Blue Review

Page 1Kienet ix-xewqa tas-sur Keith Perry, meta bħala Viċi President talklabb lura fis-sajf avviċina lis-SWSC u lili personalment sabiex noħorġu dan il-magazine, liema magazine kellu jieħu post il-fuljett li kien joħroġ minn żmien għal ieħor. M’għandnix xi ngħidu kien ta’ unur għalija li noħroġ dan il-magazine u għalhekk ma kinitx diffiċli biex naċċetta din ir-responsabbilta` ġdida. Naturalment minn dak iż-żmien ’l hawn il-klabb għadda minn tibdil kbir, liema tibdil ra rriżenja tas-sur Steve Abela u lis-sur Keith Perry jilħaq il-President il-ġdid tal-Wanderers. Minn hawn nawgura lil Keith kull suċċess filkariga l-ġdida tiegħu ! Biss dawn il-waqtiet ma telfu xejn bil-ħsieb tagħna li noħorġu din ilħarġa, anzi l-kumitat tas-SWSC ingħaqad aktar minn qatt qabel u ġibed ħabel wieħed biex din il-ħarġa tkun possibli. M’għandnix xi ngħidu li magazine bħal dan jinvolvi ħafna xogħol u sagrifiċċju. Għalhekk inkun qed nonqos jekk ma nsemmix lil sħabi tas-Supporters Klabb, mhux biss tal-fiduċja li huma wrew fija iżda wkoll tal-għajnuna tagħhom biex illum il-Blue Review ikun qiegħed għandkom. B’mod partikolari nsemmi lil Mario Catania tal-ko- ordinament, lil Johann Vella, Horace Aquilina, lil Domnic Vella li ħadu ħsieb fil-ġbir tar-riklami u mhux inqas lil Jonathan Camilleri li għen ukoll fl-irtokk finali. Mhux l-inqas lil aħwa Shawn u Alan tal-kalendarju li wieħed għandu jsib f’din l-istess ħarġa. Grazzi kbira tmur lil dawk li għoġobhom li jirriklamaw il-prodotti tagħhom f’din il-ħarġa. Nappella l-qarrejja tagħna li jagħmlu wżu minn dawn il-prodotti u jżuru dawn l-istabilimenti. Nappella wkoll lil oħrajn biex jirriklamaw magħna għall-ġid tal-klabb. Wieħed jista’ jagħmel dan billi javviċina lil xi membru tal-kumitat tas-Supporters Klabb għall-ħarġa li jmiss. F’din il-ħarġa wieħed għandu jsib il-kummenti minn membri prominenti fi ħdan il-klabb, artiklu speċjali ddedikat lil ex captain tat-tim Noel Turner, profili ta’ plejers Slimiżi u l-fixtures tat-tim. Kif ukoll ritratti ta’ attivitajiet li saru tul l-istaġun u r-ritratt tat-tim preżenti. Nagħlaq billi nawgura lill-plejers tagħna jibqgħu magħqudin u jkomplu jilagħbu għall-gear blu u ċelesti u jagħtu pjaċir lill-partitarji talklabb fix-xhur illi ġejjin.

THE EDITOR

Għal darb’oħra l-klabb ta’ Sliema W f’kollaborazzjoni mas-Supporters Klabb qed iżomm l-appuntament tiegħu mal-partitarji slimiżi meta qed joħroġ dan l-magazine biex jinfurma lill-partitarji tat-tim b’dak kollu li jkun qed jiġri fil-klan Slimiż.

L-editur Mark Saliba.

01


Waterline Restaurant, Triq Is-Salini Marsaskala • Tel: 21632946

22


This is the first time I am writing as the Sliema Wanderers President. I would have liked to be writing under different circumstances but as you know the club is passing through some difficult times. My colleagues and myself are working tirelessly to find solutions and I am very confident that by the end of this year we will be in a much healthier position, especially if I keep finding the support that I have been finding from my colleagues. For this I wish to thank them. Our main objective this year is to balance the books cause of the Financial Fair Play charter which was imposed on the clubs by UEFA in 2005 and given a deadline until 2012. This is a very big objective for us but a very important one for our club. Not balancing our books in 2012 will have serious consequences on our club. Our second objective as a club is a place in Europe cause as we all know this will generate much needed cash for the club. On a personal note, being President of this club, was something I never dreamt of but after 25 years watching my team I feel so proud to be in this position. One thing I promise you is that I will keep working hard to see our club survive this rough patch and hopefully go back to where we deserve to be. I have one objective personally, and that is to increase the number of supporters coming to watch our team. Before concluding I would like to thank Hon Robert Arrigo for all his support, Steve Abela for all he did for the club, my colleagues in the committee, the players and techinical staff, Under 19’s committee, the Nursery, Mario Catania & the supporters club. Finally I would like to thank all the supporters who attend the games especially the Ultras who never stop working hard throughout the 90 minutes of the game.

THE PRESIDENT

Dear All,

Thanks Keith Perry

03


22


Friends and Supporters

Mainly the pre season was divided in three levels. The first level, which was mainly comprising tests and physical sessions, was carried out in Malta. Sessions varied between pitch sessions, GYM tests and very obviously we had some friendlies to loosen up a bit and get to know the new system we will be using during this season. The second level was mainly carried out in Bansko Bulgaria. Bansko is a skiing resort with an altitude of approximately 1000 feet. However the football facilities that this resort offer are excellent. We had the chance to train in relatively cool temperatures (oscillating in the mid 20s), thus allowing the players ideal training conditions. During this level, we played three friendlies against one top division team, Lokomotiv Plovdiv, and we won this game. The two other opponents where second division teams (our 1st division) where we beat Basnko FC and lost to Gotche Delchev. All in all, a very productive ten days. The third and last level was the final session before the beginning of the Premier League. Mainly this consisted of tuning the movements and getting all set up for the first match I must say that the squad is composed of dedicated players and most of all willing to make the next step. It would be very foolish from our side, should we (the team) believe that we got there already. The road is bumpy and uphill, however, I, the technical staff and the boys, feel confident that the group created is of a good level and we can have our say during this campaign. One last note that is very dear to me. We are striving to improve the team together. By together I also mean the supporters. A team without supporters is not a team. We need you all to be supporting your team, both when we all (team and supporters) are winning and also when we stumble. Honestly, both myself and the team where positively impressed with the continuous support we are receiving from our supporters, however we need you always. See you all soon at the stadium

THE COaCH

It seems to me that no time has passed since the 20th June, when we started our pre season at Tigne`. It seems to me as if yesterday we where returning from our 10 day training camp in Bulgaria. Yet, it has been already been a number of weeks now and the squad looks all geared up in this new season.

Danilo Doncic. Sliema Wanderers FC

05


22


Għal darb’oħra ninsab niktbilkom messaġġ qasir dwar dak li jgħaqqadna lkoll. Qiegħed nirreferi għall-klabb ta’ Sliema Wanderers F.C. Ħadd ma jista’ jinnega l-fatt li aħna l-aktar klabb glorjuż fil-futbol Malti. Pero` minkejja dan xorta niltaqgħu ma’ problemi varji li qed jifnu l-maġġoranza assoluta tal-klabbs tal-futbol f’pajjiżna. Inutli wieħed jinnega li anke aħna ta’ kull xahar naraw kif se nsibu tarf tal-piż finanzjarju li huwa wieħed konsiderevoli. Kif kulħadd jaf riċentament kellna taqlib intern fl-amministrazzjoni tal-klabb. Irrid qabel xejn nirringrazzja lil dawk li llum m’għadhomx jifformaw parti mill-kumitat, taż-żmien li għamlu jaħdmu flimkien malbqija ta’ sħabhom. F’dan iż-żmien ta’ transizzjoni is-sur Kieth Perry refa’ r-responsabbilta` li jkun President; liema kariga tirrikjedi impenn u sagrifiċċju. Qed issir ħidma intensiva li mhux dejjem tidher iżda persważ li mażżmien ser jinħass il-frott tagħha. Ħbieb f’dan iż-żmien aktar minn qatt qabel hemm bżonn li nkunu magħqudin għax fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ riżultati fuq il-‘‘pitch’’ nemmen li seta’ kellna aktar punti milli għandna llum, iżda fl-istess nifs irrid ngħid li filmaġġoranza tal-logħob it-tim kellu prestazzjonijiet pożittivi fejn kienu biss episodji sfortunati li mpedewna milli mmorru d-dar bi tliet punti. Nagħlaq dan il-messaġġ qasir billi nerġa’ nħeġġiġkom tibqgħu magħqudin sabiex flimkien mal-kumitat naħdmu sabiex l-għan ewlieni tagħna, dak li t-tim ta’ Sliema Wanderers jkun dejjem wieħed li jiġġieled għall-unuri.

Tislijiet, Dr. Clifton Grima.

THE SECRETaRY

Għeżież partitarji,

07


22


Insellem lis-supporters kollha Slimiżi,

Huwa importanti li nibqgħu maqgħudin ilkoll flimkien biex dan ilklabb glorjuż jerġa’ jsib postu fejn jixraqlu. Jien nemmen li qegħdin fit-triq it-tajba u li qed isir ħafna xogħol siewi biex il-klabb tas-Sliema jerġa’ jkun fost l-aqwa timijiet ta' Malta. Nemmen ukoll li t-tim għad irid juri l-potenzjal tiegħu u għalhekk ma rridux naqtgħu qalbna qatt biex bl-għajnuna ta’ kulħadd, id f'id mal-kumitat u kull min hu involut fil-klabb tas-Sliema naslu għat-tragwardi tagħna. Nixtieq nieħu din l-opportunita` biex nirringrazzja lill-President Keith Perry kif ukoll lill- membri kollha tal-kumitat li qed jagħmlu sagrifiċċji kbar biex iżommu dan it-tim kompetittiv. Nawgura li din il-ħidma għaqlija ta' kulħadd tattira iktar Slimiżi biex jagħtu daqqa t'id kemm finanzjarjament kif ukoll bħala riżorsi umani. Kull għajnuna tgħodd! Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja u nħeġġeġ lis-supporters biex jibqgħu jkunu numerużi l-grawnd għax kif tafu lkoll is-support huwa xi ħaġa fundamentali għal tim tal-futbol, u l-ikbar progress li għamilna din is-sena huwa li s-supporters qed ikunu dejjem ta’ appoġġ għat-tim anki meta l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb. Nappella biex is-sapport ikun indirizzat lilna l-plejers u jkun dejjem pożittiv u ninsew kompletament l-avversarji tagħna ħalli b'hekk inkunu ta' eżempju fil-grawnd kif ukoll fl-istands. L-aħħar ħsieb imur għalissa għal ex-plajer, Noel Turner, li apparti li kien plajer kbir huwa wkoll ħabib kbir tiegħi. Nixtieq nirringrazzjah ta’ dak kollu li ta lit-tim tas-Sliema W. u l-futbol Malti u nixtieq nawguralu futur mill-isbaħ bħala kowċ.Grazzi Guy.

THE CaPTaIN

L-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis-Supporters Club li flimkien mal-President Keith Perry qegħdin jagħmlu biċċa xogħol siewja biex b'hekk reġgħu saħħew l-għaqda ta' bejn il-players u ssupporters li jiena nemmen hija importanti ħafna għat-tim. Dan jixhdu r-rispett reċiproku li hemm bejn it-tim u s-supporters qabel, waqt u wara kull logħba. Ilkoll naqblu li s-supporters il-grawnd qed jiżdiedu minn logħba għal oħra u dan ukoll huwa ta’ġid kemm għattim tas-Sliema W. u kif ukoll għall-futbol Malti nġenerali. Prosit!

Grazzi mill-qalb, Alex Muscat .

09


22


Is-Sibt 12 ta’ Frar 2011

L-onorevoli Robert arrigo u l-President Keith Perry jindirizzaw lill-partitarji preΊenti waqt ir-Rally fil-Kumpless ta' Tigne'

11


BIl-qIegħda: D.Doncic (Coach), R.Bajada, P. Hall, N.Gauci, C. Grima, K.Perry (Club President), M.Debon l-ewwel FIllIera: Joseph Micallef (Kit Manager), M.Vella (Goalkeepers’ Coach), J. Mifsud, C.Gatt Bald It-tIenI FIllIera: J.Ani, S.Bezzina, J.Lima, C.Frendo, T.Thomas, M.Scerri, R.Perry, R.Grech, J.Santos, J

12


(침ajr lil Stephen Caruana u lil Kevin Bu치eja tar-ritratt.)

no, J.Vella, G.Pace, A.Muscat, S.Debono Grech (Asst. Coach). acchino, A. Curmi, H.Bonello, J.Alden, R.Galabov, D.Mitev, J.Rizzo Naudi (Phsyio Therapist), Dr. G. Attard .Mifsud Triganza, J.Briffa, B.Muscat.

13


Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' Tigne Sports Complex nhar is-Sibt 12 ta' Frar,2011.

14


Nixtieq illi nibda billi insellem lil kull membru attiv tal-kumitat tasSupporters Club illi jaħdmu miegħi għal dan il-klabb tagħna. Kif stajtu taraw qed inżiedu l-attivitajiet biex inkunu qrib tagħkom il-membri u tkunu qed tgħinu lill-klabb ukoll.Ta’dan grazzi minn qalbi! Qed insemmi l-attivitajiet u żgur li ma nistax ma nsemmix l-ikla li għamilna l-Waterline Restaurant li kienet l-ewwel waħda taħt ittmexxija tas-sur Keith Perry bħala President tal-klabb. Barra minn hekk ir-rally li għamilna nhar il-Ġimgħa 14 t’Ottubru fil-kumpless ta’ Tigne` kien wieħed ta’ suċċess fl-attendenza li kellna. Barra minn hekk irrid insemmi liż-żewg membri tal-kumitat tas-Supporters, lil Johann Vella u lil Horace Aquilina, li jieħdu ħsieb it- tim tal-minors .Nirringrazzja lil Mark Saliba illi jinforma lill-membri bl-attivitajiet u li jieħu ħsieb il-fuljetti li noħorġu, lil Pierre Muscat li jieħu ħsieb il-lotteriji li jsiru, lil Alan u Shawn Aquilina li jmexxu l- Ultras, lil Jonathan Camilleri, Stefano Pulis, Steve Borg li jieħdu ħsieb l-armar fil-grawnd u lil Domnic Vella li jieħu ħsieb il-finanzi.Qed insemmi lil kull membru tal-kumitat tas-Supporters Club biex nuri li għandna kumitat li jaħdem flimkien biex inressqu aktar partitarji lejn il-klabb. Nirringrazzja wkoll lil min jieħu ħsieb il-Website tal-klabb u lin-nurseries tagħna. Ma nistax ninsa lill-kowċis, l-istaff kollu tat-tim u l-plejers. Nonqos jekk ma nsemmix lill-PRO tal-klabb, lil Mario Debono, li jagħmel xogħol siewi għall-klabb, lis-segretarju Dr.Clifton Grima u l-kumitat kollu . Ma nistax ma nsemmix ukoll lill-President tal-klabb, is-sur Keith Perry, illi kuljum iżomm kuntatt miegħi, ħadem miegħi biex il-partitarji jkunu qrib tal-plejers u mhux l-inqas li jgħinna f’kull ħaġa li nkunu ħa nagħmlu.B’sodisfazzjon ngħid illi jagħti ħafna wiesa’ lill- kumitat tas-Supporters u dan biex juri li hu partitarju ta’ vera! Nagħlaq billi insemmi b’mod speċjali lill-membri li jiġu l- grawnd, jattendu l-attivitajiet u li jgħinuna finanzjarjament.

Mario Catania, President Sliema Supporters Club.

SuPPORTERS CLub PRESIDENT

Din is-sena se tkun it-tieni sena tiegħi bħala President tas-Supporters Club u ta’ dan kburi għaliex huwa l-iktar klabb glorjuż li hawn f’ Malta !

15


Il-Kumitat tas-Sliema Wanderers F. C. 2011 - 2012 Presidenti Onorarji : Onorevoli R.Arrigo Dr. Messina Ferrante F.I.C.D Mr. J. Sullivan

President - Keith Perry Viċi President - Michael Bonello Segretarju - Dr. Clifton Grima Teżorier - Marc Migneco Assistent Teżorier - Patrick Hall PRO - Mario Debono.

Membri: Ivan Calleja Andrea Zammit Tabona Jesmond Grech. Godfrey Pace Johann Vella Nicholas Gatt Claudio Martinelli

16


Klabbs li lagħab magħhom : Ħamrun S., Imsida St Joseph, Sliema W, M’xlokk (misluf għal sena), Sliema W. l-ewwel logħba bil-flokk blu u ċelesti : Vs Imsida f’Jannar’06. Persuni li influwenzaw lil r.Bajada jingħaqad ma’ Sliema w. : Edward Aquilina , Hugh Caruana u Robert Arrigo. Biss ma kinitx diffiċli għal R.Bajada jagħżel lis-Sliema W għaliex hu tim ambizzjuż li dejjem jiġġieled għall-unuri. l-aktar logħba memorabbli għal r.Bajada mat-tim tas-Sliema w : Il-finali tal-FA Trophy ’09 kontra t-tim tal-Valletta liema logħba rat lis-Sliema W tirbaħ it-trophy għall-20 darba fl-istorja tagħha. Pożizzjoni favorita fil-grawnd : midfielder ċentrali. tim barrani / plejer favorit : Juventus / Alex del Piero. Pjanijiet għall-ġejjieni : Jirbaħ dak kollu possibli mat-tim ta’ Sliema W u jestendi l-kuntratt tiegħu mal-klabb (peress li dan l-istaġun 2011/12 jintemmlu l-kuntratt). Ix-xewqa l-oħra ta’ Roderick hi li jerġa’ jiġi msejjaħ mill-kowċ nazzjonali biex jagħmel parti mill-iskwadra nazzjonali Maltija. Messaġġ lill-partitarji : Li jibqgħu wara t-tim mhux biss fil-mumenti feliċi biss iżda anki fi żminijiet diffiċli. Kummenti oħra : Roderick jemmen li wara d-draw meritat kontra Valletta t-tim għandu jkompli miexi fit-triq it-tajba. Jemmen ukoll littim preżenti hu tim magħqud u validu.

VICE CaPTaIN

Isem : Roderick Bajada (Vice captain ta’ Sliema W.) data tat-twelid : 4/1/1983. eta` : 28 sena. nazzjonalita` : Maltija. Status : Single. l-aktar film favorit : Gladiator. attur/attriċi favoriti : Denzel Washington u Natalie Portman. l-aktar destinazzjoni barranija favorita ma’ r.Bajada : L-Awstralja. ħobbies : Qari b’mod partikolari kotba awtobiografiċi. L-awtobiografija ta’ R.Giggs kien l-aħħar ktieb li qara. Iħobb ukoll isegwi sports ieħor u serje televiżivi bħalma huma CSI u Criminal Minds.

Ma naqasx ukoll li jirringrazzja lill-familjari u l-ħbieb tiegħu li dejjem kienu warajh u tawh is-support tagħhom.

17


Fixtures for season 2011/2012 Date

Time

Score

Venue

19/08/2011

8:30 PM

Sliema Wanderers FC (Triganza’5 , Lima’ 16, Scerri ‘ 45 )

28/08/2011

6:30 PM

Mqabba FC

0-2

Sliema Wanderers FC ( Jorge ‘ 13 75 )

National Stadium

11/09/2011

8:00 PM

Floriana FC

0-1

Sliema Wanderers FC ( Triganza ‘ 74 )

Hibernians Stadium

17/09/2011

7:00 PM

Sliema Wanderers FC ( Mitev ‘ 54, R.Bajada ‘ 75)

2-2

24/09/2011

7:00 PM

Birkirkara FC

0-1

Sliema Wanderers FC ( Jerry Ani ’56 )

Hibernians Stadium

30/09/2011

6:00 PM

Sliema Wanderers FC ( D.Mitev20’)

1-1

Balzan Youths FC ( M.Ciantar ’54 )

National Stadium

17/10/2011

8:00 PM

Hamrun Spartans FC ( Ribeiro’67, ’72, ’75, Shields’80)

4-2

Sliema Wanderers FC ( Frendo ’20, Mitev ’ 85 pen )

National Stadium

21/10/2011

8:15 PM

Mosta FC ( Aboulezz ‘24, Arilson ’45, Mvondo ’58)

3-2

Sliema Wanderers FC ( Jackson Lima ’27, ’84 )

V. Tedesco Stadium

28/10/2011

7:30 PM

Valletta FC ( Roderick Briffa ’55 )

1-1

Sliema Wanderers FC ( Roderick Bajada ’66)

V. Tedesco Stadium

06/11/2011

2:00 PM

Sliema Wanderers FC ( Mitev’23,Lima’57, Galabov ’63 )

3-3

Qormi FC ( Farrugia ’14pen, 68 ; Nwoke ’49)

V. Tedesco Stadium

12/11/2011

2:00 PM

Sliema Wanderers FC (D.Mitev ’34 pen, 70; J.Santos Silva ’44)

3-0

Tarxien Rainbows FC

Hibernians Stadium

19/11/2011

4.00pm

Sliema Wanderers FC ( Roderick Bajada’83 )

1–1

Hibernians ( E.Dos Santos’89 )

Hibernians Stadium

25/11/2011

6.00pm

03/12/2011

2.00pm

Sliema Wanderers FC (Bajada ‘4) Sliema Wanderers FC

3-3

Hibernians FC ( Edison’4 ‘ 70, Failla ‘ 11)

National Stadium

1-1 0-0

Marsaxlokk FC ( M.Deanov ‘ 16, Obiefule ’78)

Mqabba F.C. (Mazzitelli ’69) Floriana FC

Hibernians Stadium

V. Tedesco Stadium National Stadium

11/12/2011

Marsaxlokk FC

Sliema Wanderers FC

Hibernians Stadium

8/1/2012

Sliema Wanderers FC

Birkirkara FC

Hibernians Stadium

15/12012

Balzan Youths FC

Sliema Wanderers FC

Hibernians Stadium

28/1/2012

Sliema Wanderers FC

Valletta FC

National Stadium

3/2/2012

Tarxien Rainbows FC

Sliema Wanderers FC

V. Tedesco Stadium

10/2/2012

Sliema Wanderers FC

Hamrun Spartans FC

V. Tedesco Stadium

18


Inħarsu ’l quddiem Għażiż Partitarju Slimiż,

Ovvjament l-istaġun huwa twil ħafna għaldaqstant ser ngħaddu minn mumenti tajbin u ħżiena u allura nappella l-kulħadd biex speċjalment inkunu viċin xulxin l-iżjed meta l-affarijiet ikunu xi ftit ħażin għax l-iżjed ħaġa faċli hi li fil-mumenti tal-glorja kulħadd jidher u fil-mumenti mhux feliċi iwarrab jew joqgħod imaqdar. Fl-aħħar nett nawgura ħidma t-tajba lil kulħadd u li jkollna staġun sodisfaċenti u ta’unur għalina s-Slimiżi, ma ninsewx li aħna l-iktar klabb glorjuż f’Malta. Minn Horace Aquilina.

SuPPORTERS CLub SECRETaRY

Reġa’ wasal staġun ieħor ta’ futbol u ta’ xogħol għalina l-membri tas-Supporters Club. Din is-sena nista’ ngħid li qegħdin iżjed magħqudin bħala familja waħda Slimiża, kemm il-Kumitat Ċentrali, players, kowċis, technical staff u partitarji. Kienet ix-xewqa tal-President il-ġdid, is-Sur Keith Perry, li tinżamm din l-għaqda bejn kulħadd u ngħid il-verita` din xi ħaġa li personalment ilqajtha bil-ferħ għax inħoss li b’hekk l-affarijiet jimxu aħjar.

Il-kumitat tas-Sliema wanderers F. C. jixtieq jirringrazzja lis-Sur Charles Fenech għad-donazzjoni tiegħu 19


noel turner 1991-2011 In-nursery tas-Sliema Wanderers, imwaqqfa mill-mibki Ġużi Fava fl-1982 (l-ewwel waħda ta’ din ix-xorta f’Malta), tellgħet diversi plejers li għamlu isem għall-klabb u għalihom personali tul is-snin. Fost dawn il-plejers insemmu lil Noel Turner – plejer li ta dak kollu li jaf lill-klabb ta’ pajjiżu u li għen lit-tim jirbaħ diversi titli tul il-karriera ta’ footballer . Noel, iben Alfred u Stella Turner, twieled f’Tas-Sliema fid-9 ta’ Diċembru, 1974. Is-sebgħa minn tmien aħwa u b’hekk għażel li jilbes il-flokk numru sebgħa tas-Sliema W. Noel Noel Turner flimkien ma’ Sammy beda jilgħab il-futbol fl-eta` ta’ erba’ snin ma’ sħabu fi triq Nichol u l-mibki Tony Nichol. Santa Rita f’tas-Sliema. Aktar tard daħal fin-Nursery tal-klabb fl-eta’ tenera ta’ seba’ snin. Kienu l-mibkija Toni Sant u Ġużi Fava li għarfu t-talent ta’ Noel meta darba t-tim ta’ ħuħ, Anthony u sieħbu Vinnie Vella, kellhom logħba vs Sliema W. Noel inzerta qed jilgħab wara l-lasti meta lemħuħ Sant u Fava. Ma kienx diffiċli għal dawn tal-aħħar biex iħajjru lil Noel jibda jinżel ma’ tfal oħra Slimiżi f’Tigne` fejn bdiet tifforma l-ewwel nursery ta’ Malta fl-1982.Minn dak inhar ’il quddiem il-Guy, kif inhu magħruf aħjar mis-Slimiżi, qatt ma ħares lura. Hekk li lagħab f’kull kategorija tal-klabb sakemm ġie promoss fit-tim tal-kbar. Ta’ min isemmi wkoll li Noel rebaħ il-kampjonat f’kull kategorija li lagħab fiha mas-Sliema W. – under 14’s, 16’s, 18’s u 21’s. Saħansitra rebaħ ukoll il-Footballer of the Year ta’ taħt 21 sena. Ta’ tnax-il sena Turner kellu l-fortuna iqatta’ tlitt xhur fi skola tal-futbol f’Liverpool fejn matulhom rebaħ il-Gold Skills Award. Id-debutt ta’ Turner fl-ewwel tim kien taħt il-gwida ta’ Lawrence Borg nhar 19 t’April tal-1992 valida mill-kampjonat 1991/92. Dak in-nhar Noel ta’ sittax-il daħal bħala sostitut fil-logħba kontra B’kara, liema logħba ntrebħet mit-tim blu u ċelest bl-iskor ta’ 4 – 1.Tul l-istaġuni ta’ wara Turner kompla jistabilixxi ruħu bħala wieħed mill-aktar midfielders promettenti fit-tim tal-blues. Wieħed mill-ewwel suċċessi ta’ Turner wasal fl-istaġun 1995/96 bir-rebħ tat- tlieta u għoxrin kampjonat u r-rebħ tas-Super Cup wara assenza ta’ diversi snin taħt il-gwida ta’ M.Miller u Johnny Calleja.. Kien suċċess li ppremja l-isforzi kollha li saru minn dawk kollha li ħadmu finnursery Slimiża tul is-snin għaliex barra Turner kien hemm seba’ plejers oħra li ħadu t-taħriġ fl-imsemmija nursery li issa ħallew l-impatt tagħhom fil-logħba Maltija. Iċ-ċirasa fuq il-kejk għal Turner kien ir-rebħ tal-Footballer of the Year fl-istess staġun - ittmiem plejer Slimiż li sa dik is-sena rnexxilu jagħmel dan. Il-Guy spiċċa fl-ewwel post 127 punt – 14-il punt aktar minn plejer ieħor Slimiż Ernest Barry li spiċċa fit-tieni post. Fl-istess sena Noel spiċċa wkoll it-tieni fil-kuntest tal-Isportiv Nazzjonali. It-tim Slimiż kellu jistenna sal-istaġun 1999/2000 sabiex iniżżel ismu fuq unur prinċipali li joffri l-futbol Malti – it-Trophy. Kien staġun sfortunat għal Turner għaliex matulu tilef nofs l-istaġun

20


minħabba injury. Iżda l-preżenza tiegħu fil-grawnd lejn tmiem l-istaġun għen sabiex il-klabb jirbaħ il-finali tat-Trophy kontra ċ-Champions il-ġodda B’Kara bl-iskor konvinċenti ta’ 4 – 1. Ftit jiem wara s-Sliema rrepetew is-suċċess fuq il-Karkariżi bir-rebħ tas-Super Cup bl-iskor ta’ 3 – 0. Il-bidu tas-seklu wieħed u għoxrin kienu snin tad-deheb fl-istorja tal-klabb Slimiż u mhux inqas għal Turner. Fl-istaġun 2000/01 ingħata l-faxxa ta’ captain u tul iż-żmien li mexxa lil sħabu filgrawnd dejjem mexxa b’eżempju u b’dinjita`. Kien l-istess captain li wassal lill-klabb għal mitt unur fl-istorja glorjuża tal-klabb fis-snin ta’ wara. Il-Guy tul dan is-snin għen u għolla diversi tazzi. Fost dawn insemmu: i tliet kampjonati wara xulxin ( 2002/03 ; 2003/04 ; 2004/05 ) ; ii) tliet darbiet it-Trophy ( 2000, 2004, 2009 ) ; iii) darbtejn is-Super Cup ( 2000 ; 2009 ) ; iv) Lowenbrau Cup f’żewġ okkażjonijiet ( 2001, 2002 ) ; v) Super 5 Cup f’żewġ okkażjonijiet ( 2001/02 ; 2003/04 ) ; vi) Euro Cup fis-snin 2004 u 2005. Fuq livell personali Turner kien il-captain li mexxa lit-tim Slimiż sabiex jirbaħ id-double wara diversi snin fir-rebħ tal-finali kontra Marsaxlokk (2 – 0), liema logħba rat eluf ta’ partitarji Slimiżi jimlew kull rokna tas-side Slimiża fl-Enclosure tal-istadium Nazzjonali f’Ta’ Qali. L-istaġun 2002/2003 jibqa’ wkoll memorabbli għal Turner għaliex irnexxilu jerġa’ jniżżel ismu fuq il-lista tal-Footballer of the Year u jkun l-uniku plejer Slimiż li jirnexxilu jagħmel dan għal darbtejn. Kif ukoll il-Malta Football Awards.Mhux ta’ b’xejn li l-partitarji Slimiżi kienu ta’ sikwit jinstemgħu jkantaw bit-Taljan‘‘Ce un solo capitano ’’ b’riferenza għal Turner. Il-Guy kellu l-unur ukoll jilbes il-flokk abjad u aħmar ta’ Malta f’erbgħa u sittin okkażjoni. Lewwel logħba tiegħu teħodna lura għad-10 ta’ Frar ,1997, fil-konfront kontra s-Slovenja liema logħba spiċċat fi draw ta’ 0-0. Kull bidu għandu t-tmiem u l-istess jingħad għal Turner. L-aħħar staġun tiegħu mal-klabb kien l-istaġun 2010/11 bħala plejer u assistent coach tat-tim. Biss l-aħbar uffiċjali mill-plejer innifsu wasal f’mument kommoventi waqt il-Laqgħa Annwali ’2011 tal-klabb fil-kumpless il-ġdid ta’ Tigne`. Kien dak in-nhar li l-plejer innifsu, b’għafsa ta’ qalb, jagħti l-aħbar ta’ l-irtirar tiegħu bħala plejer u l-ħsieb li jħalli lit-tim li tant iħobb wara servizz ta’ aktar minn 28 sena fejn tul dan iż-żmien kollu lagħab 348 partita għall-Wanderers. Ma setax jonqos lid-diskors tiegħu jiġi mwaqqaf miċ-ċapċip kontinwu tal-membri kollha preżenti u standing ovation fi tmiem tad-diskors tal-Guy. Kien ġest sabiħ ukoll minn naħa tal-klabb li fl-istess laqgħa jiġi deċiż bi qbil unanimu mill-membri preżenti li l-gear ta’ Turner, in-numru 7, jiġi rtirat għasservizz leali li ta lill-klabb tul il-karriera u li ssirlu testimonial match f’ġieh l-istess plejer.

21


uħud mill-partitarji Slimiżi li attendew għall-bbQ Night organizzata mis-SWSC fil-Waterline Restaurant ta’ nhar l-20 ta’ Settembru ’11 liema attivita kienet suċċess.

Ritratti meħuda waqt il-jum iddedikat lil Noel Turner nhar id-9 t’Ottubru 2011 fil-kumpless ta’ Tigne`.

22


Dear Sliema Wanderers Supporters,

This gives me and I think all us supporters good encouragement that we do not go through the disappointments we had last year – last season for me and am I sure for all those who love Sliema was something that should have never happened and which has left us with a reminder that unless we all put up our sleeves and work hard the relegation pool could be there for any of the 12 teams there are. As I am the Kaxxier I now turn to both our financial incomes and where these go. While last year due to several situations we all know about we were unable to fully honour the obligations we had with SWFC with regards to monthly donations – no one wanted a lottery ticket, no one wanted to give a donation and no one was interested in coming for any fund raising activity we might have thought of. Do I blame anyone? No I don’t, but we supporters are there always and it is no excuse that one does not help us Supporters Club in collecting some money at least to invest in something such as flags, key chains etc so that we have some basis on which to start on for the next season. This is what we targeted this year and in fact we have already organized several activities that gave us some moral and financial boost – in fact this year we have already donated to SWFC half of our commitment and so we are a bit ahead of time – is this enough? No of course not, we want to donate to SWFC more that we have targeted especially because SWFC needs more financial support then we had imagined – the new President Keith Perry is keeping us informed of what is going on in the club, and for that I have only praise – something which was not the case before and which in fact for someone we were a waste of time. Keith is a supporter like us – it pains him when we loose and worse when we loose without a fight. He is a true blue and I personally honour him for that – thank you Keith and keep it up. To my fellow members in the supporters club – I believe we have a better working team this year and we also have the right motivation – we only need to fine tune ourselves and help each other out in any way possible – we also need to include more effort in all our fundraising especially the lottery tickets and convince those that come to the games to take AT LEAST one ticket. We have also tried to renovate how this review comes out with the introduction of colour print – a calendar and more info – this is all merit to Mark Saliba our Editor. Here again I urge all those who can to find some sponsors and those who are willing to put in an advertisement in this booklet. In my opinion this book can only get better and this is only the beginning. Finally but not least all Sliema Wanderers supports – we need your support – in every way possible – we need you first of all to come and support our team when playing at the ground – we need you to interact with our support and our new Ultras group (who are doing a fantastic job) – we need you to take a ticket so that we can add to our support by buying items such as band instruments – flags – popper etc and finally help SWFC. Start coming to see the team and convince others to come – you will start involving yourselves without even noticing it – that is how I started by going to see a Sliema team play, then as time passed you get emotionally involved and you fall in love with our home town team – the badge we honour and the colours we hold high. We are after all the team with the highest honours in Malta we are THE TEAM.

THE TREaSuRER

When I am writing this message we would be starting the second round in the premiership again with one of the leading teams Hibs. While I hope that we give a good challenge to Hibs and we have a good enough team to beat them, we cannot up till now complain so much for our results this year. Apart from loosing a couple of games which I honestly believe that we could have given more and obtained some points – one does however notice that with all the teams that are presently above us in standings we obtained either a draw or a win.

Dominic Vella - Kaxxier

23


DaNIEL MITEV

Isem : Daniel Mitev . data tat-twelid : 11/1/1984.

24

nazzjonalita` : Bulgaru. eta` : 27 sena. Status : Miżżewweġ u għandu tifla jisimha Mattea. Ikel favorit : Pasta (Ikel Taljan). l-aktar destinazzjoni barranija favorita ma’ Mitev : L-Italja. ħobbies : Iħobb iqatta’ ħin ta’ kwalita` mal-familja u jilgħab il-Play Station. timijiet li lagħab magħhom Mitev : PFC Beroe, PFC Lokomotiv Sofia , Bnei Sakhin (Israel). Persuni li influwenzaw lil Mitev jingħaqad ma’ Sliema w : Il-maniġer personali ta’ Mitev, is-sur Ivan Vasilev u l-kowċ preżenti ta’ Sliema W, Danilo Doncic. Dan tal-aħħar kien ukoll l-assistant kowċ tal-istess plejer mat-tim ta’ Lokomotiv.

Pożiżżjoni favorita fil-grawnd : Attakant. tim barrani / plejer barrani favorit : Barcellona / Roberto Baggio.

Pjanijiet għall-ġejjieni : Jemmen lit-tim hu tim kompettitiv li kapaċi jagħmilha mhux biss fic-Championship Pool iżda saħansitra malewwel erbgħa.

Messaġġ lill-partitarji Slimiżi : Ikomplu jagħtu s-support tagħhom lit-tim kemm meta t-tim ikun sejjer tajjeb u anki fi żminijiet diffiċli.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.