Archie vrea un alt tătic_fragment

Page 1

Această carte aparține lui: ....................
Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir Fondator: Ion Mărculescu, 1994 Redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban DTP: Faber Studio Corectură: Eugenia Ursu Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României GOUICHOUX, RENE Archie vrea un alt tătic / Rene Gouichoux și Ginette Hoffmann ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. - București : Pandora Publishing, 2020 ISBN 978-606-978-282-8 I. Hoffmann, Ginette II. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.133.1

Titlul original: Armand veut changer de papa Text: René Gouichoux Ilustrații: Ginette Hoffmann Copyright © 2013 Mijade Publications (B-5000 Namur - Belgium) Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20 www.pandoram.ro Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.


René Gouichoux

Ginette Hoffmann

Traducere din engleză de Luminița Gavrilă


La fel ca în fiecare dimineață, tatăl urs spuse: – Haide, Archie, să mergem să căutăm miere pentru cină.

– Iar? protestă Archie. Eu vreau să merg la râu să mă scald.


– După aceea mergem la scăldat, răspunse tatăl urs. – De ce? întrebă Archie. – Pentru că urșii trebuie să doarmă, să mănânce, dar să și facă baie, răspunse tatăl urs. – Dacă așa stau lucrurile, eu vreau un alt tătic, mormăi Archie.

Și plecă să-și caute un alt tătic.


Merse el ce merse, până ce ajunse la casa tatălui tigru. – Vrei să fii tăticul meu? îl întrebă Archie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.