KU e-Magazine : November 2018

Page 1

วันคนพิการแห่ งชาติ เพื่อให้ ความสาคัญ ช่วยเหลือ และสนับสสนน ผู้พิการไทยให้ มีคณภาพชีวิตที่ดี

November 2018 ฉบับเดือนพฤศจิกายน


Content คาว่า "คนพิการ" ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง ของมนษย์ วันที่ 28 กมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้ ระบสไว้ ว่า "คนพิการ หมายถึง บสคคลซึง่ มีความสามารถถูกจากัดให้ ปฏิบสตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวัน และการมี ส่วนร่ วมทางสังคมได้ โดยวิธีการทัว่ ไป เนื่องจากมีความบสกพร่องทางการมองเห็น การได้ ยิน การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและ การเรี ยนรู้ และมีความต้ องการจาเป็ นพิเศษด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิต และมีสว่ นร่วมในสังคมได้ อย่างบสคคลทัว่ ไป" ความพิการแบส่งออกเป็ น 6 ประเภท และมีรายละเอียดลักษณะความพิการตามกฎกระทรวง ฉบสับสที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบสัญญัติการฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดังนี ้ 1. คนพิการทางการมองเห็นคือคนที่มีสายตาข้ างที่ดีกว่าเมื่อใช้ แว่นสายตา ธรรมดาแล้ วมองเห็นน้ อยกว่า 6/18 หรือ 20/70 ลงไป จนมองไม่เห็นแม้ แต่แสง สว่าง หรือคนที่มีลานสายตาแคบสกว่า 30 องศา 2. คนพิการทางการได้ ยิน หรือการสือ่ ความหมาย คือ คนที่ได้ ยินเสียงที่ ความถี่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ หรือ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ดีกว่าที่มีความดัง เฉลีย่ ดังต่อไปนี ้ เด็กอายไม่เกิน 7 ขวบส เกิน 40 เดซิเบสลขึ ้นไปจนไม่ได้ ยินเสียงคน ทัว่ ไปเกิน 55 เดซิเบสลขึ ้นไปจนไม่ได้ ยินเสียง หรือคนที่มีความผิดปกติหรือความ บสกพร่องในการเข้ าใจหรือการใช้ ภาษาพูดจนไม่สามารถสือ่ ความหมายกับสคนอื่น ได้ 3. คนพิการทางกายหรือการเคลือ่ นไหว คือ คนที่มีความผิดปกติหรือความ บสกพร่องของร่างกายที่เห็นได้ อย่างชัดเจนและไม่สามารถประกอบสกิจวัตรหลักใน ชีวิตประจาวันได้ หรือคนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลาตัวอันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรืออ่อนแรง โรคข้ อหรือ อาการปวดเรื ้อรัง รวมทั ้งโรคเรื ้อรังของระบสบสการทางานของร่างกายอื่น ๆ ที่ทาให้ ไม่สามารถประกอบสกิจวัตรหลักในชีวิตประจาวันหรือดารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคน ปกติได้ 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คือ คนที่มีความผิดปกติหรือความ บสกพร่องทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับสรู้อารมณ์ ความคิด จนไม่สามารถ ควบสคมพฤติกรรมที่จาเป็ นในการดูแลตนเองหรืออยู่ร่วมกับสผู้อื่น 5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรี ยนรู้ ได้ แก่ คนที่มีความผิดปกติหรือ ความบสกพร่องทางสติปัญญาหรือสมองจนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษา ปกติได้ 6. คนพิการซ ้าซ้ อน คือ คนที่มีความพิการมากกว่า 1 ลักษณะขึ ้นไป ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบสรมราชูปถัมภ์ ได้ ตระหนักถึงคณค่า และความสาคัญของคนพิการว่า กลม่ คนเหล่านี ้ล้ วนต่างมี ความสามารถ และควรได้ รับสความช่วยเหลือสนับสสนน เพื่อให้ มีคณภาพชีวิตที่ดี ขึ ้น จึงทาให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กาหนดให้ ทกวันเสาร์ ที่ 2 ของ เดือนพฤศจิกายน เป็ นวันคนพิการแห่งชาติ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนพิการในประเทศ ไทยได้ พบสปะ พูดคย และแสดงความสามารถ ให้ บสคคลทัว่ ไปได้ รับสรู้ศักยภาพของ คนพิการที่มีไม่แพ้ คนปกติ รวมถึงให้ ผ้ พู ิการไทยได้ เรี ยนรู้ ถงึ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะ ช่วยรักษา บสาบสัด ป้องกันและฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้พิการให้ สามารถอยู่ร่วมในสังคม ได้ อย่างปกติสข

November 2018 ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 Care & Share :

3-4

- ผู้บสริหารพบสบสคลากรสานักบสริการคอมพิวเตอร์

ข่ าวและกิจกรรมต่ าง ๆ ของ มก. :

5-6

- การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสตรอดมศึกษา ครัง้ ที่ 23 โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - งานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2

KNOWLEDGE :

7

- ความหมายของการตีระฆังในทางพระพทธศาสนา

เกษตรนวัตกรรม

8

- แอพพลิเคชันเพื่อการเกษตร ยค 4.0

InfoGraphic :

9

- ดื่มน ้ามี่ประโยชน์มากกว่าที่คณคิด

หลักการทรงงาน :

10

- พระบสาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช

(ข้ อ 21. ทางานอย่างมีความสข)

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นาประเสริฐชัย ผู้อานวยการสานักบสริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วภิ ูษณะ รองผู้อานวยการสานักบสริ การคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. มณฑล ฐานตตมวงศ์ รองผู้อานวยการสานักบสริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. วรเศรษฐ สวรรณิก รองผู้อานวยการสานักบสริ การคอมพิวเตอร์ บสรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบสรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิม่ สิริ นางอโนมา สวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สขจิตต์ สานักบสริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจักร กรงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail.บสรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

ผู้บริหารพบบุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศกร์ ที่ 19 ตลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00-15.00 น. สานักบสริการคอมพิวเตอร์ จดั โครงการสัมมาทิฐิเดือน ตลาคม เรื่อง “ผู้บสริหารพบสบสคลากรสานักบสริการคอมพิวเตอร์ ” ณ ห้ อง 510 ชั ้น 5 อาคารสานักบสริการคอมพิวเตอร์ บสรรยาย พิเศษโดย รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย ผู้อานวยการสานักบสริการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาสมรรถนะดิจทิ ัลของบุคลากรในการสร้ างสรรค์ ผลงานอย่ างเป็ นรู ปธรรม 1. โครงการอบสรมและส่งเสริ มการจัดกิจกรรมทักษะด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสติ และบสคลากร 2. โครงการอบสรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั แก่บสคลากรด้ านไอซีที 3. โครงการพัฒนาทักษะ Digital Literacy แก่บสคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับสสมรรถนะด้ าน ดิจิทลั 4. โครงการทดสอบสมาตรฐานความรู้ ด้านไอที 5. โครงการพัฒนาทักษะด้ านการจัดการเทคโนโลยีไอทีแก่ผ้ บสู ริหารและบสคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. โครงการพัฒนาบสคลากรสานักบสริการคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การและสร้ างสรรค์ นวัตกรรมบริ การ 1. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ สนับสสนนการปฏิบสตั ิงานและการเรี ยนรู้ ได้ แก่ โครงการจัดหาชดลิขสิทธิ์เพื่อการเรียน การสอน (Microsoft Office, Windows) โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ สร้ างสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ดิจิทลั (Adobe) และ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ ตรวจสอบสและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. โครงการบสารงรักษา Software Incident Tracking 3. โครงการสร้ างนวัตกรรมการให้ บสริการผ่านเว็บสและโมบสายแอปพลิเคชัน่


4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 1. โครงการจัดจ้ างบสารงรักษาระบสบสคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 2. โครงการพัฒนาระบสบสบสริการเครือข่ายและโครงสร้ างพื ้นฐาน 3. โครงการความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 บริ หารจัดการสนับสนุนการดาเนินงานด้ านดิจทิ ัล 1. โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรก 2. โครงการพัฒนา Digital Service (การใช้ ทรัพยากรด้ านดิจิทัลร่วมกัน) 3. โครงการพัฒนาและประสานงานระบสบสสารสนเทศสาหรับสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 บริ หารจัดการทรั พยากรเพื่อสร้ างคุณค่ าอย่ างเหมาะสม 1. โครงการบสริการศูนย์ สอบสด้ านไอที 2. โครงการพัฒนาปรับสปรงห้ องเรี ยน ห้ องประชม ห้ องอบสรม สานักบสริการคอมพิวเตอร์ 3. โครงการพัฒนาพื ้นที่เรียนรู้ นอกจากนี ้ รศ.ดร.สมชาย นาประเสริฐชัย ผู้อานวยการสานักบสริการคอมพิวเตอร์ ยังได้ มอบสของที่ระลึกให้ แก่ บสคลากรสานักบสริ การคอมพิวเตอร์ ที่ได้ เข้ าร่วมโครงการเสริมสร้ างสขภาพบสคลากร โดยมีกิจกรรมการเต้ นแอโรบสิค การเต้ น ตามวิดีโอ การกระโดดเชือก ทกวันจันทร์ วันพธ และวันศกร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้ อง 1001 ชั ้น 10 อาคารสานัก บสริการคอมพิวเตอร์ รวมทั ้งการเดินขึ ้น-ลงบสันไดทกวัน โดยไม่ใช้ ลฟิ ต์ เพื่อเป็ นการออกกาลังกาย และช่วยกันประหยัด พลังงาน


5

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 23 โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งข้ อมูล : https://eduserv.ku.ac.th//000/index.php?method=home สานักงานคณะกรรมการอดมศึกษา ร่วมกับสสถาบสันอดมศึกษาทัว่ ประเทศ จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อดมศึกษา ครั ้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร ระดับสอดมศึกษา ทั ้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลทางการศึกษา ให้ แก่นกั เรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสติ นักศึกษา ครู ฝ่ายแนะแนว ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั ้ง สถาบสันอดมศึกษาของรัฐ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยในกากับสของรัฐในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยชมชน สถาบสันอดมศึกษาเอกชน และสถาบสันอดมศึกษา ที่สงั กัดหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ วิทยาลัยพยาบสาลบสรมราชชนนี สถาบสันการบสินพลเรือน และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็ นต้ น

โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ ้นระหว่างวันพฤหัสบสดีที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวัน ศกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) ที่วิทยาเขตบสางเขน ในคณะวิชาต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมโครงการฯ กาหนดการ

วันพฤหัสบดีท่ ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-09.00 น. กิจกรรมการแสดงบสนเวที และการนาชมวิดีทศั น์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00-09.30 น. พิธีเปิ ดงาน เวลา 09.30-10.00 น. เรียนเชิญผู้แทนสถาบสันอดมศึกษารับสมอบสของที่ระลึกบสนเวที เวลา 10.00-15.00 น. กิจกรรมการแสดงของมหาวิทยาลัยชั ้นนาทัว่ ประเทศ วันศุกร์ ท่ ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.00 น. กิจกรรมการแสดงของมหาวิทยาลัยชั ้นนาทัว่ ประเทศ


6

งานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2 Transformation to Smart KU แหล่งข้ อมูล : http://training.ku.ac.th/2015 ขอเชิญบสคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ าร่วมงานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2 หัวข้ อ “Transformation to Smart KU” วันศกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อง 408 ชั ้น 4 อาคารสานักบสริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บสางเขน รับสสมัครจานวน 100 คน โดยสแกนคิว อาร์ โค้ ดเพื่อลงทะเบสียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ที่เว็บสไซต์ http://goo.gl/7hZTxx หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ ลงทะเบสียนออนไลน์และตรวจสอบสรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาฯ ได้ ที่เว็บสไซต์ http://training.ku.ac.th/2015


7

ความหมายของการตีระฆังในทางพระพุทธศาสนา แหล่งข้ อมูล : http://variety.teenee.com/saladharm/78128.html การตีวัตถเพื่อบสอกเวลาสาหรับสพระสงฆ์นั ้น มีมาตั ้งแต่สมัยสโขทัย โดยใช้ กงั สดาลตีเพื่อเตือนพระสงฆ์ ว่าถึงเวลา บสิณฑบสาตรแล้ ว ซึง่ ในพระไตรปิ ฏกก็ปรากฏคาว่า “กังสดาล” ในโกณฑธานเถรวัตถ ที่พระพทธเจ้ าทรงเปรียบสเทียบสการ บสรรลธรรมเสมือนกังสดาลที่ตัดขอบสปากออกแล้ ว แสดงให้ เห็นถึงว่าสังคมสงฆ์มีความเกี่ยวข้ องกับสกังสดาล ซึง่ เป็ นแผ่น โลหะทองเหลือง มีลกั ษณะเป็ นวงเดือน การบสอกเวลาของพระสงฆ์ด้วยการตีระฆังได้ มีปรากฏอย่างชัดเจนใน อรรถกถา คัมภี ร์ที่พระพทธโฆษาจารย์ปริ วรรตจากภาษาบสาลี เพื่อเป็ นการ อนรักษ์ คัมภีร์อรรถกถาที่สญ ู หายไปจากประเทศอินเดีย ซึง่ คัมภี ร์อรรถกถา เป็ นคัมภีร์ที่พระโบสราณาจารย์แต่งขึ ้น เพื่อนามาอธิบสายและขยายความใน พระไตรปิ ฏก

กังสดาล การตีระฆังของพระสงฆ์ มีหลากหลายรูปแบสบส เช่น การมีสงิ่ ของที่ต้องแบส่งปั นเพื่อให้ พระสงฆ์ได้ มารับสสิง่ ของที่ จาเป็ นในชีวิตประจาวัน การแจ้ งให้ พระสงฆ์มารวมตัวกันเพื่อบสูรณะศาสนสถาน การแจ้ งพระสงฆ์ว่าถึงเวลาเดินจงกรม แต่ การตีระฆังในความหมายทางพระพทธศาสนาหมายถึง สัญญาณชัยชนะกิเลสที่เกิดขึ ้นจากการสวดมนต์ การตีระฆังของพระสงฆ์ มีคณค่าต่อวิถีพทธในสังคมไทยมาตั ้งแต่ในอดีต เตือนให้ ญาติโยมได้ ทราบสถึงช่วงเวลาการ ทากิจวัตรของพระสงฆ์ เช่น การทาวัตรเช้ า การบสิณฑบสาตรตอนเช้ า การทาวัตรเย็นและการเดินจงกรม เมื่อเหล่าบสรรดา ญาติโยมได้ ยินเสียงพระสงฆ์ ตีระฆัง ก็จะร่วมกันยกมือพนมพร้ อมกล่าวคาอนโมทนาสาธในกศลที่พระสงฆ์ได้ ทากิจวัตร ต่าง ๆ ตามที่พระพทธเจ้ าได้ ทรงบสัญญัติไว้ ในช่วงที่พระสงฆ์ปวารณาเข้ าพรรษาเป็ นเวลา 3 เดือน สาหรับสในปี นี ้คือตั ้งแต่วนั เสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพธที่ 24 ตลาคม พ.ศ. 2561) พระสงฆ์ จะตีระฆังเวลาประมาณ 4.00 น. (ชาวบส้ านนิยมเรียกว่า ”เวลาตีส”ี่ ) เพื่อปลกพระสงฆ์ให้ ตื่นขึ ้นมา เตรี ยมตัวทาวัตรสวดมนต์เช้ า และในช่วงเย็นพระสงฆ์ จะตีระฆัง อีกครั ้งเวลาประมาณ 17.30 น. เพื่อเตือนให้ พระสงฆ์เตรี ยมตัวทา วัตรสวดมนต์เย็น ด้ วยวัดในทางพระพทธศาสนา เป็ นที่พงึ่ ทางจิตใจของ ญาติโยม จึงมีความเชื่อตั ้งแต่สมัยโบสราณในเรื่องสริยปราคาว่า พระสงฆ์จะช่วยตีระฆังให้ มีเสียงดัง เพื่อเป็ นการขับสไล่ราหู จะได้ คายพระอาทิตย์ออกมา และในเรื่องจันทรปราคาว่า พระสงฆ์ จะ ตีระฆังให้ มีเสียงดัง เพื่อเป็ นการขับสไล่ราหู จะได้ คายพระจันทร์ ออกมา ในยคปั จจบสันทกคนใช้ นาฬิกาสาหรับสดูเวลาแบสบสสากล ทาให้ เรื่องสริ ยปราคา และจันทรปราคากลายเป็ นเพียงเงาของ โลกที่บสดบสังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ระฆังตามวัดในสมัยนี ้จึง มีบสทบสาทเพียงทางธรรม เพื่อให้ พระสงฆ์ได้ ประกอบสกิจตามคา สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทธเจ้ า


8

แอพพลิเคชันเพื่อการเกษตร ยุค 4.0 ในโลกยคปั จจบสันด้ วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พฒ ั นาไปอย่างมาก เกษตรกรไทยจะต้ องปรับสเปลีย่ นแนวคิดการทา การเกษตรแบสบสใหม่ที่ต้องตอบสรับสกับสเทคโนโลยีในยค 4.0 เพื่อให้ ได้ ผลผลิตทางการเกษตรมีคณภาพและตรงตามความ ต้ องการของตลาด อีกทั ้งการผลิตด้ านการเกษตรแนวใหม่มีความจาเป็ นต้ องได้ รับสการสนับสสนนด้ วยระบสบสข้ อมูลที่ช่วยให้ สามารถตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดเขตต์ นาคะเสถียร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบสางเขน ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี ้ จึงได้ พฒ ั นาแอพพลิเคชัน ทางการเกษตรเกี่ยวกับสพืช สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการด้ านการเกษตร เพื่อให้ เกษตรกรได้ ใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบสการ ตัดสินใจอย่างมีเหตผล มากกว่าการใช้ ประสบสการณ์ในการผลิตด้ านการเกษตร ตั ้งแต่ขั ้นตอนการผลิต การเก็บสเกี่ยว จนกระทัง่ ถึงมือผู้บสริโภค และส่งเสริมให้ เกิดความเป็ นผู้นาทางการเกษตร เช่น KU Smart Feed (การคานวณสูตรอาหาร สัตว์) App-Quarium (การสร้ างสูตรอาหารปลาสวยงาม) Aqua Vet (การเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามน ้าจืด) Soy-Bean App (การปลูกถั่วเหลืองถัว่ เขียว) หญ้ าเนเปี ยร์ เพื่อพลังงาน (การผลิตพืชเพื่อพลังงาน) ผักคนเมือง (การปลูกผักสาหรับสคนเมือง) 4 Corn Production (การปลูกข้ าวโพด) Agri Pro 4.0 (การแปรรู ปสินค้ าเกษตร) และ GAP-Check (การจัดการมาตรฐาน การเกษตร) เป็ นต้ น ซึง่ สามารถทดลองใช้ งานแอพพลิเคชันได้ โดยการดาวน์โหลดทั ้งในระบสบส iOS และ Android

สาหรับสทกท่านที่สนใจสามารถเข้ ารับสการอบสรมการใช้ ค่มู ือและการใช้ งานแอพพลิเคชันดังกล่าว เพื่อนาข้ อมูลและองค์ ความรู้ จากการเข้ ารับสการอบสรมการใช้ ค่มู ือและการใช้ งานแอพพลิเคชันในการประกอบสการตัดสินใจวางแผนการผลิต และ เพื่อสร้ างเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ทางด้ านการเกษตร นอกจากนี ้ภาครัฐและภาคเอกชนยังสามารถนาข้ อมูลจากแต่ละ แอพพลิเคชันที่ถกู เก็บสอย่างเป็ นระบสบสในรูปแบสบสฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ นาไปใช้ ในการวางแผนการจัดการในเชิงนโยบสายด้ าน การเกษตรขององค์ กรหรือประเทศต่อไปได้ นับสเป็ นอีกก้ าวหนึ่งของการพัฒนาไปสูก่ ารเกษตรแม่นยาในอนาคต ถึงแม้ จะมี การใช้ แอพพลิเคชันมาช่วยในการทาการเกษตรแล้ ว อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยงั ต้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจพืน้ ฐานและ การลงมือปฏิบสตั ิ รวมถึงการพัฒนาอาชีพตนเองให้ มีมูลค่าเพิ่มขึ ้น และความพร้ อมที่จะปรับสตัวเพื่อรองรับสการใช้ เทคโนโลยี จึงจะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบสบสดั ้งเดิมสูเ่ กษตรยคใหม่ เพื่อให้ เกษตรกรรมของไทยมีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้นกว่าที่ เคยเป็ นมา

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=49128


9


10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.