Iggy Peck, micul arhitect - fragment

Page 1

micul arhitect


Editori:

Text Copyright © 2007 Andrea Beaty

Magdalena Mărculescu

Illustrations Copyright © 2007 David Roberts

Vasile Dem. Zamfirescu

First published in the English language in 2007 By Harry N. Abrams,

Silviu Dragomir

Incorporated, New York ORIGINAL ENGLISH TITLE: IGGY PECK, ARCHITECT

Coeditor:

(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)

Dinu Dumbrăvician Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi Fondator:

reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de

Ion Mărculescu, 1994

stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic,

Redactor:

alabil scris al editorului.

inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul preVirginia Costeschi Copyright © Pandora Publishing, 2017 Director producție:

pentru prezenta ediție

Cristian Claudiu Coban O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Corectură:

Tel.: +4 021 300 60 90

Eugenia Ursu

Fax: +4 0372 25 20 20

DTP:

www.pandoram.ro

Faber Studio (Adelina Butnaru)

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Iggy Peck, micul arhitect / text: Andrea Beaty; il.: David Roberts; trad.: Domnica Drumea. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2017 ISBN 978-606-978-035-0 I. Beaty, Andrea (text) II. Roberts, David (il.) III. Drumea, Domnica (trad.) 821.111 Titlul original: Iggy Peck, Architect Text: Andrea Beaty Ilustrații: David Roberts

– – P e n t r u Andrew , care ma inspira — A.B.

Pe ntru C hr i s t o p he r — D .R .


m i I pc geu gcl y k,

a r h i t e c t

Andrea Beaty ilustrații: David Roberts de

traducere din engleză de Domnica Drumea


MICUL IGGY PECK ESTE ARHITECT, nu ca orice pici, și-a-nceput Dar Iggy înălțase de pe deja, la doipână-n anișori,amiază, când un Sfinx a înălțat uriaș,– din într-o bulgări oră –de pământ. un turn înalt până la nori doar din scutece și lipici.


— Dum nez eu

le, Ign a

cio!

În viața me an

a ex clam

-am vă

Dar zâmbe tul i-a p ie

zut turn uri mai a

rit într-o

și-a d a t s ea m a c când ă

at mama lui, uimită.

clipită

rau scutecele nu e

ate! r ă dev

ma c to

te! a r u ic

— Ignacio, băiatul meu! Ce-i asta, ce mai ai de gând? E urât și scârbos! Și miroase ceva de groază!


Dar Iggy înălțase deja, până-n amiază, un Sfinx uriaș, din bulgări de pământ.Când Iggy avea trei ani, părinții lui au înțeles că pasiunea lui ciudată nu va dispărea vreodată. Construia din pere și mere biserici și capele, și temple înălța, din lut le modela.Iar la cină, într-o seară, pe tatăl său l-a încântat, când, ca un arhitect adevărat, pe verandă, pe nesimțite, de Arcul Saint Louis s-a apucat, din plăcintă cu cocos și clătite.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.