Compromís 9 d'octubre dels i de les Tasoc

Page 1

Compromís 9 d'Octubre

dels Tècnics i Tècniques d Animació Sociocultural del País Valencià


Antecedents i trajectòria de l associació TOTTASOC A finals del mes de gener de 2004, el centre d ensenyament IES Jordi de Sant Jordi de València va organitzar unes jornades sobre la figura del tècnic/de la tècnica en animació sociocultural. Aquesta trobada va servir per a connectar un grup de persones amb interessos i inquietuds comunes, i que consideraren imprescindible la creació d una organització per a la defensa professional del cicle formatiu de Tasoc. D aquesta manera es convoca una trobada futura amb l objectiu de constituir una associació de caràcter professional. El dia nou de febrer d aquell mateix any l assemblea va tenir lloc amb l assistència de més de trenta persones, entre d altres, d alguns membres de l extinta Tottasoc, associació fundada alguns any enrere amb l objectiu de donar a conèixer la figura professional del i de la Tasoc. Entre les decisions més importants va estar la de realitzar les gestions i tramitacions necessàries per a rellançar aquella iniciativa. I és així com de nou es constitueix una organització associativa amb la finalitat de crear un punt d encontre per als titulats i les titulades en Tasoc, difondre la filosofia i principis de l animació sociocultural, desenvolupar accions per a la dinamització sociocultural que promoguen una participació activa de les persones i sobretot potenciar la figura professional per a millorar la promoció laboral del i de les professionals. L associació comença a donar els seus primers passos funcionant de manera assembleària, reunint-se al menys dues vegades per mes amb l objectiu de confeccionar un projecte d associació estable i participatiu. És per això que s inicien les primeres accions: participació en encontres a nivell nacional com ara Anima 2004 en Santander i al Congrés Internacional sobre la Formació dels Gestors y Tècnics de Cultura organitzat per la Diputació Provincial de València; dinamització del Fòrum permanent per la Mobilitat Sostenible de València, assumint la coordinació del mateix; o la iniciació dels primers contactes amb els centres de formació professional on s impartia el cicle formatiu d animació sociocultural.


9 d'Octubre En aquest moment l entitat inicia el seu treball a través de comissions de participació tant permanents com temporals, entre les que podíem trobar les de formació, acció social, documentació, cooperació, etc. i d algunes temporals com la constituïda amb la intenció d organitzar unes jornades formatives per a presentar l associació recentment constituïda i per a commemorar el desè aniversari del cicle Tasoc a l IES Jordi de Sant Jordi de València. Aquest encontre, anomenat Jornasoc es va celebrar al juny de 2005 i va ser un dels majors projectes i esforços col·lectius de l organització. A partir d aquesta primera gran convocatòria, l entitat inicia un contacte habitual amb altres organitzacions de caràcter local per a la engegada d activitats puntuals, com associacions del barri de Patraix de València, la fundació CEIM o la Mesa per la Mobilitat Sostenible, a més de seguir amb les activitats habituals i les reunions assembleàries periòdiques. A més a més, Tottasoc s encarrega de dur a terme un procés d anàlisi de la realitat laboral del i de la Tasoc en la Comunitat Valencia, treball d investigació que encara que definitivament no veu la llum pública, dedica un gran esforç en favor del contacte i la relació entre els i les professionals. Però com molts dels moviments associatius de voluntariat, sofreix una crisi en la participació i comença poc a poc a disminuir la seua activitat, per a acabar mantenint de manera residual algunes reunions a les que assisteixen molt pocs membres, i sobretot conservant la comunicació a través d Internet amb la publicació d ofertes de treball i el contacte amb els centres d ensenyament que imparteixen el cicle formatiu. I d aquesta manera la llum va poc a poc apagant-se. Però Tottasoc no només seran aquells que la fundaren, o els que la rellançaren al 2004, Tottasoc també representa l afany de tots els tècnics i totes les tècniques per la defensa de la seua activitat professional, una elecció que els i les acompanyarà al llarg de la vida.


Justificació de la redacció del present document L actual situació del mercat laboral i l impuls cada vegada més agressiu de la competitivitat professional, fa clarament necessari la potenciació de moviments associatius de caràcter professional. Aquestes organitzacions, de manera formal o informal, tenen la missió fonamental de treballar cooperativament per la defensa i la promoció dels interessos professionals i de la pràctica laboral dels seus associats i associades. Aquesta promoció passa quasi obligatòriament per la potenciació de la formació continua, la protecció de les condicions laborals dels seus associats i les seues associades a través de la informació i de la interlocució, i el foment de la interrelació entre els associats i les associades. Els i les professionals de l animació sociocultural no són aliens a aquesta realitat, i comparteixen amb la resta de treballadors i treballadores les mateixes dificultats a més d aquelles que són específiques del sector.


Però encara que aquestos moments estan plens de dificultats per a tots i totes, els i les Tasoc tenen una oportunitat única en les seues mans. Per desgràcia, la actual situació socioeconòmica ha pronunciat de manera més evident si cap les bretxes socioculturals d alguns col·lectius, i a més ha fet brollar de nou la necessitat d establir mecanismes de participació efectiva en la societat per tal de fer-los protagonistes del seu propí destí. Entre altres, aquestes realitats fan que els tècnics i les tècniques en Animació Sociocultural siguen cada vegada més necessaris, i la seua llavor més demandada. És per això que és ineludible la configuració d una organització constituïda per a la promoció i defensa de la figura professional, que de manera estable i continuada pose en marxa els projectes i serveis necessaris per aconseguir els objectius que s estipulen al efecte,


i per tot açò, nosaltres, els i les TASOC del País Valencià, assumim els següents nou compromisos associatius:


ens comprometem a 1. consensuar les modificacions estatutàries necessàries per a ampliar les capacitats associatives i incloure funcions d'interlocució i defensa dels interessos professionals col·lectius.

2. definir un projecte associatiu basat en l'orientació cap a l'associat o associada, gestionant els serveis i programes necessaris per al foment d'una participació efectiva.

3. establir la promoció de la formació continuada con a objectiu primordial per a una major professionalització dels tècnics i les tècniques.

4. contribuir a la reflexió al voltant de la teorització i la pràctica dels conceptes relacionats amb l'animació sociocultural.

5. definir una estructura administrativa per a millorar la organització formal de l'associació. 6. mantenir una relació fluida i cooperativa amb els centres d'ensenyament secundari, universitats i organitzacions de formació per a l'ocupació on s'imparteixen matèries relacionades amb l'animació sociocultural.

7. dissenyar i engegar els canals de comunicació necessaris per a donar a conèixer de manera efectiva l'associació i les seues finalitats.

8. recolzar les relacions laboral dels tècnics i les tècniques a través de l'actualització permanent de la informació laboral dels diferents sectors implicats i el seguiment de la implantació laboral dels professionals de l'animació sociocultural.

9. fomentar l'intercanvi i la cooperació amb les entitats públiques i privades vinculades i/o interessades per les finalitats de l'associació.


Per a adherir-te al Compromís o per a més informació envia un correu a tottasoc@gmail.com Gràcies


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.