Profesorul eficient. Programul Gordon pentru îmbunătăţirea relaţiei cu elevii

Page 1

COLECfiIE COORDONATÃ DE

Vasile Dem. ZamfirescuProfesorul eficient Programul Gordon pentru îmbunætæflirea relafliei cu elevii THOMAS GORDON NOEL BURCH Traducere din englezã de Ioan Sava


EDITORI: Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu DIRECTOR EDITORIAL: Magdalena Mãrculescu DESIGN: Faber Studio DIRECTOR PRODUCfiIE: Cristian Claudiu Coban REDACTOR: Victor Popescu DTP: Ofelia Coøman CORECTURÃ: Rodica Petcu Elena Biflu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României GORDON, THOMAS Profesorul eficient : programul Gordon pentru îmbunætæflirea relafliei cu elevii / Thomas Gordon øi Noel Burch ; trad.: Ioan Sava. – Bucureºti : Editura Trei, 2011 ISBN 978-973-707-566-6 I. Burch, Noel II. Sava, Ioan (trad.) 159.9 Titlul original: Teacher Effectiveness Training Autor: Dr. Thomas Gordon Copyright © 1974, 2003 by Gordon-Adams Trust © Editura Trei, 2011 pentru prezenta ediflie C.P. 27-0490, Bucureºti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 E-mail: comenzi@edituratrei.ro www.edituratrei.ro


Cuprins Cum pot profita profesorii din plin de aceastæ carte

13

Ideea cærflii øi cui i se adreseazæ

15

Nota autorului

19

1 RELAfiIA ÎNVÆfiÆTOR°ÎNVÆfiÆCEL: VERIGA LIPSÆ

21

Ce este crucial în relaflia profesor°elev

22

Aptitudini testate, nu abstracflii vagi

25

Aptitudini care îi ajutæ pe elevi sæ se dezvolte

28

O alternativæ la jocul „halei°hop“

31

O singuræ filosofie pentru elevii de toate vârstele øi de toate felurile

32

Ce se poate face în legæturæ cu omniprezenta problemæ disciplinaræ

35

Cum sæ rezolvæm controversa autoritar°permisiv

37

2 UN MODEL DE RELAfiII EFICIENTE PROFESOR°ELEV

39

Mituri, aøteptæri øi jocul de rol

41

Ce înseamnæ o relaflie bunæ profesor°elev?

44

O modalitate de a privi relaflia profesor°elev

45

Profesori intoleranfli øi profesori toleranfli: o diferenflæ crucialæ

48

Granifla mobilæ din schimbætoarea Fereastræ Comportamentalæ

50

Cum sæ înflelegem schimbærile interioare (ale profesorului)

51

Cum sæ înflelegem diferite sentimente faflæ de diverøii elevi

53


Cum sæ înflelegem influenfla mediului sau a situafliei

54

Ajutæ la ceva toleranfla mimatæ?

55

Cui i se atribuie problema?

59

De ce este atât de importantæ „atribuflia“ problemei

61

De ce este importantæ Zona færæ probleme

62

3 CE POT FACE PROFESORII ATUNCI CÂND ELEVII AU PROBLEME

64

De ce nu reuøesc profesorii sæ ajute la rezolvarea problemelor elevilor

67

Limbajul de neacceptare: cele Douæsprezece Obstacole din calea comunicærii

69

De ce limbajul acceptærii este atât de eficient

78

Metode constructive de a°i ajuta pe elevii cu probleme

82

Ce înseamnæ de fapt comunicarea

86

Cum sæ învæflæm sæ ascultæm activ

89

Ce este necesar pentru o Ascultare Activæ eficientæ

98

„De ce sæ consiliez elevii? Sunt doar un profesor!“

100

Douæ tipuri de comunicare verbalæ øi efectele lor asupra elevilor: o trecere în revistæ

103

Cele Douæsprezece Obstacole în calea comunicærii

104

Catalizatorii comunicærii

114

4 MULTIPLELE UTILIZÆRI ALE ASCULTÆRII ACTIVE

116

Cum sæ promovezi discuflii eficiente centrate pe conflinut

116

Cum sæ foloseøti Ascultarea Activæ pentru a face faflæ rezistenflei elevului

127

Cum sæ foloseøti Ascultarea Activæ pentru a°i ajuta pe elevii dependenfli

132

Cum se poate profita de grupurile de discuflii centrate pe elev

139

Cum ajutæ Ascultarea Activæ în øedinflele cu pærinflii

144

Ce pot realiza øedinflele în trei

148

Rezumat

150


5 CE POT FACE PROFESORII ATUNCI CÂND ELEVII LE CREEAZÆ PROBLEME

151

Cum pot fi rezolvate problemele atribuite profesorilor

152

Unde duc confruntærile ineficiente

155

De ce sunt ineficiente mesajele°soluflie

157

De ce eøueazæ mesajele de dominare

160

De ce eøueazæ mesajele indirecte

161

Mesaje la persoana a II°a versus mesaje la persoana I

163

De ce sunt deficitare mesajele la persoana a II°a

164

De ce sunt mai eficiente mesajele la persoana I

166

Cum sæ formulezi un mesaj la persoana I

169

Cum sæ schimbi registrul dupæ emiterea unui mesaj la persoana I

172

În ce fel profesorii îøi pot crea singuri probleme

175

Trimiterea de mesaje la persoana I poate fi riscantæ

179

Ce se poate realiza cu ajutorul mesajelor la persoana I

181

6 CUM SÆ SCHIMBI ATMOSFERA DIN CLASÆ CA SÆ PREÎNTÂMPINI PROBLEMELE

183

Câteva deficienfle ale sælii de clasæ tipice

184

Cum sæ abordezi creativ schimbarea

186

O abordare sistematicæ a mediului sælii de clasæ

188

Cum sæ îmbogæflim mediul

188

Cum sæ særæcim mediul

189

Cum sæ limitæm mediul

190

Cum sæ lærgim cadrele mediului

191

Cum sæ reorganizæm mediul

192

Cum sæ simplificæm mediul

193

Cum sæ sistematizæm mediul

194

Cum sæ planificæm

195


Cum sæ îmbunætæflim calitatea timpului petrecut în clasæ

197

Imensul potenflial al Zonei de Predare–Învæflare

205

7 CONFLICTUL ÎN CLASÆ

208

În ce constæ conflictul?

210

Care este cauza realæ a conflictelor?

211

Cum rezolvæ de obicei profesorii conflictele

212

Cele douæ tipuri de abordæri câøtig–°pierdere: Metoda I øi Metoda II

213

Autoritatea în sala de curs

222

Limitærile considerabile ale puterii în sala de curs

225

Mecanismele adaptative pe care le folosesc elevii

231

De ce sæ nu folosim Metoda II?

240

Cum îl afecteazæ puterea pe cel care câøtigæ

241

Cum sunt justificate puterea øi autoritatea

243

8 REZOLVAREA CONFLICTELOR PRIN METODA „AVANTAJULUI RECIPROC“

248

Metoda III: rezolvarea conflictelor pe baza principiului „avantajului reciproc“

251

Cum funcflioneazæ Metoda III în clasæ

252

Premise pentru aplicarea Metodei III

257

Metoda III: procesul în øase paøi de rezolvare a problemelor

259

Cum funcflioneazæ Metoda III în clasæ

268

Înregistrarea unei øedinfle de aplicare a Metodei III

271

Beneficii øi recompense pentru aplicare a Metodei III

275

9 CUM APLICÆM METODA „AVANTAJULUI RECIPROC“: ALTE UTILIZÆRI ALE METODEI III ÎN ØCOALÆ

285

Cum se rezolvæ conflictele predare–învæflare prin Metoda III

286

Cum se rezolvæ conflictele dintre elevi prin Metoda III

294


Cum se stabilesc regulile øi politicile clasei apelând la Metoda III

299

Cum se desfæøoaræ øedinflele de stabilire a regulilor

302

Cum se abordeazæ problemele tipice întâlnite de profesori în aplicarea Metodei III

308

Existæ situaflii când e necesaræ Metoda I?

317

Cât este de important ca elevii înøiøi sæ învefle astfel de deprinderi

319

10 CÂND VALORILE ØCOLII INTRÆ ÎN CONFLICT

322

Cum identificæm o coliziune de valori

324

De ce mesajele la persoana I funcflioneazæ rar în rezolvarea coliziunilor valorice

325

De ce nu prea funcflioneazæ Metoda III în rezolvarea coliziunilor valorice

328

De ce Metoda I este ineficientæ în rezolvarea coliziunilor valorice

329

De ce este Metoda II ineficientæ în rezolvarea coliziunilor valorice

331

Cum se rezolvæ coliziunile valorice

332

11 OPTIMIZAREA CONDIfiIILOR DE PREDARE ÎN ØCOALÆ

348

Caracteristicile problematice ale øcolilor

349

Ce pot face profesorii pentru a°øi spori eficienfla în cadrul organizafliei

352

„Îmi pot folosi abilitæflile de confruntare în relaflia cu øeful meu?“

355

Cum sæ devenim mai eficienfli în cadrul întrunirilor

359

Cum sæ fii un consultant eficient

363

Devenifli avocaflii elevilor voøtri

365

Sugestii de lecturæ

367

Mulflumiri

368Tuturor tinerilor ale cæror dificultæfli m°au îndemnat sæ caut noi cæi pentru eficientizarea pærinflilor øi a profesorilorCum pot profita profesorii din plin de aceastæ carte 1. Profesorii pot folosi Programul Gordon pentru Profesorii Eficienfli (PG°PE) cu mai mult succes în øcoalæ atunci când sunt susflinufli de un mediu de învæflare compatibil øi acasæ. Aøadar, îfli sugeræm sæ încurajezi pærinflii elevilor tæi sæ citeascæ øi cartea noastræ intitulatæ Manualul Pærinflilor Eficace (MPE)*. 2. Profesorii pot aplica mai bine principiile din PG°PE în sala de clasæ atunci când directorul øi colegii lor înfleleg øi sunt de acord cu filosofia PG°PE. Aøadar, este important sæ aduci la cunoøtinfla directorului øi a colegilor principiile PG°PE. (Capitolul 11 sugereazæ modalitæfli prin care pofli împærtæøi experienflele PG°PE în cadrul øcolii.) 3. PG°PE este un sistem complet øi integrat. Aptitudinile øi principiile sale specifice funcflioneazæ cel mai bine atunci când sunt foarte bine înflelese în întregime. 4. Discutæ cu elevii tæi despre PG°PE — ce înseamnæ, de ce øi cum îl vefli folosi împreunæ la clasæ. Acest lucru îi va face mai puflin rezistenfli la noile tale metode øi îi va face parteneri la o învæflare mai agreabilæ. *

Carte tradusæ în 2008 la Editura Tritonic din Bucureøti (n. red.).


14

Profesorul eficient THOMAS GORDON, NOEL BURCH

5. PG°PE îfli aduce aptitudini noi în ceea ce priveøte slujba, dar va trebui sæ exersezi aceste aptitudini pânæ atunci când fli se vor pærea „naturale“. fiine numai de tine sæ creezi oportunitæfli, atât în interiorul sælii de curs, cât øi în afara ei, iar acest lucru îfli va satisface nevoia de practicæ. 6. Elevii pot, de asemenea, învæfla aceste aptitudini de comunicare øi aplanare a conflictelor. Apoi n°ar fi ræu sæ aduci la cunoøtinfla directorului tæu øi a colegilor tæi programele pentru elevi ale celebrului psiholog Thomas Gordon.


Ideea cærflii øi cui i se adreseazæ Dacæ nu ar fi fost ca vieflile unor copii speciali øi ale unor tineri sæ fie legate foarte strâns de a mea, cu siguranflæ nu aø fi scris o carte despre predare. Aceøti copii au fost aduøi în biroul meu de cætre pærinflii lor, care sperau cæ îi voi „repara“ sau îi voi face mai „adaptabili“. Deøi nu credeam cæ pot produce astfel de efecte greu de realizat, datoritæ pregætirii mele anterioare ca psihoterapeut, atitudinea øi aptitudinile mele m°au fæcut sæ fiu acceptat de cætre majoritatea acestor tineri într°o relaflie unicæ — una bazatæ pe încredere, una deschisæ øi onestæ, caldæ øi mutualæ. Din aceste relaflii, cu siguranflæ la fel de productive pentru mine, ca øi pentru ei, am învæflat cum pærinflii îøi rænesc copiii færæ sæ vrea — le distrug încrederea în ei, le înæbuøæ creativitatea, le „frâng“ aripile, le pierd dragostea. Ascultându°i ore întregi pe aceøti tineri, am început sæ înfleleg mai clar cum adulflii produc aceste efecte dizabilitante asupra celora pe care vor sæ°i ræneascæ cel mai puflin. Se pare cæ reuøesc acest lucru prin felul cum vorbesc cu ei, prin modul în care trateazæ conflictele zilnice, prin modul în care încearcæ sæ°i disciplineze øi prin felul în care încearcæ sæ le impunæ valorile lor prin puterea autoritæflii. Cu toate acestea, intenfliile pærinflilor nu vizeazæ altceva decât binele copiilor, iar eu rareori am gæsit în aceøti pærinfli acel ceva pe care psihologii îl numesc de obicei „patologic.“ Lucrurile nu°s greu de explicat: aceøti pærinfli sunt foarte prost informafli. Nu vreau sæ


16

Profesorul eficient THOMAS GORDON, NOEL BURCH

spun cæ sunt needucafli, pentru cæ mulfli dintre ei sunt avocafli, fizicieni, ingineri, miniøtri sau oameni de afaceri. Cu toate acestea, educaflia lor anterioaræ nu le°a fost de ajuns pentru a putea cunoaøte principiile øi aptitudinile de bazæ ale unei relaflii umane eficiente, ale unei comunicæri interpersonale oneste sau ale unei rezolværi constructive a unui conflict. Ar putea cineva sæ°i învefle pe pærinfli aceste principii øi aptitudini? Aøa am crezut, øi am proiectat un program de cursuri care i°ar putea ajuta. Acum, dupæ mai mult de patruzeci de ani, peste un milion de pærinfli au urmat acest curs, numit Manualul Pærinflilor Eficace, sau simplu MPE. Pe deasupra, peste 4,5 milioane au cumpærat cartea MPE, acum aflatæ la cea de°a treizecea aniversare. Cu siguranflæ, pærinflii trebuie sæ ajute la creøterea copiilor lor øi mulfli dintre ei profitæ de oportunitatea de a deveni mai bine informafli øi de a fi mai bine pregætifli ca pærinfli. Este inevitabil ca unii pærinfli, dupæ ce au terminat cursul MPE øi dupæ ce au observat îmbunætæfliri în relaflia lor copiii acasæ, sæ nu doreascæ sæ°îi influenfleze pe directorii de øcoalæ sæ facæ un astfel de curs øi pentru profesori (ceilalfli „pærinfli“ ai copiilor lor). Sunt dator acestor pærinfli, deoarece prin curajul øi grija lor au influenflat mai multe øcoli sæ introducæ traininguri de eficientizare øi pentru profesorii lor. Astfel, s°a næscut Programul Gordon de eficientizare a profesorului — un curs special pentru dascæli, care se concentreazæ pe relaflia profesor–elev. Aceastæ carte prezintæ principiile øi aptitudinile pe care le°am predat cu succes în cadrul PG-PE timp de mai mult de treizeci øi cinci de ani. Aø fi ezitat sæ încep cartea færæ sæ mæ asigur cæ am alæturi un coleg din cadrul Centrului Internaflional de Instruire „Gordon“ cu o experienflæ bogatæ în educaflie — ca profesor, consilier øi director. Noel Burch, pe atunci directorul programelor educaflionale din cadrul organizafliei noastre, cunoaøte din propria experienflæ cum poate o øcoalæ sæ devinæ mai umanæ prin folosirea aptitudinilor øi a filosofiei predate în cursul PG°PE. În calitate de


17

consultant øi colaborator, el a participat alæturi de mine la organizarea cærflii, precum øi la dezvoltarea stilului øi conflinutului ei. Pe deasupra, el a adus proiectului experienfla dobânditæ din faptul cæ a fost profund implicat în crearea de øcoli mai bune atât pentru elevi, cât øi pentru profesori. Dr. Thomas Gordon Fondator al Centrului Internaflional de Instruire „Gordon“ Solana Beach, CaliforniaNota autorului Pentru a face cartea sæ fie neutræ din punctul de vedere al sexului øi pentru a evita construcfliile stânjenitoare de genul „el sau ea“, am alternat între masculin øi feminin pe parcursul acestor capitole atunci când am fæcut referire fie la elevi, fie la profesori.Capitolul 1 Relaflia învæflætor–învæflæcel: veriga lipsæ Predarea este o activitate generalæ — toatæ lumea o practicæ. Pærinflii îøi învaflæ copiii, angajatorii îøi învaflæ angajaflii, antrenorii îøi învaflæ jucætorii, sofliile îøi învaflæ soflii (øi invers), øi, desigur, profesorii îøi învaflæ elevii. Aceasta este o carte despre cum predarea poate deveni simflitor mai eficientæ decât este de obicei — despre cum poate sæ aducæ mai multæ cunoaøtere øi maturitate celor care învaflæ în timp ce aplaneazæ conflicte øi creeazæ mai mult timp pentru profesori. Deøi Programul Gordon pentru Profesorii Eficienfli (PG°PE) este un program complet pentru specialiøti, metoda øi aptitudinile pe care le oferim vor creøte nivelul de eficienflæ oricui e dornic sæ urmeze aceastæ metodæ. Adulflii petrec o perioadæ incredibilæ învæflându°i pe tineri. O parte din acest timp este ca un premiu, deoarece, ajutându°i pe copiii de orice vârstæ sæ învefle aptitudini noi, avem parte de o experienflæ veselæ. Te face sæ te simfli bine — ca pærinte, profesor sau tânær lider — cæ ai o contribuflie la creøterea unui copil, cæ ai dat ceva din tine pentru a îmbogæfli viafla unei alte persoane øi cæ i°ai lærgit repertoriul de aptitudini.


22

Profesorul eficient THOMAS GORDON, NOEL BURCH

Dar aøa cum øtie toatæ lumea, sæ°i învefli pe tineri poate fi foarte frustrant øi plin de dezamægiri. De prea multe ori, pærinflii, profesorii øi asistenflii sociali descoperæ cæ dorinfla lor entuziastæ de a°i învæfla ceva folositor pe tineri nu este privitæ øi de ei cu la fel de mult entuziasm. Dimpotrivæ, uneori învæflætorii se confruntæ cu o încæpæflânare maximæ, cu lipsa motivafliei, cu lipsa atenfliei, cu un dezinteres inexplicabil øi de multe ori cu ostilitate. Atunci când tinerii, parcæ færæ motiv, refuzæ sæ învefle ceea ce adulflii le oferæ în mod altruist, predatul numai entuziast nu mai este. De fapt, poate fi o experienflæ chinuitoare care duce la sentimente de neadaptabilitate, la lipsa speranflei, la exasperare — øi, de prea multe ori, la resentimente faflæ de învæflæcelul încæpæflânat øi nerecunoscætor. Ce face diferenfla dintre o metodæ de predare care funcflioneazæ øi una care nu funcflioneazæ, o metodæ de predare care te recompenseazæ øi una ce°fli aduce doar neplæceri? Cu siguranflæ sunt mai mulfli factori care influenfleazæ rezultatul efortului depus pentru a învæfla pe cineva. Însæ teza acestei cærfli este cæ existæ un factor mai important decât toate celelalte — øi anume gradul de eficienflæ al profesorului în stabilirea unei relaflii anume cu elevii. Crucialæ este calitatea relafliei dintre profesor øi elev — mai importantæ chiar decât cum se comportæ profesorul sau cui încearcæ sæ°i predea. Aceastæ carte este despre cum sæ obflii aceastæ eficienflæ.

CE ESTE CRUCIAL ÎN RELAfiIA PROFESOR°ELEV Este esenflial sæ ne concentræm pe faptul cæ predarea øi învæflarea sunt douæ funcflii diferite — douæ procese separate øi distincte. O deosebire importantæ este aceea cæ procesul de predare este


23

susflinut de cætre o persoanæ, în timp ce procesul de învæflare se petrece în interiorul unei persoane. Pare evident? Desigur. Dar meritæ se ne gândim la asta. Deoarece dacæ procesele de predare–învæflare funcflioneazæ eficient trebuie sæ existe o relaflie unicæ între cele douæ pærfli — un fel de conexiune sau legæturæ între profesor øi elev. Majoritatea cærflii acesteia se ocupæ de aptitudinile de comunicare pe care trebuie sæ le aibæ profesorii pentru a crea aceste conexiuni. Aceste aptitudini esenfliale de comunicare nu sunt foarte complexe — cu siguranflæ nu sunt greu de înfleles de cætre orice profesor — deøi au nevoie de practicæ, precum orice fel de aptitudine, cum ar fi golful, schiatul, cântatul la un instrument muzical. Aceste aptitudini esenfliale pentru comunicare nu presupun din partea profesorilor cerinfle neobiønuite de a învæfla „filosofia educafliei“, „didacticæ“ sau „principiile dezvoltærii copilului“. Dimpotrivæ, aptitudinile pe care le vom ilustra se referæ în primul rând la vorbire — ceva ce majoritatea dintre noi o facem cu uøurinflæ. Deoarece vorbirea poate fi distructivæ pentru relafliile interumane sau le pot întæri, dialogul poate separa profesorii de elevi sau îi poate aduce împreunæ. Din nou, pare evident. Însæ din nou meritæ sæ ne gândim la asta. Efectul pe care îl poate produce vorbirea depinde de calitatea discufliei øi de alegerea pe care o face profesorul în a utiliza cel mai potrivit dialog în funcflie de fiecare situaflie în parte. Instrucfliunile noastre în ceea ce priveøte eficienfla profesorului se învârt în jurul unor operafliuni elementare pe care profesorul deja le face zilnic. Este vorba despre un set adiflional de aptitudini, despre un plus perceptiv øi dezvoltaflional. Spre exemplu, sæ luæm lauda. Orice profesor øtie cum sæ°i laude pe elevi. Cursul de eficientizare a profesorului pleacæ de la acest lucru. Vom demonstra cum o modalitate de laudæ îi poate face pe elevi sæ se simtæ neînfleleøi øi uøor manipulafli, pe când o metodæ puflin diferitæ îi va face probabil pe elevi sæ te perceapæ ca pe o persoanæ sinceræ, cæreia îi pasæ cu adeværat.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.