Page 1

RTANJ – ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2012 Z A K LJ U Č C I Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja Rtanj istraživački festival 2012 03. – 13. 08. 2012. Rtanj, Srbija


Mužinac Šarbanovac

UVOD

“RTANJ – ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2012”, je treći nastavak dosadašnjih istraživanja mistične planine Rtanj. Ovaj naučno-istraživački i muzičko-eksperimentalni festival je pokrenut na inicijativu centra za istraživanje i ekologiju „Duh Rtnja“ i saradnju mnogih individua, institucija i kompanija poštovalaca prirode i ekologije Rtnja. Suština festivala je da učesnike u izuzetnom ekološkom ambijentu afirmiše u pravcu novih otkrića, saznanja i spoznaja Rtnja u funkciji piramidalne građevine i njegovih vremensko-prostornih odnosa između energija kosmosa i planete zemlje. Svaki dan je imao tri programske celine: istraživački, predavački i muzičko-eksperimentalni program Deo tema i pitanja o kojima se diskutovalo i koje su istraživane ove godine su bile uticaj rtanjskog magnetizma na ljudski organizam, analiza specifičnosti piramidalnog reljefa planine Rtanj, energetika piramida na modelu Rtnja, odnosi Rtnju između energija kosmosa i snaga zemlje, Rtanj u vremenu i prostoru, duhovna iskustva na Rtnju, fenomeni Rtnja… Odgovore na ova i mnoga druga pitanja i teme su pokušali dati multidisciplinarnim pristupom ali i alternativnim metodama sledeći učesnici: UČESNICI I TEME

Prof.dr. GORDANA POPOVIĆ – Internista, pulmolog, fizijatar, balneoklimatolog Tema: Uticaj magnetizma na ljudski organizam Prof. dr LJUBO RISTOVSKI - Fizičar i istraživač bionergetskih procesa Tema: Snimanje dinamike energetsko-prostornog ambijenta Rtnja sistemom polikontrastne interferentne fotografije Prof. dr SPOMENKO J. MIHAJLOVIĆ – Republički geodetski zavod – Geomagnetna opservatorija – Beograd, Grocka Tema: Rtanj - Magnetizam - Geomagnetizam - Biomagnetizam - pojave, događaji i promene Prof. VELIMIR ABRAMOVIĆ - Osnivač filozofske škole “Institut za nauku o vremenu” u okviru ruskog interdisciplinarnog temporološkog seminara koji obuhvata zajednički rad 17 katedri na Univerzitetu “Lomonosov” u Moskvi. Tema: Rtanj - mašina vremena


Dr RANĐEL PETROVIĆ - Doktor medicine, predsednik udruženja za procenu, zaštitu i unapređenje lekovitog faktora banjskog i klimatskog lečenja Tema: Magnetizam Rtnja kao katalizator klime Sokobanje Inženjer kristalografije SPASOJE VLAJIĆ - Istraživač tehnologije svesti. Pronalazač desetina naučnih otkrića i formula zasnovanih na korišćenju energije misli ispoljene preko zračenja moždanih ćelija. Njegova najaznačajnija otkrića su misaono-sinhroni motor i svetlostna formula. Teme: Rtanj - mesto koje snaži skrivene moći uma; Tajni susreti svetova na Rtnju; Rtanj mesto ne shvatljivih prizora i događaja. Ing.el.teh. GORAN MARJANOVIĆ – pronalazač i nosilac teorije kvantiranih gustina energija Tema: Rtanj multidimenzionalni rezonator suptilnih energija i eksperiment sa novokonstruisanim generatorom Teslinih skalarnih talasa - " TeslaGen". Komparacija istraživanja na Rtnju i dolini piramida u Visokom u Bosni i Hercegovini.

Ing.el.teh. IVAN JUŠKOVIĆ - Republička agencija za telekomunikacije i predsednik ekološkog društva „Družina hrasta“ Tema: Geomagnetizam Rtnja, iskustva na Rtnju Ing. mašinstva JOVAN DAVIDOVIĆ - pronalazač i radiestezista Tema: Pionirska iskustva sa energijama Rtnja MILOVAN MIĆA JOVANOVIĆ - Pisac, matematičar, psihoterapeut, radiestezista, regresolog… Tema: Duhovna znanja i vežbe za Novo Doba. Rtanj - drevno svetilište sa čudesnim moćima i velikim tajnama DALIBOR PURHMAJER - Predsednik Vedske akademije Srbije Tema: Vastu analiza reljefa Rtnja po holističkom arhitektonskom konceptu baziranom na drevnom indijskom umeću graditeljstva. Promatranja Rtnja kroz drevna znanja Veda. SINIŠA OGNJENOVIĆ – biospeleolog i osnivač centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja” Tema: Speleološka i duhovna istraživanja i iskustva na Rtnju SLAVIŠA K. MILJKOVIĆ – jezički odgonetatelj i slikar Tema: Rtanj - Etimologija SAŠA NAĐFEJI – izvršni direktor centra za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja” Tema: Istraživanja planine Rtanj u funkciji piramidalne građevine

STATISTIKA

Tokom 10 dana trajanja istraživačkog festivala na Rtnju je direktno bilo uključeno 14 profesora, doktora, inženjera i istraživača. Utrošeno je preko 230 sati istraživanja na 30 lokacija u dve opštine ( Boljevac i Sokobanja ), prilikom čega su istračivački konvoj i terenska gupa prošli preko 230 Km puta i planinskih staza. Realizovano je preko 20 sati predavačkog programa i 30 sati muzičko-eksperimentalnog iskustva u parku “Šuma“ i botaničkoj bašti „Rosalijum“. Nepristupačnim terenima Rtnja su prelažene visinske razlika od preko 1000 metara ( 420 m – 1565 m ) tokom merenja elektomagnetnih i geomagnetnih frekvencija i snimanja PIP sistemom . Zabeleženo je oko 500 GB podataka arihivnog i dokumentacionog materijala. Učešće predavača i istraživača je ove godine bilo u većem sastavu kao i planska poseta gostiju iz Rusije, Australije, Izraela, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.


OPŠTI ZAKLJUČCI, KOMENTARI, IZJAVE I RAZMIŠLJANJA POJEDINIH UČESNIKA ISTRAŽIVAČKOG FESTIVALA

U cilju što verodostojnijeg prenošenja informacija u postfestivalskom periodu, na zvaničnoj internet stranici centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja će biti postavljeni video zapisi zabeleženi tokom predavanja i istraživanja na Rtnju. Niže su pisani isečci izlaganja tokom zaključaka pojedinih učesnika Rtanj istraživačkog festivala 2012.

Prof. dr GORDANA POPOVIĆ …Sokobanja je biser kojem je bog bio vrlo darovit. Zaista ukoliko se naučno dokaže postojane elektromagnetnih zračenja na Rtnju, to značilo da bi se niskofrekventna elektromagnetna polja mogla koristiti u lečenja respiratornih sistema, perifernih krvnih sudova, hroničnih opstrutivnih bolesti pluća sa bioparcijalnim i bioglobalnim hroničnim inficijencijama. Takođe prilikom zarastanja teških rana i preloma kostiju jer povećava parcijalni pritisak kiseonika i povećava difuziju kiseonika u ćelije. Sigurno je da je sokobanjski čist vazduh i odsustvo alergena i prašine uz oligomineralne i slabo-radioaktivne vode pomaže kod pacijenata sa respiratornim problemima. Ova balneoterapija u sadejstvu sa elektromagnetnim poljem, ukoliko se uz podršku medicinske prakse dokaže to empirijski, bila praktično jedinstvena balneo-klimatološka terapijska metoda…

Prof. dr VELIMIR ABRAMOVIĆ …smatram da nije neskromno reći da na Rtnju odpočinjemo jednu novu duhovnost, zapravo jednu novu nauku… …imao sam priliku proputovati svet i svuda sam se osećao kao u provinciji, ali ovde, na Rtnju, osećam kao da sam u centru sveta… …ne samo na činjenični sadržaj koji se na istraživačkom festivalu izlaže, već i na duh i perspektivu svega što sam doživeo na Rtnju, sa sigurnošću mogu reći da se ovde radi o stvaranju jedne nove duhovne religije koja je u skladu prirodnim redom stvari. Ovde je reč o oduhovljenoj nauci koja je prihvatljiva za ceo svet, jer se radi o tehnologiji u kojoj radi sveti duh. Ovde se ne protivreči recimo hrišćanstvo sa Teslinim tehnologijama, niti savremena nauka i duboko shvatanje religioznog čoveka…. …Lično smatram da možemo shvatiti šta je kontinum, šta je to beskonačno, šta je vreme.. … mi ljudi pokušavamo da ratujemo sa prirodom i sa kosmičkim silama. Sa kosmosom, odnosno sa beskonačnim, rat se ne može dobiti. Mi moramo biti uharmonisani, a to znači mudrost, o ovde su u stvari početci mudrosti, početni tragovi jedne svetske mudrosti potpuno nezavisne od svega onoga što je nasleđe obrazovanja, i u nauci i u kulturi, i u samoj zapadnoj civilizaciji… …ja u ovom kompleksu rtanjskih vibracija, u celoj ovoj nameri koja se na Rtnju održava, i u svim ljudima ovde, vidim planetarnu klicu spasa, jer je ovo izlaz iz jedne bezizlazne situacije, izlaz iz bezizlene civilizacije...

Prof. dr SPOMENKO MIHAJLOVIĆ …Kada sam stigao na Rtanj i kada sam pogledavši prema negovom vrhu video da se Šiljak i plavo nebo spajaju, jedino što sam poželeo je da se što pre popnem na njegov vrh. To smo uspeli učiniti i osećaj koji se tamo javlja i energija koja se tamo oseti je predivna i treba je koristiti. Ta slika, da ste postali na vrhu Šiljak deo njegove energije koja ide ka nebu, je izuzetna… …predstoji nam da dosadašnja istraživanja koja su se sprovela na nekoliko lokacija na Rtnju prošire i da im se još veći značaj. Potrebno je izvršiti detaljna geomagnetska i elektromagnetska snimanja i merenja u nekoliko profila kako bi po prvi put dobili detaljan snimak geomagnetskog polja i magnetizacije Rtnja… …nastojaću da u saradnji sa geomagnetskim zavodom Srbije dobijemo na korišćenje najmoderniju opremu i uređaje kojima ćemo na lokaciji Rtanj detaljno premeriti njegov energecki profil…


Prof. dr LJUBO RISTOVSKI …Rtanj je neka vrsta generatora. On upija energiju a izbijija ju na nekim mestima u okolini u vidu energecko lokalizovanih snopova… …Rtanj ima svoj ritam. Da živim na Rtnju, proveo bi svo potrebno vreme da uhvatim njegov ritam i da pokušam da dišem tu energiju kada je ona u najjačoj tačci… …energecki posmatrano, Rtanj ( ne samo vrh Šiljak ), je dinamički sistem čija aktivnost zavisi od lokalnih atmosferskih i mnogih drugih procesa, pri čemu razni delovi Rtnja reaguju različito. Neki delovi apsorbuju, a neki emitiuju energiju… Dr RANĐEL PETROVIĆ …Ukoliko nova naučna istraživanja dokažu svojstva Rtnja u funkciji katalizatora klime Sokobanje, onda će ovo područje postati sigurno jedno od nekoliko zvaničnih raritetnih područja ne samo u Srbiji već i čitavom svetu… Iženjer kristalografije SPASOJE VLAJIĆ …uzročno-posledična dešavanja na Rtnju su nam pokazala kojiko je zapravo primetna njegova samosvestnost… … ovde se dešava toliko neverovatnih i neshvatljivih prizora i događaja koja su često vančulna i ne merljiva, upravo zato prvo ističem kao najznačajnije ovogodišnje otkriće Saše Nađfejia u vidu kamenih terasa, pokazivača, svetlokaza… u blizini brda Kostandinovica. Pronađene četvrtaste kamene formacije imaju svoj ritam… …ovo je poziv za arheologiju… …na osnovu geometrijskih svojstava Rtnja, po matematičkoj verovatnoći on je prvo vaseljensko čudo… piramida Rtnja ima pravilan geometrijski priraštaj i kada je odnos dužina njegovih krakova i kada je razlika nadmorskih visina najnižih delova krakova Rtnja u odnosu na najviši vrh Šiljak, gde se kraci trostrane piramide završavaju… …Rtanj je predivna zagonetka koja će ga učiniti našim a svetskim… …otklon krakova trostrane piramide Rtnja je definisan uglovima molekula vode… … neka dođe i jedan matematičar i neka me ubedi da Rtanj nije svetsko čudo, neka mi nađu koji oblik u prirodi ima tu vrednost koju ima Rtanj. Odgovorno mogu ovo da tvrdim pred bilo kojim naučnikom, ne može da pobije ove podatke… … Rtanj je mesto koje snaži skrivene moći uma… Rtanj je mesto ne zamislivih prizora i događaja… …Susreti međuzvezdanih putnika na Rtnju… …Tvrdim da je Rtanj prirodno svetsko čudo, ali kada govorim o Rtnju u simbolici koja je utemeljena na matematičkim principima, mogu da kažem da je Rtanj vaseljensko svetsko čudo… Inženjer el.teh. GORAN MARJANOVIĆ …Teslin transformator iz Kolorado Springsa ima veliku sličnost sa Rtnjem. Moža ovo zvuči čudno, ali izneću vam da izgled nije važan, već geometrija i proporcije kao i činjenica da Rtanj ima iste funkcionalne mehanizme koji su zasnovani po kosmičkim principima. Zato je do sada i bilo govora o Rtnju u funkciji oscilatora i rezonatora suptilnih energeckih čvoršta… … predstaviću vam rezultate trogodišnjih istraživanja koja su izvedena na planini Rtanj, ali i drugim piramidalnim strukturama kao što je brdo Visočica u Visokom u Bosni i Hercegovini koje je neverovatno jako povezano sa Rtnjem. Ne samo po tome što su ova dva objekta međusobno udaljena tačno 300 Km, i što imaju mnogo matematičkih konstanti implementiranih u strukturu ovih objekata, već i po njihovoj geometriji… … na Rtnju se delom priroda potrudila, ali se i svesno biće potrudilo da on dobije pravilnu geometrijsku strukturu bez, obzira u kom vremenskom periodu ono živelo, kako bi taj objekat dobio svojstva rezonatora i koncentratora suptilnih energeckih tokova… …šta mogu zaključiti nakon istraživačkih iskustava u Visokom i na Rtnju? Isto! Merene vrednosti na ovim objektima imaju iste pokazatelje. Vrednosti su dva do tri puta veće od normalnih…


Ing.el.teh. IVAN JUŠKOVIĆ …prošle godine je Rtanj bio nemirniji, sada kao da se stabilizovao… …zašto vrhunska digitalna oprema na Rtnju beleži konstantnu grešku u frekventnom opsegu oko od 7 do 15 KHh a na drugim planinama gde sam koristio isti uređaj se ova greška prilikom merenja nikada nije javljala… … verovatno će se merenjima analognim instrumenatima i detektorima bolje moći shvatiti prava ćud njegovih polja… SINIŠA OGNJENOVIĆ biospeleolog , spiritualista i osnivač centra za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja …imao sam uvid u civilizaciju koja je pravila piramide pa i Rtanj. Za njihove potrebe je napravljena u svojstvu elektrane koja će raditi za uvek. Kada je građena, vremenske prilike su bile ekstremnije i zato je oblik planski biran. Funkcija im je da postavljanjem na mestima zemaljskih litopunkturnih tačaka prikupljaju energiju kosmosa, fokusiraju je u centar planete zemlje koja nam je vraća nazad. Uveren sam da Rtanj i dalje radi, ne sa 100% snage zbog erodirane severne strane, ali da radi sa 90 % snage… …moramo odati počast civilizaciji koja je tako davno, napravila nešto što se zove Rtanj, jer se i danas možemo diveti toj lepoti i uživati u njegovim blagodetima. Ne samo mi, već i biljke i životinje… … dugotrajno sprovođene duhovne vizije na Rtnju su oslikane simbolima zlatnog psa, koji predstavlja božanski simbol civilizacije sa Sirijusa A. Cela ingerencija simbola zlatnog psa je u kosmičkom poretku pod direktnom ingerencijom Sirijusa A, pa je tako i Rtanj pod njihovom ingerencijom… SAŠA NAĐFEJI – Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja …mnogo je geometrijskih tragova očuvano u sadašnjem konstrukcijskom obliku reljefa Rtnja koje isključuju mogućnost da je negov sadašnji oblik nastao proizvoljnim tektonskim poremećajima i uticajima atmosferskih prilika… …neka umna sila se izgleda na nama još dovoljno ne dokučen način pobrinula da reljef Rtnja planski dobije piramidalni oblik, radi energeckih aktivacija u sebi i svojoj okolini…

FOTO-REPORTAŽA, RTANJ ISTRAŽIVAČKI FESTIVAL 2012

Krivi Vir, prva stajna tačka istraživačkog konvoja na putu ka Rtanj istraživačkoj bazi. Organizovan doček od predstavnika mesne zajednice uz prestavljanje prirodnih lepota kraja, pećine gde izvire Crni Timok, kao i starog bazena sa termalnom vodom.

Krivi Vir – Izvor termalne vode i pećina iz koje izvire Crni Timok


U Krivom Viru je i zvanično od strane predstavnika istraživačkog centra Duh Rtnja posećena fabrika vode kompanije “Euro Aqua” gde se puni voda “Aqua Ultima”. Pored robne podrške tokom trajanja istraživačkog festivala na Rtnju, dogovorena je saradja sa laboratorijom fabrike oko analiza uzoraka voda na području Rtnja.

Grupa koja se drugog dana festivala odlučila na uspon na vrh Rtnja, Šiljak 1565 m. Izvinjavamo se osobama kojima je prilikom spajanja slika zbog ne mirovanja tokom slikanja fotografije malo narušen vizuelni izgled.

Atmosfera sa vrha Rtnja, prilikom uspona i merenja…


PREDAVAČKI PROGRAM

Stručni skup na temu uticaja rtanjskog magnetizma na ljudski organizam je organizovan u Sokobanji u hotelu Zdravljak uz podršku stručne javnosti kao i vrha lokalne samouprave. Skup je otvorio državni sekretar ministrastva zdravlja.


Poseta neobičnih lokaliteta Rtnja po svom geometrijskom oblik. Lokalitet u blizini brada Ljuljaška.

Poseta ostataka rimskog utvrđenja Latin Grad, Vrmdža.


GOLEMA PORICA - Jedan od impozantnijih speleoloških obkjekata na Rtnju

MERENJA Merenja energija, frekvencija, polja i zračenja na Rtnju su vršena sertifikovanim uređajima: Trifield Meter, Model 100 XE, SAD; Tesla Meter, Model TM 40, Nemačka; EMF & SOUND Meter , Nemačka; S Meter , Nemačka; Life Energy Meter , SAD; EMF Hunter , SAD; PR 100 ( Rohde & Shwarz ), SAD; DIGITAL OSCILLOSCOPE, Model DSO 3202A, Agilent Technologie

Ove u odnosu na prošlu godinu su merena manja odstupanja od normalnih vrednosti električnog polja. Bilo je nekoliko lokaliteta koji su po pitanju elektromagnetnog polja bila sa iskazanim vrednostima do 50 V / m, tj. oko 3 puta veće vrednosti od proseka. Daleko se veći pitanje postavilo oko ponovo izmerene frekvencije stabilne vrednosti oko 28 KHz na vrhu Rtnja. Reč je o merenju ultrazvuka, mehaničkog talasa, koji najverovatnije dopire iz dubine piramide učestalošću od 28.000 impulsa u sekundi!!! Isto kao i na Bosanskoj piramidi Sunca. Frekvencija elektromagnetnog polja na vrhu su vrednosti opsega od 28 do 34 KHz. Uređajem S – Meter, koji meri prisustvo skalarnih talasa nije ukazano na izražene oscilacije izuzev na visinama od oko 1.000 i 1.400 metara. Uređaj je sa pola snage pobuđenosti pokazivao kratkotrajne i jake oscilacije u pozitivnom smeru koji su u par slučajeva išle i do kraja merne skale. Energo – potentna lokacija na obodu naselja Rtanj je tokom nekoliko merenja bila sa zračenjima prosečnih vrednosti 15 – 20 V / m. Jedino je u najnižoj, žižnoj tačci bilo povećano prisustvo polja električne vrednosti od 40 V / m. Tokom i nakon prestanka rada Generatora Teslinih Skalarnih talasa konstruktora Gorana Marjanovića, na svim mernim tačkama je i dalje bila normalna vrednost električnog polja dok je merenje na žižnoj tačci beležilo vrednosti od 60 V / m.


INTERESOVANJE PREDSTAVNIKA MEDIJA ZA ISTRAŽIVANJA RTNJA


MUZIČKO – EKSPERIMENTALNI PROGRAM, ROSALIJUM


EXTRAS


Centar za istra탑ivanje i ekologiju Duh Rtnja Beograd - Rtanj 16.08.2012.

Rtanj istraživački festival 2012 - ZAKLJUČCI  

Zaključci učesnika istraživačke konferencije na Rtnju. 03. - 13. 08. 2012.

Rtanj istraživački festival 2012 - ZAKLJUČCI  

Zaključci učesnika istraživačke konferencije na Rtnju. 03. - 13. 08. 2012.

Advertisement