Page 1


123456 666666666666666666666666666666666666678649ABCDAEF6

6666666666666666666666666666666666666666666666666666766F6B6CBEB 6666666666666666666666666666666676DA6BC64FE9 666666666666666666666666666666666666666666666666666676AE66E6FEBDDE6 6666666666666666666666666666666676 9AEA! 666666666666666666666666666666666666666666666666666"76#EBC6$7"$6 6666666666666666666666666666666"$6%BC69DE&'BAC 666666666666666666666666666666666666666666666666666"(6)C*E6 6666666666666666666666666666666"86+ED6 666666666666666666666666666666666666666666666666666"62,&DC6DACC6 6666666666666666666666666666666"6BABBC6-AC&'AE6 666666666666666666666666666666666666666666666666666".6+AFC6BFC&AEAC6 6666666666666666666666666666666$76)D'BAE6AFC696D/A!6 666666666666666666666666666666666666666666666666666$"60C&E 6666666666666666666666666666666$60EA!6FED 666666666666666666666666666666666666666666666666666$649EA!6AFC655 6666666666666666666666666666666$.6 6BE6FD 666666666666666666666666666666666666666666666666666(764F6C696FE6&C1AFE 6666666666666666666666666666666($62C9A6D/EF9 666666666666666666666666666666666666666666666666666((649D*E 6666666666666666666666666666666(863C6AFC6E&-AE696C&-D 666666666666666666666666666666666666666666666666666(664EB6BC65F66 6666666666666666666666666666666(641E67DE 66666666666666666666666666666666666666666666666666668$68FA6


9+423:66+ 2:663662306 123456789A45B52578CD8E2FB78563BA5D8D7488E7F78E2D2B3683647AD88D8C3F748D2B6B78 EB365D 8 FD263 8 4236DD 8 D 8 FD76D 8 3 8 3D 8 C3F74 8 E7A432B7 8 2AD 8 76FDEBA8 32ED5BD853A3F7482AD8DFBBD8C3F748DFBD78A23456D863DEBA838DFB748863DEB7A348 C2FDAD4853A3F7482A856DD7878783436DF7483483EB68345DF7483A8D876838D8BD 2348577834788F2ECD48E74D48F!4847A8D482385B3A38A2345678BA45B5257 888"7F7482AD8E7F2ABD832ED5BD8238438CD8B7876DA7826DA538345D48#EDD48838 C3F7488D782AD83643E5BD8D8A2345678E3A567832ED5B78FDA53AB3A78E7F7863363A53838 C2FDAB4F783856DD787688D6D8D483647AD4 88$A8E3A567832ED5B78238438673E5D83A8D876FDEBA8E7F782A8D768DDB78238348F28 DB7478F!%BF38E7A87485B3F74838E6B4B48238E7663A8DE52DF3A53 88&D83A43DAD8'BED836FB538238D8BA536DEBA838748D7634838B2DD8847BD6BD8 438FDABB3453A83ADF3A5388347834878238C3F748C3EC7826DA538345748D748(343838 63E7A7EBFB3A578834D6677838748D76348838748363EC7482ADF3A5D3488D7838 346B52838(7A8)7AD78*ADD8748DABF78D8E7A5BA2D6876834D843AD838D83A43DAD8D8 E732EDEBA88D8D65BEBDEBA8385774 +3F74 8 4B7 8 5345B74 8 3 8 E7F7 8 CDA 8 B7 8 D4DA7 8 76 8 A234567 8 E3A567 8 D4 8 A23D4 8 3A36DEB7A348E7A834D8E7A5BA2BD8238677ED838D478385B3F788EF7843856DA4FB53 8 383A36DEBA83A83A36DEBA8D4863363AEBD4838D6348D8CB74847638B45BA5D48DA#E75D4 8 38673476D7838BA45B5257838748E7A43634835E 88"DAD 8 E7AB3AEBD 8 23 8 33F74 8 345DED6 8 8 DABFD6 8 D 8 23 8 43 8 FDA53AD 8 3A 8 2526D48 3A36DEB7A34 88&D8E7F2ABD832ED5BD838A2345678E3A567883482AD86DA8DFBBD88E7F785D8FDA53A3F748 2AD874B48D3E2DD83847BD6BD826DB4F7885736DAEBD ,AC76D23AD883BEB5DEB7A34876823456D8D76888E7A56B2EBA 8E6BCAC60A;C6+E-EFFDC<63ADBCD

6 66396"8<"$<"." 669E9C6DCE

78


12345321367839AB626 3DEB 6 FC 6 9*E6 $ 6 6 6 $ 6 96 &ED=C 6 6 F-D! 6 E 6 CDE9E 6 96 5CD&EA! 6 6 F 6 +BDC 6 +FBDEF6 EBAF9 6 #EF/E9CD 6 9 6F9EAE> 6 C 6 6 F6 C&-D 6 3 6 7) 6 3 6 4? 6 +:#>6 9C966%C6FE6C5DBE65CD&EBA/E696 FE 6 7CD&EA! 6 )DC5ACEF 6 9 6 FE6 C&EDE@ 6 4BE 6 CDE9E> 6 DCDE&E9E 6 CD6 F 6 4# 6 #EF/E9CD 6 AE9E> 6 BE-E6 E&AE9E 6 E 6 9A59AD 6 FE 6 C5DBE6 5CD&EBA/E 6 D5DB 6 E 6 FC 6 AFC6 5CD&EBA/C>6E*6C&C6FE6DEFA=EA!696 1EDFE 6 CDABE9CDE 6 E 6 FC 6 EF&C6 EDBAAEB@64BE61EDFE6DB96CD66/EFCD6FE65CD&EA!6DC5ACEF>6E6BDE/B69F6BDE-EC6 CBC696FC6BDC6C6A&EDB6B6BAC696;E=E66FC6&AAAC696F9EAE>6FEC'>6 CDDB>65ADA/FFE666 AFEBE@ * 6 9DEB 6 FC 6 9C 6 9*E> 6 FC 6 EF&C 6 9 6 8D 6 9 6 4#: 6 6 6 2E1AFFDEBC 6 9 6 FC 6 BDC6 EDBAAEB> 6 9ADC 6 EABAD 6 E 6 FE 6 1EDFE 6 CDABEBA/E 6 EDE 6 CCD 6 9 6 DA&DE 6 &EC 6 FE6 ACAB966699E6E6FE61CDE696E&AED66EC66&EBDAE69EBA/E>69E9C6C66FE6C&EDE6 %AB6&DCE6BABFEAC6C696CF&ED66EADEAC>6E6EFBDEBA/E69A5DB6E6FE6 A/DA9E9666C665BDC6DC5ACEF6&'6D!%A&C6EF6&9C6FE-CDEF@ 4F 6 4# 6 AC=EFC 6E6E 6 5 6 C 6 9 6 FC 6 BDC 6 EDBAAEB 6 6 FE 6 CDEA=EA! 6 9 6 FE6 CDE9E>6666CDBC6FC69EDBE&BC696 EBA&ABC6664FBD!AE>6C6FE6DEFA=EA!696 1EDFE666%CAA!696DC6BC6DEFA=E9C6CD6FC6DCAC6EF&C696FC6AFC6A&EDBA9C66F6 BDC@ EBC6DC5CD6C&C6EF&C>6B/A&C6FE6CCDBA9E9696%CD6BDE6%DAAE666 9ED 6 DBE 6 E 6 FE 6 ACAB9 6 6 6 DACA9E9 6 9 6 FC 6 EF&C 6 /AABEB> 6 E* 6 C&C 6 9ED 6 FE6 %FAEAC 6 CCDBE 6 9F 6 5ACE&ABC 6 9 6 FC 6 DC6BC 6 %BC 6 C 6 FC 6 F&BC 6 66 &EA&C6C6C&C6FE6&'CAE696DC9A!>6/A9C66AB>6&'CAE696DCBCBAC6 9A;E9C6CD6FC6EF&C>6A9BBAC6E6F&BC6EBC&EBA=E9C696FE6DAAEF6&DE69F6 BCD@ 4BE 6 CDE9E 6 C 6 &6 6 CABA/E 6 EDE6 C9D 6 9ED 6 E 6 CCD 6 FE 6 C5DBE 6 C 6 FC6 BDC 6 A&EDB 6 9 6 FC 6 9A5DB 6 AFC6 C6C&C6FE67CD&EA!6)DC5ACEF>666 99 6 B 6 BDC 6 6 / 6 FE 6 A9E9 6 96 5C&BED6FE6CBAA9E966D!%A&C6E;C666 FE 6 EDBAAEA! 6 9 6 FE 6 E9&AABDEAC6 FCEF666E*>6BC6E6FC69EDBE&BC696 FC6BDC696FE6C&EDE>6FF/EDFC6E6E-C6 6 5BDE 6 9AAC 6 6 FE 6 9A5DB6 C-FEAC696FE6C&EDE@ 12343567893ABC5DE2FB2 BC5F3BA9F55FB2FAA2FBC 


61234567589ABC9D 68EED6>6E6FABBF6DC6C56B9B6C56(D6E968D6 6C564@#@:@6E96$D6C56-E1AFFDEBC64B6C6E6 %ABA6BDA6BC64FE9@67CD6&>6E965CD6CB1D65DA9>6AB664E6B165ADB6BA&6B1EB646BDE/FF966-66 FE>6E96C&64D65DA1B9>6-B65AEFF66/D6C64E6DFE%96E961E6@6E1646EDDA/9>646 4B6BC6CD61C&6A6EAD6C6E6->6-B6416B16-6EDDA/9>6461E96BC6C6BC6B161C64AB16CD6 EAD> 6 DA 6 B1 6 -FF> 6 E9 6 EF 6 4AB1 6 B1 6 5E&AF6 6 E9 6 %FEA 6 41C 6 4 6 4D@ 61 6 1C 6 4D 6 A6 ECDB1A>6E6-A6BC464AB16&E661C>6E6-EBA5F6-E164AB16BC6E96E6BD64AB16&E66 1C641D6464B6EFF6B16E5BDCC6CD6/A65CD61CA>6EB6CD6A&F66/AAB6B161C>6 -E6B1D64D6C6&E666EFG67CD6B1A6DEC>646-C1B6&E66B1A@ 4/D69E6>6464B6C6%DAC6BC69A55DB6FE6@6E64B6BC6ECDB1A6E9646E46B16BC46 1EFF>6B16BC46BD>6B16-E1>6E96&CD6B1AH6BC6+1A1BD>6B1D646E46B16/D66-EBA5F6 EB19DEF>6E6AEF6FCF6E96B16FABBF61C6C56B16BDH6BC62DA1BC>641D6464B6BC6E6-A6 EFE> 6 BC 6 B1 6 -E1> 6 BC 6 &EFF 6 BDB 6 4AB16 DAC 6 1C> 6 E9 6 E6 FCB 6 C56 BDB 6 4AB1 6 BEFED6 DE55ABA>6EFB1C16B1EB69E66DEA9>6AB64E6DEFF665H6E96464B6BC6E&E=A63C9C>6B16AB66B1EB6 EFF6C5664EB96BC6C6BC@61D646E46B163C9C646>6B162A62>6B162FA1E&6)EFE>6 )AE9AFF66+AD>6E96CB1D6A&DA/6FE>6E9646EAF96B161E&6BCC@64/6C6A1B6461E96 E6%DAC6BC6B16-C4FA6EAF@ E6EFC64B6BC61CCF6B4C69E6>6-B6AB64E6E656FE>6E96469A96AEF6EBA/ABA@6 #C&6A1B>6464B6CB6EFC6EDC96ECDB1A>6E9646CF6E-CB6CD65E&AFA6CD6CB1D6B1A>6 E96DE9EFF6>646-E&6DEFF66CC965DA9@62C4>646ED65DA96E9646E661FFC6E9646BEFF6 EF&CB6/D69E6@ 165CC964E6DED>6E96B16CF64D6/D66166E96CAB>6-B6B16C%AB>66 EB6FEB6A6&66E>64E6/D66E6@ 66E6CF666E66E-CB6B1A6BDA6B1EB6AB64E6B16&CB6AEF6BDA6C56&66FA5>6-E66/AAB96&EA 6 FE64AB16&EA6CF@664AFF6/D65CDB6AB>6E96A566E>664AFF6DBD6BC64FE96CC@ 1234565789AB9C7DE8 7

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777F


AC=EFC6E6E665ADB661CCF66BDA6BC616?AB96IA9C& :D6FABBF6E9/BD6BEDB96C68EED66$"B16>6CD61CF966E66CAB6E6FC6BA&6-5CD64166B16A9E6 C56E61CCF6BDA6E&6EDC6E96AAFE6>6CD69E963EDB&B>67E-ACFE6>6+ED&6>62,DAE>6 ED*E6E96 &6BCF96CD6B9B6E-CB6B16CA-AFAB66C56AB@6 66666B6BCCF66C&64F6E96&BA64AB16EDB6E96B9B6E96465AEFF66E1A/96BC6EB1D6 $"6B9B6JEB6FEB6"64D6DCAD96A56464EB96B16BDA6BC6C&6BDK6E96$6BE1D6>6 ED*E6E9 6 &@ 6 66E6F5B6C68EED66$" B6E965DC&6B16/D66-AA6461E96E9CB6E96BCDA6BC6BFF6@6:6 B9B65CDCB6BC6F6E961C461A6ECDB6B6-5CD6-CED9A6E6161E96EF96AB6E961F96AB6 A6>641EB6F6E66C69C64165F6AL@@@6EFF6A6B1696/D6B1A6BD96CB65A6E646FA9F66 DA/96C&6EDBM61F6E9646CF96EFFGG6-CED96A6E965F66BC62DABEA6E96C556464BGG@

66666

E6BAFF61E/6CB6C&6566E9CB6>616E6416C&6B9B65CDCB6BC6B6C556EB6B16DA1B 6 BDEA6BEBAC6>6CD6B16BCD6EDC963C9C69E66>6AB6BD96CB6BC6-616E6FC6BCD641A164B6C6 EDC96E96EDC96E64>6B16A9>64D6E6FABBF6-AB6&AA99@ 6666616%DAC64D6DDAA6E96ABDBA6>6B1EF6A6E6DEB6EDB6BC6CD6A96)1AF>1ED&A6 6>6/6B1C16C&BA&6164E6E6FABBF6-AB6FCB61A&F56@46CF96-DA5F669DA-6E6E&E=A6 B16BDA6BC63C9C65CD6B16B9B641C61E96/D6/AAB9616E616C&CCFABE6AB66CD6B16 &EFFD6-B6CAB6FEEB6AB66C562DA1BC6>6AB64E6CB616E66FEEB669E66E6AB6FB6C6CDA6 9C46EFF6B16BA&@64/6+1A1BDM6+EB19DEF6DDA9666EFF@ 66666165E&AFA641C61CB966A6B1AD61C&64D6A6DEF64ED&6E964FC&A6E96B1EBM6/D66 A&CDBEB6BC6BA&FEB6B165FA6BC6C&6-EF6>6C6A&CDBEB6A65CDA6B9B65DC&66E69A55DB6 FBD616E6CD6@ 66666 E6-6B16CF66EBA/6CAB646CF96D&EDF6A6CD6EDF66CE16BDA6-EF6BC6B16EADCDB6E96B16 FC64EAB6B1D65CD6CD6FE6C6B169E66-EF6BC6EFAE@664E66>6464AFF6DBEAF66BD66BC6&EF6AB6 -BBD6%B66ED64AB16EFF66CD61F6E96BAC@ 777777777777777777777777777777777777777777777773478477957A44 F


55 !"5D #"$5 D65%5!&6'D5656%$5 6!5 "65""" 5

9CFE6E6BCB@63696FN4CA696 9AEA!6/CF&6BDE&BD</C66CCB69NAF@FA!6A696E696 BADED69E/EB@6O6DB6C69DEB6ECB6D6EE9P&A>6C6B&6/A/AB6FE6&AFFCD6DEFABEB>6C6FE6 DAA6C66/CFBE669A5AFBE6&CFB6F69AE6E69AE6A6C6F6EBCDABEB6CF*BAC6NABD6-6C6 F6CBD6DC-F&69EBA@6 2C6C-BEB6EA%Q>6C9&69AD6C6D6E6FN4CA696 9AEA!696FN4#6AC=EFC6E6E>6F6D6$7""R"$6 1E6AB6&CFB6DC5AB!S6(%5%)6"%"5!%5#%*!%+5E,FB5-E23B5E,3.5/05EF2351235 FA2235125/F.53,5A54B51&6 53&5F56C,B582,5532,521A1C,3 3E65CD&EA!6N1E69B6E6BD&6EF6FFED69F6C6A6BDD6BDA&BD@69E6AB6"76AC69DEB6F6 9A6"6A6$696D>6">6>6"6A6$$6965-DD>66A6"8696&EDT>6A6$6A6.696&EA@64F6&EB*69NECB69A6 N1E65B66FFED>6E6C61&6BAB6FE65CD&EA!6F69A&D696"86E6"S7769F6&A9AE>6DQ6FF61E6 &EBAB6FNABDB65A6EF65AEF@ 3DEB 6 ECB 6 AC> 6 FE 6 5CD&E9CDE 6 U 6 3AE 6 3FCD 6 A 6 F 6 CCD9AE9CD 6 9 6 FN4CA 6 96 9AEA! 6&EAE 6 EDBAEDE 6 A 6 U 6 )AFED 6 C&'> 6 1& 6 BD-EFFEB 6 E&- 6 ECB 6 D 6 9NEF& 6 D6 ABDED<FC6E6C6E6C66F6AB&E696 9AEA!69F6CBD6ABABB@ 2CDE60-AC>6 ED*E6#'1=>6FE9DC6 ;C=>6F-DB6B*>6VF%6)C=FC>6 EDBAE6#E-EDAC>6 3EAF 6 )EBCD> 6 7DE 6 2FFC1> 6 EE 6 8CD9W> 6XE&AFB 6 2,;=> 6 YDFE 6FD> 6 0EZF 6 +DDAFFC> 6CB6 4DA-W>6)EFE6#E'>6 ED*E6)C/9E>62DAE6 C6E>6VF/EDC6FCC>60-E67DDD>6 ED*E6AAFE-DB>6 0ECF 6 #E=> 6 ED 6 #EBE&ED*E> 6 +EDF 6 -';=> 6 3CDE 6 +EC> 6 #CF9E9 6 :F&9E> 6 3B-CDE 6 #EFA9C>6 7E9C6#CDC6A6&EDC6DC9D*=6D-DE66F66EF6DBA/6F69AFC&E6ED9ABEBA6 C&6E6&9AE9CD@6A%*6BCB6F66C&E66F6CA%DE66ECBE6C/E69A&A!6E6A6 C9D'6CF@FAABED6FE6E6E9E@ CB6D696C6EF&6&9AE9CD61E6EDB6BE&-B696FE6DWBAE6A69F6CFF6C5DAB6F6 CBD6&9AE9CD6E6/BDE6E6FNABABB63EDE63EE>61E63FEEF16A6)E,F696FE6E@6%7,85 35B,23.5A557,E851258,C6233C,3521A1C,3.55121AA95A5&2FB,27595-E:55F58,BAA8B52F5 13EF512523521AACF35262BE1235 3 6 CCD9AE9CD 6 9 6 9AEA! 6 B& 6 6 CBB 6 A 6 EDE[9 6 D 6 FNEBAB9 6 9 6 CF@FE-CDEA! 6 9F6 DC5CD6A6EF&69NECB6CA>6D6FNABDB 66DCF9D696FE6&AFFCD6&EDE6F 69A5DB6 C5FAB6C6/E6CDAB6A6F6BD-EFF6E65E/CD696FE6C/A/PAE@66BCB6EFFQ695CD&E6/CFBWDAE>6 DCP62CEFB;,A5<35521AA9>6A6EA%*61C61E6EDB6F6CBD6C6&9AE9CDS

7


=!521AA95CF3A3B2A7553CEACF,5235CF6AB2355B,2<3512558,E5"CB5<35CF6A12FA5A5 > !"%5!521AA95?E15521A1C,556#!6@ %5 A65!%56%5>%5A5 "&%1%5%565!! 5D6 %5%8,2F355,CF,B5JXE&AFB62,;=6$64K

=E,FB5EF5B28352356C,252F521AA9595EF52382AA3B.5C5!EA3.55A595%A5A5C5 DA,.5235CC,1AF1C,235125&2-EA85%8,2F255C58,,59523582,3CF235-E255F5BAF7EB52 5 CF6AB2.5 582,-E:5955FC3B,5?E158E7E2F5B,C9,5EF53CEA953BA36BD,A582,55BCB3B5 JEE68CD9W6$64K

=658,A2,51A51256C,A952F521AA95FC5B2FA5FA58C,.5FA5F2,2A3.5FA5,23563B25E582,-E:5 2CA56C,,F2.5A5572FB5955-E55A523B2.5C8,BA52A725B2A75123A756B532FB359<.52B5 1A22,B2A723.5635?C3GG5"CB5A7D582,558,2F1,255?E1,5235C8F355BC,F,5532,5A35C5 512A7,5125C23B,F3252FB,25235!521AA95<35EF51252358C-E235F2,235125,23C1,25EF5 CF6AB252FB,251E23582,3CF23532F325AF3EB,F32.5A59E3FB5A1223595?E15123521A1C,3582,55 ,23C1,2 5 2 5 8,C92 5 -E2 5 B2F2F 5 2F 5 C4 5 H3 5 EF 5 32FBA2FB 5 7,192 5 8C12, 5 ?E1, 5 235 82,3CF235B6J7DE62FFC16$64K

8E6CA%6C&66ECB6C&E66/CBD@6DE6C9D6DCA%D<FC66FE65CBC@64FF6/C6 9AB6CDB6D6E6FE6DBE65AEF69F6D>6A6C6F6$7""R"$61EE6AB6BE&-B6DC5AB!6D6E6BCB6 /CEFBD@64FF>6E6&B6E6&B69NABBED6EDC/ED6F66$>6(D6C68B>61E6EDC/EB6E6EFBDE6EAEBDE6 &CFB6A&CDBEBS6!%56%$5541CDE-CEG "8696&EA696$7"$@663N4CA696 9AEA!@ 7.


#23BA25125B2B,C57,2CBAFC57EFBC5I%9,A5/J/K 4F6EE9C6&ABDCF6$696E-DAF6EF&C696"D666$D696-E1AFFDEBC65DC6E6#EBC6EDE6/D6 FE6DDBEA!696123456789>6BDE9AE69F69DE&EBDC6DAC6#!5CF@66CBAEA!6BBA6E6 -D/6D!AE696BE6EFA9E6FBDEF@

66666666666

666

6F5232F561A8C5I25BC,5CF585LEK.5"A,23A35525C,C 4B6E;C6FC69EDBE&BC6 696ADAC6663EB*61&C6/FBC6E6CDEA=ED6FE6EABAE696 BDC 6EF&C 696-E1AFFDEBC6EF 67BA/EF 696BEBDC6DCFEBAC696#EBC 6EDE6/D> 66BE6 CEA!>6FE6BDE9AE6123456789696#!5CF@66 +C&C 6 E-BA> 6 B 6 E;C 6 F 6 FEBDC 6 1E-*E 6 9A9C 6 FE 6 EBA/A9E9 6 %BDECFED@ 6 #A6 &-EDC> 6 BC 6 C 6 BE 6 EBA/A9E9 6 BE-E 6 DD/E9E 6 6 6 EE9E 6 EB 6 9 6 C 6 6 DC9DE 6 FE6 &ACE9E69AA!>6C6B*E6CD6CB6D6EFE9E@661CDE6-A>6E&-C6C6/A&C66FE6DAE9E6 969D6FE6EBA/A9E9666E-CED696BDC6FAC6F69ADC69&-CFE9C6CD6FC6EF&C6 D/AE&B6C>6CD6F6CBDEDAC>6AD6E9FEB6C6FE6EBA/A9E9@67AEF&B69A9A&C61EDFE66>6FE6 /D9E9>6EFA!6BE6-A6C6C6C6EDDBA&C66E-CFBC696FE69AA!6BC&E9E@66 3E 6 EFA9E 6 DFB! 6 &6 6 EDE9E-F> 6 F 6 BA&C 6 EC&E;! 6 6 6 BDC 6 EF&C 6 6 CDBEDC6 5DEE&B 6 -A@ 6 2C 6 C-BEB> 6 F 6 AAAC 6 9 6 FE 6 CDE9E 6 5 6 EFC 6 BDEB> 6 6 F 6 EBC-, 6 6 DB!6E61CDE6BED9666 6FFE&C6EF6BEBDC6BC66F6&C&BC66C6&=E-E6FE65A!@6 CD6EDE6CCBDC>6696BE6&EDE6C6B/A&C6C61ED6CFE6A6DED6E6C6C&=EDE@6 )DC6FC6&CD6EDE6CCBDC656CBDEDC6EFF*6E6BDC6C&E;DC6CA>6C6CA6CD/E&C6 E6B9E6DFEA!@

"7


DE 6 FE 6 DDBEA! 6 -A&C 6 99 6 F 6 BEBDC 6 DC&EC 6 EF 6 EBAFFC> 6 9C9 6 FC 6 1E/EF6 EF&CD=EDC 6 6 6 B/ADC 6 E 6 6 E1E@ 6 4%FAE&C 6 6 CC 6 F 6 6EA&ABC 6 9F 6 5CDC 6 DC&EC 6 96 ABCDEFD>6E*6C&C6FE6&DEFFE666FE6ABDE@

465A>6E6EFA9E6DEBA5AEB66FE6C6ED9ADC6CE6C-D6F6BEBDC6F'AC666C-D6FE6 EDCABBDE 6 6 AAD*E 6 DC&EE> 6 E&B 6 9 6 /D 6 E 6 6 DC5CD 6 6 6 E&-AB 6 &1C 6 &'6 9AB9A9C@

&E6AA-DB6669DB6:FA/ED@ ""


2CADE32CADE32CADE32CAD3FFF 9797 !7"4799#!5C797"$7"4749!7 !77%9 8&'()8* 7 +,4 7 '!C 7 -A6 7 5.$5 7 "44 7 ! 7 / 7 " 7 "$ 7 54 7 "!9 7 057 A!9!512 '81)'+*734!747457 !475479777#9A!57,7 !9A!2 8&'()8*7859A49"!744.457A49475B9C7 !474797 7"47%!5747677 7 !9779!!7,776977A97.B7!97945A74B92 '81)'+*75!7!96797!74777497)9A494AC7 !9$747 747974B97 "47,7475! 49"477A7 4#2 8&'()8*7-7/74457"47!9745!12 '81)'+*78405C7"474574979"!7,747A4947"4A45C7 !74#4 !747749 7 7975A!7!09A!C7447!C7"4474747445C7547! 495!C7!95!7 9"!745A/7A5A4222 8&'()8*78,7'!C7-B!75.45745!12 '81)'+*794522274797""!7A9A!57 !5747,75/7!747,74747 747 69!9477 4#2 8&'()8*78!7A5A477!79!7A477AA"!7.49C7'!12 '81)'+*7:!C774""745747,!75!7.59"!774"799#C7497!9749 7 57574#!457!49A!52 8&'()8*7;745745A/705747"47!747445C77!7 !7!749!57,!7!74749!9A"!2 '81)'+*7-7/74457"47!9745!12 8&'()8*77474749!9A"!777 45!977747"4477<A474!=7,7 57!97/747 45A!7"477"2 '81)'+*789A457"47!9!4474$74747!747976!77.!"47"47.5!2 8&'()8*7;474!2 '81)'+*7>!7697052 7?47977!57!#!57,7547.4597 5!9"49A4749A47!5799#!5

5A!7 !*7@!#7'.!77,77A!73.477"47BE8 CB


):4#1 V#6+40+634636 3?04\

12345637893437A3BAC4 12345637D2693437A37EDFD 4C43BD37893DF43CD37A374CEFD 4C43BD37893D693CD37A32A5D 94F37893DF43CD37A374CEFD E2ED393ED3CD2F63CD373D94F83432A5D 6F37A32A5D3E4F336F37A32A5D376FAF E2ED3D2 434374CEFD! 6237A32A5D37D3EDC4F

1234354677897ABCAC7D97E472F9C7E97D9D3F7C7387C3F87C3C87C33C77CFB987E97 F4FC7D98D97C734C43C77F4F9B7947C7CDEB9 C4E97529794A97777

CD


&D81234567589A28#482A8DE5BB5D58BF24DD8368D847EB35D58BA536ADEB7AD8 123456789A893B56B3CA86DEFA2B838D82D8#48F3F638 D88E2D5D35D55653235D2DE92B8238368D2345D86D8 #48-3A5B5D585B52D68387589A283A83A2D8ED5DDAD

888

6

,8D4D78..838FD6783A8D8$AB364BD8 7B5#EABED838/D3AEBD8E2D5678D2FA74838E3A56783801882183 8 ,"38 84386343A5D67A8D8D48 623D484DA268DE7FDD74876874867347634857365786763A78873634D 8 4D66D4E74D885D23893DF2838018488&D26D8 64368:74#8 6436886;8:34'48*A5A838218*8 &D8623D87589A28E7A7EDD8768D8"7EB35D584D5DDAD8386D53F<5B2348B876DABDD87688D486343E5BD48 E7FB4B7A348D3D68D3AEBDAD88ED5DDAD83482AD8DE5BBD8238438FD6ED8E7F78735B78345BF2D688F75BD6838 D63ABD3 8 3 8 D4 8 FD53F!5BED4 8 D 8 56D#4 8 3 8 74 8 673FD4 8 47A4B453 8 3A 8 2AD 8 623D 8 3 8 0= 8 635748 FD53F!5BE74 8 3 8 BBE25D 8 E63EB3A53 8 8 3 8 6342345D 8 E366DD &74 8 3A2AEBD74 8 74 8 63D6D 8 3A 8 2AD 8 632ABA 8 BA536ADEB7AD 8 23 8 3453 8 D7 8 43 8 E336 8 3A 8 ,473ABD 8 D8 D47EBDEBA3123456789A893B56B3CA86DEFA2B8*48D8748D65BEBDA53483857D8,267D88756748D434838F2A78 438348DA53DA8748FB4F748673FD48

66

*8BADBD68348CBEB367A83A563D8382A74876D7482A748BA4882A748B7FD4838D65BEBDEBA

66666666666 436ED8382.==8D2FA7483857D8D847F2ABD8/D3AEBDAD8D863DBD67A88A23456748D2FA748D2A238A78 E7A4B2B367A863FB7823D67A83A5638D48.>?8F3763482A52DEB7A34838428AB38 *8748D2FA748D83%36B3AEBD8348634258F2874B5BD876238438BB65B367A8843823D67A8E7A8DAD483 8 6335B6838D78238B3A3 , 8 3D65DF3A57 8 3 8 FD53F!5BED4 8 345! 8 D45DA53 8 4D5B43EC7 8 E7A 8 D 8 3%36B3AEBD 8 8 8 E7A 8 74 8 63425D74 8 8 D6D3E38D857748748D2FA748428D65BEBDEBA83A8D8623D88

"8


J4/M0 4BD6FC 6,&DC6 C6DBE6DACA9E9 6&EB&'BAE6 9BEE6F6"8$@6JABC6EDBE666 9C6&AF6C1CABC6ABE666ABK@64B6,&DC6BA6FE6EDBAFEDA9E96C6EF6D6&FBAFAE9C6 CD6FE6AE696$6E6>6F6DC9BC6DFBEB6CDDC96%EBE&B6E6FE6&A&E6A5DE69F6 ,&DC6CDAAEF6DC66CBDC6CD9@6)CD6BE6DE=!>6B6BAC696,&DC669C&AE6EAC3@ 66666666666"8$6]6$6^6$"86666666666"8$6]6(6^68$"666666666666666666"8$6]686^6"8$6 "8$6]66^6"8$6666666666"8$6]66^6"8$6 F6&FBAFAEDFC6CD6>6FE6EDBAFEDA9E96EBDACD6C66&F>6DC6BE&-AB6F6DFBE9C66DACCS6 "8$6]66^6......6 F 6 CBAED 6 &FBAFAE9C> 6 FE 6 EDBAFEDA9E9 6 EB 6 9DABE 6 D&E> 6 DC 6 6 CC 6 &C6 /A9BS66666666666666"8$6]66^6""8$6 :-BD/6C6FE6A5DE661E69EEDA9C>6DC61E6A9C6D&FE=E9E6CD6"666S6"_^ "8$6]6.6^6"$"(6J1CDE65EFBE6F68>6DC6C9E6"666(K6 6666666666"8$6]6""6^6""8$6J7EFBE66>6DC6B&C66"6666E9AACEFK6 #A6&FBAFAE&C6CD66,&DC6&'6DE9S "8$6]68$.6^6"/M(6/&C6C66FE6EDB6BDEF6B'6F6$696BDC6,&DC6 &'AC666C65EFBE6CD6BEBC6F6"86JCD6CD96*FACK>6DC66F6DFBE9C6"/M(6 /&C6C6FE6&E696FC6%BD&C6C-DEB6"_(6C69E6DAE&B6F6"86C6 C65EFBE-E@6 :BDC6&FCS6"8$6%6$..6^6(..M((8(6/&C6C66FE6EDB6BDEF6BE6F6696BDC6 ,&DC6665EFBE6CD6BEBC6F6"8$>6,6F6CD96*FAC>666/&C6C6/E&B66FE6&E696FC 6 %BD&C6C-DEB6(.._((8(6^6"8$ A365688B56B6DB27B256564B7F3568E625696DB5656256E875678DFBEF8 666666 666666666666666666666! 66 #A6F/E&C6FC6DA&DC6(69*ABC6EF6E9DE9C>666FC6DBE&C69F6E9DE9C696FC6,FBA&C6(69*ABC> 6 C6FF/E&C6CBDE6CDDES 666666"66666666666666# 6666666666666666666666# 66$66"666 AA6&E&C6FC6DA&DC6(69*ABC666FC6,FBA&C6(69*ABC>6C-B9D&C6CBDC6DFBE9C6DACCS 6"8$6_66^6...6 A36DB56562%C3F5628668E665&F8E278565F75 "86_6$6_66^6..6666 A3656&FBAFAE&C6CD6,&DC6&,FBAFC696S 6666'666 6666666666666666666'666 666666666'666 666'666# "6666666666666666'6#66 66666666666666666 46EFCAD6EC6FC6%BD&C6C6DC9E6FC6.6BDEF6&ED'6.6!6..6!6...>6B@64&FCS 6666666666666666666"8$66%686^6"$7....6 &E9C6FC6%BD&C696FC6.6BDEF>6"$7_.6C-B&C6...@ )C9BA6AD6A/BAE9C6C6B6,&DC6DACC@ 4DAC6+FEDA6J63EDBE&BC696 EB&'BAEK "


B623213B6686A373AC7929237321792 33B745 7!.#4A!74947"47 !,4A!7? 4E97457 !"#$3%$3"$$"#&$&3&3#!!'$3!3 %3"! 3&345759"!7!57/A!"!57"4#!!'$"#(!3#! $&$33%$3!$749797 4" 7 6!" 7 ! 7 49A!5C 7 4 455 7 , 7 !A5 7 49A""45C 7 5! !A" 7 ! 7 9 7 A6! 7 ;)37 "95"7 !74F 4A!5749745A74A!"!!$2 7 !,4A!7? 4E97 45474976A!7A/9!7#!"! $3%$3 !#)#%#&$&3&3%$3 %$)#%#&$&7"4745A"9A47"476!B97 !645!97.509"!547497"!57 45*

K (7"5B97"4 7.""457"47!$#! 3"%*74"9A4 77 B97"47 A/95 7 "4 7 99!B92 7 9 7 !94A!C 7 ! 7 4 7 4A4 7 95 7 5 7 4A!"!!$57 4954%"5745* â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

445!747 49549A!7! 4#! +"49757 ! 57"45 G49479457"4577 A7"47796!B97"4749A!9! 3!9549574557"45

@7 (74B97"4 797 4"7"4 799!B97,797 A6!7;)37"4 75! !A47 4 7 4A7 A95A7,79A49477 ""799!"!7"475575!5 9 7 4 7 45 7 "4 7 E4.4!C 7 !5 7 9!5 7 "47 ! 7 B3)C1C 7 ! %"!5 7 ! 7 !57 !645!457 7+32! !#39$)7 ;A!7 "4 7 ! 7 , 7+$! 3 D$(! 3 ,!C7 5A!5 7 5 7 95A!945 7 "4 7 )@87 7 )95AAA! 7 "4 7 @!409 7 "4 7 849C7 5A"5 7 49 7 4 7 5 7 "4 7 7 &945""7 9!A/92 75A75A754 77 45"!7497 4 7 ! 7 "4 7 !,4A!7 ?4 4E9C7699"! 7 ! 7 7 44B97 G494 7 "4 7 E!B9 7 9!645!9 7 "47 195A4!7"47"B9C73A7,744 !A47 ,747!!"977&945AA79!AH97"47 8497497!.!B97!9747)@82

I 7 5"! 7 9 7 #!9" 7 , 7 9A495C7 "!9"474!57A49"!77! !A9""7"4747,7! !.7975AC7!57A.#!5747945A!9457 47547459749747)@827;!5754 477! %$7"47"!57945A"!457"4795AAA!C747 9!5 7 !9 7 ! 7 !5 7 "5A9A!5 7 "4 A49A!5 7 , 7 55 7 "4 7 4F 4495C 7 "!9"4 7 !5 7 9!57 A !97A49A47497957"474527

9!7 4#4 !C7 "45.!57 !!7 45A".97 76!7"4797,776!7"47!57 457"4797 "4 !A5A 7 !9 7 4 7 69 7 "4 7 4#! 7 55 7 5 7 !7 "54% 7 4 7 5"! 7 05 7 ! "!2 7 (! 7 5! 7 547 47!97"5A9A!5796!45C7 !7 7 74#4 !C7!57"47 !57.!.4!527

;./9 7 !5 7 !! 7 45A.9 7 945A9"!7 "5A9A!57A !57"47/5 4"C7 7 7 7 75.475.477 45757! !A49A!79"!7457 5"!7 !7!57"4 !A5A5C7!9747697"474A745!9457"47!57 5!5277777777777777777777777777777777777777777777777777777C


33%$3A5 (799!B97!49A"7 !757 45!957 4A47"46977 !"A!57,754!57474#!497 "4A49A477""7"47"7"4757 45!957,7479! !497!4574797 !5.47547 057! 4AA577574 4552 449A!7"4745A7"469B97A29-754749A49"47!!*7.$"3$%/3!'E3&3$!$3 0 3 $ 3 "#$%! 3 &$)%E 3 "!(#"$ 3 1 3 $)#! $%! 3 '#$)% 3 13 "!%(/#"$! 32$" #)%F 7!"4!7"47)99!B97+49A"!7 !757945!95745797947"47477.!745A47A !7 "4799!B9C77!7!7"47!9#9A!7"4765457"47"45!!7"47 !"A!57,754!52

7!"4!7"4799!B97!49A"7 !757 45!957 !947757 45!9574974749A!C7 4575!9 7 5 7 45!95 7 5 7 4 7 4"49 7 , 7 "4.49 7 !A 7 ! 7 49 7 5 7 "5A9A5 7 6545 7 "4 7 !45! 7 "47 99!B92757944577 A B97"47A!"!7A !7"4749A457497"797"4745A5765457,7 "4.49 7 45A.44 7 !94F!945 7 49A4 7 5$ 7 7 !954 7 "45! 7 !,4A!5 7 5!5A49.45 7 ,7 .452 (!5 7 "6449A45 7 49A45C 7 55 7 A4$5A5 7 , 7 4 7 ! 7 47 "454 4%9749747!"4!75!9* (5757DBA2BC 7!95"49"!7557 A4$5A5C 7 9445""457 , 7 464495C 7 , 7 5 7 945 7 49 7 5 7 4 7 54 7 9 7 497 !9""45765C7.!5C7""45CJ7 4!7A./97 !57 "47!5C7.45C75!!945C74"4575!45C74A27,7A597 0.AA5749"5C7!A!574"6!57,749A!9!57"475!7 6.!7!7 "!C7,7.49457,754!57 747"45!!7"47557A""4574"A57,76!A5C7 A45C7"47!""7,7A95 !A4C7.!45C7"4 !A5C7A$5A57,7"47!!C7"47"4595!C7 "4745AB9C7 747""!7"47575"7,7.4945AC74A22 (577C5D7B2BC 7 9,49"! 7 5 7 4 7 !"49 7 .4945 7 ,7 54!5C75747!57"5A.,497,7!459C75747 !579A49497,C79745797"47"45454C7!5749C7 ,75747!6449754!57"47!95A!$7 4A49449A457 7 54A! 7 A4! 7 95"! 7 7 "49A6 7 57 9445""45 7 , 7 ! !A9""45C 7 95 7 5 7 4#!457 5!!945C 7 9,49"! 7 7 "469B9 7 "4 7 !5 7 !"4!5 7 "47 94!! 7 ! "!5 7 7 5 7 4F !AB9C 7 "54%!5C7 545!757 !"B9C7"5A.B9C7!45B9CJ (!575DA47BA217BC 7 .9"! 7 7 !5 7 4 7 A.#9 7 497 !5 7 "6449A45 7 A !5 7 "4 7 4 455 7 49!9"5 7 49 7 4 7 A"! 7 9A4! 7 , 7 !5 7 4C 7 "45"47 49A""457 6.57!7 "574!9"57!9774"B97,776!B9C7759""7,7!57 54!575!45C747"4 !A4C77!""7,747A95 !A4C747A.#!C77AC747A5!7,747 !!C74A2C7A697!!7 45 A!4574796,4975!.4757 45!9577544!9C74"47,7 A57"!57.49457,754!5277777777777777777C


(!57976DAB3734ADC29-E3737B6329-343679A1-39ABC7 !! 7 "65!45 7 , 7 494"!45 7 "4 7 !9!49A!5 7 , 7 4A!"!!$5 7 4 7 547 A59 7 49 7 !5 7 !45!5 7 4 7 54 7 "45!9 7 49 7 4 7 !"4! 7 "4 7 99!B97 !49A"7 !757 45!952 (572CB6D29A7B355192B7,7!A5749A""457 "57497""7 "4 7 4"!5 7 "4 7 5 7 A4$5A5C 7 "5A.B9 7 , 7 45 B9 7 "4 7 !57 .4945 7 , 7 54!5 7 4 7 9 7 ! 7 !5 7 4"!5 7 7 9A5 7 57 !5B9C754""7,7464A""2 7!"4!7"4799!B97!49A"7 !757945!957.575769!949A!7 4977!9A.B97"4757 45!95279A47"477 457"474C77A/57"47 !9!49A!7"47557 ! 579445""457,7"47574F 4497!!7!95"!45C757 45!957 A45!97457!557 74#!7!57 !"A!57,754!57757"5 !5B9C77947497 474575!97595A"!57,7!57 !45!574"9A47!5747547"54%97,7 !"492 9 7 4 7 4 7 !"4! 7 "4 7 99!B9 7 !49A"! 7 ! 7 5 7 45!95 7 54 7 AA! 7 , 7 5!5A49.4C 7 7 4B9749A4747!747 ! !!97497A/9!57"47! 4AA""7,747!5A47474 4549A 7 5769!949A!77"474#!77"47!57!"4!57A452797!745474A!C7!.97"!57 9A449A!579!4"!5!57,769"49A45* 8 7 )9! !C 7 49 7 A!"5 7 5 7 6545 7 "4 7 !C 7 4A!"!!$5 7 , 7 A/95 7 4 7 4A49 7 !.A494 7 7 96!B97 "4 7 !7 "4 7 57 45!952 7 ? 7 B97 497 !57 49A!9!5 7 ,7 !9"!9457 ! "!57 4A474FA475749A#57,7 !.457"475!7"47!57 !"A!5C7579445""4579!7.4A57,7 574F 4AA57"47!95!7"47,!7!7 !A492 @7@57!9A!57579A4!9457"4757 45!957!97!57.49457,754!5705746457,7 4649A457"45"477 45 4A7"4799!B9279!74!7 45A745 47A49B977!5749A!9!57497 !5747547"4549449757 45!95749757"7!A"92 3 A5 7 45A4 7 !9!49A! 7 !4"49A4 7 "4 7 5 7 45!95 7 , 7 A956!! 7 49 7 <5.4 7 4=7 4 4549A797 !A49A4749A#7! 4AA7 7945A75!4""C7A9A!7497!574"!57!457 !!7!.452 7!"4!7"47)99!B97+49A"7 !757945!957.747!7! 4A!7"47"54%!7"47 !"A!57,754!5*7"45"4757!94 B9C7"54%!7,76.B975A757 45A77"5 !5B97"47 57 45!95C7A5B97,74A"2 (57 45!957! 9747$!749A7"47!"4!7,7"454 4%9797 47"!.449A47 596A!*7 !797 A4C7!!7"45A9A5769457"47!57 !"A!57,754!5K7 !7!AC7 !!7649A457"4796!B97,7! !A9""7 7799!B92 7!"4!7"47)99!B97+49A"7 !757945!957547.57497475!7"4797!9#9A!7"47 4A!"!!$57!977 A B97"4A7"4745A574 4549AA57"475!5749757 "6449A45765457"47 !45!7"4799!B97!97475!7"47"4557A49!!$57479645AA52 (5765457"47!"4!7"4799!B97+49A"7 !757945!9575!9757549A45* 6F7 " $ 3 !"#&$& 3 ! 3 $ #2"7$ 3 1 3 !#&$& 3 & 3 #!!'$"#(!F7?4 7 49A 7 497 "49A6 7 9445""45 7 A49A45 7 9! 7 "49A6"5 7 5$ 7 !! 7 9A4 7 945 7 5!!945 7 7 57 9445""457 4549A457!7"4A4A"52 8F32!$%#9$3%"#!313$% !$ #'$7 74#!7!57 !"A!57,754!574F5A49A45C747 94!57!7"469794!57!"4!57"479A4B97"47!575!527 :F3 #;$E3 $%3 ,<# 3 !#'% 3 & 3 & $%%E3 %$ 3 %"#! 3 "!")#&$E7A9A!7 5 7 54 7 AA7 "47 55A45C 7 !"A!5C 7 54!5C 7 A49!!$5 7 , 7 !945 7 !! 7 5 7 54 7 AA 7 "4 7 !45!5 7 ,7 94!!52 =F35&"#E3$! !313"$F7I474""7497474"!C7!57"6449A457 !"A!57,7 54!5C77A/57"47!574"!579445!57,7.#!7 9A449A!57"475!5A49.""7.49AC7 5! 7 , 7 4!9BC 7 549"! 7 95 7 !9"!945 7 ! "5 7 "4 7 A5B9C 7 , 7 9 7 45AB97 "4"7497474547"47575!797457"4#497"475479445!52 >F35'F7I4747757 45!957!57.49457,754!5C7! 49"49"!7579445""457"47 57 45!95C74"9A474745A!7"479A796!B97547447 7!9675!!9457 "4"5C 7 4 7 !9!49A! 7 "4 7 7 69"" 7 4 7 54 7 454 7 , 7 ! !!99"! 7 9 7 !4A!7 545!49A!2 ?47"45! !947497B75.6545* $F 3 5"#)#?74 7 4 7 7 5 7 45!95 7 !5 7 .4945 7 , 7 54!5 7 4 7 4#! 7 5A569 7 55 7 9445""45 7 , 7 4644952 7 7 45 A! 7 "4 7 45A!5 7 .4945 7 , 7 54!5 7 7 "4 7 ! 49"4 7 5 7 9445""457"475!C7"5 !947"479A796!B97"47!7447,7!9!47769"" 7 ,7 ! 4""457"47!57.49457,L!754!574777 45.C7"476!747 4"7 ! !!9797 !4A!7545!49A!2 )F39!#"$313""#$%#9$F7445!7,7"54%7495#457"47!9B97,74F 44957 "47! 7!9947,7!66794747547"4497749#47,7 44 B97"47!57"45A9A!5769452 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777CM77777777777+32! !#39$)7,7+$!3D$(!3,!


5AD3437B6732@A3BE B367D7CAB3B6 9E 6 EFC 6 E;C 6 C 6 D'-E&C 6 F 6 &C&BC>6 &'6E,>69B696C6F6E;C6EE9C6C6C9'DE&C6A6 F6AFC696DE9C6&9AC6964CAC64FBD!AC>6CD65A6B6 E;C6B9D&C6F6AFC696DE9C6DACD696"6%565 "6!6 %$ 565# N" >65CD&EBC6 ! 6>6C6FC61E6BC9E/*E6&'6EBDEBA/C666EF6EF66E96 &9AEB6D-E6C61E-A9C6DEFA=E9C6-E1AFFDEBC@6 3C 6&!9FC>6JEAEBDEK6C6ABDE6B6AFC>6 E-EDE 6 -EBEB 6 9 6 FC 6 EBC 6 C 6 6 9 6 BCED 6 6 FBD!AE 6 1C6 6 9*E> 6 BEF 6 C&CS6 ABEFEAC696AB&E696BFC&AEAC669A5AAC>6AB&E696BFC&AEAC696 &ADCC9E6JDE9ACFE>6D&ACD>6B@K>6AB&E6A5CD&'BAC>6D96FCEF>6DC6BC696+6 JC6AF66>6F5C*E6663EBC669A5AACK>6AB&E696DC9A!6E9AC/AEF6JC6AF66 ABEFEAC696A&E666CA9C>6DC9A!666CBDC9A!696/A9C666CA9C>6B@K>6096 BF&'BAE>6AB&E696DE9AC666BF/AA!>6AB&E6ABDE9C6661CED69AABEF>6AB&E696BF5C*E6 5AE666&!/AF>6AFB>6B@ 4F 6 AFC 6 BA 6 E 6 9DEA! 6 9 6 $7776 1CDE> 6 9A/A9A9E 6 6 9C6 DC 6 6 6 6 F 6 9C 6 DC> 6 A 6 BC9C 6 /E 6 -A> 6 6 E-DAF 6 6 &=ED'6FE67+N6J)D'BAE66&DEK666BD&AEDE66 8AC@6 4F6AFC6EEABE6E6CA6FC6DEFA=E6E6DS 1 BAC66D/AA!>6ABEFEA!>6/DA5AEA!666CBDCF6 96CAC 696AB&E 696DE9AC666BF/AA!66B9AC696 DC9A!666AB&E696DC9A!6E9AC/AEF@ 1 BAC 6 6 D/AA!> 6 ABEFEA!> 6 &EBA&ABC> 6 /DA5AEA! 6 6 6 CBDCF 6 9 6 CAC 6 96 AB&E696DE9AC9A5A!@ 1 BAC 6 6 D/AA!> 6 ABEFEA!> 6 &EBA&ABC> 6 /DA5AEA! 6 6 6 CBDCF 6 9 6 CAC 6 96 AB&E696DA9E96FBD!AE666ADABC6DDE9C696BF/AA!@ 1 BAC66D/AA!>6ABEFEA!>6&EBD>6/DA5AEA!666CBDCF66D96FCEF666AB&E6 BF&'BAC6@ 1 CBE 6 9 6 ABEFEAC 6 9 6 BFC&AEAC 6 6 EDE 6 /A/A9E 6 6 6 9A5AAC> 6 6 BAC 6 6 /DA5AEA!666CBDCF696CAC66ABEFEAC696BFC&AEAC>685696C-DE66ABEFEAC6 96BFC&AEAC@ !58,2AF3,A8A9F53258C1,O5,2AL,52F51EFAC5528BA29,2

68?260 `263?0V26a6)DC5CD6964FBD!AE6 ".


DN"%5! 565D6>6$ 4F 6 EE9C 6 $( 6 9 6 7-DDC> 6 FC 6 EF&C 6 9 6 9C 6 9F 6 AFC 6 5CD&EBA/C 6 9 6 DE9C 6 DACD 6 96 )D/A!6960AC63E-CDEF6B/ADC6FE6CCDBA9E9696DEFA=ED6E6/AABE6E6FE6ABEFEAC6 9F61CBF6)DBE696EFAE>696FE6DBAACE6E9E6#AFF@

84"4"!7"4757C7!5749A!57749A!7"47A.#!7"!9"479!57 45A.9 7 45 49"! 749 7 4 7 7 47 "4A! 7 ,7 47 #464 7 "4 7 449B97 "47 45!5 7 .!45 7 7 "9!5 7 7 .4949"2 7 9!5A4!49A4 7 9!57 4F !9 7 7 A"" 7 4 7 $.!5 7 7 "45!C 7 4 7 !955A$ 7 497 45 7 9 7 0A 7 "4 7 7 45B9 7 "4 7 !5 7 A!"!5 7 !5 7 4"!5 7 "47 4FA9B97"47949"!5C7A9A!7A!57!!7 5!574F5A49A452 9 7 4! 7 !5 7 9!5 7 .$9 7 4.!"! 7 449A4 7 49 7 54 7 !57 4NO5AC7,7!74747!49A!7"47! !.757462 (!5 7 9!5L5 7 54 7 "5A.,4!9 7 ! 7 !5C 7 !9 7 55 7 4A!57 "49A6A!5C7 !7!57"!575BA9!57,757M7 9A5747!96!9747 !A42 149A57.97459"!757"4557! !.!9457,79!A!945C7 !5 7 "6449A45 7 A.#"!45 7 45 !95.45 7 "4 7 5 7 "455 7 0457 A49"$97.449A47757"4557 49A5747!579!5L57 45 7 45.9 7 , 7 5 7 !5""45 7 4!9"5 7 !9 7 4 7 9 7 "47 A! !A4B97"47949"!57"4749A!2 &9 7 45 7 !9" 7 7 A! 7 "4 7 "A!5C 7 9!5 7 !!5 7 7 49 7 !9 7 47 45 !95.4 7 "4 7 449B9 7 "4 7 45!5 7 .!45 7 49 7 7 64A4$ 7 "47 !A4 7 4 7 !5 7 9 7 45A 7 49 7 !69 7 "4 7 A!"5 7 5 7 45A!9457 !.A49"5C7"4.A/9"!57A!"!747 !2 E949A4C 7 , 7 A5 7 7 "45AB9 7 "4 7 9 7 69A05A 7 449"C 7 9!57 "45 4"!57"449"!7576""457""57,7! !4A/9"!9!57 7 45 7 9 7 44%! 7 96!4 7 "4 7 5 7 9!$5 7 49!9A"5 7 !!7 695B97"477 0A2 66

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666$7666666666666666666666666666666666666666666666666668E/AD6+!D9C-E62DCEF


2637323DAC23731A63213>3737B7CD7 6 66666#!6&E6AA-DB>6FE6DC5CDE696AD>6A6BA6F6FED696CBED</C6FE6CBDE6 BE9E6E60C&E6A6F66DCFQ&@ bE6F6DC5CD6963FEB*>69DB6:FA/ED>6&6/E69AD6C6ECB6D6BE&-B6 EE/E6E6CDEAB=ED6F6/AEB6E60C&E6&6/CFAE6&CDAD696FCAE>6C&6&6C9AE65D6EA%Q6 F6&6C&E6L6 CB6A6C6C>6/A9B&B>6BE&-B61A6/CFAE6EED>666DA&D6&C&B6FA6/EA6 CBBED6C6A&CA-F>6C6C6C9AE69A%ED6F 6&61C&6CF 6E&-6F6%ACB>6 DCP 6 EDE 6 D 6 &EE 6 &B 6 JBA 6 8 6 A 6 $ 6 E6K@@@ 6 DQ 6 F 6 9A 6 9 6 /AEBED6 C/E&B>6FE6AFcFA!696BCDED6E60C&E6A6D65A>6C9D69C-DAD<FE>66/E6EC9DED696 &A66D&A@ A%*6C61C6/EA6FEBED6E6EE6A6F6C66/E6C/DBAD666*@62C6&N1C6C9AE6 A6DD@@@6 E&69A9AD6C6DAE6E6BE9E696A69A>6C6BA9DAE6FFC696A9E6C6 EE-ED6F6EF&6FE6DA&DE6E/EFEA!6A6E&-6F6E696B&EE6F6&A6D6C6 D9D6FE@6 9DB61C6/E6DEDED6BCB696&EDE6&AACE>65A6EF6&B6&*A&69BEFFS6CP6 5ED*&>6CP6/AABED*&>66CAE6=CE6&ED*&>6C69CD&AD*&S6B6BE6CDEAB=EBG 7AEF&B66/E6EBED6C&B6BD6EF&696C696-EB%AFFDEB>6DQ6CA6 EF&S645>A,>52A15),A6A6E1A5E223G6

3E6DA!6E&-6F66ED6/E6D69NEFFQ6&B69ABE>6D6C6BCB6/E&6D6 FE&B6CAB6C6NBE/E6CB6EFE6CE6&CFB6AEF6A6C6EE/E6E6D6 6/AEB69A5DB@6666666666666666666666666666$"


3DB6969A%ED<&6BCBE6FE65AE6DEDE9E6D6E6FE6DBE69NEF&>6F65AFF66 -C6&E6A66EFED6F6FF6ECFFE6AB696BE6D/ACE6C&6BE/E>66/E&6 BDC-ED6E6FNEDCCDB6J@"61K>6EC&AE9E&B>6F6&AFFCD69ABC6A6D65A>66/E&6 FEADED6E6F6@(61@62C6E-AE6C6+FE9AE6A60E,F6C61E/A6EB6&EA6E66E/A!>6CAE6 EDBEG 4F6/AEB6/E6D6BDECAF@6E&6EBDDED6E67A&AAC6EF6/CFBEB696F6.@(7>6EA%*6C6 B*&6BCB6F69AE6D65D6C@646/E&6EFFCBED6E6FN1CBF6D&AEF>6DC696FNBEA!6 96D&AA@6?6BE-FA&B6CDDB>6DQ6C66E-CFB6/E69BEED6F699A6 C66/E6C5DAD@@@ CB6DA&D69AE6/E6D6FN,A6C6/E&69AED66BDW6F6EDDD>6B*&6 DE6D6/AABED6&C&B>6DQ6C66/E6EE-ED69NEDE9ED6FN%DAPAE6A6E6C6 1C6/E&6DBAD@636&E96/E6D6&C&B6D6E6DFE%ED<C>69EED>6%EDDED6A6 DAD@6C-FA9E-F6F6-DED6A6F6CED6EF6DEB/D@62C66C96A&EAED6BCB6F6 C66/E&6DAD6A6C&6&6EF69F6/CBD6C&E6G6 +C&6E6169AB6F6/AEB6BE/E6&CFB6-6CDEAB=EB6D6=C6A69A>6DQ6F6 1CDEDA696F6FBA>69F6&C&B6A69F6&6C6/CFA6/AABED6A6BE&-B6FE6 FE>6C6&EFEDE9E&B66/E6EC&E6ED66EDFF6969A>66/E6C-FAED6E65D6 9A/DC6E/A66F6FE6D/ABC@6 6CB6A6C6/E6D6A69A6ABC>66 EDED> 6 6 /E& 6 C9ED 6 6 /D 6 BD 6 9NEFBDS 6 F 6 &DEB 6 9 6DEW> 6 F 6 +EBF6 #EBNEFC>6F6ED9A696FE6AFFE62CD1>6F6BD&696+EDEEFcFE@@@6EDE6C6B6 A6D6BA9D6E6%E6D61E/D696BCDED66EFBDE6/E9E6E6FE6+ABEB64BDE@6)DQ6 EFFQ6A&CDBEB6B6F6C6*6/E6/D6A6/E6D6BEB>6C6ABEDAE6E6D/ABE6D6E6 %FAED<1C69BA9E&B>6EA%*6C6C&B69BEEDB6F6FFC696E9E6CDE9E6C6 CA9D6C66/E6A&DACED6&B>6EDE6C6&6N16969A%ED6&CFB6&B6 9F6C6/CF9DAES 3AE6"S63E67CBEE69A6D/A6A6F6)EB!69NDAE

6 $$


6E&6/AABED6FE67CBEE696D/A6EAD-B6BCB6F69A>66/CFD>66-ED< FE>6DQ6&D66EDW/&6EFF*6E6EDFED6A>65A6A6BCB6E6AB>6E6&ED<C66FE9B@ )D6EF6)EB!6C6BA6EDEF>6EF6CB&FED<FC6D6B9D6FE6D5A!696FE6 E6EDCABBDE@6&DA9A-F@ EB6&CAC6/E6DC/CED6C6E6F6"7696FE6AB6E6BABD&6BCB6EF6FFAB>6BCB6 F69A6NEFTW/&6E-E696F669F6&EB*G 3AE6$S67QD&6A&DAEF>6F6+CFC&6A6F6DEB/D

6 6 6bP6/CFL69DB6A6C61C69&66FE6E>6N1E/AE696CBED6C6C&696 +FWAC@6 4F6&EB*6/E6DFBED69NEFFQ6&B6ABDEB>6E&-6EB6A6FE6&EABDEF63E63FD6 AFA/E&B 6 D 6 C 6 D9DN 6 E 6 9BEFF@@@ 6 4F 6 EA 6 F 6 5QD& 6 B 6 5EBWBA>6 C-DBCB6A666BCB6F6DCEB6C61E6EEB6BE&-B6D6ECFF6&EBA%6 A9DB@64F6+CFC&6B69A%E6A&F&B6-CE-E9EB@ )DQ6C6CFE&B66/E&6C9DAD69N1ABQDAE6A6EAPAE@6CFF69AE6/E&6E9AD696 FE6&AFFCD6EBDCC&AE6DC&EES6/E&69AED66E6BDEBBCDAE6&A,FE6C66/E6C5DAD6 F6&AFFCD6A==6C61&69BEB6&EAS6/E6EED6FE6E6F6B&6C66/E65D6 D9D6JF6E&C66/E6%FAED6C6D6BCBEF&B6EDBEEF6A6F66E-CD>6C61C6 9-B&K 6 A 6 /E& 6 -DED 6 A 6 CED 6 EF 6DEB/D> 6 6 -EDDA 6 AE9CD 6 C 6 5AE 6 CFCD 6 E6 %CCFEBE6DCP61A61E/AE66&DE9B6C66/A6ECFF69A@6 $(


3AE6(S64F6EBAW6J 6EBAE6A62E*FAE696EB6)DK 6

bAE6&DE/FFE6A6CAE6DE9ACABEBG646ABE6 6DC6&B69N69AE6D6E6 C9D<1C6/D6BCB6A6BE&C6C661EDE6/AB6&EFE&B66F5CC6JF6DC5CD6 9NDBK6D6E6%FAED<C6EF6C-D@@@64F6BDE&65AEF696FE6E9E6E6FE6,FE696FE6 2E*FAE6B69D>6DQ6F6/AB6!6DAC@ CB6A6C6FE6CDE9E6/E6D6CBE9CDE>6DE69AE-B6A>6B6FED>61E/*&69NEFFEDED6F6 9AE@ 6E& 6 CED 6 &CFB 6 -B 6 6 E 6 BDDEE 6 E&- 6 EF5EA! 6 D 6 FE 6 =CE 6 9 6 FE 6 FETE6 9N4E6E6A6CE6EDE6W/&6CP6C9*&65D6/E6C&TED6E6FCD6E&-6EE>6A6 EA%Q6E6/E6D6&EE>6EA%*6C>6E6C6E6C66/E&69ADAAD6E6FN1CBF@ 3AE68S6AFE62CD1 3E6FE6/E6CBAED65B<C6FE6AB=E6A6/E6EADED695AABA/E&B6F6CBD6 FE@6E&6EED6-CE6EDB69F6&EB*6EDFEB66F6FEBD69NE6FBAE6&BD6FE6 9A%W/&6ED@6#CDB6C6/E6EDED>6/E&6C9D6D!DDD6F6DEB/D6A6/E&6ED6E6 CE6)ECFE6A6E6AAEACFCS6-C6/ABG CFFE6/DE9E6/E6D6&CFB6AEF@66BCB665AE6&CFBE6AFcFA!6EED6E6FE6/AFE6 2CD16A61C6/E&6E9AD6&CFB*A&S6-CE-E9EB66/E69A%ED6F6C-D6962DAA>6 C-DBCB6FN(45)5636*B+E8@6#A6EFE6/E9E6/AAB60C&E>6C66C-FA969NECB6 &@63N,AE6FFWBA&E6/E6D6C66/E65D696AB6A6C6/E&6C9D6EED6F6 ED9A69F6/CFBEB@

$8


3AE6S63NEC&AE9E&B

CB6,FBA&69AE6F6/E&6EDC5ABED6D6EE-ED696/AABED6EF6FFC6C6FBDS6 ,-'FB36286BEFB6.878B6JE6FE6BDDE6/E9E69NABBED<1CK>6F6+AD6 W%A&>6#E6)ECFC6 5CDA6F6&DE@@@6A6D6E6C&DED@ E& 6 BCDED 6 E 6 FE 6 AE==E 6 2E/CE> 6 E 6 DAAA 6 9 6 9&-D 6 &B 6 6 &DEB6 E9EF66F6CEF6CB6BDC-ED696BCBS69BEFF6D6E6FNED-D>6FF&>65AD6D6EF6 -BF&@@@669A6/EA6C&DED6E6BDFFE6D6E6FNED-D696&E6EEG 6&DE6C6E/ETE/E6F69AE6F6BA&B6D6&B6CBDE9ABCDAS61C61E/*&6 EEB6BE>6BE6-B>6C6C6/CFAE6C6NEE-EDE6F6/AEB>6DQ6EF1CDE6C6/AE6F6&C&B6 96BCDED6E6EE6E&-6F6&@ 3NE/A!66/E6FEADED6E&-66EDFF69N1CD696DBED96A6/E&6EDDA-ED6&CFB6EEB>6 DQ6DEF&B6CBB6A6EBA5B@6 3DEB6ECFF6A69A6C6/EA6BA9D66E6&C&B6FE6EA!69NBED6E&-6 EF&>6&B6-B6EDA%*&6A6E&A@6)DQ6F6&AFFCD696BCB6B6C6CE66/E6 DBDC-ED6E6FE>66/E&6C&DAD6A6FE6/A9E6/E6CBAED6F66E&*S6E9E,6E-AE6 CA6DE6F66FFC6A6C6B*&66D6&CFB69A5*AF6D69E/EB@666 36/DABEB6C61E6AB6E6%DAPAE6&DE/FFCE6A6AC-FA9E-F@6 +C&6E->6BCB6F6E&A6CDB6E60C&E>6A6D6EF6&65AFF>6BCB6F6E/AC6 /E6E60C&E@@@66 $


6%$5!6% 4665D*C69*E66+1AEC@646E6ABE696CE1>6-EC6FE6DE9E69F6E&C6965,B-CF696FE6 A/DA9E9>66BDE6E6BDBDE696&E9DE>6BE9C6E6A6961/C611C6E6-E696 FE9DAFFC>696(d7.&696EFBC666d6&6969A'&BDC666BC6&'6E1C@67DB6E69A1E6BDBDE>6 1E666-EF!6C6$6C6(76DCE>6FE6&E6CD*E6C6-EBE696CFCD6DA6CDC@6FD99CD69F61/C6 6BDE6&FBAB9696E-F666CD@68BC6EF61/C>66CBC696C;C6&CBCD6 FBBDAC 6 CBDCFE 6 E 6 DA 6 9 6 -EDDE 6 &B'FAE 6 EE 6 9 6 BDED 6 C&FBE&B 6 9BDC 6 9F6 1/C@ 6C9E 6 FE 6 -EDDE 6 B' 6 C&FBE&B 6 DBADE9E 6 &C 6 E@ 6 #C-D 6 F 6 1/C> 6 9C 6 -EDDE6 E9AACEF6FE@6?E6B'6CBDCFE9E6CD66FBDCA&'>6FE6CBDE69696E6D9E6EBE9E6EF6 -EF!H6BC6E69A1E6D9E>6E6DCE6C6-EBE6DA6BE661E1E696DE6BE&E;C@6#C-D6FE6 BDBDE>6BD6!/6CDBE6EDDE6FFE6966F*CA9C696CFCD6E&EDAFFBC@

#C6FE6"S8.@6DE6CFBED66BE-FE>661C&-D6-EABC>696C6876E;C>6C6EBE9E6EF/AA>6 CD9E>6C665DB6EBC6ABEFAEC>6DBADED6C&FBE&B6FE6,FBA&E6-EDDE@636DB>6FC6CD6 EFD99CD69F61/C6&A=E6E6CEDS6FAF<FEF6FAF<FEF>6DA&DC69EAC>6C5CD&6EE6F6 BA&C6E9E6/=6&'6D'A9C>61EBE6C6EF65AEF66C/ADB666DA9C6CBAC>6AEE=6F6C*9C6 1&EC6969ABAAD6F6FAF@6F6&A&C6BA&C>66DCBFE9CD6C-D6EF6CBAC69A-E66FAE6 FEDE&B6E9BH6FE6EFE69F6D'5AC69-6D6E&-AE9E6D'A9E&B@6C9C6F6&9C6B'66 AFAC>6C6E6DE6%BEA!@6)EE6"7>6$7>6(769C>666EFE6EDE6&A=E6E6&CBDED6 AC696DCEA!>6FE=E9C6&ADE9E6EF61C&-D6-EABC6C61E61E-FE9C6EB@6#A6&-EDC>6BB6 B'6FE&E9C>6A&'/A9C@6)EE6"6&ABC>6CBDC6&'>666E9C6FE6EA9E966BE-E6EC9DE9C696 BC9C6FC6DB>6CD9E6S6e#BCG69E6EE9C686&ABC666&9AC>666BC9C6FC6DB6ADE 6 96EFA/AC@64BC>6EFA6EE6E6-CBFFE696+1AEBA>666-DA9E6CD6F6B%ABC69F6%DA&BC>6F6 &'6DE96%DA&BC6AB*5AC6DEFA=E9C61EBE6FE651E@64F61C&-D6-EABC664DAC67D&A>666CD6 DA&DE6/=66FE61ABCDAE6F61C&-D6 61E6CA9C6DED666CBDCFED6E6DEA!6FED66 E9E6<A9E6EBBE9E6CD6F65*AC61,EDC63C6#=AFED9<@

$


66

666666666666666666666666667CBCDE5*E696+)<" 4CAC6 96 5*AC6 C6 9A;!6 66 CBD6!6 +)<"@6 7D&A6 6 F6 DA&DC6 96 FE6 A=CAD9E6 96 FE6 5AFE6 A5DACD@6 #=AFED6 6 F6 96 FE6 9D1E6 96 FE6 5AFE6 9F6 &9AC@6 3E6 ,AE6 &D6 9F6 CAC6 6 3CCD6ECC9>6C696FC6DA&DC6AB*5AC66EFDBED696FE6 A5FAE6 9F6 +:$ 66 F6 FA&E6 66 CBDC6 FADC6 &9ACE&-ABEF@

3E6A5DE6C6A&DACEBS6(76BCFE9E696DE5ABC>6(d6&696!%A9C696DEAC666d6&69 6 DEAC6&B'FAC>6BC9C6FFC696EFB*A&E6D=E@6#CFC6FE6CBDA!69F6DEBCD6CB!6"6&AFF!696 9!FED696FE6BCE6J""6&AFFC696DC6961C6669*EK@67D&A6C&-D!6EF6DEBCD6C&C6+1AEC6 )AF6"6JE-D/AE9E&B6+)<"KH6A6-A6&1C6CFE-CDE9CD6E-E6C6DE66A;C6E6FE6AFE696 FE9DC6CFBE>6F6DCAC67D&A69FED!6C6F6C&-D669-*E6E6C6C6DE6&'6C66&CB!6 96&EBDAEF6JE6AFEK@64F6DEBCD>6BDE6/EDAC6%DA&BC6&'>6569&EBFE9C665-DDC696 ".8(@6#6,AE65AEFA9E96DE6C&DC-ED6C6DE6CA-F6E6DEA!66E9E66DEAC6EBDEF@6 2C6AF*E6A,6AB&E696D5DADEA!>6A6A,6AB&E6EDE6EEBEFFED6FE6DE9AEAC@ 4F6$6969AA&-D696$7"$66&FAD'676E;C696B6%DA&BC6AB*5AC@6?6%DA&BC6C6E&-A!6FE65E=69F6 &9C@63E6CBDA!696+)<"656F6DA&D6EC6EDE6F6C696FE6D*E6EB!&AE@6#A6&-EDC>6F6DA&D6C696FC 6 DEBCD6FED656C65A6&AFABEDS6FE6DC9A!696FBCAC>66F&BC6C6DB66FE6EBDEF=E>6EDE6 ED&E6FED6<6".8$66BE-E66FE66ADDE6 9AEF>666F6C-ADC6BE9CA96B*E659E9C6B&CD696 C6FE6F&EAE62E=A6BE-E6ABBE9C6CBDAD6E6-C&-E6EB!&AE<@6*>6FE6-C&-E6962EEEFA>66ECBC696".8>6 DE6E6-C&-E696FBCAC@63C6CBDC6CA-F6C696FE6D*E6EB!&AE6BED9ED*E66FFED@6FC6&'696.6E;C 6 9B66CBD*E6F6DA&D6DEBCD6FED>6%DA&BEF>69A;E9C6EDE6DEA!696FBDAA9E9H66".(66 &CBE-E6F6DA&D6DEBCD6FED6EDE6DCFA!696-C6JCDBE&B>66-&EDACKH6F6$6969AA&-D696".>6 BC6"6E;C69B696FE6BE66&ED1E696+)<">6BDE-E665ACE&ABC6FE6DA&DE6BDEF6FED@646".6 6 BAFA=E6CD6DA&DE6/=669ACABA/C6FED6C&C6&AABDC696D*E66F6EAC6JFE6%FCA!69F6+1EFFD666 CBDC69C6C1B6EAEF66".61AADC69ABAD69F6C6965B6FED66F6EACK@6 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

3E/A962ABC6J63EDBE&BC6967*AE666b*&AEK $


7B24BAB352D2312378929-373713BF3CC +DD683874834D748D6D8D832EDEBA8BFBED82A8E7AE3578F28DFB78238E7FB3AD 8 E7A838673476D784283A563D8CDEBD838D2FAD78838D'A88F7785DFB#A8D8D8DFBBD 888,83E7A7FB45D88B47786B5!ABE78:7CA8"52D6586B83ED12345637589AB6365C37589AB6 3 D3ECFB63B3856D3CBCBA56353EAFBF5634E3BEC3B9BA37EBA3B3B56 3 7589AB6375CB6F56D36BC6EF5633EEB633B5635C3B3FB8536B3FAEC65A8EAC3BC 3 856D3CBCBA56333EAFBF56D375CB6F56D36BC6EF5633EEB6@ 8 88&D8CB4576BD838D832EDEBA8A748CD83A43D7823857783%B382AD86DA856DA476FDEBA 8 238A7483FDAD8EDD838F!48363EEBA83A8782383F63ADF7488345783482A863578 238A748BF7A38D847EB3D88A74756748FB4F74 888&D85D63D86BAEBD838673476D78348,($4*586DA834D78768EB36578D82385B3A383 8 635783856DA4FB5B682AD8EDA5BD8BF765DA53838E7A53AB748D8D2FA7 88881784383387BD6823838D2FAD785B3A3842867B78E7AE3578DE36ED838F2A7876878 5DA578E2DA783A563D84248E7A7EBFB3A5748338E7A4B36D68238348B4578E7F782A8F7378D8 432B68238338BA4B6D68E7ABDAD 8 88,A82A8F2A787DBD7838673476D78338E7A4B36D682385DFB#A8348D2FA782A 8 3452BDA538D6D84B3F63 8 8 8$AD832EDEBA8D6D8386343A5384B78DA53838DDAE3838D4853EA77D48838EDFB78 6DBED 8 3A 8 D4 8 A3E34BD34 8 23 8 BF36DA 8 DE52DF3A53 8 43 8 3436D 8 3 8 2A 8 673476D78 D5DF3A5388E2DBBED78238A7853FD83A63A5D6438D857748768B2D8AB748E73D488D634 8 8 8&D83FDAD8348EDD838F!483%B3A53838673476D78338345D68DFBBD6BD78E7A8 B45BA5D4853EA77D4838FDA37838763AD76348676DFD4835E 888&D483%3E5D5BD48345!A82345D483A8D832EDEBA8B652D8238C783A8D84383AE23A56D83A8 2AD835DD838A783FD4BDD8FD4BBEDEBA8"7A85B3F74838EDFB748D8DE52DBDEBA834 8 BD6BD83A8E7A43E23AEBD834578632B36385DA578D876FD76348876FD74834D667D68A23748 DA53DFB3A5748"BA83D6838D78D876FDEBA86343AEBD8BA2D3F3A538432B6!84B3A78 D8F37683438ED6D8D8ED6D83A5638FD3456788D2FA7 8 8 8 ,45D 8 A23D 8 F7DBD 8 3 8 3452B74 8 3453 8 34D6677 8 53EA7BE7 8 56D36! 8 EDFB74 8 3A 8 A23456D876FD838BB683856DDD6838E7F2ABED6A748A84BA853F768D832B7ED6A74873F748 3EB68238D878345DF748BB3A7 888(33F748DD5D6A7483678A2AED836368D8EDDEBD838E7F2ABED6A7483A5638A7475674 8888888888888888888888888888888895636D86E83EB9283552A8333EA2D8A3

.B


65)"%5!66 #A>6FC6C5AC>6&6BE6FDH6996C;C6&61E6BE9C@6 A6&E9D6C66&66%EDE9E>6 &69A6C6ED9*6E6FD6!FC6&ADE9C6B-C@6#CC6C6C66ADBC>6EFA6&6;ED*E6C6 FE6&66C6FE6E66&E@63E6/D9E966C616BA9C6BEE696FD6BC9C6FC69*E6E61CDE6CD6FC6&C>6 A9E 6 9 6 BEE 6 9 6 FD 6 CC@ 6 )DC 6 > 6 6 DEF> 6 & 6 FC 6 1EBE 6 FE 6 ABDAC 6 9 6 FC6 FBDC9C&BBAC6@6E&-AB616BA9C6BEE696FD66F6-E;C>6DC66/AAC66E6&6FC616CABE9C@6 3C96&CD66F666E6-E6-BEE>6C6B6F=6E9E9E>6EC66FE6E&E6EB6969CD&AD6 E,66F6&CD@ 6 BE 6 F 6 &C&BC 6 9 6 DBC&ED 6 F 6 FA-DC 6 C 6 6 1E-*E 6 9E9C 6 FE 6 C1 6 EBDACD> 6 /CF/D 6 E6 &DAD& 6 6 FE 6 1ABCDAE> 6 CD& 6 6 FE 6 AF 6 9 6 FC 6 DCE> 6 /D 6 F 6 EAE 6 C 6 & 6 B'6 9DA-A9C>6A&EAED&66FE6BCE66FE6C669EDDCFFE6FE61ABCDAE@6369C616/AEE9C6996 FE65D*E6FE9AE66E6FE6&EDE/AFFCE6AE>6996FE6DA9CE6CFAC6E6FE6BDECAFE62/E6\FE9E>6996 FE6BEFED662/E6XCDF66E6FE6%!BAE66F/E6E5DAEE6C66996FE69E96&9AE66E6FE6DDE6A/AF6 E;CFE@6369C6&6169A/DBA9C>6&616BC6BDAB6>6&616&CACE9C66616ED9A9C6&1C>6 CDC6FC6FA-DC6B65CD&E666B6BDBA@6e6bB6&'66F6969ADG@ E&-AB6&6BED*E6E-D61E-FED6CDDBE&B666C65FA9=666C9D69AD6BC9C6ECFFC6C6 BC66&B6965CD&E6E&E666B9A-F6>6C-D6BC9C6CD6&A6EF&C@ X6BE&-AB6&61-A6BE9C6E-D6DA-AD6D5BE&B>6DC6EDE6BC66ABE6EF,6 6AEF69F6C6ED=C@ )DC6EDE6FD6C61E66%E>6BC9C6D/A&C666BC9C6B&C6EF,6&C&BC6EDE6C9D6 CD66FA-DC6 !221.52215.221.5FC5C35,,282FBA,<A3 9&'6C6C66F6,AC6C6FC>661E66B6C6F6&1C6&'6C66C6S #,6E6BE66E6FE6C6DC9ADC6("6DC5CD69F6BABBC>6"6F6BC9C6FC69*E666 "76F6/EDAC69*E6E6FE6&EE@ C6FE6EBA9E96C66FC6A&CDBEB>68696FC6DC5CD6F6&'696(76FA-DC6EF6E;C>6(6 DC5CD6F696"6E6(76FA-DC6EEF&B6666"86DC5CD6F6BD6666"6FA-DC@ 3C6FA-DC6FC6C&DE6&E6CDABEDAE&B>6EC6696FC6DC5CD6BAFA=E6F6DBBE&C696 FE6-A-FACBE6,-FAE@646BCE696DAA66E6-E6CFA!6FE6966BAFA=ED6FE6-A-FACBE@ 46EBC6E6FE6/E 6BCFC*E 6.696FC6DC5CD6BE9C61E6F*9C665CD&EBC6 -CCF 6 6 6 "( 6 9 6 FC 6 DC5CD 6 DC9 6 6 C 6 BA 6 FA-DC 6 FBD!AC 6 C 6 AE 6 E9CADADFC6 D!%A&E&B@ #A61E-FE&C696BDC6EF&C6C9&C69AD6FC6AABS 4F6BCBEF696DBBE&C69F6DC6$7"7<""66BDE6-A-FACBE65696.77>696FFC6(7$65DC696 EDDEBA/E6EBFFEE>6(7.696EDDEBA/E6/EFAEE>68696AFB>6("6965DEB>68$696BEBDC6EBFFEC>6 (8696BEBDC6/EFAEC>68$696C*E6EBFFEE66669F6DBC696&EBDAE@ 4F6FA-DC6&'6/6DBE9C656DDE6-EA%E696F6AA&D'66$6CEAC>6A9C696#A6 CBAAE696AD-69649ED9C6 9C=E66$(6CEAC666+D!AE696E6&DB6EAE9E696 AE-DAF6AED*E6 'DC=66".6CEAC@ DE6CFBED6C6FE6-A-FACBE6,-FAE6965ADA/FFE6B&C6F69EBC696C6FC6DBBE&C66 $7"766F6&AAAC6E9ADC6E66BCBEF696((77>696FFC6"8.6CDDC96E6DBBE&C696 E9FBC>6."$6CDDC96E6FE65DEE6A5EBAF</AF666."6CDDC96E6CBDC6BAC696DBBE&C6 C&C69>69/96669DC&

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666$.666666666666666666666666666666,A6B2384D6B8)B8C8/BE3B63E576D


6!5D6 565!%5 (!%5P5 6!5% 565!%56D%!% 3E 6 EBCDA9E9 6 EABEDAE 6 /A 6 E9/ADBA9C 6 99 6 1E 6 6 BA&C 6 9 6 6 AD&BC 6 9 6 FC6 DC-F&E 6 9 6 EF9E 6 BD 6 FE 6 C-FEA! 6 E9CFB@ 6 3 6 BD 6 FE 6 CA-F 6 EE 6 9 6 BE6 DC-F&'BAE69BEE69CS6FE6CCFA9EA!6966BAFC696/A9E69BEDAC6JC6DC/CED*E6E6 9A&AA!69F6BCC6&FED66DEF66696FE6&FEBDE696FE6EF9E66EDBAFEDK6666 AD&BC69F6C6C6BDECDBE6F6EF&E9C6EDE66EBA/A9E96CBA9AEE6JE9&'696E6 &EDE6ACDDBE696BDECDBEDFCK@ BEF&B66CA9DE6C66EF&C6C69-D*E6EDED6&'6966"7f6966C6CDCDEF66 6&C1AFE6CFED@64BC6S66EF&C69686I696C6C69-D*E6FF/ED6&'6968>6I6E6FE6 EF9E6J66BC6CA9DE9C6C6FC6FF/E6-A6CFCE9CK

EF581F 396F6DC696DC&CA!696FE6EF969F64# 6AC=EFC6E6E69A9A&C6FF/ED6E6E-C66 C;C6DC6BC696A/BAEA!<EA!6EDE6/D6EF6DE6FE6DEFA9E9696BDC6EF&E9C@ 3C 6 9EBC 6 6 DCADC 6 6 F 6 A&EAC 6 9DEB 6 FE 6 FE 6 9 6 9EA! 6 5*AE@ 6 +C 6 E69E 6 96 -'FE696-E;C66!6E6FC6EF&C6C666A6&C1AFE@ 4F6B9AC661A=C66"D666(D6964#:66C66BCBEF696$7"6EF&C>6"".61AC666$61AE@646"D696 4#:66!6E661AC666861AE6666(D6964#:65DC6861AC666(61AE@

E58E1F 3E6AAB6BE-FE6D5FE6F6CDBE696C6C6BDECDBE6BDC6EF&E9C

A0?):6346433

):0+42846#:2046436)4#:6+:0):036

+9+:#6"D64#:

.>7f

+9+#6"D64#:

>$7f

+9+:#6(D64#:

>f

+9+#6(D64#:

.>$f

C6F6DC&9AC696C6BDECDBE9C6B'6CD69-EC69F6"7f>6C6FFE&!6FE6EBA!6C66 $f696FC6EF&C6FF/E6&C1AFE66C6C6DE6F6"7f6966&EE6CDCDEF>6FC6C6A9C6E6 E65CD&E6AE9E9E696BDECDBEDFE696DDBAD6EBA/E&B66F6BE9C6966EF9E@

(7


F8 ?E6/=6CCA9E6FE6DEFA9E9696BDC6BDC>6FF/E&C6E6E-C69C6EBEACS "@ DEFE9E&C 6 E6 FC 6 9EDBE&BC 6 BC 6 9EBC 6 BC 6 C 6 FE 6 BAA! 6 9 6 C 6 1AADE 6 E6 D/AA!69F6&EBDAEF6C6CFAABE6EDE6ABBED6D9AD6EF6&'%A&C6F6C6C61E696EDED6 FC6EF&C@ $@ )DEDE&C6E6D'BAE6EDE6FF/ED6E6E-C66BBCD*E>6C66E69C-F65AEFA9E9S6CAAED6 E6FC6EF&C696FE6BAC6C6DE66FE6EF9E6E6&EDE6ACDDBE696FF/ED6FE6 &C1AFE6669EDF6EBE6-'AE696!&C6EDED6CDDBE&B6FE6&C1AFE@ 88F8

â&#x20AC;¢

EF5C5A5A72,6EDE6C6C6E;E9E6C6E9AACEF6E6FE6EDE6C6BE6C6FF/ED6F6 EF&C6JCD6&FC>6E6ED696C6FE6&C1AFE696AF6C6DC6F6-A>6E6&'6C6 FE6&C1AFE6BDE9AACEF696FCEK6 1C355C9,2,35F5355C513H6FE61C&-DDE6C6C69&EAE9C6BD1E696 FE/ED66FC61C&-DC6 EF58,B25B,32,5C51>6C6C6CFC6DFBE6&'6!&C9E>6AC6C6BE&-AB6DCB696 A1ED6C6-CD96E5AFE9C66C-BC6BAE9C6JF'A>6DFE>6E9DC696CBE>6 B@K6ED9E9C69BDC696FE6&C1AFE6 EF5AFBE,9F555BE,51255AFBE,>6C6E69E6E69ABDA-AD6F6C6965CD&E6&'6 A5CD&6CD6F6DC6 4BA8235C8,BA2FBC3>6C6E69E6E69ABDA-AD6F6C6965CD&E6&'6CABEBA/E6

â&#x20AC;¢

BAAL,5351C355C9,2,36EDE6/ABED69CAFA-DED6F6C

â&#x20AC;¢

63E6-CFE6BAC6-E9CFDE>6FE6C66FF/E6D=E9E6C-D6F61C6C6FE6C6BA6E6 CFE6CDDE>6C6C65AE6EDE69ABDA-AD6F6C666965CD=ED6%A/E&B6FC6 &,FC@6

â&#x20AC;¢

>A7A,6C6FE6CDDE6C96-A6EBE9E6EDE6-E255C5A5-E2125827155BE5 E2,8C@63E6&C1AFE69-D*E6DCED6A5CD&&B66&9AC696FE6EF9E>66/=696CFED6 66EC6ED6C-D6FE6EFE@6

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

4DE&C6C6BE6A5CD&EA!6C6E6,BAF@6+CBAED&C6BDE-EE9C6&'65EBCD6C6AA96 C-D6FE6EF9696FE6EF9E666C6AD&C61EA9C6FFED6&'6A5CD&EA!@ 2475D542773 95D5BC5!CBD5DB585"FE5FF#F

555555

0E


BCDEF6E , 8 3D65DF3A57 8 3 8 9B77D 8 8 )377D 8 CD 8 76DABD7 8 3453 8 D7 8 2AD 8 B4B5D 8 D 8 D 8 3%74BEBA8 F93(9,"85,/,*&,(@82384763838E23678C2FDA784386343A583A838E3A5678E7F36EBD8F8+367A8 4B58GBA#7B4@826DA538748F34348387E526388D8FD678

"3856D5D8382AD83%74BEBA87A38748E23674886DA7486343A5D7483A8D83%CBBEBA867E33A838 3647AD482ADF3A5DF3A538AD5BD48384CBAD82B3A3487AD67A84248634574838FDA36D872A5D6BD8 4DD82AD838D48D6534834863D88CD8 4B78E7A436DD8D856D#48382AD86372EB7AD6BD85#EABED8 E7A7EBD8E7F7838F#57783863436DEBA8387F3678,A83453867E34783853B78C2FDA78348 E7A436D7836FDA3A53F3A53824DA78ED2EC78384BBEA823834856D5D78847BBBED78$AD838 23 8 3 8 4BBEA 8 34 8 D653 8 3 8 53B7 8 E2DA7 8 43 8 43ED 8 43 8 7A3 8 267 8 8 4BA 8 776 8 &237 8 73F748 E7763D6787A363835D34835EH8,863425D783482AD8B3D8D45BBEDD8D8AB38E32D68238763E38 2AD8FB6DD8E36EDAD8D87484B453FD48238E7A76FDA838E23678C2FDA7 ,A8D2A748383457487ADA5348DD63E3A83A36F3D348E7F7838E!AE36878E7F783A838ED47838 2FD7634843823387436D68 83833E578238385DDE78672E383A87482F7A34876878238D8 B4B5D85DFB#A8438DA53D8BA53634DA538D8F7456D685DFB#A8345B74838BD863DEB7AD748E7A8D84D28 ,8 3452B7 8 38 D 8 DAD57FD 8 C2FDAD8 CD 8 2AEB7AD7 8 4B3F638 D78 3 8 6BAEBB7 8 !4BE7 8 38 8 /36 8 348 E7A7E368,4538FB4F786BAEBB782383823838D83BEB7486B374867FDA7488E2526D48B4!FBED48D8 2A 8 3A53ABFB3A57 8 67634B7 8 F!4 8 EB3A5BE7 8 3 8 E2367 8 C2FDA7 8 76 8 7 8 23 8 4B2B3A7 8 34538 6BAEBB78D83%74BEBA893(9,"85,/,*&,(8I8438A7486343A5D8E7F782AD876FD8BA53634DA53838 E7A7E3688E7F63A368E7F78348A2345678E23678368238A234567876DAB4F7886343A5D82AD883A76F38 E7F3BD88238A23456D88AD526D3D83488EB365DF3A538F2EC78F!48E7FBEDD8238D83857748748 763AD7634 8 8 D65B2B74 8 23 8 A74 8 673DA 8 3A 8 D 8 DE52DBDJ 8 8 D'A 8 D4 8 F2EC74 8 3 8 A74756748 BA76DF74863DF3A5387823843834E7A383D7838A23456D8B388382AEB7ADFB3A57838A23456748 E23674878238A3E34B5DA8D6D84763BB6878238748345623878238748CDE384368E7F7847A 768577834578E7A4B36DF748238D8B4B5D8D8345D83%74BEBA84386343A5DD8E7F782AD877652ABD8 'ABED8387436D68E7F7847F748382#88345DF748C3EC7482382338D3E5D68D82AEB7ADFB3A57838 34D8F!2BAD8363E5D8238348A2345678E236788238D83E3487682A8FD82478784BF3F3A53876838 D478385B3F783D8382AEB7AD68E7F783B36D8 768756D8D65383438382A57838B45D8D6545BE7834E26B68E7F78FD2B3A@8CD87B78D856D#4838 345D883%74BEBA8E7A8D785DA8!4BE78E7F78348FA2345678E2367@8E63D688CDE36A7483A53A3688382AD8 FDA36D876BBAD8838BAA7D76D8E7F78348D8834562E526D838748436348C2FDA748F363E382A8F7F3A578 38633%BA88D53AEBA 768577834578383D65DF3A578389B77D88)377D83EBB863DBD68345D8DE5BBD83%56D34E7D68 E7A8 8748D2FA7483801838,"38E18389DECB36D5788.18389DECB36D578389B77D8+2FDAD8 4633F7482383A83A36D8D83%74BEBA823838D6D7838748D2FA74884D3F748238BAE2478 D'A8D2FA783874536B76F3A538D8428DFBBD8D8D83%74BEBA88#8D8B8768.;838 D6D8E7AE2B683EB67482384B8D2AD838345!8D82345678DEDAE38B4B5D68345D83%74BEBA8853A#B48 E26B74BD87684D368E7F7847B488E7F78345!B4876FD748A7836!B48D877652ABD838B4B5D6D8 7#B4 8 4DB6 8 3 8 3D 8 E7A 8 2AD 8 B4BA 8 BAE633 8 47663A3A53 8 3 8 BA242D 8 8 3 8 E7F7 8 34 8 3 8 E23678 C2FDA7 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888.18389DECB36D578F89B77D8+2FDAD@88 888888888888888888888888888*BD8475BA788/BE576BD8)2B3F888*A63D88852B8*A63D8"D623488 D7FD8)D6ED 0.


4#+?34016650433 6 6666666DCBE696FC6EF&C69F6DC6)b)<465CD&'BAE<4FBD!AE69F6BABBC6AC=EFC6 E6E>666C6F65A696D5CD=ED66B9AC>6EA!6FE69D*E696DE9AC<CBDCF6965ADA/FFE>6F69*E 6 "7696CB-D696$7"7@6466DAAAC6CB'-E&C6C6C16BF9ADAA9C666EBEF&B61&C6 ACDCDE9C6&CBC>6ABDC9A9C696B6&C9C6FC6AB&E696ADCCAC666CAFA-DAC@6 6 6 6 6 6 39AE&C 6 6 BA&C 6 E 6 B9AED 6 FC 6 C&CB 6 BCF!AC 6 9F 6 AB&E> 6 FBDAA9E9>6 FBD!AE66A5CD&'BAE>6E*6C&C66&EBA&ABC6D'BAC@6C&E&C6CAAE69F6EFBC6DE9C6 96BA5AEA!6C6FF/E6ACDCDE9C6BC69ACABA/C>6E*6C&C6FC6DCC6A9BDAEF696 1C6669*E@6EFA=E&C6FC6A&CDBEB6C66BED6-A6DEDE9C66EBC6E65CD&EA!6BBAE666 ED9&C6E6-ED666CFACED>69BDC696BDE6CA-AFA9E9>6EBC6DC-F&E666E/D*E6 /E6DA9C@6 6 66669&'69F6B9AC6BCF!AC696FC6F&BC6-'AC>699AE&C6E61CDE6E6FE6&EE6E6 C&BAD6BD6CCBDC>6CDBE&B6FC6/AD696"(6E6"81@6#A6CDBA6E6ED9D6EFC69ABABC6 C-D 6 FBDAA9E9> 6 FBD!AE 6 6 A5CD&'BAE 6 6 6 F 6 &EBA&ABC 6 9 6 CAC> 6 6 eeeB'A 6 BC9C6 A/ABE9C6E6BDE69D*EGGG

00


D67F7D67CF6E6DC +C6FE6BDE9E696FE6366:D'AE69649EA!6J3:4K>66BE-F6E6/E67CD&EA!6 )DC5ACEF 6 C 6 E 6 CD&EBA/E 6 9A5DB 6 E 6 FE 6 EBEF 6 3:A#4 6 6 6 C 6 6 BE-F 6 6 E&-AC 6 96 DDAF&696FE6AEFA9E9696FE69A5DB65E&AFAE6DC5ACEF6C6FE6C&C@ 4B 6 E&-AC 6 6 /A 6 DEFA=E9C6 DCDA/E&B>6EDBA9C696FC6CBA9C6&*A&C6 9A;E9C 6 CD6F6 AABDAC6 66FF/E9C 6E6 E-C6 CD6FE6 +C&A9E9 6 BC!&AE 6 C 6 FE 6 C&BAE6 BDE5DA9E669EA!@646FE65E&AFAE6DC5ACEF696 BEFEA!666 EBA&ABC>6B6E&-AC66E61E6BD6 DC6C66B'6FF/E9C6E6E-C666EDE6F6D!%A&C6 DC6$7"$<$7"(66DC9AD'66FE6AEFA9E96C6 6A&EDB66BDC6BDC@ BEF&B 6 F 6 3EDBE&BC 6 96 EBA&ABC 6 A&EDB 6 F 6 AFC 6 9 6 DE9C 6 &9AC6 gBEFEA! 6 6 6 EBA&ABC 6 4FBDC&'AC 6 96 ECAEDAE666+C9A!6963*Eh>66AFC696DE9C6 DACD6g EBA&ABC6964CAC69BDAEFh666CBDC6 96DE9C6DACD6g#AB&E696FC&AEAC66 5CD&'BACh696FE65E&AFAE6964FBD!AE@ )EDE 6 F 6 D!%A&C 6 DC> 6 FE 6 3:4 6 BE-F 6 6 E&-AC 6 6 6 9C&AEA!> 6 EE9C 6 E6 9C&AED 6 g"<FAC 5 2F 5 FB2FAA2FBC 5 62B,C2OFACh> 6 g"<FAC 5 2F 5 2B,9FA5 F1E3B,AB6 6 6=A3B23 5 12 5 "22CEFAACF23 5 2 5 F6C,OBAC3B> 6 DBA/E&B@ 6 2/E6 BABFEAC6DC6C6FE6&A&E6EFA9E6DC5ACEF@ 3C69A5DB6&!9FC6C6C&C6FC6AFC6E&-AE6BE&-AB6969C&AEA!>6DC6 FC6CBA9C6C6EDA9C>6A6-A66EFC>6A9BBAC>6E&BE9C6C69A&A69C6F6,&DC6 961CDE>6DC6C6FE6C&BAE6-'AE6DC5ACEF6EDAE6EDE6FE6/E6CD&EBA/E666C6 A9BBAC65CC69EBA/C>6E&BE9C6F6CDBE696EDB6D'BAE6EDE6C6FE6DEDEA!6 E6FC6&'6EDA9E6CA-F6EF6&9C6FE-CDEF@ #A6-A6F6E&-AC6&'6AA5AEBA/C66FE6ABDC9A!69 6EF5 91EC5125F7<366BC9C6FC6DC666FE6E&FAEA!696FE65C,35 12 5 #C,A9F 5 2F 5 2FB,C3 5 12 5 ",9?C 5 I#"K 5 83F1C 5 5 32,5 5C,5125455C,3 3C6DC5CD666EF&C6B9D&C6C6EED6CD66DAC9C6 96E9EBEA!6E6BE6/E6BDBDE666D&C>6E*6FC69E&C>6 C6C6ABD5ADE66FE6E9CAAA!696CCA&ABC696BDC6 EF&C>6EDE6EFAD6EF6&9C6FE-CDEF6FC6&'6DEDE9C6CA-F>666 AA9C6 FE6 BDE6BCDAE 6C 6B 6BDC6 FF/E 6996 1E 6&1C6 BA&C666C6BE6/EFCDE9C66C6BA66FE6&DE69F6BCD696 FE6=CE@ 12343567893ABC5DE2FB2 E36F85586 658!8"!83 #$


64EB6BC65F6

"A3739E2 499D9!3#3$42363% &4A3D3D4BD29!3D'6FD3D39(AD9 )FDD!3A(D343*AFC3A23A+93A%D #3$42363FD43D39E2 ,436C3742366(343(2A%D3A23A9342C -D3E373$A2 9!3FDBD2A2 37D3%F673%A2 #3$42243%A2C3A7!363 ABD37D3*4(373%FDDC67 2C3%6F343#+3C63DBDFA2 3#37E9 .AA2 3A7!36F39A732D 6A4A2 #3$42243%!3#3$4224394A3D3D4BD29!3D39(AD9 #3$42363*FD4(3%FDD3A2373A%D

,45D88348D8356D8382AD8EDAEBA8238CBE38D6D82AD8ED43838BA#486!E5BE7

1!%236&!22!23'6%!6$(6E #)


INTERCAMBIO ESCOLAR IES GONZALO ANAYA - XIRIVELLA / COLLÈGE LOUIS ARMAND - CRUSEILLES (Del 24/03/2012 al 31/3/2012) En el período arriba indicado tuvo lugar la 1ª parte del intercambio escolar entre el IES Gonzalo Anaya y el Collège Louis Armand de Cruseilles, situado en la Region de Rhônes-Alpes, y más concretamente en el Departamento de la Haute-Savoie. Dicho viaje se realizó juntamente con los alumnos del IES Serpis (de Valencia) y se da la circunstancia de que participábamos además en compañía de nuestra antigua compañera Mar Lorente, quién nos invitó a formar parte de dicho proyecto. Los alumn@s participantes en el intercambio pertenecen a 2º y 3º de la ESO, estudiantes de francés de 1ª y 2ª lengua… Decimos que ésta ha sido la 1ª parte, porque contamos con que nos visiten en el curso próximo, tod@s los alumno@s correspondants de los nuestr@s.

Nuestros alumnos salen solos…

…se unen a los del Serpis

Para terminar juntándose… con el grupo de alumnos franceses.


JOURNAL DE VOYAGE A pesar de que el viaje lo hemos realizado en

y que fue un trayecto largo y

pesado… los alumnos reconocieron que la vuelta se hizo mucho más corta, ya que todos se conocían mejor y se lo pasaron también mejor… Lo cierto es que la emoción, el entusiasmo y el nerviosismo de la experiencia se apoderaron de tod@s desde la salida hasta la llegada… Y las preguntas que se hacían eran siempre entorno a lo mismo: ¿Me gustará mi familia? ¿Estaré bien? ¿Me tratarán bien? ¿Me llevaré bien con mi correspondant?...

Y no resulta nada fácil, sobre todo, cuando no se ha salido nunca antes fuera, al extranjero… En efecto, sus temores e inquietudes se iban disipando a medida que iban pasando las horas, los días… Además

el

manera

que

viaje

estaba

pudieran

organizado

disfrutar

de

de su

estancia en familia, pero también que conocieran

lugares

representativos ejemplo,

de

visitamos

diferentes

la

y

zona.

Así,

por

Annecy,

con

sus

jardines, sus fachadas pintadas de colores, su palacio de l’Isle (también llamado “viejas prisiones” y símbolo de la ciudad…) y con su espectacular lago, considerado uno de los más puros de Europa… y damos fe de ello. Asimismo, decidimos pasar las fronteras, y acercarnos hasta Génève (Ginebra), a tan sólo 25km de dónde nos encontrábamos… Allí, tuvimos 2 visitas guiadas, una de la ciudad y la otra del palacio de la ONU. Aprovechamos también

para

comprar

chocolate

y

otros

productos típicos del lugar (si bien nadie se Surtidor de agua y silla de 3 patas

atrevió a comprar un reloj suizo…claro está.)


El 4º día lo pasamos en el centro escolar. L@s alumn@s, por parejas o en pequeños grupos, tuvieron la ocasión de asistir a algunas

clases,

inglés,

alemán,

tales

como

lengua…

informática, incluso,

la

profesora de italiano tuvo la gentileza de impartirles a ellos solos una clase, en la que pudieron expresiones italiano…

aprender y (para

“fácilmente”

vocabulario gran

típicamente

sorpresa

de

la

profesora.). La tarde la dedicaron a pasarla con la familia. Algun@s alumn@s fueron llevad@s a conocer otros parajes… El

día

de

considerada

la por

excursión tod@s

a

Chamonix

como

una

de

está las

mejores, ya no sólo por el recorrido breve pero intenso (5km en 20min) que hicimos en el tren de Montenvers para llegar hasta la Mer de Glace (Mar de Hielo), considerado el glaciar más grande de Francia, a los pies del MontBlanc; sino precisamente por las espectaculares panorámicas de sus paisajes, sus cumbres y valles que tuvimos la suerte de descubrir… Una vez allí arriba, visitamos la gruta de hielo, un viaje trepidante al corazón del glaciar, después de descender (y ascender después) más de 300 peldaños…Y luego, en la galería de cristales, donde pudimos ver piezas del macizo del Mont-Blanc... Vraiment spectaculaire et impressionnant!


El penúltimo día, nos hicieron una pequeña recepción-despedida, y las fotos anteriores reflejan el encuentro y la entrega del obsequio al director del centro y a la profesora de español. A continuación, almorzamos todos en el comedor escolar, juntos con los alumnos franceses. Ese día, también realizamos conjuntamente encuentros deportivos… El último día, cada alumno lo pasó en familia, y fueron de compras, de excursión, etc. En definitiva, todos los alumnos han coincidido en lo mismo: “la experiencia ha sido fantástica, les ha servido para mejorar el idioma, conocer lugares, costumbres y gentes nuevos, distintos..., para repetir, si fuera posible…, etc.” Bueno, veamos, a continuación, algunas anécdotas y/o comentarios que han hecho los propios alumnos durante el intercambio. « La maison où j’habitais était immense, avec de beaux paysages, au milieu de la campagne… »

« J’ai pu constater que je comprenais et parlais mieux français que ce que je pensais… J’en ai pratiqué beaucoup»

« J’ai acheté un objet assez curieux: un presse-citrons. Mais je ne sais pas encore s’il est utile ou non… »

« J’étais considéré comme un

crack pour les filles… et je ne comprenais pas pourquoi… »


« Ça a été superbe, les promenades en bateau sur le lac d’Annecy, le lac Léman et toutes les sorties qu’on a fait ensemble… »

« Brigitte, la prof d’espagnol, a été très gentille avec moi. Elle est vraiment charmante et très sympa! »

« Ils aiment beaucoup les animaux, il y en avait partout: des chats, des chiens, même des moutons, des vaches… »

« Nos familles ont bien apprécié tous nos cadeaux : les oranges, l’huile d’olive, les objets falleros…»

« Là, on pratique plus de sport qu’ici... moi, j’en ai fait beaucoup et de façon intensive… »

« J’ai aimé le jet d’eau de Génève, c’était tellement haut…c’était impressionnant ! »


«Quant à la gastronomie, j’ai découvert et j’ai adoré la raclette, parce que c’est un plat très original… »

« Tom, mon correspondant est très marrant, il n’arrêtait pas de faire des bêtises… »

« Le jour de mon anniversaire… ma famille m’a préparé un gâteau et tous mes amis m’ont offert un joli cadeau… »

« Ma famille avait confiance en moi, parce qu’on me laissait leurs clés… On s’entendait très bien »

Et voilà, c’est tout. Le moment est venu de dire MERCI, à vous les profs, pour votre compréhension, et à nos élèves, pour leur intérêt et motivation… Continuons à nous amuser et à travailler PAR et POUR le FRANÇAIS ! Nous vous promettons de vous raconter encore plus l’année prochaine…

...


LA EXPERIENCIA DE UNA ESTUDIANTE BELGA EN VALENCIA ¡Hola a tod@s! Me presento un poco: me llamo Julie-Anne, soy belga y estudio en la Universitat de Valencia como estudiante de Erasmus desde el 16 de enero de este año. Nos hemos cruzado probablemente en los pasillos del instituto en estos últimos meses y no sabíais quién era ni qué hacía allí… Como ya he dicho, soy belga, más concretamente de Lieja, al oeste del país. Estudio en la escuela superior “HELMO Sainte-Croix, para ser profesora de francés y he elegido la opción “français langue étrangère” (FLE), que equivale a decir “francés lengua extranjera”, es decir, para enseñar francés a la gente que no lo estudia como lengua materna. Aunque las prácticas en FLE no son obligatorias para los estudiantes que han elegido esa opción, para mí sí eran importantes porque me gusta viajar, descubrir otros países, otras tradiciones, otra gente… pero, sobre todo, para el futuro trabajo que he elegido hacer desde hace 3 años... Por tanto, no podía perder la ocasión que me proponía mi escuela: ir de Erasmus. ¿Por qué España? … porque he estudiado la lengua española durante dos años. Además, ya había visitado algunos lugares de España y el país que había descubierto, me estaba gustando mucho. Y… ¿Por qué Valencia? … muy sencillo: porque me gusta también la playa (Je! Je! Je!) Y todo esto es lo que justificaba mi presencia en el instituto. Durante dos meses, Esperanza y Carmen me han acogido y me han permitido practicar en sus clases. Sin embargo, el 25 de mayo, mi aventura se acabará y volveré definitivamente a Bélgica… Y ahora… en exclusiva, aquí os presento el

top 3

de mis mejores recuerdos españoles…

¡Valencia en Fallas!

Antes de venir a Valencia, no tenia ninguna idea de lo que iba encontrar en las Fallas, de las cuales todo el mundo hablaba… El 15 de marzo… he visto gente que bailaba en las calles al son de las fanfarrias, he asistido a fuegos artificiales mágicos, he descubierto lo que es un “ninot”,

he

valencianos,

admirado he

comido

los

trajes churros

tradicionales rellenos

de

chocolate (¡qué rico!). Realmente: ¡no podría morir...

sin vivir de nuevo otras Fallas!


¡Instituto Gonzalo Anaya!

La primera cosa que pensé al entrar en el Instituto fue: “¡Madre mía! Palmeras en una

escuela,

¿estoy

soñando?”.

Sencillamente, ¡me ha gustado mucho! La gente que he encontrado en el Instituto ha confirmado mi suerte: Esperanza y Carmen, que me han acogido muy bien y que me han mostrado una amabilidad sin límites, o los otros profesores que han tenido tiempo de conocerme e interesarse por mi experiencia… En definitiva, ¡los alumnos de las clases de francés que seguramente me echaran de menos!...

Mi experiencia como… ¡fallera!

Puede parecer muy trivial para vosotros, pero para una belga, ¡llevar el traje de una fallera ha sido para mí todo un sueño! Este momento inolvidable se ha cumplido gracias a Esperanza, pero especialmente a Amparo, a sus padres y a la peluquera adorable que han trabajado para hacer de mí una fallera por un día… Les doy las gracias por todo.

Y esto es todo, amig@s del Instituto, ya sabéis todo (o casi todo) de mi experiencia española. Me quedan todavía algunos días para disfrutar un poco más… Os doy las gracias de nuevo a tod@s por vuestra acogida que nunca olvidaré. Si un día tenéis ganas de visitar Bélgica… un telefonazo o un correo (se lo pedís a Esperanza) y estaría encantada de enseñaros mi país. ¡Hasta siempre!

Julie-Anne


1

1

1

1

Silvella nº 5  
Silvella nº 5  

Revista IES Gonzalo Anaya

Advertisement