustanovljen leta 1987. Gorske pašnike so stoletja obdelovali, kar je pomembno oblikovalo pokrajino, ki jo vidimo danes. Park je dostopen preko ceste Nockalm in nudi veliko sprehajalnih poti, ki vodijo skozi očarljivo pokrajino. Informacijske postaje in muzeji vam bodo predstavili življenje in zgodovino narodnega parka. The mountains Nockberge form the essential part of the Gurktaler Alpen, and are situated between Liesertal and Turracher Höhe in Carinthia. The unique uplands with the smooth hilltops are called “Green islands in the stony sea”. The National Park was established in 1987. The alpine pastures were farmed for hundreds of years and this has significantly shaped the landscape we see today. You can access the park by the Nockalm road and there are many walking tours leading through the enchanting landscape. Information stations and museums will introduce you to the life and history of the National Park. 232


9 Strokovne razstave Specialised Exhibitions Razstava govedi Cattle Exhibitions • Razstava konj Horse Show • Razstava prašičev Pig Show • Razstava drobnice Small Cattle Exhibition • Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

233


Razstava govedi Cattle Exhibitions

235


POkROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju govedoreje

236


RAZSTAVE GOVEDI SkOZI ČAS

Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni je osrednji dogodek, ki predstavlja pregled kmetijstva in živilsko predelovalne industrije. V sestavi tega sejma so vsako leto nepogrešljive razstave govedi, ki prikazujejo napredek te najpomembnejše panoge v kmetijstvu. Vsaka razstava goveda pomeni velik dogodek in odlično možnost za promocijo. Osnovni namen je bil prikaz brejih plemenskih telic in plemenjakov, ki pomenijo največje bogastvo vsakega rejca oziroma pasme. Davnega leta 1976 so razstavo pripravili takratni TOZD - i, KIK Pomurka z kolekcijo bikovskih mater in plemenskimi biki KIM in HELZI. Do leta 1980 je prevladovala razstava lisaste pasme z elitnim bikom KAZIMIRJEM in njihovimi potomci. Zvrstile os se razstave vseh pasem vključno z mesnim programom. Leta 1983 je bila prva mednarodna razstava govedi treh dežel (AT, H, YU). Glavna posebnost vsakoletne razstave so bili elitni plemenjaki vseh pasem, ki so vsako leto pritegnili pozornost največjega števila obiskovalcev domačega in svetovnega formata. Ob njih so se zvrstili predsedniki držav, veleposlaniki, kralji različne delegacije, ki so izrazile številna priznanja in čestitke za uspešno delo. Vse to je dokaz, da je delo v Sloveniji strokovno in da z dobrim sodelovanjem lahko dosežemo še več. Vse to pa lahko prikažejo rejci le na razstavah kot se odvijajo v Gornji Radgoni.

Razstava govedi AGRA 2011 Na razstavi je bilo predstavljeno 47 živali Prireja mesa: Plemenski biki osemenjevalnih centrov Slovenije: Plemenski bik pasme limuzin EZOP Plemenski bik lisaste pasme EROS Plemenski bik pasme šarole JASON Plemenski bik rjave pasme GUSTI Kolekcija pitancev limuzin pasme Kolekcija pitancev šarole pasme vzrejni tip Kolekcija pitancev šarole pasme zgodaj omišičeni Kolekcije pitancev lisaste pasme Kolekcija pitancev črno bela x limuzin Kolekcija pitanci rjava x belgijsko - belo plavo govedo Kolekcija pitancev rjava x limuzin Kolekcija pitancev rjave pasme Krava dojilja šarole pasme s teletom Krava dojilja limuzin pasme s teletom Krava dojilja lisaste pasme s teletom Pohorje beef Krava dojilja lisaste pasme s teletom Krava dojilja rjave pasme s teletom Voli rjave pasme Krava dojilja s teletom rdeči angus Kolekcija plemenske telice rjave pasme

237


RAZSTAVA GOVEDI NA kMETIJSkO-ŽIVILSkEM SEJMU V GORNJI RADGONI SkOZI ČAS

Razstava govedi - Gornja Radgona 1976 (lisasta pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 25 živali različnih kolekcij: • Kolekcija krav - bikovskih mater lisaste pasme KIK Pomurka, KK Radgona, Slovin - TOZD Ljutomerčan • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme za prodajo • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje iz lastne vzreje, bik KIM potomec bika Kazimirja in mladi bik HELZI

Razstava govedi - Gornja Radgona 1977 (lisasta pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 109 živali različnih kolekcij: • Bik KAZIMIR R 1126 s svojimi sinovi - KALAJ, KAPOR, KURIR, KADET in KALIN • Plemenske telice po biku KAZIMIR-ju • Bikovske matere po biku KAZIMIR-JU • Prvesnice iz načrtne osemenitve po biku NOBEL 720215 • Plemenske telice iz načrtnega križanja LS x RH pasme • Breje plemenske telice za prodajo po bikih: MAT, MIŠEL, MILORD, HUGO, HITI, COL, KAZIMIR, KIM, ROMI in ostali biki.

Razstava govedi - Gornja Radgona 1978 (lisasta pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 86 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje iz lastne vzreje - testirani KIM potomec bika Kazimirja, mladi bik ROSL • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ za Pomurje, prodane za UPI Sarajevo OOUR Gračanka

Razstava govedi - Gornja Radgona 1979 (lisasta pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 97 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov z a osemenjevanje iz lastne vzreje- REKSI, SORIR, RUNO in FAKIN • Kolekcija krav z življenjsko proizvodnjo • Kolekcija krav - bikovskih mater • Kolekcija krav po biku KAZIMIR-ju • Kolekcija mlajših krav • Kolekcija prvesnic • Kolekcija krav križank LS x RH pasme • Kolekcija brejih plemenskih telic za prodajo

Razstava govedi - Gornja Radgona 1980 (lisasta, rjava in črno-bela pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 86 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenija: - HOMER - LS pasma - BRUC - RJ pasma - DIMO - ČB pasma - 3319 - CHA pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme • Kolekcija pitane živine skupine 4 kom (MPG, pitano govedo in klavne prvesnice lisaste pasme) • Kolekcija plemenske telice rjave pasme • Kolekcija pitane živine po skupine 4 kom (pitanci rjave pasme, križanci RJ x CHA - KK Vipava, križanci RJ x CHA - KZ Litija) • Kolekcija plemenske telice črno-bele pasme 238


Razstava govedi - Gornja Radgona 1981 (kombiniranih pasem lisasta in rjava) Na razstavi je bilo predstavljenih 85 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - NIKI - LS pasma - MURN - RJ pasma • Kolekcija mlade krave lisaste pasme z območja ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenske telice lisaste pasme z območja ŽVZ M. Sobota • Kolekcija mlade krave lisaste pasme z območja OZVŽ Ptuj • Kolekcija plemenske telice lisaste pasme z območja OZVŽ Ptuj • Kolekcija mlade krave lisaste pasme z območja ŽVZ Celje • Kolekcija plemenske telice lisaste pasme z območja ŽVZ Celje • Kolekcija plemenske telice rjave pasme z območja ŽVZ Celje • Kolekcija plemenske telice rjave pasme z območja KZ Ljubljana

Razstava govedi - Gornja Radgona 1982 ( prireja govejega mesa v Sloveniji) Na razstavi je bilo predstavljenih 74 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združenja osemenjevalni centri Slovenije: - KALAJ - LS pasma - SILOS - RJ pasma Lisasta pama: • Kolekcija testiranih bikov iz TPMS (Hektor 729, Haris 733, Zeno 739, Zaki 740) • Kolekcija bikcev za nadaljnjo rejo TZO Cankova - pitališče Fikšinci • Kolekcija bikcev za dopitanje TZO Cankova - pitališče Fikšinci • Kolekcija bikov za izvoz • Kolekcija plemenskih telic za proizvodnjo klavnih prvesnic • Kolekcija pitanih telic za izvoz • Kolekcija pitanih bikov za izvoz Beltinci • Kolekcija pitanih bikov na višjo težo Beltinci Rjava pasma: • Kolekcija pitancev - KK VIPAVA • Kolekcija pitancev križancev RJ x LIM - ERA Velenje • Kolekcija pitancev križancev RJ x LIM - TZO Trate / Prevalje Črno-bela pasma • Kolekcija bikov črno-bele pasme - Agroemona Domžale • Kolekcija pitane govedi črno-bela x CHA - Hmezad Žalec • Kolekcija krav dojilje s teleti BF - zootehnika Domžale Pasma Krave 1. Krave šarole 2. Krava lisasta 3. Krava lisasta 4. Krava rjava 5. Krava RJ x CHA

Pasma telete CHA Križanec LS x CHA Križanec LS x AA Križanec RJ x CHA Križanec ( RJ x CHA ) x CHA

Razstava govedi - Gornja Radgona 1983 (lisasto govedo treh dežel - mednarodna razstava) Na razstavi je bilo predstavljenih 66 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - HUSGEN - LS pasma • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme iz TPMS namenjenih za potrebe osemenjevalnih centrov ČSSR (828, 836, 840) • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Jugoslavija - Slovenija • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Avstrija - Štajerska • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Madžarska - Železna županija • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme križanih s pasmo RH • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme namenjenih za izvoz v Italijo • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme namenjenih za izvoz v ČSSR 239


Razstava govedi - Gornja Radgona 1984 (lisasta, rjava in črno bela pasma) Na razstavi je bilo predstavljenih 84 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - ESKIM - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ M. Sobota ( I, II, III, IV, V kolekcija) • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme za izvoz v Italijo ( I, II kolekcija) • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme PCHA stočarstvo selekcijski centar Zagreb (I, II kolekcija) • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje (I, II kolekcija) • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme ŽVZ Gorenjske • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KZ Ljubljana - Agroemona

Razstava govedi - Gornja Radgona 1985 (Mednarodna razstava lisaste pasme Jugoslavija - Avstrija - Italija - Francija) Na razstavi je bilo predstavljenih 72 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - SEP - LS pasma - HAMER - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic Jugoslavije - ABC Pomurka • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme PCHA stočarstvo selekcijski centar Hrvatske • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Avstrija - Štajerska • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Italije • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme Italije (HANS, ROMAN, RONNI) • Kolekcija plemenskih telic Montbeliarde pasme iz Francije

Razstava govedi - Gornja Radgona 1986 (telice lisaste in rjave pasme Slovenije in Hrvaške, prvesnice pasme Montbeliarde) Na razstavi je bilo predstavljenih 76 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - PARADIS - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Slovenije - ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme iz Hrvaške • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija krav prvesnic pasme Montbeliarde na paši

Razstava govedi - Gornja Radgona 1987 (telice lisaste in rjave pasme Slovenije) Na razstavi je bilo predstavljenih 90 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - LOK - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - ABC Pomurka ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - ABC Pomurka ŽVZ M. Sobota za izvoz v Italijo • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - OZVŽ PTUJ • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - Mercator KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - ŽVZ Gorenjske Kranj • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcij plemenskih telic rjave pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme - Mercator KZ Ljubljana

240


Razstava govedi - Gornja Radgona 1988 (telice lisaste, rjave in črno belo pasme Slovenije, pitanci, križanci) Na razstavi je bilo predstavljenih 78 živali različnih kolekcij: • Kolekcij plemenskih telic lisaste pasme - ABC Pomurska ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - OZVŽ PTUJ • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme - Mercator KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno bele-pasme - ŽVZ Gorenjske Kranj • Kolekcija plemenskih telic črno bele-pasne - Mercator KZ Ljubljana • Kolekcija bikov pitanih na višjo težo - lisasta pasma • Kolekcija bikov pitanih za izvoz • Kolekcija bikov pitanih za izvoz (tehnološki poizkus) • Kolekcija križancev iz sistema reje krav dojilj, biki Mercator - KG Kočevje (RJ x CHA x LS x ČB x) • Kolekcij bikov BF - VTOZD na Živinorejo, obrat Logatec (CHA, LS x CHA, LS x CHA x CHA, RJ x LS x CHA, LS x CHA x AA)

Razstava govedi - Gornja Radgona 1989 (telice lisaste in rjave pasme Slovenije in križanci iz sistema krav dojilj) Na razstavi je bilo predstavljenih 77 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - PIKI - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - ABC Pomurka ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - OZVŽ PTUJ • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme - ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme - Mercator KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme - KVZ Nova Gorica • Kolekcija križancev iz sistem reje krav dojilj (križanci ČB x CHA x LS) • Kolekcija brejih plemenskih telic rjave pasme ob 40-letnici KZ Gornja Radgona

Razstava govedi - Gornja Radgona 1990 (telice lisaste in rjave pasme Slovenije in križanci iz sistema krav dojilj) Na razstavi je bilo predstavljenih 93 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, las združeni osemenjevalni centri Slovenije: - POLDI - LS pasma RAZSTAVA BIKOVSKIH MATER • Kolekcija krav lisaste pasme z življenjsko proizvodnjo stare deset let in več • Kolekcija krav lisaste pasme po prvi laktaciji • Kolekcija krav lisaste pasme s prvo laktacijo • Kolekcija krav prvesnic lisaste pasme RAZSTAVA PLEMENSKIH TELIC ZA PRODAJO IN BIKOV IZ PROGENEGA TESTA • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme po različnih bikih • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme iz načrtne osemenitve (Horror, Sattler, Holb) • Kolekcija plemenskih telic - križanke s pasmo Montbeliarde (50%) • Kolekcija bikov iz progenega testa 17 kom • Kolekcija pitancev iz sistema reje krav dojil BF, VTOZD za živinorejo Rodica obrat Logatec

241


Razstava govedi - Gornja Radgona 1991 (rjave pasma Slovenije in pitanci iz progenega testa) Na razstavi je bilo predstavljenih 82 živali različnih kolekciij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - PERI - RJ pasma • Kolekcija krav bikovskih mater rjave pasme • Kolekcija krav rjave pasme v I. laktaciji • Kolekcija krav rjave pasme v II. laktaciji • Kolekcija starejših krav rjave pasme • Kolekcija krav rjave pasme z življenjsko proizvodnjo • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme za prodajo in biki iz pitališč • Kolekcija križancev RJ x CHA • Telice križanke RJ x CHA • Kolekcij bikov iz progenega testa 12 kom po bikih Jupiter in Merit

Razstava govedi - Gornja Radgona 1992 (lisaste, rjave in črno-bele pasme Slovenije in pitanci iz progenega testa) Na razstavi je bilo predstavljenih 84 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - ZETOR - LS pasma - DIKO - LS pasma - -STRIK - RJ pasma LISASTA PASMA • Kolekcija starejših krav lisaste pasme • Kolekcija bikovskih mater lisaste pasme • Kolekcija mlajših krav lisaste pasme s prvo laktacijo • Kolekcija krav prvesnic lisaste pasme • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme iz vzreje postaje (Menih, Mostar, Belko, Pelc) RJAVA PASMA • Kolekcija bikovskih mater • Kolekcija krav II. do VI. laktacije • Kolekcija krav prvesnic • Kolekcija plemenskih telic ČRNO-BELA PASMA • Kolekcija starejših krav • Kolekcija mlajših krav • Kolekcija prvesnic • Kolekcija potomk bika Vanguarda ET

Republiška razstava govedi - Gornja Radgona 1993 (lisaste, rjave pasme) Prireja govejega mesa • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - SEKTOR - LS pasma - GALIS - RJ pasma Na razstavi je bilo predstavljenih 86 živali različnih kolekcij: LISASTA PASMA • Kolekcija bikov lisaste pasme iz PGT Rogoza • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme KG Rakičan • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme KK Ptuj • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme KZ Šentjur

242


RJAVA PASMA • Kolekcij bikov pitancev rjave pasme BF obrat Logatec • Kolekcija bikov pitancev rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija bikov pitancev rjave pasme KZ Novo Mesto • Kolekcija bikov pitancev rjave pasme KVZ Nova Gorica KRIŽANCI • Kolekcija bikov križancev LS x CHA - BF obrat Logatec • Kolekcija bikov križancev RJ x CHA - KVZ Nova Gorica • Kolekcija bikov križancev RJ x LIM - KZ Ljubljana • Kolekcija bikov križancev ČB x Hereford - KZ Ljubljana • Kolekcija krav dojilj KZ Ljubljana, - Mercator Kočevje

Mednarodna razstava govedi - Gornja Radgona 1994 (lisaste pasme) Slovenija, Avstrija, Italija in Nemčija Na razstavi je bilo predstavljenih 56 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - LIBERAL - LS pasma - Reaktor - LS pasma • Kolekcija plemenskih telic iz SLOVENIJE Pomurska rejska zveza Zveza rejcev lisaste pasme podružnica Šentjur • Kolekcija pitanih bikov TPMS • Kolekcija plemenskih telic iz Avstrije • Kolekcija plemenskih telic iz Nemčije • Kolekcija plemenskih telic iz Italije

Razstava govedi - Gornja Radgona 1995 (prireja govejega mesa) Na razstavi je bilo predstavljenih 56 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - SADIST - LS pasma - PROTON - LS pasma - IRAK - RJ pasma - FOTER - ČB pasma LISASTA PASMA • Kolekcij bikov lisaste pasme iz ŽVZ M. Sobota • Kolekcij bikov pitancev lisaste pasme 13 M Venda • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme TPMS • Kolekcij pitanih telic lisaste pasme 13 M Venda • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme KZ Ptuj RJAVA PASMA • Kolekcija bikov pitancev rjave pasme KZ Trebnje • Kolekcija bikov pitancev rjave pasme KZ Škocjan • Kolekcija bikov križancev RJ x CHA • Kolekcij bikov iz vzrejališča KVZ Nova Gorica Skupina pitancev vzrejenih na pasi s kravami dojiljami Skupina večpasemskih križancev KG Kočevje Skupina bikov črno-bele pasme

Razstava govedi - Gornja Radgona 1996 (prireja govejega mesa) Na razstavi je bilo predstavljenih 56 živali različnih kolekcij: Biki iz združenih osemenjevalnih centrov Slovenije: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - TALIS - LS pasma - HEK - LS pasma 243


Razstava govedi - Gornja Radgona 1997 (prireja govejega mesa) Na razstavi je bilo predstavljenih 72 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - PROFIL -LS pasma - ISLAY - CHA pasma - SUKI - RJ pasma - OKSI - ČB pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija pitancev lisaste pasme iz PGT Rogoza • Kolekcija plemenskih telic limosin pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme ŽVZ Gorenjske Kranj • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija plemenskih telic CHAarolais pasme last PRC Logatec • Kolekcija pitancev CHAarolais pasme last PRC Logatec • Kolekcija mladega pitanega goveda križanci RJ x LIM - KZ Krka, Novo Mesto

Razstava govedi - Gornja Radgona 1998 (prireja govejega mesa) Na razstavi je bilo predstavljenih 78 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - BRUFEN - LS pasma - ZVONKO - LS pasma - ISLAY - CHA pasma - SUPER - RJ pasma - KAN - ČB pasma - MORIN - LIM pasma - EPI - pitani vol • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme zrejenih na pašnikih KVZ Nova Gorica • Kolekcija plemenskih telic črno bele pasme - KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic CHA pasme - PRC Logatec • Kolekcija goveda v programu Pohorje BEEF - OZVŽ Ptuj • Biki pitanci CHA pasme - PRC Logatec • Kolekcija telički lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija telički lisaste pasme ŽVZ Celje • Kolekcija telički rjave pasme KZ Ljubljana

Razstava govedi - Gornja Radgona 1999 (lisasta, rjava, črno-bela pasma, dojilje) Na razstavi je bilo predstavljenih 100 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - MIRKUS - LS pasma - BOS - LS pasma - SUBI - RJ pasma - HUNDI - ČB pasma • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ Gorenjske Kranj • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KVZ Nova Gorica 244


• Kolekcija plemenskih telic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme ŽVZ Gorenjske Kranj • Krava cika • Kolekcija plemenskih telic CHA pasme PRC Logatec • Kolekcija plemenskih telic LIM pasme PRC Logatec • Kolekcija pitancev lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcija pitancev rjave pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija krav dojilj LIM pasme s teleti • Kolekcija krav dojilj CHA pasme

Razstava govedi - Gornja Radgona 2000 (lisasta, rjava, črno bela pasma, dojilje, avtohtone pasme) Na razstavi je bilo predstavljenih 87 živali različnih kolekcij: • Kolekcija plemenskih bikov za osemenjevanje, last združeni osemenjevalni centri Slovenije: - ATILA - LS pasma - MIKS - LS pasma - LED - ČB pasma - PRESKO - RJ pasma - IVO - CHA pasma • Kolekcij bikovskih mater lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcija bikovskih mater lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija bikovskih mater rjave pasme KVZ Nova Gorica • Kolekcija bikovskih mater črno-bele pasme KZ Ljubljana • Kolekcija prvesnic lisaste pasme OZVŽ Ptuj • Kolekcija prvesnic rjave pasme ŽVZ Celje • Kolekcij prvesnic črno bele-pasme ŽVZ Gorenjske Kranj • Kolekcija prvesnic rdeča cika KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ M. Sobota • Kolekcije plemenskih telic lisaste pasme ŽVZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme ŽVZ Gorenjske Kranj • Predstavnica avtohtone tolminske cike • Predstavnica čiste evropske rjave pasme • Krave s teleti iz reje Pohorje BEEF - OZVŽ Ptuj • Krave dojilje CHA pasme ŽVZ Celje • Krave dojilje LIM pasme KZ Ljubljana • Teleta križanci z mesnimi pasmami

Razstava govedi Gornja Radgona 2001 Na razstavi je bilo predstavljenih 49 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih, last združenih osemenjevalni centri Slovenije - REŠ - RETAŠ - HORMON - VRISK - LUDGER - IVO • Kolekcija bikov KGZ Murska Sobota • Kolekcija mladega pitanega goveda KGZ Ptuj • Kolekcija telet iz rej Pohorje BEEF • Kolekcija pitancev charolais KGZ Novo mesto • Kolekcija pitancev križancev • Kolekcija bikov iz pašne reje na ljubljanske barju • Kolekcija dojilj s teleti

245


Razstava govedi Gornja Radgona 2002 Na razstavi je bilo predstavljenih 36 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalni centri Slovenije - STEKLO - SOMER - PIGMENT - SLOKAR - BAGER • Kolekcija črno-belih krav KGZ Kranj • Kolekcija rjavih krav KGZ Ljubljana • Kolekcija rjavih krav KGZ Novo mesto • Krava cikaste pasme KGZ Nova Gorica • Kraška sivka KGZ Nova Gorica • Kolekcija krav lisaste pasme KGZ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme po uvoženih bikih KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasem po biku Brin R 197 KGZ M. Sobota • Kolekcija bikov pitance lisaste pasme po biku Pifiju 100147 KGZ M. Sobota • Kolekcija bikov pitancev lisaste pasme po bikih mlajše generacije KGZ M. Sobota • Kolekcija pitancev rjave pasme KGZ Ljubljana

Razstava govedi Gornja Radgona 2003 Na razstavi je bilo predstavljenih 56 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov, last združenih osemenjevalni centri Slovenije - BATE - MORIN - BAHI • Kolekcija krav dojilj s teleti pasme charolais • Kolekcija krav dojilj s teleti pasme limousin • Kolekcija krav dojilj s teleti lisaste pasme • Kolekcija krav dojilj s teleti pasme rdeči angus • Višavsko škotsko govedo • Kolekcija pitance lisaste pasem • Kolekcija pitancev rjave pasme • Kolekcija pitancev šarole pasme • Kolekcija pitancev, križancev lisaste z limuzin pasmo • Kolekcija pitancev, križancev rjave z limuzin pasmo • Kolekcija pitancev, križance rjave s šarole pasmo • Kolekcija pitancev križancev • Kolekcija pitancev rdeči angus • Kolekcija telet lisaste pasme • Kolekcija krav dojilj s teleti iz reje Pohorje BEEF • Kolekcija volov

Razstava govedi Gornja Radgona 2004 Na razstavi je bilo predstavljenih 72 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme KGZ Ptuj - FADIN - BASKO - TRAS • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme Rinderzucht SteiermarkRinderbesamung Gleisdorf - DADI • Kolekcija prvesnic lisaste pasme Rinderzucht Steiermark • Kolekcija krav molznic lisaste pasme mlečni tip • Kolekcija krav molznic lisaste pasme kombiniran tip • Kolekcija prvesnic lisaste pasme mlečni tip • Kolekcija prvesnic lisaste pasme kombiniran tip • Kolekcija telic lisaste pasme mlečni tip • Kolekcija telic lisaste pasme kombiniran tip 246


• Kolekcija pitancev lisaste pasme KGZ M. Sobota • Kolekcija krav dojilj lisaste pasme s teleti KGZ Ptuj • Kolekcija krav dojilj lisaste pasme - ekološka reja KGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Kranj • Kolekcija volov KGZ Celje

Razstava govedi Gornja Radgona 2005 Na razstavi je bilo predstavljenih 41 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združeni osemenjevalni centri Slovenije - LOPES - USAR • Plemenski biki rjave pasme, last združeni osemenjevalni centri Slovenije - OSMY • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic -A- populacija KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic KGZ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Ljubljana • Kolekcija krav dojilj s teleti pasme charole in limozin kmetija Rajhenav

Razstava govedi Gornja Radgona 2006 Na razstavi je bilo predstavljenih 52 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - LOKER - MANGART • Kolekcija plemenskih bikov rjave pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - AVI • Kolekcija plemenskih bikov črno-bele pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - PRŠO • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Celje • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Kranj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme iz Avstrijske-Štajerske Rinderzuht Steiermark • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Novo mesto • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Kranj • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Ljubljana • Kraška sivka KGZ Nova Gorica • Krave dojilje s teleti pasme šarole KGZ Nova Gorica • Krave dojilje s teleti - Pohorje beff KGZ Ptuj

Razstava govedi Gornja Radgona 2007 Na razstavi je bilo predstavljenih 60 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - HVAL - ZAMORKO • Kolekcija plemenskih bikov rjave pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije • VERIS • Kolekcija plemenskih bikov pasme šarole • JELAS • Kolekcija pitancev rjave pasme • Kolekcija pitancev križancev rjava x limuzin pasma 247


• Kolekcija pitancev križancev rjave x belo-plava pasma • Kolekcija pitance pasme limuzin • Kolekcija pitance pasle šarole • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme • Kolekcija plemenskih telic pasme limuzin • Kolekcija plemenskih telic pasme šarole • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme iz Avstrijske Štajerske

Razstava govedi Gornja Radgona 2008 Na razstavi je bilo predstavljenih 49 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - ESAR - RUMEN • Kolekcija plemenskih bikov rjave pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - ORION • Kolekcija plemenskih bikov črno-bele pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - FIK • Kolekcija krav prvesnic lisaste pasme • Kolekcija krav prvesnic rjave pasme • Kolekcija krav prvesnic črno-bele pasme • Kolekcija krav prvesnic lisaste pasme Rinderzuht Steiermark

Razstava govedi Gornja Radgona 2009 Na razstavi je bilo predstavljenih 56 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - PAMUK - LIST • Kolekcija plemenskih bikov rjave pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - HUBAT • Kolekcija plemenskih bikov črno-bele pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - VEB • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ M. Sobota • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Celje • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Kranj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme KGZ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme Rinderzuht Steiermark • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Novo mesto • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Celje • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme KGZ Nova Gorica • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Kranj • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Ptuj • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme KGZ Novo mesto • Kolekcija plemenskih telic cikaste pasme KKGZ Ljubljana • Kolekcija plemenskih telic pasme limuzin KGZ Ljubljana

248


Razstava govedi Gornja Radgona 2010 Na razstavi je bilo predstavljenih 58 živali različnih kolekcij. • Kolekcija plemenskih bikov lisaste pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - ZVEN - DIRKO • Kolekcija plemenskih bikov rjave pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - MODIAN • Kolekcija plemenskih bikov črno-bele pasme, last združenih osemenjevalnih centrov Slovenije - MARCI • Kolekcija plemenskih telic lisaste pasme • Kolekcija plemenskih telice lisaste pasme Rinderzuht Steiermark • Kolekcija plemenskih telic rjave pasme • Kolekcija plemenskih telic črno-bele pasme • Kolekcija plemenskih telic cikaste pasme • Kolekcija plemenskih telic rdeči angus

Razstava govedi Gornja Radgona 2011 - Prireja mesa Na razstavi je bilo predstavljenih 47 živali različnih kolekcij. Združeni osemenjevalni centri Slovenije Plemenski bik pasme limuzin EZOP Plemenski bik lisaste pasme EROS Plemenski bik pasme šarole JASON Plemenski bik rjave pasme GUSTI Kolekcija pitanci pasme limuzin Kolekcija pitanci pasma šarole Kolekcija pitanci lisasta pasma Kolekcija pitanci križanci lisasta x montbeliarde pasma Kolekcija pitanci križanci lisasta x rdeči holstein pasma Kolekcija pitanci križanci črno bela x limuzin pasma Kolekcija pitanci križanci rjava x belgijsko belo plava pasma Kolekcija pitanci križanci rjava x limuzin Kolekcija pitanci rjave pasme Krava dojilja šarole pasme s teletom Krava dojilja limuzin pasme s teletom Krava lisaste pasme s teletom Pohorje Beef Krava lisaste pasme s teletom Krava rjave pasme s teletom Voli rjave pasme Krava s teletom rdeči angus Kolekcija telic rjave pasme

Pripravil: Marjan Špur, strokovni tajnik za lisasto pasmo Slovenije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

249


PLEMENSkI BIkI LISASTE PASME 1. Ime RŠ ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Število osemenitev Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

HORNIST 121236 92331800 07.08.2001 LS DE 0919350741 HORWART 1496882 SINA 156 cm 1196 kg 20698 6/6/6/ 7098/ 294/ 4,14/ 267/ 3,76 5/ 9032/ 374/ 4,14/ 360/ 3,98

Lastnik: kGZS - kGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

2. Ime RŠ ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Število osemenitev Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

HOMER 121546 23329476 15.08.2007 LS 1692653 HOLKO 02176930 ŠUNKA 157 cm 1152 kg 654 7/7/7/ 7489/ 290/ 3,87/ 236/ 3,15 5/5/5/ 7978/ 255/ 3,19/ 250/ 3,13

Lastnik: kGZS - kGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

3. Ime RŠ ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Število osemenitev Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

VALI 121518 13273912 17.02.2007 LS DE 0932739095 WATERBERG 82388391 BERTA 157 cm 1106 kg 1262 6/6/6/ 5822/ 249/ 4,27/ 205/ 3,51 3/ 7625/ 325/ 4,27/ 257/ 3,37

Lastnik: kGZS - kGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

250


4. Ime RŠ ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Število prvih osemenitev Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

VOZEL 121517 93264459 21.01.2007 LS DE 0392739095 WATERBERG 1609518 ŠARGA 154 cm 1174 kg 1231 9/9/9/ 6997/ 382/ 5,46/ 240/ 3,43 8/ 8233/ 377/ 4,58/ 270/ 3,28

Lastnik: kGZS - kGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

PLEMENSkE TELICE LISASTE PASME IZ OBMOČNIH ZAVODOV 5. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LARISA 93841430 26.03.2010 LS 72474712 HORUK 121276 12988510 LARA 142 cm 3/3/3/7190/302/4,20/249/3,47 2/ 9374/ 381/ 4,07/ 323/ 3,44

Lastnik: Murko Marjan, Sela 10, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

6. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LOLITA 53841430 05.04.2010 LS 52421091 MANGART 121288 42945264 LATIFA 140 cm 4/4/4/ 8527/ 311/ 3,64/ 282/ 3,31 3/ 9665/ 335/ 3,47/ 321/ 3,32

Lastnik: Murko Marjan, Sela 10, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

251


7. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Mlečnost matere:

LUNA 43869781 10.10.2010 KR 23143113 VALUK 121533 73658856 LINA 142 cm 1. K 22,0 - 3,75 - 3,10 2. K 22,0 - 4,22 - 3,13 3. K 17,9 - 3,74 - 3,20

Lastnik: Belec Roman, koračice 25, 2258 Sveti Tomaž

8. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BRINA 13869784 23.11.2010 LS DE 0934586859 VANSTEIN 720651 82877846 BREZA 140 cm 4/4/4/ 8702/ 325/ 3,74/ 298/ 3,42 3/ 10027/ 378/ 377/ 324/ 3,23

Lastnik: Belec Roman, koračice 25, 2258 Sveti Tomaž

9. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

VELGA 13887388 15.08.2010 LS 02455640 HORLAK 121269 63304950 VILA 140 cm 3/3/3/ 7016/ 292/ 4,16/ 263/ 3,74 3/ 7082/ 304/ 4,29/ 273/ 3,85

Lastnik: kaiser Franc, Šentovec 6, 2310 Slovenska Bistrica

10. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

POLKA 23838857 03.03.2010 LS 72315334 EIGER 121241 03357909 PIKA 142 cm 1/1/1/ 5822/ 184/ 3,15/ 193/ 3,32 1/ 5822/ 184/ 3,15/ 193/ 3,32

Lastnik: kolarič Frančišek, Rošpoh-del 190, 2351 kamnica

252


11. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SVILA 33887070 10.08.2010 LS 52421091 MANGART 121288 93313618 SMEŠKA 142 cm 2/2/2/ 8845/ 365/ 4,12/ 341/ 3,86 2/ 9241/ 370/ 4,01/ 367/ 3,98

Lastnik: kozar Simon, Bohova 34, 2311 Hoče

12. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

LEJKA 63847583 04.07.2010 LS 02527044 FIGO 121279 72948697 LILI 143 cm 5/5/5/ 7820/ 317/ 4,02/ 257/ 3,29 5/ 8362/ 347/ 4,15/ 279/ 3,34

Lastnik: Mesarič Anton, Pretrež 28, 2318 Laporje

13. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

JERA 93840404 27.03.2010 LS 02527044 FIGO 121279 93357773 UJASNA 140 cm 2/2/2/ 6344/ 239/ 3,78/ 207/ 3,26 1/ 6478/ 246/ 3,80/ 214/ 3,30

Lastnik: kocbek Alberto, Zgornja Voličina 28, 2232 Voličina

14. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BISERKA 03840403 19.03.2010 LS 03119578 LEGO 121504 83360958 BARKA 145 cm 2/2/2/8481/332/3,91/294/3,47 2/ 9459/364/3,84/321/3,38

Lastnik: kocbek Alberto, Zgornja Voličina 28, 2232 Voličina

253


15. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

ŠPELA 13849700 11.06.2010 KR 63335075 VAFEL 121544 12827484 ŠARGA 143 cm 5/5/5/ 6755/ 244/ 3,61/ 230/ 3,41 3/ 7649/ 287/ 3,75/ 267/ 3,49

Lastnik: Flisar Štefan, Šalamenci 5, 9201 Puconci

16. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

NAFTA 53851525 16.06.2010 LS 13273912 VALI 121518 63264469 NAVFTOLINA 144 cm 3/3/3/ 6526/ 253/ 3,87/ 217/ 3,32 3/ 7381/ 307/ 4,16/ 247/ 3,35

Lastnik: Rantaša Marinka, Bolehnečici 10, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

17. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

JANA 63913259 17.09.2010 LS 92331800 HORNIST 121236 73215110 JUHA 143 cm 3/3/3/ 6650/ 297/ 4,46/ 235/ 3,53 2/ 7405/ 300/ 4,05/ 258/ 3,49

Lastnik: kovač Jože, kukeč 25, 9206 križevci v Prekmurju

18. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

13904885 14.01.2011 LS 12169043 HUMOR 121235 22361323 ZORA 23 142 cm 5/5/5/ 9687/ 409/ 4,22/ 305/ 3,15 6/ 11049/ 490/ 4,44/ 355/ 3,21

Lastnik: Hribar Franc, Reber pri Škofljici 2, 1291 Škofljica

254


19. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

53783895 03.02.2010 KR 73351195 BORDO 121531 12885606 47 143 cm 2/2/2/ 7898/ 338/ 4,27/ 281/ 3,55 2/ 8574/ 3507 4,08/ 304/ 3,55

Lastnik: Pirnat Janez, Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče

20. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

93875932 25.10.2010 LS 12169043 HUMOR 121235 03339776 JASNA 140 cm 2/2/2/ 7613/ 260/ 3,42/ 262/ 3,45 2/ 7684/ 264/ 3,43/ 270/ 3,51

Lastnik: Gorinšek Franc, Dobrnež 9, 3210 Slovenske konjice

21. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

83816466 02.10.2010 KR 02527044 FIGO 121279 1854319 LEVINSKA 22 141 cm 8/8/8/ 7317/ 286/ 3,91/ 244/ 3,33 4/ 8585/ 331/ 3,86/ 286/ 3,33

Lastnik: Žnidar Janez, Dolga gora 21, 3232 Ponikva

22. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

33507929 25.07.2010 LS 1848651 RAGEL 121134 53159445 RIKA 144 cm 1/1/1/ 5361/ 180/ 3,35/ 174/ 3,24 1/ 5361/ 180/ 3,35/ 174/ 3,24

Lastnik: križnar Janez, Škofjeloška cesta 33, 4000 kranj

255


23. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

JAKNA 73866572 08.05.2010 LS 03119578 LEGO 121504 02919605 JOKA 142 cm 3/3/3/ 6303/ 260/ 4,13/ 215/ 3,41 3/ 7434/ 289/ 3,89/ 254/ 3,41

Lastnik: kastelic Marjan, Prebačevo 53, 4000 kranj

24. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BELANA 13866585 02.10.2010 KR 52421091 MANGART 121288 83070523 BRINA 140 cm 3/3/3/ 5621/ 244/ 4,34/ 205/ 3,65 3/ 7547/ 345/ 4,57/ 275/ 3,64

Lastnik: kastelic Marjan, Prebačevo 53, 4000 kranj

25. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Višina križa Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

63925281 07.11.2010 LS 13357379 RAMIZ 121532 83024618 LIZA 140 cm 3/3/3/ 5181/ 190/ 3,67/ 162/ 3,13 3/ 6022/ 210/ 3,49/ 181/ 3,00

Lastnik: Potočnik Marko, Bukovnica 24, 4227 Selca

BIkI PITANCI LISASTE PASME kMETIJA kUZMA 26. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

93913964 03.11.2010 LS 32492767 RUGEL 121306 43365036 VALENCIA 38

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

256


27. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

33915704 16.12.2010 LS 02527044 FIGO 121279 43673728 ORA 10

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

28. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

33851792 15.09.2010 KR 92331800 HORNIST 121236 23215067 ZALA 20

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

BIkI PITANCI LISASTE PASME kMETIJA kOLER 28. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

83912799 28.10.2010 LS 13357379 RAMIZ 121532 12553606 ALVIRA

Lastnik: koler Franc, Spodnja Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

29. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

13912734 08.09.2010 LS 52169056 RABIN 121249 63558733 ULCA

Lastnik: koler Franc, Spodnja Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

30. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

53912716 29.09.2010 LS DE 0935684041 MANDELA 720751 23251540 UFKA

Lastnik: koler Franc, Spodnja Ščavnica 4, 9250 Gornja Radgona

257


PLEMENSkE TELIČkE LISASTE PASME kMETIJA kUZMA 31. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Mlečnost matere:

AORA 44123927 17.02.2012 KR 22539500 GENOM 121302 03760411 ROBIDA 20 1. K 36,5 - 6,53 - 2,83 2. K 41,1 - 4,73 - 3,04 3. K 29,8 - 4,13 - 3,27

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

32. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

BORA 34123928 18.02.2012 LS 03677836 HISKO 121603 63365034 RUSTIKA 39 2/2/2/ 7656/ 310/ 4,05/ 279/ 3,65 2/ 7754/ 311/ 4,01/ 288/ 3,72

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

33. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

CORA 64123956 03.04.2012 LS 33667470 RAZOL 121597 43365036 VALENCIA 38 2/2/2/ 6457/ 257/ 3,98/ 236/ 3,65 2/ 6943/ 276/ 3,98/ 260/ 3,74

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

34. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

DORA 44123972 12.04.2012 LS AT 022808207 DIADORA 720862 AT 593038107 RAGNA 2 4/4/4/ 8957/ 339/ 3,79/ 283/ 3,16 3/ 9961/ 422/ 4,24/ 306/ 3,07

Lastnik: kuzma Damjan, Skakovci 36, 9261 Cankova

258


kRAVA DOJILJA LISASTE PASME S TELETOM 35. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

JITA 53677604 07.02.2009 KR 53103516 EMUR 121467 92623914 JULIJA

Lastnik: Gomboc Anica, Gerlinci 27

36. ID živali Rojen Pasma ID očeta Ime očeta RŠ očeta ID matere Ime matere

64123963 05.04.2012 LS 92492792 HRAMUS 121338 53677604 JITA

Lastnik: Gomboc Anica, Gerlinci 27

MLADA PLEMENSkA BIkA LISASTE PASME 37. Ime ID živali Rojen Pasma Performance test: ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SENIK 23968954 09.06.2011 LS 1392 g / dan DE 0812920425 SAWART 52830774 TIBERA 132 cm 577 kg 4/4/4/ 7430/264/3,55/257/3,46 5/ 7966/ 345/ 4,32/ 269/ 3,38

Lastnik: Vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme Slovenije kGZ - Zavod Murska Sobota

38. Ime ID živali Rojen Pasma Performance test: ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Višina križa Teža Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

FLINT 43957134 12.06.2011 LS 1641 g / dan SI 22554864 FRIK 42424040 CIKLAMA 137 cm 601 kg 6/6/6/ 6350/282/4,44/207/3,26 4/ 6831/ 338/ 4,94/ 233/ 3,41

Lastnik: Vzrejališče plemenskih bikov lisaste pasme Slovenije kGZ - Zavod Murska Sobota

259


PLEMENSkE TELICE LISASTE PASME IZ AVSTRIJE RINDERZUCHT STEIERMARk 26. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Pripust Bik Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

ASSI AT 487.377.118 23.07.2010 LS / 25 % RH AT 845.921.672 GS RAWALF AT 288.162.414 ANNA 09.03.2012 AT 671.979.817 IVAN 4/4/ 9241/ 371 / 4,02/ 344,7 / 3,73 4/ 10568/ 429/ 4,06/ 317,04 / 3,00

Lastnik: Anna Frank, Puchegg 19, 8250 Vorau

27. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Pripust Bik Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

SENTA AT 879.052.918 29.10.2010 LS AT 526.779.647 RÖEMER AT 717.825.109 SIMI 26.02.2012 AT 212.479.617 GS RAICHLE 4/3/ 7426/ 321 / 4,33/ / 3,73 3/ 8987/ 403/ 4,48/ / 3,48

Lastnik: Franz Hauswirtshofer, Sommersgut 46, 8254 Wenigzell

28. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Pripust Bik Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

GLORI AT 995.625.717 08.08.2010 LS AT 155.016.616 GS RUBENZORI AT 985.339.445 GABRINA 26.02.2012 AT 990.791.345 GS MARKO 3/2/ 8612/ 316 / 3,67/ 277,0 / 3,38 2/ 9334/ 363/ 3,89/ 321,08 / 3,44

Lastnik: Gruber Monika und Alois, Oberneuberg 52, 8225 Pöllauberg

29. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Pripust Bik Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

ISA AT 847.355.717 24.03.2010 LS AT 680.792.814 VAN HELSING AT 292.664.914 IDA 04.02.2012 DE 09 43227914 IKEBANA 4/3/ 7154/ 323 / 4,51/ 266,12 / 3,72 3/ 7945/ 360/ 4,53/ 295,5 / 3,72

Lastnik: Franz kienreich, Stein 52, 8282 Stein

260


30. Ime ID živali Rojena Pasma ID očeta Ime očeta ID matere Ime matere Pripust Bik Povprečna mlečnost matere Najvišja mlečnost matere

VERONA AT 487.294.118 02.07.2010 LS / 14 % RH AT 845.921.672 GS RAWALF AT 809.100.809 VRONI 29.12.2011 DE 09 44001466 HUMPERT 4/4/ 8902/ 342 / 3,84/ 314,24 / 3,53 4/ 9728/ 389/ 4,00/ 332,69 / 3,42

Lastnik: Brandtner Sandra und Markus, Unteraichen 4, 8160 krottendorf

261


262


Razstava konj Horse Show

263


POkROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Kobilarna Lipica • Kasaška zveza Slovenije

264


LIPICANEC

Kobilarna Lipica kot ena najstarejših kobilarn v Evropi ohranja tradicijo konjereje in konjeniško kulturo, ki sta vtkani v temelje naše civilizacije. Zato jo upravičeno uvrščamo v najpomembnejšo kulturnozgodovinsko dediščino. Ne le slovensko, temveč svetovno. Značilno lipiško kulturno krajino in stavbno dediščino so dosedanji upravitelji in rodovi Lipancev ustvarjali skozi stoletja. Izoblikovali so ju skladno s potrebami lipicancev, ki so jim tako predano služili. Svoje je dodala še značilna kraška klima, ki je ob skrbni in strokovni reji izklesala lipicanca v malodane mitično podobo ene najstarejših kulturnih pasem konj v Evropi in na svetu. Slovenci ga štejemo za svojo avtohtono pasmo. Konjereja na Slovenskem ima dolgo in bogato tradicijo. Že v antičnih časih so sloveli kraški in noriški konji, o konjih, ki so jih redili naši predniki, so poročali zgodovinarji od Pavla Diakona do Janeza Vajkarda Valvasorja. Valvasor poroča o imenitnih kraških konjih, pa tudi številnih kobilarnah po Kranjskem, med katerimi je bila že tedaj znamenita cesarsko-kraljeva kobilarna v Lipici, ki danes sodi med naše najpomembnejše kulturne spomenike. Kobilarno Lipica je leta 1580 ustanovil habsburški nadvojvoda Karel II, regent Štajerske, Koroške, Kranjske, Istre in Trsta, ki je vas Lipico s posestvom odkupil od tržaškega škofa Coreta. Za oplemenjevanje kraških konj, ki so že v antiki in srednjem veku sloveli po svoji lepoti, vzdržljivosti in čvrsti konstituciji, so bili že v prvem letu v Španiji kupljeni trije plemenski žrebci, v naslednjem letu pa šest žrebcev in 24 kobil. Tudi kasneje so rejo »kraških konj", kot so imenovali konje, zrejene v Lipici, dopolnjevali z nakupi plemenskih živali, predvsem žrebcev španske, neapolitanske, danske in kladrubške reje, od prve polovice 19. stoletja dalje pa tudi z nakupi arabskih konj. Kobilarna Lipica je po letu 1947 obnovila rejo in z ustanovitvijo šole klasičnega dresurnega jahanja ter načrtno rabo v vpregah zagotovila preizkušanje delovnih sposobnosti konj v tradicionalni, dotlej uveljavljeni obliki. Rejski cilj je skladen, eleganten in plemenit konj srednjega okvira, v klasičnem tipu, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za izvajanje klasičnih dresurnih elementov in vse oblike konjeniškega udejstvovanja pod sedlom in v vpregi. Za pasmo je značilna dobra plodnost, pozna zrelost, čvrsta konstitucija, dolgoživost in dobro izkoriščanje krme. Lipicanec se je v stoletjih rejsko izoblikoval v Kobilarni Lipica, na temeljih vsestranskega preizkušanja v Španski dvorni jahalni šoli na Dunaju, v zadnjem stoletju pa tudi v državnih kobilarnah tradicionalnih rejskih dežel - Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije in Slovaške. Šest klasičnih linij žrebcev in osemnajst klasičnih rodov kobil se je oblikovalo v Lipici konec 18. in v začetku 19. stoletja. Konec 19. in v začetku 20. stoletja sta se na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji izoblikovali dve novi žrebčevski liniji - Tulipan in Incitato - ter številni novi rodovi kobil. Po letu 1947 se je v Lipici izoblikoval novi rod Rebecca/Thais. Zaradi svoje maloštevilnosti in razpršenosti populacije velja lipicanska pasma za izjemno ogroženo, ne le v smislu ohranjanja zadovoljivega števila živali za zagotavljanje potrebne genetske raznovrstnosti, temveč predvsem v smislu ohranjanja pasemskih značilnosti. Prav zato Kobilarna Lipica tesno sodeluje z Združenjem rejcev lipicanca Slovenije, pa tudi z državnimi kobilarnami v tradicionalnih rejskih deželah in vsemi ostalimi rejskimi organizacijami pri oblikovanju in izvajanju temeljnega rejskega programa.

mag. Janez Rus, dr.vet.med. 265


RAZSTAVA TRADICIONALNE PASME kONJ LJUTOMERSkI kASAČ

KASAŠKI KLUB LJUTOMER Cesta I. Slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Cesta I. Slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer

ZAČETKI REJE KASAŠKIH KONJ V PRLEKIJI Vzreja konj ljutomerskega kasača se je pričela pred stopetdesetimi leti. Prlekija - Ljutomer s svojo okolico je bil eden pomembnih rejskih območij reje konj na Štajerskem v Avstro-Ogrski. Konji so v takratnih časih bili namenjeni predvsem kmetovanju, prevozništvu in vojski. Rejci v Prlekiji so imeli cilj vzrediti hitrega in vzdržljivega konja, ki bo hiter pri prevozu blaga in vzdržljiv na dolgih relacijah. Da bi to dokazali, so se pomerili v tekmovanju - dirkah. Tekmovanja s konji so bila pogosta, a prvi pisni viri govore, da so bile prve konjske dirke na Slovenskem 12. septembra 1874, na progi dolgi 2.000 sežnjev (3796 m) med Križevci in Ljutomerom. Prirejene konjske dirke so dale rejcem nov zagon. Naslednje leto 26. maja 1875 je bilo v Gradcu registrirano Društvo za dirkanje s kobilami v kasu v Ljutomeru. S ustanovitvijo dirkalnega društva se je začela načrtna vzreja ljutomerskega kasača. Do leta 1882 so v Ljutomeru plemenili žrebci čistopasemski potomci angleške polnokrvne pasme, orientalski plemenski žrebci in žrebci pasme gidran. Prvi kasaški žrebec, ki je plemenil na ljutomerskem rejskem območju od leta 1882, je bil ruski orlovski kasač Krolik. V ljutomerskem rejskem območju je bilo v letu 1882 registriranih 917 plemenskih kobil. Od leta 1883 je v Ljutomeru plemenil norfolški kasač Radauz, ki je v 14. letih oplodil več kot 900 kobil. V prvi Rodovniški knjigi Avstro - Ogrske Monarhije (Traber-Zucht Buch) za kasaške konje iz leta 1897 je v register vpisanih s področja današnje Slovenije 90 žrebet, rojenih v letih 1892-1897, 64 rejcev Ljutomerskega rejskega območja, s 80 žrebeti in en rejec grof Rudolf Lippitt, lastnik Kobilarne Turnišče pri Ptuju s 10 žrebeti. S parjenjem toplokrvnih kobil ljutomerskega rejskega območja s kasaškimi žrebci se je vzredil ljutomerski kasač, katerih potomci so se dokazovali na kasaških dirkah. Tako so nastale maternalne izvorne linije, katerih je bilo 29 v letu 1962, kot je ugotovil dr. Jurkovič v doktorski disertaciji Ljutomerski kasač. Ljutomerski kasač ni razširjen samo v Prlekiji. Dobri rezultati ljutomerskega kasača so spodbudili rejce v drugih predelih ozemlja Republike Slovenije in pozneje Jugoslavije, da so kupovali potomce najboljših maternalnih linij ljutomerskega kasača. Tako je danes ljutomerski kasač razširjen zlasti na Dolenjskem rejskem območju - v okolici Šentjerneja in v drugih rejskih območjih Slovenije.

266


Pasma konj ljutomerski kasač je s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Uradni list št.77/2004 z dne 16.07.2004, določena kot tradicionalna pasma konj. Kasaška zveza Slovenije je z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije št. 321-06-311/2004-26 z dne 6.9.2006 in 33205-132/2011/5 z dne 27.12.2011 priznana rejska organizacija za vodenje rodovniških knjig za pasmo konj ljutomerski kasač za celotno Slovenijo. V rejski program ljutomerskega kasača je vključenih 141 rejcev iz celotne Slovenije, ki redijo 893 plemenskih živali. Ljutomerski kasač se je vzrejal v drugih pogojih reje kot kasači v drugih deželah in ima tako lastnosti, ki prispevajo k njegovi biotski raznovrstnosti. Z izvedbo rejskega programa ljutomerskega kasača želimo ohraniti in razvijati: • maternalne izvorne linije, ki so dale že do danes odlične kasaške konje, dosegajo dobre rezultate na kasaških dirkah in prispevajo k biotski raznovrstnosti.

mag. Janez Slavič, univ. dipl. ing. agr. Predsednik KZS

267


PLEMENSkA ŽREBCA 1. IME

209 NEAPOLITANO MONTEAURA XIX

Ž. ŠT. ROJEN O M MO

705 002 971000209 25.01.1997 973 NEAPOLITANO CAPRIOLA XIV, L 1988 945 MONTEAURA XIX, L 1987 321 F. DUBOVINA IV, P 1964

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

2. IME

388 CONVERSANO ALLEGRA XLVI

Ž. ŠT ROJEN O M MO

705 002 031000338 14.04.2003 204 CONVERSANO VI GAETANA, T 1982 082 ALLEGRA XLVI, L 1992 733 MAESTOSO WERA IV, L 1979

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

PLEMENSkE kOBILE 3. IME

129 BONADEA XXVI

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

PRESCIANA 705 002 941000129 11.03.1994 596 MAESTOSO ALLEGRA XXII, L 1973 931 BONADEA XVII, L 1986 321 F. DUBOVINA IV, P 1964

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

4. IME

231 CANISSA XXVI

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

DEFLORATA 705 002 981000231 05.01.1998 847 FAVORY CAPRIOLA XIV, L 1983 904 CANISSA, L 1985 90 PLUTO NAVARRA 90, P 1972

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

5. IME

238 STEAkA XXV

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

STORNELLA 705 002 981000238 20.01.1998 843 PLUTO GAETANA XV, L 1983 979 STEAKA XX, L 1988 321 F. DUBOVINA IV, P 1964

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

268


6. IME

313 THAIS XLIX

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

REBECCA 705 002 011000313 09.03.2001 898 PLUTO STEAKA XVI, L 1985 881 THAIS XXXII, L 1976 662 CONVERSANO WERA III, L 1976

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

7. IME

345 DUBOVINA XXX

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

DJEBRIN 705 002 021000345 02.03.2002 919 SIGLAVY ALLEGRA XXVI, L 1986 6 DUBOVINA, ZRLS 1991 706 PLUTO WERA IV, L 1978

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

8. IME

437 MONTEAURA XXXII

ROD Ž. ŠT ROJEN O M MO

SPADIGLIA 705 002 041000437 15.05.2004 213 FAVORY TROMPETA XXXV, L 1997 985 MONTEAURA XX, L 1988 706 PLUTO WERA IV, L 1978

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

VPREŽNI kONJI 9. IME

330 FAVORY SLAVINA XIX

Ž. ŠT ROJEN O M MO

705 002 011000424 01.05.2001 746 FAVORY ALLEGRA XXX, L 1980 093 SLAVINA XIX, L 1992 947 FAVORY ALLEGRA XXVI, L 1987

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

10. IME

424 FAVORY SLAVINA XIX

Ž. ŠT ROJEN O M MO

705 002 041000424 22.04.2004 213 FAVORY TROMPETA XXXV, L 1997 093 SLAVINA XIX, L 1992 947 FAVORY ALLEGRA XXVI, L 1987

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

11. IME

429 FAVORY FAMOSA III

Ž. ŠT ROJEN O M MO

705 002 041000429 01.05.2004 213 FAVORY TROMPETA XXXV, L 1997 044 FAMOSA III, L 1990 474 CONVERSANO THAIS IX, L 1966

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

269


12. IME

567 SIGLAVY F.

Ž. ŠT ROJEN O M MO

705 002 071000567 06.05.2007 225 SIGLAVY SLAVINA XVI, L 1998 35 FAVORY XXVII-35, SZ 2002 2697 FAVORY XXVII

Rejec: Lastnik:

kobilarna Lipica kobilarna Lipica

270


Razstava prašičev Pig Show

271


POkROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Priznana rejska organizacija na področju prašičereje

272


RAZSTAVA PRAŠIČEV

Strokovno razstavo prašičev in predavanje na temo Organiziranost prašičerejcev na avstrijskem Koroškem in ureditev hlevov za boljše počutje živali, ki jo bo predstavil Štefan Domej, dipl. inž. iz Pliberka, organizira Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo v prašičereji, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Glavni namen strokovne razstave prašičev je predstavitev strokovnega, selekcijskega in rejskega dela na področju prašičereje. V ta namen je rejska organizacija razstavila visoko kvalitetne plemenske mladice in merjasce pasem in hibridov, ki jih redimo na področju Slovenije in so vključene v rejski program Slo-Hibrid. Na letošnji razstavi pa ne bo prašičev pitancev, ki so končni produkt rejskega programa Slo-Hibrid in so namenjeni tako za prirejo svežega mesa, kakor tudi za predelavo v visoko kvalitetne mesne izdelke. Prostor so odstopili enemu od končnih produktov reje prašičev - izdelku. Predstavile se bodo kmetije, ki imajo registrirano predelavo na domu in tržijo izdelke, ki so narejeni iz »slovenskih« prašičev. Na razstavi pa lahko obiskovalci vidijo tudi kolekcijo prašičev edine avtohtone pasme - Krškopoljski prašič. V sredo, 29. avgusta 2012, bo na sejmu potekal tradicionalni prašičerejski dan, v okviru katerega bo potekala podelitev nagrad najboljšim rejam in predavanje na temo Organiziranost prašičerejcev na avstrijskem Koroškem in ureditev hlevov za boljše počutje živali. Predavanje in podelitev nagrad bosta potekali v dvorani 5 s pričetkom ob 11. uri. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije bosta vsak dan sejma, razen v soboto 25. avgusta in v sredo 29. avgusta, ob 11. uri organizirali strokovno voden ogled razstave prašičev. V nedeljo, 26. avgusta, ob 14. uri za najmlajše pripravljamo delavnico - »Pujski tako in drugače«.

Darja Prevalnik, ZZRP Slovenije Danilo Potokar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

273


PLEMENSkI MERJASCI

Vzrejno središče Janko Horvat, Skakovci 34, 9261 Cankova

Vzrejno središče Alojz Varga, Gradišče 7, 9251 Tišina

274


NEBREJE PLEMENSkE MLADICE

Vzrejno središče Matija Galunder, Ulica Frana kovačiča 5, 9241 Veržej

275


Vzrejno središče Franc Bertalanič, Sodišinci 17, 9251 Tišina

276


Vzrejno središče Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

Vzrejno središče Milena in Andrej Vauhnik, Ješenca 45, 2327 Rače

277


kRŠkOPOLJSkI PRAŠIČ Rejec (pitanci) Andrej kastelic, Žabja vas 9, 8000 Novo mesto

278


Razstava drobnice Small Cattle Exhibition

279


POkROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

280


ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri premagovanju njihovih težav. V zvezo je včlanjenih dvaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do skoraj tristo članov. Zveza je priznana rejska organizacija za drobnico, kar je izpolnitev ene najpomembnejših nalog odkar obstaja. Tako imajo rejci, člani zveze, možnost odločanja o rejskih programih in nadzora nad njihovim izvajanjem. Zveza že vrsto let predstavlja rejo drobnice in njene proizvode na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Na letošnji razstavi bo Zveza društev rejcev drobnice Slovenije predstavila slovenske avtohtone in tradicionalne ter tujerodne pasme drobnice, ki jih redijo naši člani. Poleg živali bomo člani zveze predstavili izdelke, ki jih dobimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, mleko in mlečne izdelke ter mesnine in meso drobnice. Razstavo bomo popestrili s predstavitvijo različnih možnosti uporabe volne z delavnicami polstenja, pletenja in kvačkanja. V poskušnjo in naprodaj bomo ponudili sire in ostale izdelke iz ovčjega in kozjega mleka. Pestro dogajanje bomo pripravili na Dan drobnice, v sredo, 29. avgusta 2012. • ob 11. uri: predavanje: Počasni virusi (lentivirusi) pri malih prežvekovalcih, predavatelj: prof. dr. Jože Grom, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba. • ob 15. uri predstavitev posameznih pasem ovc in koz v maneži s strokovnim komentarjem, prikaz striženja ovac, predstavitev pastirskih psov. • prikaz polstenja, pletenja in kvačkanja.

Boris Grabrijan, predsednik

281


OVCE

BELOkRANJSkA PRAMENkA Rejec: Boris Grabrijan, Velika sela 6, 8341 Adlešiči, 041 366 501

Rodovna št. 55406 55407 390915 11401

Datum rojstva 28. 3. 2003 2. 5. 2003 20. 3. 2007 10. 2. 2004

Spol Ž Ž Ž M

Mati 55257 55253 365637 365637

Oče 10329 10329 11401 10329

JEZERSkO-SOLČAVSkA OVCA Rejec: Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko 14, 4206 Zgornje Jezersko, 041 368 903

Rodovna št. 354911 354754

Datum rojstva 13.12.2007 12.10.2007

Spol Ž Ž

Mati 42856 43498

Oče 324189 324189

OPLEMENJENA BOVŠkA OVCA Rejec: Mihaela Šarkanj, Janžev Vrh 39, 9252 Radenci, 041 698 065

Rodovna št. 491932 491933 491935

Datum rojstva 9. 1. 2012 12. 1. 2012 18. 1. 2012

Spol Ž Ž Ž

Mati 324317 319627 255308

Oče 389067 389067 389067

OPLEMENJENA JEZERSkO-SOLČAVSkA OVCA Rejec: Feliks Lipič, Janžev Vrh 24, 9252 Radenci, 041 772 435

Rodovna št. 374667 342756 99

Datum rojstva 26. 6. 2008 19. 4. 2011 29. 3. 2012

Spol Ž Ž M

Mati 328084 307545 342756

Oče 344224 359221 541617

TEkSEL PASMA Rejec: Suzana Vadnu, Kidričeva 3A, 2000 Maribor, 041 220 159

Rodovna št. 486160 486161 486167 486158

Datum rojstva 7. 6. 2012 7. 6. 2012 16. 5. 2012 1. 6. 2012

Spol Ž Ž Ž M

282

Mati 344188 344175 344181 457380

Oče 541853 541853 541853 541853


kOZE SLOVENSkA SANSkA PASMA Rejec: Anton Šajtegel, Zeče 13a, 3210 Slovenske Konjice, 051 417 544

Rodovna št. 489141 484985

Datum rojstva 20. 3. 2012 18. 3. 2011

Spol Ž Ž

Mati 298304 341204

Oče 402039 191

SLOVENSkA SRNASTA PASMA Rejec: Kmetija mali raj, Dolenci 118, 9204 Šalovci, 041 694 761

Rodovna št. DE 63050 DE 63052 DE 63055 DE 63057

Datum rojstva 1.3.2011 Ž 1.3.2012 Ž 1.3.2012 Ž 1.3.2012 Ž

Spol

Mati

Oče

BURSkA PASMA Rejec: Andrej Dremelj, Javor 25, 1261 Ljubljana–Dobrunje, 041 716 731

Rodovna št. 487240 487241 514672

Datum rojstva 31.1.2012 1.2.2012 21.2.2011

Spol M M M

Mati 386552 412263 386552

Oče AT 249690710 AT 249690710 AT 249690710

Rejec: Irena Zorec, Štuki 18, 2250 Ptuj, 031 844 705

Rodovna št. 486185 486188 486179 486180

Datum rojstva 10.2.2012 17.2.2012 11.2.2011 5.2.2012

Spol Ž Ž Ž Ž

Mati 319596 366546 319592 344159

Oče AT 301856710 AT 301856710 AT 301856710 AT 301856710

Rodovna št. 486125 486126 486127

Datum rojstva 10. 2. 2012 9. 2. 2012 11. 2. 2012

Spol M M M

Mati 319595 244700 412749

Oče AT 301856710 AT 301856710 AT 301856710

283


284


Razstava avtohtonih pasem Exhibition of Autochthonous Breeds

285


POkROVITELJ RAZSTAVE Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

ORGANIZATOR RAZSTAVE Pomurski sejem d.d. • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

286


CIkASTO GOVEDO Ime:

ŠMARNICA (krava)

ID številka: Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

SI 03600221 8.2.08 Ž Ula SI E0378535 Cmok SI 851963

Ime:

Urca (telička) SI 54130252 25.3.12 Ž Urška SI 43192160 Jezerko SI 853042

ID številka: Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče: Rejec:

košir karničar Marijana, Zgornje Jezersko 104, 4206 Zgornje Jezersko

KMG MID: Telefon:

100339584 04 254 11 74

POSAVSkI kONJ Ime:

MAkSIMA MAŠA

ID številka: Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

705 004 808000252 10.4.2008 Ž Edicija Mici 705 001 800100684 Bron Gidran II 705 001 896100451

Ime:

(žrebe)

Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

25.7.2012 M Maksima Maša Cvetko CRO 686

Rejec kobile: Rejec žrebeta:

Rabzelj Janez, Pristava 5, Raka kežman Martin, Loče 48, 8257 Dobova

KMG MID: Telefon:

100335571 031 769 865

SLOVENSkI HLADNOkRVNI kONJ Ime:

ČARA/DARkA

ID številka: Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

705 001 698100054 5.5.98 Ž Lafranka Franz Diamant XIV 1639-5-93

Ime:

(žrebe)

Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

15.4.12 M Čara/Darka Ilijan Nero XLLL 485

Rejec:

Gjerkeš Damjan, Lipa 3, 9231 Beltinci

KMG MID: Telefon:

100366920 040 722 524 287


LIPICANSkI kONJ Ime:

THAIS VII

ID številka: Datum rojstva.: Spol : Mati: Oče:

705 002 041000421 21.4.04 Ž Thais XXXVIII Pluto Gratiosa I

Ime:

THAIS

Datum rojstva.: Mati: Oče:

23.4.12 Thais VII Favory Mirabella 19

Rejec kobile: Rejec žrebeta:

kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale

KMG MID: Telefon:

100300296 041 654 861

JEZERSkO-SOLČAVSkA OVCA Zap št. 1 2 3 5

Rodovniška št. 354751 354916 354915 541641

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

13.11.07 18.5.08 14.5.08 21.7.10

Ž Ž Ž M

43828 42873 293274 43340

324189 324189 354597 359031

Rejec:

Janez Smrtnik, Sp. Jezersko 14 , 4206 Zg. Jezersko

KMG MID: Telefon:

100204667 041 368 903

BELOkRANJSkA PRAMENkA Zap št. 1 2 3 6

Rodovniška št. 500785 391122 343550 541949

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

16.12.10 31.1.08 28.11.06 19.12.10

Ž Ž Ž M

343550 343545 55355 391123

441633 243194 343125 441633

Rejec:

Niko Novak, Mala Sela 2, 8341 Adlešiči

KMG MID:

100188950

288


BOVŠkA OVCA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 458512 222120 458515 453891

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

16.3.11 23.3.04 23.3.11 28.4.10

Ž Ž Ž M

206749 140423 206720 221980

453639 181875 453639 453883

Rejec:

Mitja Mlekuž, Log pod Mangartom 48, 5231 Log pod Mangartom

KMG MID:

100275166

ISTRSkA PRAMENkA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 449856 488762 488769 494961

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

31.1.10 12.2.11 8.3.11 14.2.10

M Ž Ž Ž

182438 360808 389526 357301

388855 428469 362544 362544

Rejec:

Bruno korošec, Socerb 15, 6275 Črni kal

KMG MID: Telefon:

100203418 05 659 21 76

DREŽNIŠkA kOZA Zap št. 1 2 3 4 5

Rodovniška št. 453657 342508 484728 484739 253774-419

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

27.3.09 14.3.09 30.3.11 4.4.11 9.4.12

M Ž Ž Ž M

357778 305915 453663 38983 342508

357774 387847 453671 453671 453657

Rejec:

Janez Arh, Gabrška ul. 15, 4264 Bohinjska Bistrica

KMG MID: Telefon:

100253774 041 413 403

kRŠkOPOLJSkI PRAŠIČ Zap št. 1 2

Rodovniška št. "88 425/13" 9 kom pujski

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

28.7.10 16.7.12

Ž

"88 269/25" "88 425/13"

"88 327/3" "88 630/0"

Rejec:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, PRC Logatec, Rovtarska c. 38, 1370 Logatec (mati svinje izvira s kmetije Ivanšek, Zasap 17, Cerklje ob Krki)

KMG MID:

100300296

289


ŠTAJERSkA kOkOŠ (BELA VARIACIJA) Število živali: Starost živali v času sejma:

4 kokoši + 1 petelin 15 mesecev

Rejec:

Janez in Marina Turinek, Jareninski dol 4A, 2221 Jarenina

KMG-MID:

100330154

PASMA: kRANJSkA ČEBELA ID št. čebelnjaka: SI 201252 Rejec:

Jožef Hauzer, Cogetinci 25, Cerkvenjak

KMG-MID: Telefon:

100483886 031 433 860 ali 041 930 071

290


10 Sejem INPAK INPAK Fair

291


A & D, d.o.o. C3/508 Glavni trg 23, SI-1241 Kamnik Tel.: 01/831 7831, Fax: 01/831 7218 info@aldo.si www.aldo.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Aptar Freyung, Freyung, Nemčija Epoca S.p.a., Bassano del Grappa (Vi, Italija Steklena in plastična embalaža za prehrano (sokovi, med, mlečni izdelki), kozmetiko in čistila. Bio-razgradljiva embalaža za pripravljena živila, ročne in nahrbtne škropilnice za vrtnarstvo in čistila, embalaža iz aluminija. Glass and plastic packaging for food (juices, honey, dairy products), cosmetics and cleaning products. Biodegradable packaging for prepared food, manual and knapsack sprayers for gardening and for detergents, aluminium packaging

ALBATROS.SI, d.o.o. A1/214 Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Tel.: 03/491 1714, Fax: 03/541 9001 info@albatros.si www.albatros.si Večnamenska plastična embalaža, plastični zaboji, plastični zabojniki (big box), plastične palete, plastična tla, plastični zabojčki za vijake (Sistem 9000), plastični vozički, zložljive plastične cisterne za transport tekočin, inka palete Multipurpose plastic packaging, plastic crates, plastic containers (big box), plastic pallets, plastic floors, plastic boxes for screws (system 9000), plastic carriages, foldable plastic tanks for the transport of liquids, Inka pallets

CETIS d.d. C3/504 Čopova 24, SI-3000 Celje Tel.: 03/427 8500, Fax: 03/427 8817 info@cetis.si www.cetis.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor AMBA CO. d.o.o., Ljubljana, Slovenija Skupina Cetis s svojimi izdelki oskrbuje industrijo pijač, prehrambeno, farmacevtsko, kozmetično, petrokemijsko industrijo in logistiko. Izdelki: fleksibilna embalaža, embalaža s folijo, papirna embalaža, ne-samolepilne in samolepilne etikete, papir, samolepilne etikete na foliji, več in enoslojne ovojnine The Cetis group supplies the beverage industry, food industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, petrochemical industry with its products and logistics. These products are: flexible packaging, film packaging, paper packaging, self adhesive and ordinary labels, paper, self-adhesive labels on film, multi-layer and single-layer wrappings 292


CYRCON Ltd 2 Batak Str, BG-8600 Yambol Tel.: 00359 896/667 474, Fax: 00359 46/665 050 cyrcon@gmail.com http://cyrcon.my.contact.bg Polimeri in embalaža za kmetijstvo in industrijo Polymers and packaging for agriculture and industry

EMA d.o.o. Mariborska cesta 1c, SI-3000 Celje Tel.: 03/428 4800, Fax: 03/428 4824 sales@ema.si www.ema.si Celovite rešitve na področju industrijskega označevanja izdelkov in embalaže, zagotavljanja sledljivosti blaga v proizvodnji, logistiki in skladiščenju ter sledenju premičnin. Podjetje predstavlja široko paleto izdelkov in rešitev za omenjena področja, na razstavnem prostoru pa bodo prisotni z: Domino tiskalniki - visoko resolucijski ink jet tiskalniki iz serije G, tiskalniki serije CIJ, ki uporabljajo tehnologijo neprekinjenega curka črnila, tiskalniki V-serije (V120i) ter tiskalniki Mectec za etiketiranje z dotiskom. Poleg tega pa bo podjetje predstavilo tudi rešitve za zaščitno pakiranje podjetja Sealed Air. Ema offers complete solutions for the marking of products and their packaging, the traceability of goods in production, logistics and storage as well as the traceability of movable assets. At the trade fair the company will present the following products: Domino printers – a high-resolution inkjet printer from the G series, printers from the series CIJ, with continuous inkjet technology, printers from the series V (V120i) and Mectec printers for the printing of labels as well as solutions for protective packaging of the company Sealed Air.

GOPACk d.o.o., NOVA GORICA C3/505 Cesta IX. korpusa 96, SI-5250 Solkan Tel.: 05/300 5856, Fax: 05/300 5855 gopack@siol.net www.gopack.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor RIMOLES, proizvodnja lesenih artiklov d.o.o., Radenci, Slovenija Proizvodnja pakirnih strojev in pakirnih linij, oprema izdelana izključno po naročilu, v lastnem konstrukcijskem biroju in z lastnim know-how ter v skladu z najnovejšo mehansko in elektronsko tehnologijo. Proizvodni program obsega: avtomatske pakirne stroje, vakuumske pakirne stroje z zunanjo aspiracijo ali s komoro z možnostjo vakuumiranja v INOX posodah (Gastro program), pakiranja v termoskrčljivo folijo, v plastične posodice... Producer of packaging machines and packaging lines. The machines are custom made to specific customers needs. They are projected and produced with the modern technology, latest breakthroughs in electronic and mechanical engineering, high quality standards and are designed to ensure high production efficiency. The production program consist of: automatic packaging machines, vacuum packaging machines with external aspiration or with chamber, vacuuming in “Gastronorm” containers, packaging in pre-formed containers… 293


MAkOTER d.o.o. C3/511 Cven 99d, SI-9240 Ljutomer Tel.: 02/584 4000, Fax: 02/584 4004 info@makoter.si www.makoter.si Polietilenska folija: folija za industrijsko pakiranje, termoskrčljiva folija, gradbena folija; vrečke: reklamne vrečke, vrečke za industrijsko pakiranje, vrečke z možnostjo zapiranja, vrečke za gospodinjstvo Polyethylene film: industry packaging film, shrink film, construction foil; bags: advertising bags, industry packaging bags, bags with closing mechanism, household bags

PSM d.o.o. C3/506a Runkova 10, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/515 0115, Fax: 01/515 0115 info@psm.si www.psm.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Mecmesin, Velika Britanija Oprema za testiranje embalaže Equipment for the testing of packaging

RIMOLES , PROIZVODNJA LESENIH ARTIkLOV d.o.o. Kidričevo naselje 4, SI-9252 Radenci Tel.: 05/307 1110, Fax: 05/307 1309 Proizvodnja lesenih artiklov za gospodinjstva in živilsko industrijo. Manufacture of wood products for households and the food industry.

SLONJA d.o.o. Velika Dobrava 19, SI-1294 Višnja Gora Tel.: 01/788 4265, Fax: 01/426 8489 slonja@siol.net www.slonja.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Bio-Circle GmbH, Gütersloh, Nemčija HSM Gmbh+Co.KG, Frickingen, Nemčija Ratiotec GmbH & Co.KG, Essen, Nemčija HSM balirka (za odpadni papir, embalažo in folijo, perforator za izdelavo pakirnih blazinic), Ratiotec - števci in preizkuševalci pristnosti denarja, Bio-Circle - čistilna miza (za razmaščevanje delov s pomočjo mikroorganizmov) HSM baler (for waste paper, packaging and film, perforator for the production of packaging pads), Ratiotec – banknote counters and currency detectors, Bio-Circle - wash table (for degreasing industrial parts with the help of micro-organisms) 294


STRAĹ˝APLASTIkA d.d. A/110 Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli Tel.: 03/582 7060, 00385 49/382 333, Fax: 03/582 7229, 00385 49/382 300 prodaja@strazaplastika.hr www.strazaplastika.hr Nosilke za sadja in zelenjavo, meso, pijaÄ?e, mleko, nosilke za perutnino, hranilnice in napajalniki za perutnino, palete in paletni boksi, slamice, tube Crates for fruit and vegetables, meat, beverages, milk, crates for poultry, poultry feeders and waterers, pallets and pallet boxes, straws, tubes

295


296


11 Kazalo Index

297


kAZALO RAZSTAVLJAVCEV LIST OF EXHIBITORS

Razstavljavec Exhibitor

Stran Page

4 A d.o.o., Sveti Tomaž 33, SI-2258 Sveti Tomaž AALT d.o.o., Ferberjeva 14, SI-1000 Ljubljana ABV kovinski izdelki d.o.o., Sela pri Dobu 3, SI-1296 Šentvid pri Stični Active S.r.l., Via Delmoncello 12, I-26037 San Giovanni in C. Adriatica spa, Strada Dogado 300, I-45017 Loreo Ageapol d.o.o., Bukovica 1, SI-5293 Volčja Draga Agrana Bioethanol GmbH, Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf Agricultural Marketing Centre, Arpad ut. 51-53, H-1042 Budapest Agro kmetijska mehanizacija d.o.o., Industrijska cesta 7a, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica Agrocenter, trgovina d.o.o., Spodnja Senica 5, SI-1215 Medvode Agrocvet Drago Zupanič s.p., Gubčeva ulica 7, SI-2250 Ptuj Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3, HR-10000 Zagreb Agromehanika d.d. Kranj, Hrastje 52a, SI-4000 Kranj Agrometal kmetijska mehanizacija d.o.o., Gorjupova 11, SI-1000 Ljubljana Agromilk d.o.o., Markovo 6, SI-1240 Kamnik Agroremont d.o.o., Radgonska cesta 5, SI-2235 Sveta Trojica Agrosaat d.o.o., Devova ulica 5, SI-1000 Ljubljana AGROsolution GmbH & Co. KG, Prinz-Eugen-Strasse 23, A-4020 Linz Agrosoršak d.o.o., Leskovec 90, SI-2331 Pragersko Agroteh Vrbek d.o.o., Rimska cesta 34, SI-3240 Šmarje pri Jelšah AH Furman servis in prodaja Peter Furman s.p., Rogaška cesta 13, SI-2250 Ptuj Alma in drugi d.n.o., Kocljeva ulica 1, SI-9250 Gornja Radgona Alu ograje Elšnik Lilijana s.p., Zlatoličje 127, SI-2205 Starše Domenico Amati, Via G. di Vagno 24, I-70017 Putignano (BA) AMC d.o.o., Šmartinska cesta 102, SI-1000 Ljubljana Aqua tehnika Jakob d.o.o., Jakobski Dol 37c, SI-2222 Jakobski Dol Aquaemundus d.o.o., Vošnjakova 25, SI-2000 Maribor Arcont IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, SI-9250 Gornja Radgona Arcus PRO d.o.o., Levstikova 1/b, SI-3000 Celje Arko d.o.o., Prešernova 25, SI-9240 Ljutomer Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, SI-1295 Ivančna Gorica AS-MB d.o.o., Casino igralni salon AS, Radenci, Slovenska ulica 2, SI-2000 Maribor Atom d.o.o., Partizanska cesta 16, SI-9250 Gornja Radgona Avto Rajh d.o.o., Jeruzalemska cesta 1, SI-9240 Ljutomer Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska 29a, SI-9000 Murska Sobota Avto-mat & Co. d.o.o., Ložnica pri Žalcu 14/a, SI-3310 Žalec Avtohiša Kolmanič & Dokl d.o.o, Industrijska ulica 1, SI-9000 Murska Sobota Avtomaterial d.o.o., Ante Trstenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Bals Andrej Sedej s.p., Iljaševci 20, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Banka Koper d.d., Pristaniška 14, SI-6502 Koper Bayer d.o.o. Bayer CropScience, Bravničarjeva 13, SI-1000 Ljubljana Benedict d.o.o., Mestni trg 11, SI-1000 Ljubljana Bernardis Paolo, Corso Italija 79, I-34070 5 Sovodnje ob Soči Bider kmetijski stroji, Bojan Bider s.p., Dol-Suha 3a, SI-3332 Rečica ob Savinji Bijol d.o.o., Livarska cesta 17, SI-2367 Vuzenica Bio Ernte Steiermark "Biowein Steiermark", Krottendorferstraße 81, A-8052 Graz Biomasa d.o.o., Krnica 52, SI-3334 Luče Biomasa Jakoša, Mitja Jakoša s.p., Dolina 16, SI-9201 Puconci Biroplast d.o.o., Študljanska 85b, SI-1230 Domžale Bohinjska sirarna d.o.o., Srednja vas v Bohinju 114, SI-4267 Srednja Vas v Bohinju Bonn Fashion Exports, S-J4, Greater Kallash Part-One, IN-110048 New Delhi Bonum d.o.o., Prelesje 33, SI-8232 Šentrupert Bralko d.o.o., Šmartno ob Paki 134, SI-3327 Šmartno ob Paki Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, SI-1351 Brezovica pri Ljubljani

298

94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 107


Burnik Franc s.p., Grintovška 45, SI-4000 Kranj Calze d.o.o., Breg 36b, SI-3313 Polzela Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2/b, SI-9000 Murska Sobota Cerjak d.o.o., Žadovinek 38, SI-8273 Leskovec CGM Cvetko Gruden s.p., Starovaška cesta 13, SI-4226 Žiri Chamber of Commerce and Industry of the Republika Srbska, ure Daničića 1/2, BA-78000 Banja Luka Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, SI-3000 Celje Claas Global Sales GmbH, Industriestraße 18, A-2104 Spillern Cesar Cotacachi, Mesarska cesta 28, SI-1000 Ljubljana Creaton AG, Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen Creina d.d. Kranj, Mirka Vadnova 8, SI-4000 Kranj Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, SI-1225 Lukovica Čeplak vulkanizerstvo d.o.o., Partizanska cesta 55, SI-9250 Gornja Radgona Černak Peter s.p. -HTH, Oblakova ulica 36, SI-3000 Celje Čevljarstvo BROdi - Marko Brodi s.p., Trg svobode 24, SI-4290 Tržič ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, SI-1000 Ljubljana DLG Service GmbH, Eschborner Landstrasse 122, D-60489 Frankfurt Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, Bakovci, Vrtna ulica 15, SI-9000 Murska Sobota Domačija Meznarič, Meznarič Jožef, Stojnci 86, SI-2281 Markovci pri Ptuju Dovžan d.o.o., Podljubelj 272, SI-4290 Tržič Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, SI-1210 Ljubljana Šentvid Društvo Arnika, Podlešje 12, SI-3233 Kalobje Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota, Markišavci 25, SI-9000 Murska Sobota Društvo oljkarjev Slovenske Istre, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Društvo proizvajalcev kraškega brinjevca in brkinskega slivovca, Sejmiška 1a, SI-6210 Sežana Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij, Glavni trg 13, SI-9240 Ljutomer Društvo za razvoj podeželja "Las Ovtar Slovenskih Goric", Trg osvoboditve 9, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, SI-2231 Pernica Mag. Andreas Ebner, Schörgelgasse 5, A-8010 Graz Edward EU, s.r.o., L. Okanika 2, SK-94901 Nitra Ekod d.o.o., Vrenska gorca 16, SI-3255 Buče Elpro Lepenik & Co d.n.o., Ob gozdu 7c, Rogoza, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Embassy of the Federative Republic of Brazil, Kongresni trg 2, SI-1000 Ljubljana Eme T&T d.o.o., Ribniška ulica 12, SI-2000 Maribor Emili - Emilija Pavlič s.p., Pot v Gaj 7, SI-6000 Koper Energy s.r.l., Via del Progresso 35, I-36054 Montebello Vicentino Esal d.o.o., Anhovo 9, SI-5210 Deskle Esch-Technik Maschinenhandel GmbH, Klagenfurter Str. 129, A-9300 St.Veit/Glan Euronatura di Cotič Bruno, Str. della Mainizza 409, I-34170 11 Gorizia Eurotunnel S.r.l., Via Eligio Porcu 7, I-31040 2 Giavera del Montello ( Euro globtrade, d.o.o., Voklo 49, SI-4208 Šenčur Evropska komisija - Predstavništvo v Sloveniji, Breg 14, SI-1000 Ljubljana Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji, Breg 14, SI-1000 Ljubljana Experta d.o.o., Ravbarkomanda 1, SI-6230 Postojna Expo biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče Expoforum Adam Pawlowski, Skladowa 10, PL-15-399 Bialystok Fabijan d.o.o., Vosek 6e, SI-2231 Pernica Famteh d.o.o., Gačnikova pot 2, SI-2390 Ravne na Koroškem Farmtech d.o.o., Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer Fego energija, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ptujska cesta 22, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Feniks, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Francetova ulica 6, SI-2380 Slovenj Gradec

299

107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119


Fitocenter d.o.o., Ravenska cesta 72, SI-9231 Beltinci Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, SI-9261 Cankova Fritz Jeitler Futtermittel d.o.o., Lutverci 20, SI-9253 Apače Fura d.o.o., Dobrovnik 297, SI-9223 Dobrovnik - Dobronak Fužinar d.o.o. Ajdovščina, Batuje 83, SI-5262 Črniče G.T.S. Utensili snc, Cucuruzzolo Z.I, I-70017 Putignano (BA) Gady Franz GmbH, Leibnitzer Strasse 76, A-8403 Lebring Gajšek Franc s.p. Ključavničarstvo, Visole 173, SI-2310 Slovenska Bistrica Genuss Region Österreich, Mooslackengasse 17, A-1190 Wien Geodrill d.o.o., Obrežna ulica 1, SI-2000 Maribor Glasbeni center Goter, Robert Goter s.p., Šaleška 16, SI-3320 Velenje GM Mustang, Marijan Fujan s.p., Hraše 5, SI-1216 Smlednik GOimpex s.r.l., Corso Verdi 93, I-34170 Gorizia Goldoni S.p.a., Via Canale 3, I-41012 Migliarina di Carpi (M Gomark d.o.o., Prekopa 10/b, SI-3305 Vransko Gorenc-Igor Stare s.p., Spodnji Brnik 81, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje GPZ z.o.o., Slamnikarska 1a, SI-1230 Domžale Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor Gros d.o.o. Kranj, Ljubljanska cesta 4, SI-4000 Kranj GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana Haas dom, Bohova 78, SI-2311 Hoče Hartinger e. U., St. Nikolai I S. 2, A-8505 St. Nikolai im Sausal Hermar, Solarni in ogrevalni sistemi Herman Markoč s.p., Dolič 42a, SI-9263 Kuzma Hermes and Andreja Gačnik s.p., Kidričeva cesta 26, Dobrovce, SI-2204 Miklavž na Drav. polju Hidria inženiring d.o.o., Godovič 150, SI-5275 Godovič Hidro d.o.o., Zavrh pri Galiciji 17/d, SI-3310 Žalec Hlevska oprema Štefan Kobal d.o.o., Tacenska 90, SI-1210 Ljubljana Šentvid Hmezad Jeklo d.o.o., Pogačnikova 11, SI-2342 Ruše Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, SI-3310 Žalec Hödl Landtechnik GmbH, Ratschendorf 143, A-8483 Deutsch Goritz Horizont Clair d.o.o., Zbilje 4h, SI-1215 Medvode Hornig kaffe Zupančič Andrej s.p., Jesenkova 5, SI-2000 Maribor Hosekra d.o.o., Kolodvorska ulica 37e, SI-2310 Slovenska Bistrica Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, A-4010 Linz I & J Trta d.o.o., Logi 12a, Zrkovci, SI-2000 Maribor Ika, Žiri, d.o.o., Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, SI-2311 Hoče Indihar Co. d.o.o., Cvetkova ulica 31, SI-1000 Ljubljana INO Industrijska oprema Brežice, d.o.o., Krška vas 34/b, SI-8262 Krška vas Inoks investicije d.o.o., Gorička ulica 150, Černelavci, SI-9000 Murska Sobota Inštitut Kon-cert Maribor, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o., Potok pri Komendi 12, SI-1218 Komenda IPUS- Mineral- & Umwelttechnologie GmbH, Werksgasse 281, A-8786 Rottenmann Irtex d.o.o., Cesta na Roglo 31, SI-3214 Zreče Italy Bitree S.r.l., Via C. Battisti, 244, I-37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) Itro d.o.o. PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 Trzin Itro d.o.o. Štore, Železarska cesta 3, SI-3220 Štore Janez d.o.o. Gradišče pri Vipavi, Gradišče pri Vipavi 27, SI-5271 Vipava Janežič Stanko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Pece 11, SI-1290 Grosuplje Jata Emona d.o.o. Ljubljana, Agrokombinatska 84, SI-1000 Ljubljana JJ Trnovec d.o.o., Lesno Brdo 20a, SI-1360 Vrhnika Jomapeks d.o.o. Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 34/2, RS-21000 Novi Sad Jorstik d.o.o., Boreci 15, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Josef Steiner d.o.o., Industrijska ulica 14, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kancler sistem d.o.o., Spodnja Gorica 56b, SI-2327 Rače Karba mge, d.o.o. Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 21, SI-9240 Ljutomer Kimi d.o.o., Planjava 1, SI-1236 Trzin Klodič Mirjana, Družinska kmetija Olea, Piranska 1a, SI-6310 Izola - Isola Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, SI-8270 Krško Kmetija Ferk d.o.o., Metava 23, SI-2229 Malečnik Kmetija Kobal - Benedikt in Simon Kobal, Budanje 30, SI-5271 Vipava

300

120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 123 124 124 125 124 124 125 126 126 126 126 126 127 127 128 127 128 128 128 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131 131 131 132 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 134 135 135 135 135 135


Kmetija Ozmec, Ozmec Franc, Cvekovci 46, SI-2273 Podgorci Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., Industrijska ulica 24, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Cesta 15. brigade 2, SI-8330 Metlika Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12, SI-2250 Ptuj Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Partizanska cesta 23, SI-9250 Gornja Radgona Kmetijska založba d.o.o., Stari trg 278, SI-2380 Slovenj Gradec Kmetijski center Lah, Majda Lah s.p., Klanec 13, SI-1218 Komenda Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, SI-4000 Kranj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, SI-1000 Ljubljana Kmetijstvo in oljarstvo Kolarič Miran Kolarič s.p., Žice 56, SI-2223 Jurovski Dol Kmetijstvo Polanec d.o.o., Pleterje 34, SI-2324 Lovrenc na Dravskem Polju Kmeting podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Partizanska cesta 6, SI-2000 Maribor KMG Podlehnik Grabrovec Alojz s.p., Podlehnik 3e, SI-2286 Podlehnik Kobilarna Lipica, Lipica 5, SI-6210 Sežana Kogast Grosuplje d.d., Adamičeva cesta 36, SI-1290 Grosuplje Kolenc Gašper s.p., Zalog 3a, SI-1291 Škofljica Komteh d.o.o., Lackova ulica 15a, SI-9250 Gornja Radgona Korotan, d.o.o., Kranj, Struževo 20, SI-4000 Kranj Kosport d.o.o., Janeče 23, SI-2390 Ravne na Koroškem Kotlarstvo Godec, Marko Godec s.p., Jevnica 4, SI-1281 Kresnice Kotlarstvo in žganjekuha Kralj, Zlatko Juhart s.p., Visole 46, SI-2310 Slovenska Bistrica Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing., s.p., Temlinova ulica 4, SI-9000 Murska Sobota Kozina Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, SI-4000 Kranj Krajnc Zdravko s.p. Strojna oprema, Obrtna ulica 9, SI-2366 Muta Krim d.o.o., Rada Pušenjaka 17, SI-9240 Ljutomer Krovstvo Petrovič d.o.o., Industrijsko naselje 15, SI-2325 Kidričevo Wolfgang Künz, Hauptstr. 61, D-67829 Callbach KWA Anlagenbau GmbH, Altenmarkt 180b, A-8280 Fürstenfeld Labena d.o.o., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana Valerija Lampret, Zg. Sveča 20, SI-2289 Stoperče Landmaschinenhandel Üllen GmbH, Sicheldorf 1, A-8490 Bad Radkersburg Larix GT d.o.o., Belska cesta 38, SI-4205 Preddvor Lavinox Branko Lavrenčič s.p., Vrhpolje 80d, SI-5271 Vipava Lek Veterina d.o.o., Lipovci 251a, SI-9231 Beltinci Lentherm-invest d.o.o. Lenart, Industrijska ulica 1, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Lešnik Lenart d.o.o., Zgornji Žerjavci 33a, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Ligo d.o.o. Slovenske Konjice, Stari trg 15, SI-3210 Slovenske Konjice Lindap SKM d.o.o., Podlog v Savinjski dolini 3, SI-3311 Šempeter LinFis d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva ulica 6, SI-1260 Ljubljana - Polje Linzer Agro Trade GmbH, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz LKS d.o.o., Črešnjevci 215, SI-9250 Gornja Radgona Lončarič-montaža d.o.o., Lokavci 41, SI-9245 Spodnji Ivanjci Lončarski izdelki Zelko Franc, Pečarovci 90, SI-9202 Mačkovci Lotrič laboratorij za meroslovje d.o.o., Selca 163, SI-4227 Selca M.D.C. Zadravec, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vučja vas 29a, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru Mauch GmbH & Co. KF, Mattighofnerstrasse 7, A-5274 Burgkirchen Mauta - Maurič Otmar s.p., Obrtna ulica 7, SI-2366 Muta Mebi, d.o.o., Makole 47, SI-2321 Makole Mediacor, d.o.o., Obrtniška ulica 9, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Medičarstvo Celec, Gregor Celec s.p., Štefana Kovača 22, SI-9000 Murska Sobota Medičarstvo-domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, SI-9207 Prosenjakovci Mehanizacija Miler storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Poljana 1, SI-2391 Prevalje Meko d.o.o. Ljubljana, Linhartova ulica 15, SI-1000 Ljubljana Mencaroni Az. Agricola, Via Olmigradi 72, I-60013 Corinaldo (AN) Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Carinski urad Murska Sobota, Nemčavci 1D, SI-9000 Murska Sobota Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, SI-9000 Murska Sobota Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana Mizarstvo Sitar Branko s.p., Soboška cesta 15, SI-9240 Ljutomer

301

136 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 141 141 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 145 145 146 146 147 147 147 147 148 148 148 149 149 148 149 149 150 150


Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, SI-3301 Petrovče Mojstrovina d.o.o., Žolgarjeva ulica 9, SI-2310 Slovenska Bistrica Montaža in popravilo strojev in kovinskih konstrukcij Roman Dečman s.p., Novake 16, SI-2319 Poljčane MOP Pelko d.o.o., Visoko 8, SI-4212 Visoko Morowe, Rudolfstr. 14, D-87437 Kempten Mušič Andrej s.p. - Kovaštvo, Testenova ulica 47, SI-1234 Mengeš Nara Hladilna tehnika d.o.o., Sveti Duh 91, SI-4220 Škofja Loka Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Neopan d.o.o., Črešnjevci 156a, SI-9250 Gornja Radgona Niederl GmbH, Ebersdorf 5, A-8342 Gnas Niko Nikolaj Šraml s.p., Orehovica 23a, SI-5272 Podnanos Nipret d.o.o., IOC Zapolje III/5, SI-1370 Logatec Noele, kreativne rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 129, SI-1000 Ljubljana Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Podružnica Pomurje, Trg zmage 7, SI-9000 Murska Sobota Nutri Vita d.o.o., Nemčavci 25, SI-9000 Murska Sobota OK Vision, spletna trgovina, Peter Štemberger s.p., Dolenja Brezovica 22a, SI-8310 Šentjernej Oljarna Šaruga, Aleksander Šaruga s.p., Mele 10, SI-9252 Radenci Oljarna Štumperger, Karel Štumperger, Rošnja 5D, SI-2205 Starše Oljkarstvo Plahuta - Plahuta Iztok, Padna 6a, SI-6333 Sečovlje - Sicciole Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, SI-1000 Ljubljana Optika Clarus, Planeta d.o.o., Šmartinska cesta 152, SI-1000 Ljubljana Orizo Sport s.r.l., Albastrelelor 6a, RO-300320 Timisoara Ortopedica d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37, SI-2000 Maribor P&F Jeruzalem Ljutomer d.o.o., Kidričeva ulica 2, SI-9240 Ljutomer P&F Jeruzalem Ormož d.o.o., Kolodvorska 11, SI-2270 Ormož Pal media d.o.o., Kranjčeva 64, SI-9220 Lendava - Lendva Panvita d.d., Rakičan, Lendavska 5, SI-9000 Murska Sobota Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c, SI-9224 Turnišče Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, SI-1000 Ljubljana Pasco lepila - Jure Maksimovič s.p., Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Pema posredništvo Matej Perhavec s.p., Lokev 5a, SI-6219 Lokev Edvard Perko, Dražen Vrh 68, SI-2233 Sveta Ana Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, SI-4204 Golnik Petrokemija, d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, SI-2327 Rače Pioneer semena holding GmbH Parndorf PSH Poslovno svetovanje Podružnica M.Sobota, Markišavska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah Pitt d.o.o. Nova Gorica, Partizanska 55, SI-5000 Nova Gorica Pivka Perutninarstvo d.d., Kal 1, SI-6257 Pivka Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, SI-2000 Maribor Podjetje Trg, trgovina d.o.o., Celovška cesta 150, SI-1000 Ljubljana Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska ulica 10, SI-9000 Murska Sobota Poslovne storitve in kovinarstvo Bojan Černe s.p., Studenec 14, SI-8210 Trebnje Posredništvo in prodaja Olga Zver s.p., Glavna ulica 25, SI-9220 Lendava - Lendva Posredništvo Ivan Simčič s.p., Šlovrenc 17, SI-5212 Dobrovo v Brdih Posredovanje Gugi Vladimir Dlouhy s.p., Lutverci 68, SI-9253 Apače Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Industriegelände 1, A-4710 Grieskirchen Prelog KM d.o.o., Frana Kovačiča 10, SI-9241 Veržej Prillinger, d.o.o., Arja vas 101, SI-3301 Petrovče PRIVOM Elektronik d.o.o., Cesta IX/9, SI-3320 Velenje Profi kmet d.o.o., Prekopa 50, SI-3305 Vransko PRP GmbH, Podružnica PRP Technologies, Celjska cesta 24b, SI-3212 Vojnik PS Mercator d.d., Izvršno področje Veleprodaja, Slovenčeva 25, SI-1000 Ljubljana R.M. International d.d. Ribnica, Lepovče 23, SI-1310 Ribnica Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., Jurkovičeva ulica 5, SI-9250 Gornja Radgona Radiostezija Simonovi čaji, Milan Kalinić s.p., Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana Raiffeisen d.o.o., Industrijska ulica 8, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Rajgelj Anton s.p. Galvanska oprema, Kropa 2a, SI-4245 Kropa Rauter zanesljiv strelovod, Vizore 17, SI-3203 Nova Cerkev Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, SI-3230 Šentjur

302

150 150 151 151 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 156 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 158 159 159 159 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 163 162 163 163 163 163


M. Rebernik d.o.o., Stročja vas 31, SI-9240 Ljutomer Rener d.o.o., Tribej 7, SI-2372 Libeliče Republika Srbija, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, RS-21000 Novi Sad Rinderzucht Steiermark eG, Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob Romaks Kranj d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 23, SI-4000 Kranj ROSI Teh, Roman Mikolič s.p., Tekačevo 35, SI-3250 Rogaška Slatina Rotometal d.o.o., Studenec pri Krtini 14, SI-1233 Dob Saatbau Linz reg.Gen.m.b.H, Schirmerstr. 19, A-4060 Leonding Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, SI-1260 Ljubljana - Polje Sap tecnica di Sergio Pozar, Fraz. Staz. di Prosecco 29b, I-34010 Sgonico Satler Bojan s.p. Strojno ključavničarstvo, Draža vas 5, SI-3215 Loče pri Poljčanah Satler okna in vrata d.o.o., Mestni trg 5c, SI-3210 Slovenske Konjice Schauer Agrotronic GmbH, Passauer Strasse 1, A-4731 Prambachkirchen Semenarna Ljubljana, d.d., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana Seppi M. S.p.A., Zona Artiganale 1, I-39052 Caldaro (Bolzano) Servostan d.o.o., Kraigherjeva ulica 26, SI-2230 Lenart v Slov. goricah Si-ja d.o.o., Pot k sejmišču 30, SI-1000 Ljubljana Sico d.o.o., Arja vas 104, SI-3301 Petrovče Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, SI-1107 Ljubljana Sinerg d.o.o., Pivška ulica 2, SI-6230 Postojna SIP, Strojna industrija, d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, SI-3311 Šempeter Skiro d.o.o., Reška cesta 27, SI-3312 Prebold Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana Slaščičarna Milaim Derviši s.p., Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Slaščičarna Šport, Istref Emruli s.p., Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Soven d.o.o., Belingerjeva ulica 19, SI-2352 Selnica ob Dravi Strnad Nada s.p., Prisojna 33, SI-2000 Maribor Strojno ključavničarstvo Emilijan Rudolf s.p., Radoslavci 19, SI-9243 Mala Nedelja Struc Muta, kmetijska mehanizacija, proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta 51, SI-2366 Muta Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana SŽ - Potniški promet d.o.o., Kolodvorska 11, SI-1506 Ljubljana Šiviljstvo Šket, Alojz Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, SI-3241 Podplat T.S.P. Oprema d.o.o., Starše 73a, SI-2205 Starše Tajfun Planina, proizvodnja strojev d.o.o. Planina pri Sevnici, Planina 41a, SI-3225 Planina pri Sevnici Tara, Rade Stamenkovič s.p., Radvanjska cesta 76, SI-2000 Maribor Tehnos d.o.o. Žalec, Cesta ob železnici 1, SI-3310 Žalec Terpin S.r.l., Terza Armata 179, I-34170 11 Gorizia Andrej Terpin srl, Via Brigata Casale 3, I-33100 1 Trieste Terra JCB d.o.o., Cvetkova ulica 1, SI-1000 Ljubljana Tiba elektromotorji d.o.o. Ljubljana, Bravničarjeva 20, SI-1000 Ljubljana TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice Tilt d.o.o., Brnčičeva 13, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Franz Tischler, Oberspitz 7, A-8483 Deutsch Goritz Tovarna močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, SI-9253 Apače TPGozd Miha Jurančič s.p., Cesta Staneta Žagarja 50c, SI-4000 Kranj TPV Prikolice d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 13, SI-8250 Brežice Trakom d.o.o., Zadobrova 69, SI-3211 Škofja vas TrgoAgro d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 17, SI-6000 Koper Trgovina Bonbonček Ka-trio, Ahmet Ibralić s.p., Breg pri Polzeli 10b, SI-3313 Polzela Trgovsko podjetje Lar d.o.o., Cesta k Tamu 9, SI-2000 Maribor Tridom d.o.o., Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Trisa, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Trsničarska zadruga Žiher z.o.o., Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Turistična kmetija Smodiš, Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Turopolje Murska Sobota d.o.o., Zorana Velnarja 13, SI-9000 Murska Sobota TV IDEA - Kanal 10, d.o.o., Kocljeva 9, SI-9000 Murska Sobota Umetno kovaštvo Janez Mir, s.p., Grabonoš 27, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

303

164 164 164 165 165 165 165 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171 171 172 172 172 172 173 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 175 175 176 176 176 176 177 177 177 177 178 178 178


Uniforest d.o.o., Dobriša vas 14a, SI-3301 Petrovče Urbanček kleti d.o.o., Straža na gori 3, SI-3222 Dramlje Utensili Italia srl, Via Cesare Contegiacomo Z.I., I-70017 Putignano (BA) Vasi Ferrit Bt, Rakoczi u. 66, H-9700 Szombathely Vaš profit d.o.o., Gortina 145b, SI-2366 Muta Vega produkt Murski Petrovci d.o.o., Murski Petrovci 13, SI-9251 Tišina Veleposlaništvo Republike Poljske, Bežigrad 10, SI-1000 Ljubljana Vender Aktiva d.o.o., Galicija 57a, SI-3310 Žalec Veriga K.F. d.o.o., Alpska cesta 43, SI-4248 Lesce VETO Veletrgovina d.o.o., Brnčičeva 25, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Vi-ja d.o.o., Gotovlje 111 c, SI-3310 Žalec Vinag Sadjarstvo in vinarstvo d.d., Trg svobode 3, SI-2000 Maribor Vinakoper d.o.o., Šmarska cesta 1, SI-6000 Koper Vinar Kupljen d.o.o., Okoslavci 2a, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Vinska družba Slovenije, d.o.o., Kongresni trg 14, SI-1000 Ljubljana Vinska klet Goriška Brda z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, SI-5212 Dobrovo v Brdih Von, Ljubljana, d.o.o., Žagarska ulica 35, SI-1291 Škofljica Vreček Agro, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 22, SI-4000 Kranj Vzorec Raka d.o.o., Gmajna 13, SI-8274 Raka Winterhalter Gastronom d.o.o., Adamičeva cesta 40, SI-1290 Grosuplje Wolf sistem d.o.o., Grajska cesta 6, SI-2312 Orehova Vas WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, SI-2000 Maribor Zadružna zveza Slovenije z.o.o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana Zastopstvo in prodaja Zdravko Mohorič s.p., Jakčeva ulica 40, SI-1000 Ljubljana Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto Zavod Slovino, Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, SI-1000 Ljubljana Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, SI-3000 Celje Zeleni - sistemi d.o.o., Benčičeva ulica 29, SI-6210 Sežana Zepter Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, SI-2380 Slovenj Gradec Zottel Branko s.p., Cesta Žalskega tabora 19, SI-3310 Žalec Zupan d.o.o., Celestrina 3, SI-2229 Malečnik Zupan-trade d.o.o., Ločica 66a, SI-3313 Polzela Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, Rodica, SI-1230 Domžale Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije - Vinis, Vinarska 14, SI-2000 Maribor Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije - Zveza Biodar, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana Žagar Bogomir s.p., Tovarniška 7, SI-3312 Prebold Žagar commerce d.o.o., Masarykova ulica 25, SI-1230 Domžale

Široka potrošnja / Consumer Goods FA DA d.o.o., Kidričeva 2b, SI-3320 Velenje Feida d.o.o., Črna vas, Ob Farjevcu 34, SI-1000 Ljubljana Trgovina Anemari Daniel Antolin s.p., Odranci, Vezna ulica 2, SI-9233 Odranci Trgovina David Selvi Haliti s.p., Zrinjskega ulica 19, SI-2000 Maribor Wang chao d.o.o., Župančičeva ulica 3, SI-1233 Dob

304

178 179 179 179 179 179 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182 182 183 183 183 183 184 184 184 184 185 185 185 185 186 186 186 187 187 187 187 188 188 188 188 189 189

190 190 190 190 190


Gostinci / Catering Bistro Partis, Katja Gomboc Korošak s.p., Radgonska cesta 6, SI-9252 Radenci Frizerski studio D in gostinstvo Darinka Vidovič s.p., Razvanjska cesta 44, SI-2000 Maribor G.T.G.S., d.o.o., Krapje 24b, SI-9241 Veržej Gostina Slovenija - Gostilna Lovenjak - Hotel Štrk, Polana 40, SI-9000 Murska Sobota Gostinstvo Jovo na novo Suzana Somrak s.p., Tržaška cesta 283, SI-1000 Ljubljana Gostišče pri Antonu Jože Braček s.p., Cerkvenjak št. 28, SI-2236 Cerkvenjak M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci Narava daje, Matjaž Perša s.p., Porabska 6, SI-9250 Gornja Radgona Pivovarna Kostanj Primož Žnuderl s.p., Ptujska cesta 45, SI-9250 Gornja Radgona Restavracija Gala žar Ljubiša Aleksič s.p., Loška ulica 10, SI-2000 Maribor Senzor trade d.o.o., Prušnikova 8, SI-1000 Ljubljana Vina Avos, Jože Kocuvan, Sovjak 30, SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici Vina Fleisinger, Spodnji Ivanjci 31, SI-9245 Spodnji Ivanjci Zupan Stanislav s.p. Gledališka kavarna Maribor, Slovenska 27, SI-2000 Maribor

191 191 191 191 191 192 192 192 192 192 193 193 193 193

Zabaviščni park / Amusement park Antena d.o.o. Ljubljana, Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana

194

50 let skupne kmetijske politike Evropske unije / 50 Years of the CAP - A partnership between Europe and Farmers

195

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije / Ministry of Agriculture and the Environment of the Republic of Slovenia Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana Veterinarska uprava Republike Slovenije, Dunajska 22, Ljubljana, Slovenija Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Slovenija Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,gozdarstvo, hrano in okolje, Parmova 33,1000 Ljubljana, Slovenija Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kmetijsko in živilsko šolstvo Slovenije / Slovenian Schools of Agriculture and Food Technology Konzorcij biotehniških šol Slovenije, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto Biotehniška šola Maribor, Vrbanska cesta 30, SI-2000 Maribor Biotehniška šola Rakičan, Lendavska 3, Rakičan, SI-9000 Murska Sobota Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, SI-4202 Naklo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Cesta v Mestni log 47, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Biotehniški izobraževalni center, Medpodjetniški izobraževalni center, Ižanska cesta 10, SI-1000 Ljubljana Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, SI-8000 Novo mesto Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Park mladih 3, SI-2000 Maribor Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, SI-6230 Postojna Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, SI-3000 Celje Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva 19, SI-2250 Ptuj Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, SI-3230 Šentjur Tehniški šolski center Nova Gorica -Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 29, SI-5290 Šempeter pri Gorici Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, SI-2311 Hoče Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Vipavska cesta 11c, SI-5270 Ajdovščina

305

200 202 203 204 206

208 209 210 211 213 214 215 215 216 218 220 221 222 223 224 225 227 228


Naravni parki Slovenije / Nature Parks of Slovenia Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, SI-9264 Grad Javni zavod Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, SI-8341 Adlešiči Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, SI-3257 Podsreda Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, SI-6215 Divača Kärntner Nationalparkfonds - Nationalpark park Nockberge, Ebene Reichenau 117, A-9565 Ebene

Sejem INPAK / INPAK Fair A & D, d.o.o., Glavni trg 23, SI-1241 Kamnik Albatros.si, d.o.o., Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Cetis d.d., Čopova 24, SI-3000 Celje Cyrcon Ltd, 2 Batak Str, BG-8600 Yambol Ema d.o.o., Mariborska cesta 1c, SI-3000 Celje Gopack d.o.o., Nova Gorica, Cesta IX. korpusa 96, SI-5250 Solkan Makoter d.o.o., Cven 99d, SI-9240 Ljutomer PSM d.o.o., Runkova 10, SI-1000 Ljubljana RIMOLES , proizvodnja lesenih artiklov d.o.o., Kidričevo naselje 4, SI-9252 Radenci Slonja d.o.o., Velika Dobrava 19, SI-1294 Višnja Gora Stražaplastika d.d., Hum na Sutli 123, HR-49231 Hum na Sutli

306

230 231 231 232 232

292 292 292 293 293 293 294 294 294 294 295


12 Oglasi Advertisements

307


9'H³HOQLEDQNL6ORYHQLMHVPRSULSUDYLOL 326(%123218'%2=$.0(729$/&( 1RYLNRPLWHQWLNPHWRYDOFLL]NRULVWLWHXJRGQRVWL 3$.(7$'2%52'2¯/,&(RE]D—HWNXVRGHORYDQMD

ÊPHVH—QREUH]SOD—QRYRGHQMHUD—XQD ÊHEDQNDEUH]SULVWRSQLQH ÊEUH]SOD—HQJHQHUDWRUHQNUDWQLKJHVHONLRPRJR—DGRVWRSGR HEDQNHVNDWHUHJDNROLUD—XQDOQLND]LQWHUQHWQLPSULNOMX—NRP ÊPR³QRVWSULGRELWYHSOD—LOQHNDUWLFH]RGOR³HQLPSOD—LORP$FWLYD 0DVWHU&DUG]YL°LQRGRYROMHQHJDOLPLWDQDNDUWLFLY]QHVNX GHSR]LWDYH]DQHJD]DOHWR

.HUFHQLPRVYRMHVWUDQNHMLK]D]YHVWRERQDJUDGLPRÀV 3$.(720=9(672%( ]D GROJROHWQHVWUDQNHNPHWRYDOFH

ÊSRORYL—QLVWUR°NLRGREULWYHNUHGLWD]DNPHWLMVNRGHMDYQRVW ÊPR³QRVW]QL³DQHREUHVWQHPHUH]DNUHGLWH]DQD YVDNHJDGUX³LQVNHJD—ODQD PD[ NLYVDMPHVHFHY UHGQRSRVOXMHVWUDQVDNFLMVNLPUD—XQRPRGSUWLPSUL'H³HOQL EDQNL6ORYHQLMH ÊVVNOHQLWYLMR³LYOMHQMVNHJD]DYDURYDQMDNUHGLWRMHPDOFDSUHN 'H³HOQHEDQNH6ORYHQLMH°HGRGDWQR]QL³DQMHREUHVWQHPHUH ]D ÊHEDQNDEUH]SULVWRSQLQH ÊEUH]SOD—HQJHQHUDWRUHQNUDWQLKJHVHONLRPRJR—DGRVWRSGR HEDQNHVNDWHUHJDNROLUD—XQDOQLND]LQWHUQHWQLPSULNOMX—NRP SRJRMVRUHGQLSULOLYLJOHGHQDFLNHOSURL]YRGQMH EUH]VXEYHQFLM

9DEOMHQLQDQD°UD]VWDYQLSURVWRUY+DOR%QDPHGQDURGQHP NPHWLMVNR³LYLOVNHPVHMPXY*RUQML5DGJRQLLQYSRVORYDOQLF SRYVHM6ORYHQLML

'H³HOQDEDQND6ORYHQLMHGG.RORGYRUVND/MXEOMDQD7)LQIR#GEVVLZZZGEVVL

3ULGUX³LWHVH]DGRYROMQLPVWUDQNDP'H³HOQHEDQNH6ORYHQLMH¿ SRVWRSHN]DPHQMDYHEDQNH]DYDVRSUDYLPRPL


Visit Brazil at Hall A 50 International Fair of Agriculture and Food AGRA th

Gornja Radgona, Slovenia – August 25 - 30, 2012 Veleposlaniťtvo Federativne Republike Brazilije, Kongresni trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: (+) 386 1 244 24 00 brasemb.liubliana@itamaraty.gov.br

Your gateway to do business with Brazil!

www.brasilglobalnet.gov.br


a revviija v Slov ĹĄ j e en en c j i a

ji!

N

‡9=$-(01$-(,=-(01$‡

Revija za zrela leta 1$52ÿ1,.(ÿ$.$-2 1$52ÿ1,.(ÿ$. .$ $-2 $‡ bogata vsebina na 96 straneh ‡ ‡ Klub Vzajemna Vzajemna:: SRSXVWLSULYHĀNRW ponudnikih storitev in blaga

Izvo 1 ,9 0 d e 3ROOH WQDQ vra D UR samo 11,40 ĀQLQD evra (DDV YYNOMX ĀHQ

‡ ‡ NDUWLFD6HQLRU.D: NDUWLFD6HQLRU.D: SRSXVWSUL6ORYHQVNLK çHOH]QLFDK]DYRçQMR]YODNL ‡ mobilni telefoni, merilniki krvnega tlaka, PDVDçQLDSDUDWL na 4 obroke obroke ‡ QDJUDGQHLJUHLQçUHEDQMD ‡

  

 

   

JULIJ/A

VGUST

2012 |

ĹĄt. 7/8

‡ setveni koledar za celo leto

1$52Ăż$05(9,-29=$-(01$ 1$52Ăż$05(9,-29=$-(01$‡ ]DXSDQDPçHYHĀNRW ‡ EUDOFHY

Ime in priimek Ulica in hiťna ťtevilka Poťtna ťtevilka in kraj Datum Podpis 3ROOHWQRQDURRĀQLQR(85ERPSODĀDO D SRSUHHMHPXSRORçQLFHYSUHGSLVDQHPURNX

.HUUHYLMH9]DMHPQDQLYSURVWLSURGDMLMRODKNRQDURÄ€LWH .HUUHYLMH9]DMHPQDQLYSURVWLSURGDMLMRODKNRQDURÄ€LWH po telefonu na ĹĄtevilki: 01/436-31-70 ali 01/436-68-46, DOLSRSRĂĽWL]QDURÄ€LOQLFRQDQDVORY DOLSRSRĂĽWL]QDURÄ€LOQLFRQDQDVORY Parmova 37, 1000 Ljubljana. Bistra, d.o.o., Parmova Cena izvoda je 1,90 evra. Ĺ tevilka julij/avgust je dvojna.


POMLADNI SEJEM 4. - 7. 4. 2013 pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti Spring Fair for Construction, Energetics, Municipal Services and Trade

5. - 7. 4. 2013 1. mednarodni sejem pogrebnih in pokopaliških dejavnosti International Funeral and Cemetary Trade Fair

19. - 21. 4. 2013 8. mednarodni sejem lovstva in ribištva International Fair of Hunting and Fishing

19. - 21. 4. 2013 2. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi International Fair of Outdoor Activities and Recreation

24. - 29. 8. 2013 51. mednarodni kmetijsko-živilski sejem International Fair of Agriculture and Food


PHGQDURGQRRFHQMHYDQMHPHVDLQPHVQLKL]GHONRY International Quality Assessment of Meat and Meat Products 23. - 24. 5. 2013 19. - 21. 6. 2013 PHGQDURGQRRFHQMHYDQMHPOHNDLQPOHฤ€QLKL]GHONRY International Quality Assessment of Milk and Dairy Products 4. - 7. 6. 2013 PHGQDURGQRRFHQMHYDQMHVDGQLKVRNRY EUH]DONRKROQLKSLMDฤ€LQHPEDOLUDQLKYRG International Quality Assessment of Fruit Juices, Non-Alcoholic Beverages and Bottled Waters 21. 6. 2013 RFHQMHYDQMHPHGX]PHGQDURGQRXGHOHลขER Honey Assessment with International Participation 6. 8. 2013 PHGQDURGQRRFHQMHYDQMHNPHWLMVNHPHKDQL]DFLMHLQRSUHPH International quality assessment for agricultural machines and accessories 22. - 23. 8. 2013

RGSUWRGUลขDYQRRFHQMHYDQMHYLQ 9LQR6ORYHQLMD*RUQMD5DGJRQD Open National Wine Assessment โ€œVino Slovenija Gornja Radgonaโ€ 22. - 26. 7. 2013


Praktično pakiramo vse!

GOPACK d.o.o. NOVA GORICA je sodobno in dinamično podjetje z jasno vizijo in vrednotami. Ukvarjamo se s proizvodnjo avtomatskih pakirnih strojev in pakirnih linij. Ponujamo celovite rešitve, od svetovanja, projektiranja, izdelave in vse do montaže pri kupcu.

AvtomatskI pakirni stroj mod. UPA RAPID - MIDI z več-glavo tehtnico

Stroji so izdelani izključno po naročilu (prilagojeni specifičnim potrebam vsakega posameznega kupca) v lastnem konstrukcijskem biroju in z lastnim know-how ter v skladu z najnovejšo elektronsko in mehansko tehnologijo.

Proizvodni program obsega različne vertikalne in horizontalne pakirne stroje, kateri oblikujejo, polnijo in zavarijo vrečke različnih oblik. Pakirajo se lahko najrazličnejši proizvodi kot so npr. praškasti proizvodi, granulati, tekočine, pastozni proizvodi, kosovni proizvodi, itd. Glede na vrsto proizvoda se uporabi ustrezno dozirno enoto. AvtomatskI pakirni stroj mod. MULTITUBE-S PHARMASTICK s polžnim dozatorjem

Avtomatske pakirne linije

Vakuumski pakirni stroji in »Gastro« program

GOPACK d.o.o. NOVA GORICA, Cesta IX.korpusa 96, SI - 5250 Solkan, Slovenija Tel.: +386 5 300 58 56, Fax: +386 5 300 58 55, E-mail: gopack@siol.net, http://www.gopack.si


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Bele탑ke / Notes


Izdajatelj: Publisher: Pomurski sejem d.d. Organizator sejma: Trade Fair Organization: Pomurski sejem d.d. Uredil: Editing: Eklipsa s.p., Lenart Prevod: Translation: Ekoncept d.o.o., Lenart Prelom: Typesetting: Eklipsa s.p., Lenart Tisk: Print: Tiskarna Klar, Murska Sobota

ZakljuÄ?ek redakcije: 30. 7. 2012 Editorial deadline: 30. 7. 2012

Izdajatelj ne prevzame odgovornosti za netoÄ?ne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. The publisher does not assume any responsibility for inaccurate information or errors in the received data.


Obiščite nas na razstavnem prostoru Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji v hali A, razstavni prostor 127. Spoznajte kmetijstvo Evropske unije na način, kot ga še niste doživeli. Program dogajanja: prikaz kmetije in življenja na kmetiji v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, varna hrana, razvoj podeželja in okolje s pomočjo zaslonov na dotik, video in spletnih vsebin, vodeni ogledi po razstavi, individualno informiranje in svetovanje s strokovnjaki.

Vsak dan pa še: Nagradni kviz Lov na zaklad 9.00 —11.00, 12.00 —14.00, 15.30 —16.30, 17.30 —19.00

Degustacija slovenskih zaščitenih izdelkov 10.00 —11.00, 17.30 —18.30

Skoči na kolo in si zmešaj mlečni napitek! 11.00 —12.00, 14.00 —15.30, 16.30 —17.30

Degustacija zaščitenih izdelkov na ravni EU 12.00 —13.00, 18.00 —19.00

Vljudno vabljeni tudi k aktivnemu sodelovanju na dveh posebnih srečanjih z evropskimi poslanci in gosti v dvorani 1: regionalni debati: Vpliv vstopa Hrvaške v EU na slovenski kmetijsko-živilski sektor, v soboto, 25. avgusta, ob 14. uri in državljanskem forumu: Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti, v nedeljo, 26. avgusta, ob 16. uri. Kontakt: Evropski parlament Informacijska pisarna v Sloveniji Breg 14, 1000 Ljubljana Tel: 01 252 88 30, Fax: 01 252 88 40 www.europarl.si Facebook: www.facebook.com/ evropski.parlament.ljubljana Twitter: @EuroparlSL

Evropska komisija Predstavništvo v Sloveniji Breg 14, 1000 Ljubljana Tel: 01 252 88 00, Fax: 01425 20 85 www.ec.europa.eu/slovenija Facebook: www.facebook.com/ evropska.komisija Twitter: twitter.com/#!/ECinSlovenia Vaše pravice v Evropski uniji: europa.eu/youreurope


oglas.indd 2

27.7.2012 14:16:32


Razst2012KatalogOVIT7_aa 20.8.12 20:49 Page 1

2012

Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

AGRA

RAZSTAVLJAVCI IN RAZSTAVNI PROGRAM EXHIBITORS AND EXHIBITION PROGRAMME

2012

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement