Capitanul Toby_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ..........................................................


Editori: Magdalena Mărculescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Director editorial: Bogdan-Alexandru Stănescu Director producţie: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KITAMURA, SATOSHI Căpitanul Toby / Satoshi Kitamura; trad. din lb. engleză de Marc Stănescu. – Bucureşti: Pandora Publishing, 2021 ISBN 978-606-978-443-3

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului.

I. Marc, Stănescu (trad.)

Copyright © Pandora Publishing, 2021, pentru traducerea în limba română

821.521 Titlu original: Captain Toby Autor: Satoshi Kitamura Originally published in Great Britain in 1987 as part of the Spooky Surprise series by Blackie and Son Ltd This edition published in 2021 by Scallywag Press Ltd, 10 Sutherland Row, London SW1V 4JT Text and illustration copyright © Satoshi Kitamura, 1987, 2021 The rights of Satoshi Kitamura to be identified as the author and illustrator of this work have been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act, 1988 All rights reserved

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


Traducere din limba engleză de Marc Stănescu


Într-o noapte furtunoasă, Toby stătea în patul lui și asculta vijelia de afară.


Vântul urla în jurul casei, smulgând ferestrele și zguduind ușile. Răcnea așa de tare, încât Toby nu reușea să adoarmă.


A stat întins acolo în timp ce fulgerele străluceau pe cer, iar ploaia răpăia pe iarbă.


Deodată, a simțit cum toată casa se ridică și cade la loc. Se clătina...


...ca o corabie în mijlocul oceanului.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.