Îmbrățișarea_fragment

Page 1

Eoin McLaughlin Polly Dunbar

Traducere din engleză de Ruxandra Tudor


Ariciul era trist. Pe cât de trist poate f un arici. Atât de trist, încât doar un singur lucru îl putea ajuta.


— Bună, a spus Ariciul.


— Bună, a spus Vulpea.


— Îmi dai o îmbrățișare, te rog? a întrebat Ariciul.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.