Page 1

$HêX¯ø±˝Ò $|üØ‘· ãT~∆ (ÄK] ø±\|ü⁄ Äqyêfi¯ó¢ )

Á>∑+<Ûäø£s¡Ô : >√&ç kÕy˚T´\T 1


Á|ü<ÛäeT eTTÁ<äD ` 2011 @1000

Á|ü‘·T\≈£î :

s¬ e.&Ü. >√&ç kÕy˚T´\T ø=qïM~Û, lø±≈£îfi¯+` 532 001. bò˛Hé : 08942 ` 222534

yÓ\ : 100

&ç.{Ï.|æ : j·T+.kÕy˚T´˝Ÿ

lø±≈£îfi¯+, ôd˝Ÿ: 9542621999

2


$wüj·T#·÷∫ø£ Y ÄK] ø±\|ü⁄ Äqyêfi¯ó¢ 1. kÕ«s¡| Á∆ j æ T· T\T 2. <ÛäHêù|≈£åî\T 3. _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡T 4. nVü≤+ø±s¡T\T 5. <ä÷wü≈î£ \T`<˚e<ä÷wü≈î£ \T 6. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î n$<Û˚j·TT\T 7. ø£è‘·»„‘· ˝Òì yês¡T 8. n|ü$Á‘·T\T 9. nqTsê>∑sV ¡ ≤æ ‘·T\T 10. n‹ <˚«wüß\T 11. n|üyê<ä≈î£ \T 12. nõ‘˚+~Á j·TT\T 13. ≈Á L£ s¡T\T (ìs¡j › T· T\T,ø£]qƒ T\T) 14. dü»®q <˚«wüß\T 15. <Á √VüQ\T 16. eT÷s¡T\â T 17. >∑sê«+<ÛTä \T 18.düTKeTTqT n~Ûøe£ TT>± ùÁ |$T+#·Tyês¡T. 19. ô|’øÏ ªuÛÑøÏÔµ ˝Àq ≈£îj·TTøÏÔ 20. <=+>∑ >∑Ts¡Te⁄\T 21. <äj·÷´\ uÀ<Ûä\T <äècÕº+‘·+ ` 1 H√yêVüQ ø±\+˝À »\Á|üfi¯j·T+ <äècÕº+‘·+ ` 2 ˝À‘·T ø±\+˝À ªªn–ï es¡¸+µµ 33 <äècÕº+‘·+ ` 3 ø√s¡VüQ ø±\+˝À ªdüJe düe÷~Ûµ 36

4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30

3


eTT+<äT e÷≥

W

4


5


ÄK] ø±\|ü⁄ Äqyêfi¯ó¢ #Ó&ÉT ø±\|ü⁄ #˚wüº\T $HêX¯ø±˝Ò $|üØ‘· ãT~∆ ø£*ø±\+, ÄK] ø±\+, áj·TT>∑+ jÓTTø£ÿ ∫e] s√E\qT >∑÷]à Áyêdü÷Ô yê{Ï \ø£åD≤˝…˝≤ ñ+{≤jÓ÷ #ÓbÕŒ&ÉT uÛÑø£Ô bÂ\T. ªn+‘·´ ~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT nì ‘Ó\TdüTø=qTeTT. @\j·Tq>±...µ ∫e] ~Hê\T nbÕj·Tø£s¡eTT>± ñ+≥$. Á|üe÷<ë\ Ä|ü<ä\ |ü⁄≥º>± ñ+≥$. eT+∫ ‘·s¡T>∑T‘·T+~, #Ó&ÉT ô|s¡T>∑T‘·T+~. XÊ+‹ ø°åDÏdüTÔ+~, nXÊ+‹ e]∆\T¢‘·T+~. πøåeT+ ‘·≈£îÿe øå±eT+ m≈£îÿee⁄‘·T+~. m+<äTøÏ˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~? nH˚ Á|üX¯ï≈£î »yêãT>± ª@\j·Tq>±µ nì #Ó|Œü ã&ÉT‘·T+~. @\j·Tq>± n+fÒ m+<äTø£q>±` n+<äT≈£î ø±s¡D≤\T bı+<äT|ü]#ê&ÉT. H˚qT Ä ø±s¡D≤\qT ˝…øÏÿ+#êqT. yê{Ï dü+K´ 19G2 >± >∑T]Ô+#êqT. ªª@\j·Tq>± eTqTwüß´\T kÕ«s¡∆ Á|æj·TT\T, <ÛäHêù|≈£åî\T, _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡T, nVü≤+ø±s¡T\T, <äTwü≈£î\T, ‘·*<¢ +ä &Á TÉ \≈£î n$<Ûj ˚ T· T\T, ø£è‘·»‘„ ˝· ìÒ yês¡T, n|ü$‘Á T· \T, nqTsê>∑sV¡ ≤æ ‘·T\T, n‹<˚«wüß\T, n|üyê<ä≈î£ \T, nõ‘˚+~Á j·TT\T, ≈Á L£ s¡T\T, dü»q® <˚«wüß\T, <Á √VüQ\T, eT÷s¡T\â T, >∑sê«+<äT\T, <˚e⁄ìø£+fÒ düTU≤qTuÛeÑ eTTqT m≈£îÿe>± |ùÁ $T+#·Tyês¡T. |ô ø’ Ï uÛøÑ >ÔÏ \∑ yê]e˝Ò ñ+&çjT· T <ëì X¯øìÔÏ ÄÁXs¯ TT+#·ìyês¡THÓ’ j·TT+<äTs¡T. Ç{Ïyº ê]øÏ $eTTKT&Éy’Ó j·TT+&ÉTeTT.µµ (2‹yÓ÷3:2`5) á ø±s¡D≤\T á ÄK] ~Hê\ ª>∑TD≤\Tµ ˝Òø£ \ø£Då ≤\T nì Á>∑V≤æ +#ê*. ny˚eq>±` eTqTwüß´\T` 1. kÕ«s¡∆Á|æj·TT\T 2. <ÛäHêù|≈£åî\T 3. _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡T 4. nVü≤+ø±s¡T\T 5. <ä÷wü≈£î\T 6. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ø£$<Û˚j·TT\T 7. ø£è‘·»„‘·˝Òì yês¡T 6


8. n|ü$Á‘·T\T 9. nqTsê>∑s¡Væ≤‘·T\T 10. n‹<˚«wüß\T 11. n|üyê<ä≈£î\T 12. nõ‘˚+Á~j·TT\T 13. Á≈£Ls¡T\T 14. dü»®q <˚«wüß\T 15. Á<√VüQ\T 16. eT÷s¡Tâ\T 17. >∑sê«+<ÛäT\T 18. düTKeTTqT n~Ûø£eTT>± Áù|$T+#·T yês¡T 19. ô|’øÏ uÛÑøÏÔ >∑\yês¡T 20. <=+>∑ >∑Ts¡Te⁄\T 21. <äj·÷´\ uÀ<Ûä\T á s√E\T nbÕj·T+, Vü‰ìø£s¡+, Á|üe÷<äø£s¡+, ndüÔe´düÔeTT>± m˝≤ e÷sêsTT? ø=+<äs+¡ ≥Tqï≥T¢ s√E\T e÷sêj·÷? eTqTwüß\T e÷sêsê? eTqdüT\T e÷sêj·÷? ny˚ eTq\qT nbÕj·TeTT˝ÀìøÏ HÓ≥Tº#T· qïyê? ˝Òø£ eTqy˚T ~qeTT\qT Á|üe÷<äø£s¡eTT>± e÷s¡TdüTÔHêïe÷? eTqeTT H˚&ÉT #·÷düTÔqï nbÕj·÷\T, HêX¯qeTT\≈£î ø±s¡D+ eTqe÷? s√E˝≤? s√E\T e÷s¡e⁄ yê{Ïì mes¡T e÷s¡Ã˝ÒsT¡ . e÷]+~ eTqTwüß˝Ò, eTqTwüß\ eTqdüT˝Ò yê] n\yê≥T\˝À e∫Ãq ªªn‹µµ yê]ì sêqT sêqT ª>∑‹µ ˝Òì yê]ì>± #˚dTü qÔ ï~. n<˚ H˚{Ï Á|ü»\ düeTdü´, Á|üe÷<ä+. ªª@\j·Tq>±µµ nH˚ e÷≥‘√ yÓTT<ä˝q’… ø±s¡D≤\qT ø±düÔ ˝À‘·T>± ˇø£{§ø£{Ï>± |üØo*<ë›+` ªª@\j·Tq>± eTqTwüß´\Tµµ (2‹yÓ÷3:2)

7


1. kÕ«s¡| Á∆ j æ T· T\T (Lovers of their own selves) (2‹yÓ÷3:2)

ªn+‘·´ ~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT nì ‘Ó\TdüTø=qTeTT. @\j·Tq>± eTqTwüß´\T kÕ«s¡∆ Á|æjT· T\Tµ ªkÕ«s¡∆Á|æj·TT\Tµ n+fÒ dü«+‘êìï Áù|$T+#·Tø√e&É+, ˇø£&ÉT ‘·qqT Áù|$T+#·Tø√e&É+ ‘·|üø±<äT.ªìqTï e˝… ˙ bıs¡T>∑T yêìì eT]j·TT ˙ uÛ≤s¡´qT Áù|$T+#·e˝…qìµµ #Ó|æŒq e÷≥˝À ª‘·qqTµ Áù|$T+#ê* nH˚ ns¡∆+ ñ+~ ø£<ë! á e÷≥˝À ñqï ª˝À≥Tµ @eT+fÒ ` ‘·qqT n‹>± Áù|$T+#·&+É , ne‘·*yêìì u§‹Ô>± ˝…ø£ÿ #˚j·Tø£b˛e&É+, yê] nø£ÿs¡\˝À kÕj·T|ü&Éø£ b˛e&É+ H˚{Ï nbÕj·÷\≈£î ˇø£ eTTK´ø±s¡D+. eTqTwüß´\T m+‘·ø° ‘·eT düTKeTT, ‘·eT ˝≤uÛÑeTT, ‘·eT y˚T\T #·÷#·Tø√e&Éy˚T >±ì |üs¡T\≈£î n{Ϻ eT+∫ »]–+#ê\ì Á|üj·T‹ï+#·ø£ b˛e&É+— ª˝Ò$T˝À, u≤<Û˝ä À ñqïyê]ì ñqïyêfi¯ó,¢ u≤>∑Tqïyêfi¯ó¢ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£b˛e&É+` <ë&çø,Ï <√|æ&çøÏ, ø£&ÉT|ü⁄ eT+≥≈£î, $|ü¢yê\≈£î <ë] rdüTÔ+~. ‘·q ø£&ÉTù| ì+&Ü*. ‘·q #˚H˚ |ü+&Ü* nqTø√e&É+, |üsêsTTyê&ÉT #·∫ÃHê |üsy¡ ê˝Ò<qä Tø=H˚ HÓ»’ + á n+‘·´~Hê\qT nbÕj·Tø£s+¡ >± e÷πsÃdüTHÔ êïsTT.

8


2. <ÛäHêù|≈£åî\T (Loves of Money) (2‹yÓ÷3:2)

n+‘·´~Hê\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T ªª<ÛäHêù|≈£åî\T ((Loves of Money)) ˇø£ edüTÔe⁄qT ø£*–j·TT+&É&É+, ˇø£ e´øÏÔì m]–j·TT+&É&É+ y˚s¡T. yê{Ïì, yê]ì Áù|$T+#·&É+ y˚s¡T, nù|øÏå+#·&É+ n+fÒ Ä•+#·&É+, Áù|$T+#·&É+, n‹>± eTqdüT ô|≥º&É+. <ÛäqeTH˚~ ì‘·´J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. <Ûäq+ ˝Ò≈£î+&Ü Jeq e´eVü‰sê\T q&Éee⁄. <ÛäqeTTqT ø£qT>=qï~ qs¡T˝Ò. eT˙øÏ yÓ\ sTT∫Ã+B eTqy˚T. ªª<ÛäHêù|ø£å düeTdüÔ ø°&ÉT\≈£î (nìï nqsê∆\≈£î) eT÷\eTT.1‹yÓ÷6:10 Ç~ e{Ϻ nù|ø£å ø±<äT Áù|eT e÷Á‘·y˚T ø±<äT m>∑ã&É&É+ |ü&ç #·∫Ãb˛e&É+. eTTbıŒ<äT› <ëì >∑÷]Ãj˚T ‘·|+æ ∫b˛e&É+. y˚s=ø£ ‘·sT¡ e® ÷˝À á uÛ≤>±ìï #·<Tä e⁄<ë+. ªª..dü+‘·è|æ‘Ô √ ñ+&ç, uÛøÑ ìÔÏ ne\+_ùdÔ n<˚ ˇø£ >=|üŒ <Ûqä +. á ˝Àø£+˝ÀøÏ eTqy˚T$T rdüT≈£îsê˝Ò<äT. á ˝Àø£+ qT+&ç @$T rdüT≈£îb˛˝Ò+. eTq≈£î ‹+&ç, ã≥º ñ+fÒ #ê\T. Bì‘√ ‘·è|æÔ bı+<äT<ë+. ø±ì <Ûäqe+‘·T\T ø±yê\qTø=H˚ yês¡T ÄX¯\≈£î (ù|sêX¯) ˝ÀHÓ’ eT÷s¡â‘·«+‘√ Vü‰ìø£s¡yÓTÆq ÄX¯˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î b˛‘ês¡T. n$ yê]ì n<Û√>∑‹ |ü{Ϻ+∫ |üP]Ô>± HêX¯q+ #˚kÕÔsTT. <ÛäHêX¯ nìïs¡ø±\ <äTwüº‘ê«ìøÏ eT÷\ø±s¡D+. ø=+<äsT¡ <ÛHä êìï Áù|$T+∫, Áø°dTü |Ô ≥ü ¢ ñqï $XÊ«kÕìøÏ <ä÷s¡yTÓ bÆ ˛j·÷s¡T. ‘·<ë«sê <äT'U≤˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îb˛j·÷s¡Tµµ.(1‹yÓ÷6:6`10) á uÛ≤>∑eTT˝À ø=ìï e÷≥\T >∑eTì+#ê*. &ÉãT“qT Áù|$T+#·&É+ e\q(m>∑ã&É&É+ e\q, n‹>± Áù|$T+#·&É+ e\q) e#˚à nqsê∆\T, qcÕº\T, Vü‰ì, nbÕj·T+ m+‘√ #Ó|üŒã&ç+~. n{Ïyº ês¡T` XÀ<Ûqä ˝ÀqT, ñ]˝ÀqT, n$y˚øy£ TÓ qÆ , Vü‰ìø£sy¡ TÓ qÆ ..<äTsêX¯\˝À |ü&bç ˛e⁄<Tä s¡T ...HêX¯qeTT˝ÀqT, qwüºeTT˝ÀqT eTT+∫y˚j·TTqT. Çìï nbÕj·÷\T` Ç+¬øH√ï Á|üe÷<ë\T eTq ~Hê˝À¢ #·÷düTÔHêï+. &ÉuÒ“ &ÉãT“`&ÉãT“ ‘·|üŒ eTπs$T ø£qã&É&É+ ˝Ò<äqï≥T¢qï~. πøe\+ &ÉãT“ø√dü+ m+‘·{Ï H˚sêHÓ’ïHê, |òüTÀsêHÓ’ïHê #˚j·T&ÜìøÏ »q+ »+ø£&É+ ˝Ò<äT. 9


ÄdæÔø√dü+ nqï<äeTTà\qT n&ɶ+>± q]πødüTÔHêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ‘·>\∑ u…&TÉ ‘·THêï+. Ä* nì ≈£L&Ü C≤*|ü&øÉ ,£ uÛsÑ \Ô¡ T ø±\j·TeTT˝…’ ãVüQ ø£sÿ¡ X¯eTT>± ∫Á‘·Væ≤+dü\T ô|{Ϻ #·+ù|düTÔHêïs¡T. Ç+‘· ø£è≤s¡+, |òüTÀs¡+ <˚ìøÏ? <Ûäq+ ø√dü+, ÄdæÔ ø√dü+, M{Ïø±s¡D+>± nH˚≈£î\T ∫≈£îÿ˝À¢ sTTs¡T≈£îÿb˛j·÷s¡T. C…’\TbÕ˝e⁄‘·THêïs¡T. Äs√>±´\T <Óã“‹+≥THêïsTT. |üs¡Te⁄ b˛>=≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. uÛÑj·T+‘√, u…+>∑‘√ Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. Çe˙ï á ø±\|ü⁄ Á|ü‘´˚ ø£‘\· T. >∑‘+· ˝À Ç$˝Òyê? n+fÒ ñqï$`>±ì #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ »]π>$ >±ì Ç|ü&ç$ ì‘·´ø£è‘ê´\T. Vü≤‘·´\T, kÕÿ+\T, e÷quÛÑ+>±\T düs¡«kÕe÷q´yÓTÆb˛j·÷sTT.

10


3. _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡T (Boasters) 2‹yÓ÷3:2 ªªn+‘·´~Hê\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡Tµµ (Boasters) eTs=ø£ ‘·s¡T®e÷˝À ªª>=|üŒ\T #Ó|üø=H˚ yês¡T nì ñ+~. ªª_+ø£+µµnq>± _>∑TdüT≈£î b˛e&É+. yÓTT+&ç‘·q+. ‘·q e÷fÒ (‘·q |ü+‘·+) #Ó˝≤¢\ì |ü≥Tº|ü≥º&É+. sêJøÏ sêø£b˛e&É+. Ç~ ˇø£ >∑TD+, ‘·‘·«+,HÓ’»+. ø=+‘·eT+~ m+‘·eT+~ #Ó|æŒHê $qs¡T. |ü+‘êìøÏ b˛‘ês¡T. _>∑Te⁄ #·÷|ækÕÔs¡T. Ç+<äTe\q düeTdü´\T »]ƒ\eTe⁄‘êsTT. |ü]cÕÿs¡+ ø±e⁄. |ü+‘ê\T ô|]– ø={≤¢≥\≈£î <ë]rkÕÔsTT. Ç~≈£L&Ü n+‘·´ø±\|ü⁄ \ø£åD+.yÓTT+&ç‘·q+ eT+∫~ø±<äT.ˇø£s¡T #Óù|Œ eT+∫ì >∑÷]Ã Ä˝À∫+#ê*. >=|üŒ\T #Ó|ü ø√e&É+ ‘·eT≈£î ˝Òì$ ñqï≥T¢ #Ó|æŒ, ‘·eT$ ø±ì$ ‘·eTeì #·÷|æ, Ç‘·s¡T\≈£î ‘êeTT ª>=|üŒµ nH˚ uÛ≤eq ø£*–kÕÔs¡T. >=|üŒ\≈£î b˛sTT |ü|ü˝À ø±˝ÒdüTÔHêïs¡T. >=|üŒ\T #Ó|æŒ ‘·|ü\T #˚düTÔHêïs¡T` Äô|’ eTT|ü≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T.

11


4. nVü≤+ø±s¡T\T (Proud) n+‘·´~Hê\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` ªªeTqTwüß´\T nVü≤+ø±s¡T\Tµµ (Proud) >∑]«wüߺ\T. Ç~ ≈£L&Ü n+‘·´ø±\|ü⁄ >∑Ts¡T‘·T. nbÕj·÷\≈£î ˇø£ ø±s¡D+. bı\eTT˝À >∑&ç¶(;&ÉT) yÓTT\∫q≥T¢ ø=+<ä]˝À ª>∑s¡«+µ u≤>± ã*dæ b˛‘·T+~. eTìwæ ã*dæHê |üs¡yê˝Ò<äT >±ì eTìwæ˝À >∑s¡«+ ã*ùdÔ n~ Á|üe÷<ä+. Äq+<ä+>± Áã‘·ø±\qTø=H˚ yê]˝À ªnVü≤+ø±s¡eTTµ ô|]–‘˚ »]π>~ HêX¯qy˚T. »Hêìï bÕ&ÉT#˚ùd~ ù|<ä]ø£+, yê´~ e÷Á‘·y˚T ø±<äT >∑s¡«+. >∑s¡«+ düs¡«HêX¯ì, nVü≤+ø±s¡+ yÓTTU≤q nbÕj·T+ y˚˝≤&ÉT‘·T+~. ªªHêX¯qeTTq≈£î eTT+<äT ª>∑s¡«+µ q&ÉT#·TqT |ü&çb˛e⁄≥≈£î eTT+<äT nVü≤+ø±s¡yÓTÆq eTqdüT q&É#T· qT.µµ (kÕyÓT16:18) nVü≤+ø±] ‘·q≈£î ‘êH˚ n|üø±]. $qj·T+ $\TyÓq’ ~. |òTü q‘·≈î£ eT÷\+ n~. nVü≤+ø±s¡eTT‘√ meìì ~ø£ÿ]+#·≈î£ . <˚e⁄ì Ä»„qT yÓøÿÏ ]+#·≈î£ . nf…Æ¢‘˚ ˙e⁄ nø£ÿs¡≈£î sêe⁄.˝…ø£ÿ˝À #˚s¡e⁄.

12


5. <ä÷wü≈£î\T`<˚e<ä÷wü≈£î\T (Blasphemers) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T <ä÷wü≈î£ \T, <˚e<ä÷wü≈î£ \T. H˚{Ï nbÕj·÷\≈£î, nee÷Hê\≈£î ª<ä÷wüD, <˚e<ä÷wüDµ ≈£L&Ü ø±s¡Dy˚T. <ä÷wæ+#·&É+ #Ó&ɶ|üì, uÛ≤wæ+#·&É+ <=&ɶ|üì. <ä÷wæ+#·&Éy˚T ø=+<ä] uÛ≤wü. |üs¡T\qT ì+~+#·&É+, yê]ì >∑÷]à #Ó&ɶe÷≥\T #Ó|üŒ&É+ ø=+<ä]øÏ n\yê≥T, ø±<äT Vü‰;. ø=+<äsT¡ ª‹≥Tºµ |ü⁄sêDeTT˝À ~≥º\T. ‹≥Tº‘√ HÓ≥Tº≈î£ sêyê\qTø=+{≤s¡T. Ç+<äT˝À nbÕj·Ty˚T >±ì ñbÕj·TeTT+&É<Tä . <ä÷wüD Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ nqs¡Ω‘· (r‘·T3:2) bÂ\T ‹yÓ÷‹øÏ ñ|ü<˚•dü÷Ô` $XÊ«düÁãwüߺ˝…’q VüQyÓTHÓ’j·TT, n˝…ø£‡+<äT nH˚ yê]ì >∑÷]à #Ó|ü⁄‘·÷` ªªMfi¯ó¢ <Ó’e<ä÷wüD #Ój·T´≈£î+&Ü H˚s¡TÃø√yê\ì yêfi¯¢qT ôd’‘êqT≈£î n|üŒ–+#êqTµµ nì n+{≤&ÉT.(1‹yÓ÷1:20) <˚e<ä÷wüD: n+fÒ <˚e⁄DÏí <ä÷wæ+#·&É+, ‹≥º&É+ Ç~ eTØ #Ó&ɶ~, Vü‰ìø£s¡yÓTÆq~. <˚e<ä÷wüD eTVü‰H˚s+¡ .ªª˙e⁄ <˚e⁄ì (Hê´j·÷~Û|‹ü ì) ì+~+|ü≈L£ &É<Tä . ˙ Á|ü»\˝Àì n~Ûø±]ì (bÕ\≈£îì) X¯|æ+|ü≈£L&É<äT. (ìs¡Z22:28) eT÷s¡Tâsê˝…’q jÓ÷ãT uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô u≤<Ûä˝À, eTs¡Dy˚<äq˝À ñqï|ü⁄&ÉT ‘·|ü&ÉT dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. @eT+fÒ ` ªª<˚e⁄ì <ä÷wæ+∫ #·∫Ãb˛µµ n+~. áHê&ÉT N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ Á|ür<ëìøÏ <˚e⁄fi¯q¢ T ‹{Ïbº ˛düTHÔ êïs¡T. <˚e⁄DÏí ì+~düTÔHêïs¡T, Äj·TqqT ‘·|ü|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç{Ϻ|üì e÷qTø√yê*.

13


6. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î n$<Û˚j·TT\T (Disobedient to Parents) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ø£$<Ûj ˚ T· T\T.µµ ª|æ\˝¢ ≤sê...MT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\≈£î $<Ûj ˚ T· T˝…’ j·TT+&ÉT&ç, Ç~ <Ûsä à¡ +µ n+≥T+~ y˚<ä+ (mô|ò6:1) |æ\¢\T ‘·eT |ü⁄≥Tºø£≈£î ø±s¡≈£î˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT >ös¡$+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê]øÏ ˝Àã&ç ñ+&Ü\H˚ ìj·TeTeTTqT >∑÷]à n+‘·{≤ n+<äs¡÷ #Óù|Œ<˚. XÊÅdüÔeTT ≈£L&Ü n<˚ #Ó|ü⁄Œ‘·T+~. ª$<Û˚j·TT˝…’ j·TT+&ÉT&çµ nH˚~ ªÄ»„µ>± #Ó|üŒã&ç+~. Ä yê>±∆qy˚TeT+fÒ ` ªª˙≈£î y˚T\T ø£\T>∑Tq≥T¢ ˙ ‘·*¢ì ‘·+Á&çì düHêàì+#·TeTT n|ü⁄&ÉT ˙e⁄ BsêÈj·TTwüà+‘·T&É e>∑T<äTe⁄. (mô|ò6:2`3) Ç{Ϻ <ÛäsêàìøÏ, ìj·Te÷ìøÏ $s¡T<ä∆+>± H˚{Ï |æ\¢\T n$<Û˚j·T\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. |æ\¢\ ªn$<Û˚j·T‘·µ ô|<ä› düeTdü´>± ‘·j·÷s¡sTT+~. $qj·T+ ‘·–Zb˛‘·T+~.‹s¡>∑ã&É&É+, m~]+#·&É+, Á|ü•ï+#·&É+ m≈£îÿee⁄‘·T+~. $<Û˚j·T‘·≈£î <=]πø Á|ü‹|òü\+ n$<Û˚j·T‘· e\q <äø£ÿ≈£î+&Ü b˛‘·T+~. |æ\\¢ T m+‘· ô|<äy› ê¬sq’ , ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T m+‘· ø=~›yê¬sH’ ê ‘·eT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT $qj·T$<Ûj ˚ T· ‘·\‘√ >ös¡$+#ê*. Á|üdTü ‘Ô +· düe÷»eTT˝À ªª|æ\\¢ n$<Ûj ˚ T· ‘·µµ ô|<ä\› ≈£î ‘·\H=|æŒ>± ñ+~. düe÷» s¡T>∑à‘·\˝À Ç~ ≈£L&Ü ˇø£{Ï. H˚{Ï ø±\+˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü |æ\¢\T $s¡>∑u≤≥T‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ ‹s¡>∑ ã&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó>ã∑ &ç yê]ì #·+ù|düTHÔ êïs¡T. ø£qï_&É˝¶ Ò ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT ø£&‘É s˚ T¡ Ã#·T+fÒ n~ m+‘· ø£s¡ÿX¯+µ. Ç~ ø£*ø±\ \ø£åDe÷? Hê>∑]ø£‘· \ø£åDe÷? n$<Û˚j·T‘· ≈£L&Ü #Ó&ÉTø±\ \ø£åD+.

14


7. ø£è‘·»„‘· ˝Òì yês¡T (Un thankful) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\ e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T ø£è‘·»„‘· ˝Òìyês¡T.µµ nbÕj·Tø£s¡ ø±˝≤\≈£î ø±s¡D≤\T #Ó|ü⁄‘·÷ Ä ∫{≤º˝À ªø£è‘·|òüTï‘·µ (ø£è‘·»„‘· ˝Òø£b˛e&É+) ˇø£ ø±s¡D+>± #·÷|üã&ç+~. ˇø£s¡T #·÷|æq Áù|eT≈£î , #˚dæq y˚T\T≈£î Á|ü‹>± n{Ϻyê] m&É\ ªø£è‘·»„‘·µ #·÷|ü&É+, ‘Ó\|ü&É+ z eT+∫ \ø£åD+. Ç~ düVü≤» \ø£åD+ ø±yê*. ø£è‘·»„‘·˝Òì yê] >∑÷]à kÕyÓT‘·\˝À sTT˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ª@s¡T <ë{≤ø£ ‘Ó|üŒ ‘·>∑˝Òj·T&É+µ ` ª‹ìï+{Ï yêkÕ\qT ˝…ø£ÿô|≥º&É+µ ªs=eTTà bÕ\T ‘ê– s=eTTàô|’ >∑T<ä›&É+µ á|üì <ës¡TD+ >∑<ë! ø£è‘·»„‘· ˝Òø£b˛e&É+ ô|<ä›˝À|üy˚T. Ç~ ø£*ø±\+ \ø£åD+>± Ç+<äT˝À #Ó|üŒã&ç+~. <˚e⁄ì jÓT&É\qT, y˚T\T#˚dæq e÷qe⁄\ jÓT&É\qT ø£è‘·»„‘· ø£*– j·TT+&ÉTq≥T¢ #·÷#·Tø√yê*. u≤>∑T|ü&çq 10 eT+~˝À 9 eT+~ ‹]– e∫à ø£è‘·»„‘· #Ó|üŒø£b˛e&É+ #·÷∫ ‹]– e∫Ãq ˇø£ìì j˚TdüT sTT˝≤ Á|ü•ï+∫Hê&ÉT. ªªÄ ‘=eTà+&ÉT>∑Ts¡T mø£ÿ&É? Ä ˇø£ÿ&ÉT ‘·q≈£î dü«düú‘· ø£\T>∑T≥ #·÷∫ ..<˚e⁄ì eTVæ≤eT|üs¡#·T#·T ‹]– e∫à Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘êdüTÔ‘·T\T #Ó*¢+#·T#·÷ Äj·Tq bÕ<äeTT\ jÓTT<ä› kÕ–\|ü&ÓqT. (\÷ø±17:15`17) J$+#·T≥≈£î ø±e\dæq >±*, ˙s¡T, y˚&ç, yÓ\T‘·Ts¡T, }|æ], bÕ&ç,|ü+≥ <äjT· #˚jT· T#·Tqï <˚e⁄ìì ms¡T>∑ø£ ø=+<äsT¡ , m]–j·TT ø=+<äsT¡ Äj·TqqT düT‹Ô +#·T≥ ˝Ò<äT, ø£è‘·»„‘·\T #Ó|üŒ&É+˝Ò<äT. (s√e÷1:21) ªªø£è‘·|òüTï‘·qT <˚e⁄&ÉT H˚s¡+>± #·÷kÕÔ&ÉT. n~ ≈£L&Ü ø°&ÉT≈£î ø±s¡D+>± ñ+≥T+~. y˚T\Tø=ì ø£è‘·»„‘·˝Òìyês¡+ ø±ø£b˛e⁄<äeTT >±ø£!

15


8. n|ü$Á‘·T\T (Un Holy) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T n|ü$Á‘·T\T.µµ ª|ü$Á‘·‘·µ <˚e⁄ì \ø£åD+. n<˚ uÛÑ≈£îÔì \ø£å´+ ø±yê*. |ü$Á‘·‘·qT n+<äs¡÷ Áù|$TkÕÔsT¡ . n+<äs÷¡ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T >±ì n+<äs÷¡ |ü$Á‘·T\T ø±s¡T. |ü$Á‘·T\>∑T≥πø n+<ä] Á|üj·T‘·ï+ nsTTHê |ü$Á‘·‘· nH˚≈£î\≈£î ÄeT&É<ä÷s¡+˝À ñ+≥T+~, ø±<äT ñ+#·T‘·THêïs¡T. ª|ü$Á‘·‘· ˝Ò≈£î+&Ü mes¡÷ Á|üuÛÑTe⁄ì (<˚e⁄ìì) #·÷&És¡Tµµ nì y˚<ä+ #ÓãT‘·T+~. <˚e⁄&ÉT ˙‹ì Áù|$TkÕÔ&TÉ , <äTØí‹ì <˚«wækÕÔ&TÉ . ˙‹ Hê´j·÷\qT n+<äs÷¡ n_Ûq+~kÕÔsT¡ >±ì M{Ïì nqTdü]+#·sT¡ . |ü$Á‘·‘≈· î£ e´‹πsø£|<ü +ä bÕ|ü+, #Ó&TÉ ‘·q+, <äTwüº‘·«+ $TÁ‘·T\qT $&ÉBùd~ n|ü$Á‘·‘· ` Nø£{Ï sêÁ‘·T\˝ÀìøÏ HÓfÒº~ n|ü$Á‘·‘·. <˚e⁄DÏí eTq≈£î <ä÷s¡+ #˚ùd~ n|ü$Á‘·‘·, HêHê s√>±\T ‘Ó∫à ô|fÒº~ n|ü$Á‘·‘·. n|ü$Á‘·yÓTÆq bı‘·TÔ\T, nÁø£eT dü+ã+<Ûë\T, nHê´j·T yê´bÕsê\T, ø£|ü{ Á|ües¡Ôq˝Ò e]ú\T¢‘T· HêïsTT. ˝Àø£eT+‘ê #Ó&bç ˛sTT+~. |ü$Á‘·T&ÉT ˝Ò&TÉ ˇø£ÿ&ÓH’ ê ˝Ò&TÉ , mø£ÿ&ÓH’ ê ˝Ò&ÉT. ªª<˚e⁄&ÉT qs¡T\qT j·T<ës¡∆e+‘·T\qT>± |ü⁄{Ϻ+#ÓqT >±ì yês¡T $$<ÛäyÓTÆq ‘·+Á‘·eTT\qT ø£*Œ+#·Tø=ì j·TTHêïs¡T.µµ (Á|üdü.7:29) áHê&ÉT nH˚≈£î\T n$˙‹øÏ e´‹πsø£eTT>± b˛sê{≤\T #˚düTÔHêïs¡T. #·{≤º\T #˚düTÔHêïs¡T. nsTTHê mø£ÿ&ç<äø£ÿ&˚. ªªn|ü$Á‘·T\Tµµ n+fÒ #Ó&ç b˛sTTqyês¡T, ˙‹ ‘·|Œæ qyês¡T, H˚‘\· ‘·\sê‘·\T e÷πsÃdüTqÔ ï~ yê]ªs√‘·µ >∑<ë! eTq düe÷»eTTqT, dü+|òTü eTTqT, dü+düÿè‹ì bÕ&ÉT #˚dTü qÔ ï~, yê&çb˛CÒdTü qÔ ï~, z&çdTü qÔ ï~ ªn|ü$Á‘·‘µ· . eTq eT<Û´ä »s¡T>∑T#·Tqï nbÕj·÷\≈£î, Á|üe÷<ë\≈£î, H˚sê\≈£î, |òüTÀsê\≈£î, ªn$˙‹µ, nHê´j·Ty˚T ø±s¡D+. <˚e⁄ì ø√bÕìøÏ eTq bÕ|ü+ ø±s¡D+. #Ó&ÉT‘·q+ e÷Hê*, |ü$Á‘·‘· ø√sê*. |ü$Á‘· |üs¡T#·T Áø°düTÔs¡ø£Ô+q+<äT J$‘· eÅkÕÔìï eTT+#ê*. 16


9. nqTsê>∑s¡Væ≤‘·T\T (Without Natural affection - un loving) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T ªnqTsê>∑s¡Væ≤‘·T\T, düVü≤»‘·«+ ˝Òìyês¡Tµ.µµ ªnqTsê>∑+µ n+fÒ n_Ûe÷q+, Áù|eT, C≤* nqTsê>∑sV¡ ≤æ ‘·+. Áù|eT˝Òìyês¡T, ø£ìø£s¡eTT #·÷|üìyês¡T. ªªÁù|eT sêVæ≤‘·´+µµ Áù|eT˝Òì‘·q+, n+‘·´~Hê\ \ø£åD+. ªnÁø£eTeTT $düÔ]+#·T≥ e\q nH˚≈£î\ Áù|eT #·˝≤¢s¡TqTµµ Áù|eT #·\¢ã&çb˛‘·T+~, #·#·TÃã&çb˛‘·T+~, ‘·]–b˛‘·T+~, <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~. Áù|eT≈£î ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. e÷qe‘·«+ eT+≥ ø£*dæb˛‘·T+~. <äj·÷<ëøÏåD≤´\≈£î #√≥T+&É<äT. ø£è≤s¡‘·«+, sêø£ådü‘·«+ sê»´y˚T\T‘·T+~. H˚{Ïø±\+˝À eTq+ ø£+≥Tqï~, $+≥Tqï~ n<˚. nqTsê>∑+, C≤* ˝Òø£H˚ >∑<ë qs¡Vü≤‘·´\T, e÷quÛÑ+>±\T, ø±*Ãy˚‘·\T, ≈£L*Ãy˚‘·\T »s¡T>∑T#·Tqï$. Without Natural affection n+fÒ düVü≤»yÓTÆq Áù|eT ˝Ò≈£î+&É&É+. ˇø£y˚fi¯ nqTsê>∑+, Áù|eT, C≤* ñqï$ nqT≈£îHêï n$ düVü≤»yÓTÆq$ ø±e⁄. ø£èÁ‹eTyÓTÆq$, qøÏ©$. Áù|eTqT q{ÏdüTÔHêïs¡T. áHê&ÉT Á|ü»\˝À ªªdüVü≤»‘·«+µµ ø£qã&ÉT≥˝Ò<äT. Áù|eTsêVæ≤‘·´+ πøåeTsêVæ≤‘ê´ìøÏ <ë]rdüTÔ+~. ªÁù|eTµ bıs¡T>∑TyêìøÏ ø°&ÉT (Vü‰ì) #˚j·T<äT. H˚{Ï ‘·s¡+˝À Åd”Ô,|ü⁄s¡Twüß\ düVü≤» dü+ã+<Ûë\qT (dü+|üsêÿ\qT) e<ä* ndüVü≤» (Á|üø£è‹ _ÛqïyÓTÆq) dü+|üsêÿìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Åd”Ô\‘√ Åd”Ô\T, |ü⁄s¡Twüß\‘√ |ü⁄s¡Twüß\T ‘·eT ø±eT ø√¬sÿ\qT rs¡TÃø√&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&bç ˛j·÷s¡T, ‘Ó>ã∑ &ÉT‘·THêïs¡T. BìH˚ ªª˝…d“æ j·Tì»+µ ªªVü≤√yÓ÷ôd≈£î‡j·T*»+µµ n+{≤s¡T. á ndüV≤ü » dü+|üs¡ÿeTTqT #·≥ºã<ä∆+ #˚j·÷\ì b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ªVü≤<äT›\Tµ #Ó]–b˛‘·THêïsTT. ø±s¡D+ ãT<äT∆\T #Ó&çb˛j·÷sTT. düVü≤Jeq+ nH˚ Hêp≈£î ù|s¡T‘√ ô|[¢ ˝Ò≈£î+&ÉH˚ dü+kÕs¡+ #˚dü÷Ô |òüTsêHê>± ã‹πødüTÔHêïs¡T. dæπ>Z á˝≤{Ï yê]eTT+<äT dæ>T∑ Z |ü&TÉ ‘·T+~ ø£<÷ä ! nqTsê>∑+ n+‘·]+∫ b˛‘·Tqï+<äTq nbÕj·÷\T dü+‘·]+#·T ø=+≥Tqï$. 17


10. n‹ <˚«wüß\T (Un Forgeting, irreconecable) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T ªn‹<˚«wüß\Tµ ø£å$T+#·˝Òì >∑TD+.µµ n‹>± <˚«wæ+#·Tyês¡T. kÕ~Û+#ê\qTø=H˚yês¡T. BìH˚ eTs=ø£ ‘·s¡T®e÷˝À ªø£å$T+#·˝Òì >∑TD+µ nHêïs¡T. sêJøÏ sêì s√wü+. <˚«wü+ <√cÕ\≈£î <ë]rdüTÔ+~. ø=+<äs¡T |ü>∑‘√ s¡–* b˛‘ês¡T. |ü\T<˚XÊ\T HêX¯q+ ø±e&ÜìøÏ yê] eT<Ûä´ ñqï <˚«cÕ˝Ò ø±s¡D+. ª<˚«wü+µ! <˚«wæ+#·ã&çq yê]ø£+fÒ <˚«wæ+#˚ yê]πø ø°&TÉ , bÕ&ÉT »s¡T>∑T‘·T+~. <˚«wü+ n‹ nsTTq|ü⁄&ÉT eT‹˝Òì e÷≥\T, |üqT\T #˚kÕÔs¡T. <˚«wü+ e\q Äs√>∑´+ #Ó&ÉT‘·T+~, Ä˝À#·q >±&ç ‘·|ü‘·T+~. ªªn‹µµ >∑‹ ˝Òìyê]>± #˚düTÔ+~. ªn‹µì n<äT|ü⁄ #˚j·Tø£b˛‘˚ nbÕj·T+, Ä|ü<ä Äe]düTÔ+~. »qT\ eT<Ûä´ <˚«wü+ sê»´y˚T\T‘·T+~. ˇø£]H=ø£s¡T Vü≤<äT›MT] <˚«wæ+#·T ø√e&É+, <ä÷wæ+#·Tø√e&É+, $eT]Ù+#·Tø√e&É+, <äTyÓTà‹Ô b˛j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. H˚{Ï Vü≤‘·´\≈£î, n|üVü≤s¡D\≈£î, bòÕ´ø£åì»+≈£î, Á>∑÷|æ»+\≈£î |ü>∑˝Ò ø±s¡D≤\T ø±yê? ª<˚«wü+µ n+‘·eTyê«* düVü≤q+, ø£åe÷|üD >∑TD≤\T eTq dü«+‘· eTyê«*, <˚«wü+ ‘√ <˚«cÕìï »sTT+#·˝+Ò . Áù|eT #˚‘· |ü>q∑ T »sTT+#·e#·TÃ. y˚T\T#˚‘· ø°&TÉ qT »sTT+#·e#·TÃ. <Óã“≈£î <Óã“, »ã“≈£î »ã“ n+fÒ me]øÏ düTK+ ñ+&É<äT. n+<äs¡÷ n<˚ |ü+<∏ëqT nqTdü]ùdÔ m+<äsT¡ XÊ+‹ì bı+<ä>\∑ s¡T? »s¡T>∑T#·Tqï nbÕj·÷\≈£î ˇø£ ø±s¡D+ ª<˚«wü+µ, ª|ü>µ∑ ø£$å T+#·˝ìÒ >∑TD+, düsT¡ u› ≤≥T≈£î, sêJøÏ sTTwü|º &ü øÉ b£ ˛e&É+. á dæú‹ m+‘√ ø£cÕºìï, qcÕºìï ø£*–düTÔ+~.

18


11. n|üyê<ä≈£î\T (False Occusers, slanderers)

ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± `eTqTwüß´\T n|üyê<ä≈£î\T, <ä÷wü≈£î\Tµµ n|üyê<äT\T y˚ùdyês¡T. |üsT¡ \qT ì+~+#˚yês¡T, <ä÷wæ+#˚yês¡T, H˚sês√|üD #˚ùdyês¡T. ‘·|ü |üfyºÒ êfi¯ó.¢ ì+~+#˚ \ø£Då + nbÕj·÷\≈£î, Á|üe÷<ë\≈£î <ë]rdüT+Ô <äì Ç+<äT˝À #Ó|Œü ã&ç+~. ªªn|üyê<ä≈î£ \Tµµ n+fÒ Ä<Ûës¡+ ˝Òì H˚sê\T. ˇø£sT¡ eTq\qT ì+~ùdÔ ˇ|üø√+. Ä˝≤{Ï yê] MT<ä eT+&ç|ü&É‘ê+, yê]ô|’ <ä+&Ó‘·TÔ‘ê+. Ä˝≤π> eTq+ ˇø£]ô|’ ì+<ä˝ÒùdÔ n<˚ düŒ+<äq edüTÔ+~. ì+~+|üã&çq yê] ÄÁ>∑Vü‰ìï #·$#·÷&É e\dæ edüTÔ+~. kÕ‘êqT≈£î n|üyê~µ nqT _s¡T<äTqï~. kÕ‘êqT #Ó&y¶É ê&ÉT, n|üyê<äT y˚jT· &É+ #Ó&ɶ|üì. #Ó&ɶyê&ÉT #Ó&ɶ|üì #˚ùdÔ n+<äT˝À ÄX¯Ãs¡´y˚T$T ñ+&É<äT. eT+∫yêfi¯¢qTø=H˚ yês¡T Ç‘·s¡T\qT, n|üyê<äT\‘√ e+∫düTÔ+fÒ n~ eT+∫ m˝≤ ne⁄‘·T+~.? eT+∫ #˚dæ ì+<äbÕ˝…’‘˚ ‘=+<äs¡ |ü&É≈£L&É<äT. ì+~+#˚ Á|ü‹yêìøÏ eTq ˙‹ì s¡TEe⁄ #˚düTø√yê\ì ‘ê|üÁ‘·j·T |ü&É≈£L&É<äT. ªn|üyê<äTµ n<=ø£ ªbÕ<˚µ nsTTq|ü⁄&ÉT n~ yê&ç, z&çb˛‘·T+~. ì+~+#·&yÉ T˚ ø=+<ä]øÏ Äq+<ä+>± ñ+≥T+~. nsTT‘˚ n~ yê] n_Ûeè~∆øÏ, Äosê«<ëìøÏ nes√<ÛäeTì ‘Ó\TdüTø√yê*. ˙‹ì$T‘·Ô+, Áø°düTÔ ì$T‘·Ô+ MTs¡T ì+<äbÕ˝…’q m&É\` MTs¡T <ÛäqT´\T (1ù|‘·T4:14) j˚Tdüj·÷´ sTT˝≤ nHêï&ÉT` ªªHê ì$T‘·ÔeTT »qT\T $TeTTàqT ì+~+∫, Væ≤+dæ+∫ MT MT<ä nã<ä∆eTT>± #Ó&ɶe÷≥˝…\¢ |ü\T≈£îq|ü⁄&ÉT MTs¡T <ÛäqT´\T. dü+‘√wæ+∫, Äq+~+#·T&ç, |üs¡˝Àø£eT+<äT MT |òü\eTT n~Ûø£eT>∑TqTµµ (eT‘·Ô5:11,12) n|üyê<ä≈£î\T ø±e<äT›. n|üyê~øÏ #·T≥º+ ø±e<äT›, nbÕj·÷ìï ø=ì ‘Ó#T· Ãø√e<äT.›

19


12. nõ‘˚+Á~j·TT\T (Without Self Control in Sexual Matters) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤eTT ˝Òìyês¡T ø±e&É+.µµ Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤eTT ˝Òø£b˛e&É+. eTH√ìÁ>∑Vü≤eTT ˝Ò≈£î+&ÉT≥` ìÁ>∑Vü≤eTT ø√˝ÀŒe⁄≥. n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ Á|üe]Ô+#·T≥. Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤eTT ˝Òø£b˛e⁄≥. ‘·eTô|’ ‘·eT ø√¬sÿ\ô|’, ‘·eT Äy˚Xø¯ ±y˚XÊ\ô|’ |ü≥Tº, n<äT|ü⁄ ˝Òøb£ ˛e&É+ e\q mH√ï nbÕj·÷\T »s¡T>∑T#·Tqï$. n+<ä]ô|’, nìï{Ïô|’ n<äT|ü⁄ kÕ~Û+#ê\ì, ‘·eT #Ó|ü #˚‘·˝À¢ ñ+#·Tø√yê\ì ‘Ó>∑ Äsê≥|ü&É‘ês¡T, >±ì ‘·eTô|’ |ü≥Tº ø√˝ÀŒ‘ês¡T. ‘·eTqT ø£+Á{À˝Ÿ #˚düTø√˝Òì yês¡T Ç‘·sT¡ \qT ø£+Á{À˝Ÿ˝À ñ+#·˝sÒ T¡ . ìÁ>∑V≤ü eTT ø√˝ÀŒ‘˚ ÄÁ>∑V≤ü eTT ô|\T¢_øÏ ñÁ>∑‘≈· î£ ˝Àqe⁄‘ês¡T. Ä Ø‹>± nbÕj·÷\qT ÄVü‰«ìkÕÔs¡T. ªªÁbÕø±s¡eTT ˝Òø£ bÕ&Ó’q |ü⁄s¡eTTm+‘√ ‘·q eTqdüT‡qT nD#·Tø=q˝Òìyê&ÉqT n+‘˚.µµ kÕyÓT.26:28 uÛÑø£Ô bÂ\T á $wüj·T+˝À #Óù|Œ <ëìì >∑eTì+#·+&ç. ªªHê X¯Øs¡eTTqT q\T>∑>={Ϻ <ëìì ˝À|üs¡#·Tø=qT#·THêïqTµµ. (1ø=].9:27) eTq X¯Øs¡eTT, Ç#·Ã\T, Äy˚XÊ\T n+‘· düTfi¯óe⁄>± eTq e÷≥ $qe⁄. eTq≈£î ˝Àã&Ée⁄` eTq\H˚ ˝§+>∑BdüTø√yê\ì, yê{Ï e÷fÒ $Hê\qTø=+{≤sTT. n+<äTø£ì M{Ïô|’ eTq~ ô|’ #˚sTT ø±yê\+fÒ ø=+‘· ÁX¯<ä∆, ÁX¯eT rdüTø√yê*. ªÄX¯\Tµ n<äT|ü⁄˝Òì >∑TÁsê\ e+{Ï e+{≤s¡T. yê{ÏøÏ ø£fi+¢Ë yÓj÷· ´*. X¯ØsêìøÏ, eTqdüT≈£î, ø√]ø£≈î£ ø=+‘· •ø£Då Çyê«*. X¯Øs¡eTTqT <ëì sTT#·Ã¤\‘√qT, <äTsêX¯\‘√qT dæ\Te y˚j·÷*. (>∑\5:24) Á|ü‘˚´ø£eTT>± ø±eTø√]ø£\ $wüj·T+˝À ìÁ>∑Vü≤eTT ø√˝ÀŒsTT, e÷qe‘·«+ eTs¡∫ sêø£ådüT˝≤¢ Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. ø£è≤s¡yÓTÆq n&É$ eTè>±˝≤¢>±, eT>±fi¯ó¢ ø=+<äs¡T Á|üe]Ô+#·&É+ H˚{Ï düe÷C≤ìøÏ ô|<ä› Á|üe÷<ä+>± e÷]+~. n<äT|ü⁄˝Òì ø±eT$ø±s¡ Á|ües¡qÔ e\q m+<ä] J$‘ê˝À ãT–ZbÕ\e⁄‘·THêïsTT. n+<äT≈£î ø±s¡≈î£ ˝…q’ yês¡T≈£L&Ü |òüTÀs¡•ø£å≈£î, nXÊ+‹øÏ ˝ÀHÓ’ ø£cÕº\bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. (kÕyÓT25:28)

20


13. Á≈£Ls¡T\T (ìs¡›j·TT\T,ø£]ƒqT\T) (Brutal) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T ªÁ≈£Ls¡T\Tµµ Á≈£Ls¡ »+‘·Te⁄\qT ms¡T>∑T<äTeTT. n$ n&É$˝À eTqTwüß\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&˚$. eTqTwüß\˝À ªX¯Ss¡T\Tµ+&É e#·TÃ>±ì yês¡T Á≈£Ls¡T˝…’‘˚ ø±\+ m˝≤ ñ+≥T+~? eTqTwüßì eTqT>∑&É @eTe⁄‘·T+~? J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T e´øÏ‘Ô «· +ô|’ ‘·|ü &ÉT Äs√|üD\T #˚dü÷Ô ì+<äy˚j·T&É+ ªªÁ≈£Ls¡‘ê«ìøÏ |üsêø±wüº nì, n‘·´+‘· ùV≤j·TeTì &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº yê´U≤´ì+∫+~.(kÕøÏå 11.07.2011 ù|õ3) á eT<Û´ä ø±\+˝À ø£è≤s¡‘«· + |ü&>É ∑ $|æŒ Ä&ÉT‘·T+~. düe÷C≤ìï @\T‘·T+~. sö&çsTT»+,bòÕ´ø£ìå »+, ñÁ>∑yê<ä+, sπ dæ»+ yÓTTˆˆ\>∑T nH˚ø£ ù|fi¯‘¢ √ nH˚ø£ s¡÷bÕ\˝À ø£è≤s¡‘«· + ø£qã&ÉT‘·T+~. Á≈£Ls¡T\T n+fÒ ª|üXó¯ ÁbÕj·TT\Tµ Á≈£Ls¡T\T nH˚ |ü<ëìøÏ ªªª|üXó¯ ÁbÕj·TT\TµµnH˚ |ü<+ä (e÷≥) |ü\TkÕs¡T¢ yê&Éã&ç+~. ª|üXó¯ ÁbÕj·TT\Tµ n+fÒ (»+‘·Te⁄)‘√ düe÷qeTT. ãT~∆˝Òì C≤*˝Òì Á≈£Ls¡ dü«uÛ≤e+ |üX¯óe⁄\~. ˙e⁄ eTìwæyê? |üX¯óe⁄yê? nì N<ä]+#·T≈£î+{≤s¡T. ø±\+ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡&ÜìøÏ ø±s¡D+ eTqTwüß\T |üX¯óe⁄\qT b˛* Á≈£Ls¡+>± e÷s¡&É+. eT÷s¡Tâ\T, |üX¯óÁbÕj·TT\T Á≈£Ls¡T\T q•kÕÔs¡T. (ø°s¡Ô49:10) <˚e⁄ì <=&ɶø±sê´\qT |üX¯óÁbÕj·TT\T Á>∑Væ≤+#·s¡T (ø°s¡Ô92:5) »qT˝Ò$T, ø±|üs¡T˝Ò$T Á≈£Ls¡T\T>± e÷sês¡T. (sTT]à10:8,21) jÓTôV≤34:2`4) H˚{Ï H˚sê\˝À Á≈£Ls¡‘·«+ yÓTT<ä{Ï ø±s¡D+>± ñ+≥T+~. Væ≤≥¢sY |ü‘·HêìøÏ Á≈£Ls¡‘«· y˚T ø±s¡D+. >±+BÛJ |òTü q‘·≈î£ kÕ<ÛTä ‘·«y˚T ø±s¡D+. ªªqø£ÿ˝…q’ qT #·ìï∫à ‘·eT |æ\\¢ ≈£î bÕ*#·TÃqT, Hê »qT\ ≈£îe÷] jÓT&Ü]˝Àì ñwüí |ü≈îå£ \ e˝Ò Á≈£Ls¡Tsê˝≤jÓTqT. ($˝≤4:3) ø£qï |æ\\¢ qT, ø±\Te˝À¢ bÕs¡yj ˚ T· T#·THêïs¡T. bÕ*∫Ã, ˝≤*+∫ ô|+#·e\dæq ‘·\T¢\T ‘·eT |æ\¢\qT ô|+≥≈£î|üŒ\˝À e~˝ÒdüTÔHêïs¡T. ø=+<äs¡T e´_Û#ês¡ >∑èVü‰\≈£î ny˚TàdüTÔHêïs¡T.Ç{Ϻ#·s¡´\T m+‘· Á≈£Ls¡+,m+‘· |òüTÀs¡+.ªªás¡¸´(|ü>∑) bÕ‘êfi¯eT+‘· ø£sƒ√s¡yÓTÆq~. Á|üdü8:6) sö&çsTT»+, bòÕ´ø£åì»+, |üs¡Te⁄ Vü≤‘·´\T, øÏ&Üï|t Çe˙ï Á≈£Ls¡‘ê«ìøÏ e÷s¡Tù|s¡T˝Ò ø£<ë! Á≈£Ls¡T\ y˚s¡T\T bÕ‘êfi¯eTT˝À ñqï$. HêX¯qy˚T yê] n+‘·+. 21


14. dü»®q <˚«wüß\T (Despisers of good people) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T ªdü»q® <˚«wüß\Tµµ dü»®q <˚«wüß\T n+fÒ <˚«wæ+#˚ yês¡T, eT+∫ì ndüVæ≤´+#·T ø=H˚yês¡T, ‹s¡düÿ]+#·Tyês¡T. Ç<=ø£ ø£*ø±\|ü⁄ \ø£åD+. dü‘·TŒs¡Twüß\qT dü‘·ÿ]+#·ø£b˛e&É+, n+^ø£]+#·ø£ b˛e&É+, <äTwüß\º qT sTTwü|º &ü &É +É ø=+<ä] \ø£Då +. ‹s¡kÕÿs¡+ ø=+<äsT¡ ñ‘·eÔ TT\øÏ#Ã˚ |ü⁄s¡kÕÿs¡+. dü‘|Y ⁄ü s¡Twüß\≈£î dü‘êÿs¡+ <=s¡ø&£ +É ns¡T<äT. M~Û sö&û\≈£î, M~Û yÓTT>∑˝À yê] $Á>∑Vü‰\qT Ä$wüÿ]düTÔHêïs¡T. Vü≤+‘·≈£î\≈£î dü÷úbÕ\T ø£{Ϻ >ös¡$düTÔHêïs¡T. ªX¯ìµøÏ <˚yê\j·÷\T ì]à+∫ |üP»\T #˚düTÔHêïs¡T. ª˙‹eT+‘·T&Ó’q j˚TdüT kÕ«$Tì dæ\Te y˚sTT+#ês¡T. ã+~b˛≥T <=+¬>’q ãs¡u≤“qT C…’\TqT+&ç $&ç|+æ #·T≈£î b˛j·÷s¡T ÄHê{Ï j·T÷<ë ô|<ä\› T.ªô|<äµ› >± ñ+&Ü\qTø=H˚yê&ÉT ªdü»q® Á|æj·TT&ÉTµ. nj·TT´+&Ü\H˚ ˇø£ ìj·TeTeTT+~. ªeT+∫ìµ Áù|$T+#˚yês¡T ø£sT¡ ee⁄‘T· Hêïs¡T. ªe+#·qµ nH˚≈î£ \ |ü+#·q Vü‰sTT>± Áã‹πødüT+Ô ~. H˚{Ï düe÷»+˝À ªdü÷{ϵ>± b˛j˚Tyê]øÏ ªz≥Tµ y˚jT· &É+˝Ò<Tä . #·≥dº uü \ÑÛ ≈£î #·≥ºe´‹πs≈£î\T mìïø£e⁄‘·THêïs¡T. Á|ü‹ dü‘êÿsê´ìøÏ n&ÉT¶‘·>∑T\T‘·THêïs¡T. ªÁù|eTµ ù|s¡Tq <˚«cÕìï Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. eT<ä´bÕq ìùw<Ûëìï e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T ` n$˙‹ô|’ n<äT|ü⁄, Ä+ø£å\qT e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. ªeT+∫µì ªeT+∫yê]ìµ <˚«wæ+#·T yê]e\q Á|üe÷<ä+ bı+∫ j·TT+≥T+~. dü»®qT\≈£î (jÓ÷>∑T´\≈£î) düeTT∫‘· kÕúq+, >ös¡e+ <äø£ÿ&É+˝Ò<äT. u…’_\T y˚<äeT+<äT eTVü‰C≤„ì #Ó|æŒq á e÷≥\T >∑eTì+#·+&ç` ªªbÕ\≈£î\T #˚ùd bıs¡bÕ≥T ` n$y˚≈£î\≈£î eTTK´yÓTÆq |ü<äe⁄\T, C≤„qdü+|üqTï\≈£î nÁ|ü<ÛëqyÓTÆq |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…&É‘ês¡T. ùde≈£î\T>± ñ+&É<ä–q yêfi¯ó¢ >∑TÁsê\ô|’ kÕ«Ø #˚düTÔ+&É>± n~Ûø±s¡T\T>± ñ+&É<–ä qyêfi¯ó¢ (yêfi¯¢ düsd¡ qü u≤ìdü\ e÷~]>±) q&ÉTdü÷Ô ñ+&É&+É H˚qT #·÷kÕqT.µµ (Á|üd1ü 0:5`7) ˝Àø£eTTq+<äT $eTs¡Ù kÕúqeTTq <äTsêàs¡‘Z · »s¡T>∑T≥j·TT Hê≈£î ø£qã&ÓqT.µ (Á|üdü3:16)

22


15. Á<√VüQ\T (Traitors) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T ªÁ<√VüQ\Tµµ $HêX¯ø±˝≤ìøÏ eTT+<äT |ü⁄fÒº eTs=ø£ $|üØ‘· ãT~∆ ªÁ<√Vü≤+µ. Á<√Vü≤+ n+fÒ n|üø±s¡+ ‘·\ô|≥º&É+. q$Tàqyê]ì |ü>∑yê]øÏ ny˚Tàj·T&É+. q$Tà+∫ >=+‘·Tø√j·T&É+. á~Hê\˝À me]ì qe÷à˝À me]ì qeTà≈£L&É<√ ns¡∆+ ø±e&É+˝Ò<Tä . qeTàø£dTü ˝Ô ≤¢H˚ ø£qã&É‘ês¡T >±ì yÓqTø£ >√‘·T\T rkÕÔsT¡ . qwü+º Á<√Væ≤øπ >±ì yÓ÷düb˛sTTqyêìøÏ ø±<äT. ªªÁ<√Vü≤+µµ ø£*ø±\ \ø£åD+. á \ø£åDy˚T nH˚≈£î\ •ø£å≈£î ø±s¡D+. j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ 12 eT+~ •wüß´\˝À ˇø£&TÉ Çdüÿ]jÓ÷‘·T j·T÷<ë nqTyê&ÉT. >∑Ts¡Te⁄ jÓTT<ä› Áf…»s¡s>Y ± |üì#˚dqæ yê&ÉT. ;<ä\ ô|ìï~Û>± j˚TdüT düìï~Û˝À q{Ï+∫q yê&ç‘&· TÉ . neø±X¯+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT >∑Ts¡Te⁄qT n|üŒ–+#·&ÜìøÏ 30 yÓ+&ç HêD…eTT\≈£î ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃø=ì X¯Á‘·Te⁄\≈£î j˚TdüTì n|üŒ–+#˚kÕ&ÉT. <ë+‘√ ªÁ<√Væ≤µ nH˚ ô|<ä›_s¡T<äTqT dü+bÕ~+#·Tø=Hêï&ÉT. Bìe\q HÓeTà~ b˛>=≥Tº≈£îHêï&ÉT. ∫e]øÏ ≈£îø£ÿ #êe⁄#·#êÃ&ÉT. uÛÑs¡Ô uÛ≤s¡´≈£î Á<√Vü≤eTT #˚j·TT#·THêïs¡T. yês¡T Á‘√e ‘·|æŒ |üs|¡ ⁄ü s¡Twüß\‘√, |üs¡ Åd\Ô” ‘√ b˛e⁄≥ e\q ˇø£]ø=ø£sT¡ Á<√Vü≤eTT #˚dTü ø=qT#·THêïs¡T. Ç~ ùV≤j·TyÓTqÆ ~, HêX¯qø£sy¡ TÓ qÆ ~(dü+U≤´5:12) ‘êeTT #˚dqæ Á<√Vü≤eTT yê] HÓ‹MÔ T~øÏ edüTÔ+<äì eT]∫b˛sê<äT. (Hê´j·÷9:56) ≈£îÁ≥, ≈£î‘·+Á‘·+ H˚{Ïø±\|ü⁄ \ø£åD+>± ø£ì|ædTü +Ô ~. ªªÁ<√Vü≤+µ nH˚ á <√wü+, y˚wü+ qT+&ç eTq+ ãj·T≥ |ü&Ü*. yÓ÷dü–+#·T yêfi¯ó¢ yÓ÷düb˛e&É+ ‘·<Ûä´+.µµ

23


16. eT÷s¡Tâ\T (Head Strong) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T ªeT÷s¡Tâ\Tµµ ‘·\_s¡TdüT‘·q+` ‘·\‹ø£ÿ, f…+|ü]‘·q+ nH˚ \ø£åD+ Á|üe÷<ë\≈£î, nbÕj·÷\≈£î, HêX¯HêìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘·Tqï$. m+‘· #Ó|Œæ Hê $qì, mes¡T #Ó|Œæ Hê $qì eT÷s¡âdü«uÛ≤e⁄\T Ms¡T. á ãT~∆ e\q j·TT<ë∆\T ø£\T>∑TqT >±ì eè~∆ ø£\T>∑<äT. me] e÷≥ $qs¡T, n+<äs¡÷ yê]e÷≥ $Hê\+{≤s¡T. n<˚ ô|<ä› ‘·+{≤. n<˚ ‘·T+≥]‘·q+, <äTs¡TdüT‘·q+, ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ b˛e&É+ M] Vü≤≈£îÿ>± uÛ≤$kÕÔs¡T. eT÷s¡‘â · e\q >±j·÷\T ø£\T>∑TqT.(ø°s3Ô¡ 8:5) eT÷s¡‘â · ˇø£ì Á|ües¡qÔ qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚j·TTqT.(kÕyÓT19:2) eT÷s¡â‘·«+ <äTwüº eTqdüT˝À qT+&ç |ü⁄&ÉT‘·T+~.(sTT]à3:17) yÓTT+&ç‘·q+, yÓ÷≥T‘·q+ ª#˚≥Tµ ‘ÓdüTÔ+~. Hêu≤\T nH˚yê&ÉT ‘·q≈£î y˚T\T #˚dæq <ëM<äT |ü≥¢ eT÷s¡+â >± e÷{≤¢&Ü&ÉT, yÓTT+&ç>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. <ëìøÏ |üs´¡ ekÕq+>± n‘·ì Ç+{Ïì düs¡«HêX¯q+ #˚j·TT≥≈£î <ëM<äT dü+ø£*Œ+#ê&ÉT. n{Ϻ düeTj·÷q ‘Ó*$>∑\ n;>∑sT÷\T (Hêu≤\T uÛ≤s¡´) <ëM<äT≈£î m<äTs¡T yÓ[¢ sTT˝≤ eTq$ #˚d+æ ~` ªª<äTwüߺ&Ó’q á Hêu≤\TqT \ø£å´ô|≥ºe<äT›, n‘·ì ù|s¡T n‘·ì >∑TDeTTqT dü÷∫+#·T #·Tqï~, n‘·ì ù|s¡T Hêu≤\T, yÓ÷≥T‘·q+ n‘·ì >∑TD+µµnì #Ó|æŒ Ä ‘·|üqT ø£$å T+#·eTì eTT|üqT+&ç ‘·|Œæ +#·eTì ÁbÕ<Ûj ˚ T· |ü&+ç ~. ø=+<äsT¡ ø£+{ÏøÏ Hêp≈£î>± ø£qã&É‘ês¡T, ô|<ä›eTqTwüß\T>± #Û·˝≤eTDÏ ne⁄‘ês¡T, ô|<ä› ô|<ä› |ü<äe⁄˝À¢ ñ+{≤s¡T >±ì yê] e÷≥\T, #˚‘\· T eT÷s¡‘â ê«ìï yÓ\&¢ kç ÕÔsTT. $TqTï $]– MT<ä |ü&TÉ ‘·T+fÒ, >±j·T|üs¡TdüTÔ+fÒ, n~ nbÕj·Tø£s¡+ ø±ø£ ñbÕj·T+, ñ|üø±s¡+ ne⁄‘·T+<ë?

24


17. >∑sê«+<ÛäT\T (Haughty- High minded) ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>± ` eTqTwüß´\T >∑sê«+<ÛTä \Tµµ Ms¡T e÷eT÷\T ªn+<ÛäT\Tµ ø±s¡T >∑sê«+<ÛäT\T. nq>± ª>∑s¡«+µ e\q n+<ÛäT\e˝… e÷]qyês¡T. ø£fi¯¢ø±es¡+ M] kÕÔes¡+. ø£qTï, $TqTï ø±q≈£î+&Ü ‘·eT >∑sê«H˚ï <äqTï>± #˚dTü ø=ì m<äT{Ïyê]ì eTqTï ø£]|æ+#·&ÜìøÏ #·÷kÕÔsT¡ Ms¡T. >∑s«¡ + M]ì ø£ù|Œdæq+<äTe\¢ <Ûäs¡à+ M]øÏ ø£ì|æ+#·<äT. ª>∑s¡«+µ e\q düs¡«+ ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<äeTT+~. >∑s¡«+ nH˚ >∑TÁs¡+ô|’ kÕ«Ø #˚ùdyê&ÉT HêX¯qeTH˚ >√‹˝À ‘·|üŒø£ |ü&bç ˛‘ê&ÉT. >∑sê«ìøÏ ø±s¡D≤\T mH√ï ñ+{≤sTT. mH√ï Ø‘·T\T>± ø=+<äsT¡ >∑]«kÕÔsT¡ . n+<ëìï ã{Ϻ n+<ä\+(|ü<ä$)ì ã{Ϻ, ÄdæÔì ã{Ϻ ø=+<äs¡T >∑]«kÕÔs¡T. ≈£î\ >∑s¡«+, <Ûqä >∑s«¡ + eTqTwüß\qT #Ó]ù|düTqÔ ï$. HêX¯HêìøÏ eTT+<äT >∑s«¡ + q&ÉTdüT+Ô ~. |òTü q‘·≈î£ eTT+<äT $qj·TeTT+≥T+~. ø=+<ä]øÏ ª>∑s«¡ +µ (yÓT&É˝À >=\TdüT, ÄuÛsÑ D¡ +, ø£+sƒV¡ ‰ü s¡+) e˝Ò ñ+≥T+~. ø°s¡Ô73:6) meì >∑s¡«+ yêìì ‘·–ZdüTÔ+~.(kÕyÓT29:23) <√#·Tø=qT≥ #˚‘· >∑s«¡ |ü&sÉ ê<äT (ø°s6Ô¡ 2:10) ˇø£]ì ø=≥Tº≥ e\q |ü&>É =≥Tº≥ e\q, #Ós|¡ ≥ü Tº≥ e\q >∑s«¡ |ü&≈É L£ &É<Tä . ø=+<äsT¡ ‘êeTT #˚jT· T n|üø±s¡eTTqT ã{Ϻ $<ä«+düqT ã{Ϻ, eTVü‰‘·Tà\qT <ä÷wæ+#·&ÉeTTqT ã{Ϻ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑s¡«+ eT+∫~ø±<äT, m+<äT˝ÀqT >∑s«¡ + eT+∫~ ø±<äT, me]ø° eT+∫~ ø±<äT. <˚e<ä÷‘·\T düsTT‘·+ >∑]«+∫ #Ó&bç ˛j·÷s¡T, |ü‘q· yÓTbÆ ˛j·÷s¡T. >∑qTø£ Á|üe÷<äø±]jÓTÆ q ª>∑s«¡ eTTqTµ $&ÉHê&ç‘˚ Á|üXÊ+‘·+>± J$+#·>∑\T>∑T‘ê+. nVü≤+ø±s¡+`( High mind) ‘·eTTàqT ‘êeTT >=|üŒ>±, ôV≤#·TÃ>± uÛ≤$+#·Tø=ì Ç‘·s¡T\qT ‘·èD°ø£]kÕÔs¡T. ‘êy˚T n+<ä]ø£+fÒ n~Û≈£î\T>± ‘Ó*yÓ’q yê]>± ‘·\TkÕÔs¡T. Ç~≈£L&Ü Äs√>∑´yÓTÆq \ø£åD+ ø±<äT. >∑s¡«+ ˙bÕ*≥ n–ï |üs¡«‘·+ ne⁄‘·T+~. e÷ì‘˚ Vü‰ì ‘=\>∑T‘·T+~. 25


18.düTKeTTqT n~Ûøe £ TT>± ùÁ |$T+#·Tyês¡T. (Lovers of pleasure rather tha lovers of god)

ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T <˚e⁄ì ø£+fÒ düTKeTTqT m≈£îÿe>± Áù|$T+#·&É+.µµ ªªdüTU≤düøÏÔµµ. n+<äs¡T düTKeTTqT ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. n+<äT˝À ‘·ù|Œ$T˝Ò<äT. düTKeTTqT m≈£îÿe>± Áù|$T+#·&+É ` ªø£+fÒ m≈£îÿeµ ª<˚e⁄ì ø£+fÒµ m≈£îÿe>± düTKeTTqT Áù|$T+#·&+É e\q düTKeTT <ä÷s¡eTe⁄‘·T+~. ø£cÕº\ ø£&*É ˝ÀøÏ HÓ≥㺠&É‘ê+. ø£&eÉ ] ø±\+˝À Á|ü»\T <˚e⁄ìì Áù|$T+#·&É+ ø£+fÒ m≈£îÿe>± düTKeTTqT, uÛÀ>∑eTTqT Áù|$TkÕÔs¡ì #Ó|üŒã&ç+~. >∑‘·~Hê\˝À #ê˝≤eT+~ düTKyÓTs¡>∑s¡T,ø£cÕºH˚ï qeTTàø=H˚yês¡T. düTKeTH˚~ ãVüQø=~›eT+<˚ ms¡T>∑T<äTs¡T. düTKy˚T düs¡«+>± uÛ≤$+#˚yês¡T.ñ<√´>∑+ #˚ùdÔ ø±\T MT<ä ø±\T y˚düTø=ì Vü‰sTT>± Áã‘·ø=#·Ãì n<˚ >=|üŒ uÛ≤>∑´+, n<äèwüºeTì uÛ≤$+#˚yês¡T. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À n~Û≈£î\T düTU≤ìøÏ n\yê≥T|ü&ç ø£cÕºìï nHês√>±´ìï ø=ì‘Ó#T· Ãø=+≥THêïs¡T. $ÁXÊ+‹ (Rest) nedüsy¡ T˚ >±ì uÛÀ>∑+ (Pleasure) eT+∫~ø±<äT. $ÁXÊ+‹˝À Äs√>∑´eTT+~, uÛÀ>∑+˝À (Pleasure) u≤<Û\ ä T (Pain) yÓT+&ÉT. <˚e⁄ì ø£+fÒ <˚ìì m≈£îÿe>± Áù|$T+#·&+É Á|üe÷<äyT˚ . H˚&TÉ <˚e⁄ìì ‘·≈î£ ÿe>± ‘·\+#·&+É , Áù|$T+#·&+É , ùd$+#·&+É düTU≤ìï (ñ<√´>±ìï, <ÛäHêìï, |ü<ä$ì, yê´bÕsêìï) n~Ûø£+>± Áù|$T+#·&É+ n+‘·{≤ ø£qã&ÉT‘·T+~. ªªJ$‘·+˝À <Ó’yêìøÏ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&É+ ‘·≈£îÿy˚q+≥THêïs¡T #ê˝≤eT+~ j·TTe≈£î\T <˚e⁄&ÉT nø£ÿs¡˝Òì e´øÏÔ>± ˝…ø£ÿ˝À˝Òì yêì>± ø=+<ä] ˝…ø£ÿ˝À ñ+&É&É+ ˝…ø£ÿ ‘·|üŒ&Éy˚T ne⁄‘·T+~.πøåeT+ øå±eT+>± e÷s¡T‘·T+~. Á|æj·TT&Ü! <˚e⁄ì m&É\ ˙ Áù|eT m{Ï~º ? ...ø£+fÒ m≈£îÿyê?...ø£+fÒ ‘·≈î£ ÿyê? Äj·Tq ˙ø£qï m≈£îÿyê? ‘·≈î£ ÿyê? (Let God be First and all Others be next) ªd”yÓ÷q÷— M]ø£+fÒ ˙e⁄ qqTï m≈£îÿe>± Áù|$T+#·T#·THêïyê? nì Áø°düTÔ ‘·q •wüß´ì Á|ü•ï+#ê&ÉT. <˚e⁄ìï n+<ä] ªe˝Òµ Áù|$T+#·&+É ø±<äT, Á|üuTÑÛ yÓq’ ˙ <˚e⁄ìøÏ ÁyÓTTøÏÿ Äj·TqqT ªe÷Á‘·yT˚ µ ùd$+#·e˝…qT. ªø£+fÒ m≈£îÿeµ Áù|$T+#ê*, uÛj Ñ T· |ü&Ü*, qeTTàø√yê*. uÛÀ>∑eTTqT m≈£îÿe>± Áù|$TùdÔ ªs√–µee⁄‘êe⁄. <˚e⁄ìì m≈£îÿe>± Áù|$TùdÔ jÓ÷–ee⁄‘êe⁄, jÓ÷>∑T´&Éee⁄‘êe⁄.

26


19. ô|’øÏ ªuÛÑøÏÔµ ˝Àq ≈£îj·TTøÏÔ (Form of godliness)

ªªn+‘·´~Hê\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT @\j·Tq>±` eTqTwüß´\T ô|’øÏ uÛÑøÏÔ>∑\yê¬s’ <˚e⁄ì X¯øÏÔì ms¡T>∑ì yê¬s’ j·TT+&É&É+.µµ ô|’øÏ uÛÑøÏÔ>± ø£qã&É&É+ ˝Àq <ëì X¯øÏÔ(>∑TD+) @MT ˝Òø£b˛e&É+ á ø±\|ü⁄ ˇø£ \ø£åD+. ªuÛÑøÏÔµ ø£*– e⁄+{≤s¡T, ªuÛÑøÏÔµ #˚kÕÔs¡T, ÁbÕs¡∆q\T, |üP»\T, Áe‘ê\T,ñ |üyêkÕ\T, >∑T&ÉT\≈£î yÓfi¯¢&É+, <ä+&É+ ô|≥Tºø√e&É+ ñ+{≤sTT >±ì ne˙ï ô|’øÏ ø£qã&É&Üìπø >±ì ˝À|ü\ &=\¢. ne˙ï qeTàø£+ e⁄+&ç #˚ùd$ ø±e⁄. uÛøÑ ôÔÏ |’ j·TTe‘·sêìøÏ >∑\ n_ÛÁbÕj·÷\qT kÕøÏå(8:11.2008) |üÁ‹ø£˝À sTT˝≤ #Ó|üŒã&ç+~. ªª>∑T&çøÏ yÓfi≤Ôs¡T >±ì ô|<ä›>± uÛÑøÏÔ ˝Ò<äT. ns¡Ãq\T #˚düTÔ+{≤s¡T >±ì n+‘· ÄdüøÏÔ‘√ ø±<äT.µµ ªªuÛÑøÏÔ e÷f…˝≤ ñHêï dü+Á|ü<ëj·÷\qT e<äT\Tø√+µµ. ªªuÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ n+‘·>± qeTàø£+ ˝Òq|ü&ÉT #·]ÃøÏ m+<äT≈£î yÓfi¯‘ês¡T nì n&ç–‘˚ n+<ä]‘√ ø£\e≥+ ø√düeTì n+{≤s¡Tµµ. ªªj·TTe‘·s+¡ uÛøÑ ˝ÔÏ À Ä<Ûë´‹àø£yTÓ qÆ >±&Û‘É · ˝Òøb£ ˛e&É+ e÷Á‘·+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£qã&ÉT‘·Tqï yêdüeÔ +µµ ªªdüeTdü´ ‘·˝‹… qÔ |ü&ÉT ‘·|Œü <Óq’ +~q J$‘·+˝À <Óy’ êìøÏ ‘=* ÁbÕ<Ûëq´+ Çe«&É+ ‘·≈î£ ÿy˚q+≥THêïs¡T.µµ á $<ÛäyÓTÆq uÛÑøÏÔ e\q @ $<ÛäyÓTÆq y˚T\T ˇq≈£L&É<äT. Ç~ y˚wü<Ûës¡D, yÓ÷dü+. ªô|’øϵ ø£qã&É&ÜìøÏ #Ó|üø√&ÜìøÏ ªuÛÑøÏÔµ ù|]≥ ø=ìï |üqT\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ªuÛÑøÏÔµ y˚wü+˝À ø=+<äs¡T Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|’øÏ ô|<ë\‘√ ‹qT ‹qT n+{≤s¡T, Vü≤è<äj·T+˝À ˝…ø£ÿ\T y˚kÕÔs¡T, ˝Ò$T˝À ñqïyê]ì #·÷∫ u≤>± ‹q+&ç, eT+∫ ã≥º\T ø£≥Tºø=q+&ç, düTK+>± ñ+&É+&ç nì C≤*>±, Áù|eT>± e÷{≤¢&É‘ês¡T. >±ì Ä ù|<äyêfi¯¢≈£î @MT Çe«s¡T, ô|≥ºs¡T. ˝Òì XÊ+‹ ñqï≥T¢>±, ªªXÊ+‹ XÊ+‹µµ nì »|ædü÷Ô Á|ü»\qT Áu≤+‹˝ÀìøÏ HÓ{Ϻ yê] >±j·TeTTqT ô|’ô|’q 27


qj·TeTT #˚düTÔHêïs¡T. (sTT]à6:14) ø=+<äs¡T ô|<äe⁄\‘√ (‘·eT |ü<äe⁄\ ø√dü+) <˚e⁄ìì |üPõdüTHÔ êïs¡T >±ì yê] Vü≤è<äj÷· \T Äj·Tq≈£î <ä÷s¡+>± e⁄HêïsTT. y˚w+ü ˝À #·÷ù| uÛÑøÏÔì yês¡T #˚ùd |üqT\T yÓøÏÿ]düTÔHêïsTT. ªª<˚e⁄ì ms¡T>∑T<äTeTì yês¡T #Ó|üø=+<äTs¡T >±ì ndüVüQ´\TqT, n$<Û˚j·TT\TqT Á|ü‹ dü‘êÿs¡´eTT $wüj·TeTT Áãwüߺ˝…’j·TT+&ç ‘·eT ÁøÏj·T\ e\q Äj·TqqT ms¡T>∑eTqï≥TºHêïs¡T. (r‘·T1:16) Ç{Ϻ |üqT\T |üÁ‹ø£\˝ÀqT, {Ï.$\˝ÀqT eTdüTÔ>± #·÷düTÔHêï+. ø=+>∑ uÛÑøÏÔ, <=+>∑ uÛøÑ ìÔÏ <Óe’ uÛøÑ >ÔÏ ± #·÷|ü&ÜìøÏ ø=+<äsT¡ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T. uÛøÑ ÔÏ ù|]≥, uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì ù|]≥ #ê˝≤ ùV≤j·TyÓTÆq ø±sê´\T »]–b˛‘·THêïsTT. ≈£îj·TTøÏÔ, yÓ÷dü+, <ä>± uÛÑøÏÔ eTTdüT>∑T˝À »s¡T>∑T‘·T+&É&+É $+‘·ì|ædTü +Ô ~. áHê{Ï ø=ìï nbÕj·÷\≈£î, Á|üe÷<ë\≈£î X¯ø˝ÔÏ ìÒ uÛøÑ ,ÔÏ <˚e⁄ì uÛj Ñ T· eTT ˝Òì uÛøÑ ,ÔÏ bÕ|üeTT e÷q˝Òì uÛøÑ ,ÔÏ »Hêìï e+∫+#˚ uÛøÑ ÔÏ ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. ªuÛøÑ µÔÏ uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì‘√ eTT&ç|&ü qç ~, ªuÛøÑ µÔÏ |ü$Á‘·‘≈· î£ eT÷\+, uÛøÑ ÔÏ ‘ê´>±ìøÏ, Áù|eT≈£î Hê+~ ø±yê*. áHê&ÉT <˚X¯+˝À uÀ˝…&ÉT uÛÑøÏÔ e⁄+~ >±ì Ä uÛÑøÏÔ˝À <˚e⁄&ÉT ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. uÛÑøÏÔ˝À $s¡øÏÔ ‘ê´>∑+, ñù|ø£å ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. ªô|’øÏ uÛÑøÏÔµ kÕs¡+˝Òì ñ|ü e+{Ï~, ø±+‹ ˝Òì B|ü+ e+{Ï~. uÛÑøÏÔ ≈£L&Éu…fÒº~ ø±<äT, ≈£L&ÉTu…fÒº~— <√#·Tø=H˚~ ø±<äT <√∫ ô|fÒº~. yÓ÷dü–+#˚~ ø±<äT yÓ÷dü+ qT+&ç ø±bÕ&˚~ ì»yÓTÆq uÛÑøÏÔ. <˚e⁄ìøÏ q#˚à uÛÑøÏÔ @<ä+fÒ ù|<äkÕ<ä\qT Ä<äTø=H˚<äì, bÕ|üeT*qeTT ‘·qø£+≥≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø=H˚<äì u…’_\T #ÓãT‘·T+~. uÛÑøÏÔ eTTøÏÔøÏ e÷s¡Z+>± uÛ≤$+∫ ≈£îj·TTøÏÔì $&Éyê*.

28


20. <=+>∑ >∑Ts¡Te⁄\T (False Prophets& Gods)

ªªn+‘·´~qeTT\˝À nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±\eTT\T e#·TÃqT. @\j·Tq>±` eTqTwüß´\ eT<Ûä´ <=+>∑ >∑Ts¡Te⁄\T, qøÏ© <˚e⁄fi¯ó¢ m≈£îÿee⁄‘·THêïs¡T.µµ ø=+<äsT¡ ô|ø’ Ï uÛøÑ |ÔÏ sü T¡ ˝≤¢ q{Ïd÷ü Ô s¡V≤ü dü´eT+<äT <äTwüß˝º ≤¢ q&ÉT#·Tø=+{≤s¡T. n+>∑&ç˝À <=+>∑ düs¡T≈£î\ u…+>∑ m≈£îÿe>± ñ+~. <=+>∑ e\q m˝≤{Ï qwüº, ø£cÕº\T+{≤y√ ª<=+>∑µ >∑Ts¡Te⁄\ e\¢, <=+>∑ u≤u≤\ e\¢, <=+>∑ uÛÑøÏÔ e\q ≈£L&Ü Ä˝≤{Ï qcÕº\T, ø£cÕº\T ñ+≥$. <=+>∑ H√≥T¢, <=+>∑ z≥T¢ e\q »q+ yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T. ø°&ÉT, bÕ&ÉT »s¡T>∑T‘·T+~. ∫e] ~Hê˝À¢ ªnã<ä∆ (<=+>∑, ø£|ü≥) Áø°dTü \Ô TqT nã<ä∆ (<=+>∑, ø£|≥ü ) Á|üeø£\Ô TqT, (>∑Ts¡Te⁄\T, uÀ<Û≈ä î£ \T) e∫à kÕ<Û´ä yÓT‘Æ ˚ <˚e⁄&ÉT mqTï≈£îqïyêìì ≈£L&Ü ‘·|ü<ë] |ü{Ϻ+#·&ÜìøÏ e÷j·T\T n<äT“¤‘ê\T #˚dæ #·÷|ækÕÔsT¡ .(eT‘·2Ô 4:24) n{Ïyº ês¡T Áø°dTü Ô jÓTTø£ÿ nbıdüT\Ô T\ (•wüß´\) y˚w+ü y˚dTü ø=ìq <=+>∑ nbıdüÔ\T\TqT (>∑Ts¡Te⁄\T) yÓ÷dü>±+Á&É>∑T |üìyês¡THÓ’ j·TTHêïs¡T. kÕ‘êqT ‘êH˚ ªyÓ\T>∑T <ä÷‘·µ y˚wü+ y˚düT≈£î+{≤&ÉT. (2ø=]11:13`15) |üPs¡«+ Á|ü»\ eT<Û´ä <=+>∑ Á|üeø£\Ô T ≈£L&Ü ñ+&˚yêfi¯ó.¢ n<˚ $<Ûä+>± MT (eTq) eT<Ûä´ ≈£L&Ü <äTs√“<ä≈£î\T ñ+{≤s¡T. (2ù|‘·T2:1) qøÏ© düs¡T≈£î˝Ò ø±<äT, qøÏ© >∑Ts¡Te⁄\T, u≤u≤\T, uÀ<Ûä≈£î\T, ne‘êsê\T, qøÏ© <˚e⁄fi¯ó¢ m≈£îÿyÓ’ b˛‘·THêïs¡T. Á|ü»\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï kıeTTà #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T. <˚e⁄&ÉT ù|s¡T #Ó|æŒ, $+‘· $+‘· y˚cÕ\˝À uÛÑøÏÔì q{ÏdüTÔHêïs¡T, j·TTøÏÔ>± q&ÉT#·Tø=+≥THêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\qT (q$Tà ‘·eT jÓTT<ä›≈£î edüTÔqï yê]ì) ì\Te⁄Hê <√#˚düTÔHêïs¡T, ø=ìïkÕs¡T¢ nee÷qø£s¡yÓTÆq ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î ˇ&ç>∑&ÉT‘·THêïs¡T. eTqTwüß´\qT |ü&É>=&ÉT‘·THêïs¡T, #Ó]ù|düTÔHêïs¡T. yês¡T $qï~, nqT≈£îqï~ n+‘ê ªÁuÛÑy˚Tµ nì e{Ϻ ÁX¯y˚T nì ‘Ó\TdüTø=qï+‘·˝À »s¡>∑e\dæq qwüº+ »]–b˛‘·T+~. Á|ü»\T |æsê´<äT #˚ùd ˝Àù| ‘·TÁs¡T eTì <=+>∑ u≤u≤\T m–]b˛‘·THêïs¡T. n|ü&ÉT >±ì »]–q<ä+‘ê ªe÷j·Tµ nì ‘Ó*dæsê<äT. M] e\q ≈£L&Ü düe÷C≤ìøÏ Á|üe÷<äeTT+~. Ç~ ≈£L&Ü ø£*ø±\|ü⁄ \ø£åD+. 29


ªªÁ|ü‹ #Ó≥Tº <ëì |òü\eTT\ e\q ‘Ó*j·Tã&ÉTqTµµ. (\÷ø±6:44) nã<ä∆ (<=+>∑) Á|üeø£Ô\qT >∑÷]à C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç. yês¡T >=Á¬s\ #·s¡àeTT\T y˚düTø=ì MT jÓTT<ä≈› î£ e‘·TsÔ T¡ . ø±ì ˝À|ü\ yês¡T ø£è≤s¡yTÓ qÆ ‘√&˚fió¯ µ¢ µ.(eT‘·Ô 7:15) yê] |ò\ü eTT\ e\q MTs¡T yê]ì ‘Ó\TdüTø=+<äTs¡T.

21. <äj·÷´\ uÀ<Ûä\T (Teachings of the Devil) ø£&Ée] ~qeTT\˝À ø=+<äs¡T nã~∆≈£î\ y˚wü<Ûës¡D e\q (uÛÑøÏÔ y˚wü+, j·TTøÏÔ e÷≥\T) yÓ÷dü|üs¡#·T Ä‘·àe\q, |üPqø±\ e\q, nã<ä∆ Á|üe#·Hê\T, uÛ$Ñ wü´yêDÏ e\q, <äjT· ´eTT\ uÀ<Ûä j·T+<äT \ø£´å eTT+∫ (ÄdüøÔÏ ø£*–, nqTdü]+∫) $XÊ«dü Áãwüß\º >∑T<äTs¡T. (1‹yÓ÷4`1,2) n+‘·´~qeTT\˝À <=+>∑ uÀ<Û≈ä î£ \T(>∑Ts¡Te⁄\T) <äj÷· ´\ uÀ<Ûä #˚d÷ü Ô <ä]Á<ä (#Ó&ɶ) J$‘·+ kÕ–kÕÔs¡T. ‘·|ü&ÉT uÀ<Ûä\T #˚kÕÔs¡T. nã<ë∆\qT y˚<ä yê≈£îÿ\T>± #ÓãT‘ês¡T. Hê´j·÷ìøÏ, <Ûsä êàìøÏ, düV≤ü »‘ê«ìøÏ, y˚<ä yê≈£îÿ\≈£î $s√<Ûeä TT>± uÀ~ÛkÕÔsT¡ . ñ|ü<˚X¯+ #˚kÕÔs¡T. ø=‘·Ô, #Ó‘·Ô uÀ<Ûä\T #˚kÕÔs¡T. Á|ü»\qT ‘·|ü Á‘√e |ü{ϺkÕÔs¡T. Ms¡T |ü∫à nã~∆≈£î\T e{ºÏ neø±X¯yê<äT\T. M] eTqkÕ‡øÏå (n+‘·sê‘·à) yÓTT<äT›u≤] ñ+≥T+~. Ç{Ϻyês¡T #˚ùd ‘·|ü&ÉT uÀ<Ûä\T ø=ìï Çø£ÿ&É ÁyêkÕÔqT.

1. ô|[¢ #˚düTø√e&É+ ‘·|üŒ+{≤s¡T. Ç<=ø£ $+‘· dæ<ë∆+‘·+. Bìï ‘Ós¡ô|’øÏ ‘ÓkÕÔs¡T. ô|[¢ #˚düTø√ø£b˛e&Éy˚T |ü$Á‘·‘· nì, Ä˝≤{Ï<˚ ì»yÓTqÆ uÛøÑ ÔÏ nì #Ó|Œæ dü÷|üsY uÛ≈Ñ î£ ˝Ô ≤¢>± qeTàã\T≈£î‘ês¡T. Ç<=ø£ <äjT· ´+ uÀ<Û.ä ô|[¢ ø√düyT˚ qs¡T\qT Ä&É, eT>∑>± <˚e⁄&ÉT |ü⁄{Ï+º #ê&ÉT. yÓTT<ä{Ï ô|[¢ <˚e⁄&˚ #˚kÕ&ÉT. j˚TdüT ô|[¢øÏ yÓfi≤¢&TÉ . $yêVü≤ nq+‘·s+¡ yê] |ü&øÉ £ (<ë+|ü‘´· +) ìwüÿ\àwüyÓTÆq~ nqï~ u…’_\T. 30


2. ø=ìï{Ïì ‹qT≥ e÷Hê\+{≤s¡T. ÄVü‰s¡eTT>± sTT∫Ãq ø=ìï+{Ïì ‹qsê<äì Ä+ø£\å T $~ÛkÕÔsT¡ . ‹q<ä–q$>±, <˚e⁄&ÉT sTT∫Ãq ø=ìï{Ïì ‹qsê<äì uÀ~Û+#·&É+ <äj·÷´\ uÀ<Ûä. ø=ìï{Ïì ‹qT≥ e\q >±ì, ‹q≈£î+&ÉT≥ e\q >±ì me&ÉTqT, |ü$Á‘·T&ÉT ø±&ÉT. ø=ìï{Ïì ‹qT≥ e÷qT≥ e\q yêì uÛÑøÏÔ ô|s¡>∑<äT. ø£è‘·»„‘· #Ó*¢+∫ ÁbÕ]∆+∫ ‹q<ä–q <˚ìHÓ’Hê ‹qe#·TÃ. ‹+&ç e\q mes¡÷ bÕ|ü⁄\e«s¡T. ‹q≈£î+&ÉT≥ e\q |ü$Á‘·T\T (|ü⁄D≤´‘·Tà\T) ne«s¡T. Ç{Ϻyês¡T ªø=‘·Ôµ uÀ<Ûä\ ù|s¡ ª#Ó‘·Ôµ dü+>∑‘·T\T, e⁄‹Ô dü+>∑‘·T\T #Ó|ü⁄‘·÷ ∫‘·TÔ>± »Hê\qT ãT]&û ø={ϺdüTÔHêïs¡T. ∫e] ~Hê\˝À á j·TT>±+‘·+˝À sêqT sêqT ` H˚H˚ <˚e⁄&Éqì, H˚H˚ Á|üeø£qÔ ì, H˚H˚ Áø°dTü qÔ ì, H˚H˚ <Óy’ êe‘ês¡eTTqì, #Ó|ü ø=H˚yês¡T m≈£îÿee⁄‘ês¡ì y˚<ä+ #ÓãT‘·T+~. uÀ<Ûä\˙ï qeTà<ä–q$ ø±e⁄. uÀ<Ûä≈£î\T, >∑Ts¡Te⁄\T, u≤u≤\T n+<äs¡÷ qeTà<ä–q yês¡T ø±s¡T. ‘·«s¡|ü&ç me]ì qeTàe<äT›. |üØøÏå+#ê*, $#ê]+#ê*. me&ÉTqT $TeTTàqT yÓ÷dü|ü⁄#·Ã≈£î+&Ü #·÷#·Tø=qT&ç nH˚~ ôV≤#·Ã]ø£.

31


<äècÕº+‘·+ ` 1

H√yêVüQ ø±\+˝À »\Á|üfi¯j·T+ ªª$HêX¯ø±˝Ò $|üØ‘· ãT~∆µµ nH˚ n+X¯eTTô|’ u…’_\T Ä<Ûës¡eTT>± ª$|üØ‘· ãT<äT∆µ ˝Ò$T{À BìøÏ eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À #·~yê+. qs¡T\˝À ªãT~∆µ yÓTT<äT›u≤] $|üØ‘· (#Ó&TÉ ) Á|ües¡qÔ ≈£î ‘Ó>ã∑ &çq|ü&É˝≤¢ dü+uÛ$Ñ +#˚ $HêX¯ø±˝Òy√ $e]+#·&ÜìøÏ á ÁøÏ+<ä ø=ìï ñ<ëVü≤s¡D\qT MT <äèwæºøÏ ‘ÓkÕÔqT. #·]Á‘· nH˚~ >∑‘êìøÏ dü+ã+~+∫q~. >∑‘·+ H˚{ÏøÏ ˇø£ bÕsƒ¡+. ‘Ó*$ >∑\ yêfi¯ó¢ >∑‘·+ qT+&ç bÕsƒê\T H˚s¡TÃø=ì Á|üdüTÔ‘·+ Væ≤‘·+>± e÷s¡TÃø=+{≤s¡T. >∑‘êìï $düà]ùdÔ eT‹ì eTT+<äT >∑‹ì (b˛>=≥Tº ø=+{≤+) qwüº|üs¡#·Tø=+{≤s¡T. ªª|üPs¡«eT+<äT (>∑‘+· ˝À) Áyêj·Tã&çqeìïj·TT (#·]Á‘·) eTq≈£î uÀ<Ûä (ãT~∆) ø£\T>∑T ì$T‘·Ô+ (bÕsƒ¡+ H˚s¡TŒq≥T¢) Áyêj·Tã&ç j·TTqï$µµ. s√e÷15:4 |üPs¡«ø±\+˝À H√eVüQ nH˚ ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT+&˚yê&ÉT. n‘·&ÉT ˙‹eT+‘·T&ÉT. ‘·q ‘·s¡eTT˝À ì+<ës¡Væ≤‘·T&ÉT. <˚e⁄ì düVü≤yêdü+˝À q&É∫qyê&Éì ‘·q >∑÷]à #Ó|üŒã&ç+~. nsTT‘˚ ‘êqTqï n|üŒ{Ï ˝Àø£+ e÷Á‘·+ |üP]Ô>± #Ó&çb˛sTT+~. Hê{Ï »qT\ ÁøÏjT· \T,‘·\+|ü⁄\T #Ó&$¶É . ã\‘êÿs¡+ n+‘·{≤ ã*dæb˛sTT+~. “The earth was Corrupt before God and the earth was filled with Violence - all flesh had Corrupted his way upon the earth” Á|ü»\˝À nÁø£eT+, n|ü$Á‘·‘,· nsê#·ø+ £,

<Ís¡®q´+ ‘êsê kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. <˚e⁄&ÉT Çø£ zs¡«˝Òq+‘·>± $T‹MT]+~. yê] n|üsê<Ûë˝Ò $|üØ‘· ãT<äT∆\T. n{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ yê] n+‘·+ e∫Ã+<äHêï&ÉT <˚e⁄&ÉT. yê] #Ó&ÉT‘·HêìøÏ ª#Óø˘µ ô|{≤º\qT≈£îHêï&ÉT. yê]ì, yês¡Tqï uÛÑ÷˝Àø±ìï HêX¯q+ #˚j·÷\qT≈£îHêï&ÉT <˚e⁄&ÉT. <˚e⁄&ÉT ˙‹eT+‘·T&˚ ø±<äT Hê´j·Te+‘·T&ÉT ≈£L&ÜqT. <˚e⁄&ÉT Hê´j·T$~Ûì nqTdü]+∫ bÕbÕìøÏ •ø£å $~Û+#ê\qT≈£îHêï&ÉT. n<˚ bÕ|üeTTq≈£î e#˚à J‘·eTT eTs¡DeTT(HêX¯q+) ˙‹eT+‘·T&Óq’ H√eVüQ‘√ ‘êqT #˚jT· T#·Tqï |üìì >∑÷]à <˚e⁄&ÉT #ÓbÕŒ&ÉT. n<˚eT+fÒ ` uÛ÷Ñ $T $÷~øÏ »\ Á|üfij ¯ T· + |ü+|æ+#·uÀ‘·TqïqHêï&ÉT. á eT<Û´ä ø±\+˝À ˇø£ z&ÉqT ø£≥ºeTHêï&ÉT. m˝≤ ø£{≤º˝À #ÓbÕŒ&ÉT. n~|üP]Ô nj˚T´˝À|ü⁄ sêuÀj˚T 32


HêX¯q+ >∑÷]à Á|ü»\≈£î Á|üø£{Ï+#·eTHêï&ÉT. yês¡T #Ó&ÉT‘·q+ ~<äT›ø√&ÜìøÏ 120 dü+e‘·‡sê\T >∑&ÉTe⁄ Ç#êÃ&ÉT. sêuÀj˚T Á|üfi¯j·T+ >∑T]+∫ ÄHê{Ï ‘·sêìï H√eVüQ ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. ªª... Äj·Tq (<˚e⁄&ÉT) |üPs¡«ø±\eT+<äTqï ˝Àø£eTTqT $&ç∫ô|≥ºø£ uÛøÑ VÔÏ ≤” qT\ düeT÷Vü≤eTT MT~øÏ (˝Àø£+ MT~øÏ) »\Á|üfij ¯ T· +qT s¡|Œæ +∫q|ü&ÉT, ˙‹ Hê´j·÷\qT Á|üø£{Ï+∫q H√eVüQµµ (2ù|‘·Ts¡T 2+5) nsTT‘˚ ÄHê{Ï Á|ü»\T á ôV≤#·Ã]ø£qT ô|&É#$Ó ì u…{≤ºsT¡ . ‘·eT #Ó&TÉ ‘·q+ e÷qTø√˝Ò<Tä . <˚e⁄ìøÏ uÛj Ñ T· |ü&˝É <Ò Tä . yê] s¡øDå£ ø=s¡¬ø’ dæ<ä∆+ #˚dæq z&É˝ÀìøÏ sê˝Ò<äT. ∫e]øÏ »\Á|üfij ¯ T· + sêH˚ e∫Ã+~. 40 sêÁ‹+ã>∑fió¯ ¢ Äø±X¯+ ∫\T¢|&ü qç ≥T¢ es¡¸+ ≈£î+&Éb˛‘·>± ≈£î]dæ+~. uÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ }≥\ìï $|üŒã&ܶsTT. }s¡T\T, @s¡T\T, >∑T≥º\T, ø=+&É\T eTTì–b˛kÕ>±sTT. n|üŒ{Ïπø z&É˝À #˚]j·TTqï H√eVüQ ≈£î{+_≈£î\T @ì$T~eT+~, ˝ÀìøÏ e∫Ãq JesêdüT\T ‘·|üŒ ˝Àø£eT+‘ê »\ Á|üfi¯j·T+‘√ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T ` <˚ìøÏ? á »\Á|üfi¯j·T+qT+&ç »qT\T eÁø£e÷s¡ZeTTqqTdü]+∫ nÁø£eTeTT J$‘·+˝À eTTì– ‘˚\T#·Tqï+<äø£T ` ÄHê{Ï $|üØ‘· ãT<äT∆\T $HêX¯HêìøÏ ø±s¡D+. uÛÑøÏÔV”≤q‘· e\q HêX¯q+ qT+&ç yês¡T ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T n+<äTπø $HêX¯+. H√eVüQ Hê{Ïø±\+ bÕbÕ\‘√ <˚e⁄ì ø√|ü+ yê]MT~øÏ ~–e∫Ã+~ n&ɶyÓTÆq #Ó&ɶ|üqT\qT #˚j·T&É+ ` <˚e⁄ì ˙‹, ìj·Te÷\qT yÓT&ç¶y˚j·T&É+ ` <Ís¡H® ê´\≈£î ˇ&ç>≥∑ &º +É ` <˚e⁄ì e÷≥ $qø£ b˛e&É+ ` <˚e⁄ìô|’ qeTàø£+˝Òøb£ ˛&É+. ‹ì Á‘ê>∑&É+ ` Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&É+ ô|[flfi¯ó¢ #˚düTø√e&É+ ` eTT+#·Tø=#˚à eTT|üqT >∑÷]à ø=+#·yÓTÆHê Ä˝À∫+#·ø£ b˛e&É+ ` u≤>∑T|ü&É&ÜìøÏ, #˚dæq bÕbÕ\qT >∑÷]à Ç∫Ãq >∑&ÉTe⁄˝À|ü\ |üXÊÑêÔ|ü&Éø£b˛e&É+ yê] $HêX¯HêìøÏ ø±s¡D≤\T. <˚e⁄&ÉT Hê´j·TeTTqT ã{Ϻ •ø£å $~Ûd÷ü HÔ ˚ ‘·q ø£ìø£se¡ TTqT ã{Ϻ ø±bÕ&É&ÜìøÏ ˇø£ e÷sêZìï ø£*ŒkÕÔ&ÉT. n+<äTπø »\Á|üfi¯j·÷ìï |ü+|ædü÷Ô ÄHê{Ï Á|ü»\T ‘·eT ÁbÕD≤\T ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ ˇø£ z&ÉqT ì]à+#ê&ÉT. n+<äT˝ÀìøÏ Á|üy•˚ +∫ ÁbÕD≤\T <äøÿÏ +#·Tø√eTì H√eVüQ Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. >±ì ÄHê{Ï Á|ü»\T ˝ÀìøÏ sê˝Ò<Tä . n+<äTøπ yês¡+‘ê q•+∫ b˛j·÷s¡T. Áø°düTÔ á ˝Àø±ìøÏ ‹]– e#˚à s√E\T ≈£L&Ü H√eVüQHê{Ï s√E˝≤¢ ñ+{≤j·THêï&ÉT Á|üuTÑÛ e⁄. »\Á|üfij ¯ ÷· ìøÏ eTT+<äT s√E˝À¢ Á|ü»\T ‹+≥÷, Á‘ê>∑T‘·÷, 33


ô|[¢fi¯ó¢≈£î Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø=+≥÷ e#êÃs¡T. H√eVüQ z&É˝ÀìøÏ yÓfi‚fl s√Ees¡≈£î n˝≤ »s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. »\Á|üfi¯j·T+ e∫à yês¡+<ä]ì rdüTø=ì b˛j˚Tes¡≈£î Ädü+>∑‹ yêπs$T Á>∑$T+#·˝Ò<äT. (eT‘·Ô.24:37`39) #·<äeØ! ˙y√ø£y˚fi¯ $|üØ‘· ãT~∆‘√ Áø°düTÔ jÓTT<ä›≈£î sêø£ n\¢], <Ís¡®Hê´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+fÒ, á˝Àø£ uÛÀ>±˝Ò #ê\qT≈£î+≥T+fÒ, $HêX¯q+ @<√ s¡÷|ü+˝À e∫à ìqTï eTT+∫ y˚j·Te#·TÃ. Çø£ eTT+<äTqï eTT|üqT ‘·|æŒ+#·Tø=qT≥≈£î Ç|ü&ÉT ˙ eTT+<äTqï neø±XÊìï e<äT\Tø√e<äT› ` z&É˝ÀìøÏ #˚sT¡ q≥T¢ Áø°dTü qÔ T #˚sT¡ ø√. e÷qdüTqT e÷s¡TÃø√ ` eT+∫ì H˚s¡TÃø√ ` |üs¡eTTqT dü«‘·+Á‹+#·Tø√.

34


<äècÕº+‘·+ ` 2

˝À‘·T ø±\+˝À ªªn–ï es¡¸+µµ nÁãVü‰eTT ˝À‘·T nH˚yês¡T ã+<ÛTä e⁄\T, nÁãVü‰eTTqT <˚e⁄&ÉT |æ*∫q|ü&ÉT nÁãVü‰eTT‘√ bÕ≥T ˝À‘·T≈£L&Ü n‘·ì yÓ+≥ yÓfi≤¢&ÉT. ø=Hêïfi¯¢≈£î yêfi¯¢ ÄdæÔ bÕdüTÔ\T u≤>± ô|]–b˛j·÷sTT. yês¡T ø£*dæ ˇπø#√≥ ñ+&É&+É ø£wyºü TÓ +Æ ~. yês¡T $&çb˛j·÷s¡T. ˝À‘·T n|üŒ{ÏøÏ |ü∫Ã>± ø£ìŒ+∫q kı<√e÷, >=yÓTTÁsê ÁbÕ+‘ê\qT m+#·Tø=ì n≥TyÓ[b¢ ˛j·÷&ÉT. nsTT‘˚ sêqTsêqT n|ü≥ºD+˝À ‘·q eTqT>∑&É ø£wüºyÓTÆ+~. nø£ÿ&É Á|ü»\T ∫‘·Ô&ç ` ‘·eT ∫‘êÔ\qT #Ó‘·Ô>± e÷πsÃdüT≈£îqï dü‘·TÔ Á|ü»˝…¢]. kı<äeT, >=yÓTTÁsê nH˚ á »+≥ |ü≥ºD≤\ bÕ|ü+ |òüTÀs¡yÓTÆq~ <ëìøÏ $s√<ÛäeTT>± <˚e⁄ì düìï~ÛøÏ #˚]q yÓTTÁs¡ (Complaint) >=|üŒ~ `yê{Ï bÕ|ü+ ãVüQ uÛ≤s¡yTÓ qÆ ~ (Grievious) uÛ]Ñ +|üsêì~. Vü≤<äT›\T <ë{Ï+~ n+<äT#˚‘· á |ü≥ºD≤\≈£î •ø£å $~Û+#·&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT <ä÷‘·\qT nø£ÿ&çøÏ |ü+bÕ&ÉT. yês¡T ‘=\T‘· nÁãVü‰eTTqT ø£*kÕs¡T. yês¡T e∫Ãq |üH$˚ T{À nÁãVü‰eTT≈£î #ÓbÕŒs¡T. kı<=eT >=yÓTTÁsê\ô|’ n–ï >∑+<Ûäø±\qT ≈£îeTà]+#·&ÜìøÏ e#êÃeTHêïs¡T. nÁãVü‰eTT Ä+<√fi¯q #Ó+<ë&ÉT. ø±s¡Dy˚TeT+fÒ n|ü≥D º ≤\˝À ‘·q ã+<ÛTä yÓq’ ˝À‘·T ñHêï&ÉT. n‘·&ÉT ˙‹eT+‘·T&ÉT. <äTsêàs¡TZ\‘√ bÕ≥T ˙‹eT+‘·T\qT ≈£L&Ü HêX¯q+ #˚kÕÔsê? nì nÁãVü‰eTT <ä÷‘·\qT Á|ü•ï+#ê&ÉT. yê]‘√ ø=+‘·ùd|ü⁄ uÒs¡e÷&çq ‘·sT¡ yê‘· #·e]øÏ 5 >∑Ts¬ H’ ê ˙‹eT+‘·T\T+fÒ n|ü≥Dº ≤\qT •øÏ+å #·ø£ e~˝ÒkÕÔsê nì n&ç>±&ÉT. yês¡T düsπ nHêïs¡T. >±ì <äTs¡<èä wüyº T˚ eT+fÒ Ä |ü≥D º ≤\˝À ø£˙dü+ 5>∑Ts¡T ≈£L&Ü ˙‹eT+‘·T\T ˝Òs¡T. nÁãVü‰eTTqT $&ç∫ kı<=eT >∑$ì jÓTT<ä› ≈£Ls¡TÃqï ª˝À‘·Tµ e<ä›≈£î á <ä÷‘·˝§#êÃs¡T. yês¡T u≤≥kÕs¡T˝Ò nqT ø=Hêï&ÉT ˝À‘·T. n‹~Û eTsê´<ä #=|üq ` Ábı<äT›b˛sTT+~ >∑qT≈£ á sêÁ‹ ‘·q sTT+≥qT+&ÉeTì yê]ì ã\e+‘·#˚kÕs¡T. 35


yês¡T yêøÏ≥˝ÀH˚ |ü+&ÉTø=+{≤eTHêïs¡T. >±ì ˝À‘·T ˇ|üŒø√˝Ò<Tä ø±s¡D+ Ä }]yê] |òüTÀsê˝Ò˝≤{Ïy√ n‘·ìøÏ u≤>± ‘Ó\düT. nsTT‘˚ ø=‘·yÔ ê¬ses√ ˝À‘·T Ç+{ÏøÏ e#êÃs¡ì ‘Ó\TdüTø=qï eT÷s¡T\â T, <äTwüß\º T ˝À‘·T Ç+{ÏøeÏ ∫à yê]ì ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\ì s¡ãdü #˚kÕs¡T. áe÷≥\T y˚<+ä ˝À Áyêj·Tã&çq≥T¢ #·÷<ë›+ ` ªªyês¡T |ü+&ÉTø=qø£ eTT+<äT Ä |ü≥ºDdüTú\T, nq>± kı<=eT eTqTwüß´\T, u≤\Ts¡TqT, eè<äT\∆ TqT Á|ü»\+<äsT¡ q÷ q\T~≈£îÿ\qT+&ç ≈£L&ç e∫Ã Ä Ç\T¢ #·T≥Tºyd˚ æ ˝À‘·TqT |æ*∫ ` á sêÁ‹ ˙ jÓTT<ä›≈£î e∫Ãq eTqTwüß´˝…ø£ÿ&É? y˚TeTT yê]ì ≈£L&ÉTq≥T¢ (dü+uÛÀ–+#·Tq≥T¢) e÷ jÓTT<ä≈› î£ yê]ì yÓ\T|ü*øÏ rdüTø=ìs¡eTàì n‘·ì‘√ #Ó|üŒ>± n+<äT≈£î ˇ|üŒq+<äTq yês¡T n‘·ì MT<ä <=$Tà>± |ü&ç ‘·\T|ü⁄\T |ü>∑T\ >=≥Tº≥≈£î düMT|æ+∫].... Ä Ç+{Ï <ë«s¡eTT <ä>∑Zs¡qTqï yê]øÏ <˚e⁄&ÉT ø£qTeTãT“ ø£\T>∑CÒj·T>± yês¡T <ë«s¡eTT ø£qT>=q˝Òø£ $dæ–]µµ Ä~ 19:4`11 kı<=eT Á|ü»\T ø±e÷‘·Ts¡T‘· >∑\ Á|ü»\T, dü«*+>∑ dü+|üs¡Tÿ\T. yêj·Tes¡dü ˝Ò≈î£ +&É, ô|<ä› ∫qï uÒ<+äÛ ˝Ò≈î£ +&Ü n+<äs÷¡ ` |æ\\¢ T yÓTT<ä\T eè<äT∆\ es¡≈£î n<˚ rs¡T. ø£fi¯¢ ø±es¡+‘√ ø±e÷+<ÛäT˝…’ <˚e⁄ì ø√bÕìï πsbÕs¡T. n+<äT#˚‘· ªªkı<=eT >=yÓTTÁsê\qT |ü≥D º eTT\qT ãdüà+#˚dæ (‘·>T∑ \u…{)ºÏ eTT+<äT≈£î uÛÑøÏÔ V”≤qT\>∑T yê]øÏ yê{Ïì <äècÕº+‘·eTT>± (ñ<ëVü≤s¡D>±) ñ+&ÉT≥¬ø’ yê{Ïì HêX¯qeTT #˚ôdqTµµ (2ù|‘·T.2:6) ªªkı<=eT >=yÓTTÁsê\≈£î yê{Ï #·T≥Tº|≥ü q¢ Tqï |ü≥Dº eTT\T... ˝…+’ –ø£ n$˙‹øÏ, ndüVü≤»yÓTÆq ˝…’+–ø£ düVü≤kÕ\≈£î ˝ÀHÓ’ bıj·÷s¡T. n+<äTe\¢ XÊX¯«‘·yÓTÆq eT+≥˝À¢ •ø£åqqTuÛÑ$+#ês¡Tµµ (j·T÷<ë.7) ªªkı<=eT n|üsê<Ûyä T˚ $T≥+fÒ....>∑s«¡ +, ‹+&çb˛‘·T‘·q+, kıeT]‘·q+. n~ Bqdæú‹˝À qTqï yê]øÏ, <ä]Á<äT\≈£L kÕj·T+#˚j·T˝Ò<äT. yêfi¯ó¢ $Ás¡M>∑T‘·÷, Hê jÓT<äT≥ ndüV≤ü ´ø±sê´\T #˚d÷ü Ô e#êÃs¡T, >∑qTø£ H˚qT n~ #·÷∫ yêfi¯q¢ T ‘=*–+#êµµ nHêï&ÉT <˚e⁄&ÉT (jÓTôV≤.16:49`50) Ç$«<äeTT>± kı<=eT >=yÓTTÁsê\H˚ »+≥|ü≥Dº ≤\ Á|ü»\˝À $|üØ‘· ãT<äT\∆ T 36


|ü⁄{Ϻ n|üsê<ë\˝À Ä]‘˚] |òüTÀs¡ bÕ|ü⁄\j·÷´s¡T. yê] >∑s¡«eTTqT ã{Ϻ, e´_Û#ês¡ ø±+ø£åqT ã{Ϻ ndüVü≤»yÓTÆq dü«*+>∑dü+|üs¡ÿ+ nH˚ $ø£è‘· H˚sêìøÏ Ä |ü≥ºDyês¡˝ô|’ <˚e⁄&ÉT n–ïì ≈£î]|æ+∫ yê]øÏ •ø£å $~Û+#ê&ÉT. nsTT‘˚ n+<äT˝À ˙‹eT+‘·T&Ó’q ˝À‘·T ‘·q |æ\¢\qT }s¡T $&ç∫ bÕ]bıeTàì #Ó|æŒ yê] ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&Ü&ÉT. >∑qTø£ eTq $HêX¯HêìøÏ eTq˝ÀqTqï $|üØ‘· n|üsê<Ûä ãT<äT∆˝Ò ø±s¡DeTì Á>∑V≤æ +∫ ` •ø£å sêø£eTT+<˚ •ø£≈å î£ ø±s¡DyÓTqÆ <äTsêàs¡Z ÁøÏjT· \qT e÷ì, |üXÊÑêÔ||ü &ü ç s¡ø+åÏ #·>\∑ <˚e⁄ìyÓ|’ ⁄ü ‹s¡>±* ` ‘·«s¡|&ü ç bÕ|üeTTqT+&ç HêX¯qø£sy¡ TÓ qÆ ‘êe⁄\ qT+&ç bÕ]b˛yê* ` <˚e⁄&ÉT #·÷|æ+#·T πøåeTø£s¡yÓTÆq #√{ÏøÏ #˚] b˛yê*. #Ó|æŒHê $qø£, bÕ|üeTT˝ÀH˚ ì*∫ j·TT+fÒ <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü ˙πø$T #˚j·T˝Ò&ÉT.

<äècÕº+‘·+ ` 3 37


ø√s¡VüQ ø±\+˝À ªdüJe düe÷~Ûµ <˚e⁄ì Á|ü»˝…’q ÇÁXÊj˚T©j·TT\T düTe÷s¡T 430 dü+e‘·‡sê\T ◊>∑T|ü⁄Ô˝À (#Ós˝¡ ÀqTqï≥T¢) u≤ìdü\T>± ñHêïs¡T. Ä ~Hê˝À¢ yês¡T <˚e⁄ìøÏ yÓTTÁs¡ô|≥Tºø=Hêïs¡T. yê]ì $&ç|+æ #·T≥≈£î <˚e⁄&TÉ ªyÓ÷ùwµqT ìj·T$T+#ê&ÉT. <˚e⁄&TÉ yÓ÷ùw≈£î ‘√&Ój ’ T· THêï&ÉT. nVü≤s√qTqT yÓ÷ùw≈£î düVü≤ø±]>± sTT#êÃ&ÉT. <˚e⁄&ÉT ◊>∑T|ü⁄Ô˝À yÓ÷ùw <ë«sê nH˚ø£ n<äT“¤‘ê\T #˚kÕ&ÉT. ∫e]øÏ ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT ◊>∑T|ü⁄Ô #Ósq¡ T+&ç $&ç|+æ ∫ yÓ\T|ü*øÏ ‘Ó#êÃ&ÉT, dü«‘·+Á‘·T\qT>± #˚kÕ&ÉT. #Ósq¡ T+&ç yê]øÏ n&ÉT>¶ ± ñqï mÁs¡deü TTÁ<äeTTqT bÕj·T\T>± #˚dæ 6,00,000 ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT ne‘·*øÏ <ë{Ï+#ê&ÉT. ne‘·\+‘ê ns¡D´y˚T— nq>± m&Üs¡T\T, >√‘·T\T, >±&ÛÜ+<äø±s¡eTT ø£*– mes¡TqT dü+#ês¡yÓTÆqqT, ìyêdüyÓTÆqqT #˚j·Tì ÁbÕ+‘·+. n{Ϻ <˚X¯+ >∑T+&Ü yÓ÷ùw Hêj·T‘ê«ìï bÕ\T ‘˚HÓ\T Á|üeVæ≤+#˚ <˚XÊìøÏ nq>± ø±HêqT≈£î yê>±∆q uÛÑ÷$TøÏ yês¡+‘ê kÕ>∑T#·THêïs¡T. Äø±X¯eTTqT+&ç eTHêï nH˚ $TqïHÓ’q ÄVü‰s¡eTTì∫Ã, ã+&É\qT+&ç dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ ˙s¡TqT bÕ]+∫, sêÁ‘·Tfi¯ó¢ n–ï e+{Ï yÓ\T‘·Ts¡Tì∫Ã, |ü>\∑ T y˚T|òü÷\‘√ ø£|æŒ #·\¢<äq+ ì∫à <˚e⁄&ÉT yê]ì Ä<äTø=+≥THêï&ÉT. nsTT‘˚ yê]˝À ø=+<äsT¡ nq>± ø√s¡VQü , <ë‘êqT, n;sêeTT nH˚ eTT>∑TsZ T¡ , eT] ø=+<ä]‘√ eTTsƒê>± @s¡Œ&ç <˚e⁄&ÉT mqTïø=ìq qeTàø£yTÓ qÆ Hêj·T≈£îìô|’ nq>± yÓ÷ùwô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕs¡T. ªªá düe÷»+˝À Á|üryê&ÉT |ü]X¯ó<äT∆&˚, Á|ü‹yê&ÉT düeTs¡T&∆ ,˚ e÷MT<ä MT ô|‘·qÔ + @+{ϵµ n+≥÷ yÓ÷ùw nVü≤s√qT\ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsT¡ . <˚e⁄&ÉT ìj·T$T+∫q yê]ô|’ #˚ùd ‹s¡T>∑Tu≤≥T <˚e⁄ìô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T>± <˚e⁄&ÉT ˝…øÿÏ kÕÔ&TÉ . á $wüj·TeT+˝À <˚e⁄ì ø√|ü+ ø√s¡VüQ, <ë‘êqT, n;sêeTT \ô|’qqT, yê] nqTdüs¡T˝ô|’qqT s¡>∑T\Tø=+~ ` ª>=|üŒ $+‘· »]–+~. H˚\ HÓs¡$&ç∫+~, uÛ÷Ñ $T H√s¡T ‘Ós∫¡ +~. ‹>∑Tu≤≥T #˚dqæ yê] ≈£î≥T+u≤\qT, ø√s¡VQü dü+ã+<ÛTä \+<ä]ì yê] düeTdüeÔ TTqT Á$T+–y˚ôdqTµµ (dü+U≤´.16:30`33) yês¡T düe÷»eTT˝À ñ+&É≈î£ +&É 38


q•+∫]. n+fÒ Ms¡+<äs¡÷ düJe düe÷~Û nj·÷´s¡T. Ms¡+<äs¡T ªªbÕ|üeTT#˚dæ ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü ‘Ó#·TÃø=ì]µµ Ms¡T, yê]øÏ >∑\ eT+~s¡|ü⁄ ùdej·T+<äT ‘·è|æÔ #Ó+<äø£, j·÷»ø£‘·«+ ≈£L&Ü Ä•+∫, yÓ÷ùw ÄVü≤s√qT\ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕs¡T. <˚e⁄ì ìj·Te÷ìï Á|ü•ï+#ês¡T. yÓ÷ùwô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T` ª˙e⁄ bÕ\T ‘˚HÓ\T Á|üeVæ≤+#·T <˚XÊìøÏ eTeTTàqT rdüTø=ì sê˝Ò<Tä ` bı\eTT\T Á<ëø£‘å √≥\T >∑\ kÕ«düeú TT e÷øÏjT· ´˝Ò<Tä ` nHêïs¡T. ø√s¡VüQ ‹s¡kÕÿs¡eTT #˚dæ q•+#ÓqT. ÇB $|üØ‘·yÓTÆq ãT<˚› ` @~? <˚e⁄ì #˚‘· mqTïø√ã&ç, yê&Éã&ÉT#·Tqï <Ó’e ùde≈£î\ô|,’ Hêj·T≈£î\ô|’ nø±s¡D+>± ì+<ä\T y˚jT· &É+, m<äT]+#·&+É , yê~+#·&+É , XÀ~Û+#·&É+ ˝≤+{Ï~. n{Ϻ $|üØ‘·ãT~∆øÏ |òü*‘·+ $HêX¯q+. kÕ‹«ø£yÓTÆq yÓ÷ùw‘√ $uÛ~Ò +∫, ì+~+∫ kÕ~Û+#˚<$˚ T{Ï? HêX¯q+. uÛ÷Ñ $T H√s¡T ‘Ós∫¡ $T+π>dæ+~. yês¡T e´‹πsøÏ+∫Hê yÓ÷ùw yê]øÏ e´‹πsø£+>± @MT #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ n˙ï >∑eTìdüTÔqï ô|y’ ê&ÉT (<˚e⁄&ÉT) e÷Á‘·+ H˚sêìøÏ ‘·–q •ø£å $~Û+#ê&ÉT. ‘·øÿÏ q yê]øÏ #·øÿ£ ì bÕsƒ+¡ H˚sêŒ&ÉT. Ç~ >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+fÒ eT+∫~.

39


40

Akari Kalapu Anavallu  

Akari Kalapu Anavallu book

Advertisement