Page 1

6h'$)5,.$ )$,55(,6(1


%HVXFKHQ6LHGLH]DKOUHLFKHQ1DWXUVFK|QKHLWHQ6GDIULNDVHUOH EHQ6LHGLHJURVVDUWLJH7LHUXQG3ÁDQ]HQZHOWXQGOHUQHQ6LHGLH OLHEHQVZHUWH%HY|ONHUXQJNHQQHQ²IDLUXQGNOLPDQHXWUDO0LWGLH VHUH[NOXVLYHQ5HLVHYRQ'UHDPWLPH7UDYHOVHW]HQ6LHHLQ=HLFKHQ XQGEHUFNVLFKWLJHQHLQHQIDLUHQ7RXULVPXVLQ(LQNODQJPLW1DWXU XQG%HY|ONHUXQJ,Q6GDIULNDVLQGIDLUH(QWO|KQXQJXQG$UEHLWV EHGLQJXQJHQNHLQH6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW0LW,KUHU7HLOQDKPHDQ GLHVHU5HLVHYHUEHVVHUQ6LHGLH6LWXDWLRQQDFKKDOWLJ.RPPHQ6LH MHW]WPLWQDFK6GDIULND 'LHYRQGHU2UJDQLVDWLRQ)DLU7UDGH7RXULVPXVLQ6GDIULND )776$ ]HUWL À]LHUWHQ%HWULHEHVLQGHQWVSUHFKHQGJHNHQQ]HLFKQHW6LHKDEHQGLH:DKO ]ZLVFKHQJXWHQ0LWWHONODVVH6WDQGDUGXQWHUNQIWHQ 67' XQGK|KHUZHU WLJHQ8QWHUNQIWHQ 683 'DPLW6LHQLFKWMHGHQ7DJQXULP$XWRVLW]HQ KDEHQZLU|IWHU]ZHL1lFKWH]XP9HUZHLOHQHLQJHSODQW 5HLVHSURJUDPP bQGHUXQJHQYRUEHKDOWHQ

7DJ=ULFK.DSVWDGW $DQ%RDUG

*HJHQ8KUÁLHJHQ6LHDE=ULFKPLWHLQHU/LQLHQPDVFKLQHGHU6ZLVV YLD-RKDQQHVEXUJQDFK.DSVWDGW 7DJ$QNXQIWLQ.DSVWDGW $XQG0DQ%RDUG

$PIUKHQ1DFKPLWWDJODQGHQ6LHDXIGHPLQWHUQDWLRQDOHQ)OXJKDIHQYRQ .DSVWDGW6LHZHUGHQDP)OXJKDIHQDEJHKROWXQGLQV+RWHOJHEUDFKW'HU 5HVWGHV7DJHVVWHKW,KQHQ]XUIUHLHQ9HUIJXQJ%HVXFKHQ6LHGHQ7DIHO EHUJXQWHUQHKPHQ6LHHLQH%RRWVIDKUWQDFK5REEHQ,VODQGRGHUVFKOHQ GHUQ6LHDQGHU:DWHUIURQW h 67' $175,09,//$)776$ h 683 %,&./(<+286()776$ 7DJ.DSVWDGW )

)UKVWFNLP+RWHO%R.DDS7RXU FD6WG PLW$QGHOXOD([SHULHQFH )776$ $QGLHVHP7DJHUOHEHQ6LHHLQHJHIKUWH7RXU]X)XVVGXUFKGDV 0DOD\4XDUWLHUYRQ.DSVWDGWDXFK%R.DDSJHQDQQW6LHHUKDOWHQ(LQEOLFN LQGLH.XOWXU$UFKLWHNWXUXQG5HOLJLRQXQGGLHSROLWLVFKH*HVFKLFKWHGHU &RPPXQLW\'LH7RXUEHLQKDOWHWHLQHQWUDGLWLRQHOOHQ&DSH0DOD\©WHDWLPH VQDFNª EHL HLQHU )DPLOLH DXV GHP %R.DDS 9LHUWHO 'HU 5HVW GHV 7DJHV VWHKW,KQHQ]XUIUHLHQ9HUIJXQJ

7DJ7KH&UDJV3OHWWHQEHUJ%D\ )

)UKVWFN LP +RWHO 'HU KHXWLJH 7DJ VWHKW ,KQHQ ]XU IUHLHQ 9HUIJXQJ 6LHN|QQHQ]XP%HLVSLHOHLQH)DKUWLQV1DWXUH·V9DOOH\]XP7VLWVLNDPPD 1DWLRQDO3DUN .VWHQZDOG XQWHUQHKPHQ6LHVROOWHQVLFKDXFKGLH=HLW IUHLQHP6SD]LHUJDQJ]XU+lQJHEUFNHEHL6WRUPV5LYHUQHKPHQ 7DJ7KH&UDJV²$PDNKDOD*DPH5HVHUYH )0$ FDNP )UKVWFNLQGHU/RGJH6LHIDKUHQHQWODQJGHU*DUGHQ5RXWHXQGGXUFK GHQ 7VLWVLNDPPD :DOG ZHLWHU |VWOLFK ]XP $PDNKDOD *DPH 5HVHUYH $P 1DFKPLWWDJ ZHUGHQ 6LH DQ HLQHU JHIKUWHQ 3LUVFKIDKUW GXUFK GDV %XVKPDQ·V5LYHU9DOOH\WHLOQHKPHQ h 67' /((8:(1%26&+/2'*( $0$.+$/$*$0(5(6(59( )776$ h 683 6$)$5,/2'*( $0$.+$/$*$0(5(6(59( )776$ 7DJ$PDNKDOD*DPH5HVHUYH )0$

6LHEHJHEHQVLFKIUKPRUJHQVDXIHLQH3LUVFKIDKUWLPRIIHQHQ*HOlQGH IDKU]HXJ PLW ,KUHP HUIDKUHQHQ :LOGKWHU /DVVHQ 6LH VLFK GLH :XQGHU GHU7LHUZHOWHUNOlUHQXQGQlKHUEULQJHQ$QVFKOLHVVHQG)UKVWFNLQGHU /RGJH$P1DFKPLWWDJZHUGHQ6LHQRFKPDOV*HOHJHQKHLWKDEHQDXIHLQH 6DIDUL ]X JHKHQ (LQ 6XQGRZQHU XQG GDV $EHQGHVVHQ VFKOLHVVHQ GLHVHQ DXIUHJHQGHQ7DJDE 7DJ$PDNKDOD*DPH5HVHUYH²:LOG&RDVW ) FDNP )UKVWFNLQGHU/RGJHXQG)DKUW]XU:LOG&RDVW6LHJHK|UWPLWLKUHQJU QHQ+JHOQUHL]YROOHQ/DJXQHQXUVSUQJOLFKHQ6LHGOXQJHQLPSRVDQWHQ )HOVHQULIIV.OLSSHQXQG)OXVVPQGXQJHQ]XGHQVFK|QVWHQ/DQGVFKDIWHQ XQG .VWHQ 6GDIULNDV 6LH EHUQDFKWHQ KHXWH LQ HLQHU 8QWHUNXQIW PLW HLQIDFKHP6WDQGDUG 67' XQGN|QQHQGDVZLUNOLFKH$IULNDKDXWQDKHUOH EHQhEHUDOODXIGHQJUQHQ+JHOQDQLKUHQ+lQJHQXQGGHQWLHIHLQJH VFKQLWWHQHQ7lOHUQVWHKHQGLHEXQWHQ5XQGKWWHQGHU;KRVD h 67' %8&&$1((56/2'*( )776$ h 683 &5$:)25'6%($&+/2'*(

7DJ.DSVWDGW )

)UKVWFN LP +RWHO $QVFKOLHVVHQG :HLQGHJXVWDWLRQVWRXU DXV GHU 3HU VSHNWLYHYRQ)HOGDUEHLWHUQPLWGHP$QELHWHU'UHDPFDWFKHU )776$ $Q GLHVHP 7DJ VWHKW HLQ %HVXFK GHU EHNDQQWHQ :HLQDQEDXJHELHWH DP .DS DXI GHP 3URJUDPP 'LH 7RXU YRQ GHU ]HUWLÀ]LHUWHQ )RXQGDWLRQ 'UHDP FDWFKHUELHWHWHLQHQDQGHUHQ%OLFNZLQNHOXQGULFKWHWGHQ)RNXVDXIGDV /HEHQ GHU$QJHVWHOOWHQGHU:HLQJWHUXQGLKUH*HVFKLFKWH6LHN|QQHQ GDEHL:HLQHXQG.lVHGHJXVWLHUHQZHOFKHYRQGHQ$QJHVWHOOWHQVHOEHU KHUJHVWHOOW ZXUGHQ 'LH =XEHUHLWXQJ HLQHV ;KRVD *HULFKWV VRZLH HLQ 5XQGJDQJ GXUFK GDV .D\DPDQGL 4XDUWLHU UXQGHQ GHQ LQWHUHVVDQWHQ 7DJ DEEHYRU6LH]XUFN]XU8QWHUNXQIWJHEUDFKWZHUGHQ 7DJ.DSVWDGW6ZHOOHQGDP ) FDNP )UKVWFNLP+RWHOXQGhEHUQDKPHGHV0LHWZDJHQV'DQDFKIDKUHQ6LH LQV ,QODQG QDFK 6ZHOOHQGDP YRUEHL DQ GHU )UFKWH XQG .RUQNDPPHU YRQ6GDIULND8PJHEHQLVWGLH6WDGWYRQIUXFKWEDUHPVDQIWJHZHOOWHP $JUDUODQGGXUFKGDVVLFKPDOHULVFKGHU%UHHGH5LYHUVFKOlQJHOW h-$1+$506*$7&28175<+286()776$

9DULDQWH.DSVWDGW²3RUW(OLVDEHWK7DJH 7DJ 6LH IDKUHQ GLUHNW YRP $PDNKDOD *DPH 5HVHUYH DQ GHQ )OXJKD IHQYRQ3RUW(OLVDEHWK NP JHEHQ,KUHQ0LHWZDJHQDEXQGEHHQGHQ KLHU ,KUH )DLU 7UDGH 5HLVH $QVFKOLHVVHQG +HLPUHLVH RGHU LQGLYLGXHOOHV $QVFKOXVVSURJUDPP 6LH HUUHLFKHQ GLH 6FKZHL] DP QlFKVWHQ 0RUJHQ PLW HLQHP/LQLHQÁXJYLD-RKDQQHVEXUJ

7DJ6ZHOOHQGDP²7KH&UDJV3OHWWHQEHUJ%D\ ) FDNP )UKVWFNLP+RWHO$QVFKOLHVVHQG:HLWHUIDKUWHQWODQJGHUZXQGHUVFK|QHQ *DUGHQ5RXWHQDFK7KH&UDJVEHL1DWXUH·V9DOOH\6FKDXHQ6LHVLFKXQWHU ZHJV.Q\VQDRGHU3OHWWHQEHUJ%D\DQ,Q.Q\VQDVROOWHQ6LHXQEHGLQJWHLQH %RRWVIDKUWDXIGHU/DJXQHXQWHUQHKPHQXQGGLHKLHVLJHQ$XVWHUQSURELHUHQ h+2*+2//2:)776$

7DJ:LOG&RDVW 'HUJDQ]H 7DJ VWHKW ,KQHQ ]XUIUHLHQ 9HUIJXQJ 1XW]HQ 6LH GLHVHQ 7DJ ]XHLQHP6SD]LHUJDQJHQWODQJGHU.OLSSHQRGHU]XHLQHP6RQQHQEDGDP 6WUDQG %HVLFKWLJHQ 6LH HLQ ORNDOHV 'RUI XQG OHUQHQ 6LH PHKU EHU GLH ;KRVD.XOWXUYRQGHUHLQKHLPLVFKHQ%HY|ONHUXQJ


7DJ:LOG&RDVW0DWDWLHOHVGOLFKH'UDNHQVEHUJH $ FDNP +HXWHIDKUHQ6LHLQQ|UGOLFKHU5LFKWXQJGXUFKGLH3URYLQ](DVWHUQ&DSH DQ GLH *UHQ]H ]X .ZD=XOX 1DWDO 6LH HUUHLFKHQ GLH 8NKODKODPED 'UD NHQVEHUJHZHOFKHZHLWDEYRP7RXULVWHQVWURPXQG=LYLOLVDWLRQVUXPPHO OLHJHQ'DVHLQIDFKHXQGUXVWLNDOH0DVDNDOD*XHVWKRXVHJHK|UWHLQHU.R RSHUDWLYHGHU|UWOLFKHQ%HY|ONHUXQJZHOFKHGLUHNWYRP7RXULVPXVSURÀ WLHUW,QHLQHP8PIHOGGDVGXUFKHLQH$UEHLWVORVLJNHLWYRQJHNHQQ ]HLFKQHW LVW VFKDIIW GLHVH ,QLWLDWLYH $XVELOGXQJ XQG $UEHLW IU *XLGHV .|FKLQQHQ+DXVPHLVWHUXQG*lUWQHU$EHQGHVVHQLP*lVWHKDXV h0$6$.$/$*8(67+286()776$ 7DJ0DWDWLHOH )$

)UKVWFNXQG$EHQGHVVHQLP*lVWHKDXV'HU5HVWGHV7DJHVVWHKW,KQHQ ]XUIUHLHQ9HUIJXQJ(QWVSDQQHQ6LHVLFKSODXGHUQ6LHPLWGHU'RUIEH Y|ONHUXQJRGHUXQWHUQHKPHQ6LHHLQH:DQGHUXQJLQGHUVFK|QHQ8PJH EXQJ 7DJ0DWDWLHOH²1|UGOLFKH'UDQNHQVEHUJH )$ FDNP )UKVWFNLP*lVWHKDXV$QVFKOLHVVHQGIDKUHQ6LHWLHIHULQGLHIDV]LQLH UHQGH%HUJZHOWGHUQ|UGOLFKHQ'UDNHQVEHUJH'LH7KUHH7UHH+LOO/RGJH KDW HLQH LGHDOH /DJH XP GLH Q|UGOLFKHQ 'UDNHQVEHUJH ]X HUNXQGHQ (V HUZDUWHQ6LHVLFKZLQGHQGH6WUDVVHQXQGKHUUOLFKHQ$XVVLFKWHQ$EHQG HVVHQLQGHU/RGJH0LWGHPLQWHUQDWLRQDODQHUNDQQWHQ*UHHQ/HDI/DEHO ZHUGHQ%HWULHEHIUXPZHOWEHZXVVWHV+DQGHOQDXVJH]HLFKQHW h7+5((75((+,///2'*(*5((1/($)]HUWLÀ]LHUW 7DJ1|UGOLFKH'UDNHQVEHUJH )0$

)UKVWFNXQG$EHQGHVVHQLQGHU/RGJH'HU5HVWGHV7DJVVWHKW]XUIUHL HQ9HUIJXQJ.U]HUHXQGOlQJHUH:DQGHUZHJHIKUHQGXUFKGLHKHUU OLFKH%HUJODQGVFKDIW=XP%HLVSLHODXFKDXIGHQ+DXVEHUJ]X:DVVHUIlO OHQ+|KOHQXQG]X)HOVHQPLWDOWHQ=HLFKQXQJHQGHU%XVFKOHXWH 7DJ1|UGOLFKH'UDNHQVEHUJH²0DFKDGRGRUS )$ FDNP 1DFKGHP)UKVWFNLQGHU/RGJH)DKUW5LFKWXQJ1RUGHQLQGLH3URYLQ] 0SXPDODQJD 'LH /DQGVFKDIW YHUlQGHUW VLFK UDVFK MH ZHLWHU PDQ QDFK 2VWHQ IlKUW $XV GHU ÁDFKHQ +RFKHEHQH JHODQJW PDQ LQ GLH VFKURIIH %HUJZHOWGHU'UDNHQVEHUJHYRQ0SXPDODQJD(QWODQJGHUVSHNWDNXOlUHQ $EULVVNDQWHYHUOlXIWGLHVRJHQDQQWH©3DQRUDPD5RXWHªHLQODQGVFKDIW OLFKHU+|KHSXQNWMHGHU6GDIULND5HLVH$EHQGHVVHQLQGHU/RGJH h),9($66(*$,6&28175<(67$7(

9DULDQWH.DSVWDGW²-RKDQQHVEXUJ7DJH

7DJ6LHIDKUHQGLUHNWYRQGHU7KUHH7UHH+LOO/RGJHDQGHQ)OXJKDIHQ YRQ-RKDQQHVEXUJ NP JHEHQ,KUHQ0LHWZDJHQDEXQGEHHQGHQ,KUH )DLU7UDGH5HLVH$QVFKOLHVVHQG+HLPUHLVHRGHULQGLYLGXHOOHV$QVFKOXVVSUR JUDPP'HUGLUHNWH/LQLHQÁXJPLWGHU6ZLVVYHUOlVVW-RKDQQHVEXUJ$EHQGV XPFDXQG6LHHUUHLFKHQ=ULFKDPQlFKVWHQ0RUJHQ

7DJ0DFKDGRGRUS²7LPEDYDWL*DPH5HVHUYHFDNP6DEL6DEL *DPH5HVHUYHFDNP )0$ 1DFKGHP)UKVWFNLQGHU/RGJHIDKUHQ6LHHQWZHGHULQV7LPEDYDWL 67' RGHUGDV6DEL6DEL 683 3ULYDWH*DPH5HVHUYH'RUWJHKHQ6LHPLWHUIDK UHQHQ:LOGKWHUQDXI3LUVFKIDKUWHQLQRIIHQHP*HOlQGHZDJHQXQGN|Q QHQGLHYLHOIlOWLJH7LHUZHOW]XEHVWDXQHQ'HUJHQDXH3URJUDPPDEODXI ZLUG,KQHQYRU2UWHUNOlUW h 67' 0276:$5,*$0(/2'*(7,0%$9$7,)776$ h 683 6$%,6$%,*$0(5(6(59( (DUWK/RGJH )776$ 7DJ7LPEDYDWL6DEL6DEL )0$

3LUVFKIDKUWHQ ZHUGHQ IUKPRUJHQV XQG VSlWQDFKPLWWDJV GXUFKJHIKUW ZHQQGLH7LHUHDPDNWLYVWHQVLQG'LH*DPH5HVHUYHVVLQGEHNDQQWIU KlXÀJH6LFKWXQJHQGHUEHUKPWHQ©%LJªXQGKDWHLQHJHVXQGH3RSXOD WLRQDOOHU7LHUDUWHQGHU5HJLRQ2SWLRQDOZHUGHQ$XVÁJHZLHEHJOHLWHWH %XVKZDONVXQG%XVFKHVVHQDQJHERWHQ 7DJ7LPEDYDWLFDNP6DEL6DELFDNPQ|UGOLFKHV/LPSRSR )$ 1DFKGHP)UKVWFNLQGHU/RGJHIDKUHQ6LHLQGHQQ|UGOLFKHQ7HLOGHU /LPSRSR3URYLQ]'DV*HELHWLVW+HLPDWGHU9HQGD9RONVJUXSSHZHOFKH YLHO YRQ LKUHP NXOWXUHOOHP (UEH EHZDKUW KDW hEHUGLHV EHZHLVHQ GLH 9HQGDV KDQGZHUNOLFKHV *HVFKLFN LQ GHU 7|SIHUHL :HEHUHL +RO]VFKQLW ]HUHL XQG GHU .RUEÁHFKWHUHL 9LHOH LQWHUQDWLRQDO EHGHXWHQGH .QVWOHU VWDPPHQ DXV GLHVHU 5HJLRQ 6LH ZHUGHQ LQ ,KUHU /RGJH ]DKOUHLFKH (LQ ULFKWXQJVJHJHQVWlQGHXQG9HU]LHUXQJHQLP9HQGD6WLOEHVWDXQHQN|QQHQ 'LHQlFKVWHQ]ZHL7DJHEHUQDFKWHQ6LHLQ)776$]HUWLÀ]LHUWHQ/RGJHV GHUHUVWHQ6WXQGH$EHQGHVVHQLQGHU/RGJH h 67' 6+,/89$5,/$.(6,'(/2'*( )776$ h 683 /(6+,%$:,/'(51(66)776$ 7DJ1|UGOLFKHV/LPSRSR 67')$683)0$XQG3LUVFKIDKUW

)UKVWFNXQG$EHQGHVVHQLQGHU/RGJH'HUJDQ]H7DJVWHKW,KQHQ]XU IUHLHQ9HUIJXQJ%HVXFKHQ6LHGLHORNDOHQ.QVWOHUXQG.XQVWKDQGZHU NHU DQ GHU .XQVW5RXWH LQ GLHVHU 5HJLRQ *HQLHVVHQ 6LH JOHLFK]HLWLJ GLH 8PJHEXQJGHU6RXWSDQVEHUJHYRQZR6LHRIWHLQHVSHNWDNXOlUH$XVVLFKW DXIHLQVLFKELOGHQGHV1HEHOPHHUKDEHQ 7DJ1|UGOLFKHV/LPSRSR-RKDQQHVEXUJ ) FDNP 1DFK GHP )UKVWFN LP +RWHO IDKUHQ 6LH QDFK -RKDQQHVEXUJ RGHU ª-R EXUJ©ZLHGLH6WDGWGHV*ROGHVPHLVWHLQIDFKJHQDQQWZLUG6LHLVWGLH JU|VVWH 0HWURSROH 6GDIULNDV VRZLH GHV JHVDPWHQ DIULNDQLVFKHQ .RQWL QHQWV0LWLKUHQUXQG0LOOLRQHQ(LQZRKQHUQLVWGLH6WDGWDP:LWZDWHUV UDQG GDV EHUUDJHQGH :LUWVFKDIWV]HQWUXP XQG GHU |NRQRPLVFKH 0RWRU GHU 5HSXEOLN 6GDIULND $EJDEH GHV 0LHWZDJHQV EHLP +RWHO LQ -RKDQ QHVEXUJ h 67' 0(5&85(-2+$11(6%85*+27(/5$1'%85*)776$ h 683 3((&++27(/)776$ 7DJ-RKDQQHVEXUJ$EUHLVH ) )UKVWFNLP+RWHO'DQDFKZHUGHQ6LHYRQHLQHP)DKUHUYRQ0RUDWLZD 7RXUV )776$ ]X HLQHU JHIKUWHQ 6RZHWR 7RXU LP +RWHO DEJHKROW 'DV 7RZQVKLS JLEW ,KQHQ GHQ (LQGUXFN HLQHV JDQ] DQGHUHQ $OOWDJHV DOV GHQ 6LH JHZRKQW VLQG ,Q GLHVHP TXLUOLJHQ 9RURUW EHVXFKHQ 6LH GLH +HFWRU 3HWHUVHQ*HGHQNVWlWWHXQGDXFKGDV0DQGHOD+RXVHGLH5HJLQD0XQGL .LUFKHXQG.OLSWRZQ'HU)RNXVGLHVHU7RXUVLQG&RPPXQLW\3URMHNWHXQG QDFKKDOWLJHU7RXULVPXV:LUEHVXFKHQDXFKGDV+DQGLZRU[ 3URMHNW XQG HLQHQ.LQGHUKRUW2SWLRQDONDQQGDV7RZQZKLSDXFKSHU5DGNHQQHQJH OHUQWZHUGHQ $PVSlWHUHQ1DFKPLWWDJ7UDQVIHU]XPLQWHUQDWLRQDOHQ)OXJKDIHQHWZDV DXVVHUKDOEYRQ-RKDQQHVEXUJ)OXJPLW6ZLVVGLUHNWQDFK=ULFK 7DJ=ULFK )

6LHHUUHLFKHQ=ULFKDPIUKHQ0RUJHQ


)$,575$'(5(,6(15(,6(7(50,1(7b*/,&+ .DSVWDGW-RKDQQHVEXUJ7DJH 3UHLVHSUR3HUVRQLQ&+) %HL%HOHJXQJPLW3HUV 67$1'$5'    683(5,25   

   ¶ ¶ ¶  ¶ ¶ ¶

.DSVWDGW3RUW(OL]DEHWK7DJH  ¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶

3UHLVHSUR3HUVRQLQ&+) %HL%HOHJXQJPLW3HUV 67$1'$5'    683(5,25   

     

 

 

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶

(LQJHVFKORVVHQH/HLVWXQJHQ Ȼ hEHUQDFKWXQJHQLQDXVHUZlKOWHQ*lVWHKlXVHUQ/RGJHVXQG+RWHOV 67' 6831lFKWHLQ)776$]HUWLÀ]LHUWHQ%HWULHEHQMH1lFKWHLQ©*UHHQ /HDIª]HUWLÀ]LHUWHUXPZHOWIUHXQGOLFKHU/RGJH

Ȼ 7DJH $9,6 0LHWZDJHQ *UXSSH + +\EULG 7R\RWD 3ULXV Rl RKQH 6HOEVW EHKDOW Ȼ *HIKUWH3LUVFKIDKUWHQLQRIIHQHP*HOlQGHZDJHQDXISULYDWHQ*DPH5HVHU YHV 67'PLQG683PLQG3LUVFKIDKUWHQ Ȼ *HIKUWH +DOEWDJHVDXVÁJH LQV %R.DDS 9LHUWHO LQ .DSVWDGW LQV EHNDQQWH 6RZHWR7RZQVKLSLQ-RKDQQHVEXUJVRZLH*DQ]WDJHVDXVÁXJLQGLH:HLQUHJLRQ DOOHV)776$]HUWLÀ]LHUWH9HUDQVWDOWHU

(LQJHVFKORVVHQH/HLVWXQJHQ Ȼ hEHUQDFKWXQJHQ LQ DXVHUZlKOWHQ *lVWHKlXVHUQ /RGJHV XQG +RWHOV 67' XQG683MH1lFKWHLQ)776$]HUWLÀ]LHUWHQ%HWULHEHQ

Ȼ 7DJH$9,60LHWZDJHQ*UXSSH+ +\EULG7R\RWD3ULXVRl RKQH6HOEVWEHKDOW Ȼ *HIKUWH3LUVFKIDKUWHQLQRIIHQHQ*HOlQGHZDJHQDXISULYDWHQ*DPH5HVHU YHV 67'XQG683PLQG3LUVFKIDKUWHQ Ȼ *HIKUWH+DOEWDJHVDXVÁJHLQV%R.DDS9LHUWHOLQ.DSVWDGWVRZLH*DQ]WD JHVDXVÁXJLQGLH:HLQUHJLRQ DOOHV)776$]HUWLÀ]LHUWH9HUDQVWDOWHU

.DSVWDGW-RKDQQHVEXUJ7DJH

$OOJHPHLQHLQJHVFKORVVHQH/HLVWXQJHQ

3UHLVHSUR3HUVRQLQ&+) %HL%HOHJXQJPLW3HUV 67$1'$5'     683(5,25   

     

 

 

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

(LQJHVFKORVVHQH/HLVWXQJHQ Ȼ hEHUQDFKWXQJHQLQDXVHUZlKOWHQ*lVWHKlXVHUQ/RGJHVXQG+RWHOV 67' 6831lFKWHLQ)776$]HUWLÀ]LHUWHQ%HWULHEHQMH1lFKWHLQ©*UHHQ /HDIª]HUWLÀ]LHUWHUXPZHOWIUHXQGOLFKHU/RGJH

Ȼ 7DJH $9,6 0LHWZDJHQ *UXSSH + +\EULG 7R\RWD 3ULXV Rl RKQH 6HOEVW EHKDOW Ȼ *HIKUWH3LUVFKIDKUWHQLQRIIHQHQ*HOlQGHZDJHQDXISULYDWHQ*DPH5HVHU YHV 67'XQG683PLQG3LUVFKIDKUWHQ Ȼ *HIKUWH+DOEWDJHVDXVÁJHLQV%R.DDS9LHUWHOLQ.DSVWDGWVRZLH*DQ]WD Ȼ JHVDXVÁXJLQGLH:HLQUHJLRQ DOOHV)776$]HUWLÀ]LHUWH9HUDQVWDOWHU

Ȼ /LQLHQÁJHPLWPRGHUQVWHQ0DVFKLQHQGHU6ZLVVLQGHU(FRQRP\.ODVVHDE ELV =ULFK LQNO )OXJKDIHQWD[HQ XQG 7UHLEVWRII]XVFKOlJH &+) î 6WDQG 1RYbQGHUXQJHQYRUEHKDOWHQ

Ȼ .OLPDNRPSHQVDWLRQDOOHU/HLVWXQJHQPLWP\FOLPDWH Ȼ $OOH7UDQVIHUV Ȼ 9HUSÁHJXQJ ) )UKVWFN0 0LWWDJHVVHQ$ $EHQGHVVHQ

Ȼ 3HUV|QOLFKHV,QIRSDNHWPLW:HJEHVFKUHLEXQJ Ȼ 'HXWVFKVSUHFKHQGH$JHQWXUEHWUHXXQJZlKUHQGGHUJDQ]HQ5HLVH 1LFKWHLQJHVFKORVVHQ Ȼ 3HUV|QOLFKH $XVJDEHQ ZLH %HQ]LQ *HWUlQNH 7ULQNJHOGHU 1DWLRQDOSDUN (LQWULWWVXQG6WUDVVHQJHEKUHQ0LHWZDJHQ(LQZHJJHEKU =$5îVLQG FD&+)î 

L 'LHDXIJHIKUWHQ5HLVHSUHLVHEDVLHUHQDXIGHUJQVWLJVWHQ)OXJ%XFKXQJVNODV VH EHL 1LFKWYHUIJEDUNHLW N|QQHQ JHJHQ $XISUHLV DQGHUH .ODVVHQ UHVHUYLHUW ZHUGHQ 'HUDXVJHVFKULHEHQH5HLVHYHUODXILVWHLQ9RUVFKODJXQGNDQQDQKDQG,KUHU%H GUIQLVVH LQGLYLGXHOO DQJHSDVVW YHUNU]W RGHU YHUOlQJHUW ZHUGHQ 7HLOHQ 6LH XQV,KUH:QVFKHPLW:LUEHUDWHQ6LHJHUQH


)$,55(,6(1²=809257(,/921$//(1   

([NOXVLYH5XQGUHLVHYRQ'UHDPWLPH7UDYHO]XGHQEHOLHEWHVWHQ+LJKOLJKWVYRQ6GDIULND 6RUJIlOWLJH$XVZDKOYRQ%HWULHEHQXQG(LQULFKWXQJHQIDVWDOOHVLQGYRQGHU2UJDQLVDWLRQ©)DLU7UDGHLQ7RXULVP 6$ª]HUWLÀ]LHUW )RNXVDXI0HQVFKHQEHJHJQXQJHQ1DWXUHUOHEQLVVHXQGGDV.HQQHQOHUQHQYRQYHUVFKLHGHQHQ.XOWXUHQ 9RQWUDGLWLRQHOOHQUXVWLNDOHQ8QWHUNQIWHQELV]XOX[XUL|VHQ/RGJHVLQSULYDWHQ1DWXUUHVHUYDWHQ ,QNOXVLYH6RZHWR7RZQVKLS7RXU:HLQGHJXVWDWLRQVWRXUPLW)HOGDUEHLWHUQXQGPHKUHUHQJHIKUWHQ3LUVFK IDKUWHQLQRIIHQHQ*HOlQGHZDJHQ .RPSHQVDWLRQDOOHU(PLVVLRQHQPLWP\FOLPDWH

0,(7:$*(1 XPZHOWIUHXQGOLFK

7R\RWD3ULXV+\EULGRl &2 JNP

Ȼ 7UHQ $XWRPDWLN .OLPDDQODJH 5DGLR &'6SLHOHU 6HUYROHQNXQJ $%6 $LUEDJV =HQWUDOYHUULHJHOXQJ Ȼ *HSlFNFDJU|VVHUH.RIIHU

)$,55(,6(1.21.5(7

3RUWUDLW-DQ+DUPVJDW&RXQWU\+RXVH )DLU7UDGH]HUWLÀ]LHUWVHLW

/DJH$P)XVVHGHU/DQJHEHUJHFD)DKUVWXQGH YRQ&DSH$JXOKDVXQZHLWYRQ6ZHOOHQGDP *lVWHKDXV +LVWRULVFKHV NDSKROOlQGLVFKHV )DUP KDXVYRQPLWDNWLYHP2EVW*HPVH:HLQ XQG 3HNDQXVVDQEDX XD IU GDV KDXVHLJHQH 5H VWDXUDQW :HLQNHOOHU %LEOLRWKHN /RXQJH PLW

.DPLQXQG6DO]ZDVVHU3RRO9LHOH$XVÁXJVP|JOLFK NHLWHQLQGHU8PJHEXQJ 8QWHUNXQIW'LHJHUlXPLJHQ=LPPHUVLQGLQGLYLGX HOOHLQJHULFKWHWXQGEHÀQGHQVLFKLQKLVWRULVFKHQ *HElXGHQ $OOH =LPPHU PLW HLJHQHP %DG )|Q XQG7HH.DIIHHNRFKP|JOLFKNHLWWHLOZHLVHPLW.OL PDDQODJHRGHU)XVVERGHQKHL]XQJ 3URMHNW LP 5DKPHQ YRQ )DLU 7UDGH 7RXULVPXV 'DV (LQKDOWHQ GHU 5LFKWOLQLHQ YRQ )DLU 7UDGH 7RX

ULVPXV KDW LP -DQ +DUPVJDW +RXVH REHUVWH 3ULR ULWlWXQGZLUGSHULRGLVFKEHUSUIW'HV:HLWHUHQ KDEHQ GLH %HVLW]HU HLQ EHUHLWV SUlPLHUWHV *H PHLQVFKDIWVSURMHNW JHJUQGHW EHL ZHOFKHP HLQ DOWHV*HIlQJQLVLQHLQ&DIpKDXVXPJHEDXWZXUGH )UDXHQ DXV EHQDFKWHLOLJWHQ &RPPXQLWLHV ZXUGHQ DXVJHELOGHW XQG IKUHQ KHXWH GDV &DIp (V ZHU GHQ XQWHU DQGHUHP 6SH]LDOLWlWHQ ZLH 6SULQJERN &DUSDFFLR RGHU ORNDOH .lVHVRUWHQ DQJHERWHQ 'LH )UDXHQIUHXHQVLFKEHUHLWVDXI,KUHQ%HVXFK


)$,55(,6(1.21.5(7 ZHUGHQ $OOH XQVHUH 0LWDUEHLWHULQQHQ NRPPHQ DXV lUPHUHQ ORNDOHQ &RPPXQLWLHV NHLQH ZHLWHU DOVNPHQWIHUQW$OOH0LWDUEHLWHQGHHUKDOWHQHLQ IDLUHV6DOlUZHOFKHVDXIGLH]XHUOHGLJHQGHQ7lWLJ NHLWHQ XQG GLH ]X WUDJHQGH 9HUDQWZRUWXQJ DEJH VWLPPWLVW'LHVKDWHLQHQVWDELOLVLHUHQGHQ(LQÁXVV DXI GLH )DPLOLHQ GHU $QJHVWHOOWHQ GD UHJHOPlVVLJ HLQ JHUHJHOWHV (LQNRPPHQ QDFK +DXVH JHEUDFKW ZHUGHQNDQQ

3RUWUDLW YRQ ;RODQL 0DEHVKDQD ,QIRUPD WLRQVPDQDJHUGHU+RJ+ROORZ&RXQWU\/RGJH ,FK NDQQ EHVWlWLJHQ GDVV LQ GHU /RGJH GLH 5LFKW OLQLHQ GHU )DLU 7UDGH 2UJDQLVDWLRQ HLQJHKDOWHQ

XQG 3DSLHU 'LH 0HLVWHQ PHLQHU .ROOHJHQLQQHQ DUEHLWHQ VFKRQ ODQJH LQ GHU +RJ +ROORZ &RXQWU\ /RGJH0DQEHNRPPWGLH&KDQFHVLFKLP%HWULHE ZHLWHU]XHQWZLFNHOQPHKU9HUDQWZRUWXQJXQGK| KHUH 3RVLWLRQHQ ]X EHUQHKPHQ $OOH 0LWDUEHLWHU N|QQHQ VLFK MHGHU]HLW HLQEULQJHQ XQG PLWEHVWLP PHQ,FK ELQ JOFNOLFK LQ GHU+RJ+ROORZ &RXQWU\ /RGJHDUEHLWHQ]XN|QQHQ

1HEHQ GHU LQWHUQHQ $XV XQG :HLWHUELOGXQJ EH VXFKHQ ZLU H[WHUQH .XUVH LQ GHQ YHUVFKLHGHQVWHQ *HELHWHQGHU+RWHOLQGXVWULH$XFKGXUIWHQEHUHLWV GUHL $QJHVWHOOWH QDFK (QJODQG UHLVHQ XP ]XVlW] OLFKH $UEHLWVHUIDKUXQJHQ ]X VDPPHOQ 8PZHOW IUHXQGOLFKHV +DQGHOQ ZLUG WUDLQLHUW XQG SUDNWL ]LHUW=XP%HLVSLHOVDPPHOQXQGUHF\FHOQZLU*ODV

)$,575$'(,17285,60866h'$)5,.$ )776$

0LWGHP)DLU7UDGHLQ7RXULVPXV6GDIULND )776$ *WHVLHJHO ZXUGH HUVWPDOV LQ GHU *HVFKLFKWH GHU )DLU 7UDGH %HZHJXQJ HLQ +DQGHOV RGHU 0DUNHQ ]HLFKHQ LP %HUHLFK GHV 7RXULVPXV JHVFKDIIHQ 1DFKZHLVOLFKPVVHQIROJHQGHIDLUHQ$UEHLWVEHGLQ JXQJHQXQGVWUHQJHQ4XDOLWlWVPHUNPDOHHLQJHKDO WHQZHUGHQ Ȼ Ȼ Ȼ )DLUH *HKlOWHU XQG $UEHLWVEHGLQJXQJHQ 0LW VSUDFKHUHFKW XQG VR]LDOH $EVLFKHUXQJ YRQ Ȼ 0LWDUEHLWHUQLQQHQ Ȼ (WKLVFKYHUDQWZRUWXQJVYROOH8QWHUQHKPHQVIK Ȼ UXQJXQG6R]LDOYHUWUlJOLFKNHLW Ȼ 5HVSHNWIU0HQVFKHQUHFKWH.XOWXUXQG8PZHOW

$EJHVHKHQ YRQ ]ZHL 5HJLRQHQ ZR HV ELV KHXWH QRFK NHLQH ]HUWLÀ]LHUWHQ %HWULHEH JLEW ZXUGHQ OFNHQORV ]HUWLÀ]LHUWH /RGJHV XQG +RWHOV VRZLH ]HUWLÀ]LHUWH 9HUDQVWDOWHU YRQ $XVÁJHQ IU GDV 3URJUDPPDXVJHZlKOW0LW,KUHP$XIHQWKDOWXQWHU VWW]HQ6LHGLHDNNUHGLWLHUHQ%HWULHEHXQGN|QQHQ GDUDXVHQWVWHKHQGHVR]LDOH3URMHNWHDXFKYRU2UW SHUV|QOLFKNHQQHQOHUQHQ6LHI|UGHUQHLQHQDFKKDO WLJH7RXULVPXVIRUPZHOFKHGHQ$QJHVWHOOWHQIDLUH /|KQH XQG HLQZDQGIUHLH %HGLQJXQJHQ JDUDQWLHUW =XP %HLVSLHO ZHUGHQ ORNDOH *WHU XQG 'LHQVWOHL VWXQJHQ YHUZHQGHW 0LWDUEHLWHQGH EHUXÁLFK ZHL WHUJHELOGHW*HVXQGKHLWVXQG+,9$LGV$XINOlUXQJ EHWULHEHQ 0DVVQDKPHQ ]XU )|UGHUXQJ GHV 8P

ZHOWEHZXVVWVHLQVGXUFKJHIKUWXQGGLHORNDOH%H Y|ONHUXQJXQWHUVWW]W 'LH HLQPDOLJHQ (UOHEQLVVH ZHUWYROOHQ %HJHJ QXQJHQXQGOHEHQVIURKHQ*HVLFKWHUZHUGHQ6LHQLH PHKUYHUJHVVHQ

.RPSHQVDWLRQ GHU (PLVVLRQHQ GLH GXUFK )OJH 0LHWZDJHQXQG8QWHUNQIWHLQNOXVLYH0DKO]HLWHQ HQWVWHKHQ EHWUDJHQ SUR 3HUVRQ &+) î 'LH VHU %HWUDJ LVW EHUHLWV LP 3DXVFKDOSUHLV HLQEH UHFKQHWXQGÁLHVVWXDLQGDV3URMHNW©YRQ.RKOH ]X %LRPDVVH LQ 6GDIULNDª 'DEHL ZHUGHQ VWDWW .RKOH6lJHPHKOXQG+RO]DEIlOOHDXVGHU5HJLRQ

JHQXW]WXPGHQ%RLOHUHLQHU=LWUXVIDEULNIUGLH 'DPSIHU]HXJXQJ]XHUKLW]HQ

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ ZZZIDLUWRXULVPVDRUJ]D

0<&/,0$7( 'LH1RQ3URÀW6WLIWXQJ©P\FOLPDWHª]lKOW]XGHQ ZHOWZHLW IKUHQGHQ $QELHWHUQ YRQ IUHLZLOOLJHQ .RPSHQVDWLRQVPDVVQDKPHQ ,Q =XVDPPHQDUEHLW PLW P\FOLPDWH ZXUGH GHU &2$XVVWRVV GLHVHU 5HLVH JHPlVV LQWHUQDWLR QDOHQ 6WDQGDUGV EHUHFKQHW 'LH .RVWHQ IU GLH

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ ZZZP\FOLPDWHRUJ

%(5$781* %8&+81*%(, 'UHDPWLPH7UDYHO$* %UXJJHUVWUDVVH %DGHQ

7HO LQIR#GUHDPWLPHFK ZZZIDLUUHLVHQFK

$OOSLFWXUHVSKRWRVDUHFRXUWHV\RI)776$FHUWLÀHGWRXULVPEXVLQHVVHV

*HGUXFNWDXI)6&3DSLHU

Fairtrade Reise Suedafrika  

Fair Reisen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you