Pătlăgică_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ....................
Pentru Zoe, cea mai frumoasă pătlăgică dintre toate.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MASSON, ANNICK Pătlăgică / Annick Masson; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. - București: Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-281-1 I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

Titlul original: Rouge Tomate Text și ilustrații: Annick Masson Copyright © 2020 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium) Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Annick Masson

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă


Oscar s-a născut într-o dimineață de marți; era un băiețel sănătos, cu obrajii rozalii.


Când au venit să-l viziteze, verii lui au observat un lucru. – Ați văzut? E roșu tot! – Da, e roșu! Ca o pătlăgică!

– Din cauză că plânge, spune mama lui ca să-i liniștească. – E ca un măr copt. Îmi vine să-l mănânc.


Pe măsură ce creștea, Oscar devenea tot mai roșu.

La grădiniță, situația nu s-a schimbat. Dar copiii se amuzau, încercând să fie ca el. – Ce faceți voi aici? întreabă educatoarea. – Vrem să fim ca Oscar! spun prietenii lui.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.