Page 1

Nr. 2-07, Årg. 12

Bauma 2007

Vilken mässa! Sid. 8

Vattenbilning:

Waterjet förvärvar HydroDem Sid. 22

Byggmaskiner 2007:

Håltagarträffen i Göteborg Sid. 24

Nyheter:

Ny vajersåg från Tractive Sid. 28

Maskin-Expo 2007

Nästan 400 utställare! Sid. 30

Nyheter:

Sverigepremiär för AUSA Sid. 38

Hydraulhammarspecialen:

Världens största hammare lanserad Sid. 17

Här hittar du marknadens nya minigrävare sid. 40


Innehåll

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Redaktionsadress Box 786 SE-191 27 Sollentuna Sverige Telefon +46 (0)8 585 700 48 Fax +46 (0)8 585 700 47 Besöksadress Skillingevägen 14A E-post info@pdworld.com

Nr 02 - 2007 • Årg.12

FASTA AVDELNINGAR Redaktionellt 4 ”Mässfrossa” ”Statlig konkurrenss!”

Utges av SCOP AB ISSN nr ISSN 1403-3836

6

REDAKTION

Business Nya håltagaren King Concrete AB startat Husqvarna förvärvar King Concepts

Ansvarig utgivare: Jan Hermansson Chefredaktör: Jan Hermansson jan.hermansson@pdworld.com

Servicekoncept Fleet Management sänker kostnader och minskar hälsorisk

Ass. redaktör: Anita do Rocio Hermansson anita.hermansson@pdworld.com Grafisk produktion: S.C.O.P. AB Övriga redaktörer Rivning/recycling: Niclas Johansson

Sandvik förvärvar två tillverkare av mobil krossningsoch sorteringsutrustning

ANNONSER Kontakta Professionell Demolerings annonssäljare Johan Hedman på telefon 08-621 16 90 eller via e-post info@pdworld.com

Michelin förnyar internationellt kontrakt med Volvo

Redaktionsråd Arne Holgersson Bertil Söderberg

8

Mässor Bauma 2007 - Vilken mässa

24

Håltagarträffen i Göteborg

30

Maskin-Expo 2007: Nästan 400 utställare!

Gunnar Cederqvist Gunnar Sandberg Jan Ohlsson Jan-Erik Daniels

Nätt minigrävare på lätta gummilarver

Hilti 50 år i Sverige 22 23

Kjell Steen Anders Carlsson Lars Eriksson Lars Holmquist Lars Rising

14

Pauli Hietala

28

Tractives nya vajersåg

32

Bosch lanserar bilningshammare Bobcats nya S100 gör entré

34

Svensk sorteringsgrip går ned i spagat

Ny fjärrstyrd golvslip från Scanmaskin

Sven-Gunnar Torell Tomas Åberg Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge , Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef.

42

Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 54359443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2007 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta. Foto omslag: Hyundai rivningsutrustad grävare

Nyligen genomförd träff för Dasicon-användare

Grävarserie med ny motor och ny hjullastare från Case 36

engcon fortsätter bredda produktprogrammet Hydraulhammarspecialen

40

Nya minigrävare

Swecon visar många nyheter på Maskin-Expo 38

Sverigepremiär för AUSA Lännen växer vidare i Sverige

Två nya grävare från Bobcat

Ytfräs för trånga utrymmen

Nya mediumgrävare från Komatsu Fler Hitachi-grävare

Ny produktlinje från HCP Nyheter från Pon Equipment

SPECIALREPORTAGE 17

Nya T140 från Bobcat Debut för nästa generation av Lokotrack

Notiser Damm, ett ökande problem på svenska byggarbetsplatser

Robert Lindström Rolf Pettersson

Ny vattenbilningsrobot från Conjet

NYHETER

Johan Gran Kjell Larsson

Vattenbilning Waterjet förvärvar HydroDem

Redskapsbärare i tre versioner 39

Många nyheter från Tyrolit 1-2006 2-2007 • Professionell Demolering

3


”Mässfrossa” Jag vet att jag tjatat om detta en hel del tidigare

satsa hårdare på arbetsplatsreportage och se om de

men jag kan inte låta bli att ta upp det igen. Den

nya produkter som lanserats verkligen håller måt-

handlar om mässornas inflytande på marknaden.

tet.

Jag tycker att mässor är ett utomordentligt bra sätt

I denna utgåva skriver vi, förutom om mässan

för både leverantörerna och kunderna att träffas

Bauma, Byggmaskiner och Maskin-Expo, en hel

under lite mera avspända former. Man får helt

del om nya verktyg och maskiner som har lanse-

några smakprov på nya minigrävare som har lan-

enkelt mera tid för varandra och kunderna har

rats. Enligt tradition publicerar vi vår

serats under våren. Samtliga av dem kommer också

möjlighet att på nära håll studera maskiner och

hydraulhammar-special. På hammarfronten har det

att kunna beskådas och testas på mässan Maskin-

verktyg. På arbetstid, för kunderna, kan det ofta

hänt en hel del. Många nya modeller har kommit

Expo på Barkaby flygplats.

vara svårt att avsätta tillräckligt med tid för att

och så har viktrekordet slagits genom att Atlas

Professionell Demolering har ingen egen mon-

kunna testa en maskin. Men som tidningsman bör-

Copco har lanserat en 10-tonshammare. Nu har

ter på mässan men däremot kommer denna ut-

jar man ibland fundera över om vi ibland ger ut

man ett ordentligt försprång till den näst största.

gåva finnas tillgänglig i huvudentrén till mässan. I

en mässkatalog eller en branschtidning. Men sam-

Ett annat återkommande årligt tema är vatten-

tidningen finner du dessutom en lista på alla ut-

tidigt är det viktigt att bevaka branschen och det

bilning. Nordens största vattenbilningsentreprenör

är främst på mässorna som nya produkter visas.

Waterjet Entreprenad AB har meddelat att man

Ett annat ämne i tidningen handlar om nya

Vad vi dock kan bli betydligt bättre på är att be-

förvärvat företaget HydroDem. PD fick tillfälle att

vajersågar. Det har egentligen inte hänt så mycket

vaka produkterna och dess användare i verkliga li-

möta Tomas Åberg, ägare Waterjet Entreprenad

på den senaste tiden men nu lanserar Tractive en

vet.

Öst AB, och Torsten Scholle, tidigare ägare av

ny intressant kompakt vajersåg som egentligen inte

I denna utgåva av PD refererar vi från två ge-

HydroDem. Waterjet upplever, som många andra

liknar någon annan. Den klarar att lagra upp till

nomförda mässor och påannonserar en som kom-

i bygg- och anläggningsbranschen, stor efterfrågan

16 m vajer och väger endast 35 kg exkl. motor.

mer att genomföras. Nu när det är full fart i bran-

vilket ställer krav på verksamheten. Genom för-

Det tycker jag är innovativt.

schen är köpsuget stort och nyheterna lanseras på

värvet av HydroDem, samt att Torsten Scholle föl-

Sist men inte minst vill jag passa på och önska

löpande band. Därför upptas många av tidning-

jer med i affären och tar hand om Waterjets vatten-

alla våra läsare och annonsörer en riktigt skön som-

ens sidor av att bevaka detta skeende.

bilningsverksamhet, kommer man kunna förstärka

mar med fortsatt goda konjunkturer.

Men för PDs del kommer mässrapporteringen minska efter sommaren, det kan vi lova. Då ska vi

ställare med monternummer.

sina resurser radikalt.

Jan Hermansson, redaktör jan.hermansson@pdworld.com

Andra intressanta artiklar i detta nummer är

Foto: Sauman Ng, Roxx Fotografer.

”Statlig konkurrens?” Statliga bolag och verk är ju som bekant ute och

skrivande stund har jag haft kontakt med en ju-

konkurrera på den öppna marknaden precis som

rist i ämnet. Jag återkommer i PD med mera

privata bolag. Men kan det verkligen vara rätt

information. Vi kommer att undersöka vem som

alla gånger? Är det rimligt att t ex Vägverket

granskar dessa bolag och verk och hur man i så

Produktion ska ha rätt till att konkurrera på

fall överklagar till någon sorts övermyndighet.

uppdrag som är helt utanför vägområdet? Och

Rimligen så borde Vägverket och dess bolag

till detta även under helt andra förutsättningar

syssla med vägunderhåll som vi betalar fordon-

då den ekonomiska risken tas av skattekistan?

skatt för och vi andra företagare kan fortsätta

Vem tjänar på detta?? Möjligen säkras det ar-

att konkurrera på lika villkor.

betstillfällen vid de statliga företagen men är det rätt? Detta är inte konkurrens på lika villkor. I

4

Professionell Demolering • 2-2007

Niclas Johansson, entreprenör och medlem i Riv- & Saneringsentreprenörerna


Nya håltagaren King Concrete AB startat Från och med första april finns et nytt bolag på håltagarkartan. Bolaget heter King Concrete AB och ägs i lika delar av Janne Månsson och Henrik Andersson. Den nya håltagningsentreprenören är lokaliserad till Jönköping och åtar sig arbeten, till att börja med, i Jönköping med omnejd. Janne Månsson har ett långt förflutet som säljare för bl a Olssons Diamantverktyg och på fd Dimas. Nu senast har han arbetat för håltagningsentreprenören Betonghåltagarn i Husqvarna AB där även Henrik Andersson arbetade. Men nu står de alltså på egna ben och har fått en ganska bra start med både egna jobb och uppdrag för andra kollegor i närheten. Vi önskar grabbarna lycka till med nya bolaget.

www.kingconcrete.se

Husqvarna förvärvar King Concepts Husqvarna förvärvar det australiensiska företaget King Concepts, vilka utvecklar och tillverkar maskiner och förbrukningsverktyg för golvoch betongslipningsmarknaden. King Concepts produktlinje omfattar slipoch polermaskiner för sten och betong, dammsugare samt relaterade diamantverktyg och förbrukningsvaror. Företaget har främst försäljning i USA och Australien. Antalet anställda är cirka 15 och tillverkning sker i Melbourne, Australien. Verksamheten kommer att ingå i Husqvarnas affärssektor Construction Products. ”King Concepts ger oss den erfarenhet, kunskap och produktprogram som vi behöver för att etablera oss i den växande betongslipningsmarknaden. Förvärvet kommer att stärka Husqvarnas ledande position som leverantör av maskiner och tillhörande diamantverktyg för byggindustrin. Synergier finns inom tillverkning och samordning av försäljning genom vårt globala distributionsnät.”, säger Anders Ströby, Chef för Husqvarna Construction Products. Integrationen av King Concepts i Husqvarna Construction Products organisation startar om-

6

gående och produktprogrammet introducerades under Husqvarnas varumärke på Bauma mässan i April.

www.husqvarnacp.se

Servicekoncept Fleet Management sänker kostnader och minskar hälsorisk Med Hiltis servicekoncept Fleet Management slipper byggföretag själva hantera sin maskinpark, vilket både ger hög produktivitet genom kontinuerligt underhållna verktyg och ökad ekonomisk kontroll genom fast månadskostnad. Välservade verktyg skapar dessutom förutsättningar för bättre hälsa bland medarbetarna. Till en fast månadsavgift tar Fleet Management hand om allt från inköp, dokumentation till service- och reparation av handverktyg, byggföretagen kan istället ägna sig åt sin kärnverksamhet. Service och reparationer ingår i månadskostnaden, oförutsedda reparationsutgifter kan därför elimineras. I konceptet ingår även att verktygen inte ägs utan ”hyrs”, det frigör kapital som kan användas till andra ändamål. Dessutom är välservade verktyg mindre skadliga att arbeta med, då de vibrerar och bullrar mindre. — Tänk om bilverkstaden hade kommit och hämtat din bil när det är dags för service och reparation och dessutom lämnat tillbaka den. Så fungerar Fleet Management för byggföretagens maskinpark, säger Martin Idbrant, Försäljningschef på Hilti Svenska AB. Produktivitet är en viktig konkurrensfaktor som skärps genom väl underhållna verktyg. Varje enskilt verktyg som används en timme om dagen och vars prestanda genom uteblivet underhåll sjunker med trettio procent kostar företaget omkring 30 000 kronor om året i utebliven intäkt, baserat på en timkostnad på 300 kr. — Vi har nu haft servicekonceptet Fleet Management sedan augusti 2006 och det har effektiviserat vår uthyrningsverksamhet. Genom att verktygen alltid är välservade kan vi öka uthyrningsfrekvensen. Dessutom sparar vi pengar på att slippa oplanerade verktygs-

Professionell Demolering • 2-2007

reparationer med tillhörande administration, säger Lars Sörensson, Inköpsansvarig, Skanska Maskin AB. — Våra beräkningar visar att byggföretagen i Sverige spenderar betydligt mer än 100 miljoner per år för att reparera och serva sina el-verktyg. Tar man dessutom hänsyn till ställtid och kostnader för hyra av ett annat verktyg under reparationstiden rör det sig om ännu högre belopp, säger Martin Idbrant.

www.hilti.se

Hilti 50 år i Sverige Hilti Svenska AB firar i år 50 år i Sverige. I Sverige har Hilti Svenska AB och Hilti Danmark A/S sitt gemensamma huvudkontor beläget i skånska Arlöv. Hilti Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Hilti AG i Liechtenstein. Grattis Hilti Svenska AB!

www.hilti.se

Nordirland samt försäljnings- och serviceenheter i Australien, USA och Tyskland. Fintec har 325 anställda och hade under 2006 en omsättning på 560 MSEK. — Förvärven ligger i linje med Sandviks långsiktiga strategi för fortsatt lönsam tillväxt och vårt mål är att bli en ledande leverantör av lösningar för mobil krossning och sortering. Genom förvärven av Extec och Fintec adderar vi lätta och medelstora utrustningar för krossning och sortering. Därmed förstärker vi vårt erbjudande och blir en stark leverantör i detta snabbt växande segment,” säger Lars Josefsson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Construction. — Både Extec och Fintec har moderna tillverkningsenheter, stark produktutveckling och väl utvecklade distributionskanaler. Detta i kombination med Sandviks globala resurser möjliggör förbättrad service och ytterligare tillväxt inom krossning och sortering till nya marknader,” säger Lars Josefsson.

www.sandvik.se

Sandvik förvärvar två tillverkare av mobil krossningsoch sorteringsutrustning Sandvik har nått en överenskommelse med riskkapitalbolaget 3i om att förvärva Extec Screens and Crushers Ltd, utanför Birmingham i Storbritannien. Samtidigt har en överenskommelse nåtts med majoritetsägarna till Fintec Crushing and Screening Ltd (Fintec), Belfast, Storbritannien, om att förvärva bolaget. Sandvik är för närvarande minoritetsägare i Fintec och kommer efter slutförande av förvärvet att vara ensam ägare. Förvärven beräknas vara slutförda före utgången av andra kvartalet 2007. Extec och Fintec är en av de ledande inom utveckling och tillverkning av mobila utrustningar för krossning och sortering, inklusive förbrukningsvaror och service, för den globala anläggningsindustrin. Extec har 450 anställda och hade en omsättning på 1 800 MSEK under 2006. Bolaget har tillverkningsenheter i Brimingham och på

Michelin förnyar internationellt kontrakt med Volvo Det tidigare kontraktet tecknades i december 2003. I enlighet med det nya kontraktet erbjuder Michelin lastbils- och bussdäck för originalmontering på fordon konstruerade av Volvo i Europa, Nordamerika och Sydamerika under varumärkena Volvo Trucks, Volvo Buses, Renault Trucks och Mack Trucks. Volvos kunder erbjuds däck som bygger på Michelin Durable Technologies, ett samlingsnamn för flera nya tekniker som ger längre livslängd, större lastkapacitet och därmed högre säkerhet och bättre ekonomi för åkerier. — Volvo har återigen gett oss förnyat förtroende och vi är stolta över att bidra till Volvos internationella utveckling och tillväxt, säger Pete Selleck, medlem i Michelins styrelse och globalt ansvarig för lastbilsdäckdivisionen. Med det nya kontraktet förstärker Michelin sin position som den största leverantören av däck till Volvo Group. Avtalet löper på tre år.

www.volvo.se


Vilken mässa! Bauma, en helt ofattbar företeelse som aldrig slutar att förvåna. Återigen har man satt nytt rekord med över 3000 utställare från 49 olika länder och omkring en halv miljon besökare. 8

Professionell Demolering • 2-2007


OFATTBART STORT! Den här gången har mässan Bauma i München slagit alla rekord. Senaste året har varit olikt alla andra, i alla fall för Baumas utställare. En klappjakt utan dess like för att både hinna utveckla och få färdigt nya produkter till mässan. För Bauma har stor betydelse både för marknadsföringen och försäljningen.

Större än någonsin Den här gången gjorde Bauma det igen. Det vill säga ökade både antalet utställare och antalet besökare. Omkring en halv miljon personer besökte Bauma mellan den 23 till 29 april på Münchens mässcentrum och dom kom från 190 olika länder. Under Bauma 2004 besöktes mässan av 416000 personer. 3014 (2004: 2805) företag från 49 olika länder ställde ut på en yta på 548000 m2 varav 180000 m2 av invändig yta fördelades på 16 hallar och 360000 m2 utomhus. Totalt ökade utställningsytan för året mässa med knappt 10 procent. Besökssiffrorna ökades med mer än 20 procent och antalet nationaliteter bland besökare ökade med 11 procent.

Internationell byggbom Orsakerna till det enorma genomslaget är många men kan sammanfattas med att hela världen just nu upplever lite av en byggbom. Det är inte så extremt som i Sverige men t ex Tysklands mångåriga lågkonjunktur börjar så sakta vända och det syntes tydligt på Bauma. Totalt besöktes mässan av 360 tusen tyskar. 2004 var denna siffra 300 tusen. Men även besökare från andra länder än Tyskland ökade med drygt 40000 i antal. Hela Europa uppvisar idag en tydligt uppåtgående trend inom bygg- och anläggning vilket även gäller i flertalet länder i Asien, Sydamerika och Afrika. Länder som ökade mest i besöksstatistiken förutom Tyskland var de närmaste grannländerna och då med tyngdpunkt på länder i öst och i syd. Vad gäller de skandinaviska besökarna kunde med all säkerhet besöksantalet ökats på ytterligare om SAS inte dragit igång sin strejk mitt under mässveckan. Flera resenärer valde att inte fullfölja sin resa då man fastnat på Kastrup i Köpenhamn.

Dyrt och svåråtkomligt Men presenterades några nyheter på mässan? Ja, en mycket stor mängd nyheter såg dagens ljus på mässan och många affärer avgjordes direkt i montrarna. PDs utsände plöjde igenom stora delar av mässan och möttes på de allra flesta ställen av belåtna utställare som lovordade det stora köpintresset. — Det var länge sedan vi upplevde detta enorma sug efter nya maskiner på europamarknaden. Detta är ett tydligt tecken på att hjulen snurrar för fullt. Behovet av nya effektiva och ekonomiska maskiner är stor, säger en av de svenska utställarna. Men lite kritik bör man ändå kosta på sig. En mässa i Baumas storlek, vilken i nuläget saknar motsvarighet, är på många sätt för stor. Det är praktiskt omöjligt att ta till sig allt på mässan. Dessutom är det mycket ansträngande att täcka in det enorma mässområdet när man dels måste trängas med hundratusental andra människor och dels i nära 30 graders värme, som var fallet i år. Bauma kan aldrig få den intima stämning som en mera lokal mässa kan erbjuda. Dessutom innebär en halv mil-

jon människor plus eventuella medresenärer ett hårt tryck på München som stad. Om man kom med bil till mässan kunde man räkna med åtskilliga timmar i bilköer. Den som bokade sitt hotell sent fick antingen räkna med att punga ut mellan 300 och 600 euro per natt för ett litet enkel rum i München-området eller välja ett par till tre timmars restid in till mässan om man valt ett billigare hotell någonstans på landsbygden.

Många nyheter men få innovationer För att återgå till nyheterna så presenterades som sagt många nya produkter men få verkliga innovationer. I många fall handlade nyheterna om uppgradering av befintliga produkter eller utökning av sortimentet med nya större eller mindre modeller. Ett exempel på detta, som ändå var mycket imponerande för besökarna, var Atlas Copcos nya 10-tons hammare som placerar tillverkare som nummer 1 i världen avseende tunga hammare. Dessutom rankas företaget dessutom av många som världsetta ifråga om antal tillverkade hammare per år. En annan nyhet som offentliggjordes på mässan var att Sandvik förvärvar engelska krosstillverkaren Extec samtidigt som man också köpte de resterande aktierna i irländska Fintec. Volvo Construction Equipment meddelade å sin sida att man förvärvat Ingersoll Rands division för vägmaskiner vilket gör VCE till världsledande inom denna sektor. Lite av ett scoop eller innovation var dock Weyhausens och Deutz samarbetsprojekt AR65. AR65 är en hybridlastare som kombinerar drivkällorna diesel och el. Motorn som utvecklats av Deutz i samarbete med företaget Heinzmann minskar förbrukningen med hela 20 procent. Samtidigt skall sägas att tillverkarna har mycket höga krav på sig och det är svårt att skapa riktigt innovativa produkter idag som verkligen tillför något helt nytt till branschen. Det är heller inte alltid så att dessa innovationer introduceras på en mässa som Bauma eftersom den trots allt bara återkommer vart tredje år. Med det begränsade utrymme vi har i detta nummer av PD kan vi omöjligt spegla Baumas enorma nyhetsutbud utan vi kommer att dela upp dessa presentationer i kommande nummer av tidningen.

Håltagarnas egen hall PDs systertidning PDi Magazine ställde som vanligt ut i hall A1. Det är just i denna hall man hittar branschens tillverkare av diamantverktyg, betonghåltagningsmaskiner, golvslipningsutrustning, lätt rivningsutrustning, vattenbilningsmaskiner, stofthante-rings- och luftreningsutrustning och mycket mera. Många av nyheterna har vi redan redogjort för i tidigare nummer. Ett företag som stått för många nyheter under den senaste tiden är Husqvarna Construction Equipment som ställde ut med en stor monter mitt i mässhallen. Samtliga nyheter exponerades samt demonstrerades i anslutning utomhus. På mässan tog man tillfället i akt och presenterade sitt nya förvärv, australiensiska golvslipningstillverkare King Concepts. Produkterna fanns både i Husqvarnas stora monter samt i en renodlad Husqvarna King Concepts. När man talar om golvslipningsutrustning kommer man osökt in på 2-2007 • Professionell Demolering

9


HTC Sweden AB, som också gjorde en man lyckats att minska sågen vikt ner till kraftfull satsning på mässan med mon11 kg för motor och 27 kg för sågter inomhus och demoyta utomhus. Behuvudet. Sågen är avseed för klingor upp sökarna uppvisade ett stort intresse för till 1500 mm och har ett sågdjup på 680 HTCs produktsortiment och i synnermm. I Sverige säljs Braum av Sandvik het för golvslipningsbjässen HTC2500i Nora. som var i full drift utomhus. Även I tyska Hydro-Tecs monter stod högHTCs nyheter, som vi redogjort för titeknologin högt i tak som vanligt. Å tacka digare, möttes med stort intresse. för det när man visar produktnyheter från Tillverkaren Scanmaskin fanns Tractive. Anders Johnsen och hans också på plats med flera produkter ur Tractive slår inte av på takten vad gäller sitt produktsortiment. Den stora nyheutveckling av nya produkter. Den som ten, som introducerades på Byggkänner Johnsen vet att det alltid finns maskiner, Scancombiflex 700 RC. Mo- Ny golvslip från Blastrac. flera innovationer i pipeline och han har dellen har enslipbredd på 700 mm och karaktär nog att inte släppa alla samtiär fjärrstyrd. Det är en robust och stabil maskin byggd digt. Pentruders högfrekvensmotorer finns nu i två stori stål för avverkning av de stora ytorna. Driftsystemet leker med 18 kW (25hk) och 27 kW (37hk). Med nya med automatisk styrning via joystick gör att maski27kW-motor har Pentruder 8-20HF gjorts ännu mera nen uppnår en jämn sliphastighet. Detta innebär att kraftfull och fått modellbetckningen 8-20iQ. kostnaderna för slipsegmenten minskar, Vridkraften har ökats med hela 20 procent för varje underhållskostnaderna sjunker och maskinens ”livsväxel. längd” ökar. Det radiostyrda drivsystem är enligt Men den stora nyheten i montern var Tractives Scanmaskin är patenterat. nya kompakta vajersåg 3P8-1 Compact Wire Saw. Här En annan aktör bland golvsliparna som också har man lyckats att skapa en liten kompakt maskin ställde ut var Bastrac med dotterbolaget Diamatic. PD med en stor maskins kraft och utförande. fick ett kort samtal med Diamatics grundare och fort3P8 kan lagra upp til 12 m vajer på ett utrymme satt vd, Joop Müller, som bekräftade att bolaget tillsom mäter 600x600 mm. Sågen väger mindre än 60 sammans med ägaren Blastrac kommer att satsa på en kg med varje modul lättare än 25 kg. 3P8-1 kan drivas tydligare marknadsföring av sitt golvslipningsmed Pentruders HF-motorer 15, 18, 22 eller 27 kW sortiment. Och det märktes redan på mässan. Många eller alternativt av en hydraulmotor typ Pentpak 15, nya produkter lanserades som bl a den nya golvslipen 20 eller 25. BMG835 med en slipbredd på 800 mm. I A1-hallen återfanns också våra tillverkare av Sandvik Nora, fd Hagby, återfanns på utomhusvattenbilningsutrustning, Aquajet Systems AB och området där man även visade sitt Floor Mate-koncept. Conjet AB. Conjet visade för övrigt en ny modell, Men åter i hall A1 fanns många andra stora aktöConjet Robot 364. rer som Hilti, Tyrolit, Cedima, Hydrotec med Tractives I samma hall fanns också uppstickaren Finmac produkter, EDT eurodima, Solga Diamant, Jack Demolition från Vaasa som visade sin nya rivningsMidage AB, Saint Gobain, Gölz, ICS, Pullman robot F16. Intresset var tveklöst mycket stor för denna Ermator, Dustcontrol och många flera leverantörer till nya aktör inom fjärrstyrd rivningsutrustning och det håltagningsbranschen. var stundtals kö in till montern. Tyrolit stod för ett brett sortiment av nyheter för utom att man sett över hela sitt verktygssortiment och Många nya rivningsverktyg delat upp både klingor och borr i två grupper, stanoch maskiner dard och premium. Mer om Tyrolits nyheter på sidan Om man ville titta på tyngre rivningsverktyg, gräv39. Hilti har varit flitiga med nyheter under de semaskiner, utlastningsutrustning och återvinningsnaste åren men på årets mässa var man mera sparutrustning fick man söka sig till de sista hallarna i ordsamma. Men man introducerade bl a ett nytt komning och till utomhusytan. Längre bak i tidningen hitpakt borrsystem. DD120 är så litet att det får plats i tar du en sammanställning av nya hydraulhammare så de välkända röd verktygslådorna från Hilti. Systemet vi gör en snabb sammanfattning här. Atlas Copco, Raminnehåller en 1600 W borrmotor med en totalvikt på mer NPK, Socomec, Komatsu, Bobcat och Tabe viendast 9,8 kg. Borrsystemets totalhöjd är endast 600 sade alla nya hammarmodeller. Vad som inte finns med mm och är det mest kompakta på marknaden för tilli vår hydraulhammarspecial är att Furukawa lanserade fället. sin ”second-generation” av den uppskattade serien FRD Österrikiska tillverkaren EDT eurodima ställde för Concept F-Series II. I stort handlar den nya uppförsta gången ut på Bauma under sitt nya namn och graderade serien om att man lyckats öka kapaciteten ansikte. Man visade också upp den helt nya golvsåg och hållbarheten på hammarna utan att öka vikten. FS450. Sågen drivs av en 3-cylindrig Deutz-motor. Mer slittåligt material har använts samt att man bibeSågen har, enligt EDT eurodima, en hög avverkningshållit seriens hög grad av vibrationsabsorbering och ljudtakt, är lätt att styra och göra korrigeringar med under dämpning. Även tillverkaren Soosan levererade nyhearbetet. På mässan visade också den nya väggsågen ter i hydraulhammarna Soosan 140 och 180 avsedda Tornado sb320. Sågen har rönt stor uppskattning både för bärare mellan 30 till 45 ton respektive 50 till 90 ton. i Europa och USA bl a för sin kapacitet och att det är Bland de andra typerna av rivningsverktyg fanns lätt att applicera. 32-kW-sågen är avsedd för klingor också en hel del nytt. Furukawa visade sin nya sekundärmed diametrar från 800 till 2000 mm med ett sågkross VS22FTR. Italienska Indeco ställde ut intill Atdjup mellan 320 till 920 mm. Totalvikten ligger på las Copco. Man visade hela sitt sortiment av rivnings35,8 kg. verktyg. Indeco är mest kände som Österrikiska tillverkaren Braun visade sin nya HFhydraulhammartillverkare men har under de senaste väggsåg Titan. Genom ett nytt materialval,titan, har åren profilerat sig som tillverkare av andra typer av

10

Professionell Demolering • 2-2007


HTCs 2500iX väckte intresse.

Arden Equipments Eric Dubail bredvid nya kombinationsverktyget för minigrävare och rivningsrobotar.

Alltid lika positiva Michele Vitulano intill nya pulveriseraren.

12

hydrauliska rivningsverktyg. På Intermat som skall betecknas som en dedikaförra året släppte man också en serie med tion till sina kunder runt om i värlkompaktorer och nu på mässan den. Flera av företagets svenska kunintroducerade man en ny fast pulveriserar der presenterades i publikationen inkallad IFP 400. Verktyget är det minsta i klusive återförsäljaren Andersen serien och avsedd för bärare från 5,5 till 15 Contractor AB. ton. Konkurrenten VTN Europe viI direkt anslutning låg franska Arden sade däremot några nya produkter i Equipments monter. Företagets marknadsFP-serien som består av fem olika chef Eric Dubail berättade att den stora nymodeler av roterande betongsaxar för heten på Bauma var en ny betongsax kallad bärare från 12 till 36 ton. Man visade CU350 där käftarna kan bytas ut för klippockså sin nya MD-serie av ning av stål. Verktyget är avsett för minisorteringsgripar som omfattas av åtta grävare och rivningsrobotar och kommer att modeller. vara tillgängligt för leverans i september. Nyheterna bland leverantörerna Man kom också med nya modeller av av grävmaskiner, utlastningsutrustning sorteringsgripar. Genom en ny typ av Ny betongsax från VTN Europe. och mobila återvinningskrossar var tillverkningsteknik har man även lyckats att närmast oändlig. Tillverkare som Casänka sina priser med hela 20 procent berättar Dubail. Nytt terpillar, Volvo, Komatsu, Hyundai, Doosan m fl visade var också skrotsaxen ASO45R vilket innebär att man nu alla en rad nya produkter. En del av nyheterna hittar du i har sju modeller i serien. presentationer längre bak i tidningen. Vi kommer också En stor nyhet för rivnings- och håltagningsentreprenörer att löpande under året redogöra för nyheterna i separata var att Brokk AB introducerade en helt ny modell, Brokk artiklar. 50 (se artikel sidan 14). Den nya modellen ersätter Brokk 40, eller MiniCut som den också kallas. Brokks förhållandevis nya vd Per Waldermarsson är optimistisk inför framtiden när PD träffar honom på Bauma. — Vi har ett stabilt produktutbud och mycket goda resurser inom utveckling av både verktyg och bärare. Förvärvet av verktygstillverkaren Darda var ett viktigt och naturligt steg för oss. Nya roboten Brokk 50 kompletterar vårt produktsortiment. Det vi kommer att satsa på framgent är att ytterligare förbättra våra produkter och stärka support och eftermarknad, säger Waldemarsson. I närheten av Brokk fanns också holländska verktygtillverkaren Demarec. Demarec är en ung tillverkare av rivningsverktyg och introducerade inte mindre en fem nya rivningsverktyg fördelat på betongsaxar, kombinationsverktyg och sorteringsgripar samt ett nytt snabbkopplingssyetem. Det är lite förvånande att Demarecs produkter inte tagit upp av någon i Sverige eftersom produkterna anses vara högklassiga på kontinenten. Företaget Trevi Benne lanserade inga direkta nyheter på mässan förutom en hel del uppgraderingar av befintliga Brokks vd Per Waldemarsson är optimistisk inför framtiden för Brokks del. produkter. Man hade också tagit fram en fin publikation

Professionell Demolering • 2-2007


1-2007 • Professionell Demolering

17


IACDS årsmöte och Diamond Award

IACDS President Pat O’Brien omvaldes för en ny tvåårsperiod.

Värt att nämna är också att den internationella håltagarsammanslutningen IACDS höll sitt årsmöte direkt efter att Bauma avslutatas. Under mässan delade man traditionsenligt ut sin Diamond Award. Förstapriset gick till det japanska företaget Komu Ltd från Hiroshima. Andrapris gick till Tondin S.R.L. från Gazzo, Italien, vilka fått pris för andra gången på kort tid. Tredje pris gick till tyska Angerer GmbH från Garmisch-Partenkirchen. IACDS president Pat O’Brien omvaldes för en ny tvåårsperiod och stöttas av de båda vicepresidenterna Norikazu Shibuya från Japan och Peter White från Storbritannien. Nästa årsmöte kommer att hållas i Valencia, Spanien av spanska branschföreningen AEDT. Tid för mötet planeras till 2-5 maj.

Deltagare från det första inledande mötet för Rysslands första håltagarorganisation.

Ryska håltagarförening grundad Diamond Award-vinnarna 2007: Från vänster tredjeprisvinnaren Xaver Angerer, Angerer GmbH. Förstaprisvinnaren Norikazu Shibuya som representerade vinnaren Komu Ltd från Hiroshima, Japan och andrapristagaren Tiziano Tondin, Tondin S.R.L, från Gazzo, Italien.

En annan intressant händelse som ägde rum under Bauma var att Ryssland unga håltagarförening höll sitt första möte under mässan. PDs systertidning PDi hade förmånen att närvara under mötet. Valery Borisov, vd och ägare för Ryssland största tillverkare av diamantverktyg berättade vid ett möte i PDis monter att företaget ser med stort intresse på den europeiska marknaden. Man tror sig kunna leverera verktyg till europeiska håltagare med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Nu kommer Brokk 50 Brokk AB introducerade på Bauma en ny liten men kraftfull familjemedlem, Brokk 50. Denna nya rivningsrobot är skräddarsydd för olika typer av rivningsarbeten där det är trångt och är 4 till 6 gånger effektivare än handhållna verktyg. Den svenska lanseringen av den nya maskinen sker på Maskin-Expo i Barkarby Brokk 50 är den minsta modellen i Brokk familjen och ersätter Brokk 40. Den är så liten

och nätt att den går igenom dörröppningar som är 60 centimeter breda. Maskinen är idealiskt för rivningsarbeten i trånga utrymmen så som till exempel badrum, toaletter och källarutrymmen. Trots den lilla storleken är den eldrivna Brokk 50 väldigt kraftfull. Brokk 50 som är fjärrstyrd har utvecklats efter starka påtryckningar från marknaden och förebygger många olika typer av arbetsskador då den ersätter handhållna verktyg.

Adel Diamond Technologies vd och ägare Valery Borisov tillsammans med ryska håltagaren Olvex exportchef Andrei Bushmarin.

Maskinen kan utrustas med en mängd olika typer av redskap som gör maskinen mycket effektiv med många olika användningsområden. www.brokk.com Fördelar med Brokk 50: • Liten och flexibel att manövrera i minimala utrymmen. • Lätt att flytta från en arbetsplats till en annan då den kan fraktas på vanlig släpvagn. • Kan transporteras i vanlig personhiss eller köras upp- eller nedför trappor. • En kraftfull elmotor på 5,5 kW. • Effektivt armsystem som är snabbt, slagkraftigt och precist. • Ny stark skräddarsydd hydraulhammare på 100 J. • Enkel infästning av redskap utan manuella lyft, 1 person kan byta redskap på 2 minuter.

Ny fjärrstyrd golvslip från Scanmaskin Tillverkarren Scanmaskin har fått stor uppskattning för sin nya fjärrstyrda golvslip Scan Combiflex 700 RC. Produkten premiärvisades både på Byggmaskiner i Göteborg och på Bauma i München. Maskinen är en robust och stabil bl a tack vare att den är byggd i stål. Den är avsedd för avverkning av de stora ytorna. Driftsystemet är försett med automatisk styrning via joystick vilket gör att maskinen uppnår en jämn sliphastighet. Detta resulterar, enligt Scanmaskin, att kostnaderna för slipsegmenten minskar, underhållskostnaderna sjunker och maskinens ”livslängd” ökar. Det radiostyrda drivsystem, som möjliggör en stabil och jämn slipning, är patenterat. Radiostyrningen innebär att operatören frigöres för tömning av stoftavskiljaren samt för han-

14

Professionell Demolering • 2-2007

teringen av kablar, allt medan maskinen är i drift. Maskinens batteridrift med laddare är en fördel erftersom maskinen lätt kan förflyttas vid transport, lastning och lossning. Man har även Motor: Effekt: Ampere:

7,5 kw 16A 400V 3Fas Spänning: 400V Frekvens: 50 Hz Vikt: 430kg Slipfakta: Slipbredd: 700mm Diameter slipskiva: 3x240mm Varvtal: 300-900/minut Styrström: 24V Batterier drivning/ Transport: Bly Batterier: Radio Li-Ion Frekvens/Radio: 433-434 Vattentank: Extra tillval

tänkt ergonomiskt vid konstruktionen av drivsystem och radiostyrningen, detta för att undvika och minimera vibrations och belastningsskador för operatören.

www.scanmaskin.se


Damm, ett ökande problem En vanlig byggnadsarbetare utsätts för 1000 ggr mer dammpartiklar på sin arbetsplats än vad det finns på Hornsgatan, känd som Sveriges dammigaste gata, enligt nya mätningar utförda av Dagens Arbete.

16

Det är inte hälsosamt att arbeta som byggnadsarbetare i Sverige. Det är mycket vanligt att gränsvärdena överskrids, säger Tomas Kullberg regionalt skyddsombud på Byggettan till tidningen Dagens Arbete.

Kraftfullare maskiner - mer damm En anledning till varför dammet har ökat beror på att byggmaskinerna har blivit kraftfullare, vilket gör att de alstrar mer damm. Det är de minsta partiklarna (0,15 - 0,3 um = 0,15 tusendelsmillimeter) som är farliga att få ner i lungorna. De stannar i lungorna och förstör alveolerna, som syresätter blodet, vilket kan förorsaka kvartslunga med cancer som följd. En lösning till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna, enligt Byggnads skyddsombud, är att åtgärda vid källan genom inkapsling, skapa över- och undertryck och installera luftrenare med mikrofilter. Även Dagens Arbete har listat vad man bör göra för att skydda sig mot damm. Bl a bör man be arbetsgivaren att mäta luften på arbetsplatsen och kräva att maskiner (t.ex. borrmaskiner, svetsar, vinkelslipar) utrustas med utsug som suger upp dammet. Jonas Nyqvist platschef på JM vid Långbro Park i Stockholm ser det som en självklarhet att minimera dammnivåerna på byggarbetsplatsen.

Professionell Demolering • 2-2007

— Damm virvlar upp när man jobbar med bilning och slipning. Genom att koppla ett punktutsug till den handhållna bearbetningsmaskinen reducerar man dammproblemet avsevärt. Sugkåpan fångar in dammet innan det sprids i luften. Det är sugkåpan som är nyckeln till ett fungerande punktutsugningssystem. Den måste vara lätt och smidig samtidigt som den ska fånga in dammet på ett effektivt sätt. Dustcontrol är en leverantör av sugsystem som bekämpar damm och föroreningar. Deras sugkåpepaket passar till merparten av handverktyg på marknaden vilket förenklar användandet.

www.dustcontrol.se


Hammar-Mecca ...och världens största hydraulhammare lanserad! Det har varit lite ont om nya modeller av hydraulhammare dom senaste åren. Många av de stora tillverkarna har verkat avvakta. Ökningen av dom ”nya” verktygen som saxar, pulvriserare m m har kanske spelat in en del. Men till Bauma kunde marknaden beskåda en hel del nyheter trots allt. Och den mest spektakulära var Atlas Copcos 10tonnare. Nu är man störst igen. Sist var det via förvärvet Krupp.

Det är alltid tacksamt att lägga en temaartikel om nya hydraulhammare i anslutning till en stor mässa. Bauma har nyss gått av stapeln och i år lanserades faktiskt en hel del nyheter på hammarsidan.

”Strid om att vara störst” Det som var på alla hammarintresserades läppar var Atlas Copcos nya HB10000. Den är tyngst i världen, tveklöst. Den väger hela 10 ton! Närmast största Atlas Copcohammare är HB7000 som väger sju ton. Och näst tyngsta i världen ligger omkring åtta ton och lär vara en Rammer. Även Furukawa har hammare i dessa storleksklasser. Men Atlas Copco är störst, i alla fall för tillfället. Det lovade i alla fall Indecos vd Michele Vitulano som hade monter vägg i vägg med Atlas Copco. Enligt Vitulano så finns planer och förfrågningar på en ännu större hammare upp emot 12 ton. Hammare i storleksklasser från 7 till 10 ton förekommer inte i någon större utsträckning i rivningssammanhang förutom om det finns behov av att bila upp mycket kraftiga grundfundament eller liknande. HB10000 är framförallt utvecklad för arbeten i stenbrott för hårda bergarter. För att bära och arbeta med en hammare på 10 ton krävs också en kraftig maskin på mellan 85 till 140 ton. HB10000 har ett oljeflöde på 450 till 530 l/min. Arbetstrycket är 160-180 bar och slagfrekvensen 250 till 380 bar. Mejseldiametern är 240 mm och såväl hammare som mejslarna kommer från Atlas Copcos nya an-

läggning i Essen. I alla få så är mejselanläggningen ny och kapaciteten i hammartillverkningen har utökats.

Två nya SB-hammare Förutom HB 10000 fortsätter Atlas Copco bygga ut sin SB-serie. I april lanserade man sin minsta hammare i serien, SB 52, som ersätter SB 50. Hammaren är avsedd för bärare mellan 0,7 till 1,2 ton. Nya SB-serien har många nyheter och förutom att de levererar mer kraft än föregångarna så har de färre rörliga delar vilket underlättar service och underhåll. Ny är också SB 552. 550-kiloshammren är avsedd för bärare upp till 15 ton. Rammer nya hammare för grävlastare.

Atlas Copcos nya tiotonshammare kan än så länge känna sig ganska trygg med att vara störst i sin klass.

2-2007 • Professionell Demolering

17


Två nya hammare från NPK.

SB-serien sträckte sig bara upp till 450 kg tidigare men nu når den alltså ända upp till 550-kilosklassen. Närmaste konkurrenten Sandvik Rammer har inte levererat några stora nyheter sedan in-serien men på Bauma visade man upp en ny serie hammare avsedda för grävlastare. Serien går under namnet BL och är designade enligt den beprövade Sandvik Rammer-teknologin. BL-serien är baserad på Sandvik Rammers S-serie och består av fyra modeller, varav är standard och två superljuddämpade City-modeller. Hammarna är konstruerade att passa alla typer av grävlastare. BL-srien är försedda med två kraftiga sidoplåtar och har en design som gör att de tål tuffa arbetsmiljöer. Modellerna S 23 N BL och S 23 N BL CITY väger 268 respektive 322 kg och är avsedda för bärare 3 till 6.5 ton. De större S 25 N BL och S 25 N BL CITY väger 390 respektive 420 kg och är avsedda för bärare mellan 5 till 8,5 ton. Slagenergin för de mindre ligger på 400 - 2,000 bpm och för de större på 600 - 1,800 bpm.

Åtta nya hammare från NPK Japanska NPK kom med många nya modeller på Bauma. Hela åtta stycken hammare i GH-serien. Den uppgraderade serien har fått ny design, har gjort tätare och konstruerats för både lägre buller och vibrationer. GH-serien har totalt åtta modeller men planen från NPK är att serien skall omfatta 15 hammare för bärare från 1,2 till 110 ton.

Ny ”monoblockhammare” från Socomec

Montaberts nya V2500 visades för första gången på Bauma i München.

Atlas Copcos nya hammare i SB-serien, den minsta i serien, SB 52 och SB 550.

18

Professionell Demolering • 2-2007

Italienska tillverkaren Socomec har lanserat en rad nya rivningsverktyg under senaste året men inga nya hammare fram tills Bauma. men nu kom den, en ny, sk monoblockhammare kallad MDO 1000 TS. Den har mycket få rörliga delar vilket gör den näst intill underhållsfri. Den är dessutom ljuddämpad. Hammarens har redan börjat säljas i USA med stor framgång. Importör i USA är Roland Jarl, som en gång var med och introducerade Brokk i USA. I Sverige säljs Socomec enligt uppgift av Abelco men då är


10 väger 921 kg och är avsedd för bärare mellan 10 till 16 ton. Denna hammare är den första i TABEs GP-familj som innehåller den TABEs nya hydraulteknologi som är baserad enbart gas och producerar enligt TABE 20 procent mer än den traditionella hammarteknologin. TABE har också lanserat nya AGB-575 som väger 600 kg. Också denna med den nya teknologin och för bärare mellan 8 till 15 ton. På den tunga sidan har man lanserat AGB-15 som väger 1470 kg. Den använder en ny teknik bestående av både gas och hydraulik vilket ger en bättre slagenergi med mellan 450 till 700 slag per minut.

Ny hammare från Caterpillar

Bilden ovan kommer från spanska tillverkaren Tabes tillverkning. Företaget lanserade sex nya modeller under våren. Till vänster italienska Socomecs nya sk monoblockhammare som lanserades på Bauma.

de ommålade i Abelcos färger och med Abelco namn, vilket faktiskt är synd. Socomec är en bra italienska hammare och är värde att synas.

Ny V-seriehammare från Montabert En annan tillverkare som satsat stort på andra rivningsverktyg än hammare den senaste tiden är IR Montabert. Från att ha varit ganska ”fattiga” på verktygssidan, förutom hammarna, har man nu ett mycket brett sortiment av saxar, pulvriserare, sorteringsskopor, krosskopor m m. Dessutom släppte man en ny hammare i Vserien till Bauma. Den 2,5 ton tunga V2500 är avsedd för bärare från 27 till 40 ton. Man har tagit stor hänsyn i utveckling för att skapa en lättservad hammare med få servicetillfällen.

Ny hammarserie från Komatsu Komatsu Europe kom lagom till Bauma i München med ett komplett sortiment av hydraulhammare till sina mini-, medium och tunga grävare PC09, som väger ett ton, till PC600 som väger 60 ton. Man har även hammare för sina kompaktlastare och grävlastare. De nya hammarna erbjuder en hög grad av slagenergi som man uppnått genom att optimalt kombinera gas och hydraulflöde. Enligt Komatsu själva lär hammarna leverera branschens bästa slagenergi i sin klass. Något som dokumenterats av ett fristående testföretag. Hammarnas enkla design är baserad på endast två rörliga delar vilket är hammarkolven och kontrollventilen. För rörliga delar och hammarnas övriga konstruktion minimerar underhållet.

Fyra nya hammare från TABE I slutet av 2006 lanserade spanska hammartillverkaren TABEs fyra nya hammare vilka var AGB10, AGB 95, AGB 15 och AGB 575. AGB-95 väger ca 100 kg och tillhör den lätta serien för bärare mellan 1,5 till 3,5 ton och producerar mellan 1000 och 14000 slag per minut. TABEs mellanviktserie har två nya modeller. AGB-

20

Professionell Demolering • 2-2007

Också Caterpillar har kommit med en ny hydraulhammare i H35D. Hammaren är en utökning av Cats D-serie och passar utmärkt till tillverkarens 301-maskiner och andra liknande grävmaskiner. H35D har konstruerats med fokus på säkerhet, slitstyrka och smidigt underhåll. En ny konstruktion erbjuder lättare åtkomlighet och visibilitet av hammarens hela verktygsdel. Lätt att inspektera på fältet alltså. Alla viktiga delar kan bytas på bara några minuter. Ett speciellt stöt- och vibrationsdämpningssystem fångar upp vibrationerna innan de fortplantar sig till bäraren. Hammaren vägen 105 kg och är ljuddämpad som standard. Den har ett brett oljeflöde och högt arbetstryck vilket innebär att hammaren ger upp till 2900 slag per minut.


Två nöjda kollegor i vattenbilningsbranschen efter att företaget HydroDem AB blivit en del av Waterjet Entreprenad Öst AB. Från vänster HydroDems tidigare ägare och nu ansvarig för vattenbilningsverksamheten inom Waterjet Torsten Scholle och Tomas Åberg ägare av Waterjet Entreprenad Öst AB.

WATERJET FÖRVÄRVAR HYDRODEM Waterjet Entreprenad Öst AB förstärker sin dominans på den nordiska marknaden genom förvärvet av vattenbilningsentreprenören HydroDem AB. Med förvärvet följer också HydroDems tidigare vd och ägare Torsten Scholle med mer än 15 års erfarenhet av vattenbilningsentreprenader. WATERJET ENTREPRENAD är Nordens största vattenbilningsentreprenör med mer än 20 års erfarenhet. Företaget finns på tre platser i landet med huvudkontor på Lidingö utanför Stockholm. Företaget har haft en expansiv utveckling under de senaste åren vilket man nu plussar på med förvärvet av tidigare konkurrenten HydroDem AB.

”En utomordentligt bra lösning” — Att HydroDem går in som en del av Waterjet Entreprenad Öst AB är en utomordentligt bra lösning ur flera aspekter, säger Tomas Åberg, vd och ägare av Waterjet Entreprenad Öst AB. — Förvärvet av HydroDem AB innebär att vi förstärker med en hel del utrustning, vi får nya kundkontakter samt att företagets tidigare vd Torsten Scholle följer med köpet, vilket jag

22

Professionell Demolering • 2-2007

ser som en mycket lyckad lösning.

Ursprungligen ABV Torsten Scholle startade HydroDem 1994 vilket bestod av inkromet från ett bolag som ursprungligen startades av anställda som tidiagre arbetade på ABVs vattenbilningsdivision. ABV grundade i sin tur verksamheten redan 1985. I princip sedan starten har HydroDem arbetat rikstäckande med vattenbilning inom både anläggnings- och processindustri. Man var därmed även en direkt konkurrent till Waterjet. — Men att vi nu slår ihop påsarna innebär inte att vi ville få bort en konkurrent. Vi behövde strukturera vår verksamhet. Torsten är sedan förvärvet genomfördes ansvarig för Waterjet Entreprenad Östs vattenbilningsverksamhet medan jag kommer att arbeta mera med sektorn betongreparationer. Men hur känns det nu att gå från egen till anställd frågar vi Torsten Scholle? — I början var det lite ovant men jag vande mig snabbt. Jobbet är ju det samma som tidigare och det kan jag på mina fem fingrar. Sedan känns det stimulerande att arbeta med de resurser vi har idag. Waterjet hade en ansenlig maskinpark redan innan och tillsammans med vår utrustning blir vi ännu starkare, säger Torsten Scholle. Och det är en imponerande maskinpark man uppvisar som i omfattning även borde räcka för att åta sig vattenbilningsjobb även utanför Nordens gränser.

Stora resurser Man har 12 vattenbilningsrobotar fördelat på varumärkena Aquajet och Conjet. Dessutom ett 30-tal

Torsten och Tomas intill en utrustning som man utvecklat för Skanskas räkning att reparera bergrum med.

högtryckspumpar, mestadels av märkena Woma och Hammelmann där värstingen levererar nära 300 minutliter, med 1300 bar och 1200 hk. Man har dessutom sex handlansutrustningar med den största som levererar 3000 bar. Utöver detta finns en hel del specialutrustningar som utvecklats av Waterjet själva för olika typer av uppdrag samt utrustning för betongreparationer, sanering och vacuumsugning. Med HydroDem-köpte tillfördes två högtryckspumpsystem, två robotar och två lastbilar med släp som var helt kompletta avseende utrustning. Sedan ingick naturligtvis även Torstens kompetens i köpet. Waterjet Entreprenad Öst AB har idag 43 fast anställda samt ytterligare 10 till 20 säsongsanställda. Företaget omsätter omkring 70 Mkr inkluderat HydroDem. De andra två Waterjet-bolagen, Waterjet Entreprenad Väst och Norr sysselsätter ca 10 respektive sex anställda.


God tillgång på jobb När PD träffar Tomas och Torsten på Lidingö är det stor optimism inför framtiden med det nya utseendet på företaget. — Vi har känt varandra länge och vi fungerar bra ihop nu när vi är på samma sida. Tillsammans kan vi förstärka både kompetens och servicenivå ytterligare och på sikt även hitta nya marknader utanför Norden, säger Tomas. — Jag tror att sammanslagningen var nödvändig. Vi upplever ett stort tryck på marknaden just nu vilket ställer stora krav på resurser både vad gäller utrustning och manskap. Genom att jag ansvarar för vattenbilningen och Tomas för betongreparationsdelen får vi bättre balans i arbetet och hinner att ta åt oss fler jobb, säger Torsten. För tillfället har man ett stort antal P-husrenoveringar i stockholmsområdet samt ett stor P-husjobb i Malmö. Omkring 12 broreparationer rullar inklusive den omfattande skanstullsbroreparationen i Stockholm. Man har även en del broreparationer ute i landet och i synnerhet i Eskilstuna-området. Man håller på med kajreparationer i Oxelösund samt ett antal reparationer av bergrum. För bergrumjobben har man tagit fram en speciell vattenbilningsram för att underlätta detta arbete. Det är främst Skanska man Bilden kommer från ett av Waterjets de många parkeringshusrenoveringar.

bistår i detta arbete. Kunderna är alla de stora byggföretagen, stadsförvaltningar och en mängd processindustrier i landet. Både Tomas och Torsten tycker att Waterjet nu är väl rustade för att möta framtiden och nya projekt. Man kommer inte att ändra inriktning åt något håll utan utveckla det som redan finns och, som sagt,

på sikt hitta större jobb utanför Norden. Ett komplement som dock skulle behövas är att inrätta en avdelning för betonghåltagningsarbeten eftersom man ofta får den typen av förfrågningar. — Vi skulle helt enkelt behöva en duktig håltagare eller förvärva en håltagningsentreprenad.

www.wjet.net

Ny vattenbilningsrobot från Conjet Företaget Conjet i Haninge, en av världens största tillverkare av vattenbilningsutrustning lanserade en ny robot på mässan Bauma. Modellen heter Conjet Robot 364 MPA. Conjets 360serie är redan välkänd och med den nya maskinen har man tillfört en rad olika nya egenskaper och förbättringar. Conjet Robot 364 MPA kan eliminera skadad betong från en rad olika typer av betongytor inklusive ovan och under roboten genom den smarta armkonstruktionen. MPA, står för Multi Purpose Arm och gör roboten mycket flexibel. En stor fördel med Conjets robotar är att de kan etableras till full drift på mycket kort tid. Den nya modellen har en räckvidd på hela sex meter ovanför roboten och fem meter under den. Nya Robot 364 MPA arbetar med en reaktionskraft upp till 2000N vilket är lika med kraften i en vattenstråle genererad av en 550kW (700hk) högtrycksvattenpump. Några av nyheterna på Robot 364 är de i höjdled hydrauliskt justerbara styrhjulen vilket ökar möjligheten att mera exakt positionera roboten. Maskinens kontrollsystem består av en ny PLC (mikrodator) och en ny kontrollåda vilket tillsammans förbättrar kontrollen av maskinen. Det finns nio förinställda pro-

gram anpassade för de mest vanliga bilningsapplikationerna. Dessutom kan operatören lagra ytterligare 11 egna applikationsprogram. Dubbelnivåbilning och snabbvändning av lansen är två andra egenskaper i kontrollsystemet.

www.conjet.com 2-2007 • Professionell Demolering

23


Håltagarträffen i G Att Sverige befinner sig i en högkonjunktur var lätt att avläsa på senaste utgåvan av mässan Byggmaskiner som hölls i mars. På 90-talet var Byggmaskiner den givna mässan för landets leverantörer av diamantverktyg och håltagningsutrustning. Denna stämpel gick förlorad under några år men nu verkar arrangörerna lyckats med att återta detta attribut. I princip fanns alla leverantörer på plats och besökarna svek inte.

24

Byggmaskiner 2007 blev återigen en lyckad till ställning även för landets leverantörer av håltagnings- och rivningsutrustning. Både fler utställare och fler besökare än förra gången. Rentalkonceptet på mässan har ökat med det påverkade inte håltagarprägeln mer än vad det redan gjort. Vad gäller leverantörerna så fanns de flesta där. Det var bara Harry Eklund AB med Tractives produkter som saknades. Men företaget valde att satsa på Bauma som låg ganska nära Byggmaskiner i tid.

Men hur blev utfallet av mässan? Om vi tar en titt på statistiken så var det helt uppenbart att förväntningarna var stora från utställarna. Hela 192 företag ställde ut om man räknar både mässorna Byggmaskiner och ScanBygg, som samkördes. Dessa utställare delade på en total yta av 8445 m2. Detta skall jämföras med mässan 2004 då 171 utställare ställde ut på en yta på 6789 m2. Hela 11274 personer besökte mässan varav 369 kom från utlandet. Av dessa 369 var 175 stycken norrmän, 55 från Danmark, 23 från Finland och 116 från övriga världen. Besökarantalet

Professionell Demolering • 2-2007

är också det en ökning från 2004 då 10759 personer besökte mässan. Antalet besökare är trots allt en förhållandevis marginell ökning i jämförelse med antalet utställare och ökningen av ytan vid årets mässa. Detta kan nog främst förklaras med att entreprenörerna helt enkelt inte hade tid samt att många valde att istället besöka Bauma i april. Bauma uppvisade däremot en kraftig ökning i antalet besökare. Även om antalet besökare inte ökade dramatiskt vid årets mässa så är det


Göteborg fortsatt helt rätt personer som kommer till mässan. Företaget Detector genomförde som vanligt en besöksundersökning under mässan som visade på att nästa 70 procent av besökarna var bygg- och anläggningsarbetare och hela 11 procent kom från maskinuthyrningsbranschen. Nära 80 procent av besökarna beslutar själv eller kan påverka företagets inköp. 42 procent svarade att man säkert kommer att investera efter mässan och ytterligare

EMS introducerade spanska tillverkaren AUSAs maskiner på den svenska marknaden.

Finska tillverkaren Levanto på Byggmaskiner.

2-2007 • Professionell Demolering

25


30 procent svarade att man troligen kommer att investera i nya produkter efter mässan, vilket är mycket goda resultat. Omkring 65 procent av besökarna kom inte till mässorna förra gången de arrangerades. Det som intresserade besökarna mest på mässan var bearbetningsmaskiner och handverktyg vilka representerade hela 58 procent. Därefter kom byggmaterial på 30 procent och lyftanordningar, ställningar och form på 29 procent. Omkring 70 procent av besökarna kom från västkustlandskapen, Småland och Östergötland. Bara 2 procent kom från norrlandsregionen.

Konkurrens från Bauma När det sedan gäller nyheter på mässan så var andel inte särskilt högre än vid tidigare mässor. Men betyget blir ändå ett gott nyhetsflöde men få innovationer. Många av de utställare som representerar utländska tillverkare hade antingen valt att inte visa senaste nytt i väntan på introduktionen vid Bauma eller helt enkelt inte kunnat få nyheterna till Sverige, också beroende på Bauma. Bauma börjar få en ställning som märkbart påverkare andra mässor i hela Europa och med lägre flygpriser lockas många att resa dit.

På Byggmaskiner 2007 sålde HTC Sweden AB sin första HTC 2500 iX till en enskild entreprenör. Köpare var Terje Bueland från Oltedal Gulvstøp i Sandnes, Norge. Nu väntar vi på första maskinen till Sverige. HTC 2500 iX är världens största golvslip med 2,5 meters slipbredd.

Jack Midhage AB meddelade på Byggmaskiner att man numera är svenska återförsäljare för tyska Schwamborn. Företaget tillverkar maskiner och verktyg för golvbehandling som exempelvis golvslipar.

Nordfarm med senaste nytt från finska Avant.

26

Professionell Demolering • 2-2007


Ny vajersåg på marknaden På vajersågssidan har egentligen inte hänt så mycket sedan Husqvarnas nya CS 2512. Maskinen levererade en hel del nytänkande både kapacitetsmässigt och ergonomiskt. Men på Bauma kom en ny såg som sticker ut, Tractives nya vajersåg Pentruder 3P8, som i Sverige marknadsförs och säljs av Harry Eklund AB. Sågen har samma känsla av ”high tech” och precision som övriga produkter från Tractive och skiljer sig därmed i utseende, prestanda och funktion från andra vajersågar på marknaden.

Bara 35 kg! I relation till dess kompakta byggnadssätt och den lilla storlek har vajersågen 3P8 en stor lagringskapacitet på upp till hela 16 m vajer. För att börja såga krävs 3,5 m vajer i maskinen.

Tractives vajersåg 3P8 är moduluppbyggd där ingen modul väger mer än 25 kg och är därmed lätt att transportera, flytta och etablera. Maskinen kan byggas ihop på bara några få minuter. Hör och häpna, maskinens totala vikt, förutom motorn är ca 35 kg. Drivhjulets stora diameter säkerställer effektiv drivning av vajern, även vid fullt effektutnyttjande. Systemet är uppbyggt kring pelare i stål eller aluminium med måtten 70x70 mm, liknande Pentruder borrsystemet och även de äldre Gearmec-borrmaskinerna. Inga specialanpassade pelare behövs. Vajersågen kan drivas av Tractives 15, 18 eller 22 kW HF-motorer, alternativt av en hydraulmotor och Pentpak 15, 20 eller 25 hydraulaggregat. 3P8 är en mycket kompakt och lätt vajersåg. Sedd uppifrån passar den inuti en fyrkant på 600 mm. Tractive meddelar att flera av maskinens konstruktionslösningar är patentsökta.

www.tractive.se Till höger Tractives nya 3P8, som visades på Bauma. Till vänster den senaste nyheten på vajersidan dessförrinnan, Husqvarnas efterlängtade CS 2512.

28

Professionell Demolering • 2-2007


Nästan 400 u Tyska mässan Bauma har växt sig så stor att den numera direkt

Redan i fjol var man Norden och Skandinaviens största mässa för entreprenadmaskiner med 330 utställare på 52000 m2. Men nu slår man alltså det rekordet med råge och förutom ökningen av antalet utställare har även mässområdet ökats på rejält.

påverkar nationella mässor. Först påverkades utställarna men nu även besökarna. Men det biter inte på MaskinExpo som för årets upplaga av mässan uppvisar ett rekordstor startfält med inte mindre än 395 utställare.

Kommer slutkunderna? Nu hänger det bara på besökarna. Det finns trots allt en viss risk att en del entreprenörer väljer jobbet före mässan eftersom många idag har orderböckerna fulla. Sedan var det vädret som alltid har en viss inverkan när det gäller utomhusmässor. Men låt oss inte vara pessimistiska. Så nära som på alla leverantörer i branschen kommer att finns på plats på Barkaby Flygfält den 31 maj till 2 juni och det är en mycket bra start.

Verkliga maskinvisningar Ett intressant inslag på Maskin-Expo är Maskin-Expo Arena där besökarna kan beskåda maskinuppvisningar. Dessutom kommer årets uttagning till finalen i Caterpillar Operators

Maskinexpo viker inte för tuff konkurrens

Challenge att hållas på mässan. Dessutom väntar mängder av demonstrationer av nyheter. En stark sida hos MaskinExpo sedan länge är att mässan ger utställarna möjlighet att verkligen arbeta med och demonstrera sina maskiner vilket är viktigt för att besökarna skall kunna lära känna produkterna och deras egenskaper. Här kommer det att köras, grävas, schaktas, lyftas, klippas, sågas, krossas utan dess like.

Samarbete med MaskinLeverantörerna Maskin-Expo har hela 23 år nacken. Under merparten av dessa år har mässan arrangerats på Täby Galopp och var redan då populär. Men när man flyttade till nya området på Barkaby Flygplats fick mässan ett ordentligt lyft. Ett lyft som skulle ökas ytterligare när man i au-

30

Professionell Demolering • 2-2007


utställare!

gusti förra året offentliggjorde att man inlett ett samarbete med MaskinLeveran-törerna. Samarbetet var efterfrågat av många och effekten låter inte vänta på sig. Samarbetet mellan Maskin-Expo och MaskinLeverantörerna blev en vitamininjektion för hela branschen. Resultatet blir en stor, levande utomhusmässa i Stockholm. En enda mässa för utställare att visa upp sina produkter på. En enda mässa för kunder att besöka. Ett gyllene tillfälle att göra riktigt bra affärer.

www.maskinexpo.se

UTSTÄLLARE 2007 Blinkfyrar Gårdscisterner Abax Produkter Abelco ABL AC Märkesprodukter Agro Maskin Air Liquide Gas Albinsson i Fjelie Alfab Service Alia Trac Allan Bruks Allservice i Koppom Alsike Maskin AMAS SVENSKA Anboni Andersen Contractor Andersson attachm. APEM Aquatech Arctic Machine AS Best Net Ltd ASR-Traffic AT Produktion ATA Bygg- och Mark. Atlas Copco CMT, 415,417,419 Atlas Copco Comp. 415,417,419 ATV Sweden Silverst. Auto-Tools Autokran Centret Automed Scandinavia AxTech B.K:s Kran & Hydr. BA Trading Baltrotors BE-GE Förarmiljö Beck Maskin AS Berggrens Schakt Bergspräng. Entre. Berlex Bertil Franzén Bertil Liljeholm BEWAG Bil & Traktors. i Stigt Bilradioserv. Örebro Biocare Svenska Boibil Brdr. Holst Sörensen Brodd-Son Broddway Brokk Bronto Skylift BRP Sweden BVM ByggVärmeMa. Bålsta-Släpet Båt o. Trailer i Sthlm Canadian Oil Comp. Caplease Carlsson & Co Central Tyre & Tube Certex Svenska Chronoflex CMT Cargo Modul Combi Wear Parts Containertjänst i Tyresö Contrano Control Sys. Sv. Mätc. Conventum Företagsp. Cordestam Maskin Cormidi Sverige Crafttech Cramo CTE Norden CTS-Fritsche CW Jaktprodukter Dafo Brand Delvator

435 239 315 801 436, 438 445 200, 229 414 752 739 258 722 762 545 816 214 820 197 2632 401 711 213 410-412 128 424 411,413, 411,413, 203 2613 574 105 2612 735 113 139 133 615 512 41 406 619 628 299 534, 535, 536 21 312 159 743 453 705 458 430, 432 199 434 163 455 804 44 743 274 195 234 439, 441 754 191 255 241 213 627 818 102 278, 280, 307, 309 290, 292 2633 181 11 811, 814, 815

2-2007 • Professionell Demolering

31


Denada Offroad Diesel Motor Nordic Dino Lift Direkt Kontakt DMC Denmark DnB NOR Finans Drift & Underhållstekn. Drivex Försäljnings Dymatic Industri Dynapac Nordic Dyno Nobel Sweden Egholm Maskiner Eliassons Maskin Emgeve EMS engcon Nordic Enter Telecom Group Entrack i Stockholm EPOX Maskin EPTON TRADING Ernst Rydahl Bromsb. Etebra Maskin & Vagn ETESIA SAS Excidor EXERO Famico Ferrita Sweden Finans Nord Firma Leif Svarvén FMV Farma Norden Fordonssystem Forshaga Bil & Maskin Friggeråkers Verkst. Frillesås Bil & Traktor Fuktspärrteknik Färmartanken Föreningssparb. Fin. GE Capital Euqip. Fin. Geograf GGP Sweden GJ Maskin GKN Walterscheid GMM Container Swe. Grönlunds Utbildnings. Grönyte Maskiner GT-Center Guard Systems Gullibergs Maskin Gurresta Göransons Fastigh.Götene Constr. Equip. Hagfors Vägstål Hako Ground & Gard. Hassela Skogspr. HBA Fordonsteknik HBA Maskiner HeatWork Helms TMT-centret Henra Trailers HF Service Hi3G Access HillTip/Blizzard Plogar HK Innovation HMF Sverige Holms Industri Huddig Human Miljö Husqvarna Husqvarna Constr Pr. HVL Maskin Hydraulik Leverantören Hydrema Sverige Hydrolub Scandinavia Hydroscand Hüllert Maskin Hypertherm Europe Hägg & Fullerton IDAB Industridiamant IH Maskiner Imenta INAB Automation Indexator Industriverktyg IDG Ingvald Affärspartner IRM Svenska Isringhausen Italienska Bil Italricambi Iveco Sweden Jan Resurs JB Trailer JBW Maskinlayout JLM Ditch Witch JM Plåt & Mek/Conpro JNS Anläggningsmaskiner JOAB Försäljnings JobTop Johs Möller Maskin Jordbruksaktuellt Jupiter Maskin Järfälla Husbilar Järfälla Kommun Kaeser Kompressorer Karnag Kedjan i Östersund Kemppi Sverige

32

537, 538 185 431, 433 504 277, 279, 107 319, 321 459 154 701, 703 208 547 602 269 501 506-508 228 246 242 572 520 286 546 205 181 187 19 218 244 824 2631 223 715, 717 752 408 211 515 ,516 303 505 543 625 313 503 513 544 509 112 232 511 613 444,446 152 557, 558 116 207 577 170 737 172 122 204 206 210 2611 219, 221 271, 273 618 18 541, 542 325 602 126 607 115,117 235 457 414 121, 123 523 426, 428 737 514 327, 329, 331 114 124 455 517 409 275 575 25,27 161 111 746 626 509 158 125 623 1 219 221 171 6, 8 192,190 245 143 414

Bosch lanserar bilningshammare Den nya bilningshammaren BOSCH GSH 16 ger professionella hantverkare ett verktyg som är förbättrat på tre väsentliga områden: längre hållbarhet, högre effektivitet och mindre vibrationer. Bilningshammaren används bland annat för att ta bort gatubeläggning, bryta upp armerade betonggolv, avlägsna fundament etcetera. Den nya 16-kilos bilningshammaren sätter nya standarder för effektivitet och kvalitet. BOSCH GSH 16 har utmärkt sig i flera test genom att ha en betydligt längre livslängd än andra liknande maskiner. Den har även visat att den kan arbeta mer än dubbelt så många timmar jämfört med bästa konkurrerande verktyg. BOSCH GSH 16 är därmed en bra investering både när man ser till kraft och hållbarhet.

med plats för båda, vilket gör verktyget lätt att arbeta med. Strömbrytaren är lätt att manövrera med ett finger och optimalt placerad för att undvika att verktyget slås av oavsiktligt. Med BOSCH GSH 16 får den professionella hantverkaren ett relativt lätt verktyg som snabbt och effektivt klarar brytning av hård betong. Bilningshammaren levereras i en praktisk transportväska på hjul.

www.bosch.se

Låg vikt och hög kraft Bilningshammaren är ett effektivt och relativt lätt verktyg som snabbt och utan problem kan bryta hård betong. Motorn på 1750 watt klarar omkring 60 procent mer än konkurrenterna. Den pneumatiska hammarmekanismen har en slagkraft på upp till 45 J, vilket gör att slaghammaren bryter omkring 1 700 kilo B25/30 betong på en timme. BOSCH GSH 16 har en låg vibrationsnivå tack vare Vibration Control. Bilningshammaren är utrustad med ett stort gummihandtag

Bobcats nya S100 gör entré

Professionell Demolering • 2-2007

Bobcat presenterar S100, ett nytt kraftpaket anpassat för fastighetsskötsel, rivnings- och trädgårdsanläggningsarbeten. Bobcat S100 ersätter gamla Bobcat 553 och gör svensk premiär på årets upplaga av Maskin-Expo. S100 har en fyrcylindrig tvärmonterad dieselmotor från Kubota är på 33,5 hk. Hydraulflödet ligger på 50 liter per minut vid ett tryck på 207 bar. S100 väger in på 1 800 kg, mäter 293 cm på längden med skopa, 188 cm på höjden och 118 cm på bredden utan skopa. Bobcat S100 finns i SEMABs monter med nummer 817 på Maskin-Expo 2007.

www.semab.org

Tekniska data Bobcat S100 Nominell driftskapacitet: 453 kg Tipplast: 907 kg Hydraulpumpskapacitet: 50 l/min Systemtryck,mätt vid snabbkoppling: 207 bar Körhastighet: 10,4 km/h Tipphöjd med std. skopa: 1971 mm Höjd till skop. gångjärnst.: 2633 mm Höjd: 1878 mm Längd med stand. skopa: 2929 mm Bredd utan stdskopa: 1182 mm Motor: Kubota Bränsle: Diesel Kylning: Vatten Effekt: 25 kW Antal cylindrar: 4 Bränsletankens volym: 45 l Transportvikt: 1800 kg


Keoj Produkter KG Mekaniska Kleenoil Sverige KP Skyltfabrik KRANLYFT Kyrkvretens Hydraulic Lametal Oy Landlord DK Lantmännen Maskin Lantmäteriet - SWEPOS Larssons All Släp Lassinanttis Maskin Last AB VSM Leveranstidn. Entrepre. Liebherr-Sverige Liftbolaget Lindström i Falun - LIFA Lindströms i Lomma Ljungby Maskin Lockia Logosol Lotico Lotstad Filter Cleaner LRF Media Lundaman Instrument Lyft & Surrningsredskap Låångs Lännen Tractors Malte Månson Mascus Maskin Mekano Maskinentreprenörerna Maskinia Materialdepån MC Traktor 733 Meag Genevad Meccanica Breganzese Mellansv. Material & Ma. Metpela Oy Metso Minerals MF Truck Center MI, Maskinhandlar Inköps. Michelin Nordic Micrologistic Minimaskiner Moholms Maskiner Mon.Zon MTT Mähler & Söner Märsta Hydraulik Möre Maskiner N-C Liftteknik NCH-Europe Nokian Däck Nordfarm Maskin Nordic Battery Nordlinder Reservdelar Norlub Nylunds Maskiner Närlant Import Näsström Maskin Oil Quick Olofsfors Olssons i Ellös OP System Orapi Nordic Oy P & T Verktyg P Olssons i Linderöd Painaway Rehab Panolin Scandivnavia Patria Vammas PEAL personverktyg Petterssons Smide Peugeot Sverige PG Export PG Marketing & Trading Polaris Scandinavia Pon Equipment Pon Power Power Tools Preem Petroleum Pritec vaculyft Prodema Quik-Rok International R-G Maskindelar Ramirent Randex Redskaparna Ren Väg RF SYSTEM Ritchie Bros. Auctioneers Robert Bosch Rosendahl Trading Rosenqvist Maskin Rubber Company Aktiebolag Rudskoga Svetsmekaniska AB S & H Teknik S. Karosser Safex Saids Maskin Sandco Maskin Sandvik

34

166 141 118 407 262, 264 61 443 530 629 101 196 301 120 3,5, 500 739,741 576 416, 418, 420 531, 532, 533 805 191 630 23 257 156 35, 37, 39 157 503 813 450 178 719 110 510 2654 410, 412 764, 766 509 19 709 175,177,179 563, 564 502 109 621 562 304 452 718 219, 221 272 317 216 226 553, 554, 555, 556 317 201 115, 117 559 548,549, 550 165 611 275 193 748 251 225 524 2651 28, 30 270 720 212 448 606 17 756,758 164 601 601 253 189 284 168 130 240 314 456 440, 442 324, 326 460 311 305 220 266, 268, 295, 297 32,34,36 174 806 760 2653 577 804 605

Nya T140 från Bobcat Med 30 cm breda gummilarver, 123 cm bandlängd och en fyrcylindrig Kubotadiesel tar sig Bobcat T140 fram på de mest svårforcerade ställen. Bobcat T140 gör entré på årets upplaga av Maskin-Expo. Den fyrcylindriga tvärmonterade dieselmotorn från Kubota är på 46 hk. Hydraulflödet ligger på 64 liter per minut vid ett tryck på 190 bar. Till T140 finns manöversystemen pedal, AHC, ACS och SJC.

Bobcat T140 finns i SEMABs monter med nummer 817 på Maskin-Expo 2007.

www.semab.org Tekniska data Bobcat T140 Nominell driftskapacitet: Tipplast: Marktryck: Hydraulpumpskapacitet: Systemtryck vid snabbkoppl.: Körhastighet: Tipphöjd med standardskopa: Höjd vid skop. gångjärnstapp: Höjd: Längd med standardskopa: Bredd med standardskopa: Motor: Modell: V2203-M-DI-E2B-BC-3 Bränsle: Kylning: Effekt: Antal cylindrar: Bränsletankens volym: Transportvikt:

658 kg 1879 kg 28,3 kPa 64 l/min 189,6 bar 11,8 km/h 2104 mm 2783 mm 1967 mm 3153 mm 1422 mm Kubota Diesel Vatten 34,3 kW 4 50,4 l 2920 kg

Debut för nästa generation av Lokotrack

En ny generation Lokotrack - LT3054 - är på gång. Metso Minerals visar upp den effektiva stenkrossen som är hårdare än de hårdaste bergarterna på Maskin-Expo.

Svensk sorteringsgrip går ned i spagat Indexator har utvecklat en ny grip helt skräddarsydd för Rototilt. Den nya gripen är avsedd för tunga och tuffare uppgifter som stenhantering, sorterings-, rivnings- eller lyftarbeten. Gripen finns i två storlekar med benämningarna SG1600 och SG2000 och visas upp på Maskin-Expo 2007. Den nya sten- och sorteringsgripen bygger på en beprövad konstruktion och finns i två storlekar. Den mindre gripen väger 285 kg och den större 370 kg. Båda kan hantera laster upp till 3,1 ton samt är utrustade med utbytbara slitstål. En av de stora fördelarna är gripens goda öppningsegenskaper. I fullt öppnat läge är gripvidden 1 600 mm respektive 2 000 mm beroende på modell. Gemensamt är att gripens centrum går ned så djupt som 70 mm från marken vid full öppning. Detta ger gripen svårslagna arbetsprestanda vid exempelvis rivningsarbete. Gripen är direkt anpassad för Rototilt för att underlätta för användaren. Detta innebär att inga ytterligare anpassningar behöver göras; gripen är lätt att montera, ansluta och serva. Dessutom räcker det att vända sig till en och samma leverantör för

Professionell Demolering • 2-2007

både grip och Rototilt. En annan fördel jämfört med andra på marknaden förekommande gripar är att infästningen är löstagbar. Detta ger en större frihet vid till exempel byte från en sorts fästessystem till en annan sort. Vid dessa tillfällen kan gripen behållas, allt som behövs göras är att byta till en infästning som passar maskinens redskapsfäste.

www.indexator.se

Grävarserie med ny motor och ny hjullastare från Case Case och svenska återförsäljaren GJ Maskin är aktiva på Maskin-Expo. Många produkter kommer att lanseras på mässa och däribland en ny hjullastarserie. Case nya hjullastarserie E är en uppföljare till gamla D-serien. Nya E-serien har fått en starkare och miljövänligare motor jämfört med föregångaren. Samtidigt har hytten förbättrats, komforten höjts och underhållet förenklats. E-serien har en Tier III-dieselmotor som mer än väl lever upp till EUs gränsvärden för utsläpp. Hjullastarna 721 E och 821 E har fyra olika arbetsinställningar som kontrolleras via en konsol i hytten. Om ekonomiläget väljs använder motorn minimalt med bränsle. I standardläget ökas effekten med 5,5 procent för 721 E och med 11 procent för 821 E. I autopowerläget ger motorn den mest ändamålsenliga effekten i förhållande till den belastning maskinen utsätts för. Om tomgångsfunktionen väljs går motorn ner till 600 varv/minut när den inte är i arbete. Grävmaskinerna i Cases CX-serie har fått en ny och starkare motor som klarar alla utsläppskrav. Utöver den miljövänligare motorn har CX-serien blivit bekvämare för föraren och lättare att underhålla. Grävmaskinerna i Cases CX-serie visas upp på Maskin-Expo 2007. Den nya dieselmotorn i CX-serien kommer från Isuzu och klarar utsläppskraven enligt Tier III. Trots reducerade utsläpp är den nya motorn starkare än föregångaren. Effekten har ökat med sju procent för CX210 B, tretton procent för CX160, två procent för CX 240 och fjorton procent för CX290. Samtidigt som motoreffekterna ökats har också effekterna i de hydrauliska systemen ökat för samtliga modeller.

www.gjmaskin.se


Sany Sweden Saxtorps Trading SB Grävtillbehör Scan-Agro Scandinavian Gooseneck Scandinavian Pile Driving Scandinavian Tools & Tent Scandinavian Wheel Scandria Scanlaser Scantruck Schweden Splitt Seko Sthlm Väg & Anläg. SEMAB SG Finans AS Norge, SGA Siljum Mekan Sinclairsholm Skand. Teknik & Smörjsys. SLAGKRAFT Slanggrossisten Ekonil SLÄPVAGN.NU SMC SML Lastväxlarflak SMP Parts SMT Hyrcenter Smörjkompaniet.se Snow Dragon, LLC Specma Component Standby Steelwrist STI Tools Stig Machine STIGAB Sthlm Plåt- & Gummiper. Strands Fordonskomp. Ströman Maskin Sundahls Maskinaffär Svea Redskap Swecon Swed Motor Swedmog Swedol SweLog Svenningsens Turf Care Svensk ByggnadsGeodesi Svensk Hytt-Comfort Svenska Effectum Försäljn. Svenska Expander Swepac Svetsmaskinservice Söderberg & Haak Maskin Telfa TEMA Ingenjörsfirman 437 Terräng Maskin Fordon 539 Tesab Svenska Thule Trailers Toba Tojo Maskin Topcon Scandinavia TPS Konsult och Försäljn. Trailer Industrier Traktor AB Sipano Traktor Nord i Uppsala Transportmaterial Gbg TREJON Trimtec Trucking Scandinavia Trygg Hansa Försäkrings Umeå Försäljning Uponor Uppsala Svets Utnäs Industri Wacker Byggmaskiner Vagnsteknik Valla Industrier Veekmas Wemax Verktygsmännen i Sthlm Westlind Wialex Wikers i Filipstad Wiklund Trading Int. Willegruppen i Sverige Vinninga Cementvarufab. Wip AB Wirtgen Sweden Visma Spcs Vretma Högtryck Vretmaskin El & Mekanik VTN Europs srl Vågab Vägverket Produktion Yanmar Sverige Ysta-Maskiner Zip-Up Svenska ÅFA Åkeri & Entreprenad Åkeri & Transport ÄlvestadTanken Älvsby Elvan Ödeshögs Mekaniska

36

731 186, 188 402, 404 202 249 750 173 274 46, 48 801 625 2591, 2592 10, 12 817 127, 129 182, 184 449, 451 33 135 308, 310 222 294 405 167,169 454 302 224 2655 194 24, 26 254,256, 283,285 247 323 119 306 176 707 617 137 631 243 287 14, 16 603 705 330 13, 15 217 29, 31 328 414 822 7 721 104, 153 151 448 573 2593 171 551, 552 822 230 713 505 145 112 423, 425 162 522 403 616 524 276 521 108 180 456 209 745 818 453 160 38, 40, 42 248, 250, 252 20, 22 155 427, 429 282 183 609 106 518, 519 291, 293 520 4 2 257 103 561

Ny produktlinje från HCP Swecon Nu kompletterar Husqvarna Construction Products sin produktportfölj med en helt ny linje maskiner för ytbehandling. Tre modeller slip- och polermaskiner för sten och betong, samt två kraftfulla industridammsugare, är det senaste tillskottet i sortimentet. Efter förvärvet av ett australiensiskt företag tar sig HCP nu in på ett nytt område – den snabbväxande betongslipningsmarknaden. Köpet, som skedde i slutet av februari, innebär att produktportföljen uppdateras och utökas med totalt sex maskiner plus tillhörande diamantverktyg. Husqvarna PG 530, PG 680 och PG 820 är namnen på de nya slip- och polermaskinerna som alla kan fås med Husqvarnas revolutionerande Dual Drive Technology™. Den nya tekniken bygger på ett dubbelt motorsystem utan växellåda och remkonstruktion som ger användaren total kontroll över resultatet. Med Dual Drive kan exempelvis varje enskilt sliphuvud ställas till att rotera i motsatt riktning gentemot vridskivan de sitter på. Kombinationen av Husqvarnas Hiperfloor-system och patenterade Dual Drive Technology gör den nya linjen av ytbehandlingsmaskiner lika eko-

nomisk som miljövänlig. Men Dual Drive är inte den enda nyheten. Den nya produktlinjen är även utrustad med Hiperfloor™, som gör golvbehandling med epoxylim, linolium eller färg passé. Betongytan slipas ned till ett högglansigt, välpolerat golv direkt med längre livstid och mindre behov av underhåll. Som komplement till ytbehandlingsmaskinerna presenteras samtidigt de nya industridammsugarna Husqvarna DC 3300 och DC 5500. Via tre olika filter, unika uppsamlingspåsar för hälsovådligt material och förmåga att fungera i både våta och torra förhållanden lämnar de inget övrigt att önska. Båda modellerna kan användas separat medan DC 5500 även kan anslutas direkt till de två största ytbehandlingsmodellerna, vilket reducerar näst intill allt slipdamm.

www.husqvarnacp.com

Nyheter från Pon Equipment Pon Equipment AB fortsätter att leverera nyheter inom entreprenadmaskiner, under Maskin-Expo kan besökarna se och prova ett stort antal. Under 2006 presenterade Pon såväl nya produkter som flertalet vidareutvecklade produkter. Cat-ägarna kan även se fram emot ett intressant 2007 där man bland annat valt att satsa på ett nytt affärssegment, ”Väg”. Caterpillars kompletta serier för väg- och asfaltsberedning finns nu tillgängliga på den svenska marknaden. På Maskin-Expo kommer man bl a visa upp de nya maskinerna. I början av året introducerades företagets nya hemsida www.pon-cat.com som man hoppas ska bli ett lättnavigerat och informativt forum för kunderna.

Över 100 maskinmodeller Totalt är Pon återförsäljare för över 100 maskinmodeller från Caterpillar. Man har bra finansiering, bra andrahandsvärden och ett kompetent serviceteam som finns med genom hela ägandet. Från och med nu erbjuder man maskiner, finansiering, service och garantier i olika paketlösningar. Pon kallar det 360º Hela Vägen. Med detta hoppasman kunna ge kunderna skräddarsydda affärslösningar i form av tre förmånliga paket. Pon Small, Pon Medium och Pon Large. D-seriens hjulgrävare har utrustats med en hydraulik som gör lyftkapaciteten ännu bättre. Maskinstabiliteten gör tunga lyft lätta, även vid full arbetsradie och Smartboom-funktionen minimerar vibrationer och sänker bränsleförbrukningen samtidigt som kraften fördelas på ett effektivare sätt. Ridecontrol är ytterligare en smart funktion som dämpar ut svängningar när maskinen körs i högre has-

Professionell Demolering • 2-2007

tigheter på ojämt underlag. En extra hydraulkrets som sitter monterad direkt från fabriken gör det möjligt att köra rototilt utan att påverka övriga hydrauliska funktioner. Dserien finns i modellerna M313D, M315D, M316D, M318D och M322D. Finesser som 60-sekunders heavylift, uppvärmda backspeglar och deluxsäten är standard. För M313D till M316D är även rototilthydraulik standard. Backkamera, automatväxel, Smartboom och Ridecontrol finns som tillval. Caterpillar 303.5C är en hydraulisk minigrävmaskin som kommer åt där andra maskiner är för stora, men under huven lurar en turboladdad motor som gör den till ett kraftpaket byggt för hårt arbete. Caterpillar 730 ramstyrd dumper, har en världsledande konstruktion för jordförflyttning. Maskinen är utrustad med en Cat C11 ACERT motor som matchats med en sexväxlad, elektronisk växellåda och en kraftfull retarder. Jordpackningsvälten CS563E är en pålitlig maskin med hög packförmåga, kraft och snabbhet i ett. Turbomotorn är byggd för att klara höga påfrestningar utan att för den skulle fresta på bränsleekonomin. Maskinen är modifierad för att klara förflyttningar över olika sorts material och har en otrolig packningsförmåga. Grävlastaren 444E introducerades förra året i USA och kommer att lanseras i Sverige under 2007. Maskinen har god prestanda, allsidighet och komfort. Maskinen har drivning och styrning på alla fyra hjulen, som dessutom är av samma dimension.

visar många nyheter på MaskinExpo Swecon Anläggningsmaskiner AB visar upp många nyheter på årets Maskin-Expo i Barkarby. — Vi räknar med att visa drygt 20 maskiner varav 7 kommer att finnas på vår demoyta för provkörning, säger Marie Stenlund som jobbar med utställningar på Swecon. Swecon är den enskilt största utställaren på Maskin-Expo med en monter på 3 500 kvm. Där kommer det att finnas möjlighet att både se och provköra de många produktnyheterna från Volvo Construction Equipment. På branschmässan Bauma nyligen presenterades hela F-serien som består av nio maskiner, bland annat L350F som är den största hjullastare som Volvo någonsin tillverkat. F-serien har en gemensam teknisk uppbyggnad, baserad på Volvos egentillverkade drivlinor med lågvarviga steg 3miljömotorer, mjukväxlande helautomatiska transmissioner Full Automatic Power Shift (FAPS) och bakaxlar med underhållsfri upphängning. Komponenterna i drivlinan är utvecklade för att harmoniera med varandra och ge maximal driftsäkerhet. Samtliga modeller, utom Volvo L350F, har det patenterade lyftarmsystemet TP-länkage. F-serien är dessutom utrustad med Volvos nya Care Cab. Volvo visar även nya C-serien som är utrustade med Volvos kraftfulla V-ACTmotorer. En ännu bättre balanserad lastkännande hydraulik gör arbetet enklare. Hög produktivitet i kombination med att motorn är extremt bränslesnål, gör maskinen optimalt lönsam. Alla Volvos hjul- och bandgrävare uppfyller utsläppskraven enligt EU Steg IIIA.

www.swecon.com Den nya C-seriens MTL kompaktlastare(bla 277C, 287C och 297C) är en bandlastare med en exceptionell räckvidd tack vare den vertikala lyftkapaciteten. Underredets utformning gör att maskinen tar sig snabbt fram och kan arbeta effektivt även vid svåra underlag. Reglage för kraftreducering sänker både ljudnivån och bränsleåtgången.* Den nya K-seriens bandschaktare (D3K, D4K, D5K och D6K) är en liten maskin för stora jobb, för under den smidiga karossen döljer sig en motor med grym kapacitet som gör maskinen till en bandschaktare för många behov. M seriens väghyvlar, efterföljaren till H-serien, har bland annat utrustats med ett helt nytt hydrauliskt manöverkontrollsystem som spar på armar och händer och reducerar påfrstningarna med upp till 78 procent.

www.pon-cat.com


Sverigepremiär för AUSA Entreprenad Maskin Specialisten (EMS) har tagit upp en ny agenturprodukt i sitt sortiment. Det handlar om hjulburna dumprar från spanska AUSA. EMS kommer att koncentrera sig på dumprar från 1 ton upp till 9 ton, men AUSA har även ett brett sortiment av bl.a. gaffeltruckar och cementblandare. AUSA startades 1956 i Manresa, Spanien där huvudkontoret ligger och de har även etablerade dotterbolag i England, Frankrike, Tyskland, Kina och USA. Idag har AUSA 224 återförsäljare i totalt 69 länder och det innebär att 35% av deras tillverkning går på export. Det är ett ledande företag i sin bransch och omsatte över 70 miljoner Euro förra året vilket placerar dom som världsledande inom sitt område. 1961 introducerades den första AUSA-dumpern och sedan dess har verksamheten exploderat. Under 2006 sålde man sin 100.000:e maskin samt att de samtidigt lanserade sin ”värsting” modell D 1000 AP som innehar den största lastkapaciteten på 10 ton som AUSA producerat hittills.

Dumpern är givetvis utrustad med hydrostatisk transmission och går även att beställas med högtippande flak (upp till 1720 mm höjd beroende på modell) eller på vissa modeller med 180° vridbart flak. • Stela dumprar från 1000 kg - 1750 kg med antingen 2 eller 4-hjuls drift.

• Stela dumprar från 2000 kg - 3000 kg som utrustas med en pålitlig mekanisk transmission eller med en näst intill underhållsfri hydrostatisk transmission. Dessa dumprar kan man antingen få med stelt eller 180° vridbart flak eller med en själv lastande skopa. • Midjestyrda kompakta dumprar från 3000 kg till 4000 kg med 4-hjulsdrift.

• Midjestyrda kompakta dumprar från 6000 kg till 9000 kg.

www.ems.se

AUSAs värsting D 1000 AP som har en lastningskapacitet på 10 ton och introducerades på Bauma i april.

AUSA i EMS sortiment EMS kommer att kunna presentera fem olika produktgrupper av dumprar: • Midjestyrda dumprar från 850 kg till 1500 kg som är kompakta och mycket robusta. AUSA-dumpern har en mycket bra kapacitet för att ta sig fram i tuffa förhållanden, tack vare sin 4-hjulsdrift.

Ytfräs för trånga utrymmen

Lännen växer vidare i Sverige Lännen fortsätter att växa starkt i Sverige. Under 2006 levererades 49 nya grävlastare och sedan företagets etablering 2004 har försäljningen i snitt ökat med 35 procent per år. Prognosen för 2007 pekar mot nya rekord med en fördubbling av orderstocken. Bakom framgångarna står ett helt nytt modellprogram och en stark svensk service- och

försäljningsorganisation från norr till söder. — Återigen får vi ett tydligt bevis på att vi valt rätt väg. Bra produkter som lever upp till våra kunders högt ställda krav, vilket är mycket glädjande, säger Max Kvickström, VD för Lännen Tractors AB. Det är modellen Lännen 8600C, som lanse-

Lännens vd Max Kvickström. rades hösten 2005 och snabbt blev en stor succé, som har stått för den största delen av försäljningen under 2006. Under hösten 2006 lanserade Lännen sin nya E-serie med modellerna Lännen 8600E och helt nya Lännen 8800E, samt 8700E (en 8800 utrustad med grävaggregatet från 8600), vilket sammantaget ger ännu bättre förutsättningar till fortsatt stark försäljning. — Förra året ökade vi försäljningen genom att i princip sälja en modell. Med nya E-serien har vi nu tre toppmoderna modeller vilket ger oss ännu större potential. Detta märks tydligt i att vår orderstock slagit rekord med en ökning på närmare 50 procent, fortsätter Max Kvickström. Lännen Tractors har under det gångna året fortsatt att stärka den svenska organisationen för att ge kunderna ännu bättre service. Idag finns 12 försäljningspunkter och 26 service- och reservdelsdepåer från Gällivare i norr till Malmö i Söder.

www.lannen.se

38

Professionell Demolering • 2-2007

RF-System AB utvidgar sitt produktsortiment med Ytfräsen. Till Ytfräsens styrkor hör arbetsuppgifter i trånga utrymmen och slänter. Ytfräsen är CE-märkt och visas upp på Maskin-Expo 2007. Ytfräsen sorterar effektivt sten och grässvär. Den är lämplig att använda med både grävlastare och grävmaskiner. Ytfräsen är, som alla RF-Systems produkter, noga testad och uppfyller CE-kraven. RF-System AB i Vinslöv tillverkar, säljer och hyr ut produkter för verksamhet inom järnväg-, mark- och byggentreprenad.

www.rf-system.se

Redskapsbärare i tre versioner Traktor AB Sipano tar med sig nya redskapsbäraren LM-Trac 486 till Maskin-Expo. LM-Trac 486 finns i tre versioner, alla utrustade med miljömotorer på 68 eller 83 hästkrafter. En variant med lågt mastfäste, en andra variant med högt mastfäste samt en tredje variant utrustad med frontlastare med hydraulisk parallellföring. Maskinen är även utrustad med proportionerlig lastavkännande hydraulik. Den variabla hydraulpumpen ger cirka 130 liter/min.

www.sipano.com


Många nyheter från Tyrolit Tyrolit spänner bågen internationellt. Många nya produkter visades på Bauma i april. När PD träffade Tyrolits marknadschef för byggsektionen Wolfgang Keckeis på Bauma visade han stor optimism både vad gäller företagets utveckling och framtiden för företaget. Keckeis sa att det som visades på Bauma bara var en försmak till vad som kommer att lanseras under de kommande åren. På en 200 kvm stor monter visades nya typer av diamantverktyg för vägg-, golvoch vajersågning, borrning samt slipning. Nya maskiner visades inom borrning, golvsågning, väggsåsgning, bänksågning och för ytbehandling. Maskinerna och verktygssortimentet har fått en helt ny uppdelning i två serie, Standard och Premium. Man satsar tydligt på bredd i sortimentet för att nå en bredare kundkrets.

Visar musklerna med ett bredare sortiment På Bauma lanserades Tyrolits nya borrmaskinserie. — Vi har redan, enligt min mening världens bästa sortiment av borr-

maskiner för håltagning, och på Bauma lanserade vi vår nya Premium-serie för både proffs och våra nya standardserie för sk varje-daganvändning, säger Keckeis. — Våra nya borrmaskiner är också de snabbaste på marknaden, det kan jag försäkra, tillägger Keckeis. På mässan visades en ny generation av Tyrrex väggsågsklingor. Tyrrex teknologin har blivit mycket uppskattad bland håltagare runt om i världen. Andra nyheter var att man överraskade besökarna med en helt ny standardserie av golvsågar. Premiumsortimentet finns redan sedan tidigare men med en standardserie hoppas man kunna tillgodose en större internationell publik. Vidare introducerade man en helt ny och

förbättrad serie av bänksågar och för den första gången i Europa lanserades dessutom en serie av fräs- och slipmaskiner för underhåll av vägar och landningsbanor i betong.

www.tyrolit.com 2-2007 • Professionell Demolering

39


Under de senaste månaderna

Fler Hitachi-grävare

har ett gäng nya minigrävare

Delvator utvidgar Hitachis svenska maskinprogram med tre nya modeller. Nyheterna består av en bandgrävare, en minigrävare och en ny generation hjulgrävare. Alla dessa maskiner och fler därtill kan ses på Maskin-Expo 2007. Hitachis nya generation hjulgrävare, Zaxis-3, gör svensk entré på årets upplaga av Maskin-Expo. Tre maskiner i den nya Zaxis3-serien (ZX140WT-3, ZX170WT-3 och ZX190WT-3) kommer att finnas på plats för granskning och provkörning. Nya bandgrävaren ZX180LC-3 och nya minigrävaren ZX27U-2 kommer också att finnas på plats.

sett dagens ljus. Den genomgående trenden är smidigare mått, ökad kapacitet och bättre ergonomi.

www.delvator.se

Nätt minigrävare på lätta gummilarver Carlsson & Co AB i Falkenberg utvidgar sitt minigrävarprogram med Messersi M 13. Italiensktillverkade Messersi M 13 är en lätt minigrävare på 1,3 ton med mycket kompakta mått, bra prestanda och hög säkerhet. M 13 är en uppgraderad komplettering till M 10 E, vilken varit mycket populär bland entreprenadmaskinsuthyrare. För att

höja säkerheten ytterligare har Messersi M 13 försetts med skyddsbåge. Inklusive skyddsbåge mäter minigrävaren 2330 mm på höjden. För att förbättra framkomligheten, exempelvis vid lägre passager, kan skyddsbågen enkelt demonteras. Totalbredden uppgår till beskedliga 990 mm. Messersi M 13 har ett grävdjup på 1 960 mm och en räckvidd på 3 600 mm utan snabbfäste. Drivkällan är en trecylindrig vattenkyld dieselmotor från Kubota. Motorn är på 20,6 hk / 15,4 kW och uppfyller alla gällande miljökrav. Maskinen är kortsvansad, vilket innebär att motorn sticker ut minimalt åt sidan när den svänger. För att ta sig fram har maskinen försetts med gummilarvfötter. Messersi M 13 finns för omgående leverans. Italienska Messersi är en framgångsrik tillverkare av minigrävare och minidumprar. Messersi har ett komplett program med minigrävare i storlekar från 1 till 5 ton och minidumprar med lastkapacitet från 500 till 1 550 kg. Minidumprarna levereras med eller utan självlastning, trevägstipp samt svängbar dumperkorg. Sedan 1995 representeras Messersi i Sverige av Carlsson & Co AB i Falkenberg. www.carlsson-co.se • www.minigrävare.nu

Två nya grävare från Bobcat Bobcat har lanserat två nya sk ”zero-tail-swing-grävare” med modellbeteckningarna 425 ZTS och 428ZTS och arbetsvikter mellan två och tre ton. Bobcat 425 ZTS, utrustad med hytt, väger 2650 kg. Grävdjupet är 2541 mm. Bobcat 428 ZTS gräver 2844 mm och väger totalt 2933 kg. Båda maskinerna är utrustade med Kubotas V1505-IDINA-diesel och har lastkännande hydraulik. Detta innebär att hydraulsystemet möjliggör en exakt kontroll och styrning av maskinen även vid lågt motorvarv. Maskinerna har byggts med komponenter som kräver lite underhåll vilket ger stora fördelar i arbetet. Alla servicepunkter kan nås från en sida av maskinerna. Motorluckan runt den svängda bakdelen av maskinen är vä tilltagen vilket gör det enkelt att komma åt motorns alla delar. Även i motorrummet finns gott om utrymme vilket underlättar service och reparationsarbete.

www.bobcat.com

40

Professionell Demolering • 2-2007

Nya mediumgrävare från Komatsu Tillverkaren Komatsu har lanserat sin nya mediumgrävare PC88MR-6 som väger 8 ton. Den är särskilt utvecklad för trånga innerstadsarbeten samt att den håller en låg bullernivå och låga emissioner. Även PC88MR-6 har en kort bakdel som gör den smidig där det är trångt. Hydraulsystemet CLSS ger enligt Komatsu optimala arbetsegenskaper. PC88MR-6 levereras med en rymlig och bekväm hytt. Den är välisolerad och dörren öppnas genom att den glider åt sidan. Den är försedd med luftkonditioner, sätet är extra fjädrat samt att den kan fås med radio som tillval. Modellen kan fås med gummi- eller stållarver

Ny PW98MR-6 midi grävare Komatsu has även lanserat en ny

hjulgrävare, PW98MR-6. Den tvådelade bommen har en helt ny design och styrs av en enkelcylinder. Den här maskinen är mycket lätt- manövrerad och utvecklad för trånga utrymmen. PW98MR-6 har en ny typ av kort bakdel vilket gör den synnerligen smidig i trånga utrymmen och undviker risken för bakdelskollisioner. Även denna maskin är utrustad med Komatsus unika hydraulsystem CLSS. Maskinen styr på alla fyra hjulen och har tre olika styrlägen som underlättar maskinens rörelseförmåga. Transmissionen är hydrostatisk och möjliggör en topphastighet 30 km/h som gör det smidigt att flytta maskinen utan trailer och dragbil. PW98MR-6 hytt har samma goda egenskaper som PC88MR-6.

www.swelog.se


Ny Dasiconträff Användare av dataprogrammet Dasicon har som tradition att träffas en gång om året. Alla företag som använder programmet kan delta i träffarna. Den första träffen ägde rum för två år sedan hos A-Borrning i Falköping, och i fjol träf-

fades man hos PP Såg och Borr i Gävle. I år hade Arnessons Betongborrning AB och Caland AB tagit på sig värdskapet för arrangemanget, som genomfördes på Kils Hotell och Restaurang i Kil under eftermiddagen och kvällen fredagen den 30:e mars.

Senaste version av Dasicon Den senaste versionen av programmet som distribuerades i slutet av 2006, innehöll ett antal nyheter som hade kommit som förslag på föregående träff. En genomgång av dessa gjordes.

engcon fortsätter bredda produktprogrammet Med start på Bauma visades ett helt nytt grindfäste EC-Oil, med automatiska oljekopplingar. ECOil fästet består av en bas som i sig själv revolutionerar själva tanken med snabbfäste för grävmaskiner. Fästet fungerar i sig som ett traditionellt grindfäste där föraren som vanligt hakar i framkanten på grinden för att sedan tilta ned fästet i låsposition. Därefter aktiveras det hydrauliska låset genom att en kraftig hydraulcylinder skjuter in redskapet i rätt position. Då ansluts automatiskt även de hydrauliska anslutningarna som förser exempelvis en sorteringsgrip eller annat verktyg med hydraulolja. Konstruktionen medger även att kunden kan köpa fästet utan hydraulanslutningar men som i ett senare skede går att komplettera med EC-oil, automatisk hydraulkoppling för användning mot ex, sorteringsgrip, markvibrator eller andra hydrauliska verktyg. EC-oil fästet möjliggör koppling av valfritt hydrauliskt verktyg utan att föraren behöver kliva ur hytten och koppla hydraulanslutningarna och därmed slipper allt sölande med trilskande

hydraulkopplingar. Fästet kommer på engcons tiltrotatorer med grindfäste eller om så önskas som ett vanligt hydrauliskt redskapsfäste i storlekarna S40 upp till S70. I skrivande stund finns storlekarna S45 & S60 framtagen för testkörning men övriga storlekar kommer löpande under året. Naturligtvis kommer detta att finnas både som renodlat redskapsfäste och om så önskas till engcons tiltrotatorer med dessa fästen. Leverans av de första EC-Oil fästena beräknas ske sommaren/hösten -07 Engcon presenterade även en förstärkt och numera avtätad okinfästning för tiltcylindrarna, som då fått större tappdiameter, ny högre bussningskvalité och kapslad infästning vilket bidrar till att smörjfettet stannar kvar bättre och dessa uppdateringar förlänger livslängden avsevärt. Även denna uppdatering beräknas bli infört som standard under sommaren/hösten -07 beroende på modell. Förutom dessa nyheter och uppdateringar tar engcon in ett S30 hydrauliskt fäste för minimaskiner 1-2 ton samt S100 för bjässar i 30-45 tons klassen i sitt produktprogram.

www.engcon.se

Orderprogrammet Eftersom alla inte hunnit prova det nya orderprogrammet gjordes en översiktlig information om vad som ingår, och erfarenheter från dem som hunnit använda programmet en tid delgavs. Tyvärr kunde inte alla som använder det komma till träffen, men deras synpunkter skall inhämtas på annat sätt. Det företag som använt programmet längst är A-Borrning, och deras erfarenheter presenterades.

Synpunkter, önskemål Önskemål beträffande Kalkylprogrammet finns bl. a. avseende vissa utskrifter och kopplingar till andra dokument och mer stöd för Rivningsarbeten (materialuppdelning), samt synpunkter betr. vissa beräkningar av uttransporter. Även angående Orderprogrammet noterades ett antal synpunkter i detaljutformningen som skall beaktas.

Fortsatt utveckling Målsättningen som funnits att utveckla egna programmoduler även för fakturering och reskontra i framtiden är under omprövning. Så gott som alla användare har redan program för detta. Finns det i dessa program möjlighet att ta emot orderinformation från Dasicon kan det vara mer värt att komplettera med funktioner för detta. Möjligheterna att använda handdatorer berördes. Noterades intresse för detta, eftersom det idag finns sådan utrustning som klarar tuffa miljöer, och medger trådlös överföring av data.

Ny styrelse i HiB Håltagningsentreprenörerna, HiB, hölls sitt årsmöte på Hotell Hilton i Köpenhamn den 26 april. Ett 70-tal personer från 24 olika entreprenadföretag deltog. Dessutom representerades ytterligare 10 företag genom fullmakter vilket resulterade i att årsmötet var det mest välbesökta i föreningens historia. Vid val av styrelse och förtroendevalda skedde en del förändringar. Carl-Johan Bendefors valdes in som ny ordförande i föreningen. Föreningens tidigare ordförande, Leif Sjögren, valdes in som ledamot. Magnus Juthage och Rickard Johansson avböjde omval och två nya namn, Jonas Nors och Joakim Lenenader valdes in som nya Svensk Systemteknik undersöker vidare förutsättningar för detta.

Värdföretagen I en frågestund fick värdföretagen berätta om sina verksamheter och inbjöd sedan till en gemensam måltid med god stämning.

ledamoter. Tomas Fredriksson och Rickard Danielsson har vardera ett år kvar på sina mandat och sitter därmed kvar. Totte Mårdberg valde att avsluta sitt uppdrga i styrelsen. HiBs styrelsesammansättningen efter styrelsemötet är enligt följande: Ordförande: Carl-Johan Bendefors, Kassör och ledamot: Mario Larsson, Ledamöter: Tomas Fredriksson, Rickard Danielsson, Leif Sjögren, Joakim Lenander och Joakim Nors. Årsmötets omröstning innebar en ganska stor förändring av HiBs styrelsesammansättning och resluterade in viss föryngring. Mer info på www.haltagningsentreprenorerna.se

Sammanfattning Träffen var mycket lyckad på alla sätt och alla Dasicon-användare kan nu se fram emot nästa års sammankomst som kommer att äga rum i Örebro genom att Håltagargruppen, Guja AB står som värd.

Läs Professionell Demolering digital på www.PDWorld.com 42

Professionell Demolering • 2-2007


AVS. SCOP AB • Box 786 SE-191 27 Sollentuna Tel: 08-585 700 46 Fax: 08-585 700 47

B

Porto betalt

/PD%202-07  

http://www.pdworld.com/document/PD%202-07.pdf