KU e-Magazine: พฤศจิกายน

Page 1


Editor’s Talk

Content

ในสมัยก่อนยังไม่มีการแบ่งแยกกําลังการรบทางเรือออกจากทางบก กระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงแบ่งแยกการรบออก และได้กาํ หนดให้วนั ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 เป็ นวัน กองทัพเรือ หลังจากมีการแบ่งแยกกําลังทางรบระหว่างทาง บกและทางเรือออกจากกันแล้ว รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กรมทหารเรือขึน้ แต่ในสมัยนัน้ ยังไม่มีผเู้ ชี่ยวชาญที่มี ความรูค้ วามชํานาญเฉพาะ จึงต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้า มารับราชการในตําแหน่งผูบ้ งั คับการเรือ และผูบ้ ญ ั ชาการ ป้อมต่าง ๆ ต่อมาภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) รัชกาลที่ 5 ทรงห่วงว่าทหารจากต่างประเทศที่เข้ามาประจํา ตําแหน่งต่าง ๆ อาจจะมีกาํ ลังไม่มากพอที่จะรักษาอธิปไตย ของชาติได้ไม่ดีเท่าคนไทยด้วยกันเอง จึงได้ประสงค์ให้จดั การศึกษาแก่ทหารเรือไทย เพื่อให้มีความรูค้ วามสามารถมาก พอที่จะทําหน้าที่ตา่ ง ๆ แทนชาวต่างชาติได้ จึงทรงพระกรุ ณา โปรดเกล้าฯ ให้ "พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ"์ พระราช โอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ หลังจากพระราชโอรสทรงสําเร็จการศึกษา จึงทรงกลับ มารับราชการในกรมทหารเรือ และจัดฝึ กสอนวิชาการทหาร เรือขึน้ โดยเริม่ ตัง้ โรงเรียนขึน้ ครัง้ แรกบริเวณอูห่ ลวงใต้ วัด ระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ เพื่ออบรมนายทหารชัน้ ประทวน และฝ่ ายช่างกล ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 ทรงตัง้ โรงเรียนนาย สิบขึน้ ในปี พ.ศ. 2440 ได้ตงั้ โรงเรียนนายร้อยทหารเรืออีก โรงเรียนหนึ่ง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2442 ได้ตงั้ โรงเรียนนายเรือ ขึน้ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีวงั นันทอุทยาน (สวนอนันต์) โดยมี นาวาโท ไซ เดอลิน เป็ นผูบ้ งั คับการโรงเรียนนายเรือคนแรก ทางราชการ ทหารเรือจึงได้ถือ "วันกองทัพเรือ" เป็ นวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตราบจนปั จจุบนั

November 2021

แหล่งข้อมูลวันโอโซนโลก

https://hilight.kapook.com/view/78656

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 Care & Share :

3-4

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :

7-8

- KU Next - เตือนภัย Ransomware - สัมภาษณ์โค้ชเช และโค้ชเล็ก ทํางานจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 - กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ นานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฐานเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 47 - ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 - สบค. น้อมรําลึก 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวง ร.9” - สบค. ร่วมกับอินโดรามา รีไซเคิลขยะ สร้างสํานักงาน สีเขียว

KNOWLEDGE :

- แนะนําการทํา Home Isolation และการดูแลตนเอง ด้วยสมุนไพร 6 ชนิด (ตอนที่ 2)

9

เกษตรนวัตกรรม :

10

InfoGraphic :

11

พระราชกรณียกิจ :

12

- นักวิทยาศาสตร์พืน้ พิภพ มก. ค้นพบหอยทะเลจิ๋ว ชนิดใหม่ของโลก “หอยอําแพง” - หน้ากากผ้าสะท้อนนํา้

- ในหลวง-พระราชินี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ที่ปรึกษา รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุง่ เรือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ว นางสุนิสา สิงห์แก้ว นายอติรตั น์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลมิ ้ และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

KU Next

เตือนภัย Ransomware

แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th/


4 สัมภาษณ์โค้ชเชและโค้ชเล็ก ทํางานจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เมื่อวันเสาร์ท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สิรพิ ร ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา นําทีม อาจารย์ดร. เช ยอง ซอก หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนเทควันโดทีมชาติ ไทย อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน และร้อยโทหญิง ชนาธิป ซ้อนขํา นิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้อาสามาทํางานเป็ นจิตอาสาและให้กาํ ลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผูม้ ารับวัคซีน สร้าง ความประทับใจให้กบั ผูม้ ารับวัคซีนที่ศนู ย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน KU-CRA volunteers อาจารย์ ดร.เช ยอง ซอก หรือ อาจารย์ ดร.ชัชชัย ชเว กล่าวว่า “รูส้ กึ ยินดีและดีใจที่มี ส่วนร่วมทํางานจิตอาสาให้กบั มก. แม้วา่ จะมีเวลาไม่มากนักก็ตาม ได้เห็นการทํางานของ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล แล้วรูส้ กึ ประทับใจมาก ผมได้ดทู กุ คนทํางาน รูส้ กึ ว่าเป็ นงานที่ เหนื่อยแต่ทกุ คนก็มีความสุขที่ได้ทาํ งานช่วยเหลือผูอ้ ่นื ผมขอให้ทกุ คนมารับวัคซีนกันให้เร็ว ที่สดุ นะครับ สําหรับคนที่ยงั รอวัคซีนอยู่ก็ขอเป็ นกําลังใจ และขอให้ทกุ คนมีสขุ ภาพร่างกายที่ แข็งแรง เราทุกคนต้องปลอดภัย ต้องสูต้ อ่ ไป ขอเป็ นกําลังใจให้กบั ทุกคน สู้ ๆ ครับ" ทางด้าน ร้อยโทหญิง ชนาธิป ซ้อนขํา หรือโค้ชเล็ก นิสิตปริญญาเอก คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า "ขอเป็ นกําลังใจให้กบั ทีมแพทย์พยาบาล พี่ ๆ นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่อาสาสมัครมาทํางานเป็ นจิตอาสา มาให้บริการพี่นอ้ งประชาชนที่ศนู ย์บริการฉีด วัคซีน KU สู้ COVID-19 " "รูส้ กึ ดีใจที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งมาให้กาํ ลังใจ ได้เห็นการทํางานของทุก คนที่น่ี รูส้ กึ ได้วา่ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือกัน ขอให้ทกุ คนรักษาสุขภาพนะคะ และ ขอให้มีสขุ ภาพที่แข็งแรง เราทุกคนจะต้องรอดพ้นจากภัยโควิด19 และผ่านพ้นเหตุการณ์นีไ้ ป ด้วยกันค่ะ"

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


5 กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ 47

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นองค์ประธานเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 47 (THE 47th

INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNOLOGYBASED INNOVATION : STT47) ในหัวข้อ “Sciences for SDGs: Challenges and Solutions”

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องอนามัย ดําเนตร แกรนด์ บอลรูม อาคารนิวตั ิเรืองพานิช คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยในปี นีน้ บั เป็ นครัง้ ที่ 2 ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และเป็ นปี แรกที่จดั การประชุมเป็ น Virtual Congress เต็มรูปแบบ เนื่องด้วยสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โควิด-19 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกําแพงแสน แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


6 ชาวเกษตรศาสตร์ น้อมรําลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 64

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ อธิการบดี เป็ นประธานในพิธีนอ้ มรําลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ ุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นํารองอธิการบดี และคณะผูบ้ ริหาร วางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร จากนัน้ กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที โดยการจัดพิธีดงั กล่าวดําเนินการตาม มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจัดขึน้ พร้อมกันในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทัง้ ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดร.จงรัก ได้กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นนั้ พระองค์ได้ เคยเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป็ นพระมิ่งขวัญและทรงเป็ นหลักชัยให้แก่ชาวเกษตรศาสตร์เสมอมา อันจะเห็นได้จาก พระราชานุสรณ์ตา่ ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ ล้วนเป็ นสถานที่เคยเสด็จพระราชดําเนินมาประทับ เคยทรงดนตรี มี ต้นนนทรีท่ีทรงปลูก อันเป็ นที่มาของงานที่ระลึกวันสําคัญของสถาบันแห่งนี ้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างน้อมสํานึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ อันล้นพ้นอย่างหาที่สดุ มิได้ จึงพร้อมใจกันขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี ขอให้ดวง พระวิญญาณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอภิบาลคุม้ ครองราชอาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทยผูเ้ ป็ นพสกนิกรของ พระองค์ให้มีความสงบสุข และความสันติสขุ พระเกียรติคณ ุ และพระมหากรุณาธิคณ ุ อันยิ่งใหญ่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระ บาท ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตราบนิรนั ดร์ แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


สบค. น้อมรําลึก 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวง ร.9”

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ น้อมรําลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทํา โปสเตอร์พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาวไทย ได้แก่ 1. ด้านทรัพยากรนํา้ ทรัพยากรดิน โครงการเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงจัดตัง้ โครงการหลวง ฯลฯ 3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงจัดตัง้ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ฯลฯ 4. ด้านการศึกษา อาทิ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา 5. ด้านศาสนา ทรงเป็ นประธานในพระราชพิธีบาํ เพ็ญกุศลและการสร้างศาสนสถาน 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศต่าง ๆ รวม 28 ประเทศ 7. ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงตัง้ กรมมหรสพ โรงละครหลวง ออกแบบอาคารสมัยใหม่แบบทรงไทย 8. ด้านการกีฬา ทรงชนะเลิศเหรียญทองในกีฬาเรือใบของกีฬาแหลมทอง ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2510 แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku และ https://th.wikipedia.org

7


8

สบค. แจ้งปิ ดจุดบริการ HELPDESK วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิ ดจุดบริการ HELPDESK ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จุดให้บริการ HELPDESK จะเปิ ดให้บริการ วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. (ปิ ดพักเที่ยง) ช่องทางการติดต่อในวันปิ ดทําการ FB Inbox: m.me/ocs.ku ส่งอีเมลหาเราได้ท่ี helpdesk@ku.ac.th ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th หรือแจ้งปั ญหาสอบถามการใช้งาน ได้ท่ี https://itsupport.ku.ac.th

สบค. ร่วมกับอินโดรามา รีไซเคิลขยะ สร้างสํานักงานสีเขียว เมื่อวันเสาร์ท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เผยความร่วมมือ กับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าโครงการสํานักงานสีเขียวที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 เพื่อสร้างการเรียนรู เ้ กี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมออนไลน์ให้กบั คณาจารย์และบุคลากร

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 แนะนําการทํา Home Isolation และการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร 6 ชนิด (ตอนที่ 2) ในตอนที่ 1 เราได้กล่าวถึงสมุนไพร จํานวน 3 ชนิดคือ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และขิง และในตอน ที่ 2 นี ้ เราจะได้กล่าวถึงสมุนไพรอีก จํานวน 3 ชนิดคือ 4. ขมิน้ ชัน ในส่วนของขมิน้ ชันนัน้ มีหลักฐานจากการศึกษาวิจยั อยูห่ ลายชิน้ ที่พบว่า สารเคอร์ควิ มิน ที่อดุ มอยูใ่ นขมิน้ ชันนัน้ มีสรรพคุณช่วยต้านการอักเสบที่ปอดได้ อีกทัง้ ยังช่วยบํารุงร่างกายในช่วงที่ตดิ เชือ้ โควิด-19 ได้เป็ นอย่างดี 5. ประสะมะแว้ง มีสรรพคุณช่วยแก้ไอและขับเสมหะ แต่โดยส่วนใหญ่สมุนไพรชนิดนีจ้ ะอยูใ่ รรูปแบบ ของแคปซูล ดังนัน้ จึงแนะนําให้แกะแคปซูลออกมาเพื่อเอาตัวสมุนไพร แล้วนํามาผสมกับเกลือและนํา้ มะนาว จากนัน้ ให้นาํ มากวาดคอ วิธีนีจ้ ะช่วยกําจัดเสมหะและบรรเทาอาการไอได้ 6. มะขามป้ อม มีฤทธิ์ช่วยแก้ไอและขับเสมหะ และจากการเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยโควิด-19 ในประเทศไทย นัน้ มักจะพบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มีเสมหะติดในลําคอ ในช่วงแรกอาการไออาจไม่มาก แต่หากมีเสมหะติดใน คอมาก ๆ ก็จะทําให้อาการไอรุนแรงขึน้ ดังนัน้ จึงบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดว้ ยการกินยาแก้ไอมะขามป้อม หรือจะเลือกดื่มนํา้ มะขามป้อมอุน่ ๆ ก็ได้เช่นกัน นอกจากสมุนไพรทัง้ 6 ชนิดที่ใช้ในการรักษาขัน้ เบือ้ งต้นจากการทํา Home Isolation แล้ว ยังมี สมุนไพรที่เป็ นตํารับยาอีกมากมาย เช่น ยาธาตุบรรจบ ยาปราบชมพูทวีป ยาตรีผลา ยาสุมจากสมุนไพร เครือ่ งเทศ ยาอภัยสาลี หรือตํารับยาบํารุงปอด ซึง่ ผูป้ ่ วยสีเขียวที่ตดิ เชือ้ โควิด สามารถใช้สมุนไพรเหล่านีม้ า รักษาได้ แต่ทงั้ นีก้ ็ควรที่จะได้รบั คําแนะนําจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้วยเช่นกัน เพื่อให้การรักษาด้วยสมุนไพรมี ความปลอดภัยต่อตัวผูป้ ่ วยเองมากที่สดุ

แหล่งภาพและข้อมูล :

https://www.sanook.com/women/181657/


10

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


11

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity


12

ȚŬƊż ž Ŕ-ű źƒźƘŗ Ŭ ƠơŪźŔŭ ʋƘǝű ɖ Ś ű źƒźƘŗ ŌƲ Ɓż ̆ ƏŔȚŬž Ŭ ̆9 ǝŬư Ɣ ő ż ƘəŹž Ŭ Ɣ Ɖž źźő Ť ź ŗƔ ŌƘż Ūơ เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่น่ งั พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณ พระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่น่ งั อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/10.10.Rachakhoranee/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.