Elmer și Wilbur_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................
Pentru Bryony și Leonie

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: Elmer and Wilbur autor: David McKee Copyright © David McKee, 1994 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2019 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer și Wilbur / text și il.: David McKee ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. București : Pandora Publishing, 2019

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

ISBN 978-606-978-228-6

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

www.pandoram.ro


și

Wilbur

David McKee Traducere din engleză de Luminița Gavrilă


Elmer, elefantul multicolor, îl aștepta pe vărul său Wilbur, care urma să vină în vizită. — Întârzie, spuse Elmer. — Poate s-a rătăcit. Hai să mergem să-l căutăm.— Cum arată Wilbur? întrebă un elefant. — Așteaptă și-ai să vezi, chicoti Elmer. Dar ai grijă, lui Wilbur îi place să facă farse, mai ales cu vocea. El e ventriloc. Poate să vorbească astfel încât să crezi că vocea lui vine dintr-un alt loc, de oriunde. — Ce amuzant, spuse un elefant în timp ce începură să caute. Parcă ne-am juca de-a v-ați ascunselea.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.