Dataworks. Brochure Ver:Jan.2023a

Page 1

απότο1991 www.dataworks-online.gr www.dataworks.gr
-ΒιοτεχνίεςκατασκευήςτουριστικώνειδώνμεUVεκτυπωτικά αντικειμένωνκαιLaserκοπήςκαιχάραξης. -Βιοτεχνίεςκατασκευήςχειροτεχνιών(εκκλησιαστικάγάμος-βάπτιση) Σήμερα,μεσυσσωρευμένηεμπειρία32ετώνκαιυψηλό επίπεδοεξειδίκευσηςκαιτεχνογνωσίας,προμηθεύειμε εξοπλισμόκαιαναλώσιμα,σημαντικόμέροςτηςλληνικής αγοράςστουςτομείς: ε ΗDATAWORKSιδρύθηκετο1991καιειδικεύεταιστηνπώληση καιυποστήριξημηχανημάτωνκαιυλικώνΚοπής,Χάραξηςκαι ΨηφιακήςΕκτύπωσης.
δοκιμάσουνταμηχανήματαγιαταοποίαενδιαφέρονταιμε δικάτουςαρχεία,ώστεναείναισίγουροιγιατηνεπιλογή τους. Κλειδίτηςεπιτυχίαςείναιηβαθιάγνώσηκαιηδυνατότητα παροχήςάρτιαςΤεχνικήςΥποστήριξης,παράλληλαμετην άμεσηδιαθεσιμότηταανταλλακτικώνκαιαναλωσίμων. Μεεξειδικευμένουςτεχνικούςσε ,η
στουςοίκουςπουαντιπροσωπεύουμεκαιφέρειτιςανάλογες πιστοποιήσεις,διασφαλίζονταςτημέγιστηαπόδοσητων μηχανημάτων,τησωστήΔιαχείρισηΧρώματοςαλλάκαιτην άριστητεχνικήκάλυψηόσωναναγκώνπαρουσιαστούν. μας, ,
-Οπτικήεπικοινωνία,εκτυπώσειςμεγάλουμεγέθους, επιγραφές,διαφημιστικέςκατασκευέςκαιψηφιακά τυπογραφεία. -Βιοτεχνίεςκαιτυπωτήριαυφασμάτωνσερολόήσεέτοιμο ρούχο. -Βιοτεχνίεςεκτύπωσηςστάμπαςσεεπαγγελματικό ρουχισμό,αθλητικόρούχο,τεχνικάυφάσματακαιT-shirt. ΗDATAWORKSστεγάζεταισεκτίριασυνολικήςχωρητικότητας ~.00μ,μεσύγχροναεξοπλισμένουςκαιάνετουςdemo χώρουςσεΑθήνακαιΘεσσαλονίκη,όπουεκθέτεικαι παρουσιάζειζωντανά,ταπερισσότερααπόταμηχανήματα πουαντιπροσωπεύει. 30² ΟιπελάτεςαπόόλητηνΕλλάδα,έχουντηδυνατότητανα
Dataworksπαρέχειυψηλήςποιότηταςτεχνικέςυπηρεσίεςσε όλητηνΕλλάδα. Παράλληλα,λειτουργείτοηλεκτρονικόκατάστημα όπουοιεπαγγελματίεςέχουν πρόσβασησεόλατααναλώσιμαπροϊόντακαιμπορούννα δουνισχύουσεςτιμέςκαιαποθέματακαινα on-lineτους(24/7), παραγγείλουν τααναλώσιμά Ηπαραγγελία αυτοματοποιημένοσύστημα, καταχωρείταιαυτόματαστο ERPπουυποστηρίζεισανμίαενιαία πλατφόρματιςδραστηριότητεςσεΑθήναΘεσσαλονίκη-Διαδίκτυο. τηςεταιρείας Μεπάνταετοιμοπαράδοταπροϊόντακαιέναευέλικτοδίκτυο διανομής,μπορείκαιεξυπηρετείμεαπ'ευθείαςπαράδοση σεΑθήνακαιΘεσσαλονίκηκαιμέσωμεταφορικώνσεόλη τηνΕλλάδα. Τοτεχνικόπροσωπικόεκτόςαπότηνπολύχρονη εμπειρία,λαμβάνεισυνεχήκαισυστηματικήεκπαίδευση

ΕπαγγελματικάLaserσυστήματα&Κοπτικάρολούκαι

ΚορυφαίοςκατασκευαστήςσυστημάτωνDTFκαι άλλωνεκτυπωτικώνμηχανημάτωνμεγάλουμεγέθους Συνώνυμοτηςυψηλήςποιότηταςκαιτωναυστηρώνπιστο ποιήσεωνγιατηνκατασκευήρούχωνεξαγωγές. πιογια

2 ΗDataworksείναιοΕπίσημοςΑντιπρόσωποςτηςMutohστην Ελλάδα. HSUMMA,κατασκευάζειστοΒέλγιοκοπτικά μηχανήματαμεεπιδόσεις,αξιοπιστίακαισύγχρονες τεχνολογίεςοπτικήςαναγνώρισηςγιαPrint&Cutεφαρμογές. , ΗMutohκατασκευάζεικορυφαίαμηχανήματαγιαπολύ υψηλήςποιότηταςεκτύπωσησερολόκαισεεπίπεδαυλικά. (Eco,Subli,LedUVPrinters–) mation RIPοδήγησηςεκτυπωτικώνκαιδιαχείρισηςχρώματος. Κορυφαίκατασκευήςμελνιθερμο μεταφοράς(sublimation). aεταιρείααών-
(μπλουζάκια&υφάσματα). Εκτυπωτικάσυστήματαμε μεγάλουμεγέθους τεχνολογίαUV,. Solvent,Sublimation RIPοδήγησηςεκτυπωτικώνκαιδιαχείρισηςχρώματος Industrialσυστήματαυψηλώνεπιδόσεωνκοπής καιχάραξηςμεLASERCO2καιYAG. Πλαστικοποιητέςρολού&μαχαίριακοπής μεγάλουπλάτους. Υλικάψηφιακήςεκτύπωσηςκαιχρήσιμα μικράβοηθητικάεργαλεία. καιαναλώσιμα Εκτυπωτικάγιαεπίπεδαυλικά. Μηχανήματακαιαναλώσιμα. κοπήςκαιχάραξης. ΠλήρησειράαναλωσίμωνκαιDisplayStands. ΕπίσηςδιαθέτειπλούσιαγκάμααπόDisplayStandsκαιάλλα Promotionalπροϊόνταόπωςrollups,Popups,A-stands, Αράχνες,tablesκ.α. promotional ρολού. θερμομεταφοράς. ε ΗDATAWORKSδιαθέτειστηνλληνικήαγοράεπιλεγμένα μηχανήματακαιαναλώσιμακάτωαπότοbrandΙδιωτικής Ετικέτας πλαστικοποίησηςκαικοπήςτωνεταιρειώνEMBLEM,ASLAN, VenusLF,ερμομεταφοράςPolitapeκαιSEF,αλλάκαι ποιοτικάμελάνιαεκτύπωσηςVenusLFκαιINKWIN. θ
φύλλου. Laserγιαχάραξη&κοπήοπτικάρολούμεδυνατότητα οπτικήςαναγνώρισηςγιαPrint&Cutεφαρμογές. καικ Εκτυπωτικάγιαεκτύπωσηαπ'ευθείαςσεT-shirt
3 2600mm|1dpi|dualCMYK|EcoUltra|UMS 440 |2Η630mm|1dpi|dualCMYK|EcoUltra|1 440 Η madein Japan 2638X 628 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ madeinJapan 1341SRPRO AccuFineprintheadTechnology 1371||MS31HighUserAssistance VerteLithRIPIi-screenWeaving|ClearToneScreening mmCMYK| ΤοXpertJet1341SRProνανέοείιέναευέλικτο, αξιόπιστοεκτυπωτικόυψηλήςανάλυσηςκαιταχύτητας, γιαεκτυπώσειςέως137cm μεμικρόχώρο,ασύγκριτεςεπιδόσεις! Μικρόσεόγκο,κατάλληλογιακαταστήματα 1625440mm1dpiCMYKMS41-UMS ||| 2piezoheads(staggered) Eκτυπωτικόπολύυψηλήςευκρίνειας γιααξεπέραστηποιότηταεκτύπωσης γιαεπαγγελματίεςπουδεν συμβιβάζονταιστηνποιότητααλλά απαιτούναξιόλογηταχύτητα! 1682SR Superior colors! 8colors madeinJapan Media Tracker
4 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ AccuFineprintheadTechnology 1615||MS51HighUserAssistance VerteLithRIPIi-screenWeaving ClearToneScreening mmCMYK| 1641SRPRO Σός,ςςγιαυψηλή τιβαραξιόπιστοεκτυπωτή, απόδοσηποιότητα,κάθεμέρα! και ΤοXpertJet141SRProνανέο6είιένα ευέλικτο,αξιόπιστοεκτυπωτικόυψηλής ανάλυσηςκαιταχύτητας,γιαεκτυπώσεις έως161,5. cm 1682SRPRO XpertJet1682SRPROεκτοξεύειτην ποιότητακαιτηνταχύτητα! Διαθέτει2πιεζοκεφαλικέςκεφαλές Τοολοκαίνουργιοδικέφαλο x2AccuFineHD3200printheadTechnology 1615||MS51HighUserAssistance VerteLithRIPIi-screenWeaving ClearToneScreening mmCMYK| GREENGUARDGOLD Ταμελάνιαέχουνχρυσή MutohMS51 πιστοποίησηGREENGUARDGold γιαεφαρμογέςσεευαίσθητουςχώρους όπωςσεσχολείαήνοσοκομεία. Χευςες, άρησενσωματωμένοαισθητήρεπιτρέπειπολλαπλές αυτοματοποιημένεςρυθμίσειςαυξημένηαπόδοσηκαι , μειώσηςς! τησπατάλη Οιχρήστεςμπορούνεπίσηςνααπενεργοποιήσουνπεριοχέςσεπερίπτωσηφραγμένωνακροφυσίωνγια νασυνεχίσουντηνπαραγωγή.Μετην οεκτυπωτήςθαεντοπίσει αυτόματαταακροφύσιαπουλείπουνκαιθαλάβειτακατάλληλαμέτραγιανασυνεχίσειτηνπαραγωγή,χωρίςτην παρέμβασητουχρήστη. τηςκεφαλής , προαιρετικήμονάδααυτόματουελέγχουακροφυσίων, MS51hazard gBLfreeInk

MS51

•Διατήρησητηςόψηςτουυλικού! •Λαμπεράκαιδυνατάχρώματαμεμεγάλο χρωματικόεύροςκαιάριστηλεπτομέρειακουκίδας.

• • Χωρίςγ'βουτυρολακτόνη(gBLfree) Χωρίςειδικέςσημάνσειςυγείαςκαιασφάλειας

• bags 4colours–C,M,Y,Kσε1λίτρου,κάθετης τοποθέτησης,γιαοικονομίαστηχρήση. •Γρήγοροστέγνωμασεμεγάλεςταχύτητεςκαιδυνατότητα πλαστικοποίησηςακόμηκαιτηνίδιαμέρα.

με. χημικά

more..

ΝέαHazard-Freeecosolventμελάνη GREENGUARDGOLD Ταμελάνιαέχουνχρυσή MutohMS51 πιστοποίησηGREENGUARDGold γιαεφαρμογέςσεευαίσθητουςχώρους όπωςσεσχολείαήνοσοκομεία.

ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ PRO Χάρηστιςκαινοτόμεςκαι ,γιαμίαακόμηφοράεκτοξεύειτιςεπιδόσεις, στιςυψηλήςευκρίνειαςεκτυπώσεις! Hείναιηπρωτοπόροςδημιουργόςτεχνολογίαςπουμετις πατενταρισμένεςτεχνολογίεςτηςέχειαλλάξειπολλέςφορέςτα δεδομένατηςαγοράς. Mutoh , Thethree keybuilding blocks Ηνέαςγενιάςκεφαλή εκτύπωσης,εγγυάται βελτιωμένηποιότητα σταγονιδίωνμαζίμε ακριβέστερητοποθέτη σηστο.. more.. AccuFineeadTechnology H καιεργαλείαφινιρίσματος όπωςσημάδιαγιατο ξάκρισμα,γιαμπουντούζια καιαυτόματοήχειροκίνητο tilingκαι.. ΑπλόκαιισχυρόInterface μεισχυρέςλειτουργίες προεπισκόπησηςεκτύπω σηςόπως'softδοκίμιο'Οιαλγόριθμοιi-screen weaving,ενσω ματμένοιστοfirmware τηςμηχανήςεκτύπωσης είναιω καιεκμεταλλεύονται πλήρωςτηναυξημένη ποιότητασταγονιδίων καταστέλλονταςτην εμφάνισηbandingκαι. more..more.. 5 Πιστοποίησηγιαχρήσητωνεκτυπώσεωνσε απαιτητικούςχώρους σεθέματαυγείας. X προστασία τηςυγείαςκαιτου περιβάλλοντος. ωρίςγ΄βουτυρολακτόνηγιατημέγιστη καιασφάλεια MutohMS51Ink hazard&free gBL •Κατάλληλαπιστοποιημέναγιαχρήσησεεσωτερικούς χώρουςόπωςπαιδικάδωμάτια,σχολείακαινοσοκομεία. •Εξαιρετικήβαθμολογίασεαντοχή,σετριβήκαικαθαρισμό
•Χωρίςειδικέςσημάνσειςυγείαςκαιασφάλειας. •Χαμηλήςοσμής. •Κατάλληλαγιαμεγάληδιάρκειασεεξωτερικούςχώρους, ακόμηκαιχωρίςπλαστικοποίηση. γυαλιστερής
Ότανστουπάρχει ,ταχύτητα, ευελιξίακαιαπόλυτηακρίβεια..τότεΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙέναεπαγγελματικό εκτυπωτικόκαιέναξεχωριστόσύστημαπεριμετρικήςκοπήςκαιοπτικής αναγνώρισης. Print&Cut . Print&CutMutohκαιSummaκαι 6 μάθετε περισσότερα γιατιςλύσεις κοπής&εκτύπωσης Mutoh&Summa Όπωςλέμε... Εδώκαι60χρόνια,ηIntelligenceέKeypointχειαναγνωριστείωςηπιοαξιόπιστη πηγήπληροφόρησηγιααδιάβλητη,κριτικήκαιανάλυση,καθώςημεθοδολογίατης σταhands-on ,διασφαλίζουναδιάβλητα καιαξιόπιστααποτελέσματαστιςδοκιμέςτης. testsκαιησεβάθοςανάλυσητηςαγοράς hands-on 1341SR-P 1641SR-P ImageQuality HalftoneImages ColourAccuracy ColourGamut Multi-PanelWallpaper Consistency MediaHanding DeviceManagement andMonitoring MaintenanceandInk Usability Speed ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ •Απόάκρησεάκρηεκτύπωσηχωρίςπεριθώρια! επαναλαμβανόμενεςεργασίεςήκαιδιπλήςόψηςεκτυπώσεις! •ΛειτουργίαφυσητήρατηςαντλίαςVacuumγιαευκολότερη διαχείρισηβαριώνυλικών! •Τραπέζιεκτύπωσηςμεπολλαπλέςζώνεςvacuum! •Σύστημααυτόματηςτοποθέτησηςυλικούμεpinsγιαπολλαπλές •Πάχοςυλικούέως100mmΒάροςυλικούέως50κιλά/μ²! •Χαμηλήκατανάλωσηενέργειαςκαιχαμηλέςθερμοκρασίες, ιδανικόγιαθερμοευαίσθηταυλικά! •1250x2540mmHeavyDutyεπίπεδοLedUVεκτυπωτικό! •Μεταβλητήςκουκίδαςgreyscaleindustrialκεφαλέςεκτύπωσης! ΤοMutohPerformancejet2508UFLEDUV,έναεπίπεδοUVεκτυπωτικόμεσταθερότραπέζικαι κινούμενηγέφυρα,είναιηιδανικήεπιλογήγιαναεκτοξεύσειτιςεπιδόσειςσαςκαινασαςδώσει πρόσβασησεεκτυπωτικέςεργασίεςμευψηλότερηπροστιθέμενηαξία,χάρηστηχρήσηλευκούκαι βερνικιούσεσυνδυασμόμετηντετράχρωμηεκτύπωση! more..

τονέωςσήμεραανταγωνισμό. ΧρησιμοποιούννέαμελάνιαLEDUVχωρίςπτητικέςουσίεςκαιβαρέα μέταλλα(VOCFree)καιδενχρειάζονταιμηχανοβοηθούμενοεξαερισμό. Απευθύνονταιειδικάσεμικρέςπαραγωγέςπροσωποποιημένωνειδώνσε επίπεδααντικείμενα,διαφημιστικάδώρα,τουριστικάσουβενίρ, συσκευασίες,αγιογραφίες,δείγματα,πρωτότυπα,βιομηχανικάαντικείμενα, σήμανση,αυτοκόλλητα,ετικέτες,βραβεία,πλακέτεςαπονομήςκ.α.

483mmx329mmcmύψος*1440DPI CMYK+W+VUVINKSLEDUV|1Η |15| hitearnish|| *έταιαcm Δχεαντικείμενέως15 **Έχειδυνατότηταπροσθήκηςτραπέζιουvacuum 594483|15|mmxmmcmύψος1440DPI CMYK+W+VUVINKSLEDUV|1Η hitearnish|| Tνέα, a είναιLEDUV εκτυπωτικά,πουτυπώνoυναπευθείαςσεευρείαποικιλίαεπίπεδωνυλικών όπωςξύλο,,καισεδιάφορααντικείμενα plexiglassπέτρα,μέταλλο . Παράγουνασύγκριτηποιότηταεκτύπωσηςσευπερδιπλάσιεςταχύτητεςαπό
8 Δύναταιναεκτυπώσεικαισε κυλινδρικάαντικείμενα(optional) ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕκτυπωτικόΕπίπεδωνΑντικειμένων 461UF Μπορούνναενεργοποιήσουνμε διαφορετικότρόπο6διαφορετικάτμήματα τηςλάμπαςUV,ώστεναπαράγουν γυαλιστερό,ημί-γυαλιστερόκαιματεφέβερνικιού, περνώνταςτηνκάθεεκτύπωση! ΟιLedUVεκτυπωτέςXpertJet461UFκαι 661UFχρησιμοποιούν ΕκτυπωτικόΕπίπεδωνΑντικειμένων 661UF ?
9 1615mm|1dpi|CMYK|US11LEDUV|2 440 Η Δημιουργήστεγραφικάμεμεγάληπροστιθέμενη αξίαμετονLedUVεκτυπωτήVJ-1638URMarkII! R2R ΧρησιμοποιείεύκαμπταμελάνιαLedUVMutoh US11,λεύθερααπόΠτητικέςΟυσίες(VOCFree)! Ε ΟLedUVεκτυπωτήςValueJet1638UHMarkII μεδιπλήκεφαλή/διπλήλάμπαγιαεύκαμπτακαι άκαμπταυλικά,χαρακτηρίζεταιαπότηνευελιξία! Είναιτοιδανικόεργαλείογιαναεπεκτείνετετην επιχείρησήσαςσεευρύφάσμαεμπορικών εφαρμογώνυψηλήςπροστιθέμενεςαξίαςσερολόή καισεελαφριέςεπίπεδεςεπιφάνειες. Υβριδικός ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1638URMark-II 1638UHMark-IIHYBRID 1615mm|1dpi|CMYK|US11LEDUV|2 440 Η Αναβαθμίστετιςεκτυπωτικέςσαςδυνατότητεςμεπροϊόνταμεγάληςπροστιθέμενηςαξίας GREENGUARD GOLD I²INTELLIGENT INTERWEAVING I²INTELLIGENT INTERWEAVING
10 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
SublimationInks TοΣΗΜΕΙΟΑΝΑΦΟΡΑΣστιςτεχνολογίες μελανιώνεξάχνωσηςκαιθερμομεταφοράς! INKSFORSUBLIMATIONPRINTING INKSFORPIGMENTPRINTING Mελάνιαsublimationκατάλληλαγιαεκτυπωτικά MutohκαιEpsonbasedtechnology ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΛΛΑΔΑΣ 11 1120440mm|1dpi|CMYK|Sublimation|1H Kατάλληλογιαεπιχειρήσειςπουεπιθυμούν ναεισέλθουνστηνεκτύπωσηθερμομεταφοράς καιναπροσφέρουνπερισσότερεςυπηρεσίες μεπροστιθέμενηαξία RJ-900X-U1 madeinJapan ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1938TX
Αντικαταστάτηςτου που έχεισχεδόνμονοπωλήσειτηναγοράστα τυπωτήριαμεsublimation BestSellerVJ-1638WX Αξιόπιστο,σταθερόκαιμεταχύτητεςπαραγωγής πουκαλύπτουνμεγάλουόγκουπαραγωγές. Επαγγελματικόςεκτυπωτής sublimationγιααξιόπιστηκαισυνεχή λειτουργίασεσυνθήκεςπαραγωγής. Προορίζεταιγιαμικρέςκαιμεσαίεςσε όγκοπαραγωγές. 12 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1682WR 1462WRPRO madeinJapan madeinJapan madeinJapan x2AccuFineprintheadTechnology 1615||DS3SublimationHighUserAssistance VerteLithRIPIi-screenWeavingClearToneScreening mmCMYK| | x2Piezoprintheads(staggered)|1440dpi 1615||DS3SublimationVerteLithRIP HighUserAssistanceIIntelligentInterweaving mmCMYK| Media Tracker ΟνέαςγενιάςSUBLIMATIONεκτυπωτήςXPJ-1341WR-Pro διαθέτεινέςτεχνολογίεςMutoh γιασταθερήαπόδοσησευψηλήςποιότηταςπαραγωγές! όλεςτιςαγενιάς 1341WRPRO AccuFineprintheadTechnology 1371||DS3SublimationHighUserAssistance VerteLithRIPIi-screenWeaving|ClearToneScreening mmCMYK|
DTF SYSTEMS •60cmx100m •45cmx100m •30cmx100m A3 •πακέτοτων100σελ. •••5κιλη2κιλη1κιλη •DTFCMYKLcLm •DTFWhiteink λευκήμελάνη άριστηςποιότητας •Cleanings&Flushing γιακαικαθαρισμόσυντήρησηκεφαλών •Παράγειευκρινείςπολύχρωμεςεικόνεςμεάριστακαθορισμένεςάκρεςκαιπολύ •Δεναπαιτείμεγάλοδιαθέσιμοχώροπλυντήριαήάλλοδιαθέσιμοεξοπλισμό. , καλύτερηποιότηταεκτύπωσηςαπόκάθεάλλημέθοδο. •Πλένεταισανμεταξοτυπία,έχεικαλύτερηυφήπουεπιπλέονβελτιώνεταιμετονκαιρό! •Παράγειεκατοντάδεςστάμπεςανάώρα. •Εκπληκτικήελαστικότητα,κατάλληλογιααπαιτητικάυφάσματακαιαθλητικάρούχα! και •ψηλήςανθεκτικότηταςεκτυπώσειςαντέχεισεπλύσιμομευψηλήθερμοκρασία. Υ•αμηλόκόστοςχρήσηςεπιτρέπειπλέοντηνπαραγωγήΚΑΙμικρώνποσοτήτων. Χπου •Πολύαπαλόαποτέλεσμαστηναφή. •Δεναπαιτούνταιπροηγμένεςτεχνικέςγνώσεις. •ΧαμηλήΕπένδυση-ΥψηλήΑπόδοση-Εύκολοστηνεκμάθηση. •Δεναπαιτείταικοπήκαι'ξεπατίκωμα'τηςστάμπας. •Εξαιρετικήεπιλογήγιαμικρέςμεσαίεςποσότητες. ,καιμεγάλες •Λειτουργείσταπερισσότεραυφάσματααλλάκαισεπολλάακόμηυλικά. Coldarm/HotPeel /W γιακεφαλέςEPSON αναλώσιμα αναλώσιμα Κόλασελευκή ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ more.. more.. 13
DTF SYSTEMS CMKYW LcLm 360x1440dpi-12pass3.2m/h 2 *Dual XP-600PrintHeads DTF 45 mini0PRO mini300PRO 1 ΗDATAWORKS,πρωτοπόροςστοντομέατουDTF,σήμεραδιαθέτειτηνμεγαλύτερη εγκατεστημένηβάσηστηνελληνικήαγορά. Μεαποδεδειγμένητεχνογνωσίακαιεμπειρία,στηρίζειέμπρακτατονβιοτέχνη καιέχειτηνεμπιστοσύνητωνεπαγγελματιώντουχώρου 14 more.. more.. DTF OR-BE-620 OR-BE-60 7 *Dual3200PrintHeads i CMKYW 720x1200dpi-4pass 720x1800dpi-6pass 8.5m/h 2 5.5m/h 2 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οιεπαγγελματικήςκατηγορίαςψηφιακοίεκτυπωτέςτηςείναιτοαποτέλεσμαπολυετούςέρευναςκαι εξέλιξηςστηνεκτύπωσηυφασμάτων.Προσφέρουντηνπιοεξελιγμένη,φιλικήπροςτοχρήστηπλατφόρμα εκτύπωσηςτηςαγοράςειδικάσχεδιασμένηγιαεκτύπωσειςσευφάσματακαι. T-Shirt, DTG , T-Shirt Ταεκτυπωτικάτηςέχουνυψηλήταχύτηταπαραγωγήςχωρίςτηνανάγκηναμειώνετε τηνποιότηταεκτύπωσης. DTG Μετοεπαναστατικόσύστημα(σύστημαδιαχείρισηςλευκούμελανιού),ηδιαχείριση τηςλευκήςμελάνηςείναιαπλή.Απλώςείναικαλύτερητεχνολογία! WIMS ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέοι αποτην! Υβριδικήλειτουργία σεέναμηχάνημα T-ShirtεκτυπωτέςDTG ,DTG&DTF 15 Νέο! αλλάζειταδεδομένα!
16 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ S1D120S1D140D140FX / S1D160 SUMMAS1D60 S275D/TS2120D/T S2140D/T SUMMAS2160 TheOnetochangethegame SUMMAS2SERIES ταδιατίθονται S2 Dragknife TangentialKnife μεή με Βελτιωμένηευκολίαχρήσης Κορυφαίοσύστημακίνησης ημειώδηακρίβεια προώθησηςυλικού μεμν Αν κρίβειαστηπεριμετρικήκοπή OPOSσύστημααναγνώρισης σημείωνσύμπτωσης OPOSXtraγιααπίστευτη λεπτομέρεια Εργονοικήκαιδιαισθητική οθόνηαφής μ Ethernet,USBκαιWiFi SUMMAS1SERIES ΗSummaSOneείναι ολοκαίνουργιασειρά κοπτικώνπουήρθεγιανα αλλάξειτοπαιχνίδι! Series μια , ΟιSClass2™DragKnife& SClass2™TangetialKnife, είναιοιορυφαίεςσειρές κοπτικώντηςSumma. κ ΑσύγκριτεςΕπιδόσεις Κορυφαίοσύστημακίνησης ημειώδηακρίβεια προώθησηςυλικού μεμν Αν κρίβειαστηπεριμετρικήκοπή OPOSσύστημααναγνώρισης σημείωνσύμπτωσης Flexcutλειτουργία Εργονοικήκαιδιαισθητική οθόνηαφής μ G-Performanceλειτουργία
GCCExpert-II/LX 24":719mm(600mm)-705mm/sec 52":1470mm(1320mm)-635mm/sec : Ταχύτητα: Ταχύτητα: Πίεση StepMotors AAS-IILXmodelsonly 24":719mm(600mm)52":1470mm(1300mm)-ServoMotor AAS-IILXmodelsonly Ταχύτητα:1020mm/sec Ταχύτητα:1020mm/sec Πίεση: GCCi-Craft2 Μέγιστοπλάτος:330mm Μέγιστοωφέλιμο:305mmx1000mm Πίεση:|AAS-II|USB Τοιδανικόεργαλείογιαχομπίστες, scrap-bookersκαιπολύμικρέςεπιχειρήσεις ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17 GCCJaguarV/LX J5-61:770mm(610mm) J5-101:1270mm(1016mm) J5-132:1594mm(1320mm) : J5-183:1990mm(1830mm) -1530mm/sec ServoMotor-:4.2G AAS-IILXmodelsonly J5-1601782mm(1600mm) Πίεση:Ταχύτητα: Επιτάχυνση Κάντετώρατηδιαφορά... προσθέστετοκαιμετατρέψτετο κοπτικόσαςσεένασύστημακοπήςχαρτιού&χαρτονιών προσφέρονταςνέεςυπηρεσίεςστουςπελάτεςσας! GCCADDONTable GCCADDONTABLE AAS-IIStandardLX Connectivity:USB,Serial,Ethernet σεόλαταμοντέλα AAS-II ΣύστημαΟπτικήςΑναγνώρισης καιΠεριγραμμικήςκοπής Εκτυπωμένωνθεμάτων GCCPuma-IV/LX
IncludingRXII GCCAFR-24S Automatic Finisher ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ IncludingJaguarV Περιγραμμικήκοπή αυτόματητροφοδοσίαφύλλων αυτοκόλλητωνετικετών σεφύλλοτυπωμένο απόψηφιακόφωτοτυπικόμε Μέγιστοέως507(Β2) x0cm GCCAFJ-24S Autofeeder ΜέγιστηΔιάσταση Υλικού:50 Χωρητικότητα: 250φύλλα150 ή50ς Ταχύτητακοπής: 1,530 x70cm(B2) g/m² mmύψο mm/s Επιτάχυνση: Max.4.2G Δύναμηκοπής: Max.600g MarkDetectmode: 4points Περιγραμμικήκοπή &πίκμανση αυτόματητροφοδοσίαφύλλ αυτοκόλλητωνετικετών σεχαρτόνι σεφύλλοτυπωμένο απόψηφιακόφωτοτυπικόμε Μέγιστοέως507(Β2) x0cm GCCAFR-24S ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜέγιστηΔιάσταση Υλικού:50x70cm(B2) g/m² mmύψο Χωρητικότητα: 250φύλλα/150 ή50ς Ταχύτητακοπής: mm/s Max.4.2G Max.600g 1,530 Επιτάχυνση: Δύναμηκοπής: MarkDetectmode: 4points ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ GCCAFJ-24S ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 18 ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αναβαθμίστετιςπαραγωγικέςσαςδυνατότητεςμενέεςεφαρμογέςυψηλήςπροστιθέμενηςαξίας Creasing&Cutting Δύοκεφαλέςσυγχρόνως! Κεφαλήκοπής &κεφαλήγιαπίκμανση
VenusLFDW13090 VenusLFDW3040 EconomyseriesDW1309/130w Διάσταση13x90cm/130W 0 2Τραπέζια(-updownzaxis20cm) Autofocus VenusLFEconomyseriesDW6040/60-80W 60x40cm/6080W updownz-axis)&Autofocus Διάστασηή (Ηοικονομικήλύση γιασφραγίδεςκ.α LASER SYSTEMS 19 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ VenusLFDW6040 Έχειιδιαίτερακαλήποιότηταχάραξης,αλλάκαιδυνατότητακοπήςλεπτών οργανικώνκαιακρυλικώνυλικών. ΧρησιμοποιείπηγήCO2laserενέργειας,μεονομαστικήισχύείτε25Wείτε40W καιδιαθέτειψυγείογιατηνψύξητηςπηγής. ΔιαθέτειηλεκτρονικόσύστημαγιατονέλεγχοτουΖάξονα(πάνωκάτω)του τραπεζιού.Ασφαλέςστηχρήση,κατάλληλογιακάθεμικρόεργαστήριο. Μικρήεπένδυση,γρήγορηαπόσβεση,υψηλήποιότητα,πολλέςεφαρμογές, χαμηλόκόστοςκτήσης,χρήσηςκαισυντήρησης! ΤοVenusLFCMA4030/25W-40W,είναιέναμικρόσεμέγεθος,οικονομικόκαι ιδιαίτεραευέλικτοCO2laser,μεωφέλιμηεπιφάνεια400mmx300mm.
3440
ΤοVenusLFDW00wείναιέναπολύ οικονομικόCO2Laser,μεευκολίαστην χρήσηκαιπολύικανοποιητικέςεπιδόσειςστη χάραξη!
Έχειωφέλιμηεπιφάνειαεργασίας400mmx 300mmκαιμπορείναδεχτείεξωτερικό ψυγείο(*προαιρετικό)
χαρακτηρίζει,τηνVenusLF. CMHLaserSeries Ηδομή,ητεχνολογία,ηεργονομίακαιηεπιλογήτων επιμέρουςεξαρτημάτωνκαιηλεκτρονικών,είναισυνολικά στοχευμένηκαισύμφωνημεταπιοεξελιγμέναδιεθνή standards LASER SYSTEMS DesktopFiberLaserMarkingMachineMF-P-C 20 Είναιμικρό,επιτραπέζιο,κλειστούτύπου,ασφαλές,προσιτόσεκόστοςκαι μεαπίστευτηταχύτηταχάραξης! ΤοVenusLFMF20-P-CείναιτοιδανικόFiberLaserMarkingμηχάνημα,για χαράξειςμεαπίστευτηλεπτομέρειασεμέταλλο,ανοξείδωτο,ABS πλαστικόκαιάλλαυλικά 20 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ VenusLFCMA1610 160x100cm VenusLFCMA1008 100x80cm VenusLFCMH1309 130x90cm Rotary Unit *προαιρετικό
Ηνέασειρά έχειιδιαίτερα στιβαρήκατασκευή.Σχεδιάστηκεκαικατασκευάστηκεγια άριστηκαιμακρόχρονηλειτουργίαακόμηκαισεβαριά απαιτητικήχρήσησεγρήγορεςταχύτητες,παράγοντας πάνταάριστοαποτέλεσμακοπής. VenusLFCMHLaserSeries, Υψηλήςποιότηταςκοπή,μεσταθερότηταστηνπαραγωγή.Το τρίπτυχο“Ποιότητα,Αξιοπιστία&Επιδόσεις”είναιαυτόπου
ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ X-TYPE MERCURYFIBER H-TYPE NRGL2215 MERCURY HSEILASERσχεδιάζεικαικατασκευάζειλύσειςυψηλής τεχνολογίαςγιατηνκοπήκαιχάραξηυλικώνμεLaser Co2,YAG,Fiber! και Στοχεύονταςστιςανάγκεςτηςαγοράς,τοιδιαίτερα έμπειροτμήματηςεταιρείαςέχεικάνει πραγματικότηταμιαμεγάληγκάμαμηχανημάτων,που μπορούνκαικαλύπτουνπολύπλευρεςκαι εξειδικευμένεςαπαιτήσεις! R&D Μεέμφασηστηνάριστη ποιότητα,στιςεπιδόσειςκαι απαιτήσειςπαραγωγής,ηSEI LASERμπορείνακαλύψει εργοστάσιακαιβιοτεχνίες κατασκευήςπουκατεργάζονταιαπόακρυλικό,ξύλοκαι ύφασμαέωςκαιμέταλλα! , Eureka Flexi600 G8 Galvo Lasers 21 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
StellarMarkMERCURYIIIX380 Επεκτείνετετιςδυνατότητέςσαςμε&σεέναμηχάνημακαιπροσθέστε(και)τομέταλλοστηνεργασίασας! CO2FIBERlaser Spirit Series T500 YourBestEver,BeyondExpectation,UnlimitedLaserMachine ΑποκτήστεόλαταπλεονεκτήματααπότοSpiritHybridσεέναολοκαίνουριομηχάνημα. ΤοS400διαθέτειταχύτηταεπεξεργασίας140μεDCservoκινητήρα,καινοτόμοπάνελαφής,φιλικόπεριβάλλονκαιμοντέρνοσχεδιασμό ips . LaserCutting& LaserEngraving 22 E200Desktop LaserEngraver modelprocessareapower(watt) C180II MERCURYIII SPIRITGLS* 458x305 30406080100150200 635x458 SPIRIT740x460 965x610 (mm)25 SPIRITLS T-5001300x905 740x460 X-252 X-380 635x458 100130150 960x610 X-500III1300x916 (mm) 80 GLASS S400*1016x610 ταχ. IPS 42 60 80 80 140 40 40 40 40 40 GLASS GLASS (watt)IPS E200 40 510x33020GLASS *HybridmodelsCO2+Fiberlaser20/30/60W **Στιςσειρέςυπάρχειδυνατότηταπροσαρμογήςκάμερας γιαπεριγραμμικήκοπήεκτυπωμένωνθεμάτων. Spirit&S400

θήκεςτηλεφώνου,κεραμικάπλακάκια,πλάκα

LED UV SYSTEMS 23 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& Έχειεξαιρετικάχαρακτηριστικάκαιχρησιμοποιείταισε έναευρύφάσμαεκτυπωτικώνβιοτεχνιών,όπως επιγραφές,διαφημίσεις,διακόσμησησπιτιού, εξατομικευμένεςεκτυπώσεις. Εφαρμογές: Acryliccarton ceramic EL1016* 100x160cm EL1216 120x160cm EL2513G6 250x130cm GHS0609 60x90cm GHS1013 100x130cm GHS2513 250x130cm GHS2030 200x300cm GHS1115 110x150cm GHS1513 150x130cm Υψηλήςακρίβειας&ευκρίνειας βιομηχανικέςκεφαλές
Ξύλο,ακρυλικό,γυαλί,λαμαρίνα,δέρμα,φύλλοPVC,
αλουμινίου,διαφημιστικήπινακίδα,τουριστικάείδη, αγιογραφία,παραδοσιακάαντικείμενα,ειδικές κατασκευέςκ.α. ΧρησιμοποιείκεφαλέςRicohκαιπαρέχειυψηλήποιότητα εκτύπωσηςκαιαξιόπιστησταθερήλειτουργία. ΗείναιμιαοικονομικήσειράLEDUV επίπεδωνεκτυπωτικών100x160cm120χ160cm.
LED UV SYSTEMS 24 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μεποιότηταεκτύπωσηςπουξεπερνάειακόμηκαι μικρούμεγέθουςμηχανήματακαιμεβιομηχανικού τύπουκεφαλέςεκτύπωσης,προσθέτειμια μεγάληγκάμανέωνεφαρμογώνκαιπροϊόντων, στηνπαραγωγικήδυνατότητατουμικρομεσαίου επαγγελματία. Ricoh Ηνέασειράεκτυπωτικών ε επίπεδοσταθερότραπέζι,τυπώνειμεπολύυψηλή ανάλυση,φωτογραφικήποιότητασεεπίπεδα αντικείμεναμεκαιπροαιρετικά και. μ τετραχρωμίαλευκό βερνίκι LEDUVGHSseries plexiglass ξύλο θήκεςκινητών Υψηλής ακρίβειας &ευκρίνειας βιομηχανικές κεφαλές γυαλί

ΠλαστικοποιητήςΨυχρήςπλαστικοποίησης

μεβοηθητικήθερμοκρασίαέως60C° Μεταλλικήστιβαρήκατασκευή, Μέγ.πλάτος:152cm(MF1600)/163cm(MF1700) Μέγ.πάχος:23mm|Ταχύτητα:12m/min ΚύλινδροιΣιλικόνηςδιαμέτρου130mm Κίνησηκυλίνδρωνup/downμεμανιβέλα Χρόνοςπροθέρμανσης5-10’ ΜέγιστηδιάμετροςΦιλμ:200mm, Μέγιστηδιάμετροςυλικού:200mm, Maxrewinderdiameter:240mm Ισχύς1600w(220volt)|Βάρος200κιλά

VenusLFMF1600-M5/MF1700-M5
VenusLFMF1600-M1/MF1700-M1 NEOLTTrimmers Ευθύγραμμαμαχαίριακοπήςκαιφινιρίσματος εκτυπώσεων,γιαρολόήγιαεπίπεδουλικόχειροκίνητα ήηλεκτρικάμεπλάτοςκοπήςέωςκαι250cm ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μοντέλο NEOLTEASYCUT110 NEOLTEASYCUT165 NEOLTEASYCUT210 NEOLTEASYCUT310 Ολοκληρώστε τιςεκτυπώσειςσας μετααξιόπιστα μαχαίριακοπήςNeolt! Laminators 25 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠλαστικοποιητήςΨυχρήςπλαστικοποίησης μεβοηθητικήθερμοκρασίαέως60C° ABS,Μέγ.πλάτος:152cm(MF1600)/163cm(MF1700) Μέγ.πάχος:23mm|Ταχύτητα:9m/min ΚύλινδροιΣιλικόνηςδιαμέτρου120mm Κίνησηκυλίνδρωνup/downμεμανιβέλα Χρόνοςπροθέρμανσης5-10’ ΜέγιστηδιάμετροςΦιλμ:180mm Μέγιστηδιάμετροςυλικού:160mm, Maxrewinderdiameter:220mm Ισχύς100w(220volt)|Βάρος150κιλά 4
ΔιπλήΜαγνητική Πρέσσα #VL-HSS 40x50cm heat presses Eπαγγελματικήσειράπρεσσώνθερμομεταφοράς! ΔιπλήΠνευματική Πρέσσα Θερμομεταφοράς ΜαγνητικήΠρέσσα Θερμομεταφοράς (AutoOpen) μεslidesystem HeatPressMachine (PlainSeries) Autoopen withoutSlide #VL-E-AONS 40x50cm HeatPressMachine AutoopenwithSlide (PlainSeries) #VL-E-AOWS 40x50cm 38γιαμπλουζάκια x38cm #VL-HSD(X)(8in1) Μαγνητικήπρέσσα γιακαπέλα (καπελιέρα) #VL-HΜ #VL-B1-MUG Μαγνητική Πολυπρέσσα(8σε1) γιαt-shirt(38x38), , καπέλακούπες, κωνικέςκούπεςκ.α. 7.5-9.5 γιακούπες cm #VL-HB-MUG41 #SEFPRESSMC50 40x50cm γιαμπλουζάκια ΠρέσσαγιακούπεςΠρέσσαγιακούπες 6oz-11oz γιακανονικέςκούπες 1217oz-oz γιακωνικέςκούπες ΚαινοτόμαΠρέσσα Θερμομεταφοράς γιαμπάλες HeatPressMachine PlainSeries Autoopen withoutSlide heat presses 26 ΕΠΙΣΗΜΟΣΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ *περιλαμβάνονται 5adaptors. 40x50cm
•ColorFilms •GlassDecorationFilms •Memoboards •MetalEffectFilms •StencilFilms •PVCSelfAdhensiveVinyls •SublimationPapers •Canvas •Wallpapers •PVCSelfAdhensiveVinyls •PVCÁÕÔÏÊÏËËÇÔÏÃÉÁÔÏÉ×ÏÕÓ •ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ •BackLits&Textiles •Papers/PhotoPapers •ÐËÁÓÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ Άριστηεξυπηρέτηση Μεγάλη επάρκεια αποθεμάτων Αυθημερόν παράδοση σεΑθήνα& Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Αποθήκες σεΑθήνα& Μεγάληγκάμα υλικών& αναλωσίμων Αποστολή σεόλητην Ελλάδα •PVCBanners •BackLitTextiles •Canvas •Wallpapers •PVCSelfAdhensiveVinyls •ColorFilms •GlassDecorationFilms •ΒΙΝΥΛΙΑ •ÐËÁÓÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ •MagneticFilms •PetFilms •OneWayVision MEDIA POLITAPE •CUT •PRINT&CUT (FLEX&FLOCK) SEF •CUT(FLEX,SPECIALS) •PRINT&CUT(FLEX) •TRANSFERTAPES &INKS ASLAN EMBLEM VenusLF •PVCBanners FRIMPEKS DAYA 27

ΗDATAWORKSμετηνπολυετήεμπειρίατηςστοχώροτηςψηφιακής εκτύπωσηςκαιτηςεπιγραφοποιΐας,έχειδημιουργήσεισταθερές συνεργασίεςμεκατασκευαστέςυψηλήςποιότηταςυλικώνκοπής, εκτύπωσηςκαιπλαστικοποίησης. Ημεγάληγκάμαπροϊόντωνκαιημεγάληδιαθεσιμότητααποθεμάτων παράλληλαμετηνεμπειρία,τηντεχνογνωσίακαιτηνπροθυμίατων ανθρώπωντουτμήματοςπαραγγελιών/αναλωσίμων,έχεικάνειτη Dataworksναείναιέναςαπότουςμεγαλύτερουςπρομηθευτέςυλικών εκτύπωσηςκαιμελανιώνστηνΕλληνικήαγορά. Ταυλικάείναιπάνταετοιμοπαράδοτασεόλεςτις

διαστάσειςενώηπαραγγελιοληψίαγίνεταιαπό στελέχημεπολύχρονηεμπειρίαστοχώρο, διασφαλίζονταςτηνάμεσηαποστολήτων κατάλληλωνυλικώνκαιμελανιών. ΜεαποθήκεςσεΑθήνακαιΘεσσαλονίκη μπορείκαιπαραδίδειαυθημερόνμεδικότηςστόλοοχημάτων. Media&Inks
DisplayStands &Promotional 29 ΣτηθαβρείτεπλήρηγκάμαΣυστημάτωνΠροβολήςγιαπαρουσίασηπροϊόντων/υπηρεσιών γιαεκθέσεις,εμπορικάκαταστήματα,σημείαπροβολής(συνέδρια,κτλ. Dataworks POS), Παράλληλα,παρέχουμεπλήρηυποστήριξηεπίτωνΣυστημάτωνΠροβολής,σεότιαφοράσυμβουλές τοποθέτησης(τεχνικάζητήματα),καθώςκαιυποστήριξησεθέματαανταλλακτικών(κλιπσάκια,μπάρες, PVCφύλλα,ταινίεςμαγνήτηκτλ.) •Rollups •X-Banners •A-Boards •PopUpSystems •SEGSystems •AdjustableBannerStands •PVCTables •BrochureHolders Mαχαιράκια& ΒοηθητικάΕργαλεία Μεγάληποικιλίασεχρήσιμαβοηθητικάεργαλείαφινιρίσματοςγιατον επαγγελματία,καθώςκαιμαχαιράκιαγιαόλατακοπτικάτηςαγοράς. Μαχαιράκια,μπουντουζιέρες,σπάτουλες,κόλλες,καθαρτικάκόλλας,ισκ.α. ΤοPOLI-FLEX®TURBOείναιτο νεότερομαςβινύλιομεταφοράς εξοπλισμένογιαγρήγορη εφαρμογήσχαμηλ θερμοκρασία. εή Eίναικατάλληλογιαμεταφορά σευφάσματαόπωςτοβαμβάκι, πολυεστέρας,νάιλονχωρίς επίστρωση,μείγματα πολυεστέρα/βαμβκικαι πολυεστέρα/ακρυλικό. ά www.dataworks-online.gr DisplaySystems
Μελάνια European Premium Series Printmedia Service-Ανταλλακτικά 440mlCartridgeBottle BulkSystems Άριστηποιότητα,σταθερήλειτουργία,χαμηλόκόστος,τεχνική υποστήριξη. Αξιόπιστεςολοκληρωμένεςλύσειςσυμβατώνμελανιώνκαι συστημάτωνγιαsolventεκτυπωτικά. bulk eco OσυνδυασμόςτωναξιόπιστωνλύσεωνπουηDataworksπροτείνει, σεσυνδυασμόμετηνΤεχνογνωσίακαιτοΥπεύθυνοService,σας παρέχειταεχέγγυαπουχρειάζεστε,ώστεοεξοπλισμόςσαςνα λειτουργείπάντοτεσωστάκαιμετηνμέγιστηαπόδοση ΗDATAWORKSδιαθέτειέναιδιαίτεραέμπειροκαιεξειδικευμένο τμήμαSERVICE,τοοποίοπαρέχειυπεύθυνατεχνικέςυπηρεσίες,είτε στοχώρομας,είτεστοχώροτουπελάτη. ΟιτεχνικοίφέρουνΠιστοποιήσειςΕκπαίδευσηςτωνκατασκευαστών , καθώςμ , ετεκπαιδεύονταιδιαρκώςσταεργοστάσιακατασκευής (Mutoh,Summa,GCC,SEILaserκ.α.)καιέχουνάμεσηπρόσβαση στιςτεχνικέςοδηγίες. τους 30 ΔιαχείρισηΧρώματος ΔιαχείρισηΨηφιακούΧρώματος(. ICCprofilesColorManagement) ΗδημιουργίαCustomICCColorProfilesμπορείνα διασφαλίσειτηνμέγιστηαπόδοσηκάθεεκτυπωτικού,σεκάθε περίπτωση. ΆριστηΤεχνογνωσίαςςκαιΣύγχρονοΕξοπλισμόγια
124ΑMonastirioustr,54627,Greece Τel:+302310566.502
απότο1991 Τηλ.:21057.11.811 Φιλικών5,1 8Περιστέρι,1213 Τηλ:2310566.502 ΜοναστηρίουA124,54627 Filikon58str.,Peristeri,12131,Greece Tel:+3021057.11.811
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.