Global Økologi nr. 4, 22. årgang, 2015

Page 1

14 Connie Hedegaard: Vi skal have reel grøn vækst.

18 Storbyer kæmper for bedre klima.

24 Giv dine vaner et klimatjek.

28. NOVEMBER 2015 | NR. 4 | 22. ÅRGANG

DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ

GL BAL ØKOLOGI

KLIMAMARCH Hundredetusinder deltog i klimademonstrationer jorden rundt i september 2015. Her billeder fra Papua Ny Guinea, New York og Kathmandu.

om a m a Te klim


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.