Filosofia ESO i Batxillerat

Page 14

Educació en valors cívics i ètics

LOMLOE

ÍNDEX Codi obert

ESO. Educació en valors cívics i ètics

Material de l’alumnat i del docent

Claus del projecte

Recursos de l’alumnat i del docent

Avaluació competencial

El llibre de l’alumnat. Pas a pas

BA. Filosofia

Història de la Filosofia

Material de l’alumnat i del docent

Filosofia

Claus del projecte

Filosofia

Material de l’alumnat i del docent

Història de la Filosofia

Claus del projecte

Història de la Filosofia

Recursos de l’alumnat i del docent

El llibre de l’alumnat. Pas a pas

Filosofia

El llibre de l’alumnat. Pas a pas

Història de la Filosofia eCasals,

2
el nostre entorn virtual d’aprenentatge Avaluació compentencial. Pas a pas 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 20 22

Codi obert LOMLOE és el denominador comú del conjunt de projectes que componen la proposta educativa d’Editorial Casals i és, alhora, l’expressió de la voluntat d’estar oberts al món, un món que canvia amb celeritat i ens anima a obrir la ment a nous reptes.

Des d’aquesta perspectiva, posem a disposició de la comunitat educativa les eines necessàries per dotar el nostre jovent d’habilitats útils que desenvolupin al màxim el seu potencial i talent en un context d’igualtat d’oportunitats. Es tracta d’oferir-los el codi que els permeti interpretar la realitat, estimular el sentit crític, participar en la construcció del seu futur i créixer com a persones autònomes, més lliures i, per tant, més felices.

Què aportem a les aules per afrontar aquest repte? Aquests són els eixos cabdals de Codi obert que proposem per al vostre centre:

· Un aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu. Una formació integral centrada en el desenvolupament de les competències clau per tal que, acabada l’ESO, els nostres joves tinguin el perfil competencial que es demana per vèncer satisfactòriament els reptes que se’ls presentaran en el futur.

· Una educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania global. Fomentar el desenvolupament sostenible mitjançant contextos d’aprenentatge centrats en el que estableix l’Agenda 2030. Amb vista a aconseguir un món més pacífic, tolerant, segur i sostenible, que ens faci conscients de les conseqüències que les nostres accions quotidianes tenen sobre el conjunt del planeta, tant sobre l’entorn natural com social.

· L’avaluació competencial. La LOMLOE estableix uns criteris d’avaluació que permeten mesurar el grau de consecució de les competències específiques pròpies de cada matèria i el desenvolupament d’unes competències clau que es valoren a través dels descriptors operatius del perfil de sortida. El treball que hem fet a Casals ha consistit a connectar les competències específiques i els criteris d’avaluació amb les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat a partir d’evidències basades en l’acompliment de determinades tasques o activitats, que permeten una valoració qualitativa del progrés de l’alumnat i posen de manifest les seves fortaleses i debilitats.

· Unes habilitats per a la vida. Els estudis sobre neuroeducació, que ens permeten detectar les pràctiques idònies que asseguren un aprenentatge significatiu, ens indiquen com en són, d’importants, l’atenció, la memòria, l’emoció i les funcions executives, i estableixen quines habilitats per a la vida s’han d’estimular per garantir el desenvolupament ple de la personalitat i l’èxit en la vida.

· Competència digital. La digitalització de les aules sembla una realitat que s’imposa a tot el món i, si pensem en les escoles del futur, en serà un element indiscutible, ja que els nostres joves formen part activa d’aquest món digital. El desenvolupament de la competència digital no comprèn només el domini dels dispositius i de les aplicacions, sinó que implica també l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’assolir els objectius relacionats amb la feina, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat.

En definitiva, Codi obert és un projecte pensat per als nostres joves, ciutadans del demà, per a la dinàmica contemporània de l’aula i per acompanyar-vos a vosaltres, els educadors, pilars imprescindibles de l’educació.

Perquè qui té el codi per desxifrar el coneixement, té la clau del futur.

3

Educació en valors cívics i ètics

Llibre de l’alumnat

ISBN paper: 978-84-218-7446-2

ISBN digital: 978-84-218-7749-4

NOVETAT!

Accedeix a una mostra digital.

Educació en valors cívics i ètics

Proposta didàctica

ISBN paper: 978-84-218-7595-7

NOVETAT!

Tots

els recursos de l’alumnat disponibles a

on-line i off-line.

Descarrega l’App eCasals AR per accedir directament als recursos.

ESO educació en valors cívics i ètics 4
MATER i AL DE L’ALUMNAT i DEL DOCENT

CLAUS DEL PROJECTE

Ensenyament a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzem els sabers en situacions de la nostra realitat per crear-nos un criteri propi i argumentat

Orientat a 3er i 4t d’ESO tractem els continguts curriculars amb profunditat i rigor per tal de desenvolupar la capacitat crítica i reflexiva de l’alumnat.

Compromís amb els valors ètics

Promovem conductes i actituds coincidents amb els valors ètics i els principis que els sostenen.

Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Partim d’una mirada global sobre el món actual per educar en el compromís actiu i responsable amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn.

Empoderament de l’alumnat amb sentit de la iniciativa i creativitat

Proposem projectes interdisciplinaris per promoure el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’assignatura.

Personalització de l’aprenentatge per mitjà de les TiC

Oferim una selecció de recursos per tal de facilitar la comprensió dels continguts, activar les ganes d’aprendre i fomentar un judici crític, ètic i estètic.

Avaluació competencial donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

XXXX ESO educació en valors cívics i ètics 5 ESO E d UCACI ó EN vALORS C ív ICS I èt ICS

RECURSOS DE L’ALUMNAT i DEL DOCENT

RECURSOS DE L’ALUMNAT

El projecte d’Educació en valors cívics i ètics inclou abundants recursos multimèdia:

• Vídeos de continguts: pel·lícules i documentals vinculats al contingut de la matèria.

• Vídeos de cançons: cançons que tracten sobre realitats presentades al llibre.

RECURSOS DEL DOCENT

El docent disposa dels documents didàctics següents:

Programació de curs. desenvolupament de les unitats didàctiques:

• Orientacions didàctiques, que incorporen:

– Estratègies de neuroeducació.

– Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

• Programació d’aula.

• Solucionari.

Propostes d’exàmens trimestrals i d’unitat per competències específiques i criteris d’avaluació connectades amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat.

Rúbriques d’avaluació.

descripció i finalitat dels recursos digitals

• PDF amb informació complementària útils per resoldre activitats o complementar el contingut.

Treball per projectes:

• Bases metodològiques del treball per projectes de Casals.

• Presentació del projecte del llibre de l’alumnat.

• Sessions de treball i tasques assignades.

• Rúbrica d’avaluació del disseny del projecte, rúbrica d’avaluació del projecte i rúbrica d’autoavaluació de l’alumnat.

Gestió de l’aula en l’entorn digital eCasals.

• Enllaços a pàgines web oficials.

Avaluació competencial Consulta l’itinerari de l’avaluació competencial a les pàgines 22-23 del catàleg.

ESO educació en valors cívics i ètics 6 ESO E d UCACI ó EN vALORS C ív ICS I èt ICS
Consulta una mostra dels recursos digitals que complementen el projecte educatiu.

Coneix els avantatges d’avaluar per competències amb el projecte educatiu Codi Obert de l’editorial Casals.

Et facilitem les eines i els recursos necessaris per fer l’avaluació competencial del teu alumnat i t’acompanyem en aquest procés d’avaluació al llarg del curs.

Amb aquest codi QR podràs accedir a la nostra web, on trobaràs tutorials sobre l’avaluació competencial i, si ho necessites, podràs sol·licitar una sessió formativa personalitzada.

Estem convençuts que la nostra proposta t’ajudarà en la teva tasca com a docent!

AVALUAC i Ó COMPETENC i AL Llengua catalana i Literatura Música Matemàtiques Tecnologia i Digitalització Lengua por tareas Biologia i Geologia Religió Catòlica Cultura clàssica i Llatí Educació en valors cívics i ètics Lengua castellana y Literatura Física i Química Plàstica, Visual i Audiovisual ESO Lengua castellana y Literatura Història del món contemporani Religió Catòlica Llengua catalana i Literatura Física i Química Filosofia Història de la Filosofia Història de l’art Matemàtiques Economia Llatí Dibuix tècnic BATXiLLERAT ESO |  BA E d UCACI ó EN vALORS C ív ICS I èt ICS / FILOSOFIA / HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA 7

BA

Filosofia Història de la Filosofia

Filosofia

Llibre de l’alumnat

ISBN paper: 978-84-218-7475-2

ISBN digital: 978-84-218-7779-1

Accedeix a una mostra digital

Filosofia

Proposta didàctica

ISBN paper: 978-84-218-7638-1

Tots els recursos de l’alumnat disponibles a

on-line i off-line.

Descarrega l’App eCasals AR per accedir directament als recursos.

BA filosofia 11
MATER i AL DE L’ALUMNAT i DEL DOCENT

CLAUS DEL PROJECTE

Sentit de la iniciativa i creativitat

Fomentem la creativitat i una relació activa amb la filosofia tot potenciant el pensament crític a partir de rutines i destreses reflexives.

Personalització de l’aprenentatge

Articulem una triple seqüència: Prepara’t – Millora – Posa’t a prova, amb l’objectiu d’evocar coneixements previs, oferir itineraris de reforç i ampliació, i ser conscient del propi aprenentatge.

Orientació a les PAU

Aprenentatges útils per a les proves de selectivitat, amb propostes d’activitats i avaluació en context.

Exposició rigorosa

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Aprenentatge motivador i connectat

Recursos digitals integrats dins la seqüència d’aprenentatge que recolzen i fomenten la comprensió, l’autonomia i el judici crític de l’alumnat.

Avaluació competencial

donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

XXX BA filosofia 12
BA FILOSOFIA

Història de la Filosofia

Llibre de l’alumnat

ISBN paper: 978-84-218-7477-6

ISBN digital: 978-84-218-7781-4

NOVETAT!

Accedeix a una mostra digital

Història de la Filosofia

Proposta didàctica

ISBN paper: 978-84-218-7640-4

NOVETAT!

Tots els recursos de l’alumnat disponibles a on-line i off-line.

Descarrega l’App eCasals AR per accedir directament als recursos.

13 BA HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA
MATER i AL DE L’ALUMNAT i DEL DOCENT

CLAUS DEL PROJECTE

Orientat a les PAU

Aprenentatges útils per a les proves de selectivitat. Proposem un gran nombre de comentaris de text resolts i autoavaluables.

El professor a casa vídeos breus que faciliten l’aprenentatge autònom i ajuden a la comprensió de continguts d’una especial rellevància o dificultat.

Exposició rigorosa

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars

Ensenyament des de l’entorn de l’alumnat

Contextualizem els sabers de l’àrea tot implementant metodologies actives que potencien el pensament crític. Les activitats «No és cosa del passat» i «El repte» presenten situacions d’aprenentatge que connecten la filosofia amb els problemes actuals de l’alumnat i exigeixen una aplicació creativa dels continguts.

Aprenentatge visual

Plantegem un aprenentatge més dinàmic a través de diferents recursos audiovisuals. Incorporem una síntesi final dels continguts en format visual.

Avaluació competencial

XXX BA filosofia
BA HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA

RECURSOS DE L’ALUMNAT

El projecte de Filosofia inclou diversos recursos amb la finalitat de fer significatiu l’aprenentatge:

• Àudios i vídeos com a punt de partida de les activitats.

RECURSOS DEL DOCENT

El docent disposa dels següents documents didàctics:

Programació de curs. desenvolupament de les unitats didàctiques:

• Orientacions didàctiques, que incorporen:

– Estratègies de neuroeducació.

– Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

• Programació d’aula.

• Solucionari.

• PDF amb textos per a la lectura directa de filòsofs i el seu comentari.

• PDF amb rutines i destreses de pensament.

• Enllaços a pàgines web per fomentar la competència digital.

• Itinerari Prepara’t, Millora i Posa’t a prova per facilitar un aprenentatge continu i formatiu.

Recapitula

Per recordar el que ja sabem.

Connecta

Per ampliar els coneixements.

Posa’t a prova Per consolidar la competència.

Propostes d’exàmens trimestrals i d’unitat per competències específiques i criteris d’avaluació connectades amb els descriptors del perfil de sortida de l’alumnat.

Rúbriques d’avaluació. descripció i finalitat dels recursos digitals

Gestió de l’aula en l’entorn digital eCasals.

taula de qualificacions de l’alumnat

Consulta una mostra dels recursos digitals que complementen el projecte educatiu.

Avaluació competencial

Consulta l’itinerari de l’avaluació competencial a les pàgines 22-23 del catàleg.

15
BA FILOSOFIA / HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA RECURSOS DE L’ALUMNAT i DEL DOCENT

1. Prepara’t

Formulació dels sabers bàsics de la unitat en forma de preguntes i activitats de reflexió per advertir la presència de la filosofia en la vida quotidiana.

interrogants que actuen com a generadors del saber filosòfic

Punt de partida

Activitat experiencial que permet connectar amb el tema de la unitat

3. Apartat històric

Resum dels corrents i dels autors i les autores més destacats de la branca filosòfica objecte d’estudi de la unitat.

4. Taller de filosofia

desenvolupament dels procediments i de les tècniques de treball filosòfic, així com de les habilitats necessàries per dur-lo a terme.

16 BA FILOSOFIA E L LL i BRE DE L’ALUMNAT. PAS A PAS . FILOSOFIA
personal i cooperatiu
Treball

2. Desenvolupament expositiu

Activitats motivadores que faciliten una primera reflexió abans que s’iniciï l’explicació dels continguts

Connecta Textos breus que enllacen els coneixements ja adquirits amb els que s’abordaran a continuació

Taules i quadres en els quals es jerarquitzen, organitzen i sintetitzen continguts

Textos en els marges que exemplifiquen o il·luminen algun aspecte que s’ha tractat en el text explicatiu

Activitats categoritzades segons el domini cognitiu

5. Activitats finals

Recapitula Resum del contingut explicat a l’epígraf

Diversitat tipològica d’activitats per reelaborar i recapitular els continguts de la unitat, que donen prioritat a la comprensió, a la capacitat de síntesi i a la creativitat

Activitats per a un aprenentatge significatiu basat en el pensament (TBL)

Es presenten activitats de tres nivells: consolidació, reforç i ampliació

17 BA FILOSOFIA E L LL i BRE DE L’ALUMNAT. PAS A PAS . FILOSOFIA
Accedeix a l’índex de continguts de la teva comunitat autònoma.

1. introducció a la unitat

Presentació dels continguts de la unitat i dels recursos audiovisuals per començar a reflexionar-hi.

Activitats contextualitzades per tal d’afavorir la reflexió i el diàleg

4. Síntesi

Visual thinking amb les idees fonamentals de la unitat.

5. Comentari de text

Pas a pas de la tècnica del comentari de text.

18 BA HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA E L LL i BRE DE L’ALUMNAT. PAS A PAS . HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
Resum de la unitat
Context sociocultural
filosòfic
Comentaris resolts
Línia temporal
i

2. Desenvolupament de la unitat

Exposició de les característiques principals dels diferents corrents filosòfics i dels autors i les autores més representatius.

Biografies en vídeo

Activitats per al desenvolupament de les competències clau

Fragments de textos

3. Vocabulari

Definició dels principals conceptes filosòfics treballats en la unitat.

6. Activitats finals

Activitats de consolidació de coneixements enfocades a les proves de selectivitat i a la contextualització de l’aprenentatge

Accedeix a l’índex de continguts de la teva comunitat autònoma.

Habilitats de pensament crític i creatiu

19 BA HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA E L LL i BRE DE L’ALUMNAT. PAS A PAS . HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

eCasals és l’espai personal del docent on se situen tots els recursos, continguts i eines digitals del projecte Codi Obert LOMLOE. La plataforma està dissenyada per tal de facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge a l’entorn virtual.

Generador de tasques

Crea tasques a partir de les activitats disponibles al llibre de l’alumnat i a la proposta didàctica. Atén la diversitat de la teva aula assignant tasques de forma individual. també pots crear activitats pròpies amb l’editor.

Descobreix-ne les funcionalitats!

Activitats i recursos de la unitat totes les activitats del llibre resolubles en format digital (autoavaluables i de resposta oberta) i els recursos multimèdia organitzats per unitat.

Qualificacions

Pots visualitzar, avaluar i comentar els resultats de l’alumnat. també pots exportar-ne els resultats amb Excel.

Ajuda i contacte

Manuals i tutorials amb els temes d’ajuda més freqüents, contacte amb el servei de suport tècnic i assessoria digital.

En l'entorn virtual eCasals, hi trobaràs els recursos per a ESO i Batxillerat.

Ens integrem!

• Integració compatible amb les principals plataformes EVA. Admet el protocol Marsupial i LTi.

• Permet compartir el contingut a Google Classroom i Microsoft Teams

• Els llibres i els recursos estan disponibles per a la plataforma Blinklearning amb les seves pròpies funcionalitats.

App eCasals

Accedeix al teu llibre digital per mitjà de l’ordinador o de qualsevol dispositiu mòbil sense la necessitat de disposar de connexió. disponible per als sistemes Android, iOS, Windows i Chromebook.

eCasals E CASALS
, el nostre entorn virtual d’aprenentatge

Avaluació competencial

Selecciona les competències específiques que vulguis avaluar, els criteris d’avaluació associats i els descriptors del perfil de sortida. Assigna les activitats corresponents al teu alumnat i genera informes amb els seus resultats i el nivell de competència que han adquirit.

NOVETAT LOMLOE!

Mur del grup

Espai de comunicació entre el professorat i l’alumnat, on també pots publicar contingut digital.

Grup i alumnes

treballa amb el teu alumnat a través de la plataforma creant tots els grups que necessitis. Gestiona’n els usuaris i contrasenyes i consulta el registre d’activitat de cadascun d’ells.

Digiteca

Accedeix al cercador de recursos vinculats a la matèria. Filtra per paraules, llibre o tema i descobreix tots els continguts multimèdia.

Carpeta del professorat

Espai que et permet incorporar i compartir recursos propis. Afegeix els teus materials en qualsevol format i consulta’ls quan els necessitis.

T’acompanyem en el teu procés digital!

• Servei personalitzat d’assessorament i suport tècnic dels nostres materials i recursos.

• Formació personalitzada de l’entorn digital.

Prova una demo!

Et convidem a provar totes les funcionalitats del portal. Accedeix a ecasals.net/demo i escull el teu llibre.

• Webinars formatius a càrrec dels nostres assessors digitals

• Estem a la teva disposició a docencia@editorialcasals.com

eCasals 21

1. El material de referència

Per tal de facilitar l’avaluació, el docent té accés a material creat per a cada assignatura i comunitat autònoma.

Rúbrica dels descriptors del perfil de sortida

Criteris d’avaluació Sabers bàsics indicadors d’acompliment

4. La prova escrita

La proposta didàctica conté una prova escrita per a cada trimestre amb el material necessari perquè sigui avaluada per competències.

La rúbrica proporciona una avaluació qualitativa perquè l’alumnat pugui progressar.

5. L’avaluació trimestral

A cada trimestre el docent registra l’avaluació de les unitats didàctiques i de la prova escrita en dos documents.

Avaluació per competències específiques amb una proposta de distribució de percentatges.

Avaluació per competències clau.

AVALUAC i Ó COMPETENC i AL . PAS A PAS ESO |  BA E d UCACI ó EN vALORS C ív ICS I èt ICS / FILOSOFIA / HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA 22

2. Doble avaluació: de competències específiques i de competències clau

A partir del material de referència, el docent avalua amb les evidències (activitats) que ofereix l’editorial.

3. Avaluació unitat per unitat

Per a cada unitat didàctica oferim: 1. la programació d’aula amb les competències específiques de cada sessió; 2. les rúbriques de les competències específiques associades a les evidències (activitats) de cada unitat, connectades amb els descriptors del perfil de sortida.

Quadre sinòptic per a les activitats de creació pròpia que connecta els descriptors operatius i les competències específiques.

6. Avaluació final de competències

Quan ja s’ha avaluat cada trimestre, es registra l’acumulat de l’avaluació en dos documents.

Els indicadors d’acompliment connecten les competències específiques i els descriptors del perfil de sortida.

Competències específiques: rúbriques (avaluació qualitativa)

Accedeix a l’avaluació competencial de la teva comunitat autònoma.

AVALUAC i Ó COMPETENC i AL . PAS A PAS ESO |  BA E d UCACI ó EN vALORS C ív ICS I èt ICS / FILOSOFIA / HIS tò RIA d E LA FILOSOFIA 23
d’aula
Programació
SCC2301 El nou projecte educatiu d’Editorial Casals Atenció al client tel. 902 107 007 tel. 932 449 550 casals@editorialcasals.com ecasals.cat Contacta amb el teu delegat comercial per sol·licitar mostres. Qui té el codi té la clau Accedeix a ecasals.cat/demo i prova una demo. Segueix-nos a: @EditorialCasals
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.