Page 1


EDITORIAL

Un prim pas e f`cut. Acum, e råndul vostru! The first step is made. Now, it’s your turn!

N

u am s` v` scriu din manualele de marketing [i nici nu v` voi prezenta ABC-ul modului în care trebuie s` fie imaginea unei afaceri (sunt al]ii mai în m`sur` s` o fac`), ci voi adresa o întrebare (sper, nu în neant): cåt` lejeritate, încredere [i/sau profesionalism poate fi într-o afacere atåta timp cåt efortul depus e minim? F`r` vreo suspiciune de subiectivitate, proiectul Casino Inside este conturat dup` cerin]ele semnalate de actorii de pe pia]a de gambling/gaming [i, în egal` m`sur`, de publicul care cere informa]ii din aceast` industrie. Nu am pornit la drum doar pentru a mai fi înc` o revist` pe pia]`. Nu suntem obscuri pentru c` ne-am ales foarte atent targetul. Nu suntem superficiali pentru c` ar`t`m industria de gambling altfel, din interior. Cerin]a a fost simpl`, oferta din partea noastr` o dorim a fi una complex` [i complet`… dac` avem sus]inerea celor ce sunt cu adev`rat implica]i în acest business. Prejudec`]i din partea publicului larg în ceea ce prive[te jocurile de noroc continu` s` existe [i percep]ia aceasta se modeleaz` în timp, dar asta se face într-un ritm constant, ferm [i, mai ales, atent. Oricåte principii de marketing [i PR stau la baza cre`rii imaginii unei afaceri, expunerea celor implica]i e destul de anevoioas`, astfel c` se pierde pe drum concrete]ea [i aplicabilitatea lucrurilor. {i, dragi colaboratori, nu da]i vina pe criz`! Din contr`, toat` aceast` mult-mediatizat` criz` financiar` înte]e[te semnificativ mi[c`rile pe pia]a de gaming. Acesta este momentul în care se cerne totul [i r`mån cei mai buni. Casino Inside este, în primul rånd, o expunere a ceea ce voi vre]i s` ar`ta]i cititorilor!

Aitala Avramescu

I

am not going to write something taken out of a marketing book, nor will I present to you the ABC of the image of a business (there are others more capable of doing this), but I will simply ask one question (I hope that not in vain): How much comfort, trust and/or professionalism can a business have with a minimum effort? Without being suspected of any subjectivity, the Casino Inside project is designed according to the requirements of the actors that perform on the gambling/gaming scene, as well as by the public who is thirsty for information from this industry. We didn’t start on this path only to be just one more magazine. We are not obscure because we have chosen our target carefully. We are not superficial, because we present the gambling industry from the inside. The request was simple; our offer is to be complex, complete...if we have the support of those involved in this business. The prejudices of the grand public regarding gambling still exist and perception can be modeled in time, but only in a constant, firm and careful pace. No matter how many marketing and PR principles stand on the ground of creating a business image, the exposure of those involved is rather tough, thus loosing concreteness and applicability on the way. And, dear collaborators, don’t blame the crisis! On the contrary, all this mega-marketed financial crisis increases significantly the „games“ on the gambling market. This is the time where the best separate from the rest. Casino Inside is, firstly, an exposure of what you want to reveal to the readers!


SUMAR Nr. 2 / 2010

6-9 “Vene]ianul” din Macao

10-12 Regent Casino - O experien]` complet` în gaming A complete gaming experience

TOYS FOR GAMBERS: Maltese Falcon - “créme de la créme“ în iahting Maltese Falcon - the “créme de la créme” of yachting

14-15

40

Baccarat - un joc vechi în cazinouri moderne The old game in modern casinos

CASH CODE ONE

16-18 Investi]iile în cazinouri sfideaz` criza economic` The investments on the casino market defy the economic crisis

20-22 Cazino Constan]a, “doamna” de 100 de ani Constanta Casino, the one century “lady”

24-26 Shimon Acad: Secretul succesului nostru este investi]ia pe care o facem în serviciul cu clien]ii The secret of our success is investing in service to the client

28-31 Un nou concept în lumea pokerul - DollsPoker A new concept in the poker world, named DollsPoker

34-36 Jocurile de noroc, sponsorii bugetelor deficitare Gambling, the sponsor of budget deficits 2

38-39

CASINO Inside nr. 2

42 Explosive Games II

44 Newton gaming

46-49 International Game Technology, o istorie a inova]iei în tehnologie A history of technological innovation

50-52 Doyle Brunson - patriarhul pokerului modern The patriarch of modern poker

54-55 “STANLEYBET LIVE SPORTS” - Un concept nou ce define[te confortul clientului A new concept which defines the customer satisfaction

56-57 Valentine’s Weekend la Casa Vernescu


58 Comoara Pira]ilor - Promo]ie de 100.000 Euro la Regent Casino! Pirates’ Treasure - Promotion of 100,000 Euro in Regent Casino!

59 Game World [i-a premiat colaboratorii avu]i în cei 10 ani de activitate Game World awarded its collaborators from its 10 years of activity

60-61 Premii non-stop la Bling Magic. Non-stop prizes with Bling Magic

62-64 WPT Bucure[ti-primul turneu al World Poker Tour în România. WPT Bucharest - the first World Poker Tour event in Romania

66-71 DENISA, CASINO INSIDE’S MODEL Între frumuse]e [i gambling, tu ce ai alege? Between beauty and gambling, what would you choose?

72-73 Stud poker, popularitate [i varietate în aceea[i combina]ie Popular and varied at the same time

74-76 FullTilt Poker Academy

78-81 Worldwide poker tournaments program

82-85 Hall of Fame pentru tri[orii de poker [i cazino Poker and Casino Cheats Hall of Fame

86-88 Metode de tri[at la blackjack Blackjack cheating methods

89 European Poker Tour Berlin [i premierele sale European Poker Tour Berlin and its premieres

90-92 Reglementări fiscale asupra activităţii cazinourilor Fiscal regulations upon casinos activity

93-96 OUR FRIENDS

www.casinoinside.ro Editor in-chief: Aitala Avramescu aitala@casinoinside.ro Art Director & DTP: Felix Ionescu felix@casinoinside.ro Editors: Oana Gauca oana@casinoinside.ro The Insider insider@casinoinside.ro Philip Kotler philip@casinoinside.ro Amalia M`d`lina B`l`b`neanu Translator: Oana Gauca oana@casinoinoside.ro Distribution: Adrian Dima distribution@casinoinside.ro Photo: Adrian Stoicoviciu Advertising: advertising@casinoinside.ro Printed by: RH printing BORD OF ADVISORS Sorin Constantinescu (Pre[edinte A.O.C.R.), Michelle Cummings (Manager General Casino Bucharest), Dan Ciobanu (Manager General Unigens), Liviu - Petri[or Popovici (PRESIDENT OF ROMANIAN BETTING ORGANIZERS ASSOCIATION) Andrei Frimescu (Marketing Manager Casino Palace), Bahadir Erzaim (General Manager Princess Casinos), Cristina C`linoiu (Marketing Manager Poker Stars Romånia), Martin Ivanov (Manager General Casino Technology Romania), Carmen Joi]a (Marketing Manager Regent Casino), Heath St. John Irving, Casa de avocatur` Enescu & Cuc ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

4

CASINO Inside nr. 2


COVER STORY Tot ceea ce reprezint` Vene]ia fascineaz` pur [i simplu. S`rb`toare, mister, fast, magie sunt principalele ingrediente ale ora[ului care se transpun pån` în cel mai mic detaliu în… Macau. Las Vegas fascineaz`, la råndu-i, prin lumin`, culoare, opulen]`, distrac]ie redate minu]ios în… acela[i ora[ - Macau. Trei continente ale lumii - Europa, America, Asia - se completeaz` reciproc, ademenind u[or „p`c`to[ii” la cåteva partide de blackjack, roulette sau baccarat.

„V e n e ]i a nu l ” d i n M ac au c o nt i n u ` s ` f ac ` l e g e a pr i n tr e c a zi no u r i l e l um i i 6

CASINO Inside nr. 2


O

ra[ul Macau a devenit oficial, in august 2007, noua capital` mondial` a jocurilor de noroc, detronånd mult mai celebrul Las Vegas prin deschiderea celui mai mare cazino din lume – Venetian Macau. Totodat`, Macao este singurul ora[ din China unde sunt permise jocurile de noroc. Acestea au fost interzise pån` în 2001, cånd ora[ul [i-a ob]inut autonomia, [i au f`cut din Macau un loc ce atrage continuu investi]ii str`ine. Atuurile cazinoului: suprafa]` vast` de joc de 51,000 metri p`tra]i, fa]` de cei 11.000 metri p`tra]i ocupa]i de cel din Las Vegas, investi]ia totala de 2,4 miliarde de dolari, cu 9 milioane de dolari mai mult decåt „rivalul” s`u American [i, nu în ultimul rånd, cifra de afaceri fabuloas` cu care a contribuit la încas`rile de aproape 10 miliarde de dolari ale ora[ului, numai în primul an de cånd s-a lansat, potrivit site-ului oficial. Proprietarii hotelului, miliardarul american Sheldon Adelson [i so]ia sa Miriam, au declarat la inaugurare c` sper` ca investi]ia s` fie amortizat` în cel mult cinci ani, ceea ce, conform calculelor, s-a [i întåmplat, avånd în vedere c` lunar î[i risc` averile circa 1.800.000 de juc`tori, iar suma pus` la b`taie foarte rar coboar` sub 100.000 de dolari. Se pare c` nici cele aproape 850 de mese de joc [i nici cele peste 4000 de aparate mecanice nu pot st`vili setea de jucat. Avånd în vedere succesul pe care Venetian Macau l-a dovedit pån` acum sub toate aspectele posibile, anali[tii din domeniu apreciaz` c`, pån` la finele acestui an, faimosul cazinou va dubla veniturile fostei colonii portugheze, astfel încåt acestea pot ajunge pån` la 13,7 miliarde de dolari. Venetian Macau face parte din Venetian Macau Resort Hotel, care avea la inaugurare 3000 de camere, o aren` de sport de 15.000 de scaune, un spa]iu comercial cu 350 de magazine [i 111.480 de metri p`tra]i spa]ii pentru organizarea de conferin]e. În parcare încap 3.400 de automobile, aceasta fiind m`rit` ulterior pentru peste 6.000 de vehicule. Fa]` de complexul de hoteluri cu cazinouri în stil vene]ian din Statele Unite, replica chinezeasc` cuprinde [i o flot` de gondole, plus copii fidele ale Pie]ei San Marco [i a Pun]ii Suspinelor din Vene]ia.

T

he city of Macau officially became in August 2007, the world's new capital of gambling, taking over the much more famous Las Vegas, by opening the biggest casino in the worldthe Venetian Macau. At the same time, Macau is the only city in China where gambling is legally allowed. Gaming had been forbidden until 2001, when the city gained autonomy and transformed itself into an attraction for foreign investors. The keys of the casino are the extended casino space of 51.000 sqm, compared to 11.000 sqm of the Las Vegas casino, the total amount invested of 2.4 billion dollars, 9 million dollars more than spent for its American rival, and an impressive net income which contributed to the 10 billion dollars revenue of the city- this occurring only in the first year since opening (according to the official website). The owners of the hotel, the American billionaire Sheldon Adelson and his wife Miriam, declared at the opening date, that they hoped their investment would be recovered in 5 years at the most, which, according to the numbers, came true, taking into account the fact that 1.800.000 players monthly risk their fortunes, and the sums of the bets rarely go under 100.000 dollars. It seems that neither the 850 gambling tables nor the 4.000 slot machines can satisfy the urge to gamble. Taking into account the success of the Venetian Macau proved so far in all areas, the specialists say that, by the end of this year, the famous casino will double the revenues of the former Portuguese colony, as to reaching as far as 13.7 billion dollars. The Venetian Macau is part of The Venetian Macau Resort Hotel, which, when officially opened, had 3000 suites, a sport arena with 15.000 chairs capacity, a retail space with 350 stores and a convention space of 111.480 sqm. In its parking lot there was enough room for 3.400 vehicles, its capacity having been modified as to fit over 6.000 vehicles. Compared to the hotels with venetian-like casinos in the United States, the Chinese version has a “fleet” of gondolas and real copies of the San Marco Square and the Bridge of Sighs in Venice.

The "Venetian" in Macau is still the one making the rules on the casino world scene Everything that Venice stands for is simply fascinating. Celebration, mystery, pomp, magic, all these being basic ingredients of the town which are to be found to the greatest extent in...Macau. Las Vegas amazes the world as well, but with lights, colour, luxury, entertainment, all of these minutely rendered in...the same town-Macau. Three continents-Europe, America, Asia- complete one another by easily seducing the "sinners" for a couple of blackjack, roulette or baccarat games. CASINO Inside nr. 2

7


Schimbarea la fa]` \ntr-un Las Vegas asiatic Timp de 442 de ani, Macau a fost sub st`pånirea portughez`, devenind cea mai veche posesiune european` în Asia. |n 1999, administrarea regiunii a revenit Chinei [i mul]i au spus atunci c` zilele de glorie ale fostei colonii se apropie de sfår[it. |ns` nu a fost a[a. Cu o atmosfer` tipic european`, fosta enclav` portughez` este exemplul perfect de lux colonial, cu numai pu]in de 30 de monumente din secolul trecut, extrem de bine p`strate [i în stare de func]ionare (regiunea fiind declarat` Patrimoniu UNESCO din 2005). «Unul dintre cei mai boga]i oameni ai lumii a venit în Asia [i, a reu[it prin Venetian Casino, s`-[i pun` la picioare tot poporul chinez», titrau mai multe ziare centrale din lume acum trei ani. „|mp`timi]ii jocurilor de noroc se duc în Las Vegas s` se simt` bine, s` se distreze. Aici, in Macau, juc`torii, în special cei chinezi, intr` într-un cazinou s`-[i pun` la încercare destinul”, spune cu tålc Martin Chua, fondatorul celui mai cunoscut site de profil din Macau, MacauCasinoWorld.com. Frenezia jocurilor de noroc a dus ca în Macau s` existe aproape 50 de cazinouri incluse în lan]uri hoteliere importante, indic` acela[i MacauCasinoWorld.com, ceea ce face din acest ora[ un veritabil Las Vegas asiatic.

8

CASINO Inside nr. 2

The transformation of an Asian Las Vegas For 442 years, Macau was under Portuguese jurisdiction, becoming thus the oldest occupied region in Asia. In 1999, the administration of the region was handed over to China and many opinionated that the glory days of this colony were coming to an end. On the contrary. With a European breath, the former Portuguese land is a perfect example of colonial luxury, with no less than 30 monuments from the last century, all of them being extremely well preserved and functional (the region was declared UNESCO patrimony in 2005). «One of the wealthiest people of the world came to Asia and managed, through Venetian Casino, to make the entire people of China look up to him» was the title of several important newspapers in the world, about 3 years ago. “Gamblers go to Las Vegas to have a good time and have fun. Here in Macau, the gamblers, especially the Chinese ones, enter a casino in order to put their destiny to a test" said Martin Chua, the founder of the most known casino website in Macau, MacauCasinoWorld.com. The frenesy of gambling lead to 50 casinos from important hotel resort chains to be situated in Macau, which strengthens the statement of MacauCasinoWorld.com- that the city is truly an Asian Las Vegas.


Miliardarul Adelson Fiu al unui taximetrist imigrant din Lituania, Adelson a crescut în Boston unde împ`r]ea o garsonier` împreun` cu p`rin]ii, cei doi fra]i [i o sor`. Dup` ce a våndut ziare [i produse de panifica]ie în adolescen]`, a lucrat în domeniul publicitar, a activat ca [i consilier pe probleme de investi]ii [i editor de revist`, înainte s` înfiin]eze Comdex în 1979. S-a måndrit cu Adelson s-a îmboga]it mai repede decåt oricine altcineva în istorie, „realizånd includerea sa în lista celor mai boga]i americani întocmit` de revista Forbes dup` debutul list`rii la burs` a companiei Las Vegas Sands în 2004. Ocupant al locului 60 în 2004, cu o avere net` de 3 miliarde de dolari, el a ajuns pe podiumul miliardarilor, pe locul 3 în 2006, cu o avere estimat` la 20,5 miliarde de dolari. |n acel an, Adelson declara c` [i-a dat seama cånd îl va detrona pe Bill Gates din fruntea listei. |n toat` aceast` perioad`, aproximativ un milion de dolari pe or`“, a spus Peter Bernstein, coautor al lucr`rii „All the Money in the World“, un studiu al miliardarilor din lista alcatuit` de Forbes. Adelson a mizat mai mult pe pia]a din Macao decåt pe oricare alt cazinou din SUA, anun]ånd ini]ial investi]ii de 12 miliarde de dolari pentru noi hoteluri, cazinouri [i cl`diri de apartamente care s` transforme regiunea într-o destina]ie turistic` pentru mase. 

Adelson, the billionaire The son of a taxi driver who immigrated from Lithuania, Adelson grew up in Boston, where he shared a studio with his parents, his two brothers and a sister. After selling newspapers and bakery products during his teenage, he worked in the advertising domain, was an investment consultant activist and magazine publisher, before starting Comdex in 1979. Adelson became rich quicker than anyone else in history, making it to the top richest Americans according to Forbes, after entering the stock exchange with his company Las Vegas Sands in 2004. With a fortune of 3 billion dollars and the 60th place in 2004, he managed to be in the top 3 in 2006, with an estimated fortune of 20.5 billion dollars. In that year, he declared that he realized he would take over Bill Gates which was top listed. "In this entire period, his company made about 1 million dollars per hour", declared Peter Bernstein, co-author of the paper “All the Money in the World", a study of the billionaires in the Forbes top. Adelson bet on the Macau market more than on any other casino in USA, initially announcing 12 billion dollars prepared for new hotels, casinos and apartment buildings, aiming to transform the region into a touristic destination for the masses. 

CASINO Inside nr. 2

9


Regent Casino O experien]` complet` ĂŽn gaming

Regent Casino a complete gaming experience Cazinoul, situat ĂŽn incinta hotelului Novotel, pe Calea Victoriei, este deschis non-stop oferind o varietate aparte de jocuri, sloturi [i limite de joc. Regent Casino dispune de 25 de mese de joc, 88 Slot Machines, un restaurant de lux, dou` saloane private, o scen` pentru spectacole amplasat` deasupra barului [i multe alte facilit`]i. The casino within Novotel Hotel, on Calea Victoriei, is open 24/7, with a unique variety of games on offer, slots and pot limits. Regent Casino has 25 game tables, 88 Slot Machines, a luxury restaurant, two private saloons, a show scene right on top of the bar and many other facilities as well. 10

CASINO Inside nr. 2


tilul [i elegan]a sunt atribute definitorii ale acestui distins cazinou bucure[tean. Clien]ii g`sesc aici jocurile lor preferate, de la Ruleta American` la Black-Jack, Regent Stud Poker, Ultimate Texas Hold’em Poker, Poker cu 3 C`r]i, Texas Hold’em Poker, Omaha [i Duke. Pentru cei care prefer` jocurile electronice, la Regent Casino vor g`si ultima genera]ie de Slots Machines [i rulete Touch-Bet. Cele 88 de Slot Machines acoper` toat` gama de sloturi, de la tradi]ionalele reel slots, video reel slots, video poker [i pån` la sloturile progresive cu multe op]iuni pentru bonusuri substan]iale. Cu siguran]`, clien]ii vor îndr`gi aceast` selec]ie de sloturi cu sunete fascinante [i teme originale. Cel mai popular joc de poker, Texas Hold'em Poker, se joac` zilnic la Regent Casino, atåt în varianta Limit cåt [i NoLimit. Bun` parte din cei mai buni juc`tori de poker din ]ar` particip` în fiecare joi la turneele de Texas Hold'em Poker, turnee în urma c`rora se aleg cu premii importante [i multe surprize. Regent Casino pune un accent aparte pe intimitatea [i confortul clien]ilor, cazinoul dispunånd de dou` saloane private, unice în Bucure[ti, atåt prin design cåt [i prin facilit`]ile pe care le ofer`, un bar sofisticat, bufet [i casierie proprie. Aceste saloane ofer` tot confortul de care cineva are nevoie în timpul jocului. De asemenea, dispun de intrare separat` [i recep]ie proprie, ceea ce asigur` un grad ridicat de intimidate [i discre]ie. Totodat`, membrii Regent Club beneficiaz` de o mul]ime de avantaje cum ar fi rezerv`ri de camere la hotel sau invita]ii la promo]iile [i evenimentele speciale organizate de Regent Casino. Asemenea unui cazino ce se respect`, Regent Casino de]ine unul dintre cele mai apreciate restaurante din Capital`, condus de Martin Wite – Executive Chef, un adev`rat star al buc`t`riei interna]ionale, care a practicat arta culinar` în unele din cele mai celebre locuri din lume: The Four Seasons Hotel

S

– Londra, River Palace Entertainment – Kiev, Harrod’s – Londra, Athenee Palace Hilton – Bucure[ti. Meniul este unul select ce con]ine crea]ii unice, inspirate din buc`t`ria interna]ional` care abund` în specialit`]i originale [i arome exotice. De asemenea, barul cazinoului reprezint` locul ideal pentru relaxare sau pentru a savura un cocktail împreun` cu prietenii. |n plus, scena de spectacol, unic` în cazinourile bucure[tene, ofer` un argument puternic pentru o sear` de neuitat în ritmuri [i acorduri irezistibile. Regent Casino ofer` o experien]` de joc complet` [i incitant`, entertainment de clas` [i servicii exclusiviste.

Evenimente [i promo]ii Cel mai mare eveniment de poker al anului – WPT Bucharest, va fi adus în premier` la Bucure[ti de Regent Casino în parteneriat cu World Poker Tour, în perioada 27 Martie - 2 Aprilie 2010. Turneul WPT Bucharest, ce se anunt` un eveniment de mare clas` pe scena pokerului romånesc [i interna]ional, va fi g`zduit de hotelul Novotel Bucharest City Center din capital`. Cazinoul ofer` clien]ilor o serie de promo]ii inedite, precum Comoara Pira]ilor, Happy Hour [i Magic Hands. Astfel, în fiecare sear` clien]ii Regent Casino pot cå[tiga 100.000 Euro dac` descoper` legendara Comoar` a Pira]ilor. De asemenea, zilnic se premiaz` cea mai bun` mån` la poker. Bonusul "Happy Hour" în valoare de 250 Euro se ofer` de dou` ori pe zi pentru cei care joac`: Regent Stud Poker, Poker cu Trei C`r]i [i Ultimate Texas Hold’em Poker. [i, tot pentru juc`torii de poker, se ofer` s`pt`månal bonusul Magic Hands, în valoare de 1250 Euro, pentru cea mai bun` mån` a s`pt`månii. Regent Casino combin` lucrurile simple – jocurile, promo]iile, serviciile – într-un mod unic [i elegant, [i, toate acestea, confer` cazinoului o distinc]ie aparte [i un stil inconfundabil. 

CASINO Inside nr. 2

11


tyle and elegance are the main attributes of this distinguished Bucharest casino. The clients can find here their favorite games, starting from American Roulette to Blackjack, Regent Stud Poker, Ultimate Texas Hold’em Poker, 3 cards Poker, Texas Hold’em Poker, Omaha and Duke. For those who prefer electronic games, the latest Slot Machines generation and Touch-Bet roulettes can be found here. The 88 Slot Machines cover the entire range of slots, from the traditional reel slots, video reel slots to video poker and progressive slots with many options for substantial bonuses. Clearly, customers will love this selection of slots with fascinating sounds and original themes. The most popular poker game, Texas Hold'em Poker, is played daily in Regent Casino, both the Limit and No Limit versions. Most of the best poker players in the country take part in Texas Hold'em Poker tournaments on every Thursday. They win a lot of important prizes and have many surprises on these tournaments. Regent Casino emphasizes intimacy and client comfort, through its 2 private saloons, the only ones of their kind in Bucharest, both for design and for the facilities they offer: a sophisticated buffet and private cashier. These saloons offer the entire comfort needed during a game. Moreover, they have a separate entrance and their own reception point, which assures the intimacy and discretion at a high level. Furthermore, Regent Casino members enjoy many benefits like hotel room bookings or invitations for the special promotions and events organized by the casino. Such a well respected casino naturally has one of the most appreciated restaurants in Bucharest, ran by Martin Wite-Executive Chef, who is a true star of the international cuisine, practicing his culinary art in some of the most famous places in the world: The Four Seasons Hotel – London, River Palace Entertainment – Kiev, Harrod’s – London, Athenee Palace Hilton – Bucharest. The menu is

S

12

CASINO Inside nr. 2

a fine one, including specialties inspired from international cuisine, with abundant original creations and exotic tastes. In the same tone, the bar of the casino is the ideal place for relaxation or for savouring a cocktail together with your friends. Moreover, the show stage, a uniqueness for Bucharest casinos, holds a strong argument for an unforgettable evening, with irresistible rhythms and sounds. Regent Casino offers a complete and inciting gaming experience, high class entertainment and exclusive services.

Events and promotions The biggest poker event of the year-WPT Bucharest, is brought in Bucharest for the first time by Regent Casino together with World Poker Tour, between March 27 and April 2nd 2010. The WPT Bucharest tournament, which is to be a high class event on the stage of the Romanian and international poker, will be held within Novotel Hotel Bucharest City Center. The casino offers to its clients a series of unique promotions, like Pirates’ Treasure, Happy Hour and Magic Hands. Thus, every nights Regent Casino clients can win 100,000 Euro if they discover the legendary Pirates’ treasure. Also, the best poker hand is awarded every day. The “Happy Hour Bonus” amounting 250 Euro is offered twice a day for those playing Regent Stud Poker, Ultimate Texas Hold’em Poker and 3 cards Poker. For the poker players, there is another weekly bonus called Magic Hands, amounting 1250 Euro, for the best hand of the week. Regent Casino combines simple things-games, promotions and services- in a unique and classy manner, still offering a special touch to the casino and a style without any comparison. 


Bacara un joc vechi în cazinouri moderne Bacara este unul dintre cele mai vechi jocuri de c`r]i, ajuns faimos datorit` clasicii versiuni originale a filmului Casino Royale din 1973, din seria James Bond. De[i jocul a fost înlocuit cu poker în remake-ul filmului, acest joc nu [i-a pierdut cu siguran]` locul printre cele mai populare jocuri de c`r]i, în special printre cele on-line. Adus în Fran]a din Italia în secolul al XV-lea, bacara este un joc de c`r]i care se bucur` pån` în ziua de azi de o popularitate moderat` în cazinourile din toat` lumea. Fiind un lait-motiv în filmul [i c`r]ile James Bond, popularitatea jocului este cu mult înaintea pokerului [i blackjack-ului. Exist` trei variante Bacara: chemin de fer (railway), punto banco [i bacara poker. Cea mai popular` versiune din America de Nord este punto banco, ce nu necesit` nicio deprindere sau talent din partea juc`torului. Valoarea måinilor în bacara este urm`toarea: fiecare carte de la 2 la 9 valoreaz` exact num`rul înscris pe ele, iar c`r]ile de la 10 la rig` nu valoreaz` nimic. Doar a[ii valoreaz` un punct. Valoarea total` a unei måini este calculat` prin adunarea valorilor fiec`rei c`r]i din componen]a sa. Dac` suma rezultat` dep`[e[te sau are exact valoarea 10, prima cifr` dispare pur [i simplu. În concluzie, cea mai mare valoare pe care o poate avea o mån` este 9. Måna cea mai mare este cea cå[tig`toare. 14

CASINO Inside nr. 2

0 este ceea ce se nume[te bacara [i este cea mai proast` mån` pe care o po]i avea. Pentru a în]elege regulile de bacara, trebuie s` te familiarizezi cu conceptele de juc`tor [i bancher. Juc`torul nu se refer` la cel ce joac`, iar bancherul nu se refer` la cas`. De fapt, fiecare persoan` poate paria atåt pe juc`tor, cåt [i pe bancher, astfel c` oricare dintre cei doi poate ie[i cå[tig`tor. Este foarte simplu s` joci punto banco. Regulile care desemneaz` cå[tig`torul sunt urm`toarele: dac` juc`torul prime[te o carte [i bancherul, la råndul s`u, prime[te una. A 2-a carte se împarte, de asemenea, amåndurora. Toate c`r]ile primite pån` la acest moment sunt date cu fa]a în jos. În momentul în care bancherul prime[te a 2-a carte, ele se întorc. Se însumeaz` valorile fiec`ruia. Scorul va fi cel care va ar`ta cine prime[te a 3-a carte. Dac` oricare dintre juc`tor [i bancher are suma ini]ial` 8 sau 9, jocul se opre[te [i cel cu totalul cel mai mare cå[tig`. Dac` niciunul nu are 8 sau 9, jocul continu`: juc`torul trage o a 3-a carte doar dac` are un punctaj între 0 [i 5. Dac` are 6 sau 7, st`. Bancherul a[teapt` s` vad` ce face juc`torul. Dac` vede c` juc`torul nu trage cartea, poate s` o fac` el, tot în condi]iile în care are un punctaj între 0 [i 5, [i st` pentru 6 [i 7. Dac` juc`torul trage cea de-a treia carte, lucrurile devin mai complicate: în condi]iile în care juc`torul trage 2 sau 3, bancherul va trage [i el o carte, în condi]iile mai sus men]ionate; dac` juc`torul trage 6 sau 7, bancherul va face [i el asta dac` are un total între 0 [i 6 [i va sta pentru 7; dac` juc`torul trage 8, bancherul poate s` fac` [i el asta dac` are între 0 [i 2, [i va sta pentru un punctaj între 3 [i 7; dac` juc`torul trage 9, 10, J, Q, K sau A, bancherul va lua a 3-a carte doar dac` are un punctaj între 0 [i 3, [i va sta pentru unul între 4 [i 7. |n cele mai multe cazinouri, jocul este, în general, jucat în locuri speciale, separate de sala principal` de joc pentru a oferi intimitate [i siguran]`, datorit` mizelor mari ce sunt de obicei implicate.


Baccarat the old game in modern casinos Baccarat is one of the oldest card games, made famous by James Bond in the original 1973 classic Casino Royale film. Although the game was replaced by Poker in the re-make, this card game has certainly not lost its status as one of the most popular card games, especially on-line!

Originally brought to France from Italy in the 15th century, baccarat is a gambling card game which enjoys moderate popularity in casinos world-over, to this very day. Appearing as a recurring theme in James Bond novels and movies, its popularity is still a far cry from that of poker and blackjack. There are three baccarat variants: chemin de fer (railway), punto banco and baccarat banque. The variant most popular in North America is punto banco, a variant which requires no skill whatsoever on the part of the player. Hand rankings in baccarat work like this: every card from 2-9 is worth it's actual value, 10 is worth zero and so are J,Q,K. Aces are worth one. The total value of a hand is calculated by adding up the values of the cards that make it up. If the resulting sum exceeds or falls exactly on 10, the first digit is simply erased. Thus, the highest possible value, a hand can have, will be 9. The higher hand is the winner. 0 is called 'baccarat', and it's the worst possible hand you can have.

In order to understand the rules of Baccarat, you need to become familiar with the concepts of "player" and "banker". The "player" doesn't refer to the player and the "banker" doesn't refer to the house. As a matter of fact, players can either bet on the "banker" or on the "player", if they bet on the entity that eventually turns out as winner, players will win, no matter which one they bet on. Playing punto banco is really simple. The rules that decide the winner are as follows: player is dealt a card, than banker is dealt a card, too. Player gets a second card and so does banker. All cards dealt so far, are kept face down on the table. After the banker receives the second card, all cards are turned over. Both player and banker have their two cards' values added up. The resulting score will determine whether the player and/or the banker will have to draw a third card. If either the player or the banker gets 8 or 9 using only the two cards dealt initially, the game stops right there and the one with the higher total wins. If neither have 8 or 9, the game continues: The player only draws a third card if he has a total between 0 and 5. If he has 6 or 7 he stands. The banker waits to see if the player draws or not. If the player does not draw a third card, the banker can draw one if he has 0-5 and he will stand for 6-7. If the player draws a third card, things get pretty complicated: provided the player draws 2 or 3, the banker will draw a third card if he has 0-4 and stand for 5,6,7; if the player draws 4 or 5, the banker will draw for a total of 0-5 and stand if he has 6 or seven; if the player draws a 6 or a 7, the banker will draw for a total of 0-6, and stand for 7; if the player draws 8, the banker draws for a total of 0-2, and stands for 3-7; if the player draws 9, 10, J, Q, K or A, the banker will draw a card if he has 0-3 and stand for 4-7. In most casinos this game is usually played in special rooms separated from the main gaming floor in order to provide privacy and security because of the high stakes usually involved. CASINO Inside nr. 2

15


Investi]iile în cazinouri sfideaz` criza economic` The investments on the casino market defy the economic crisis Pia]a jocurilor de noroc î[i continu` dezvoltarea pe întreg mapamondul. Cazinouri de lux, unit`]i ce promit venituri substan]iale pentru bugetele locale, dar [i profituri uria[e pentru antreprenori, î[i fac apari]ia din Cambodgia pån` în Missouri. Magna]ii jocurilor de noroc sfideaz` criza [i investesc sute de milioane de dolari în zonele cu poten]ial. A[tept`rile lor pentru noile loca]ii se ridic` la nivelul investi]iilor derulate. The gambling market continues its development on the entire globe. Luxury casinos, units which are supposed to bring substantial revenues to the local budgets, but also huge profits for the entrepreneurs, they all appear on each country, from Cambodia to Missouri. The magnates of the gambling domain defy the crisis and invest hundred of millions of dollars in the high potential areas. Their expectations for the new locations rise up to the amounts invested.

16

CASINO Inside nr. 2


Kith Thieng, renumit om de afaceri, apropiat al primului ministru cambodgian Hun Sen, a deschis pe 26 februarie 2010 cazinoul de lux Titan King Casino. Cu o investi]ie total` de 100 de milioane de dolari, antreprenorul mizeaz` pe atragerea unui num`r mai mare de turi[ti str`ini. Thieng este \ncrez`tor \n aceast` investi]ie, sus]in책nd c` ora[ul Bavet, unde este amplasat [i Titan King Casino, a devenit un centru de entertainment mai dezvoltat dec책t Las Vegas sau Macau. Cazinourile din Cambodgia, situate de-a lungul frontierelor cu Vietnamul [i Thailanda, atrag mii de juc`tori str`ini. [i datele furnizate de ministrul finan]elor arat` c`, \n 2008, Cambodgia a c책[tigat din cele 29 de cazinouri, 19 milioane de dolari. Anul trecut, suma total` \ncasat` a sc`zut cu dou` milioane de dolari, cauzat` de reducerea num`rului turi[tilor, dar [i de disputele cu statul tailandez. La \nceputul lunii martie, River City Casino [i-a deschis por]ile, dup` ce a primit aprobarea din partea Comisiei de Jocuri din Missouri. Acesta va fi cel de-al treilea cazinou al Pinnacle Entertainment din zona St. Louis [i al doilea deschis \n mai pu]in de doi ani de zile, \ncheind un boom \n construc]ii, ce a zguduit industria jocurilor de noroc, estimat` la un miliard de dolari \n regiune. Todd George, vicepre[edintele regional al Pinnacle Entertainment pentru St. Louis, a estimat c`, la \nceput, River City va genera din jocurile de noroc venituri lunare de 17 milioane de dolari. Las Vegas Sands Corp va deschide \n Singapore prima faz` a complexului de cazinouri Marina Bay Sands Casino la 27 aprilie 2010. Al`turi de cazinou va mai fi deschis [i un hotel cu 963 de camere, parte a unui complex comercial de tip mall. Valoarea total` a proiectului se ridic` la 5.5 miliarde de dolari. Las Vegas Sands, condus` de miliardarul Sheldon Adelson, ocup` pozi]ia a doua \n clasamentul monKith Thieng, a well known business man and close friend to the Cambodian Prime Minister Hun Sen, opened the luxury casino Titan King Casino, on 26th of February 2010.The total amount reached 100 million dollars and the entrepreneur expects to attract many foreign tourists. Thieng is very confident in this investment, having as argument the fact that the city of Bavet, where Titan King Casino is, has become recently an entertainment center, even more developed than Las Vegas or Macau. The casinos of Cambodia, which are placed alongside the Vietnam and Thailand frontiers, attract thousands of foreign players. The dates published by the Ministry of Finance show that in 2008, Cambodia won 19 million dollar form its 29 casinos. Last year, that sum decreased by 2 million dollars, because of a decrease in the number of tourists, but also because of the disputes with the Thailand Government. In the beginning of March, River City Casino opened its gates, after receiving the approval of the Gambling Commission in Missouri. This will be the third Pinnacle Entertainment Casino in Saint Louis and the second one opened in less than two years. This represented the end of a construction boom which rocked the gaming world, estimated to around one billion dollars in this region. Todd George, the regional vice-president of Pinnacle Entertainment in St. Louis estimated that, in the beginning, River City will generate 17 billion dollars in revenues from gambling.

CASINO Inside nr. 2

17


dial al cazinourilor, dupa subsidiara sa din Macau, Sands China. Adelson a declarat c` se a[teapt` ca unitatea din Singapore s` genereze un profit opera]ional anual de 1 miliard de dolari la finalizarea proiectului. Deschiderea oficial` a cazinoului din Singapore va avea loc pe 23 iunie 2010.

Pariuri pierdute \n industria jocurilor de noroc Concernul hotelier Accor a anun]at c` va vinde pentru 500 – 700 de milioane de euro un pachet reprezentånd 49% din ac]iunile cazinourilor grupului, Lucien Barrière. \n ciuda tuturor planurilor anun]ate de Accor, Standard & Poor’s a redus ratingul grupului la BBB minus. Dezastrele naturale pun \n pericol afaceri de sute de milioane de dolari. Este [i cazul Sun International Ltd, operatorul celui mai mare cazinou [i grup de hoteluri din Africa de Sud, care a anun]at \nchiderea cazinoului din Chile din cauza pagubelor provocate de cutremurul din 27 februarie. Pariurile s-au \ncheiat pe 23 februarie la un cazinou ilegal situat \n centrul Moscovei. Accesul \n unitate era permis numai clien]ilor recomanda]i de juc`torii mai vechi. Printre bunurile confiscate de poli]ie s-au num`rat [i jetoane \n valoare de 10 milioane de dolari, 400.000 de dolari cash, [ase mese de joc de c`r]i [i dou` rulete. Cazinoul apar]inea unui cet`]ean ucrainian \n vårst` de 38 de ani, ce locuia \n Rusia f`r` forme legale. Un raid efectuat de poli]ia din Malaga \n noaptea de 19 februarie a dus la \nchiderea unui cazinou ilegal. Accesul \n sala de jocuri era permis clien]ilor contra sumei de 35 de euro. Investiga]iile \n acest caz au durat trei luni. Potrivit Codului Penal spaniol, organizatorii acestui cazinou risc` o amend` cuprins` \ntre 30.000 de euro [i 300.000 de euro. |n ciuda tuturor previziunilor negative, investitorii din industria jocurilor de noroc par optimi[ti \n privin]a afacerilor dezvoltate [i sus]in c` noile unit`]i vor genera venituri substan]iale [i vor ajunge rapid \n topul preferin]elor juc`torilor.  18

CASINO Inside nr. 2

Las Vegas Sands Corps will open the first phase of the construction of Marina Bay Sands in Singapore on 27 of April 2010.Together with this casino, a hotel of 963 rooms, which is part of a commercial complex, will be also opened. The total value of the project is 5.5 billion dollars. Las Vegas Sands, which is ran by Sheldon Adelson, is number two on the world casino top, after its subsidiary in Macau, Sands China. Adelson said that he expects this unit in Singapore to generate an operational profit of 1 billion dollars annually, after it is finished. The official opening will take place on 23rd of June 2010.

Lost bets in gambling industry The Accor chain of hotels announced to sell a 49% package of the shares of the Lucien Barrière casino group, for the amount of 500-700 million Euros. Despite all the plans previously announced by Accor, Standard & Poor's reduced the rating of the group to BBB minus. Natural disasters endanger businesses which are worth hundreds million dollars. This is also the case of Sun International Ltd., the operator of the biggest casino and hotel group in South Africa, which announced the closure of the Chile casino, because of damages made by the earthquake of 27 February. 


Cazino Constan]a, „doamna” de 100 de ani Constanta Casino, the one century “lady” Construc]ia a fost printre primele cl`diri din întreaga ]ar` construite în noul gen arhitectural al epocii – Art Nouveau. Cazinoul a r`mas în picioare în ciuda bombardamentelor din cele dou` r`zboaie mondiale [i a 50 de ani de comunism. Acum, a[teapt` s` revin` sub o nou` înf`]i[are. The building was among the first of its kind to be built in the entire country, in the architectural style of the period-Art Nouveau. The casino still exists, despite the bombardments in the two world wars and of 50 years of communism. Now, it awaits its new “face”. 20

CASINO Inside nr. 2


L

a un secol de la inaugurare, Cazinoul din Constan]a înc` mai sper` s`-[i recupereze vigoarea vremurilor de alt`dat`, cånd a fost prezentat drept una dintre cele mai moderne cl`diri ale secolului al XX-lea. De[i starea construc]iei este în prezent una dezam`gitoare, Cazinoul continu` s` reprezinte una dintre cl`dirile emblem` ale Constan]ei. În zona în care se afl` ast`zi, mai fusese, între 18801902, o construc]ie de lemn folosit` ca loc pentru spectacole de teatru, baluri, loc de recreare pentru turi[tii care veneau în sezonul estival. Construc]ia unui edificiu cu func]ii asemanatoare marilor cazinouri europene a început în anul 1904. Ini]ial, planurile au fost întocmite de c`tre arhitectul Petre Antonescu, care a proiectat o cl`dire inspirat` din tradi]iile artei romåne[ti. Dup` terminarea funda]iilor, îns`, planurile au fost schimbate, primaria încredin]ånd modificarea lor unui arhitect romån de origine eleve]ian`, Daniel Renard, care renun]` definitiv la principiile stilului propus ini]ial. Construit în 1908 sub influen]a cosmopolitan` a cazinourilor epocii, edificiul const`n]ean a fost terminat în 1910, cånd a fost [i inaugurat, în 1912 f`cåndu-se ultimele retu[uri. Cazino Constan]a se num`r` printre pu]inele cl`diri în stilul Art Nouveau din Romånia. Inginerul Anghel Saligny i-a realizat structura de rezisten]`, iar recep]ia lucr`rii a fost facut` de o comisie format` din arhitec]ii Ion Mincu [i Dimitrie Maimarolu, precum [i inginerul Elie Radu. Ultimile lucr`ri de restaurare [i modernizare ale Cazinoului din aceea vreme au fost efectuate în anul 1937 de c`tre proiectantul Renard. Cazinoul, care era prev`zut pe atunci cu o sal` de dans, dou` s`li de lectur` pentru ziare [i reviste, 17 mese de jocuri de c`r]i [i dou` de biliard, precum [i o teras` cu vedere la mare, a devenit, în scurt timp, locul de intålnire al tuturor celor din înalta societate.

A

fter a 100 years of its opening, the Constanta Casino still hoped to recover the once upon a time force, when it was introduced as one of the most modern buildings of the XX century. Although the state of the construction is disappointing at present, the Casino keeps on representing a landmark of Constanta. In the same area where it is today, another wood building used for theater shows tood in 1880-1902, which was a leisure place for the summer tourists. The construction of an edifice similar to grand European Casinos started in 1904. Initially, the plans were made by the Petre Antonescu architect, which designed a building inspired by the traditions of the Romanian art. After the finishing of the foundation, the plans were however changed, as the City Hall handed the project over to a Romanian from Swiss, Daniel Renard, which gave up completely on the principles of the initial style. Built in 1908 under the cosmopolitan influence of those period’s casinos, the edifice was finished in 1910, when it was also inaugurated. The final touches were done in 1912. Constanta Casino is among the few buildings of the Art Nouveau style in Romania. Anghel Saligny engineer realized its structure of resistance, and the receival of the work was done by the Ion Mincu and Dimitrie Maimarolu architects, as well as Elie Radu engineer. The last works for restoration of that time were done in 1937 by Renard. The casino, which then had a dance room, two reading rooms for newspapers and magazines, 17 game tables and two pool tables, as well as a sea oriented terrace, shortly became the meeting place of the high society.

CASINO Inside nr. 2

21


|n timpul celui de-al doilea r`zboi mondial, locul ruletelor [i meselor de poker a fost luat de paturi. Cazinoul a devenit un veritabil spital de campanie, rol sub care a încasat mai multe bombe de la avia]ia inamic`. Masiva cl`dire a rezistat atacurilor, îns` întreg mobilierul de epoc` a fost distrus. Dup` terminarea r`zboiului, odat` cu instalarea guvern`rii comuniste, edificiul a intrat într-un con de umbr`, oamenii muncii neavånd nevoie de jocuri de noroc. Ca un paradox, comuni[tii au redat Cazinoului destina]ia ini]ial` pentru care a fost construit de liberali, respectiv sal` de spectacole, restaurant [i loc de promenad`. |n 1985, cl`direa a fost retu[at` [i reparat` de comuni[ti, f`r` a se interveni în vreun fel asupra arhitecturii, totul, se pare, pentru transformarea cl`dirii într-un obiectiv de protocol. 

22

CASINO Inside nr. 2

During WWII, the roulettes and poker tables were replaced with beds. The casino became a true campaign hospital, while it was the target of the bombs dropped by the enemies. The massive building stood up to the attacks, but the entire furniture was destroyed. When war ended, the edifice hit the back stage together with the rising power of the communists, gambling being a superfluous activity for working people. As a paradox, the communists gave back the casino, its initial purpose of activity, show room, restaurant and leisure place. In 1985, the building was repaired by the communists, without an intervention upon its architecture. All of these measures were taken in order to transform the building into a one for protocol purposes. 


www.casinoinside.ro


Secretul succesului nostru este investi]ia pe care o facem în serviciul cu clien]ii A declarat Shimon Acad, Directorul General al Bling Bet, noul [i unicul cazino electronic deschis în noiembrie 2009, situat în AFI Palace Cotroceni Mall.

The secret of our success is investing in service to the client Said SHIMON ACAD, Managing Director of BLING BET, the new and unique electronic casino opened on November 2009, situated within the AFI Palace Cotroceni Mall.

24

CASINO Inside nr. 2


Pute]i s` ne spune]i cåteva cuvinte despre \nceputurile dumneavoastr` \n aceast` industrie? De fapt, m-am n`scut în aceast` industrie, tat`l meu lucrånd în gambling de mult timp, deci toat` familia noastr` este implicat` în jocurile de noroc. Noi locuiam în New York, în New Jersey, [i în primii no[tri pa[i ne-am ocupat de marketingul mai multor cazinouri în Atlantic City, Las Vegas [i Caraibe, a[adar avem o experien]` puternic` \n industria de gaming. Am venit în Romånia pentru prima oar` în 2005. Dar familia mea era deja aici înc` din anii '90 [i a[a am început aici în domeniul acesta.

Ne-a]i spus c` ave]i cåteva cazinouri \n Maroc... Da, avem un cazino live în Tangir, Maroc, care se întinde pe aproximativ 5000 mp [i înc` unul în Agadir. Cel din Tangir este unul dintre cele mai mari cazinouri din Africa de Nord [i se bucur` de exclusivitate în

toat` partea de nord a Marocului. Cazinoul din Agadir l-am extins recent [i nu este mai pu]in lipsit de succes. |n concluzie, suntem foarte mul]umi]i cu modul în care merg afacerile acolo. |n Romånia lucr`m în industria de cazinouri de 5 ani. Am pornit cazinoul Bling Bet cu sloturi [i rulete, aici la AFI Palace Cotroceni.

Care este rolul dumneavoastr` \n Bling Bet? |n principiu, eu sunt directorul general [i sunt responsabil cu întreaga echip` de management [i amplasamentul s`u. Desigur, avem o echip` de manageri aici care fac o treab` excelent`. Este foarte important în strategia mea, s` selectez oamenii cei mai buni pentru o anumit` pozi]ie. Pe lång` ce pui într-un cazino, mobil`, echipament, aparate etc., stafful, echipa, ei sunt cei care fac acest loc s` fie cu adev`rat de succes.

Povesti]i-ne mai multe despre Bling Bet...

Could you please tell us a few words about your first contact with this industry? I was actually born in this industry, because my father started working in gaming a long time ago, so our entire family is involved in gaming. We used to live in New York, in New Jersey, and in our first steps we were marketing various casinos in Atlantic City, Las Vegas and the Caribbean, therefore we have long experience in the gaming industry. The first time I came into Romania was in 2005. But my family had already been here even from the ’90s and that is how we started in this field in Romania.

You told us that you have some casinos in Morocco… Yes, we have a live casino in Tangir, Morocco, that is approx. 5,000 sq. mt. in size and another live casino in Agadir. The Tangir casino is one of the biggest casinos in North Africa and enjoys exclusivity in all of

north Morocco. We have recently expanded the Casino in Agadir and it is also very successful. All in all, we are very pleased with the business there. In the past five years, we have been working in Romania in the electronic casino business. Then we came to Bling Bet casino with slots and roulette at AFI Palace Cotroceni mall.

What is your job in Bling Bet? Basically, I am the Managing Director and I am responsible for the entire management location. Of course, we have a team of managers here, who do an excellent job. It is very important in my strategy, to select the best man on a specific job. In addition to what you place inside the casino, the furniture, equipment, machines etc., the staff, the team, they are the ones who can make a place really successful.

Tell us more things about Bling Bet...

CASINO Inside nr. 2 25


Am început s` lucr`m la punerea pe pia]` a unui asemenea concept înc` de anul trecut. Am investit mult timp pentru a crea un loc care are cea mai frumoas` atmosfer`, una special`. Am vrut s` creem o sal` de jocuri electronic` care s` îndeplineasc` standardele cazinourilor live, dar s` fie totu[i electronic`. Am pus mult` inim` [i am depus mult efort pentru a face acest loc. Sunt foarte bucuros c` v`d clien]i ce vin din afara Bucure[tiului, cum ar fi din Ploie[ti, pentru c` au auzit de acest cazino special [i vor s`l viziteze, fiind de p`rere c` e unul dintre cele mai bune locuri din ora[.

Ce le oferi]i clien]ilor dumneavoastr`, pe lång` atmosfera special`? Care este secretul succesului vostru? |n primul rånd, am creat acest loc ca s` arate bine. Urm`torul pas a fost s` alegem oamenii potrivi]i, pentru a oferi un seviciu excelent. Cånd clientul intr`, el trebuie s` fie tratat cåt mai bine. Trebuie s` ai grij` de el, f`r` a-l deranja. Grani]a dintre cele dou` este foarte important` [i noi încerc`m din r`sputeri s` perform`m cåt mai bine.Un alt pas foarte important pe drumul c`tre succes este s` ai un mix bun de jocuri. Nu po]i lua mixul de jocuri din alt` ]ar`, crezånd c` va func]iona [i aici. Trebuie s` îl adaptezi în func]ie de nevoile clien]ilor. Po]i începe de la un Gaminator pe care toat` lumea vrea s` joace, AlfaStreet Roulette cu 8 [i 16 locuri cu sateli]i, continui cu Novomatic V+ [i orice altceva mai merge bine în Romånia; King Kong Cash este foarte popular acum. Desigur, ne asigur`m c` jackpoturile sunt foarte mari, pentru c` asta atrage clien]ii. Avem, de asemenea, aparate Bling conectate tot timpul la un jackpot unic, care este întotdeauna foarte ridicat. Un alt aspect foarte important este s` promovezi, s` folose[ti marketingul. Asta î]i diferen]iaz` afacerea. Noi, spre exemplu, o promov`m în fiecare zi. Nu avem o pauz` de o zi sau 26

CASINO Inside nr. 2

o s`pt`mån`, ci o promovare continu`. Acum o facem de dou` ori pe zi, la 7 seara [i la miezul nop]ii, iar oamenii pot cå[tiga 6000 lei dintr-o dat`. În fiecare zi vedem oameni venind special pentru aceste ore, doar ca s` le prind`. Cu cît cå[tig` mai mult clien]ii no[tri, cu atåt sunt mai ferici]i, [i implicit, suntem noi mai ferici]i. Pe lång` aceste promo]ii zilnice, avem evenimente deosebite såmb`ta. Spre exemplu, såmb`ta aceasta, 27 februarie, avem o extragere la fiecare or`, care garanteaz` cå[tigul a 36.000 lei (valoarea total`), în plus fa]` de premiul de 6.000 lei, ceea ce însumeaz` 48.000 lei. Mai mult, avem un bufet [i o petrecere, care asigur` o ambian]` pl`cut`, c`ci asta înseamn` procesul de marketing.

We started to work on opening a Bling Bet concept last year. We invested a lot of time in order to create a place which has the best atmosphere, a unique one. We wanted to create an electronic gaming hall which falls within the standards of live casinos, but is still electronic. A lot of our heart and effort was invested in this place. I am very happy to see clients who come even from out side Bucharest, such as from Ploiesti, because they have heard about this special casino and want to visit it, as they think that it is one of the best places in town.

Care sunt planurile Bling Bet? Vre]i s` v` extinde]i \n Bucure[ti, \n ]ar`, s` crea]i un nou concept?

First of all, we created this place to look good. The next step was to choose the good team,for an excellent service. When the client comes in, he must receive the best service. You have to care for him, but not to bother him. The line between the two is very important and we strive to achieve the best performance. Another step which is very important on the road to success is to have a good game mix. You cannot take the game mix from another country and think that is going to be successful here, as well. You have to adapt it according to the type of clients. You can start with a Gaminator multigamer which everyone wants to play and AlfaStreet Roulette 8 seats and 16 seats with satellites, you continue with Novomatic V+ and whatever goes well in Romania, King Kong Cash, for example, which is very popular right now. Of course, we make sure that the jackpots are very high, because that’s what attracts the clients. We also have our Bling machines connected to a unique jackpot that is always maintained high. Another very important thing is to promote, to use marketing. This is what makes your business unique from others. We, for instance, promote this

Pentru moment, ne concentr`m aici, pentru c` suntem de p`rere c` are un poten]ial foarte mare. Am investit mult timp [i efort [i suntem abia la început. Suntem foarte bucuro[i de rezultatele ob]inute [i încerc`m s` construim pe acest` funda]ie de succes [i s` vrem mai mult. Totu[i, planul nostru este s` continu`m s` investim pentru a aduce cazinoul în topuri. Recent, am pus în func]iune o nou` rulet` electronic` care este similar` cu cele live [i atrage mult` aten]ie. Mai mult, în curånd vom avea [i o mas` electronic` nou` de Texas Hold’em, pentru 4 persoane. |n plus, am ales special un arhitect din Fran]a pentru a creea întregul design, întregul concept. Planul pentru viitor este s` facem o sec]iune VIP [i este o condi]ie prestabilit` ca arhitectul s` [tie s` men]in` aceea[i atmosfer`. El se va asigura c` aceast` nou` pies` se va integra în puzzle. A[ vrea s` eviden]iez faptul c` lucr`m din greu pentru a-i mul]umi pe clien]ii no[tri VIP c`rora le acord`m un tratament special, oferindu-le cele mai bune jocuri de rulet`, una care este

What do you offer to your clients, besides this special atmosphere? What is the secret of your success?

place every day. We don’t a have a gap of a day or of a week, but a continuous promotion. We now do it twice a day, at 7 p.m. and at midnight, and the people can win up to 6000 lei each time. And every day we can see people who come especially for these hours, to catch the prized. The more the clients win, the happier they are and the happier we are. In addition to these daily promotions, we have special events on every Saturdays. For example this Saturday, 27th February, we have an hourly draw which guarantees the winning of 36000 lei (the total amount), plus the daily two drawings of up to 6000, which adds a total of potentially 48000 lei. Plus, we have a buffet and a party to assure that atmosphere for a nice event, and this is very important to us in the marketing process.

What are Bling Bet’s future plans? Do you want to expand in the city, in the country, to create a new concept? For now, we concentrate here, as we believe it has a huge potential. We invested a lot of time and effort in it and we have just started. We are very happy with the results and we are trying to build on our success and push more. Still, our plan is to keep investing in the casino to bring it to the top. We have recently put into work a new electronic roulette that is similar to the live roulette and draws a lot of positive attention from many clients. We will also soon open a new electronic Texas Hold’em poker table for one to four persons. In addition, we chose a special architect from France to create the whole design, the entire concept. The plan for the future is to make a VIP section of the hall and it’s imperative that the architect know how to keep the atmosphere. He will make sure that this new piece of the casino fits the rest. I want to emphasize the fact that we work very hard


cea mai bun` în Bucure[ti, creat` special pentru ei. Vrem s` le oferim ceea ce au nevoie [i diferen]a dintre noi [i ceilal]i este c` noi suntem preg`ti]i pentru o lupt` aprig`. Ca [i client VIP, po]i avea orice aici, de la A la Z.

|n ceea ce prive[te noua lege, spune]i-ne opinia dumneavoastr` despre trendurile 2010... Cred c` pia]a în Romånia este foarte dur` [i spun asta din mai multe motive. În primul rånd, criza a lovit Romånia destul de greu. |n al doilea rånd, comepti]ia este puternic`. Este foarte u[or pentru cei din parte de est s` vin` în Romånia, care spore[te competi]ia [i mai mult. Este normal ca ei s` prefere mai pu]in s` se mute în cealalt` parte a lumii, cånd Romånia este chiar în curtea lor. |n ultimii ani s-a sim]it cu siguran]` aceast` în`sprire a competi]iei. |n concluzie, cred c` noua lege este bun`, deoarece aplic` un sistem de taxare corect. Ai mai multe aparate, pl`te[ti mai multe taxe. Este bine pentru noi în termeni de control, c`ci toat` lumea pl`te[te acela[i lucru. Deci, chiar dac` e dur` competi]ia, este corect`. Totu[i, cred c` nu este o schimbare u[or de f`cut pe aceast` pia]`.

Care este jocul dumneavoastr` preferat de cazino? Jocul meu preferat este Texas Hold’em. Doar e unul dintre cele mai vestite jocuri practicat în lume azi.

to please our VIP clients to whom we give a special treatment, we offer them the greatest roulette game, a roulette which is the highest in Bucharest created for VIP clients. We want to offer them what they need and the difference between us and the others is that we are ready for strong game. As a VIP client, you can get everything here, from A to Z.

Regarding the new law, tell us your opinion about the emerging trends in 2010... I think that the market in Romania is tough, and I say this for several reasons. First of all, the crisis hit Romania very hard. Second of all, the competition is harsh. It is very easy for those on the Eastern part to come to Romania, which increases competition. It is natural that they will favor less to move to the other side of the world when Romania is in their „back yard”. And indeed, in the past few years you can feel the strong competition. All in all, I believe that the new law is good, as it makes a fair taxation. You have more machines, you pay more tax. It is good for us that in terms of control, everyone pays the same tax. So, even though, the competition is hard, it is fair. However, I believe that the change of law is not easy at all on this market.

What is your favorite casino game? My favorite casino game is Texas Hold’em. It’s one of the famous games played in the world today.

Ca o ultim` \ntrebare, care sunt hobby-urile dumneavoastr`?

As a last question, what are your hobbies?

Nu prea am timp de hobbyuri, dar ca profesie sunt [i avocat, deci îmi mai petrec timpul în acest domeniu. Cånd am timp liber, încerc s`-l petrec cu familia. 

I don’t actually have time for hobbies, but as a profession I am a lawyer so I also deal with this domain. Whatever free time I have, I try to spend with my family. 

CASINO Inside nr. 2

27


Un nou concept în lumea pokerul

DollsPoker Acesta este o combina]ie între lumea real` [i cea virtual`, a explicat DINO MARSANI, CEO Poker TV Production

Cum a]i \nceput aceast` afacere? |n primul rånd, am avut aceast` idee în urm` cu 8 luni. Dup` cum [ti]i, sunt produc`tor TV iar ideea mea era s` fac o combina]ie între produc]ia de televiziune [i jocul de poker. Eu personal sunt juc`tor de poker, partenerii mei la fel, a[a c` într-o zi m-am gåndit la motivul pentru care nu am putea face asta [i în via]a de zi cu zi. Joc poker online de mult timp [i de-a lungul jocului m` plictiseam adesea. Pe de-o parte, 28

CASINO Inside nr. 2

nu aveam încredere în software [i m` gåndeam de prea multe ori s` fac ceva real. Pe de alt` parte, internetul, computerul, nu sunt umane. Ce vreau s` fac aici este o combina]ie între lumea real` [i cea virtual`. Cånd navighezi pe site-uri, po]i vedea numai avataruri, care nu sunt reale. L-am sunat pe unul dintre prietenii mei, Gilles Debrus, care este partenerul meu [i pilot, [i care joac` mult poker atunci cånd nu e la curse. Dup` ce i-am spus ideea mea, i sa p`rut extraordinar`. Dup` ce am avut aceast` conversa]ie,


How did you start the idea of this DollsPoker business? First of all, I had this idea, around 8 months ago. As you know, I am a TV producer, and my idea was to make a combination between the actual TV producing and the poker game. I am a poker player, my partners are poker players, so one day, I thought about the reason we couldn't do this in life. I have been playing online poker for a long time now and during the game I was often getting bored. Firstly, I didn't trust the software and I thought too many times during the game about doing something real. Secondly, the internet, the computer, is not human. What I want to do in this place is a mix of virtual world and human being reality. When you surf internet sites, you can see only avatars all around, which are unreal. I called one of my best friends, Gilles Debrus, he is my partner and an automobile pilot, who plays poker a lot, when he is not racing. After I told him my idea, he considered it wonderful. After this conversation, we went to a casino together, we played our usual and next to me, it was a Romanian guy, Alex. So we began to speak to all our friends at the table about our idea to find out what they think about it. Some said it was fairly good, medium, other said it was just splendid, and we wanted all to be more enthusiastic about it. This guy, Alex, who liked the idea very much, asked us why we didn't want to start it right here, in Romania. He had convinced me with arguments like: Romanian people here are very clever, that they learn the business easy and quickly, they are good and the workforce is cheap. In the casino we had also met a PokerStars representative from Belgium who lives in the Isle of Man. So, in just one night, we had found out where to do the business and where to locate it.

And, once you have arrived in Romania‌

A new concept in the poker world, named

DollsPoker This is a mix between virtual and human being reality, explained DINO MARSANI, CEO Poker TV Production

We began to study the market, to think in depth and after three days, we took a ticket and came to Romania, even though we didn't know anybody, needless to say we didn't know the city. We arrived and agreed to stay for around one month. We started to advertise in some tabloid journals as we needed to find some people. We needed software, a website, working people, a croupier. Bucharest is very nice and it has a lot of casinos. We also needed a lot of girls to work. We had around 250 girls at our first casting. I explained to all the girls the idea of the business, their mission and they were very excited about this and understood the concept quickly.

Now that you have this concept figured out, how do you want to build your way? The software is to be finished in the middle of April. In April or May, we will have only one table with 24 cameras. 15 cameras will be upstairs, so when you enter the website you can choose any vision you want, any girl you like, and any corner you want to see. The technical part is very important to us. It takes a lot of time, but we want to make it perfect. After a test of one month, we thought of taking a warehouse in Baneasa, of 1000 sq meters. We want to have ten tables in Romania, with disCASINO Inside nr. 2 29


am mers la un cazino împreun`, am jucat ca de obicei, iar al`turi de mine se afla un romån, Alex. Am început s` vorbim cu to]i prietenii no[tri de la mas`, ca s` vedem ce p`rere au [i ei. Unora le-a pl`cut întrucåtva, al]ii au fost de p`rere c` e foarte bun`, iar noi vroiam ca to]i s` devin` entuziasma]i în leg`tur` cu asta. B`iatul acesta, Alex, c`ruia i-a pl`cut idea foarte mult, ne-a întrebat de ce nu o facem aici, în Romånia. El m-a convins cu argumente ca faptul c` romånii sunt foarte de[tep]i, c` înva]` repede dedesubturile unei afaceri [i c` for]a de munc` este foarte ieftin`. |n cazino, am cunoscut [i un oficial al PokerStars din Belgia, care locuie[te în Isle of Man. A[a c` într-o singur` noapte am aflat unde s` facem afacerea [i unde s` o amplas`m.

[i, odat` ajun[i \n Romånia... Am început s` studiem pia]a, s` ne gåndim mai în profunzime, iar dup` trei zile, am luat un bilet [i am venit în Romånia, chiar dac` nu cuno[team pe nimeni, cu atåt mai pu]in ora[ul. Am ajuns [i ne-am hot`råt s` r`månem o lun`. Am început s` ne promov`m în cåteva tabloide pentru c` aveam nevoie de oameni. Aveam nevoie de un software, un website, lucr`tori, un crupier. Bucure[tiul este foarte frumos [i are multe cazinouri. De asemenea, mai aveam nevoie [i de fete. Am avut în jur de 250 de fete la primul casting. Le-am explicat tuturor idea afacerii, misiunea lor, [i p`reau a fi foarte entuziasmate de idee. Au în]eles conceptul repede.

Acum c` ave]i conceptul definit, cum vre]i s` va construi]i drumul mai departe? Software-ul se definitiveaz` pe la mijlocul lui aprilie. În aprilie sau mai, vom avea o singur` mas` cu 24 de camere. 15 camere vor fi montate la etaj, ca atunci cånd intri pe site, s` po]i alege orice vedere dore[ti, orice fat` î]i place, orice col]i[or vrei s` vezi. Partea tehnic` este foarte important` pentru noi. Dureaz` mult, îns` vreau sa fie perfect. Dup` o perioad` de prob` de o lun`, am pl`nuit s` luam un depozit în B`neasa, de 1000 mp. Vrem s` avem 10 mese în Romånia, cu distribu]ie în toat` Europa. |n 6 luni, cånd lucrurile vor func]iona în ritm normal, vrem s` avem 10 mese în Asia, 10 în Australia, 10 în America [i 10 în America de Sud. Dac` toate lucrurile merg bine, vom lucra în Orientul Mijlociu, în Egipt [i toat` zona aceea. Obiectivul pe un an este s` avem în jur de 50 de mese în toat` lumea, iar pe termen lung, s` ajungem la 200 mese. Pentru acest concept, primul lucru important este pokerul, pentru c` noi avem doar clien]i care vor s` joace poker, iar al doilea este comunicarea cu o persoan` real`.Toate fetele pot fi v`zute pe site-ul nostru www.dollspoker.com [i po]i alege. Primul lucru ce trebuie f`cut este s` te înscrii pe lista de a[teptare. Toate sunt foarte frumoase, dar sunt [i inteligente. Spre exemplu, sunt studente la Drept, Matematic`, Istoria Artelor, Medicin` [i Politehnic`. Am decis s` facem film`rile doar în Romånia, prin compania noastr`, Poker TV Production. Nicio tranzac]ie în bani nu va fi f`cut` în Romånia, pentru c` legea o interzice, toate fiind f`cute prin compania noastr` din Isle of Man, unde se afl` PokerStars.

Cum ve]i face bani din aceast` afacere? Este o întrebare foarte bun`. |ntr-un cazino normal, ai cam dou` persoane pe misiune. Pozi]ia mea [i cea a companiei, este 30

CASINO Inside nr. 2

s` avem 4 persoane pe misiune. Prima idee pe care am avuto a fost s` tax`m fiecare persoan` cu 50 din 100 Euro, la fiecare or`, dar am ajuns la concluzia c` este prea scump. A[a c` am decis s` tax`m 4% din fiecare mån` ce dep`[e[te 100 Euro. Siguran]a este principala noastr` grij` [i facem tot posibilul s` avem un sistem de securitate de top. Comisia nu î]i poate acorda licen]` dac` conexiunea nu este securizat` pe deplin. O regul` a companiei este c` fetele nu pot vedea c`r]ile clientului [i acesta este de asemenea un aspect important. Dac` exist` un caz în care clientul are o rela]ie bun` cu fata [i dore[te s`-i dezv`luie c`r]ile, este în regul`, dar altfel nu este admis. Comisia de Jocuri Online ce garanteaz` securitatea clien]ilor s`i nu permite nim`nui s` vad` c`r]ile. Acestea sunt trimise direct într-o sal` securizat` din Isle of Man, [i numai dup` 35 de minute se pot p`stra måinile jucate în arhiv`.

Ce sum` de bani a]i investit \n aceast` afacere? Am investit 380.000 Euro pån` acum [i vom mai investi probabil înc` 500.000 sau 600.000 Euro. A[a c` suma final` se ridic` la 1 milion Euro. Num`rul de locuri de munc` oferite va fi undeva în jur de 450 (fetele, crupierul, programatorii, menajerele, secretariatul, contabilitatea etc.) pentru care vom pl`ti salarii [i taxe. Trebuie s` men]ionez c` am c`l`torit în toat` Europa, am locuit în Tunisia, Japonia, Miami, dar chiar îmi place aici. Lucrul care îmi place este cultura: este o combina]ie între simplitate [i sofisticare. 


tribution in all Europe. In six months, when things will be working at normal speed, we want to have ten tables in Asia, 10 in Australia, 10 in America and 10 tables in South America. If everything goes well, we will work in the Middle East part, in Egypt and all that side. The objective in one year is to have around 50 tables all around the world, and on the long run, to have around 200 tables. For this concept, the first important thing is the poker, because we only have poker clients, and the second thing is communication with the human being. The girls can all be seen on our website www.dollspoker.com and you can choose. First of all, you have to register on the waiting list. They are all very beautiful, but they are also very intelligent. For example they study various subjects like Law, Mathematics, Art History, Medicine and even Polytechnics. We have decided to only make the filming in Romania through our company, Poker TV Production. No money transaction will be made in Romania because the law forbids it and all the transactions will be made through our company in Isle of Man where PokerStar is located.

How will you make money from this business? This is a very good question. In a normal casino, you have around two persons per mission?! My position and that of the company is to have four persons per mission. The first idea was to ask each person 50 of 100 Euro every hour. But we came to realize that it was too ex-

pensive. So we decided to charge 4% of each hand that is above 100 Euro. Security is the first of our concerns and we gave our best to make an extremely high security system. The Commission cannot give you a license if the connection is not properly secured. A rule of the company is that the girls cannot see the cards of the client and this is very important. If there is a case where the client has a good relation with the girl and he wants to tell her the cards that is ok, but otherwise it is not admitted. The E-gambling Commission who guarantees the security of the clients doesn't allow anyone to know the cards. The cards are sent directly into a secured room in the Isle of Man, and only after 35 minutes, we can keep in our archive the hands which were folded.

What amount of money did you invest in this business? I have invested 380,000 Euro until now and probably it will come up to 500,000 or 600,000 more. So the final amount is around 1 million Euros. The number of jobs we will offer will be something like 450 (the girls, the croupiers, the Internet and software people, the maids, secretary, accounting etc) for which we will have to pay salaries and taxes. I have to say that I have traveled all over Europe, I have lived in Tunisia, in Japan, in Miami, but I really like it here. What I like here, in Romania, is the culture: a mix between simplicity and sophistication.  CASINO Inside nr. 2

31


Merkur Casino în Romånia Merkur Casino este membru al grupului interna]ional Gauselmann care include peste 270 centre de divertisment în 11 ]`ri europene printre care [i Romånia. |n Romånia, Merkur Casino este prezent începånd din 2004 în 5 ora[e: Bucure[ti, Constan]a, Ploie[ti, Pite[ti, Bac`u.

Merkur Casino se ridic` la cele mai înalte standarde din toate punctele de vedere în industria jocurilor electronice. Este modul de a continua cu succes conceptul de divertisment din Romånia, oferind clien]ilor aparate de ultim` genera]ie [i servicii de cea mai bun` calitate. Fidelizarea clien]ilor Merkur s-a f`cut prin serviciile de calitate: organizarea campaniilor promo]ionale, cadouri pentru clien]ii fideli, b`uturi gratuite, evenimente mondene (prezent`ri), petreceri la care au fost invita]i cei mai în vog` arti[ti. De la începutul anului 2007, Merkur Casino a devenit un partener de n`dejde al Federa]iei Romåne de Box, sponsorizånd gale de box atåt în Romånia, cåt [i peste hotare. Merkur Casino se va implica în continuare, pentru c` are încredere în box-ul romånesc, în pugilisti precum Viorel Simion, Bogdan Dinu [i nu numai.

Merkur Casino „Point Zero” Bucure[ti Deschis` în Septembrie 2004, loca]ia Merkur Casino din b-dul Regina Elisabeta nr. 3, este una dintre cele 9 loca]ii Merkur Casino din Romånia. Renovat` în iunie 2009, sala ofer` o ambian]` deosebit` oaspe]ilor s`i, transmis`, de asemenea, [i prin personalul atent [i amabil. Atmosfera este întregit` [i de diversitatea jocurilor. Clien]ii î[i pot încerca norocul la ma[ini electronice cu posibilitate de cå[tig cum ar fi: Games Unlimited de la Merkur Gaming Germania, King Kong Cash, Cash Fever de la Atronic Germania, Multigaminatoarele de la Novomatic, ruletele AlfaStreet, s.a.m.d. Juc`torii petrec aici momente pl`cute, încercånd emo]ii inedite, pline de suspans, gustånd, în timpul jocului, aperitive [i b`uturi oferite oaspe]ilor din partea casei. Merkur Casino este locul ideal pentru a încerca pl`cerea de a juca în lini[te [i pentru a tr`i întreaga emo]ie a provoc`rii. Periodic, sunt organizate campanii cu premii în bani [i obiecte.

Merkur Café |ncepånd din vara 2009, la adresa sus men]ionat` func]ioneaz` în intervalul orar 10.00-22.00 Merkur Café. Accesul în spa]iul aferent cafenelei se poate face atåt prin interiorul s`lii de joc, cåt [i direct din exterior, intrarea dinspre Muzeul de Istorie. Cu un decor în concordan]` cu brandul [i culorile Merkur, aici puteti s` v` relaxa]i acompania]i de un espresso, 32

CASINO Inside nr. 2

cappuccino sau o ciocolat` cald`, b`uturi r`coritoare [i pån` la cele mai fine b`uturi alcoolice. |ncercånd s` satisfac` gusturile tuturor, Merkur Café vine în completare cu produse culinare delicioase cum ar fi pizza, paste, salate [i preparate pentru un mic dejun copios. Nici desertul nu este uitat, oferindu-v` un dulce pentru care cu siguran]` ve]i reveni. Pentru rezerv`ri: 0723.833.003


Merkur Casino in Romania Merkur Casino is a member of the Gauselmann International Group, with more than 270 entertainment centres in as many as 11 European countries, Romania being one of them. In Romania, Merkur Casino is present since 2004 in 5 cities: Bucharest, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Bacau.

Merkur Casino meets all perspectives’ highest standards of the electronic games industry. This is the way of successfully continuing the entertainment concept in Romania by offering our clients the newest modern machines and outstanding services. Merkur client fidelization was achieved by our high quality services: target-group oriented marketing and advertising, gifts for our loyal customers, free drinks, social events (presentations), and parties having as guests the most popular artists of the moment. Since the beginning of 2007, Merkur Casino, became a trustworthy partner of the Romanian Boxing Federation, thus sponsoring boxing galas in Romania and abroad. Merkur Casino will continue to get involved in these actions, for we have faith in the Romanian boxing, in fighters such as Viorel Simion, Bogdan Dinu and many others.

Merkur Casino „Point Zero” Bucharest Opened in September 2004, the Merkur Casino location on 3 Regina Elisabeta Boulevard is one of the 9 locations of Merkur Casino in Romania. Completely renovated in June 2009, the hall offers a special ambiance to its guests, a neat atmosphere maintained by our highly qualified, attentive personnel. This ambiance is completed by games diversity. Our clients may try their luck at the electronic money winning machines, such as: Games Unlimited from Merkur Gaming Germany, King Kong Cash, Cash Fever from Atronic Germany, Multigaminators from Novomatic, AlfaStreet roulettes, e.t.c. Players may spend here very relaxing moments, they may try new exciting gaming sensations, and, at the same time, enjoy, the hors d’oeuvres, appetizers and drinks offered to our clients during gaming sessions, courtesy of our location. Merkur Casino is the ideal place to experiment the tranquil gaming pleasure and feel the challenge emotions. We periodically organize promotion campaigns with prizes in money and objects.

Merkur Café From the summer of 2009, Merkur Café is open to welcome you at “Point Zero” from 10 am to 10 pm. Access to the café is ensured either from the interior of the gaming arcade or directly from the exterior, History Museum entrance. The Merkur brand and colors harmonized ambiance invites you to spend some quiet and relaxing moments enjoying an

espresso, cappuccino or a hot chocolate, refreshments and the finest beverage. Trying to satisfy every taste, Merkur Café completes the menu with delicious culinary products such as pizza, pasta, salads and luscious breakfasts. Remember to check the desserts too, for we will serve you excellent sweets that will definitely make you come back. For reservations: 0723.833.003 CASINO Inside nr. 2 33


Jocurile de noroc, sponsorii bugetelor deficitare axele m`rite aplicate jocurilor de noroc reprezint`, de fapt, solu]ia pentru bugetele afectate de criz`. Pentru a echilibra balan]a veniturilor [i cheltuielilor, unele state [iau g`sit ]apii isp`[itori în aria jocurilor de noroc. Fie c` au mizat pe o legisla]ie învechit`, fie c` au prezentat rapoarte tulbur`toare în anumite sectoare economice, autorit`]ile au impus sau au sugerat taxe mai mari în industria jocurilor de noroc. Investi]iile în jocuri de noroc sunt acum doar pariuri pierdute. Înainte de recesiune num`rul cazinourilor [i al s`lilor de jocuri cre[tea fulminant, începånd cu 2009 industria a început s` intre în colaps. Potrivit Ministerului de Finan]e, la nivel na]ional, pia]a a pierdut într-un an peste o treime din unit`]ile de tip live-games. Astfel, anul trecut, în Romånia, doar 14 societ`]i comerciale au fost autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc de tip cazinou. Ministerul Finan]elor Publice (MFP) a dat operatorilor o lovitur` sub centur` prin modificarea legisla]iei. „Actele normative care reglementeaz` activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoper`, în general, domeniul de referin]`, dar, avånd o vechime mare, nu mai corespund realit`]ilor economice, tehnice [i mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc”, astfel a fost motivat` necesitatea modific`rii cadrului legislativ ce viza organizarea jocurilor de noroc. Dar, m`rirea taxelor [i impozitelor cu pån` la 400% din vara lui 2009 a venit într-o perioad` nu tocmai prielnic` acestui segment. Pia]a local` a jocurilor de noroc a pierdut peste o treime din suma rulat` în 2008, ajungånd în 2009 la doar 700-800 de milioane de euro. Clien]ii, mai pu]ini cu circa 30%, [i media pariurilor mai mic`, precum [i noile modific`ri legislative, au fost letale pentru ultimele unit`]i ap`rute în Capital`. Nici în provincie situa]ia nu a fost mai bun`. Conform datelor înregistrate la MFP, în 2009 doar patru operatori de s`li de jocuri de noroc de tip cazinou î[i mai desf`[urau activitatea în afara Bucure[tiului. În ciuda sc`derii num`rului unit`]ilor de tip live-games, suma virat` la bugetul de stat, din taxele [i impozitele aplicate, s-a triplat. Estim`rile pentru finele anului fiscal 2009 viza încas`ri totale la bugetul de stat de peste 372 de milioane de lei. {i cazinourile electronice au pierdut pariul cu criza. Cel mai mare perdant al anului trecut este Ritzio Entertainment Group Romania, operatorul de origine rus` al cazinourilor electronice Million. Dup` ce [i-a adjudecat pozi]ia de lider de pia]` în 2008, grupul a renun]at la aproape jum`tate din cele 93 de s`li [i la o treime din cei 1.800 de angaja]i. În urm` cu [ase luni, cei trei mari juc`tori ai pie]ei de profil, grupurile de origine rus` Million [i Max Bet, precum [i re]eaua Admiral, operat` de produc`torii austrieci de ma[ini de joc, Intertop, de]ineau fiecare peste 60 de s`li de jocuri. Potrivit MFP, aproximativ 1.200 de persoane juridice au primit în 2009 licen]e/autoriza]ii pentru exploatarea a circa 52.000 de slot-machines pe întreg teritoriul ]`rii. Criza economic` [i noile modific`ri legislative au dus [i la restructur`ri masive de personal. Dac` pån` la finele lui 2008 peste 15.000 de angaja]i lucrau în industria jocurilor de noroc, anul trecut peste o treime [i-au pierdut locurile de munc`.

T

34

CASINO Inside nr. 2


Gambling, the sponsor of budget deficits

T

he high taxes applied to gambling are in fact the solution for the crisis-affected budgets. In order balance the revenues and expenses, some states found their fall guy in the gambling domain. Whether they based their decision on old legislation or they presented worrying reports regarding certain economic sectors, the authorities imposed or suggested higher taxes in this industry. The investments made in gambling are now only lost bets. Before the recession, the number of casinos and game rooms was permanently increasing, but starting 2009, the industry started to collapse. According to the Ministry of Finance, on a national level, the market lost a third of the live-games units in only one year. Thus, last year, only 14 companies were authorized for casino gaming, in Romania. The Ministry of Public Finance gave a low hit to the operators, by changing the legislation."The normative acts which regulate the activity of gambling currently covers, mainly, the reference domain, but because of their seniority, they don't cover either the economic realities, nor the technical or conceptual ones. "This was the official reason of the purpose of changing the legislative frame regarding gambling organization. However, the raise of taxes with up to 400% since the 2009 summer came in a bad period for this area. The local gambling market lost over a third of the entire rolled amount in 2008, coming to 700-800 million Euros in 2009. The number of clients and the betting average is 30% lower. All these together with the new legislative measures were lethal for the new businesses in Bucharest. Other cities have almost the same situation. According to MFP, in 2009, only four game rooms operators were still running outside Bucharest. In spite the decrease of the live-games units, the amount which was given to the state budget tripled. The estimations for the end of the fiscal year of 2009 were of 372 million lei cashing-in. Electronic casinos were also affected by the crisis. The biggest victim of last year is Ritzio Entertainment Group Romania, the Russian operator of Million electronic casinos. After gaining the leader position in 2008, the group renounced to almost half of the 93 rooms and a third of their 1.800 employees. Six months ago, the three big players of the market, Million and Max Bet, as well as Admiral network, ran by the Austrian producers Intertop, held over 60 game rooms. According to MFP, almost 1.200 juridical persons received their licenses/authorization in 2009, for the exploitation of 52.000 slot machines all over the country. The economic crisis and the new legislative changes led to massive personnel restructuring. 15.000 workers were in the gaming industry in 2008, out of which a third lost their jobs at the end of last year.

Higher Taxes for education and social services In the world capital of gambling, the increase of the taxes was based on social measures. After registering losses of 6.7 billion CASINO Inside nr. 2

35


Taxe mai mari pentru educa]ie [i asisten]` social` |n capitala mondial` a jocurilor de noroc m`rirea taxelor este motivat` prin m`suri sociale. Dar, dup` ce au marcat pierderi de 6.7 miliarde de dolari în anul fiscal 2009 [i au disponibilizat peste 34.000 de angaja]i, reprezentan]ii industriei jocurilor de noroc din Nevada nici nu vor s` aud` de acte de caritate. Pentru a mai cårpi bugetul, Democra]ii au pus pe mas` un plan ce viza m`rirea taxelor pentru sprijinirea segmentelor deficitare, educa]ia [i asisten]a social`. Proiectul miza pe venituri suplimentare anuale de 32.5 milioane de dolari numai din jocurile de noroc. Nevada Resort Association – reprezentantul de prim rang în industria jocurilor de noroc din Nevada – a refuzat vehement propunerea Democra]ilor. Dac` proiectul va e[ua, cele dou` sectoare deficitare ale economiei se vor confrunta cu reduceri masive ale costurilor [i cu un val de disponibiliz`ri. Ca r`spuns la refuzul operatorilor de jocuri de noroc, Steven Horsford, liderul majorit`]ii din Senat i-a avertizat c` discu]iile nu s-au încheiat, subliniind c` [i aceast` industrie trebuie s` participe la echilibrarea bugetului statului. Taxele încasate în 2009 de statul bulgar din industria jocurilor de noroc au fost mai mari decåt cele generate de sistemul bancar. B`ncile din Bulgaria au virat la bugetul de stat 10% din profitul anual de 780 de milioane de leve bulg`re[ti, în schimb, cazinourile [i s`lile de bingo au pl`tit impozit pe venit în valoare total` de 99,5 milioane de leve (circa 51 de milioane de euro). De[i operatorii de jocuri de noroc sus]in c` taxele aplicate segmentului sunt de peste cinci ori mai mari decåt cele aplicate celorlalte entit`]i comerciale, autorit`]ile de la Sofia au în plan o nou` m`rire a taxelor. |n ciuda tuturor problemelor care apar în toat` industria, MGM Mirage pariaz` pe un complex format din hoteluri, restaurante [i un cazinou în inima Las Vegas-ului. Valoarea potului? 8.5 miliarde de dolari.  36

CASINO Inside nr. 2

dollars in 2009 and firing over 34.000 employees, the representatives of the gaming industry in Nevada had no innate desire for charity. In order to "mend" the budget, the Democrats laid down a plan which increased the taxes in order to support poor areas, like education and social services. The project hoped for revenues of 32.5 million dollars only from gambling. Nevada Resort Association- the top representative of the gaming industry in Nevada- absolutely refused the proposal of the Democrats. If the project fails, the two troubled sectors of the economy will suffer dramatic cost reductions and a wave of mass firing. As an answer to the refusal of the gambling operators, Steven Horsford, the leader of the Senate majority, warned them that the discussions were not over yet, emphasizing that this industry must participate to the balance of the state budget. The taxes received by the Bulgarian government from gambling were higher than those from the banking system. Bulgarian banks contributed to the state budget with 10% of their annual profit of 780 million Lev, whereas the casinos and bingo rooms paid an income tax of 99.5 Lev (around 51 million Euros). Even though the game operators state that the taxes for this domain are five times higher than those for other commercial entities, the authorities from Sofia take into consideration a new increase of the taxes. Despite all the problems of the industry, MGM Mirage bets on a new complex resort with hotels, restaurants and a casino, right in the heart of Las Vegas. The value of the pot? 8.5 billion dollars. 


Maltese Falcon

„créme de la créme“ în iahting

Maltese Falcon the “créme de la créme” of yachting Ambarca]iunea a cå[tigat numeroase premii importante de profil pentru designul s`u inovator, ce permite pilonilor s` se roteasc` în func]ie de direc]ia våntului. Iahtul Maltese Falcon nu este un iaht clasic, ci o nou` clas` de iahturi. Sistemul s`u de naviga]ie-Falcon Rig-stabile[te un nou punct de reper \n istoria iahtingului: 3 piloni independen]i [i rotativi ce au 15 vele pentru o suprafa]` total` de 2.400 mp (25.791 ftp), manipulate de sistemul cu o neegalat` performan]` Perini Navi Sail Control, ce prezint` o siguran]` sporit` [i caracteristici de manevrabilitate. A fost construit` f`r` nicio \ncercare de a fi ostentativ` sau de a se conforma unui stil. A fost un caz perfect de “form` dat` de utilitate”, a spus designerul Ken Freivokh. Produsul minune din spatele Perini Navi Yachts, f`cut la comanda milionarului american Tom Perkins \n 2006, Maltese Falcon este probabil cea mai mare [i mai rapid` barc` cu pånze personal` din lume. Giganticii piloni \nal]i de 57 metri fac posibil` aceast` perfoman]`. Un senzor cu fibr` optic` m`soar` viteza [i for]a våntului, pen38

CASINO Inside nr. 2

tru a permite o navigare u[oar` [i cursiv`. Interiorul este luxos, cu 5 s`li superbe, \n care pot intra pån` la 12 invita]i. Dormitorul principal este pe puntea superioar`, cu o cabin` de naviga]ie separat`, zon` de plaj` [i acces direct la timonerie. Interiorul incomparabil \[i g`se[te apogeul \n atrium, unde cele 3 pun]i sunt unite printr-o scar` circular` ce \nconjoar` pilonul principal, creånd un efect de spiral`, \nfrumuse]at de lumina natural` ce se revars` precum o cascad` prin podelele transparente ale pun]ilor inferioare. Puntea principal` este un spa]iu larg [i aerisit ce con]ine un salon principal, o cabin` de pilotaj enorm` la pup`, 2 zone separate de studio [i o maiestuoas` sal` de mese. Un confort f`r` compromisuri pentru cei 12 oaspe]i pe cele 5 pun]i inferioare, [i un pasaj unic de trecere pe puntea superioar`, cu o cabin` de naviga]ie privat`, o zon` protejat` de soare pentru cei ce vor sa \noate [i acces direct la timoneria ultramodern`: inima \ntregii ambarca]iuni.


The boat has won a number of high-profile awards for its innovative sail design, which allows the masts to rotate depending on wind direction.

Våndut pentru 120 milioane dolari Acest iaht impresionant a schimbat proprietarii \n urm` cu un an, iahtul ajungånd \n cele din urm` la Elena Ambrosidau pentru suma de 120 milioane dolari. O afacere pe cinste, avånd \n vedere faptul c` primul proprietar, Tom Perkins, cerea 165 milioane de dolari pe el. Ambrosiadou a crescut \n Grecia [i este cunoscut` drept cea care a pus bazele celor mai de succes fonduri de hedging din lume, fiind cea mai bine pl`tit` femeie manager a Mari Britanii \nainte de a-[i muta compania Ikos \n Cipru, \n 2006. Iahtul de lux, Maltese Falcon, are [i un submarin privat pentru explorarea adåncurilor, care era una dintre juc`riile preferate ale fostului proprietar Tom Perkin. \n mod ciudat, Perkin a spus c` acesta este [i motivul pentru care a våndut iahtul. 

The Maltese Falcon isn't a classic yacht, she's a new class of yacht. Her revolutionary sailing system - the Falcon Rig - sets a new milestone in yachting history: 3 self-standing and rotating masts hosting 15 sails for a total sail area of 2,400 square meters (25,791 ft square), handled by the ultimate in Perini Navi Sail Control for unrivalled performance with unmatched safety and manoeuvrability characteristics. “She was designed without any attempt to be ostentatious or to conform to a set style – it was very much a case of “form follows function”, said the designer Ken Freivokh. The brainchild of Italian Perini Navi Yachts on the special demand of American millionaire Tom Perkins in 2006, the Maltese Falcon is perhaps the largest and fastest personal sailboat in the world. Its three gigantic 57-meter-tall-freestanding masts achieve the rather extraordinary target. A fiber-optic sensor system keeps track of the wind speed and force to maintain a strong and consistent sailing. The interior is equally luxurious with five gorgeous staterooms that can entertain 12 guests. The master bedroom is on the upper deck with a private cockpit, sunbathing area and direct access to the wheelhouse. The incomparable interior finds its zenith in the atrium where the 3-decks are united by a circular stairway surrounding the main mast creating a spiralling effect, enhanced by natural light cascading from the top to the lower decks through transparent floors. The main deck is a wide open space featuring a main saloon, an enormous aft-cockpit, 2 separate studio areas and a majestic dining room. Uncompromising comfort for her 12 guests in 5 lower deck staterooms and 1 inimitable passage cabin on the upper deck with a private cockpit, a protected sun bathing area and direct access to the ultramodern wheelhouse: the heart of the whole vessel.

Sold for 120 million US dollars This spectacular mega yacht changed owners last year, and it is reported that the luxury yacht finally sold to Elena Ambrosiadou for 120 million US dollars. A real deal if you consider original owner, Tom Perkins was asking 165 million US dollars. Ambrosiadou, grew up in Greece and is best known for establishing one of the most successful hedge funds in the world, and was Britain's top paid female executive before moving her company Ikos to Cyprus in 2006. The Maltese Falcon luxury yacht carries two 32 foot Pascoe RIB Tenders, four Laser sailboats, and a 14 foot Castold Jet tender. In addition, the Maltese Falcon yacht also has a private submarine for exploring the deep, which was one of former luxury yacht owners, Tom Perkins' favorite toys, and strangely enough was one of the reasons Perkins says he sold the luxury Maltese Falcon.  CASINO Inside nr. 2 39


CashCode One este cu adevarat un validator unic in Industria Jocurilor de Noroc! In trecut, fabricantii de masini de joc si operatorii erau pusi in situatia de tine in stoc si de a asigura suportul si piesele de schimb pentru diverse modele de validatoare pentru clienti din diferite tari cu cerinte diverse: interfete de alimentare diferite, modele speciale depinzand de dimensiunile bancnotelor folosite, etc. Producatorul canadian Cash Code a eliminat toate aceste variatiuni. CashCode One™ este un model de validator care acopera singur toate cerintele impuse de interfata, protocol, tensiune de alimentare si valuta ce trebuie validata. Aceasta noua solutie este cu adevarat unica in industria jocurilor de noroc si in mod categoric va reduce costurile de operare si intretinere ale Operatorilor si Producatorilor. Validatorul One™ este considerat universal deoarece functioneaza la 12 sau 24V, are bezeluri multiple care accepta bancnote de diferite dimensiuni si contine pe o singura placa toate interfetele importante existente in industria jocurilor de noroc. Deasemenea, functioneaza cu toate protocoalele standard din industrie, ceea ce permite instalarea lui pe orice masina de joc, indiferent de marca, protocol, interfata, sau tensiune de alimentare. Deasemenea, CashCode one™ se mandreste cu cea mai rapida viteza de validare, sub 3 secunde, fara sa compromita masurile de securitate impotriva bancnotelor false. Rata de acceptare de peste 98% laprima insertie, se aplica nu numai bancnotelor dar si tichetelor cu coduri de bare (TITO), avand posibilitate de insertie a acestora in 4 directii si pe ambele fete.Mecanismul de centrare permite citirea rapida si sigura a tichetelor cu coduri de bare, inca de la prima insertie, marind astfel satisfactia jucatorilor si micsorand retragerea castigurilor Operatorilor. Cash Code One este proiectat sa fie cu adevarat UNIVERSAL - sa functioneze in orice masina de joc, oriunde in lume!

CashCode One™ is a truly unique gaming bill validator! In the past, OEM’s and Operators had to inventory and support various models and parts for various countries into which they sold their machines. Some countries required different power interfaces, as well as unique models depending on the width of currency being validated. CashCode has removed all the variances out. With One™, one model will handle any of the supported protocols, interfaces, currencies, etc. This newest solution is truly unique in the industry and will definitely reduce OEM and Operator logistical costs. Operational universality is created from built-in concepts such as the ability to work in 12 or 24 Volt environments, multiple-front bezels that accommodate numerous size bills, and having all major industry interface options present on a single 40

CASINO Inside nr. 2

board . The One™ also supports all gaming industry standard protocols so it can be used on any gaming machine, no matter the maker, protocol, interface or voltage. CashCode One™ also boasts the fastest validation speed at under 3 seconds without compromising security measures against counterfeits. The 98%+ acceptance rate not only applies to bills but to barcoded tickets(TITO), too. Operators can allow for face up or face down acceptance of TITO tickets and the device self centers each ticket ensuring it is read accurately on the first pass. Increased customer ease and satisfaction results in more tickets in the cash box. CashCode One™ is engineered to be truly Universal – to function on any machine at any location around the world!


Explosive Games II Explosive Games II a demonstrat deja c` este unul dintre cele mai performante produse de pe pia]a ceh`. La r책ndul lor, operatorii rom책ni au avut [ansa unic` s` vad` Explosive Games II la Entertainment Arena Expo 2010. Explosive Games II const` \n 8 jocuri, dintre care unele ofer` bonusuri speciale. Pachetul de jocuri cuprinde nume precum Burning Ocean, Dirty Money, Twenty Seven etc. Toate produsele sunt prezentate \n 2 variante de cabine Synot [i una Slant, dotate cu piese ale unor produc`tori celebri de echipamente de joc precum Zest G620, JCM EBA 32 etc.

Explosive Games II Explosive Games II has already proved itself to be one of the best performing products at the Czech market. Romanian operators have had a unique opportunity to see Explosive Games II at the Entertainment Arena Expo 2010. Explosive Games II consist of 8 games, out of which some offer innovative bonus features. The range of games includes titles such as Burning Ocean, Dirty Money, Twenty Seven etc. All products are offered in 2 types of high quality Synot upright cabinets and one Slant Top cabinet equipped by parts produced by well-known producers of gaming equipment such as Zest G620 board, JCM EBA 32 note acceptor etc.

42

CASINO Inside nr. 2


Newton Gaming Criza economică şi modificările legislative recente au determinat o serie de schimbări dramatice pe piaţa jocurilor de noroc din România. Mărirea taxelor impusă de actuala legislaţie a generat o redimensionare a afacerii la cerinţele pieţei actuale.

The economic crisis and the recent legislative changes have determined a series of dramatic changes on the gambling market in Romania. The increase of the taxes which was imposed by the present legislation generated the restructuring of the business for the demand of the today market.

Se [tie faptul c` operatorii cu capital str`in din România opereaz` cu slot-uri care au o medie de încas`ri mai mare decât cea pe care o au aparatele autohtone. Astfel, este necesar ca mijloacele de joc cu care operatorii r`mân pe pia]` s` fie performante, impunându-se diversificarea portofoliului de slot-uri.

It is well known that the foreign capital operators in Romania work with slots which have a cashing-in average higher than national machines. Thus, it is necessary the gambling means with which the operators remain on the market to be performing, requiring the diversification of the slots portfolio.

În acest context, Newton Gaming vine în întâmpinarea clien]ilor s`i cu slot-uri recondi]ionate la pre]uri foarte accesibile. Acestea au fost exploatate în Austria, Cehia, Estonia [i Rusia [i au pu]ine ore de func]ionare.

Taking this into consideration, Newton Gaming comes with reconditioned slots for accessible prices, all for its clients. These were used in Austria, Czech Republic, Estonia and Russia and have low operating hours.

Experien]a de mai mul]i ani a firmei, dobândit` în domeniul industriei jocurilor de noroc, constituie garan]ia succesului produselor sale [i a satisfac]iei clien]ilor. Ca o dovad` a calit`]ii produselor, dar [i a respectului pe care îl poart` pentru operatorii din România care au decis s` î[i restructureze portofoliul de slot-uri, Newton Gaming ofer` garan]ie [i service pentru aparatele achizi]ionate. Toate produsele oferite au aprobare de tip emis` de B.R.M.L [i sunt conforme cu standardele impuse de Normele Metodologice ale OUG 77/2009.

The many years experience of the company which was acquired in the gaming industry, stands for the warranty of the success of its products and the customers’ satisfaction. As a proof of the product quality, but as well of the respect for the Romanian operators who decided to restructure their slot portfolio, Newton Gaming offers warranty and maintenance for the acquired machines. All products are offered with the specific authorisation issued by B.R.M.L and are conform to the standards stipulated by the Methodological Norms of OUG 77/2009.

Newton Gaming Cotroceni Business Center Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, Etaj 3, Sector 6 Telefon: +40735.63.64.81 www.newtonslots.com


International Game Technology, o istorie a inova]iei ĂŽn tehnologie International Game Technology, a history of technological innovation

46

CASINO Inside nr. 2


I

GT va s`rb`tori anul viitor cel de-al 30-lea an ca [i companie listat`la burs`. De[i originile sale ca [i companie privat` dateaz` din anii 1950, decizia companiei de a se lista la burs` în 1981 a ar`tat disponibiliatea de a face afaceri al scar` mare. Succesul IGT a venit cå]iva ani mai tårziu cånd a pus piciorul în prag prin revolu]ionarul produs, video poker. Perspectivele pentru industria de cazino continu` sa fie optimiste [i pentru 2010, ignorånd criza, iar International Game Technology inten]ioneaz` s` transforme inova]ia în principala contribu]ie la succesul s`u. IGT este o companie interna]ional` specializat` în designul, dezvoltarea, fabricarea, distribu]ia [i vånzarea jocurilor [i sistemelor computerizate de joc. Cre[terea companiei IGT poate fi trasat` odat` cu expansiunea industriei de cazino [i trendul ascendent al aparatelor de jocuri de noroc, acestea fiind [i principalele motoare de venit pentru cazinourile moderne. Cu produsele de referin]` - ma[ina de video poker The Player's Edge, the S-Slot ® - IGT intr` pe pia]a de sloturi condus` de microprocesoare, împreun` cu Megabucks ® din Nevada, prima regiune din lume cu re]ea larg` de acoperire, sau MegaJackpots ® , un sistem de slot ce a plusat jackpotul la 1 milion de dolari [i a f`cut posibil ca orice cazino din sistem s` poat` avea pl`]i de milioane de dolari ca [i pentru orice juc`tor. Nevada Megabucks ® a furnizat cel mai mare jackpot de slot - 39.7 milioane dolari - în martie 2003 la Excalibur în Las Vegas [i a pl`tit peste 585 milioane de dolari c`tre 70 de juc`tori, în cei peste 22 de ani de activitate.

I

GT will celebrate its 30th year as a public company next year. Although its origins as a private company date back to the early 1950s, IGT's decision to go public in 1981 signaled its intent to do business on a worldwide scale. IGT's "foot in the door" had arrived a few years earlier with the success of its revolutionary gaming product, video poker. Prospects for the casino industry continue to be strong for 2010, ignoring the crisis and International Game Technology (IGT) intends to make innovation its primary contribution to its success. IGT is an international company that specializes in the design, development, manufacture, distribution and sales of computerized gaming machines and systems products. The growth of IGT can be traced directly

to the expansion of the casino industry and the ascendance of gaming machines as the primary revenue drivers for the modern casino floor. With the landmark products - the Player's Edge® video poker machine, the S-Slot® - IGT is enters into the microprocessordriven spinning-reel slot market; together with Megabucks® in Nevada, the world's first wide-area progressive, or MegaJackpots®, slot system that boasted a base top jackpot of $1 million and made million-dollar payouts possible for any casino on the system - and for any player who played it. Nevada Megabucks® produced the world's largest slot jackpot -- $39.7 million -- in March 2003 at Excalibur in Las Vegas and has paid more than $585 million to 70 winners in its 22-year history. MegaJackpots® nationwide have paid

CASINO Inside nr. 2

47


La nivel na]ional, MegaJackpots ® a pl`tit mai mult de 4.6 miliarde de dolari, premii ce au revenit celor 6000 de cå[tig`tori. În 1990, IGT a lansat sloturile Red White & Blue ® [i Double Diamond ® , ce au creat noi teme pentru sloturi. La 10 ani de la prima emisiune de ac]iuni, IGT era listat` la Bursa din New York, în anul 1991. |n acela[i an, a venit [i legalizarea jocurilor de noroc pe vasele de croazier` din Statele Unite. Noua ni[` de pia]` [i introducerea dispozitivelor încastrate în aparate pentru acceptarea de banknote, au propulsat produc]ia IGT, compania devenind cea mai performan]` pe pia]a de ac]iuni a NYSE.

Cel mai popular aparat de joc din istorie |n decembrie 1996, IGT a debutat cu ceea ce reprezint` acum cel mai popular aparat de joc din întreaga istorie: slotul progresiv Wheel of Fortune ® Roata norocului. Aceste sloturi au dat mai mult de 2.1 miliarde dolari în jackpoturi mari, iar tema lor a fost adaptat` unui num`r mare de versiuni ale aparatului, de la slotul video Wheel of Fortune ® Super Spin™, la o versiune progresiv` cu mai multe nivele. Anul 1998 a adus inova]ii importante, IGT introducånd Triple Play Draw Poker ® printr-un parteneriat cu Action Gaming, lucru ce a înt`rit cota de pia]` local` de video poker a IGT, aceasta ajungånd la 90%; la acesta se adaug` [i slotul ELVIS ® , ce a urmat succesului cu Wheel of Fortune ® . |n 2005, IGT a scos primul s`u produs progresiv pe multiple nivele, Fort Knox ® . 48

CASINO Inside nr. 2

more than $4.6 billion to nearly 6,000 winners. In 1990, IGT released the Red White & Blue® and Double Diamond® slots, which introduced specific themes to slot machines. Ten years after its initial public offering, IGT was listed on the New York Stock Exchange in January 1991. That same year saw the legalization of riverboat gaming in the United States. The new-market spike, coupled with the introduction of embedded bill acceptors on its gaming machines, propelled IGT's production output and led to IGT's being listed as the top-performing stock on the NYSE.

The most popular gaming machine in history In December 1996, IGT debuted what is still the most popular gaming ma-

chine of all time: the Wheel of Fortune® progressive slot. Wheel of Fortune® slots have paid more than $2.1 billion in major jackpots, and the theme has been adapted to a number of variations from the nine-station Wheel of Fortune® Super Spin™ video slot and its five-station variation to a Multi-Level Progressive version. The year 1998 produced important new product innovations as IGT introduced Triple Play Draw Poker® through a partnership with Action Gaming, which strengthened IGT's domestic video poker market share of nearly 90%; and the ELVIS® slot, which followed on the success of the Wheel of Fortune® machine. In 2005, IGT unveiled its first multilevel progressive product, Fort Knox®. And because casino-style gaming is flourishing in Asia, Europe,


{i cum jocurile de tip cazino înfloresc în Asia, Europa, America Latin`, Australia [i Africa, IGT [i asocia]ii s`i de]in în prezent peste 360 de licen]e în 290 de juridic]ii de joc din toat` lumea. IGT are puncte de vånzare în toat` aria de jocuri legalizate, iar în 2005, compania a înfiin]at cåteva birouri în Macau [i Mexic, tocmai pentru a servi aceste pie]e în plin` dezvoltare. Liniile de produc]ie actuale ale IGT sunt produsele sb™ pentru jocurile bazate pe servere; sloturi cu afi[aje rotative; aparate de jocuri video Game King ® ; sistemul pentru bilete EZ Pay®; seria Reel Touch™ Bingo; platforma Advanced Video (AVP); pachetul de produse IGT Advantage™ Systems, ce include Table iD™; software-ul IGT Mariposa™; aparatele Barcrest USA; re]eaua de acoperire progresiv` MegaJackpots® [i linia de multiplayere M-P Series™. IGT a introdus cåteva produse noi la expozi]ia Global Gaming din 2007, inclusiv un slot video eBay™, slotul progresiv pe mai multe nivele Star Wars™, slotul cu display multiplu Indiana Jones™ and the Last Crusade™ [i cinci noi aparate de joc pentru platforma AVP ® , ce reprezint` cea mai expansiv` introducere a unui model, din istoria sa. La expozeul Global Gaming din 2006 din Las Vegas, IGT a dezv`luit conceptul M-P Series™ pentru rulet` [i bacara, primele jocuri dintr-o linie complet` de mese multi-func]ionale electronice. IGT este unicul produc`tor de echipamente de joc din lume, ce are ca angajat un Director pentru un joc responsabil, care este îns`rcinat cu implementarea programului companiei pentru un Joc Responsabil. 

Latin America, Australia and Africa, IGT and its affiliates hold presently more than 360 licenses in 290 gaming jurisdictions worldwide. IGT has sales offices throughout the legalized gaming world, and in 2005 the Company established offices in Macau and Mexico to serve those burgeoning markets. IGT's current product lines are sb™ products for server-based gaming; spinning-reel slots; Game King® video gaming machines; the EZ Pay® ticket system; the Reel Touch™ Bingo Series; the Advanced Video Platform (AVP®) product; the IGT Advantage™ Systems Suite of Products including Table iD™; IGT Mariposa™ Software; Barcrest USA machines; MegaJackpots® widearea progressives, multi-level progressives and mystery progressives; and the M-P Series™ line of multi-player products.

IGT introduced several new products at the 2007 Global Gaming Expo including the new eBay™ video slot, the Star Wars™ Multi-Level Progressive, the Indiana Jones™ and the Last Crusade™ slot with its MultiLayered Display, and five new gaming machine models for its AVP® platform, representing the most expansive model introduction in its history. At the 2006 Global Gaming Expo in Las Vegas, IGT unveiled its MP Series™ multi-player concepts for roulette and baccarat, the first games in a complete line of electronic multi-player table game products. IGT is the only gaming equipment manufacturer in the world to have a fulltime Director of Responsible Gaming, charged with implementing the Company's Responsible Gaming Program.  CASINO Inside nr. 2

49


Doyle Brunson

patriarhul pokerului modern |n lumea pokerului, jocul ce a cucerit America [i a devenit al treilea cel mai vizionat sport televizat, primul a fost întotdeauna [i continu` s` fie, Doyle „Texas Dolly“ Brunson. Brunson, în vårst` de 77 ani, este corespondentul lui Babe Ruth, al lui Michael Jordan [i al lui Arnold Palmer în poker. El a inventat, teoretic vorbind, fenomenul Texas Hold'em.

50

CASINO Inside nr. 2

D

intre to]i juc`torii ce [i-au onorat semenii în acest` lume a pokerului, Doyle Brunson este probabil „T`ticul“ tuturor. El este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari juc`tori ce au pus bazele acestui sport, pentru mul]ii juc`tori [i pasiona]i ce aveau s` apar`. |nainte de terminarea studiilor, el a început s` joace ocazional poker, descoperind astfel c` îl atrage [i c` ar fi un drum pe care i-ar pl`cea s`-l urmeze. Dup` terminarea masterului, a lucrat ca agent de vånz`ri pentru o perioad`, [i la scurt timp de la începerea acestei slujbe, a mers [i a jucat poker. |ntrun singur joc, el a cå[tigat mai mult decåt salariul lui pe o lun`, în doar cåteva ore, lucru care l-a determinat s` treac` la profesioni[ti. |n perioada de început, Doyle a fost implicat în cåteva jocuri ilegale de poker. Unele dintre acestea s-au dovedit a fi periculoase, chiar fatale - el g`sindu-se în diverse situa]ii în care era amenin]at cu pistolul, jefuit de al]ii, b`tut sau agresat fizic. Cånd s-a stabilit în cele din urm` în Vegas, el era deja un juc`tor obi[nuit la World Series of Poker, (WSOP) înc` de la începuturile acestora din 1970, jucånd la Main Event aproape în fiecare an, asta pe lång` particip`rile la turneele cu br`]`ri. El a ajuns la cåteva mese finale din WSOP, asta înainte de a începe s` cå[tige turneele. În afar` de cele din 1976 [i 1977, printre victoriile premiate ale lui Brunson se num`r`: 1980 (locul 2, învingåndu-l pe triplul campion Stu Ungar), 1982 (locul 4), 1983 (locul 3), 1997 (locul 16) [i 2004 (locul 53). Brunson este primul juc`tor ce a cå[tigat 1 milion de dolari în turneele de poker. Printre performan]ele sale se num`r` [i 10 br`]`ri la World Series of Poker în întreaga carier`, fiind la egalitate cu Johnny Chan [i cu una în urma lui Phil Hellmuth. De asemenea, el este printre singurii doi juc`tori,


O

f the many great poker players that have graced the likes of the poker world - Doyle Brunson is probably the "grand daddy" of all of them. He is known as one of the most famous players to pave the way for many poker players and enthusiasts to come. Before completing his education, he played poker every now and then and found that the game was something that he liked and possibly wanted to pursue. After Brunson received his masters degree, he then worked for a while as a salesman and soon after he started, went to a poker game, won more money than his job at the time could provide in a month within only a few hours and decided to play professionally. During his earlier poker playing days, Doyle was involved with a few illegal poker games. Some of these games even resulting in what could have proven to be dangerous and even fatal - as he has had guns pulled on him on many occasions, been robbed by others an even beaten and physically assaulted at times. When he finally settled in Las Vegas, he has been a regular player at the World Series of Poker, since its creation in 1970, playing in the Main Event nearly every year since then in addition to playing in many of the preliminary bracelet events. He made some WSOP championship event final table before his back to back wins. Besides his two championship wins in 1976 and 1977, Brunson's other main event cashes are: 1980 (2nd place, runner-up to three-time champion Stu Ungar, 1982 (4th), 1983 (3rd), 1997 (16th), and 2004 (53rd). Brunson is the first player to earn 1 million US dollars in poker tournaments and has won ten World Series of Poker bracelets throughout his career, tied with Johnny Chan for second all-time, one behind Phil Hellmuth's eleven. He is

Doyle Brunson the patriarch of modern poker In the world of poker, the game that took over America and become the third most watched sport on television, the first has always been and continues to be, the legendary Doyle "Texas Dolly" Brunson. Brunson, now 77, is the Babe Ruth, the Michael Jordan, and the Arnold Palmer of poker. He virtually invented the phenomenon that is Texas Hold'em.

CASINO Inside nr. 2

51


al`turi de Bill Boyd, ce a cå[tigat br`]`ri la WSOP în 4 ani consecutivi. Mai mult decåt atåt, el este primul din cei 5 juc`tori ce au cå[tigat atåt WSOP Main Event, cåt [i un titlu la Turneul Mondial de Poker. În 2009, cå[tigurile sale la turnee live au dep`[it suma de 5.800.000 dolari, dintre care 2.892.536 erau de la WSOP. Brunson are onoarea de a avea 2 variante numite dup` el, la Texas Hold'em. Una, format` dintr-un zecar [i un doiar de orice culoare, îi poart` numele deoarece a cå[tigat cu ea turneul No Limit Hold 'Em la WSOP 2 ani la rånd, în ambele cazuri avånd full. O alt` variant` cunoscut` sub numele de „Doyle Brunson,“ în special la Texas, este format` din As si Dam`, de orice culoare.

„Biblia“ c`r]ilor de poker |n urm` cu 30 de ani, el a fost co-autorul c`r]ii ce s-a numit „Biblia“ pokerului--„Super-System: Cum am f`cut peste 1.000.000 de dolari jucånd poker“, ce a revolu]ionat cu adev`rat modul în care se juca poker. A fost prima carte de strategie de acest fel [i este în continuare cunoscut` drept una dintre c`r]ile de referin]` ce au fost scrise. Cartea are capitole separate pentru diverse jocuri de poker. Pentru fiecare dintre acestea, Brunson a cooptat un expert, el acoperind sec]iunea destinat` pentru Texas Hold'em. Cartea trece prin 5 stiluri de poker, explicåndule în am`nunt: Draw, Stud, High-Low Stud, Lowball [i Hold'em. Unele dintre aceste stiluri de poker au varia]ii ce sunt atinse în aceast` carte. Spre exemplu, capitolul despre LowBall acoper` Ace-to-Five, Deuce-to-Seven [i Seven-Card Low. Super/System II a fost publicat în 2004, de data aceasta oferind cititorilor tipsuri [i gånduri ale altor juc`tori profesioni[ti de poker, precum Daniel Negreanu, Mike Caro, Jennifer Harman [i fiul lui Doyle, Todd Brunson.  52

CASINO Inside nr. 2

also one of the only two players, along with Bill Boyd, to have won bracelets at the WSOP in four consecutive years. In addition, he is the first of five players to win both the WSOP Main Event and a World Poker Tour title. As of 2009, his total live tournament winnings exceeded 5,800,000 US dollars. He has totaled 2,892,536 US dollars in earnings at the WSOP. Brunson has the honor of having two Texas hold'em hands named after him. One hand, a ten and a two of any suit, bears his name as he won the No Limit Hold 'Em event at the World Series of Poker two years in a row with them, in both cases completing a full house. Another hand known as a "Doyle Brunson," especially in Texas, is the ace and queen of any suit.

The “Bible” of poker books Thirty-one years ago, he co-wrote what has been called the "Bible" of poker -- "Super/System: How I Made Over $1,000,000 Playing Poker", a book which truly revolutionized the way the game was played, because it was the first strategy book of its kind and is still known as one of the most important poker books ever written. The book consists of separate sections on a variety of poker games. For each of these games, Brunson has recruited an expert, with Brunson writing the section on Texas Hold'em. The book goes through and explains fairly in depth, five different variations of poker: Draw, Stud, High-Low Stud, Lowball, and Hold'em. Some of these forms of poker have a number of variations that are touched upon in the book, for example: The Lowball section covers Ace-to-Five, Deuce-to-Seven, and Seven-Card Low. Super/System II was published in 2004, this time offering readers insights from several other poker professionals including Daniel Negreanu, Mike Caro, Jennifer Harman and Doyle’s son, Todd Brunson. 


Un concept nou ce define[te confortul clientului

„STANLEYBET LIVE SPORTS”

Stanleybet a deschis joi, 25 februarie, în Bucure[ti, prima agen]ie de tipul „Stanleybet live sports”, în cadrul unei investi]ii de peste 60.000 euro, aceasta reprezentånd cea dea 250-a agen]ie Stanleybet în Romånia. La lansare au participat, pe lång` oficiali ai companiei, [i ambasadorul Marii Britanii la Bucure[ti, Excelen]a Sa Robin Barnett. Prin acest nou concept, „Stanleybet Live Sports” aduce la un loc elementele clasice ale brandului, la care se adaug` transmisia live a celor mai importante competi]ii sportive, pariuri live, pariuri virtuale (inclusiv pentru cursele de cai – trap, galop, cåini, generate de un server independent), aparate de joc de ultim` genera]ie precum [i o zon` cu bar. „Prin lansarea noului concept, Stanleybet î[i arat` interesul fa]` de pia]a din Romånia, de[i suntem într-o perioad` foarte dificil`. Sunt convins c` Stanleybet va promova nu doar interesele companiei, ci [i ale Marii Britanii“, a declarat cu ocazia particip`rii la eveniment, ambasadorul Robin Barnett.

54

CASINO Inside nr. 2

Norman James Leese, reprezentantul companiei-mame, a declarat c` extinderea companiei va continua în Romånia, pe o pia]` dificil`. „Planurile Stanleybet pentru Romånia nu se vor opri aici [i vizeaz` extinderea re]elei la nivel na]ional“, a spus directorul de dezvoltare interna]ional` a Stanleybet. Mai exact, conform oficialilor companiei, Stanleybet î[i propune ca, pån` la sfår[itul acestui an s` deschid` înc` 10 agen]ii similare, atåt în Bucure[ti, cåt [i în celelalte ora[e mari din Romånia. Investi]ia total` implicat` în acest proiect se ridic` la peste 600.000 euro [i va crea aproximativ 100 de locuri de munc`. „|ncerc`m s` promov`m în Romånia experien]a britanic` de pariere, iar noul concept de agen]ie lansat, ce presupune un anumit confort, este un pas firesc c`tre îmbun`t`]irea serviciului pentru clien]i. Acest concept, integrat la un nivel calitativ superior celor obisnuite, îl vom dezvolta treptat si în alte agen]ii Stanleybet”, a declarat, la råndul s`u, pentru Casino Inside, Liviu Popovici, directorul general al filialei din Romånia a Stanleybet International. 


A new concept which defines the customer satisfaction

“STANLEYBET LIVE SPORTS�

StanleyBet opened on Thursday, 25th of February, the first agency within StanleyBet Live Sports profile in Bucharest. This was a 60000 Euro investment and the 250th agency of StanleyBet in Romania. Besides the representatives of the company, Great Britain's Ambassador in Bucharest, His Excellency Robin Barnett was present at the grand opening. Through this new concept, " StanleyBet Live Sports " brings together the classic elements of the brand, in addition to the live transmission of the most important sport competitions, live bets, virtual bets(including horse and dog racing, which are generated by an independent sever), last generation game machines and a pub area. "By launching this new concept, StanleyBet shows its interest for the Romanian market, in a very difficult period. I am convinced that StanleyBet will promote not only the interests of the company, but those of Great Britain as well", declared the Ambassador Robin Barnett, on this event.

Norman James Leese, the representative of the mother company, declared that the expansion of the company would continue in Romania on a very difficult market."The plans of StanleyBet will not stop here and they aim extending the network on a national level", said the international expansion manager of StanleyBet. To be more exact, according to the representatives of the company, StanleyBet has as a target to open 10 more agencies like this, in Bucharest as well as in other cities in Romania, by the end of this year. The total investment amounts 600000 Euro and would create around 100 workplaces. "We are trying to promote the British betting experience in Romania, and the new concept which assumes a certain comfort is a natural step towards improving the customer service. This concept is integrated at a superior quality standard and will be developed step by step in the StanleyBet agencies", declared for Casino Inside Liviu Popovici, the General Manager of StanleyBet International subsidiary in Romania. 

CASINO Inside nr. 2

55


Valentine’s Weekend la Casa Vernescu Restaurantul Casa Vernescu a s`rbatorit în acest an Ziua |ndr`gosti]ilor sub marca The Event Dinner In Town, noua serie de evenimente destinate clien]ilor. Cu aceast` ocazie, s`rb`toarea iubirii a adus cuplurilor un show culinar, creat special pentru Valentine`s de celebrul Joseph Hadad, Executive Chef. Acesta a fost de-altfel [i experien]a care le-a dezv`luit celor prezen]i un meniu ultra-rafinat [i totodat` una dintre crea]iile originale ale maestrului: `Lovers Foie Gras`. De asemenea, invita]ii au savurat [i cåte o cup` cu [ampanie fin` Moët et Chandon, dedica]ia special` din partea maestrului buc`tar, [i, în acela[i timp, o promisiune pentru o sear` perfect`. [i pentru c` cele mai frumoase pove[ti de dragoste se nasc în acordurile muzicii, nu a lipsit de la aceast` s`rb`toare nici showul arti[tilor de pe scena Casei Vernescu: Claudia (Cream) [i Tibi Scobiola Band, care au oferit celor care se iubesc emo]iile unei seri de neuitat.

56

CASINO Inside nr. 2


Valentine’s weekend at Casa Vernescu Casa Vernescu restaurant celebrated this year’s Valentine’s Day under the name of “The Event Dinner in Town”, the new series of events for clients. On this occasion, the feast of love has brought a culinary show to the couples, created specially for this day, by the famous Joseph Hadad, Executive Chef. It was, moreover, an experience which revealed to those present, an extra-refined menu and one of the original creations of the master:”Lovers Foie Gras”. Furthermore, the guests have enjoyed a cup of fine Moët et Chandon champagne, with a special dedication from the Chef, and, at the same time, a promise for a perfect evening. And because the most beautiful love stories are born on the notes of music, the show of some known artists was the one which couldn’t have been missed. Claudia (Cream) and Tibi Scobiola Band, were the ones who offered those in love the emotions of an unforgettable evening.

CASINO Inside nr. 2 57


Comoara Pira]ilor Promo]ie de 100.000 Euro la Regent Casino! |n fiecare sear` dup` miezul nop]ii, clien]ii Regent Casino pornesc în c`utarea unei comori de 100.000 euro ce poate fi cå[tigat` zilnic în cadrul promo]iei, numit` sugestiv [i totodata legendar, Comoara Pira]ilor Doar c` pira]ii au ascuns comorile în nou` cutii, [i, pentru a deschide fiecare cutie, trebuie g`sit` cheia potrivit`. |n fiecare cutie se g`se[te cåte o comoar` ce valoreaza: 100 Euro, 1.000 Euro, 5.000, 10.000 Euro, 25.000 Euro sau 100.000 Euro. Pentru a cå[tiga comoara cea mai de pre] – 100.000 Euro, trebuie deschise pe rånd toate cele nou` cutii. „Clien]ii se pot opri în orice moment [i atunci cå[tig` suma care se g`se[te în ultima cutie deschis`. Cei mai mul]i, îns`, aleg s` mearg` mai departe asumåndu-[i riscul de a deschide urm`toarea cutie [i de a pierde tot ce au cå[tigat. Pentru cei curajo[i, care se aventureaz` [i risc`, garant`m premiul de 1.000 Euro”, a explicat Carmen Joi]a – Director de Marketing la Regent Casino.

Pirates’ Treasure Promotion of 100,000 Euro in Regent Casino! Every night after midnight, the Regent Casino clients go into the search for a 100,000 Euro treasure, which can be won daily during this promotion. This is suggestively and legendary called, Pirates’ Treasure. The only problem is that the pirates have hidden the treasures in nine boxes and in order to open every box, one has to find the key to fit each one. Every box has a treasure of 100 Euro, 1000 Euro, 10,000, 25,000 or 100,000 Euro. In order to win the most valuable treasure -100,000 Euro, one has to open each box at a time. “The clients can stop anytime and when they do, they win the amount from the last opened box. Most of them, however, choose to go on, taking the risk of opening the next box and loose all they have won until then. For the brave ones, which take the risk, we guarantee the prize of 1000 Euro”, explained Carmen Joita - Marketing Director at Regent Casino. 58

CASINO Inside nr. 2


Game World [i-a premiat colaboratorii avu]i în cei 10 ani de activitate |n a[teptarea premiilor Oscar decernate la Kodak Theatre din Los Angeles, Game World a premiat, miercuri, 27 februarie în cadrul „Game World Awards“ acei clien]i, prieteni, manageri care le-au fost al`turi în cei 10 ani de activitate. La evenimentul desf`[urat „acas`”, adica în cazinoul Game World din Mall Vitan, invita]ii au avut parte de show-urile incendiare ale fetelor de la Flamingo Girls, al`turi de forma]ia Ladies [i Elena. Cei 50 de premia]i au tr`it momente speciale [i, împreun` cu marea familie a Game World, au decis s` repete experien]a an de an, astfel ca acest eveniment s` devin` tradi]ie.

Game World awarded its collaborators from its 10 years of activity Waiting for the Oscar awards from Kodak Theatre in Los Angeles, Game World awarded on Wednesday, 27th of February, during „Game World Awards“, those clients, friends and managers, who stood by, along the 10 years of activity. On the event which took place „at home“, meaning in the Game World Casino in Vitan Mall, the guests enjoyed some juicy shows of the Flamingo Girls, Ladies Band and Elena. The 50 awarded persons had some special moments and together with the big family of Game World, decided to repeat this experience every year, so that this event can become a tradition. CASINO Inside nr. 2

59


Premii non-stop la Bling Magic Sテ・mb`t`, 27 februarie, Bling Bet Casino [i-a bucurat clien]ii oferindu-le numeroase premii incitante. テ始 urma extragerilor, s-au テョmp`r]it trei premii テョn valoare de 3000 lei, un altul de 7000 lei [i marele premiu de 20.000 lei. La toate acestea, s-au ad`ugat [i cele dou` extrageri zilnice ale loteriei Bling Daily Treasure, extrageri ce au loc la ora 19.00 [i la miezul nop]ii. Pe tot parcursul serii, clien]ii s-au putut delecta [i bucura de atmosfera de joc, servind cocktailurile preg`tite special pentru ei, al`turi de un delicios bufet.

60

CASINO Inside nr. 2


Non-stop prizes with Bling Magic Saturday, 27th of February, Bling Bet Casino made its customers happy by offering them many exciting awards. Three prizes amounting 3000 lei were given after the draws, one of 7000 lei and the big prize of 20,000 lei. Besides all of these, the two daily draws which took place at 7 p.m. and midnight, were also awarded. During the entire night, the clients enjoyed the gaming atmosphere, serving cocktails prepared especially for them, together with a delicious buffet.

CASINO Inside nr. 2 61


WPT Bucure[ti primul turneu al World Poker Tour în Romånia orld Poker Tour® [i Regent Casino aduc pentru prima oar` un eveniment al WPT în Romånia, WPT Bucure[ti. Evenimentul,sponsorizat de Gamebookers.com, se desf`[oar` între 27 martie [i 2 aprilie, la Hotel Novotel. |n afar` de turneul principal,se organizeaz` [i o varietate de turnee satelit [i turnee de calificare.Se a[teapt` ca evenimentul principal, ce trebuie s` acopere 400 locuri, s` atrag` mul]i juc`tori profesioni[ti de pe tot mapamondul. Sateli]ii de calificare live vor func]iona s`pt`månal la Regent Casino pån` pe 20 martie, iar cei online pån` pe 14 martie, pe www.gamebookers.com. „WPT Bucure[ti este un plus unic [i plin de entuziasm la World Poker Tour”, a declarat Adam Pliska, Pre[edintele WPT. „Regent Casino [i Gamebookers.com sunt parteneri foarte puternici cu o pozi]ionare potrivit` pentru a transforma primul popas al

WPT în Romînia într-un succes. A[tept`m cu ner`bdare s` dezvolt`m acest eveniment în anii urm`tori [i s` avem cåt mai mul]i juc`tori din Europa de Est.” La råndul lui, Sorin Constantinescu, CEO Regent Casino, a spus: „Dorim ca WPT Bucure[ti s` devin` un eveniment principal pe scena interna]ional` a pokerului [i o necesitate pentru orice juc`tor de poker”. Cu aceast` ocazie, Gamebookers.com ofer` un premiu special ce ajunge la suma de 7.500 dolari.Locul la WPT se poate cå[tiga prin participarea la calific`rile zilnice de pe gamebookers.com cu o intrare de numai 5 $. Calific`rile sunt în perioda 1 martie-14 martie, cu dou` premii garantate în satelitul de calificare care va avea loc duminic`, 14 martie la ora 11:50 ET. Fiecare pachet de 7.500 $ include: buy-in WPT în valoare de 4.750 $, cazarea pe 7 nop]i la Hotel Novotel, servicii VIP în Regent Casino [i 1.500 $ „bani de buzunar” . Regent Casino a f`cut toate preg`tirile pentru a se asigura c`

W

62

Data

Ora de \ncepere

Tipul Turneului

Numele

27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 31.03 01.04 02.04 02.04

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 15:00 12.00 12.00 18:00

Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout

Side Event 1 – Ziua 1 WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event Side Event 2 - Ziua 1 Side Event 1 - Ziua 2 Side Event 2 - Ziua 2 WPT Bucharest Main Event

CASINO Inside nr. 2

-

Ziua Ziua Ziua Ziua

1A 1B 2 3

- Final Table


WPT Bucharest the first World Poker Tour event in Romania orld Poker Tour® and Regent Casino bring the first WPT event in Romania, WPT Bucharest. The event, sponsored by Gamebookers.com is set to run from March 27 – April 2, 2010, at the Novotel Bucarest City Center Hotel. In addition to the Main Event, the tournament will offer a variety of satellite events and two side events. The main event, which is capped at 400 seats, is expected to draw many professional players from around the globe. Land-based satellites will run weekly at the Regent Casino through 20th of March and online qualifiers will run until 14th March at www.gamebookers.com. “WPT Bucharest is a unique and exciting addition to the World Poker Tour,” said Adam Pliska, WPT President. “Regent Casino and Gamebookers.com are strong partners with the right positioning to make WPT’s first stop in Romania a success. We look forward to growing this event in years to come and reaching more players in Eastern Europe.” In his turn, Sorin Constanti-

nescu, Regent Casino CEO said: „We want WPT Bucharest to become a major event on the international poker scene and a ‘must do’ for any poker player”. For this occasion, Gamebookers.com offers a special prize package of $7,500. The players can win their WPT seat by joining Gamebookers.com daily qualifiers for as little as $5. Qualifiers run from 1st March to 14th March, with two packages guaranteed in the satellite which will take place on Sunday 14th March at 11:50 ET. Each $7,500 prize package includes: WPT main event buy-in worth $4,750, seven nights’ accommodation in Novotel hotel, exclusive VIP treatment in Regent Casino and $1,500 spending money. Regent Casino has made all the arrangements to ensure that WPT Bucharest will be a poker tournament of world class standards. Special accommodation rates are available for tournament players at Novotel Bucarest City Center Hotel during the event. For hotel’s reservation, please contact reservation@regent-

W

Date

Start Time

Tournament type

Name

27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 31.03 01.04 02.04 02.04

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 15:00 12.00 12.00 18:00

Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout Freezeout

Side Event 1 – Day 1 WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event WPT Bucharest Main Event Side Event 2 - Day 1 Side Event 1 - Day 2 Side Event 2 - Day 2 WPT Bucharest Main Event

-

Day Day Day Day

1A 1B 2 3

- Final Table

CASINO Inside nr. 2 63


WPT Bucure[ti va fi un turneu de poker ce se ridic` la standardele mondiale. Tarife speciale de cazare sunt disponibile juc`torilor, la Hotel Novotel, pe toat` perioada evenimentului. Pentru rezerv`ri la hotel, v` rug`m contacta]i reservation@regentcasino.ro. Pentru mai multe informa]ii, vizita]i www.worldpokertour.com, www.regentcasino.ro sau www.gamebookers.com. Gamebookers, licen]iat în Marea Britanie, a fost lansat pe pia]a de pariuri online în 2001, iar în 2003, pe pia]a din Romånia, unde devine în scurt timp un nume în domeniu. Fiind lider de pariuri online la nivel mondial, Gamebookers.com a devenit numele oficial al diviziei de top în liga de fotbal romåneasc`, care pentru sezonul 2009-2010 a fost numit` „Liga 1 Gamebookers.com”,care are [i un site special, www.liga1.gamebookers.com. Gamebookers.com împreun` cu ziarul Prosport, organizeaz` sub egida Liga Profesional` de Fotbal (LPF), o anchet` oficial`, „Juc`torul etapei”, unde fanii fotbalului pot alege cel mai bun juc`tor al fiec`rei etape, care va fi premiat de un oficial al LPF. Gamebookers.com a fost achizi]ionat de Party Gaming Plc, la mijlocul anului 2006, ce este cotat` la bursa din Londra [i este sub autoriza]ia Comisiei de Control al Jocurilor de Noroc Alderney [i a guvernului din Gibraltar. Gameobookers.com ofer` acces la re eaua de poker (Party Poker), de casino (Party Casino), de bingo (Party Bingo) i de table (Party Gammon) a firmei Party Gaming. World Poker Tour (WPT) este unul dintre cele mai mari nume în industria televizat` de poker, gambling [i divertisment, cu o prezen]` atåt la turneele din cazionurile live, cåt [i la cele televizate, mobile sau online. Fiind un lider al inova]iei în poker înc` din 2002, WPT a dat na[tere scånteii ce pornit explozia de poker la nivel global, prin crearea unui show unic de televiziune, bazat pe o serie de turnee cu mize mari. WPT este televizat la nivel mondial în 150 de ]ari [i în prezent filmeaz` cel de-al optulea sezon ce urmeaz` a fi difuzat pe postul na]ional al Statelor Unite, FOX Sports Net. WPT ofer` de asemenea, înregistare online gratuit` [i un club de poker bazat pe pronosport, ClubWPT.com, care opereaz` în 38 de state din Statele Unite. WPT este activ [i în licen]ele strategice de brand, parteneriate [i oportunit`]i de sponsorizare. WPT este o filial` a PartyGaminG Plc.  64

CASINO Inside nr. 2

casino.ro. For more information, visit www.worldpokertour.com, www.regentcasino.ro or www.gamebookers.com. Gamebookers, lincensed in U.K., was launched in 2001 on the online sports books market and in 2003, on the Romanian market, where it becames, in short time, an important brand on this field. As world’s leading online sports books, Gamebookers.com became the official name of the top division of the Romanian football league system, for the 2009-2010 season, which was named “Liga 1 Gamebookers.com”, and had also a special site www.liga1.gamebookers.com. Gamebookers.com organizes in partnership with Prosport newspaper, under the aegis of Romanian Professional Football League (LPF) an official inquiry, “The player of the stage”, where the football fans can choose the every stage’s best player, which will be awarded by an LPF official. Gamebookers.com was acquired by Party Gaming Plc mid 2006, quoted on the London Stock Exchange, and is now the trading name of PartyBets Limited. Gamebookers is licensed and regulated by the Alderney Gambling Control Commission and Government of Gibraltar. Gamebookers.com offers conection to Party Poker, Party Casino, Party Bingo and Party Gammon of Party Gaming. World Poker Tour (WPT) is one of the most recognized names in internationally televised gaming and entertainment with brand presence in land-based tournaments, television, online and mobile. Leading innovation in the sport of poker since 2002, WPT ignited the global poker boom with the creation of a unique television show based on a series of high stakes poker tournaments. WPT is now broadcast globally in 150 countries and is currently filming its all-new eighth season for broadcast on Fox Sports Net’s national sports network in the United States. WPT also offers a unique online subscription and sweepstakes-based poker club, ClubWPT.com, which operates in 38 states across the U.S. WPT also participates in strategic brand license, partnership and sponsorship opportunities. WPT is a subsidiary of PartyGaming Plc. 


Inc` din cele mai vechi timpuri, adesea, b`rba]ii s-au l`sat atra[i de tot ce e mai riscant în via]a lor. Jocurile de noroc [i femeile frumoase sunt doar dou` exemple. Pentru acest num`r al revistei v` invit`m s` alege]i între frumuse]ea ademenitoare a minunatei Denisa [i irezistibilitatea jocurilor de noroc. Dac` privirea v` va fi atras` mai mult de sclipitoarele sloturi decåt de trupul în mi[c`ri senzuale ale Denisei, r`måne s` decide]i parcurgånd paginile pictorialului nostru.

|ntre frumuse]e [i gambling, tu ce ai alege? FOTO: Adrian Stoicoviciu Mul]umiri GREEN MODELS! 66

CASINO Inside nr. 2


Since ancient times, men were often left themselfs drawn by whats is more riscky in their lives. Gambling and beautiful women are just two examples. For this issue of the magazine, we will invite you to choose between the beauty alluring of the wonderful Denise and the irresistible action of gambling. If your look will be attracted by the bright slots more than the body in sensual movements of Denise, remains to decide by browsing the pages of this pictorial.

Between beauty and gambling, what would you choose? CASINO Inside nr. 2 67


68

CASINO Inside nr. 2


CASINO Inside nr. 2

69


70

CASINO Inside nr. 2


CASINO Inside nr. 2 71


n ultimii 10 ani, Stud a fost în pericolul de a deveni jocul uitat al pokerului. Popularizarea jocurilor Texas Hold‘em [i Pot Limit Omaha a amenin]at trecerea în penumbr` a acestei variante de poker. Stud poker este, de fapt, oricare dintre multiplele variante de poker în care juc`torul prime[te o combina]ie de c`r]i, dintre care cåteva sunt cu fa]a în sus [i cåteva sunt cu fa]a în jos. Jocurile stud sunt de regul` non-pozi]ionale, ceea ce înseamn` c` juc`torul ce plaseaz` primul un pariu, poate fi diferit, chiar de la o mån` la alta (este de obicei juc`torul care are cele mai bune c`rti la vedere pentru måna care se joac`). C`r]ile jucate care sunt cu fa]a în jos se numesc „c`r]i hole” (ce a dat na[tere expresiei engleze[ti ”asul din

|

månec`”, ce sugereaz` c` cineva are ceva de valoare [i nu este vizibil altora). Variantele Stud poker cu trei c`r]i sunt populare înc` de pe timpul Revolu]iei Americane. Jocul cu cinci c`r]i a ap`rut pentru prima oar` pe timpul r`zboiului civil din America, cånd se juca între solda]ii din ambele tabere, devenind astfel foarte popular. Mai recent, Stud cu [apte c`r]i a devenit mai cunoscut, atåt în cazinouri, cåt [i în jocurile din fa]a calculatorului. Ultimele dou` forme reprezint` baza varia]iunilor Stud poker. Num`rul de runde de pariat infuen]eaz` cåt de bine se joac` cu diverse structuri de pariuri. Jocurile care au patru sau mai pu]ine runde de pariat,

Jocul este renumit pentru misterul ce înv`luie c`r]ile primite de juc`tori, fiind cu fa]a în jos. Acest lucru este oportun juc`torilor pentru a blufa [i a influen]a formarea poturilor, avånd în vedere faptul c` ceilal]i juc`tori nu [tiu ce a primit fiecare.

Stud poker popularitate [i varietate în aceea[i combina]ie cum ar fi Stud cu cinci c`r]i sau Mississipi Stud, se pliaz` pe orice structur` [i sunt extrem de potrivite pentru jocul atåt cu limit` de pot, cåt [i pentru cel f`r`. Jocurile cu mai multe runde se potrivesc mai bine celui cu pot limit` sau „spread limit”. Este recomandat ca rundele finale s` aiba limite mai mari decåt cele de la început. Spre exemplu, un joc „USD 5/USD10 Seven Card Stud” permite pariuri de 5 dolari pentru primele dou` runde [i de zece dolari pentru rundele urm`toare în cazinourile din Nevada. De asemenea, se mai obi[nuie[te ca în runda final` sa se fac` un pariu [i mai mare: un joc „USD 5/USD10/USD20” permite pariuri de 20 dolari doar la ultima mån`. O alt` regul` este s` se permit` aceast` plusare doar dac` exist` o „pereche deschis`” (asta înseamn` c`, m`car c`r]ile vizibile ale unui juc`tor formeaz` o pereche). Unele cazinouri, majoritatea din California, folosesc limita inferioar` pentru primele trei runde, nu doar pentru primele dou`. Este o conven]ie recunoscut` în Stud poker s` se numeasc` rundele în care se pariaz`, dup` cåte c`r]i de]ine fiecare juc`tor la începerea rundei respective. În concluzie, cånd se pariaz` atunci cånd fiecare juc`tor are trei car]i, se nume[te „joc cu trei c`r]i” sau „3rd street”, iar atunci cånd are cinci, „5th street”. Runda final`, indiferent de cåte runde sunt, este denumit` în general „river” sau „end”. Jocul cu [apte c`r]i este cea mai cunoscut` versiune a jocului, celelalte fiind doar alternative ale acesteia, de[i jocul cu cinci c`r]i este [i el 72

CASINO Inside nr. 2

un punct de referin]` pe baza c`ruia sunt construite alte versiuni. Majoritatea jocurilor ca Six-card Stud, Alligator Stud, Razz&London Lowball, Eightor-better high-low stud, Mississippi stud, Mexican Stud, Caribbean stud, au pornit ca variante ad-hoc, dar au devenit destul de populare încåt s` primeasc` un nume uzual.


ver the past ten years, stud had been in danger of becoming poker’s forgotten game. The rise in popularity of games such as Texas Hold’em and Pot-limit Omaha threatened to force one of poker’s oldest variants to take a backseat. Stud poker is any of a number of poker variants in which each player receives a mix of facedown and face-up cards dealt in multiple betting rounds. Stud games are also typically non-positional games, meaning that the player who bets first on each round may change from round to round (it is usually the player whose face-up cards make the best hand for the game being played). The cards dealt face down to each individual player are called hole cards

O

(which gave rise to the common English expression ace in the hole, which suggests that one has something valuable that is not apparent to others). Stud poker variants using 3 cards were popular as of the American Revolutionary War. Five-card stud first appeared during the American Civil War when the game was much played among soldiers on both sides, and became very popular. In recent years, Seven-card stud has become more common, both in casinos and in home games. These two games form the basis of most modern stud poker variations. The number of betting rounds in a game influences how well the game plays with dif-

The game is known for the mystery that surrounds the hole cards each player has face down. Players have the opportunity to use this information to bluff and build pots since the others don’t know what they are holding.

Stud poker popular and varied at the same time ferent betting structures. Games with four or fewer betting rounds, such as five-card stud and Mississippi stud, play well with any structure, and are especially well suited to no limit and pot limit play. Games with more betting rounds are more suited to fixed limit or spread limit. It is common (and recommended) for later betting rounds to have higher limits than earlier ones. For example, a „USD 5/USD 10 Seven-card Stud“ game in a Nevada casino allows USD 5 bets for the first two rounds and USD 10 bets for subsequent rounds. Also common is to make the final round even higher: a „USD 5/USD 10/USD 20“ game would allow USD 20 bets on the last round only. Another common rule is to allow the larger bet on the second round if there is an „open pair“ (that is, at least one player’s upcards make a pair). Some casinos (typically in California) use the smaller limit on the first three rounds rather than just the first two. It is a common convention in stud poker to name the betting rounds after the number of cards each player holds when that betting round begins. So the bet that occurs when each player has three cards is called „third card“ or „third street“, while the bet that occurs when each player has five cards is „fifth street“. The final round, regardless of the number of betting rounds, is commonly called the „river“ or simply the „end“. Seven-card stud is probably the most common form of the game, with most other games being variants of that, although Five-card stud is

also a basic pattern upon which many variations are built. Most of the games like Six-card stud, Alligator stud, Razz & London Lowball, Eightor-better high-low stud, Mississippi stud, Mexican stud, Caribbean stud started as ad-hoc variants, but they have become popular enough to have a common name. CASINO Inside nr. 2 73


74

CASINO Inside nr. 2


CASINO Inside nr. 2

75


76

CASINO Inside nr. 2


TURNEE DE POKER Fii printre primii care prinde un loc la cele mai importante turnee de poker din acest an! Iat` cåteva dintre cele mai recente:

WPT TOURNAMENTS Hollywood Casino - Lawrenceburg, INDIANA Dates: Mar 20 - 24, 2010 Buy-In: $9,600 + $400 Regent Casino – Bucharest, ROMANIA Dates: Mar 27 - Apr 2, 2010 Buy-In: $3,000 + ¤ 300 Bellagio – Las Vegas, NEVADA Dates: Apr 18 - 24, 2010 Buy-In: $25,000 + $500 78

CASINO Inside nr. 2


POKER TOURNAMENTS Win your seat at the 2010 most important poker tournaments! Here are the recent ones:

WSOP TOURNAMENTS Harrah’s Rincon Casino & Resort – San Diego, CALIFORNIA Dates: Mar 18 - 30, 2010 Buy-In: $5,000 + $150 Harrah’s St. Louis Casino – Maryland, MISSOURI Dates: Apr 1 – 14, 2010 Buy-In: $5,000 + $180 Caesars Palace - Las Vegas, NEVADA Dates: Apr 14 – 30, 2010 Buy-In: $5,000 + $150 CASINO Inside nr. 2

79


TURNEE DE POKER Fii printre primii care prinde un loc la cele mai importante turnee de poker din acest an! Iat` cåteva dintre cele mai recente:

EPT TOURNAMENTS Saalbach/Hinterglemm, AUSTRIA Dates: Mar 21 – 26, 2010 Buy-In: $ 3,500 + $ 250 San Remo, ITALY Dates: April 15 – 21, 2010 Buy-In: $5,000 + $ 300 Le Sporting Club, MONACO Dates: April 25 - 30, 2010 Buy-In: $ 10,000 + $ 600 80

CASINO Inside nr. 2


POKER TOURNAMENTS Win your seat at the 2010 most important poker tournaments! Here are the recent ones:

APPT TOURNAMENTS Manila Pavilion Hotel&Casino – Manila, PHILIPPINES Dates: Mar 20 – 25, 2010 Buy-In: $ 2,700 + $ 500 Grand Lisboa Casino – Macau, CHINA Dates: May 18 – 23, 2010 Buy-In: $ 5,160 + $ 700 Skycity Casino – Auckland, NEW ZEALAND Dates: Sep 15 – 19, 2010 Buy-In: $ 2,275 + $ 350 CASINO Inside nr. 2

81


Hall of Fame pentru tri[orii de poker [i cazino Mii de escrocherii în poker [i alte jocuri [i-au f`cut loc de cånd au ap`rut s`lile de poker, mesele de cazino [i sloturile. Tri[orii pe care vi-i prezent`m sunt, se pare, cei mai buni din istorie, iar pove[tile lor fabuloase spuse în s`lile de poker se petrec parc` de o via]`.

DENNIS SEAN McANDREW cel mai mare tri[or de sloturi din istorie Cunoscut mai mult pe numele s`u real, Dennis Nikrasch, s-a n`scut \n septembrie 1941, [i este numit cel mai mare tri[or de sloturi din istoria jocurilor. El a fost „creierul” mai multor escrocherii de sloturi pe parcursul unei perioade de 20 ani, fentånd sistemul pentru o sum` estimat` de 16 milioane dolari \n jackpoturi, atåt \n Nevada, cåt [i \n Atlantic City. De fapt, oficialii Diviziei de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada au afirmat c` McAndrew chiar amenin]a integritatea \ntregii industrii de sloturi. McAndrew a g`sit un mod de a \nvinge sistemul. El [i-a dat seama cum pot fi manipulate cipurile pe baza c`rora se construiesc sloturile… acelea care garanteaz` de fapt caracterul aleator al aparatelor [i men]in intact integritatea jocurilor. Cu o tehnologie de \nalt` clas`, cu un pas \nainte vremurilor, el [i echipele sale de tri[ori, setau jackpoturile pentru sume enorme de bani, ma[ini [i alte premii. Planul lui de atac era s` aib` cå]iva membrii care s` „]in` de [ase”, plasåndu-i \n locuri ce blocau vederea supraveghetorilor [i chiar pe cea a camerelor. Alt` echip` venea apoi, b`ga cåteva monede \n aparate [i cå[tiga jackpotul. |n noiembrie 1998, \n timp ce \ncerca s` dea lovitura cu un jackpot MegaBucks de 17 milioane dolari, colegii lui McAndrew i-au pl`nuit o \nscenare [i acesta a fost arestat de FBI [i agen]ii de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada. |n 1986, el mai fusese condamnat pentru c` f`cea parte dintr-o band` de tri[ori care au cå[tigat 10 milioane dolari ilegal, \n cazinourile din Las Vegas. A fost condamnat la \nchisoare [i eliberat condi]ionat \n ianuarie 1991. Cånd FBI l-a prins \n 1998, au decis \mpreun` cu agen]ii de control din Nevada s` \i reduc` sentin]a \n schimbul dezv`luirii modului de operare. Se pare c` au avut multe de \nv`]at.

82

CASINO Inside nr. 2


Poker and Casino Cheats

Hall of Fame Thousands of poker and casino cheats have plied their crafts since poker rooms, casino table games and slot machines have been in existence. These poker and casino cheats are the best in poker and casino cheating history, and their lifetimes spent in poker rooms and casinos are fabulous stories.

DENNIS SEAN McANDREW the greatest slot machine cheat in gambling history Much better known by his original name, Dennis Nikrasch, was born in September, 1941, and has been called the greatest slot machine cheat in gambling history. He was the mastermind of several different slot cheating rings over a twentyyear period that rigged an estimated $16 million in jackpots, mostly in Nevada and Atlantic City. In fact, officials from the Nevada Gaming Control Board Enforcement Division have stated that McAndrew even threatened the integrity of the entire slot industry. The fact is that McAndrew found a way to beat the system. He figured out how to electronically manipulate the computer chips that govern slot machines...the chips that guarantee the random nature of play of the machines and preserve the integrity of the games. With an assortment of high-tech tools, always higher tech than the times, he and his slot cheating teams set up jackpots for huge amounts of cash as well as automobiles and other prizes. His method of attack was to have several of his team members serve as lookouts and „blockers,“ positioning themselves in ways that hindered floor security’s vision and even that of surveillance cameras above. With them in place, McAndrew was able to open up the machines and use a computer device to alter the random number generators and rig the jackpots. Then another of his teammates would come along, put some coins or tokens in the machines and „win“ the jackpots. In November 1998, while trying to hit the huge $17 million Megabucks jackpot, McAndrew was allegedly set up by his mates and busted by the FBI and Nevada Gaming Control Board agents. Back in 1986, he was convicted for being part of a slot machine cheating ring that illegally won $10 million at Las Vegas casinos. He was sentenced to prison and released on parole in January of 1991. After the FBI busted McAndrew in 1998, they agreed in conjunction with Nevada gaming officials to give him a reduced prison sentence in exchange of his secrets. Apparently, they had a lot to learn.

CASINO Inside nr. 2

83


PHUONG TRUONG cel care a pl`nuit cea mai profitabil` \n[el`torie din poker Truong este primul tri[or de cazino care a dat na[tere termenului „racketeering“ pentru \n[el`toriile organizate, unde proprietarii cazinourilor ce picau drept victime nu erau implica]i. Capul faimoasei Tran Organization, o band` de criminali vietnamezi [i lucr`tori caucazieni din cazinouri, Truong a pl`nuit ceea ce a fost, de departe, cea mai mare [i mai profitabil` \n[el`torie din toate timpurile, producånd daune unui mare num`r de cazinouri, atåt din State, cåt [i din Canada, \n valoare de zeci de milioane de dolari. Perioada de operare a fost de [ase ani, \ntre 2002 [i 2007. \n[el`toria a fost fatal` cu atåt mai mult cu cåt a implicat zeci de angaja]i ai cazinourilor din cele 2 ]`ri, chiar [i pe fiul primarului din Seattle, demonstrånd astfel lumii cåt de vulnerabili sunt angaja]ii cazinourilor \n fa]a mitei [i corup]iei [i cåt de serioas` poate deveni o scurgere de acest gen, alian]a \ntre angaja]i [i tri[ori experimenta]i. Truong \[i a[teapt` \n prezent sentin]a, dup` ce a pledat vinovat pentru conspira]ie [i alte capete de acuzare ce aveau leg`tur` cu aceasta gigantic` fraud`. |n pledoaria sa, Truong a recunoscut c` el \mpreun` cu echipa sa au ob]inut \n mod ilegal 7 milioane de dolari din \n[el`torii la jocurile cu c`r]i, dar suma real` este cu siguran]` mai mare. Conform primei puneri sub acuzare, Truong [i recru]ii s`i au construit o schem` de „fals` amestecare” a c`r]ilor pe care au aplicat-o \n zeci de cazinouri la blackjack [i jocurile de mini-bacara. Membrii organiza]iei criminale au mituit dealerii [i supraveghetorii cazinourilor pentru a-i determina s` ac]ioneze cum vor, creånd astfel o spiral` de c`r]i neamestecate. Dup` ce urm`reau ordinea c`r]ilor jucate, un membru al benzii se oferea s` amestece c`r]ile, iar membrii grupului pariau \n ordinea prestabilit`, atunci cånd combina]ia ap`rea pe mas`. Ac]ionånd astfel, membrii acestei conspira]ii au cå[tigat \n mod repetat mii de dolari la jocurile de c`r]i, aceste sume ridicåndu-se pån` la 868.000 dolari \ntr-o singur` opera]iune. Membrii foloseau de asemenea mecanisme sofisticate ce urm`reau ordinea c`r]ilor \ntr-un joc, inclusiv transmi]`tori [i software-uri special create, ce puteau prezice ordinea \n care aveau sa vin` c`r]ile la jocurile de blackjack [i mini-bacara.

JOHN SOARES o legend` a tri[atului la Craps Una dintre primele echipe de tri[ori despre care s-a vorbit [i care s-a analizat a fost condus` de cunoscutul tri[or de Craps, John Soares, care a fost o b`taie de cap pentru mesele de craps, timp de cåteva decenii. Soares a crescut \n Oakland, California, iar bunul s`u prieten, Sully Kelly, i-a oferit o slujb` \n Las Vegas. \ns` Kelly a uitat s`-i men]ioneze lui Soares c` era [i ilegal`. El a fost arestat [i condamnat pentru jaf armat, la 5 ani \n \nchisoarea de stat din Carson City. Aici, Soares \mpreun` cu al]i cå]iva de]inu]i \nd`r`dnici s-au apucat de jocuri de noroc, \n special de poker [i alte jocuri de c`r]i. El a cunoscut un prizonier, Ned Coleman, care era \nchis pentru uciderea unui oficial din aceast` industrie. Coleman l-a \nv`]at pe Soares metodele principale pentru a tri[a la jocurile cu c`r]i. Soares exersa 2 ore diminea]a [i 2 ore seara, devenind \n scurt timp destul de bun pentru a m`slui jocurile din \nchisoare, \ntr-un parteneriat stråns cu Coleman. Urm`torul pas a fost s` st`påneasc` arta jocului de craps [i blackjack, \n timp ce \nv`]a s` \[i \n[ele adversarii la aceste jocuri. Datorit` acestor noi aptitudini, timpul petrecut \n \nchisoare nu a fost deloc r`u pentru Soares. El a fost eliberat dupa 18 luni, \ntorcåndu-se \napoi la Las Vegas pentru a-[i testa talentele legale la aceste jocuri. A fost repede angajat ca dealer la Riviera Hotel [i a devenit \n scurt timp un „cooler”, un dealer ce poate strica u[or o mån` cå[tig`toare printro mi[care iute de mån`. Soares a fost abordat de Glen Grayson, un tri[or cunoscut ce [i-a cå[tigat numele de „Regele Juc`torilor”, care vroia s` formeze cea mai bun` echip` pe care avea s` o vad` lumea cazinourilor. El a reu[it s` aduc` laolalt` cå]iva tri[ori. John Soares era cel mai talentat dintre to]i ace[tia, \n ceea ce prive[te aptitudinile de tri[at la cazino. Prima sarcin` a lui Soares a durat o or` [i a avut ca rezultat 140.000 dolari. Au c`l`torit cu to]ii prin Europa, Istanbul, Macau, unde reu[eau s` p`c`leasc` sistemul. Aveau numeroase perechi de zaruri contraf`cute, iar pentru sloturi, foloseau ustensile pentru a le deschide \ncuietorile, putånd astfel s` aduc` o mul]ime de monede \n locul unde acestea pic` la un pot. Au tri[at [i la poker [i blackjack, fie prin schimbarea c`r]ilor, fie prin pastposting sau prin furtul chipsurilor altor juc`tori de la mas`. |ntre 1962 [i 1972, echipa lui Grayson a sustras milioane de dolari de la cazinouri. „Experien]ele” lui Soares sunt enumerate \n cartea sa, „Loaded Dice”.

84

CASINO Inside nr. 2


PHUONG TRUONG the organizer of the most profitable casino cheating scam Truong is the first casino cheater who has truly brought the term „racketeering“ to organized casino cheating where the actual owners of the victim casinos were not involved. The head of the now infamous Tran Organization, a band of Vietnamese criminals and Caucasian casino workers, Truong organized what has been by far the largest, longest and most profitable casino cheating scam of all time, victimizing dozens of casinos, raking in tens of millions of dollars from both US and Canadian casinos, and operating for a period of at least six years between 2002 and 2007. The scam was so pernicious because it corrupted dozens of casino employees in two countries, including the son of a Seattle mayor, showing to the world just how vulnerable casino employees are to corruption and bribery, and just how serious a breach of internal security occurs when casino employees do team up with skillful and organized cheats against the house. Truong is currently awaiting sentencing after having pleaded guilty to conspiracy and other casino cheating charges related to this monster scam. In his plea agreement, Truong admitted that he and his co-conspirators unlawfully obtained up to $7 million during card cheats, but the real figure is surely much higher. According to the original indictment, Truong and his dealer recruits executed a „false shuffle“ cheating scheme at dozens of casinos during blackjack and mini-baccarat games. Members of the criminal organization bribed casino card dealers and supervisors to perform these false shuffles during card games, thereby creating „slugs“ of un-shuffled cards. After tracking the order of cards dealt in a card game, a member of the organization signed to the card dealer to perform a „false shuffle„ and then members of the group betted on the known order of cards when the slug appeared on the table. By doing so, members of the conspiracy repeatedly won thousands of dollars during card games - up to $868,000 on one occasion. The members of the organization also used sophisticated mechanisms for tracking the order of cards during games, including hidden transmitter devices and specially created software that would predict the order in which cards would reappear during mini-baccarat and blackjack games.

JOHN SOARES legend in craps cheat One of the earliest documented casino cheating teams was headed by the legendary craps cheat John Soares, who was a thorn in the sides of casinos’ craps tables for decades. Soares grew up in Oakland, California, but his good friend, Sully Kelly, offered him a job in Las Vegas. Kelly neglected to tell Soares that the job was illegal. He was busted, convicted of armed robbery and sentenced to five years at the State Prison in Carson City, Here, Soares and some other wayward prisoners took to gambling, mainly playing poker and other card games. He met a fellow prisoner, Ned Coleman, who was serving time for murdering a gaming official. Coleman taught Soares the basic cheating techniques of card dealing. Soares practiced two hours in the morning and two hours in the evening and soon was good enough to work the prison poker games in a crooked partnership with Coleman. Next he mastered the art of dealing craps and blackjack while learning numerous ways to cheat opponents at those games as well. Thanks to these new skills, Soares’ prison stay was not at all bad. He was released after serving 18 months, then traveled back to Las Vegas to test his „legal“ card skills. He was quickly hired as a dealer at the Riviera Hotel and soon became used as a streak-breaker or „cooler,“ a dealer who can easily break a winning streak by way of a few deft moves with a deck of cards. Soares was approached by Glen Grayson, a legendary casino cheat who had earned the nickname „King of the Hustlers“ and had the goal of organizing the best crew of casino cheats the world would have ever seen. He assembled a motley bunch of skilled casino cheats. John Soares was the most talented of them all as far as actual casino cheating skills were concerned. Soares’ first assignment took one hour at the craps tables and netted $140,000 dollars. They traveled to Europe, Istanbul and Macao where they beat up on the casinos. They had numerous pairs of counterfeit dice and then got into cheating slot machines by using tools to tamper with their locks and hoppers, getting them to heave up bucketfuls of coins and tokens into the machines’ mouths. They have also cheat at poker and blackjack, switching cards, pastposting bets and outright pinching other players’ chips that sat on the tables. Between 1962 and 1972, Grayson’s crew ripped off millions of dollars from the casinos. Soares’ exploits are recounted in his book „Loaded Dice.“

CASINO Inside nr. 2

85


Num`ratul c`r]ilor, la grani]a între metod` de tri[at [i joc de avantaj Metode de tri[at la blackjack, explicate de Heath St. John Irving, Directorul de Supraveghere [i Securitate al Casino Palace Bucure[ti

Card Counting, between cheating and “advantage play” Blackjack cheating methods explained by Heath St. John Irving, Surveillance & Security Director Casino Palace Bucharest 86

CASINO Inside nr. 2


na dintre metodele de a tri[a este num`rarea c`r]ilor, care nu este de fapt tri[at în sine, ci un joc de avantaj. Cånd numeri c`r]i, obiectivul este s` te apropii cåt mai mult de 21, f`r` s` fii prins. Evident, cånd ai dou` c`r]i cu o valoare total` mare, cum ar fi 20, te apropii de 21 [i nu e[ti demascat; sau po]i avea un as [i o carte mare sau un zecar. Deci, dac` [tii c` pachetul are mai multe c`r]i cu valoare de 10 decåt c`r]i mici, po]i s` ridici miza, pentru c` ai o [ans` mai mare s` prinzi o combina]ie de a[i cu valori de zece. A[a se descrie pe scurt ce face un num`r`tor de c`r]i. ]ine o eviden]` a ceea ce a ie[it din joc [i a ce a mai r`mas. Asta înseamn` c` el atribuie ni[te valori pozitive pentru c`r]ile de la 2 la 6, 0 pentru c`r]ile de 7, 8, 9, iar pentru zecar, valet, dam`, pop` [i as, o valoare negativ`. În consecin]`, dac` vine un zecar sau un as, el adaug` un minus, pentru c` a ie[it o carte bun` din joc, ceea ce înseamn` un dezavantaj. Dar dac` vin c`r]i de la 2 la 6, el adaug` un plus, pentru c` o carte mic` a ie[it din joc, ceea ce înseamn` c` au r`mas mai multe c`r]i valoroase pentru el. S` simplific`m modul de a explica. A[a imi înv`] eu b`ie]ii s` numere c`r]i. Evident, nu o fac pentru ca ei s` mearg` s` fac` bani din asta, ci pentru a-i putea identifica pe cei ce folosesc aceast` tehnic`. Dac` iei un pachet care are 52 de c`r]i, ai 4 c`r]i din fiecare num`r: 2, 3, 4, 5, 6, deci ai 20 de c`r]i cu valoare mic`, +20. Zecarii, vale]ii, damele [i regii reprezint` -20. Pentru 7, 8, 9 nu se adaug` [i nu se scade nimic. Eu îi înv`] s` ia un pachet de c`r]i, s` îl amestece [i s` numere +/-,

U

pån` cånd ajung, s` zicem, pe la ultimele zece c`r]i. Atunci, ei pot încerca s` joace între ei blackjack [i pot sti, cel pu]in teoretic vorbind, ce c`r]i urmeaz` s` vin`. Ei au ajuns la un num`r pozitiv sau negativ. Dac` este un num`r pozitiv mare, +7 sau +8, atunci ei trebuie s` [tie c` multe c`r]i cu valori mari sunt înc` în pachet. În consecin]`, m`resc miza. Totul se rezum`, de fapt, la a te juca cu procentajele, cu statistica, maximizånd profitul [i minimizånd pierderea. Evident, în blackjack se joac` cu mai multe pachete de c`r]i, nu doar cu unul. Sunt 6 pachete în total, ceea ce înseamn` 312 c`r]i. Dar asta face un num`r`tor de c`r]i, iar în acest caz, el ]ine cont de modul în care este setat` cutia (shoe), iar apoi plaseaz` pariurile în func]ie de cum func]ioneaz` aceasta. Numele acestei tehnici este „running count” sau num`r`toare în fug`. Mai mult, un num`r`tor de c`r]i face [i un alt calcul, care îi permite s` ob]in` o valoare just` a ceea ce se întåmpl`. |n timpul unei num`r`tori de tipul celei prezentate anterior, dac` primele 10 c`r]i care ies sunt toate c`r]i cu semn pozitiv, s-ar putea crede c` este un moment propice pentru a paria pentru c` am ajuns la +10, îns` asta se întåmpl` doar la începutul cutiei [i nu are nicio leg`tur` cu ce se întampl` la cap`tul cel`lalt. Deci, ce trebuie f`cut este s` se împart` num`rul ob]inut la num`rul de pachete r`mase. Spre exemplu, pentru +10 se împarte la 5, la începutul cutiei, [i ajungi la +2, care e num`r`toarea real`. Dac` se dau mai multe c`r]i [i se ob]ine +10, dar mai sunt doar 2 pachete r`mase, atunci num`r`toarea real` este +5, care e mai realist`.

ne of the cheating methods is card counting, which is not cheating, but “advantage play”. When you count cards, the object of the game is to get as close to 21 as possible, without getting busted. So obviously, when you have two cards that have a high total, a high total like 20, this is close to 21 and you don’t get busted; or you can have an Ace and a picture or ten. So if you knew that the deck had more ten value cards in it than smaller cards, you could have obviously bet higher, because you stood a better chance if there were more ten value cards or Aces of gaining that combination. So, that’s basically what a card counter does. He keeps an index of what has gone and what is still in the shoe. This means, that he sets values of a plus count against a small card, starting from 2 till 6 inclusive, for 7, 8 and 9 he has a neutral value, and for 10, Jack, Queen, King, Ace, he adds a minus value. Thus, if an Ace or a ten value card comes, he adds a minus, because this means that a good card is gone, so it is a minus for him. But if a 2, 3, 4, 5, 6, comes, he adds a plus, because this means that the small cards come out, so the remaining deck has more 10 value cards, good for him. So, we go to simplicity in what concerns explanations. This is how I teach my guys to count cards. Obviously, I don’t teach them in order to go out and make money from it, but only to be able to identify the people who use this technique. As you take a deck of cards, a deck of cards has 52 cards in it, so you have 4 of each 2,3,4,5,6, which means 20 small cards, which is +20. Then we have 10, Jack, Queen, King, Ace,

O

which represent -20.If you have 7, 8, 9, there is no count. And I teach them to go through a deck, to shuffle the deck and keep counting +/_, until they get to, let’s say, the last 10 cards. Then, they can play a game of blackjack among themselves and they can then know, in theory, what cards are going to come next, based on what has come out. They have a + or – number. If it is a big plus, +7 or +8, then they know that there are going to be a lot of ten value cards left. So they increase their bet. It is all about playing with percentages, playing with statistics, maximizing profit and minimizing loss. Obviously, with blackjack you have more decks in a shoe; you have 6 decks, which means 312 cards. But that’s basically what a card counter does and in this case, he keeps track of how the shoe is auto coded, and then changes his bet according to how the shoe works. That is called a “running count”. Also, a card counter applies another calculation, which keeps a “true count” in relation to what happens. Because if we keep a running count and the first 10 cards came out and they are all plus cards, then we could think that it is a good time to bet because it is +10, but this is at the beginning of the shoe, and it is not related to what’s happening at the other part of the shoe. So, the thing to do for the player is to divide the count by the number of decks left. For example, for +10 you divide with 5 at the beginning of the shoe and you get +2, so the real count is +2. If one goes further into the shoe, and he gets +10 but there are only 2 decks left, then he has +5, which is more relevant, and is more realistic.

CASINO Inside nr. 2

87


Shuffle Tracking, ceva diferit (\n termeni liberiurm`rirea amestec`rii) Exist` [i un alt tip de joc de avantaj care poate fi inclus la categoria de num`rare a c`r]ilor, ce se nume[te shuffle tracking, fiind foarte dificil de identificat [i mult mai pu]in cunoscut decåt num`ratul c`r]ilor. Oricine poate lua s` citeasc` o carte despre num`r`torii de c`r]i [i s` vad` modul în care aceast` tehnic` se aplic`, cåt de departe vrea persoana în cauz` s` mearg`, cåt de exact` poate fi, cåt de matematic îi func]ioneaz` mintea pentru a putea pune în practic` ce cite[te. Totu[i, shuffle tracking e ceva diferit, pentru c` presupune recunoa[terea unor tipare de c`r]i pe moment ce ele ies din pachet. Un om care folose[te aceast` tehnic` nu se poate depista u[or. Dac` la num`ratul c`r]ilor pariul se schimb` odat` cu num`r`toarea, putånd astfel s` urm`re[ti ca supraveghetor pentru a vedea cånd ridic` miza, la aceast` tehnic` lucrurile nu stau la fel. Ce face juc`torul: urm`re[te c`r]ile pe m`sur` ce vin [i caut` gr`mezi de c`r]i cu valori de zece sau a[i. Cånd folosesc cuvåntul gr`mezi m` refer la 10 sau 15 c`r]i laolalt`. Cånd dealerul le ia [i le pune în decartor, juc`torul va urm`ri unde se afl` acele gr`mezi. Cånd se pun în amestec`tor, le va urm`ri [i acolo. Apoi, el va t`ia pachetul într-o zon` apropiat` de cea de unde se va începe jocul nou. Astfel po]i vedea oamenii care pariaz` sume mari chiar de la începutul cutiei. De fapt, el nu num`r`, ci doar urm`re[te. Este astfel foarte greu s` identifici aceste persoane, sau s` le acuzi, pentru c` nu ai vreo dovad`. Ei nu fac nimic r`u, ci doar urm`resc c`r]ile. Dar avånd memorie fotografic`, ei pot s` le tin` minte ca pe o 88

CASINO Inside nr. 2

poz` [i apoi s` le urm`reasc` cu privirea [i s` taie pachetul acolo unde au nevoie. A[a po]i vedea juc`tori ce pun mize maxime de la început.

Poate un „Shuffle machine” s` previn` toate astea? Da, opre[te orice. Pentru c` nu are un început [i un sfår[it. Num`ratul c`r]ilor presupune un început [i un sfår[it, prin t`ierea c`r]ilor. Totu[i, [i ]in mult la acest aspect, unele cazinouri o las` mai moale cu procedurile. Dac` nu pun accent pe fap-

Shuffle tracking, something different There is another type of advantage play which can be included in the card counting, which is called shuffle tracking, which is very difficult to identify and is not as well known as the average card counting. Everyone can pick up a book and read about card counters and realize the different types of counts that can be applied, how far they want to go, how accurate they want to be, how logical their minds work in order to apply the skill. However,

when he increases his bet ,for shuffle tracking the things don’t work like this. What the player does is: he watches the cards as they come out and he looks for clumps of ten value cards and/or aces. When I say clumps, I mean 10 or 15 tens together. When the dealer collects them and puts them in his discard, the player will follow where the tens/aces are. And when they are placed in the shuffle, he will follow that pile in the shuffle. Then, when he cuts the deck, he will try to cut it so that the tens/aces come to an area close to the beginning of the next shoe, where he can bet maximum from the start. So he is not counting at all, but he is tracking. And it is very hard to identify these persons or to accuse them, because you have no proof. They don’t do anything wrong, they are just watching the cards. But they can take photographs in their mind, they remember them, as a picture, and then follow them and cut them where they need to. Thus, you can see players betting the maximum from the beginning of the new shoe.

Can a shuffle machine prevent all these?

tul c` dup` fiecare mån` c`r]ile trebuie introduse în amestec`torul automat - pentru c` de aceea este automat pentru a amesteca în continuu - atunci un dealer lene[ poate l`sa c`r]ile s` se adune [i juc`torii pot aplica aceea[i logic`; dac` sunt 2 pachete afar`, mai sunt doar 4 în joc. 

shuffle tracking is something different, as it assumes recognizing patterns of cards as they come out on the table. A shuffle tracker is very difficult to be identified. Whereas at card counting betting strategy or correlation goes with the count, so you can follow the count as a surveillance operator and see

Yes, it stops everything. Because there is no beginning and there is no end. Card counting depends on a beginning and an end, which is the cutting of the deck. However, and this is a very important point, some casinos relax their procedures. If they don’t enforce the fact that the cards must be re-entered after each hand and put back into the continuous shuffler that is why it is called continuous - then a lazy dealer can let the cards pile up and then the players can apply the same logic, as if there are two decks outside, there are only four decks playing. 


European Poker Tour Berlin [i premierele sale 2-7 martie, Berlin, Germania. European Poker Tour are loc, 2-7 March, Berlin, Germany. For the first time, European pentru prima dat`, pe teritoriu german. Tot pentru prima oar`, Poker Tour takes place on German ground. Again for the first 1 milion de euro garantat pentru cå[tig`tor. Un buy-in de $5.000 time, the winner is guaranteed ¤1,000,000. ¤5,000 buy-in and 945 [i 945 de juc`tori \nscri[i. Un fond de premiere total de $4.725.000, players registered. A total prizepool of ¤4,725,000 that was split \mp`r]it \ntre 144 concuren]i. among 144 competitors. Nu departe de Potsdammer Platz, la hotelul Grand Hyatt, s-a Not far from Potsdammer Platz, at Grand Hyatt Hotel, for six desf`[urat, timp de [ase zile aprige, unul dintre cele mai memorafiery days one of the most memorable EPT events was held. It was bile evenimente EPT. Cu o noapte înainte de începerea sa, la pejust the night before, at the party dedicated to the players, that a trecerea dedicat` juc`torilor, un veteran al turneelor de poker veteran of poker tournaments said „This is going to be our first spunea „Acesta va fi primul nostru turneu cu adev`rat mare”. really big one”. Perfect adev`rat, fiind una dintre pu]inele d`]i în circuitul euPerfectly true, as it was one of the few times in the European ropean de poker cînd atît de mul]i participan]i s-au înregistrat la circuit that so many players registered for a live event. Over 243 un eveniment live. Peste 243 de juc`tori califica]i online, cî]iva dinonline qualifiers, some of the most renowned players, like Tom tre cei mai renumi]i juc`tori, precum Tom McEvoy, Sebastian McEvoy, Sebastian Ruthenberg, Vicky Coren, and three Romanians Ruthenberg, Vicky Coren, that have the highest numdar [i trei dintre rom nii ber of live appearances cu cele mai multe apari]ii lately, Mihai Manole, 1 - Kevin MacPhee, USA, $1.000.000 live din ultima vreme, Mihai Claudiu Secar` and Con2 - Ilari Tahkokallio, Finland, $600.000 Manole, Claudiu Secar` [i stantin Cristea. 3 - Marc Inizan, France, $350.000 Constantin Cristea. 4 - Artur Wasek, Poland, $280.000 6 March. 5 - Ketul Nathwani, UK, $210.000 6 martie. The international press Mihai Manole, locul 96; Claudiu Secar`, 115 Presa interna]ional` rumbles at the hearing of vuie[te la auzul unei ve[ti an amazing piece of news. uluitoare. Fapt nemaiauzit, Unheard before, EPT is EPT este c`lcat de ho]i. [ase persoane înarmate, o sum` de bani rubbed by thieves. Six armed persons, a missing amount of money; sustras`; mult` confuzie [i multe necunoscute. Dup` cîteva ore de a great deal of confusion and many question marks. After a few joc interupt [i dou` turnee anulate, evenimentul principal se reia, hours of interrupted game and two cancelled tournaments, the la sfîr[itul zilei fiind stabili]i cei 20 intra]i în ziua final`. main event starts again, and at the end of the day all twenty players for the final day are set. 7 martie. O lupt` înver[unat` între ultimii trei juc`tori, americanul Kevin 7 March. MacPhee, finlandezul Ilari Tahkokallio [i francezul Marc Inizan. OriA fierce fight between the last three players, the American care dintre ei avea tot atîtea [anse s` cî[tige, p`rea ca niciunul nu Kevin MacPhee, the Finnish Ilari Tahkokallio and the French Marc este favorit. Inizan. Each of them had equal chances to win; it was as if none |n cele din urm`, MacPhee, alias „ImaLuckSac“ a devenit camof them was a favourite. pion [i [i-a alocat marele premiu. Imediat dup` încheierea jocului, At last, MacPhee, alias „ImaLuckSac“, became champion and got proasp`tul milionar a declarat „Ce pot spune? Sunt un norocos. Am the big prize. „I am a luck-sack”, he said minutes after the end of jucat foarte bine [i am avut mîn` puternic` de fiecare cînd vreunul the game, „What can I say? I ran extremely well and I had the dintre ceilal]i m-a provocat”. Despre adversarul Tahkokallio, cu care nuts every time someone played back at me“. Of his adversary s-a luptat în heads-up mai bine de trei ore, a comentat: „Este un Tahkokallio, with whom he played at heads-up more than three juc`tor incredibil, jos p`l`ria”. hours, he said „He's an amazing player and my hat's off to him“.

European Poker Tour Berlin and its premieres CASINO Inside nr. 2

89


Reglement`ri fiscale asupra activit`]ii cazinourilor Fiscal regulations upon casino activities Teoretic, organizarea [i exploatarea activit`]ii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat; statul poate insa acorda dreptul de organizare [i exploatare a activit`]ii de jocuri de noroc pe baz` de licen]` [i de autoriza]ie de exploatare a jocurilor de noroc (acestea fiind doua documente distincte). Theoretically, organizing and performing gambling activities in Romania constitutes state monopoly; however the state may grant the right to organize and perform gambling activities based on license and authorisation for performing such activities (these being two distinct documents).

În cazul jocurilor de noroc caracteristice activit`]ii cazinourilor, fiec`rui organizator i se acord` o singur` autoriza]ie de exploatare a jocurilor de noroc pentru loca]ia în care se organizeaz` [i se desf`[oar` aceste activit`]i. Pentru ob]inerea licen]ei de organizare a jocurilor de noroc, urm`toarele condi]ii trebuie îndeplinite: a) operatorii economici s` fac` dovada: (i) existen]ei ca obiect principal de activitate a organiz`rii de jocuri de noroc; (ii) existen]ei avizului organelor de poli]ie acordat reprezentan]ilor legali ai persoanei juridice, eliberat în condi]iile prev`zute de normele de aplicare a prezentei ordonan]e de urgen]`; (iii) constituirii capitalului social subscris [i v`rsat în cuantumul prev`zut de lege; b) reprezentan]ii legali ai persoanei juridice s` depun` o declara]ie pe propria r`spundere din care s` rezulte c`: (i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hot`râre definitiv` de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; (ii) nu se afl` într-o stare de incompatibilitate; c) reprezentan]ii legali ai persoanei juridice s` depun` certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorit`]ile competente pe a c`ror raz` de competen]` se afl` ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care s` rezulte c` împotriva oric`ruia dintre reprezentan]ii legali ai persoanei juridice nu s-

90

CASINO Inside nr. 2

In case of casino type gambling activities each organizer is granted a single authorization for performing such gambling activities in a certain location. In order to obtain a license for organizing gambling activities the following conditions have to be fulfilled: a) The companies have to prove that: (i) organizing gambling is their main object of activity; (ii) the police has granted their approval to the legal representatives of the organizing company, issued in compliance with the conditions stipulated in the rules for applying this emergency ordinance. (iii) the share capital has been constituted in the amount required by law. b) The legal representatives of the company must issue an affidavit on their own responsibility stating that: (i) that company has never been convicted of a crime by a final court decision for which the rehabilitation has not occurred yet; (ii) he/she is not incompatible. c) The legal representatives of the company have to present their criminal records or other documents issued by relevant authorities under which jurisdiction is their last domicile/headquarters located, out of


a pronun]at o hot`râre judec`toreasc` definitiv` de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat str`in; d) operatorul economic a depus cerere pentru ob]inerea autoriza]iei de exploatare a jocurilor de noroc. Pentru ob]inerea autoriza]iei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie s` fac` dovada c`: a) de]in licen]` de organizare a jocurilor de noroc valabil` la data depunerii cererii pentru ob]inerea autoriza]iei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru ob]inerea licen]ei de organizare a jocurilor de noroc; b) spa]iul propus este înregistrat la oficiul registrului comer]ului de c`tre organizatorul în cauz` conform prevederilor legale în vigoare pentru desf`[urarea activit`]ilor comerciale în cadrul imobilelor; c) spa]iul propus nu este situat în incinta unui a[ez`mânt de înv`]`mânt, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor a[ez`minte de cultur`, art`, s`n`tate, cu caracter social, de culte religioase [i altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desf`[urarea de jocuri de noroc în spa]ii care datorit` amplas`rii ar conduce la obstruc]ionarea traficului sau la limitarea liberului acces c`tre alte loca]ii de interes (intr`ri în imobile, pasaje pietonale, sta]ii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excep]ional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, s`li de spectacole, s`li de sport, case de cultur` [i altele de acest fel, cu condi]ia s` fie asigurate cumulativ urm`toarele condi]ii: acces separat pentru juc`tori, s` nu fie deranjate în vreun fel celelalte activit`]i [i s` poat` fi restric]ionat total accesul minorilor; d) activitatea de tip cazinou urmeaz` a se organiza în imobile care nu au destina]ia de locuin]` sau în loca]ii care fac parte din hoteluri având o clasifica]ie, conform normelor na]ionale în vigoare, de cel pu]in 3 stele; e) mijloacele de joc [i loca]iile/spa]iile propuse îndeplinesc condi]iile legale. Num`rul minim de mese speciale de joc din cadrul loca]iei în care se organizeaz` activitatea de tip cazinou pentru care se poate solicita autorizarea este de: 12 în municipiul Bucure[ti, dintre care cel pu]in dou` mese de rulet`; 10 în alte loca]ii decât în municipiul Bucure[ti, dintre care cel pu]in dou` mese de rulet`; jocul direct între participan]i se poate organiza la num`rul total de mese aprobat, mai pu]in la mesele de rulet`. Loca]iile în care se exploateaz` activitatea de tip cazinou, pentru care se poate solicita autorizarea, vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere [i înregistrare video, precum [i cu mijloace de joc [i tehnic` de baz` [i complementar` specific` la nivelul practicat pe plan interna]ional. Comisia poate dispune m`sura revoc`rii licen]ei de organizare a jocurilor de noroc în una dintre urm`toarele situa]ii: a) neîndeplinirea obliga]iilor de plat` fa]` de bugetul general sau plata acestora cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data

which to result that no final court decision for which the rehabilitation has not occurred has been pronounced against any of them, neither in Romania nor abroad. d) The company has submitted a request for obtaining the authorization for performing gambling activities. For obtaining an authorization for performing gambling activities the companies must prove that: a) they hold a valid license for organizing gambling activities or they have submitted a request for obtaining such license; b) the location proposed has been registered with the Trade Register Office by that company in compliance with the provisions of the law for performing a commercial activity in a building; c) the location proposed is not situated in a school establishment, including the ancillary campuses, in cultural, artistic, health, social, religious or similar establishments or within the perimeter designated for them; it is forbidden to perform gambling activities in locations where it would obstruct the traffic or it would limit free access to other important locations (building entrances, pedestrian passageways, public transportation stations etc.); exceptionally it is allowed to perform gambling activities in cinemas, event halls, sport arenas, cultural halls and other similar locations, provided that the following cumulative conditions are fulfilled: separate access for gamblers, the other activities should not be disturbed in any way and the access of minors should be completely restricted. d) Casino-type activities shall be organized in nonresidential buildings or in locations which are part of hotels classified, as per Romanian regulations, at least as 3 stars hotels; e) Gambling devices and proposed locations fulfil the legal requirements. The minimal number of special gambling tables existing in a location where casino type activities are carried out should be: 12 in Bucharest; 10 outside Bucharest, out of which at least 2 should be roulette tables; direct gambling games between players can be organized on all gambling tables except roulette tables. The locations for which casino type activities may be authorized shall be fitted with a digital surveillance and recording system as well as with gambling devices and specific basic and complementary technologies used internationally. The Commission may revoke the license for organizing gambling in one of the following circumstances: a) Non-fulfilment of the obligations to the state budget or making these payments with a delay longer than 30 days since the date when they become due as per law;

CASINO Inside nr. 2

91


la care obliga]iile respective sunt scadente în condi]iile legii; b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc; c) dup` retragerea avizului organelor de poli]ie acordat reprezentan]ilor legali ai persoanei juridice, ace[tia î[i men]in pozi]ia respectiv` dup` parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunic`rii retragerii avizului; d) împotriva persoanei juridice s-a pronun]at o hot`râre definitiv` de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; e) reprezentan]ii legali ai operatorului economic se afl` întro stare de incompatibilitate pentru o perioad` mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate; f) men]inerea pozi]iei de]inute pentru mai mult de 30 de zile de c`tre oricare dintre asocia]ii sau reprezentan]ii legali ai persoanei juridice împotriva c`rora s-a pronun]at o hot`râre judec`toreasc` definitiv` de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat str`in; g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase; h) neconstituirea garan]iei în cuantumul, în forma [i la termenul prev`zut în prezenta ordonan]` de urgen]`; i) nerespectarea oric`reia dintre prevederile speciale, prevazute in OUG 77/2009. Comisia poate dispune, pentru o perioad` de cel mult 6 luni, m`sura suspend`rii licen]ei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au f`cut obiectul aprob`rii, având ca rezultat prejudicierea participan]ilor la jocul de noroc respectiv. De asemenea, [i autoriza]ia de exploatare a jocurilor de noroc poate fi suspendat` în condi]iile OUG 77/2009. Operatorii economici care de]in autoriza]ie de exploatare a jocurilor de noroc sunt obliga]i s` afi[eze acest document într-un loc vizibil. Prin regulamentul de ordine interioar` a cazinoului, organizatorii vor prevedea toate detaliile privind organizarea, num`rul meselor [i al ma[inilor, condi]iile de angajare, specializare, programul de func]ionare, organizarea eviden]elor contabile, circuitul documentelor, semn`turile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clien]ilor, condi]iile de supraveghere [i de securitate, etc. De re]inut este faptul c` spa]iul destinat amplas`rii cazinourilor nu trebuie s` aib` destina]ia de locuin]`, nu au fost construite având aceast` destina]ie, iar, în caz contrar, au pierdut, ulterior, calitatea de locuin]`, prin modific`ri succesive. Continuarea \n urm`torul num`r din luna Aprilie.

b) The company no longer has organizing gambling as main object of activity; c) After the police has withdrew their authorisation of the company’s legal representatives, they held their position within the company for a period longer than 30 days since such withdrawal was notified; d) A final court decision for which the rehabilitation has not occurred was pronounced against the company; e) The legal representatives of the company are incompatible for a period longer than 30 days since the date when the incompatibility reason has occurred; f) Maintaining the position for more than 30 days by any of the shareholders or legal representatives of the company against whom a final court decision has been pronounced without rehabilitation, either in Romania or another state; g) Organizing fraudulent gambling activities; h) Non-constituting the guarantee in amount, form and term foreseen in this Ordinance; i) Not respecting any of the special provisions, stipulated by OUG 77/2009. The Commission can impose for a period of maximum 6 months, the measure of suspending the gambling license for not respecting the rules subject to approval, bringing losses to the participants of the game. Also the gambling authorization can be suspended in the conditions imposed by OUG 77/2009. Commercial entities possessing a gambling authorization are obliged to post this document in a visible location. Through the internal regulation of the casino, the organizers will stipulate all the details regarding organizing, number of tables and machines, employment conditions, specializing, program, organizing the accounting records, circuit of documents, required signatures on each document, method of admitting clients, conditions for supervising and security etc. It’s to be noted that the location of the casino must not residential and have not been built for this destination or have subsequently changed their destination through successive modifications.

ENESCU & CUC Law Firm Oriented towards foreign investors A Member of the British-Romanian Chamber of Commerce Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St., B Wing, Apt. 201, 014135, Sector 1, Bucharest, Romania. Ph./Fax: + (4021) 232.14.99 or +(4021).232.14.88 United Kingdom Fax No.: +44(0)20 7855 0017 Email: office@romanianlawoffice.com Website: www.RomanianLawOffice.com

92

CASINO Inside nr. 2

To be continued on the next issue in April


Our Friends

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628; +40 745 384 855 Fax: +40 21 316 62 24 E-mail: intertop@admiral.ro Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277 Otopeni Jud. Ilfov

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, 011745 Bucure[ti, Rom책nia. T: +40 372080080; M: +40 733200209; F: +40 372080081; E: guest@capitalplaza.ro www.capitalplaza.ro

Expo 24 Romania Strada Cornelia Nr. 10 Bucuresti, Romania T: 021 335 6681 F: 021 335 6680 M: 0788 00 81 00 contact@expo24.ro

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr 3, sector 3, Bucuresti Telefon: 021/71.11.432/Fax: 021/71.11.434 www.merkur-casino.ro

Novotel Bucarest City Centre Calea Victoriei 37B Tel: +4021 308 85 00 Fax: +4021 308 85 01 Mail: h5558@accor.com Web: www.accorhotels.com

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Bucharest, Romania Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 Fax: +40 31 106 11 19 E-mail: reservations@rinhotels.ro Webpage: www.rinhotels.ro

SC Public Bet SRL Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Telefon +40 21 242 34 61 Fax +40 21 242 34 67 www.publicbet.ro

PLAZA GAMING B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1 Bucharest, Romania 010323 Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62 E-mail: Office@plazagaming.ro

CASINO Inside nr. 2

93


Our Friends

Synot W, a.s. Jaktáře 1475 686 01 Uherské Hradiště www.synotloterie.cz

94

Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Plaza Romånia, Sector 6 Tel: 021 317 50 05 {os. Olteni]ei, no. 125 F, Sector 5 Tel.: 031 425 73 30

Asocia]ia Organizatorilor de Pariuri din Romånia Romanian Bookmakers Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5 Office Center sector 2

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, Bucure[ti Adresa Po[tal`: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. B`lcescu 4, Bucharest 010051, Romånia Tel: +40 (0)742 227466 Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3 Bucharest Tel: 0721.172.387 Fax: 021 - 320.41.70 E-mail: andutza7@yahoo.com

Regent Casino Calea Victoriei 37B, Bucure[ti Tel.: +40 21 405 00 20 Tel.: +4 0733 33 2003 Fax: +40 21 405 00 34 www.regentcasino.ro

CASINO BUCHAREST HOTEL INTERCONTINENTAL Blv. Nicolae Balcescu, nr. 4 , Bucure[ti, sect.1 Tel. 0213122600 www.casinobucharest.ro

CASINO Inside nr. 2


Our Friends

Calea Victoriei nr. 133, sector 1, Bucure[ti Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88; 0040 740.00.00.99; Fax: 0040 21- 311.16.45 www.palacecasino.ro

Address: 10 Montreal Square, World Trade Centre Phone/fax: + 40 213 175 111 Web site: www.olympic-casino.com E-mail: borabora.reception@oc.eu

Princess Planet Casino Bd-ul Nicolae B`lcescu, nr. 3-5, sector 1. Telefon: 021.315.40.13, Perla Casino Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 9, sector 3. Telefon: 021.312.90.91; Havana Casino Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3. Telefon: 021.313.98.23

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti, Calea 13 Septembrie 90, Bucure[ti, Rom책nia Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808 E-mail: marriott@grandcasinoromania.com. http://www.grandcasinoromania.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel, Str. Episcopiei 1-3, Bucure[ti, Rom책nia. Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11 E-mail: hilton@grandcasinoromania.com. http://www.grandcasinoromania.com

valentin@galaxygames.ro info@galaxygames.ro 0730083308, 0730083330 www.galaxygames.ro

Game World Bucure[ti Mall Adresa: Complex Bucure[ti Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, etaj 2, sect. 3, Bucure[ti

City Slot Mo[ilor Adresa: Calea Mo[ilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, Bucure[ti City Slot Drumul Taberei Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, Bucure[ti City Slot Giurgiului Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, Bucure[ti

www.greenmodel.ro

CASINO Inside nr. 2

95


Our Friends

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Bucure[ti, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 Telefon/Fax 031 805 16 14 Mobil 0728528988

Str. Vlad Jude]u nr. 36, sector 3, Bucure[ti +4 0733.33.23.40 office@alfastreet.ro www.alfastreet.ro

www.atronic.com

Tel: (021) 300.13.50 Fax: (021) 300.13.54 www.stanleybet.ro

Site web: www.mozzartbet.com E-mail: secretariat@mozzartbet.com Tel/fax: 021 / 210 62 65 / 67

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing, Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88 Mobile: +(4) 0744 156 374 UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017 Email: office@romanianlawoffice.com www.romanianlawoffice.com

RADIO SPORT TOTAL FM 105,8 Adresa: Bucure[ti, Str. Torentului 2-4, sector 2 e-mail: contact@sptfm.ro web: www.sptfm.ro

96

CASINO Inside nr. 2

Venue: Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria. Website: http://www.balkangamingexpo.com. Email: info@balkangamingexpo.com Contact persons: Sales Manager: Nataliya Baevska Phone: +359 2 81 29 438. Mobile: + 359 887 650 187. Fax: + 359 2 81 29 479 E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com Web: www.balkangamingexpo.com

Agencja Reklamowa Wigor 53-660 Wrocław ul. Sokolnicza 34-38 phone/faks: +48 71 359 62 71 phone/faks: +48 71 359 08 51 office@wigor-targi.com


Casino Inside  

revista nr 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you