Page 1

ยส ร ก รี ย

VOLUME 1 ISSUE 03 JULY 2013


EDITOR

I UE 03  UNE  013 RE ARD  OUR EL

L

คุณเคยให Reward หรือรางวัลอะไรกับตัวคุณเองบางไหมครับ รางวัลประเภทที่ทําใหคุณเองมีความสุขและหายเหนื่อยลาไดเมื่อคุณไดรับมัน รางวัลที่ไมตองแกะกระดาษหอของขวัญและกลองออกดูกอนจึงจะรูวาเปนอะไร แตมัน คือสิ่งที่คุณรูดีอยูแลววาคุณตองการ และตั้งใจวาจะใหสิ่งนั้นเปนรางวัลสําหรับตัวคุณเอง เพื่อ ที่จะเปนเชื้อเพลิงสําหรับเติมพลังและสีสันในแตละกาวยางของชีวิตตอไป บางคนคิดวาของขวัญหรือรางวัลทีม่ อบใหกบั ตัวเองนัน้ ไมสาํ คัญหรือจําเปนอะไร หรือหาก จะมีบาง นานแสนนานครั้งไดใหสักคราวก็นาจะเพียงพอแลว แตจะดีกวาหรือไมครับ หากเราจะวางแผนบริหารจัดการใหสิ่งเหลานี้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นใน ชีวิตเราไดอยางสมํ่าเสมอ โดยออกแบบใหมันสอดคลองไปกับวิถีชีวิตของตัวเราเอง ทั้งในชีวิต ประจําวันและทุกหวงเวลาที่เหมาะสม ลองจินตนาการดูสิครับวาหากทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน หรือทุกป คุณมี Target และ Reward ที่สอดรับกันอยางคลองจองอยูเสมอ คุณและคนรอบขางที่ใกลชิดคุณจะมีความสุขกวา เดิมไหม และคุณจะมีแรงผลักดันในการเดินไปสูที่หมายไดมากขึ้นเพียงใด อยางไรก็ดี Reward บางครั้งก็ไมจําเปนตองเปนของมีคา มีราคาแพงสูงลิ่วหรือยิ่งใหญ อะไรครับ บางทีในแตละวัน การไดดื่มกาแฟจากรานที่คุณชื่นชอบใกลๆ ออฟฟศก็นับเปนรางวัล งายๆ และใกลตัวอยางหนึ่งไดแลว หรือแมแตในวันสุดสัปดาห ในวันหยุดยาว การไดนัดหมายไปรับประทานอาหารที่ราน อรอยๆ บรรยากาศดีๆ ทีค่ ณ ุ ไมเคยไดลมิ้ ลองสักมือ้ ทองเทีย่ วไปยังสถานทีแ่ ปลกใหม หรือทีไ่ กลๆ ที่คุณยังไมเคยเหยียบยางไปถึง นั่นก็อาจจะเพียงพอแลว ลองดูสิครับ ลองตั้งเปาหมาย และผลตอบแทนเล็กๆ นอย แตสมํ่าเสมอใหกับตัวคุณเอง แลวคุณจะพบครับวา ทัง้ ตัวคุณเองและสิง่ แวดลอมรอบตัวคุณไมเคยหยุดนิง่ ทัง้ ยังเต็มเปย มสีสนั และเต็มไปดวยชีวิตชีวา นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนหนึ่งเคยบอกครับวา ตองไมลืมวาเงินทุกจํานวน ที่คุณทํามาหาได คนที่ลงทุนลงแรงมากกวาใครคือตัวคุณเอง ฉะนั้นกอนที่จะจายใหแกคนอื่น จง จายใหกับตัวคุณเองดวย ครับ แมวัตถุประสงคหลักที่เขากลาวจะหมายถึงประเด็นการออมและการลงทุนก็ตามที แตเชื่อเถอะครับวา บางสวนในนั้น ไดกินความถึงรางวัลที่จายใหกับตัวคุณไวดวยอยางแนนอน และสําหรับใครที่มีเปาหมายในแตขั้นของชีวิตที่ชัดเจน Reward ยิ่งมีความหมายมาก เปนพิเศษ เพราะมันจะชวยทําใหเขาตระหนักเปนอยางดีครับวา เขาไดกาวไปถึงเปาหมายนั้นๆ แลวอยางแทจริง สุภสิทธิ รักกสิกร บรรณาธิการอํานวยการ

LIFESTYLE

12

LIFE STYLE เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ

GREYHOUND CAFÉ • LEE CAFÉ • NOV FLOW HOUSE BANGKOK • FAT BIRDI • COFFEE BEANS DAO • THE RAC UET CLUB • CHA CHA CHA • •

สุพรรณิการ์ อัน อัน เหลา

28

ON THE WAY TO EAT DRINK TRAVEL

ดทา ล ขอมูลโด EDTg ide.com

DRI N K

บรร า ิ าร ูพิมพ ูโ า เ าขอ นพดล ทองลิ่ม บรร า ิ ารอา าร สุภสิทธิ รักกสิกร บรร า ิ ารบริหาร ดารารัตต พืชมงคล บรร า ิ ารบท าม สาวิกา ขุนราม อ บรร า ิ าร ภัทรภารัศมิ รอดเชื้อ, ธนัท จันทรพวง, กิตติพั น สุขศรี, วราภรณ สันติชัยกุล เขี รบเ ิ คุณดุลย, หมูอวนจอมพลัง ิล รรม ขอมูล ล าพถา The Fairy Caravan ติดตอ ารตลาด ล อ บรร า ิ าร g e.com ที่อยู 99/12 หมู 1 ชั้น 2 อาคารซอฟตแวรปารค ถนนแจงวั นะ นนทบุรี 11120 ธนัท จันทรพวง 0 5 30 3399, 0 2502 6000 ตอ 6095 ภัทรภารัศมิ รอดเชื้อ 0 91 5 901 , 0 2502 6000 ตอ 7 1 Fax 0 2502 6363 E mail boo ed g ide.com E boo .eboo s.in. h, .oo bee.com, .mebmar e .com E boo applica ion hai Mag Boo , A S Boo s ore, MEB, B2S พิมพที่ บริษัท สไมลสยามพริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด ติดตอโ า ธนัท จันทรพวง 0 5 30 3399, 0 2502 6000 ตอ 6095 ฉัตรรัตน เจษ าวงศพั นา 0 1 66 579, 0 2502 6000 ตอ 65 1 ปฐมาวดี จันทรสวี 09 0910 5632, 0 2502 6000 ตอ 1 ภัทรภารัศมิ รอดเชื้อ 0 91 5 901 , 0 2502 6000 ตอ 7 1 อภิญญา หวังปญญา 0 7007 11 , 0 2502 6000 ตอ 629 WE ARE HERE

32

TOP 10 DRINK REFRESHING TEA TIME VIENG OOM ON TEAHOUSE • PEONY TEA ROOM • KARMAKAMET SECRET WORLD • SIMPLY W AL MA LIS MOROCCAN TEA ROOM • AGALICO • THE EUGENIA HOTEL & SPA • SIMPLY W • BAR STORIA DEL CAFFE' • PORTOBELLO & DESIRE • KENSINGTON ENGLISH GARDEN RESORT

“like”

www.facebook.com/EDTguide

Book.edtguide.com


42

CONTENT

IMPRESSED By BLOGGER

หมูอ้วนจอมพลัง

20

TOP 10 EAT HEALTHY DELICIOUS

T R AV E L

อโณทัย

SALAD CONCEPT • SPA FOODS • • • HOME SWEET HOME ORGANIC AND COTTAGE • • • MY HOME • FRESH BOXX SALAD CAFÉ • SALAD STORY

EAT

คุณเชิญ

ตาละลักษณ์ หมายขายดี

38

TOP 10 TRAVEL THE TRANQUIL JOURNAL TO A CALMING PARADISE ELEMIS SPA • LULLABY SPA & YOGA • SO SPA LANNA COME SPA • YOGA & ME • • OKURA SPA • ESTRELLA SPA • CHIVA-SOM • OASIS

โพธาลัย

NEW COMER

6

TOP 10 NEWCOMER NEW PLACE NEW EXPERIENCE รฤก หัวหิน

61 SALOON REST & ROLL • • SENA FEST • CHEW N' BREW • SHUFFLE • • THE BLUE SKY RESORT • • MAIDDREAMIN CAFÉ • HAPPY FISH

จักรวาลบ้านดิน ไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา

e n jo y

EAT DRINK TRAVEL


WHAT 'S GOING ON JULY 2013

10 เ

รั กร

รร ม

TODAY - 18 AUG

อศ

รรม งกรงเ ม

อม คอ รี เมือง อง ี

คร

เมือง ั ย

T H A I LA N D BABY&KIDS B E ST B U Y

15 JUL-30 SEP

Life of Terada Mokei

TODAY-11 AUG

ศ ยก ร ร ชม งช สรก

@ TCDC

17-23 ศ ยก ร ร ชม งช สรก

27 - 28 รอยั

ส มร ชมังค กี ส EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

ศ ยก รค เ

ร กอ อ

รั เ 4


NEWCOMERS

ตองใหเครดิตกับเจาของ หลายๆ คนที่นําความคิด สรางสรรค ความชอบ ความสนุกและความถนัด ของตัวเองมาเบลนดกับ รานอาหาร รีสอรท รงแรม หรื อ สถานที่ ท  อ งเที่ ย ว ใหมๆ ใหมีมากกวาความ รรมดาเมื่อเขามาสัมผัส แตละรานไมไดมีแคอาหาร เครื่องดื่ม แตมี งกชั่น อืน่ ๆ ทีเ่ ราก็คาดไมถงึ ดวย บางที่แ งไปดวยความเก ลูกเลนไม าํ้ ใคร เพือ่ สราง เสนห ดึงดูดใจ ทําใหการ ออกนอกบานมาแตละครัง้ เท า กั บ การสร า งสี สั น ให ชีวิตยิ่งกวาเดิม

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

6


TOP

NEW CO MER

SHU LE

R u s tic C u is in e & B ar รานอาหารสไตลอเมริกนั เปดใหมใจกลางสุขมุ วิททีน่ าํ เอา คอนเซ็ปตการปรุงอาหารแบบ Rustic Style เนนความ เรียบงาย ไมยุงยาก โดยเชฟคนไทยผูมีประสบการณการ ใชชีวิตอยูสหรัฐอเมริกามากวา 6 ป อาหารที่นี่รังสรรค ขึ้นดวยวัตถุดิบสดใหมทั้งของไทยเองและนําเขาจาก ตางประเทศ เหมาะสําหรับคนขีเ้ บือ่ เพราะสลับสับเปลีย่ น วัตถุดิบที่เปนพระเอก-นางเอกของอาหารอยูทุกเดือน และทีส่ าํ คัญ เชฟมีความสามารถในการดึงเอารสชาติของ วัตถุดบิ ทีแ่ ทจริงออกมาไดอยางลงตัว ไมวา จะเปน Peach and Prosciutto ลูกพีชสดและแฮมโพชูโตจากอิตาลี เสิรฟพรอมสลัดร็อกเก็ตนํ้าสลัดบอลซามิกและชีสบรี หรือเมนูเอกอยางเบอรเกอรที่มีหลากหลายชนิด แนะนํา Grilled Lamb Burger เบอรเกอรเนื้อแกะคุณภาพระดับ ทอปมาบดและปน ประกบดวยขนมปงอบใหมจากเตา ทุกวัน เสิรฟคูกับซอสเผ็ดและมายองเนส นอกจากนี้ยังมี เบียรนาํ เขาจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปรอกี หลากหลาย ชนิ ด ให ล อง รวมทั้ ง ค็ อ กเทลที่ คิ ด ขึ้ น ใหม เ กื อ บทุ ก วั น จับจองโตะริมหนาตาง ละเลียดอาหารที่พูดไดเต็มปาก วาอรอยจริง พรอมๆ กับสังเกตการณชีวิตประจําวัน อันเรงรีบของชาวเมืองยานสุขุมวิท ใหสมกับชีวิตแบบ เมโทร

SH

ST   S     ชั้น 2 โครงการ Rain Hill ซ.สุขุมวิท 47 วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 09.00 - 24.00 น. โทร. 0 2261 6992 LAT 13.727719 LONG 100.574079 47

SHUFFLE RUSTIC CUISINE&BAR

RAIN HILL 45

61 SALOON REST&ROLL

SALOO  REST   ROLL

The Tr u e M ean in g of “ R es t & R oll” หนึ่ ง ในร า นที่ มี ว งดนตรี ส ดที่ ดี ที่ สุ ด ขณะนี้ ที่ ที่ เ หมาะจะปลดล็ อ คจากความเหนื่ อ ยล า และตารางชีวิตที่ซํ้าซากจําเจ ดวยคํ่าคืนอันแสนสนุกสนานที่มีดนตรีเปนตัวสรางมิตรภาพ 61 Saloon Rest & Roll รานอาหารเปดใหมยานพระราม 3 ตั้งอยูในโครงการ Monopoly Park มีเสียงเพลงจากวงดนตรีคุณภาพแวะเวียนมาใหความบันเทิงตลอดทุกวัน ลองนึก ภาพตัวเองนั่งฟงเพลงเพราะๆ จิบเครื่องดื่มแกวโปรด ชิมอาหารจานอรอย คุยกันครึกครื้น ออกรสชาติ หรือจะสรางมิตรภาพใหมกับโตะขางๆ ก็ยังได รานโทนสี ดํา ลดความดุ ลง ดวยพื้นไม ผนังอิฐและปูนเปลือยขัดมันใหความรูสึกเท มีทั้งโซนหองแอรและเอาทดอร หากมากั บ คนสนิ ท แนะนํ า โซนด า นนอกเพราะนอกจากจะเป น ส ว นตั ว แล ว แสงไฟยาม คํ่าคืนของกรุงเทพฯ เวลาพลบคํ่าจะชวยใหบรรยากาศดูโรแมนติกขึ้นมาทันที อาหารที่นี่มี มากมาย ซิกเนเจอรหลักๆ ก็คือ 61 Burger ที่ไดเนื้อนุมๆ โปะทับดวยไขดาว ผักดอง ชีสและ เบคอน จะสั่งมาเปนจานหลักหรือกับแกลมก็ยังได Chili Con Carne หอมกลิ่นเครื่องเทศ ลอยมาแตไกล ยิ่งไดเนื้อบดปรุงรสผสมกับถั่วแดงบดที่มีความเผ็ดนิดๆ กินคูกับเกียวกรอบ ก็รสชาติไมเลว สวนเขียวหวานไกโรตี แปงกรอบนอกนุมในกินคูกับแกงเขียวหวานไกรสชุม เครื่องแกงอรอยสุดๆ ยังมีผัดไทกุงสดและเครื่องดื่มหลากหลายใหไดลอง แนะนํา 61 Lady ค็อกเทลสําหรับผูท ชี่ อบรสเปรีย้ วและแอลกอฮอลออ นๆ หรือจะเปนสาเกเจลลีญปี่ นุ เสิรฟ มาใน แกวชมพูหวานแหวว บลูมารการิตา ทีม่ าพรอมความเค็มของเกลือบนปากแกว ดืม่ แลวจะไดอกี รสชาติ ระหวางรออาหารถาเกิดอยากจะออกกําลังขึ้นมา ที่นี่มีโตะพูลใหประลอง มือกันสนุกๆ ดวย เปลี่ยนบทบาทจากฟนเฟองของเมืองหลวงมาเปนผูสังเกตการณ นั่งฟงเพลงเพราะๆ กับ ทิวทัศนมุมสูงของเมืองกรุงดูบาง 7

S   ST     ชั้น 3 โครงการโมโนโพลีพารค ถ.พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 1 .00 - 01.00 น. โทร. 0 26 3 1535 LAT 13.6 4957 LONG 100.544256

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


TOP

HAPP ISH PU    RESTAURA T

NEW CO MER

A N ew R iv er s id e R es tau r an t SH      ST T  โกดัง เอเชียทีค เดอะริเวอร ฟรอนท ยานนาวา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 01.00 น. โทร. 0 210 449 , 0 3015 99 LAT 13.705067 LONG 100.502273

HAPPY FISH

H

การันตีความสนุกไดไมยากเมื่อรูวา Happy Fish Pub & Restaurant คือเจาของเดียวกับ Slim RCA, Funky illa และ Demo ทองหลอ โดยทีน่ เี่ ปดเปนรานอาหารทีใ่ หบริการ อาหารและเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ตางชาติ รวมถึงคนรุนใหมที่รักความสนุกสนานอยางมี สไตล เนนสีสันการตกแตงใหดูสนุกสนาน นําเสนอผาน สัญลักษณปลาที่ดูมีความสุขเนื่องจากเปดอยูริมแมนํ้า เจาพระยา ภายในรานมี 3 สวน 2 ชั้น โซนดานหนาเหมาะ สําหรับคนที่อยากนั่งรับประทานอาหารและดื่มดํ่ากับ บรรยากาศยามเย็นของเอเชียทีค เปนโซนยอดนิยมที่ใคร มาเปนตองขอจอง เพราะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ แบบพานอรามาไดดที เี ดียว สวนคนทีร่ กั ในเสียงเพลงและ ดนตรีสดๆ แนนอนวาตองมาโซนชั้น 1 เพราะมีเคานเตอร บารและเครื่องดื่มหลากหลายทั้งเบียร ไวน และค็อกเทล นานาชนิด ใหคุณไดใกลชิดจนติดขอบเวที ผูที่อยากเปน สวนตัว บนชั้น 2 สามารถชวนเพื่อนพองมานั่งพูดคุย อิ่ม ทองกันแลวยังมีอาหารตาใหไดมองแบบมุมสูงอีกตางหาก ที่นี่ยํ้าชัดวาเปนรานอาหารที่มีเครื่องดื่ม ฉะนั้นอาหารทุก เมนูจึงพิถีพิถันเสิรฟมาพรอมความสดใหมและเครื่องดื่ม ทั้งสลัดแซลมอน ปลาหิมะกับสลัดมะมวง ขาหมูเยอรมัน ทอด ไกยา งจิม้ แจว และอีกมากมาย เพือ่ ฉลองการเปดราน ใหมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้มีโปรโมชั่นชุด Happy Drink Set พิเศษ 1, บาท

CHE   RE   D in e & D r in k

จากความรักในการเดินทางทองเที่ยวของกลุมเพื่อนที่เพิ่งรูจักกัน สนิทกัน และนึกสนุกรวมกัน จึงเปดรานอาหารแหงนี้ขึ้นเพื่อเปนทั้งแหลงพบปะเฉพาะ กลุม ผูที่หลงใหลการเดินทาง หลงรักอาหารอรอย ปลอยอารมณสุนทรียไปกับ เครื่องดื่มชั้นยอด มารวมแชรประสบการณกันที่นี่เลย ชูว แอนด บรูว ตกแตง รานดวยโทนสีฟานํา้ ทะเล มีหลากหลายมุมใหเลือกลอมวงนัง่ กับกลุม เพือ่ น หรือ จะฉายเดีย่ วนัง่ ตรงบารเครือ่ งดืม่ ทีด่ ดั แปลงเอาครึง่ หนึง่ ของกระเปาเดินทางมา ทําเปนสตูลทีน่ งั่ แสนเก สวนรายละเอียดทัว่ ทุกมุมก็แสดงออกถึงความรักในการ เดินทางโดยแท ทั้งผนังดานหนึ่งที่อุทิศตัวเปนนิทรรศการโชวกลองถายรูป โบราณ กับผนังอีกดานทีว่ างตัวตางแผนทีโ่ ลก เจาะเปนชองเก็บขวดไวนไปจนถึง บันไดขึ้นชั้น 2 ที่สกรีนถอยความกินใจเกี่ยวกับการเดินทาง สวนรายการอาหาร อรอยเด็ดทุกอยาง ไฮไลทขายดีอยางซี่โครงแกะยางจิ้มแจว หอมอรอยนุมลิ้น ไรกลิ่นคาว สั่ง Cucumber Sweet ค็อกเทลสีเขียวสวย หอมกลิ่นแตงกวาออนๆ มาจิบยิ่งเพิ่มรสชาติใหดินเนอรมื้อนี้เปนอยางดี

ภาพ เจาชายกาแฟ

รTheกN ewหัวHotsหินp ot Hu ahin

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

เปดบานเรือนไมเกาอายุรวม 100 ปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ตั้งอยูกลางพื้นที่บนถนนแนบเคหาสน ใหรวมรําลึก หัวหินในวันวาน รวบรวมและจําลองภาพของหัวหินสมัย อดีตที่หาดูไดยาก อยางรูปปนคนสูปลาที่เปนสัญลักษณ อีกยุคหนึ่งของหัวหิน (แตกอนตั้งอยูที่โขดหิน หนาศาล เจาแมทับทิมซึ่งเปนที่นับถือของคนหัวหิน ปจจุบันไม สามารถเห็นรูปปนนี้ไดอีกแลว เนื่องจากไดหักพังไปตาม กาลเวลา) รูปคนทอดแหบนเรือหาปลาเกาๆ แสดงให เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงหัวหินในยุคหนึ่ง นอกจากนี้ ยั ง เป น ศู น ย ร วมของร า นอาหาร ร า นขนม เครื่ อ งดื่ ม และของ ากทีร่ าคาไมแพง รวมถึงเปนจุดเช็คอินแหงใหม เพือ่ แวะมาถายรูปคูก บั ประภาคารจําลอง ดูการแสดงโชว ตางๆ และดนตรี ประกอบดวยโซนถายรูปที่ระลึก โซน อาหารและเครื่องดื่ม โซนสินคาของ าก โซนกิจกรรมบน เวที จุดเดนของที่นี่นอกจากจะเปนบานไมอายุรวมรอย ปแลว ยังมีการแสดงเกี่ยวกับวั นธรรมไทยรวมสมัยที่ เปดโอกาสใหเด็กผูมีความสามารถมารวมแสดง รวมทั้ง การแสดงหุนละครเล็ก การรํามโนราห ดนตรีแจส และ อีกมากมาย

ร ก หัวหิน

ซ.หัวหิน 51 ถ.แนบเคหาสน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เปดทุกวัน จันทร - พฤหัสบดี เวลา 10.00 - 20.30 น. ศุกร - อาทิตย เวลา 09.00 - 21.00 น. โทร. 0 9764 5466, 0 6345 66 LAT 12.579261 LONG 99.955945 8


จัTheกรวาลบ า นดิ น U n iv er s e of M ix & H   ถ.สุขุมวิท 49 (ระหวาง ซ.49/11 และ 49/13) กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 17.30 - 24.00 น. หยุดวันจันทร โทร. 0 21 5 31 1 LAT 13.737530 LONG 100.576746

Chew and Brew

BTS

Photo ธนิพั น พีรมธุกร

M atc h

อยากพักผอนแลวลมตัวลงนอนในหองที่หอมลอมไปดวยดิน เมื่อจินตนาการแลวคงจะหายาก ไปสักนิด แตหากมาแถวอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อยากใหคณ ุ ไดลองแวะไปทําความรูจ กั รีสอรทสุดฮิปทีต่ งั้ ชือ่ อยางยิง่ ใหญวา “จักรวาลบานดิน” สักครัง้ บานดินทีน่ เี่ กิดจากจินตนาการ ของหนึ่งในหุนสวน (คุณเล็ก) ที่คอยๆ ขยับขยายสรางที่พักบนที่ดินของตัวเองจนออกมาเปน บานดินสีสันสดสวย รูปทรงสะดุดตา สวนการตกแตงออกแนวมิกซแอนดแมตซ เฟอรนิเจอร ชิ้นไหนเห็นแลวถูกใจก็ซื้อหามาจัดวาง จะวาเปนแนว unk art ก็ดูไมผิดนัก เพราะทั้งซาก จักรยานทีถ่ กู สิบลอเหยียบบีก้ น็ าํ มาแปลงรางไปเปนขาโตะ ตาชัง่ กิโลทีห่ าเข็มไมเจอก็กลายเปน ฐานตั้งโตะกาแฟ อางอาบนํ้าที่สภาพยับเยินถูกเนรมิตขึ้นใหมใหกลายเปนเกาอี้โซฟาแลว ใชแทงเหล็กมาเชื่อมเปนขานั่งไดชิลลๆ ใครที่อยากจะหลีกหนีความวุนวาย ที่นี่ไมมีทีวี ไมมี เครือ่ งปรับอากาศ ไมมตี เู ย็น ใหอาํ นวยความสะดวก มาแลวแคปลดปลอยความคิดใหหลุดลอย ไปกับสายลมและเสียงขับกลอมจากธรรมชาติรอบๆ รีสอรทที่มีหลากหลายแนวใหเลือกรวม 13 หลัง ทั้งบานดินแบบอินเดีย ญี่ปุน แอฟริกา พักไดเต็มที่หลังละ 4 คน รีบโทรมาจองลวงหนา เพราะแตละหองสวยเกเห็นแลวอยากไปอีกรอบ

ไอธารา รสอร ท แอนด สปา A 4 Star Tr op ic al R es or t รีสอรทเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งอยูริมชายหาดสวนตัวอันแสนสงบแหงแหลมผักเบี้ย ที่ที่คุณจะได สัมผัสกับธรรมชาติและความบริสุทธิ์ของทองทะเลอยางเต็มตา ใกลๆ รีสอรทเต็มไปดวยปา โกงกางทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ เปนแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของนกนํ้าหายากทีน่ กั ดูนกนิยมมา ง ตัวกัน ที่นี่ ไอธารา ตกแตงเรียบหรู เนนตนไมหายากและการจัดสวนที่สวยงาม มีหองพัก 73 หองที่ ทุกหองสามารถมองเห็นวิวทะเลและสวนสวยๆ ไดอยางสบายตา โดยเฉพาะหอง Beachfront illa ริมทะเลติดกับสระวายนํ้าที่คุณสามารถมองเห็นวิวทะเลไดแบบพานอรามา ตื่นเชามา นอนดูพระอาทิตยขึ้นจากเตียงนอนก็ยังได แถมมีอางอาบนํ้าใหนอนแชชิลลๆ อีกตางหาก ที่ นี่มีหองจัดเลี้ยง หองประชุม ไวสําหรับทุกๆ โอกาสที่ลูกคาตองการ มีรานอาหารระเบียงนํ้าให บริการเมนูซิกเนเจอรฟวชั่นที่เนนระหวางอาหารพื้นบานเพชรบุรีกับอาหารนานาชาติไดอยาง ลงตัว ทั้งหลนปูมาไอธารา นํ้าพริกระเบียงนํ้า ตมขาไกสีนวล และอีกมากมาย แดดรมลมตก พาตัวเองและคนขางกายมาใหบริการนวดไทย นวดเทาโดยผลิตภัณ เ กลือทะเลทีน่ าํ มาแปรรูป เปนสปาเกลือ ชวยในการขัดผิว คราบไคล ใหผิวชุมชื้นแถมยังรูสึกผอนคลายไดตลอดทั้งวัน สวนมือ้ คํา่ ถาตองการความเปนสวนตัวเปลีย่ นมาสัมผัสบรรยากาศริมทะเลทีล่ านอิงดาวบริเวณ สระนํ้า สั่งอาหารทะเล บารบีคิว พรอมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ภายใตแสงจันทรและแสงดาว คงจะ โรแมนติกสุดๆ 9

จักรวาลบานดิน

141/1-2 หมูที่ 5 ถ.หางดง-สะเมิง กม.17 อ.หางดง จ.เชียงใหม โทร. 0 4616 24 LAT 1 . 11620 LONG 9 . 15710

1269

3044

3029

i Tara 4028

3177

4

ไอธารา รสอรท แอนดสปา

109 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี โทร. 0 74 7474, 0 3247 301-5 LAT 12.04 333 LONG 102.300039

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


TOP

NEW CO MER

MAI REAMI CA

D r eam A L ittle D r eam

BTS

BTS

SENA fest

SE A EST

C har oen n ak or n L if es ty le M all S ST ใกล BTS สถานีกรุงธนบุรี ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 1775 กด 45 LAT 13.719110 LONG 100.50 062

  ชั้น M Gateway Ekamai ซ.สุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น. โทร. 0 210 9466 LAT 13.719269 LONG 100.5 50 7

BTS GATEWAY EKAMAI MAIDREAMIN

Photo The Blue Sky Resort

hao ho, สาวิกา ขุนราม

ในยุคสมัยที่คอมมิวนิตี้มอลลผุดไปโผลอยูในทุกมุมเมือง เพื่อเปนสถานที่แฮงเอาทและ พักผอนหยอนใจประจําแตละยาน เสนาเฟสต หนึ่งในคอมมิวนิตี้มอลลนองใหม ที่นิยาม ตัวเองวาไลฟสไตลมอลล ขอเสนอตัวเปนทางเลือกในการกิน ดื่ม ชอป ของชาวเจริญนคร ชุมชนเกาแกแหงหนึ่ง งธนบุรี ดวยพื้นที่ 4 ชั้น ทั้งโซนรานอาหาร ธนาคาร รานหนังสือ ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กๆ พรอมสนามเด็กเลนขนาดยอม สถานเสริมความงามที่พรอม สนองทุกความตองการ จุดเดนของเสนาเฟสตคือการออกแบบอาคารแบบประหยัด พลังงาน พรอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวอาคารดวยการปลูกตนไม สําหรับแฟนประจํา รานกาแฟชื่อดังอยางสตารบัคสและสาวกไอสตูดิโอนาจะถูกใจกับความใหญโตโอโถงใน รูปแบบ Duple (ดูเพล็กซ) ที่กินพื้นที่ถึง 2 ชั้นของทั้งสตารบัคส และ iBeat เพลินใจกันได ตลอดวัน นอกจากนี้ เสนาเฟสตมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในทุกสัปดาห ทั้งตลาดนัด ขายของ งานดนตรี และศิลปะหลายแขนง ติดตามอีเวนตดีๆ ไดทาง www.senafest.com

ถึงคราวที่เราชาวไทยจะไดสัมผัสกับ เมดคาเฟ จริงๆ เสียที กับรานอาหารทีม่ พี นักงานตอนรับในเครือ่ งแบบชุด เมดแสนคิขุ ภายในรานเมดทุกคนยังพรอมตอนรับและ ดูแลอยางดี (เมดจะสนทนาเฉพาะภาษาญี่ปุนเทานั้น) เมดดรีมมิน ถือเปนเมดคาเฟอันดับหนึ่งของญี่ปุน มี สาขามากถึง 14 แหง และจากความสําเร็จนี้ เมดดรีมมิน จึงเดินทางมาเปดสาขาแรกในตางประเทศที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เสิรฟอาหารอรอยหนาตานารักทุกจาน แถม วิธีการเสิรฟยังประทับใจอยางแรง เพราะเมดจะสอนให คุณเสกคาถากอนกินเพื่อใหอาหารจานนั้นๆ อรอยขึ้น หากคุณไมยอมทําทาเสกคาถาตาม เมดที่นี่ก็จะไมยอม เสิ ร ฟ อาหารให ถื อ เป น อี ก หนึ่ ง ความสนุ ก ของการกิ น อาหารมื้อพิเศษที่ตางไปจากเดิม ลองทําทาปลอยหัวใจ บีมใสจานขาวแลวจะรูว า อาหารจานนีอ้ รอยเด็ดขึน้ กวาเดิม

THE LUE SK  RESORT   KHAO KHO P eac ef u l, P r iv ate an d N atu r al

สวยสะเด็ดจนตองรองวาว สําหรับรีสอรทสไตลบา นแสนรักในชนบทอังกฤษ (English Country) เดอะ บลู สกาย รีสอรท แอท เขาคอ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเจาของซึ่งอยากจะเห็นความ สุขของลูกคาเมื่อมาเขาพัก เอกลักษณโดดเดนของที่นี่คือการตกแตงรีสอรทและหองนอนสไตล วินเทจ ประกอบดวยหองพัก 2 หอง ชั้นบนของอาคารตกแตงเปนโทนสีเหลืองแนวหวานแหวว เอาใจคุณผูห ญิงใหไดถา ยรูปอัพสเตตัสลงเฟชบุก สวนชัน้ ลางเปนโทนสีฟา โดดเดนดวยผนังอิฐที่ ตกแตงสไตลอบอุน เหมาะสําหรับชายหนุม แนว Country Lover ยิง่ นัก ทีพ่ กั ซุกซอนตัวทามกลาง ขุนเขาที่สงบงาม มีความเปนสวนตัวสุดๆ คนบากลองขอใหพกเมมฯ มาเยอะๆ เพราะแตละมุม สามารถเปนแบกกราวนตไดหมดไมเวนแมแตหองนํ้า เย็นยํ่าอากาศดีๆ ออกมาสูดโอโซนริม ระเบียง ปลอยใจใหลองลอยไปตามสายลม ชื่นชมกับบรรยากาศสวยงามสไตลอังกฤษของทอง ทุงแหงดอกไม เชื่อเถอะ สบายใจสุดๆ แลว

TH  S   S T    H   H   ถ.สาย 12 ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โทร. 0 1355 0500, 0 2247 7310-11 LAT 16.7 5991 LONG 101.02121 The Blue Sky Resort Khao-Kho

2013

12 2196

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

10


LIFE STYLE ly d n e i r f / y h lt fre sh y / h e a

หนึง่ ในบรรดาดีเจ ปาก กลา คารมแพรวพราว เอกกี้ มั ก จะติ ด อยู  ใ น อั น ดั บ ดาวที่ เ จิ ด แสง จรั ส จ า ดวยลีลาการ แสดงออกที่ชัดเจน การ จัดรายการทีม่ เี อกลัก อารม ดี ขี้ เ ล น หยิ ก แกมหยอกผู งรายการ จนกลายเปนสไตลสวนตัว หลายคนรู  จั ก เอกกี้ ใ น านะนักรอง และดีเจที่ ครํ่าหวอดในวงการ บานเอ ไทม มีเดีย จาก ายา “เอก ยู เ อชที ” “เอกเอือ้ ” กระทัง่ มาเปน “เอกกี้” ในวงการ

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

12


TOP

LIFE STYLE

เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ (เอกกี้) DJ / MC พิธีกรรายการ

เรื่อ สาวสุดเซอร าพ ปเตอรแพนเคก

เอกกี้

หลังจากที่วง UH ถึงจุดอิ่มตัว ผูบริหารเอ ไทม ก็เรียกตัวใหไปลองเทสตเปนดีเจ ได ทําเดโมสงไปครั้งแรก ใสความเปนตัวของตัวเองเขาไปเต็มที่ มีคอมเมนตกลับมาจาก พี่ๆ โปรดิวเซอรอยาง พี่ไก สมพล พี่เป วิศวะ พี่ฉอด สายทิพย ก็คอยๆ ปรับกันไป จนไดเริม่ งานดีเจจากเรดิโอโหวต แซตเทิลไลต, แบงค็อกเรดิโอ และกรีนเวฟ (ปจจุบนั จัด ที่กรีนเวฟ 106.5 คลื่นเดียว) ความที่จัดรายการเสร็จมีเวลาเหลือ ก็เลยค่อยๆ ค้นพบ ความอยากของตัวเอง หาอะไรใหม่ๆ ท�า คิดว่าเป็นสิ่งท้าทาย หาข้อมูล ท�าการบ้าน ติดตามฟังสไตล์การจัดรายการของดีเจคนอื่นๆ จากสรรพนาม “เอก ยูเอชที” มาเป็น “เอกเอื้อ” จนได้มาจัดรายการกับคุณสุทธินาท ทองชื่น ถึงประเด็นที่ว่าท�าไมคนไทย ต้องเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษกันเยอะ เรียกชื่อกันไปมาในรายการ จนได้ชื่อ “เอกกี้” ฟังดูรื่นหู เหมาะกับตัวเองดี ก็เลยเรียกตัวเองเป็นชื่อนีต้ ั้งแต่นนั้ มา"

กีฬา

ดวยความเปนหนุมมากจริต มีบุคลิกชนิดที่ผูหญิงตองอาย ผูชายตองหลบจนใครๆ ตางสัมผัสได แตหากพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแลว ดีเจคิวทองคนนี้บอกอยาง เด็ดขาดวา "ชอบกีฬาทุกแนว ถ้าโปรดสุดตอนนีก้ ็คือ “เทนนิส” เท่านัน้ 4 ปีมานี่เข้าขั้น บ้าเทนนิสขั้นเทพ ชุดพร้อมทั้งแต่หัวจรดเท้า ว่างเป็นไม่ได้ต้องไปเล่นกับก๊วนเพื่อน ทั้ง ที่เดอะ แร็คเก็ต คลับ สุขุมวิท 49 และที่เมืองทองฯ ตีกันจนมือด้าน ซ้อมกันเอง ดูการ แข่งขันจากหลายๆ แมตช์ ดูวงสวิง ดูฟตุ เวิรค์ ก็พฒ ั นามาเรือ่ ยๆ จนตอนนีไ้ ปท้าแข่งกับ ใครก็ได้แล้ว การตีเทนนิสไม่เพียงได้ออกก�าลังกายแต่ยังฝึกสมาธิโดยเฉพาะช่วงเวลา ที่ได้หวดลูกเหมือนได้ปลดปล่อย ได้ระบายความเครียดออกไป ตีแล้วสะใจ รู้สึกเท่ดี"

ความสุข

"ทุกวันนี้เป็นอะไรที่ง่ายๆ กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย การแต่งตัวก็ง่ายๆ เน้นเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ ก็ไปไหนได้แล้ว อยากกินข้าวราดแกง อยากกินกะเพราไข่ดาว หมูผดั ซีอวิ๊ ก็กนิ อยากไปนัง่ ชิลล์ๆ อยากท�าอะไรคนเดียวก็ท�า ด้วยความทีเ่ ป็นคนไม่คอ่ ยเทีย่ ว ไม่ นิยมดื่ม แต่หากเพื่อนๆ เรียกตัว มีปาร์ตี้รวมตัวกันก็ย่อมได้ เพราะส่วนใหญ่เสร็จงาน แล้วจะไปเล่นกีฬา ตีเทนนิส ว่ายน�้าซะมากกว่า เนือ่ งจากงานเยอะ เลยต้องหาทีร่ ะบาย ไม่ให้เครียด ตอนนีม้ บี ริษทั ของตัวเองท�ารายการปากว่ามือถึง ช่อง 5 และรายการเอกกี้ เม้าท์ ช่องกรีนชาแนล นอกนัน้ ก็ท�ารายการใครเก่งใครได้, Scan Gay, G.insight, The Star, ดีเจคลื่นกรีนเวฟ MC พิธีกรงานต่างๆ และก�าลังจะมีคอนเสิร์ต 6-2-13 ประมาณ ปลายปี ที่บอกได้ว่าดุเด็ดเผ็ดมันกว่าเดิม"

13

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


TOP

LIFE STYLE

LEE CA

ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 21.30 น. โทร. 0 2646 1 3 LAT 13.746725 LONG 100.53950

Try Me

The E as t- W es t C u is in e เมื่อกอนมีแตภัตตาคารลี คิทเชน ที่ขายอาหารเหลา มีหูฉลาม กามปูกระทะรอนซึ่งมีชื่อเสียงมาก พอแตกไลนมาเปน Lee Café ก็ดูโมเดิรนขึ้น วัยรุนมากขึ้น บริการรวดเร็วขึ้น เหมาะกับพนักงาน ออฟฟศอยางเรา สวนใหญจะกินอาหารจานเดียว เชน ขาวผัด ปลาเค็ม ผัดสไตลจนี ขาวจะรวนทุกเม็ด เย็นตาโฟก็จะเปนสูตรเฉพาะ ของลีคาเฟซึ่งไมมีในลี คิทเชน และที่ชอบสุดๆ คือขนมผักกาด เปนซิกเนเจอรของรานนี้เลย จานนี้ไมวาสาขาไหนก็รสชาติอรอย เหมือนกัน ตอนกลางวันรานจะคอนขางแนน ถาอยากจะกินเร็วๆ ก็ตองโทรจองลวงหนา

LEE CAFÉ

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

Try Me

LO HOUSE  A KOK

B eat the Heat w ith F low R id er

ตอนที่ไปชั้นสองกําลังเดคอเรทรานอาหารใหม รูจักที่นี่เพราะมาถายรายการ และมีโอกาสได กินเบอรเกอรเขาไป อรอยเวอรๆ ทั้ง Buffalo Wings, Double Rider, Hotdog & Fries เสิรฟ มาถูกใจหมด เครื่องดื่มก็จะมีค็อกเทลเบาๆ ที่ดื่มคูกันไดดี ทั้ง Watermelon Martini, Beyond แตวนั ทีไ่ ปไมไดลองเลนเพราะตองทํางานตอ คนทีม่ าโฟลว เฮาส สวนใหญมาเลน Flow Rider ซึง่ เปนกีฬาที่เริ่มมาเมื่อ 20 ปที่แลว เปนสวนผสมของกีฬา 4 ชนิดคือ สเกตบอรด เซิรฟบอรด เวคบอรด และสโนวบอรด โดยที่คนคิดเกิดไอเดียวากีฬาแตละอยางกวาจะไดเลนตองรอ โอกาสและเวลาที่เหมาะสม เลยผสมผสานกีฬาที่วาทั้ง 4 ชนิด มาตั้งอยูใจกลางเมืองที่สุขุมวิท กลายเปนสถานที่ยอดฮิตสําหรับโตคลื่นแหงแรกในเมืองไทย มีความปลอดภัยสูงเลนไดทั้ง เด็กและผูใหญ มีโอกาสเมื่อไหรจะแวะไปลอง

H S     120/1 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ เปดทุกวัน จันทร - พฤหัสบดี และอาทิตย เวลา 10.00 23.00 น. วันศุกร - เสาร เวลา 11.00 - 24.00 น. โทร. 0 210 5210 LAT 13.7204 6 LONG 100.567299

Flow house

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

14


TOP

LIFE STYLE

Try Me

Fat bird

BTS Villa Ari

AT IR

A C omf or tab le Han g ou t เปนรานทีส่ วยสดงดงามจนอยากบอกตอ เจาของมีหลายหุน สวน รานเกิดขึน้ มาไดเพราะทุกคน ชอบการเดินทาง ชอบกิน ชอบปารตี้ ชอบเสียงเพลง ชอบทําอาหาร ทําขนม ก็เลยเปรียบตัวเอง เหมือนนกที่มีชีวิตอิสระ อยากไปไหนก็ไป สวนคําวา Fat คือการเอนจอยชีวิต อยากจะแชรใน สวนที่ตัวเองไดไปเจอมา เมนูของรานจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สามารถมานั่ง มาดื่ม มากินกัน อยางเต็มทีโ่ ดยไมตอ งหวงวาจะตองแตงตัวแบบไหน ใสชดุ อะไรดี แรงบันดาลใจในการเปดราน นี้มาจากคาเฟในนิวยอรกที่มีเคานเตอรบารใหคนที่เขามาไดพูดคุย ไดเจอเพื่อนใหม เปดเพลง หลากหลายแตไมเนนเพลงไทย ฮิปฮอปมากนัก สวนสไตลอาหารก็จะเปนไทยอินเตอร อาหารไทย ก็จะไทยไปเลย เชน แหนมชุบเกล็ดขนมปง ปกไกขมิ้นจิ้มแจว ขาวผัดคอหมูยาง ถา รั่งก็มีสเตก สปาเกตตี ซีซารสลัด แซบแซลมอน มินเิ บอรเกอรเทอริยากิพอดีคาํ สเตกตางๆ มีนาํ้ ซอสสูตรเฉพาะ แฮมเบอรเกอรก็พิเศษ คาโบนารา ชิกเกนสตูวพายที่วันนึงทําออกมาไมกี่จานเพราะเปนสูตร เฉพาะของตนตระกูลยุคล ซึ่งทําคอนขางยาก ของตกแตงในรานจะเปนของสะสมเสียสวนใหญ

CHA CHA CHA F r es hen U

p w ith B ubl

17

15

5

13

รานชาสีสนั สดใส ถูกใจวัยรุน วัยทํางาน อยูต รงขามโอปองแปง ซ.ทองหลอ 15 เปนรานของตุกตา-อินทิรา แดงจํารูญ คุณปลา iberry และคุณกิฟท ลูกสาวคุณตัน หุนสวนกันเปดรานชา โดยสไตลชาของที่นี่จะเนนชงใหม ทําใหมทุกอยาง ขายพวก ชาผลไมที่นําผลไมจริงๆ มาทํา ของทุกอยางจะเปนเกรดดี แตราคายอมเยา ชาที่นี่เปนชาไตหวัน แตชาไทยจะเปนของ ศรีลงั กา ทีช่ อบกินสุดๆ ก็ลนิ้ จีโ่ มจิโต เปนการปรับจากค็อกเทล ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลมาเปนชาผลไมแทน เปนม็อก เทลที่ใหรสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ ลิ้นจี่และหอมใบมิ้นต มาทุก ครั้งจะสั่งแตเมนูนี้ J Avenue CHA CHA CHA

e Tea

H H   H สาขา Avenue ซ.ทองหลอ 15 (สุขุมวิท 55) ถ.สุขุมวิท วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น. โทร. 0 7555 9 9 LAT 13.726640 LONG 100.5 7 06

)

.

Top

12

2

55 ( .

T 36/9 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ เปดทุกวัน หยุดวันจันทร เวลา 17.30 - 24.00 น. โทร. 0 2619 6609 LAT 13.72241 LONG 100.5 4453

Grass Thonglor

Grass Parking Area

15

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


TOP

LIFE STYLE

อัTheน Tasอันte ofเหลา B eton g อัน อัน เหลา

122 ซ.สุขุมวิท 26 ตรงขามโครงการ illage ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2261 1 , 0 2261 1 9 LAT 13.719916 LONG 100.567933

สุA Pพlacรรณิ ก าร e f or F r ien d s an d

F amilies

คอนเซ็ปตของรานนี้คือเปนอาหารสูตรคุณยาย “อรอยแบบคุณยาย” เนนเสิรฟเปนอาหารไทย พื้นเมืองจังหวัดตราด จะมีอาหารอีสานเริดๆ เพียง 10 มารานนี้ครั้งแรกตอนถายรายการ ถาย เสร็จเชาอีกวันก็พาครอบครัวมาจัดอีกรอบ การตกแตงรานนีม้ กี ารนําผาไหมมัดหมีข่ องขอนแกน และอุปกรณการทอผาทีไ่ มใชแลวมาผสมผสานจัดวางอยางลงตัว ทีน่ มี่ ี 3 ชัน้ แตละชัน้ จะแตกตาง ตามความชอบของลูกคา โดยที่ชั้นแรกจะเนนนั่งกินสบายๆ เขาออกงาย ชั้นสองก็จะเปนแฟมิลี่ ขึ้นมาหนอย มีโซฟาใหนั่ง สวนชั้นสามก็ออกแนวเลาจน มีโซนเอาทดอรใหออกไปนั่งชมวิวถนน สุขุมวิทชิลลๆ เมนูขึ้นชื่อของรานนี้เปนอาหารเมืองตราดอยางหมูชะมวง เปนแกงไมใสกะทิ รสชาติออกหวานและมีรสเปรีย้ วจากใบชะมวงผสม เนือ้ หมูทาํ มาจากสันคอใหเนือ้ นุม ยําเนือ้ ลาย เลือกใชเนื้อนองลายเคี้ยวกรุบๆ สวนผสมของนํ้ายําก็รสชาติถูกปากเพราะเปนสูตรพิเศษของ จังหวัดตราด กะหลํา่ ปลีทอดนํา้ ปลาดี ไดสว นผสมชัน้ ดีจากนํา้ ปลาเมืองตราดรสชาติอรอย และ ขาดไมไดนํ้าพริกไขปู รสชาติไมเผ็ดมากเสิรฟมาพรอมผักเครื่องเคียง สเปเชียลทุกเมนูจริงๆ

สุพรรณิการ

166/11 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน หยุดวันจันทร (ตั้งแตเดือนสิงหาคมเปนตนไป จะเปดทุกวัน) เวลา 11.30 -14.30 และ 17.30 - 23.30 น. โทร. 0 2714 750 LAT 13. 11497 LONG 100.619591

8 Thonglor

ภัตตาคารอาหารจีนอันอันเหลา เดิมอยูที่ซอยทองหลอ 13 ตอนนี้ขยายรานใหมมาอยูที่โครงการ A S uare ซอยสุขุมวิท 26 ตรงขามโครงการ illage รูปลักษณใหมดูทันสมัยกวา เดิม บรรยากาศก็ยังคงเอกลักษณรานอาหารจีนเอาไวโดยยัง คงเปนแบบจีนดั้งเดิม มีการเพิ่มรางไฟ ติดสปอตไลทใหรานดู สวางสดใสขึ้น มาที่นี่รูสึกอบอุนเหมือนเปนครอบครัวใหญ สุด ยอดเมนูในตํานานก็คอื ไกเบตง เปดปกกิง่ ซึง่ จะใชไฟยางกําลัง เหมาะเพื่อใหเกรียมกรอบทั่วตัว เสิรฟพรอมแปงโรตี แตงกวา และตนหอม นํ้าจิ้มหวานสูตรเฉพาะของราน จานเด็ดอีกเมนู เปนกวยเตียวหลอดที่มาแลวจะตองสั่งทุกครั้ง นอกนั้นก็จะ เปนปลากะพงทอดนํ้าปลา เมนูสําหรับคนรักสุขภาพอยางผัก นํา้ ผัดนํา้ มันหอยทีแ่ ตเดิมมีเฉพาะอําเภอเบตงแตปจ จุบนั ปลูก ที่โครงการหลวงหลายที่ จานนี้คลายๆ กับการผัดผักบุงไฟแดง

Try Me

BTS

CO EE EA S    AO The D elec tab le B ak er y an d Sav or y D is hes Try Me

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

สาขาเอกมัย เพราะเปนสาขาแรกถือเปนออริจินัลที่สุด จาก Coffee Conner เล็กๆ เกิดเปนกระแสตอบรับดีเกินคาด ทําให ขยายสาขาเพิม่ อีกหลายที่ เมนูมคี วามหลากหลาย เวลามาทีน่ ี่ ชอบสั่งเมนูซํ้าๆ อยาง ยํากวยเตียวเซี่ยงไฮ เกียวกรอบผัดไท กวยเตียวราดหนาบลอกเคอลีปู มินิเบอรเกอร จะสั่งบอยมาก นอกนั้นก็จะมีเมนูพวกซีซารสลัดทะเล ซุปซี่โครงหมูตุน ชอบ รานนี้เพราะเขาคัดแตวัตถุดิบคุณภาพ ใชผักที่สดและใหมทุก วัน ทําใหคุณภาพอาหารทุกจานที่เสิรฟเปนอาหารคุณภาพดี เหมาะกับราคาซึ่งไมแพงเวอร อยางสปาเกตตีกุงแมนํ้าหมึก ดําครีมซอส จานนี้จะอลังการมาก เสนสปาเกตตีเหนียวนุม เขากับครีมซอสรสเขมขน กุงแมนํ้าก็เนนตัวโตๆ เรียกวาสั่งมา แลวไมผิดหวัง นอกจากอาหารคาวแลวก็ยังมีของหวานขึ้นชื่อ อีกหลายเมนู ทั้งเครปวานิลลา สตรอวเบอรรี่ชีสเคก เมอแรง ช็อกโกแลต และอีกมากมาย

S    47/2 ซ.เอกมัย 12 (สุขุมวิท 63) คอนโดคาซาวีวา (Casa iva) ถ.สุขุมวิท วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 24.00 น. โทร. 0 2713 250 , 0 2713 2504-7 และ 0 2713 2504 LAT 13.723414 LONG 100.5 4770

Coffee bean by Dao

BTS 16


TOP

LIFE STYLE

THE RAC UET CLU

Try Me

I n d oor & O u td oor Sp or t C lu b

The Racquet Club

6, , 145, 165 ซ.สุขุมวิท 49 ถ.สุขุมวิท วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 06.00 -23.00 น. ยกเวนสระวายนํ้าปด 21.00 น. โทร. 0 2714 7200, 0 2712 010 LAT 13.7363 6 LONG 100.576324

เปนสถานที่ที่มาเลนเทนนิสบอยสุด เลนทีก็ 3 ชั่วโมง เปนคลับ ที่มีกีฬาเกือบทุกประเภท ยกเวนกีฬาทางนํ้าจะมีแตวายนํ้า อยางเดียว สระนํ้าเปนเอาทดอร 2 สระ 25 เมตร กับ 20 เมตร สวนสนามเทนนิสมี 7 คอรท คนที่มาเลนสามารถจองคอรท ไดวันตอวัน โดยโทรเขามาที่คลับหรือจะเช็คทางเว็บไซตก็ได สวนใหญจะมาเลนเทนนิสตอนเย็นถึงคํ่าหลังเลิกงาน ถาจะ วายนํ้าก็จะมาวายตอนเชา หรือไมก็ตีเทนนิสเสร็จ จะมาตีกับ กวนประจําที่เปนสมาชิกดวยกัน สําหรับคนทั่วไปที่ไมเปน สมาชิก จะเลน 1 ชัว่ โมงหรือตลอดวันก็คดิ ราคาเดียวกันคือ 525 บาท เลนไดทุกชนิดกีฬาแลวแตความสามารถ ใครอยากจะใช ชีวิตทั้งวันที่นี่ก็มีรานอาหาร ยําวุนเสนอรอยสุดๆ มีมินิมารท ใหเลือกซื้อของกินไดตลอดทั้งวัน

Racquet Club

RE HOU CA

L if e is a j ou r n ey an d g ood tas tin g r ec ip es จริงๆ คือกินไดทุกสาขา แตบอยสุดก็ที่ทองหลอเพราะอยูใกลบาน แตละสาขาของ Greyhound Café จะมีการตกแตงเปนเอกลักษณเฉพาะ อยางที่ทองหลอจะตกแตงผนังเปนปูนเปลือย เฟอรนิเจอรเปนโทนสีนํ้าตาล จุดเดนเฉพาะสาขาคือลูกเลนที่แซมในทุกองคประกอบ ไมวาจะ เปนพืน้ ทีด่ า นนอกทีเ่ พิม่ เขามาใหไดนงั่ รับประทานอาหารในบรรยากาศ Open Air สาขาคริสตัล พารคก็จะโดดเดน สังเกตไดงา ยเพราะทําเลอยูด า นหนาโครงการ สวนสีกจ็ ะใกลเคียงกันทุกสาขา โดยเนนโทนสีขาวดําเปนเอกลักษณแตดคู ลาสสิก เมนูอาหารรานนีจ้ ะมีทงั้ อาหารไทยและอาหาร รั่งใหเลือกมากมาย ชอบสุดเปนปกไกแดดเดียวชุบนํ้าปลาทอด แซลมอนแชพริกไทยดํา สลัด ผักโขมออน กวยเตียวหอหมูสับที่มีนํ้าจิ้มสีเขียวๆ เหมือนพริกกระเทียมปนตัดเลี่ยนไดดี ซอสหมู ก็ใหมาเยอะพอกับปริมาณแปงและผัก ไปทีไรก็จะสั่งเมนูเดิมๆ ไมคอยเปลี่ยน

H ซ.ทองหลอ 15 (สุขุมวิท 55) ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 23.00 น. โทร. 0 2712 6547LAT 13.726640 LONG 100.5 7 06

OV

A F r es h L ook w ith I n tr ic ate P atter n s

17

J A enue

GREYHOUND CAFE

)

ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 265 1703 LAT 13.746042 LONG 100.533162

27 NOV.

ยามเซนเ อร

.

2

55 ( .

15

5

13

เปนลูกคาประจํารานนี้ ใสเสื้อผาของที่นี่เกือบ 70 ชอบ แพทเทิรน ทุกอยางเพราะสะทอนความเปนเอกกีไ้ ดชดั เจนมาก ชอบเสื้อสูท เสื้อเชิ้ตเสียสวนใหญ เวลามีคอลเลคชั่นใหมๆ ก็ จะชอบมาเดินดูดวยตัวเอง เปนดีไซเนอรไทย เจาของชื่อคุณ สิทธิ์ ชนะชัย จรียะธนา เปนแบรนดอยูมานานกวา 10 ป แต เดิมกอนที่สยามจะรีโนเวทใหมมี 2 รานคือ 27 Friday และ 27 November พอสยามเซ็นเตอรรีโนเวทเสร็จจากสองรานก็ มารวมเปนรานเดียว ชื่อวา 27 Nov. ซึ่งเปนวันเกิดเจาของราน จุดเดนของแบรนดนอี้ ยูท คี่ วามเปนแฮนดเมด ปกมีตดิ เพชรตรง คอเสือ้ เปนงานถัก งานเย็บมือทุกชิน้ หรือถาไมปก ก็จะเปนลาย พิมพผาที่ทางดีไซเนอรคิดเอง อีกสาขาจะอยูที่ ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 1 สวนใหญลูกคาจะเปนตางชาติซะเยอะ

12

Top Thonglor

Grass Parking Area

17

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


ั่ โมงนีห้ าก คร มรู กั ราน o o บุ เ และสุกี้ าบูคงเอา นาดู เ ราะป บุ นั ราน o o มีสา าเปดบรการอยู นหางสรร สนคา นั้ นามากมาย นกลายเปนรานอาหารบุ เ แบรนดเนมประ าหาง ปแล โดย ดุ เดนทีห่ ลายคนประทับ และหลงรักคงหนี ม น บุ เ นานา า ทีห่ ลากหลายเมนูและสุกี้ าบูทมี่ ี หเลอกทานแบบ มอัน้ ทีส่ าคั แ ละเมนู ดรบั การคัดสรรและปรุงแ งด ย ั ดุ บคุ า ดี ากเ นั้ เยีย่ ม ยการัน ี ค ามอรอย หกบั ลูกคาทีม่ า บ รการ และ นั นี้ o o ดเปดสา า หม าย  อ่ แบรนด o o res i e ทีเ่ ม่ ค าม เ ทัง้ นส น องบรรยากา และเมนูอาหาร ด ยบุ เ นานา า นบรรยากา สุดหรู รา กับโรงแรมระดับ ดา โดย ดั หมคี าม เ และนาสน ก าสา าอ่น ด ยการ กแ งส ลเรียบหรู โปรง โลงสบาย เนนโทนสีทองและดา หค ามรูส กเหมอนนัง่ ทานบุ เ อยู นหองอาหาร องโรงแรมหรูอยาง รอยางนัน้ ส นโ ะและเกาอี้ ั ห ก ย ห างอาหาร ดเยอะและนั่งสบาย ้น แม า ะหรูหรา นาดนี้ แ กยังคงสัม ัส ด งค ามอบอุนและ เปนกันเอง ากบรการ อง นักงาน นอก ากบรรยากา ทีด่ งดูด น้ อง o o res i e แล อีกส่งหน่งทีม่ คี าม เ มแ ก นั กคอ ลนบุ เ ทีเ่ รียงราย ปด ยเมนูอาหารคุ า นานา นด ม า ะเปนมุม ี ดู ั้นเล ที่ปรุงมา หทานกันแบบสด และมี หเลอกหลายอยาง อาท กุงกามกราม ปูมา ปลาหมก และหอยแมลง นู แี ลนด ั ห ทานคูกับน้า ม้ ี ดรสเดดสู ู รเ าะ องทางราน อรอยอยาบอก คร หรออาหารประเ ท o ish ทีเ่ ม่ ค าม เ ก า ด ยเมนู า แกงกะหรี่ ปี่ นอรอยครบเคร่ ุ องแบบ น ารับ นา โี กเรงหรอ า ดั อนโด โร แี กงเ ยี ห าน ลา าน า และหอยแมลง นู แี ลนดอบ สี ส น ครทีเ่ ปนสา กอาหาร ปี่ นุ หาม ลาดเดด าดกับ า ปนหนา าง ร ม ป ง า ม ทัง้ ปลาแ ลมอน ปลาโอ และปลา าบะสด ที่ ดรบั การคัดสรร มาอยาง ี นั สาหรับ ทู ี่ ส สุ า o o res i e กมีมมุ สลัดบาร หเลอกทานด ย แ ละเมนูอรอยเกนหาม เ น ลาบปลาโอ ารมาแ มเมลอน และอ าเลียนสลัด อยาง รก าม o o res i e ก มลม ลท ่งเปน ุดเดน นั่นคอสุกี้ าบู โดย สา านี้ มู นาเสนอน้า ปุ เ แบบ ดแก น้า ปุ สุกี้ ปี่ นและน้ ุ า ปุ เหดหอม โดยเ าะ น้า ปุ สุกี้ ปี่ นที ุ ม่ สี น สม องสาเก มลน และโ ยุ รส า งห านหอม และเ ม น กลมกลอม มาก ทีอ่ รอย นาดนีเ้ ราะ ดเ ดังสง รง าก ปี่ นมาปรุ ุ ง หกบั มอนัน่ เอง อีกหน่ง ลทคอ องห านทีม่ ี หเลอกละลาน า อกระ บนดหน่ง า า ม ด มเครมบูเลทีห่ านหอมและนุม ละมุนล้น คง อ า ลาดอะ ร ปสักอยางแล ละ หาก ครอยากเปดประสบการ ค ามอรอย องบุ เ และ สุกี้ าบู นบรรยากา โรงแรมระดับ ดา แล ละก ปที่ o o res i e สา าเ นทรัล บางนา รับรอง า ม ดห งั อยางแนนอน

ที่อยู : ชั้น 6 เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เบอรโทร : 0 2745 7030 LAT 13.670002 LONG 100.634727


s u o i c i l e d HEALTHY

รั่ ง บอก re at at คนไทย บอก กินอะไร ไดอยางนัน้ สุ ข า พ ดี ส ร  า ง ไ ด  ด ว ยนิ สั ย การกิ น ที่ ดี คนรั ก ผั ก กใ ใน อาหารสุข าพอยูแลว คงไมมีป หา แตคนที่ ชอบเขี่ยผักไวขางจาน ลองเปลี่ ย นบางมื้ อ ไปชิ ม อาหารสุ ข าพ แล ว จะลบ าพเดิ ม ๆ ของอาหารรสชาติจืด ชื ด ไปหมดสิ้ น เพราะ รานที่เราสรรหามาใหนี้ มีอาหารสุข าพรสชาติ ดี บางรานถึงขัน้ จัดจาน ใหคุ ไดไปชิมลิ้มลอง ชิมแลวจะติดใจ ทีไ่ ดรสู กึ อิ่มแบบเบาๆ

E T TOP   VOLUME 01 issue 03

20


TOP

EAT

อโณทั ย er ed r an

e

e

รานอาหารชื่อคุนเคยที่ผูกปนโตอยูกับคนรักการกินมังสวิรัติมากวา 13 ป และหากคุณเปนแฟนประจําของรานนี้ ยอมถูกใจ กับอัธยาศัยไมตรีดีเยี่ยมของ เอ-อโณทัย กองวั นา ที่มักออกมาตอนรับแขกดวยตัวเองเสมอ และติดใจกับบรรยากาศแสน อบอุน เปนกันเองภายในราน เริม่ ตัง้ แตการเสิรฟ นํา้ ประจําวันใหลกู คาไดชนื่ ใจทันทีทนี่ งั่ โตะ ไมวา จะเปนนํา้ างสีชมพูออ นๆ ไรกลิน่ ไรรสชาติ แตมากดวยสรรพคุณบํารุงเลือด ยิ่งบีบมะนาวลงไป นํ้า างก็จะคอยๆ เปลี่ยนสีและมีรสเปรี้ยวออนๆ ชุมคอดี จากนัน้ ก็มาเติมคุณคาสารอาหารเขาสูร า งกายดวยผักนานาชนิดจากเมนูสลัดผักออรแกนิกสราดนํา้ สลัดมัสตารดนํา้ ผึง้ ถาชอบกิน นํ้าพริกตํารับไทย นํ้าพริกมะเขือเผาเสิรฟพรอมขาวตังทอดกรอบและผักเคียงทั้งดอกแคสีมวงชุบแปงทอด ดอกอัญชัน แตงกวา ผักกาดเขียว ฯลฯ นาจะตอบโจทยไดดี เมนูเด็ดหามพลาดของที่นี่คือเตาหูหอสาหรายทอด กรอบนุมชุมในราดซอสกลมกลอม ในตัว แตถาอยากเพิ่มรสชาติก็จิ้มวาซาบิมายองเนสเติมรสใหจัดขึ้น ใครวากินมังสวิรัติจะอรอยกับขนมไมได ทีเด็ดของรานนี้ อยูที่สโคนหลากรสและเคกช็อกโกแลตเชอรรี่กินกับไอศกรีมวานิลลา อรอยจนตองบอกตอ

อโณทัย

ซ. ขางโรงพยาบาลพระรามเกา ถ.ริมคลองสามเสน หวยขวาง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 -21.30 น. หยุดวันพุธ โทร. 0 2641 5366 LAT 13.742949 LONG 100.632691

เ ร ร

ร รามเกา

RCA

อโณทัย

อา ารวองวาน

SCB ร รามเกา

เ ร ร ราม

โรง ยา าล ร รามเกา

RADISSON HOTEL

กรมการ ังเมอง

ซ ายนา ง

นมมานเหมนท ซ

SALAD CONCEPT

ซ

21

ไอ ม กดกรง

นมมานเหมนท

S T ซ.นิมมานเหมินท 13 ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม เปดทุกวัน เวลา 11.00 -22.00 น. โทร. 0 53 9 4455 LAT 1 .796779 LONG 9 .966326

แยกรน า

นท ซ

อยาเพิง่ จินตนาการไปวาเจาผักใบเขียวทัง้ หลายจะขมไปทัง้ หมด ลองมาชิมผักไฮโดรโปนิกสของ ทีน่ จี่ ะสัมผัสไดถงึ ความหวาน กรอบ สด สะอาด ปลอดสารพิษ รานนีป้ อปปูลารสดุ ๆ ในเชียงใหม เปนธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวผูใสใจในสุขภาพเปนทุนเดิม พี่นองสองสาวไดชวยกันคิดคนสูตร นํ้าสลัดแปลกใหม อาทิ นํ้าสลัด รั่งเศส นํ้ายําสะระแหน นํ้าสลัดมะขาม-งาดํา พลิกโฉมเมนูผัก เดิมๆ กลายเปนจานโปรดของทุกครอบครัว คุณจะสนุกกับการเลือกผักและทอปปงที่เรียงราย ละลานตา เชน ลูกเดือย เห็ดออรินจิยาง แซลมอนรมควัน เตาหู เมล็ดทานตะวัน ฯลฯ หรือถา ใครยังไมคุนเคยกับผักลองสั่งแบบเติมเนื้อสัตว เบคอน เชน สลัดแซลมอนโฮลวีต สลัดเนื้อยาง ซีอิวญี่ปุน ชวยเพิ่มดีกรีความอรอยแบบคูณสอง

โรงแรม อมาร รน า

นมมานเหม

Healthy an d R ef r es hin g

หวยแกว

SALA CO CEPT

รมัง ลา ารย

หอ ร ม มหาวทยาลัย เ ยง หม

นมมานเหมนท

อมอรอยแบบสดคม กับสวนลด รานอาหาร ันนํา สงสด 50% *โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มเติมจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

E T TOP   VOLUME 01 issue 03


TOP

EAT

Try

ME

คุณเชิ ea h

e e ar an u s ne

คอมังสวิรัติคงไมมีใครที่ไมรูจัก คุณเชิญ เพราะเปนที่พักพุงและพักใจของบรรดาวีแกนมากวา 10 ปแลว หลังจากขยับขยายมาจากเชียงใหม ชาวกรุงยานสาทรก็มีโอกาสไดกินมังฯ อยาง มีความสุขกับสาขาแรกในกรุงเทพฯ จนขณะนี้มีถึง 4 สาขาแลว ใครที่บอกวาเมนูผักนั้นแสน จืดชืดคงตองคิดใหมเลยทีเดียว เพราะคุณเชิญมีซอส นํ้าสลัด นํ้ายํา หลากหลายรสชาติไมจําเจ และอาหารมังสวิรัตินับรอยรายการ ทั้งแบบไทย จีน รั่ง เหนือ อีสาน ก็อรอยถูกปาก แถมยัง ใสไอเดียนาสนใจ วัตถุดิบหลักๆ คือ เตาหู เห็ด ธัญพืช ผักปลอดสารพิษ โดยเตาหูนั้นทําเอง ตามสูตรเฉพาะใชเปนสวนประกอบในหลายๆ จาน อาทิ คุณเชิญแพนเซีย (เตาหูจี่กับงา) แกงเผ็ดเปดยาง ใหสีสัน รูปทรง ความนุม คลายกับเนื้อสัตวจริงๆ สวนแกงคั่วหอยขม หอยทอด นํา้ ตก อรอยจนแทบไมรเู ลยวาทํามาจากเห็ด และยังมีผกั พืน้ บานตามฤดูกาล กินกับนํา้ พริกออง นํ้าพริกขี้กา ฯลฯ แลวอยาลืมเติมวิตามินดวยนํ้าผัก ผลไม นํ้าสมุนไพร รับรองวามื้อนี้ไดรับ คุณประโยชนลนเหลือ

ณเ BANGKOK MADIPLEX

UNESCO

มวท ซ

ea h and rend

MAJOR CINEPLEX

มวท ซ

มวท ซ

SPA OO S

คุณเชิ

มวท

เอกมัย วัด า ทอง

แบ็งคอกเมดิเพล็กซ ชั้น G ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.00 น. โทร. 0 2713 6599 LAT 13.719522 LONG 100.5 476

es auran

เอยคําวา สปา แลวคนรักสุขภาพตองตาโตแนนอน ยิ่งถาเปนคนสรรกินแลวละก็ ที่นี่คือราน มังสวิรัติรสเลิศ ที่แมจะไมมีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบ แตก็ใชผลิตภัณ โปรตีนจากถั่วเหลืองที่ ไมผานการตัดตอทางพันธุกรรมมาเปนวัตถุดิบหลัก ใหโปรตีนสูงเทียบเทาโปรตีนจากเนื้อสัตว และมีกระบวนการยอยเขาสูระบบในรางกายอยางคอยเปนคอยไป ทําใหไมรูสึกหิวบอย หากกินเปนประจําจะชวยลดไขมัน คอเรสเตอรอลไดอยางดี จานเดนๆ เชน สองสหายพันเบคอน แกะสปาสอดไสแฮมชีส พาสตาปลาเค็มกรอบ นํ้าตกอกไก แกงเผ็ดเปดปกกิ่ง ตมโคลง ปลากรอบ ฯลฯ หนาตาคลายเนื้อสัตวจนแทบแยกไมออก ทั้งยังใสใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต เทคนิคการทอดใหกรอบ การทําใหนมุ รวมถึงปรุงรสซอส นํา้ จิม้ ไดจดั จาน แลวจะรูว า “มังสวิรตั ”ิ กินงายกวาที่คิด

สวนลด 10% สําหรับอาหาร

1 ก.ค. 31 .ค. 56

*โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

E T TOP   VOLUME 01 issue 03

S S 1 5 Golden Place พระราม 9 ถ.ประดิษฐมนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 0 .00-22.00 น. โทร. 0 2934 6530 LAT 13.7643067 LONG 100.59 302

SA FOODS Place

22


TOP

HOME S EET  HOME OR A IC  COTTA E

EAT

Simp ly Home C ook in g TT ซ.นราธิวาสราชนครินทร 10 แยก 14 สาทร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 0 .00 - 20.00 น. หยุดวันอาทิตย โทร. 0 2675 4715 LAT 13.714 16 LONG 100.530 1

เนรมิตบานพักใจกลางยานธุรกิจใหกลายเปนกระทอมนอย บรรยากาศอบอุน เติมความกุกกิกนารักดวยเฟอรนิเจอรบุผา ลายดอกไมกระจุมกระจิม หัวใจหลักของรานนีค้ อื การปรุงอาหาร หลากเมนูโดยใชวัตถุดิบหลักเปนผักสดออรแกนิกส เริ่มตั้งแต เมนูเรียกนํ้ายอยอยางซูชิผัก ที่ไสในเต็มไปดวยผักลวนๆ ทั้ง แครอท แตงกวา กรีนโอกและเรดโอก คูกับนํ้าจิ้มรสเด็ด ตาม ดวยผัดผักสามสีออรแกนิกส ที่เลือกใชแครอท แตงกวา และ หอมหัวใหญ ผัดรวมกันไดรสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ กินกับขาว สวยรอนๆ เติมคุณคาจากเนื้อสัตวดวยปลากะพงซอสมะขาม เปรี้ยวหวานถึงใจ หรือถาชอบกินเสน สปาเกตตีไกทอดราด ซอสมะเขือเทศก็เขมขนหอมกลิน่ ซอสแทรกซึมเขาไปในนองไก จนเปนเนือ้ เดียวกัน สุดทายกับการนําพืชทีม่ ากดวยคุณคาและ สรรพคุณในการลดคอเลสเตอรอลอยาง แกนตะวัน นํามา าน เปนชิน้ บางๆ ยําใหไดรสชาติ ความกรอบและฉํา่ ของแกนตะวัน มีเทกซเจอรคลายแหวผสมกับกลิน่ ออนๆ ของแตงกวา ตองลอง

องนนทร

แ นดารด าเ อร

าทร เอมไ ร ทาวเวอร

นรา วา

ซ8

HO E S EET HO OR A I OTTA E E

นรา วา

นรา วา รา น รนทร

T

แยก

S  

ซ าทร

H H

นรา วา

ตาละลั ก ณ e e ar an h eas na

e r e

ชาวมังสวิรัติหลงใหลรสอรอยเขมขนของแตละเมนูในรานตาละลักษณกันมานาน แตหากใคร ที่เพิ่งเริ่มกินเจหรือกินมังฯ ใหมๆ ขอแนะนําสุดยอดเมนูของรานนี้ เมี่ยงสมุนไพร อัดแนนดวย พืชผักสมุนไพรนานาชนิด มีหมูสบั เจผัดเห็ดหอมแตงหนาดวยสาหรายกรอบแกวเม็ดกลมเหลือง เสิรฟพรอมนํ้าจิ้มรสชาติเยี่ยมทําเอาคนไมกินผักหลงรักเมนูนี้งายๆ หรือจะเปนเปดปกกิ่ง เปด คั่วสมุนไพรที่ดูเผินๆ คิดวาเปนเนื้อเปดจริงๆ ยิ่งไดชิม รสชาติก็ยิ่งเหมือน เมนูแปะซะชะอมทอด การันตีความจัดจานสะใจดวยขาวสวยรอนๆ ราดนํ้าแกงรสแซบเหมือนไดกินเนื้อปลาของจริง สาวกเจจาและคนรักสุขภาพทั้งหลายมารานนี้ไมผิดหวังแน แลวอยาลืมสั่งเครื่องดื่มสมุนไพร ชามะลิบวยเค็ม นํ้าอัญชัน นํ้ากระจียบ นํ้ามะตูม มาจิบคูกัน เพิ่มความสดชื่นไดอีก ชิมไปดื่มไป แลวมองบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ รานที่กั้นสายตาดวยกระจกใส การตกแตงที่เรียบงายดวย การติดภาพผักและผลไมไวบริเวณผนัง ชวยใหมื้อนี้ของคุณเขาถึงธรรมชาติไดอยางเต็มที่ มีทั้ง สาขาพระราม 9 พระราม 2 และเซ็นทรัลเวิลด ใกลที่ไหนเชิญแวะชิม

ตาละลัก ณ

สาขา Park illage โทร. 0 1914 917 สาขา Golden Place 1 1 ถ.ประดิษฐมนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น. โทร. 0 1912 0979 LAT 13.7643067 LONG 100.59 302

าล ลัก ณ

Place

Try

ME

ตาละลักษณ สวนลด 10%

สําหรับอาหารและเคร�องด�ม 1 ก.ค. – 31 ก.ย. 56

*โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มเติมจากส�ออ�นๆ ของธนาคาร

23

E T TOP   VOLUME 01 issue 03


TOP

หมาย ายด

ซ ามเ น

EAT

าน ร ราม 8

ซ ามเ น

ซ ามเ น

Try

ME

หมายขายดี e an er en e and

n

h

จะบอกวาอาหารไทยเปนอาหารระดับโลกก็คงไมผิดนัก เพราะความอุดมสมบูรณของพืชผัก สมุนไพร ขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด ฯลฯ สามารถสรางสรรครสชาติมดั ใจชาวตางชาติมาแลวทัว่ โลก เจหมายเริ่มตนมาจากรานเล็กๆ ในตรอกยานขาวสาร เปนขวัญใจของ รั่งวีแกนในยานนั้นมา ยาวนาน ใครชอบกินรสจัดจานตองมาชิมปลายจวักของเจหมาย ผูเ ปนทัง้ กุก และทูตวั นธรรม เพราะชอบสวมชุดไทยปรุงเมนูมังสวิรัติแสนอรอยหลากหลาย จานเดนที่เราคุนเคย อาทิ ผัดไท แกงเขียวหวาน มัสมัน่ พะแนง นํา้ พริก ตมยํา ฯลฯ ทีเ่ นนวัตถุดบิ คุณภาพดี ผักสด สะอาด ปลอด สารพิษ ใครสนใจอยากออกไปทัวรตลาด กลับมาโขลกพริกแกง ตม ผัด แกง ทอดเองกับมือ เจหมายก็เปดคอรสสั้นๆ หลายเมนู สนุกแถมไดความรูดวย

หมายขายดี

33 ซ.สามเสน 1 ถ.สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 0 .00 - 22.00 น. โทร. 0 22 1 7699 LAT 13.76345 LONG 100.49 741

M HOME

Healthy an d F r es h Homemad e Sty le หนึ่งในของดีเขตดอนเมืองโดยเฉพาะในหมูคนรักสุขภาพ ราน อาหารสุขภาพสไตลโฮมเมดที่ใชผักสลัดปลูกเองในรั้วบาน อยางเรดโอก กรีนโอก บัตเตอรเฮด ผักคอส ปลูกดวยระบบ นํ้าเลี้ยงปลอดสารพิษ ไมวาเมนูไหนก็จะเคียงมาดวยผักสลัด ที่เจาของรานมั่นใจวาสด สะอาด ปราศจากพิษ เพราะปลูก มาเองกั บ มื อ เมนู อ าหารแต ล ะจานโฮมเมดแท ๆ เพราะ มีที่มาจากจานโปรดของคนในครอบครัว เชน สปาเกตตีขี้เมา กุงเมนูโปรดของคนรัก สมูทตี้เบอรรีแกวโปรดของคุณยาย สเตกแซลมอนและขาวไกอบจานโปรดของลูกๆ และไฮไลท ของทุกคนในครอบครัวคือ ยําสมุนไพรไขเจียวกรอบ วันไหน อากาศดีๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาชิมอาหารสุขภาพอรอยๆ และชมสวนผั ก ที่ ใ ส ใ จปลู ก เพื่ อ ให เ พี ย งพอเป น วั ต ถุ ดิ บ ใน แตละจาน HO E ซ โก มรวม

วัดเท นม ร

าง าก าน

นย ลกเรอ

PTT

HARRO INTERNATIONAL SCHOOL

เ เลง เกา

าน

หลัก ลาซา ไอท แ วร

เ เลง

นาม นดอนเมอง

Home 17/4 ซ.โกสุมรวมใจ 23 ใกลโรงเรียนนานาชาติฮารโรว ถ.โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 09.00 - 19.00 น. หยุดวันอาทิตย โทร. 0 2254 5177 LAT 13.90 36295 LONG 100.577951

่มอร อยกั ิเศษจากบั ตรเครดิ ตไทยพาณิ อิ่มอิอร อยกั บสิบทสิธิทพธิิเพศษจากบั ตรเครดิ ตไทยพาณิ ชยชย Square TheThe Square

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit

า1ย 1 มา•มาWeekday 2 จ2าจยDinner • Weekday Dinner

ย - สวันบดีพฤหั (วันอาทิ(วัตยนอาทิ - วันตพฤหั ) สบดี) • Seafood Night ร - วั) นเสาร) • Seafood Night (วันศุกร(วั-นวัศุนกเสาร • Sunday Brunch • Sunday Brunch (วันอาทิ(วัตยน)อาทิตย) จำกัดจำนวนสู ด 6 ทะ าน/โตะ จำกัดจำนวนสู งสุด 6 ทงสุาน/โต

E T TOP   VOLUME 01 issue 03

สอบถามเพิ มโทร. 02-305-6000 สอบถามเพิ ม่ เติมโทร.ม่ เติ02-305-6000 ตอ 1632ตอ 1632 www.novotelbangkokploenchit.com www.novotelbangkokploenchit.com นนี้ก.ย. - 3056ก.ย. 56 วันนี้ -วั30

*โปรดตรวจสอบรายละเอี ่มเติ่อมอืจากสื ่ออื่นๆ ของธนาคาร หรือสอบถามที ่ SCBCenter Call Center 02-777-7777 *โปรดตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติยดเพิ มจากสื ่นๆ ของธนาคาร หรือสอบถามที ่ SCB Call 02-777-7777

Mugendai Mugendai

*%* ว นลด 30 สคาอาหารวสคนลด 30 % าอาหาร *%* ว นลด 25 สคาอาหาร วสคนลด 25 % าอาหาร

บบัตPRIVATE ร SCB PRIVATE ร SCB FIRST) (สำหรับบัต(สำหรั ร SCB BANKINGBANKING และ บัตรและ SCBบัตFIRST) บบัตรเครดิ ตไทยพาณิ ชยประเภทอื (สำหรับ(สำหรั บัตรเครดิ ไทยพาณิ ชยประเภทอื ่นๆ) ่นๆ)

ที่ Mugendai ที่ Mugendai ชั้น 7 Grass Thonglor ชั้น 7 Grass Thonglor โทร. 02-726-9222 โทร. 02-726-9222 นนี้ธ.ค. - 3156ธ.ค. 56 วันนี้ -วั31

24


EAT

Try

ME

น ร ม ท มณ ล

RESH O  SALA  CA E

มหาวทยาลัยมหดล

าย

หอนา กา ซ

าย

นเกลา น ร ัย ร

RST)

TOP

RESH BO SA A A E

เลย ลองทววั นา ลองทววั นา ท มณ ล าย นเกลา

Fresh and Fun

ผานไปยานพุทธมณ ลสาย 4 ชั่วโมงนี้ คงไมมีอะไรสะดุดตาเกินกวากลุมตูคอนเทนเนอรสีสันฉูดฉาดกลางสวน ซึ่งคุณนุนศิริพันธ วั นจินดา ดาราสาวมากความสามารถโชว ไมลายมือดานการออกแบบใหกลายเปนรานอาหารสุดฮิพ บรรยากาศดี ไมไกลจากกรุงเทพฯ พรอมเสิรฟเมนูสลัด พาสตา และพิซซาโฮมเมด โดยเฉพาะเมนูสลัดที่ขอเอาใจสาวๆ เปนพิเศษ ไมวาจะเปน นํ้าสลัดสูตรเผ็ดจัดจาน นํ้าสลัดไวนแดง ก็อรอยไมจําเจ สวนผักที่ใชนั้นเปนผักปลอดสารพิษ อาทิ แครอท มะเขือเทศ แตงกวา ญี่ปุน ฟกทอง บีทรูท เลือกไดตามชอบใจ และยังมีพิซซา Salmona ที่นวดแปงกันใหมๆ ผสมกับหมึก จนกลายเปนพิซซาสีดํา แปงบางกรอบ ไอเดียเท แถมรสชาติไมธรรมดาอีกดวย

e h o  Sala   a 73 ถ.เลียบคลองทวีวั นา ศาลาธรรมสพน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 16.00 - 22.00 น. หยุดวันอังคาร โทร. 0 2 00 2962, 0 1696 6409 LAT 13.792562 LONG 100.332770

SALA STOR

Salad / B ak er y / C of f ee / Smoothies รานอรอยบรรยากาศสบายๆ ที่เปรียบเสมือนสวรรคของคน ชอบกินสลัด เพราะที่นี่มีผักไฮโดรโปนิกสหวานๆ กรอบๆ พรอมเสิรฟ กับนํา้ สลัดซึง่ ตัง้ ใจสรางสรรคไวใหชมิ ถึง 16 รสชาติ อาทิ นํา้ สลัดฟกทอง กลวย มัตชะกรีนที โชยุญปี่ นุ อยาลืมมิกซ แอนดแมทชผักจานโปรดของคุณเขากับทอปปงสุดอลังการ หลากสีสัน ไมวาจะเปน เตาหูออรแกนิกสทอดในนํ้ามันงา อกไกอบ เนื้อวัวยาง แซลมอน สวนใครที่ไมอยากคิดมากก็มี เมนูสําเร็จใหออรเดอรเร็วทันใจ เชน สลัดเนื้อยางพริกไทยดํา จานนี้สําหรับคนชอบกระเทียมเจียวโดยเฉพาะ สลัดมัน รั่ง รสนุมๆ โรยเบคอนกรุบกรอบ จัดใสมาในจานไซสบิก รับรอง วาเมนูไหนก็หมดเกลีย้ งไมมีเหลือ

SA A STOR

Genji Genji

*%* สเมื่อวรับสเมืประทานตั นลด ว นลด 20 20 % ่อรับประทานตั ้งแต 5,000 ้งแต 5,000 บาทขึ้นบาทขึ ไป ้นไป *%* ส• เมืว่อรัส•นลด ว นลด 10 10 % บเมื ประทาน ่อรับประทาน 2,000-4,999 2,000-4,999 บาท บาท

(สำหรับ(สำหรั a la บcarte a lamenu carte ไม menu รวมเครื ไมร่อวมเครื งดื่ม และ ่องดื่มSetและ lunch) Set lunch)

• สำหรั•บสำหรั Set บlunch Set lunch (ไมรวมเครื (ไมร่อวมเครื งดื่ม) ่องดื่ม)

ที่ โรงแรมสวิ ที่ โรงแรมสวิ สโซเทลสโซเทล ปารคนายเลิ ปารคนายเลิ ศ ศ โทร. 02-655-4265 โทร. 02-655-4265 วันนี้ -วัน31นี้ พ.ค. - 31 57 พ.ค. 57

S ST ศูนยการคาเพียวเพลส ซ.รามคําแหง 110 ถ.รามคําแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ เปดทุกวัน จันทร-ศุกร เวลา 11.30-21.30 น. เสาร-อาทิตย เวลา 11.0021.00 น. โทร. 0 1 02 561 LAT 13.77549 LONG 100.674242

Ramen La moon Ramen La moon planet by planet Ramayana by Ramayana Restaurant Restaurant

*%* สเมื่อวลูกสเมืคนลด ว นลด 20 20 % า่อชำระผ ลูกคาชำระผ านบัตรเครดิ านบัตตรเครดิ ไทยพาณิ ตไทยพาณิ ชย ชย ณ หองลามู ณ หอนงลามู ภัตตาคารรามายณะ น ภัตตาคารรามายณะ

• สามารถใช • สามารถใช สิทธิ์สวนลดทั สิทธิ้ง์สบุวฟนลดทั เฟตม้งื้อบุกลางวั ฟเฟตมนื้อและมื กลางวั้อเย็นและมื น • สำรองที ้อเย็น •่นสำรองที ั่งลวงหน่นาั่งลวงหนา 3 วัน โทร.3 02-205-8888 วัน โทร. 02-205-8888 ตอ 5730,ต5731, อ 5730,5732 5731,• บั5732 ตร 1 •ใบใช บัตไรด1ไมใบใช เกิน ไ10ดไมทเากิน 10 ทาน รวมผูถ อื บัรวมผู ตรและไม ถ อื บัตสรและไม ามารถใชสรามารถใช วมกับกิจรกรรมส วมกับกิงจเสริ กรรมส มการขายอื งเสริมการขายอื ่นได ่นได

1 ก.ค.1- ก.ค. 31 ส.ค. - 3156ส.ค. 56


ÍËͶ١»Ò¡ ÍÒËÒèҹà´ÕÂÇ กวยเตี๋ยวไกม ร เ ียอวน

425/4 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.บุรรี มั ย (ใกลวงเวียนรั ธรรมนูญ ตรงขามศาลากลางจังหวัด) 0 4273 2243 8.30 - 15.00

มาบุรรี มั ยตอ งมาแวะกินกวยเตีย๋ วไกมะระเฮียอวน รานนีก้ ารันตีความอรอย และหาไมยากเพราะอยู ตรงขามศาลากลางจังหวัดบุรรี มั ย กวยเตีย๋ วไกมะระ มีความโดดเดนตรงนํา้ ซุปสูตรพิเศ ทีไ่ มเหมือนใคร และหอมกลิ่นยาจีนกับสมุนไพรซึ่งเขากันอยาง ลงตัว ทําใหมีรสชาติเขมขน กลมกลอม จนตอง สั่งเพิ่มอีกชาม และถาใครมาชวงเวลา 11.30 ถึง 13.00 คนจะเยอะมาก อาจตองรอคิวนานสักหนอย แตก็คุมกับการรอคอยแนนอน

Recommended กวยเตี๋ยวไกมะระ ตมตีนไก ลวกจิ้ม

ขนมจีนเมองคอน

23 ถ.พานยม ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช 0 7534 2615 09.30 - 14.30

กวยจั อภสท

หากคุณมีโอกาสไปเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชและชื่นชอบเมนูเสนอยางขนมจีนแกงใต ตองไมพลาดราน ขนมจีนเมืองคอน เพราะรานนี้มีขนมจีนนํ้ายารสชาติอรอยใหเลือกทาน หลากหลายแบบ ทั้งแกงไตปลา นํ้ายากะทิสูตรปก ใต แกงเนื้อ แกงเขียวหวานและนํ้าพริก ซึ่งมีรสชาติเขมขนตามสไตลอาหารใต คนชอบทานอาหารใตไมควรพลาดเลยทีเดียว ที่สําคัญ เสนขนมจีนของรานนีเ้ ปนเสนสดทีเ่ หนียวนุม ทําสดใหมทกุ วัน ทานกับนํา้ ยารสจัดจานและผักสดๆ รับรองติดใจแนนอน สําหรับการเดินทางไปราน จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใหขับรถตรงมา ทางศาลากลางจังหวัด พอถึงสีแ่ ยกซึง่ ตัดกับถนนพานยมใหเลีย้ วซาย จะเห็นรานขนมจีนเมืองคอน อยูทางซายมือ หลังวัดพระมหาธาตุ

32/5 ถ.กําจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ จ.สกลนคร 0 4273 2243 09.00 - 15.30

สุดยอดกวยจับเจาดังแหงเมืองสกลนคร ลูกคาที่มาแวะเวียน นอกจาก จะไดลิ้มชิมรสความอรอยของนํ้ากวยจับสูตรเขมขนแลว ทางรานยังมี หมูแดงหมูกรอบสูตรเด็ดเฉพาะของทางราน และมีของหวานสุดแสนอรอย อยางทับทิมกรอบพรอมเสิรฟคลายรอน บรรยากาศในรานก็เปนกันเอง ทางราน ากบอกมาวาใหมากอนเทีย่ งเพราะคนเยอะมาก ใครทีไ่ มอยากรอนาน ก็สามารถโทรมาสั่งหรือจองโตะไวกอนก็ได

Recommended

Recommended

ขนมจีนนํ้ายา หมูสะเตะ

กวยจับ หมูแดงหมูกรอบ ทับทิมกรอบกะทิสด

เป

โลกลาง ง

หมู 8 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา (อยู งขาเขากรุงเทพ ชวงกลางดง ติดปมแก็ส) 08 1948 0808 07.00 - 17.00

กอนมุงเขากรุงรองทองกอนดีไหม..เปดพะโลกลางดง หนึ่งตัวเลือกที่ไมควรพลาด เพราะติดอันดับความอรอยขึน้ ชือ่ ในปากชอง ดวยเปดพะโลเนือ้ นุม หอมกลิน่ เครือ่ งเทศ และนํ้าซุปรสกลมกลอม ที่แทรกซึมเขาถึงเนื้อเปดจนทั่ว ทางรานเสิรฟพรอมนํ้าจิ้ม รสเด็ด ใครไดทานแลวแทบลืมไมลง สวนบรรยากาศรานชวงเชาๆ ถือเปนเวลาเหมาะสุด ที่จะลิ้มรสอรอยๆ ของเปดพะโล กับนํ้าซุปรอนๆ เคลากลิ่นอายของความสดชื่น และ บรรยากาศแบบโรงเตียมยามเชา ที่ดูจะคึกคักเปนพิเศ

Recommended

กะเพราเปด กวยเตี๋ยวเปด เปดพะโล ปกขาตุน กลวยปงนมสด


คุงโภชนา

51/845-6 (ตรงขาม ซอยนวลจันทร 34) ถ.นวลจันทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 0 2946 2939, 0 2946 2838, 08 4344 9798 7.00 - 17.00

อยากใหล องมาชิมอาหารที่ร านคุง โภชนาดู เพราะรสชาติโดดเดนมาก แมจะเปนอาหารที่หาทานไดทั่วไปอยาง ขาวมันไก ขาวมันไกทอด แตใช วารสชาติจะเหมือนกับทองตลาด ทางรานพิถิพิถันตั้งแตการคัดเฉพาะขาว คุณภาพดีมคี วามนุม หอม นาทาน ผสมผสานกับไกเนือ้ แนนและนํา้ จิม้ รสเด็ด แลวรับรองวาคุณตองติดใจ ที่สําคัญยังมีอาหารที่หาทานยากอยางเชน ขาวเหนียวตือฮวน ซึ่งเปนอาหารสูตรดั้งเดิม รสชาติอรอยกลมกลอมมาก รานอยูในซอยนวลจันทรตรงขามซอยนวลจันทร 34 สังเกตงายๆ หนาซอย มีปายชื่อ อาคารปานนาค หาไมยากเลย

Recommended

กวยเตี๋ยวตมยําตําลึง

ถนนเทศบาล5 ต.ปากเพรียว อ.เมืองฯ จ.สระบุรี 08 1402 1031 9.00 - 16.00 ปดวันอาทิตย

ขาวมันไกตอน ไกทอด ตือฮวนเกี๋ยมฉาย ขาวเหนียวตือฮวน หมูสะเตะ กวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เย็นตาโฟ

ถือเปนรานกวยเตีย๋ วตมยําตําลึงเจาอรอยแหงจังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะเมนู บะหมี่ตมยํา จุดเดนอยูที่เสนบะหมี่สีเหลืองทองเหนียวนุมทานสนุก ที่ภาย ในชามมาพรอมตําลึงสดและนํา้ ตมยําเขมขนรสชาติเผ็ดเปรีย้ ว แตกลมกลอม ใหคุณไดซดกันจนหมดชามโดยที่ไมตองเติมแตงเครื่องปรุงเพิ่ม นอกจาก เมนูกวยเตี๋ยวตมยําตําลึงแลวทางรานยังมีอาหารรสชาติอรอยพรอมเสิรฟ อีกหลากเมนูอยางเชน ผัดไทกุงสด ขนมจีบกุงและหมู ขาวซอย ขนมจีน นํา้ เงีย้ ว และสมตําขาวโพด หากใครอยากสัมผัสความอรอยก็ลองแวะเวียน มาชิมกันได

Recommended

อีฟปากหมอ

32/5 ถ.กําจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองฯ จ.สกลนคร 08 6254 2754 11.30 - 20.00

เปดมานานกวา 10 ป ความอรอยคงทีไ่ มเคยเปลีย่ น ปากหมอญวน ไสธรรมดาเรียกสั้นๆ วาปากธรรมดาหมูยอ มี 2 แบบใหเลือก คือหอแบบแทงยาวและหอแบบพับคลายโรตีมะตะบะ หรือ ถาชอบแบบไขกม็ ใี หเลือกทัง้ ไขพบั ไขมว น ปดทายดวยขาวเกรียบ อรอยลงตัวมากๆ สุดสัปดาหนี้หากไปสักการะพระธาตุเชิงชุม วัดคูบานคูเมืองสกลนครแลว อยาลืมแวะทานอาหารพื้นเมือง ตอที่อีฟปากหมอนะ..สิบอกให

Recommended ขาวเกรียบ ไขมวน ธรรมดาหมูยอ ไขพับ

ขาวมันไกทุงลุง

226 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 0 7429 1894 06.30 - 16.00

ผัดไทกุงสด กวยเตี๋ยวหมูตมยําตําลึง มีของกินเลนมากมาย เชน ขนมจีบกุง+หมู

รานนี้เหมาะสําหรับคนที่โปรดปรานเมนูขาวมันไก เพราะไมวาจานไหนๆ ก็มีทีเด็ด ดวยเคล็ดลับความอรอยสูตรดั้งเดิมกวา 60 ป เนื้อไกบานเนื้อเหนียวนุมกําลังดี ทานคูกับนํ้าจิ้มรสเด็ดสูตรไมเหมือนใคร บริการที่เปนกันเองทําใหกลายเปนที่นิยม ของลูกคาทั้งชาวพุทธและมุสลิม สวนอาหารแนะนําของรานขาวมันไกทุงลุงไดแก ขาวมัน ไกสับ หมูแดงหมูกรอบ ซุป เกาเหลา และบะหมี่ ซึ่งผานกระบวนการผลิต อันพิถีพิถัน เนนคุณภาพสดใหมทุกวัน ใครมาเยือนสงขลาอยาลืมแวะชิม ใหเยอะ เต็มจานทานจุใจกันไปเลย

Recommended

เชฟโจว

ขาวมัน ไกสับ หมูแดงหมูกรอบ ซุปเกาเหลา และบะหมี่

สเตกครูตอ

ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ถนนมิตรภาพชวงหลักกิโลเมตรที่ 140) 0 3634 1820 10.00 - 22.00

ใครชอบสเตกหากแวะไปมวกเหล็ก สระบุรี พิกัดความอรอยบนถนนมิตรภาพหลัก กิโลเมตรที่ 140 มีอีกรานที่เด็ดจนตองบอกตอนั่นก็คือ สเตกครูตอ หลากหลายเมนูอยาง พอรคชอป มิกซกริล สเตกโคขุนจิ้มแจวที่ใชเนื้อโคขุนโพนยางคํ้าเนื้อนิ่มไมเหนียวหอม นาทานแถมเขากันไดดกี บั พริกไทยดํา เสิรฟ มาพรอมกับขาวเหนียวรอนๆ ตามดวยสมตํา และนํ้าจิ้มแจวแซบๆ แคเห็นหนาตาบนจานที่เสิรฟตรงหนาก็ตองจบบทสนทนาแลวหัน มาทานใหหมดจานกันไปเลย

Recommended

พอรคชอป มิกซกริล สเตกโคขุนจิ้มแจว เสิรฟมาพรอมกับขาวเหนียว สมตํา และนํ้าจิ้มแจวแซบๆ

ซ.ลาซาล สุขมุ วิท 105 (กอนถึงโรงเรียนลาซาล) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 08 1512 2333 จันทร-เสาร 8.00 - 19.00, อาทิตย 8.00 - 16.00

รานเกาแกเปดตํานานความอรอยมากวา 15 ป รานนี้มีชื่อวา เชฟโจว จาก เจาของธุรกิจหลายประเภทกลายมาเปนเชฟเจาของรานขาวมันไก รานใหญ ริมถนนลาซาล ลูกคาแนนรานเพราะติดใจในรสชาติของอาหาร โดยเฉพาะ ขาวมันไก ที่ใชขาวหอมมะลิและนํ้าจิ้มสูตรแตจิ๋วไมเหมือนใครรสชาติโดน ใจใชเลย ตามมาดวยราดหนาเชฟโจวเสนทอดไข หนักเครือ่ งซีฟดู รวมมิตร สดอรอย ทุกเมนูผัดใหมจานตอจานทานรอนๆ กับเครื่องดื่มเย็นๆ สักแกว หรือจะสัง่ กลับบานเปนอาหารกลองรสชาติกไ็ มแตกตางเหมือนนัง่ ทานทีร่ า น แถมราคานาคบหาจนตองรีบสัง่

Recommended

ขาวมันไก ราดหนา


ON THE WAY EAT DRINK TRAVEL

อง

TO

ารจัดทริปไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนนั้น นอกจากความสนุกที่รันอินมาตั้งแตการ

เตรียมการ ตลอดจนชวงของการเดินทางไปจนถึงที่หมายแลว อีกเรื่องที่จะวายุงก็ยุง จะวาสนุกก็สนุกก็คอื เรือ่ งของการจัดหาทีพ่ กั นีแ่ หละครับ เพราะไมวา ใครก็ตามที เวลา ที่ตองไปนอนคางอางแรมที่ไหนก็มักที่จะใหความสําคัญกับเรื่องของที่พักวาโอเคไหม สวยไหม ยิ่งถาไปหลายๆ วันยิ่งละเอียดเปนพิเศษครับ แตพอสรุปกันได การเตรียมการก็เหมือนเสร็จ ไปแลวกวาครึ่ง เมื่อจบเรื่องของที่พักก็มาถึงเรื่องของ "รูมเมท" มิตรแทตลอดทุกคํ่าคืนกันตอครับ เรื่องรูมเมทนี่ ใครจับคูไดถูกก็เหมือนถูกหวยนะครับ คือมีแวววาจะสบายไปตลอดทั้งทริป แตถาเลือกผิดไดคู ทีเ่ ขาขากันแตเฉพาะในตอนตืน่ แตยามนอนนัน้ ไมลงตัว ก็คงตองไปวัดดวงกันเอาเอง เชามาก็รู ครับวาจะหมูห รือจะจาอยางไร การเลือกรูมเมทจึงเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งใชทกั ษะในการหยัง่ ตืน้ ลึกหนาบางของเพื่อนแตละคน ทั้งยังตองอาศัยประสบการณตรงในแบบที่เคยเจ็บมากอนดวย จึงจะซาบซึ้งถึงแกนกระบวนความครับ สําหรับผมและเพื่อนๆ ยามที่จะออกทริป เรามักจะเลือกโรงแรมที่มีราคาพอเหมาะพอสมครับ ไมตองหรูเลิศเลออะไรมาก แตก็ตองนาอยูนานอนนะครับ สําคัญคือหองพักตองติดกันหรือถา หางกันก็อยาใหไกลกันมากนัก เพราะอยูหางกันมันรูสึกแปลกๆ ครับ ไมอบอุน มาเที่ยวดวยกัน ทั้งที พักกันคนละตึก เดินไปมาหากันก็ลําบาก รวมตัวกันก็ยาก แบบนี้สูนอนอยูบาน แลวเย็น นัดเจอกัน จบแลวก็แยกยายกันกลับนาจะดีกวา อีกประการคือเรื่องทําเลที่ตั้งโรงแรมครับ คือเราควรจะเลือกที่อยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยว สถานบันเทิงเทาไหร ยิ่งใกลยิ่งดีครับ ประเภทที่ออกไปเที่ยวจนรานก็ปดจิตก็ปวน แตกกระสาน ซานเซ็นรวมตัวกันก็ยากแลว ยังตองมาคลําเสนทางกลับกันอีก แบบนั้นไมเอาครับ เลี่ยงได ควรเลี่ยง อยางไรก็ดี เมืองที่เราเลือกไปเที่ยวโดยมากก็มักเปนเมืองใหญครับ ที่พักจึงมีใหเลือก อยูมากพอสมควร ซึ่งหากจองลวงหนาก็ไมคอยจะมีปญหาอะไร ดังนั้นเรื่องที่ยุงแตก็สนุกและ ฮากับมันทุกทีไป สุดทายก็เรื่องรูมเมทเหมือนเดิม เรือ่ งนีด้ เู ผินๆ เหมือนเปนเรือ่ งงายใชไหมครับ ก็เปนเพือ่ นทีส่ นิทสนมกันมานาน ทัง้ ก็เปนผูช ายแทๆ ดวยกันทัง้ นัน้ มันจะมีปญ  หาอะไรกันนักหนา จะวาอยางนัน้ ก็ไดครับถาไปคืนเดียว แตหากเปน 2-3 คืนขึน้ ไป เพือ่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเพือ่ นรวมทริปทุกคน บอกตรงๆ ครับวา เปนเรือ่ ง ที่ตองบริหารจัดการอยูบางเหมือนกัน โดยทั่วไป เวลาที่เราวางกําหนดการ เรามักจะมอบหมายหรืออีกนัยหนึ่งคือบังคับขูเข็ญให เพื่อนคนใดคนหนึ่งเปนผูติดตอประสานงานเรื่องจัดหาโรงแรมครับพอ ไดนําขอมูลมานําเสนอ และลงมติไววางใจกันแลว เราก็จะมานั่งจับคูกันดูครับวา ใน 3-4 ราตรีจากนี้ไป ใครเหมาะ จะเปนเนือ้ คูก บั ใคร ซึง่ ประเด็นนี้ สําหรับปแรกๆ ทีไ่ ปเทีย่ ว จัดกันไมคอ ยจะถูกครับ เพราะแมแตไหน แตไรมาจะไปเที่ยวเฮฮากันเปนระยะๆ แตอุปนิสัยใจคอของคนเรานั้นไมแนนอนครับ มันมีทั้ง สวนทีเ่ วลาเปลีย่ นแตนสิ ยั ใจคอบางอยางยังเหมือนเดิม และทีว่ ปิ ริตแปรปรวนไปตามฤดูกาลบาง ก็มี เลยตองปวดเศียรเวียนเกลากันอยูเหมือนกันครับ สําหรับการจัดรูมเมทใหเหมาะสมลงตัว แตเมือ่ รูเ บือ้ งลึกเบือ้ งหลังกันดีแลวก็งา ยขึน้ ครับ ตางคนตางรูแ ลววาควรจะอยูก บั ใครจึงจะไปกัน ตลอดรอด ง และไมตองตื่นมารําพึงรําพันกันแบบเซ็งๆ ขําๆ เหมือนแรกๆ อีกตอไป แตอยางทีบ่ อกครับ ในโลกของความเปนจริง คนเรามีหลายรูปหลายแบบ แคคนคนเดียวศึกษา กันทั้งชีวิตบางครั้งยังเขาใจไมหมด ประสาอะไรก็เพื่อน ูงยกกวนที่กําลังจะไตระดับเขาสูโหมด ท อ งเที่ ย วชนิ ด หลุ ด โซ อ ยู  ร อมร อ ทั้ ง คนเราในยามกลางวั น ที่ มี แ ดด กั บ ในยามคํ่ า คื น ที่ อาบแสงจันทรและแอลกอฮอลเขาไป นิสัยใจคอก็ใชวาจะคงเสนคงวาไปไดตลอด 24 ชั่วโมง บางคนกลางวันนี่สุภาพเรียบรอย แตพอตกดึกไดที่ก็อาจออกลีลาโลดโผนโจนทะยานเดียว

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

แนนอก เดียวแร็พยอนยุค เดียวหอยหัวลงจากเพดานเปนแนนาคพระโขนงใหเพื่อน ูงตกอกตกใจเลนก็สามารถทํากันได ประเภททีว่ า หัวคํา่ นีส่ นั โดษเปนศิลปน ชืน่ ชมธรรมชาติ โปรดปรานดนตรีนกี่ ม็ คี รับ แตไมคอ ยจะยัง่ ยืนเทาไหรนกั เพราะพอตกดึก ยามที่ชาวบานชาวชองเขาจะเขานอนกันแลว พี่เคากลับเพิ่งจะอยากหันหลังใหกับวงการศิลปะ และประสงคจะหมุนขวับไปหา วงการบันเทิงแทน จนบางทีไมยอมหลับยอมนอน เที่ยวฉุดกระชากลากถูรูมเมทออกไปสํารวจโลกตอนตลาดวายก็มี ที่แย ไปกวานั้นก็คือ เดิมทีไอรูมเมทนี่ก็ไมไดอยากไปครับ แตพอถูกลอดวยลมลวง ก็เกิดเปนความหวังลมๆ แลงๆ ก็ยอมถอ สังขารออกไปจนได ซึ่งไมนานหรอกครับ ประเดียวก็ลากสังขารโทรมๆ รางนี้ กลับมานอนที่เดิม บางคนก็เปนประเภทรักสะอาดเปนที่สุดครับ คนที่จะสามารถมานอนรวมหองกับมันไดนี่ก็ตองสะอาดสะอานเรียบรอยจบจาก โรงเรียนการเรือนมามันจึงจะพอใจ พวกที่อาบนํ้าลวกๆ แลวเดินออกมาโทนโท ปลอยใหพื้นหองนํ้าเปยกแฉะ ขวดแชมพูเปดใช แลวไมปด า เสื้อผาวางระเกะระกะ แบบนั้นพี่เขารับไมไดครับ คือสายตามีระดับไมสามารถทนเหลือบแลความไมสมบูรณแบบ เชนนั้นได เห็นแลวตองโวยวายสารพัดสารพันครับวาสกปรกไรระเบียบอยางนั้นอยางนี้ ทํานองวากับพี่ทานตองดูดีตลอดเวลา ทั้งที่ความเปนจริงแลว ตัวมันนี่แหละที่สุดทายแลวนอนอยูขางชักโครกทุกทีไป พวกนอนยากนอนเย็นก็เปนคนอีกชนิดหนึง่ ทีร่ มู เมททัว่ ไปมักจะรับไดนะครับ คือเปนพวกทีป่ กติไมมพี ษิ มีภยั อะไร เพราะหากนอน ไมหลับก็นงั่ ไปคนเดียว ไมไปรบกวนการนอนของคนอืน่ เขา แตกบั บางคนก็ไมเปนอยางนัน้ ครับ แลวก็ไมมเี ขาใจเหตุผลทีแ่ สนจะ ธรรมดาสามัญแบบนี้ได เพราะพี่แกมัวคิดไปเองครับวา ถาเขาไมงวง คนอื่นก็หามงวง บางคนอาการหนักขนาดวาไปปารตี้กัน มาแลว ทั้งยังอุตสาหกลับมาตอกันที่หองจนเกือบตีสี่ตีหาแลว แตแทนที่มนุษยประเภทนี้มันจะนอนเหมือนคนอื่นๆ มันกลับ ไมนอนครับ คอยแตจะสะกิดชวนรูมเมทใหตนื่ มาคุยเปนเพือ่ นกันตอ บางทีกลัวเพือ่ นหลับมากเขาก็งดั วิชามารมาใชครับ คือปลุก ใหเพือ่ นลุกขึน้ มาฟงเรือ่ งผี ใหเพือ่ นทรมานเพราะอดนอนไมพอ ซํา้ ยังตองมานอนกลัวผีไปจนเชา ขนาดบางพระอาทิตยขนึ้ แลวก็ยงั ไมยอมจบ หลังจากปลอยใหเพื่อนนอนไปไมถึงชั่วโมงดีมันก็ปลุกใหตื่นอีก ชวนไปรับประทานอาหารเชาโดยหลอกวาที่นี่ของเขา อรอยมาก อิม่ แลวจะไดนอนหลับสบาย ครับเจอแบบนีค้ นทีย่ อมจับคูเ ปนรูมเมทกับมันไดนตี่ อ งเขาอกเขาใจกันจริงๆ ไมกต็ อ งอึด เหมือนหนวยซีลที่อดหลับอดนอนไดหลายๆ วัน หรือเปนประเภทที่ไมชอบหลับชอบนอนตอนกลางคืนเหมือนกันจึงจะไปกันรอด บางคนเปนคนสบายๆ ครับ ไมตองมีระเบียบเรียบรอยอะไรมาก กินงาย นอนงาย หากดื่มมาก็นอนตื่นเชาไดสายไดตามหมาย กําหนดการ ไมมีที่จะนอนไมหลับหรือตื่นขึ้นมากวนใคร ทั้งอาหารเชาไมตองไปทานก็ได ไมมีปญหา ไมเรื่องมาก เรียกวา ดูผวิ เผินประเสริฐศรีไปทุกอยาง มีกแ็ ตเฉพาะคนวงในเทานัน้ จริงๆ จึงจะรูค รับวา ทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้ เปนเพียงภาพมายา ของจริง คือคํารามทั้งคืนครับ คํารามไดทุกทวงทาอิริยาบถ ไมวาจะหงาย จะคู จะตะแคง หรือจะถูกกดทับดวยหมอนก็ตามที ฉะนั้นใครมี อับโชคมีอันตองไดไปนอนกับมัน ก็ตองเปนคนที่สามารถกําหนดจิตสมาธิชิงหลับสนิทกอนมันใหจงได และตองแนใจดวยวา ปกติเปนคนที่หลับลึกสุดใจจริงๆ เทานั้น จึงจะแคลวคลาดปลอดภัย แตก็ไมแนเสมอไปนะครับวาจะรอด เพราะสถานการณที่ แยไปกวานั้นก็ยังมีคือ เชนบางทีกรนไมกรนเปลา บางจังหวะยังอาจมีอาการกรนติดขัดสําลักจนชักกระตุกใหเราตองสะดุงพรวด ตาลีตาเหลือกขึ้นมาเขยาใหมันตื่น เพื่อที่จะถามไถวาเปนอะไรไหม อยามาตายขางกูนะกูกลัว ซึ่งแบบนี้ใครเจอก็ไมไหวครับ เหนื่อยอยางกับนอนเ าไข แตขนาดนี้แลวก็ยังไมจัดวาสุดๆ นะครับ เปนบอลก็เลนลีกสูงสุดแลวแตยังไมถึงขั้นท็อปไฟวเพราะ ไอที่สุดๆ จริงๆ ก็คือ การพลาดไปนอนอยูกึ่งกลางระหวางไอเพื่อนที่เปนแบบนี้สองคนทั้งคืนครับ บรรยายไมถูกเลยวานาเวทนา แคไหน เพื่อนผูโชครายขั้นรุนแรงคนหนึ่งเคยประสบเหตุการณราตรียาวนานมาแบบนี้มาครั้งหนึ่งครับ เทาที่จําได เชามานี่นัยนตาแดง ฉาน ขอบตาดําคลํา้ สภาพยอยยับเหมือนโดนผีสองตัวอํามาทัง้ คืน ซํา้ รายตลอดทัง้ วันยังตองมาทนเห็นพอสองเสือจอมคํารามซึง่ หนาตาแจมใสเพราะนอนมาเต็มอิม่ คอยยิม้ หยันใหมนั เห็นอีกตางหาก เคสนีจ้ งึ บอกตรงๆ ครับวาสงสารก็สงสารอยู แตจะบอกวา ไมขํานี่ก็กระไรอยูเชนกัน ครับ เพื่อนเมื่ออยูรวมกันก็ยอมจะตองมีสนุกสนาน มีขําขํา หรืออาจจะมีเซ็งบาง เปนธรรมดา แตเชื่อไหมครับวา ในทุกคํ่าคืนที่ แวดลอมไปดวยมิตรภาพแบบรับประกันไดครับวา วันหนึ่งเมื่อยอนกลับไปนึกถึงมันแลว เราจะอยากกลับไปวันคืนแบบนั้น อีกครัง้ เสนหข องมันอยูต รงไหนหรือครับ เสนหข องมันก็อยูท เี่ ราไดปลดปลอยความเปนตัวของตัวเอง มีอสิ รเสรีกบั ชวงเวลาทีไ่ ด ถอดเกราะทางสังคมที่สวมอยูในชีวิตปกติของเราออกไป เนื้อตัวและจิตใจจึงปลอดโปรงและเบาสบายอยางแทจริง พ ง

Œอง ล วล จั อง ล ัน น อ ง ม ู

นŒอ น

ล ม Œ ง Œนน ั หนอ ลŒว ั

นอนหลั พั อน อง จ Œ ว ม ง

28


DRINK

กรุนกลิ่นของใบชา ความ กลมกลอมของรสชานุม ๆ ทําใหเราหลงรักเคร�องด�ม ชนิดนี้อยางถอนตัวไมขึ้น ยิ่ ง ถ า ไ ด เ จ อ ร า น ดี ๆ บรรยากาศเกๆ ที่ มี ช า คุ าพเยี่ ย ม ไม ใ ครก็ ใครเปนต อ งสมั ค รใจ ขอเปนลู ก ค า ประจํ า ได ไมยาก วันไหนมีเวลานานๆ นัด เพื่อ น ูง มาพบปะกัน หรื อ จะย า ยที่ ทํ า งานแล ว มา งตัวลั้นลาอยูที่ราน ไหนสักราน สลับดวยการ อานหนังสือที่ชอบ จิบชา อุนๆ ในแกวใบ ปรด แลว ความสุขจะไปไหนเสีย

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

32


TOP

DRI N K

VIE OOM O  TEAHOUSE Sip The B es t Tea in Tow n . มวท

The Emporio Place

VIENG JOOM ON TEAHOUSE The Emporio Place

PEO TEA ROOM C oz y Tea R oom

ดอกโบตัน คือสัญลักษณแหงเกียรติยศและความมั่งคั่งของ ชาวจีน ถูกนํามาตัง้ เปนชือ่ คาเฟนํา้ ชาในซอยศาลาแดงนานกวา 5 ปแลว ดวยความหมายดีๆ ของชื่อรานบวกกับความมุงมั่น ตั้ ง ใจทํ า ในสิ่ ง ที่ ต นรั ก ของสามพี่ น  อ งตระกู ล วงศ กิ ต ติ โ ชติ ทําใหชื่อของ พีโอนี่ อยูในใจใครหลายๆ คนในฐานะสถานที่ จิบชารสละมุนพรอมเสิรฟขนมอรอยไปโดยปริยาย และพีโอนี่ ที รูม คือสาขาทีส่ อง จากทัง้ หมด 4 สาขาในปจจุบนั ตกแตงราน โดยใชเหล็กดัดสีดาํ หนาตางแบบเฟรนชวนิ โดว บันไดวนคลาย ทีรมู แถบยุโรป แตยงั คงประดับผืนผนังดวยภาพวาดดอกโบตัน ดัง้ เดิมจากปลายพูก นั จีน ม อื คุณยาย มาทีน่ อี่ ยาลืมสัง่ Peony Tea Set ประกอบดวยสโคน 2 ชิ้น เลือกรสไดตามใจ เสิรฟ พรอมคล็อตเต็ตครีมและแยมผลไม แซนดวิช 2 คู และขนม เคกอีก 2 ชิ้น พรอมชารอนกลิ่น Golden Rain ซิกเนเจอร ชาประจําสาขานี้ ดวยสวนผสมของดอกราชพฤกษ สม มะมวง พรอมชาเขียวอูหลงชงรอนเกิดเปนกลิ่นหอมออนๆ จิบเพลิน ใครทีอ่ ยากอิม่ ทอง สลัดยําทูนา โรยเบคอนกรอบรสเยีย่ ม หอย นิวซีแลนดตัวอวบอบชีส หรือสเตกเนื้อสันนอก เสิรฟพรอม ผักโขมอบชีส เปนตัวเลือกที่จะทําใหคุณอิ่มสมใจ 33

The Bloc

นครสีชมพูทเี่ ชียงใหมเปนอยางไร นครสีชมพูทกี่ รุงเทพฯ ก็เปนอยางนัน้ ไมมผี ดิ เพีย้ น ทัง้ บรรยากาศ การตกแตงรานที่โยงผาสีชมพูผืนใหญบนเพดานราน ถือเปนเอกลักษณแหงการตกแตงที่ไมมี ใครเหมือน พรอมจัดทีน่ งั่ สําหรับดืม่ ชาทัง้ แบบนัง่ โตะและนัง่ พืน้ ตามอัธยาศัย กอนจะเริม่ ละเลียด อารมณไปกับการเลือกสั่งชากลิ่นและรสที่คุณโปรดปรานจากตัวเลือกเกือบ 60 ชนิด หากยังนึก ไมออกและตองการตัวชวย แนะนํา Paradise Night สวนผสมของชาเขียว ชาขาว และชาดํา ผสาน ดวยกลิ่นหอมของดอกทานตะวัน กุหลาบ และมะลิออนๆ แนนอนวาควรสั่งสโคนมากินควบคู ไปดวย เสิรฟพรอมเครื่องเคียงเพิ่มรสชาติ 4 ชนิด ทั้งไลทครีม พีนัทบัตเตอร แยมสตรอวเบอรรี่ และแยมพีชทีท่ างรานกวนเอง สวนพระเอกของหมวดชาเย็นหนีไมพน ชาเวียงจูมออนสูตรนม ที่ ผสมผสานชาดําและชาขาวจนเขากันอยางกลมกลืน เจือกลิน่ หอมของซินนามอนและกลิน่ พลัม ออนๆ มีวิปครีมโปะดานบนเพิ่มความหวานมัน และชาปนที่นาลิ้มรสไมแพกันคือ Morocco Mocktail ชาโมร็อกโกที่มีสวนผสมของสเปยรมิ้นตอยูในตัว นํามาปนเขากับมิ้นตอีกทีจนหอม ซาบซานใจ จิบชาอยางเดียวดูจะเบาทองไปหนอย ตองใหครีมบูเล เสิรฟพรอมผลไมสดอยาง แอปเปลและสม ราดซอสบลูเบอรรี่ ชวยเติมทองใหเต็มยิ่งขึ้น

    T H S   ชั้น G The Emporio Place ซ.สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 20.00 น. โทร. 0 2160 4342 LAT 13.722944 LONG 100.566531

PEONY TEA ROOM

The Circle

.

T     โครงการเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ ถ.ราชพฤกษ เปดทุกวัน จันทร-พฤหัสบดี เวลา 11.00 - 21.00 น. วันศุกร เวลา 11.00 - 22.00 น. วันเสาร อาทิตย และวันหยุด ราชการ เวลา 09.00 - 22.00 น. โทร. 0 2 63 55 LAT 13.76711 LONG 100.4440 2 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


KARMAKAMET SECRET  ORL The G ood C omb in ation s of Smell & Tas te

หลังจากพิสูจนตัวเองไดแลววาเปนเครื่องหอมแบรนดไทยแทที่ผานกรรมวิธี และคัดสรรวัตถุดิบจากทั่วโลก ทั้งเยอรมนี รั่งเศส และอังกฤษ จนไดรับ ความนิยมทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก คารมาคาเมท จึงขอจรุงกลิ่น ความหอมอบอวลที่มิใชมีเพียงเครื่องหอมสําหรับแตงกลิ่นภายในบาน แตง กลิ่นรางกาย และแตงกลิ่นเพื่อบําบัด แตพรอมที่จะใหคุณ กลืน-กิน กลิ่น เหลานั้นเขาไปในรูปแบบของชาและขนมอรอย ซึ่งแมแตขนมอบที่ทางราน เลือกเสิรฟเคียงกับชาคารโมไมลรอน ทําจากใบชาออรแกนิกส 100 เปน ขนมกลี บ ลํ า ดวนกลิ่ น หอมยวนใจ ใครที่ ช อบจิ บ ชาเย็ น มากกว า ชาร อ น Mandarin Sunrise นาจะเปนแกวที่ทั้งชื่นใจและถูกใจ ดวยสวนผสมของ Yunnan Golden Black Tea สมแมนดารินและมิ้นต ผสมนํ้าตาลเพิ่มความ หวานในปริมาณกําลังดี จัดเปนชาเย็นที่ไมเย็นชาทั้งยังหอมฉํ่าใจ สั่ง Finger Chocolate Brownie มากินควบคู ก็จะไดอรอยกับบราวนี่เนื้อแนน ราดซอส ช็อกโกแลตกับวิปป งครีมหอมนวลๆ อิ่มทองแบบเบาๆ แลวอยาลืมซื้อ เครื่องหอมติดไมติดมือกลับไปสรางบรรยากาศสุดพิเศษที่บานดวยละ จะได เอมอารมณอยางตอเนื่องขามวันขามคืน

The G r ac e of M or oc c o in Tow n

มีความสุขกับชวงเวลานํ้าชายามบายในหองนั่งเลนสไตลโมร็อกโกแบบ ไม ต  อ งนั่ ง เครื่ อ งบิ น ข า มทวี ป เพราะมนต เ สน ห  เ หล า นั้ น ถู ก เนรมิ ต ขึ้นอยางสวยงามใจกลางกรุงเทพฯ นี่เอง “อัลมาฮจิส” เปนรานนํ้าชาที่ ตกแตงผสมผสานเอกลักษณแบบฉบับโมร็อกโกและอังกฤษเขาดวยกัน ดูหรูหราแตก็แ งความสดใสไวในที บริการเครื่องดื่ม & เบเกอรี่รสเลิศ ทําสดใหมนา ลิม้ ลอง ถาหากมาเปนคูข อแนะนํา Afternoon Tea Set เลือก หวานเบาๆ กับเคกนับสิบชนิด สวน Apple Crumble หรือ Al Ma lis Cake เคกเนือ้ ชิฟฟอนใสผลไมรสหวานอมเปรีย้ ว ก็เขากันดีกบั Moroccan Mint Tea ชาใบมิน้ ตรสนุม กลิน่ เย็นซา จิบเพียงนิดเดียวก็หายออนลา คืนความ สดชื่น พรอมกลับไปลุยงานตอไดเลย

S  T   6 /2 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 11.30 - 01.00 น. โทร. 0 2664 0212 LAT 13.732035 LONG 100.593965

ถ.

AL MA LIS MOROCCA TEA ROOM

T S T  ชั้น 3 โซน C ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 21.30 น. โทร. 0 2613 1397 LAT 13.746725 LONG 100.53950 KARMAKAMET

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

Al Majlis Moroccan Tea room

THE EU E IA HOTEL   SPA 

I f y ou w on ’ t s tay in E u g en ia, c ome f or hig h tea เวลาแหงความสุขมีอยูทุกที่หากใชใจมอง บายนี้ลองชวนเพื่อน ูง เจานาย ลูกคา มามอบเวลาแหงความสุขกับเช็ตชายามบายกันดีมั้ย The Eugenia Hotel & Spa (เดอะ ยูจีเนีย โฮเทล แอนด สปา) อาณาจักรเล็กๆ ทวาสงบ งามทามกลางยุคอดีตอันโรแมนติก ซุกซอนตัวอยูใจกลางถนนสุขุมวิทกับ อาคารคลาสสิกสไตลโคโลเนียล กอนที่จะเปนโรงแรมเดิมเปนบานเกา ทีผ่ เู ปนเจาของเนรมิตทุกสัดสวนภายในบานไมวา จะเปนเฟอรนเิ จอร พืน้ ไม โบราณ พรมหนังสัตว โซฟาเบาะหนัง และของสะสมอีกมากมายทีถ่ กู จัดวาง ไวอยางงดงามสะทอนความหลงใหลเขมขนของศิลปะยุคปลายศตวรรษ ที่ 19 ไวอยางลงตัว มุมสงบของที่นี่นอกจากจะเปนหองอาหารลูกคา สวน ใหญจะชอบพาตัวเองมาอยูที่ศาลาไทยและสระวายนํ้าสีเขียวมรกตที่มี บรรยากาศรมรืน่ เปนสวนตัว เมนูหลักของหองอาหารเสิรฟ แนว รัง่ เศสและ อาหารไทยเปนหลัก และโรงแรมก็ยังมีเซ็ต Afternoon Tea ไวคอยบริการ ดวย โดยเสิรฟชาระดับพรีเมียมทั้งของทไวนิงสและรอนเนเฟลดต ที่นิยมจะ เปนเอิรลเกรย เปปเปอรมิ้นต และอิงลิชเบรกฟาสต ที ชาสามชนิดนี้จะถูก ถามหาบอย นอกนั้นก็จะเปนดารจีลิง กรีนที คาโมไมล เลมอน แลวแตชอบ เสิรฟเปนเช็ตคูกับขนมโฮมเมดแซนดวิช เลมอนทารต ครีมบูเลลาเวนเดอร ชีสเคก บราวนี่ชิ้นพอดีคํา อรอยลํ้าจนทางโรงแรมตองคงโปรโมชั่นอัน เยายวนใจนี้ไวอยางตอเนื่อง EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

TH   H T    S 267 ซ.สุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 14.00 - 17.30 น. โทร. 0 2529 9011-9 LAT 13.740422 LONG 100.566922 The Eugenia hotel

MRT

BTS

34


2 2235

1

Kensington EnglishGarden Resort Khaoyai

) 10

EI8TH BAR STORIA

ซอยทองหลอ 8

55 (

2311

Photo สาวิกา ขุนราม

muse

KE SI TO E LISH  AR E RESORT KHAO AI

AR STORIA  EL CA E

Sty lis h & C oz y C af é

รานคอนเซ็ปตแนวอิตาเลียนบาร ทีเ่ นนการนัง่ บารมากกวานัง่ โตะ ตกแตงแนว ndustrial Twist กลิ่นอายวินเทจจากพร็อพส ที่ใชแตงรานมาผสม อุปกรณ สวนใหญไดมาจาก Storia รานขางๆ ซึ่งเปนเจาของเดียวกัน มีเมนูชาที่ นาสนใจเพราะเปนชานําเขาจากอังกฤษ รั่งเศส เชน usmi Tea หรือ ชาออรแกนิกสอยางเชน Lemon Ginger, Red Fruit & Aronia Berry กินคูก บั บราวนี่อรอยที่สุดในสามโลกจาก wwa เสิรฟมาในแกวที่ผสมวิปครีมอุนๆ รสชาติเขมขน แคนี้ความสุขก็จุกอกแลว

ST       Eight ทองหลอ ซ.ทองหลอ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 0 .30 - 21.00 น. โทร. 0 2714 9301 LAT 13.731370 LONG 100.5 1955

A P op u lar C hoic e f or Tr av eler s

หนีความวุนวายไปจิบชากลางเนินเขาลอมรอบและอากาศบริสุทธิ์ตลอดป ของเขาใหญ สวยงามดวยสวนดอกไมสไตลอังกฤษ จุดเดนของที่นี่คือ ensington Garden สวนดอกไมทสี่ ะพรัง่ ไปดวยไมดอกไมประดับนานาพรรณ โดยเฉพาะกุหลาบเมืองหนาวทีช่ ชู อ สวยสดจากเมืองผูด ี แรงบันดาลใจของทีน่ ี่ มาจากสวนบานโมเนต (Monet) ในประเทศ รั่งเศส สรุปวามาที่เดียวเหมือน ไดเที่ยวสวน 2 เมือง มี Afternoon Tea แบบผูดีแทๆ พรอมขนมที่วากันวา พิถีพิถันจากเชฟมืออาชีพปรุงเองกับมือ ตองมาพิสูจนกับตัวแลวละ

S

T SH    S T  H 5 5, 5 5/1-3 หมูที่ 5 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เปดทุกวัน เวลา 13.30 - 15.00 น. โทร. 0 4400 9522 LAT 14.549 00 LONG 101.56905

53 Portabelloo and Desire

.

AGALICO

51

A ALICO

PORTO ELLO   ESIRE

รานชาสไตลอังกฤษที่ซอนตัวอยูในปาคอนกรีต ไดรับการกลาวถึงมานาน จนกลายเปนดาวคางฟา ทีน่ กั จิบชาตกหลุมรักในบรรยากาศเงียบสงบราวกับ อยูในโลกสวนตัว ไมวาจะเปนมุมโซฟาสีขาว นั่งสบายเหมือนอยูบาน หรือ ออกไปสูดอากาศธรรมชาติในศาลาทรงยุโรปก็ผอนคลายไปอีกแบบ ที่นี่ เสิรฟ ชาเกรดเยีย่ มหลากหลายยีห่ อ จากนานาประเทศ เนนกลิน่ หอม รสชาติดี เสิรฟมาในการอนๆ พรอมขนมอรอยสูตรตนตํารับจากอังกฤษซึ่งมีใหเลือก หลากรสชาติ กินแกลมกับสโคนหรือแอปเปลครัมเบิ้ล เขากันอยางลงตัว

รานนํ้าชาสไตลอังกฤษกลิ่นอายวินเทจรานนี้่นาจะถูกใจคนชอบถายรูปเปน พิเศษ เพราะมีของสะสมนารักๆ เต็มไปหมด ถาชอบแตงบานก็เตรียมควัก กระเปาไวแตเนิ่นๆ เพราะที่นี่มีเฟอรนิเจอรแนววินเทจใหเลือกชอปป งกัน ดวย ลองสั่งเพลนสโคนหรือฟรุตสโคนโฮมเมด อบใหม เสิรฟอุนๆ เนื้อแนน ปาดคลอตเต็ทครีม แยมพีช แยมสตรอวเบอรรี่ หรือแยมราสปเบอรรี่แกลม กับ Rose French anilla ชากลิน่ กุหลาบผสมเฟรนชวานิลลาเซ็ตเดียวก็แทบ ไมอยากลุกไปไหน ยิ่งถาไดหนังสือสักเลม เอาอะไรมาแลกก็ไมยอม

Sip p in ’ Hig h Tea

Home G ar d en C af é 20 อาคารบุญจิราธร ชั้น 1 ซ.สุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ เปด ศุกร เสาร อาทิตย เวลา 10.00 - 16.00 น. โทร. 0 2662 5 57 LAT 13.726530 LONG 100.576677

T   S 40 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 22 ถ.สุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพฯ เปด จันทร - ศุกร เวลา 11.00 - 19.00 น. เสาร-อาทิตย 10.30 - 20.30 น. โทร. 0 9962 6222 LAT 13. 2929 LONG 100.621590

SIMPL

The W or ld ’ s Top Tea คาเฟชาสุดเก ที่พั นาขึ้นอีกขั้นจากชาพรีเมี่ยมสัญชาติอังกฤษแบรนดดัง Whittard of Chelsea โดยยังคงความเปนเอกลักษณไวตามสไตล และเพิม่ 2 เมนูมู อ็ กเทลชา ใหมสดุ ชิค Simply Tea Mo ito และ Simply Tea Margarita ซึง่ เนรมิตจาก nstant Tea ชาสําเร็จรูปสูตร Lemon & Lime และ Pink Lemonade ของ Whittard of Chelsea ทีผ่ ลิตจากใบชาดําคุณภาพ เปลีย่ นมารการิตา และ โมจิโตใหกลายเปนเครือ่ งดืม่ ชาประสบการณใหมจาก 2 เมนูสดุ ชิคนี้ แวะมาชิม ม็อกเทลชาสูตรพิเศษกันไดตงั้ แตวนั นีถ้ งึ สิงหาคม 2556

S ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2646 1523 LAT 13.746725 LONG 100.53950

SIMPLY W

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

35

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


1572


TRAVEL งดทํา itinerary สัก หนึ่งเดือน เพราะการ พักผอนไมไดหมายถึง การเดิ น ทางไปตาม สถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ แต ข อแค ไ ด อ ยู ส งบๆ ใชชีวิตสบายๆ หลีกหนี จากความวุน วายทัง้ ปวง แค นี้ ชี วิ ต ก็ มี ค วามสุ ข แลว พารางทีเ่ หน�อยลา จากชี วิ ต ที่ เ ร ง รี บ มา ผ อ นคลายให ไ ด รั บ การปรนนิบัติพัดวี ใน สถานที่ ที่ น า จะถู ก ใจ สํ า หรั บ ใครที่ ม องหา ความสงบในบรรยากาศ “สปา”

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

38


TOP

TRA VEL

ELEMIS SPA St.Regis Bangkok Hotel

ELEMIS SPA

BTS

A Sen s or y Sp ac e to E s c ap e f r om Str es s แบรนดสปาชัน้ นําจากประเทศอังกฤษทีย่ ดึ ทําเลกรุงเทพฯ เปนสถานทีแ่ รกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ขนชุดบํารุงผิวและเทคโนโลยีลํ้าสมัยมาเอาใจคนรักสุขภาพอยางเต็มที่ ทั้งการนวดแบบไทย นวด นํ้ามัน สครับผิว การพอกโคลนและอาบนํ้าแบบราซูของอาหรับโบราณ วารีบําบัดแบบฮามานของ ตะวันออกกลาง หรือไฮไลทเด็ดอยาง Sensory ourney Suite with Color Light Therapy การบําบัด ดวยแสง สี เสียง กลิน่ รส และสัมผัส ในหองสวนตัวทีส่ รางขึน้ เพือ่ ใหคณ ุ ไดผอ นคลาย ในโทนสีขาวครีม และสีนํ้าตาลออนใหความรูสึกโปรงโลงสบายตา แตละหองแตกตางเพื่อใหเหมาะกับทรีตเมนต แตละชนิด มีอา งแชนาํ้ หองนํา้ ในตัว หรือมีหอ งอาบนํา้ ทีเ่ ลือกปรับระดับแรงดันนํา้ แสง สี และเสียงเพลง ไดดว ยตัวเองดวยการเชือ่ มตอกับไอพอดหรือไอโฟน มีจากุซซีรอ นและเย็นใหไดแชตวั กระตุน การไหล เวียนโลหิต หองสตีมทีม่ เี พดานประดับดวยดวงไฟเล็กๆ คลายดวงดาวทีอ่ ยูเ ต็มทองฟาชวยเพิม่ ความ รื่นรมยขณะทําสปาไดเปนอยางดี

S S   ชั้น 15 โรงแรมเดอะเซนตรีจิส ถ.ราชดําริ กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2207 7779 LAT 13.740110 LONG 100.539940

LULLA SPA    O A Sp ac iou s , C oz y , R elax in g

อยาลืมใหรางวัลตัวเองทุกวัน แคกดปุม Pause ละจากเรือ่ งเครียดตรงหนา แลว ใชเวลา 1-2 ชัว่ โมง ไปนวดตัว ฟนฟูผวิ พรรณใหเปลงปลัง่ ออนเยาว ผอนคลาย ทั้งกายและจิตใจกับคอรสสปาของ Lullaby Spa & Yoga ผูเชี่ยวชาญ ศาสตรการนวดหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการนวดแบบอะโรมาเทราพี เทอราพิสต ม อื เยีย่ มพรอมปรนนิบตั ผิ วิ ของคุณอยางออนโยน กลิน่ หอมออนๆ จากนํ้ามันหอมระเหย อาทิ ตะไคร สม ลาเวนเดอร กระดังงา จะชวยบรรเทา อาการปวดเมื่อย ปรับผิวกระชับ หลับสบาย ลดอาการปวดไมเกรนไดอยาง เห็นผล และหากวันไหนรูสึกเหนื่อยลาเกินไป ที่นี่ยังมีบริการนวดกดจุด บริเวณ าเทา นวดประคบสมุนไพร นวดมือ พรอมใหคุณสบายตัว กลับมา สดชื่นยิ่งกวาที่เคย

39

S     Q.House Building ชั้น 2 ถ.สาทรใต ทุงมหาเม สาทร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2677 7261-2 LAT 13.725410 LONG 100.5439 2

Q.House

MRT

Lanna comes Spa

LA A COME SPA

A Tou c h of Sib Son g P an n a ใหรางวัลตัวเองดวยการปรนนิบตั ผิ วิ ในแบบลานนา ณ ลานนาคํา สปา ทีเ่ นน การเสริมความงามแบบองครวม หรือ Holistic Beauty Spa ภายใตการตกแตง ดวยสถาปตยกรรมแบบสิบสองปนนา หรือหมูบ า นไทลือ้ เขากันกับผลิตภัณ  ทีใ่ ชอยางแบรนด Rada ทีน่ าํ จมูกขาวหอมมะลิ เกสรดอกบัวหลวง และถานไผ มาสกัดเปนทรีตเมนตบาํ รุงผิว พรอมกรรมวิธกี ารนวดบํารุงทีแ่ ตกตางกันออกไป อาทิ ลานนา เอ็กโซติก นวดโดยใชนาํ้ มันวานสาวหลง, ลานนา เนเชอรัล ดีไลท นวดตัวดวยอะโรมาบอลอุน (Organic Aroma Ball) นํ้ามันหอมระเหยจาก ธรรมชาติ และยังมีแพ็คเกจสปาอีกหลากหลายใหคุณเลือกใชบริการเติม พลังชีวิตและความสดชื่นแกรางกายในวันพักผอน

 S ถ.ศรีดอนไชย ต.ชางคลาน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 1 .00 น. โทร. 0 5327 4377, 0 532 4092 LAT 1 .7 0999 LONG 99.000636 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


SO SPA

MRT

The Sec r et L eg en d Sp a สัมผัสบรรยากาศของปาหิมพานตใจกลางกรุงเทพฯ ณ ชั้น 11 โรงแรมโซฟเทล โซ แบงค็อก ถนนสาทร ที่นอกจากจะปรนเปรอ คุณดวยทิวทัศนสีเขียวเย็นตาของสวนลุมพินีแลว โซ สปา ยัง พิถีพิถันในรายละเอียดการตกแตงดวยโทนสีดํา เลือกใชไมจริง มาเปนสวนประกอบหลัก เพนตผนังดวยลายไทยออนชอย รวมถึง กลเม็ดในการตัง้ ชือ่ หองตางๆ ดวยชือ่ สระนํา้ ในวรรณคดี 7 สระ 7 หอง เฉพาะการเลือกใชผลิตภัณ และรูปแบบการทําทรีตเมนต จาก 2 แบรนดดังอยาง Cin Mondes (แซงก มงด) จาก รั่งเศส และ Ytsara (อิสระ) แบรนดหรูสัญชาติไทย ทั้งการนวดหนา ดวยเทคนิคแบบญี่ปุน o Bi Do ชวยยกกระชับผิว นวดกระชับ แบบอินเดีย การทําฮัมมันแบบโมร็อกโก นวดจับเสนตํารับเอเชีย หรือทรีตเมนต 90 นาที Serenity of the Five Elements ตาม คอนเซ็ปตธาตุทั้งหา เริ่มจากการนวดนํ้ามัน (ตัวแทนของธาตุ นํา้ ) ตอดวยการใชลกู ประคบรอน (ตัวแทนของธาตุไฟ) ทีภ่ ายใน ลูกประคบเต็มไปดวยสมุนไพร (ตัวแทนของธาตุดิน) และใชไม ตอกเสนชวยสงแรงสั่นสะเทือนเขาไปบําบัดผอนคลายกลาม เนื้อไดถึงสวนที่ลึกมาก ปดทายดวยการนวดดวยลูกกลิ้งเหล็ก (ตัวแทนของธาตุโลหะ)

S S ชั้น 11 โรงแรมโซฟเทล โซ แบงค็อก ถ.สาทร กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร 0 2624 0000 LAT 13.726500 LONG 100.543100

O A  ME

B etter B r eathin g , an d M u c h M or e   CDC คริสตัล ดีไซน เฟส 2 ชั้น 2 ถ.ประดิษฐมนูธรรม คลองกุม กรุงเทพฯ เปดทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 20.50 น. เสาร - อาทิตย เวลา 0 .00 - 17.30 น. โทร. 0 2102 2975-6 LAT 12.539670 LONG 99.964 70

The Crystal park

ฟตหุน เพรียวกันเถอะ ทีน่ เี่ ปนสตูดโิ อทีม่ เี หลาดารา เซเลบฯ มารวมตัวกันอยาง คึกคัก คุณจะไดรับการเทคแครอยางดีจากครู กมากประสบการณ พรอม หลักสูตรโยคะหลากหลาย แปลกใหม เนนความสุข สงบ ทั้งกายและจิตใจ หลักสูตรยอดนิยมตอนนี้ ตองยกให “Yoga Fly” คืนความออนเยาวของใบหนา ดวยการทาทายแรงโนมถวงโลก ใชเพียงเปลผาชวยประคอง รับนํา้ หนัก ขณะ ยืดแขนขา ออกทาทางตางๆ บนอากาศ เปนการผสมผสานระหวาง โยคะ พิลาตีส การเตน และกายกรรมเขาดวยกันอยางกลมกลืน สวนสาวๆ ทีต่ อ งการ กระชับกลามเนื้อ ลดนํ้าหนัก ขอแนะนําโปรแกรม Hot Yoga กโยคะในหอง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มาเขาคอรส กเปนประจํารับรองวาตนขา แขน เรียว เฟรมทันใจ

CDC

Photo www.facebook.com/yogaandme

YOGA & ME

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

PHOTHALAI THE THAI  ELL ESS CE TER

The B ig g es t Health B u s in es s Ser v ic es อาณาจักรสปาสุดหรูบนพื้นที่กวางกวา 20 ไร โดดเดนดวยสไตลการนวด ที่ยังคงเอกลักษณแบบไทยแทกับการจําลองทาฤาษีดัดตนจากวัดโพธิ์มา ประดับไวบนผนังตึกตลอดแนวทางเดินภายในสถาบันสุขภาพโพธาลัย เพื่อใหลูกคาที่ผานไปมาไดศึกษาทานวดไปพรอมๆ กัน แตละหองที่นี่เนน การตกแตงดวยศิลปะความงามแบบไทยตั้งแตยุคลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร แ งความหรูจากอางจากุซซีริมกระจกใสเสมือนกําลัง นอนแชอยูทามกลางธรรมชาติที่มีวิวตนไมรายรอบ เดนสุดของที่นี่คือการ นวดเพื่ อ สุ ข ภาพและเพื่ อ การแพทย มุ  ง เน น รั ก ษามรดกการนวดแบบ แพทยแผนไทยที่มีมาอยางยาวนานตามแบบฉบับวัดโพธิ์แตมีซิกเนเจอร เยอะกวา โปรแกรมที่ใครมาเปนตองถามหาคือ Thai Meridian Massage เนนหนักไปทางกลามเนื้อ ชวยใหเลือดไหลหมุนเวียนไดดีเหมาะสําหรับคน ขี้เมื่อยโดยเฉพาะ หรือ Thai Touch Massage เหมาะสําหรับสาวๆ ที่อยาก ผอนคลายเพราะเปนการผสมผสานระหวางการนวดแผนไทยกับการนวด นํา้ มันทีเ่ นนการคอยๆ กดจุดคลายเสน อยากรูส กึ กระปรีก้ ระเปรากับการนวด ที่เปนเอกลักษณแบบไทยแท เชิญแวะมาลองดู

ESSO Crystal Park

PTT

H TH

TH  TH   SS  T ซ.โยธินพั นา 3 ถ.ประดิษฐมนูธรรม กรุงเทพฯ เปดทุกวัน จันทร - พฤหัส เวลา 10.00 - 20.00 น. ศุกร - อาทิตย เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 250 123 LAT 13. 13605 LONG 100.625754 40


ESTRELLA SPA P r iv ac y & L u x u r y

หลีกหนีความวุนวายระหวางวันดวยการปรนนิบัติสุขภาพผิวอยางลํ้าลึก ดวยผลิตภัณ คุณภาพของ Pevonia จากสหรัฐอเมริกา ที่จะพาคุณฟนฟู บํารุงผิวหนาและผิวกายใหรูสึกผอนคลาย Estrella Spa มีทั้งหมด 7 หอง 7 สไตล ตกแตงสวยงามและมีเสนหโดดเดนเฉพาะตัว อาทิ หอง yoto หองทรีตเมนตทไี่ ดรบั แรงบันดาลใจในการออกแบบสไตลญปี่ นุ ใหความรูส กึ ผอนคลายเสมือนไดรบั การนวดจากตนตํารับ หอง Marrakech กับมวลหมูด าว ระยิบระยับบนเพดานหอง ปลดปลอยอารมณไปกับการนวดทีไ่ ดรบั อิทธิพลมา จากศิลปะแบบมาราเกช หอง Bron คุณจะสัมผัสไดถงึ ความภูมฐิ าน เรียบหรู รูส กึ สบายและผอนคลายราวกับเจาชายในเทพนิยายลงมือนวดให หรือหอง Savannah กับคอนเซ็ปตที่มีทุงหญาสะวันนา ผืนปากวางใหญ และสัตวปา นานาพันธุ ผอนคลายเสมือนกําลังใชชวี ติ อยูก ลางปาสะวันนา เลือกโปรแกรม ซิกเนเจอรอยาง Signature Aroma Massage นํา้ มันหอมระเหยแหงความสุข ที่ชวยใหคุณสดชื่น กระปรี้กระเปรา

ST S ชั้น 2 อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดําริ กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2264 6464 ตอ 1400 LAT 13.73 707 LONG 100.541304

St.Regis Bangkok Hotel OKURA SPA

ESTRELLA SPA

THE OKURA PRESTIGE BANGKOK

3

BTS

OKURA SPA

A Hid d en San c tu ar y P r iv ac y & C omf or t เปลี่ยนสไตลการปรนนิบัติ ดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจกับสปาแหงใหม ใจกลางกรุงเทพฯ ดิ โอกุระ สปา มีชื่อเสียงในการใชหินอเมธิสตเพื่อการ นวดทรีตเมนตแบบโอกุระเกทเวย ซิกเนเจอรเฉพาะของโอกุระที่ชาวกรีก โบราณมีความเชื่อวาหินอเมธิสตจะมีฤทธิ์ในการปองกันความมึนเมาตางๆ และปกปองภัยอันตราย โดยวางหินลงบนตาที่สาม (สหัสธารจักระ) เพื่อ ปรับสมดุลของพลังงานรางกาย จิตใจ และอารมณ ชวยขับไลความโกรธ ความกลัว ความกระวนกระวายใหทุกคนที่มาใชบริการไดรูสึกผอนคลาย นอกจากนีย้ งั มีการนวดโดยใชไมไผญปี่ นุ ซึง่ พั นาตอยอดมาจากการ ง เข็ม เรียกวา ทาเกะ ชวยลดอาการตึงจากกลามเนื้อ ปลดปลอยความเครียดและ ความเมื่อยลา ปรับการไหลเวียนของโลหิตใหดีขึ้นโดยใชกานไมไผนําไปอบ ในตูอบไอนํ้า กด คลึงตามแขน ขา และลําตัว แรงกดจากความรอนจะผสาน ใหอาการปวดตึงและความเครียดที่สะสมในรางกายลดนอยลง ความพิเศษ ของทีน่ ยี่ งั รวมไปถึงนํา้ มันทรีตเมนตทปี่ รุงพิเศษถึง 5 ชนิด มีสว นผสมของทอง ชวยคืนความออนวัยใหรา งกาย หรือนํา้ มันทีม่ สี ว นผสมของไวทที แซนดอลวูด จัสมิน และลาเวนเดอร ตามแบบโอกุระสปาที่อยากใหคุณมาสัมผัส

S ชั้น 24 The Okura Prestige Bangkok ตึก Park entures ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 24.00 น. โทร. 0 26 7 9091 LAT 13.742723 LONG 100.547 40

. -

OASIS SP SPA

S31 Hotel Hote

.

39

4

.

OASIS

The U ltimate Thai L an n a Sp a E x p er ien c e เปนทีล่ กี้ ายพักใจของหนุม สาวออฟฟศชาวเมืองมานาน มาแลวก็มกั จะสิงสถิต อยูเ ปนวันดวยติดใจใน ม อื เทอราพิสตของทีน่ ี่ โดยเฉพาะทรีตเมนตซกิ เนเจอร ueen of Oasis ที่เนนการนวดปรับสมดุลรางกายใหทั้งผูชายและผูหญิง ขับไลความออนลาดวยนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร ชวยคลายความ ตึงของเสนเอ็น กระดูก และกลามเนื้อจากการทํางานมาตลอดสัปดาห ชวย ใหเลือดไหลเวียนนําพาออกซิเจนไปทั่วรางกายอยางสมํ่าเสมอ และเทคนิค สําคัญอยางนวดทองโกยมดลูก หรือนวดกระตุน การไหลเวียนไปตอมลูกหมาก อางอาบนํ้าทามกลางแมกไมรมรื่นชวยใหที่นี่เปนสวรรคกลางเมืองสําหรับ ลี้กายมาใหรางวัลกับตัวเองจริงๆ 41

CHIVA-SOM

Y ou r “ Hav en of L if e” เปนที่หมายของคนที่อยากหลบลี้หนีจากโลกที่หมุนเร็วชั่วขณะ ชีวาศรมติด อันดับหนึ่งในสปาที่ดีที่สุดในโลก มีคนดังจากทั่วทั้งโลกที่หลงใหลการหยุด เวลาบินมาปรนนิบัติปรนเปรอตัวเองใหเต็มที่อยูที่นี่ ไมมีการใชโนตบุกและ โทรศัพทมือถือในพื้นที่สวนกลางเพื่อความเปนสวนตัวของทุกคนและเพื่อ จะไดพักผอนรางกายและจิตใจอยางแทจริง ชําระรางกายจากภายในดวย เมนูอาหารที่ปรุงจากผักและวัตถุดิบที่ไมสรางพิษตอรางกายเทานั้น ชําระ จิตใจดวยโยคะในบรรยากาศทีส่ งบ เสริมสรางฟนฟูตวั เองจากความเหนือ่ ยลา ดวยสปาชั้นเยี่ยม

H S 73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ เปดทุกวัน เวลา 0 .00 - 20.30 น. โทร. 0 3253 6536 LAT 12.539670 LONG 99.964 70

SS 64 ซ.สุขุมวิท 31 (ซ.สวัสดี) ถ.สุขุมวิท วั นา กรุงเทพฯ เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 0 2262 2122 LAT 13.741062 LONG 100.567942 EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03


IMPRESSED by BLOGGER

หมูอŒวนจอมพลัง

www.facebook.com/Tamkarnwelatrips

Spoil Yourself @

The Siam Hotel ตามกาลเวลา เรื่อ ล าพ หมูอ

อมพล

ชีวิตคนเมืองอยางเรา การไดออกไปนอกเมือง ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากความจําเจลวนเปนสิ่งที่ หลายๆ คนตองการ เชื่อวาทุกคนตองเคยมีความรูสึกอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองสุดๆ อยากให รางวัลกับตัวเองในวันที่ทําอะไรสําเร็จ ทํายอดขายทะลุเปา ไดรับการโปรโมทตําแหนงใหม หรือแมแต วันที่เหนื่อยลาเราเองก็อาจจะอยากหาสิ่งปลอบใจ สวนมากรางวัลที่เรานึกถึงอันดับแรกๆ คือ ไปเที่ยวที่สวยๆ ไกลๆ หรือไปกินอาหารอรอยๆ ดีๆ หรูๆ ในบรรยากาศใหมๆ ทําใหรางกายและจิตใจ รูสึกผอนคลายและไดรางวัลอยางแทจริง ซึ่งบางครั้งการไปเที่ยวที่ไกลๆ ตองขับรถ หรือขึ้นเครื่องบิน อาจไมใชคําตอบสุดทายเสมอไป ลองมามองที่ใกลๆ ตัวที่อยูในกรุงเทพฯ แตไมเหมือนอยูใน กรุงเทพฯ ดูบาง ตัดปญหาเรื่องเหนื่อยลาหรือเสียเวลากับการเดินทางไปเลย แถมยังไดพักผอน และเปลี่ยนบรรยากาศกันอยางเต็มๆ และ The Siam เปนสถานที่ที่เราวางแผนที่จะไปพักผอนเพื่อ ปรนเปรอตัวเองในครั้งนี้ The Siam เปน rban Lu ury Resort ขนาดเล็กๆ มีหองแค 6 ไซส 39 หอง เรามีโอกาสไดมาสัมผัส ที่นี่ตอนงานปารตี้เปดตัว Curio ซึ่งเปนรานขายของที่ระลึกที่แปลกกวาที่อื่นเพราะเปนของที่เลือกมา โดยเจาของโรงแรมเอง จะเรียกวา Love at First Sight ก็คงไมผิด เพราะ The Siam ทอดตัวอยูริมแมนํ้า เจาพระยา ตรงเชิงสะพานกรุงธน รายลอมไปดวยเสนหแหงอดีต ซึ่งทั้งหมดไดถูกนํามาออกแบบ และถายทอดลงในสถาปตยกรรม การกอสราง และตกแตงภายในของ The Siam ที่มีเสนหใหยอน นึกถึงวันเกาๆ และวิถีชีวิตของคนไทยในยุคกอน คนที่ออกแบบ The Siam เปน รั่งแทๆ แตสามารถ ออกแบบตกแตงไดดูกลมกลืนกับความเปนไทยมาก โทนสีขาวและดําหยอดดวยเฟอรนิเจอรสมัย โบราณ ผสานกลิ่นตะวันตก เขากันดีกับความคลาสสิกและอบอุน ออนโยนแบบไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ในระหวางการใชชีวิตอยูที่นี่จะเหมือนเราเดินอยูในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณ ดีๆ แหงหนึ่งเลยก็วาได เพราะเจาของ The Siam เก็บสะสมของเกากันมาเปนเวลานาน ของเยอะมากจนสามารถเอามาตกแตง โรงแรมไดทั้งโรงแรมเลยทีเดียว หองที่หมายตาไววาจะมาใหรางวัลตัวเองสักที คือ Pool illa Riverview ถือไดวาปอปปูลารในบรรดา แขกของที่นี่ เพราะตื่นเชามาก็สามารถรับลมและชมวิวจากแมนํ้าเจาพระยาไดอยางสบายอารมณ แมหองพักที่นี่จะนาอยูจนไมอยากออกไปไหน แตบรรยากาศรอบๆ ภายในโรงแรมก็ถูกจัดแตงมา เปนอยางดี มีความรมรืน่ ของตนไมหลากหลายชนิดจนรูส กึ ผอนคลายและไมรูสึกวาเรากําลังอยูในเมือง เหมือนไดมาพักที่รีสอรทดีๆ ริมทะเล เพียงแตมีแมนํ้าแทนทะเลแคนั้นเอง โปรแกรม 2 วัน 1 คืนที่เราวางแผนไวไมมีอะไรเครงครัดมากนัก ปลอยใหเวลาไหลไปตามธรรมชาติ แตสิ่งที่จะไมพลาดแนๆ มี 2 อยางคือ สปา และ Afternoon Tea สปาของที่นี่ชื่อวา The Opium Spa by Sodashi ที่ใชผลิตภัณ สปา Sodashi นําเขามาจากประเทศออสเตรเลีย ผลิตจากธรรมชาติและ ปราศจากสารเคมีจริงๆ มีใหใชในโรงแรมชั้นนําระดับโลกและในกรุงเทพฯ ก็มีที่ The Siam ที่เดียว เทานั้น ลองจินตนาการดูกันวาจะเริดขนาดไหน บรรยากาศในสปาถูกตกแตงอยางสวยงามและมี เสนหตรงที่มีความเปนสวนตัวสูงมาก มี Bath House เปนบอแชนํ้ารอน-นํ้าเย็นเหมาะมากสําหรับมา แชกอนหรือหลังจากทําสปา นึกไปถึงสปาสมัยโรมันอะไรประมาณนั้นกันเลย แคนี้ก็รูสึกไดผอนคลาย สุดๆ แลว หลังจากนั้นจะพารางที่ไดรับการปรนนิบัติชั้นดีแลวมาจิบชากันตอ Afternoon Tea ของที่นี่ เสิรฟที่ Café Cha ใหเราไดนั่งจิบนํ้าชาชมสวนสวย เสิรฟเรื่อยๆ สบายๆ ตั้งแตบายสองถึงหกโมงเย็น แลวคอยขยับขยายไปดินเนอร ชมพระอาทิตยยามเย็นสะทอนผิวแมนํ้าเจาพระยา ถาใครคิดวาอยูกรุงเทพฯ แตมาเช็คอินโรงแรมในกรุงเทพฯ เปนเรื่องแปลก อยากใหลองดูสักครั้ง แลว จะติดใจที่ไมตองเดินทางไปไหนไกลๆ ใชเวลามีความสุขกับวันพักผอนไดเต็มที่ ไมตองเสียเวลากับ การเดินทาง แคนี้ก็พรอมที่จะกลับไปตอสูกับงานเครียดๆ หนักๆ ไดแลว EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

อุแ ละตอง (หมูอว นจอมพลัง) เปนคนชอบทองเทีย่ ว ชอบสรรหา ของอรอยๆ และชอบถายรูป เริ่มแบงปนประสบการณใหคน อื่นๆ ไดสัมผัสดวยการรีวิวลงใน www.pantip.com ตอเนื่อง มานาน 6-7 ปจนเปนทีร่ จู กั และมีคนติดตามเปนจํานวนมาก เริ่มตนดวยการรีวิวที่พัก เพิ่มเติมตอมาดวยการแนะนําทริป ทองเทีย่ ว สถานทีท่ ี่นาสนใจ และที่ขาดไมไดคือรานอาหาร อรอยๆ ติดตามรีวิวของหมูอวนจอมพลังไดเรื่อยๆ ที่ http // pantip.com/profile/244435 และ www.facebook.com/ Tamkarnwelatrips

The Siam hotel

The Siam Hotel

3/2 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2206 6999 LAT 13.7 1377 LONG 100.505 67 42


EAT DRINK TRAVEL

PRO AND DEAL

July

วันนี้ - 31 ก.ค. 56

ทุกวันจันทร-ศุกร วันนี้ - 31 สิงหาคม

สิทธ�พิเศษลูกคาทรู

ทรู แ บล็ ค การ ด อั พ เกรดเป น ชุ ด Super Refill ฟร� รั บ สิ ท ธ� ์ ผ  า นเคร� อ ข า ย ทรู ม ู ฟ หร� อ ทรู ม ู ฟ เอช กด รั บ สิ ท ธ� ์ ผ  า นเคร� อ ข า ยอื ่ น ๆ พิ ม พ R4854 (เว น วรรค) หมายเลขบั ต รประชาชน 13 หลั ก ส ง มาที ่ ห มายเลข 4764703 (ครั ้ ง ละ 3 บาท) ทรู เ รดการ ด อั พ เกรดเป น ชุ ด Super Refill เพี ย ง 49 บาท รั บ สิ ท ธ� ์ ผ  า นเคร� อ ข า ย ทรู ม ู ฟ หร� อ ทรู ม ู ฟ เอช กด รั บ สิ ท ธ� ์ ผ  า นเคร� อ ข า ยอื ่ น ๆ พิ ม พ R4855 (เว น วรรค) หมายเลขบั ต รประชาชน 13 หลั ก ส ง มาที ่ ห มายเลข 4764703 (ครั ้ ง ละ 3 บาท)

ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่น และเง�่อนไขไดที่สื่อประชาสัมพันธหนาราน

รับ Cash Voucher สูงสุด 5

0 %

ที่รานอาหาร Sra Bua by Kiin และ Brasserie Europa โรงแรมสยาม เคมปนสกี้

บาสกิ้น ร้อบบิ้นส์

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ

พิเ

สาหรบ ูอา

10 eeco สารสกัดจากโปรตีนไหม ช‹วยฟ„นœ บํารุงผิว ไดŒอย‹างลํ้าลึก เก็บความชุ‹มชื้นใหŒแก‹ผิว ถึง 50 เท‹า คงความอ‹อนเยาวใหŒแก‹ผวิ คุณ Parutee Silk Crystal Series เคล็ดลับ ความงามแห‹งเอเชีย

ส‹วนลด 500 บาท สําหรับวันหŒนี้ อ– 30งก.ย. Superior 56 เ ื่อ ไข าร สิท ิ

สงวนสิทธิการใชสวนลด 3 หอง / วัน ไมสามารถใชกับวันหยุดตอเนื่อง กรุณาสํารองที่พักลวงหนา 7 วัน สอบถามรายละเอียด 0 1 1 196 , 0 97 9 22 2

พิเ

สําหรับผูอาน D

10 Free o

รับสวนลด 10% เมื่อสั่งซื้อผลิต ัณ  และรับสิทธิเปน e er ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่เบอร 0 27 7 797

E-mail : reservation@cabinedeplage.com

EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

44


EAT DRINK TRAVEL

ปตท. รณรงคลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ผานกิจกรรม “ปตท. ปน เปลี่ยน โลก” ปตท. จัดกิจกรรม “ปตท. ปน เปลี่ยน โลก” เพื่อรณรงคและปลุกจิตสํานึกการใชพลังงาน อยางรูค ณ ุ คา กับสมาชิกผูร ว มสนุกกับ PTT Line Official Account ทีป่ จ จุบนั มียอดสมาชิก กวา 3 ลานคน นายชาครีย บูรณกานนท รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจกาซ ธรรมชาติ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปดกิจกรรม ปตท. ปน เปลี่ยน โลก กลาววา “กิจกรรมนีเ้ ปนสวนหนึง่ ในการรณรงคใหประชาชนหันมาใสใจกับการเปลีย่ นแปลง พฤติกรรมการใชพลังงานในชีวิตประจําวันดวยการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนสาเหตุสําคัญของกาซเรือนกระจกอันเปนที่มาของภาวะโลกรอน โดยทุกคนสามารถ ชวยกันไดดวยการหันมาใชรถจักรยานแทนรถยนตหรือรถจักรยานยนต กิจกรรมนี้ได คัดเลือกผูโชคดีจํานวน 60 ทาน ที่ผานการเลนเกมสตอบคําถามบน PTT Line Official Account ซึ่งขณะนี้มียอดสมาชิกมากกวา 3 ลานคน รวมปนจักรยานบนเสนทางจาก จามจุรีสแควรถึงสโมสรขาราชบริพาร โดยมุงหวังวาจะเปนสวนหนึ่งในการกระตุนให ประชาชนหันมาใชรถจักรยานและระบบขนสงสาธารณะมากขึ้น

NEWS AND EVENTS

July

Facebook PTT Blue Society PTT Blue Card พาสมาชิกผูโชคดีจากการรวมกิจกรรมใน Facebook PTT Blue Society จํานวน 160 คนไปรวมชม ละครเวที 3 มิตเิ รือ่ งแรกของเมืองไทยกับ "มนตดาํ คอมเพลกซ" ณ โรงละคร M Theatre สมาชิกทีเ่ ขารวมกิจกรรม ไดเต็มอิม่ กัน ตั้งแตกอนเขาชมดวยขนมและเครื่องดื่มสุดแสนอรอยจาก Café Amazon ที่เตรียมไวตอนรับ เมื่อเขาโรงละครไปก็สนุก กันแบบสุดๆ กับเทคนิคลํ้าๆ แถมไดใกลชิดกับนักแสดงแบบ ถึงเนื้อถึงตัวอีกดวย

อยากรวมกิจกรรมดีๆ แบบนีส้ ามารถ ติดตามไดที่ www.facebook.com/ pttbluesociety และ www.pttblue society.com

Unseen Destination เมืองสุพรรณบุรี มิเนเรนาํ้ แรธรรมชาติ 100 % ประเดิมมอบโชคกิจกรรม “โชคพุงชน คนดูดี”

SWAP DONATION FOR DISCOUNT บริจาคเงิน แลกรับสวนลดยีนส

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ลีวายสเล็งเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และไดจัดกิจกรรม CSR มาอยางตอเนื่องทุกป ในปนี้กิจกรรม Swap Donation for Discount ชวนคุณๆ บริจาคเงินแลกรับสวนลดยีนส โดยการบริจาคเงิน 5 บาทลงในกลองจะไดรับสวนลดในการซื้อสินคาลีวายส 500 บาท เมื่อซื้อสินคา 1,500 บาทขึ้นไป, บริจาค 10 บาท ไดรับสวนลด ในการซื้อสินคาลีวายส 1,000 บาท เมื่อซื้อสินคา 2,900 บาทขึ้นไป เงินบริจาคทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น มอบใหแก บานเด็กตาบอดผูพิการซํ้าซอน ตัั้งแต 12 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2556 (www.levisthailand.com)

คาลเท็กซ รวมงาน USA Fair 2013

นางคริ ส ตี้ เคนนี่ ย  เอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจํ า ประเทศไทย เยี่ยมชมบูธคาลเท็กซ ในโอกาสเขารวมจัดแสดง ในงาน USA Fair 2013 มหกรรมสินคาและบริการชั้นนําจาก อเมริกา ซึ่งจัดโดยหอการคาอเมริกันประจําประเทศไทยและ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย จัดขึน้ ภายใตแนวคิด “เติมเต็มความสุขทุกเสนทางดวยพลังสะอาด” นําแสดงผลิตภัณฑ สินคาคุณภาพ อาทิ ผลิตภัณฑนํ้ามันเครื่องคาลเท็กซเดโล และฮาโวลีน บัตรเติมนํ้ามันสตารแคช พรอมโปรโมชั่นพิเศษ มากมาย โดยมีนายเอเดรียน เบนเด็ก ประธานกรรมการและ ผูจ ดั การใหญ บริษทั เชฟรอน (ไทย) จํากัด นายเพียร เบร็บเบอร กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซาท จํากัด และ นายณรงค เอีย่ มพงษไพฑูรย ผูจ ดั การฝายองคกรและรัฐสัมพันธ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ใหการตอนรับ ณ ศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด เมื่อเร็วๆ นี้ EDT TOP 10 VOLUME 01 issue 03

เมกาบางนา Happiness of Shop… Mid Year Sale ลดกระหนํ่า 70% เมกาบางนา ศูนยการคาแนวราบระดับภูมิภาคแหงแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดงาน Happiness of Shop…Mid Year Sale (แฮปปเนส ออฟ ชอป...มิด เยียร เซลล) ภายใต แคมเปญยักษ “Megabangna Family Experience 2013” (เมกาบางนา แฟมิลี่ เอ็กซพีเรียนซ) ลดกระหนํ่าทั้งศูนยกวา 70% โดยมีสนิ คาระดับชัน้ นํากวา 500 แบรนดเขารวมรายการ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย อาทิ ชอปปง สินคาครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ /วัน สามารถแลกรับ ตุกตา Angry Birds มูลคาตัวละ 299 บาท มี 6 แบบใหสะสม เปนตน ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.mega-bangna.com หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2105 1000

นายอาณัติ จุลนิ ทร ผูอ าํ นวยการบริหารธุรกิจ นํา้ ดืม่ บริษทั เนสทเล (ไทย) จํากัด ประเดิม มอบโชคใหแกผูบริโภคที่รวมลุน iPad mini รุน 16 GB WiFi+Cellular ในกิจกรรม “โชคพุง ชน คนดูด”ี แคมเปญคืนกําไรครัง้ ใหญแกผบู ริโภค รวมมูลคากวา 927,200 บาท (ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง ตลอด 61 วัน เฉพาะที่รานเซเวนฯ) จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม ศกนี้ รายละเอียดเพิม่ เติมทาง www.facebook.com/MinereThailand

นายสมศักย ภูรศี รีศกั ดิ์ รัฐมนตรีวา การกระทรวง ท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร ว มเดิ น ทางพร อ มคณะ ผูบ ริหาร ททท. สือ่ มวลชน และบริษทั นําเทีย่ วชม แหลงทองเทีย่ วในพืน้ ที่ ไดแก ตลาดรอยปเกาหอง นมัสการหลวงพอเนียมทีว่ ดั นอย ชมอุทยานมังกร สวรรค และหมูบานมังกรสวรรค ณ ศาลเจา หลักเมืองสุพรรณบุรี ปดทายดวยการไปแวะชุมชน หมู  บ  า นต น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและคนดี ศรีสุพรรณบานโพธิ์ศรี และรวมนั่งรับประทาน อาหารพืน้ บานพาแลง ไทยพวน อยางเปนกันเอง

เมนูอาหารเชายอดนิยมของ ดีน แอนด เดลูกา พรอมเสิรฟทั้งวัน

DEAN & DELUCA All Day Breakfast

เมนูอาหารเชาใหมๆ คิดคนโดยทีมเชฟของ ดีน แอนด เดลูกา ประเทศไทย มีทงั้ แบบคาวและหวาน ใหลูกคาเลือกไดหลากหลาย อาหารเชาทุกรายการพรอมเสิรฟทั้งวัน ไมจําเปนตองตื่นเชาเพือ่ รีบมาใหทัน แตมาเวลาไหนก็สามารถอรอยกับอาหารเชาใหมๆ ไดตลอดวัน เมนูแนะนําคือ "The American Breakfast" อาหารเชาสไตลอเมริกัน, "Lobster Scrambled Egg", "Bacon, Egg & Avocado Sandwich", หรือจะเปน "Maple Ham & Cheddar Cheese Pancake" และ เมนูอาหารเชายอดนิยมของราน ดีน แอนด เดลูกา "Egg Benedict with Smoked Scottish Salmon" ทีป่ ระกอบไปดวย ไขดาวนํา้ , ผักโขมผัดกระเทียม, แซลมอนรมควันจากสกอตแลนด จัดวางบนอิงลิชมัฟฟนและราดดวยซอสฮอลแลนดเดส มาพรอมกับมันอบสมุนไพรและ มะเขือเทศอบ และอีกตัวเลือกสําหรับผูที่ชอบทานอาหารเชาแบบหวาน "New York Waffle Tower" และ "Blueberry Pancakes" All Day Breakfast สุดอรอยทุกเมนูนี้ พรอมเสิรฟที่ ดี น แอนด เดลู ก  า มหานคร ทุ ก วั น เดิ น ทางสะดวกด ว ย BTS ช อ งนนทรี ทางออก 3 โทร. 0 2234 1434 www.facebook.com/ddbkk 46


Edt top10 freecopy issue3  

Edt top10 freecopy issue3 by edtguide.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you