__MAIN_TEXT__

Page 1

easa013 reaction_Žužemberk_04/08 - 18/08/13

POROCILO o natecajnih elaboratih za paviljon EASA013 v Žužemberku


VSEBINA

05 07 09 21 23

UVOD POTEK OCENJEVANJA OCENE NAGRAJENIH PREDLOGOV NAKNADNA IDENTIFIKACIJA AVTORJEV IN RAZDELITEV NAGRAD EKIPA


easa013 reaction_Žužemberk_04/08 - 18/08/13

POROCILO o natecajnih elaboratih za paviljon EASA013 v Žužemberku


accommodation site IT lab municipality

restaurant store

competition site

event’s central space

old tannery ruins

sports

sports

loka

4


< lokacije

UVOD

Na mednarodni študentski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo paviljona na grajskem trgu v Žužemberku je prispelo 24 predlogov. Rešitve so bile zaradi odprtosti natečajnih izhodišč zelo raznolike. Komisija se zaveda, da je bila naloga kompleksna, saj se v njej križajo tako urbanistične rešitve za oživljanje trga kot arhitketurno-oblikovalske rešitve, ki bi ljudem na trgu ponudile nov – pokrit javni prostor. Posebnost te naloge je tudi močna simbolika prostora, saj je na tem prostoru nekoč stala cerkev Sv. Jakoba. 5


6


< lokacija za paviljon

POTEK OCENJEVANJA

Komisija je na prvem sestanku pregledala vse dospele predloge in si ustvarila splošen vtis o njih. Razpon prispevkov je širok in sega od nekaterih zelo premišljenih in prostorskemu kontekstu prilagojenih rešitev

pa tja do bolj sproščenih ali igrivih nalog, od katerih bi nekatere lahko stale tudi v kakšnem drugem okolju. Seveda pa variira tudi nivo obdelave in prezentacije pri prispelih projektih. Po ponovnem podrobnem pregledu vseh prejetih elaboratov je komisija v skladu s kriteriji izbrala 6 prispevkov, ki izstopajo tako po urbanističnoarhitekturni kot tudi oblikovalski ter programski kakovosti. Na drugem sestanku je komisija še enkrat pregledala vse prispele predloge in v izbor šestih uvrstila dodaten predlog, medtem ko je enega od prej ožje izbranih spet vrnila med nenagrajene. Komisija je nato podrobneje in celovito pregledala vseh šest izbranih elaboratov ter se o njih temeljito pogovorila. Še enkrat se je tudi seznanila z razvojem lokacije skozi čas, tako s stanjem pred 2. svetovno vojno kot tudi z današnjim. Ker noben od predlogov ni posebej izstopal, je komisija na podlagi argumentov pričela z izločanjem posameznih del, dokler niso v ožjem krogu ostali le trije predlogi, izmed katerih je bila izbrana zmagovalna rešitev. Vse prispele predloge smo javno razstavili v Žužemberku in predloge, ki so se uvrstili v ožji krog, kar se da objektivno prikazali. Krajani so tudi sami komentirali rešitve, njihove predloge glede izboljšav zmagovalne rešitve pa

smo vključili v to poročilo. Splošno mnenje komisije je, da so bile bolje rešene in izdelane tiste rešitve, ki so celostno obravnavale kraj, trg in pomen novega paviljona za Žužemberk. Pomembno je bilo jasno artikulirati odnos do treh prevladujočih ambientov: trga, ceste in parka ter mednje umestiti novo strukturo. Nekateri predlogi so objekt paviljona obravnavali bolj ozko arhitekturnooblikovalsko ter bili zato slabše umeščeni v kontekst velikega prostora trga, včasih pa tudi premajhni. Bolje ocenjeni projekti so paviljonu na trgu podelili dominantnejšo vlogo ter hkrati poskrbeli za njegovo uporabno vrednost v vsakdanjem življenju kraja.

Merila za ocenjevanje prostorska umestitev objekta (postavitev v prostor, uglašenost s kontekstom in z ostalimi objekti) odnos do porušenega objekta (simbolika, spomin, varovanje dediščine) uporabnost, večnamenskost, programska inovativnost smiselna uporaba materialov glede na funkcijo, pomen in morebitno začasnost (tehnologija, konstrukcija) cena, vzdrževanje, okoljska neproblematičnost 7


8


< predlog pod sifro 928

OCENE NAGRAJENIH PREDLOGOV

1. nagrada: predlog pod šifro 928 Predlog je zasnovan na preprostem volumnu z dvokapnico, ki je deloma povzet po tradicionalnem objektu – kozolcu, hkrati pa tako v merilu kot v gabaritih asociira na nekdanje porušene objekte trškega jedra ter se tudi najbolj približa spominu na volumen stare cerkve. Objekt je umeščen v kompozicijsko težišče trga, tako da tvori ločnico med hrupno cesto in mirnim parkom, ob tem pa ohranja tudi obstoječa drevesa. Paviljon iz smeri obeh dostopov tudi natančno nadgradi staro oz. sooblikuje novo urbano veduto kraja. Sam volumen se smiselno členi oz. lomi glede na smer cestišča in na ta način po eni strani nadaljuje z organsko logiko rasti mesta, po drugi pa pridobi več prostora za intimen del parka, ki se obrača na sončni jug s pogledom na grajsko obzidje in razgledom na cekev Sv.

Roka. Osrednji objekt na stiku parka in trga lahko komunicira na obe strani, v njegovo notranjost pa je umeščen tudi dovolj velik, pokrit oder, ki lahko zadovolji potrebam po raznolikih dogodkih v kraju. Višina strukture ni usklajena le z okoliškimi objekti, temveč tudi z merilom človeka, pri čemer pomagajo tudi vzdolžni elementi – klopi, ki so reminiscenca na odstranjene in obiskovalcu nudijo možnost sedenja pod drevesi. Zasnova s svojo preprostostjo pušča odprte možnosti za uporabo, konstrukcija je enostavna in zanimiva hkrati, je modularna in se s pomočjo lokalnih mojstrov lahko hitro izdela. Material je les, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, je vsestransko trajnosten, topel, taktilen in razgradljiv, zadržuje tudi CO2. Pohvalno je tudi, da predlog v končno obdelavo pokrivnih panelov vpeljuje povezavo arhitekture in likovnih umetnosti, skozi njihovo izdelavo pa tudi participacijo lokalnih prebivalcev, obrtnikov in nenazadnje tudi udeležencev srečanja EASA. Pri tem navdih črpa iz lokalnega izročila panjskih končnic ter tudi s tem demonstrira zrelo razumevanje tradicije in njene sodobne reinterpretacije. Komisija je enotna, da se predlogu dodeli 1. nagrado. Načelna priporočila komisije za dodelavo predloga (detajlno se smernice

uskladijo s komisijo in Občino: Zalomljenost objekta, ki sledi smeri ceste, je sicer upravičena, a komisija predlaga, da se dodatno preveri celovita kompozicija vseh njegovih delov, da ne bi bil objekt v svojih členitvah preveč ‘razdrobljen’, s tem pa okrnjeni tudi njegova funkcija znotraj in zunaj objekta. Avtorji naj torej preverijo variacije na temo svoje rešitve predvsem v smeri poenotenja objekta. Prva in zadnja ‘hišica’ sta lahko ustrezno daljši, s čimer bi objekt pridobil stik s trgom na eni strani in zaprl prostor ceste na drugi strani. Komisija med drugim predlaga tudi umik oglasnega panoja in integralnejše funkcionalno kot tudi likovno pokrivanje strehe. Pripombe krajanov: - Predlagajo izbiro kvalitetnega lokalnega lesa. - Želijo si, da bi bil objekt v celoti prekrit s streho zaradi uporabe in vzdrževanja, delno prav tako na strani ceste. Sicer pohvalijo odprtost objekta proti parku, gradu in reki Krki. - Skrbi jih zakrivanje pogleda ob prihodu v Žužemberk iz smeri Novo mesto. Ob umeščenosti, naj se ponovno pripravijo fotomontaže. - v notranjosti paviljona se postavijo spominske table, z opisom predhodnega objekta – cerkev in predstavile potek izbora in izgradnje paviljona. - Preko ideje panjskih končnic bi lahko predstavili zgodovino Žužemberka. 9


10


< predlog pod sifro 895

Priznanje: predlog pod šifro 895 Grafično učinkovito predstavljen predlog zahtevano nalogo reši le s tremi ključnimi potezami. Glavni objekt

umesti natančno na stik parka in trga, točno na linijo, kjer se teren zalomi. Pod objektom, ki je bližji predstavi o (konstruktivistični) skulpturi kot pa stavbi, ustvari oder za prireditve, nad njim pa simbolno večerno nebo. Rahlo dvignjena osrednja struktura ‘nadomešča’ manjkajočo fasado trga in ga s tem ‘zarobi’. Konzolni objekt je v smeri vstopne ulice preboden z ležečo osjo, ki kot ‘padli’ stolp spominja na senco nekdanje vertikale. Za njim so sedišča kot reminiscenca na porušene klopi cerkve. Rešitev poleg odlične, a izrazito urbane likovne kompozicije odlikuje tudi večplastni simbolni jezik. A objekt/skulptura je na ogromnem, razbežanem trgu v svoji pojavnosti kar premajhen in preveč formalen, da bi lahko odigral vlogo bistvenega povezovalca in označevalca prostora in skupnosti. Vprašljiva je tudi njegova uporaba, saj ne ustvari pokritega volumna, ki bi bil lahko nosilec raznolikih tržnih dejavnosti, hkrati pa je slabše zavarovan pred hrupom in potencialnim naletom avtomobilov. Funkcioniranje odra bi bilo vprašljivo predvsem ob slabšem vremenu (dežju), pa tudi podaljšana os bi precej otežila današnji (prometni idr.) način delovanja trga. Komisija je enotna, da se predlogu dodeli priznanje. 11


12


< predlog pod sifro 658

Priznanje: predlog pod šifro 658 Predlog odlikuje oblikovalsko izvirna in elegantna prostorska struktura, ki jo avtorji smiselno umestijo v dani kontekst trga. ‘Lebdeča, valovita rjuha’, ki zasede osrednji prostor trga in ga

na ta način tudi obvladuje, s svojo organsko geometrijo in lahkotno materialno pojavnostjo v lesu predstavlja zanimiv kontrast okoliškim historičnim, statičnim strukturam (kamniti grad, grajene stavbe trga ipd.). Paviljon pod sabo odpira atraktivne ambiente z zanimivimi igrami svetlobe in sence, ki jih generirajo lesene lamelne strukture. Pretočni prostori sicer lahko služijo večnamenski rabi, a so proti robovom zaradi nizkih kotov že precej okrnjeni. Temelji objekta se vešče izognejo zidovom podrte cerkve in tako omogočajo prezentacijo ruševin in situ. Konstrukcija je statično premišljena, predlagani pa so tudi kosovnica, način izvedbe in pritrditveni detajli zanjo. Odpiranje proti cesti (in seganje objekta čez njo) ni najbolj posrečeno, povezava cesta – grad, ki jo avtor pelje skozi paviljon, pa ni primarna, saj je za trg bolj vitalna smer trg – park. Smela, sodobna rešitev bi med obiskovalci v turističnem smislu gotovo prebudila največ pozornosti ter za kraj pomenila arhitekturni ‘atraktor ali ikono’. Vendar pa je glede na bogat spomin in kontekst kraja takšna rešitev preveč univerzalno poljubna, njena uporabnost zaradi formalizmov omejena, vzdrževanje pa na daljši rok problematično. Komisija je enotna, da se predlogu dodeli priznanje. 13


14


< predlog pod sifro 465

Priznanje: predlog pod šifro 465 Posebna kakovost predloga je, da se med prispelimi najbolj naslanja na sledi nekdanje cerkve in jih na različne načine evocira: predlaga sodoben paviljon nad njenimi temelji, ki bi bili s stekleno talno ploščo arheološko prezentirani. Zvonik se spremeni v vertikalo jambora, ki opravlja funkcijo sončne ure, glavna ladja tržni in večnamenski prostor, zakristija pa skladišče. Stavbo označuje (pre) močan betonski cokl/parapet, na katerem se nizajo leseni konstrukcijski okvirji, ki so na večjem delu stropa transparentni. Na ta način se ustvari zanimiv notranji prostor z igro svetlobe in sence, ki pa je manj povezan z zunanjščino. Šibko točko projekta pa predstavlja predvsem nejasna, nizko oblikovana streha, ki volumen ‘prikrajša’ za močnejšo pojavnost na trgu, ki bi lahko nadomestila porušene stavbe. Zato se paviljon tudi v pristopnih vedutah precej izgubi, tega pa ne more nadomestiti niti visoki jambor, saj mu za to vlogo primanjkuje materialnosti. Tudi zadnji (skladiščni) del stavbe je manj prepričljiv. Komisija je enotna, da se predlogu

15


16


< predlog pod sifro 974

Priznanje: predlog pod šifro 974 Avtorji za tržni paviljon predlagajo močno potezo dolgega, linearnega objekta, sestavljenega iz samih okvirjev, ki ga grafično tudi ustrezno učinkovito predstavijo. Struktura (neke vrste prostorska inštalacija) je natančno umeščena v prostor, pravilno orientirana ter ima dobro utemeljitev v zgodovini. Konstrukcijsko je razdelana do detajla, premišljena je tudi uporaba njenih materialov. S svojo povsem abstraktno pojavnostjo in ‘sakralnim’ značajem interiera (fokusirana igra svetlobe) bi objekt lahko postal sodoben, simbolen, svobodno reinterpretiran nosilec spomina na nekdanji sveti prostor trga. A ker se pri natečaju išče več – življenju odpta, gibka struktura, ki evocira preteklost, a mora hkrati zadostiti mnogim potencialnim rabam – , je taka rešitev tu manj primerna: je brez stika z zunanjim svetom, brez urejenega parterja, z marginalno pojavnostjo na trgu. Pre-formalizirana in sakralizirana ponuja sicer dosledno, a že videno rabo minimalističnega repertoarja. Komisija je enotna, da se predlogu dodeli priznanje. 17


18


< predlog pod sifro 475

Priznanje: predlog pod šifro 475 Avtorji za trg predlagajo zanimivo modularno strukturo v obliki pravokotnika s pokritimi ‘stojnicami’ in notranjim ‘atrijem’. Posebna pozornost pri tem začasnem paviljonu je namenjena možnim programom v njem, zato jih simpatično razdelajo v posamezne sklope, ki jih nizajo okoli osrednjega atrija, predvidenega za srečanja. Konstrukcija je lesena, premišljen je potek izdelave, pripravljena kosovnica. Struktura je nizka z ravno streho, njena pojavnost na trgu pa bi bila precej anonimna. Tlaki niso posebej izoblikovani, postavitev ob pot pa ni dovolj premišljena. Odnos do nekdanje cerkve ni posebej artikuliran. Nasploh je kompozicija po svojem značaju univerzalna in premalo vpeta v konkretno lokacijo, lahko bi stala kjerkoli. Komisija je enotna, da se predlogu dodeli priznanje. 19


20


1. nagrada (600€ in dve participaciji na taboru EASA) za predlog pod številko 928:

< pogled na lokacijo s severo-vzhoda

Jack Richards, Velika Britanija Will Burgess, Velika Britanija

NAKNADNA IDENTIFIKACIJA AVTORJEV IN RAZDELITEV NAGRAD:

Priznanje za predlog pod številko 895: Eugene Reshetov, Rusija Maria Kachalova, Rusija Pavel Kirpichnikov, Rusija Tatiana Sinelnikova, Rusija Asya Baranova, Rusija Priznanje za predlog pod številko 658: Bogdan Chipara, Romunija Priznanje za predlog pod številko 465: Ard Hoksbergen, Nizozemska Priznanje za predlog pod številko 974: Elena Chiavi, Švica Maximilian Goes, Nemčija Priznanje za predlog pod številko 475: Mario Rodriguez Vina, Španija Antonio Cantero, Španija Consuelo Fernandez, Španija

21


22


< projekt podpirajo:

EKIPA

Komisija Vlado Kostevc, svetovalec župana Občine Žužemberk, predsednik TD Suha krajina Tomaž Golob, konservatorski svetovalec, ZVKDS OE Novo mesto Aleksander Saša Ostan, arhitekt, predavatelj na UM FG Maruša Zorec, arhitektka, profesorica na UL FA Aleš Kobe, absolvent arhitekture Aljoša Merljak, študent 4. letnika arhitekture Tadej Pavlič, študent 4. letnika arhitekture

Organizatorji Aleš Kobe, absolvent arhitekture Aljoša Merljak, študent 4. letnika arhitekture Tadej Pavlič, študent 4. letnika arhitekture Matic Brdnik, absolvent arhitekture Andraž Lečnik, absolvent arhitekture Marta Vrankar, absolventka arhitekture Pia Mikolič, absolventka sociologije Matic Kašnik, študent 3. letnika arhitekture Tabita Jerant, študentka 3. letnika arhitekture

Kontakt e: info@easa013.si w: www.easa013.si 23


Profile for EASA Slovenia

easa013 poročilo o natečajnih elaboratih  

za paviljon EASA013 v Žužemberku

easa013 poročilo o natečajnih elaboratih  

za paviljon EASA013 v Žužemberku

Advertisement