Micuța fantomă care era o păturică_fragmet

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................
Pentru Tess și Eli � RN Pentru mama, care se teme de fantome — BE

Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban Redactare: Virginia Lupulescu DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României NASON, RIEL, Micuța fantomă care era o păturică / Riel Nason; il.: Byron Eggenschwiler; trad. din lb. engleză de Petru Aron Costeschi. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-445-7 I. Eggenschwiler, Byron (il.) II. Costeschi, Petru Aron (trad.)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

821.111 087.5

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro

Titlul original: The Little Ghost Who Was a Quilt Text: Riel Nason Ilustrații: Byron Eggenschwiler

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Text © 2020 by Riel Nason Illustrations © 2020 by Byron Eggenschwiler Published by arrangement with Tundra Books, a division of Penguin Random House Canada Limited.


Micuța fantomă c a re e ra o

păturică

Riel Nason Byron Eggenschwiler de

ilustrații de

Traducere din limba engleză de Petru Aron Costeschi


A fost odată ca niciodată o fantomă care era o păturică.Nu-i trecea prin cap de ce-i păturică. Mama, tata și toți prietenii săi erau cearșafuri.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.