Page 1

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) INFORMACIÓ: ALUMNES PROFESSORS EMPRESES


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) INTRODUCCIÓ Què és la formació en centres de treball?

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La formació pràctica en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments. MÉS INFORMACIÓ: La formació pràctica en centres de treball (FPCT). Generalitat de Catalunya

Què comporten per a l’alumnat?

El coneixement del món laboral i de l’empresa. La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral. L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. L’acostament a la cultura d’empresa. L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació. L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.

Què ofereixen a l’empresa?

Captar futur personal qualificat. Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a. Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació. Relacionar-se amb els centres docents. No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Durara i tutories de formació Arts aplicades al mur: Fotografia Artística: Gràfica Publicitària: Il·lustració: Joieria artística: Animació: Gràfica interactiva:

45 280 280 280 25 280 280

hores hores hores hores hores hores hores

Francesc Roig Sílvia Itúrria Sergi Grau Àngel Sauret Núria Anguren Informació Tutor de curs Informació Tutor de curs

increment del 30 per cent de les hores previstes L’alumne pot sol·licitar al centre on estigui matriculat ampliar la durada de la formació en centres de treball més enllà de les hores previstes en el currículum corresponent o en el programa formatiu. Els centres d’acord amb l’empresa o entitat col·laboradora poden resoldre l’ampliació de la durada de la formació fins a un 30 % de les hores previstes si es considera necessari per completar l’assoliment dels objectius, sempre que no interfereixi en el desenvolupament ordinari de l’horari lectiu. Coordinadors: Sergi Grau. Antoni Pallisé Contacte: 977 211 253 sec.eadt@diputaciodetarragona.cat

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent: El coordinador/a de formació professional. Els tutors/es de pràctiques. A l’empresa: Un tutor/a de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques. Al Departament d’Ensenyament: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals.


Assegurança

L’estada d’FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris: Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats. Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Mort o invalidesa durant l’activitat ocupacional, així com in itinere. Per a alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris que facin pràctiques en empreses. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se’n derivin. Cobreix tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Cal tramitar la Tarja sanitària Europea en els desplaçaments a la Unió Europea. En el cas de les estades i pràctiques a les empreses en el Principat d’Andorra, la Caixa de Seguretat Andorrana cobreix fins al 75% de la cobertura sanitària. En cas d’accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.

Drets i obligaccions de l’alumne 1.- L’alumne no té, en cap cas, vinculació o relació laboral amb l’empresa. 2.- L’alumne no ha de percebre quantitat econòmica o en espècie de l’empresa o entitat en concepte de retribució. 3.- L’alumne està obligat a:

Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries executades d’entre les previstes en el pla d’activitats.

Complimentar el quadern de pràctiques.

Respectar les normes, la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge corporativa establerta per l’empresa o entitat col·laboradora.

Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.


REALITZACIÓ DE FORMACIÓ EN EMPRESA. INSTRUCCIONS Alumnes L’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor de pràctiques del seu cicle per tal d’acordar l’empresa assignada. Un cop assignada l’empresa, l’alumnat ha d’omplir: PDF: FULL D’ALTA D’ALUMNE L’alumnat ha de fer constar l’horari: màxim 4 hores diàries i de màxim 20 hores setmanals (de dilluns a divendres i de setembre a juliol). Per poder realitzar més hores diàries o setmanals, i per realitzar les pràctiques en cap de setmana s’ha de tramitar una sol·licitud. Enviar el document pdf a la secretaria del centre: sec.eadt@dipta.cat · Els alumnes de 1r curs no poden iniciar les pràctiques fins al tercer trimestre. · Els alumnes de 2n curs i Projecte Integrat poden realitzar les pràctiques durant tot el curs. NOTA: LES PRÀCTIQUES NO ES PODEN INICIAR SENSE EL CONVENI GESTIONAT.

Empreses L’empresa ha d’omplir aquest formulari en cas que sigui el primer cop que col·laboreu amb les pràctiques d’empresa de l’EADT: FORMULARI: ALTA EMPRESA Enviar el formulari en xarxa: sec.eadt@dipta.cat Un cop enviat: 1. El Coordinador d’FPCT o els tutors de l’especialitat començarà el procés d’homologació. 2. Gestió del Conveni i elaboració del Pla de Pràctiques. 3. Un cop gestionat el Conveni l’alumnat el recollirà per poder iniciar les pràctiques a l’empresa.


SEGUIMENT TELEMÀTIC Gestió del Conveni Recepció de correus un cop gestionat el conveni 1 PRIMER CORREU. EADT amb el títol: CONVENI GESTIONAT. Informant que el conveni està gestionat 2 SEGON CORREU. CAMBRESCAT amb títol ACCÉS AL QUADERN DE PRÀCTIQUES TELEMÀTIC. Conté la clau d’accés al quadern i al manual. 3 TERCER CORREU. EADT amb el títol: CONVENI SIGNAT. Informant que podeu passar a recollir els papers a la recepció del centre. Tres còpies del conveni El Conveni i el Pla de Pràctiques l’ha de signar l’empresa, l’alumne i l’escola per triplicat. Una còpia és per l’empresa, l’altra per l’alumne i l’última per la secretaria del centre. La tramitació ha d’estar finalitzada abans d’iniciar les pràctiques per evitar problemes amb el Departament d’Inspecció de Treball.

Seguiment de les pràctiques telemàticament Enllaç per fer el seguiment telemàtic: Professorat https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/ Alumnat https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/ MANUALS EN XARXA PER A ELS ALUMNES I PROFESSORS DE L’EADT WWW.ISSUU.COM/EADTPRACTIQUES

Un cop iniciades les pràctiques Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”. Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat. (Pot haver-hi activitats sense dedicació). Absències: pàgina “agenda” i “operacions”. Apareix la icona “absències”. Introduir l’absència. Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”. Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord). Un cop signada i segellada pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria. Enquesta final: Es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les. Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.


EXEMPCIONS DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES 1. L’alumne que estigui interessat en obtenir l’exempció de pràctiques en empreses ha de comprovar al quadre d’exempcions si el seu cas està previst. PDF: QUADRE D’EXEMPCIONS 2. Si el teu cas està previst ha de complimentar la instància adjunta, (LA COMPLIMENTEU EN PANTALLA, LA IMPRIMIU I UN COP IMPRESA LA SIGNEU i presentar-la a secretaria, junt amb tota la documentació que demana el quadre d’exempcions. PDF: INSTÀNCIA 3. Si algun cas no es troba en el quadre d’exempcions del punt 1, l’alumnat es podrà adreçar a secretaria i omplir una instància sol·licitant a la direcció de l’escola l’exempció de les pràctiques. La direcció resoldrà si concedeix aquesta exempció.

INFO  

dossier d'informació de les pràctiques: alumnes, professors i empreses

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you