Prin ochii tai_fragment

Page 1

PRIN OCHII TĂI U N DA R DE L A C OPI LU L M E U

Această carte aparține lui: .........................................


Pentru fiica noastră cea frumoasă, Hayden. Ești un dar minunat, pe care l-am primit de sus! Să fiu mama ta e cea mai mare bucurie. — A.E. Pentru scumpa mea soţie și pentru dulceaţa mea de fetiţă, care fac ca lumea să fie un loc mai bun. — J.K.

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Earhardt, Ainsley Prin ochii tăi: un dar de la copilul meu / Ainsley Earhardt; trad. din lb. engleză de Domnica Drumea. - Bucureşti: Pandora Publishing, 2022 ISBN 978-606-978-462-4

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the Publisher.

I. Drumea, Domnica (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2022, pentru traducerea în limba română

821.111 Titlul original: Through Your Eyes: My Child's Gift to Me Text: Ainsley Earhardt Ilustrații: Ji-Hyuk Kim

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Text Copyright © 2017 Ainsley Proctor Illustration Copyright © 2017 Ji-Hyuk Kim Published by arrangement with Aladin An imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


A INSLEY EEARHARDT ARHARDT

PRIN OCHII TĂI U N DA R DE L A C OPI LU L M E U

I LUS T R AŢ I I DE

J I-H Y U K K I M

Traducere din limba engleză de Domnica Drumea


Î

n clipa când ne-am întâlnit Mi-am trecut pe hârtie Cât o s-avem de hoinărit, Să nu pierdem nicio bucurie.Aveam să ne-avântăm spre cer Cu-n avion iute ca gândul În legănatul roţilor de tren Printre culmi troienite să trecem ca vântul.Dar ochii tu mi i-ai deschis Când am ieșit în parc, la joacă, M-ai învăţat ce dar e viaţa, e ca-n vis Câte surprize vrea să-ţi facă.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.