Mog pisica uituca-fragment

Page 1

MOG,

pisica uitucăMOG,

pisica uitucă

Text și ilustraţii de

Judith Kerr Traducere din engleză de

Domnica Drumea


Pentru Mog a noastră Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Costeschi Director producţie: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KERR, JUDITH Mog, pisica uitucă / text şi il.: Judith Kerr; trad.: Domnica Drumea - Bucureşti: Pandora Publishing, 2016 ISBN 978-606-8780-44-3

Titlul original: MOG the Forgetful Cat Autor: Judith Kerr © Copyright © Judith Kerr 1970 Translation © Pandora Publishing 2016 translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd. The author asserts the moral right to be identified as the author of this work. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2016 pentru prezenta ediţie O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

I. Drumea, Domnica (trad.) www.pandoram.ro 821.111-93-32=135.1 Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Domnul Thomas

Doamna Thomas

Nicky

Debbie

A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguţă, dar nu foarte deșteaptă. Nu înţelegea prea multe lucruri. Și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă.


Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o.

Alteori, îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuţe. Și uita să spele și restul.

O dată a uitat că pisicile nu pot zbura.


Dar cel mai mult uita de ușiţa ei. Ușiţa pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă…

…și să intre când voia. Era mica ei ușă.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.