Page 1

CATÀLEG DE FORMACIÓ EDUCOLAB (AMPAs)


Jornades, seminaris i tallers ELS PARES I LES NOVES TECNOLOGIES Presentació Educolab és una empresa amb un clar posicionament pedagògic i enfocada a treballar les noves tecnologies dins la comunitat educativa: famílies, escola i alumnes. Concretament, aquest catàleg presenta les diferents activitats formatives (jornades, xerrades, seminaris, tallers i assessorament individualitzat o grupal) que mares, pares i AMPAs poden necessitar a l’hora d’endinsar-se en les noves tecnologies, sobretot quan aquestes estan relacionades amb els seus fills.

Destinataris Els nostres serveis estan adreçats a mares, pares d’AMPAs que vulguin alfabetitzar-se en aspectes relacionats amb les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) així com aprendre a enfocar les noves circumstàncies i reptes que envolten els nadius digitals, per entendre com aprenen i es relacionen els nens i joves a través de les noves tecnologies.

Metodologia Les accions formatives que presentem prenen formats diferents, depenent dels objectius i temàtica a treballar. Oferim des de jornades i seminaris fins a tallers bimodals, és a dir, en modalitat semi presencial, o fins i tot virtuals (en línia/online) per aquells casos que així ho requereixin. Totes les activitats formatives tenen una part d’explicació teòrica amb exemples pràctics, i interacció entre els assistents per aclarir dubtes (ja sigui mitjançant dinàmiques grupals al llarg de les sessions, o mitjançant torn final de preguntes).

2


En aquelles formacions de caire més teòric (ja siguin presencials o virtuals), es faciliten exemples per ajudar a la comprensió del material, i també es potencia el plantejament de casos i dubtes propis que plantegen els assistents, tot intentant la seva resolució conjuntament entre tots els participants, amb l’ajuda de l’expert-guia.

Modalitats Les etiquetes que trobareu al costat de les diferents accions formatives que configuren el catàleg d’Educolab, us indiquen les modalitats en les quals podeu demanar l’acció formativa. Aquests són:

P

Presencial:

aquesta icona indica que el taller, jornada o seminari s’ofereix en

modalitat totalment presencial, és a dir, que és necessària la presència física en una aula o espai de tots els participants.

B

Blended: quan trobeu la icona amb una B, és per indicar que

el taller, jornada o

seminari s’ofereix en modalitat semi-presencial, és a dir, que els participants hauran d’assistir presencialment a una part de l’acció formativa, però que també hauran de connectar-se via internet a una plataforma d’aprenentatge virtual, per fer algunes de les activitats programades.

O

Online: aquesta tercera icona indica que el taller s’ofereix en modalitat totalment a

en línia, és a dir, que no cal la presència física en una aula o espai físic concret, sinó que els participants es connectaran via Internet a l’espai virtual comú, per interactuar i procedir a les accions i dinàmiques formatives, guiades per un tutor/a online.

Materials Segons la naturalesa de cada acció formativa, els materials per als participants poden ser facilitats mitjançant sistemes o dispositius d’emmagatzematge diferents: USBs, plataformes virtuals (tipus Moodle) o xarxes socials privatitzades (Elgg, Yammer...), sistemes de gestió compartida (tipus Dropbox), o bé disposar també de la possibilitat de rebre la documentació del curs en format imprès en paper (manual, llibre, full informatiu, etc.). 3


Els materials de presentació de la xerrada també resten disponibles a la xarxa posteriorment, per a que puguin ser consultats via online pels pares i mares que han realitzat la formació (i/o en alguns casos, per la resta de pares de l’AMPA que no hagin pogut assitir). L’accés a plataformes específiques (tipus Moodle o xarxes virtuals tancades) són un servei que Educolab ofereix com espai de recolzament online per a realitzar consultes, compartir coneixements entre iguals, entre d’altres objectius. Normalment poden ser contractats de manera independent, durant 30 /60 /90 dies, per exemple, o en el periode concret que es pacti amb l’AMPA. Durant aquest periode, s’ofereix dinamització, recolzament tecnològic i assessorament per part d’un expert-guia, respecte les intervencions realitzades per part dels pares i mares participants.

Tipologia d’accions formatives Educolab ofereix les seves accions formatives en aquests formats concrets:

JORNADES SEMINARIS TALLERS EXPERIENCIALS TALLERS TEÒRICO-PRÀCTICS TALLERS INTERGENERACIONALS COACHING Cadascun d’aquest formats poseeixen unes determinades característiques en quant a durada, metodologia, modalitat (presencial, blended o online) i número d’assistents recomanats. A continuació us indiquem aquestes característiques, segons el tipus de format i una bateria de possibles accions formatives, segons aquest. 4


Característiques accions formatives Educolab

JORNADES Modalitat

P

Durada

1 sessió, de 2 o 4 hores.

Núm. assistents recomanat

50-100

Metodologia Sessió magistral per part de l’expert/s i torn de preguntes finals.

Objectiu/s:  

Entendre com està canviant la societat amb l’ús de les TIC. Conèixer el decàleg bàsic sobre la seguretat a internet, especialment pels nostes fills, tant desde la vessant familiar com de l’escola. Analitzar com aprenen i interaccionen virtualment els/les nostres fills/es i com ajudar-los mitjançant l’ús adequat de les noves tecnologies. Aprendre què són i perquè fan servir els nadius digitals les xarxes socials, així com alguns consells sobre seguretat a aplicar.

Catàleg disponible - Exemple de Jornada: “Consells sobre seguretat en l’ús de les xarxes socials d’infants i joves” (veure link informatiu de la Jornada en qüestió organitzada per EducoLab: http://goo.gl/3H6II)

Nota: (Possibilitat de dissenyar altres jornades a mida en

funció de les necessitats de l’entitat client, ja sigui AMPA, Ajuntament, Fundació, etc.

5


SEMINARIS Modalitat

P

Durada

1 sessió, de 2 hores.

Núm. assistents recomanat

20-30

B

O

Metodologia Intervenció per part de l’expert/s amb una part d’explicació teòrica amb exemples pràctics, tot potenciant la interacció entre els assistents per aclarir dubtes concrets que aquests plantegin (ja sigui mitjançant dinàmiques grupals al llarg de les sessions, o mitjançant torn final de preguntes).

Objectiu/s:  

Entendre com està canviant la societat amb l’ús de les TIC. Aprofundir en aspectes sobre la seguretat a internet, especialment pels nostes fills, tant desde la vessant familiar com de l’escola. Conèixer com aprenen i interaccionen virtualment els/les nostres fills/es i com ajudar-los mitjançant l’ús adequat de les noves tecnologies. Aprendre què són i perquè fan servir els nadius digitals les TIC més actuals.

Catàleg disponible: “Els meus fills i les TIC” (veure info exemple seminari: http://goo.gl/xgP9U) “Introducció a la navegació i us d’Internet” “Què és un blog?” “Introducció a les xarxes socials: on es mou el meu fill?” “Configuració de la privacitat al meu perfil de Facebook” “Iniciació al Twitter (microblogging)” “Iniciació als dispositius mòbils (Smartphones, ipads i/o tablets) Altres seminaris a mida.

Nota: El preu dels seminaris és de 150€/hora i inclou material de suport per dur a terme les explicacions, així com els exemplars de material divulgatiu necessari per a cada assistent, que seran entregats mitjançant un accés Moodle per cada participant. 6


TALLERS EXPERIENCIALS Modalitat

P

B

O

Durada

2 sessions de 2 hores cadascuna (15 dies al mig)

Núm. assistents recomanat

10-15

Metodologia Sessió inicial introductòria amb consells al grup, per part de l’expert-guia, que facilitarà una sèrie d’indicadors perquè cada pare/mare pugui monitoritzar a casa seva durant 15 dies amb el seu fill (per exemple: actualització de navegadors, horaris de connexió del/la fill/a...). Passats aquests 15 dies de treball autònom a casa, es farà una sessió final amb posada en comú, debat i conclusions per part de tots els participants, compartint experiències, consells, etc.

Objectiu/s:   

Entendre com està canviant la societat amb l’ús de les TIC. Descobrir, a partir de la posada en comú de necessitats, i amb l’ajuda de l’expert-guia, les solucions als nostres dubtes i necessitats respecte les TIC. Conèixer el decàleg bàsic sobre la seguretat a internet, especialment pels nostes fills, desde la vessant familiar. Conèixer com interaccionen virtualment els/les nostres fills/es i com ajudar-los mitjançant l’ús adequat de les noves tecnologies. Aprendre què són i perquè fan servir els nadius digitals les TIC, així com alguns consells sobre seguretat a aplicar. Entendre els límits legals i de seguretat per cada via de comunicació a la xarxa.

Catàleg disponible:

“Consells sobre seguretat en l’ús de les xarxes socials d’infants i joves”

7


TALLERS TEÒRICO-PRÀCTICS P

Modalitat

B

O

Aquests tallers poden ser en qualsevol de les tres modalitats, tot i que degut al caire mixte, amb una primera part d’introducció teòrica i una segona part molt més pràctica, es recomana la opció mixta o blended, ja que així els participants poden practicar els coneixements adquirits de manera autònoma i real.

Mínim de 2 sessions de 2 hores de durada cadascuna. Durada

Núm. assistents recomanat

El més recomanable són accions formatives durant dues setmanes, amb un total de 4 sessions de durada entre 1,5 i 2 hores. 10-15

Metodologia Els tallers teòrico-pràctics estan enfocats a persones amb un coneixement mig de les noves tecnologies (o que hagin assisitit prèviament a jornades Educolab), ja que pretenen la pràctica a fons dels conceptes tractats per part del docent/guia en les sessions teòriques. Per tant, els tallers estaran enfocats des d’un inici a que els alumnes interaccionin compartint dubtes i experiències, tot basant-se en els materials i ajuda del docent.

Objectiu/s: Descobrir, a partir de la posada en comú de necessitats, i amb l’ajuda de l’expert-guia, les solucions als nostres dubtes i necessitats respecte les TIC. Conèixer com aprenen els/les nostres fills/es actualment i com ajudar-los.

 Resoldre problemes bàsics de connexió, hardware i software a casa.

Catàleg Els meus fills i les TIC” (veure exemple 1) “Navegació i us d’Internet” “Com crear el meu blog” “Configuració de la privacitat a les diferents xarxes socials” “Twitter (microblogging)” “Usos dels dispositius mòbils (Smartphones, ipads i/o tablets) “Gestió de la meva identitat digital a les xarxes socials” “Eines 2.0 per al treball col·laboratiu a les AMPAs” (Altres tallers a mida).

8


TALLERS INTERGENERACIONALS P

Modalitat

B

O

Aquests tallers poden ser en qualsevol de les tres modalitats, tot i que des d’Educolab recomanem un model presencial o mixte (B), degut a la interacció pares-fills que es pot veure facilitada si es treballa en un mateix espai.

Mínim de 2 sessions de 2 hores de durada cada una. Durada

Núm. assistents recomanat

Es recomanen accions formatives durant una o dues setmanes, depenent del nivell de competència TIC de pares/mares i fills/es, amb un total de 2 a 4 sessions de durada de 2 hores. 10 pares i/o mares amb els seu/s fill/s

Metodologia Els tallers intergeneracionals estan pensats per aquells pares i mares que volen començar a navegar per internet amb el seu fill/a i aprofitar els coneixements d‘uns i altres per aconseguir els millors resultats d’aprenentatge. Els participants interaccionen, tot compartint dubtes i experiències, amb l’ajuda del / de la guia o entrenador, un perfil orientat clarament a afavorir el diàleg entre generacions.

Objectiu/s: Descobrir, a partir de la posada en comú de necessitats, i amb l’ajuda de l’expert-guia, les solucions als nostres dubtes i necessitats respecte les TIC. Conèixer com aprenen els/les nostres fills/es actualment i com ajudar-los. Entendre com està canviant l’ensenyant amb l’ús de les TIC. Aprendre què són i perquè fan servir els nadius digitals les xarxes socials. Iniciar els nostres fills en un ús responsable d’Internet i, en especial, de les xarxes socials. Aprendre dels nostres fills a l’hora que els eduquem en una navegació i ús de les eines 2.0 responsable Entendre els límits legals i de seguretat per cada via de comunicació a la xarxa.

Catàleg “Iniciem-nos junts a internet. Navegació i usos” “Com crear el meu blog” “Configuració de la privacitat a les diferents xarxes socials” “Gestió de la meva identitat digital a les xarxes socials” (Altres tallers a mida).

9


COACHING Modalitat

P

B

O

Recurs formatiu fet totalment a mida del client.

Durada

Segons les necessitats del client.

Núm. assistents recomanat

Individual o en parella.

Metodologia Els després d’una sessió prèvia de detecció de necessitats, i un posterior disseny de sessions i tasques a fer, amb la creació d’un calendari i la monitorització/ seguiment constant per part del coacher.

Objectiu/s: Assolir les metes que, com a usuaris de TIC, necessitem per al nostre dia a dia, bé sigui a la feina com als estudis o en la nostra vida social. Aprendre a navegar per les noves tecnologies de manera segura i treure el màxim partit de les eines que podem trobar a internet segons els nostres objectius. Conèixer com aprenen els/les nostres fills/es actualment i com ajudar-los. Aprendre què són i perquè fan servir els nadius digitals les xarxes socials. Resoldre problemes bàsics de connexió, hardware i software a casa. Guiar els nostres fills en un ús responsable d’internet i, en especial, de les xarxes socials.

10


Exemple de recorregut formatiu per a pares i mares a Educolab

11


ANNEXOS Oferta formativa d’extraescolar per alumnes d’AMPAS. Des de Educolab, també oferim tot un seguit de tallers extraescolars perque les AMPAs puguin oferir als seus alumnes. Aquests tallers es centren en temàtiques vinculades a les TIC, com per exemple: •

“Eines 2.0 per aprendre col·laborativament”,

“Construïm el nostre propi PLE (Personal Learning Enviroment)”

“Com utilitzar l’Ipad o tablet”

“Com iniciar-nos en la creació de planes web i blogs amb html”.

“Aprendre a configurar la nostra seguretat a les xarxes socials”.

“Com crear el meu propi blog per compartir arxius a la xarxa”.

“Creació d’una revista escolar digital”.

“Utilització dels codis QR per dissenyar experiències culturals o educatives”.

“Tot allò que cal saber sobre la Realitat Augmentada”.

Nota: Si no trobeu el taller que us interessa, podem adaptar-nos per dissenyar i programar aquelles accions formatives que siguin del vostre interès. Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a: educolab@acanelma.es Estarem encantats de donar resposta a les vostres necessitats, oferint-vos la formació a mida que requeriu.

Oferta formativa per al professorat. Educolab, també té com a finalitat la formació de docents/mestres, oferint-los accions formatives i serveis enfocats a formació de formadors vers les TIC, com per exemple: • • • • •

Usos d’eines concretes: blocs, PDIs, dispositius mòbils... Aplicació de metodologies educatives basades en les TIC 2.0 Altres recursos innovadors a l’aula com són els codis QRs, les xarxes socials, la RA... Gestió de plataformes Moodle o altres LMS concrets. Etc.

EducoLab http://www.educolab.com Mireia Usart: mireia@acanelma.es Alicia Cañellas: info@acanelma.es 12

Catàleg formació i serveis per a AMPAs i escoles  

http://www.educolab.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you