Page 1

‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫‪ -1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫‪5‬‬

‫‪1-1‬‬

‫ﻫﺪف‬

‫‪5‬‬

‫‪2-1‬‬

‫ﻣﺤﺪوده‬

‫‪5‬‬

‫‪3-1‬‬

‫ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ‬

‫‪5‬‬

‫‪ -2‬ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬

‫‪6‬‬

‫‪ -3‬ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -4‬راهﺣﻞ ‪ Spooler‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -5‬ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ي ﮐﻠ ﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﺼﻮل ‪Spooler‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -6‬ﻧﻘﺸﻪ راه )‪(Road Map‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ -7‬ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬

‫‪14‬‬

‫‪ -8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻓﻨ ﯽ ﻣﺤﺼﻮل ‪: Spooler‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1-8‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Stateful Firewall‬‬

‫‪3-8‬‬

‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Gateway Antivirus‬‬

‫‪2-8‬‬ ‫‪4-8‬‬ ‫‪5-8‬‬ ‫‪6-8‬‬ ‫‪7-8‬‬ ‫‪8-8‬‬ ‫‪9-8‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪: IDS/IPS‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Gateway Anti Phishing/ Spyware/Malware‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Stateful WebFilter‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Traffic Shaping‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ‪:Spooler User Authentication‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Accounting‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler VPN Server‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 10-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Load Balancer‬‬

‫‪43‬‬

‫‪ 11-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:(High Availability) Spooler Redundant‬‬ ‫‪ 12-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪:Spooler Cache-Proxy‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪ 13-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ‪: DNS Forwarder‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ 15-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ)‪:(Common Features‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 16-8‬ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﯿﺮي اﺳﭙﻮﻟﺮ در ﺷﺒﮑﻪ‬

‫‪49‬‬

‫‪ -9‬ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎ‪ :‬ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وزارت ‪ ) ICT‬ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺘﺎ (‪ ،‬ﺛﺒﺖ در ﺷﻮرا ي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﻣﻪ‬

‫رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ Pix 515e ، Microsoft ISA ، Kerio‬و ‪Spooler‬‬

‫‪65‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ Spooler‬و ‪Fortigate‬‬

‫‪66‬‬

‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ‪ Spooler‬و ‪Juniper Netscreen‬‬

‫‪3‬‬

‫‪69‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪ 14-8‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ‪:Log Analyzer and Web Reporter‬‬

‫‪47‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪ 1‬ﻧﻘﺸﻪ راه ‪13 ........................................................................................... Road Map‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪ 2‬اﺟﺰاي ﻣﺤﺼﻮل ‪21 ....................................................................................... Spooler‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪ 3‬اﺟﺰاي ‪ Engine‬ﻣﺤﺼﻮل ‪22 ............ ................................................................ Spooler‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪ 4‬ﻧﻤﺎي ‪ Administration Console‬ﻣﺤﺼﻮل ‪23 ................................................... Spooler‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪49 .................................. ................................ ................................ Proxy Mode 6‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪49 ......................................................................... Gateway Mode(NAT-Route) 7‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪49 .................................................................................................... Sniff Mode 8‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪49 ................................................................................................. Bridge Mode 9‬‬ ‫ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎر ة‪49 .......................................... Redundancy Active-Passive (High Availability) 10‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫‪-1‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬـﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾـﺪات‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ Spooler‬ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪ 1-1‬ﻫﺪف‬ ‫ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬ﻣﺤﺪوده‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪ ﻣﺸـﺎوره و ﻓـﺮوش ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺎرس ﻓﻨـﺎوران ﺧـﻮارزم ﺗﻬﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم در زﻣﯿﻨﮥ "ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ" از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﺑﺘـﺪا درﺑـﺎره ﻧﮑـﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬـﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾـﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ‬ ‫‪ Spooler‬ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ﺳﭙﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آورده ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ‬

‫‪-2‬‬

‫ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬و اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻔﯿﺪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓـﺎﯾﺮوال‪ ،‬ﺟﻬـﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫راهﺣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪ ،Spooler‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ‪ Spooler‬ﺑﺎ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ‪:‬‬ ‫‪Gateway Anti Spyware / Phishing / Malwares‬‬ ‫‪Gateway Antivirus‬‬ ‫‪Web Admin‬‬ ‫‪DNS Forwarder‬‬ ‫‪Advance Web Report‬‬ ‫‪Load Balancer‬‬ ‫‪Log Analyzer‬‬ ‫‪VPN Server‬‬ ‫‪Organization Chart‬‬ ‫)‪Redundant (HA‬‬ ‫… ‪And‬‬ ‫‪Bandwidth Logger‬‬

‫‪Stateful Firewall‬‬ ‫‪Advance Web Filter‬‬ ‫‪Traffic Shaping‬‬ ‫‪User Authentication‬‬ ‫‪Accounting‬‬ ‫‪Proxy Server‬‬ ‫‪Cache Server‬‬

‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬ﺷﮑﻞدﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﯾﻨﺘﺮاﻧـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯽﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪد و ﻧﻮع زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل در‬ ‫داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ‪ ،FBI‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪67.2‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺘﻀﺮر‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪( CSI/FBI 2006 Survey ).‬‬

‫‪ %62 .2‬از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ را‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ‪( PC WEEK ).‬‬

‫‪ 40-30 .3‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدش‬ ‫ﺑﺪون ﻫﺪف در وب ﺗﺸﺨﯿﺺ داده‬

‫ﺷﺪهاﺳﺖ‪IDC ).‬‬

‫‪( RESEARCH‬‬

‫‪ %70 .4‬از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ‪9‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ 17‬روز ﮐﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪( Tracker ).‬‬

‫‪ %36.2 .5‬از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﻐﻮل‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪).‬‬

‫‪.( eMarketer.com‬‬

‫‪ %45 .6‬از ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪ Kazza‬داﻧﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎوي ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ‪).‬‬ ‫‪( wired.com‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي‬ ‫‪ BroadCast.com‬و ‪ Mp3.com‬از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر رﺟﻮع‬

‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪( Nielsen / NetRating ).‬‬

‫‪ %82 .8‬از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺎري در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت) ‪ ( Monitor‬ﻗﺮار‬

‫ﮔﯿﺮد‪( Information Week Online ).‬‬

‫‪ %80 .9‬ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ‪ %20‬ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪... .10‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫‪-4‬‬

‫راهﺣﻞ ‪ Spooler‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‪).‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪( Firewall‬‬ ‫‪ .2‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود وﯾﺮوس‪ ،‬ﺗﺮوﺟﺎن‪ ،‬ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ‪ ...‬ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ در ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪( Gateway Antivirus‬‬ ‫‪ .3‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ‪ ).Phishing‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫‪( Gateway Anti Spyware/Malwares/Phishing‬‬ ‫‪ .4‬اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻦ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺑﺮان‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫‪( VPN Server‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫‪( Traffic Shaping‬‬ ‫‪ .6‬اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻔﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪).‬‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪.( Web Filtering‬‬ ‫‪ .7‬ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮآﻧﻬﺎ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪.( User Authentication‬‬ ‫‪ .8‬اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪( Accounting‬‬ ‫‪ .9‬ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫‪ .10‬اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه و‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪( Load Balancer‬‬ ‫‪ .11‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮان و اﺧﺬ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﻮع‪ ،‬در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫دﻟﺨﻮاه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪( Log Analyzer‬‬ ‫‪ .12‬اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ‪ ).‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪Web‬‬ ‫‪( Admin‬‬ ‫‪... .13‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪.(Cache‬‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﺼﻮل ‪Spooler‬‬ ‫‪ .1‬ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﺧﻠﯽ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ‪ Spooler‬ﭘـﺲ از ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺗـﻼش ﻣﺴـﺘﻤﺮ‪ ،‬ﮐـﺎﻣﻼً‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و آﺧـﺮﯾﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ‪ ،‬در‬ ‫داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ‪ ، Open Source‬ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟـﺎﻧﺒﯽ و‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﯽ ‪ Copyright‬ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ‪:‬‬ ‫‪ .a‬اوﻻً ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ وﺟـﻮد ‪ Back door‬و در‬ ‫راﺳﺘﺎي ﺿـﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣـﻞ از اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .b‬ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش و ‪ ...‬از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪.c‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎً اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ) ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪة ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﺛﻨﺎراي ﺑﺮاي ‪( Cebit 2006‬‬

‫‪ .2‬ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ و ‪ : Open Source‬ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﻣﺤﺼـﻮل در ﻫﻤـﮥ‬ ‫ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ ﺟﻮاﻧـﺐ آن ﺷـﺪه و ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ‪Roadmap‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي‪ :‬ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي‬ ‫ﺧﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داراي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داﺧﻠـﯽ‪ ،‬آﻣـﻮزش و ﻧﺼـﺐ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ راﻫﻨﻤـﺎي ﻧﺼـﺐ و ﮐـﺎرﺑﺮي‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨـﺪه ﻣﻄـﺮح ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز‬


‫ﺳـﯿﺴﺘـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وري و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ‪Spooler‬‬

‫‪ .5‬اﺣـﺮاز ﻫﻮﯾـﺖ‪ :‬اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل در ﻣـﺪﻫﺎي ‪ Bridge ,Sniff ,Gateway ,Proxy‬ﮐـﺎﻣﻼً ﺑـﺎ ‪Active‬‬ ‫‪ Directory‬ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را اﺣﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿـﺪ‪ .‬ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن روﺷـﻬﺎي ‪،Basic ،Digest‬‬ ‫‪ MAC ،Private‬و ‪ IP‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ‪ Rule Base‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﻮع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ‪ :‬ﻫﻤﮑﻨﻮن ‪ 16‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي‪:‬‬ ‫‪Gateway Anti Spyware / Phishing / Malwares‬‬ ‫‪Gateway Antivirus‬‬ ‫‪Bandwidth Logger‬‬ ‫‪Proxy Server‬‬ ‫‪DNS Forwarder‬‬ ‫‪Cache Server‬‬ ‫‪Advance Web Report‬‬ ‫‪Load Balancer‬‬ ‫‪Log Analyzer‬‬ ‫‪VPN Server‬‬

‫‪Stateful Firewall‬‬ ‫‪Advance Web Filter‬‬ ‫‪Traffic Shaping‬‬ ‫‪User Authentication‬‬ ‫‪Accounting‬‬ ‫)‪Redundant (HA‬‬

‫و ‪ ...‬آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ‪ 20‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬

‫‪ .7‬اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ) ‪ :DPI( Deep Packet Inspection‬ﺳﯿﺴـﺘﻢ ‪Spooler WebFilter‬‬ ‫داراي اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷـﮑﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰار‬ ‫‪ Tor‬و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺞ ‪ Chat‬و ‪ File Sharing‬و ‪....‬را ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﮐﻠﯿـﮏ ﺳـﺎده و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ‪ IP‬و ‪Port‬‬ ‫آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت وزارت ‪) ICT‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺘﺎ ( در ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺴﺘﺮده از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻏﻠﺐ از ‪ DHCP‬ﺑﺮاي اﺧﺘﺼـﺎص ‪ IP‬اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮده و اﯾﻦ ‪IP‬ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از راهﺣﻠﻬـﺎ و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ‪ IP‬و ‪ MAC‬ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن را‬ ‫ﺑﺮ روي ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ‪ Local‬و ﯾﺎ ‪ Domain‬اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـﻢ‬ ‫و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ‪ Spooler‬اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ رول ﺑـﺮ اﺳـﺎس ‪ Username ،MAC ،IP‬و‬ ‫‪ Group name‬را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻨﺎوران ﺧﻮارزم – خ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪ ،‬خ ﻣﻔﺘﺢ‪ ،‬خ ﻧﻘﺪي‪ ،‬ﭘﻼك ‪ 8‬واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪88730704 :‬‬

‫دورﻧﮕﺎر‪88511760 :‬‬

‫وب ﺳﺎﯾﺖ‪www.parskharazm.com :‬‬

‫‪Spooler Stateful Packet Manager‬‬

‫‪ .8‬ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ‪ :‬ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬

eeeeee  

‫ﭘﺎرسﻓﻨﺎورانﺧﻮارزمﺷﺮﮐﺖ‬ – ،‫ﻧﻘﺪي‬ ‫خ‬ ،‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫خ‬ ،‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﭘﻼكخ‬ 8 ‫واﺣﺪ‬ 3 :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ 88730704 :‫دورﻧﮕﺎر‬ 88511760 :‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ www.pa...

eeeeee  

‫ﭘﺎرسﻓﻨﺎورانﺧﻮارزمﺷﺮﮐﺖ‬ – ،‫ﻧﻘﺪي‬ ‫خ‬ ،‫ﻣﻔﺘﺢ‬ ‫خ‬ ،‫ﺑﻬﺸﺘﯽ‬ ‫ﺷﻬﯿﺪ‬ ‫ﭘﻼكخ‬ 8 ‫واﺣﺪ‬ 3 :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ 88730704 :‫دورﻧﮕﺎر‬ 88511760 :‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ www.pa...

Advertisement