KU e-Magazine: October 2019

Page 1

วันออกพรรษา เป็ นวันสิน้ สุดการจําพรรษา 3 เดือน ชาวพุทธนิยมตักบาตรเทโว เพื่อรําลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ เสด็จกลับจากการเทศน์ โปรดพระพุทธมารดา

October 2019 issue ฉบับเดือนตุลาคม


Content

Editor’s Talk วันออกพรรษา ซึง่ ถือเป็ นการสิ ้นสุดระยะการจําพรรษา หรือออกจากการ อยูป่ ระจําที่วดั ในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ ้น 15 คํ่า เดือน 11 ของทุกปี ซึง่ เรี ยกอีกอย่างว่า “วัน มหาปวรณา” คําว่า “ปวารณา” นันแปลว่ ้ า อนุญาตหรื อยอมให้ โดยในปี นี ้ วัน ออกพรรษา 2562 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พระสงฆ์จะประกอบพิธีทําสังฆกรรมใหญ่ที่เรี ยกว่า “มหาปวารณา” ใน วันออกพรรษา ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พระสงฆ์ได้ วา่ กล่าวตักเตือนซึง่ กันและ กันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้ าพรรษาอยูด่ ้ วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจจะมี ข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไข และการให้ ผ้ อู ื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทําให้ ร้ ูข้อบกพร่อง ของตน รวมทังยั ้ งเปิ ดโอกาสให้ พระสงฆ์ถามข้ อสงสัยซึง่ กันและกันได้ ด้วย พระ ผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้ อยก็จะสามารถชี ้แนะ ถึงข้ อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้ เช่นกัน และถึงแม้ วา่ พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ทา่ นก็มิได้ สาํ คัญตนผิดคิดว่าท่านทําอะไรแล้ วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็ น เครื่ องมือชี ้ให้ เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ ความ เลวร้ ายนันเกิ ้ ดขึ ้นได้ เหมือนล้ อมรัว้ ไว้ ก่อนที่ววั จะหาย ไม่วา่ จะอยูใ่ นเทศกาล เข้ าพรรษาหรื อออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบ ตามระบอบของ พระธรรมวินยั อยูต่ ลอดเวลา การกล่าวปวารณามีคํากล่าวเป็ นภาษาบาลี ดังนี ้ ”สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะวา สุเตนะวา ปริ สงั กายะวา วะทันตุมงั อายัสมันโต อะนุกมั ปั ง อุปาทา ยะ ปั สสันโต ปะฏิกกะริ สสามิ” มีความหมายว่า ข้ าแต่พระสงฆ์ผ้ เู จริ ญ กระผม ขอปวารณาต่อพระสงฆ์ ด้ วยได้ เห็นหรื อได้ ฟังก็ตาม ขอให้ ทา่ นทังหลายโปรด ้ อนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้ วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ ว จักประพฤติ ตัวเสียใหม่ให้ ดี เมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ ทําพิธีวนั ออกพรรษาแล้ ว สามารถจาริกไปในสถานที่ ต่าง ๆ หรื อค้ างคืนที่อื่นได้ โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติ และยังได้ รับอานิสงส์ก็ คือ - ไปไหนไม่ต้องบอกลา - ไม่ต้องถือผ้ าไตรครบชุด - มีสทิ ธิ์รับลาภที่เกิดขึ ้นได้ - มีโอกาสได้ อนุโมทนากฐิ น ที่จะสามารถขยายเวลาของอานิสงส์ออกไป อีก 4 เดือน ประเพณีเกี่ยวข้ องกับวันออกพรรษา ที่นิยมปฏิบตั ิอยู่ 2 อย่าง คือ 1. ประเพณีตกั บาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 2. ประเพณีเทศน์มหาชาติ หลังวันออกพรรษา แหล่งข้ อมูล : https://hilight.kapook.com/view/26828

October 2019

ฉบับเดือนตุลาคม 2562 Care & Share :

3-4

ข่ าวและกิจกรรมของ มก. :

5-6

- สบค. ให้ บริ การ AI SERVER

- มก. จัดงาน “Preparing For The New 5G World“

- วันซ้ อมใหญ่และวันรับจริ ง พิธีพระราชทาน ปริ ญญาบัตร มก. ประจําปี พ.ศ. 2562

ข่ าวและกิจกรรมของ สบค. :

7

KNOWLEDGE :

8

เกษตรนวัตกรรม :

9

InfoGraphic :

10

พระราชกรณียกิจ :

11

- สบค. แจ้ งปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และระบบเครื อข่าย - สบค. ร่ วมงานแบรนด์ซมั เมอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 31 - คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ บางบัวทอง เยี่ยมชมดูงาน - วันที่ 9 เดือน 9 มก. ก้ าวสู่ AI - โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจิทลั - สบค. ร่ วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ มก. - สบค. ร่ วมงานวันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ มก. - สบค. แจ้ งปิ ดให้ บริการ HELPDESK - สบค. มอบรางวัลโครงการเสริมสร้ างสุขภาพบุคลากรฯ - สบค. จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรฯ - วิธีดแู ลรถยนต์หลังนํ ้าท่วม - การศึกษาเชื ้อราในการควบคุมหนอนด้ วงแรดมะพร้ าว - สบค.เปิ ดให้ บริ การ KU ALL-LOgin - ในหลวงพระราชทานชื่อสุนขั ในพระบรมราชานุเคราะห์

ที่ปรึกษา รศ.ดร. สมชาย นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ. ปรีดา เลิศพงศ์วิภษู ณะ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการ : นายพงศกร แสงวงศกร กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ นางกรองแก้ ว อามาตย์เสนา นายณฐภัทร นกแก้ ว นางสุนิสา สิงห์แก้ ว นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ ้ม และนายธนพล สุขจิตต์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ต่อ 622989 HELPDESK โทร 622541-3 ,622999 e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th


3

สบค. ให้ บริการ AI SERVER สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดให้ บริ การ AI Servers รองรับงานด้ าน HPC, Deep Learning , ML (Machine Learning) เพื่อให้ สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น โดยระบบมีความสามารถดังนี ้ 1. HPC Server 2 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32 Cores Memory 256GB NVME 3.2TB 2. Deep Learning Sever 2 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32 Cores Memory 256GB NVME 3.2TB 3. Machine Learning Sever 4 GPU NVIDIA Docker Network 2 X 100Gbps CPU 32 Cores Memory 256GB NVME 3.2TB Share Storage SATA 48 TB สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้ ติดตัง้ OKD 3.11 ซึง่ เป็ นระบบ Container Service Infrastructure ที่มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางด้ าน Artificial Intelligence & Machine Learning (AI/ML) ซึง่ OKD

ใช้ Kubernetes เป็ น Container Service Infrastructure ที่มาพร้ อมกับ Device Plugin Features ที่สนับสนุนการประมวลผลด้ วย GPU ในลักษณะของ Container ที่ประกอบด้ วย เครื่ องมือต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการรัน NGC AI Container เช่น TensorFlow, PyTorch, MXNET, NVIDIA TensorRT ได้ ้ Command line หรื อทาง การทํางานในระบบ AI/ML เริ่ มต้ นจากการนําข้ อมูลเข้ าผ่านทังทาง Jupyter โดยมี API คอยรับ-ส่งข้ อมูลเข้ ามายัง OKD ที่มี Kubernetes Master เป็ นตัวประสานงาน ข้ อมูล และใช้ NVIDIA Docker ในการสร้ าง Container ที่ประกอบด้ วยเครื่ องมือในการรัน AI/ML เพือ่ ใช้ ในการประมวลผลและสร้ าง Model เมื่อได้ ผลลัพธ์ เช่น กราฟหรื อตัวเลข ออกมาแล้ ว ก็สามารถนําผลลัพธ์ นันออกไปแสดง ้ หรื อนําข้ อมูลที่ได้ ไปประมวลผลต่อผ่านทาง Jupyter

รูปแสดงแผนผังการออกแบบ Container Service Infrastructure


3

แผนการเปิ ดให้ บริการ AI เดือนกันยายน 2562 ให้ บริ การแบบจํากัดกลุม่ ในการทดสอบการใช้ งาน ระบบ และเดือนตุลาคม 2562 ให้ บริ การกลุม่ อาจารย์ นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่ อขอใช้ บริการ สําหรับอาจารย์ นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ องการใช้ บริ การ กรุณากรอก แบบฟอร์ มออนไลน์ https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9 ติดต่ อแจ้ งปั ญหา https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk เลือกหัวข้ อบริ การ AI รูปแบบการบริการ บริ การ AI Server คือ บริ การสําหรับอาจารย์ นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ บริ การ Container ในการประมวลผลข้ อมูล ด้ าน Deep Learning และ ML (Machine Learning) หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ใช้ งานได้ งา่ ยขึ ้น ตอบสนอง นโยบาย Digital University ข้ อตกลงการใช้ บริการ AI Server ซึง่ ในข้ อตกลงการให้ บริ การนี ้ “ผู้ให้ บริ การ” หมายความถึง สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ผู้ใช้ บริ การ” หมายความถึง อาจารย์ นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “บริ การ” หมายความถึง บริ การ AI Server ผู้ให้ บริการและผู้ใช้ บริการได้ ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่ อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องสมัครใช้ บริ การหรื อลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผ้ ใู ห้ บริ การกําหนด ผู้ใช้ บริ การ สามารถใช้ บริ การได้ หลังจากได้ รับบัญชีผ้ ใู ช้ และรหัสผ่านจากผู้ให้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องให้ ข้อมูล หรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การตามความเป็ นจริ ง เพือ่ ประโยชน์แก่ การใช้ บริ การ หากผู้ให้ บริ การตรวจพบว่าข้ อมูลส่วนตัว หรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การ ไม่ชดั เจน ไม่ ถูกต้ อง หรื อเป็ นข้ อมูลเท็จ ไม่วา่ ผู้ใช้ บริ การจะให้ ข้อมูลนันด้ ้ วยความสมัครใจหรื อความประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้ให้ บริ การมีสทิ ธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ บริ การโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรักษา ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ งานและรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ หากปรากฏว่ามีผ้ อู ื่นสามารถใช้ งานผ่านบัญชีของผู้ใช้ บริ การได้ ผู้ให้ บริ การจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้น ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขภายใต้ ข้ อตกลงการให้ บริ การโดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบาย ประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และข้ อบังคับของผู้ ให้ บริ การ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การ ทังที ้ ใ่ ช้ อยูใ่ นปั จจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึ ้นในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น ต้ น ผู้ใช้ บริ การในงานวิจยั หรื อ โครงการจะต้ องมีข้อความที่แสดงให้ เห็นว่าได้ รับการสนับสนุนจากจาก บริ การ AI server ของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ หากไม่มีการใช้ งานเกิน 1 ปี ผู้ให้ บริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ระงับการใช้ งานโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ แจ้ งไว้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ การแก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อปรับปรุงเงื่อนไขภายใต้ ข้อตกลงการให้ บริ การนี ้ ผ้ ใู ห้ บริ การจะแจ้ งให้ ผู้ใช้ บริ การทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร การสมัครใช้ บริ การเป็ นการยอมรับข้ อตกลงการ ให้ บริ การ แหล่งข้ อมูล : https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589


6

มก. จัดงาน “Preparing For The New 5G World“ ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวีระวัฒน์ เกียรติพงษ์ ถาวร หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านธุรกิจ สัมพันธ์ นายอราคิน รักษ์ จิตตาโภค หัวหน้ าหน่วยงานขับเคลือ่ นนวัตกรรม เอไอเอส และคณาจารย์ นักวิจยั จาก มหาวิทยาลัยชันนํ ้ าทัว่ ประเทศ เข้ าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในงาน “Preparing For The New 5G World“ ที่จด ั ขึ ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


5 วันซ้ อมใหญ่ และวันรั บจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจําปี พ.ศ. 2562

แหล่งข้ อมูล : เฟซบุ๊คมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สบค. แจ้ งปิ ดให้ บริการ HELPDESK

7

สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ขอแจ้ งปิ ดทําการจุด บริ การ HELPDESK ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-15.00 น. โดยจะเปิ ดให้ บริ การ ในวันเดียวกันตังแต่ ้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไป

สบค. แจ้ งปรั บปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย และระบบเครื อข่ าย สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยและระบบ เครื อข่าย ทังนี ้ ้เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การ ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. มีผลทําให้ ไม่สามารถใช้ งานระบบสารสนเทศได้ แต่ยงั สามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ หากแล้ วเสร็ จก่อนเวลาจะให้ บริ การ ตามปกติ สามารถติดตามประกาศล่าสุดได้ ที่ เฟซบุ๊คสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สบค. ร่ วมงานแบรนด์ ซัมเมอร์ แคมป์ ครั ง้ ที่ 31 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ร่วมงาน โครงการแบรนด์ซมั เมอร์ แคมป์ ครัง้ ที่ 31 การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทัว่ ประเทศ เรื่ อง “ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุค ใหม่” โดยสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้ บริ การ username และ password การใช้ wifi ภายในงานสําหรับครูและ อาจารย์ การแจกของที่ระลึก และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ https://youtu.be/h6_0hv9TqiQ ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ บางบัวทอง เยี่ยมชมดูงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ให้ การต้ อนรับ คณะอาจารย์และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยาการบางบัวทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เข้ าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทางด้ าน ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

โครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจทิ ลั ขอเชิญชวนนิสติ ชันปี ้ ที่ 3-4 ร่วมโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้ านดิจิทลั (Digital Literacy Project) จัด โดยสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริ ษัท ICDL และสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครัง้ ที่ 2 รอบที่ 5 วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อง 302 ชัน้ 3 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ ไม่มี ค่าใช้ จ่าย นิสติ ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ https://bit.ly/2Uklxp4 นิสติ ที่ผา่ นการประเมินทดสอบจะได้ รับ ประกาศนียบัตรแสดงสมรรถนะด้ านการใช้ งานดิจิทลั ที่ได้ รับการรับรองจากสํานักงาน กพ. และสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน) แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


8 วันที่ 9 เดือน 9 มก. ก้ าวสู่ AI ก้ าวสู่ Digital University สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดให้ บริ การ AI Servers รองรับ งานด้ าน HPC, Deep Learning, ML (Machine Learning) เพื่อให้ สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ใช้ งาน ได้ ง่ายขึ ้น ติดต่อขอใช้ บริ การสําหรับอาจารย์ นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ องการใช้ บริ การ กรุณากรอกแบบฟอร์ ม ออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/X37gYogkPbjfo4Rg9 ติดต่อแจ้ งปั ญหาได้ ที่เว็บไซต์ https://itsupport.ku.ac.th/Helpdesk เลือกหัวข้ อบริ การ AI ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=6589

สบค. ร่ วมโครงการสัมมนาบุคลากร สายสนับสนุนและช่ วยวิชาการ มก. เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น. คุณพจีจินต์ อาวรณ์ ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ ให้ ความรู้และแนะนําการบริ การของสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบุคลากร ในโครงการสัมมนาบุคลากร สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เรื่ อง "สร้ างความภาคภูมใิ จ ร่วมเปลีย่ นแปลงใหม่ มก. ก้ าวไกลอย่างยัง่ ยืน" ณ ห้ องประชุม สุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สบค. ร่ วมงานวันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ มก. เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ นําบุคลากรสํานักฯ ปลูกต้ นไม้ การพัฒนาพื ้นที่ในจุดต่าง ๆ ของสํานักฯ และให้ การต้ อนรับคณะผู้บริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนําผลไม้ เช่น เงาะ และลองกอง มาแจกจ่ายแก่ผ้ รู ่วมงานวันพัฒนาและปลูกต้ นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562 ณ บริ เวณชัน้ 1 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

สบค. มอบรางวัลโครงการส่ งเสริมสุขภาพบุคลากรฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองผู้อํานวยการสํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลแก่ผ้ ไู ด้ คะแนนสูงสุดในการออกกําลังกาย โครงการเสริ มสร้ างสุขภาพบุคลากรสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ ประจําเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 ณ บริ เวณชัน้ 7 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์

สบค. จัดงานแสดงมุทติ าจิตบุคลากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้ อง 805 ชัน้ 8 อาคารสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สมชาย นําประเสริ ฐชัย ผู้อํานวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิ ดงาน การแสดงโขนชุดที่ 1 ฉุยฉายทศกัณฑ์ ลงสวน และชุดที่ 2 ฉุยฉายหนุมานแปลง การฉายวีดิทศั น์ การแสดงจากบุคลากรสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ รศ.ยืน ภูว่ รว รรณ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึก การถ่ายทอดเรื่ องราวความผูกพันต่อสํานักบริ การ คอมพิวเตอร์ โดยคุณเครื อวัลย์ ทองส่งศรี และคุณอรุณ นฤทุม การเล่นเกมแฟนพันธุ์แท้ การขับร้ องเพลงของบุคลากรสํานัก บริ การคอมพิวเตอร์ แหล่งข้ อมูล : https://www.facebook.com/ocs.ku


9 วิธีดูแลรถยนต์ หลังนํา้ ท่ วม 1. ตรวจความเสียหาย ข้ อแรกที่สาํ คัญและต้ องทําหลังนํ ้าลดลงไปจนกลับสูส่ ภาวะปกตินนคื ั ้ อการตรวจสอบความ เสียหายของรถยนต์ ต้ องตรวจดูให้ หมดทังภายในภายนอก ้ เปิ ดฝากระโปรงเช็กเครื่ องให้ ครบครัน และถ้ ารถยนต์คณ ุ มี ประกันภัยชัน้ 1 ก็อย่าลืมแจ้ งประกันด้ วย จะได้ ผอ่ นหนักเป็ นเบาในเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการซ่อม 2. อย่าสตาร์ ทเครื่ องยนต์ เรามักจะยํ ้าเป็ นประจําในข้ อนี ้เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์หลังนํ ้าท่วม เนื่องจากการสตาร์ ท เครื่ องยนต์แบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้ านัน้ อาจทําให้ เครื่ องยนต์ได้ รับความเสียหาย โดยรู้เท่าไม่ถงึ การ โดยเฉพาะเศษผงต่าง ๆ ที่มา กับนํ ้าสามารถสร้ างความเสียหายต่อระบบเครื่ องยนต์ได้ อีกประการคือรถยนต์ที่แช่นํ ้านาน ๆ จะมีความชื ้นจะสามารถ สร้ างความเสียหาย ทําให้ ไฟฟ้าลัดวงจรได้ เช่นกัน 3. ส่งสูม่ อื ช่าง เมื่อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วก็ได้ เวลาที่เราต้ องส่งสูม่ ือช่างผู้ชํานาญการให้ ดําเนินการ โดยในการส่ง รถยนต์ที่รักไปซ่อมแซมความเสียหายนัน้ ควรรายงานระดับนํ ้าที่รถคุณไปว่ายนํ ้ามา เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ ทางด้ านต่าง ๆ ของช่าง ทําให้ สามารถทํางานได้ รวดเร็ วขึ ้น 4. ด้ านเครื่ องยนต์ ตามปกติแล้ วความเสียหายของเครื่ องยนต์นนั ้ จะเกิดขึ ้นในระบบ Intake หรื อระบบดูดอากาศ ซึง่ สิง่ แรกที่จะต้ องเปลีย่ นคือ "กรองอากาศ" เพราะขี ้ผงจากนํ ้านันจะเข้ ้ าไปติดอยูใ่ นส่วนนี ้เสียมาก ช่างจะต้ องถอดหม้ อ กรองออกมาล้ างทําความสะอาดอย่างแน่นอน ล้ างลิ ้นปี กผีเสื ้อ แต่ถ้าแจ็คพอทก็เจอ นํ ้าเข้ าเครื่ อง ก็ต้องมีการถอด ประกอบเครื่ องยนต์ เพื่อความสะอาด ซึง่ อาจจะรวมถึงชุด "หัวเทียน" ที่จะเสือ่ มสภาพจากสภาวะความชื ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนพวกเซนเซอร์ นนก็ ั ้ ต้องเช็กตามปกติ 5. ช่วงล่าง นํ ้าท่วมนันสามารถสร้ ้ างความเสียหายกับระบบช่วงล่างได้ เช่นกัน โดยเฉพาะพวกลูกยางต่าง ๆ ที่ฝืด จากการโดนความชื ้นในการแช่นํ ้าเป็ นระยะเวลานาน ๆ ตามปกติแล้ ว รถยนต์ที่โดนนํ ้าท่วมเป็ นเวลานาน ๆ นัน้ จําเป็ นต้ องอัดจาระบีใหม่ เนื่องจากนํ ้าทําให้ จาระบีเก่าเสือ่ มสภาพ โดยเฉพาะการอัดจาระบีเพลาขับ และลูกปื นล้ อทัง้ 4 ล้ อ ซึง่ ตรงนี ้ค่อนข้ างที่จะเป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะถ้ าไม่มีจารบีหล่อยูอ่ าจจะทําให้ ลกู ปื นแตก หรื อ เพลาขับมีเสียดัง ทําให้ เกิดความร้ อนสะสม จนนําไปสูเ่ พลาขับรูด หรื อลูกปื นเพลาขับแตก อันตรายมาก โดยเฉพาะรถยนต์ขบั เคลือ่ นล้ อหน้ า 6. ระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่แล้ วความเสียหายจากรถยนต์ที่ถกู นํ ้าท่วมนันมั ้ กจะเกิดขึ ้นที่ระบบไฟฟ้า เสียมากกว่า ซึง่ ประเด็นสําคัญก็ไม่พ้นการไล่ความชื ้นในระบบ ที่จําเป็ นต้ องให้ เป็ นหน้ าทีข่ องช่าง แต่ถ้าคุณโชคร้ าย ก็ อาจจะพบว่า ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ ECU ลากลับบ้ านเก่า นี่ยงั ไม่นบั กล่องเกียร์ ที่มกั ติดตังอยู ้ ใ่ นตําแหน่งที่ตํ่าเช่นกัน 7. ทําความสะอาดภายในได้ เวลาลุย เมื่อรถยนต์คณ ุ พ้ นจากมือช่างเครื่ องยนต์มาได้ ขบั ได้ เป็ นติดสุขแล้ ว ก็ให้ มา จัดการในเรื่ องภายในห้ องโดยสารก่อน อย่างที่ได้ บอกไปแล้ วแต่เริ่ มต้ นว่านํ ้าที่ทว่ มนัน้ เป็ นนํ ้าที่ไม่คอ่ ยสะอาด และยิง่ คุณ ทิ ้งไว้ นานก็ยง่ิ จะทําให้ มีกลิน่ อับ ดังนันขั ้ นแรก ้ คุณต้ องอาศัยคาร์ แคร์ ตา่ ง ๆ ในการถอดพรม-ซักเบาะ และทุกอย่างให้ เอี่ยมอ่อง 8. สนิม ภัยร้ ายที่รอวันย่างกราย เราอาจจะเสร็ จเรื่ องเครื่ องและภายในห้ องโดยสารกันไปเรี ยบร้ อย แต่ก็ต้องไม่ลมื เรื่ องของตัวถังด้ วย โดยเฉพาะรถยนต์ใครที่มบี าดแผลจากการชนก่อนนํ ้าท่วม อันนี ้พึงระวังให้ ดี เพราะสนิมนันจะถามหา ้ อย่างไม่ต้องสงสัย หลังนํ ้าท่วมทางที่ดี แวะไปทําสีในจุดที่เกิดการชนก็ดีใช่น้อย เพราะจุดนันอาจจะเป็ ้ นสนิม ซึง่ สามารถ ทําให้ เกิดการผุและเสียหายได้ ในท้ ายที่สดุ

แหล่งข้ อมูล : https://www.sanook.com/auto/2976/


10 การศึกษาเชือ้ ราในการควบคุมหนอนด้ วงแรดมะพร้ าว รศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน และดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล เมื่อย้ อนไปในปี 2554 ครัง้ ที่นํ ้าท่วมใหญ่ในประเทศไทย ในจังหวัดปทุมธานีก็ได้ รับความเสียหายจากนํ ้าท่วมขังอย่าง หนัก ปั ญหาหนึง่ ที่ตามมาหลังจากนํ ้าลดลงแล้ วก็คือ มีราเจริ ญขึ ้นมากมายตามอาคารบ้ านเรื อนและสิง่ ของ กลุม่ นักวิจยั ของ รศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน ที่ปรึกษาโครงการวิจยั นี ้ และ ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล หัวหน้ าโครงการวิจยั ได้ ทําการเก็บตัวอย่าง ราที่เจริ ญหลังนํ ้าท่วม จากอาคารและสิง่ ของต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนํามาคัดแยกและจัดจําแนกชนิดของรา รวมทัง้ การศึกษาถึงความหลากหลายของราที่เจริ ญหลังนํ ้าท่วม ทําให้ กลุม่ นักวิจยั สามารถคัดแยกราได้ เป็ นจํานวนมาก จัดจําแนก ได้ หลายยีนสั ทําให้ มีความหลากหลายมากถึงระดับสปี ชีส์ จากการจัดจําแนกพบยีนสั ของราที่สร้ างเอนไซม์ยอ่ ยสลาย สารประกอบอินทรี ย์โครงสร้ างซับซ้ อนได้ และมีหลายยีนสั ที่สามารถฆ่าหนอนแมลงได้ อีกทังมี ้ รายงานว่ารายีนสั เหล่านี ้สร้ าง สารพิษประเภทโปรตีนด้ วย ดังนันที ้ ่กล่าวมานี ้ จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี ้ที่มงุ่ เน้ นใช้ ประโยชน์จากราที่คดั แยกได้ หลังนํ ้าท่วม ในด้ านการเกษตร ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา มีแมลงศัตรูมะพร้ าวระบาดในประเทศไทยหลายพื ้นที่ ทําให้ ต้นมะพร้ าวยืนต้ นตายมากมาย โดยเฉพาะที่บริ เวณเกาะสมุย ซึง่ แน่นอน มะพร้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจ เป็ นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของเกาะสมุย แมลงศัตรู มะพร้ าวเหล่านันได้ ้ แก่ ด้ วงงวง ด้ วงแรด แมลงดํา หนามมะพร้ าว และหนอนหัวดํามะพร้ าว ทางด้ านกลุม่ วิจยั มีความร่วมมือ กับกลุม่ วิจยั กีฏและสัตว์วิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําโดย ดร.อัมพร วิโนทัย ที่ทํางานเกี่ยวกับการป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะกับต้ นมะพร้ าวซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบทังทาง ้ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุม่ วิจยั ได้ ใช้ แมลงควบคุมแมลง โดยใช้ แตนเบียด 2 ชนิด คือ Tetrastichus brontispae และ Goniozus nephantidis ให้ ควบคุมแมลงดําหนาวมะพร้ าวและหนอนหัวดํามะพร้ าว สามารถเผยแพร่ ความรู้และส่งเสริ มการกําจัดแมลงศัตรูมะพร้ าวแก่ประชาชนอย่างได้ ผล แต่ก็ยงั มีแมลงศัตรูมะพร้ าวที่กําจัดยากอีก 2 ชนิด คือ ด้ วงงวงและด้ วงแรด ซึง่ เป็ นแมลงปี กแข็งที่ต้องใช้ วิธีกําจัดในขณะที่เป็ นหนอนเท่านัน้ พบการวางไข่และเกิดเป็ นหนอนใน ดิน กองปุ๋ ยคอก มูลสัตว์และกองขยะทัว่ ไป ขณะนี ้ทางกรมวิชาการเกษตรใช้ ราเมตาไรเซียมในการกําจัดหนอนด้ วงแรด แต่มี ข้ อจํากัดคือ ราเมตาไรเซียมต้ องเจริ ญในที่ที่มีความชื่นสัมพัทธ์สงู ถึง 90% ทําให้ ใช้ ได้ ผลดีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านัน้ กลุม่ รา ที่คดั แยกได้ จากจังหวัดปทุมธานีหลังนํ ้าท่วม มีความหลากหลายและบางสายพันธุ์มีรายงานว่าสามารถทําให้ หนอนด้ วงตาย ได้ อีกทังส่ ้ วนใหญ่เจริ ญที่ความสัมพัทธ์ 58-60% จึงน่าจะใช้ กําจัดหนอนแมลงในฤดูที่มีนํ ้าน้ อยได้ ส่วนวัตถุประสงค์ในการทํางานวิจยั นี ้ก็เพื่อคัดเลือกราที่เก็บได้ หลังนํ ้าท่วม ที่มีความควบคุมหนอนด้ วงแรด ซึง่ เป็ น แมลงศัตรูมะพร้ าว หรื อเป็ นราสายพันธุ์ท่สี ร้ างเอนไซม์ยอ่ ยผนังลําตัวแมลง เพื่อใช้ ร่วมกับราเมตาไรเซียมควบคุมหนอนด้ วง แรดมะพร้ าว และอีกอย่างเพื่อศสึกษาชนิดของเอนไซม์ยอ่ ยผนังลําตัวแมลงและสารพิษที่ทาํ ลายหนอนด้ วงแรด จากวิธีการ คัดเลือกเบื ้องต้ นเพื่อให้ ได้ ราสายพันธุ์ที่สร้ างเอนไซม์ยอ่ ยผนังลําตัวแมลงทีใ่ ช้ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ สามารถใช้ ในการคัดเลือกรา สายพันธุ์ที่สามารถสร้ างกลุม่ ของเอนไซม์ยอ่ ยผนังลําตัวแมลงที่มปี ระสิทธิภาพได้ และได้ ทําการคัดเลือกได้ อย่างรวดเร็ ว มี ความจําเพาะกับผนังลําตัวหนอนอีกด้ วย นอกจากนี ้ยังเป็ นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของเอนไซม์ ย่อยผนังลําตัวแมลงของรา และประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูตา่ ง ๆ ต่อไปได้ ดีอีกทางหนึง่ โดยการหาจุลนิ ทรี ย์ที่มี ประสิทธิภาพสูง ซึง่ พิจารณาจากการผลิตเอนไซม์ สารพิษ และความสามารถในการทําลายแมลง งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั แรกที่รายงานถึงประสิทธิภาพในการทดลอง เป็ นการส่งเสริ มการผลิตเอนไซม์ยอ่ ยผนังลําตัว แมลง และเพิ่มความรุนแรงในการทําลายหนอนด้ วงแรด เป็ นการปรับปรุงการกําจัดแมลงศัตรูพืชด้ วยชีววิธีให้ ดียิ่งขึ ้น และ ช่วยลดการใช้ สารเคมีกําจัดแมลงได้ อย่างดียิ่งอีกทางหนึง่ นันเอง ้

แหล่งข้ อมูล : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=48443


11

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้ บริการระบบใหม่ “การยืนยันตัวบุคคลส่ วนกลาง KU ALL-Login”

แบบเดิม

แบบใหม่

1. Login 1 ครัง้ ใช้ งานได้ 30 นาที และต้ อง login ใหม่

1. Login ครัง้ เดียว ใช้ งานได้ 8 ชั่วโมง

2. ต้ องยืนยันตัวตนและรหัสผ่ าน ทุกครัง้ ที่เข้ าใช้ งานในแต่ ละระบบ หรื อบริการ

2. สะดวกในการใช้ งานมากขึน้ ยืนยัน ตัวตนและรหัสผ่ านเพียงครั ง้ เดียว เชื่อมต่ อทุกระบบหรื อบริการ

3. ระบบบริหารจัดการในแต่ ละบริการ

3. ระบบบริหารจัดการจากส่ วนกลาง

ข้ อแนะนํา

ข้ อแนะนํา

- กรณีท่ ใี ช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ท่ เี ป็ น เครื่ องส่ วนรวม เพื่อความปลอดภัย เมื่อ เลิกใช้ งาน ต้ อง Logout และปิ ด Browser ทุกครัง้ มิฉะนัน้ ผู้ใช้ ต้องรั บผิดชอบการใช้ งานเครื่ องนัน้ ตามพระราชบัญญัตวิ ่ าด้ วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- กรณีท่ ใี ช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ ปิ ด Browser ใช้ งานได้ ต่อเนื่องใน ระบบหรื อบริการที่เข้ าร่ วมกับระบบ KU ALL-Login ได้ แก่ “Login”, “KU Smart P”, VPN การเปิ ดระบบใหม่ นีไ้ ม่ มีผลกระทบ ต่ อระบบเดิมและการลงชื่อเข้ าใช้ งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

แหล่ งข้ อมูล : สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทําโดย : งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ ายฝึ กอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


12

“ในหลวงพระราชทาน ชื่อสุนัขในพระบรมราชานุเคราะห”

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดเผยว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงรับสุนขั พันธ์เกรทเดนจํานวน 13 สุนขั อยูใ่ นพระบรมราชานุเคราะห์ และโปรดให้ มารับ การรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ได้ มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ วนัน้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผา่ นมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานชื่อสุนขั พันธุ์เกรทเดนใหม่ โดยชื่อ พระราชทานเป็ นกลุม่ ชื่อดอกไม้ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ ุ หาที่สดุ มิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ า เจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ และเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผา่ นมา พระองค์ได้ พระราชทานเงิน ให้ กบั โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อจัดซื ้อเครื่ องมือทางการแพทย์ในการเพิ่มศักยภาพในการรักษา ทางการแพทย์ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้ นําเงินพระราชทานไปจัดซื ้อเครื่ องมือแพทย์ตามพระราชประสงค์ จํานวน 4 รายการ ได้ แก่ ชุดเครื่ อช่วยผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกสันหลัง และศัลยกรรมสมองด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ นําวิถี เครื่ องบันทึก และวิเคราะห์คลืน่ ไฟฟ้าสมอง ชุดเครื่ องมือผ่าตัดข้ อและกระดูกผ่านกล้ อง และเครื่ องเลเซอร์ คลาส 4 แบบมีหวั ฝังเข็ม

แหล่งข้ อมูล : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.