Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab nr. 2 - april 2023 - 46. årgang

Page 1

DANSK-JØDISK VENSKAB

Nr. 2 – April 2023 – 46. Årgang

Jødisk-kristne relationer - et håbets tegn side 2-4

Dansk-Jødisk Venskabs hjælp til Jerusalems fattige side 5

Et Hjerte for Israel side 6

Aliyah til Israel fortsætter side 7

Orr Shaloms børn får hjælp til rette tid side 8-9

Dansk-Jødisk Venskabs DNA side 10

DJV – et fælleskirkeligt arbejde
fra
for Israel Nyt

Dansk-Jødisk Venskab

Postboks 50 - 4700 Næstved

Konto 1551 000932 7398

Mobilepay: 248066

mail: info@djvenskab.dk

web: www.djvenskab.dk

webmaster: Davis Zivadinovic

BESTYRELSE:

Eva Ravn Møenbak, formand, tlf.: 4465 6252

E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk

Filip Graversen, kasserer, tlf.: 5765 8989

E-mail: graversen4171@os.dk

Kirsten Graversen, tlf.: 5765 8989

E-mail:graversen4171@os.dk

Linda Møller, rejsesekretær, tlf.: 5056 6414

E-mail: elkaer1@gmail.com

Helga Björk Oskarsdottir, tlf.: 3071 1777

E-mail: helgasport@gmail.com

Kjeld Gudmandsen, tlf.: 20768211

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB

Redaktion:

Eva Ravn Møenbak ansv.red. (se ovenfor)

Oversættere: Eva Ravn Møenbak, Kirsten Graversen (se ovenfor)

Layout og tryk: Davis Zivadinovic, Stenby Tryk

BL ADSEKRETÆR

Kjeld Gudmandsen

E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos bladsekretæren eller et andet af bestyrelsens medlemmer eller hos Dansk-Jødisk

Venskab, Postboks 50, 4700 Næstved

DJV VOLONTØR

Kontaktperson: Linda Møller (se ovenfor)

UNGDOMSMEDARBEJDER

Karoline Dolva

E-mail: karoline_dolva@yahoo.dk

ARTIKLER

der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter

EFTERTRYK

med tydelig kildeangivelse er tilladt

FORSIDEN

Dansk Hjertestrik til Orr Shalom-børnene

Foto: Orr Shalom

ISSN:2245-1021

Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn

Vi bringer her 2. del af Eva Ravn Møenbaks indlæg om emnet ’Jødisk-kristne relationer – et håbets tegn’. Talen blev holdt i forbindelse med DJV’s Israel-stævne i København den 28.- 29. oktober 2022.

3.og sidste del af talen bringes i juni-nummeret, men talen i sin helhed kan læses på Dansk-Jødisk Venskabs hjemmeside https://djvenskab.dk/ under rubrikken ’Artikler og undervisning’.

Processen genereres af jøder

På afgørende områder er det fra jødisk side, at initiativet tages i forholdet til kristne. Og vi skal nu se lidt nærmere på et område, hvor vi netop kan konstatere, at det er jøder, der genererer og leder udviklingen i de jødisk-kristne relationer, sådan som det viser sig i den historiske Jesus-forskning. Den historiske Jesusforskning havde i generationer været optaget af, hvad der adskilte Jesus fra hans samtid. Ikke-jødiske historikere mente, at Jesus stod i total modsætning til sit folk, man mente, at Jesus tog radikalt afstand fra sin samtids jødiske tro. Der skulle jødiske historikere til, der kendte til jødedom og jødisk kultur for at kunne se, at Jesus er jøde. Nu så man, hvad der forbandt Jesus med det jødiske folk. Man blev også opmærksom på Jesu optagethed af Israels genoprettelse og Guds rige. Den enkle konstatering, at Jesus er jøde er jo en helt central pointe i Bibelen, for det er i det folk, at Gud begynder genoprettelsen af vores jord. Men det er primært jødiske historikere, der først pegede på netop den kendsgerning.

Jødiske historikere fokuserer som de første på jøden Jesus, fx:

• Joseph Klausner(1874-1958)

• David Flusser

• Yhezkiel Kaufmann

• Geza Vermes

• Jacob Neusner

• Susannah Heschel

• Matthew Hoffman

Jøden Jesus

Der skulle jøder til at placere og virkelig forstå Jesus i det 1. årh.s jødiske miljø i Galilæa og Judæa i vore dages Israel, det var jøder, der først pegede på betydningen af den jødiske kontekst, hvor Jesus levede. Det er et faktum, at det er jøder, der starter den meget værdifulde historiske Jesus-forskning, der forstår, at Jesus var jøde, og det er jøder, der starter den nye Israel-teologi. Er det ikke interessant!

Nybruddet påbegyndes af jøder

Nybruddet påbegyndes af jøder

Jødisk Jesus-forskning

Jødisk Jesus-forskning

• Joseph Klausner: Jesus er jøde og skal forstås i en jødisk kontekst.

• Joseph Klausner: Jesus er jøde og skal forstås i en jødisk kontekst.

• Jules Isaac: Påpegning af Kirkens traditionelle, antijudaistiske holdning.

• Jules Isaac: Påpegning af Kirkens traditionelle, antijudaistiske holdning.

Udbredt opfattelse i dag

Udbredt opfattelse i dag

• Nutidig, historisk Jesusforskning: Jesus er jøde og kan kun forstås i en jødisk kontekst.

• Nutidig, historisk Jesusforskning: Jesus er jøde og kan kun forstås i en jødisk kontekst.

• Nutidig afstandtagen, jf. mange kirkelige erklæringer. Den første Nostra Aetate 1965.

• Nutidig afstandtagen, jf. mange kirkelige erklæringer. Den første Nostra Aetate 1965.

t
Eva Ravn Møenbak

Det viser bare, at Jesus og det jødiske folk, Jesus og Israel er uadskillelige, det er lige præcis det, der fremhæves i et af punkterne i Dansk-Jødisk Venskabs formålserklæring: ’Jesus og Israel er uadskillelige’. For de jødiske forskere er det en selvfølge, at Jesus er jøde. Det står jo på hver side i evangelierne. Men denne enkle konstatering blev et helt grundlæggende og afgørende element i den moderne Jesus-forskning.

Kristne erklæringer om det jødiske folk og Israel

Men lad os nu se på nogle flere konkrete eksempler på, hvor langt vi er nået i de jødisk-kristne relationer. Jeg har jo sat en undertitel på temaet – et håbets tegn. Og det er det virkelig. Prøv at se hvordan der bliver gjort status over de jødisk-kristne relationer i dag. Prøv at høre hvad indflydelsesrige kristne og jøder siger her 75 år efter den første spæde start i Seelisberg i 1947.

Status for jødisk-kristne relationer i 2022

• ”It took the Second Vatican Council and the promulgation of Nostra Aetate (1965) to spread the message world-wide.

• ”The work is ongoing. The need is great ”.

”Det var nødvendigt med Det andet Vatikankoncil og udstedelsen af Nostra Aetate i 1965 for at nå verden med budskabet. Arbejdet fortsætter. Behovet er stort”. (Historiker, dr. Judith Banki (USA) til 75-jubilæet, juni 2022)

Status 75 år efter Seelisberg-erklæringen

• Rabbiner Abraham Skorka: ”Never in the last two thousand years has there been such a rapprochement between Christians and Jews as in our days”.

”Aldrig har der i de sidste 2000 år været en sådan tilnærmelse mellem kristne og jøder, som vi ser i vore dage”.

(The International Council of Christians and Jews, den 1. juni 2022).

Historiker Judith Banki peger på, at vi skal helt frem til 1965 før det teologiske modsætningsforhold til jøderne bliver afvæbnet og tilbagevist. I 1965 udsendte Den katolske Kirke en historisk og banebrydende erklæring, der bekræfter, at det jødiske folk fortsat er Guds udvalgte folk. Erklæringen hedde Nostra Aetate (latin): I vores tid. Og siden da er der kommet en velsignet strøm af positive kirkeerklæringer fra flere forskellige kirker. Jeg viser et par eksempler her. Vi starter med Apostolsk Kirke i Dabmark, der i 1998 udtaler følgende.

Apostolsk Kirkes Israel-erklæring, 1998

• ”I dag er vi vinder til, at Gud fører sit folk tilbage til landet Israel, som Gud har givet det jødiske folk til evig ejendom (Jer. 16,14-15). Vi tror, at staten Israels genoprettelse i vor tid og det jødiske folks fortsatte tilbagevenden dertil er en opfyldelse af bibelske profetier, som til sidst vil lede til fred og velsignelse for

• ”I dag er vi vinder til, at Gud fører sit folk tilbage til landet Israel, som Gud har givet det jødiske folk til evig ejendom (Jer. 16,14-15). Vi tror, at staten Israels genoprettelse i vor tid og det jødiske folks fortsatte tilbagevenden dertil er en opfyldelse af bibelske profetier, som til sidst vil lede til fred og velsignelse for alle folkeslag (Es. 65,17-25). Vores anerkendelse af Israel er ikke nødvendigvis identisk med en uforbeholden accept af alle staten Israels beslutninger og handlinger”.

Apostolsk Kirkes Israel-erklæring, 1998

• Vi må aldrig glemme de rædsler, som det jødiske folk har gennemlevet i det, der skulle være et kristent Europa. Vi bekender, at der i kristenheden i århundreder har været en antijudaistisk teologi, som har været med til at skabe et jødehad. Vi tager afstand fra enhver form for antisemitisme og opfordrer alle kristne til at besinde sig på Holocaust, hvor 6 millioner jøder blev dræbt.

I 25 år har Apostolsk Kirke været den eneste kirke i Danmark med et eksplicit, bibelsk Israel-syn. Og så vil jeg også gerne citere ganske kort fra en erklæring, der kom fra Vatikanet i 2015, det er et digert værk på 20 sider. Vi læser bare et enkelt citat.

Vatikanets erklæring om forholdet mellem jøder og kristne (2015):

”Gud fortryder ikke sine nådegaver og sit kald” ”The Church does not replace the people of God of Israel”.

”The covenant that God has offered Israel is irrevocable”.

Kirken har ikke erstattet Israels Guds folk. Den pagt, Gud har indgået med Israel, er uigenkaldelig”.

En bibelsk Israel-teologi

Det disse erklæringer gør, er at vende tilbage til Bibelens ord om Israel. Jeg har lavet en kortfattet oversigt over hovedpunkterne i den nye Israel-teologi.

Hovedpunkter i kirkernes Israel-teologi

• Erkendelse af den kristne kirkes medansvar for Holocaust pga. Foragtens lære.

• Afstandtagen fra opfattelsen af jøderne som Kristus-mordere.

• Fordømmelse af antisemitisme.

• Understregning af kristendommens jødiske rødder: Jesus og hans første følgere var jøder.

• Anerkendelse af det jødiske folk som Guds pagtsfolk. Det jødiske folks udvælgelse er ikke ophørt, men er blevet fornyet i Det nye Testamente.

• Afstandtagen fra erstatningsteologien: Den kristne kirke erstatter ikke det jødiske folk som Guds folk. Ny pagt betyder fornyet og udvidet pagt til nu også at gælde ikke-jøderne pga. Kristus.

DJV - side 3

Der er sket en åbenbaring af Guds ord, for hele denne transformation er i total overensstemmelse med Skrifterne. Det er en tilbagevenden til Skrifterne.

Vi kan altså konkludere, at flere kirker i dag formulerer en sand, bibelsk forståelse af forbindelsen til Israel og det jødiske folk. Og det er vigtigt at understrege, at netop forbindelsen til det jødiske folk og jødedom er helt unik, den kan ikke sammenlignes med nogen anden forbindelse til noget andet folk. Hovedhjørnestenen i vores tro som kristne er Jesus, det er han ikke i jødisk tro, men det hindrer ikke, at vi som kristne er forbundet til jøder som med intet andet folk. Relationen imellem os er på et andet niveau, fordi vi er knyttet til Israel og det jødiske folk på rodniveau, det er vi ikke som kristne med noget andet folk. Det er et unikt bånd, som Paulus beskriver i sit billede af det ædle oliventræ, som er Israel og Guds løfter til Israel, som vi som hedningekristne ved tro på Jesus er indpodet på. Relationen mellem jøder og kristne, som vi oplever i dag, har en helt speciel teologisk status.

Tilbagevisning af erstatningsteologien

Hele denne bibelske Israel-teologi er selvfølgelig en klar tilbagevisning af erstatningsteologien. Det samme kan vi sige om den nye historiske Jesus-forskning, der understreger det faktum, at Jesus i sin menneskelige fremtræden er jøde, også det undergraver fuldstændig erstatningsteologien. For Jesus havde med hele sit frelsesvirke Israels genoprettelse som mål. Det er perspektivet, når Jesus taler om Guds riges oprettelse på denne jord. Jesus siger sådan her: ”Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer” (Matt. 19,28). Hvis vi læser som der står, så har vi her udtrykt visionen om Israels genoprettelse, genfødelse. Og det er lige præcis det den nye historiske Jesus-forskning i dag kan se, og som den fremhæver. Så at hævde at Jesus er færdig med Israel, sådan som erstatningsteologien gør, er fuldstændig absurd og grundløs. Jesus forkynder her, at det jødiske 12-stammefolk skal genoprettes, dvs. hele Israel, når Herren vender tilbage til Zion.

Jødisk reaktion

• We seek to do the will of our Father in Heaven by acceptingthe hand offered to usby ourChristian brothers and sisters.

• We seek to do the will of our Father in Heaven by acceptingthe hand offered to usby ourChristian brothers and sisters.

• We acknowledgethat Christianity is neitheran accident nor an error, but the willed divine outcome and gift to the nations.

• We acknowledgethat Christianity is neitheran accident nor an error, but the willed divine outcome and gift to the nations.

• We recognize that the official teachings of the Catholic Church about Judaism have changed fundamentally and irrevocably.

• We recognize that the official teachings of the Catholic Church about Judaism have changed fundamentally and irrevocably.

• Today Jews have experienced sincere love and respect from many Christians.

• Today Jews have experienced sincere love and respect from many Christians.

• “I dag har jøder oplevet en sand kærlighed og respekt fra mange Kristne”.

• “I dag har jøder oplevet en sand kærlighed og respekt fra mange Kristne”.

Jeg har lavet en opstilling, der viser den store positive udvikling, der er sket i forholdet mellem jøder og kristne de sidste 75 år, det drejer sig om en radikal, epokegørende ændring.

Radikal ændring i jøders oplevelse af og erfaring med kristne

Tidligere

Radikal ændring i jøders oplevelse af og erfaring med kristne

Tidligere

”Jøder afskyede al kristendom som umenneskelig og betragtede alle kristne som umennesker”.

I dag

”Jøder afskyede al kristendom som umenneskelig og betragtede alle kristne som umennesker”.

(Citat fra Marcus Melchior i historisk oversigt, 1964)

I dag

“I dag harjøder oplevet en sand kærlighed og respekt fra mange Kristne”.

(Citat fra jødisk erklæring, 2015).

(Citat fra Marcus Melchior i historisk oversigt, 1964)

Radikal ændring i jøders oplevelse af og erfaring med kristne

“I dag harjøder oplevet en sand kærlighed og respekt fra mange Kristne”. (Citat fra jødisk erklæring, 2015).

Tidligere

Nu skal vi se på hvilken reaktion hele denne fundamentale ændring i kristnes syn på jøder og Israel har på det jødiske folk. Hvad siger de til det? I år 2000 kom den første officielle reaktion, en erklæring som var meget positiv. Og så er der igen i 2015 kommet en officiel reaktion med over 60 kendte og indflydelsesrige ortodokse rabbinere fra Israel, USA og Europa som underskrivere. Vi skal læse nogle få citater derfra.

”Jøder afskyede al kristendom som umenneskelig og betragtede alle kristne som umennesker”.

(Citat fra Marcus Melchior i historisk oversigt, 1964)

Hvad siger jøder om kristne og kristendom i dag?

”To do the Will of our Father in Heaven: Toward a partnership between Jews and Christians” 2015

I dag

“I dag harjøder oplevet en sand kærlighed og respekt fra mange Kristne”.

(Citat fra jødisk erklæring, 2015).

DJV - side 4
(Artiklen fortsættes i juni-bladet)
• We seek to do the will of our Father in Heaven by acceptingthe hand offered to usby ourChristian brothers and sisters

Dansk-Jødisk Venskabs hjælp til Jerusalems fattige

Kimen til hjælpeorganisationen Ahavat kol Israel (Kærlighed til hele Israel) blev lagt i Negevørkenen under en militærøvelse, som Yoram Bucharian, som en del af reserven var indkaldt til. Under øvelsen fik han knust sine briller, og han opdagede, hvor handicappet man er uden briller. Der var ikke mulighed for at få reservebriller udleveret, så Yoram måtte under en orlov have en ledsager til at følge sig til byen Beer Sheva, hvor nye briller blev bestilt. Da besluttede han sig for, i det små, at begynde at indsamle briller og kimen til Ahavat Kol Israel, som hjælpeorganisation, var dermed lagt.

Kærlighed til hele Israel

Dansk-Jødisk Venskabs trofaste gavegivere har nu i mere end 20 år støttet arbejdet blandt Jerusalems fattigste familier. Selv om Israel er et moderne samfund, har de mange udfordringer, som landet har stået overfor, medført, at mange mennesker lever under fattigdomsgrænsen. I Ahavat Kol Israels arbejde skeles der ikke til om modtageren er ortodoks, almindelig religiøs eller sekulær. Organisationen samarbejder med sygehuse, synagoger og socialkontorer, og kun folk med referencer og anbefalelsesbreve får hjælp for at sikre, at de som virkelig trænger, er dem, der får hjælpen. Alt arbejde i organisationen er på frivillig basis, og ca. 500 volontører er involveret i udbringning af hjælp. Der gives

altid ekstraordinære “madkasser” omkring helligdagene, svarende til de donationer, man har fået ind.

Vedvarende hjælp

Dansk-Jødisk Venskab giver ud over de faste månedlige beløb også med glæde specielle donationer til de jødiske højtider for på den måde at styrke jødisk identitet og tro i mange fattige familier i Jerusalem. Under sit besøg i Israel i november måned 2022 besøgte Linda Møller, bestyrelsesmedlem i DJV, Yoram Bucharian i hjælpecenteret i Jerusalem, som holder til i et hjørne af en skole i det nordlige Jerusalem.

DJV - side 5
Bucharian med gavekort til supermarked på 200NIS, som uddeles til nødlidende. Foto: Linda Møller Foto: Linda Møller Indgang til Ahavat Kol Israels lokale i Maalot Dafna, Jerusalem.

Et hjerte for Israel

I anledning af 75 året for Israels genoprettelse starter vi en præsentation af kristne, som har et hjerte for Israel. Sean Cresswell fortæller her, hvordan han oplevede, at Israel og det jødiske folk fik betydning og mening for ham. Sean og hans hustru Wendy deltager i bedemøderne for Israel i København og leder lovsangen.

Mit navn er Sean Cresswell, jeg er 50 år og gift med Wendy Elias. Vi har været gift i 18 måneder og bor i Danmark, men jeg er oprindelig fra England. Det meste af min opvækst tilbragte jeg i Canada og ligeledes i Irland, hvor min mor stammer fra. Jeg kom til tro på Jesus i 2000 efter en årrække at have levet med et stofmisbrug.

Vejen omkring Finland

Jeg var således en ung kristen, da jeg i forbindelse med et bedemøde i den menighed, som jeg var tilknyttet, oplevede at få stor interesse for Finland. I lokalet var der et verdenskort, og kirkens præst placerede det finske flag på kortet. Vi bad for Finland, og vi oplevede efter 18 måneders bøn og tilegnelse af viden om landet, at Gud åbnede en dør for os til at rejse til Finland. Jeg besøgte Finland flere gange, og i 2005 tog jeg til landet sammen med en præst og hans familie som volontør. Vi boede i fire år ikke langt fra den russiske grænse. Det var her, at jeg begyndte at få information og viden om Israel. Og jeg mødte så mange finske kristne, som elskede det jødiske folk. Det var helt nyt for mig, for i de tidligere kirkesammenhænge i England, hvor jeg havde været, havde jeg ikke mødt nogen forkyndelse og undervisning om Guds plan for Israel.

Men det oplevede jeg i Finland, og det inspirerede mig og åbnede mine øjne for Israels betydning som Guds folk.

Mit møde med russiske jøder

I løbet af det første år, hvor jeg boede i Finland, havde jeg muligheden for to gange at rejse sammen med finske kristne til Rusland med det formål at inspirere og hjælpe russiske jøder til at immigrere til Israel. Det var en kæmpe oplevelse for mig at se, hvordan folket responderede på Guds profetiske ord om at ville føre sit folk tilbage til Israel. Og jeg begyndte virkelig at se Guds plan for sit folk.

BØN FOR ISRAEL

Tværkirkelige bedemøder for Israel den 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30: d. 18/4; 16/5; 20/6

Sted: Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg.

Bliv opdateret på situationen i Israel, og hvad der sker med de ukrainske jøder.

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.

DJV - side 6
Sean Cresswell – en kristen med hjerte for Israel.

Aliyah (indvandring) til Israel fortsætter

Jeg er glad og taknemmelig for at kunne dele med jer, kære danske venner af Israel, de gode nyheder om forøget aliyah til Israel. Jewish Agency har offentliggjort det omfattende statistiske materiale for 2022, der viser, at der samlet set er sket en indvandring til Israel på over 74.000 jøder, hovedparten af dem kommer fra Ukraine og Rusland. Næsten en tredobling i forhold til 2021 og det højeste antal i 20 år. Selv om indvandringen fra Ukraine og Rusland sker på en mørk og smertelig baggrund, så glæder vi os over, at Israel er i stand til at modtage alle disse jøder og give dem nyt håb og nyt liv i landet. Vi har i løbet af året mødt så meget hjælpsomhed og generositet fra vores kristne venner, der forstår nøden og er parat til at hjælpe.

Det har været et år fyldt med tragedier og sorger, som ingen har ønsket at være vidner til eller opleve på egen krop. Og her et år efter Ruslands brutale invasion af Ukraine er situationen stadig kritisk for mange mennesker. I Talmud, rabbinske kommentarer til Bibelen, står der: ”Den der redder et liv, redder hele verden”. Ved jeres engagement, forbøn og støtte er I med til at redde tusindvis af mennesker, der søger deres tilflugt i Israel. Fra hjertet tak! Det er en ære for os at kunne kalde jer vores venner.

DJV - side 7
Ukrainsk-jødiske børn til informationsmøde inden udrejse til Israel.
Foto: Jewish Agency
Jewish Agency
Danielle Mor, vicepræsident i Jewish Agency, sender denne hilsen til Dansk-Jødisk Venskabs læsere
Foto:
Ukrainske jøder ankommer til flygtningecenter, hvor de opholder sig inden udrejse til Israel..

Orr Shaloms børn får hjælp i rette tid –også til uddannelse

International forskning viser, at børn, der er anbragt uden for deres hjem, meget ofte har indlæringsproblemer, der bevirker, at de har svært ved at få en uddannelse. Dette er også et kendt problem i Danmark. Dansk-Jødisk Venskabs samarbejdspartner Liz Levy fra Orr Shalom fortæller her om, hvordan Orr Shalom løser problemet.

Uddannelse er en grundlæggende rettighed for alle børn, men for børn anbragt i pleje uden for hjemmet på grund af en dysfunktionel familie eller ekstrem omsorgssvigt er der adskillige hindringer, der bremser deres akademiske succes, og som potentielt kan påvirke deres fremtidige liv og sociale mobilitet.

Orr Shalom –

DJV’s samarbejdspartner blandt udsatte børn I over 40 år har Orr Shalom, en non-profit organisation, været som en skytsengel for udsatte børn og unge. Og Dansk-Jødisk Venskab har i over 20 år været en trofast støttepartner i dette vigtige arbejde for nogle af Israels mest sårbare befolkningsgrupper. Orr Shalom er forpligtet til at tilbyde individualiseret behandling skræddersyet til hvert enkelt barns specifikke behov, så de kan nå deres fulde potentiale et godt liv. Med den nylige oprettelse af en afdeling for akademisk ekspertise har Orr Shalom kunnet reducere uddannelsesmæssige forhindringer for disse børn, og gjort denne indsats til en topprioritet.

Faglige udfordringer

De faglige udfordringer, som børn, der er vokset op uden for deres hjem, står over for, er skræmmende. Undersøgelser fra hele kloden har konsekvent vist, at disse børn har lavere akademisk succes og er mindre tilbøjelige til at tage en videregående uddannelse end deres jævnaldrende og har også større risiko for problematisk adfærd, såsom selvmordstendenser, kriminelle tendenser og stofmisbrug.

Forskningsresultater

I erkendelse af, at for børn, der er vokset op uden for deres hjem, er uddannelse og akademiske præstationer nøglen til social mobilitet, har Orr Shalom besluttet at tage affære, og har oprettet en afdeling for akademisk ekspertise. Det første skridt var grundig forskning i uddannelse vedrørende børn i pleje uden for hjemmet og kortlægning for at identificere Orr Shaloms behov, udfordringer og centrale mangler på området. Orr Shalom har allerede udviklet to programmer med undervisningsmateriale til at hjælpe henholdsvis deres yngste og ældste børn.

DJV - side 8
Indholdet af et introduktionssæt. Hver elev modtager en pakke med hans eller hendes navn på og et personligt brev, der præsenterer indholdet.
Foto: Orr Shalom

Det første program, Forberedelse og Vejledning til studentereksamen, fokuserer på at styrke eleverne i de ældste folkeskoleklasse, mens de forbereder sig til deres eksamener i matematik og engelsk, de to fag, som de har flest problemer med. Eleverne får en-til-en personlig vejledning af en professionel lærer, hvilket forbedrer deres forståelse af materialet og giver nyttige studieværktøjer, der også øger deres selvtillid og kan bane vejen for dem til en gymnasial uddannelse.

Mønsterbryderen

Gili, der bor i et af Orr Shaloms Terapeutiske Familiegruppehjem, er et eksempel på succesen med den pædagogiske indsats. Gili, der ankom til Orr Shalom for fem år siden, havde oplevet en meget vanskelig tidlig barndom. At sove var blevet en måde at undslippe den stress, angst og frygt, hun håndterede derhjemme, og hun gik sjældent i skole. Hendes forældre lod hende bare sove.

Med den stramme tidsplan i Familiegruppehjemmet og opmuntring fra hendes plejeforældre og det professionelle team, tilpassede Gili sig til sit nye liv. Studievejlederen hjælper hende nu med at forberede sig til sine eksamener, og hun har på den måde nået sine klassekammeraters uddannelsesniveau. Med den følelsesmæssige og pædagogiske støtte, hun fik, har Gili nu en drøm om selv at blive socialrådgiver, og hun har en god chance for at blive optaget på gymnasiet. Hun er en sand mønsterbryder og bliver den første i familien, der tager en studentereksamen.

Hjælp til de mindreårige børn Det andet program har fokus på de mindreårige børn og har til formål at bygge bro over de faglige huller, som disse små børn oplevede, da de på grund af omsorgssvigt måtte fjernes fra deres biologiske familie og overgå til pleje uden for hjemmet. Hypotesen, som understøttes af forskning,

er, at tidlig pædagogisk og faglig indsats efter anbringelse vil give mulighed for optimal integration i deres uddannelsesinstitution. At hjælpe dem til at klare sig bedre i skolen lige fra starten, vil påvirke deres skolepræstationer og følelsesmæssige tilstand på både kort og lang sigt.

Programmet giver folkeskoleelever individuel vejledning af en certificeret lærer i hjemmet, to gange om ugen i en periode på otte måneder, begyndende så snart de ankommer til Orr Shalom. Lektionerne fokuserer på at identificere og bygge bro over faglige mangler og arbejde efter en personlig lektionsplan. Programmet omfatter også med omsorgspersoner i barnets plejehjem eller familiegruppehjem, og giver dem værktøjer til at fremme effektiv læring og leg og hjælper barnet med at udvikle grundlæggende faglige færdigheder til gavn for hele deres skole- og uddannelsesforløb.

Relevant undervisningsmateriale

Hver måned modtager de deltagende børn et sæt med niveautilpasset læsemateriale og spil designet til at indarbejde disse værktøjer i hverdagen, som de udfører sammen med omsorgspersonerne.

I de næsten to år, der er gået siden oprettelsen, har disse grundlæggende programmer haft en positiv indvirkning på børnene, hvor mange har vist betydelige forbedringer i deres skolemæssige præstationer.

Uddannelse er et stærkt værktøj, der kan give børn muligheder for at nå deres fulde potentiale. Orr Shaloms afdeling for akademisk ekspertise forbedrer de betingelser og støtte, som børnene har brug for for at bryde den negative spiral og få en reel chance for en bedre nutid og en mere lovende fremtid.

DJV - side 9
Foto: Orr Shalom
Gymnasieelev og hendes vejleder under en af studietimerne.

Af Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

Forsidebilledet af dette nummer af ’Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab’ peger på et central punkt i DJV’s formålserklæring: ”Dansk-Jødisk Venskab ser det som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk”. Diakoni betyder tjeneste, og for Dansk-Jødisk Venskab betyder det specielt en tjeneste, som rækker ud til nødlidende mennesker blandt det jødiske folk: fattige, nye immigranter, flygtninge og udsatte børn og unge.

I Johannesevangeliet 9, 4 siger Jesus til sine disciple: ”De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde”. Jesus minder os om at bruge tiden ret, dvs. arbejde, mens det er dag, for der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Det er et alvorligt ord, der minder os om, at vi på denne side evigheden ikke har ubegrænset tid. Men det er også et vidunderligt løfterigt ord. Jesus siger vi,

DNA

han siger ikke jeg. Jesus inkluderer sine disciple og dermed også os i dag, når han siger: ”De gerninger, som han der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag”.

Hvilke gerninger er der så tale om? Det drejer sig om barmhjertighedsgerninger, som Israels Gud vil, skal gøres for det jødiske folk og Israel. Der er tale om diakoni. I den forbindelse, hvor Jesus siger dette til sine disciple, helbreder han den blindfødte. Jesus ser nøden, og han handler. Jesus udfører her en umiddelbar, betingelsesløs barmhjertighedsgerning. Hele denne holdning til medmennesket, at se nøden og at handle for at afhjælpe nøden, som Jesus her giver os et eksempel på til efterfølgelse, er meget jødisk, og er kernen i både jødisk og kristen etik. Denne grundholdning er Dansk-Jødisk Venskabs DNA, for den viser hen til den Herre, Jesus Messias, som vi ønsker at tjene.

Generalforsamling i Dansk-Jødisk Venskab

Afholdes den 10. maj, kl. 19.00 i Københavns Frikirke, Filippavej 3, 1. sal. 1928 Frederiksberg.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning v/ formanden

3. Årsregnskab v/ kassereren

4. Valg til bestyrelsen På valg:

Eva Ravn Møenbak

Linda Møller

5. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden (se kolofon s. 2 for kontaktoplysninger) senest en uge før.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DJV - side 10
Dansk-Jødisk Venskabs

Kassererens hilsen

migranter fra både Ukraine og Rusland. Jeres gavebidrag gør det muligt også at støtte Israel i dette arbejde.

Vi går foråret i møde, og den skønne lyse tid står for døren, med mulighed for aktiviteter i have og natur.

Men også igennem vinteren er arbejdet gået videre, og dette er muligt på grund af jeres mange gaver til hjælpeprojekterne i Dansk-Jødisk Venskab. Stor

Ukraine-krigen er der desværre, på kort sigt, ikke nogen løsning på. Det betyder stor aktivitet i Israel med at modtage og integrere im-

Israel det lille land, som altid rækker ud, senest også med megen nødhjælp til både Tyrkiet og Syrien.

Mange tak også for kontingentbidrag, så vi også i 2023 kan opnå mindst 300 medlemmer.

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab

JANUAR 2023

Uspec. Gaver: Gurli Pedersen 100, Kirsten Terp Hansen 500, Tage Barrit

Nielsen 150, Margit Irene Olsen 500, HBH 300, Jette Bøgh Larsen 200, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, LIV 100, Jens Erik & Else Pedersen 100, Vinnie Nielsen 300, Jørgen Anker Hansen 100, Ove Stage 200, Kirsten Nielsen 1.000, Anette Pugh 500, Vera & Ole Jensen 500, Shalom 500, Niels Kristiansen 500, Ingo & Gunhild Høgh 200, Mrk.S 100, Levi A. Hansen 300, Birta Hansen 200, Knud Møller-Christensen 150, Elisabeth Stein 100, Jørgen Vagn Petersen 100, Helle W.Flensted 100, GG&TG 200, Gerda Hedeby 1.500, Hanne Petersen 200, HB 200, Lis G. Due 1.000, PGJ 1.000, Lis Bech 200. Hans Peter L. Thomsen 100, AMH 100.

Uspec. Gaver Anonym: 400, 100.

AKI: Gudrun Larsen 100, RDG48 1.000.

Jewis Agency Anonym:

Fattige n Anonym: 1.000.

Orr Shalom: KIG 500, Gudrun Larsen 100, Grethe Jørgensen 500. Anonym: 1.500.

Lone Soldier : Gudrun Larsen 100, Kaj Moslev 300. Anonym: 500.

FEBRUAR 2023

Uspec. Gaver: Gurli Pedersen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Tage Barrit Nielsen 150, HBH 300, Margit Irene Olsen 200, Birta Hansen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens Erik & Else Pedersen 100, LIV 100, Jette Bøgh Larsen 100, Hava & Bjørn Andersen 150, Ove Stage 300, Anette Pugh 600, Shalom 500, Nåde 2.100, Else Marie Vig 6.100, Vinnie Nielsen 300, Jens Schytt 400, Peter Corfits Jensen 500, GOHM 200, Eskil Holm 100, AP 500, Birger Aagaard Larsen 100, Mary & Jørn-Erik Matthiesen 400, HLA 100, Bepkaytilaha 100, Lene Bargsteen 400, Liv Selma Dabroe 100, Knud Møller-Christensen 150, Levi Andreas Hansen 200, Øjvind Landwehrjohann 100, P.E. Nielsen 100, Axel Sørensen 300, Jørgen Vagn Petersen 1.000, Helle W. Flensted 100, Kirsten Nielsen 500, Martin Ruben Dam 777. HPJ 200, Lis M. 300, Hanne Petersen 200, Vera & Ole Jensen 200, Martha Hansen 1.000, Lis Bech 200, HB 200.

Uspec .GaverAnonym: 500, 135, 100, 100, 100, 200, 500, 3.600, 100, 600, 100, 400, 100, 100, 200, 100, 500, 100, 100, 2.400, 100, 100.

AKI:Gudrun Larsen 100, RDG48 1.000.

Jewish Agency: Chanah 198,33, Lisbeth Frølund Jensen 1.000. Anonym: 300, 200,4.000.

Fattige Nødstedte jøder: Rita Madsen 2.000, Livgruppe Karlslunde Strandkirke 1.250, Birgitte Torp 2.100, Anonym: 500.

Orr Shalom: KIG 500, Grethe Jørgensen 500, Gudrun Larsen 100. Anonym: 1.500.

Lone Soldier: Gudrun Larsen 100. Anonym: 500.

DJV - side 11
hilsener Filip Graversen Kasserer Postboks 50 4700 Næstved Postboks 50 4700 Næstved
Bedste

Dansk-Jødisk Venskab

Formålserklæring

Dansk-Jødisk Venskab tror, at Gamle og Ny testamente er en uadskillelig enhed og åbenbaring, hvis endelige formål er at bringe frelse og velsignelse til alle folk. Navnene Israel og Jesus Messias hører uadskilleligt sammen.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at staten Israels genfødelse i 1948 skyldes Guds indgriben i historien, og at det moderne Israel derfor kun kan forstås på baggrund af det profetiske ord.

Dansk-Jødisk Venskab ser det som sit formål at virke som et forum for dialog mellem jøder og kristne.

Dansk-Jødisk Venskab ser det endvidere som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk.

Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever i hurtigt skiftende tider, og vi vil derfor opmuntre til forbøn for Israel og vort eget folk, ligesom vi vil modarbejde antisemitisme og støtte Israel, hvor der er mulighed for det.

Besøg Dansk-Jødisk Venskabs hjemmeside

https://djvenskab.dk/

Her finder du fx bladet ’Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab’, der bringer aktuel information om DJV’s arbejde i Israel, som mange danske kristne er med til at støtte.

DJV’s israelske samarbejdspartnere præsenteres under menupunktet ’Arbejdet i Israel’, og du kan bestille en taler/underviser under ’Arbejdet i Danmark’.

Derudover finder du interessant og relevant information om fx jødisk-kristne relationer under menupunktet ’Artikler og Undervisning’.

Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved