Edita Oppimateriaaliluettelo Sosiaali- ja terveysala 2024

Page 1

aste 2024
JA
Oppimateriaaliluettelo Toinen
SOSIAALI-
TERVEYSALA

Pia Eskola

Maiju-Seppälä-Grönman

Annukka Suvikas

UUTUUS

PAINETTU KIRJA

KOHTAAMINEN

JA OHJAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ

Kirja käsittelee ammatillista vuorovaikutusta sekä ihmisen kasvun ja kehityksen taustalla olevia ilmiöitä ja niiden selittäjiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja osaamistaan ammatillisessa kohtaamisessa ja ohjaamisessa eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.

Teksti on selkeälukuista ja sisältö painottuu ammattiosaamisen ydinalueisiin. Mukana on ajankohtaista tietoa ihmisen asiakkuuden taustalla olevista tarpeista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Ne vaikuttavat työn sisältöön ja menetelmiin sekä palveluihin. Kirja sisältää tehtäviä yksilö- ja ryhmätöihin sekä itsenäiseen oppisopimus- ja työvaltaiseen opiskeluun. Kirja sopii hyvin myös hoiva-avustajien koulutukseen.

Kirjan tekijöillä on kokemusta ja ajankohtainen tarttumapinta lähihoitajien ja hoiva-avustajien koulutukseen ja osaamisen arviointiin työpaikoilla. Kirjan tekijöiden osaaminen rakentuu sekä kasvatusalan että hoitoalan ammatillisesta taustasta, pitkästä kokemuksesta sosiaali- ja terveysalan opetuksessa sekä alan konkreettisesta suunnittelu- ja kehittämistyöstä työelämässä.

Kirja ilmestyy keväällä 2024.

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
LUE LISÄÄ

DIGIKIRJA

EDISTÄ HYVINVOINTIA

JA TOIMINTAKYKYÄ

Aktivoivia tehtäviä hoito- ja hoivatyön opiskelijoille

Tämä digitaalinen oppimateriaali on luotu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen perusteiden, työmenetelmien ja keinojen oppimiseen käytännönläheisesti. Opiskelija pääsee ratkaisemaan työelämän arjen tilanteita ja olemaan hoiva- ja hoitotyön oppijana kuvitteellisessa Mummolan hoiva- ja palvelukodissa.

Digikirja perustuu motivoiville ja innostaville tehtäville, joiden avulla opiskelija oppii hakemaan tietoa ja valitsemaan tilanteeseen sopivia keinoja sekä kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan. Tehtävien avulla opiskelija voi myös testata ja seurata osaamistaan. Itsenäinen opiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Digimateriaalia voi käyttää myös työpaikoilla oppimisen aikana ja hyödyntää näyttöä täydentävänä osaamisen osoittamisena.

Kirja vastaa uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Uudistunut digikirja ilmestyy keväällä 2024.

LUE LISÄÄ

MUMMOLA Aktivoivia tehtäviä hoito- ja hoivatyön opiskelijoille Niina Kivelä Katri Thurman EDISTÄ HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ Seppo 65 v ja Iiro 60 v Siiri 85 v ja Stefan 87 v Liisa 70 v ja Aliisa 35 v Jalmari 80 v Jarmo Ismet 82 v Bertta 86v Hilkka 90 v
Niina Kivelä Katri Thurman
KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
Uudistettu

Annakaisa Kaunisto

Marika Pennanen

UUTUUS PAINETTU KIRJA

LAPSEN KASVUN, HYVINVOINNIN JA OPPIMISEN EDISTÄMINEN

Tämän kirjan keskiössä on lapsi. Se on suunniteltu antamaan opiskelijalla valmiuksia tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksien mukaisin tavoin työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävissä.

Kirja ohjaa pohtimaan lapsen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kasvun tukemista sekä lapsen oppimisen edistämistä. Opiskelija omaksuu varhaiskasvatuksen monipuolisia työtapoja ja voi niiden avulla luoda pedagogista toimintaa, joka ruokkii lapsen osallisuutta.

Ammattitaitovaatimukset on linkitetty selkeästi tekstiin, ja myös tehtävät tukevat tavoitteiden täyttämistä. Kirja antaa valmiuksia pohtia ja reflektoida omaa ammatti-identiteettiä ja sen kehittymistä.

Tehtävät ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Osassa niistä sovelletaan alalla käytettäviä materiaaleja ja välineitä. Mukana on toiminnallisia ja syventäviä tehtäviä. Kirjaa ohjaa jo opiskeluvaiheessa perehtymään varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin ja sivustoihin.

Kirjoittajat ovat toimineet vuosia varhaiskasvatuksen opettajina ja monipuolisissa tehtävissä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Kirjoittajat työskentelevät nyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatillisina opettajina.

Kirja ilmestyy keväällä 2024.

LUE LISÄÄ

OSAAMISALOJEN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

DIGIKIRJA

KOTIHOIDON OSAAJAKSI

Kirja on tarkoitettu Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan kotihoidossa toimimisen opintoihin. Sen lähtökohtana on ikääntyvän kotona asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen, hyvää hoitoa unohtamatta.

Materiaalissa on runsaasti videoita, joilla alan ammattilaiset kertovat kotihoidon käytännön tilanteista. Asiakasnäkökulma on niissäkin aina keskiössä.

Kotihoidon osaajaksi sisältää runsaasti itsetarkistettavia tehtäviä, ja oppimateriaalin lopuksi on kokoava lopputentti. Aineisto sopii niin itseopiskeluun kuin opettajajohtoiseen opiskeluun. Se etenee tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Asiat on esitetty yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta oppiminen sujuisi myös niiltä, joille oppiminen on haasteellista.

Tekijäkolmikolla on vankkaa kokemusta niin opettajina kuin ikääntyvien kanssa tehtävästä työstä.

Kirja uudistetaan vuoden 2024 aikana vastaamaan uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Uudistunut digikirja ilmestyy syksyllä 2024.

LUE LISÄÄ

Merja Saari

Niina Hartvik

JAANA KANKAANPÄÄ, MERJA SAARI, NIINA HARTVIK
KOTIHOIDON osaajaksi
Jaana Kankaanpää
OSAAMISALOJEN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Uudistettu

Raija Airaksinen-Björklund

Katriina Ervelä

Marjatta Karkkulainen

Anita Nevankoski

Anna-Maija Ruhanen

IHKUSTI ILOON!

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Kirja on tarkoitettu Ikääntyneen osallisuuden edistämisen tutkinnon osan opintoihin. Sen lähtökohtana on mielekkään elämän tuottaminen ikääntyvien asiakkaiden elämään, hoitoon ja hoivaan sekä myös saattohoitoon. Keskeistä on asiakkaan ja hänen elämänsä hyvä tuntemus ja perehtyneisyys, johon tutkinnon osa antaa eväitä: ilolla.

Kirja opettaa keskeisiä taitoja, joita ikääntyneiden kanssa toimiessa tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi havainnointitaito, ravitsemuksen osaava seuranta sekä toivon tuottaminen. Validoiva vuorovaikutus on uusi mutta erityisen hyödyllinen lähestymistapa vanhustenhoidossa.

Ajassa kiinni olevan digikirjan monipuolisten tehtävien avulla opiskelija saa työkaluja hoitotyön toteuttamiseen. Kirjan avulla opiskelijan on helppo toteuttaa ja arvioida opiskelua, harjoittelua ja näyttöä. Se toimii hyvin myös itseopiskelumateriaalina ja auttaa hoitajia oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä.

Materiaalia voivat käyttää myös hoiva-avustajat, vanhustyön erityisammattitutkintoa suorittavat ja työpaikkaohjaajat.

Kirja uudistetaan vuoden 2024 aikana vastaamaan uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Uudistunut digikirja ilmestyy kesällä 2024.

Raija Airaksinen-Björklund Katriina Ervelä Marjatta Karkkulainen Anita Nevankoski Anna-Maija Ruhanen Ihkusti iloon! Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
OSAAMISALOJEN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
LUE LISÄÄ
DIGIKIRJA
Uudistettu

Uudistettu

DIGIKIRJA

MIELENTERVEYSJA PÄIHDETYÖ

Kirja kokoaa perusteet mielenterveys- ja päihdetyön alalla työskentelyyn. Kirjassa käsitellään muun muassa lainsäädäntöä, joka alalla työskentelevän on tunnettava, mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, toipumisorientaatiota sekä toimintakykyä tukevia menetelmiä, jotka perustuvat tutkimustietoon ja suosituksiin. Lisäksi mielenterveys- ja päihdetyötä avataan esimerkiksi hyvinvointiteknologian, kestävän kehityksen ja kulttuuritietoisen toiminnan kautta.

Teoriatiedon lisäksi kirjassa on ajatuksia herättäviä tehtäviä sekä asiantuntijoiden ja kokemustoimijoiden haastatteluja. Se soveltuu oppikirjaksi lähihoitajakoulutukseen sekä laajemminkin ammatilliseen koulutukseen, jossa kirjan kirjoittajat toimivat opettajina. Oppimisen edistämiseksi digikirjan voi myös kuunnella.

Kirja uudistetaan vuoden 2024 aikana vastaamaan uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Uudistunut digikirja ilmestyy syksyllä 2024.

LUE LISÄÄ

Mielenterveysja päihdetyö

Jani Henttinen

Petri Huhtala

Kirsi Mustonen

Inga Pöntiö

Sari Ruokonen

OSAAMISALOJEN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT – Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Jani Henttinen  Petri Huhtala  Kirsi Mustonen  Inga Pöntiö  Sari Ruokonen

Jenica Apell

Arja Virolainen

DIGIKIRJA

LAPSEN JA NUOREN

MIELENTERVEYSTAITOJEN EDISTÄMINEN

Kirja avaa monipuolisesti lasten ja nuorten maailmassa ajankohtaisia mielenterveyttä uhkaavia ja suojaavia tekijöitä. Se opastaa kohtaamaan lapsen ja nuoren vaikeissakin tilanteissa ja ohjaamaan lasta tukien tämän mielenterveyttä. Kirjassa esitellään viisi lasta tai nuorta: Onni, Minttu, Aleksi, Sulo ja Taika. Heidän tarinoidensa kautta opiskelijat pääsevät pureutumaan konkreettisiin tilanteisiin.

Oppimateriaali sisältää konkreettisia tehtäviä ja toimintavinkkejä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen. Sitä voi käyttää itsenäiseen tai ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja se sopii myös opettajan ohjauksessa tapahtuvaan opiskeluun. Materiaali pohjautuu tiimioppimisen, osallistavan oppimisen ja digioppimisen menetelmiin. Sitä voi käyttää apuna myös näytön suorittamisessa.

Kirjoittajilla on monivuotinen kokemus lähihoitajien opettajina. Moniammatillisella työparilla on osaamista mielenterveystyöstä, sosiaalityöstä ja kasvatustyöstä.

Oppimateriaali uudistetaan vuoden 2024 aikana vastaamaan uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Samalla se siirretään Moodle-pohjalta digikirjaksi.

Digikirja ilmestyy syksyllä 2024.

LUE LISÄÄ

VALINNAISET TUTKINNON OSAT Uudistettu

DIGIKIRJA

PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA

TOIMIMINEN

Miten toteuttaa hyvää palliatiivista hoitoa ja sen viimeistä vaihetta, saattohoitoa? Millainen henkilö sopii saattohoitajaksi? Miten oppia saattohoidon asenne?

Miten kuolevan ihmisen kanssa puhutaan?

Opiskelija pääsee tämän kirjan avulla tutustumaan konkreettisesti palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitotyöhön: materiaali sisältää runsaasti saattohoitotyössä toimivien haastatteluja. Niissä kokeneet ammattilaiset kertovat esimerkiksi siitä, millaisia toiveita kuolevilla voi olla, miten toimitaan kuolevan omaisten kanssa, miten palautua työstään ja millaista on saattohoito kuolevan kotona.

Opiskelija voi suorittaa Palliatiivisessa hoidossa toimiminen -tutkinnonosan myös hyvin itsenäisesti. Kirja etenee tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja kriteerien mukaan. Kirjan lopussa on koe, jonka avulla voi varmistaa osaamisensa.

Kirjan tekijä, Arja Grönlund, on toiminut pitkään saattohoitotyössä ja saattohoidon opettajana.

Oppimateriaali uudistetaan vuoden 2024 aikana vastaamaan uudistuneen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Samalla se siirretään Moodle-pohjalta digikirjaksi.

Digikirja ilmestyy syksyllä 2024.

LUE LISÄÄ

VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Arja Grönlund
Uudistettu

Niina Hartvik

Jaana Kankaanpää

Jukka Koivisto

Laura Laakkonen

Inga Pöntiö

TERVEYS- JA

HYVINVOINTITEKNOLOGIAN OSAAJAKSI

Kirjassa tutustutaan asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ratkaisuihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Siinä käsitellään teknologiaan liittyvää ammattieettisyyttä ja alan lainsäädäntöä, tietoa terveys- ja hyvinvointiteknologian sovelluksista ja laitteista sekä asiakkaan ohjaamista niiden hankinnassa ja käytössä. Digikirjassa käsitellään lähes kaikille sosiaali- ja terveysalan asiakasryhmille soveltuvat digitaaliset ja teknologiset ratkaisut.

Kirja perustuu sosiaali- ja terveysalan uuden tutkinnon perusteiden mukaisen Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnonosan sisältöihin. Materiaali soveltuu teknologian ja sosiaalija terveysalalla opiskelevien opintoihin. Digikirja sopii hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Kirjan oppimistehtävistä opettaja voi valita ryhmälleen parhaiten soveltuvat.

Kirjoittajat toimivat terveys- ja hyvinvointiteknologian kehittämis- ja opetustyössä. Teknologia kehittyy koko ajan, joten helposti päivitettävä digikirja takaa sisällön jatkuvan ajantasaisuuden.

Merja Saari LUE

Digikirja ilmestyy keväällä 2024.

UUTUUS
VALINNAISET TUTKINNON OSAT
LISÄÄ DIGIKIRJA

DIGIKIRJA

HAAVAHOIDON OSAAJAKSI

Haavahoidon osaajaksi -digikirja on tarkoitettu lähihoitajan opintojen uuden tutkinnon perusteiden mukaisen Haavanhoito-nimisen valinnaisen tutkinnon osan opintoihin. Siinä lähtökohtana on haavahoidon osaamisen syventäminen haavahoidon tarpeen arvioinnista ja suunnittelusta haavahoidon toteutukseen. Haavahoidon osaajaksi on ajantasainen ja viimeisimpään tietoon pohjautuva haavahoidon asiantuntijuutta vahvistava oppimateriaali.

Kirja antaa opiskelijalle perustiedot, joiden avulla opitaan tunnistamaan erityyppisiä haavoja ja ymmärretään, mitkä tekijät vaikuttavat haavojen syntymiseen ja paranemisprosessiin. Digikirja tarjoaa opiskelijalle perustiedot avoimen ja suljetun haavan hoitoon ja arviointiin. Se opastaa potilaan ja hänen omaistensa ohjaamiseen sekä haavahoidon oikeaan kirjaamiseen hoidon jatkuvuuden takaamiseksi.

Haavahoidon osaajaksi -digikirja sisältää runsaasti itsetarkistettavia tehtäviä, ja oppimateriaalin lopuksi on kokoava lopputentti. Aineisto sopii niin itseopiskeluun kuin opettajajohtoiseen opiskeluun, ja se etenee loogisesti tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Oppikirjan tekijöillä on niin haavahoidon huippuasiantuntijuutta kuin ikääntyvien hoidon pedagogista osaamista sekä opettajana että hoitotyön ammattilaisena.

Digikirja ilmestyy syksyllä 2024.

LUE LISÄÄ

Maria Honkala Jaana Kankaanpää
UUTUUS VALINNAISET TUTKINNON OSAT

UUTUUS

PAINETTU KIRJA

SELKOVIESTINTÄ

ASIAKASTYÖSSÄ

Selkoviestintä asiakastyössä on kirja, jollaista ei ole aiemmin ilmestynyt selkoviestinnästä ja viestinnän saavutettavuudesta. Siinä on käytännönläheinen näkökulma sosiaali- ja terveysalan työstä ja asiakaskohtaamisista. Kirja vastaa uudistetun tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.

Kirjassa on tietoa selkoviestinnästä ja sen käytöstä keskusteluissa ja kirjallisessa viestinnässä, selkomateriaalien käytöstä sekä kielitietoisuudesta ja viestinnän saavutettavuudesta.

Selkoviestintä asiakastyössä on selkoperiaatteita mukaileva kokonaisuus, joka on kirjoitettu lyhyesti ja helpolla kielellä. Kirjassa on QR-linkkejä lisätietoihin, joilla lukija voi syventää osaamistaan. Lisäksi kirjassa on paljon harjoituksia, jotka antavat ideoita työhön ja auttavat näyttöön valmistautumisessa.

Kirja sopii myös täydennyskoulutukseen, sote-alan ammattilaisten viestintäkoulutuksiin ja omatoimiseen perehtymiseen selkoviestintään, kielitietoisuuteen ja saavutettavuuteen.

Kirjan kirjoittaja Tuija Takala on työskennellyt pitkään viestinnän opettajana sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, ja hän kuuluu Selkokeskuksen asiantuntijaryhmään.

Kirja ilmestyy keväällä 2024.

Tuija Takala
VALINNAISET TUTKINNON OSAT
LUE LISÄÄ

PAINETTU KIRJA

TOIMII!

Hoitajan opas toiminnallisiin menetelmiin

Lähihoitajan työssä pelkkä perushoito ei enää riitä, vaan tarvitaan uusia ideoita ja uusia mahdollisuuksia toimintaan. Toimii!-kirja kertoo, kuinka erilaisilla osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä, kuten musiikin, draaman, kuvataiteen, sanataiteen ja liikunnan avulla ja niitä eri tavalla yhdistellen, voidaan lisätä mielekkyyttä koko elämänkaareen varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön. Kirjassa on runsaasti taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä ja työpajoja.

Kirjan toimintakokonaisuuksia voi hyödyntää ilman erityisasiantuntemusta luovista menetelmistä.

Kirjassa on tehtäviä erilaisille ryhmille: lapsille, nuorille, erilaisille kuntoutujille, ikääntyneille, muistisairaille ja maahanmuuttajille. Kaikki harjoitukset on käytännön asiakastyössä testattu ja hyviksi havaittu.

Toimii!-kirja vastaa Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä -tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia aina kierrätysmateriaalien hyödyntämisestä eläinavusteisiin menetelmiin.

LUE LISÄÄ

Marjatta Karkkulainen

Taija Ala-Vannesluoma

Raija Airaksinen

Henna Varonen

Riikka Kastu

Sanna Sipi

VALINNAISET TUTKINNON OSAT

LÄHIHOITAJAN LÄÄKELASKUT

JA MATEMATIIKKA + digiratkaisut

Tässä kirjassa on kaikki lähihoitajan tarvitsema matematiikka ja lääkelaskut yksissä kansissa. Kirjan kuusi osiota – perusmatematiikka, geometria, matematiikan välineitä ongelmanratkaisuun, tilastomatematiikka, talousmatematiikka sekä lääkematematiikka – perehdyttävät opiskelijan niin arjessa kuin työssä tarvittavaan matematiikkaan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset.

LÄÄKELASKUT

Kirja sisältää lääkelaskentaan kuuluvan perusmatematiikan sekä lääkkeen annostamiseen liittyvän matematiikan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset.

HELMITAULU

Hoitajan matematiikka + digiaineisto

Helmitaulu kattaa kaikki lähihoitajalle tärkeät matematiikan alueet. Se opettaa arvioimaan laskun tulosta ennen itse laskutoimitusta ja valmentaa näin työelämän käytännön tilanteisiin. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset.

Laaja sähköinen lisämateriaali on tehty opetuksen tueksi. Sitä voi käyttää hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.

YHTEISET TUTKINNON OSAT – Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
LISÄÄ
LISÄÄ
LISÄÄ
LUE
LUE
LUE
Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju Pauli Koivula, Juha Niemi PAINETTU KIRJA PAINETTU KIRJA PAINETTU KIRJA

LÄHIHOITAJAN FYSIIKKA JA KEMIA

Digikirjassa fysiikan ja kemian ilmiöt on sovellettu hoitotyöhön ja arkeen. Digikirja tarjoaa lähihoitajan tarvitsemat perustiedot fysiikasta ja kemiasta. Lisää tietoa haluavalle on tarjolla syventäviä kokonaisuuksia. Kirja opastaa lähihoitajaa tiedon lähteille ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Kirja sisältää paljon tehtäviä sekä ilmiöitä havainnollistavia kokeita.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN FYSIIKKA JA KEMIA

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia lähestyy fysiikan ja kemian ilmiöitä lähihoitajan ammatin näkökulmasta. Kirjassa esitellään fysiikan ja kemian perusteet niin ihmisessä kuin hoiva- ja hoitotyössäkin. Keskeisiä aihepiirejä ovat kemikaalien ja laitteiden käyttöturvallisuus sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyvät ympäristövaikutukset. Kirja sisältää runsaasti käytännön kokeita, jotka on helppoa ja turvallista toteuttaa.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

YHTEISET TUTKINNON OSAT – Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Pia Saksala, Liisa Somerharju Pia Saksala, Liisa Somerharju DIGIKIRJA PAINETTU KIRJA

Maria Kela

Eveliina Korpela

Ninni Lankinen

PAINETTU KIRJA

IHAN LÄHELLÄ

Työelämän suomea lähihoitajille

Monipuoliset tehtävät valmentavat esimerkiksi kirjaamisen, eettisen ohjeistuksen, raportoinnin ja hoitotilanteiden vuorovaikutuksen tilanteisiin. Kirja sopii hyvin myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi. Kirja on saatavana myös e-kirjana.

LUE LISÄÄ

YHTEISET TUTKINNON OSAT – Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Niina Kivelä

Mari Kärkkäinen

LUE LISÄÄ

DIGIKIRJA

IHON ALLE

Ihmisen anatomia ja fysiologia

Kirja auttaa opiskelijaa rakentamaan tietopohjaansa ihmiskehon anatomiasta ja fysiologiasta pala palalta helposti omaksuttavien perustietojen ja selkeiden kuvien kautta haastavampiin aiheisiin. Oppimisen edistämiseksi digikirjan voi myös kuunnella.

Opiskelija voi valita perusasioista tai sukeltaa syvemmälle ihmiseen. Digikirjan runsaat interaktiiviset tehtävät ja mielenkiintoiset lisätiedot tekevät ihmisen elimistön rakenteiden ja toiminnan oppimisesta kiinnostavaa. Sanaselitykset auttavat itsenäisessä etenemisessä, ja laajempaa osaamista tavoitteleva voi harjoitella helposti myös latinankielistä termistöä.

Käytännönläheiset kuvaukset kehon toiminnoista yhdistettynä hoitotyön asioihin auttavat kokonaisuuksien ymmärtämisessä. Digikirjan voi myös kuunnella.

LUE LISÄÄ

PAINETTU KIRJA

Eliisa Karhumäki, Mari Kärkkäinen, Kari Nieminen, Marja Syrjäkallio-Ylitalo

PÄÄSTÄ VARPAISIIN

Ihmisen anatomia ja fysiologia

Päästä varpaisiin antaa vankat tiedot ihmiselimistön rakenteesta ja toiminnasta. Kirja etenee johdonmukaisesti solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn.

MUISTA MYÖS NÄMÄ TUOTTEEMME

Eliisa Karhumäki

Anne Jonsson

Marita Saros

PAINETTU KIRJA

MIKROBIT HOITOTYÖN HAASTEENA

Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käytännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Teos sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektiotaudeista ja niiden hoidosta sekä sairaalainfektioista, aseptiikasta ja näytteenotosta käytännönläheisine tehtävineen. Kirjaan on koottu hoitotyön näkökulmasta keskeistä, ajan tasalla olevaa tietoa pelkistetysti ja mielenkiintoa herättävästi. Teoksen runsas kuvitus helpottaa teoriatiedon omaksumista ja yhdistämistä käytännön hoitotyöhön.

LUE LISÄÄ

MUISTA MYÖS NÄMÄ TUOTTEEMME

NÄYTTEENOTTO

Näytteenotto-verkkokurssi koostuu kolmesta osasta: laskimoverinäytteenotto, virtsanäytteet ja EKG-tutkimus. Hoitajan on tärkeä osata ohjata asiakkaita näytteenotossa, tuntea näytteenottovälineet ja osata käyttää niitä. Laboratoriotutkimusnäyte on käyttökelpoinen ja hyödyllinen vain, kun se on otettu ja säilytetty oikein.

Kurssi koostuu PowerPoint-nauhoitteista, joiden avulla voi opiskella turvallisen näytteenoton perusasiat. Mukana on myös yksityiskohtaiset ohjevideot laskimoverinäytteiden otosta. Jokaisen luvun jälkeen on tehtäviä, joilla voi varmistaa osaamisensa.

NÄYTTEENOTTAJAN KÄSIKIRJA

Näytteenottajan käsikirja on käytännönläheinen ja selkeä oppikirja, joka sopii hyvin myös käsikirjaksi näytteenottajan työhön. Teos on laadittu vastaamaan kliinisen laboratoriotyön tämän päivän tarpeisiin. Kirjan ensimmäisessä osassa perehdytään näytteenottajan työhön yleisesti muun muassa asiakkaan kohtaamisen ja aseptiikan näkökulmista. Toisessa osassa on näytteenotto-ohjeet aina näytteenottajan valmistautumisesta näytteen käsittelyyn.

LUE LISÄÄ
LUE LISÄÄ
Marja Miettinen
MUISTA MYÖS NÄMÄ TUOTTEEMME
Marja Miettinen
VERKKOKURSSI PAINETTU KIRJA

TILAUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO

Asiakaspalvelumme

opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 shop.edita.fi/oppiminen

TUOTEIDEAT JA PALAUTE

Sanna-Mari Hovi

Kehityspäällikkö

sanna-mari.hovi@edita.fi puh. 040 860 2507

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.