Page 1

Áã‘·T≈£î u≤≥ Ä‘·à\ y˚≥ (>√&ç kÕy˚T´\T >±] Ä‘·à ø£<∏ä)

s¡#·q : Áã<äsY yÓ÷»dt. ¬ø M.A.(pol), M.A.(Tel) M.Ed., M.Phil., M.Div (cl) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1 1234567890123456789012345678901212345678901


Á|ü<ÛäeT eTTÁ<äD ` 2011 @1000

Á|ü‘·T\≈£î :

s¬ e.&Ü. >√&ç kÕy˚T´\T ø=qïM~Û, lø±≈£îfi¯+` 532 001. bò˛Hé : 08942 ` 222534

&ç.{Ï.|æ : j·T+.kÕy˚T´˝Ÿ

lø±≈£îfi¯+, ôd˝Ÿ: 9542621999

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 2 1234567890123456789012345678901212345678901


$wüj·Tdü÷∫ø£ ñb˛<ë∆‘·+ ....................................................................... 1 ø£è‘·»„‘·\T ......................................................................... 7 »qàdüú\+........................................................................... 9 $<ë´uÛ≤´dü+ .................................................................... 12 y˚<ë+‘· $<ä´ .................................................................. 18 lø±≈£îfi¯+` Ŭø’düÔe´+ ......................................................... 23 ù|<ä]ø£+ ` ˇ+≥]‘·q+................................................... 26 $yêVü≤+ ........................................................................ 30 &É>∑¢dt >±]‘√ |ü]#·j·T+................................................. 39 kÕø±å´s¡∆yÓTÆq ùde ............................................................. 44 ñqï‘· •Ksê\ n~Ûs√Vü≤D .............................................. 46 dü+düú˝À dü+øå√uÛÑ+ ` ùde˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T ....................... 49 s¡#·q\T ........................................................................ 58 eTTK´ |òüT{≤º\T ................................................................ 60 ‘Ó–+|ü⁄ ` eTT–+|ü⁄ ......................................................... 64 s¡#·sTT‘· dü«>∑‘·+ ............................................................ 69 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 3 1234567890123456789012345678901212345678901


ñb˛<ëÈ‘·eTT ªªÇ\T¢ø£≥Tº yês¡T ìùw~Û+∫q sêsTT eT÷\≈£î ‘·\sêsTT ÄjÓTqTµµ ø°s¡Ôq 118:22 >√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ >±+∫q uÛ≤s¡rj·T düTyê]Ô≈£î\˝À z ÄDÏeTT‘·´eTT. ñ‘·Ôsêq Væ≤eT–] •Ks¡+ qT+&ç ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈£î, ‘·÷s¡TŒq ã+>±fi≤U≤‘·+ Vü≤<äT›\‘√ |ü&ÉeTs¡ nπs_j·÷ düeTTÁ<ä|ü⁄ dü]Vü≤<äT›\˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü m\¢\T <ë{Ï Áø°düTÔ düTyês¡Ô düTHê<ëìï Á|ü#·T]+∫, Á|üø£{Ï+∫q ãVüQeTTK ÁbÕE„&ÉT, $E„&ÉT ¬se.&܈ˆ >√&çkÕy˚T´\T >±s¡T. n‘·ì J$‘·+ e\q Á|üuÛ≤$‘·+ nsTTqyês¡T m+‘√eT+~. n‘·ì es¡eÔ ÷qeTT\T $qT≥≈£î, s¡#q· \T #·<Tä e⁄≥≈£î m+‘√ sTTwü|º &ü TÉ ‘·÷ ñ$«fi¯SflsT¡ ‘·÷e⁄+{≤s¡T. M] s¡#·q\T, Á|üdü+>±\T ˝ÒKHêqTkÕs¡yÓTÆq$ Ä‘êà_Ûùwø£eTT‘√ ì+&çq$. @eTìw” |ü⁄≥Tºø‘£ √ |ü+&ç‘T· &ÉT, Á|üE&„ TÉ ø±&ÉT. düe÷»+˝À |ü⁄{Ïqº eTìwæ düe÷»+‘√ dü‘‡· +ã+<ë\T ø£*– ñqï|ü&˚ |ü⁄s√_Ûeè~∆ #Ó+<ä>\∑ &ÉT. <˚e⁄ì‘√ z eT+∫ dü+ã+<Û+ä ø£*– ñqïyê&ÉT, eT¨qï‘·T&ÉT, e÷qT´&ÉT ø±>∑\&ÉT. eTìwæ |ü⁄≥Tºø£ e÷qMj·T dü+ã+<Ûë\ eT<Ûä´ kÕ>∑T‘·÷ ‘·q n+‹eT ‘·è|æÔø√dü+ ‘·|ækÕÔ&ÉT. eTìwæ ñìøÏøÏ, Jeq |üse¡ ÷sê∆ìøÏ ªª<Óe’ Á|ü‘´· ø£‘å µ· µ ‘·|Œü ìdü]. >√&ç>±s¡T ì+&ÉTeTqdüT‘√ ‘·q >∑T+&Ó >∑<äT\˝À Áø°düTÔÁ|üuÛÑTe⁄ <Ó’eÁ|ü‘·´ø£å‘·qT, >∑T]Ô+∫, Á>∑Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤e÷ì«‘·T&Ó’q j˚TdüjT· ´qT eTqkÕsê qy˚TàkÕs¡T. qeTàø±\T eTìwæì düT<ä÷s¡ rsê\≈£î q&ç|kæ ÕÔsTT. n+<ä]˙, nìï+{Ï˙ ø=\e>∑*π>~, dü]~<˚›~ <˚e⁄ì yêø£´eTì |òüT+{≤|ü<∏ä+>± uÀ~Û+∫, Ŭø’düÔe J$‘·+q≈£î |ü⁄Hê<äT\T y˚düT≈£îqï Væ≤‘·T\T, eTq >√&ç>±s¡ì #Ó|üŒø£ ‘·|Œü <äT. <˚e⁄DÏí >∑T&ç>¶ ± ø±ø£ >∑{>ºÏ ± q$Tà kıeTTà #˚dTü ≈£îHêïs¡T. n+<äTø𠪪qeTTàyêì kıeTT൵ nH˚ z #·ø£ÿHÓ’q Á>∑+<Ûëìï Áyêj·T>∑*>±s¡T. yêø£´ dæ<ë∆+‘ê\qT ‘˚≥‘Ó\¢+>± ‘Ó\TdüTø=ì ì»yÓTÆq HÓ’‹ø£ Á|üe÷D≤\qT kÕú|+æ #ês¡T. s¡øD å£ bı+~q Hê{ÏqT+&ç H˚{Ï es¡≈î£ |ü]#·s´¡ q+<äT >±ì, Á|üd+ü >±\T #˚j·TT≥ j·T+<äT>±ì, yêø£´+ <Ûë´ì+#·T≥˝À nqTdü]+#·T≥˝À ‘·q ÄX¯, n_Û˝≤wü, yêø£´eTT q+<äTqï ‘·èwüí, õC≤„dü øÏ+∫‘·ÔsTTHê ns¡>∑˝Ò<äT, ‘·s¡>∑˝Ò<äT. ◊<äT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+˝Àì lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À yÓ÷&ÉT u≤]q sê≥T<˚]q >∑T+&Ó\˝À Áø°dTü Ô düTyês¡Ô düTHê<äeTT $ì|æ+#·T≥≈£î, j˚TdüTÁù|eT s¡T∫ì ‹ì|æ+#·T≥≈£î lø±≈£îfi¯+q≈£î nÁãVü‰eTT >±] u≤D°˝ÀH˚ >√&ç >±s¡T |üj·Tì+#ês¡T. n~es¡≈£î lø±≈£îfi¯+ ù|πs $q˝Ò<äT, }s¡T ø£q˝Ò<äT. mes¡÷ mqï&É÷ |ü{Ϻ+#·Tø√ì á ÁbÕ+‘·eTTqT mqTïø=ì πøe\+ ˇ+≥]yê&ÉT>± ø£&ÉT;<ä

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 4 1234567890123456789012345678901212345678901


dæú‹˝À, ø£˙dü nedüsê\T ≈£L&Ü rs¡TÃø√˝Òì øÏ¢wüº|ü]dæú‘·T\˝À lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝Àì M<ÛäT˝À¢, yê&É yê&É˝≤ Áø°düTÔ düTyês¡ÔqT #ê{≤s¡T. Hê{ÏqT+&ç H˚{Ïes¡≈£î j˚TdüT ø=s¡≈£î kÕ–b˛‘·÷, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢qT Áø°düTÔ ø=s¡≈£î dü+bÕ~+#·>∑*–q Áø°düTÔ dæ\Te ôd’ì≈£î&ÉT, ø±s¡´X¯Ss¡T&Éì s¡÷&Ûç>± #Ó|üŒ>∑\qT. @ã~@+&É¢ÁøÏ‘·+ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À Ŭø’düÔe´eTTqT >∑eTì+∫q#√ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T nì #Ó|üŒe#·TÃ. $<ë´|üs¡+>±, yÓ’<ä´, Ä]∆ø£, Ä<Ûë´‹àø£ |üs¡+>± u≤>± yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘·eTH˚ #ÓbÕŒ*. Ŭø’düÔe´+ ª$<˚oj·T+µ nì uÛ≤eq. n{Ϻ ~Hê\˝À Á|ü»\≈£î Áø°dTü Ô düTyês¡qÔ T yÓTTø£ÿy√ì <Ûs’Ó ´¡ eTT‘√ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓ[,¢ dæø√ÿ\T Á|ü»\≈£î #·ø£ÿ>± Á|üuÛÑTe⁄ Áù|eTqT |ü+#ês¡T. <˚e⁄ì q&ç|æ+|ü⁄‘√ $_ÛqïyÓTÆq q÷‘·q |ü<ä∆‘·T\ <ë«sê lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\≈£î, Á>±e÷\≈£î Áø°düTÔq+~+#ês¡T. Áø°düTÔ Áù|eTkÕÁe÷C≤´ìøÏ y˚y˚\eT+~ Hêj·T≈£î\qT, $XÊ«düT\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ, Áø°düTÔ ø=s¡≈£î ã\yÓTÆq e´øÏÔ>± ì\ã&ç, yê&Éã&ÉT‘·÷, á õ˝≤¢yêdüT\≈£î ˇø£ Äràj·T ‘·+Á&ç>± >∑T]Ô+|üã&ܶs¡T. ‘·q eTqdüT˝À yÓT~˝Ò uÛ≤e⁄ø£‘q· T nø£så ¡ s¡÷|ü+˝À \ø£Då +>± #·<Tä es¡T\≈£î $düŒwüº+>± e´ø£Ô|üs¡#˚ $•wüºe´øÏÔ‘·«eTT áj·Tq~. Ŭø’düÔe dæ<ë∆+‘·|üs¡yÓTÆq uÀ<Ûä\T ndü\T uÀ<Ûä˝≤ ˝Òø£ qøÏ© uÀ<Ûä˝≤ j·Tì >∑eTì+∫, ‘·|ü uÀ<Ûä\qT ‹|æŒø=≥Tº#·÷ yêø£´Á|üe÷D≤\qT ‘·q s¡#·q\ <ë«sê Ŭø’düÔe˝Àø±ìøÏ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. áj·Tq≈£î Ŭø’düÔe dæ<ë∆+‘ê\ô|’ >∑{Ϻ|ü≥Tº ñ+<äì ‘·q s¡#·q˝Ò kÕø£å´eTT #ÓãT‘·THêïsTT. düTì•‘· <äèw溑√ düs¡fi¯yÓTÆq uÛ≤wü‘√ düT\uÛÑyÓTÆq uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D‘√ nX‚wü ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT ãVüQ$X‚weü TT>± Äø£]¸+#·T ≈£îHêïs¡T. dü+ø¢wÏ eºü TT>± uÛ≤$+#˚ ~ÛjT· ˝≤õø£˝Ÿ {≤|æø‡˘ qT, <˚e⁄ì yêø£´dü‘ê´\qT ì•‘·|ü]o\q #˚dæ düT\uÛÑXË’*˝À #Óù|Œ H˚s¡TŒ, >=|üŒ zs¡TŒ áj·Tq kı+‘·+. n#·ÃyÓTqÆ dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ , ‘Ó\T>∑T<äq+ô|’ eT≈£îÿe‘√ e÷‘·èuÛ≤wüô|’ >∑{ºÏ |ü≥TºkÕ~Û+#ês¡T. Á|üuÛÑTe⁄ ø=s¡≈£î s√wüeTT, bÂs¡TwüeTT ø£*– ã\eTT>± yê&Éã&çq yê]˝À ¬se. &܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T ˇø£s¡T nì ìdü‡+<˚Vü≤eTT>± #Ó|üŒe#·TÃqT. <˚e⁄ì |üìì <˚e⁄ì $<Ûëq+˝À #˚j·Te˝…qHÓ&ç ã*wüºyÓTÆq Á|ü>±&ÛÉyê+#·· >∑\ yêØj·Tq. M]ì lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î ã+>±s¡T ø±qTø£>± |ü+|æ+∫q <˚e<˚e⁄ìøÏ Hê ì+&ÉT ø¬ y’ ÷Ó &ÉTŒ\]ŒdüTHÔ êïqT. nj·T´>±] neT÷\´yÓTqÆ ùde\qT n+<äTø=qT≥˝À á õ˝≤¢ yêdüT\yÓTÆq y˚TeTT m+‘√ n<äèwüºe+‘·T\eTì #Ó|ü≥˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´˝À Áã<äsY. yÓ÷»dt.¬ø., lø±≈£îfi¯+ 1234567890123456789012345678901212345678901

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 5 1234567890123456789012345678901212345678901


ø£è‘·»„‘·\T 1989˝À, yÓ÷C…dt nqT H˚qT e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~q ‘·s¡Tyê‘· >√&ç >±] #·]ÃøÏ ø=ìï dü+e‘·‡sê\T yÓfi¯ó‘·T+&˚yê&ÉqT. yês¡T #˚dæq #·ø£ÿì Á|üdü+>±\T Hê≈£î u≤>± q#˚Ã$, Äø£]¸+#˚$. <˚e⁄&ÉT Hê‘√ øÏ¢j·TsY>± e÷{≤¢&˚yê&ÉT. >√&ç >±] Á|üdü+>±\˝À <=s¡T¢‘·Tqï n+‘ê´qT ÁbÕdü\ |ü<ë\ |üs¡+|üs¡\qT H˚qT H√{Ÿ #˚düTø=H˚yêDÏí. H˚qT sêdæq ªªJeq y˚<ä+µµ Ŭø’düÔe ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï˝À Ä |ü<ë\T #ê˝≤ ø£ì|ækÕÔsTT. ñqï‘·yÓTÆq Ŭø’düÔe HÓ’‹ø£ $\Te\T ø£*–q ¬se.&Ü. >√&ç kÕy˚T´\T >±] ªJ$‘· #·]Á‘·µqT Áyêj·÷\ì Hê˝À |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT ÄX¯qT ø£*Œ+#ê&ÉT. |ü]X¯ó<ëú‘·à Áù|s¡D‘√ ˇø£ s√E yê] Ç+{ÏøÏ yÓ[,¢ nj·T´>±s¡T neTà>±s¡‘¢ √ Hê≈£î ø£*–q Ä˝À#·qqT |ü+#·T≈£îHêïqT. >√&ç >±s¡T m|üŒ{ÏqT+&√ nqT≈£î+≥THêïs¡≥ ‘·q J$‘· #·]Á‘· me¬sH’ ê ÁyêùdÔ u≤>∑T+&ÉTqì. n|üŒ{Ïπø ø=+<äs¡T Ä |üìøÏ Á|üj·T‹ï+∫ eT<Ûä´˝À Äù|kÕs¡≥. ø±ì ‘·q <äj÷· dü+ø£\ŒeTTqT ã{Ï,º ãVüQ ã\eTT>± yê&ÉTø=+≥Tqï áj·Tq J$‘· #·]Á‘· Áyêj·TT≥≈£î <˚yê~ <˚e⁄&ÉT HêøÏ∫Ãq á eT+∫ neø±X¯eTTqT ã{Ϻ Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ yê]øÏ Á|üÁ|ü<∏äeT Á|üD≤eTeTT\T. >√&ç >±] J$‘· #·]Á‘·qT Áyêj·TT≥≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ $wüj÷· +XÊ\qT (&˚{≤) düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ nj·T´>±]ì nH˚ø£ kÕs¡T¢ n&ç– $dæ–+#êqT. ej·TdüT‡ MT<ä |ü&TÉ ‘·THêï z|æø£‘√ $\TyÓ’q düe÷#ês¡eT+~+∫q Hê Äràj·T ‘·+Á&ç ¬se.&Ü. >√&ç kÕy˚T´\T nj·T´>±]øÏ Hê ì+&ÉT Vü≤è<äj·T |üPs¡«ø£ e+<äHê\T, n_Ûe+<äq #·+<äHê\T. >√&ç >±] n\T¢&TÉ s¬ e.&Ü. &ç.j·Tdt.$.j·Tdt. ≈£îe÷sY Á|üdTü ‘Ô +· Ä+Á<Ûsä êh+˝À Á|üuÛÑTe⁄ #˚‹˝À ã\eTT>± yê&Éã&ÉT#·Tqï <Ó’e»qT&ÉT. e÷eT>±] n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ÉTdü÷Ô y˚y˚\ eT+~ì n<˚ u≤D°˝À q&ç|ædüTÔqï Hêj·T≈£î&ÉT, Áø°düTÔ Hê$≈£î&ÉT. ˇø£ s√E ≈£îe÷sY nqï >±] Ç+{Ï ¬ø[¢ Ç+≥s¡÷«´ #˚kÕqT. nqï>±s¡T mH√ï >∑+≥\T Hê‘√ ‘·q neT÷\´yÓTqÆ düeTj·TeTTqT yÓ∫Ã+∫ >√&ç >±] J$‘·+˝Àì ÁbÕeTTK´yÓTqÆ dü+|òüT≥q\T, eT¬s+‘√ $\TyÓ’q düe÷#ês¡eTTqT Hê≈£î n+~+#ês¡T. yê]øÏ Hê düVü≤è<äj·T qeTdüT‡e÷+»*. nj·T´>±] nø£ÿj·T´ Hê>±ã‘·T\Ô \ø°Î (s¡÷‘·eTà) >±]‘√ Ç+≥s¡÷´ #˚dqæ |ü⁄&TÉ ‘·eTTà&ÉT >√&ç >±] >∑÷]à ãVüQ$\TyÓ’q $wüj·÷+XÊ\T n+~+#ês¡T. ‘·q ‘·eTTàì 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 6 1234567890123456789012345678901212345678901


>∑÷]à #ÓãT‘·Tqï|ü&ÉT ÄyÓT eTTK ø£e[ø£\˝À ø£ì|æ+#˚ Äq+<ä+ es¡íHêr‘·+. Ä ‘·*¢ >±]ÿ Hê Á|ü‘˚´ø£ e+<äHê\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïqT. ÄHê&ÉT nÁu≤Vü‰eTT n&ÉT>∑T C≤&É\˝À q&ÉTdü÷Ô nÁu≤Vü‰eTT n+‹eT $»j·÷ìøÏ ‘·q uÛ≤s¡´ XÊsê m˝≤ düVü≤ø£]+∫+<√ áHê&ÉT >√&ç >±]ÿ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\˝À leT‹ >√&ç $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T ‘·q uÛÑs¡Ô >±] kÕVü≤#·s¡´+˝À ‘êqT #·$#·÷∫q nH˚ø£ nqTuÛÑyê\qT $e]+∫ #ÓbÕŒs¡T. M]øÏ Hê e+<äHê\T. eT]eTTK´eTT>± á Á>∑+<Ûëìï düe]+∫ yÓTs¡T>∑T |üs#¡ &· +É ˝À düV≤ü ø±s¡eTTqT n+~+∫q s¬ e.cÕ˝Ò+ ÇÁXÊj˚T\T >±]ÿì, >√&ç>±] yê´kÕ\T, |ü⁄døÔü ±\T m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT &ç.{Ï.|æ. #˚dæ #·ø£ÿ>± ‘·j·÷s¡T#˚dæ n#·TÃy˚sTT+#·&É+˝À m+‘√ ‘√&ÉŒ&ÉT#·Tqï j·T+.kÕy˚T´\T >±]ÿì Hê e+<äHê\T. Á|ü‘˚´ø£+>± >√&ç>±] s¡#·q\ìï{Ï˝Àì n#·TÃ, nø£så ¡ ˝ÀbÕ\qT ~~› m+‘√ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·Tqï leT‹ –]C≤≈£îe÷] (Mrs. M.N.Á|ükÕ<é) >±]ÿ >√&ç>±s¡T e+<äHê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ¬se.&Ü. $ø£ºsY |ü˝≤¢>±s¡T ‘·q ∫Hêïqï nsTTq >√&ç>±] >∑÷]à $\TyÓ’q düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. ∫Hêïqï >±]‘√ ‘·q≈£îqï nqTu+<Ûë\T, nqTuÛÑ÷‘·T\T, dü+øÏå|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒdæq M]øÏ Hê ì+&ÉT ø£è‘·»„‘·\T. ¬se. m©cÕ kÕeTy˚<ä+ >±]‘√ Ç+≥s¡÷«´ #˚dæq|ü⁄&ÉT >√&ç >±]ì ‘·q >∑Ts¡Te⁄>± nìï $wüj÷· ˝˝À m+∫, nqTdü]+∫, q&ÉT#·T≈£îqï Ms¡T m+‘√ neT÷\´yÓTqÆ düe÷#ês¡eTTq+~+#ês¡T. >√&ç>±]‘√ Ms¡T eT+∫ dü‘·‡+ã+<ä+ ø£*– ñHêïs¡T. M]øÏ Hê qeTdüÿ è‘·T\T ‘Ó\T|ü⁄#·THêïqT.

s¡#·sTT‘· : Áã<äsY. yÓ÷»dt.¬ø M.A.(pol), M.A.(Tel) M.Ed., M.Phil., M.Div (cl)

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 7 1234567890123456789012345678901212345678901


»qà düú\+ ªª>∑s“¡ e¤ TT˝À H˚qT ìqTï s¡÷|æ+|üøe£ TTqTù| ìqTï m]–‹ì, ˙e⁄ >∑s“¡ e¤ TTqT+&ç ãj·T\T|ü&Éø£eTTqTù| H˚qT ìqTï Á|ü‹wæº+∫‹ì, »qeTT\≈£î Á|üeø£Ô>± ìqTï ìj·T$T+∫‹ìµµ. (sTT]àj·÷ 1:5) Ç~ u…’_\T yê≈£îÿ. n<=ø£ |üø±ÿ |ü˝≥¢… ÷s¡T. m≥T#·÷∫Hê kÕ>∑s¡ k˛j·T>±\T kÕø£´å $TdüTHÔ êïsTT. @eTTqï~? @eTTqï~ á Jeq ÁbÕ+‘·eTT˝À? m≥T#·÷∫Hê »\eTj·Ty˚T! ‘·s‘¡ s· ê\ Äø£©, nee÷Hê\T, Äs¡ÔHê<ë\T, j·TT>∑j·TT>±\ ìdü‡Vü‰j·T eT÷>∑ y˚<äq\T ‘·|üŒ! Äràj·T‘·≈£î, nqTã+<Ûë\≈£î #√≥T ˝Òì ≈£î\‘·‘·«+ ÄX¯, ìsêX¯\ ø£&É* ¬øs¡{≤\ n\»&ç Hê>∑]ø£‘ê |ü]C≤„q+ ˝Òì eTqTwüß\T, nø£ÿ&ç eTT#·Ã≥T¢. Ä |ü˝…¢ ù|πs ªªdü÷s¡kÕìj·÷Hê+µµ. Ä |ü˝…¢˝À $qe#˚Ã~ ì‘·´eTT kÕ>∑s¡ »˝≤\ |òüTÀwü, Ä |ü˝…¢ Á|ü»\ ÄX¯, n_Û˝≤wü Ä dü+Á<äy˚T. kÕ>∑s¡rs¡+˝ÀH˚ kÕ–b˛‘·T+~, yê] <Ó’q+~q Jeq j·÷>∑+. kÕ>∑s¡eTT˝À #˚|ü\T|ü{Ϻ |ü≥ºD ÁbÕ+‘·eTTq≈£î yÓ[fl yê{Ïì n$Tà e∫Ãq &ÉãT“\‘√ yê] nø£ÿs¡\T rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. sêÁ‘·T\+<äT >±&ÛÜ+<Ûøä ±s¡eTT. Á|ü‹ sTT+{Ï˝Àq÷ ∫s¡TBbÕ˝Ò... ø£qT\≈£î yÓ\T>∑T ø±qsê<äT.Ä Á>±eT+˝À $<äT´‘Y yÓ\T>∑T\T (ø£¬s+≥T BbÕ\T) ø=ìï <äXÊu≤›\T>± ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. eT#·Tìø’Hê ãkı‡ø£ÿf…ÆHê ø£ì|æ+#·<äT, Vü‰s¡Hé $ì|æ+#·<äT. mø£ÿ&ç¬ø’Hê ø±*q&Éø£H˚ yÓfi≤fl*. yê´~Û u≤<Ûä\‘√ nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\˝À Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‘·T\˝À |ü≥ºD ÁbÕ+‘·eTTq≈£î yÓfi≤¢\Hêï HêHê sTTø£ÿ≥T¢ |ü&Ü*. |ü≥Dº ≤ìøÏ #˚sπ ˝À|ü\ ù|ôw+{Ÿ ne⁄{Ÿ. Ç≥Te+{Ï <äTs¡“¤s¡J$‘·+ Ä |ü˝…¢ yêdüT\~. n{Ϻ ªdü÷s¡kÕì j·÷Hê+µ˝À (Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ‘·÷s¡TŒ>√<ë] õ˝≤¢ ªø√qd”eTµ˝Àì ˇø£ |ü˝Á¢… bÕ+‘·+) z Bq<ä+|ü‘T· \T. yê] ù|s¡T¢ >√&ç düTã“j·T´ (<ëìj˚T\T), MTs¡eTà (y˚Ts¡eTà). Ms¡T ≈£L&Ü ≈£L* #˚dæ Áã‘·T≈£î‘·÷ >√&ç düTã“j·T´, MTs¡eTà ~q~q >∑+&É+ BsêÈjT· Twü߸˝≤... @s√E ≈£L* Ä s√Eπø dü]b˛‘·T+<äqï ìs¡Tù|<ä Áã‘·T≈£î\T. ªª≈£L˝≤&ç‘˚ ≈£î+&Ü&ÉT‘ê~... s¬ ø±ÿ&ç‘˚ &=ø±ÿ&ÉT‘ê~µµ nqT kÕyÓT‘· M]øÏ #·øÿ£ >± e]ÔdTü +Ô ~. á <ä+|ü‘T· \T ìs¡øså£ êdüT´˝…H’ ê düu´ÑÛ ‘· dü+kÕÿs¡eTT, 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 8 1234567890123456789012345678901212345678901


eT+∫, #Ó&ÉT\T jÓ÷∫+#˚ C≤„qeTT >∑\yês¡T. m+<äTø£q>± $TwüHé <=s¡\T Äs√E\˝À ø√qd”eT ÁbÕ+‘·eT+‘ê ãVüQ uÛ≤s¡+‘√ Á|üuTÑÛ e⁄ |ü]#·s´¡ #˚dæ nH˚øe£ T+~ì Á|üuTÑÛ e⁄y|’Ó ⁄ü q&ç|+æ #ês¡T. Ms¡T ÄHê{Ï eT÷&ÛÉqeTàø±\qT $&ç∫, Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄qT ‘·eT dü«+‘·s¡ø£å≈£îì>± n+^ø£]+∫ ø£&ÉTuÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\‘√ ùd$+#˚ ≈£î≥T+ãeTì Hê >√&ç kÕy˚T´\T, \ø°Î, ÇÁXÊj˚T\T düπs«˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. M]øÏ eTT#·Ã≥>± eTT>∑TZs¡T dü+‘êq+. \ø°Î, kÕy˚T´\T, ÇÁXÊj˚T\T. yÓTT<ä{Ï dü+‘êq+` Hê>± ã‘·TÔ\ \ø°Î (s¡÷‘·eTà) ‘·q uÛÑs¡Ô ù|s¡T Hêsêj·TDsêe⁄ (‹yÓ÷‹) M]øÏ q\T>∑Ts¡T ne÷àsTT\T, ˇø£ nu≤“sTT. ô|<ä›e÷àsTT y˚T], ¬s+&Ée ne÷àsTT ø£èbÕe‹, eT÷&Ée ne÷àsTT *&çj·÷, (áyÓT ¬se.$ø£ºsY |ü˝≤¢ >±] uÛ≤s¡´, >√&ç >±s¡T $ø£ºs¡T|ü˝≤¢ >±]ÿ ∫Hêïqï) Hê\Ze ne÷àsTT CÀ´‹. ÄK] ≈£îe÷s¡T&ÉT ù|s¡T ≈£îe÷sY sêC≤.

¬s+&Ée dü+‘êq+ ¬se.&Ü.>√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T Ms¡T 1936 dü+ˆˆ pHé 02 ‘˚~q »ìà+#ês¡T. Ç‘·ì düreTDÏ ` $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T düT>∑TDo\ kÕ‹«≈£îsê\T. ÁbÕs¡∆Hê jÓ÷<ÛäTsê\T. M]s¡Te⁄] nqTsê>∑|ü⁄ >∑Ts¡TÔ>± <˚e⁄&ç∫Ãq esê\T q\TZs¡T _&ɶ\T. n+<äT˝À Ç<ä›s¡T eT>∑_&ɶ\T, Ç<ä›s¡T Ä&É_&ɶ\T. ô|<ä›≈£îe÷s¡T&ÉT C≤Héu≤ãT, ‘·q uÛ≤s¡´ *&çj·÷. M]øÏ ˇø£ u≤ãT bÕ|ü, ù|s¡T¢ dü÷düHé dæ*«j·÷,CÀjÓT˝Ÿ kÕy˚T´˝Ÿ ¬s+&Ée dü+‘êq+ >√¢]. áyÓT uÛÑs¡Ô nsTTq &ç.j·Tdt.$.j·Tdt. ≈£îe÷sY >±s¡T Ä+Á<ÛäsêÅwüº+˝À Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´˝À ãVüQã\+>± yê&Éã&ÉT‘·Tqï <Ó’e»qT\T, M]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. düŒs¡®Hé, sêãsYº &܈ˆ>√&ç>±] eT÷&Ée dü+‘êq+, Áπ>d” uÛÑs¡Ô q˝≤¢ kÕy˚T´\T. &܈ˆ>√&ç>±] ∫e] dü+‘êq+ CÀjYT n‘·ì uÛ≤s¡´ ìd”‡. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 9 1234567890123456789012345678901212345678901


eT÷&Ée dü+‘êq+ >√&ç >±] Á|æj·TyÓTÆq ‘·eTTà&ÉT ¬se.>√&ç ÇÁXÊj˚T\T. Ms¡T $XÊK|ü≥ïeTT˝Àì y˚|ü>∑T+≥˝À <Ó’eùde #˚j·TT#·T Hêïs¡T. $XÊK |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ã\eTT>± yê&Éã&ÉT‘·Tqï <Ó’e »qT\T. <˚e⁄&ÉT >√&ç düTã“j·T´ (<ëìj˚T\T) MTs¡eTà (y˚Ts¡eTà) <ä+|ü‘·T\qT ªª‘·q ∫‘·ÔÁ|üø±s¡yÓTÆq <äj·÷dü+ø£\ŒeTT #=|üq eTT+<äT>±H˚ ‘·qø√düeTT @s¡Œs¡#·Tø=HÓqT.µµ <ëìj˚T\T, y˚Ts¡eTà\qT <˚e⁄&ÉT ãVüQ>± Äos¡«~+#ê&ÉT. <˚e⁄&ÉT ‘·q qeTàø£‘ê«ìï mqï&É÷ eeTTà #Ój·T´&Éì Bìã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yê] eT*dü+‘êq+ eT>∑_&ɶqT ô|<√›&Ü nì eTT<äT›>± |æ*#˚yês¡T. n‘·ìøÏ ªªdüeT÷j˚T\Tµµ nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. ù|s¡T≈£î ‘·>∑Zyê&ÉT, ô|<ä› eTqdüTH√ï&ÉT. >±* ‘·–*‘˚ |ü&çb˛‘ê&˚yÓ÷ nqï+‘· ã\V”≤qyÓTÆq |òüT≥eTT. düqï>±, q\¢>± ñHêï n+<äyÓTÆq |ü\Tes¡Tdü‘√ VüQ+<ë>± e⁄+&˚yê&ÉT.

>√&ç >±] ≈£î≥T+ã+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 10 1234567890123456789012345678901212345678901


$<ë´uÛ≤´düeTT ªªu≤\T&ÉT q&Éee\dæq Á‘√eqT yêìøÏ H˚sT¡ ŒeTT yê&ÉT ô|<äy› ê&Óq’ |ü⁄&ÉT <ëì qT+&ç ‘=\–b˛&ÉTµµ (kÕyÓT22:6) ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yÓ÷≥Tyê¬s’Hê, ìs¡ø£åsêX¯ó´˝…’Hê ‘·eT _&ɶ\qT #·~$+#ê\ì ÄX¯ yê]≈£î+~. #·<äyê\H˚ ÄX¯ ªª düeT÷j˚T\Tµµ (>√&ç >±]ÿ) ≈£î+~. nsTT‘˚ n+<äT≈£î yê] Ä]∆ø£|ü]dæú‹ düVü≤ø£]+#·˝Ò<äT. dü«Á>±eTeTT˝ÀH˚ 5e ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô#˚kÕs¡T. Ç+ø± ôV’≤dü÷ÿ\T #·<äTe⁄ #·<yä ê\ì ÄX¯ ñHêï Ä Á>±eTeTTq≈£î düTe÷s¡T 10 øÏ˝ÀMT≥s¡≈¢ î£ ô|H’ ˚ q&ç∫ yÓfi≤¢*¢ . dü]jÓÆTq s√&ÉT¢ ˝Òe⁄. @ $<ÛäyÓTÆq kÂø£sê´\T ˝Òe⁄. ˙e⁄ #·÷ùdÔ ãø£ÿ|ü\#·ì yê&Ée⁄, n+‘·+‘·e÷Á‘·|ü⁄ Äs√>∑´+ ôV’≤dü÷ÿ\T #·<äTe⁄\T eTs=<äT› nì Ç≥T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, n≥T }]yês¡T HêHê$<Ûë\T>± #Ó|æŒHê >√&û>±s¡T e÷Á‘·eTT #·<äyê\ì |ü≥Tº<ä\‘√ ne÷à, HêqïqT ˇ|æŒ+#ês¡T. m≥ºøπ \≈£î yês¡T sTTwü|º &ü Hç ê mø£ÿ&É #·<yä ê˝À ms¡Tø£˝<Ò Tä . n<˚ düeTj·T+˝À ÄXÊøÏsD¡ +˝≤ ns¡T<Ó+#ês¡T >√&ç >±] eTqdüT˝ÀøÏ yê] y˚Tqe÷eT nVü≤s√qT >±s¡T. n+‘˚ ‘·+Á&ç <ëìj˚T\T ø=&ÉT≈£î jÓTTø£ÿ ÄdüøìÔÏ #·÷dæ, qsê‡|ü⁄s¡+˝À ìedædüTÔqï ‘·q y˚Tqe÷eT>±¬s’q sêbÕø£ nVü≤s√qT >±]ì ø√s¡>± yê] Ç+{Ïe<ä› ñ +∫ $TwüqT ôV’≤dü÷ÿ\T˝À #·~$+#·T≥≈£î yês¡T Çwüº|ü&Üs¡T. ‘·q dü«Á>±eTeTT dü÷s¡kÕìj·÷Hê+ qT+&ç ø±*q&Éø£H˚ 10øψˆMTˆˆ bÕX¯s¡¢|üP&ç es¡≈£î q&ç∫ yÓ[fl, >√<ëe] (πse⁄≈£î) |ü&Éeô|’ <ë{Ï ãdüT‡˝À møÏÿ qsê‡|ü⁄s¡+ πse⁄ <ä>∑Zs¡ ~– eTs¡˝≤ ˇø£ yÓT\Æ T <ä÷s¡+ es¡≈î£ q&ç∫ y˚Tqe÷eT >±]+{ÏøÏ #˚sπ yês¡T. $TwüqT‡ ôV≤’ dü÷ÿ\T˝À d”≥T e∫ÃHêø£ y˚Tqe÷eT>±¬sq’ nVü≤s√qT >±] Ç+{Ï˝ÀH˚ e⁄+&çb˛j·÷s¡T. nVü≤s√qT >±s¡T eT+∫ ñ<ë‘·ÔyÓTÆq e´øÏÔ. Ä s√E\˝À <=s¡\T <ä>∑Zs¡ ≈£îø˘>± |üì#˚düTÔ+&˚yês¡T. >√&ç>±s¡T n+fÒ m+‘√ Çwü+º . ‘·q˝Àì qeTàø£‘«· +, #=s¡e, #·<yä ê\H˚ ÄdüøÔÏ y˚Tqe÷eTqT eTT>∑T∆ì #˚kÕsTT. n+<äTπø e\¢e÷*q Áù|eT‘√ Ä<ä]+∫, nìï $<Ûë\T>± >√&û>±] #·<äTe⁄ $wüj·TeTT˝À nVü≤s√qT >±s¡T Ä<äT≈£îHêïs¡T. |ü˝…¢ $&ç∫ |ü≥ïyÓTT∫Ãq >√&ç >±]øÏ n+‘ê m+‘√ $+‘·>±ñ+~. ÄVü‰.. |ü≥ï+˝À #·<Tä e⁄‘T· Hêïqì düs<¡ ë |ü&TÉ ‘·THêï, ne÷à, Hêqï, nø±ÿ, ‘·eTTà&ÉT Mfi¯+¢ <ä]ì 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 11 1234567890123456789012345678901212345678901


$&ç∫ e#êÃqH˚ u≤<Ûä eTs=ø£yÓ’|ü⁄ ñ+~. y˚Tqe÷eT nVü≤s√qT, y˚Tq‘·Ô qjÓ÷$T >±s¡¢ Ä<äs¡D‘√ Äs¡e ‘·s¡>∑‹ Äs¡+_Û+#ês¡T. ñqï$ ¬s+&˚ »‘·˝…’Hê ñ‘·T≈£î‘·÷, ny˚‘=&ÉT>∑T‘·÷ ñ+&˚yês¡T. Ä&ÉT‘·÷, bÕ&ÉT‘·÷ >∑&É|üe\dæq $<ë´]∆ <äX¯ ø=+‘· u≤<Û‘ä √qT, ø£w+ºü ‘√qT, <äT'K+‘√qT uÛ≤s¡+>± >∑&∫ç +~. sêø£ sêø£ e∫Ã+~ |ü~j·÷»„\ dæìe÷. ‘√{Ï $<ë´s¡T∆\T dü+ãs¡+>± dæìe÷¬ø’ |üs¡T>∑T\T rkÕs¡T. #·÷<ë›eTì eTqdüTHêï, CÒãT˝À ô|’dü\T düTqï. Äs√E m+‘√ y˚<äq‘√ >∑&çbÕs¡T. >√&ç >±]ÿ, yÓ÷e÷≥+, _&çj·T+ m≈£îÿe. @s√p n~ ø±yê\ì y˚Tqe÷eT>±]ï n&çπ>yês¡T ø±<äT. Ç‘·sT¡ \qT u≤<Ûôä |fÒº HÓ»’ + ø±<ä‘ì· ~. ñqï <ë+{À¢H˚ ‘·è|æbÔ ı+<˚yês¡T. ˇø£s√E dü÷ÿ\+‘ê ø√˝≤Vü≤\+>± ñ+~. ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T ø£&ç‘˚ #ê\T ã&ç|æ\¢*ï $Vü‰s¡j÷· Á‘·≈î£ rdüTø¬ fi¯‘ês¡T. |æ\\¢ +<äs÷¡ >∑+‘·T˝Òd÷ü Ô e+‘·T\T>± &ÉãT“\T #Ó*d¢ ÷ü Ô ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTÔ+fÒ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T ˝Òø£ >√&ç>±] >∑T+&Ó uÛ≤s¡yÓTÆq ì≥÷ºsT¡ Œ‘√ s√»+‘ê ~>∑T\T‘√ eT÷>∑uÀsTT+~. ìsêX¯‘√ ì<äTs¡uÀsTT+~. Ç˝≤+{Ï u≤<Ûë‘·|üÔyÓTÆq Nø£{Ï ~Hê\T mìï m<äT¬s’Hê ‘·q ôV’≤dü÷ÿ\T #·<äTyê>∑ø£ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛sTT+~. 1956 dü+ˆˆ˝À j·Tdt.j·Tdt.m˝Ÿ.dæ |üP]Ô#d˚ æ dü«Á>±e÷ìøÏ #˚sT¡ ø√e&É+ »]–+~. Çø£ ø±˝Òõ˝À Á|üy•˚ +#·T≥≈£î &ÉãT“˝Òø£ ˇø£ dü+e‘·‡s¡eTT U≤∞>±H˚ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ñ+&çb˛e\dæ e∫Ã+~. s¡ø£åD uÛ≤>∑´eTT : Á |üuÛÑTe⁄‘√ |ü]#·j·TeTT á U≤∞ dü+e‘·‡s¡eTT˝À Äj·Tq Áã‘·T≈£î nH˚ø£ eT\T|ü⁄\T ‹]–+~. Ä düeTj·T+˝À Ä }]˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚j·TT#·Tqï |æ. uÛ÷Ñ wüD+ (d”yº HÓ )é >±]‘√ |ü]#·jT· yÓT+Æ ~. Äj·Tq >√&ç >±s¡T n+fÒ m+‘√ n_Ûe÷q+, Ä<äs¡D, ÄbÕ´j·T‘· #·÷ù|yês¡T. d”ºyÓHé>±s¡T eT+∫ Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q >∑\yês¡T. k˛wü˝Ÿ>± n+<ä]‘√ ø£*dæb˛j˚Tyês¡T. Áù|eT‘√ nH˚ø£ eT+~ì Á|üuTÑÛ e⁄yÓ|’ ⁄ü q&ç|dæ ÷ü Ô uÛ≤s¡+‘√, u≤<Ûä´‘·‘√ Áø°düTÔ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#˚ eT+∫ e´øÏÔ nì >√&ç >±s¡T Äj·Tq >∑÷]à nHêïs¡T. d”yº HÓ é >±] düìïVæ≤‘· düV≤ü yêdüeTT˝À Áø°dTü qÔ T >∑÷]à n~Ûø£+>± ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ô|’ $XÊ«düeTT+#ês¡T >±ì e÷s¡TeTqdüT‡ nqTuÛeÑ eTT˝ÀìøÏ sê˝Ò<Tä . 1957 dü+ˆˆ˝À s¬ e. ø¬ .ÄsY. &˚$&é >±s¡T s¡∫+∫q ªª#·‘T· dü÷‡Á‘· düTyês¡µÔ µ nH˚ Á>∑+<∏ëìï d”ºyÓHé >±s¡T

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 12 1234567890123456789012345678901212345678901


#·<äTe⁄‘·T+&É>± ‘·q n+‘·s¡+>∑+˝À z $q÷ï‘·yÓTÆq Äq+<äeTT, #Ó|üŒqX¯ø£´eTTqT eTVæ≤e÷j·TTø£yÔ TÓ qÆ dü+‘√wüeTTqT nqTuÛ$Ñ dü÷Ô e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~. ‘·q J$‘êìï |üP]Ô>± Á|üuÛÑTe⁄ #˚‹˝À ô|{≤ºs¡T. n<˚ dü+e‘·‡s¡eTT˝À u≤|æÔdüà+ ≈£L&Ü rdüTHêïs¡T. Ä @&Ü<˚ {°#·sY |æ. d”ºyÓHé >±]‘√ ø£*dæ n+‘·πs«~bÕ˝…+ ◊.|æ.dæ. düuÛÑ\≈£î yÓfi¯fl&É+, nø£ÿ&É |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT ‘·q‘√ eT] m≈£îÿe>± e÷{≤¢&ç, ã\|üs¡∫ rÁeyÓTÆq Ä‘·àÁù|πs|üD ø£*–+#·&É+ »]–+~. ‘·<äT|ü] d”ºyÓHé >±] düVü≤yêdüeTT <ë«sê, nH˚ø£ Ŭø’düÔe kÕVæ≤‘·´ Á>∑+<∏ë\ |üsƒ¡q+ <ë«sê Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q‘√ e÷{≤¢&É&É+, ‘·q |ü]#·s´¡ ≈£î |æ\TdüTqÔ ï≥T¢ dæ<|∆ä sü T¡ düTqÔ ï≥T¢ >√&ç >±s¡T Á>∑V≤æ +#ês¡T. ø=ìï ~Hê\˝ÀH˚ ‘·s¡#·T>± |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+, u…’_\T |üsƒ¡q+ #˚j·TT≥ @ø±+‘· ÁbÕs¡úq˝À ‘·q düeTj·÷ìï yÓ∫Ã+#·T≥ e\¢ |ü]X¯ó<ë∆‘·à‘√ ì+|üã&çHês¡T. Áø°düTÔ j˚TdüT|ü≥¢ n$T‘·yÓTÆq ÄdüøÏÔ‘√ mø£ÿ&É Å¬ø’düÔe düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T, >∑èVü≤≈£L{≤\T, M~Û≈£L{≤\T »]–Hê nø£ÿ&É ‘·|üŒø£ Á|ü‘·´ø£åeTj˚T´yês¡T. ùde≈£î\‘√qT, uÀ<Ûä≈£î\‘√q÷ ø£*dæ Äj·÷ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\˝À ùde≈£î yÓ[flb˛j˚Tyês¡T. Áù|wæ‘· ùde≈£î düeTs¡ŒD : ªªìØø£Då ≈£î Ä<Ûës¡eTT˝Òq|ü&ÉT n‘·&TÉ (nÁu≤Vü‰eTT) ìØø£Då ø£*– qyÓTàqT. n‘·&ÉT $XÊ«düeTT q+<äT ã\V”≤qT&ÉT ø±˝Ò<äTµµ. (s√e÷.18,19) düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#ê\H˚ ‘·|üq >√&ç >±]˝À HêHê{ÏøÏ ô|s¡T>∑T‘·÷e∫Ã+~. Äs√E\˝ÀH˚ ‘·qdü«Á>±eTyÓTÆq ªªdü÷s¡kÕì j·÷Hê+µµ˝À ô|+‘Óø√düTÔ dü+|òüTkÕú|üq »]–+~. ø±ì bÕdüsº T¡ >±s¡T y˚sπ Á>±eT+˝À, <ä÷s¡ÁbÕ+‘·eTT˝À ñ+&˚yês¡T. >√&û>±s¡T #=s¡erdüTø=ì ‘·q sTT+{Ï˝ÀH˚ ÁbÕs¡qú \T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä Á>±eTeTT˝Àì ø=~›eT+~ j·TÚe«qdüTú\≈£î Áø°düTÔ düTyês¡Ô #Ó|æŒ yÓT\¢>± yê]ì Ä~yês¡+ dü+|òü÷sê<Ûäq≈£î q&ç|æ+#˚yês¡T. <äX¯\yê]>± ô|<ä›\T, |æqï\T, yê] sTT+≥ Á|ü‹ ~q+ ≈£L&ÉTø=ì Äsê<Ûqä kÕ–+#˚yês¡T. ‘√{Ï j·TÚe«qdüT\Ô qT yÓ+≥u…≥Tºø=ì Ç+{ÏøÏ <ä÷s¡+>± @ø±+‘· Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓ[fl >=\TdüT ÁbÕs¡úq\T, kÕeT÷Væ≤ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚sTT+#˚yês¡T. ‘·<äT|ü] M~Û≈£L{≤\T ô|{Ϻ ‘·H˚ Á|üdü+>±\T #˚ùdyês¡T. yê´<ÛäT\T, u≤<Ûä\T ø£cÕº\‘√ ñqï Ä Á>±eT Á|ü»\qT dü+<ä]Ù+∫ ÁbÕ]∆+∫ yê]øÏ <Ó’euÀ<Ûä #˚dæ e÷qdæø£+>±, HÓ’‹ø£+>± yê]ì ã\|ü]#˚yês¡T. n+‘˚ø±<äT Ä Á>±eT+˝Àì |üX¯óe⁄\≈£î düsTT‘·+ dü«düú‘ê

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 13 1234567890123456789012345678901212345678901


ÁbÕs¡∆q\T #˚ùdyês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\ìïj·TT U≤∞>± ñqï Ä dü+e‘·‡s¡ ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü+>± »]>±sTT. Á|üuTÑÛ e⁄qT ‘·q dü«+‘· s¡ø≈å£ î£ ì>± d”«ø£]+∫q ‘·sT¡ yê‘· >√&ç >±s¡T Ä<Ûë´‹àø£ |ü]|üø£«‘·˝ÀìøÏ ~q~q+ m<äT>∑T‘·÷ Áø°düTÔ ùdyê |ü]#·s¡´˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷ e#êÃs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äyê\H˚ ÄX¯ ‘·q≈£î @e÷Á‘·eTT ˝Ò<äT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<ÛäTe⁄\ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄≥≈£î ø±˝ÒJ˝À #˚sês¡T. Ä }]øÏ 15 øψˆMTˆˆ <ä÷s¡+˝À ˇø£ ø±˝Òõ ñ+~. ø£˙dü+ ôd’øÏ\T ô|’ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ≈£L&Ü nqT≈£L\yÓTÆq s√&ÉT˝¶ <Ò Tä . Á>±eT ô|<ä\› T, ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ùdïVæ≤‘·T\ Áb˛‘ê‡Vü≤eTT‘√ ø±˝Òõ˝À #˚sês¡T. n|üŒ{ÏøÏ+ø± ìø£ÿs¡T‘√H˚ ø±˝ÒõøÏ yÓfi‚flyês¡T. Áô|ò+&金√ ø=Hêïfi¯ó¢ n<Ó›sTT+{Ï˝ÀqT, 3 øψˆMTˆˆ <ä÷s¡+˝À ñ+≥Tqï yê] nø£ÿ>±] Ç+{Ï˝ÀqT ñ+≥÷ ø±*q&Éø£q s√p yÓ[¢ ø£w|ºü &ü ç #·~y˚yês¡T. ˇø£ Á|üøÿ£ ù|<ä]ø£+ |ü{ºÏ |”&dç Tü qÔ ï~. Ç+{Ï<>ä sZ∑ ¡ Ä]∆ø|£ sü y¡ TÓ qÆ Çã“+<äT\T. Á|ü‹ düeTdü´qT Á|üuÛÑTe⁄‘√ |ü+#·Tø=H˚yês¡T. ø£˙dü nedüsê\T rs¡ì dü+<äsꓤ\˝À Á|üuÛÑTe⁄ô|’H˚ ÄqTø=H˚yês¡T. ø±˝Òõ˝À #·<äTe⁄‘·Tqï á ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À Á|üuÛÑTe⁄ ¬s+&ÉT |üsê´j·TeTT\T Äj·TqqT <ä]Ù+#ês¡T. ˇø£kÕ] ìsêX¯ ìdüŒèVü≤˝À ñqï|ü&ÉT s¬ +&ÉekÕ] ‘·q J$‘· uÛ$Ñ wü´‘Y ø√dü+ Ä˝À∫düTqÔ ï|ü&ÉT Á|üuTÑÛ e⁄ Áù|eT‘√ dü+~Û+#ês¡T. ˇ+≥]>± ñqï ‘·q s¡÷eTT˝À <Óe’ Á|ü‘´· ø£‘å ,· Á|üuTÑÛ e⁄ düŒs¡ÙqT ‘·qT nqTuÛ$Ñ +#êqì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. n|ü&ÉT ‘·q |ü]#·s¡´≈£î |üìyês¡T ø±yê\ì Á|üuÛÑTe⁄ >√&ç >±]ï øÏ¢j·TsY>± |æ*#ês¡T. ªª <˚e⁄&ÉT me]ì eTT+<äT>± m]¬>H√ yê]ì eTT+<äT>± ìs¡ísTT+#ÓqT. me]ì ìs¡sí TT+#ÓH√ yê]ì |æ*#ÓqT. me]ì |æ*#ÓH√ yê]ì ˙‹eT+‘·T\T>± r¬sÃqT. me]ì ˙‹eT+‘·T\T>± r¬sÃH√ yê]ì eTVæ≤eT|üs¬ ÃqT.µµ (s√e÷ 8:29,30) |üØø£å\T sêH˚e#êÃsTT. HêeTe÷Á‘·+>± |üØø£å\T Áyêj·T&É+ »]–+~. Äô|’ |üØø£å @yÓT+Æ <√ ‘Ó\TdüTø√˝Ò<Tä . ø±˝Òõ >∑&|É ü eTs¡˝≤ Á‘=ø£ÿ˝Ò<Tä . <Óe’ |æ\T|ü⁄ ø±˝ÒõøÏ <ä÷s¡+ #˚dæHê, <˚e⁄ì sêC≤´ìøÏ <ä>∑Zs¡ #˚dæ+~. Á|ü‹düeTj·T+ ÁbÕs¡úq, Á|ü‹s√E Á|üuTÑÛ e⁄ uÛ»Ñ q` Äø£˝Ò eT]#ês¡T. d”yº HÓ é >±] düV≤ü yêdü+ >∑÷≥+ bÂ\T>±] Á|üuÀ<Û+ä , |ü]X¯ó<ë∆‘·Tàì Ä‘êà_Ûùwø£+ <ë«sê >√&ç >±s¡T ùdyê |ü]|üPs¡í‘·˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑTj˚TdüT dü+<ä]Ù+∫q y˚fi¯˝À... m<ä˝À yÓT~˝Ò $+‘·ø£fi¯˝À j˚TdüTπø J$‘·+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 14 1234567890123456789012345678901212345678901


n+øÏ‘·+ #˚dü÷Ô, sêEj˚TdüT≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘·÷ ˝Àø±ìøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·÷ j˚TdüTe÷≥˝Ò #ÓãT‘·÷ j˚TdüT bÕ≥˝Ò bÕ&ÉT‘·÷, j˚TdüT kÕøÏ>å ± kÕ>∑T‘·÷ j˚Tùd düs«¡ + nì #ê≥T‘·÷ nqT~q+ j˚TdüT‘√H˚ J$+∫, dü+|üPs¡í ùdyê |ü]#·s¡´≈£î düqï<äT∆˝…’Hês¡T. ªªÄj·Tq ˙‹ì sê»´eTTqT yÓTT<ä≥ yÓ<ä≈£î&ç n|ü&ÉT neìïj·TT MT≈£î nqTÁ>∑ Væ≤+|üã&ÉTqTµµ (eT‘·sÔ TT6:33) uÛ÷Ñ dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ dæìe÷\T, wæø±s¡T,¢ Ä≥\T, bÕ≥\T,

düs¡k˛≈£îÔ\T, $H√<ë\T, $˝≤kÕ\T, Äq+<ë\T, dü+‘√cÕ\T Äsꓤ{≤\≈£î |üP]Ô>± dü«dæÔ #Ó|æŒ Á|üuÛÑTe⁄ |üì˝À ©qyÓTÆb˛j·÷s¡T. ø£fi¯ófl ‘Ó]∫Hê, eT÷dæHê Ä Á|üuÛÑTe⁄ <äs¡Ùqy˚T ø£ì|ædü÷Ô ñ+fÒ ‘·q ùdïVæ≤‘·T\T, ùde≈£î\‘√ ‘·q uÛ≤s¡eTTqT |ü+#·Tø=ì Ä‘·à˝À ã\V”≤qT˝…’q yê]ì Á|üuÛÑTe⁄yÓ’|ü⁄ eTs¡*Ã, yê]ì nìï$<Ûë˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Áø°düTÔø=s¡≈£î »«*+#˚, Á|ü»«*+#˚ düJe kÕøÏå>± kÕ–b˛j·÷s¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ ‘·q ùdïVæ≤‘·T\T ˙e⁄ Ŭø’düÔe⁄&ÉyÓ’Hêe⁄ Ŭø’düÔe´+ eTq~ ø±<äT n~ bòÕ]Hé ø£+Á{°dt~ yê] <˚e⁄DÏí |üPõ+#· ≈£L&É<ìä s¡øs£ ø¡ ±\ Væ≤‘√≈£î\Ô T #Óù|Œyês¡T. ø±ì >√&ç >±s¡T yêø£´eTT‘√ yê]ì düTìï‘·+>± m~]+#˚yês¡T. ªªme&Ó’qqT Ŭø’düÔe⁄&Ó’q+<äT≈£î u≤<Ûä nqTuÛÑ$+∫q jÓT&É\ n‘·&ÉT dæ>∑TZ|ü&Éø£ Äù|s¡TqT ã{Ϻj˚T <˚e⁄ì eTVæ≤eT|üs¡#·e˝…qTµµ. 1 ù|‘·Ts¡T 4:16

ô|<ä˝› q’… yês¡T, |ü+&ç‘T· ˝…q’ yê]‘√ yê–«yê<ë\T #˚d÷ü Ô j˚Tùd <˚e⁄&ÉT j˚Tùd s¡ø£å≈£î&Éì >=+‘Ó‹Ô >±qeTT #˚ùdyês¡T. Hê{Ï düe÷»+˝À Åø¬ d’ eÔü ⁄\˝À >±˙, Åø¬ d’ yÔü ‘˚ s· T¡ \˝À >±˙ Áø£eT•ø£Då ≤ sêVæ≤‘·´+ m≈£îÿe>± ñ+&˚~. <˚e⁄ì|ü≥¢ <˚yê\j·÷\|ü≥¢ ìs¡¢ø£å´|ü⁄ dü«uÛ≤e+ ñ+&˚~. j·TTer j·TTe≈£î\˝À ìsêX¯, ìdüŒèVü≤, ì]¢|üÔ‘· ñ+&˚$. á ˝Àø£|ü⁄ s¡+>∑T\ e\j·TeTT˝À ∫≈£îÿø=ì J$dü÷Ô, bÕbÕ+<Ûäø±s¡+˝À ÁeT–Zb˛‘·÷, eT÷>∑uÀ‘·Tqï Á|ü»\T, ù|<ä]ø£+, ìs¡øså£ êdü´‘·, eT÷&ÛÉ $XÊ«kÕ\T, düu´ÑÛ ‘ê` dü+kÕÿs¡+ ‘Ó*j·Tì yê] |ü]dæ‹ú ì #·÷düT+Ô fÒ >√&ç >±] >∑T+&Ó ãs¡Te⁄‘√, uÛ≤s¡eTT‘√ ì+&çb˛j˚T~. nqTø£åD+, yê]ø=s¡≈£î` Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ¡ >√C≤&˚yês¡T. ªª‘êeTsê≈£î ˙{Ïô|’ ñ+≥T+~, ø±ì ‘êeTsê≈£îô|’ ˙s¡T+&É<Tä µµ nqï≥T¢>± n<˚ düe÷»+˝À, n<˚ e´≈£î\Ô ‘√ J$düTHÔ êï dü‘ÅY ø¬ d’ eÔü $\Te\‘√ ªªeT{Ï˝º À e÷DÏø£´+>±µµ ì>∑]«>±, ìsê&É+ãs¡+>± J$+#ês¡T &܈ˆ>√&ç >±s¡T. Á|üuÛÑTe⁄ s¡ø£åD d”«ø£]+∫ Á|üuTÑÛ e⁄ |æ\T|ü⁄q+<äTø=ì Åø¬ d’ eÔü $\Te\‘√ ‘·q ùdyê J$‘êìøÏ n+≈£îsês¡ŒD #˚kÕs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 15 1234567890123456789012345678901212345678901


y˚<ë+‘· $<ä´ ªªqs¡|ü⁄Á‘·T&Ü, ˙≈£î ø£qã&çq <ëìì uÛÑøÏå+#·TeTT. á Á>∑+<ÛäeTTqT uÛÑøÏå+∫ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ jÓTT<ä≈› î£ b˛sTT yê]øÏ Á|üø≥£ q #˚jT· TeTT. H˚qT H√s¡T‘ÓsT¡ e>± Äj·Tq Ä Á>∑+<ÛäeTTqT Hê≈£î ‹ì|æ+#ÓqT.... qs¡|ü⁄Á‘·T&Ü! H˚ì#·TÃ#·Tqï á Á>∑+<ÛäeTTqT ÄVü‰s¡eTT>± rdüTø=ì <ëì‘√ ˙ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄ø=qTeTì Hê‘√ ôd\$j·T´>± H˚qT <ëìì uÛøÑ +åÏ ∫‹ì. n~ Hê H√{ÏøÏ ‘˚HeÓ ˝… eT<ÛTä s¡eTT>± qT+&ÓqT.(jÓTôV≤CÒÿ\T 3:1`3) y˚<ë+‘· $<ä´: <˚e⁄ìùde#˚j÷· \H˚ Á|ü>±&ÛyÉ TÓ qÆ yê+#Û· ~q~q+ m≈£îÿee⁄‘·T+&É&+É ‘√ ‘·q Vü≤è<äjT· +˝Àì uÛ≤s¡eTTqT ‘·q bÕdüsº T¡ >±¬sq’ >∑÷≥+ bÂ\T >±]øÏ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.n‘·&TÉ á j·TTe≈£îì ÄdüøìÔÏ >∑eTì+∫ Ç+&çj·THé ô|+‘Óø√düº˝Ÿ #·sYÃ(◊.|æ.dæ) kÕú|ü≈£î\T ô|<ä›˝…’q nbıdü\Ô T\T |æ.j·T˝Ÿ. |üs+¡ CÀ´‹ >±]ÿ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. yês¡T Äj·Tq >√&ç >±]ì ‘·q e<ä≈› î£ |ü+|üeTHêïs¡T. Ä s√E\˝À neT˝≤|ü⁄s¡+ dü+|òüTdüVü≤yêdü+˝À ~q~q Á|ües¡∆e÷qeTT #Ó+<äT‘·÷ Äràj·T+>± e]∆\T¢‘·Tqï~. ˇø£ ~Hêq >∑÷≥+ >∑÷≥+ bÂ\T >±s¡T bÂ\T>±s¡T ã+–q|ü*¢ e÷$T&ç|fiü fl¯ qT, #Ós≈¡ î£ s¡kÕ\qT Ç∫à >√&ç >±]ì |üs+¡ CÀ´‹>±] e<ä›≈£î |ü+|æ+#ês¡T. bÕdüsº T¡ >∑÷≥+ bÂ\T>±] dü\Vü‰ y˚Ts¡≈î£ e÷$T&ç |üfi‘¢¯ √ |üs+¡ CÀ´‹ >±]ì ø£\dæ |ü]#·jT· + #˚dTü ≈£îHêïs¡T >√&ç >±s¡T. |üs+¡ CÀ´‹ >±]ÿ >√&ç >±s¡+fÒ z $q÷‘·ïyÓTqÆ Ä‘·à düŒ+<äq @s¡Œ&ç+~. >√&û>±]ì ì\Te⁄Hê ì•‘· |ü]o\q #˚kÕs¡T. >√&ç >±] e÷≥˝À Äy˚X¯+ ˝Ò<äT`Ä˝À#·q e⁄+<äì, Ä ø£fi¯¢˝À ñÁ<˚ø£+ ˝Ò<äT ` ñ‘˚Ô»+ ñ+<äì, n‘·ì Ä‘·à˝À n\dü‘·«+ ˝Ò<äT` Áø°düTÔ Ä‘·à kÕø屑êÿs¡eTT+<äì |üs¡+CÀ´‹ >±s¡T >∑eTì+#êø£ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸq+<äT >∑\ &ÓÁVü‰&É÷Hé˝À u…’_\T Åf…Æì+>∑T≈£î |ü+|ækÕÔqì yê>±›q+ #˚kÕs¡T. y˚<ë+‘· ø£fi≤XÊ\≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ >√&ç >±s¡T nbıˆˆ|æ.jT· ˝Ÿ.|üs+¡ CÀ´‹

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 16 1234567890123456789012345678901212345678901


ãVüQ dü+ãs¡|ü&ܶs¡T. s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêïsTT. Ç+‘·˝ÀH˚ d”≥T U≤∞ ˝Ò<äì yês¡Ô sêe&É+‘√ ìsêX¯ #Ó+<ës¡T >√&ç >±s¡T. ø±ì ø=ìï s√E\ ‘·sê«‘· &ÓÁVü‰&É÷Hé yÓfie¢¯ \dæq ˇø£ $<ë´]∆øÏ Ç+^¢wßü dü]>± sêq+<äTq e÷qT≈£î+fÒ ÄkÕúq+˝À áj·TqqT |ü+bÕs¡T. |üs+¡ CÀ´‹ >±] |ü]#·jT· eTT Á|üuTÑÛ j˚TdüTì es¡Á|ükÕ<äeTT. Ä ˝Ò‘· Vü≤è<äjT· +˝À ‘Ó*j·Tì ‘·qàj·TeTT ì+&ç+~. &ÓÁVü‰&É÷Hé u…_’ ˝Ÿ bÕsƒX¡ Ê\˝À y˚<•ä ø£Då ≈£î |üsT¡ >∑T\T rkÕs¡T. j˚TdüT ùde¬ø’ ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. &ÓÁVü‰&É÷Hé ˝Àì y˚<äbÕsƒ¡XÊ\ (Doon Bible College) u…’_˝Ÿ •ø£åD≤ •_s¡+˝À rdüTø=qï ‘·ØŒ¤<äT >√&ç >±] J$‘êìï Á|üuÛÑTe⁄ ø=s¡≈£î ñ‘˚Ôõ+|ü CÒdæ+~. ¬s+&ÉTdü+e‘·‡sê\T u…’_\T $<ä´qT |üP]Ô#˚düT≈£îHêïs¡T. eTT–+|ü⁄ dü+e‘·‡s¡eTT˝À ø=ìï s√E\T ñ|üyêdüÁbÕs¡q∆ #˚dTü ø=ì |üP]Ôø±\|ü⁄ ùdeø=s¡≈î£ H˚HøÓ ÿ£ &çø¬ fi≤¢* Á|üuTÑÛ yê? @ dü\ú eT+<äT ùde#˚j÷· *? nì Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ¡ ÁbÕ]∆+∫, ô|<ä˝› q’… |æ.j·T˝Ÿ.|üs+¡ CÀ´‹ >±]ï n&ç–q|ü⁄&ÉT Äj·Tq ª˙e⁄ j·TeqdüTÔ&Ée⁄ Á|üuÛÑTe⁄ |æ\T|ü⁄HÓ]–q yê&Ée⁄. ùdyêuÛ≤s¡eTT >∑\yê&Ée⁄. Ç+‘· es¡≈î£ dü+|üPs¡í düTyês¡Ô #·$#·÷&Éì lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈î£ yÓfi¯¢eTìµ dü\Vü‰ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À düTyês¡ÔqT Á|üø{£ +Ï #·&ÜìøÏ ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. ÅfìÆ… +>¥ |üP]Ô #˚dTü ø=ì dü«Á>±e÷ìøÏ #˚sT¡ ≈£îqï >√&ç >±]øÏ Ä |ü]düsê\T bÕ‘·yÓ’Hê z $+‘·>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Á^wüàø±\+˝À Ä≈£î\T sê*b˛sTT yÓ÷&ÉT>±, uÀ&ç>± ø£ì|æ+#˚ #Ó≥e¢ ˝Ò Ä ÁbÕ+‘·|⁄ü Á|ü»\T Äj·Tq≈£î ø£ì|ædTü HÔ êïs¡T. ì»yÓTqÆ Äq+<ä+, dü+‘√wü+ ‘Ó*j·Tì Ä Á|ü»\qT #·÷dü÷Ô Á|ü‹~q+ ãVüQuÛ≤s¡+‘√ M]ì$T‘·+Ô Á|üuTÑÛ e⁄ e<ä› $C≤„|qü #˚ùdyês¡T. |üs+¡ CÀ´‹ >±s¡T #Ó|Œæ q lø±≈£îfi¯+ >∑÷]à n#·Ã≥ Á|ü»\qT >∑÷]à C≤„|øü +£ e∫Ã, m|ü&É÷, mqï&É÷ $q˝Ò<Tä , ø£q˝Ò<äT, @Hê&ÉT dü+<ä]Ù+#·˝Ò<äTø£<ë nqT≈£îH˚yês¡T. á ÁbÕ+‘·+ ì$T‘·ÔeTT >√&ç >±s¡T ñ|üyêdüeTT+&ç ÁbÕ]ú+∫q|ü&ÉT <˚e⁄&TÉ ‘·q≈£î mH√ï $wüj÷· \T ãj·T\T|ü]#ês¡T. ªª˙HÓyÓ |ü≥Dº + HêX¯qeT>∑Tqì Á|üø≥£ q #˚jT· >± ˙HÓyÓ |ü≥Dº + yês¡T <˚e⁄ì j·T+<äT $XÊ«düeTT+∫ ñ|üyêdü~qeTT #ê{Ï+∫ |òüTqT˝Ò$T, n\TŒ˝Ò$T n+<äs¡TqT >√HÓ|ü≥º ø£≥Tºø=ì ÁbÕs¡∆q #˚dæ] (jÓ÷Hê3:5) ÇÁXÊj˚T\TqT ‘·q kı‘·TÔ>± m+#·Tø=ì ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTT˝À yê] ÁX¯eT\T, u≤<Ûä\T, Nø£{Ï >±<Ûä\T #·÷∫ C≤*|ü&ç yê]ì ◊>∑T|ü⁄Ô <ëdü‘·«eTT qT+&ç $&ç|æ+∫ bÕ\T, ‘˚HÓ\T Á|üeVæ≤+#˚ <˚XÊìøÏ yê]ì q&ç|æ+#·T≥≈£î yÓ÷ùwqT yê&ÉT≈£îqïØ‹>± 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 17 1234567890123456789012345678901212345678901


lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢yêdüT\qT Á|üuÛÑTe⁄yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#·T≥≈£î >√&ç >±]ì <˚e⁄&ÉT @s¡Œs¡#T· ø=Hêïs¡T. ∫ø√ÿ\T ùde≈£î dü+dæ<Tä \∆ j·÷´s¡T >√&ç >±s¡T. (Ä s√E\˝À lø±≈£îfi¯+ ù|s¡T ∫ø√ÿ\T)

lø±≈£îfi¯+ ùde ÁbÕs¡+uÛÑ+: ªªn+<äT≈£î Á|üuÛÑTe⁄ ˙e⁄ yÓfi¯ófleTT, nq´»qT\ m<äT≥qT, sêE\ m<äT≥qT, ÇÁXÊj˚T©j·TT\ m<äT≥qT Hê HêeTeTTqT uÛ]Ñ +#·T≥≈£î Ç‘·&TÉ H˚Hs˚ Œ¡ s¡#T· ø=ìq kÕ<Ûqä yÓTÆ j·TTHêï&ÉTµµ. (nb˛ˆˆ9:15) Ç~ <˚e⁄ì e÷≥. |üs¡+CÀ´‹>±] neT÷\´yÓTÆq dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄ ∫‘êÔqTkÕs¡+>± lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À ùde#˚j·TT≥≈£î |üj·TqeTj·÷´s¡T. lø±≈£îfi¯+ n+‘· es¡≈£L dü+|üPs¡í düTyês¡Ô #·$#·÷&É˝Ò<äT. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À ùde#˚j·TeTì dü\Vü‰ nsTT‘˚ |üs¡+CÀ´‹ >±s¡T Ç#êÃs¡T. >±ì nø£ÿ&É |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. Äj·Tq≈£î ‘Ó*dæqyês¡T nø£ÿ&É mes¡÷˝Òs¡T nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ ùdeø=s¡≈£î |üP]Ô>± n+øÏ‘·yÓTÆ <˚e⁄ìô|’ $XÊ«düeTTH˚ ÁbÕe÷DÏø£+>± m+∫ ÁX¯eTj·TT, u≤<Ûä, Væ≤+düjÓÆTqqT, ø£s¡Te⁄, eÅdVÔü ≤” q‘Óq’ qT ì+&ÉTeTqdüT‘√ yÓ+ã&ç+#·T≥≈£î rsêàì+#·Tø=ì Áø°dTü øÔ =s¡≈î£ düJekÕøÏ>å ± lø±≈£îfi¯+≈£î kÕ–b˛j·÷s¡T >√&ç >±s¡T. n~ 1960 Ä>∑düTº15e ‘˚~, ø±s¡TeTãT“\T ø£eTTà≈£îqï$. uÛÀs¡Tq es¡¸+ |ü&TÉ ‘√+~. ∫eTà Nø£{,Ï »&çyêq‘√, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ >√&ç >±]øÏ kÕ«>∑‘+· |ü*øÏ+~. Ç+‘·˝À n≥TyÓ’|ü⁄>± ]øå±yê&ÉT sêe&É+ #·÷kÕs¡T. ]øå±yê&çì Ä|æ Çø£ÿ&çøÏ <ä>∑Zs¡˝À @<Ó’Hê #·]Ãñ+<ë nì >√&ç >±s¡T n&ç–‘˚ Ä ]øå±yê&çøÏ #·]à n+fÒ ‘Ó*j·T˝Ò<Tä . ‘·sT¡ yê‘· >√&ç >±s¡T j˚TdüTu≤ãT >∑T&ç nì #Ó|Œæ q|ü&ÉT yê&ÉT ns¡+∆ #˚dTü ø=ì ñ+~u≤ãT H˚qT rdüTø=ì yÓfi≤ÔqHêï&ÉT. Ä ]øå±yê&ÉT ∫qïãC≤s¡T˝Àì ‘Ó\T>∑T u≤|ædº Tü º #·]à e<ä›≈£î ‘Ó#êÃ&ÉT. CÀs¡T>± ≈£îs¡TdüTÔqï es¡¸+˝À |üP]Ô>± ã≥º\T ‘·&çdæb˛j·÷sTT. ]øå±yê&ÉT &ÉãT“\T rdüTø=ì yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ bÕdüºs¡T>±] ‘·\T|ü⁄ ‘·{≤ºs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 18 1234567890123456789012345678901212345678901


es¡¸|ü⁄ X¯u≤∆ìøÏ >√&ç >±] πøø£\T $ì|æ+#·˝Ò<˚yÓ÷ >±ì ø=+‘· düeTj·T+ es¡≈£î ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡T#·Tø√˝Ò<äT. @+ #˚j·÷˝≤ nì Ä˝À∫düTÔ+&É>± nj·T´>±s¡T(bÕdüºs¡T) ‘·\T|ü⁄ ‘Ós¡∫ >√&ç >±]ì m>± ~>± #·÷dü÷Ô @$T Hêj·THê m+<äT≈£î e#êÃe⁄? mø£ÿ&É qT+&ç e#êÃe⁄? @$T |üì? nì Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. z|æø£‘√ bÕdüºs¡T >±] nìï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢qT+&ç ˙e⁄ ùde#˚j·T&ÜìøÏ e#êÃyê? ˙˝≤>± #ê˝≤eT+~ e#êÃs¡T. eT<Ûä´˝ÀH˚ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. á õ˝≤¢˝À mes¡÷ e÷s¡s¡T, dü]ø£<ë! yÓÁ] yês¡T>± #·÷kÕÔs¡T, ùV≤fi¯q #˚kÕÔs¡T. ˙e⁄ #·÷ùdÔ j·Te«qdüT&Ô eÉ ⁄ Ç+ø± ô|[¢ ø±q≥T¢+~. á õ˝≤¢˝À ùde#˚jT· T≥ ø£w+ºü . düsπ á sêÁ‹ ñ+&ç πs|ü⁄ e∫Ãq Á‘√eH˚ yÓ[¢b˛‘˚ u≤>∑T+≥T+~ Ä˝À∫+#·Tø√+&ç nHêïs¡T. ndü˝Ò uÛj Ñ T· + uÛj Ñ T· +>± ñqï ‘·q eTqdüT eT]ø=+‘· ìsêX¯, ìdüŒèVü≤≈£î ˝ÀqsTT´+~. Ä sêÁ‹ #·]Ã˝À ãdü #˚kÕs¡T. ãø£ÿ |ü\#·ìyê&ÉT, q\¢ì $Á>∑Vü≤eTT, bÕdüºs¡T >±] ø£+{ÏøÏ @e÷Á‘·eTT Äq˝Ò<y˚ ÷Ó , yÓTTVü≤e÷{+ ˝Ò≈î£ +&Ü <ä&|É ⁄ü {+ºÏ ∫q≥T¢ e÷{≤¢&&É +É ‘√ Ä sêÁ‘·+‘ê eT>∑‘· ìÁ<ä‘√ >∑&çù|kÕs¡T >√&ç>±s¡T. eTs¡Tdü{~Ï q+ n<ÓÇ› +{Ï ø√dü+ ‹]– ‹]– ∫e]øÏ z #êø£* yêì Ç+{Ïì Ç*dæ|⁄ü s¡+˝À ø£qT>=Hêïs¡T. Ä Ç+{Ï˝À ˇø£ >∑~ì n<Ó≈› î£ rdüTø=Hêïs¡T. n‘·ì yÓ+≥ mes¡÷ ˝ÒsT¡ . ˇ+≥] yê&ÉT. Á|üdTü ‘Ô +· ‘·q ˙&˚ ‘·q ‘√&ÉT. e+≥#˚dTü ø√e&É+ sê<äT. ‘·qe<ä› n+‘·>± &ÉãT“≈£L&Ü ˝Ò<äT. |üs¡+CÀ´‹ >±s¡T lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î ùde≈£î yÓfie¢¯ THêïs¡T >±ì Á|üdTü ‘Ô +· Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ e÷Á‘·+ ˝Ò<Hä êïs¡T. mø£ÿ&É qT+&ç @$<Ûyä TÓ qÆ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T ˝Òe⁄. &ÓVü≤sê&É÷Hé u…’_\T ø±˝Òõ Á|æì‡|ü˝Ÿ ªVü‰Ø *&ç˝Ÿµ >±s¡T n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ ø=~›bÕ{Ï Ä]∆ø£düVü‰j·T+ |ü+ù|yês¡T ‘·|üŒ eTs=ø£ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. >∑‹+∫q j·÷u…’ j˚Tfi¯H¢ ê{Ï lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢yêdüT\qT >∑÷]à e÷{≤¢&qç #√ >∑>T∑ s=Œ&ç#˚ $wüj÷· \T ø±qekÕÔsTT. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢˝Àì >√&ç >±] dü«dü\ú yÓTqÆ dü÷s¡kÕì j·÷qy˚T yÓqTø£ã&çq ≈£îÁ>±eT+ nqT≈£î+fÒ <ëìøÏ $T+∫b˛sTTq≥T¢>± lø±≈£îfi¯+ ñ +<äqT≥˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. n|üŒ{ÏøÏ Áø°düTÔ düTyês¡Ô $qì Á>±e÷\T y˚\ø=\~>± e⁄HêïsTT. <äTsê#êsê\T, <äTwüºkÕ+Á|ü<ëj·÷\T, eT÷&ÛÉ$XÊ«kÕ\T, ˇø£ $<ÛäyÓTÆq ne÷j·Tø£‘«· + Çø£ÿ&É ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£qã&ÉT‘·THêïsTT. M]ì >∑÷]Ãq ∫+‘· me]ø° ˝Òq≥T¢+~. |ü]düsê\˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ˝Òì ø±s¡D≤q Á|ü»\T ‘·s¡#·÷ s√>±\ u≤]q 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 19 1234567890123456789012345678901212345678901


|ü&TÉ ‘·T+&˚yês¡T. <˚e⁄&TÉ , <äjT· ´+ nì s¡ø±s¡ø±\ |üP»\T #˚dTü +Ô &˚yês¡T. kÕe÷õø£+>±, Ä]∆ø£+>±, Äràj·T+>± @$<Ûä+>±qT m<äT>∑T, u§<äT>∑T ˝Ò<äT. Ç{Ϻ Á|ü»\qT>∑÷]à >√&ç >±s¡T Á|üuÛÑTe⁄ e<ä› ø£ìô|&É÷Ô ÁbÕs¡úq\T #˚dü÷Ô e⁄+&˚yês¡T. |ü>∑\T M<ÛäT\˝À |üÁ‹ø£\T |ü+#·T‘·÷, sêÁ‘·T\T Äj·÷ Á>±e÷\˝À (e÷s¡T eT÷\ ù|≥\˝À) (˝≤+‘·s¡T¢) düVü‰j·T+‘√ M~Û ≈£L{≤\T ô|fÒºyês¡T. πs≈£î ã÷s¡‘√ Á|üuÛÑTe⁄ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ j˚TdüTe÷≥\T uÀ~Û+#˚ yês¡T. ø=ìï #√≥¢ ‹s¡kÕÿsê\T, eT]ø=ìï #√≥¢ |ü⁄s¡kÕÿsê\T »]π>$. ø=ìï#√≥¢ ì\ã&Éì#˚Ãyês¡T ø±<äT. n&ÉT¶ Á|üX¯ï\T y˚dü÷Ô , $dæ–dü÷Ô, nee÷q|üs¡Tdü÷Ô ùV≤fi¯q #˚ùdyês¡T. #ê˝≤eT+~ $ì $qq≥T¢ e÷~ø±<äT˝Ò, e÷≈£îø±<äT˝Ò nqï≥T¢>± e⁄+&˚yês¡T. #·<Tä e⁄˝Òì yês¡T ø±ã{Ϻ ‘êqT #Óù|Œ~ yê]øÏ n+‘·y>˚ +∑ >± ns¡e∆ Tj˚T´~ ø±<äT. ‘êqT bÕ≥\T bÕ&çq+‘·es¡≈î£ C≤Á>∑‘>Ô· ± $H˚yês¡T. e÷≥\T #Óù|Œ≥|üŒ{ÏøÏ #·\>¢ ± C≤s¡Tø=H˚yês¡T. ˇø£s√E Ä~yês¡+ ù|≥e<ä› s√&ÉT¶MT<ä >√&ç >±s¡T ø£s¡|üÁ‹ø£\T |ü+#·T#·T+&É>± bı≥÷ïs¡T <ëM<äT >±s¡T ‘·qqT |ü\ø£]+∫ ‘·q }s¡TøÏ rdüTø=ì yÓfi≤¢s¡T. n~ sê>√\T <ä>∑Zs¡ ñqï u≤yêJ ù|≥. n~ ≈£L&Ü ˇø£ ∫qï |ü˝…¢≥÷s¡T. mdt.&ç.m $TwüHé yês¡T nø£ÿ&çøÏ e∫à düTyês¡Ô $ì|æ+#ês¡T. ø=+<äsT¡ j˚TdüTqT qeTTàø=ì eTs¡˝≤ yÓqTø£≈î£ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. >√&ç >±] uÀ<Ûä\T yê]ì y˚T˝§ÿ˝≤ŒsTT. #·˝≤¢]b˛sTTq yês¡T eTs¡˝≤ Áø°düTÔ ø=s¡≈£î ˝Ò|üã&ܶs¡T. yê]˝À <ëM<äT yÓTT<ä{Ï $XÊ«dæ ø±e&É+ Äq+<ëìï∫Ã+~. yês¡T Ç|ü&ÉT eTTs¡bÕø£˝À dü+|òüT+ kÕú|æ+∫q eT+∫ ùde≈£î&ÉT. >√&ç >±] <ë«sê nH˚≈£î\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·ã&ç Äràj·T+>±, Ä]∆ø£+>± ã\|üs¡#·ã&ç]. eT+∫Hêj·T≈£î\T>±, >±j·T≈£î\T>±, düTyê]Ô≈£î\T>±, ø±|üs¡T\T>± rs¡Ãã&ç].

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 20 1234567890123456789012345678901212345678901


lø±≈£îfi¯+ ` Ŭø’düÔe´+ n|üŒ{Ïπø 100 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç dæ._.j·T+. (¬øHÓ&çj·THé u≤|æºdtº $TwüHé) yês¡T á õ˝≤¢˝À Áø°düTÔ ùdyê |ü]#·s¡´ ÁbÕs¡+_Û+∫ Äj·÷ Ø‘·T\T>± |üì#˚düTÔHêïs¡T. düTe÷s¡T 2000≈£î ô|’>± Á>±e÷\T>∑\ á õ˝≤¢˝À lø±≈£îfi¯+, ÄeT<ë\e\dü, f…ø£ÿ*, k˛+ù|≥, qs¡düqïù|≥, |ü˝≤dü, eT+<ädü, bÕ\ø=+&É, sêC≤+, e+{Ï ô|<ä› Á>±e÷\˝À dæ._.j·T+ $TwüHé yês¡T >∑T&ÉT\T ø£{≤ºs¡T. n|üŒ{ÏøÏ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À dæ._.j·T+., ÄsY.dæ.j·T+ #·]Ã\T e÷Á‘·y˚T ñ+&˚$. Ŭø’düÔe´eTT >∑T&ÉT\ >√&É\eT<Û˚´ ñ+&çb˛sTT+~. M<ÛäT\˝ÀqT, Á>±e÷\˝ÀqT ãVæ≤s¡+>∑ düTyês¡Ô nqï Á|üdüπøÔ ˝Ò<äT. e´øÏÔ>∑‘· düTyês¡Ô, kÕeT÷Væ≤ø£ düTyês¡Ô, ªãVæ≤s¡+>∑ düTyês¡Ôµ nqT e÷≥\T ÄHê&ÉT ˝Òe⁄. HêeTe÷Á‘·|⁄ü uÛøÑ ,ÔÏ ù|s¡T≈£î Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ‘·|Œü Áø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄qT >∑÷]Ãq ne>±Vü≤q ‘·≈î£ ÿe. q•+∫b˛‘·Tqï Ä‘·à\qT Á|üuTÑÛ e⁄ yÓ|’ ⁄ü ≈î£ ‹bÕŒ\qï uÛ≤s¡eTT, u≤<Û´ä ‘·, Äsê≥eTT eT#·Tìø’Hê ø±qsê<äT. >√&ç >±s¡T M<ÛäT\˝À düTyês¡ÔqT ãVæ≤s¡+>∑eTT>± Á|üø£{ÏdüTÔ+fÒ ˇø£ $+‘·>± #·÷ùdyês¡T. Ç‘·qT ø=‘·Ô <˚e⁄DÏí ‘Ó∫à e÷≈£î |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï&ÉT. e÷ <ä>∑Zs¡ ñqï <˚e⁄fi¯ófl @yÓTÆb˛yê*? e÷ <˚e⁄fi¯fl≈£î ø√|ü+ sê<ë?nì Äj·Tq‘√ yê~+#˚yês¡T. m~]+∫ nee÷q|üs∫¡ ùV≤fi¯q #˚ùdyês¡T, <äTsꓤw˝ü ≤&ÉT‘·÷ ø£]qƒ +>± e´eVü≤]+∫q dü+<äsꓤ\T >√&ç >±] J$‘·+˝À ˝…øÿ£ ˝Òqìï ñHêïj·Tì nH˚ø£ dü+<äsꓤ\˝À #Óù|Œyês¡T. n|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq≈£î $yêVü≤eTT ø±q+<äTq M]ì ªªÅø¬ d’ eÔü kÕ<ÛTä e⁄µµ nì dü+uÛÀ~+#˚yês¡T. n‘·&Óø£ÿ&É ñ+≥THêï&√, @$T‹+≥THêï&√ me]ø° @MT ‘Ó*j·T<äT. ñqï&ÉãT“ ø±kÕÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛sTT+~. eT÷&ÉT|üP≥\T ‹+&ç ‹q{≤ìøÏ ø£w+ºü >± ñ+&˚~. ø=ìï kÕs¡T¢ _j·T´+ ñ+fÒ e+≥ e+&ÉTø√e{≤ìøÏ u§>∑TZ\T ñ+&˚$ø±e⁄. ˇø£ |üP≥ ‹ì eTs=ø£ |üP≥ |üdüTÔ\T+&˚yês¡T. düTyês¡Ô #Ó|æŒ Ç+{ÏøÏ e∫à @yÓTÆHê ‹+<ëeTì ÄX¯‘√ Ç˝≤¢+‘ê yÓ‹πøyês¡T, @yÓTÆHê <ë∫ô|&ç‘˚ø£<ë ñ+&É&ÜìøÏ, @MT ˝Òø£b˛e&É+ #·÷∫ ìsêX¯‘√ yÓqT~]– eT{Ϻ≈£î+&É ˝Àì ˙s¡T Á‘ê– ø£&ÉT|ü⁄ì+|ü⁄ø=H˚yês¡T. ˙fi¯ó¢ Á‘ê– ìÁ<äb˛sTTq s√E\T mH√ï ñHêïj·T+{≤sêj·Tq. ndü˝Ò ãø£ÿ|ü\#·ì yês¡T, M~Û M<ÛTä ˝≤, yê&É yê&É˝≤ Áø°dTü Ô düTyês¡Ô düTHê<ä+ $ì|ædü÷Ô ø±*q&Éø£H˚ q&ÉTdü÷Ô, Ä y˚dü$ eT+&ÉTf…+&É˝À¢ #ÓeT≥\T ø±s¡T‘·THêï n~

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 21 1234567890123456789012345678901212345678901


|üs¡e÷q+<ä+>± uÛ≤$+∫ >=+‘Ó‹Ô >±q+ #˚dæ, Á|üuÛÑTe⁄ e÷≥\T #ÓãT‘·T+&É>± ‘·q Á|üj·÷dü+‘ê eT]Ãb˛j˚Tyês¡T, Á|üuÛÑTe⁄ø=s¡≈£î |üs¡e•+∫ b˛j˚Tyês¡T. ªªìÁ<ä düTKyÓTs¡T>∑<Tä , Äø£*øÏ s¡T∫‘Ó*j·T<äqTµµ kÕyÓT‘·˝≤ Ç+{Ïø=∫à ‘·q≈£îqï <ë+{À¢ ‹ì yÓT\¢>± ìÁ<ä≈î£ |üÁø£$T+#˚yês¡T. ø=ìï kÕs¡T¢ ‹+&ç˝øÒ £ sêÁ‘·T\+<äT ìÁ<ä|≥ü øº £ C≤>∑sê\T #˚dæq s√E\T mH√ï ñHêïsTT.Hêj·THê @$T‹+≥THêïe⁄? m˝≤ñ+≥THêïe⁄? ˙ |ü]dæú‹ @$T{Ï nì Á|ü•ï+∫ |ü]dæú‘·T\T ns¡∆eTT #˚düT≈£îqï yês¡T˝Òs¡T. Ç$ ‘·q≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ ÁX¯eT\ì ‘êqT Á>∑V≤æ +∫ eT]m≈£îÿe>± <˚e⁄ìøÏ ~q~q+ <ä>sZ∑ e¡ ⁄‘T· +&˚yês¡T. ªª|ü~~qeTT\T ÁX¯eTø£\T>∑TqT eTs¡D+ es¡≈î£ qeTàø£+>± ñ+&ÉTeTT H˚qT ˙≈£î JeøÏØ≥ $T#ÓÃ<äqTµµ. (Á|üø≥£ q 2:10) nH˚ u…_’ \T e÷≥\T qeTà‘·–q$. nsTT‘˚ >√&û >±]øÏ Äø£* u≤<Ûä\T ø£+fÒ Ä‘·à\ uÛ≤s¡+ s√E s√EøÏ m≈£îÿej˚T´~. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ Áø°düTÔ düTyês¡Ô $wüj·T+˝À ˇø£ m&Ü] ÁbÕ+‘·eTT˝≤ ñ+&˚~. ‘·q dæú‹>∑‘·T\qT m|ü&ÉT Ä˝À∫+#˚ yês¡T ø±<äT. düTyês¡Ô yê´|üøe£ TT $wüjT· +˝À _J>± ñ+&˚yês¡T ø£qTø£ ‘·q eTqdüT˝À Ä u≤<ÛäñHêï <˚e⁄ì yê>±›qeTT\T >∑Ts¡TÔø=düTÔ+&˚$. ªªjÓT¨yêj·T+<äT dü+‘√wæ+#·TeTT Äj·Tq ˙ Vü≤è<äj·Tyê+#Û·\T rs¡TÃqT. ˙ e÷s¡ZeTTqT jÓT¨yê≈£î n|üŒ–+#·TeTT, ˙e⁄ Äj·TqqT qeTTàø=qTeTT Äj·Tq ˙ ø±s¡´eTT\T HÓs¡y˚s¡TÃqT. (ø°s¡Ôq 37:4,5) ªª ˙ |üqT\ uÛ≤s¡eTT jÓT¨yê MT<äqT+#·TeTT n|ü&ÉT ˙ ñ<˚›X¯eTT\T dü|\üò eT>∑TqTµµ.(kÕyÓT‘·\T 16:3) ªª˙e⁄ C≤Á>∑‘>Ô· ± <˚e⁄ì yÓ<øä qÏ jÓT&É\ düs«¡ X¯≈î£ &Ô >É T∑ <˚e⁄ì Áã‹e÷\T ø=ìq jÓT&É\ ˙e⁄ |ü$Á‘·T&Éy,’Ó j·T<ës¡e∆ +‘·T&Éyq’Ó jÓT&É\ ìX¯Ãj·TeTT>± Äj·Tq ˙j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ ˙ ˙‹øÏ ‘·–q≥Tº>± ˙ ìyêdüdüú\eTTqT e]∆\¢ #˚j·TTqT, n|ü&ÉT ˙ dæú‹ yÓTT<ä≥ ø=~›>± ñ+&çqqT ‘·T<ä≈î£ ˙e⁄ eTVü‰_Ûeè~∆ bı+<äT<äTe⁄µµ á $<ÛäyÓTÆq <˚e⁄ì yê>±›qeTT\T m+‘√ Ä<äs¡DqT, Äq+<ëìï sTT#˚Ã$. >√&ç >±s¡T lø±≈£îfi¯+ e∫Ãq ø±\+˝ÀH˚ ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT, Væ≤‘·T&ÉT nsTTq j·Tdt.¬ø. j˚TdüT<ëdüT >±s¡T bÕ\ø=\T¢ qT+&ç u§_“* ($»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢) øÏ |ü+|üã&ܶs¡T. M]s¡Te⁄s¡÷ ø£\dæ &ÓÁVü‰&É÷Hé˝Àì &ç._.dæ ˝À Åf…Æì+>¥ nj·÷´s¡T. <˚e⁄ì ∫‘·ÔÁ|üø±s¡+ j·Tdt.¬ø. j˚TdüT<ëdüT >±s¡T u§_“*øÏ |ü+|üã&çq+<äTq nø£ÿ&É 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 22 1234567890123456789012345678901212345678901


Äj·Tq, Çø£ÿ&É >√&ç >±s¡T Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´ #˚düTÔ+&˚yês¡T. ø=Hêïfi¯ófl Çs¡Te⁄s¡T ø£\dæ u§_“*˝ÀqT, eT]ø=Hêïfi¯ófl lø±≈£îfi¯+˝ÀqT ùde #˚j·T>∑*>±s¡T. Çs¡Te⁄s¡÷ ø£\dæ M~Û Á|üdü+>±\T #˚dæ |üÁ‹ø£\T |ü+∫ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#˚yês¡T. Ms¡T ô|+‘Óø√düTÔ nqTuÛeÑ + >∑\ uÀ<Û≈ä î£ \T >∑qTø£ $TwüHé Åø¬ d’ eÔü ⁄\T ‘·eT Çfi¯fl˝ÀìøÏ >±ì, >∑T&ÉT\˝ÀìøÏ >±ì #˚s¡TÃø=H˚yês¡T ø±<äT. Çs¡Te⁄s¡÷ ø£\dæ ÁbÕ]ú+#˚yês¡T, ø£\dæ |üì#˚ùdyês¡T. M] ÄX¯, ÄX¯j·T+, Äy˚X¯+, Äy˚<äq, Ä‘·à\ dü+bÕ<äq ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äT. M] kÕeTs¡∆´+, düeTs¡ŒD, ‘ê´>∑+ Á|üuÛÑTe⁄ ø=s¡¬ø’q ‘·èwüí HêeTe÷Á‘·+>± J$düTÔqï Ŭø’düÔe⁄\≈£î m+‘√ ñJ®yêìï, ñ‘˚ÔC≤ìï sTT#˚Ã$. Ŭø’düÔy˚‘·s¡T\T nH˚≈£î\T M]ì |æ*|æ+#·Tø=ì yê] dü+<˚Vü‰\qT, dü+X¯j·÷\qT ìeè‹Ô #˚düTø=H˚yês¡T. ªMs¡T ì»+>± <˚e⁄&ÉT yê&ÉT≈£î+≥Tqï eTqTwüß´\Tµ nì Á|ü»\T >∑T]Ô+#ês¡T. M] e´øÏÔ>∑‘· J$‘êìï ÄdüøÏÔ>± >∑eTì+#˚yês¡T.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 23 1234567890123456789012345678901212345678901


ù|<ä]ø£eTT ` ˇ+≥] ‘·qeTT Á|üuTÑÛ e⁄ ‘·q Á|ü»\qT düTU≤qTuÛeÑ eTT <ë«sê >±ø£, ÁX¯e÷qT uÛeÑ eTT <ë«sê ‘·q eTVæ≤eTø=s¡≈£î dæ<ä∆eTT#˚j·TTqT. <˚e⁄ì eTVæ≤eT ì$T‘·Ô+ Äj·Tq ñ<˚›XÊ\qT dü|òü\eTT #˚j·TT ì$T‘·Ô+ me¬s’‘˚ dæ<ä∆eTT>± ñHêïs√ yê]ì yê&ÉTø=qT≥ <˚e⁄ì |ü<ä∆‹. ªª<˚e⁄&ÉT ˇø£ eTqTwüß´ì |æ*∫q|ü⁄&ÉT n‘·&ÉT ˝Àø£+ $wüj·T+˝À #·ìb˛sTTq yê&ÉT>±qT <˚e⁄ì $wüjT· +˝À Áã‘·T≈£î#·Tqï yê&ÉT>±qT ñ+&ÉT≥ nedüs+¡ . Ç<˚ >√&ç >±] J$‘·+˝À »]–+~. <˚e⁄&ÉT ÁX¯eT\ bÕsƒ¡XÊ\˝À M]øÏ bÕsƒê\T H˚sêŒ&ÉT. >√&ç >±s¡T s¡øÏå+|üã&ç, u…’_˝ŸÅf…Æì+>¥ |üP]Ô#˚düTø=ì, dü+|üPs¡í ùde≈£î düeT]Œ+#·Tø=ì, <Óe’ ∫‘êÔqT kÕs¡eTT>± lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À n&ÉT>∑T ô|{Ïqº Hê{ÏqT+&ç nìï s¡ø£eTT˝…’q ÁX¯eT\qT m<äTs=ÿHêï s¡qT≥˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. m|ü&ÉT mø£ÿ&Ü me]ì @Hê&ÉT #˚sTT #ê∫ ‘·q nø£ÿs¡ ø=s¡≈£î n&É>∑˝Ò<äT. Á|üuÛÑTe⁄‘√ ‘·q u≤<Ûä\T |ü+#·T ø=H˚yês¡T. á ø£cÕº\˝À ø=ìïkÕs¡T¢ ø=+‘·eT+~ düìïVæ≤‘·T\≈£î ñ‘·Ôsê\T sêùdyês¡T. &ÉãT“\T |ü+|üeTì ø±<äT ÁbÕs¡qú #ÓjT· ´eTì. ì»+>± ‘êqT nqTuÛ$Ñ düTqÔ ï |ü]dæ‘ú T· \T ‘Ó*j·TCÒdHæ ê ø=+<äsT¡ @ e÷Á‘·+ düŒ+~+#˚yês¡T ø±<äT. ‘·q ñ‘·sÔ ê\≈£î m˝≤+{Ï »yêãT e#˚Ã~ ø±<äT. ‘êqT ÁbÕs¡úq #˚ùd≥|ü&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ e÷{≤¢&˚yês¡T. ªªeTqTwüß´\qT qeTTà≥ø£+fÒ jÓT¨yêqT ÄÁX¯sTT+#·T≥ y˚T\T, sêE\qT qeTTà≥ ø£+fÒ jÓT¨yêqT ÄÁX¯sTT+#·T≥ y˚T\Tµµ. (ø°s¡Ôq 118:8,9) ªªÇs¡T≈£îq+<äT+&ç H˚qT jÓT¨yê≈£î yÓTTi¿ô|{Ï‹º ì $XÊ\düú\eT+<äT jÓT¨yê Hê≈£î ñ‘·Ôs¡$T#ÓÃqTµµ (ø°s¡Ôq 118:5) yÓTT<ä\>∑T yêø±´\ <ë«sê Á|üuÛÑTe⁄ ‘·qqT Ä<ä]+#˚yês¡T. <˚e⁄&ÉT nH˚ø£ Ø‘·T\T>± ‘·qqT XÊØs¡ø,£ e÷qdæø,£ Ä]∆ø£ Äs√>∑´, Ä<Ûë´‹àø£ |üs+¡ >± kÕqã{Ï,º Áø£eT•ø£Då ˝À ô|{Ï,º ã\|üs∫¡ , dæsú |¡ sü ∫¡ , q&ç|dæ ÷ü Ô mH√ï nqTuÛyÑ ê\T H˚s¡TŒ‘·÷ e#êÃs¡T. Äj·Tq ‘·q J$‘·+˝À ÁøÏj·÷o\ø£yÓTÆq $XÊ«düeTTqT >∑÷]à H˚s¡TÃ≈£îqï bÕsƒê\T Äj·÷dü+<äsꓤ\˝À ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. <˚e⁄&ÉT ªªne⁄qTµµ nì #Ó|Œæ q <ëìì ªªÄyÓTHéµµ nì eTq $XÊ«düeTT #Ó|ü qT. Ä |æeTà≥ <˚e⁄&˚ n |üìì #˚dæ eTT–+#·T≥≈£î $&ç∫ô|{≤º\+{≤s¡T. ˙ e÷s¡ZeTT\qT 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 24 1234567890123456789012345678901212345678901


Äj·Tq≈£î n|üŒ–+∫ Äj·TqqT qeTàø=qTeTT Äj·Tq <ëìô|’ |üì#˚j·TTqT. n~ Ç+ø£qT HÓs¡y˚s¡ø£b˛sTTqqT <˚e⁄ì ˇ&É+ã&çø£\T, yê>±›qeTT\T dæús¡eTT>± qTqï kıeTTà e+{Ïy,˚ ø±s¡´kÕ<Ûøä y£ TÓ qÆ $XÊ«düyT˚ ìqTï $»j·TrsêìøÏ #˚sT¡ düT+Ô <ä+{≤s¡T. bÕsƒe¡ TT\qT H˚sT¡ Ãø=qT≥¬ø’ n–ïC≤«\˝À¢ eTqeTT q&ç∫q|ü⁄&ÉT >∑{>ºÏ ± nø£ÿ&˚ Ä˝≤π> ì\yê\+{≤s¡T. zs¡TŒ ‘·q |ü]|üPs¡Áí øÏjT· qT eTq˝À »]–+#·Tq+‘·es¡≈î£ zs¡TÃø√yê*, H˚s¡TÃø√yê*. eTq nedüs¡‘·\T eTqø£+fÒ Á|üuÛÑTe⁄πø u≤>∑T>∑ ‘Ó*j·TTqT. Äj·Tq #˚jT· T ø±s¡´eTT\T eTqeTT #˚j÷· \ì, Äj·TqqT eTqkÕsê qe÷à\+{≤s¡T. n+<äTøπ ... ªªqeTTàyêìøÏ düeTdüÔeTT kÕ<Ûä´y˚Tµµ (e÷s¡Tÿ 9:23) ªªMTπø~j·TT nkÕ<Ûä´eTT ø±<äTµµ ( eT‘·sÔ TT17:20) nì Á|üuTÑÛ e⁄ yês¡T #Ó|Œæ q e÷≥\T eTqdü÷Œ]Ô>± qeTàeT+{≤s¡T. eTq J$‘ê\T dü]#˚j·TT≥≈£î ÁX¯eT\T nedüs¡eT+{≤s¡T. m≈£îÿe>± q\T>∑ >=≥ºã&çq|ü⁄&˚ düT>∑+<Ûä Á<äe´eTTqT+&ç m≈£îÿe düTyêdüq e#·TÃqT. eT+#·T‘√ ì+&çq m‘ÓÔÌq ø=+&É\ô|’q kÂ+<äs¡´eT>∑T |ü⁄wüŒeTT\T ø£qã&ÉTqT. ñqï‘·yÓTÆq, $•wüºyÓTÆq •˝≤Œ\T m≈£îÿe ñ*<Óã“\T ‹+{≤sTT. Çeìïj·TT ˇø£ ìj·TeTeTT ÁøÏ+<äH˚ ñHêïsTT. <Ó’e ìs¡íj·TeTT ˝Ò≈£î+&Ü eTq J$‘ê\˝À @$Tj·TT »s¡>∑<ä+{≤s¡T. á #·T\ø£ì ÁX¯eT\T ø£Då ø±\eTT e÷Á‘·yT˚ . eTq J$‘ê\˝À eTq ø=s¡≈î£ |ü+|üã&ÉTÁX¯eTqT ã{Ϻ eTq Á|üuÛÑTe⁄≈£î eTq˝À @<√ Á|üX¯düÔyÓTÆq~, neT÷\´yÓTÆq~ ñqï≥T¢ s¡TEe>∑T#·Tqï~. n˝≤+{Ï <˚~j·TT ˝ÒìjÓT&É\ Ç+‘· u≤<ÛäqT, düeTj·TeTTqT eTq $wüjT· eTT˝À <˚e⁄&ÉT e´s¡e∆ TT #˚jT· &ÉT. eTq˝À Ä $\TyÓq’ $XÊ«düeTTq≈£î |ü]|üPs¡‘í · #˚≈£Ls¡TÃ≥≈£î eTqeTT <˚e⁄ì#˚ |üØøÏå+|üã&É‘êeT+{≤s¡T. ªª <˚e⁄&ÉT ‘·q $\TyÓ’q ùde≈£î\qT ms¡T>∑ì düeT÷Vü≤eTTqT+&ç |æ\T#·TqTµµ ªª˙e⁄ n&ÉT>∑Tô|≥Tº Á|ü‹ dü\ú eTT ˙øÏ#ÃÓ <äqìµµ. <˚e⁄&TÉ jÓTVü≤√wüße≈£î yê>±›qeTT #˚dæq <˚e⁄&ÉT, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ n&É>∑eTHêï&ÉT. n<˚ e÷≥qT dü«‘·+Á‹+#·T≈£îHêïs¡T >√&ç >±s¡T. ˇø£kÕ] <˚e⁄&TÉ nÁu≤Vü‰eTT‘√ <˚e⁄&ÉHêï&ÉT ªªÇ~>√˙ ø£qTï˝…‹.Ô ..ñ‘·sÔ |¡ ⁄ü ‘·≥Tº, <äøDåÏ |ü⁄‘·≥Tº, ‘·÷s¡TŒ‘·≥Tº, |ü&eÉ Ts¡‘≥· TºqT #·÷&ÉTeTT..˙e⁄ #·÷#·T#·Tqï sT÷ <˚X¯eT+‘·{Ïì ˙ øÏ#ÓÃ<äqì #Ó|æŒq e÷≥qT nÁu≤Vü‰eTT $ì yê>±›q <˚X¯eTTqT dü«‘·+Á‹+#·T≈£îHêï&ÉT. n<˚ $XÊ«dü+‘√ >√&ç >±s¡T lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ |üø±ÿ>± bÕ¢qTy˚dæ dü«‘·+Á‹+#·T≈£îHêïs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 25 1234567890123456789012345678901212345678901


>√&ç >±]ì ` ªª˙πø$T˝Ò<äT, ˙e⁄ ˇ+≥]yê&Ée⁄ ˙yÓ˝≤ Ç+‘· ì•Ã+‘·>± J$+#·T#·THêïeìµµ z ùde≈£î&ÉT n&ç–q|ü⁄&ÉT ªªH˚qT <˚e⁄ì yê>±›qeTT\H˚ |ü&Ée MT<ä ~yêsêÁ‘·T\T |ü+&ÉTø=ì j·TT+&ÉT≥qT ã{Ϻ Hêπø$Tj·TT ∫+‘· ˝Ò<j ä ÷· ´.. qqTï |æ*∫q yê&ÉT Hê u≤>√>∑T\T #·÷#·T≈£î+{≤&ÉHµ˚ µ >√&ç >±] düe÷<Ûëq+‘√ Ä ùde≈£î&ÉT cÕ¬ø’Hê&ÉT. H˚qT ˇ+≥] yê&ÉqT, $&ç∫ ô|≥ºã&ܶqT, nì ‘·q eTqdüT˝À nH˚ø£kÕs¡T¢ eT<äq|ü&TÉ ‘·Tqï|ü&ÉT |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&TÉ ‘·qqT m+‘√ Ä<ä]dü÷,Ô ‘Ó*j·TCÒdqæ e÷≥qT á ÁøÏ+<ä qT<äVü≤]+#·&ÉeTT »]–+~. <˚ e ⁄ì‘√ @ø±+‘· e TT>± ˇ+≥]>± ñqï|ü  &˚ Á|ü ø ±•+#· > ∑ \ eTT, Á|üVü≤]¸+#·>∑\eTT. ªªyÓ*–+|üì ø=y=«‹Ô Á|üø±•+#·<äT. Á|üø±•+|üø£eTT+<˚ <ëìì ø±˝≤Ã*.µµ eTq+ ø±\Ãã&É≈£î+&É Ç‘·s¡T\≈£î m˝≤ Á|üjÓ÷»q+ ø±>∑\eTT? ÁX¯eTqT düVæ≤+#·T≥≈£î, u≤<Ûä\T uÛÑ]+#·T≥≈£î, yê´~ÛqqTuÛÑ$+#·T≥≈£î eTq+ |æ\Teã&ܶeTT. n|ü&˚ ø£<ë düVü≤qeTT, nD≈£îe $<Û˚j·T‘· eTqø£\e&É‘êsTT. ªªÁø°düTÔ q+<äT $XÊ«düeTT+#˚~ πøe\+ Äosê«<ë\πø ø±<äT. Äj·Tq |üøå±q ÁX¯eT|ü&ÉT≥j·TT eTq ø£qTÁ>∑Væ≤+#·ã&çq~µµ (|òæ*1:30) ªªπs|ü{Ï Ä eTVæ≤eT Á|üy˚XÊìøÏ áHê{Ï ÁX¯eT˝Ò Á|ü<∏äeT k˛bÕHê\T, πs|ü{Ï eTq ø=s¡≈£î <ë#·ã&çq JeøÏØ≥+, ˙‹øÏØ≥+, nø£åj·T, Äq+<ä øÏØ{≤\≈£î áHê{Ï <äT'K|üP]‘· ~Hê˝Ò eT÷\ø±s¡ø±\Tµµ. Çø£ÿ&É dæ\Te y˚j·Tã&É≈£î+&Ü <ëìì yÓ÷j·T≈£î+&É |üs¡˝Àø£+˝À eTq≈£î |ü{≤º_Ûùwø£+ »s¡>∑<äT. á ø£åDÏø£yÓTÆq ÁX¯eT˝˝ÀH˚ eTq dæs¡T\T <ë– ñHêïj·T+{≤s¡T >√&ç>±s¡T. >=|üŒ Äosê«<äeTT\T bı+<ä>√s¡Tyê&ÉT >=|üŒø±s¡´eTT\T #˚j·T>√s¡Tyê&ÉT ˇ+≥]>± Äj·TqqT ø£\TdüT≈£î+≥Tqï|ü&˚ kÕ~Û+#·>∑\&ÉT. n|ü&ÉT eTqTwüß´\T eTq\qT #·÷&És¡T. eTq˝Àì j˚TdüTì #·÷kÕÔs¡T.ªª<˚e⁄&ÉT @s¡Œs¡T#·T≈£îqï eTqTwüß´\T @ø±+‘·eTT>± Äj·Tq‘√ >∑&ç|æ j·TT+&Éø£ b˛‘˚ ã\yÓTÆq ø±s¡´eTT\T, >=|üŒ Äosê«<äeTT\T ø£\˝ÀHÓH’ ê#·÷&É˝sÒ T¡ µµ. Äj·TqqTì»eTT>± yÓ+ã&ç+#·Tyês¡T Äj·Tq‘√H˚ ˇ+≥]>± e⁄+&ÉT≥≈£î sTTwüº|ü&É‘ês¡T. yêπs Ä<Ûë´‹àø£ ÄC≤qTu≤VüQ˝Ö‘ês¡ì ‘·q n+‘·s+¡ >∑|⁄ü nqTuÛyÑ ê\ bÕsƒê\qT+&ç ns¡T<Ó+∫q nqTuÛ÷Ñ ‘·T\qT e´ø£eÔ TT #˚kÕs¡T >√&ç >±s¡T. <˚e⁄ì ø=s¡≈î£ >=|üŒø±s¡´eTT\T #˚dqæ yês¡+<äs÷¡ y˚≈î£ eC≤eTTq yÓ÷ø±fi¯M¢ T<ä

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 26 1234567890123456789012345678901212345678901


>∑+≥\‘·sã¡ &ç <˚e⁄ì e<ä› >∑&|ç qæ yêπs. ÁbÕ‘·'ø±\eT+<˚ <˚e⁄ìeTTKeTT #·÷&É≈î£ +&Ü eT]jÓTTø£ eTTKeTT #·÷&=<ä›+{≤s¡T. ªªñ<äj·TeTTH˚ ˙e⁄ dæ<ä∆|ü&ç ô|’øÏe∫à |üs¡«‘·eTT ô|’q ìqTï ˙e⁄ Hê≈£î Á|ü‹wæ+º #·Tø=qTeTT ˙‘√ @eTqTwüß´&ÉTq÷ sê≈£L&É<Tä .µµ (ìs¡eZ T 34:2,3) á $<Û+ä >± ‘·qT nqTuÛ$Ñ +∫q ù|<ä]ø£eTT, ˇ+≥] ‘·qeTT ‘·q J$‘êìøÏ Äosê«<äø£s¡eTì yê{Ï <ë«sê <˚e⁄ìøÏ ‘êqT eT]+‘· <ä>∑Zs¡j·÷´qì >√&ç >±s¡T <Ûs’Ó ´¡ eTT>± #ÓbÕŒs¡T. <˚e⁄ì Á|üD≤[ø£˝À ñqï yê]ì <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü Á|üD≤[ø± ã<ä+∆ >± q&ç|ækÕÔ&ÉT. Äj·Tqø=s¡≈£î eT+∫ kÕ<ÛäHê\T>± yê&ÉT≈£î+{≤&ÉT. ù|<ä]ø£eTT, ˇ+≥]‘·qeTT, ÁX¯eT\T, u≤<Û\ä T, ì+<ä\T, nee÷Hê\T Á|üuTÑÛ e⁄≈£î <ä>sZ∑ >¡ ± #˚sT¡ kÕÔsTT >±ì ì» Å¬ø’düÔe⁄ì HêX¯qeTT #˚j·Te⁄. n$ Ŭø’düÔe⁄ìøÏ n\+ø±sê\T. ªªH˚qT q&ÉT#·Te÷s¡eZ TT Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TTqT Äj·Tq qqTï XÀ~Û+∫q ‘·sT¡ yê‘· H˚qT düTes¡eí TT e˝… ø£qã&ÉT<äTqTµµ. (jÓ÷ãT23:10)

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 27 1234567890123456789012345678901212345678901


$yêVü≤eTT &ÓÁVü‰&É÷Hé u…’_˝Ÿ Åf…Æì+>¥ |üP]Ô#˚düTø=ì sTT+{ÏøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· >√&ç >±] $yêVü≤eTT ø=s¡ø¬ q’ Á|üjT· ‘êï\T eTTeTàs¡+>± »]>±sTT. ªªuÛ≤s¡´ <=]øÏq yêìøÏ y˚T\T <=]¬øqTµµ. (kÕyÓT18:22) ªªdüTãT~∆ >∑\ uÛ≤s¡´ jÓTVü≤√yê <ëq+µµ. (kÕyÓT19:14) ø=+<ä] ne÷àsTT\qT #·÷&É&É+ nsTT+~. ªªn+‘·πs«~bÕ˝…+µµ dü+|òüTeTT˝À Ç<äs› e¡ ÷àsTT\qT #·÷∫q|ü⁄&ÉT yês¡T Çwü|º &ü ܶsT¡ . eTs¡\ eTqdüTe÷s¡TÃø=Hêïs¡T. >√&ç >±] dæ‹ú >∑‘T· \T ‘Ó\TdüTø=ì J‘·u‘ÑÛ ê´\T ˝Òì bÕ~]øÏ |æ\H¢ eÓ &çkÕÔ&TÉ nì ne÷àsTT\ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ne÷àsTT\ eTqdüT $]#ês¡T. n‘·&TÉ @ Ä<Ûës¡eTT ˝Òìyê&ÉT, uÛ$Ñ wü´‘Y˝À uÛ≤s¡´_&ɶ\qT @$<Ûä+>± b˛wæ+#·>∑\&Éì dü+<˚Vü≤|ü&ç eT] e÷ ne÷àsTT\qT @ ø√XÊq sTTe«˝ÒeTHêïs¡T. >√&ç >±] eTqdüT ∫e⁄≈£îÿeTì #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&çHê ∫e]øÏ Á|üuÛÑTe⁄ ∫‘·Ô+ ø±<äqT≈£îHêïs¡T. Ä ‘·<Tä |ü] Á|üjT· ‘·ï+˝À >√&ç >±] kÕúìø£ dü+|òTü bÕdüsº T¡ >±]ì yÓ+≥u…≥Tºø=ì ø√{Ï|ü*¢ düMTbÕq >∑\ ªª≈£Lfi¯¢µµ Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É kÕ<Ó ø£èbÕq+<ä+ >±] ~«rj·T ≈£îe÷¬sÔqT #·÷&É&É+ »]–+~. ne÷àsTT ù|s¡T ª$»j·Ts¡‘·ï+µ n|üŒ{ÏøÏ |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ #·<Tä e⁄‘√+~. yÓTT<ä{Ï #·÷|ü⁄˝ÀH˚ ÄyÓTqT sTTwü|º &ü ܶsT¡ . Á|üuTÑÛ e⁄ >√&ç >±] n+‘·s+¡ >∑+˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. ªªeTqTwüß´\T ô|’ s¡÷|üeTTqT #·÷kÕÔsT¡ >±ì jÓTVü≤√yê Vü≤è<äj·TeTTqT \ø£å´ô|≥TºqT.. H˚qT ø√s¡T≈£îqï Åd”Ô áyÓTµµ. nH˚ uÛ≤eq ø£*–+~. ˇø£]H=ø£s¡T sTTwüº|ü&ܶs¡T. Çs¡T≈£î≥T+u≤\T ô|+&çø¢ Ï düeTà‹+#·&+É »]–+~. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘·sT¡ yê‘· $yêVü≤eTT #˚dTü ø=qT≥≈£î düeTà‹+#ês¡T >√&ç >±s¡T. $»j·Ts¡‘ï· +>±s¡T |ü<eä ‘·s>¡ ‹∑ á˝À>± |üP]Ô#˚j·TT≥≈£î, ‘·qT lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ ùde#˚dæ n#·Ã{Ï |ü]dæú‘·T\qT ne>∑‘·+ #˚düTø=qT≥≈£î $yêVü≤eTTq≈£î ˇø£ dü+e‘·‡s¡eTT >∑&ÉTe⁄ rdüTø√e&ÉyÓTÆq~. n|üŒ{ÏøÏ >√&ç >±] Ä]∆ø£ |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ $»j·Ts¡‘·ï+ >±] ‘·*¢øÏ á dü+ã+<Ûä+ n+‘·>± q#·Ã˝Ò<äT. nsTT‘˚ ‘·+Á&ç >±s¡T eT÷&ÉT s√E\T ñ |üyêdüeTT+&ç ÁbÕ]∆+#ês¡T. >√&ç >±s¡T >=|üŒ <Óe’ »qT\T ne⁄‘ês¡ì ≈£îe÷¬s≈Ô î£ <Ûs’Ó ´¡ + #ÓbÕŒs¡T. $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T á $yêVü≤eTTq≈£î ˇ|ü≈£îHêïs¡T. 1961 y˚T24e ‘˚~ $yêVü≤eTTq≈£î ‘˚~>± ìs¡íj·TyÓTÆq~. ø±ì >√&ç >±] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ô|[¢ m˝≤ #˚j·÷\ì u≤<Ûä|ü&çb˛‘·THêïs¡T. Ç+{À¢ @MT ˝Ò<äT. ø£˙dü+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 28 1234567890123456789012345678901212345678901


ô|[¢ Ks¡TÃ\≈£î nsTTHê ne÷àsTT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT @MT n&ÉT>∑˝<Ò Tä . nu≤“sTTøÏ ‹q&ÜìøÏ ‹+&ç˝Ò<äT. ñ+&É{≤ìøÏ Ç\T¢ ˝Ò<äT.n{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ |æ\¢ìe«&Éy˚T eTVü‰ uÛ≤>∑´+>± m+#· T ≈£ î Hêïs¡ T >√&ç >±] ‘· * ¢ < ä + Á&É T \T. m˝≤¬ > ’ ‘ ˚ H ˚ $ T dü ì ïVæ ≤ ‘· T \ düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\‘√, kÕ<ëd”<ë>±, Ä&É+ãsê\T, Äsꓤ{≤\T @MT˝Ò≈£î+&Ü ô|[¢ nsTT+~.á $yêVü≤+ m+‘· dæ+|ü⁄˝Ÿ>± »]–+<ä+fÒ neTà>±] Ns¡ KØ<äT s¡÷ˆˆ30\T, nj·T´>±] Á&ÉdTü ‡ KØ<äT s¡÷ˆˆ90\T. Ä ‘·sT¡ yê‘· Ä&É+ãsê\T Äsꓤ{≤\T ø£*–q y˚\ø=\~ ô|[¢fi¯ó¢ >√&ç >±s¡T #˚kÕs¡T. ø±ì ‘·q ô|[¢ e÷Á‘·eTT ìsê&É+ãs¡eTT>±H˚ »]–+~.

dürdüy˚T‘·+>± lø±≈£îfi¯+: ªªX¯Øs¡yTÓ Tø£ÿfÒ Ä‘·àj·TT ˇø£ÿ&˚, Ä Á|üø±s¡yT˚ MT |æ\T|ü⁄ $wüjT· yÓTÆ jÓTTø£ÿfÒ ìØø£Då j·T+<äT+&ÉT≥≈£î |æ\Teã&ç‹]µµ. (mô|4ò :4) ªª<˚e⁄ì Áù|$T+#·T yê]ì$T‘·Ô+, Äj·Tq dü+ø£\Œ+ #=|üq |æ\eã&ÉTyê] ì$T‘·Ô+ y˚T\T ø£\T>∑T≥¬ø’ düeTdüÔeTTqT düeT≈£L&ç »s¡T>∑T#·Tqï$µµ. (s√e÷8:28) nH˚~ y˚<äyê≈£îÿ. $yêVü≤eTT »]–q ø=~›s√E\˝ÀH˚ >√&ç >±s¡T düreTDÏ $»j·Ts¡‘·ï+ >±]‘√ lø±≈£îfi¯+ ‹]– e#êÃs¡T. Çs¡Te⁄s¡÷ ø£*dæ ø=ìï~qeTT\T ñ|üyêdüeTT+&ç ÁbÕ]∆+∫].eTq<˚e⁄&ÉT ì‘·´‘·«eTTqT+&ç ì‘·´‘·«eTT ø=s¡≈£î s¡÷bı+~kÕÔ&ÉT.Äj·Tq ‘·\+|ü⁄\T, Ä˝À#·q\T, Á|üD≤[ø£\T y˚s¡T. eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ <˚e⁄&ÉT ‘·q ñ <˚›XÊ\qT Äj·÷ ‘·sê\˝À Äj·÷ ø±˝≤\˝À ‘·q nHê~ø±\ <äj·÷ dü+ø£˝≤Œ\ HÓ s ¡ y ˚ s ¡ T Œ ø=s¡ ≈ £ î Hêj· T ≈£ î \qT, Á|ü » \qT, dü + |ò ü T ≥q\qT, |ü ] dæ ú ‘ · T \qT yê&ÉTø=+{≤&ÉT.n+<äs¡÷ n+‘·{≤ e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~ |üs¡˝Àø£eTTq≈£î yês¡düT\T ø±yê\ì <˚e⁄&ÉT e÷s¡TeT÷\ õ˝≤¢jÓÆTq lø±≈£îfi¯+ q≈£î ¬se.&܈ˆ>√&ç kÕy˚T´\T <ä+|ü‘T· \qT |ü+bÕ&ÉT. $XÊK|ü≥ï+˝À ñ+≥Tqï >√&ç >±] e~q>±¬s’q leT‹ |æ.düTC≤„qs¡‘·ï+ >±s¡T á q÷‘·q <ä+|ü‘T· \qT ˇ+≥]>± |ü+|ü≈L£ &É<ìä yê]ì yÓ+≥u…≥Tºø=ì lø±≈£îfi¯+ yÓfi≤¢s¡T. n|üŒ{Ïπø >√&ç >±s¡T >∑÷qbÕ˝…+ ˝À u≤‘Y s¡÷yéT ôd’E˝À ñqï ˇø£ >∑~øÏ HÓ\≈£î 5s¡÷ˆˆ\T n<Ó› ø£&ÉT‘·÷ dæedædüTÔHêïs¡T. n|ü&ÉT ‘êqT ˇø£ÿ&˚. ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 29 1234567890123456789012345678901212345678901


Ç<ä›s¡T. Ä >∑~˝À eT÷&Ée e´øÏÔ Á|üy˚•ùdÔ Çø£ m˝≤ ñ+≥T+<√ Ä˝À∫+#·e#·TÃ. Ä >∑~˝ÀìøÏ Á|üy•˚ +#·>±H˚ uÛ≤s¡´ $»j·Ts¡‘ï· + >±s¡T Ç\¢+‘ê ø£\j·TpkÕs¡T. eTqdüT˝À @<√ ‘Ó*j·Tì yÓ*‹. ‘êqT Ç+‘·es¡≈î£ ø£w+ºü >±ì, qwü+º >±ì, u≤<Û\ä T, y˚<qä \T >±ì nqTuÛ$Ñ +#·˝<Ò Tä . ‘·q ‘·+Á&ç>±s¡T yê] dü«Á>±eT+˝À n+<ä]ø£+fÒ |üs|¡ ‹ü , |ü\T≈£îã&ç ñqïyês¡T. n+‘√ Ç+‘√ ÄdæÔbÕdüTÔ\Tqïyês¡T. $»j·Ts¡‘·ï+ >±]øÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ô|+|üø£+˝À #·ø£ÿì Áø£eT•ø£åD n\e&ç+~. ‘·q≈£î ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+ ‘Ó*j·T<äT. ø£wüºqcÕº\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ‘Ó*j·T<äT. $XÊ«düT˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ }s¡T,ù|s¡T˝Òì, Ç\T¢yêøÏ© ˝Òì, ù|s¡T Á|ü‹wüº ˝Òì ˇø£ nHêeT≈£î&Ó’q bÕdüºsY>±]ï <˚e⁄&ÉT #·÷|æq eTqTwüß´&ÉT nì q$Tà $yêVü≤e÷&Üs¡T. Ç+‘·es¡≈£L ‘êqT |ü<ä∆‹ì (Theory) H˚sT¡ Ã≈£îHêïs¡T. Ç|ü&ÉT ì»J$‘·+ (Practical life) ˝ÀøÏ n&ÉT>∑T u…{≤ºsT¡ . J$‘·+ n+fÒ @$T{À mìï ø£cÕº\T mìï u≤<Ûä\T ñ+{≤jÓ÷ nì Ç|ü⁄&ÉT ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. n‘·Ôyês¡T |ü+|æq e+≥ kÕeTÁ–ì Ç+{Ï˝À ô|{≤ºs¡T. ø=ìï ~Hê\˝ÀH˚ ‘Ó#·TÃ≈£îqï e+≥ düs¡T≈£î\T, #˚‹˝À ñqï &ÉãT“\T nsTTb˛j·÷sTT. ø=‘·Ô>± ô|fiË¢Ì ø=ìï HÓ\\T ≈£L&Ü ø±˝Ò<äT. n|ü&˚ |üdüTÔ\+fÒ #·T{≤º\T, ã+<ÛäTe⁄\T qe⁄«‘ês¡T, dü]ø£<ë neùV≤fi¯q #˚kÕÔs¡T. ãj·T≥qT+&ç @$<ÛäyÓTÆq Ä]∆ø£ düVü‰j·T+˝Ò<äT. }]˝À qT+&ç @$<ÛäyÓTÆq ø±qTø£\T ˝Òe⁄. >√&ç >±s¡T ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç m|ü&É÷ @$<Ûyä TÓ qÆ düV‰ü j·TeTTqT Ä•+#·˝<Ò Tä . m+<äTø£q>± yê]~ ≈£L&Ü n<˚ |ü]dæ‹ú eT]. Ç<ä+‘ê ô|+&ÓqÌ¢ ø=ìï yêsê\πø. ªª Vü≤˙eT÷Hé ~Hê\˝À 3 s√E\T |üdTü \Ô T+&Ée\dæ e∫Ã+<äìµµ nj·T´>±s¡T Hê‘√ n\Hê{Ï ‘=*Hê{Ï yÓy’ êVæ≤ø£ düŒè‘·T\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+&É>± ‘·q ø£fifl¯ ˝À z $<Ûyä TÓ qÆ Äy˚<qä , >∑eTì+#êqT. ÄHê{Ï |ü]dæ‘ú T· \qT ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô &É>± Hê Vü≤è<äj·T+≈£L&Ü uÛ≤s¡eTT‘√ ãs¡TyÓøÏÿ+~. ˇø£ s√E >√&ç >±s¡T düTyês¡Ô eTT–+#·Tø=ì sêÁ‹ 10>∑+ˆˆ\≈£î Ç+{ÏøÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T.n|üŒ{Ïøπ >√&ç>±] ø£&TÉ |ü⁄Äø£*‘√ qø£qø£˝≤&ç b˛‘√+~. uÛ≤s¡´‘√ |ü]dæ‹ú #Ó|ü ≈£îHêïs¡T,@<ÓH’ ê ñ+fÒ ‹Hê\ì|ædTü +Ô ~. @yÓTHÆ ê ô|≥ºeP nì n&ç>±s¡T. neTà>±s¡T ns¡∆eTT #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç\¢+‘ê ø£\j·TpkÕs¡T, mø£ÿ&É @MT ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. @<Ó’Hê uÛÑs¡Ô≈£î ô|{≤º\ì uÛ≤s¡´eTDÏ Äsê≥|ü&ÉT‘√+~, ˇø£ >±¢düT&ÉT eT+∫˙fi¯ófl e÷Á‘·+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 30 1234567890123456789012345678901212345678901


‘Ó∫à eTT+<äT>± Á‘ê>∑+&ç nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç+{Ï˝À @MT˝Òe⁄ n˙ï ãs¡TyÓ’q e÷≥\T >∑T+&Ó ˝À‘·T\˝À qT+&ç edüT+Ô fÒ, ø£fifl¯ qT+&ç ø£˙ïfi¯ófl ø±s¡T‘·T+fÒ >√&ç >±s¡T ÄyÓT ø£fi¯fl˙fi¯flqT ‘·T&ç∫ dü]›#ÓbÕŒs¡T. u≤<Ûä|ü&É≈£î eTq≈£î eT+∫s√E\T eTT+<äTHêïj·THêïs¡T. e÷{≤¢&ÉT‘·THêïπs>±ì eTqdüT #·*k˛Ô+~. ø£qTï\T ãs¡TyÓ≈î£ ÿ‘·THêïsTT. ndü˝Ò ãø£ÿ|ü\#·ì yês¡T |ü>\∑ +‘ê düTyês¡Ô yê´|üø+£ ‘√ n\dæb˛sTTq X¯Øs¡+. Äø£*øÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ eT÷]ä*¢ Ç+{Ï˝À |ü&bç ˛j·÷s¡T. }Væ≤+#·ì á dü+|òTü ≥q‘√ ˇø£ÿkÕ] >∑{Ϻ>± @&˚ÃdüTÔHêïs¡T $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T. n#·Ã≥ |ü]düsê\T |ü]dæú‘·T\T ø=‘·.Ô Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yê]‘√ ≈£L&Ü n+‘·>± |ü]#·jT· + ˝Ò<Tä . Áø=‘·JÔ $‘·+, Áø=‘·øÔ ±|ü⁄s+¡ n|üŒ{Ïπø sêÁ‹ 11 >∑+≥\T <ë≥T‘·T+~. @$T #˚j·÷´˝À ‘Ó*j·Tø£ @&ÉTdüTÔHêïs¡T. Ä @&ÉTŒ$ì Á|üø£ÿ>∑~˝À ñqï nqT´\T e∫à $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. neTà>±s¡T #Ó|æŒq $wüj·TeT+‘ê $Hêïs¡T. #·˙ïfi¯fl‘√ >√&ç >±] eTTK+ ø£&ç>±s¡T. nj·T´>±]øÏ yÓT\≈£îe e∫Ã+~. Äø£* u≤<Ûä≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ n\dæb˛sTT n‘·qT |ü&çb˛j·÷s¡T nì #Ó|Œæ Ä Ç+{Ï yê‘êes¡DeT+‘ê >∑eTì+∫q bıs¡T>∑Tyês¡T yê] Ç+{Ïø¬ [fl yê] e<ä› ñqï >∑+õ nqï+ ‘Ó∫à >√&ç >±]øÏ ô|{≤ºsT¡ . ø=+‘· düeTj·÷ìøÏ >√&ç >±s¡T ‘˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. Áø=‘·Ô>± ô|fiË¢Ìq MTs¡T, ø=~› HÓ\\T MT dü«düú\eTT˝ÀH˚ ñ+&Ü* >±ì @MT ˝Ò≈£î+&Ü Ç˝≤ ñ+&É≈£L&É<ä+&û nì Á|üøÏÿ+{Ïyês¡T ∫qï #·Ts¡ø£\T n+{Ï+∫Hê Ä <ä+|ü‘·T\T eTÚq+>±H˚ ñ+&çb˛j·÷s¡T. Ä sêÁ‹ dü+|òüT≥q neTà>±] eTqdüTqT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚d+æ ~. nj·T´>±s¡T ìÁ<äb˛‘·THêïs¡T. neTà>±s¡T yÓT\≈£îe>±H˚ ñHêïs¡T. $XÊ«dü+‘√ ÁbÕ]∆+#ês¡T. Çø£ <˚e⁄&ÉT $XÊ«dü|ü⁄ bÕsƒ¡XÊ\˝À neTà >±]ï ≈£L&Ü C≤sTTHé #˚kÕs¡T. (eT‘·sÔ TT 6:25`33)˝À ªªÄVü‰s¡eTT >∑÷]à >±ì, egeTT >∑÷]à >±ì ∫+‹+#·e<äT› MT ∫+‘·j÷· e‘·TÔ Hêô|’ y˚jT· T&ç, Äø±X¯|≈ü îå£ \qT #·÷&É+&ç sπ |ü{Ï ø=s¡≈î£ n$ Ä˝À∫+#·e⁄ yê{Ïø£+fÒ MTs¡T ãVüQ ÁX‚wüߺ\T ø±sêµµ? nì Á|üuÛÑTe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. ñ<äj·Tø±\eTTq ˝Ò∫ <˚e⁄ìøÏ e+<äHê\T #Ó*¢+#ês¡T. sêÁ‹ dü+|òüT≥q >∑Ts¡TÔø=k˛Ô+~. uÛÑs¡Ô˝Ò∫q yÓ+≥H˚ @<Ó’Hê Çyê«*. @$T #Ój·÷´*. yÓ÷ø±fi¯Sflì @&çà ÁbÕ]∆+#ês¡T. ªªÁbÕs¡∆q Ä\øÏ+#·Tyê&ÉT |üì#˚j·T&Ü? <˚e⁄&ÉT |üì ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. ªª‘·q≈£î ì»eTT>± yÓTTi¿ô|≥Tºyê] ø£+<ä]øÏ jÓT¨yê düMT|ü+>± ñHêï&ÉT ‘·qj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\yê] ø√]ø£ Äj·Tq HÓs¡y˚s¡TÃqTµµ (ø°s¡Ôq 145:19,20) Ä sêÁ‹ ˇø£ dü¨<ä]‘√ <˚e⁄&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·q ù|s¡T õ. C≤qø£eTà. eT+∫ $XÊ«dæ, Vü‰düº˝Ÿ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 31 1234567890123456789012345678901212345678901


y˚TÁ{ÏH>é ± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. ÄyÓT ÁbÕ]∆dTü +Ô &É>± >√&ç >±] ≈£î≥T+u≤ìï ‘·q ø£fifl¯ dTü T+<äT <˚e⁄&ÉT #·÷|ædüTÔHêïs¡T. yês¡T #ê˝≤ nø£ÿs¡˝À ñqï≥T¢ Ä dü¨<ä] >∑eTì+#ês¡T. y˚≈£îeH˚ ˝Ò∫ ø=+‘· &ÉãT“, _j·T´+, ≈£Ls¡>±j·T\T, ø=+‘· n˝≤ŒVü‰s¡eTT ≈£L&Ü rdüTø=ì nj·T´>±]+{ÏøÏ e#êÃs¡T. <˚e⁄ì eTqdüT˝ÀH˚ düT‹Ô +∫ ÄyÓT ‘Ó∫Ãq edüTeÔ ⁄\qT $»j·Ts¡‘ï· + >±s¡T Äq+<ä uÛ≤cÕŒ\‘√ n+<äT≈£îHêïs¡T. n|ü&˚ ns¡e∆ TsTT´+~ $XÊ«dü+‘√ #˚dæq ÁbÕs¡úq≈£î düe÷<Ûëq$T<˚qì. s√E\T, e÷kÕ\T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæb˛‘·THêïsTT. ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯ófl u≤<Ûä\T, y˚<qä \T, s√<äq\T, ø±˝≤ìøÏ nø£ÿs¡˝<Ò Tä . s√E\T >∑&TÉ düTqÔ ï ø=~› Áã‘·T≈£î\T uÛ≤s¡+>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. ˇø£ s√E $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ $XÊK|ü≥ï+˝À ñ qï ‘·q nø£ÿ≈£î ñ‘·sÔ +¡ Áyêdæ ø£es¡T˝À ô|{Ϻ kÕº+|ü⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛düTº #˚kÕs¡T. á˝À>± ˇø£ ÇHé˝Ò+&é ø£es¡T b˛dtºe÷Hé ‘Ó#êÃ&ÉT. n~ >√&ç >±] ‘·eTTà&Ó’q ÇÁXÊj˚T\T >±] jÓTT<ä›qT+&ç e∫Ã+~. n|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq Ç+ø± ùde˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. Ä ø£es¡T ∫+∫ n+<äT˝Àì ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTì rdæ #·÷∫ Ä7X¯Ãs¡´|ü&ç <˚e⁄DÏí düT‹Ô +#ês¡T. dæ+–˝Ÿ>± ñ qï|ü&ÉT @<√˝≤ ø±\πøå|ü+ #˚ùdyês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç<ä›s¡T ø±ã{Ϻ Ks¡TÃ\T ô|]>±sTT. u≤<Û´ä ‘·\T ô|]>±sTT. M≥ìï{Ï˙ Ä˝À∫+∫ >√&ç >±s¡T ‘·q ùdyê |ü]#·s´¡ >∑÷]à ‘·q uÛÑ$wü´‘Y <äs¡ÙHê\qT >∑÷]à ≈£î≥T+ã|üs¡+>± Á|üdüTÔ‘·+ m<äTs=ÿ+≥Tqï Ä]∆ø£|üs¡yÓTÆq Çã“+<äT\T >∑÷]à |æ.j·T˝Ÿ. |üs¡+CÀ´‹ >±]ÿ ÁyêkÕs¡T. yês¡T ˝…≥s¡T #·~$ $wüj·T+ ns¡∆eTT #˚düT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç HÓ\≈£î 40s¡÷ˆˆ\T |ü+|ü&+É yÓTT<ä\T ô|{≤ºsT¡ . ø£cÕº\T ‘·eT yÓ+≥ñHêï, qcÕº\T ‘·eT #Ó+‘· ñHêï, Á|üuTÑÛ e⁄ ÇcÕºHï˚ ‘·eT Çwü+º >± uÛ≤$+∫ uÛ≤s¡u]ÑÛ ‘·yTÓ qÆ eTqdüT‘√ ùde#˚j÷· \H˚ ‘·|qü HêHê{ÏøÏ ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. lø±≈£îfi¯+ e∫Ãq yÓTT<ä{Ï s√E˝˝À >∑õ_õ>± ñqï ‘·eT Ç+{Ï |ü]dæú‘·T\T ø=~› ø=~›>± e÷s¡TŒ #Ó+<ä&É+‘√ ø=~›>± }|æ] |”\TÃ≈£î+≥THêïs¡T Ä uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢qT Nø£{Ï õ˝≤¢ n+{≤s¡T. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*s¡Te⁄s¡÷ ø£*dæ düTyês¡Ô≈£î yÓfi¯ó‘·÷ Äj·÷ düú˝≤\˝À j˚TdüT Áù|eTqT m+‘· Á|üø£{Ï+∫Hê $H˚yês¡T ø±s¡T. yê]jÓTT<ä›≈£î yÓ[¢ m+‘· $&ÉeTs¡∫ #Ó|æŒHê Á|ü»\T ø£˙dü+ |ü{Ϻ+#·Tø=H˚yês¡T ø±<äT. ø£&É≈£î nee÷Hê\T, ∫yê≥T¢, neùV≤fi¯q\T M]øÏ ]yês¡T¶\T, nyês¡T¶\T. Ä<ä]+#˚ Hê<ÛäT&ÉT ˝Ò&ÉT. ìsê&É+ãs¡eTT>± ùde #˚dæHê, ìsê<äs¡D‘√ Ç+{ÏøÏ e#˚Ãyês¡T. ãs¡TyÓøÏÿq >∑T+&Ó ‘·q n+‘·'ø£s¡D+˝À Ä‘·à\ Äsê≥+‘√ y˚>∑+>± ø=≥Tº≈£î+≥T+fÒ ø=ìï sêÁ‘·T\T ìÁ<ä|üfÒº~ ø±<äT. eT<Ûä´ sêÁ‹˝À 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 32 1234567890123456789012345678901212345678901


düTe÷s¡T 2 >∑+≥\≈£î yÓT\≈£îe e#˚Ã~. |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT Çø£ ìÁ<äb˛e<äT›, ÁbÕs¡∆q #˚j·TeTH˚yês¡T. Ä‘·à q&ç|æ+|ü⁄‘√ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ÁbÕ]∆+#˚yês¡T. ˇø=ÿø£ÿ kÕ] uÛ≤s¡´ $»j·Ts¡‘ï· + >±s¡T ˝Ò∫ #·÷&É>± uÛsÑ Ô¡ ø£ì|æ+#˚yês¡T ø±s¡T. B|ü+ yÓ*–+∫ #·÷&É>± nj·T´>±s¡T ÁøÏ+<ä ˇø£ eT÷\q yÓ÷ø±fi¯Sflì ÁbÕ]∆+#·&ÉeTT nH˚ø£ kÕs¡T¢ >∑eTì+#ês¡T. düTyês¡Ô≈£î sTTwüº|ü&Éì, eTqdüT Çe«ì, á eTqTwüß´\ e÷s¡TŒ ø=s¡≈£î |ü≥Tº<\ä ‘√ @&çà ÁbÕ]∆+#˚yês¡T. Ä‘·à Áù|s¡D‘√ ÁbÕ‘·'ø±\eTTq (ñ<äjT· + 4>∑+ˆˆ`5 >∑+ˆˆ eT<Ûä´) πs≈£î ã÷s¡‘√ ø=ìï dü+e‘·‡sê\T M<ÛäT\˝À bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ <˚e⁄ì e÷≥\T #ÓãT‘·÷ yê] >∑Te÷à\˝À ì\ã&ç j˚TdüjT· ´ Áù|eTqT >∑÷]à m+‘· $&ÉeTs¡∫ #Ó|Œæ Hê $H˚yês¡T ø±<äT. eT÷s¡T˝â q’… yês¡T >=&Ée\≈£î ~π>yês¡T. me]ì @MT nH˚yês¡T ø±<äT >√&ç >±s¡T. düMT|ü Á>±e÷\≈£î ø±* q&Éø£q yÓ[fl ne÷j·T≈£î˝…’q Á|ü»\≈£î j˚TdüT düTyês¡qÔ T Á|üø{£ +Ï #·&+É ˇø£ \ø£´å +>± mqTï≈£îHêïs¡T. m+‘· #Ó|Œæ Hê, mìïe÷s¡T¢ yê]‘√ ø£*dæb˛sTT Áø°düTÔÁù|eTqT #ê{ÏHê, yê]˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ e#˚Ã~ ø±<äT. Ä~yês¡+ Á|üuÛÑTe⁄ Äsê<Ûäq ~q+ ø±e⁄q >√&ç >±s¡T, ‘·q uÛ≤s¡´ Ç<ä›s¡T e÷Á‘·y˚T yê] sTT+{Ï˝À <˚e⁄DÏí Äsê~Û+#·Tø=H˚yês¡T. Ç˝≤ ø=ìï HÓ\\T »]–+~. <˚e⁄&ÉT yê] ÁbÕs¡∆Hê\øÏ+∫ eTs√ Ç<ä›]ì |ü+|æ+#ês¡T. á q\T>∑Ts¡T e÷Á‘·y˚T <˚e⁄ì Äsê<Ûä≈£î˝…’Hês¡T. >√&ç >±s¡T #ê˝≤ ìsêX¯ #Ó+<˚yês¡T. á õ˝≤¢ ndü\T e÷s¡T‘·T+<ë? Á|üuÛÑTe⁄ á õ˝≤¢qT Áù|$TdüTÔHêï&Ü? Áù|$TùdÔ M¬s+<äT≈£î e÷s¡s¡T? H˚qT Á|üuÛÑTe⁄ì Á|üø£{Ï+#·&É+˝À ˝À|üeTT+<ë? Hê |ü<ä∆‘·T\T m˝≤ e÷s¡TÃø√yê*? M]øÏ Á|üuÛÑTe⁄ Áù|eTqT m˝≤ s¡T∫ #·÷bÕ*? H˚qT #˚j·TT ÁbÕs¡∆q\T Á|üuÛÑTe⁄ düìï~ÛøÏ #˚s¡&É+˝Ò<ë? yÓTT<ä\>∑T Á|üX¯ï\‘√ >√&ç >±] eTqdüT s¡ø£s¡ø±\T>± yêb˛j˚T~. ªª‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢\˝Àì ñJ®e+, Åø¬ d’ eÔü ´+, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À m|ü&ÉT #·÷&É>∑\qT Á|üuÛÑTyê? nì Á|üuÛÑTe⁄ e<ä› ø£˙ïfi¯ófl ø±]Ã, n+>∑˝≤]à ãVüQuÛ≤s¡+‘√ nqT~q+ $C≤„|üqeTT\T #˚ùdyês¡T. ˇø£ kÕ] uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*s¡Te⁄s¡T eT÷&ÉT ~Hê\ ñ |üyêdü ÁbÕs¡∆q\T Á|üø£{Ï+#·Tø=ì, ‘·\T|ü⁄\T y˚dæø=ì Ç+{Ï˝ÀH˚ ñ+&çb˛j·÷s¡T. Äø£˝ùÒ dÔ eT+∫ ˙fi¯ófl Á‘ê>∑T‘·÷ eTs¡\ yêø£´+ #·<Tä e⁄‘·÷, õ˝≤¢ n+‘·{Ï ø=s¡≈î£ , nìï |ü]dæú‘·T\ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#ês¡T. ∫e]>± >√&ç >±s¡T ãVüQ <äT'KeTT‘√ Á|üuÛÑTe⁄ e<ä› ∫qï |æ˝≤¢&ç˝≤ @&çÃ Ç˝≤ ÁbÕ]∆+#ês¡T. ªªÁ|üuÛÑTyê Hê uÀ<Ûäe\q, á Á|ü»\T e÷s¡&+É M\Tø±ø£b˛‘˚, Hê #êe⁄e\q kÕ<Û´ä yÓT‘Æ ˚ qqTï #·+|æ á Á|ü»\qT s¡ø+åÏ #·TeTìµµ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 33 1234567890123456789012345678901212345678901


y˚<äq‘√ Á|üuÛÑTe⁄ e<ä› yÓTTi¿ô|≥º>±, <˚e⁄&ÉT ÁbÕs¡úq Ä\øÏ+#ê&ÉT. ªªÁ|üuÛÑTe⁄ ø£qTï\T ˙‹eT+‘·T\ MT<äqT, Äj·Tq #Óe⁄\T yê] ÁbÕs¡∆q\ yÓ’|ü⁄qqT ñqï$µµ (1ù|‘·Ts¡T 3:12) >∑<ë! lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑTe⁄ ‘·|üŒø£ ã\yÓTÆq ø±sê´\T #˚kÕÔ&ÉqT >∑{Ϻ qeTàø£eTT‘√, u…_’ \T˝Àì uÛ≈Ñ î£ \Ô ÁbÕs¡qú \T Ä\øÏ+∫qyê&ÉT Hê ÁbÕs¡qú \T Ä\øÏ+#·&Ü? nì á ÁøÏ+~ yêø±´\qT ‘·s¡#·T <Ûë´ì+#˚yês¡T. ªªjÓTs¡÷wü˝ÒeTT jÓTTø£ÿ ÁbÕø±s¡eTT\T |ü&ÉÁ<√j·Tã&çq$ <ëì >∑TeTàeTT\T n–ï‘√ ø±\Ãã&çqeì $ìq|ü&ÉT HÓôV≤e÷´ <äT'KeTT‘√ ñ|üyêdüeTT+&ç ÁbÕ]∆+#ÓqTµµ (HÓôV≤e÷´ 9:5`11) ªªmÁC≤ @&ÉTÃ#·T <˚e⁄ì eT+~s¡eTT m<äT≥ kÕcÕº+>∑|&ü TÉ #·T bÕ|üeTTqT ˇ|üø=ì ÁbÕs¡úq #˚ôdqTµµ(mÁC≤ 10:1) ªªn+<äT≈£î yÓ÷ùw ‘·«s¡|ü&ç H˚\es¡≈£î ‘·\e+#·Tø=ì qeTkÕÿs¡eTT #˚dæ ` Á|üuÛÑTyê Hê MT<ä ˙≈£î ø£{≤ø£åeTT ø£*–q jÓT&É\ Hê eTq$ Ä\øÏ+|ü⁄eTT nHÓqTµµ (ìs¡eZ T 34:8`9) j·TuÒ“E #˚dæq ÁbÕs¡∆q >√&ç >±] eTqdüTqT ‘·{Ϻ ˝Ò|æ+~. (1~q4:9,10) á e÷≥\T Äj·TqqT m+‘√ Áb˛‘·‡Væ≤+#êsTT. j·TuÒ“E <˚e⁄ìøÏ yÓTTs¡ô|fÒºyê&ÉT. <˚e⁄ì Äosê«<äeTT\qT Ä•+∫qyê&ÉT. <˚e⁄ì #˚sTT ‘√&ÉT+&Ü\ì ø√s¡T≈£îqïyê&ÉT. ø°&ÉT˝À |ü&É≈£î+&Ü, <äTwüߺì qT+&ç ‘·|æŒ+#·ã&Ü\ì ÁbÕ]∆+#˚yê&ÉT. ªy˚<äqµ nì ‘·q ù|s¡T≈£î ‘·–qfÒ¢ n‘·ì J$‘·+˝À Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À Á|üdüey˚<äq |ü&ÉT≥ j·TuÒ“E H˚sT¡ Ã≈£îqï≥Tº >√&ç >±s¡T ≈£L&Ü Ä‘·à\ Äsê≥+˝À <˚e⁄ì‘√ b˛sê&ÉT‘·÷ Á|üdeü y˚<qä |ü&y˚ ês¡T. <˚e⁄ì düìï~Û˝À eTqeTTqï|ü⁄&TÉ Äj·Tq eTTKø±+‹˝À eTq s¡V≤ü dü´bÕ|üeTT\T ø£qã&ÉTqT >∑qTø£ yê{Ïø=s¡≈î£ |üXÊÑêÔ||ü &ü ç Á|ü˝≤|æ+#Ó<eä TT. n|ü&ÉT <Óe’ ∫‘êÔqTkÕs¡yTÓ qÆ <äT'KeTT s¡øDå£ ≤s¡y∆ TÓ qÆ e÷s¡TeTqdüT‡ ø£\T>∑Cj Ò T· TqT. n{Ϻ <˚e⁄ì ∫‘·ÁÔ |üø±s¡+ bı+~q <äT'KeTT C≤Á>∑‘qÔ· T, <√wüìyês¡DqT <Óe’ uÛj Ñ T· eTTqT, n_Û˝≤wüqT, ÄdüøìÔÏ |ü⁄{Ï+º #·TqT. (11ø=]7:10,11) >∑qTø£ n{Ïyº ês¡T ÁX‚wyºü TÓ qÆ uÛ≈Ñ î£ \Ô T>± ñ+<äTs¡T. eTqTwüß\qT |ü≥Tº C≤\s¡T\T>± e÷s¡T<äTs¡T. dæ\Te <äs¡ÙHêìï bı+~q bÂ\T, <äèwæºì b˛>=≥Tºø=ì eT÷&ÉT~qeTT\T nqïbÕqeTT\T ˝Òø£ <Óe’ ∫‘êÔqTkÕs¡yTÓ qÆ <äT'KeTT‘√ ÁbÕ]∆+∫q|ü⁄&ÉT X¯ó<äV∆ ≤ü è<äj÷· ìï 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 34 1234567890123456789012345678901212345678901


bı+~, Áø°düTÔø=s¡≈£î kÕøÏå>± Ä‘·à\qT dü+bÕ~+#·T C≤\]>± e÷sê&ÉT. ªªÁø°düTÔ j˚TdüTq+<äT düTyês¡Ô <ë«sê H˚qT $TeTTàqT ø£+{Ïìµµ. (1ø=]4:15,16) nìj·TT ªªÁø°düTÔdü«s¡÷|üeTT MTj·T+<˚s¡Œ&ÉTes¡≈£î MT $wüj·TyÓTÆ eTs¡\Hê≈£î Á|üdüey˚<äq ø£\T>∑T#·Tqï~. (>∑\r4:19) nì bÂ\T #Ó|üŒ>∑*–q e÷≥\T >√&ç >±s¡T e+≥ã{Ϻ+#·T≈£îHêïs¡T. ì»yÓTÆq Äosê«<ä+ ÄdæÔbÕdüTÔ\T, uÛ≤s¡´ _&ɶ\T ø±<äT. Ä‘·à\dü+bÕ<äq n+{≤s¡T >√&ç>±s¡T. ªª˙e⁄ qqTï Äos¡«~ùdÔH˚ >±ì ìqTï b˛ìj·T´qTµµ(Ä~32:26) ô|q÷j˚T\T e<ä› <˚e⁄ì‘√ ‘Ó\¢yês¡T es¡≈£î ô|qT>∑T˝≤&ç b˛sê&çq j·÷ø√ãT e˝Ò >√&ç >±s¡T <˚e⁄ì‘√ b˛sê&˚ yês¡T. <˚e⁄&ÉT Çs¡T≈£î˝À $XÊ\‘· ø£\T>∑CÒj·TTyê&Éì, ˇ+≥]jÓÆTj·TTqïyê]ì y˚sTTeT+~ #˚j·TTqì $X¯«dæ+#ês¡T. ˇø£ Åø¬ d’ eÔü ⁄&TÉ dü+≈£î∫‘·T&ÉT ø±sê<äT, düT$XÊ\ Vü≤è<äjT· T&ÉT ø±yê\+{≤s¡T >√&ç>±s¡T. ªª MTs¡T düs¡«˝Àø£eTTq≈£î yÓ[¢ düs¡«düèwæºøÏ düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·T&çµµ. nqï Á|üuÛÑTe⁄ Ä»„qT •s¡kÕeVæ≤+#·Tyê&ÉT, ‘·q dü]Vü≤<äT›\T $XÊ\|üs¡#·Tø=+≥÷ Áø°düTÔHêeTyÓTs¡T>∑ì ÁbÕ+‘ê\˝À düTyês¡Ô Á|üø£≥q ø=s¡≈£î eTT+<äT≈£î kÕ>∑TqT. <˚e⁄&ÉT ‘√&ÉT>± ñqï düú\+ |üs¡˝Àø£+. <˚e⁄&ÉT ˝Òì düú\+ qs¡ø£y˚T! <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ‘√&Ó’j·TT+fÒ @yÓTÆHê #˚j·T>∑\+. <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ‘√&ÉT˝Òø£b˛‘˚ @$Tj·TT #˚jT· ˝ÒeTT. Ä+>∑<¢ X˚ e¯ TT˝À ñJ®yêìï ø£\T>∑CdÒ ,æ nH˚≈î£ \qT Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ q&ç|+æ ∫q ªC≤HéydÓ µ¢” ‘·q eTs¡DdüeTj·T+˝À ≈£L&Ü <˚e⁄&TÉ ‘·q≈£î ‘√&Ój ’ T· THêï&Éì ø£qTïeT÷kÕ&ÉT. ˙e⁄ mø£ÿ&ç¬ø’Hê qqTï |ü+|ü⁄eTT. m≥Te+{Ï ø°ø±s¡D´+¬ø’Hê, ø£wüº‘·s¡yÓTÆq düú˝≤ì¬ø’Hê H˚qT yÓfi¯¢&ÜìøÏ dæ<ä∆y˚T >±ì ˙e⁄ Hê≈£î ‘√&ÉT>± sêyê* nì ª&˚$&é *$+>¥düºHéµ nH˚ $TwüqØ ÁbÕ]∆+#˚yê&ÉT. Ä‘·à\ uÛ≤s¡+ ø£\yê] Äsê≥+ Ä˝≤{Ï~.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 35 1234567890123456789012345678901212345678901


&É>∑¢dt >±]‘√ |ü]#·j·T+: 1961 nø√º ã s¡ T 5e ‘˚ B q &܈ˆC≤Hé.sTT. &É>d¢∑ t >±] düV‰ü j·T+‘√ bÕdüsº Y |üs¡+CÀ´‹ >±]<ë«sê lø±≈£îfi¯+˝À 5>∑Ts¡T |æ\\¢ ‘√ ˇø£ nHê<∏ä ÄÁX·eTeTTqT kÕú|+æ #·&+É »]–+~. eT+&É\M~Û˝À ˇø£ n<Ó› Ç+{Ï˝À &É > ∑ ¢ d t yÓ T yÓ ÷ ]j· T ˝Ÿ ∫Å\¶ H é V ü ≤ √yé T kÕú|æ+#·ã&ç+~. <˚e⁄&ÉT ÄuÛ≤s¡´,uÛÑs¡Ô\ ÁbÕs¡∆q\qT, $C≤„|üq\qT, j·÷#·q\qT Ä\øÏ+#ê&ÉT. lø±≈£îfi¯+˝À $kÕÔs¡+>± ùde#˚j·TT≥≈£î <˚e⁄&ÉT ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#ê&ÉT. qeTàø£+>±, j·T<ës¡+∆ >± ùde#˚ùdyês¡T <˚e⁄ìøÏ ø±yê* eT]. ªªj·T<ës¡∆+>± Á|üe]Ô+#·Tyê]øÏ Äj·Tq @ y˚T\TqT #˚j·Tø£e÷q&ÉTµµ. (ø°s8Ô¡ 4:11) e÷s¡TeT÷\ õ˝≤¢ nsTTq lø±≈£îfi¯+qT #·÷&Ü\ì &É>∑¢dt>±s¡T |üs¡+CÀ´‹ >±]‘√ e#êÃs¡T. ãVüQÄq+<ä+‘√ á$wüj·÷ìï >√&ç>±]ÿ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T |üs¡+CÀ´‹>±s¡T. &É>∑¢dt>±s¡T eT+∫ Ŭø’düÔe HÓ’‹ø£$\Te\qT ø£*–q <Ó’eùde≈£î\T, düT$XÊ\yÓTqÆ eTqdüT >∑\yês¡T. eT+∫Hêj·Tø£‘«· |ü⁄ \ø£Då ≤\T >∑\yês¡T >∑qTø£ eT+∫ Hêj·T≈£î\ ø=s¡≈î£ nH˚«wæ+#˚yês¡T. &É>d¢∑ t >±] nH˚«wüD˝À <=s¡øH£ ˚ <=]ø±s¡T >√&ç>±s¡T. Ä‘·à\ uÛ≤s¡+ ‘·|üŒ eTs=ø£ Ä˝À#·q˝Òì &É>∑¢dt>±s¡T Äø£dæà+>± lø±≈£îfi¯+ sêe&É+ nìï |ü]dæú‘·T\qT >∑eTì+#·&É+, Ä Vü≤√+ Á|üø£ÿH˚ ˇø£ ∫qï düuÛÑ @sêŒ≥T #˚j·T&É+, Ä düuÛÑ≈£î ø=~› eT+~ Á|ü»\T Vü‰»s¡Tø±e&É+ »]–+~. HÓeTà~, HÓeTà~>± ùde |ü⁄+Eø√e&É+ »]–+~. ø=+‘·eT+~ q÷‘·q $XÊ«düT\ düV‰ü j·T+‘√ >√&ç <ä+|ü‘T· \T Çs¡Te⁄s¡÷ ø£\dæ ˇø£ ô|Á{Àe÷ø˘‡˝…{’ Ÿ, X¯ã+∆ #˚j·TT≥≈£î ˇø£ Á&ÉyéT |ü≥Tºø=ì Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ Áø°düTÔ bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ düTyês¡Ô düTHê<ä+ $ì|æ+#˚yês¡T. eTTs¡bÕø£, mdt.m+.|ü⁄s¡+,<ä÷dæ,sê>√\T,>±s¡ yÓTT<ä\>∑T 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 36 1234567890123456789012345678901212345678901


Á>±e÷\≈£î 10yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+ es¡≈£î ø±*q&Éø£q yÓ[¢, n#·Ã{Ï Á|ü»\≈£î Áø°düTÔ Áù|eTqT |ü+#˚yês¡T. eTs¡˝≤ n+‘˚<÷ä s¡+ yÓqT≈£≈î£ q&É∫ sêÁ‹ @düeTj·÷ìø√ Ç+{ÏøÏ #˚sπ yês¡T. eT]ø=~› ø±˝≤ìøÏ eTTs¡bÕø£, >±s¡, ø£[+>∑|ü≥ï+, l≈£Ls¡à+, N|ü⁄s¡T|ü*¢ yÓTT<ä\>∑T ÁbÕ+‘ê\˝À dü+|òü÷\T kÕú|æ+#ês¡T. &܈ˆ&É>∑¢dt >±s¡T Á|ü‹ @&Ü~ nHê<Ûä X¯s¡D≤ \j·÷\qT,ùde≈£î\qT <ä]Ù+#·&ÜìøÏ e#˚Ãyês¡T. Ä düeTj·÷\˝À Äj·TqyÓ+≥ >√&ç >±]ï rdüTø=ì yÓ[¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À ‹]π>yês¡T. Áø°düTÔdüTyês¡Ô ≈£L≥eTT\˝ÀqT, düuÛÑ\˝ÀqT >√&ç >±πs ‘Ó\T>∑T˝ÀìøÏ ‘·s¡T®e÷ (nqTyê<ä+) #˚ùdyês¡T. eT+∫ nqTyê<ä≈£îì>± jÓ÷>∑´yÓTÆq |üìyê&ÉT>± >√&ç >±s¡T ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡T. 1969dü+ˆˆ˝À (World Missionary Evangelism) ù|s¡Tq ˇø£ dü+düú (Society) ]õdüºsY #˚j·Tã&ç+~. Ä yÓTT<ä{Ï Board of Directors @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\˝À >√&û >±s¡T ˇø£s¡T. Ä dü+düú≈£î ôdÁø£≥Ø>± >√&ç >±]ï ìj·T$T+#·&É+ »]–+~. ø=Hêïfi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· Ä dü+düú≈£î Hê>∑|üPsY˝À ñqï Á_{°wt bÂs¡T&ÉT ¬seˆˆÄsY ø√sYº‡ >±]ï National Chairman >± ìj·T$T+#·&É+ »]–+~. Äj·Tq (National Chairman >± ñHêï W.M.E dü+düú jÓTTø£ÿ ˝≤yê<˚M\T, ùdyê|ü]#·s¡´ #·÷&É&ÜìøÏ sêÅwyºü ê´|üeÔ TT>±qT, <˚Xy¯ ê´|üeÔ TT>±qT >√&ç >±]ï ãVüQ$]$>± yê&ÉTø=H˚yês¡T. yÓ÷ùw ‘·sT¡ yê‘· ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT q&ç|+æ #·T≥≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ ‘·ØŒ¤<Tä qT s¬ eˆˆÄsY ø√sY‡º jÓTVü≤√wüße≈£î <˚e⁄&ÉT m˝≤ Ç#êÃ&√, <˚X¯yê´|üÔ+>± yê´|æ+∫q W.M.E dü+düú ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\T uÛÑ$wü´‘Y˝À ‘·q uÛÑT»düÿ+<Ûë\ô|’ yÓ÷|ü&Üìø£qï≥T¢ <˚e⁄&ÉT á$<ÛäyÓTÆq •ø£åD >√&ç >±]øÏ sTT#êÃ&ÉT. eTs¡DX¯j·T´ô|’ X¯|ü<∏ä+` Á|ü‹wüº ÁbÕs¡∆q: ªH˚qT #êeqT düJe⁄&ÉH’Ó jÓTVü≤√yê ÁøÏjT· \T $e]+#Ó<qä T. jÓTVü≤√yê qqTï ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ÓqT >±ì Äj·Tq qqTï eTs¡DeTTq≈£î n|üŒ–+|ü˝<Ò Tä µ. (ø°s1Ô¡ 18:17,18) ªªyê] ÁbÕDeTTqT eTs¡DeTTqT+&ç ‘·|Œæ +#·T≥≈£îqT ø£sT¡ e⁄˝À yê]ì düJe⁄\qT>± ø±bÕ&ÉT≥≈£îqT, jÓTVü≤√yê <äèwæº Äj·Tqj·T+<äT uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô T >∑\yê] MT<äqT, Äj·Tq ø£è|üø=s¡≈î£ ø£ìô|≥Tºyê] MT<äqT ì\T#·T#·Tqï~.(ø°s3Ô¡ 3:18,19) nH˚ <˚y√≈£î\Ô T >∑Ts¡TÔ #˚dTü ø√e&É+ nedüs+¡ . 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 37 1234567890123456789012345678901212345678901


1967e dü+ˆˆ˝À $cÕVü‰s¡+ e\q s√>∑Á>∑düTÔ&Ó’ eT+#·yÓTø±ÿs¡T >√&ç >±s¡T. 17(~qeTT\T) \+ø£D≤\T #˚j·T&É+ »]–+~. Äs√>∑´+ |üP]Ô>± ø°åDÏ+∫b˛sTT+~. düeTj·÷ìøÏ uÛÀ»qeTT ˝Òøb£ ˛e&É+, dü]jÓTÆ q b˛wüø$£ \Te\T ˝Òì ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+, ÄVü‰s¡+ ‘·≈î£ ÿe>± ‹q&É+ |üì uÛ≤s¡eTT m≈£îÿee&É+, XÊØs¡ø£ ÁX¯eT, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç yÓTT<ä\>∑T ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ‘√&Éj·÷´sTT. ã+<ÛäTe⁄\T, ùdïVæ≤‘·T\T, >√&ç >±] u≤>∑T ø√dü+ mH√ïs¡ø±\ Á|üj·T‘êï\T #˚kÕs¡T. @$T »s¡T>∑T‘√+<√ Äj·Tq¬ø’‘˚ ‘Ó*j·T<äT. eNÃ, b˛jÓT ã+<ÛäTe⁄\T, Äràj·TT\T eT+#·eTTô|’ |ü&çj·TTqï Ä eTìwæì #·÷∫ ÄX¯\T $&ç∫ô|≥Tºø=ì Á|üuTÑÛ e⁄ì ÁbÕ]∆d÷ü Ô yÓ[b¢ ˛‘·THêïs¡T. n+<ä] eTqdüT˝À¢ Á|üXï¯ \T, e÷≥\T ˝Òe⁄. eTÚqy˚T #√≥T #˚dTü ≈£î+~. nìï s¡ø±\ yÓ<’ ë´\T #˚kÕs¡T. @ eT+<äT\T |üì#˚j·T˝Ò<äT. eT]ø=~› s√E\˝À áj·Tq eTs¡DÏ+#·e#·Ãì }Vü‰>±Hê\T. nsTT‘˚ n+<ä]#·÷|ü⁄ <˚e⁄ìô|H’ ˚ ñ+~. |æ*∫q <˚e⁄&ÉT, eT<Û´ä ˝ÀH˚ rdüTø=ì b˛&ÉT, ‘·|Œü ≈£î+&Ü u≤>∑T#˚kÕÔ&ÉH˚ qeTàø£+‘√ Äj·Tq Væ≤‘·T\T,ùdïVæ≤‘·T\T uÛ≤s¡uÛÑ]‘· Vü≤è<äj·÷\‘√ Á|üuÛÑTe⁄ e<ä› yÓTTi¿ô|{≤ºs¡T. >√&ç >±] düreTDÏ $»j·Ts¡‘ï· +>±s¡T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡T>± Á|üuTÑÛ e⁄ e<ä› $\|æ+∫ uÛÑs¡Ô ø=s¡≈£î m+‘√ |ü]#·s¡´ #˚düTÔ+&˚yês¡T. ªªπssTT yÓTT<ä{Ï C≤eTTq ˝Ò∫ ˙fi¯ó¢ Á≈£îeTà]+#˚yês¡Tµµ. qBÁ|üyêVü≤eTT e˝… ~yêsêÁ‘·eTT ø£˙ïs¡T bÕs¡ì#˚Ãyês¡T. ($˝≤|ü2:18,19) ªªjÓTVü≤√yê ø£è|ü>∑\yê&ÉT Äj·Tq yê‘·‡\´‘· m&É‘Ó>∑ø£ ì\T#·Tq~ >∑qTø£ eTqeTT ìs¡÷à\eTT ø±≈£îqïyês¡eTT, nqT~qeTT q÷‘·qeTT>± Äj·Tq≈£î yê‘·‡\´‘· |ü⁄≥Tº#·Tqï~µµ.($˝≤|ü 3:22,23) nH˚ e÷≥\T ÄX¯≈£î Ä<Ûës¡+. Ä‘·*¢ ÁbÕs¡H∆ ê $C≤„|qü \T Ä\øÏ+∫, n+^ø£]+#ê&ÉT <˚e⁄&ÉT. ˙‹eT+‘·T\ ÁbÕs¡úqyÓ’|ü⁄ Äj·Tq #Óe⁄\T e⁄+{≤sTT ø£<ë! ªªÁ|üuÛÑTe⁄ düs¡«ø±\eTT $&ÉHê&É&ÉT, Äj·Tq u≤<Ûäô|{ϺqqT ‘·q ø£èbÕ düeTè~∆ì ã{Ϻ C≤*|ü&ÉTqT. Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£eTT>± Äj·Tq qs¡T\≈£î $#ês¡eTT HÓ’qqT, u≤<ÛäHÓ’qqT ø£\T>∑Cj Ò T· &ÉTµµ ($˝≤|ü 3:31`33) >√&ç >±]øÏ yÓT\T≈£îe e∫Ã+~. Á|üe÷<ä+qT+&ç ãj·T≥|ü&ܶsT¡ . ˙s¡d+æ ∫q ø£fi¯¢‘√ #·÷düTÔHêïs¡T, ôd’>∑ #˚düTÔHêïs¡T ø±ì düŒwüº+>± e÷≥ sêe&É+˝Ò<äT. eTqdüT˝À ‘Ó*$ e÷Á‘·eTT e⁄+~. @$T »]–+<√, @$T »s¡>u∑ À‘·T+<√ Äj·Tq≈£î ‘Ó\Tk˛Ô+~. ô|’øÏ ˝Òe˝Òs¡T. Ç˝≤ mìïs√E\T e⁄+&Ü* H˚qT #·ìb˛e&É+ U≤j·T+. ªª#·ìb˛j˚T

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 38 1234567890123456789012345678901212345678901


eTT+<äT Hê Ä‘·àqT dæ<|∆ä sü #¡ T· ø=ì ˙ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ ekÕÔqT. H˚qT |üP]Ô>± ˙ ùde#˚jT· ˝Ò<Tä . qqTï lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢≈£î ùde≈£î |æ\T#·T≈£îHêïe⁄. #ê˝≤ Á>±e÷\≈£î Ç+ø± Áø°düTÔ düTyês¡qÔ T Á|üø{£ +Ï #·˝<Ò Tä . <˚yê e{Ï#º ‘˚ T· \‘√ ˙ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ m˝≤ sê>∑\qT? Äs¡Te÷kÕ\T qqTï Áã‹øÏ+#·T. Ç+‘·es¡≈£î düTyês¡Ô n+<äì lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ n+‘·{≤ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê Áø°düTÔ düTyês¡Ô $ì|æ+∫ Áø°düTÔ Áù|eTqT Á|üø£{ÏkÕÔqT. n{Ϻ neø±X¯eTT ˇø£ÿkÕ] Hê≈£î ø£*Œ+#·TeTTµµ nì ‘·eT Vü≤è<äj÷· +‘·s+¡ >±\qT+&ç Ä‘·à øπ ø£‘√ Äs¡HÔ ê<Û+ä ‘√ |ü&øÉ ô£ |’ e⁄+&ç ‘·q eTqdüT˝Àì y˚<äqqT Á|üuÛÑTe⁄≈£î #Ó|üø=Hêïs¡T. ‘·qTï‘êqT |ü⁄q'Á|ü‹wüº #˚dTü ø=Hêïs¡T. q•+∫b˛‘·Tqï Ä‘·à\¬ø’ ‘·q≈£îqï uÛ≤s¡eTTqT, u≤<Û´ä ‘· ø=\~ Á|üuTÑÛ e⁄ <ä>sZ∑ ¡ yÓTTi¿ô|{≤ºsT¡ . <˚e⁄&ÉT ÁbÕs¡q∆ Ä\øÏ+#·Tyê&ÉT, >√&ç >±] dü+|üPs¡í düeTs¡ŒDqT #·÷∫q <˚e⁄&ÉT n‘·ìì ‹]– Áã‹øÏ+#ês¡T. ªªH˚qT <ëìøÏ Äs√>∑´eTTqT, dü«düú‘·qT eTs¡\ s¡|Œæ +#·T#·THêïqT, yê]ì dü«dü|ú sü #¡ T· #·THêïqT, yê]øÏ dü‘´· düe÷<ÛëqeTT\qT düeTè~∆>± ãj·T\T|üs#¡ <Ó qä T.µµ (sTT]àj·÷33:6) <˚e⁄&ÉT ‘·q _&É\¶ qT $TøÏÿ* ø£w‘ºü s· y¡ TÓ qÆ |ü]dæ‘ú T· \>∑T+&Ü q&ç|kæ ÕÔ&TÉ . eTq <äèwæº˝À n~ nbÕj·Tø£s¡+, Vü‰ìø£s¡+ nqT≈£î+{≤eTT. ø±ì Äj·Tq <äèwæº˝À eTqø£~ y˚T\Tø£s¡eTT, Äj·Tq nbÕs¡yÓTÆq ø£è|üqT X¯øÏÔì ãj·T\T|üs¡#·T≥≈£î n~ eT+∫ y˚~ø£>± ñ+≥T+~. á |ü]dæú‘·T\˝À qT+&ç eTq\qT $&ç|æ+#·TfÒ >±ø£, eTqeTT eT¬sqï{ÏøÏì eTs¡∫b˛˝Òì eT÷\bÕsƒ¡eTT\qT H˚s¡TÃø=qTq≥T¢ #˚j·TTqT. n|ü&ÉT Äj·Tq #˚dæq á|üì ø=s¡≈£î Äj·TqqT düTÔ‹+#·T≥≈£î eTq e÷≥\T, bÕ≥\T #ê\e⁄.ªª∫+‹+#·T yê]e˝… qTqïqT dü+‘√wæ+#·Tyês¡eTTµµ (1ø=]6:10) ñ|ü>±qTqï düeTTÁ<ä eT<Û´ä uÛ≤>∑eTT˝À qT+&ç eT+∫˙{Ï }≥\T ˝ÒkÕÔsTT. $TøÏÿ*, kÂ+<äs´¡ e+‘·yTÓ qÆ |ü⁄wüŒeTT\T ø£s¡T¬ø’q ã+&É\ eT<Ûä´H˚ ø£qã&ÉTqT. eT<ÛäTs¡^‘·eTT\T eTVü‰y˚<äq\ eT<Û´ä H˚ Áyêj·Tã&ÉTqT. <˚e⁄&ÉT ‘·q kÕ<Ûqä eTT\qT, kÕ<Û≈ä î£ \qT eTVü‰ÁX¯eT\ ø=*$T qT+&˚ dæ<ä∆+ #˚kÕÔ&ÉT. ìj·T$T‘· ø±sê´\qT #˚j·TT≥≈£î n{Ϻ eÁ»dü+ø£\ŒeTT >∑\ ø±s¡´kÕ<Ûä≈£î\qT <˚e⁄&ÉT ‘·q ùde ø=s¡≈£î ‘·–q düeTj·T+˝À düeT≈£Ls¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. <˚e⁄&ÉT @$wüj·T+˝ÀqT ‘·«s¡|ü&É&ÉT. ‘êq~Ûø£eTT>± yê&ÉTø=qTyê]ì dæ<ä∆|üs¡∫, dü+dæ<äT∆\qT #˚j·TT≥≈£î ‘·–q düeTj·T+ rdüT≈£î+{≤&ÉT. eTqeTT dæ+Vü‰düqeTT mø£ÿe\dæq düeTj·TeTT e∫Ãq|ü⁄&ÉT mes¡TqT n&ɶ–+|ü˝Òs¡T. <˚e⁄&ç#˚à πs|ü{Ïì á Hê&˚ <=+–*+#·e<ä›+{≤s¡T >√&ç >±s¡T. jÓ÷ùd|ü⁄ e˝… ÁX¯eT\ bÕsƒ¡XÊ\˝À

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 39 1234567890123456789012345678901212345678901


H˚s¡TÃø=qe\dæq bÕsƒ¡eTT\ìï{Ïì C≤Á>∑‘·Ô∑>± H˚s¡TÃø√eT+{≤s¡T Äj·Tq. n$ dü+|üPs¡íeT>∑T es¡≈£î $&ÉT<ä\≈£î Á|üj·T‹ï+#·≈£L&É<äT, ‘·|æŒ+#·T ø=q≈£L&É<ä+{≤s¡T. á uÛÑ÷$Tô|’ |ü–* j·TTqï yê{Ï‘√ Áø°düTÔ ‘·q sê»´eTTqT ø£≥Tº#·THêï&ÉT. eTqTwüß´˝…‘’ ˚ ‘·eT sê»´eTT\qT ø£≥Tºø=qT≥≈£î, ã\eTT, |òTü qeTT, <Ûqä eTT, ø√s¡T<äTs¡T >±ì <˚e⁄&ÉT nã\\qT, nC≤„qT\qT, bÕeTs¡T\qT ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+{≤&ÉT. ªª˝Àø£eTT˝À mìïø£ ˝Òìyê]ì, yÓiÏ¿yê]ì, yÓ*y˚j·Tã&çq yê]ì, ‘·èD°ø£]+|üã&çq yê]ì, ã\V”≤qyÓTqÆ yê]ì <˚e⁄&˚s¡Œs¡#·T ≈£î+{≤&ÉT.µµ (1ø=]1:26,27) $]–, q*–b˛sTTq Áã‘·T≈£î\‘√ ÁX¯eD≤q+<ä ø£s¡eT>∑T dü+^‘·eTTqT düèõ+|ü>∑\yê&ÉT eTq Á|üuÛÑTy˚. ªª|ü⁄s¡T>∑Te+{Ï j·÷ø√ã÷ uÛÑj·T|ü&É≈£îeTT... ≈£≈£îÿ\T ô|≥ºã&ç |ü<äTqT>∑\ Áø=‘·Ô<Ó’q qT]|æ&ç |ü]ø£s¡eTT>± ìqTï ìj·T$T+∫ j·TTHêïqT.µµ (jÓTwü 41:14`15) |ü<äTqT>∑\ |ü]ø£s¡eTT ‘·øÏÿq yê{Ïì |ü>∑T\>=≥º>∑\<äT. n~ ˇø£ sêsTT‘√ q\T>∑ >=≥ºã&É>∑\<äT. ã+&ç #·Áø£eTT ÁøÏ+<ä|ü&çq*–b˛>∑\<äT. |ü⁄s¡T>∑TøÏ ø£s¡T≈£î>∑\ |üìeTT≥TºøÏ #ê˝≤ ‘˚&Ü ñ+~. u˝≤&ÛÉT´&Ó’q <˚e⁄&ÉT ˇø£ <ëìì eT]jÓTTø£ <ëì>± e÷s¡Ã>∑\&ÉT. Äj·Tq ˇø£ eTqTwüß´ì >±ì, ˇø£ »Hê+>∑eTTqT >±ì ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì #·]Á‘·qT e÷s¡Ã>∑\ düs«¡ X¯øeÔÏ T+‘·T&ÉT. <˚e⁄&ÉT >√&ç >±] J$‘· #·]Á‘·qT e÷]Ãy˚kÕ&ÉT. uÛ≤$ ‘·sê\≈£î Äosê«<äøs£ y¡ TÓ qÆ Hêj·T≈£îì>± r]Ã~<ë›&TÉ . >=|üŒÁX¯eT\T, XÀ<Ûqä \qT+&˚ >=|üŒ Hêj·T≈£î\T<䓤$kÕÔs¡T >∑<ë!

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 40 1234567890123456789012345678901212345678901


kÕøå±´s¡∆yÓTÆq ùde eTs¡DX¯j·T´ô|’ X¯|ü<Ûä+ #˚dæ ‘·qTï‘êqT Á|üuÛÑTe⁄≈£î düeT]Œ+#·Tø=qï >√&ç >±s¡T, Äs√>∑´+ ≈£î<äT≥|ü&çq ‘·s¡Tyê‘· <˚e⁄ì‘√ ‘êqT #˚dæq ˇ&É+ã&çø£, Á|üø±s¡+ ;&ÉTyê]q lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝Àì uÛÑ÷eTT\qT <äTqTï≥≈£î ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡T. ÁbÕ]∆+∫, |üì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |ü+≥ $kÕÔs¡+ ø±ì ø√j·TT≥≈£î |üìyês¡T ‘·≈£îÿe nsTTHê dæø√ÿ\T (lø±≈£îfi¯+) |ü+≥qT #·øÿ£ >± ø√j·TT≥≈£î <˚e⁄&ÉT ‘·qTï |æ*∫Hê&Éì |üP]Ô $XÊ«dü+‘√ Á|üuÛÑTe⁄ô|’ |üP]Ô>± ÄqTø=ì, Á|üuÛÑTe⁄ q&ç|æ+|ü⁄ y˚Ts¡≈£î #·ø£ÿì Á|üD≤[ø£qT s¡∫+#ês¡T. ªkÕøå±´s¡∆yÓTÆq düTyês¡Ôµ nqT ù|s¡T‘√ 2000ô|’ã&çq Á>±e÷\ìï+{ÏøÏ Áø°dTü Ô düTyês¡qÔ T Á|üø{£ +Ï #ês¡T. m˝≤ n+fÒ õ˝≤¢˝Àì ùde≈£î\+<ä]˙ düe÷y˚X¯|üs¡∫ ‘·q n+‘·s¡+>∑eTT˝Àì Ä‘·à\ Äy˚<äqqT e´ø£Ô|üs¡∫ õ˝≤¢ n+‘·{≤ düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘·\T »]|æ+#·T≥≈£î yê]ì $$<Ûä s¡ø±\T>± ‘·ØŒ<äT #˚dæ ùde≈£î |ü+bÕs¡T. n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·« $<Ûëq+˝À Á>±eTkÕúsTT, u≤¢≈£î kÕúsTT nì ¬s+&É+#Ó\T |ü+#êsTTr |ü]bÕ\Hê $<Ûëq+ ñ+&˚~. Ç|ü&Ó’‘˚ ã\«+‘·sêjYTyÓTVü≤‘ê ø£$T{° rsêàq+ Á|üø±s¡+ eT÷&É+#Ó\ |ü+#êsTTr dü$T‘·T\THêïsTT. Á>±eTkÕúsTT, eT+&É\kÕúsTT, õ˝≤¢kÕúsTT\˝À |ü]bÕ\q düT\uÛÑeTT>± ñ+~. ÄHê&ÉT eT+&É\ kÕúsTTøÏ ã<äT\T u≤¢≈î£ kÕúsTT\T>± $uÛõÑ +#ês¡T. Á|ü‹ u≤¢≈î£ ≈£î ˇø£ {°+qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ˇø£ {°+≈£î eTT>∑TsZ T¡ ùde≈£î\T ñ+{≤s¡T. ˇø£ u≤¢≈î£ ˝À 30qT+&ç40 es¡≈î£ Á>±e÷\T+{≤sTT. á {°+\T |ü>∑\+‘ê düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·&É+, Nø£{Ï |ü&çq ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ Á>±eTeTT˝À ãdü#˚dæ Ä }]˝ÀH˚ sêÁ‹ düuÛÑqT ô|{Ϻ, ô|<ä›\qT, |æqï\qT |æ*|æ+∫ bÕ≥\T bÕ&ç Áø°düTÔqT >∑÷]à düTyês¡ÔqT n+~+#˚yês¡T. Á|ü‹Á>±e÷ìøÏ düTyês¡Ô n+~+~ nqï kÕøå±´ìøÏ, dæ<|∆ä sü ∫¡ q yê˝Ÿb˛düsº \Y T Á|ü‹ Á>±eT+˝Àì >√&É\ô|’ n+{Ï+∫, ø£s|¡ Áü ‘ê\T |ü+#·&+É »]–+#ês¡T. yê˝Ÿb˛düsº ˝¢¡ Àì dü+øÏ|å Ôü düTyês¡Ô ìHê<ë\T Hê\T>∑T |ü+≈£î˝Ô À¢ Ç˝≤ e⁄+&˚$.ªªÄ˝À∫+#·+&çµµ, ªªn+<äs¡÷ bÕ|ü+ #˚kÕs¡T, bÕbÕìøÏ e#˚à |òü*‘·+ qs¡ø£+µµ. ªªj˚TdüT Áø°düTÔ bÕ|ü⁄\ s¡ø£å≈£î&ÉTµµ ªªj˚TdüTì qeTTà` qs¡ø£+ ‘·|æŒ+#·Tø√µµ nH˚$. ªª Ä–`Ä˝À∫+#·+&çµµ, ªªqs¡ø+£ ms¡Tø±µµ ªªeT‘·e÷` e÷sꌵµ nH˚ ø£s|¡ Áü ‹ø£\T 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 41 1234567890123456789012345678901212345678901


>√&ç >±s¡T dü«j·T+>± Áyêdæ y˚\ø=\~>± Á|ü#·T]+∫, õ˝≤¢ n+‘·{≤ |ü+#ês¡T. á Á|üD≤[ø£ |üP]Ôø±e&ÜìøÏ düTe÷s¡T 2dü+ˆˆ\T |ü{Ϻ+~. á düTyês¡Ô‘√ n+<äs¡÷ s¡øÏå+|üã&ܶsê nH˚ Á|üX¯ï ø±<äT, >±ì Á|ür Á>±e÷ìøÏ ªªÁø°düTÔ s¡ø£åD düTyês¡Ôµµ Á|üø£{Ï+#·ã&ç+~. Áø°düTÔ <˚e⁄&ÉT, Áø°düTÔqT q$Tàq#√ |üs¡˝Àø£+ ÁbÕ|æÔdüTÔ+~, nì Á|ür Á>±e÷ìøÏ |ü]#·j·TeTT #˚j·T&É+ »]–+~. Ä ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T mH√ï ø£cÕº\T, ˇ&ç<=&ÉT≈£î\T ì+<ä\T, ìwüOºsê\T uÛ]Ñ +#ês¡T. ø£s≈¡ î£ ø=+&É˝À¢, eT+&ÉTf…+&É˝À¢, n&É$ n+#·T˝À¢, uÛÀs¡Tq ≈£î]ùd esê¸˝À¢, m+&Éqø±` yêqqø±, sêÁ‘·qø±` |ü>\∑ qø±, #êeqø£` Áã‘·Tø£qø±, uÛ≤sê´|æ\\¢ qø±, Äø£\qø±` <ä|æŒø£qø±, q•+#˚ Ä‘·à\ s¡ø£åDÒ<Û˚´j·T+>± Áø°düTÔ düTyês¡ÔqT #ê{≤s¡T. Á|ü»\qT Áø°dTü Ô e<ä≈› î£ q&ç|+æ #˚ Hêj·T≈£î\T>± Áø°dTü Ô düTyês¡Ô $»j·T|ü‘êø±ìï m>∑Ts¡yd˚ qæ Ms¡T\T, BÛsT¡ \T. Äj·Tq eTs¡DX¯jT· ´ô|’ #˚dqæ rsêàqeTTqT ªªdüTyês¡Ô <ä+&Éj÷· Á‘·\Tµ nH˚ á ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£eT+ HÓs¡y˚s¡Ãã&ç+~. >√&ç >±] ˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ á eT+≥ ùde≈£î\+<ä]ø° n+≥T≈£î+<äqT≥˝À @$<ÛäyÓTÆq dü+<˚Vü≤eTT ˝Ò<äT. Ç{Ϻ ø±s¡´Áø£eT+ m+‘√ e´j·TÁ|üj·÷dü\‘√ ≈£L&çq~. <Ûäq+ ø±yê*, düeTj·T+ yÓ∫Ã+#ê*. Ç{Ϻ düTyês¡≈Ô î£ <˚e⁄&˚ düeTdü+Ô düeT≈£Ls¡TkÕÔ&TÉ nH˚ >=|üŒ $XÊ«dü+‘√ >√&ç >±s¡T ªªkÕøå±´s¡y∆ TÓ qÆ ùdeµµ (Gospel For a Witness) nH˚ á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô#˚j·T>∑*>±s¡T. Á|ü»\+<äsT¡ s¡ø+åÏ |üã&Éø£ b˛sTTHê ø£˙dü+ düTyês¡Ô n+<ä]øÏ n+~+<äH˚ Ä‘·àdü+‘·è|æÔ ø£*– Á|üuTÑÛ e⁄ì Á|üdTü ‹Ô +#ês¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT eT+∫yê&ÉT, ãVüQ<=&Éy¶ ê&ÉT, ‘·q|üì ‘êqT #˚kÕÔ&ÉT. Ms¡T ÄHê&ÉT Á>±e÷\˝À Áø°düTÔ yês¡Ô nH˚ $‘·ÔHê\T $‘êÔs¡T,á Hê&ÉT nH˚ø£yÓTÆq Á>±e÷\˝À dü+|òü÷\T s¡÷bÕ\˝À |ü+≥ |ü+&ç+~.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 42 1234567890123456789012345678901212345678901


kÕøå±´s¡y ∆ TÓ qÆ ùde ˝…|üÁ]‡ ô|ôw+{Ÿ‡ øÏ ã≥º\T eT]j·TT #Ó|ü\T |ü+#·T‘·Tqï >√&ç

Ç\T¢ ø±*b˛sTTq yê]ì |üsêeT]Ù+∫, z<ë]à ã≥º\T, e+≥ kÕeTÁ–ì |ü+#·T≥≈£î e∫Ãq >√&ç.

@C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ò” yÓT&çø£˝Ÿ ø±´+|t\T @sêŒ≥T #˚dæ eT+<äT\T |ü+#·T‘·Tqï >√&ç 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 43 1234567890123456789012345678901212345678901


@»˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À düTyês¡Ô ≈£L&çø£\≈£î ≈£î≥T+ãdüyT˚ ‘·+>± e∫Ãq >√&ç

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 44 1234567890123456789012345678901212345678901


ñqï‘· •Ksê\ n~Ûs√Vü≤D ª˙‹eT+‘·T\ e÷s¡eZ TT n+‘·ø+£ ‘·≈î£ ‘˚»]\T¢qTµ (kÕyÓT4:18) ªqeTàø£yTÓ qÆ yêìøÏ ByÓq\T yÓT+&ÉT>± ø£\T>∑TqT.µ ª˙e⁄ C≤Á>∑‘>Ô· ± <˚e⁄ì yÓ~øÏq jÓT&É\ düs«¡ X¯≈î£ &Ô >É T∑ <˚e⁄ì Áã‹e÷\Tø=ìq jÓT&É\ ˙e⁄ |ü$Á‘·T&Éy’Ó j·T<Ûës¡e∆ +‘·T&Éyq’Ó jÓT&É\ ìX¯Ãj·TeTT>± Äj·Tq ˙j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ ˙ ˙‹øÏ ‘·–q≥Tº>± ˙ ìyêdüdüú\eTTqT e]∆\¢ CÒj·TTqT. n|ü&ÉT ˙ dæú‹ yÓTT<ä≥ ø=~›>± qT+&çqqT ‘·T<ä≈î£ ˙e⁄ eTVü‰_Ûeè~∆ bı+<äT<äTe⁄.µ (jÓ÷ãT 8:5`8) ô|’ e#·Hê\˝À ñqï nø£ås¡ dü‘·´+ >√&ç>±] J$‘·+˝À kÕs¡∆ø£yÓTÆ+~. |ü~s¡÷bÕj·T\˝À qeTàø£eTT>± ñqïyê&ÉT |ü~\ø£å\˝À qeTàø£eTT>± ñ+{≤&ÉT. yÓ÷ùw |ü]#ês¡≈£î&Ó’ j·TT+&ç <˚e⁄ì sTT\¢+‘·{Ï˝À qeTàø£eTT>± ñHêï&ÉT. ˙‹eT+‘·T&Ó’qyê&ÉT qeTàø£yÓTÆq yê&ÉT. qeTàø£yÓTÆq yê&Ó|ü&ÉT ˙‹eT+‘·T&˚ eT]. ª}E <˚X¯eT+<äT jÓ÷ãT nqT ˇø£ eTqTwüß´&ÉT j·T<Ûës¡∆e+‘·T&ÉT, Hê´j·Tes¡ÔqT&ÉT <˚e⁄ì j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\ ø£*– #Ó&ÉT‘·qeTTqT $dü]®+∫qyê&ÉT.µ (jÓ÷ãT1:1) ø±e⁄q <˚e⁄&ÉT jÓ÷ãTqT ˙‹eT+‘·Tì>± m+#ÓqT. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À Ç|üŒ{Ï dü+|òü÷\˝À >=|üŒyê¬s’q ø=+<äs¡T <äj·÷<ëøÏåD≤´\qT <ä] #˚s¡ìe«s¡T. n$ yê] Vü≤√<ëqT øÏ+#·|]ü #˚$ j·Tì yê] ñ<˚X› ´¯ +. ìwüÿ|ü≥yÓTqÆ ˙‹ì qeTàø£‘ê«ìï uÛTÑ C≤q y˚düTø=ì <˚e⁄ìøÏ »yêãT<ëØ>± e⁄+&ÉT yê]ø=s¡≈£î <˚e⁄&ÉT yÓ‘·T≈£î‘·÷e⁄+{≤&ÉT. j·T<ës¡V∆ ≤ü è<äjT· eTT>∑\yê]ì ã\|üs#¡ T· ≥¬ø’ jÓT¨yê ø£qT<äèwæº ˝Àø£eT+‘·≥ dü+#ês¡eTT #˚jT· T#·Tqï~. (2~q16:9) W.M.E

dü+düú- C≤rj·T Á|ü‹ì~Û>± u≤<Ûä´‘·\T:

<˚e⁄&ÉT >√&ç>±]ì n+#Ó\+#Ó\T>± ôV≤∫Ã+∫, >=|üŒHêj·T≈£îì>± #˚dæ, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ÄHê{Ï Å¬ø’düÔe dü+düú\˝À ãVüQ ù|s¡T>±+∫q (W.M.E) dü+düú≈£î #Ós’ à¡ Hé >±qT, H˚wqü ˝Ÿ dü÷|üsyY »’Ó s¡T>±qT 1977dü+ˆˆ˝À ìj·T$T+#ês¡T. dü+düú Á|ü<ëÛ q ø±sê´\j·TeTT Hê>¥|Pü sY˝À ñqï ø±s¡D≤q >√&ç >±s¡T Hê>¥|Pü sY øÏ eTø±+ e÷sêÃs¡T. ‘Ó\¢<=s¡ >±¬s’q &Üø£ºsY ø√s¡Tº‡ >±]qT+&ç u≤<Ûä´‘·\T rdüTø=ì Hê>¥|üPsY qT+&˚ uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ T+‘ê |üs´¡ y˚øDå£ #˚dTü +Ô &˚yês¡T. n|üŒ{ÏøÏ (W.M.E) dü+düú jÓTTø£ÿ |ü]#·s´¡ \T $$<Ûä s¡ø±\T>± <˚X¯eT+‘·{≤ yê´|æ+#êsTT. düTe÷s¡T 120ô|’>± X¯s¡D≤\j·÷\T, 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 45 1234567890123456789012345678901212345678901


10,000 eT+~øÏ ô|’>± nHê<Ûä |æ\¢\T 2000ô|’>± düTyês¡Ô ùde≈£î\T, 100ô|’>± dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ ñ+&ç]. nH˚ø£ dü÷ÿfi¯ó¢, u…’_\T dü÷ÿfi¯ó¢, #·]Ã\T kÕú|æ+#·ã&ܶsTT. M≥ìï{Ïì |üs¡´y˚øÏå+#·T≥≈£î <˚e⁄&ÉT qeTàø£düTÔ&Ó’q >√&ç >±]ì mqTï≈£îHêïs¡T. >√&ç >±s¡T dü+düú C≤rj·T Á|ü‹ì~Û>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{ÏqT+&ç ‘·s¡#·÷ Á|üj·÷D≤\T #˚düTÔ+&˚yês¡T. ø=Hêïfi¯¢≈£î Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ Hê>∑|Pü sY qT+&ç ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ e÷s¡Ã&É+ »]–+~. Äs¡+uÛ+Ñ ˝À ¬se.j·Tdt.m©cÕ >±s¡T ˇø£ÿπs n˙ï ‘êHÓ’ >√&ç >±]ÿ düV≤ü ø£]+#˚yês¡T. |ü]bÕ\q˝À >√&ç >±]ÿ m©cÕ >±] ‘√&ÜŒ≥T eTs¡Te sêì~. >√&ç>±s¡T u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{ÏøÏ (W.M.E) ìs¡«Vü≤D düC≤e⁄>± ˝Ò<äT. dü]jÓÆTq ˝…ø£ÿ\T ˝Òe⁄. ÇHéø£yéT fÒø˘‡ ˝…ø£ÿ\T düeT]Œ+#·&É+ ˝Ò<äT. $<˚o düVü‰j·T+ dü÷|üsYyÓ’»s¡¢≈£î H˚s¡T>± edüTÔqï+<äTq mes¡T,me]ø° u≤<Ûä´‘·eVæ≤+#˚ yês¡T ø±s¡T. Áø£eT•ø£D å Hêj·T≈£î\˝À ø£ì|æ+#˚~ ø±<äT. dü+düú |ü]dæ‹ú n<Ûë«qï+>±, ndüeÔ ´dü+Ô >± ñ+&˚~. me]øÏ yêπs Á|üuÛÑTe⁄˝≤¢>± #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·T+&˚yês¡T. #=s¡e, düeTs¡ŒD, K∫Ñ·‘«· + ø=s¡e&ç+~. >√&ç>±s¡T dü+düú ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{Ïì Áø£eT|üs#¡ T· ≥≈£î Á≥düTùº |s¡Tq u≤´+≈£î˝À nøö+≥T ‘Ó]#ês¡T. ôd+Á≥˝Ÿ Ä|òd” Tü qT+&˚ |ò+ü &ÉT |ü+|æ+#·&+É , nìïs¡ø±\ ˝…ø£ÿ\qT Áø£eTãB∆ø£]+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. á s¡ø£yÓTÆq ~<äT›u≤≥T #·s¡´\ e\q dü÷|üsyY »’Ó s¡¢ qT+&ç HêHês¡ø±˝…q’ Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿHêïs¡T. u…~]+|ü⁄\T edüT+Ô &˚$. yê{Ïì Ms¡T @Hê&ÉT ˝ø£å´ô|≥º˝Ò<äT. <˚e⁄ì kıeTTà, Hê´j·Tã<ä∆+>± Ks¡TÃô|{≤º\H˚ ‘·‘·«+ ø£\yês¡T >∑qTø£ @$<ÛäyÓTÆq ˝§düT>∑T\≈£î ˇ|üø=qø£ <ÛÓ’s¡´eTT‘√ M≥ìï+{Ïì m<äTs=ÿqT≥≈£î <˚e⁄&ÉT ‘·–q ã\eTTqT, eTH√<ÛÓ’s¡´eTTqT >√&ç>±]ÿ sTT#êÃs¡T. ÄdüT\Ô ìï+{Ïì dü+düú ù|s¡TMT<˚ ÁyêsTT+∫, nH˚ø£ ]dtÿ\‘√ ≈£L&çq e´eVü‰sê\qT |ü]wüÿ]+∫, düeTdü´\qT m<äTs=ÿì, Á|üøå±fi¯q #˚dæ bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq $wüj·÷\qT ø£&ÉT #êø£#ø· ´£ eTT>± #·øÿ£ ~<ä>› *∑ >±s¡T. yÓTs¡T>¬ q’ dæ‹ú ˝ÀìøÏ (W.M.E) dü+düqú T ‘˚>*∑ >±s¡T.n≥T Á|üuÛÑT‘·« <äèwæº˝ÀqT, Ç≥T Á|ü»\ <äèwæº˝ÀqT >√&ç>±s¡T eT+∫ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡T. Ç≥T dü+düú jÓTTø£ÿ bÕ\Hê|üsy¡ TÓ qÆ n+X¯eTT˝Ò >±ø£, uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ T+‘ê düTyês¡Ô düu\ÑÛ T, ñ|üyêdü ≈£L≥eTT\T, ôd$THêsY‡ <ë«sê u…’_\TqT ãVüQ>± uÀ~Û+#˚yês¡T. Äj·Tq düTe÷s¡T 13dü+ˆˆ\≈£î ô|’ã&ç (W.M.E) dü+düú≈£î #Ó’s¡àHé>± |üì#˚kÕs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 46 1234567890123456789012345678901212345678901


dü+düú˝À dü+øå√uÛÑ+ ` ùde˝À ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T ªjÓ÷ùd|ü⁄qT ms¡T>∑ì y˚s=ø£ sêE ◊>∑T|ü⁄ÔqT @\Hês¡+_Û+#ÓqTµ (nbı.ø±.7:17) ª˙‹eT+‘·TìøÏ ø£\T>∑T Ä|ü<\ä T nH˚øe£ TT\T yê{Ï nìï{Ï˝À qT+&ç jÓT¨yê yêìì $&ç|+æ #·TqTµ (ø°sqÔ¡ 34:19) 1988˝À W.M.E dü+düú Áô|dæ&Ó+{Ÿ eT]j·TT bòÂ+&ÉsY &Ü. &É>∑¢dt >±] Äø£dæàø£ eTs¡D+ dü+düú yÓqTï $]∫+~. Äj·Tq #=s¡e, düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T, uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ TTô|’ ‘·q≈£îqï uÛ≤s¡eTT u≤<Ûä´‘· #Ó|üŒX¯ø£´eTT ø±ì$.Äj·Tq Áã‹≈£îqï+‘·es¡≈£î >√&ç >±]øÏ n+&É <ä+&É>± ñ+&˚ y ês¡ T . <Û ë sêfi¯ e TT>± ùde≈£ î düV≤ü ø£]+#˚yês¡T. Äj·Tq eTs¡D+Ï ∫q ‘·sT¡ yê‘· 1990˝À dü+dü˝ú À ø=ìï <äTwüŒ]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. &Ü. &É>∑¢dt >±] ≈£îe÷¬sÔ ÇyêHé &É>∑¢dt n+‘·sê®rj·T Ä|ò”düT˝À W.M.E dü+düú≈£î Á|üdæ&Ó+{Ÿ >± n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{≤ºs¡T. ÇyêHé &É>∑¢dt >±s¡T @Hê&É÷ Ç+&çj·÷ eTTKeTT #·÷&É˝Ò<äT. Ç#·Ã{Ï |ü]dæú‘·T\T ÄyÓT n+‘·>± |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. dü+düú˝Àì Hêj·T≈£î\ u≤>√>∑T\T, eT+∫ #Ó&ɶ\T ÄyÓT≈£î dü]>± ‘Ó*j·Te⁄. neø±X¯+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï dü+düú˝Àì kÕ«s¡∆|üs¡T\T ø=+<äs¡T >√&ç >±]ô|’ nuÛ≤+&Ü\T, ì+<ä\T yÓ÷bÕs¡T. ÄyÓT≈£î mH√ï |æsê´<äT\T #˚kÕs¡T. $#ês¡D˝À ny˚M ì»+ ø±˝Ò<äT. dü+düúô|’ ùdeô|’ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q ˝Ò<äT. ùde≈£îdü]jÓÆTq Áb˛‘ê‡Vü≤+ ‘·–bZ ˛sTT+~. ø=+<äsT¡ n|üqeTàø£dTü \Ô T, kÕ«s¡|∆ sü T¡ \T á |ü]dæ‘ú T· \ìï+{Ïì ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡TÃø=ì dü+düú dü+øå√uÛ≤ìøÏ ø±s¡≈£î˝…’Hês¡T.

ÁX¯eT\T ` XÀ<Ûäq\T ` |üØø£å\T W.M.E

|ü]dæ‘ú T· \T s√Es√EøÏ n<Ûë«qï+>± e÷s¡T‘·THêïsTT. ÇyêHé &É>d¢∑ t >±] ‘=+<äsb¡ Õ≥T ìs¡j í ÷· \ e\q |ü]dæ‘ú T· \˙ï Á|ü‹≈£L\+>± e÷]b˛j·÷sTT. á |ü]dæ‘ú T· \ e\¢ ø£\‘·#+Ó ~q >√&ç >±s¡T, ‘·q |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚kÕs¡T. kÕ‘êqT&ÉT jÓ÷ãTqT XÀ~Û+∫q≥T¢ >√&ç >±]ï s¡ø£s¡ø±\T>± XÀ~Û+#·&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤º&ÉT. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 47 1234567890123456789012345678901212345678901


Ä]∆ø£eTT>± yÓqTø£{Ï dæú‹øÏ e#˚ÃkÕs¡T. ªªm≥TuÀsTTqqT e÷≈£î ÁX¯eTj˚T ø£*¬>qT. yÓ\T|ü\ b˛sê≥eTT\T ˝À|ü≥ uÛÑj·TeTT\T ñ+&ÓqTµµ (2ø=]+~∏7:5) eT÷&ÉTHÓ\\T ø£s¡+≥T˝Òø£ eTdüø£Nø£{Ï˝À eT+&ÉTf…+&É˝À uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq sTTã“+<äT\T |ü&ܶs¡T. ø£¬s+≥T _\T¢\ ãø±sTT\T #Ó*¢+#·q+<äTq ø£¬s+≥T ø£{Ÿ#˚kÕs¡T. f…*bò˛Hé ‘=\–+#·ã&ç+~. n+‘·es¡≈î£ W.M.E dü+düú ‘·q≈£î #˚dTü qÔ ï Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ ì*|æyd˚ +æ ~. mø£ÿ&É qT+&ç @$<ÛäyÓTÆq düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T ˝Òe⁄. 30 dü+e‘·‡sê\T á dü+düú˝À |üì#˚dæq >√&ç >±]ÿ ∫e]øÏ dü+düú yÓTT+&ç#ÓsTT´ #·÷|æ+~. dü+düú≈£î ø£wæº+∫ ùde#˚dæq+<äT≈£î ø£˙dü+ >ös¡ey˚‘·qyÓTÆq Çe«˝Ò<äT. >√&ç >±s¡T |ü<$ä ˝À ñqïø±\+˝À lø±≈£îfi¯+˝Àì kÕúìø£ dü+|òTü ùde≈£î ø=+‘· <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. m+<äTø£q>± C≤rj·T kÕúsTT˝À <˚X¯yê´|üÔeTT>± dü+düú u≤>√>∑T\T #·÷#·T≥πø düeTj·T+ dü]b˛j˚T~ø±<äT. ‘·s¡#·T>± HÓ\\ ‘·s¡ã&ç Ç+{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&˚yês¡T. ≈£î≥T+u≤ìøÏ ˇø£ n‹~Û>± e∫Ãb˛j˚Tyês¡T. ˇø£]ì düV‰ü j·Tø£ ùde≈£îì>± ìj·T$T+#·Tø=ì kÕúìø£ dü+|òTü |ü]#·s´¡ j·÷e‘·÷Ô Äj·Tq #˚‘T· \˝À ô|{≤ºsT¡ . dü+|òTü + $düÔ]+∫+~. e+<ä\eT+~ $XÊ«düT\T dü+|òüTeTTq≈£î edüTÔHêïs¡T. y˚\s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ dü+|òüTeTTq≈£î düeT≈£Ls¡T‘√+~. <˚e⁄&ÉT kÕúìø£ dü+|òüTeTTqT ãVüQ>± Äos¡«~+#ê&ÉT. nsTTHê #·]à Ä<ëj·T+ qT+&ç ø£˙düy˚‘·q+ ≈£L&Ü rdüTø√˝Ò<äT. dü+düú˝À @s¡Œ&çq dü+øå√uÛÑ+, ø£\‘·\T Ädüsê>± rdüTø=ì kÕúìø£ dü+|òüT düVü‰j·Tø£ bÕdüºs¡T >±s¡T m<äTs¡T‹]>±s¡T. dü+|òü÷ìï N˝≤Ãs¡T. >√&ç >±s¡T ø£{Ϻq >∑T&ç˝ÀH˚ ‘·q≈£î kÕúq+ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dæ ø√s¡T\º ≈£î ˝≤– ø√s¡Tº qT+&ç Ç+»+ø£Hå é ‘Ó#êÃs¡T. ø√s¡T˝º À &É»qT¢ ø=\~ øπ düT\T ‘·qô|’ qyÓ÷<äT #˚jT· &É+ »]–+~. dü+düú Hêj·T≈£î\‘√ #˚‘T· \Tø£*|æ, ˝Òìb˛ì nuÛ≤+&Ü\T, ì+<ä\TyÓ÷|æ, kÕúìø£ dü+|òTü $XÊ«düT\ eTqdüT\T $]∫, >√&ç >±]ÿ ÄdüTÔ\ô|’ >±ì, kÕúìø£ dü+|òüTeTTô|’ >±ì m˝≤+{Ï Ä~Û|ü‘·´+, n~Ûø±s¡+ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d,æ ∫e]øÏ qø£‡˝Ÿ‡qT ≈£L&Ü ‘·qô|ø’ Ï |ü+|ü&+É »]–+<äì >√&ç >±s¡T #ÓãT‘·÷ ø£˙ïfi¯ófl ø±s¡TÃ≥ Vü≤è<äjT· $<ës¡ø+£ . ‘·q≈£î $s√<Û+ä >± ø£s|¡ Áü ‹ø£\˝À |ü⁄+U≤qT |ü⁄+U≤\T>± ‘·|ü &ÉT Áyê‘·\T ÁyêsTT+∫ <äTwtÁ|ü#ês¡eTT #˚jT· &É+ »]–+~. ø=ìï dü+e‘·‡sê\T á qs¡ø£ j·÷‘·qqqTuÛÑ$+#ês¡T. ‘êqT #˚s¡Bdæ, ô|<ä›CÒdæ, ‘·q ‘·s¡Tyê‹ kÕúHêìï n|üŒ–+∫q ‘·q düVü‰j·Tø£ ùde≈£î&˚ ‘·q≈£î $s√<Ûä+>± Ç+‘· 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 48 1234567890123456789012345678901212345678901


bÕ‘·ø£eTTq≈£î ˇ&ç>∑≥º&É+ ˝≤+{Ï$ uÛÑ]+|üsêì u≤<Ûä nì e´ø£Ô+ CÒkÕs¡T. ªá ÁX¯eT\ìï{Ï˝À Hê <˚e⁄&ÉT qqTï Ä<ä]+#ê&ÉT, ã\|ü]#ê&ÉT, ùd<äBsêÃ&ÉTµ nì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ªyês¡T ˙‘√ j·TT<ä∆eTT #˚‘·Ts¡T >±ì... yês¡T ˙ô|’ì $»j·TeTT bı+<äC≤\s¡T.µµ (sTTØàj·÷.1:19) dü+|òüTeTT N\Ãã&çq ø±s¡D≤q dü+|òüTeTT˝À ø=~›eT+~ $XÊ«düT\T, >√&ç >±] |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫ ‘·q |üø£åeTT>± #˚], Äj·Tq‘√H˚ Hê{Ï qT+&ç H˚{Ïes¡≈£î ø£ìô|≥Tºø=ì ñHêïs¡T. H˚&TÉ á dü+|ò÷ü ìøÏ eT÷\dü+Ô uÛ≤\T>± m~>±s¡T. Hê&ÉT dü+|òTü +˝À ø=~›eT+<˚ $T–*q ø±s¡D≤q Ä<ëj·T+ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&˚~. >√&ç >±s¡T Áø=‘·>Ô ± ùde ÁbÕs¡+_Û+#·q≥¢sTT+~. ªª˙e⁄ J$+∫ ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ˙≈£î sTT#·TÃ#·Tqï <˚Xe¯ TTqT kÕ«BÛq|üs#¡ T· ø=qTq≥T¢ øπ e\eTT Hê´j·TeTTH˚ nqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø=qe˝…qT.µµ (~«r.16:19`20) >√&ç >±]ï <˚e⁄&ÉT |üØøÏå+#ês¡T. XÀ<Ûäq˝ÀqT, |üØø£å\˝Àq÷ bÕôd’Hês¡T. ˇø£ <äXÊã∆ø±\+ HêHê u≤<Ûä\T uÛÑ]+∫, ÁX¯eT\T düVæ≤+∫ Á|üuÛÑTe⁄ô|’ eT]m≈£îÿe $XÊ«dü+‘√ Ä<Ûës¡|&ü ܶsT¡ . ªª<˚e⁄&ÉT BqT\≈£î ø£è|ü nqTÁ>∑V≤æ kÕÔ&TÉ µµ. >√&ç >±] qT+&ç ˝≤–y˚j·Tã&çq ÄdüTÔ\˙ï ‹]– düeT≈£Ls¡Ãã&ܶsTT. N\Ãã&çq dü+|òüT+ eTs¡\ |ü⁄q]ïsêàDeTT »]–+~. ø√s¡Tº˝Àì ‘·|ü&ÉT πødüT\˙ï ø={Ϻy˚j·Tã&ܶsTT. HÓeTà~>± ø√˝ÀŒsTTq dü+|òüTeTT eTs¡\ düeT≈£Ls¡Ãã&ç+~. düú\eTT #ê\q+<äTq lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝À 3 #√≥¢ Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq »]|æ+#ês¡T. <˚e⁄&ÉT Áø£y˚T|æ kÕúìø£ dü+|òüTeTT\qT ã\|üs¡∫ ñJ®$+|ü CÒkÕ&ÉT. ª>=+>∑[ |ü⁄s¡T>∑T\T ‹ìy˚dæq |ü+≥qT eTs¡˝≤ <˚e⁄&ÉT >√&ç >±]ÿ düeT≈£LsêÃ&ÉTµ ªHê X¯Á‘·Tyê HêMT<ä n‹X¯jT· |ü&eÉ <äT,› H˚qT ÁøÏ+<ä|&ü qç qT ‹]– ˝Ò‘T· qT H˚qT n+<Ûøä ±s¡eT+<äT ≈£Ls¡TÃqïqT jÓT¨yê Hê≈£î yÓ\T>∑T>± qT+&ÉTqTµµ (MTø±7:8) nH˚ á y˚<äyê≈£îÿ ‘·q |ü≥¢ HÓs¡y˚]+<äHêïs¡T.

dæø√ÿ\T ùde≈£î eTs¡\ |ü⁄q'Á|ü‹wüº 2000 dü+ˆˆ˝À eTÁ<ëdüT˝À ùde≈£î\ dü<ädüT‡ (Mission 2000 conference) »]–+~. Ä dü<ädüT‡≈£î <˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+&ç 5000 eT+~ <Ó’e ùde≈£î\T Vü‰»¬s’Hês¡T. Ä düuÛÑ\≈£î >√&ç >±s¡T ≈£L&Ü ÄVü‰«ì+|üã&ܶs¡T. |ü]X¯ó<ë∆‘·à 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 49 1234567890123456789012345678901212345678901


<˚e⁄&ÉT Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n\Hê{Ï ‘=*Hê{Ï s√E\˝À lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ô|’ ‘·q≈£îqï $»Hé (<äsÙ¡ qeTT) >∑Ts¡TøÔ =∫Ã+~. W.M.E dü+dü˝ú À 13 dü+ˆˆ\T $$<Ûä s¡ø±\ ãs¡Te⁄ u≤<Û´ä ‘·\‘√ ‘·\eTTqø£˝’… dæø√ÿ\T õ˝≤¢ |ü]#·s´¡ qT ‘·≈î£ ÿe>± #·÷&É&+É »]–+~. dü+düj ú TÓ Tø£ÿ u≤<Û´ä ‘·\ e\¢ <˚Xy¯ ê´|üeÔ TT>± ‹s¡T>∑T‘·÷, uÀ<Û\ä T#˚d÷ü ,Ô bÕ\Hê$<ÛTä \˝À m≈£îÿe ø±\+ >∑&É|ü&É+ e\¢ lø±≈£îfi¯eTT q+<äTqï dü+|òü÷ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq≥T¢>± |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT eTs=ø£kÕ] C≤„|øü e£ TT #˚kÕs¡T. ªª$TwüHé 2000 ø±qŒ¤s¬ H釵µ <ë«sê eTs=ø£ e÷s¡T Á|üuÛÑTe⁄ ‘·qqT dü+~Û+#ês¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ô|’ mq˝Òì eT≈£îÿe Ä‘·à\ø=s¡¬ø’ uÛ≤s¡+ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑTe⁄≈£î ‹]– düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T.

¬s+&ÉekÕ] ¬s+&ÉTy˚\ Á>±e÷\≈£î düTyês¡Ô Á|üø£≥q 'Mission 2000 Conference' ˝À |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢qT

>∑ ÷ ]Ãq ùdyê|ü ] #· s ¡ ´ qT ‘· q Vü≤è<äj·TeTT˝À e⁄+∫q+<äTq ªªá ∫e] s√E\˝À lø±≈£îfi¯eTTq≈£î Hê ãTTD+ rs¡TÃø√yê\H˚ ‘·|üq‘√ s¬ +&Ée e÷s¡T s¬ +&ÉTy˚\ Á>±e÷\≈£î dü T yês¡ Ô Á|ü ø £ ≥ q≈£ î ø£ + ø£ D + ø£≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ‘·q≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï ùde≈£î\qT, j·TÚe«qdüTú\qT düeT≈£LsêÃs¡T. ‘êqT $düà]+∫q <äs¡ÙqeTTqT, lø±≈£îfi¯eTTô|’ ‘·q Vü≤è<äj·TeTT˝À eT+&ÉT‘·Tqï Ä eT+≥qT ‘√{Ï ùde≈£î\≈£î n+{Ï+#ês¡T. eTs¡\ eT+≥ n+≥T≈£î+~. yÓTT<ä{kÏ Õ] 2000 Á>±e÷\≈£î düTyês¡Ô n+~+#·T≥≈£î dü+düú qT+&ç düV‰ü j·TdüV≤ü ø±sê\T ñqï$. ø±ì ¬s+&Ée kÕ] 2000 Á>±e÷\≈£î düTyês¡Ô n+~+#·T≥≈£î m{Ϻ Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT ‘·|üŒø£ ø±s¡´eTT #˚kÕÔ&Éì eTqdü÷Œ¤]Ô>± qe÷às¡T. yÓTT<ä{ÏkÕ] ªu≤¢≈£î\Tµ nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT ªeT+&É˝≤\µ Á|üø±s¡+ {°yéT\T @sêŒ≥T #˚dæ düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘·\T yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. á kÕ] e+<ä\ Á>±e÷\T düŒ+~+#êsTT. ˇø£|ü&ÉT Áø°düTÔ düTyês¡Ô $wüj·TeTT˝À ìsêàqTwü´+>± m&Ü]>± ñqï á õ˝≤¢ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 50 1234567890123456789012345678901212345678901


|ü⁄wŒæ +∫+~. õ˝≤¢ n+‘·{≤ |ò˝ü ≤\T |ò*ü +#êsTT. á ãèVü≤‘·sÔ ¡ ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑T≥≈£î düTe÷s¡T eTs¡˝≤ s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\T |ü{+ºÏ ~. >√&ç >±] ùdyê |ò*ü ‘·+>±, e+<ä˝≤~ dü+|òü÷\T ø£{ºã&ܶsTT. |ü\Ts¡ø±\ $TwüqØ\≈£î düTyês¡Ô #Ó|ü≥≈£î <ë«sê\T ‘ÓsT¡ eã&ܶsTT. ø£w+ºü , qwü+º , eTT+<äT>±H˚ >√&û>±s¡T nqTuÛ$Ñ +#ês¡T. düTyês¡Ô #Ó|ü ≥≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTyÓTÆb˛sTT+~. Çø£ Áø°düTÔ $wüj·T+˝À á õ˝≤¢ Ç|ü&ÉT yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢ ø±<äT. >=|üŒ dü+|òü÷\T á õ˝≤¢˝À kÕú|æ+#·ã&ܶsTT. nsTTHê |üì|üP]Ô ø±˝Ò<äT. m+‘√ |üì Ç+ø± $T–˝Ò ñ+<äì #ÓbÕŒ*.

yÓT>± Ä\j·TìsêàD+: ªªn|ü&ÉT dæ+Vü‰düHêd”qT&Óq’ yê&ÉT ` Ç~>√ düeTdüeÔ TTqT q÷‘·q yÓTqÆ $>± #˚j·TT#·THêïqì #Óô|ŒqT. (Á|üø£.21:5) 30dü+ˆˆ\ ùde˝ÀqT, 13dü+ˆˆ\T W.M.E dü+düú n<Ûä´ø£åkÕúqeTT˝ÀqT e⁄Hêï ‘· q ø£ + ≥÷ ˇø£ eT+∫ Ä\j· ÷ ìï lø±≈£ î fi¯ + |ü ≥ º D +ôV≤&é ø ±«s¡ º s Y ‡ ˝À ø£≥Tºø√˝Òø£b˛j·÷qì nH˚ø£ kÕs¡T¢ ‘·q u≤<ÛäqT dü+|òüTeTT eTT+<äT e´ø£Ô |ü]#˚yês¡T. ‘·qT #Ó’s¡àHé>± |üì#˚dæq|ü&ÉT ‘·q #˚‘·T\MT<äT>± nH˚ø£ #√≥¢ e+<ä˝≤~ >∑T&ÉT\T (#·]Ã\T) ø£{≤ºs¡T, <˚X¯<˚XÊ\T ‹]>±s¡T. mH√ï Ä\j·÷\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. ‘·qT Áã‹≈£î+&É>±H˚ ˇø£ yÓT>± Ä\j·÷ìï Á|üuÛÑTe⁄ ø=s¡≈£î ì]à+#ê\ì ø£\\T ø£Hêïs¡T. dü+dü˝ú À |üì#˚dqæ |ü⁄&TÉ dü+düú Hêj·T≈£î\T nH˚ø£ kÕs¡T¢ Áb˛‘·‡Væ≤+∫Hê n{Ϻ neø±X¯eTTqT ø√˝ÀŒj·÷qì u≤<Û|ä &ü ܶsT¡ . Äs¡+uÛeÑ TT˝À eT{Ï‘º √ ø£{qºÏ sTT≥Tø£ dü+Ô uÛ≤\ô|’ 20µI40µ ôd’E˝À ˇø£ bÕø£ y˚j·T&ÉyÓTÆq~. ø=Hêïfi¯¢≈£î n<˚ düÔ+uÛ≤\qT m‘·TÔ#˚dæ ô|+≈£î\‘√ ô|’ ø£|ü y˚kÕs¡T. eT]ø=Hêïfi¯fl≈£î düú\eTT #ê\ø£ Á|üø£ÿq dæyÓTà+≥T πs≈£î\‘√ es¡+&Ü ~+#ês¡T. nsTT‘˚ dü+Ô uÛ≤\T ‘=\T‘· eT{Ï‘º √ ø£{qºÏ ø±s¡D≤q bÕ&Ée&É+ »]–+~. á eT<Ûä´˝À 1990˝À W.M.E dü+düúqT+&ç ‘=\–b˛e⁄≥ e\q m≥Te+{Ï Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ ˝Òø,£ HêHê s¡ø±\ nedü\ú T, Çã“+<äT\ bÕ˝…H’ ês¡T. ø=Hêïfi¯ófl &É>d¢∑ t dü÷ÿ\T Vü‰\T˝À Äsê<Ûäq »]|æ+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· Z.P. øÏ m<äTs¡T>± ˇø£ ∫qï Ä\j·T+ ì]à+∫ nø£ÿ&É ø=+<äs¡T, bÕ‘·ã&çq Ä\j·T+˝À eT]ø=+<äs¡T, ôV’≤dü÷ÿ\T Vü‰\T˝À ø=+<äs¡T, Ç˝≤ eT÷&ÉT#√≥¢ Äsê<Ûäq\T »s¡T>∑T#·T+&˚$. |ü]dæú‘·T\˙ï Á|ü‹≈£L\+>± ñqï s√E\$. nsTT‘˚ á |ü≥Dº +˝À Çìï dü+e‘·‡sê\T ùde#˚dæ ˇø£ ô|<ä› Ä\j·T+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 51 1234567890123456789012345678901212345678901


ø£≥ºø£ b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+>± ñ+&˚~. ‘êqT #·ìb˛ø£eTT+<äT n{Ϻ yÓT>± Ä\j·÷ìï ø£{≤º\H˚ ÄX¯ ‘·qVü≤è<äj·TeTT˝À ã\+>± ñ+&˚~. |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&TÉ >√&ç >±]ì ã\|ü]#ês¡T. ªªjÓT¨yêj·T+<äT Äq+~+#·T&ç Äj·Tq MT Vü≤è<äj·T yê+#Û·\T rs¡TÃqTµµ (ø°s¡Ôq 37:4,5) ªª˙ |üqT\ uÛ≤s¡eTT jÓT¨yêMT<ä qT+#·TeTT n|ü&ÉT Äj·Tq ˙ ñ<˚X› ´¯ eTT\T dü|\üò |üs#¡ T· qTµµ kÕyÓT.16:3 ‘·q uÛ≤s¡eTTqT dü+|òüTeTT‘√ #Ó|ü≈£îHêïs¡T. dü+|òüTô|<ä›\‘√ ˇø£ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. dü+|òTü ô|<ä\› T, ø£MT{° düuTÑÛ ´\+<ä] ÄyÓ÷<äeTT y˚Ts¡≈î£ yÓT>± Ä\j·T ìsêàDeTTq≈£î n+≈£îsês¡ŒD #˚kÕs¡T.

X¯øÏÔøÏ $T+∫q |üì ` ø=‘·Ô Ä\j·T ìsêàDeTT : 2002 Hê{ÏøÏ dü+|òüTeTT˝À πøe\+ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T ì\ee⁄+~. dü+düú˝Ò<äT, $<˚o düVü‰j·T+ ˝Ò<äT. #·]à bÕ¢qT 50µI120µ ôdE ’ ˝À ø£≥Tº≥≈£î rsêàì+#·&yÉ TÓ qÆ ~. yÓTT<ä≥ n+#Ó\+#Ó\T>± ø£≥eº #·Ãì ‘·\+#ês¡T. dü+Ô uÛ≤\T ì*|æ ô|’ ø£|ü y˚ùdÔ ‘·sT¡ yê‘· HÓeTà~>± |üP]Ô #˚jT· e#·Ãì ‘·\+#ês¡T. $XÊ«düT\+<äs÷¡ q÷‘·q Ä\j·T+ ˇø£ HÓ\ J‘·+ $sêfi¯+>± sTT#êÃs¡T. |üì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á düú\+ düTe÷s¡T 30 ôd+≥T¢' ñyÓTHé‡ ø±˝Òõ eHéy˚ s√&ÉT¶˝À ñ+~. ñqï <ëì‘√H˚ ˇø£ $TqïjÓÆTq Ä\j·T+ •~∏\yÓTÆ b˛‘·Tqï Ä\j·T+ ñqï #√fÒ ø£{≤º\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Çø£ÿ&É ˇø£ e÷≥ #ÓbÕŒ* $s√~ÛjTÆÓ q kÕ‘êqT&ÉT ˇø£ bÕ¢qT y˚kÕ&ÉT. <˚e⁄ì eT+~sê\T ø£≥º≈£î+&Ü bÕ&ÉT#˚j·T&Éy˚T yê&ç|üìø£<ë! |ü≥ºDeTT˝Àì Ŭø’düÔe ô|<ä›\ dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î >√&ç >±] $wüj·TeTT˝À @s¡Œ&çq $yê<ä+ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ á eT+~s¡eTTqï düú˝≤ìï n+‘·es¡≈£î >√&ç>±]øÏ $s√<Ûä+>±, e´‹πsø£+>± |üì#˚düTÔqï Äj·Tq≈£î n|üŒ–+#·&ÜìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]à <ëì ø£qT>∑TD+>± |üÁ‘ê\T (&Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡) dæ<+∆ä #˚dæ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 52 1234567890123456789012345678901212345678901


dü+‘·ø±\ø√dü+ &܈ˆ|æ.{Ï.$»j·T≈£îe÷sY >±] Ç+{À¢ düe÷y˚X¯y˚TsêŒ≥T #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ dü+‘·ø±\T #˚ùd düeTj·÷ìøÏ >√&ç >±] Á|ü‹yê~ dü+‘·ø£+ ô|≥º&ÜìøÏ, sêJ|ü&É&ÜìøÏ ìsêø£]+#ês¡T. Ä $<Ûä+>± >√&ç >±] #˚‘·T\qT+&ç #˚C≤]b˛e\dæq ádüú\+ <˚e⁄&ÉT Äj·Tqπø <äπøÿ≥≥T¢ #˚j·T&É+ <ë«sê ì»+>± <˚e⁄&ÉT #˚dæq >=|üŒ |òüTqø±s¡´eTì >√&ç>±s¡T #ÓbÕŒs¡T. Ä\j·T+ |üì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ô|<ä›ô|<ä› >√‘·T\T Á‘·e«>± yÓTT‘·Ô+ düú\eT+‘ê ô|<ä› >=sTT´>± e÷]b˛sTT+~. Ä >√‘·T\T m˝≤ |üP&ÉÃ>∑\eTì uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~. |ü⁄Hê<äT\T y˚j·TT≥≈£î, ÇqTeTT ø=qT≥≈£î &ÉãT“ dü]b˛<äT, ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n|ü>± ‘Ó∫à düÔ+uÛ≤\T ì\u…{≤ºs¡T. >√&ç>±] CÒ´wü˜ ≈£îe÷s¡T&ÉT s¬ e. C≤Hé.j·Tdt.>√&ç >±s¡T á Ä\j·T ìsêàD+ ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\T eVæ≤+∫ Ä\j·TìsêàD+ $wüj·T+˝À m+‘√ ]dtÿ rdüT≈£îHêïs¡ì >√&ç>±s¡T |ü<˚|ü<˚ #Óù|Œyês¡T. eT]j·TT ø=+‘· kıeTTàqT n|ü>± ≈£L&Ü ‘Ó∫à Hêqï>±] ø√]ø£qT HÓsy¡ s˚ êÃ\H˚ ÄdüøÏÔ‘√ ÁX¯$T+∫ ø£wæº+∫, |üì#˚dæ nH˚ø£ eT+~ |üìyê]‘√ dü+|òüTô|<ä›\‘√, |üì#˚sTT+∫ ‘·q ãTTDeTTqT rs¡TÃ≈£îHêïs¡T s¬ e. C≤Hé.j·Tdt. >√&ç>±s¡T. 07`11`2004 ‘˚Bq, ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ù|s¡Tq ø£{Ϻq Á>ö+&ébò˛¢sY Á|ü‹wæº+∫ n+<äT˝À Äsê<Ûäq Äs¡+_Û+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· 4 düe+‘·‡sê\ es¡≈£î ô|’ uÛ≤>∑eTTq @MT #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T. dü+Ô uÛ≤\ô|’ ì\Te u…{qºÏ sTTqTeTT ‘·T|ü|ü{bºÏ ˛‘√+~. <˚e⁄&ÉT <äjT· ‘·\#ê&ÉT. >√&ç >±] ùdeqT >∑T]Ô+∫ nH˚ø£ eT+~ Äràj·TT\T ùdïVæ≤‘·T\T, düìïVæ≤‘·T\T dü+|òüTeTT j·÷e‘·TÔ düVü≤ø£]+#ês¡T. 2008˝À kÕ¢uŸ ˝…yÓ˝ŸøÏ ø£≥º&É+ »]–+~. ô|’ kÕ¢ãT y˚jT· T≥≈£î 20 \ø£\å T nedüs+¡ . Çø£ kÕ¢uŸ y˚kÕÔsq¡ T düeTj·÷ìøÏ ˇø£ uÛj Ñ T· +ø£sy¡ TÓ qÆ $|ü‘T· Ô dü+uÛ$Ñ +∫+~.

CÒ´wüߘì eTs¡D+ ` Vü≤è<äj·Tdü+øå√uÛÑ+ n~ 2008 |òÁæ ãe] 19e ‘˚~. ø£\HÓH’ ê }Væ≤+#·ì dü+|òTü ≥q »]–+~. qsê‡|ü⁄s¡+ MT{Ï+>¥‡øÏ yÓ[¢ edüTÔqï düeTj·T+˝À ø±s¡T Á|üe÷<ä+˝À >√&ç >±] ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT ¬se. C≤Hé.j·Tdt. >√&ç >±s¡T

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 53 1234567890123456789012345678901212345678901


eTs¡DÏ+#ês¡T. eTs¡Dyês¡Ô$qï >√&ç>±] <ä+|ü‘·T\ Vü≤è<äj·÷\T øå√_Û+#êsTT ÄÁø√•+#êsTT. ≈£î&çuTÑÛ »+ ≈£L*b˛sTT+~. ‘·q J$‘·eT+‘ê ø£cÕº\ ø£&*É , ø£˙ï{Ï˝Àj·T, #Ó≥+º ‘· ø=&ÉT≈£î #˚C≤]b˛j·÷&ÉT. J$‘·eT+‘ê ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯ófl, XÀ<Ûqä \T, |üØø£˝å HÒ ê? ne⁄qT eT]. ªª...ÁX¯eT zs¡TŒqT, zs¡TŒ |üØø£qå T ø£\T>∑ CÒjT· Tqì jÓT]– ÁX¯eT\j·T+<äTqT n‹X¯jT· |ü&TÉ <äeTTµµ (s√e÷.5:3) yê] X¯øÏÔ düqï–*¢ b˛sTT+~. ã\eTT ø£]–b˛sTT+~. ‘·*¢ ˇ&ç˝À #·+{Ï _&É˝¶ ≤ ñ+&çb˛j·÷s¡T. e÷s¡Te÷≥ |ü\T≈£î≥≈£î X¯ø˝ÔÏ <Ò Tä . Ä <ä+|ü‘T· \T n–ïø=*$T˝À y˚j·Tã&ܶs¡T. Ä eT+≥\≈£î ‘·≥Tº≈£îHêïs¡T. Äj·Tq düeTTKeT+<äT eTÚq+>± ñHêïs¡T. Ä |üs¡eT‘·+Á&ç ˇ&ç˝À |üdæ_&ɶ˝≤¢ ˇ]–b˛j·÷s¡T. Ç~ <Ó’eìs¡íj·TeTì Á|üuÛÑTe⁄ |üs¡e÷s¡∆eTTqT dü+|üP]Ô>± dü+Á>∑Væ≤+#ês¡T. Ç+ø± düVü≤qeTT, nDT≈£îe, $<Û˚j·T‘· Äj·Tq |üøå±q ÁX¯eT|ü&É≥+ H˚s¡TÃ≈£î+≥÷H˚ ñHêïs¡T. Ä <äT'K|üP]‘· ~Hê\˝À <˚e⁄&˚ ã\|ü]#ê&ÉT, yê]ì eTs¡\ dæús¡|ü]#ê&ÉT. ªª<˚e⁄&ÉT >±j·T|üs¡#·TqT, >±j·TeTTqT ø£≥TºqTµµ yê] n+‘·s¡+–ø£ >±j·÷\T <˚e⁄&˚ e÷HêŒ&ÉT. CÒ´wü˜≈£îe÷s¡T&Ó’q ¬se. C≤Hé.j·Tdt.>√&ç >±s¡T ‘·+Á&ç jÓTTø£ÿ Ä\Hê bÕ\q $wüj÷· \˝À ≈£î≥T+ã|üs+¡ >±qT, dü+|òTü |üs+¡ >±qT, $$<Ûsä ø¡ ±\ düeTdü´\qT ˇ+{Ï#‘˚ √Ô |ü]wüÿ]+∫ ‘·+Á&çøÏ nH˚ø£ kÕs¡T¢ ‘·q |üP]Ô düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\T n+~+#ês¡T. ‘·q ∫e] ~Hê\˝À dü+|üP]Ô>± düeT]Œ+#·Tø=ì HÓeTà~bı+~ n+<ä] eTqïq\T n+<äT≈£î+≥÷ $]$>± yê&Éã&ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q eTVæ≤eT sêC≤´ìøÏ s¬ e.C≤Hé.j·Tdt.>√&ç >±]ì |æ\T#·T≈£îHêïs¡T. jÓ÷ãT #Ó|Œæ q uÛ≤s¡u]ÑÛ ‘·yTÓ qÆ á e÷≥\T >√&ç >±s¡T nH˚ø£ kÕs¡T¢ <Ûë´ì+#˚yês¡T. ªÇ~>√ Äj·Tq qqTï #·+|æqqT H˚qT Äj·Tq ø=s¡≈î£ ø£ìô|≥Tº#T· HêïqTµ(jÓ÷ãT 13:15) ø=düyÓTs¡T|ü⁄ : >√&ç>±s¡T |ü⁄f…º&ÉT <äT'KeTT˝À ñHêï ≈£îe÷s¡Tì kÕàs¡ø£ düuÛÑ˝À ‘êH˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+<˚XÊìï#êÃs¡T. ªz<ës¡Ã&ÜìøÏ e∫Ãq eTeTTàqT z<ë]Ã, <ÛÓ’sê´ìï q÷]b˛kÕs¡ìµ e∫Ãq Á|ü»\T ôd\$#êÃs¡T. yÓT>± Ä\j·T+ ¬s+&Ée n+‘·düTÔ kÕ¢ãT y˚j·TT≥≈£î düTe÷s¡T 20 \ø£å\qT <˚e⁄&ÉT n‘·´<äT“¤‘+· >± düeT≈£LsêÃ&ÉT. 2009 nø√ºãs¡T˝À kÕ¢uŸ y˚dæ <˚e⁄ìøÏ e+<äHê\T #Ó*+¢ #ês¡T. á s¬ +&Ée n+‘·dTü Ô ìsêàDeTTq≈£î n+<ä] ø£+fÒ nyÓT]ø±˝À ñqï ‘·q 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 54 1234567890123456789012345678901212345678901


∫qï ≈£îe÷s¡T&ÉT CÀdü|òt &Üìj˚T˝Ÿ >√&ç ‘·q Ä<ëj·T+˝À n~Ûø£ uÛ≤>±ìï #·]à ìsêàD≤ìøÏ yÓ∫Ã+#ês¡T. Á|üuÛÑTe⁄ ∫‘·ÔyÓTÆ‘˚ 2011 pHé 02e ‘˚Bq #·]Ãø=s¡≈£î ñ<˚›•+∫q ô|’ uÛ≤>∑eTTqT Á|ü‹wæº+#·T≥≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ø£≥Tºã≥º\‘√ e∫à lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºDeTT q&çu§&ÉT¶q ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd Áø°düTÔ Ä\j·TeTTqT ì]à+#·T≥≈£î ø£è|ü#÷· |æq <˚e⁄ìøÏ ì+&ÉTe+<äHê\T #Ó*d¢ Tü HÔ êïs¡T. Áø°dTü Ô ø=s¡≈î£ ã\yÓTqÆ >=|üŒ ø±sê´\T $XÊ«dü+‘√ Äs¡+_ÛùdÔ <˚e⁄&˚ yê{Ïì ø=qkÕ–+∫ dü+|üP]Ô #˚kÕÔs+¡ {≤s¡T >√&ç >±s¡T.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 55 1234567890123456789012345678901212345678901


¬se.&Ü.>√&ç>±] s¡#·q\T ªªjÓT¨yêj˚T C≤„q$T#·TÃyê&ÉT, ‘Ó*$j·TT, $y˚#q· j·TT Äj·Tq H√≥qT+&ç e#·TÃqTµµ kÕyÓT.2:6 s¬ e.&Ü. >√&ç >±] Á>∑+<Ûsä #¡ q· kÕVæ≤‘·´ ùdyê |ü]#·s´¡ \T >∑T]Ô+∫ nyÓT]ø± $X¯«$<ë´\j·T+ ("Linda Vista Baptist Bible College and Seminory Incorporated" San diege, California, USA

)yês¡T &Üø£ºπs≥T _s¡T<äT Á|ü<ëq+ #˚kÕs¡+fÒ Äj·Tq s¡#·Hê kÕVæ≤r yê´dü+>∑eTT m+‘· ñqï‘·yÓTÆq<√ eTq+ >∑T]Ô+#·>∑\>±*. ìs¡+‘·s¡ |ü]ÁX¯eT#˚dæ u…’_\T Á>∑+<∏äeTT˝À düT$X‚wü C≤„q+ dü+bÕ~+#ês¡T. ‘·eT C≤„HêeTè‘êìï ªªdüT$X‚wüyêDÏ sπ &çj÷Ó ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê nwü~º ≈£îÿ\ Á|ü»\≈£î n+~+#ês¡T. ‘·qT $<ë´]∆ <äX¯˝ÀH˚ düTe÷s¡T 50 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ Áyêdæq ‘=* yê´dü+ ªªyÓ\T>∑T ` Nø£{ϵµ ªªdüTyês¡Ô Á|üø±•ìµµ nH˚ ◊.|æ.dæ. e÷dü|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq~. Ä ‘·<äT|ü] ªªÁ>∑+<∏äsê»eTT˝Àì düTesêí<Ûë´j·T+µµ nH˚ o]¸ø£‘√ ªª‘·|æŒb˛sTTq ‘·qj·TT&ÉTµµ nH˚ ñ|üe÷qeTTô|’ ªªeTHêïµµ e÷dü|Áü ‹ø£˝À ø=ìï HÓ\\T Á|ü#T· ]‘·yTÓ HÆ êsTT. n<˚ ªª‘·|Œæ b˛sTTq ‘·qj·TT&ÉTµµ >√&ç>±] yÓTT<ä{|Ï ⁄ü düøÔ +£ . Äô|’ es¡Tdü>± 33 |ü⁄düøÔ e£ TT\T nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ Á|ü#T· ]‘·yTÓ HÆ êsTT. yê{Ï˝À ˇø£{Ï $Á>∑V‰ü sê<Ûqä ≈£î ãVüQ<˚e‘êsê<Ûqä ≈£î dü+ã+~Û+∫q nuÛ´Ñ +‘·sê\‘√, <˚e⁄fi¯flMT<ä <˚e‘·\MT<ä düeTÁ>∑yTÓ qÆ #·sá »]|æ. ªª<˚e⁄&ÉT ` <˚e⁄fi¯ó flµµ nH˚ yÓ$’ <Û´ä yÓTqÆ |ü⁄düøÔ e£ TTqT nH˚ø£ $q÷‘·ï n+XÊ\‘√ yÓ\Te]+#ês¡T. eT‘êìøÏ, eT‘ê#êsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\qT mqTïø=ì, (düs«¡ »˙qyÓTqÆ Ø‹˝À) n+<äT˝Àì ˝§düT>∑T\T #·÷|æ+∫, bÕsƒ¡≈£î\ <ë«sêH˚ yê{Ïì K+&ç+#·&É+ s¡#·sTT‘· #êø£#·ø±´ìøÏ ì<äsÙ¡ q+. 2002 Á|üd+ü >±\‘√ ≈£L&çq ªªÁ|üd+ü >±\ |ü⁄≥ºµµ, 2020 Ä+>∑¢ Á|üd+ü >±\‘√ ≈£L&çq ''Fast Food for Pastor's'' nH˚ |ü⁄düÔø±\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ŭø’düÔe uÀ<Ûä≈£î\≈£î , düTyê]Ô≈î£ \≈£î, dü+|òTü Hêj·T≈£î\≈£î es¡Á|ükÕ<ë\H˚ #ÓbıŒ#·TÃ. Ms¡T Áyêdæq ªªeT‘·e÷ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 56 1234567890123456789012345678901212345678901


` e÷sꌵµ ªªÄ˝À∫+∫‹yêµµ ªª<Óy’ √Á>∑‘µ· µ ªª#êe⁄ #Óù|Œ dü‘ê´\Tµµ ªªì»+ ì|ü˝≤+{Ï~µµ ªªbÕ|ü$eTTøÏÔµµ yÓTT<ä\>∑T ø£s¡|üÁ‘ê\T mH√ï dü+düú\yê]øÏ düTyês¡Ô ùde˝À m+‘√ düVü≤ø£]+#êj·Tì m+<äs√ ùde≈£î\T #Ó|æŒq kÕøå±´\T $HêïqT. n+‘˚ø±<äT &Ü.>√&ç >±] yê&çjTÆÓ q ø£\eTTqT+&ç nH˚ø£ Á|üuÀÛ <Ûë‘·àø£ ^‘ê\T Áø°dTü ÁÔ |üuTÑÛ e⁄ >∑÷]à yÓ\Te&ܶsTT. q÷{ÏøÏ ô|’>± Áø°düTÔ dü+ø°s¡Ôq\T (bÕ≥\T) s¡∫+#ês¡T. yê{Ï˝À eT#·TÃ≈£î ªªnìï{Ïø£qï ÁbÕs¡∆q $Tqïµµ ªªH˚HÓe]H√ ‘Ó\TkÕµµ ªªmes¡e÷à ˙ Á|æj·TT&Óes¡e÷൵ ªªm{Ϻyê&√ j˚TdüTµµ eTTqï>∑Tq$ ÄDÏeTT‘ê´\T. Á|üdüTÔ‘·+ á bÕ≥\T Ä+Á<Ûä<˚X¯eT+‘ê nH˚ø£ |ü⁄düÔø±˝˝À n#·TÃy˚düT≈£î+≥÷ Áø°düTÔ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ&ÉTø=+≥THêïs¡T. ªªø°s¡Ôq |ü⁄düÔø£+µµ ˇø£{Ï n|üŒ{Ïø±\eTT˝À n#·TÃy˚jT· ã&ç+~. ø±´ôd≥¢ s¡÷|ü+˝À ]©CŸ #˚jT· &ÉyTÓ qÆ ~. eT]j·TT eTTK´yÓTÆq ø=ìï e÷dü|üÁ‹ø£\≈£î nq>± ªªdüT$X‚wü+µµ ªªdüTyê]Ô≈£î&ÉTµµ ªªy˚T|òü÷s¡÷&ÛÉT&ÉTµµ ªªs¡ø£åD<ë«s¡+µµ ªªdü«s¡íB|æø£µµ ªªy˚<ä+µµ \≈£î ‘·s¡#·÷ yê´kÕ\T |ü+|ædTü HÔ êïs¡T. düe÷»+˝Àì nsê#·ø±\≈£î nHê´j·÷\≈£î, <äTsê#êsê\≈£î, <äTsêàsêZìøÏ Á|ü‹≈£L\+>± Á|ü»\qT y˚T˝§ÿ˝ÒŒ s¡#q· \T #˚jT· &É+ M] $X‚w+ü . ªªdü«*+>∑ dü+|üsÿ¡ +µµ ªªdüV≤ü Jeq+µµ ªª|üsT¡ e⁄ Vü≤‘·´\Tµµ e+{Ï nHÓ‹’ ø£b˛ø£&\É ô|’ u…_’ \T Ä<Ûës¡+>± K+&ç+∫ $$<Ûä |üÁ‹ø£\˝À Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. &Ü.>√&ç >±s¡T n<äT“¤‘y· TÓ qÆ Á|üd+ü ^≈£î\T ≈£L&Ü. düTe÷s¡T 5 dü+ˆˆsê\T |òu” ≤ πs&çjÓ÷ <ë«sê ªªdüT$X‚wü+µµ nH˚ o]¸ø£q düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–+~. á Á|üd+ü >±\˝À ø=ìï{Ïì ªªø=\qT˝À 101 ø£\Te\Tµµ nH˚ ù|s¡T‘√ dæ.&ç. dæ<+∆ä #˚kÕs¡T. kÕy˚T´\T >±s¡T kÂeTT´\T. n+>∑ã\+ düTqï, nsTT‘˚ >∑T+&Óã\+ $Tqï . Ç‘·ì s¡#q· ˝À >±ì, yêø√´|ü<X˚ +¯ ˝À >±ì q÷‘·q b˛ø£&É ø£ì|ædTü +Ô ~. n+<äT˝À |üsT¡ wüyê≈£îÿ\T ˝Òe⁄, |üs¡ì+<ä\T ˝Òe⁄. j˚Tdüj·T´ s¡ø£åD≤eTè‘· <Ûës¡\ $es¡D ‘·|üŒ. uÛ≤ej·TTø£Ô+>± n+<ä]øÏ ns¡∆eTj˚T´ düs¡fi¯yÓTÆq, yê´eVü‰]ø£yÓTÆq uÛ≤wü˝À eTT≈£îÿdü÷{Ï>± #Ó|üŒ&É+ Äj·Tq HÓ’»+. n‘·ì uÛ≤cÕXË’* |ü<ë\ |ü\ø£]+|ü⁄\ |ü⁄\ø£]+‘·\T bÕsƒ¡ø£˝Àø±ìøÏ ø£qT$+<äT #˚düTÔqïeqT≥ nø£ås¡dü‘·´+. Áù|eT‘·‘ê«ìøÏ, <Ó’e‘ê«ìøÏ uÛ≤wü´+ #Ó|æŒq Ä<ÛäTìø£ Ŭø’düÔe kÕVæ≤r y˚‘·Ô\˝À áj·TH=ø£ neT÷\´ eTT‘·´eTT. ‘·q n+‘·'ø£s¡D qT+&ç ns¡T<Ó+∫q Äràj·T Äø£* πøø£\T n‘·ì s¡#·q\T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 57 1234567890123456789012345678901212345678901


s¬ e.&Ü. >√&ç >±] J$‘· Á|kü Õúq+ ˝Àì eTTK´ |òTü {≤º\T ªªÇ\T¢ ø£≥Tºyês¡T ìùw~Û+∫q sêsTT eT÷\≈£î ‘·\sêsTT ÄjÓTqTµµ ø°sqÔ¡ 118:22 &Ü.>√&ç>±] Jeq Á|ükÕúq+ mH√ï eT\T|ü⁄\‘√ ≈£L&çq<äì Äj·Tq J$‘· #·]Á‘· #·<Tä e⁄‘T· +&É>± eTq≈£î Ç|üŒ{Ïøπ ns¡y¤∆ TÓ j Æ T· T+≥T+~. nj·T´>±]ì eTTU≤eTTœ>± Ç+≥s¡÷«´ #˚dTü qÔ ï|ü&ÉT ‘·q u≤\´ <äX˝¯ ÀqT, j·TÚe«q <äX˝¯ ÀqT, H˚{eÏ s¡≈î£ »]–q ÁbÕeTTK´yÓTqÆ n+X¯eTT\T, dü+|òTü ≥q\T @yÓTHÆ ê ñ+fÒ #Ó|Œü +&ç nqï|ü&ÉT nj·T´>±s¡T #Ó|æŒq ‘·q J$‘·+˝À »]–q ø=ìï dü+|òüT≥q\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñHêï bÕsƒ¡≈£î\qT Ä˝À∫+|üCÒkÕÔj·Tì Á|ükÕÔ$+#ês¡T.

1. bÕs¡y˚j·Tã&Ée\dæj·TT+&É>± <Ó’eùde¬ø’ #˚s¡y˚j·Tã&ܶs¡T. |üd‘æ q· +˝À s¡døæ ±s¡T‘·Tqï ≈£îs¡T|ü⁄\‘√ Ä u≤\T&ÉT u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·T+&É>±, Ç+{Ïyês¡T ãj·T≥yês¡T u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷, ˇfi¯fl+‘ê ≈£îs¡T|ü⁄\T, X¯Øs¡+ ∫øÏÿX¯\´yÓTqÆ ~, Áã‘·ø&£ +É ø£wüº+ ø£qTø£ á nu≤“sTTì ãj·T≥ bÕs¡y˚j·T+&Éì n‘·ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø=+<äs¡T #Ó|æŒHê, <˚e⁄&ÉT Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î m+‘√ zs¡TŒ düVü≤qeTT, düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô nqTÁ>∑V≤æ +∫q+<äTq, Áø°dTü Ô ø=s¡≈î£ Á|üj÷Ó »≈£îì>± #˚kÕs¡T. <˚e⁄&ÉT s¡ø+åÏ ∫, |üìøÏsêì ‘·qqT |üìø=∫Ãq bÕÁ‘·>± eT\∫ n_ÛùwøÏ+∫.. ∫ø√ÿ\T õ˝≤¢≈î£ #·øÿ£ >± rdüTø=ìe∫à 50 @+&É≈¢ î£ ô|>’ ± Á|ü»\y˚T\Tø=s¡≈î£ Á|üuTÑÛ e⁄ yê&ÉTø=+≥THêï&ÉT. yÓ÷ùw≈£L&Ü q~˝À bÕs¡y˚j·Tã&ç sê»uÛÑeq+˝À #˚s¡y˚j·Tã&çqyê&ÉT ø£<ë!

2. <Ó’eùde≈£î n+øÏ‘·+ ø±e&É+ Ç+{Ïyê]øÏwüº+˝Ò<äT. >√&ç>±s¡T Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ (ø±˝Òõ düº&û) #·<äTe⁄qT Ä|æy˚dæ düTyês¡Ôùde≈£î ãj·T\T<˚s¡&É+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î @e÷Á‘·eTT ÇwüºeTT˝Ò<äT. >√&ç>±]ô|’ yês¡T mHÓïH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ yê] ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·*¢q≥¢sTT+~. ø=+‘·ø±\+ ‘·q ‘·+Á&ç>±s¡T Äj·Tq‘√ |üP]Ô>± e÷{≤¢&É≥+ e÷H˚kÕs¡T.n+<ä] <äèwæº˝À n‘·H=ø£ yÓÁ]yê&ç>± ø£ì|æ+#˚yê&ÉT. >√&ç>±s¡T Áø°dTü Ô ì$T‘·+Ô yÓÁ]yê&ç>±H˚ M<ÛTä \˝À, s√&Éy¢ +Ó ã&ç q&ÉTdü÷Ô Áø°dTü Ô düTyês¡qÔ T Á|üø{£ dÏ Tü +Ô &˚yês¡T. ˇø£ |æ∫Ãyê&ÉT m˝≤¬>‘’ ˚ me]˙ |ü{+ºÏ #·Tø=qø£ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 58 1234567890123456789012345678901212345678901


s√&É¢yÓ+ã&ç q&ÉTdü÷Ô @y˚y√ |ü\T≈£î‘·÷, yÓfi¯ó‘·T+{≤&√ n˝≤π>, Áø°düTÔ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ, dæ>∑TZ|ü&Éø£ j˚TdüT s¡ø£å≈£î&Éì πøø£\T y˚dü÷Ô bÕ≥\T bÕ&ÉT‘·÷ M~Û M<ÛTä ˝≤ yê&Éyê&É˝≤ düTyês¡Ô #ÓãT‘·T+fÒ ì»+>± >√&ç>±]ï ˇø£ |æ∫Ãyê&ç>± #·÷ùdyês¡T. ˇø£ $+‘· eTìwæ˝≤ n+<äs÷¡ #·÷ùdyês¡T. Ä ~Hê\˝À uÛ≤sê´ uÛsÑ \Ô¡ T q&É∫b˛‘·T+fÒ ªª∫+‘·˝Òì $+‘· eTqTwüß´\Tµµ nH˚yês¡T. ªªdüTyês¡Ô Á|üø£≥qµµ nqT ªyÓÁ]‘·q+µ #˚‘· qeTTàyê]ì s¡øÏå+#·T≥ <˚e⁄ì <äj·÷|üPs¡«ø£ dü+ø£\Œ+ (1 ø=] 1:21) >∑<ë!

3. #Ó≥¢ÁøÏ+<ä j·÷Á‹≈£î\T #·+<ë*e«&É+ : ˇø£ ~Hêq l≈£Lsêà+ j·÷Á‘·≈î£ yÓfió¯ fl#T· qï uÛ≈Ñ î£ \Ô T m+&Éy&˚ $ç TøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ e÷$T&ç #Ó≥TºÁøÏ+<ä $ÁXÊ+‹ ø=s¡≈î£ ùd<ärs¡T‘·THêïs¡T. yê] eT<Û´ä ≈£î >√&ç>±s¡T yÓ[fl j˚TdüTì >∑÷]Ãq X¯óuÛÑyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+∫, ˇø£ bÕ≥bÕ&Üs¡T. n#·Ã{Ï ø±s¡´Áø£e÷ìï eTT–+#·Tø=ì ‹]–e#˚ÃdüTÔ+&É>± n#·Ã≥ ≈£L&çq uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ #·+<ë b˛>∑T#˚dæ Ä yÓTT‘êÔìï >√&ç>±]øÏ sTTe«&É+ »]–+~. nj·T´>±]ÿ ÄX¯Ãs¡´y˚Tdæ+~. nqT´\qT Áù|sπ |æ+∫ yê] <ë«sê ø=+‘· <Ûqä eTTqT sTT|æŒ+#ê&ÉT <˚e⁄&TÉ , ‘·qqT ùde≈£î |æ*∫qyê&ÉT, m˝≤ b˛wækÕÔ&√ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Ç~ ˇø£ ãTTEe⁄. Ä &ÉãT“‘√ _j·T´+, u§>∑TZ\T ‘Ó#·TÃø=ì ÄHê{ÏøÏ yê] Äø£* rs¡TÃ≈£îHêïs¡T.

4. ÁbıVæ≤_wüHé Ä|ò”düsY ` düVü‰j·T+ : ˇø£ ~qeTTq nø£kÕà‘·TÔ>± >√&ç>±] >∑~˝ÀøÏ ˇø£ ÁbıVæ≤_wüHé Ä|ò”düsY e#êÃs¡T. n+‘·≈î£ eTT+<äT Äj·Tq ˇø£kÕ] >√&ç>±]ì ø£\dæ |ü]o*+#ês¡T. n|üŒ{ÏøÏ M] Ä]∆ø£|ü]dæú‹ @MT u≤>∑T˝Ò<äT. Á|ü‹nedüs¡‘· ø=s¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É&Éy˚T ne⁄‘·T+~. Ä Ä|ò”düsY ‘·q ã+Á{À‘·T‘√ ø=+‘· ô|’ø£eTT‘√ bÕ≥T #˚‹ dü+∫ ì+&Ü _j·T´+ |ü+|æ+#ês¡T. n˝≤ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>±, düeTj·÷qT ≈£L\+>± Á|üuÛÑTe⁄ düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘·÷, düeTdü+Ô düeT≈£Ls¡Tdü÷Ô >√&ç>±]ï ‘·q |üì˝À ì\u…{ºÏ dæsú |¡ ]ü #ê&ÉT.

5) dü÷ÿ˝Ÿ ø£¢sYÿ nÁãVü‰yéT >±] n_Ûe÷q+ : >√&ç>±s¡T n|üŒ{ÏøÏ ÁãVü≤à#ê], ˇ+≥]>± ñ+≥÷H˚ Á|üuÛÑTe⁄ |ü]#·s¡´ #˚dü÷Ô+&˚yês¡T. Äj·Tq≈£î nÁãVü‰eTT nH˚ ˇø£ dü÷ÿ˝Ÿ ø£¢sYÿ |ü]#·j·TeTj·÷´&ÉT. n‘·&ÉT≈£L&Ü düVü≤ÁãVü≤à#ê] ø±e&É+‘√, Ç<ä›s¡T ø£*dæ n|ü&É|ü&ÉT düVü≤yêdü+ 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 59 1234567890123456789012345678901212345678901


#˚düTÔ+&˚yês¡T. nÁãVü‰eTT >±s¡T uÛÑø£Ôdæ+>¥ düVü≤yêdüeTTq≈£î #Ó+~qyê&ÉT. Äj·Tq ¨≥˝Ÿ˝À uÛÀ»q+ #˚düTÔ+&˚yê&ÉT. HÓ\≈£î dü]|ü&˚ uÛÀ»q|ü⁄ {Ϭø≥T¢ rdüT≈£îH˚yê&ÉT. ø=ìïkÕs¡T¢ |üdTü \Ô Tqï >√&ç>±] |ü]dæ‹ú >∑eTì+∫ Äj·Tq‘√ ¨≥˝Ÿ≈î£ rdüTø=ìb˛sTT ‘·qTø=qT≈£îÿqï {Ϭøÿ≥¢‘√H˚ >√&ç>±]ÿ uÛÀ»q+ ô|{Ϻ+#˚yês¡T.

6) &É>∑¢dt <=s¡ <äèwæº˝À <äj·Tbı+~qyê&ÉT: >√&ç>±s¡T yÓTT<ä{Ï s√E\˝À dü÷|üsYyÓ’»sY>± |üì#˚kÕs¡T. n|üŒ{Ï˝À ñqï dü÷|üsYyÓ’»s¡¢+<ä]˝À ‘·H˚ ∫qïyê&ÉT, u≤ø˘Å>ö+&é ˝Òìyê&ÉT nsTTq+<äTe\¢ dü+düú ô|<ä\› T ∫qï>± #·÷ùdyês¡T. ø±ì &É>d¢∑ t <=s¡>±s¡T >√&ç >±]ï m+‘√ n_Ûe÷ì+#˚yês¡T, Ä<ä]+#˚yês¡T. ∫es¡≈£î dü+düú≈£î n~Û|ü‹>± #˚dæ >=|üŒ u≤<Ûä´‘·qT n|üŒ–+#·&É+ dü+dü˝ú Àì ô|<ä\› ≈£î ø£+≥–+|üsTT+~. nsTT‘˚ >√&ç>±s¡T ‘Ó*$>± ‘·qô|’ $s√<Ûuä ≤Û e+‘√ ñqïyê]‘√ ùdïVü≤uÛ≤e+‘√ q&ÉT#·Tø=+≥÷ ‘·q|üì˝À ˝À|ü+˝Ò≈î£ +&Ü me]$÷<ä @ $<ÛäeTT>±qT düD>∑≈£î+&Ü, ø√|ü|ü&É≈£ düVü≤q+‘√ n~Û≈£î\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T.

7) nyÓT]ø± Á|üj·÷D+: 1979˝ÀqT 1987˝ÀqT s¬ +&ÉT |üsê´j·÷\T nyÓT]ø± yÓfió¯ ≥¢ ≈£î Á|üuTÑÛ e⁄ <ë«s¡+ ‘Ó]#ês¡T. n~ ≈£L&Ü dü+düú Ks¡TÃ\‘√ dü+düú |üìMT<äH˚ yÓ[¢ sêe&É+ »]–+~. ôV≤’ dü÷ÿ\T˝À #·<Tä e⁄‘·Tqï s√E\˝À s¬ +&ÉTs¡÷bÕj·T\T sTT∫à $Vü‰s¡j÷· Á‘·≈î£ yÓfi˝¢¯ ìÒ ‘·qqT &Ó’¬s≈£îº>± nyÓT]ø±πø |ü+|æ+∫q <˚e⁄ì Á|üD≤[ø£ m+‘· >=|üŒ<√, Äj·Tq ø±s¡´eTT\T m+‘· >∑+;Ûsy¡ TÓ qÆ y√ nì nH˚ø£ kÕs¡T¢ ‘·\b˛dü÷Ô <˚e⁄ì ø=ìj·÷&ÉT‘·T+{≤s¡T.

8. |ü&ç ˝Ò∫q ¬øs¡≥+: $<ë´]∆ <äX¯˝À ñ+&É>±H˚ n‹ #·qTe⁄ e\¢ nÁ|üj·T‘·ï+>± XÀ~Û+|üã&ç ˇø£kÕ] C≤]|ü&bç ˛e&É+ »]–+<äì >√&ç>±s¡T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ä düìïy˚X+¯ >√&ç>±] Vü≤è<äj÷· ìï ø£\∫y˚d+æ ~, ø£\es¡|]ü ∫+~. |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT ‘·qT #˚dqæ ‘·|ü qT ø£|ü ø=qø£ ˇ|æŒ+|ü#k˚ Õ&ÉT. >√&ç>±s¡T ãVü≤ |üXÊÑ·|Ô ⁄ü &Ô ’Ó Á|üuTÑÛ ì y˚&>É ± ø£sT¡ D≤eTj·TT&Óq’ <˚e⁄&ÉT ‘·qTï ø£å$T+∫, q÷‘·q |ü]∫, j·T»e÷qTì #˚‹˝À yê&Éã&ÉT≥≈£î ns¡ΩyÓTÆq bÕÁ‘·>± #˚dæ ‘·q eTVæ≤eT ø=s¡≈£î ì\u…≥Tº≈£îHêïs¡T. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 60 1234567890123456789012345678901212345678901


‘Ó–+|ü⁄ ` eTT–+|ü⁄ ªªMTπs$T #˚dæqqT düeTdüÔeTTqT <˚e⁄ì eTVæ≤eT ø=s¡≈£î #˚j·TT&çµµ (1ø=] 10:31) ªªnsTTqqT Ä ã˝≤~Ûø´£ eTT e÷ eT÷\yÓTqÆ ~ >±ø£ <˚e⁄ì<Ój ’ T· T+&ÉTq≥T¢ eT+{Ï |òTü ≥eTT\˝À á ◊X¯«s¡´eTT e÷≈£î ø£\<äT.µµ (2 ø=] 4:7) á X¯‘êã›|ü⁄ Á|üeTTK düTyês¡Ô Á|ü#ês¡≈£î\˝À ¬se.&Ü.>√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T ˇø£s¡T. Ms¡T πøe\+ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±ø£ j·÷e<ë+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝ÀqT <˚X¯+ q\TeT÷\˝≤ s¡ø£åDdüTyês¡ÔqT ìs¡“¤j·T+>± #ê{Ï #Ó|æŒq yês¡T. n+<äTπø <˚e⁄&ÉT M]ì, M] |ü]#·s´¡ qT ãVüQ>± B$+#ê&ÉT. dü+kÕú>‘∑ y· TÓ qÆ |ü<eä ⁄\T+&=#·TÃ, øπ e\+ n$ ãT<äT“<ÛäÁbÕj·÷\T, >±*b˛düTø=ì ˙{Ï ãT&É>∑\T ñãT“‘êj˚T>±ì n<˚ >±* ‘êøÏ&çøÏ ‘·è{Ï˝À eT≥Te÷j·TeTe⁄‘êj·Tì >∑eTì+#ê*. ø=+<ä] ùdyê<Ûäs¡à+ }Vü‰J$‘·+ ÁøÏj·÷‘·àø£+ ø±<äT. >√&ç >±] ùdyê ‘·‘·Œs¡‘· y˚s¡T, M] n+øÏ‘·uÛ≤e+ düeTs¡ŒD≤ J$‘·+ y˚s¡T. M] ùdyê J$‘·+˝À mìï ñô|Œq\T, mìï es¡<ä\T, eT¬sìï ñ|üÁ<äyê\T e∫à ùde e÷Á‘·eTT ìsê≥+ø£eTT>± ìs¡+‘·s¡eTT ø=qkÕ>±*‡+<˚. ‘·qT qeTTà≈£îqï dü+düú $&ç∫ô|{ϺHê, ‘·qT ìj·T$T+∫q düVü‰j·Tø£ uÀ<Ûä≈£î&ÉT yÓqTï$]∫Hê, |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#·øb£ ˛sTTHê, u…_’ \T #˚‘|· ≥ü Tºø=ì ‘êqT q$Tàq Á|üuTÑÛ e⁄qT #ê{Ï#ùÓ |Œyês¡T. eTìôw’ |ü⁄{≤ºø£ eTqTwüß\ø√dü+ ÁX¯$T+#·ø£b˛‘˚ Çø£ eTìwæ J$‘êìøÏ ns¡y∆ T˚ eTT+~. ì\Te ˙&É˝ìÒ nuÛ≤>∑T´\qT #·÷∫ ø£≥Tº ã≥º\≈£î H√#·Tø√ì nHê<Û\ä qT #·÷dæ >√&ç>±] >∑T+&Ó Á|üuÛÑTe⁄ Áù|eT‘√ ì+&çb˛j˚T~. uÛ≤s¡eTT‘√ eT+&çb˛j˚T~. eTìwæø,Ï eTìùw X¯‘è· e⁄˝≤¢ Áã‹πødüTqÔ ï á s√E\˝À eT+∫ e÷s¡TŒø√dü+ ‘·|+æ ∫b˛j˚T eT+∫ eTqdüTqïyê&ÉT eTq >√&ç >±s¡T. #·]Á‘·˝À ‘·q≈£î ø=ìï ù|J\T *œ+#·T≈£îHêïs¡T. »qVü≤è<äj·÷\˝À eT+∫ kÕúq+ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. >∑‘· 50 edü+‘ê\ ‘·q ùdyê|ü]#·s¡´˝À mH√ï eT\T|ü⁄\T, Ä≥T b˛≥T\T, r|æ>T∑ s¡T\Ô T, uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q\T, ìsêX¯, ìdüèŒVü≤\T, dü+‘√cÕq+<ë\T ñHêï, Á|üuTÑÛ e⁄ |æ*∫q |æ\T|ü⁄≈£î ‘·–q≥T¢>± J$+#ês¡T. >√&ç>±s¡T Hê nqTuÛeÑ +˝À >=|üŒ uÀ<Û≈ä î£ \T, 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 61 1234567890123456789012345678901212345678901


ùde≈£î\T, ‘·qø£Hêï eTT+<äT ‘·q‘√{Ï yê]πø y˚T\T»s¡>±\ì, eT+∫ »s¡>±\ì ø√s¡Tø=H˚ ìkÕ«s¡∆ ùde≈£î&Éì >√&ç>±]ì >∑÷]à #ÓbÕŒ*.

$XÊ«dü J$‘·+ : s¡ø£åD bı+~q Hê{ÏqT+&ç H˚{Ïes¡≈£î øÏ+∫‘·÷Ô ˇDø£˝Ò<äT, ‘=Dø£˝Ò<äT, ‘·q JeqÁ|ükÕúq+˝À mes¡÷ }Væ≤+#·ì nH˚ø£ dü+øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T\˝À ÁX¯eT\qT düVæ≤dü÷Ô, u≤<Ûä\qT uÛÑ]dü÷Ô, ‘·qT qeTTà≈£îqï <˚e⁄&ÉT $&ç|æ+#· >∑\&Éqï >=|üŒ$XÊ«kÕìï ô|≥Tºã&ç>± ô|{Ϻ >=|üŒø±sê´\T #˚|ü{Ϻ, $XÊ«dü Ms¡T\ >∑T+|ü⁄˝À #˚]b˛j·÷s¡T >√&ç>±s¡T. ªeT+∫b˛sê≥eTT b˛sê&ç‹ì, Hê |üsT¡ >∑T ø£&eÉ TT{Ï+º ∫‹ì $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉT ø=+{Ïì. Çø£MT<ä≥ Hê ø=s¡≈£î ˙‹øÏØ≥eTT+#· ã&çj·TTqï~µ 2‹yÓ÷‹ 4:7 ªÁø°düTÔj˚TdüTq+<äT <˚e⁄ì ñqï‘·yÓTÆq |æ\T|ü⁄q≈£î ø£\T>∑T ãVüQ e÷qeTTqT bı+<äe˝…qì >∑T]jÓTT<äøπ› |üsT¡ >¬ ‘·T#Ô T· HêïqTµ |ò*æ |”Œ 3:13

‘·–Z+|ü⁄ J$‘·+ :` ˇø£ ñqï‘·yÓTÆq dü+düú≈£î C≤rj·TÁ|ü‹ì~Û ¨<ë˝À ñHêï, ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤+∫Hê düTBs¡ÈyÓTÆq ùdyê|ü]#·s¡´˝ÀqT. yêø√´|ü<˚X¯+˝ÀqT, kÕVæ≤r s¡+>∑eTT˝ÀqT eT+∫ nqTuÛÑeeTT ñHêï m\¢˝…s¡T>∑ì ùdïVü≤dü+Á<ä+, $sêeTyÓTs¡T>∑ì ÁX¯yÓTÆø£ Jeq+, nVü≤+ø±s¡yÓTs¡>∑ì n_Ûe÷q+, ùdyê‘·‘·Œs¡‘·, n+øÏ‘·uÛ≤e+ >∑\ e´øÏÔ ì>∑]« nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ H˚qT dü+<˚Væ≤+#·qT. nÁãVü‰eTT˝≤ $<Û˚j·TT&ÉT, $qÁeTT&ÉT, <ëM<äT˝≤ <˚e⁄ì Vü≤è<äj·÷qTkÕs¡T&ÉT, yÓ÷ùw˝≤ <˚e⁄ì Ç\¢+‘·{˝Ï À qeTàø£dTü &Ô TÉ , BqeTqdüT‡ >∑\yês¡T nì >√&ç >±]ì >∑÷]à #Ó|Œü >∑\eTT. ªªÁ|üuÛÑTe⁄ <äèwæºøÏ $TeTTàqT MTs¡T ‘·–Z+#·Tø=qT&ç n|ü&ÉT Äj·Tq $TeTTàqT ôV≤∫Ã+#·TqTµµ (j·÷ø√ãT 4:10) ªª<˚e⁄&ÉT ‘·–q düeTj·TeT+<äT $TeTTàqT ôV≤∫Ã+#·Tq≥T¢ Äj·Tq ã*wüyº TÓ qÆ #˚‹ÁøÏ+<ä BqeTqdüTÿ˝…’ j·TT+&ÉT&ç. (1ù|‘·Ts¡T 5:6)

ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+ :` ªªÁbÕs¡∆q˝Òì Vü≤è<äj·T+ bÕ&ÉT ã&çb˛sTTq eT+~s¡eTì ªª>√&ç >±]øÏ u≤>± ‘Ó\TdüTH˚yÓ÷ >∑qTø£ eT+∫ ÁbÕs¡∆Hê |üs¡T&ÉT, düeTdü´\ ø√dü+ >√C≤&˚ nqTuÛeÑ + M]øÏ m≈£îÿe Á|ü‹düeTdü´qT ÁbÕs¡qú <ë«sêH˚ |ü]wüÿ]+#· e#·ÃH˚ dü÷Á‘·eTTqT 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 62 1234567890123456789012345678901212345678901


Ms¡Tø£ìô|{≤ºsT¡ . ø£sT¡ &ÉT >∑{qºÏ >∑&TÉ d¶ eü Tdü´\qT øπ e\+ ÁbÕs¡q∆ <ë«sêH˚ kÕ~Û+#·>*∑ >±s¡T. Á|ü‹<ëìøÏ ÁbÕs¡∆q <ë«sêH˚ Á|ü‹|òü\+ edüTÔ+<äì Á|ü>±&ÛÉ+>± $X¯«dæ+#ês¡T. m+‘· düeTdü´HÓH’ ê @Hê&É÷ me]‘√q÷ H√s¡T$|æŒ #Ó|Œü ø£; eTT+<äT>± Á|üuTÑÛ e⁄e<ä› #·]Ã+∫Hêπø Ç‘·sT¡ \≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔsT¡ . M] ÁbÕs¡qú \T ‘·eT ≈£î≥T+ãeTTqπø |ü]$T‘·+ ø±ø£ ùdïVæ≤‘·T\T, ã+<ÛTä e⁄\T, n~Ûø±s¡T\T, X¯Á‘·Te⁄\T düeTdüÔ Á|üC≤˙ø£eTTqT >∑÷]à $C≤„|üqeTT\T #˚kÕÔs¡T. Ms¡T |ü≥Tº<\ä ‘√ #˚dqæ ÁbÕs¡q∆ <ë«sê øπ eå ÷ìï bı+~qyês¡T ˝Òøÿ£ ˝Òq+‘·eT+~. Ä ÁbÕs¡H∆ ê J$‘·y˚T Äj·Tq≈£î »j·T+ yÓ+ã&ç »j·T+ #˚≈£L]Ã+~. ªjÓT¨yê, j·T<ës¡V∆ ≤ü è<äjT· T&ÉH’Ó dü‘´· eTT‘√ ˙ düìï~Ûì H˚H≥Ó T¢ q&ÉT#·Tø=+{ÏH√ ˙ <äèwæøº Ï nqT≈£L\+>± düeTdüeÔ TTqT H˚H≥Ó T¢ »]–+∫‹H√, ø£è|ü‘√ C≤„|øü e£ TT #˚dTü ø=qTeTì Væ≤õÿj·÷ ø£˙ïfi¯ófl $&ÉT#·T#·÷ jÓT¨yêqT ÁbÕ]∆+#ÓqT.µ (2sêE\T 20:3)

Áø£eT•ø£åD >∑\ J$‘·+ : Åø¬ d’ eÔü Hêj·T≈£îìøÏ dü«j·T+ Áø£eT•ø£Då #ê˝≤ nedüse¡ TT. >√&ç>±s¡T ‘·q |ü]#·s´¡ ˝À Áø£eT•ø£Då ≈£î m≈£îÿe ÁbÕeTTK´‘· ì#êÃs¡T. &Éã÷´.j·T+.Ç. dü+dü≈ú î£ #Ós’ à¡ Hé>± ñqï|ü&ÉT Ä Åø¬ d’ eÔü Áø£eT•ø£Då e˝Ò¢ ndüeÔ ´dü+ú >± ñqï dü+düqú T ˇø£ Áø£eT|ü<ä∆‹˝À q&ç|æ+#·>∑*>±s¡T. ‘·q ÁøÏ+<ä |üì#˚ùdyês¡T ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£îH˚yês¡T. |üsT¡ e⁄ |üs|¡ ‹ü øπ e\+ Áø£eT•ø£D å e˝Ò¢ nãT“‘êsTT. n‘·ì Áø£eT•ø£D å nH˚ø£eT+~ì Äø£≥Tº≈£î+~.

≈£î≥T+ãJ$‘·+ : >√&ç>±s¡T nH˚ø£ |üìbÕ≥¢‘√ #ê˝≤ _J>± ñHêï, ≈£î≥T+ãeTT|ü≥¢ ‘·q u≤<Ûä´‘·qT m|ü&É÷ ìs¡¢ø£å´eTT #˚ùdyês¡T ø±<äT. ‘·q _J ôw&É÷´˝ŸqT ã{Ϻ |ü\Te÷s¡T¢ <ä÷s¡ Á|üj·÷D≤\T #˚j·Te\dæ e#˚Ã~. ø=ìï kÕs¡T¢ Ç+{ÏøÏ n‹~Û>± e#˚Ãyê&Éqì #Óù|Œyês¡T. dü+kÕú>∑‘·yÓTÆq |üìbÕ≥¢qT ã{Ϻ m+‘· _J nsTTb˛sTTHê, ≈£î≥T+ã j·T»e÷qTsê\T nsTTq ‘·q uÛ≤s¡´, leT‹ $»j·Ts¡‘·ï+ >±s¡T ≈£î≥T+ã ãs¡Te⁄ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ, #·ø£ÿ>± ‘·qT ≈£î≥T+ã+qT #·ø£ÿ|üs¡#·T≥≈£î nedüs¡yÓTÆq ¬>’&ÓHé‡ sTT∫à ‘·q düVü≤#·]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚yês¡T. ‘·q uÛ≤s¡´ ‘·q≈£î düeTdüÔeTT>± uÛ≤$+#˚yês¡T. #ê˝≤kÕs¡T¢ uÛ≤s¡´ $düT>∑T#Ó+~q≥T¢ ‘·q eTTK ø£e[ø£˝˝À edüTÔqï e÷s¡TŒqT >∑eTì+∫ ‘·q u≤DÏ˝ÀøÏ ‘Ó#T· Ã≈£îH˚ H˚sT¡ Œ >∑\yês¡T. Çø£ |æ\\¢ qT <˚e⁄&ç∫Ãq esê\T>± uÛ≤$+∫ yê]øÏ eT+∫ $<ë´ ãT<äT∆\T H˚]Œ uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T >∑\ |æ\¢\T>± r]Ã~<ë›s¡T, ñqï‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷»qø±s¡T\T>± #˚kÕs¡T. ñqï<ëì‘√H˚ dü+‘√wæ+∫, ˝Òì<ëì ø=s¡≈£î ø±ì <ëì ø=s¡≈£î Ä•+#·1234567890123456789012345678901212345678901 ≈£L&É<äì |æ\¢\≈£î H˚sêŒs¡T.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 63 1234567890123456789012345678901212345678901


leT‹ $»j·Ts¡‘·ï+>±s¡T ‘·q uÛÑs¡ÔqT >∑÷]à eT+∫ kÕø£å´+ #ÓãT‘ês¡T. ‘·q≈£î ø√|ü+ e∫à Äy˚X¯+˝À ø=ìï Äj·÷düø£s¡yÓTÆq e÷≥˝ÒyÓTÆq nHêï >√&ç>±s¡T düs¡T›≈£îb˛j˚Tyês¡ì, ‘·q eTTKeTT˝À ø√|ü+ #·÷&É&É+ ns¡T<äT nì n+{≤s¡T. M] nqTsê>∑ ô|+&Ó¢Ìq Hê{ÏqT+&ç H˚{Ï es¡≈£î n˝≤H˚e⁄+<äì m˝≤+{Ï ns¡eT]ø£\T ˝Òeì neTà>±s¡T nHêïs¡T. M]ì Ä<äs¡Ù ≈£î≥T+ã+ nì nqTsê>∑ »+≥ nì |æ\TkÕÔsT¡ . dü+|òüTJ$‘·+ (düe÷» J$‘·+): ø±düT≈£î ˝§+>∑ì ø£s¡T≈£î‘·q+, ø£©Ô –≥ºì ø±]ƒq´+, yÓ÷kÕìï düV≤æ +#·ì eTT≈£îÿdü÷{Ï‘q· + M] eT‘·+. HÓ‹’ ø£ $\Te\T dü+|òTü +˝À q•+∫b˛‘·T+fÒ.. ≈£î≥T+u≤\˝À Áù|eT, Ä<äsD ¡ , düqï–\T¢‘T· +fÒ #·÷&É˝øÒ ,£ #·÷dü÷Ô ñ+&É˝øÒ £ >=+‘·T∫+#·Tø=ì Áø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄ düTuÀ<Û\ä qT düe÷C≤ìø£+~dü÷.Ô . #Ó≈î£ ÿ#Ó<sä ì¡ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√... ∫ø√ÿ\T õ˝≤¢≈£î j˚TdüTÁø°düTÔ yÓ\T>∑TqT Á|üuÛÑ$+|üCÒkÕs¡T. j·T<ës¡∆ J$‘·+ : Ç‘·&ÉT uÛÑ÷$T˝À |ü&ç #·ìb˛e⁄≥≈£î Çwüº|ü&çq >√<ÛäTeT–+» ÁX¯eT\‘√, u≤<Ûä\‘√ ≈£L&çq ˇ+≥] e÷s¡ZeTT˝À Á|üuÛÑTe⁄‘√ Äq+<ä+>± q&ÉTdüTÔqï <Óe’ »qT&ÉT. ‘·qj·T»e÷qTì |æ\T|ü⁄qT $ì |ü]#·s´¡ ≈£î e∫à 50 @+&ÉT¢ »]–b˛sTTHê Äj·Tq Ä˝À#·q\T, ‘·\+|ü⁄\T ÁøÏj·T\T, Á|ües¡Ôq˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ˝Ò<äT. á˝Àø£|üs¡yÓTÆq Äq+<ë\T, Äsꓤ{≤\T, $˝≤düe+‘·yÓTÆq kÂø£sê´\≈£î <ä÷s¡+>± ñHêïs¡T. ‘·q |òTü ≥eTTqT |ü]X¯ó<ä+∆ >± ñ+#·T≈£îHêïs¡T. ÇìïHêfi¯ófl, Çìï @fi¯ófl Á|üuTÑÛ e⁄ |æ\T|ü⁄≈î£ ˝Àã&ç qeTàø£eTT>±, j·T<ës¡+∆ >± J$düTHÔ êïs¡T. ‘·q >∑e÷´ìï eT]∫b˛≈£î+&Ü >∑T]jÓTT<ä≈› î£ |üsT¡ >¬ &ÉT‘·THêïs¡T. ‘·q kı+‘· ÁbÕDeTT ø£+fÒ Á|üuTÑÛ e⁄H˚ m≈£îÿe>± Áù|$TdüTHÔ êïs¡T. 75 dü+e‘·‡sê\ ô|ã’ &ç ej·TdüT MT<ä|&ü TÉ ‘·THêï Ç+ø± ‘·q Á|üd+ü >±\˝À yê&ç, y˚&ç ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . Á|üuTÑÛ e⁄qT m+‘· Áù|$TdüTÔHêïs¡+fÒ ‘·q ÁbÕDeTT ø£+fÒ m≈£îÿeì me¬s’Hê #Ó|üŒ>∑\s¡T. ‘·q ÁbÕDeTTqT ‘·q¬ø+‘· e÷Á‘·eTTqT Á|æj·TeTT>± m+#·Tø=q˝Ò<äT. ‘·q nedüs¡‘·\T >∑÷]à ‘·q¬ø|ü&É÷ ∫+‘·˝Ò<äT. $+‘·jÓÆTq <˚e⁄&ÉT ‘·q #Ó+‘·qT+&É>± m+<äT≈£î ∫+‘·ì n+{≤s¡T. ‘·q |üsT¡ >∑T |ü+<ÓeTTqT ‘·T<äeTT{Ï+º #·T≥≈£î ñ$«fi¯SflsT¡ ‘·THêïs¡T. Ms¡T lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢øπ ø±ø£ j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝Àì y˚y\˚ eT+~øÏ Äràj·T ‘·+Á&ç>±qT, bÕ~Ø\≈£î e÷~]>±qT, nH˚ø£eT+~øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡+>±qT ñHêïs¡T. y˚\ dü+|òü÷\qT kÕú|æ+∫q Hêj·T≈£îì>±qT, Áø°düTÔ Hê$≈£îì>±qT, uÀ<Ûä≈£î\+<ä]˝À ˇø£ÁbÕeTTK´yÓTÆq yêø√´|ü<˚X¯≈£îì>±qT, ‘·qT ˇø£ e÷~] J$‘·eTTqT ‘·q ‘·s¡eTT yê]øÏ n+~+#ês¡T. Ç‘·&ÉT <˚e⁄&ÉT yê&ÉTø=H˚ eTqTwüß´&ç˝≤ ñ+{≤&Éì kÕø£å´eTT bı+~q yêØj·Tq. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 64 1234567890123456789012345678901212345678901


uÛ≤$‘·sêìøÏ u≤≥>±, qe‘·sêìøÏ Hê+~>±, ≈£î\, eT‘·, es¡,Z uÛ<Ò +ä ˝Ò≈î£ +&Ü e÷qe‘ê $\Te\T |ü⁄q]ï]à+#·T≥≈£î.. >∑e÷´ìï #˚s&¡ +É ø√dü+, >∑eTHêìï »sTT+#·&+É ø√dü+...ìqï{Ï >√&ç>±] ÁX¯eTqT, πs|ü{Ï ‘·sêìøÏ z |ü]ÁX¯eT>± eT\#·T≥≈£î ¬se.&Ü.>√&ç kÕy˚T´\T >±] Ä‘·à ø£<∏äqT (Áã‘·T≈£îu≤≥` Ä‘·à\ y˚≥) MT≈£î n+~+#·T≥≈£î |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT m+‘·>±H√ düVü≤ø£]+#ê&ÉT, <˚e⁄ìøÏ Hêì+&ÉT e+<äHê\T.

>√&ç >±]ì $&ÉTeø£ Vü≤‘·TÔø=ìj·TTqï eTTK´ ùdïVæ≤‘·T\T : 1. ¬se. {Ï.$.{Ï. #ê] (nyÓT]ø±) e÷J n+‘·sê®rj·T ø±s¡´<ä]Ù W.M.E 2. ¬se. m*cÕ kÕeTy˚<ä+ ` ôV’≤<äsêu≤<é e´ekÕú|ü≈£î\T : õjÓ÷Hé $TìÅd”ºdt 3. ¬se. |æ. >±Á_j˚T\T >±s¡T ` bÕ\ø=\T¢ e´ekÕú|ü≈£î\T : 4. ¬se. &Ü. CÀuŸ C≤„qÁ|üø±X¯+ ` ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T e´ekÕú|ü≈£î\T : Ç+&çj·THé ô|+‘Óø=düÔ˝Ÿ nôd+;¢dt 5. ¬se. &Ü. ÁbòÕ+ø˘ >±&éãsYZ C≤Hé ` ø√˝≤sY >√˝Ÿ¶|ò”˝Ÿ¶, ‘·j·÷´Hé e´ekÕú|ü≈£î\T : uÒ‘˚˝Ÿ #·]à $TìÅd”ºdt 6. ¬se. Çe÷àqTj˚T˝Ÿ kÕy˚T´\T ` |üP]íj·÷, ;Vü‰sY e´ekÕú|ü≈£î\T, k˛˝Ÿ $ìï+>¥ $TìÅd”ºdt s¡#s· TT‘·

H˚wüq˝Ÿ #Ó’s¡àHé Vü≤√<ë˝À ø=]j·÷˝À ñqï W.M.E |ü]#·s¡´\qT |üs¡´y˚øÏå+#·T≥≈£îqT eT]j·TT nyÓT]ø± j·T÷ìe]‡{° yês¡T Á|ü<ëq+ #˚ùd &Üø£sπº {Ÿ |ü{≤ºqT d”«ø£]+#·T≥≈£î >±qT <äøDåÏ ø=]j·÷ d”j÷Ó ˝Ÿ $e÷HêÁX¯j·T+˝À kÕ«>∑‘·+ ‘Ó\T|ü⁄≥≈£î e∫Ãq yê]‘√ rdæ q~ á bò˛{À. 1234567890123456789012345678901212345678901

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 65 1234567890123456789012345678901212345678901


s¡#·sTT‘· dü«>∑‘·+ >√&ç>±s¡T !! ..............CÀVü‰s¡T !! n‘· T ´‘· Ô e T Ä<ä s ¡ Ù eT÷]Ô . Ä<Û ë ´‹àø£ Á|üC≤„j·TX¯dæ« Å¬ø’düÔe ÁbÕuÛÑe eTqdæ«. Á|üC≤Væ≤‘· Bø屑·|dü «æ , ì\TyÓ‘T· Ô ìC≤sTTr >∑\ ì>∑]«, ø=+&É+‘· Áø£eT•ø£åDì Á|üuÛÑ$+|üCÒj·TT ÁbÕE„&ÉT ¬se.&܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T nj·T´>±] Jeq Á|ükÕúqeTTqT Áyêj·T&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+∫q <˚e⁄ìøÏ Hê ì+&ÉT e+<äHê\T. |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<Ûëìï |ü]ƒ+∫, |ü]XÀ~Û+∫, Ä<Ûë´‹àø£˝À‘·T˝À¢øÏ yÓ[¢, neT÷\´yÓTqÆ dü‘ê´\qT ÄeT÷˝≤Á>∑+>± yÓ*øÏ rdæq Ä<Ûë´‹à≈£ ‘ê‹«≈£î&ÉT, kÕ‹«≈£î&ÉT áj·Tq. düs¡fi¯ düT+<äs¡yÓTÆq XË’*˝À ‘·q ôdºÌ˝Ÿ˝À düs¡T«\≈£î düTuÀ<Ûäø£eTj˚T´$ M] Á>∑+<∏ë\T. Áø°dTü Ô ø£sT¡ D øÏsD¡ ≤\ ø±+‹˝À yÓT]dæq l >√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T e÷qT´\T, n<äT|ü⁄˝Òì Äy˚XÊ\≈£î ôd’‘·+ #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ì dæús¡ ∫‘·TÔ&ÉT. áj·Tq ‘·q düTBs¡È ùdyê<ë´j·T+˝À n\Tô|s¡T>∑ì....jÓ÷<ÛTä &ÉT. u…_’ ˝Ÿ uÀ<Û≈ä î£ ì>±, eT+∫ Hêj·T≈£îì>± qTqï M] s¡#·Hêyê´dü+>∑+ ˇø£ Ä‘·àø£fi¯. ¬se. &܈ˆ >√&ç kÕy˚T´\T >±s¡T düTyês¡Ô $‘·ÔHê\T $‹Ô, Ŭø’düÔe ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r »>∑‘·TÔ, ‘Ó\T>∑T Á|üdü+>±\ X¯ã›#·eT‘êÿsê\qT n+<ä+>±, ≈£L]Ã, ù|]à ø=+Á>=‘·Ô Ø‹˝À r]à n_Ûe´ø°Ôø£]+∫q nuÛÑT´<äj·Tyê~, Ä<äs¡Ùyê~. ‘·q s¡#·Hê yê´dü+>±ìï zj·T»„+˝≤ uÛ≤$+∫, uÛ≤$‘·sê\ uÛÑ$‘·≈£î n+~+∫q CÀ´‹˝≤+{Ï ~$E&ÉT, Ä‘·à\ y˚≥˝À n+>∑˝≤s¡Tà Äs¡TÔ&ÉT. áj·Tq »qJeq C≤‘·s¡˝À mH√ï Ä≥Tb˛≥T\T, r|æ>∑Ts¡TÔ\T, m‘·TÔ|ü˝≤¢\T ñqï$. e÷qe‘·«|ü⁄ ‘·‘«· #˚‘q· +˝À $X¯«˝≤kÕ´ìï, Áød° Tü Ô #·]Á‘q· T, Á|uü À<Ûë\qT n+<ä+>±, #·‘T· s¡+>± $e]+∫q M] n<äT“¤‘· s¡#q· \T Åø¬ d’ eÔü ˝Àø±ìøÏ $\TyÓq’ ãVüQe÷qeTì nì #Ó|ü ≥˝À n‹X¯jT· + ˝Ò<Tä . Á|üd+ü >±\˝À nH˚ø£ nø£så ¡ ∫Á‘ê\T, bÕsƒ≈¡ î£ \ >∑T+&Ó\qT #Û~˚ +#˚ yê&ç øÏsD¡ ≤\T nì #Ó|Œü e#·TÃ. uÛ≤e|üP]‘· ôd˝Ìº Ò á‘·ì J$‘· XË*’ . »qJeq C≤‘·s˝¡ À Ç‘·H=ø£ bÕÁ‘·. ø±s¡´ kÕ<Û≈ä î£ &Ü, kÕVæ≤r Á|üuÀ<Û≈ä î£ &Ü ñqï‘· •Ksê\qT MT<Óq’ XË*’ ˝À n~Ûs√Væ≤+∫ Åø¬ d’ eÔü »q˙sê»Hê\+<äT ø=+≥Tqï >√&ç>±s¡÷....! CÀVü‰s¡T...!! 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 66 1234567890123456789012345678901212345678901


qe˙‘· dü<äèX¯+ \*‘·|ü<ä ã+<ÛäTs¡+ ø£eT˙j·T ø£<qä + >√&ç>±] e<äq+

ø£\¢˝…s¡T>∑ìyê&ÉT q\¢HÓ’q yê&ÉT ‘Ó\e¢ TqdüTH√ï&ÉT eTq ‘Ó\T>∑T yê&ÉT.

eTqdüT e÷s¡›eeTTà e÷≥ ø£+≥ø£eTTà eT~j·T+<äT $s¡õeTTà sTT~$|ü⁄ <Ó»’ eTTà e÷≥˝À $T‘· uÛ≤wæ #˚‘·˝À dæà‘·u≤dæ kÕVæ≤‘·´ #·Ts¡ø£‹Ô ‘Ó\T>∑T dü+|ü‹Ô uÛ≤yê\T ãVüQ dü÷{Ï uÛ≤wü˝À ø£&TÉ y˚T{Ï uÛ≤e k˛Œs¡ø£ <Ûë{Ï >√&ç >±s¡T |òTü HêbÕ{Ï Á|üdü+>±\˝À qe‘· Á|ü‹ e÷≥˝À ø£$‘· ñ<ä´$T+#·TqT j·TTe‘· ñ<䓤$+#·TqT uÛÑ$‘·. >√&ç >±] #˚Áyê‘· yêq ≈£î+&É b˛‘· yÓT<ä&ÉT πøj·TTqT y˚T‘· eTs¡Te sêì H˚‘·.

eTqdüT ø±<äT ≈£îfi¯ófl ‘˚≥‘˚ìj·T »\T¢ #·÷&É #·ø£ÿì ø£fi¯ófl ø=+&Ésπ >∑T |üfió¯ fl y˚T\T>∑TDeTT\ <=+‹ y˚T˝…’q |üPã+‹ »>∑‹ Á|ü>∑‹øÏ XÊ+‹ >√&ç>±s¡T eTq Áø±+‹. ª>√&çµeTT+<ä] yÓT|ü ìe⁄s¡T>∑|Œæ q ì|ü ãT*dæb˛‘˚ eTT|ü⁄ K+&ç+#·THé eTq ‘·|ü ‘˚≥ e÷≥\ HÓ+∫ ‘˚≥^‹>∑ H=+∫ Á|üuÛÑTe⁄ Áù|eTqT |ü+∫ |ü⁄&É$T˝À Á|üe∫+#Ó. >√&ç >±] s¡#·q\T Je »\ bÕ‘ê\T »qs¡+»ø£ ^‘ê\T n$ nX¯ì bÕ‘ê\T.

Áã<äsY. yÓ÷»dt ¬ø. düTyê]Ô≈£î&ÉT (Evangelist) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 67 1234567890123456789012345678901212345678901


&܈ˆ >√&ç >±] Ç‘·s¡ s¡#·q\T 1) ø£\es¡|ü&É≈£î&ç 2) qeTTàyêì kıeTTà 3) 199 ø°s¡Ôq˝Àì ø°]Ô 4) e÷~] eTqTwüß\T 5) düTÔ‹^‘·eTT\T 6) <˚e⁄&ÉT @eTqT≈£î+≥THêï&ÉT 7) $yêVü≤eTT ` $&Ü≈£î\T 8) j·T÷<ë uÀ<Ûä 9) ø£ì|æ+#˚ <˚e⁄&ÉT n+uÒ<äÿsY 10)Á|ü‹ˇø£ÿ&ÉT Á|üjÓ÷»≈£î&˚ 11) C≤s¡T\THêïs¡T C≤Á>∑‘·Ô 12) bı>∑Á‘ê>∑T≥ bıs¡bÕ{≤? 13) ø±ì bÕ|üeTT\T 14) >∑Ts¡Te⁄qT n$Tàq •wüß´&ÉT 15) qs¡ø£+ ms¡Tø± 16) kÕ≈£åî\T eT]j·TT ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK 17) yês¡Ô\ô|’ es¡Ôe÷Hê\T 18) ù|s¡T˝À ô|ìï~Û 19) MTs¡T #·<äe˝Ò<ë? 20) <˚e⁄&ÉT <˚e⁄fi¯ófl 21) God & gods 22) Sermons on ABCD

eTTÁ<äD≈£î dæ<ä›+>± ñqï Á>∑+<∏ë\T 27) 28)

$yêVü‰\T $+‘·\T ‘·s¡ÿeTT ` ‘·‘·«eTT 29) me&ÉT yê&Óe&ÉT 30) sê•˝À <√ôd&ÉT 31) q÷´dt`u…’_˝Ÿ eP´dt 32) X¯óuÛd Ñ +ü <äsꓤ\≈£î ` X¯óuÛd Ñ +ü <˚XÊ\T 33) $\Te\≈£î •\Te

ø£s¡|üÁ‹ø£\T qs¡ø£+ ms¡Tø±? bÕ|ü$eTTøÏÔ eT‘·e÷ e÷sêŒ Ä˝À∫+∫‹yê s¡ø£å≈£î&ÉT ñ<äsTT+∫Hê&ÉT ‘·|ü |üqT\≈£î >=|üŒ ù|s¡T\T $#ês¡D≈£î >∑T¬s’q $yÓ÷#·≈£î&ÉT #êe⁄ #Óù|Œ dü‘ê´\T ô|&É<ës¡T\T `qs¡ø±ìøÏ s¡Vü≤<ës¡T\T eTs¡D≤ìï »sTT+∫q yÓTTq>±&ÉT

23) None is nothing 24) Knit together Increaseth 25) Fast food for Pastors (2002 Sermon Outlines)

26) Á|üdü+>±\ |ü⁄≥º (2002 Á|üdü+>±\T) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 68 1234567890123456789012345678901212345678901

life history  
life history  

godi life history book

Advertisement