__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Потенцијал за производство на електрична енергија Вид на биомаса

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Слама од житни култури Остаток од пченка Оризова лушпа Вкупно земјоделски остаток Остаток после сеча Остаток од обработка на дрво Вкупно од дрвен остаток и отпад Се вкупно

Студија за искористување на

Електрична енергија GWh

Инсталирана снага на електрани MW

20

2

11

1

3

0.3

34

3.3

4

0.4

5

0.5

19

2

53

5.3

Предлог пилот проекти: 1. Проект за производство на биодизел во општина Пробиштип (довршување). 2. Проект за деланки.

производство

на

3. Проекти за производство на пелети. 4. Пренамена на котел од постојно централно греење во општинска зграда/и или јавен објект (гориво дрвени деланки). 5. Пренамена на котел од постојно централно греење во општинска зграда/и или јавен објект (гориво пелети – дрвни или комбинирани). 6. Предфизибилити студија за директно согорување на биомаса во постојната топлана во Македонска Каменица во комбинација со јаглен. 7. Физибилити студија за биогас во свињарска или живинарска фарма во Регионот.

Електрична енергија според видот на биомасата

потенцијалите на биомаса за

Студијата е подготвена од страна на

12%

производство на енергија во Источниот плански регион

9%

Раководител на проектот 79%

Јуни 2010

Од земјоделски остаток Остаток после сеча Остаток од обработка на дрво

дрвни

Проф. д-р. Страхиња Трпески


Проценети количини на биомаса на

Цел: Процена на расположливите количини на

годишно ниво:

биомаса која би можела да се користи за

Земјоделие

производство на енергија.

Создадена 155053 т.

Насоки за развој:

Потенцијална за енергија 31250 т.

Производство и користење на биогас Адаптација на постојни системи за затоплување за користење на биомасата за производство на топлинска енергија, како и производство на соодветно гориво Одгледување на култури производство на биодизел

погодни

Извори на биомаса:

за

оризова лушпа

Енергетски потенцијал Енергетски потенцијал

Извор на биомаса

Долна огревна вредност

Остатоци од земјоделие

13.16 – 14.7

484480

8.37 (свежо w=50%)

58590

Остаток после сеча

GJ

Сточарство (само во фарми) Сува материја 19635 тони

Остатоци од преработка на дрво

18.2 МЈ/кг

72800

Шумарство (остаток после сеча) Создадена Потенцијална за енергија 17300 т. 7000 т.

Остаток од сточарство

21МЈ/м3

12066

Вкупно

787936

Анкета на 500 земјоделски семејства Користење на остатокот од земјоделието

Земјоделие Шумарство Дрвна индустрија

Обработка на дрвен остаток после сеча

Одгледување на култури

Дрвна индустрија

Отпад

Отпад и остаток после примарна и секундарна обработка ........... 4000 тони

40%

45%

гори или фрла

15% заорува

користи

Флаер - биомаса - Источен плански регион  

Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Флаер - биомаса - Источен плански регион  

Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded