Analyse av nettkvalitet

Page 4

Hvordan kan vi hjelpe deg? Vi tilkobler vår avanserte «PQ-analyzer» til din elektriske installasjon. Denne samler inn generelle elektriske data samt harmoniske forvrenginger, og den kan detektere transienter opptil 83,333 ganger pr. syklus. Innsamlet data sendes over 4G mobilnett til vår server for videre analyse av spenningskvalitet i henhold til Forskrifter for spenningskvalitet (for eksempel EN50160/ IEC61000-4-3). Selve installasjonen av testutstyret kan utføres av EAS eller en lokal elektroinstallatør. Kunden vil etter endt testperiode få en rapport med verifisering av funn, samt eventuelle anbefalinger av tiltak for å løse disse. Målingen vil også kunne vise om årsaken ligger ute hos nettleverandør, eller om den har sitt utspring i den lokale installasjonen. Resultater fra denne type måling vil dermed kunne brukes opp mot nettleverandøren med krav om forbedring av på forsyningsnettet. Hva vil man kunne få ut av denne analysen? • Forlenget levetid på utstyr • Reduserte problemer grunnet støy • Redusert nedetid pga. komponentfeil/feilutkoblinger • Mulighet for reduserte energikostnader (korrigert effektfaktor mot nettleverandør). Du vil få en rapport som identifiserer anleggets tilstand og årsak til feil som: • Utstyrsfeil • Unaturlig utkobling av effektbrytere og sikringer • Interferens i elektronisk utstyr • Unormal aldring av utstyr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.