Vino înapoi, Bunico

Page 1

Această carte apar ţ ine lui: ..................................

Pentru Betsy şi soţul ei S.L.

Pentru Anne-Marie şi Marguerite G.M.

Editori:

Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir

Fondator:

Ion Mărculescu, 1994

dirEctor Editorial:

Bogdan-Alexandru Stănescu

dirEctor producțiE: Cristian Claudiu Coban

dtp: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României LIMB, SUE

Vino înapoi, Bunico / Sue Limb, Grégoire Mabire; trad. din lb. franceză de Doina Popescu. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2023

ISBN 978-606-978-605-5

I. Mabire, Grégoire

II. Popescu, Doina (trad.)

087.5

821.133.1

Titlul original: Reviens, Grand-Mère

Text: Sue Limb

Ilustrații: Grégoire Mabire

Copyright © 2021 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium)

Text © 2021 Sue Limb

Illustrations © 2021 Grégoire Mabire

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

© Pandora Publishing, 2023, pentru traducerea în limba română www.pandoram.ro

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București

Tel.: +4 021 300 60 90

Fax: +4 0372 25 20 20

Vino înapoi, Bunico

Traducere din limba franceză de Doina Popescu

Sue Limb Grégoire Mabire
Bessie
îl iubea pe tata, dar tata era tot timpul ocupat.
Bessie
o iubea pe mama, dar mama avea mereu atâta treabă!

Olly, fratele ei, era prea mic și nu se juca deloc amuzant.

Lasă că uneori nu mirosea prea frumos.

Iar vecinul ei, Krishna, nu putea să vină mereu la ei acasă.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.