Page 1

ЗАМІСТЬ ГРОШЕЙ – ПОРІЗАНА ГАЗЕТА

стор.

5

РЯТУВАЛЬНИКИ СТАЛИ стор. 4 УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

• НОВИНИ

Новим головою Тернопільсь­ кої обласної ради став Віктор Ов­ чарук – кандидат на цю посаду від Блоку Петра Порошенка «Солідар­ ність». Він отримав 44 голоси «за» під час таємного голосування у за­ лі облради. Державна програма, за якою ОСББ та ЖБК можуть отримати відшкодування від 40% суми кре­ диту на енергоефективні матеріа­ ли та обладнання, стає все попу­ лярнішою. Сьогодні 160 ОСББ взя­ ли «теплі» кредити та впровадили енергоефективні заходи у багато­ поверхівках.

Напередодні Нового року та до 20 січня 2016 року у Тернополі в тестовому режимі буде курсувати два тролейбуси у нічний час – №5 та №11. Відповідне рішення прий­ няли на засіданні виконавчого ко­ мітету міськради.

Газета нагороджена Почесною грамотою МВС України

стор.

В МІСЬКІЙ РАДІ ПРАЦЮЮТЬ ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ

7

стор.

ВОЯКИ НАЦГВАРДІЇ УДОСКОНАЛЮЮТЬ ЗНАННЯ

9

Досьє102 ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

№21 (41) / 11 грудня 2015 року

Сурогатом травили людей

Розпорядженням голови Тер­ нопільської ОДА затверджено ви­ робничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2016 рік, яким передбаче­ но 251 робочий день та 115 днів, робота в які не проводиться. Прокурор Тернопільської об­ ласті Олександр Мартинюк провів прес-конференцію для представ­ ників центральних та реґіональ­ них засобів масової інформації, на якій йшлося про актуальні питан­ ня прокурорської діяльності в умо­ вах реформування відомства.

Отримати свідоцтво про народ­ ження дитини у пологовому бу­ динку 2-ої міської лікарні можна буде за декілька годин. Якщо таке нововведення приживеться – на­ даватимуть таку послугу і в інших лікарнях.

19 грудня, в день Святого Ми­ колая, у Тернополі планують запа­ лити вогні новорічної ялинки, кар­ кас якої уже встановили на Теат­ ральному майдані.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

РЕКОМЕНДОВАНА ЦІНА

41782

3,50 ГРН.

стор.

2

Олег Ляхович розповів про чинники ліквідації корупції в правоохоронному відомстві

Ш

осте листопада 2015 року став для міліції останнім днем існуванння, а уже сьомого весь особовий склад тернопільських міліцейських перепризначили наразі на тимчасові посади. Мета таких дій – не втратити працівників до проходження ними переатестації та стор. 8 співбесід.

Президент встановив нове свято – День Національної поліції

П

етро Порошенко підписав три укази, пов’язані з розвитком Національної поліції України. Порошенко установив в Украї­ ні нове свято – День Національної поліції України. Починаючи з 2016 року, це свято буде відзначатися 4 серпня. Крім цього, Президент підписав Указ «Про символіку Національної поліції України». Емблемою Національної полі­ ції України є срібна (біла) восьми­ кутна промениста зірка, у центрі якої розміщено зображення мало­ го Державного Герба України.

Прапором Національної поліції України є прямокутне полотнище темно-синього кольору у центрі якого розміщено емблему Націо­ нальної поліції України. Також зат­ верджено зразок службового пра­ пора територіального органу, нау­ ково-дослідницької установи На­ ціональної поліції України. Глава держави підписав Указ «Про перелік посад, які можуть бу­ ти заміщені поліцейськими в дер­ жавних органах, установах та орга­ нізаціях» з чітким переліком посад у центральному апараті і структур­ них підрозділах МВС та установах і організаціях, що належать до сфе­ ри управління МВС.


2

ІНФОРМАЦІЯ

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята! 8

ГРУДНЯ

12

ГРУДНЯ

16

ГРУДНЯ

18

ГРУДНЯ

народився РАТУШНЯК Олександр Володимирович, начальник відділу режиму та технічного захисту інформації народився ГОЖІЙ Андрій Ігорович, начальник Монастириського відділення поліції

народився КВАСНЕВСЬКИЙ Віталій Владиславович, начальник роти поліції особливого призначення народився СИВУЛЯ Микола Євгенович, начальник управління оперативної служби

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, Щоб радісний настрій у серці не згас, Все світле і гарне, що треба людині, Нехай неодмінно приходить до Вас! Хай щастя приходить і ллється рікою, Хай горе обходить завжди стороною, Хай доля дарує Вам довгі літа, А в серці завжди хай живе доброта!

У Тернополі лікарі навчали поліцейських надавати першу домедичну допомогу

Я

к правильно підійти та надати першу домедичну допомогу постраждалому, як зупинити кровотечу, що робити з травмованим до прибуття бригади швидкої, а також, як діяти при пологах – цього навчали поліцейських дорожньо-патрульної служби фахівці Тернопільського мед­ університету. Ідея таких навчань виникла у заступника начальника обласного управління превентивної діяльнос­ ті Олега Турлая, адже співробітни­ ки дорожньо-патрульної служби од­ ними з перших прибувають на різ­ номанітні виклики: аварію, вибух та інші надзвичайні події, тому вміння надавати домедичну допомогу їм вкрай потрібні. Завідувач кафедри медицини ка­ тастроф і військової медицини ТДМУ ім. І.Горбачевського Арсен Гудима стверджує, що кожен поліцейський повинен знати та вміти надавати першу домедичну допомогу. Проте освоїти ці знання за чотири години важко. Тому інструктори зупиня­ ються на найбільш розповсюдже­ них ситуаціях.

– Перша річ, яка їм потрібна, – каже Арсен Гудима, – стандартні гу­ мові рукавички. Тому на навчаннях ми всіх ними забезпечили. Необхід­ но до прибуття швидкої підтриму­ вати у постраждалого температур­ ний режим. Ми рекомендуємо стан­ дартні термопокривала. Обов’яз­ко­ во в аптечці повинні бути крово­ спинні джгути та пристрої для вен­ тиляції легень. Медик переконаний, що сьогод­ ні кожен, хто носить форму, чи то поліцейського, чи військового, чи іншого відомства, повинен вміти надати першу домедичну та психо­ логічну допомогу. Ситуація на Сході України показала, що не всі знають, що і як робити при пораненнях. Віктор Шацький, виконуючий обов’язки керівника громадської ор­ ганізації медичного загону спец­при­ значення «Білі берети» радить, в пер­ шу чергу, вивчити алгоритм надан­ ня допомоги. Якщо його запам’я­та­ ти, то ніколи не зашкодиш, а знай­ деш вихід з ситуації, що виникла. Здобуті теоретичні знання пра­ воохоронці будуть відпрацьовува­ ти на практиці – на навчаннях з від­ творенням реальних подій спільно з іншими екстреними службами.

Полковник Орест КІСІЛЬ: «Головний «інспектор» поліції – громадяни» НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

С

ьомого грудня минув місяць, відколи вступив у силу Закон України «Про Національну поліцію» і, згідно якого, по-новому запра­ цювало правоохоронне ві­ домство. Що змінилося за цей період часу, ми запитали у керівника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, полковника поліції Ореста Кісіля. – Реформування міліцейського відомства Тернопільщини розпоча­ лося ще до моменту набрання чин­ ності Закону України «Про Націо­ нальну поліцію». Ефективне реагу­ вання на звернення громадян – один з перших дієвих кроків. Задля цього модернізували службу 102, збільши­ ли її штатну чисельність. До слова, над ефективністю роботи цього під­ розділу, який носитиме назву Коллцентр 112 й надалі ведеться робота. Наступний крок, який зробили для того, аби вчитися працювати по-новому – створили групи швид­ кого реагування. Сьогодні в облас­ ному центрі ефективно діє сім та­ ких нарядів. У березні, коли почне роботу нова патрульна поліція, з її штату буде створено двадцять ав­ томобільних патрулів, відповідно оперативність реагування та якість роботи буде ще кращою. Використання засобів відеоспос­ тереження – ще одне запроваджен­ ня задля ефективного реагування на повідомлення про скоєні злочи­

ни. В області на даний час викорис­ товується більше двохсот камер ві­ деоспостереження з мережевим дос­ тупом з чергових частин Головного управління та відділів і відділень, що дає змогу використовувати за­ фіксовану відеоінформацію під час розслідування. На цьому зупиняти­ ся не збираємося. Зміни сталися і в структурі по­ ліцейського відомства. Зараз діє тим­ часова модель відомства, яка затверд­ жена на перехідний період. Апарат Головного управління Національ­ ної поліції в Тернопільській області включає 24 структурних підрозділи, шість кущових відділів (відокрем­ лених структурних підрозділів) які включають дванадцять відділень. Та найважливіша оцінка нашої діяльності – це довіра громадян. Хо­ чу зазначити, за місяць роботи тер­ нопільської поліції до нас надійшло 6066 заяв та повідомлень від грома­ дян. Це на двадцять відсотків біль­ше, аніж середньомісячний показник ро­

боти міліції. Більше людей стали звертатися до нас з найрізноманіт­ ніших питань і не лише правових, а й, наприклад, зателефонувала тер­ нополянка і попросила допомогти їй витягнути дитячий візочок, що скотився з берега ставу у водойму. Відреагували і допомогли. Хочу зазначити, що попереду всіх, хто виявив бажання служити у поліції, чекає так звана переатеста­ ція. Окрім тестів на загальний роз­ виток та знання законодавчої бази, які проходитимуть усі без виклю­ чення, керівників та співробітників підрозділів, які входять у так звану «групу ризику» щодо можливості корупційних зловживань чекають тест на доброчесність та поліграф. Все це дасть змогу ще раз ретельно «пересіяти» кадри, відібрати кра­ щих і продовжити працювати. Поки вчимося, позбуваємося сте­ реотипів, докладаємо зусиль, але най­ головніший наш «інспектор» – гро­ мадяни.

працівниками прокуратури прове­ ли обшук в оселі підозрюваних. Пра­ воохоронці виявили та вилучили 5 літрів спирту, 4 літри готової спир­ тосуміші, порожню тару для розли­ ву горілчаної про­дукції, корки, єм­ ності для змішуван­ня суміші, та ін­ ше приладдя. Знай­шли поліцейські й журнал, в яких торговці записува­ ли клієнтів-борж­ників.

Відомості про подію внесені до ЄРДР згідно частини 3 статті 204 ККУ – незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини (матері­ алів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи ін­ ших тяжких наслідків. Мар’яна ЛЕМІШКА

Поліцейські викрили підпільну ґуральню, де травили сурогатом

Ш

естеро військових отруїлися сурогатом, яким торгувало подружжя з Тернополя. Про пацієнтів з підозрою на от­ руєння етиловим спиртом праців­ никам поліції повідомив черговий лікар Тернопільської університет­ ської лікарні. П’ятьох потерпілих з важкими ускладненнями доставле­ но до військово-медичного клінічно­ го центру, розташованого у Львові. Проведеними слідчо-оператив­ ними заходами поліцейські Терно­ пільського відділу поліції встано­ вили підозрюваних, які збули війсь­ ковим небезпечний сурогат. Ними виявилося подружжя тер­ нополян. Чоловік та дружина у та­ кий незаконний спосіб заробляли на прожиття. У власному помешканні ділки виготовляли небезпечну спир­ тову суміш та продавали всім охо­ чим по 30 гривень за пляшку. Слідчі ГУНП в області спільно з


КРИМІНАЛ

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

Десять пляшок енергетичних напоїв та шість пачок цигарок повинна була віддати 13-річна школярка колишнім подругам за те, що ті її «відпустили, а не добили» НАТАЛІЯ БІСОВСЬКА

О

перативники та слідчі Тернопільського відділу поліції працюють над розкриттям протиправного діяння, вчиненого групою не­повнолітніх дівчат. Троє школярок били та погрожували колишній подрузі за те, що покинула їхню компанію і просила повернути позичену спортивну кофту. Соціальні мережі інколи інфор­ мативніші для батьків, аніж розмо­ ви з власними дітьми. Прочитавши переписку доньки з деким, хто мав статус її «друзів» тернополянка до­ відалася стільки нового і, на жаль, неприємного про життя своєї дити­ ни, що згодом ця інформація стала підставою для того, аби у справу втрутилися поліцейські. Як розповів начальник Терно­ піль­ського відділу поліції Степан Савка, до них із заявою звернулася жителька обласного центру і повідо­ мила, що на початку листопада троє невідомих осіб у парку Національ­ ного відродження нанесли її 13-річ­ ній доньці тілесні ушкодження. Пра­ воохоронці оперативно встановили підозрюваних. З’ясувалося, це непо­ внолітні дівчата. Зате, судячи з по­ відомлень, що їх надсилали потер­ пілій через соцмережу та вміння за­ лякати жертву, – «фрукти» ще ті. Мама потерпілої школярки роз­ повідає, що донька рік тому потра­ пила у сумнівну компанію. – Дитина тоді сильно змінилася: додому поверталася пізно, від неї бу­ ло чути запах тютюну. Я тоді забо­ ронила їй спілкуватися з цією ком­ панією, – розповідає тернополянка. – Новий виток неприємних подій для

моєї доньки почався тоді, коли вона попросила колишню коліжанку, аби та повернула їй спортивну кофту, яку позичала. Скажу відверто, я са­ ма писала цій дитині, телефонува­ ла, аби вона віддала те, що їй не на­ лежить. Як встановили правоохоронці, п’ятого листопада 15-річна тернопо­ лянка разом з подругами таки при­ несли ту злощасну одежину. 13-річ­ ну школярку викликали з уроків і сказали, аби та підійшла і забрала кофту. Вони чекатимуть на неї в парку. Дівчина прийшла, та не очіку­ вала, що зустріч обернеться побоя­ ми. Зі слів потерпілої, її били троє – дві десятикласниці та восьмиклас­ ниця. З ними була ще четверта дів­ чина, але та лише стояла збоку, па­

лила цигарки та нецензурно вислов­ лювалася. Дивно, проте серед біло­ го дня свідками бійки було чимало перехожих, проте ніхто так і не втрутився. Побита школярка повернулася додому, проте матері ні в чому не зіз­налася. Згодом жінка знайшла пояснення такій поведінці доньки. «Подруги» не лише фізично позну­ щалися над нею, а й через соцмере­ жі залякували. – Вони писали доньці, щоб ні «мамка», тобто я, ні «мусора», на­ певне, мали на увазі правоохорон­ ців, не знали про те, що відбуваєть­ ся, бо тоді буде ще гірше, – розпові­ дає жінка. – Після бійки в парку моїй дитині дали список, де було вказано, що вона має принести за те, що від­

пустили її, а не добили десять пля­ шок енергетичних напоїв та шість пачок цигарок, навіть вказали мар­ ку. Вже коли донька лежала в лікар­ ні, де їй діагностували зак­риту че­ репно-мозкову травму та струс го­ ловного мозку, так звані «подруги» телефонували і цікавилися, коли та принесе «могорич». Чи до «могоричу» буде тепер не­ повнолітнім розбишакам, коли за справу взялися правоохоронці. На­ чальник сектору Тернопільського відділу поліції Андрій Кульчицький каже, що справу зараз ретельно вив­ чають. Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудо­ вих розслідувань за частиною пер­ шою статті 125 ККУ. Проводиться досудове розслідування.

родич господаря садиби. Хотів було заспокоїти забіяк, але безус­пішно. Коли ж погрози пролунали і в його

бік, вирішив не втручатися і поки­ нув обійстя. А там події набира­ли кривавіших ознак. Агресія 32-річ­

3

ДАВНІЙ КОНФЛІКТ МІЖ ОДНОСЕЛЬЦЯМИ ЛЕДЬ НЕ ОБЕРНУВСЯ ТРАГЕДІЄЮ

З

амах на вбивство розслідують борщівські поліцейські. Через неприязні відносини 61-річний мешканець села Юрямпіль з сокирою накинувся на 41-річного односельчанина. Як повідомив начальник поліції Борщова Володимир Горб’як, обидва чоловіки ворогують здавна. Цього разу чергова сварка переросла у серйозний конфлікт. Напередодні трагедії молодший з чоловіків перевозив на поле мін­ добрива. Через несправність транс­ портного засобу вся рідина вилила­ ся на дорогу на околиці села. На місці пригоди опинився і стар­ ший односелець. Між чоловіками за­ в’язалася суперечка. Образливі сло­ ва так розпалили 61-річного чолові­ ка, що він вже не контролював себе. Схопив сокиру та кинувся на сусіда. Однак жертві нападу вдалося ухи­ литися від удару, тож поранення виявилися несмертельними. Потерпілий з саднами голови та забоєм грудної клітки і передпліч­ чя звернувся за допомогою до Бор­ щівської районної лікарні. Медики, в свою чергу, сповістили про випа­ док правоохоронців. Працівники поліції розшукали підозрюваного. Той у скоєному зіз­ нався. Чоловікові повідомлено про пі­ дозру у вчиненні злочину, передба­ ченого частиною 2 статті 15 та час­ тиною 1 статі 115 ККУ – замах на вбивство.

За жорстоке вбивство сусіда – дванадцять років в’язниці

12

років позбавлення волі – саме такий вирок виніс Чортківський районний суд 32 –річному мешканцю Заліщицького району. Чоловік жорстоко розправився з давнім товаришем. Кривава подія трапилася мину­ лого року в селі Синьків. У власному помешканні було знайдено мертвим 44-річного місцевого жителя. Чис­ ленні рани та крововиливи на тілі свідчили, що смерть була насиль­ ницькою. Вже невдовзі правоохо­ ронці встановили особу підозрюва­ ного. Причетним до важкого зло­ чину виявився сусід вбитого. Чоловіки товаришували здавна. Та зустрічалися, здебільшого, аби випити. Не мали стабільного заро­ бітку, перебивалися сезонними ро­

ботами, а все зароблене витрачали на алкоголь. Напередодні трагічних подій обидва чоловіки назбирали на про­ даж горіхів. Плоди обміняли на спирт та до пізньої ночі «обмивали» обо­ рудку. Наступного дня молодший із товаришів з пляшкою подався до сусіда похмелитися. За столом при­ гадав, що від учорашніх посиденьок ще залишилося чимало спирту, од­ нак сусід запевняв, що нічого вже немає. Гість сильно розізлився. За­ в’язалася бійка. Тут саме нагодився

ного чолов’яги дійшла піку, коли той в коморі таки знайшов посудину зі спиртом. Вже зовсім озвірілий від люті та випитого кинувся гамсели­ ти господаря головою до залізної плити, штрикати ножем та вилкою, аж поки той не втратив свідомості. Спробував було привести до пам’я­ ті, заливаючи до рота горілку, та за­ кривавлений товариш вже ні на що не реагував. Зрештою вбивця ще добряче випивши, сам заснув на під­ лозі. Там його й застав родич убито­ го. Шокований побаченим, чоловік викликав правоохоронців. Досудове розслідування завер­ шилося вироком – 12 років в’язниці. Суд апеляційної інстанції залишив вердикт без змін.


4

АКТУАЛЬНО

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

Понад три мільйони гривень втратили мешканці області, повіривши пройдисвітам

П

ро це йшлося на брифінгу в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. Причина зустрічі – збільшення випадків шахрайств на теренах краю.

Від початку цього року правоо­ хоронці Тернопільщини зареєстру­ вали 234 звернення користувачів «ПриватБанку», яких ошукали на 1 міль­йон 822 тисячі. По сто сімдесят трьом фактам, пов’язаних із шах­ райством з електронними грошима, відкрито кримінальні провадження. Службі безпеки банку вдалося повер­ нути потерпілим лише шосту час­ тину – це близько трьохсот тисяч гривень. За словами заступника керівни­ ка департаменту безпеки Прикар­ патського реґіонального управлін­ ня «ПриватБанку» Анатолія Сівчука, розповсюджені три види шахрайств – це скімінг – при якому використо­ вується скімер – інструмент злов­ мисника для зчитування магнітної доріжки платіжної карти, кеш-тре­ пінг – зловмисники встановлюють на купюрoобмінник бaнкомату спе­ ціальну накладку, яка перешкод­жає видачі готівки клієнту та кардінг. Останній вид шахрайства найбільш розповсюджений. Люди самостійно передають шахраям особисті дані – пін-коди, CVV-коди та інші реквізити.

Працівники банку застерігають в жодному разі не писати пін-код на картці, не повідомляти невідомим жодних цифр, які надійшли смс-по­ відомленням, а при купівлі-продажу товарів через інтернет, завести но­ ву картку і не вказувати мобільний телефон, прив’язаний до основного рахунку. Заступник начальника відділу уп­равління кримінальної поліції Сер­ гій Горянний стверджує, що у 2015 році кількість щахрайств зросла в півтора рази. Серед найбільш поши­ рених – це неправдиве повідомлення про скоєння рідними ДТП чи інших злочинів та вимагання за це викупу, а також шахрайства через мережу Ін­ тернет. Зареєстрували правоохо­ ронці і злочини під приводом знят­

тя порчі, а також людьми, які при­ кидалися соцпрацівниками та вти­ ралися в довіру до постарших людей. Не нехтують шахраї і збором кош­ тів для бійців в зоні АТО та будьякими миттєвими виграшами цін­ них призів. Психолог Михайло Козюк зак­ ликає не довіряти незнайомцям та маловідомим людям, припиняти з ними будь-які розмови, а особливо, якщо вони стосуються грошей чи банківських операцій. Зазвичай афе­ ристи здійснюють тиск на почуття рідних та близьких, вводять жертву в шок. Щоб не потрапити в пастку, потрібно перевіряти отриману ін­ формацію й розповісти про можливі види шахрайств рідним та близьким. Наталка БАРНИЧ

езважаючи на численні застереження правоохоронців, мешканці краю все ж продовжують потрапляти у пастки шахраїв. Довірливі громадяни, нехтуючи елементарними правилами безпеки і не підозрюючи лихого задуму, самі віддають кровні в руки аферистів. Пройдисвіти тим часом придумують нові способи збагачення.

ності. Проте попередила – за послугу треба заплатити. Однак жінка вчас­ но зрозуміла, що впустила до хати шахрайок та вигнала непроханих гостей. Проте останні встигли по­ цупити з чужого помешкання кіль­ ка тисяч гривень, але скористатися накраденим завадили поліцейські. 65-річна мешканка села Ворву­ линці Заліщицького району повіри­ ла незнайомці та віддала всі заощад­ ження, рятуючи від «прокляття» своїх рідних. Невідома прийшла на подвір’я до потерпілої та запропо­ нувала придбати домашні халати. Коли жінка почала розглядати то­ вар, незнайомка схопила її за руку та запевнила: чоловік незабаром тяж­ ко захворіє, а донька потрапить в смер­тельну аварію. Спритна шахрай­ ка швидко переконала жінку про­ вести ритуал очищення і наказала винести з дому всі заощадження. Твердила, саме на них лежить про­ кляття. Перелякана господиня ви­ тягла зі сховку п’ять тисяч гривень й півтисячі євро та віддала ворожці. Та пошепотіла над грошима і сказа­

Замість доларів та гривень – конверт з порізаною газетою

С

пекуляції на тему євроінтеграції стали різновидом шахрайських оборудок. У Бережанах місцева пенсіонерка віддала невідомій півтори тисячі американсь­ ких доларів та сім з половиною тисяч гривень задля обміну на євро. На жаль, натомість отримала конверт з газетними нарізками. Як повідомив перший заступник начальника Бережанського відділу поліції Петро Панашій, до 85-річної жительки райцентру у двері посту­ кала невідома жінка. Спочатку по­ просилася до вбиральні, на що ста­ ренька не змогла відмовити. Відтак представилася працівницею гума­ нітарної організації Червоний хрест і стала розповідати про те, як Украї­ на впевнено та швидко прямує до Європи. А, отже, найближчим часом гривня зміниться на євро. Далі зап­

ропонувала пенсіонерці «ведмежу послугу», мовляв, ви – старенькі, вам буде важко вистоювати в банківсь­ ких чергах, тож я з радістю обміняю ваші гроші на євровалюту. Довірлива пенсіонерка витягну­ ла зі сховку півтори тисячі амери­ канських доларів, сім з половиною тисяч гривень і вирішила скориста­ тися послугами невідомої добродій­ ки. В обмін лиходійка простягнула бабусі конверт, запевнила, що там все пораховано й опечатано банком. Півгодини минуло з того часу, як шах­райка покинула оселю пенсіонер­ ки. Аж тоді старенька заглянула до конверта, а там – порізана газета. За фактом порушення розпоча­ то кримінальне провадження. Полі­ цейські докладають зусиль, аби вста­ новити та розшукати підозрювану, а краян вкотре застерігають бути пильними та уважними, не вестися на спокусливі пропозиції, не впуска­ ти до осель незнайомих людей.

Продають мед, переповивають дітей, обмінюють гроші, займаються цілительством – так маскуються шахраї!

Н

Найбільше від зловмисників по­ терпають люди похилого віку та пенсіонери. Випадків, коли під при­ водом продати чи придбати товар, шахраї обкрадали помешкання, – чимало. Так нещодавно невідомий злодій обікрав помешкання 78-річ­ ного тернополянина. Чоловік вранці постукав у двері будинку пенсіонера. Розповів, що про­ дає мед з власної пасіки. За три літ­ ри товару просив 270 гривень. Пен­ сіонера привабила така ціна. Впус­ тив гостя до будинку, а сам пішов по гроші. Витягнув заощадження з шухляди комоду в кімнаті та приніс продавцю. Однак той вирішив заро­ бити більше. Попросив чоловіка при­ нести на заміну скляну тару. Поки господар шукав банку, зловмисник непомітно пробрався до кімнати та

поцупив зі сховку тисячу гривень. Від рук продавця меду того ж дня потерпіла ще одна мешканка облас­ ного центу. 81-річна бабуся втрати­ ла п’ять тисяч гривень та дві золоті каблучки. Часто пройдисвіти працюють па­ рами. Допоки один зі зловмисників відволікає увагу, інший шукає у по­ мешканнях цінні речі. Такий шах­ райський дует, що ходив від обійс­ тя до обійстя начебто з пропозиці­ єю купити горіхи, обікрав жительку Кременецького району. Потерпіла розповідає, що до кімнати, де вона перебувала, зайшла тільки одна не­ знайомка. Інша, як з’ясувалося, в той час нишпорила в кухні та в сусідній кімнаті. Побачивши, що пенсіонер­ ка ходить з ціпком, гостя стала роз­ повідати про свої цілительські здіб­

ла, що через три дні поверне. Допо­ ки потерпіла оговтувалася від по­ чутого, шахрайка покинула под­ві­ р’я. Жертва аферистки довго че­кала на гроші. Зрозумівши, що її ошу­ка­ ли, повідомила про пригоду право­ охоронців. Дехто з шахраїв не гребує шах­ раювати на святому. З таким афе­ ристом 74-річна тернополянка зуст­ рілася у церкві. Той запропонував дешево придбати свічки, призначе­ ні для потреб храму. При цьому за­ певнив, що отець замовлення зараз не може забрати, але пізніше обо­в’яз­ ково поверне гроші. Пенсіонерка за­ просила чоловіка додому й віддала незнайомцеві 5600 гривень. Зрозу­ міло, що грошей потерпілій ніх­то не повернув, на пам’ять від шахрая залишилися лише декілька пачок дешевих свічок. Не меншає на Тернопіллі і шах­ райств, коли дурисвіти вдають з се­ бе різного роду благодійників. Сту­ кають у двері і псевдоволонтери, і працівники Червоного хреста, і со­ ціальні службовці. Схема у них прос­

та – просять розміняти гроші та да­ ють стареньким сувенірні купюри, а дехто зі зловмисників ще й фаль­ шиву валюту за вигідним курсом об­ мінює. Подібних злочинних схем легко уникнути. Варто лише не довіряти незнайомим людям, радять праців­ ники поліції. Найперше правило, якого слід дотримуватися неухильно, – ніколи і за жодних обставин не впускати до помешкання невідомих осіб. Не приставайте на пропозиції незнайомців вигідно придбати то­ вар, поворожити чи зняти порчу. Якщо на вашій вулиці, у вашому будинку з’явились невідомі люди, по­ ведінка яких викликає у вас підоз­ ру, запам’ятайте або запишіть їхні прикмети та зателефонуйте й пові­ домте про це поліцію. Розкажіть про такі елементарні правила безпеки стареньким роди­ чам, адже люди похилого віку най­ частіше стають жертвами обману та шахрайства. Мар’яна ЛЕМІШКА


5 Відбулося засідання педагогічної ради Рятувальники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області отримали посвідчення учасників бойових дій ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ!

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

3

грудня 2015 року відбулося чергове засідання педагогічної ради навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

Голова педагогічної ради Юрій Григорович наголосив, що кожен пе­ дагогічний працівник повинен ро­ зуміти, що атестація є системою за­ ходів, яка спрямована на всебічне

комплексне оцінювання його педа­ гогічної діяльності, за якою визна­ чаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється ква­

ліфікаційна категорія та тарифний розряд. А при встановлені тарифно­ го розряду враховується освітній рівень працівника, професійна ком­ петентність, педагогічний досвід, ре­ зультативність та якість роботи, ін­ ші дані, які характеризують його про­ фесійну діяльність. У 2015 році у Цент­ рі були атестовані два педагогічних працівники. Обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У поточному році, згідно вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, пройшли підвищення кваліфікації в Терно­ пільському обласному комунально­ му інституті післядипломної педа­ гогічної освіти 14 педагогічних пра­ цівників. Також затверджено список та графік проведення атестації пе­ дагогічних працівників Центру у 2016 році. Робота у даному напрям­ ку розпочата у Центрі, спланована і буде проводитись згідно графіку. Ірина КРУПА

Н

а базі Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Тернопільській області семеро рятувальників-учасників АТО отримали посвідчення учасників бойових дій. Всі вони виконували завдання з відновлення систем життєзабезпе­

чення, зведення та укріплення обо­ ронних рубежів, евакуації мирного населення із зони проведення ан­ титерористичної операції. Під час вручення посвідчень на­ чальник управління, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей подякував колегам за про­ явлений патріотизм, професійне та вміле виконання покладених на них обов’язків, також відзначив важли­ вість їхньої роботи.

Дотримуйтесь правил і не мерзніть

П

ереохолодження організму – гіпотермія – характеризується сильним падінням температури тіла, яке спричиняє негативні зміни стану організму. Запобігти переохолодженню допоможе дотримання простих правил. Перед тим, як вийти на холод, ситно поїжте. На голодний шлунок гіпотермія може виникнути і при нульовій температурі, бо організму нізвідки буде взяти енергію. Одягайтеся багатошарово. Одяг має бути вільним. Захищайте відкриті ділянки шкі­

ри. Не забувайте вдягати рукавич­ ки, шапку, шарф. Заходьте, щоб зігрітися, у тепле приміщення, якщо ви проводите ці­ лий день на вулиці. Деякі ліки, наприклад, для регу­ лювання кров’яного тиску, антиде­ пресанти, серцеві препарати підви­ щують чуйність організму до тем­ пературних коливань, холоду. Необ­ хідно обов’язково проконсультува­ тися з лікарем. Особливу увагу надайте запобі­ ганню переохолодження та обмо­ роження дітей. Щоб не сталося бі­ ди, радимо не виводити на вулицю дітей до 3–х років, якщо температу­

ра повітря понад 100С морозу, дітей дошкільного та шкільного віку при температурі нижче 200С. Подбайте про калорійне харчування дітей зі збільшенням споживання вітамінів. Діти повинні мати адекватний одяг за віком (багатошаровий, з на­ туральних тканин) з обов’язковим використанням зимової білизни, шар­ фа, шапки, теплих рукавичок, взут­ тя, теплих шкарпеток та устілок. Особливу увагу приділіть захисту носа, вух та щік дитини. Переохолодження – проблема, з якою взимку може зіткнутися кож­ ний, будьте готові вирішити її своє­ часно, без наслідків для здоров’я.

ція загальноосвітньої школи №10. Фінальна частина змагань та на­ городження переможців відбулося

у п’ятницю, 4 грудня. У фіналі змагань перше місце здобули учні школи №17. Юні спортс­

Переможцями турніру з баскетболу за кубок Романа Гралюка стали старшокласники загальноосвітньої школи №17

Б

аскетбольний турнір, приурочений пам’яті героя пожежної охорони області Романа Гралюка, розпочався 30 листопада у Тернополі. Протягом п’яти днів право володіти перехідним кубком імені героя-вогнеборця виборювали старшокласники загальноосвітніх шкіл обласного центру. Такі змагання проводяться між учнями шкіл обласного центру вже дев’ятнадцять років поспіль. Їх ор­ ганізаторами є Тернопільський місь­ кий відділ управління державної служби України з надзвичайних си­ туацій, управління сім’ї, молоді та спорту міської ради та адміністра­

мени шкіл №10 та 14 посіли, відпо­ відно, другу та третю сходинки п’є­ десталу. Переможці та призери зма­

гань отримали нагороди, грамоти та цінні подарунки. Ірина КРУПА


6 ОДА ІНФОРМУЄ Обговорили перспективи обласних закладів освіти та реабілітації для дітей з обмеженими можливостями Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

П

ро створення освітнього корекційно-реабілітаційного простору для відновлення фізичного і психічного здоров’я дітей йшлося під час круглого столу у рамках щорічної ак­ції «16 днів без насильства». Його провели директори освітніх інтернатних установ і представники міжнародних організацій. Учасниками круглого столу бу­ ли директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любо­ мир Крупа, заступник начальника управління-начальник відділу спе­ ціальної, позашкільної освіти та ви­ ховної роботи Наталія Моравська, ди­ ректори інтернатних закладів, спе­ ціалісти обласної психолого-медикопедагогічної консультації та інсти­ туту післядипломної педагогічної ос­ віти, представники громадських ор­ ганізацій – Благодійного фонду «Май­­ бутнє сиріт», Молодіжного центру розвитку «Міст», спілки батьків-опі­­ кунів дітей, які хворіють дитячим церебральним паралічем «Крила Ан­­ гела». Експерт міжнародної технічної допомоги за програмою Корпусу Ми­ ру США, професор кафедри реабілі­ тації та консультування Вісконсин­ ського Університету – STOUT Ді­рі Кетлін Марі, психолог, волонтер уні­ верситету святого Джерома у місті Ветерлоо Кенні Хілдебранд, а також волонтер зі США Кетрін Лі Рідінгер презентували присутнім новітні ме­ тоди та систему реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливос­ тями здоров’я у США. Наголошува­ лося на відмінності систем освіти для інвалідів у США та в Україні, а також потребі впевненого й при­ скореного руху інтернатних закла­ дів Тернопільщини до інклюзії і пе­ ретворення їх у заклади нового ти­

Т

Про це йшлось на засіданні ко­ місії з питань розрахунків обсягу компенсації витрат за перевезення пільговиків автомобільним, заліз­ ничним та електротранспортом. За­ сідання провів заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Овчарук.

Х

ід проведення робіт з реконструкції певних об’єктів, що фінансуються із Державного фонду ре­ ґіонального розвитку оглянув перший заступник голо­ ви Тернопільської обласної державної адміністрації Іван Крисак. Зокрема, відвідав будівництво школи в селі Соколів Теребовлянсь­ кого району. «Перший і другий поверхи шко­ ли повністю готові, – зазначив на­ чальник управління капітального будівництва Тернопільської обл­ держ­адміністрації Віктор Кузяк. – Проводяться роботи в цокольному приміщенні майстерні, гардеробі, триває благоустрій території. У на­ явності вже паливна, очисні мережі.

Вартість даного об’єкта – 5,6 міль­ йонів. Освоєно 2 мільйони 762 ти­ сяч гривень. Окрім цього, перший заступник голови ТОДА оглянув будівництво очисних споруд у місті Збараж. За словами начальника управління ка­ пітального будівництва, завершені всі роботи, що стосуються техноло­ гічної частини. Встановлені пожеж­ ні мережі. На черзі – оздоблення й технологічний процес, підключен­ ня насосів, монтаж технологій. По­ вна вартість об’єкта – 15 мільйонів, освоєно 7 мільйонів 801 тисяча 900 гривень. Іван Крисак розпорядився мак­ симально відповідально виконати всі поставлені завдання й вчасно здати дані об’єкти в експлуатацію. Всі вони будуть завершені вже до кінця поточного року.

У школі на Чортківщині відкрили Алею Героїв АТО

У

Джуринській школі урочисто відкрили Алею Героїв АТО.

пу. Присутнім також продемонст­ рували фрагменти корекційно-роз­ вивальних занять: психологічного заняття «Сходження до Олімпу», за­ няття з використанням тренінгових технологій «Шлях до мрії» та інди­ відуальне логопедичне заняття «Фор­ мування вимови голосних у дитини з алалією». Окрім того організатори прове­ ли зустріч з вихованцями Терно­ пільського обласного навчальнореабілітаційного центру «Перлини дитячої душі». «Без подолання перепон на шля­

Тернопільщина отримала кошти на компенсацію за пільговий проїзд ернопільській області збільшили обсяг субвенції з державного бюджету для надання деяких видів пільг. Більшу частину цих коштів спрямують на компенсацію за пільговий проїзд ок­ ремих категорій громадян.

Реконструкцію очисних споруд та шкіл на Тернопільщині завершать до кінця року

Відтак, кошти перевізникам ви­ рішили розподілити у відповіднос­ ті до механізму, визначеного мето­ дичними рекомендаціями. «Наша область має розроблений порядок, якого ми дотримуємось під час розподілу коштів на компенса­ цію перевезення пільговиків, – за­ значив Віктор Овчарук. – По форму­ лі ми враховуємо виконану транс­ портну роботу за даними управлін­ ня статистики та суму нарахованих перевізниками пільг. Відповідно до такої формули, об’єктивно розподі­ лимо виділені кошти». Олег УДИЧ

ху до збереження людських прав, неможливо створити умови для са­ мореалізації особистості і можли­ востей кожного громадянина. Сьо­ годні можна констатувати, що дер­ жава максимально намагається ство­ рити необхідні умови для дітей з особливими потребами, а спільни­ ми зусиллями ми зробимо все для того, щоб ці діти в майбутньому мог­ ли здійснити вагомий внесок у роз­ виток держави» – наголосив дирек­ тор департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністра­ ції Любомир Крупа.

На захід були запрошені предс­ тавники райдержадміністрації, вій­ ськового комісаріату, духовенства, військові побратими, родичі та дру­ зі місцевих захисників, небайдужі краяни. Свою подяку героям сього­ дення у віршах та піснях висловили школярі. Алея розмістилася на другому поверсі школи. «Герої наші, ви у бій пішли заради нас і мирного світан­ ня…» – такими словами починаєть­ ся виставка з 15 світлин, на яких – місцеві герої і серед них – загиблий учасник АТО, старший лейтенант, військовослужбовець 3-го баталь­ йо­ну 51-ї окремої механізованої бри­ гади, командир взводу розвідки

36-річний Руслан Коцюк, який за­ гинув 29 серпня 2014 під час прори­ ву з оточення під Іловайськом. – Такі алеї повинні бути у кож­ ному куточку Чортківщини, облас­ ті, України. Щоби нагадували усім про подвиг наших Героїв, які відда­ ють за Батьківщину найдорожче – своє життя», – зазначив заступник голови Чортківської райдержадмі­ ністрації Іван Віват. Він подякував вчителям Джуринської школи за те, що виховали Героїв і закликав не об­ межувати вдячність лише алеєю: «Я переконаний, що не тільки ця Алея Героям АТО, а й щоденна поведінка кожного з нас має свідчити про те, що ми пам’ятаємо подвиг зем­ляків. Кожен наш вчинок повинен свідчи­ ти, що ми любимо цю державу і що Герої віддали своє життя не дарем­ но».

ні Дмитра (Байди) Вишневецького, зокрема десантно-екологічного осе­ редку, капеланів, предс­тавників об­

ласної спілки офіцерів. Також до Збаража того дня завітали козаки з Хмельниччини та Луганщини.

На Збаражчині відбулася посвята в козаки

25

листопада для курсантів та учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що створений на базі Збаразького ПТУ-25, було особливим, багатим на події, знайомства та враження. На плацу перед навчальним за­ кладом відбулася посвята в козаки, концерт воїнів-інтернаціалістів з гурту «ІД», показовий військовий вишкіл, частування козацькою ка­ шею, рибною юшкою та іншими смаколиками польової кухні. Військово-патріотичний захід від­ бувся за участю козаків Тернопіль­ ського обласного крайового ко­ша іме­


НОВИНИ З МІСТА

Виділили кошти на реконструкцію набережної пляжу «Циганка»

Н

а черговій сесії міської ради депутати прийняли рішення про внесення змін до бюджету міста на 2015 рік. Зокрема, за словами міського го­ лови, казна отримала більше кош­ тів, ніж планували. Відтак, дохідна частина зросла на 16 мільйонів 700 тисяч гривень. На цю ж суму збіль­ шили і видатки. Зокрема, спря­му­ вали кошти на освітню та медичну галузь для зарплат вчителям та ме­ дикам. «Видатки спрямовані в основно­ му на виплату зарплат вчителям, вихователям у садочках та медикам, оскільки уряд знову не фінансує зар­ плату бюджетникам. Крім того кош­ ти спрямовані на завершення ре­ монту та придбання необхідного об­ ладнання для відкриття садочка №3 на вулиці Юності. Спрямовані кош­ ти на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та харчуван­ ня дітей учасників АТО у школах», –

МЕДИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГРИПУ

Н

арада за участю медиків міста, представників са­ нітарно-епідеміологічної служби, міської ради, комунальних установ та організацій міста щодо епідеміологічної ситуації захворюваності на грип та ГРВІ відбулася у міській раді. У цьому сезоні тернопільські ме­ дики очікують на три види грипу: грип А «Каліфорнія», грип А «Швей­ царія» та грип В «Кукет». Найбіль­ ший підйом захворюваності очіку­ ється вкінці грудня, а також вкінці лютого – на початку березня. Для того, щоб не допустити спалаху грипу, фахівці рекомендують роби­ ти щеплення. «Із міського бюджету виділено понад 44 тис. грн. на закупівлю вак­ цин для тернополян, які входять до груп ризику, та ще на останній сесії міської ради додатково для цих по­ треб виділили 80 тис. грн., – розпо­ відає заступник міського голови Лео­ нід Бицюра. – Також вакцину мож­ на придбати в аптеках міста». Тернопільський міський кому­ нальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» гото­ вий до індивідуального та колектив­ ного щеплення, а сімейні лікарі на­ дадуть необхідну консультацію що­ до вакцинації. Для більш детальної інформації можна звертатися за те­ лефоном 52-46-50.

прокоментував Сергій Надал. Крім того, виділили гроші для закупівлі нового обладнання для лі­ карень міста – моніторів для спос­те­ реження за важкохворими та кар­ діостимуляторів. Також передбачи­ ли кошти на проведення вакцина­ ції, придбання медикаментів та про­ дуктів харчування. Ще 300 тисяч гривень виділили на виплату допо­

моги малозабезпеченим. Окрім цього передбачені кошти і на виготовлення проектно-кошто­ рисної документації для реконст­ рукції набережної в напрямку пля­ жу «Циганка», для освітлення міста, для схеми теплопостачання, для ремонту міжквартальних проїздів і капітального ремонту житлового фонду.

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

7

Реалізація проекту з реконструкції котелень є важливим кроком на шляху до енергоефективності

З

аступник міського голови Владислав Стемковський взяв участь у ІІ шведсько-українському форумі з енергоефективності та чистих тех­нологій, під час якого було презентовано шведські інноваційні рішення у сферах цент­рального опалення, водоочист­ки, поводження з твердими побутовими відходами, вентиляції і відновлювальної енергетики. На заході був присутній також директор північної екологічної фі­ нансової корпорації «НЕФКО» Mag­ nus Rystedt. Разом із Владиславом Стемковським він обговорив про­ ект «DemoUkrainaDH у місті Терно­ піль», на який корпорація виділила грантових та кредитних коштів у сумі понад 600 тисяч євро. «Корпорація «НЕФКО» зацікави­ лися тернопільським проектом, ос­ кільки у ньому є інноваційність. Ми пропонуємо не будівництво нової котельні чи реконструкції котель­ ні, а хочемо замінити лише пальни­ ки з газових на пілетні у вже існую­ чих котельнях, що дозволить відмо­ витися від газу та використовувати інші види палива, – розповідає Вла­ дислав Стемковський. – Імовірно, що

згодом такі технологічні рішення будуть використовуватися й у інших містах». Magnus Rystedt зазначає, що про­ ект у Тернополі є важливим кроком на шляху до енергоефективності.

створення таких рад: «У руслі євро­ пейських змін, які відбуваються у державі, Тернопіль запроваджує екс­ пертну раду. І це дуже актуальний та прогресивний підхід до вирішен­

ня важливих питань міста. Адже те­ пер думку населення будуть чути не тільки від депутатів, а й від горо­ дян, які є фахівцями з певного пи­ тання».

Тернопіль – перше місто, де при міській раді запрацювали експертні групи

Т

ернопіль – перше місто в Україні, де при міській раді створюються експертні ради із числа фахівців у певних сферах життєдіяльності міста. Саме їх висновки будуть враховані при прийнятті рішень під час сесії міської ради чи засідання виконавчого комітету, а також експерти надаватимуть власні пропозиції та оцінку кадровим призначенням. Під час першої зустрічі експер­ ти та міський голова Сергій Надал домовилися спільно підготувати По­ ложення «Про експертні ради», в якому будуть враховані пропозиції та побажання експертів. «У Тернополі стартує унікальний для України проект, який уже давно успішно реалізовується у провідних європейських країнах – створення експертних рад. Відтепер при управ­ ліннях та відділах міської ради бу­ дуть збиратися фахівці, які надава­ тимуть свої пропозиції щодо того, як повинно розвиватися місто, до­ помагатимуть при розгляді проектів

рішень сесії під час депутатсь­ких комісій, інформуватимуть громадсь­ кість про наслідки певного рішення та надаватимуть власні рекоменда­ ції щодо розвитку галузі, – розпові­ дає очільник Тернополя. – Ду­же важ­ ливо, що саме експерти будуть реко­ мендувати тих людей, які повин­ні управляти певним напрямком у Тер­ нополі. Наприклад, керівника освіти будуть призначати ос­вітяни, керів­ ника охорони здоров’я – медики». Один із представників експерт­ них рад – голова обласної організа­ ції «Союз Чорнобиль України» Олек­ сандр Харитонов підтримує ідею


8

СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

Олег ЛЯХОВИЧ: «Достойні зарплати та гідне соціальне забезпечення поліцейських – один із чинників ліквідації корупції в правоохоронному відомстві»

Ш

осте листопада 2015 року став для міліції останнім днем існуванння, а уже сьомого весь особовий склад тернопільських міліцейських перепризначили наразі на тимчасові посади. Мета таких дій – не втратити працівників до проходження ними переатестації та співбесід у нову поліцію. Атестація складатиметься з кіль­ кох етапів. Перший – на загальний розвиток. Майбутні поліцейські по­ винні довести, що вміють і можуть швидко мислити логічно. Вони зда­ ватимуть тести з професійної діяль­ ності, а саме на знання законів та конституційних норм. Далі право­ охоронців чекатиме ще й співбесі­ да. І лише після цього поліцейських з тимчасових посад переведуть на постійні. Проте близько 300 правоохорон­ ців краю написали заяви на звіль­ нення за власним бажанням. Зали­ шили службу і близько п’ятнадцяти пенсіонерів. Процес реформування, каже Олег Ляхович, триватиме до кінця 2016 року. З початком створення Національ­ ної поліції деякі служби відійшли від обласного управління. Науково-дос­

лідний експертно-криміналістич­ний центр перейшов під безпосеред­нє під­ порядкування Міністерства внутріш­ ніх справ. Така ж ситуація і з колиш­ ньою відомчою службою охо­рони здоров’я, а тепер територіально-ме­ дичним об’єднанням МВС Ук­раїни в Тернопільській області. Напряму під­ порядковуватимуться На­ціональ­ній поліції України обласне управління захисту економіки, відділ протидії кіберзлочинності та відділ протидії незаконному обігу наркотиків. Зміни відбудуться до кінця нас­ тупного року і в державтоінспекції. Сьогодні триває процес ліквідації департаменту ДАІ: в областях під­ розділи переходять під керівницт­ во превентивної поліції. За рік часу до патрульної поліції повинна до­ лучитися ще й дорожня. Не оминуло реформування і МРЕВ. У всіх великих містах країни

запрацюють сервісні центри МВС. Відбулася реорганізація і тери­ торіальних підрозділів в адмініст­ ративних районних центрах. Раніше, розповідає заступник начальника обласного управління поліції, в кож­ ному районі був незалежний відділ міліції. Сьогодні ж вся область поді­ лена на 6 основних відділів поліції до складу яких входитимуть менші відділення. Це дозволило зменшити кількість керівного складу, а більше працівників вивести на вулицю – зросла кількість груп швидкого ре­ агування. Працюватиме далі і батальйон спецпризначення «Тернопіль». Осо­ бовий склад продовжуватиме нес­ ти службу як на території Терно­ пільської області, так і на східних рубежах держави в зоні проведення антитерористичної операції. Олег Ляхович наголошує, що пра­ воохоронці вже нової структури – Національної поліції України мають змогу використовувати посвідчен­ ня, печатки, логотипи та емблеми мі­ ліції і Міністерства внутрішніх справ України до 31 грудня 2016 року.

Саме стільки часу відведено на повне реформування. На Тернопільщині найшвидше одягнуть поліцейську форму пат­ рульні, оскільки це перший підроз­ діл, правоохоронці якого будуть призначені на службу на постійній основі. На вулицях обласного цент­ ру вони розпочнуть роботу уже на початку квітня. Забезпечать нових патрульних і новим транспортом. Олег Ляхович

переконаний, що українська нова поліція повинна не лише змінити зовнішній вигляд, але й повернути довіру до себе та своєї роботи у пе­ ресічних громадян. Нові поліцейські, в першу чергу, повинні позбутися каральних функ­ цій і стати сервісною службою. Лю­ ди у формі не повинні боятися бра­ ти на себе відповідальність, прий­ мати самостійні рішення, дотриму­ ючись закону та інструкцій.

жальних закладів та сімейні скан­ дали. Загалом за добу правоохорон­ цям груп швидкого реагування до­

водиться виїжджати на 50-60 викли­ ків. Наталка БАРНИЧ

Понад 50 виїздів на добу здійснюють Хатія Деканоїдзе анонсувала створення групи швидкого реагування в Тернополі системи детективів С ім груп швидкого реагування цілодобово виїжд­ жають на патрулювання Тернополя.

Г

олова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе планує після нового року звернутися в парламент і уряд з проектом переходу на нову систему детективів. «У нас вже майже готовий зако­ нопроект про перехід на нову сучас­ ну систему детективів. Після нового року я звернуся в парламент і уряд з цим проектом. Зараз у нас два на­ прямки: слідство і карний розшук, оперативні дії. Це трохи совкова сис­ тема. Я вважаю, що їх треба об’єд­ нати в детективні групи. Я буду ро­

бити все, щоб парламент і уряд нас підтримали», – заявила Деканоїдзе. За її словами, детектив – це уні­ версальний поліцейський. «Я думаю, ми повинні прагнути створити універсального поліцейсь­ кого. Крім цього, ми будемо повніс­ тю переробляти систему навчання дільничних. Тому що дільничні за­ раз не виконують своїх функцій. А дільничний повинен стати основ­ ною ланкою в поліції, людиною, яка все знає. Громадським поліцейсь­ким. Спілкується у школах, розмовляє з батьками, з патрульними», – зазна­ чила голова Національної поліції.

Їхнє завдання – яко­мога швидше, а це до п’яти хвилини в межах об­ ласного центру, приїхати на місце події, обстежити його, забезпечити охорону місця злочину і, при необ­ хідності, надати першу медичну до­ помогу й викликати слідчо-опера­ тивну групу. – Місто Тернопіль розбите на квадрати і кожен квадрат має свою групу швидкого реагування, – роз­ повідає старший оперуповноваже­ ний Тернопільського відділу полі­ ції Дмитро Адамович. – Першочер­ гово здійснюється об’їзд території. У подальшому, якщо немає викли­ ків, ГШР знаходиться на контроль­ ній точці. Групі швидкого реагування до­ зволяється вмикати проблискові маячки та звукову сирену, щоб дої­ хати до місця виклику. Проте швид­ кісний режим та правила дорож­ нього руху порушувати правоохо­ ронцям заборонено. Робочий день групи швидкого реагування – 12 годин. За словами Дмитра Адамовича, найбільше по­ відомлень надходить у нічний час. В основному це інформація про бій­ ки, про порушення громадського спокою, найчастіше шум від розва­


СПРАВИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ

Нацгвардійці сіли за парти НАТАЛКА БАРНИЧ

Н

овий навчальний рік – перший тематичний модуль 2016 стартував першого грудня в батальйоні Національної гвардії, яка дислокується у Тернополі. За парти сіли більше сотні бійців. Військовослужбовці вчитимуть та вдоскона­ люватимуть навики володіння зброєю, враховуючи вимоги сьогодення та ситуацію в державі. – Первинні задачі особового скла­ду, – каже Віктор Шершун, ко­ мандир Тернопільського батальйо­ ну ВЧ – 3002 Національної гвардії України, – вміти захищати державу, вміти воювати. Всім цим моментам ми будемо вчити особовий склад.

Хто вміє та знає це, той буде затверд­ жувати знання. Новоприбулі будуть вчитися. Офіцери та прапорщики Націо­ нальної гвардії проходили вишкіл спільно з підрозділами американсь­ кої армії у Львівській області на базі

полігону Збройних сил. Тому тепер вони здобутими знаннями ділити­ муться із колегами по зброї. Осно­ вні напрямки, які здобуватимуть бійці, це – тактична, вогнева, а та­ кож фізпідготовка. Олександр Задворний, заступник по роботі з особовим складом війсь­ кової частини переконаний, що сьо­ годні нашій державі потрібні про­ фесійно підготовлені війсь­ково­служ­ бовці. Цей модуль призначений для того, щоб хлопці якісно оволоділи військовими спеціальнос­тями і до­ сягли високих успіхів у бойовій та спеціальній підготовці, з честю го­ тові були боронити нашу державу. Привітати хлопців з початком нового навчального року прийшов колишній боєць Нацгвардії Євген Древницький. За плечима у чолові­ ка навчання в училищі Казахстану за фахом офіцер кавалерії прикор­ донних військ, 15 років служби у внутрішніх військах Росії та стільки ж на базі тепер уже Тернопільсько­ го батальйону ВЧ – 3002 Національ­ ної гвардії. – Саме краще виховання для чо­ ловіків – це армія. Тут вони пізнають один одного, пізнають, які бувають друзі справжні, а які лише на папері. І тут вони стають справжніми чоло­ віками. Жінці потрібен справжній чоловік, а не якась розмазня. Євгенові Древницькому уже 83 роки, але він і до сьогодні намага­ ється підтримувати себе у фізичній формі. Колишній військовослужбо­ вець переконаний, що справжній чо­ ловік мусить бути здоровий фізич­ но та морально. А кращий рецепт для цього – фізкультура. – Колись я віджимався 100 ра­ зів, сьогодні 50, але якщо натисну­ ти «кнопку», я й 100 зможу з пере­ починком. Після урочистого маршу та бла­ гословення священика нацгвардій­ ці сіли за парти.

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

9

В зону АТО нести службу поїхали кінологи зі своїми чотирилапими помічниками

Р

озшук безвісти зниклих, робота на блокпостах, виїзд на місце події – ос­ новне завдання інспекторів кінологічної служби та їх чотирилапих помічників Річі та Лінди в зоні АТО. 4 грудня двоє співробітників кі­ нологічної служби ГУНП в Тернопіль­ ській області вирушили для несен­ ня служби на Луганщину. За словами заступника началь­

ника обласного кінологічного цент­ ру Сергія Крамара, собаки пройшли спецпідготовку в Житомирі, оскіль­ ки саме там готують чотирилапих по­ мічників для роботи в зоні АТО. Для вівчарок Річі та Лінди це перша далека поїздка, але вони до неї готові. Собаки допомагатимуть поліцейським в оперативно-розшу­ ко­вих та профілактичних заходах щодо запобігання й розкриття зло­ чинів, шукатимуть злочинців та зник­­ лих людей.

логічних тестів допущено близько 900 конкурсантів. Психологічне тес­ тування спрямоване на вивчення особистих якостей майбутніх полі­

цейських. Майже тиждень кандида­ ти проходитимуть тести. Після цьо­ го на них очікує завершальний етап відбору – особиста співбесіда.

Кандидати у патрульну поліцію Тернополя здали заліки з фізичної підготовки та проходять психологічне тестування

Н

априкінці листопада стартував третій етап відбору у патрульну полі­ цію Тернополя. На міському стадіоні перші кан­ дидати у полісмени, які успішно прой­шли медичну комісію, демонст­ рували свої фізичні можливості. Третій етап відбору передбачав біг на дистанцію 100 і 1000 метрів, підтягування на перекладині – чоло­ вікам та згинання-розгинан­ня рук в упорі лежачи для жінок. Для прийому нормативів було запрошено незалежну комісію. Ек­ заменатори неупереджено та об’єк­ тивно стежили за правильністю ви­ конання вправ майбутніми полісме­ нами та фіксували їх результати. Присутніми на здачі тестів були

предс­тавники тернопільських гро­ мадсь­ких організацій. Як зазначив один із них, автор соціального проек­ ту «Ди­ке поле» Микола Більчук, фі­

зичні тестування пройшли відкрито. На початку грудня почався пе­ редостанній етап відбору у патруль­ ну поліцію. До проходження психо­


10

КРИМІНАЛ

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

Любителів чужих мобільних телефонів поліцейські впіймали в обласному центрі

З

повідомленнями про вик­ радення мобільних теле­ фонів тернополяни мало не щодня звертаються до правоохоронців. Не одного злодія вдалося впіймати, але їх щоразу змінюють нові охочі розжитися кількома сотнями гри­ вень, продавши чужу трубку.

Днями тернопільські поліцейсь­ кі впіймали двох крадіїв мобільних телефонів. 19-річний житель села Буцнів потягнув чужий засіб зв’язку з інтернет-кафе у Тернополі. Викра­ дений мобільний власник оцінив у 500 гривень. Його «колега» – 37 річ­ ний тернополянин шляхом вільного доступу поцупив трубку із травма­ тологічного відділу 1-ї міської лікар­ ні. Обоє злодіїв понесуть відповідне покарання. Як же вберегти свій мобільний телефон від злочинних посягань? Найнебезпечніше місце, де у вас можуть вкрасти мобільник – це гро­ мадський транспорт у години пік. Намагайтеся не ставати біля вхід­ них дверей, адже саме там злодії найчастіше вичікують здобич.

Другі за ступенем ризику – рин­ ки. Увагу відволікає ненавмисний поштовх у спину, і ви не помічаєте, як у вашу кишеню або сумку лізе чужа рука. Так само небезпечні су­ пермаркети. Часто самі власники, нехтуючи правилами безпеки, залишають мо­ більники без нагляду в місцях, звід­ ки їх злодії можуть легко потягнути шляхом вільного доступу: столик ка­ фе, прилавок магазину, шафка лі­ карняної палати. Щоб уберегти свій засіб зв’язку від крадіїв, поліцейські радять до­ тримуватися декількох елементар­ них правил. Не використовуйте поширені ни­ ні гаманці для мобільних телефонів або кліпси, що кріпляться до пояса. На ринку, в громадському транспор­ ті в години пік у вас мало шансів відчути, як злодій відстібає їх. Вкрай ненадійні зовнішні і задні кишені штанів – телефон там видно неозб­ роєним оком, і ви самі спокушаєте злодія легкою здобиччю. Кладіть мобільник туди, де будете його від­ чувати, наприклад, у внутрішню ки­ шеню піджака.

Двоє ворогують, інші потерпають

Н

еприязні взаємини між 25-річним жителем села Цвітова та 32-річним мешканцем Ріпинців Бучацького району вже не раз ставали приводом для порушення кримінальних проваджень та судових позовів. Проте чоловіки досі вперто чогось не можуть поділити. Потерпають від таких хуліганських з’ясувань взаємин і їхні товариші та знайомі. Цього разу, як повідомили у Бу­ чацькому відділенні поліції, дороги двох недругів перетнулися біля сіль­ ського магазину. Оскільки населені пункти, де мешкають опоненти, – по­ руч, то до торгового закладу що од­ ному, що іншому – рукою подати. Щойно молодики вздріли один

Дорогими телефонами сьогодні також «озброєно» багато школярів. Батькам правоохоронці радить пояс­ нити дітям, що телефон – не іг­раш­ ка, тому не варто ним гратися на вулиці або в транспорті. Учні пови­ нні розуміти, що у жодному разі за­ сіб зв’язку не можна давати «поди­ витися», «зателефонувати», «переві­ рити», «погратися», «порівняти» чу­ жій людині. Що ж робити, якщо вашу мобіл­ ку все ж таки викрали?

З

різаною раною грудей до Золотопотіцької районної лікарні доправлено 29-річного жителя села Млин­ ки Бучацького району. Черговий лікар повідомив про пацієнта працівників Бучацького відділення поліції. Правоохоронці оперативно з’я­ сували, що рану молодику наніс йо­ го свекор, 54-річний мешканець се­ ла. Чоловік не працює, зловживає спиртними напоями. Зі слів потерпілого, того вечора він порався по господарству, коли почув крики на кухні в будинку. Зайшовши туди, він став свідком сварки батьків його дружини. Зять намагався вгамувати захмелілого свекра, однак той накинувся на ньо­ го з кухонним ножем та наніс тілес­ ні ушкодження. Чоловіка госпіталізували в хірур­ гічне відділення з різаною раною грудей. Підозрюваний тим часом утік з дому. За фактом злочину відкрито кри­ мінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодек­ су України – умисне тілесне ушкод­ ження.

«Сувеніром», привезеним із зони АТО, чоловік погрожував дружині

Г

ранату РГД-5 та запал до неї знайшли правоохоронці Кременецького відділу поліції за місцем проживання 40-річного жи­теля райцентру. Правоохоронці отримали опе­ ративну інформацію про те, що один з місцевих жителів у своєму помешканні зберігає боєприпаси. – У листопаді 2015 року в Кре­ менецький відділ поліції із заявою звернулася жителька райцентру про

одного, як «жага помсти» заграла в жилах. Розбороняти їх взявся 27-річ­ ний житель Ріпинців. Чоловікові теж дісталося. Як наслідок, «месник» з Цвіто­ вої зліг у лікарню із гематомами та забоями. Медики також констату­ вали, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Проте крім фізичної шкоди чоловік має проб­ леми із Законом, адже товариш йо­ го недруга заявив у поліцію про от­ римання тілесних ушкоджень. Чоло­ віка направлено на судово-медич­ну експертизу. Відповісти за порушення статті 125 Кримінального кодексу Украї­ ни доведеться й 32-річному жи­те­ леві села Ріпинці. Той, хто лежить в лікарні, теж не збирається «дарува­ ти» опонентові синці на обличчі. Христина НАЗАР

Не гайте часу – відразу йдіть до найближчого відділення поліції. Там вам запропонують написати заяву із зазначенням серійного номера – IMEI телефону (він написаний на ко­ робці, у якій ви купили телефон, а також вказаний під акумулятором). У разі, коли не знаєте IMEI, деталь­ но опишіть марку, колір, його особ­ ливі прикмети, наприклад, потер­ тості, подряпини. Також у заяві пот­ рібно вказати місце і обставини за яких у вас викрали мобілку.

ТЕСТЬ ЗЯТЕВІ – НОЖЕМ У ГРУДИ

те, що її співмешканець, який повер­ нувся із зони АТО, за місцем їхнього спільного проживання зберігає ви­ бухові пристрої та боєприпаси. І під час сімейних скандалів постійно по­ грожує, що підірве будинок, – роз­ повів Володимир Галевич, началь­ ник Кременецького відділу поліції. – На дане повідомлення працівники оперативно відреагували і розпоча­ ли документування вказаного зло­ чину. Під час проведення санкціо­ нованого обшуку було виявлено і вилучено бойову гранату РГД-5.

Експерти, що оглянули приве­ зений кременчанином з АТО суве­ нір, підтвердили, що це наступальноосколкова граната РГД-5, яка засто­ совується в Збройних силах Украї­ ни для ураження живої сили проти­ вника. Радіус небезпечної зони при вибуху гранати складає від 25 до 50 метрів. Кременчанину оголошено підо­ зру за статтею 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Христина НАЗАР

Крадене з дач майно зловмисник продавав на ринку в Тернополі

В

ласники дач у селі Великі Бірках позбулися майна, щойно на волю вийшов 38-річний місцевий мешканець. Як повідомив заступник началь­ ника Тернопільського відділення по­ ліції Анатолій Стельмащук, до пра­ воохоронців звернулися троє влас­ ників дачних будинків, що у селі Ве­ ликі Бірки. Потерпілі заявили, що не­ відома особа винесла з їхніх помеш­ кань геть усе, що під силу було взя­ти у руки. Правоохоронці швидко встано­ вили особу крадія. Ним виявися міс­

цевий житель. Чоловік лише місяць тому звільнився з місць позбавлен­ ня волі. Розуміючи, що дачне товарист­ во у таку пору року пустує, бо госпо­ дарі навідуються лише зрідка, чоло­ вік добряче погосподарював у чу­ жих будиночках. Від реманенту і до одягу повиносив та, облюбувавши місце на центральному ринку, став спродувати чуже майно. Зі слів Анатолія Стельмащука, правоохоронцям вдалося дещо з кра­ деного вилучити. Наразі проводять­ ся оперативно-слідчі заходи, аби пе­­ ревірити, чи не причетний зловмис­ ник до інших протиправних діянь.


РІЗНЕ

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

Якщо іноземець втратив посвідку

П

гро­мадянства та його копія; квитан­ ції про сплату державного мита (або документ, який підтверджує наяв­ ність пільг щодо його сплати) та по­ слуг ДМС; документи, що підтверд­ жують втрату посвідки (довідка з ор­гану внутрішніх справ за місцем втрати); дві фотокартки іноземця розміром 3,5 х 4,5 сантиметри на матовому папері. Нову посвідку на постійне місце проживання оформлять протягом 7 робочих днів і вартуватиме вона 167.49 грн (82.49. грн. – вартість по­ слуг ДМС + 85 грн – держмито).

Нову посвідку на тимчасове про­ живання в Україні оформлять про­ тягом 15 днів, вона обійдеться у 114.99 грн (80.99 грн. – вартість по­

слуг ДМС + 34 грн. – держмито). Інформацію з питань докумен­ тування іноземців можна отримати за номером у Тернополі 27-12-57.

500 гривень). Оклад за спеціальним зван­ням сержант поліції передбаче­ но в розмірі 800 гривень (сержант міліції – 45 гривень). Крім того, постановою перед­ба­ че­но запровадження надбавки за спе­цифічні умови проходження служ­

би в поліції у розмірі до 100 відсот­ ків посадового окладу з урахуван­ ням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби, яка бу­ де виплачуватись поліцейським, які ус­пішно пройшли атестацію (оцін­ ка ді­лових, професійних, особистих якос­тей, освітнього та кваліфікацій­ ного рівнів для визначення відпо­ відності посадам). При цьому розмір грошового за­ безпечення Голови Національної по­ ліції України, з урахуванням усіх ос­ новних та додаткових видів забез­ печення, складатиме 98 тисяч гри­ вень, заступників Голови – в серед­ ньому 70 тисяч гривень, керівників структурних підрозділів апарату та територіальних органів Національ­ ної поліції – в середньому 30 тисяч гривень.

Уряд затвердив рівень грошового забезпечення поліцейських Національної поліції України

В

ідповідна постанова була прийнята Кабінетом Міністрів України 11 листопада цього року. Нею передбачено збільшення розміру посадових окладів у середньому в 2-3 рази, а окладів за спеціальним званнями – у 12-18 разів. Кабміном в рамках за­ходів з ре­ формування системи правоохорон­ них органів та з метою підвищення стандартів со­ціального захисту, 11 листопада 2015 року прийнято по­ станову №988 «Про грошове забез­ печення полі­цейсь­ких Національної поліції». Цим нормативним актом визначено належний рівень грошо­ вого забезпечення поліцейських. Зокрема, зазначеною постано­ вою передбачено збільшення роз­ мірів посадових окладів у середньо­ му в 2-3 рази, а окладів за спеціаль­ ними званнями – у 12-18 разів. Так посадовий оклад поліцейсь­

кого становить 1700 гривень (поса­ довий оклад міліціонера становив

Набір тренерів для поліції продовжено до 29 грудня

Н

абір тренерів для нової патрульної служби Тернополя триватиме до 29 грудня 2015 року. Конкурс оголошується з наступ­ них дисциплін: 1. Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адмі­ ністративні правопорушення. 2. Кваліфікація злочинів та засади кримінального провадження. 3. Правила дорожнього руху України. 4. Оформлення ДТП. 5. Охорона місця події. 6. Корупція: протидія та відповідаль­ ність. 7. Інформаційні технології (тільки співробітники МВС України та/або викладачі з навчальних закладів сис­ теми МВС України). 8. Професійна етика. 9. Права людини. Верховенство пра­ ва. Конституціоналізм. 10. Толерантність та недискриміна­

ція у роботі патрульних. 11. Протидія торгівлі людьми. 12. Попередження насильства в сім’ї. 13. Ефективна комунікація. 14. Стресостійкість. 15. Партнерство правоохоронних ор­ ганів та суспільства. 16. Радіаційна та хімічна безпека. 17. Вибухотехнічна підготовка. 18. Виявлення пристроїв для незакон­ ного втручання в роботу банкоматів. 19. Основні види психотропних та наркотичних речовин. 20. Ідентифікація ознак наркотич­ ної залежності. 21. Виявлення підроблених доку­ ментів. 22. Основи діяльності патрульної служби (відповідно до Закону Украї­ ни «Про національну поліцію»). Обов’язковими умовами для май­бутніх тренерів є можливість вик­ладання: не менше ніж 2 дні на тиждень; не менше ніж 12 годин на тиж­день.

НОВЕ В ЇЗДІ З НОВОГО РОКУ

В

Україні набув чинності закон про Національну поліцію та почала діяти нова система штрафів. Щороку кожен водій матиме 150 балів. Штрафи стягуватимуть в разі, якщо власник авто вит­ ратить річний ліміт або у випадку серйозного порушення.

освідка є основним документом, що підтверджує законність постійного чи тимчасового перебування іноземця в Україні. Втратити її – ситуація не з приємних, але зарадити їй можна. Як діяти, розповідають у міграційній службі. Про втрату посвідки іноземець або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити орган внутріш­ ніх справ за місцем втрати та тери­ торіальний орган або підрозділ ДМС за місцем видачі. Втрачена посвідка визнається недійсною. Якщо згодом документ знайдеться, він підлягати­ ме знищенню. Для отримання нової посвідки взамін втраченої іноземець повинен звернутися до міграційної служби із наступними документами: заява; паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без

11

Запрошуємо тренерів, які є спе­ ціалістами за наведених вище дис­ циплін та мають необхідні навички застосовування інтерактивних ме­ тодів навчання (рольові ігри, прак­ тичні вправи, групова робота). Під час відбору будуть враховані нас­ тупні критерії: досвід роботи з вик­ ладання вказаних вище дисцип­лін; досвід застосування інтерактивних методів навчання; навички з підго­ товки та проведення презентації; на­ вички управління аудиторією; дос­ від проведення тренінгів; сильні на­ вички комунікації; вміння аргумен­ тувати свою позицію; вміння працю­ вати з великим обсягом інформації; стресостійкість; організаторські здіб­ ності; вміння працювати в команді; відповідальність. Також зверніть, будь ласка, увагу, що проведення занять оплачується (200 гривень за одне заняття), од­ нак витрати на проживання у місті не покриваються. Заняття відбува­

тимуться у Льво­ві, на базі універси­ тету внутрішніх справ. Усі зацікавлені особи можуть на­ діслати лист з резюме на електрон­ ну адресу: training-ternopil@patrol. police.gov.ua У темі листа слід написати, які дисципліни Ви бажаєте викладати (згідно зі списком, який вказаний вище). У самому листі вкажіть наступне: ваше прізвище, ім’я та по-батькові; які дисципліни Ви бажаєте викла­ дати (згідно зі списком, який вказа­ ний вище); скільки днів на тиждень Ви можете викладати; скільки годин на тиждень Ви можете викладати; свої контактні дані (телефонний но­ мер та адресу електронної пошти). У додатку до листа повинно бу­ ти прикріплено резюме (не більше, ніж на 2 сторінки). Зверніть увагу! Листи, що не від­ повідають цьому формату, розгля­ датися не будуть!


12

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

ПОНЕДІЛОК, 14 ГРУДНЯ УТ-1 14.00 Вiкно до Америки 14.30 Казки Лiрника Сашка 14.40 М/ф 15.20 Х/ф «Полковнику нiхто не пише» 17.35 Книга.ua 18.05 Час-Ч 18.15, 01.20 Новини. Свiт 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 18.55 Про головне 19.30 Реформуючи Україну 19.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя 20.00 Перша шпальта 20.30 Зроблено в Європi 21.25, 05.35 Новини. Спорт 21.45 З перших вуст 21.50 Подорожнi 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.25 На слуху 00.25 Вiд першої особи 01.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 4 х 6 км. Жiнки 03.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 4 х 7, 5 км. Чоловiки 04.30 Свiтло 05.45 Вiчне 1+1 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45 «ТСН» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю жiнку 5» 12.20 «10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром» 14.05 «Клiнiка» 14.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 15.45 «Одруження наослiп» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 19.30, 23.15, 03.20 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 22.00 «Грошi» 23.30 «Мiнкульт» 00.00, 03.35 Х/ф «Викуп» ▲ 01.50 Х/ф «Чорний дрiзд» ▲ 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Сiльський романс» 1, 3 с. 12.00, 13.45, 16.00, 17.40 Новини 12.25 Т/с «Сiльський романс» 4 с. 14.05, 16.15 «Чекай на мене» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 22.40 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲ 00.45 Т/с «Спроба Вiри» ▲ 02.50 Д/с «Вiйна всерединi нас» 03.45 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲

ICTV 04.40 Служба розшуку дiтей 04.45 М/с «Том i Джерi у дитинствi» 05.35 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 06.35 Факти тижня з О. Соколовою 08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром Укра­ їни 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини 10.10 Т/с «Путьова країна» 11.10 Х/ф «Володар персня. Хранителi персня» 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф «Володар персня. Хранителi персня» 15.30, 16.10 Х/ф «Джек Рiчер» 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Дiстало! 21.05 Факти. Вечiр 21.25 Свобода слова з А. Куликовим 00.25 Х/ф «Збитися з дороги» ▲ 02.10 Х/ф «Пробудження зла» ▲ 03.45 Стоп-10 НОВИЙ 02.50 Т/с «Франклiн i Беш» 03.45 Зона ночi 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.00 Х/ф «Дивергент» 14.00 Х/ф «Дивергент. Роздiл 2: Iнсур­ гент» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Абзац! 19.00 Ревiзор 22.00 Пристрастi за ревiзором 00.20 Х/ф «Знаряддя смертi: Мiсто кiсток» СТБ 06.00 Т/с «Коли ми вдома» 06.20 «Все буде добре!» 08.15 «Все буде смачно!» 09.10 «Зiркове життя. Проклятi нагородами» 10.05 «Битва екстрасенсiв 15» 12.20 «Танцюють всi! 6» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Хата на тата» 22.00 «Вiкна-Новини» 22.45 «Хата на тата» 23.10 «Детектор брехнi 7» 00.40 «Один за всiх» 01.40 «Слiдство ведуть екстрасенси» 02.35 Х/ф «Справа №306»

УКРАЇНА 05.50 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.00, 08.00, 09.00 Подiї 09.15 Зоряний шлях 11.00 «Говорить Україна» 12.15 Реальна мiстика 13.15, 15.30 Т/с «Я поряд» ▲ 18.00 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 10 с. 19.00, 01.30, 05.05 Подiї 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Т/с «Точка кипiння» 2 с. 23.00 Подiї дня 23.30 Х/ф «Потрiйний форсаж» ▲ 02.25 «Говорить Україна» 03.45 Зоряний шлях 04.10 Т/с «Клан ювелiрiв. Битва» 10 с.

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Король Дроздобород» 12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50 Панянка-селянка 14.50 УТЕТа тато! 15.50 Вiталька 17.00 Країна У 18.00 Т/с «Кухня» 18.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 19.00 Панянка-селянка 20.00 Т/с «Кухня» 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 21.00 Вiталька 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож! 00.05 Т/с «Янгол або Демон» ▲

TV-4 06.00 Т/с «Перша леді» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Міська рада інформує 07.40 «Євромакс» 08.10 Вікно в Америку 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Справжня ціна» 09.45 «Про нас» 10.00 Т/с «Перша леді» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 В/ф «Крим: час окупації. Право на сво­ боду та життя» 12.40 «Слідства.інфо» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Орел і решка» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Гал-кліп» 18.00 Т/с «Перша леді» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Єдина країна 20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.40 Дім книги 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Погляд зблизька» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Турбулентність-2» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.05 Х/ф «Орел і решка» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Турбулентність-2» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Глобальне попередження» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Назбиране» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Мамина школа» 12.30 «Скарби роду» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Загублені у часі» 13.30 «Музичний калейдоскоп» 14.00 «Відверті діалоги» 14.55 «Мальовниче Тернопілля» 15.00 «Своїми очима» 15.25 «У дорозі. Щоденник» 15.45 «Зупинись і здивуйся» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Моя улюблена робота» 17.15 «100 шедеврів» 17.30 «Дорогою додому» 18.00 «А у нас кіно знімали...» 18.30 «Живе багатство України» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.00 «Урок... для батьків» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «В об’єктиві ТТБ» 21.30 «Золота провінція» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Чаc країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

ВІВТОРОК,

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.25, 18.55 Про головне 09.55, 04.35 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 10.25 «План на завтра» з А. Рiнгiс 10.50 Зроблено в Європi 11.35 Перша студiя 12.25 «Prime-time» з М. Гонгадзе 13.15, 18.05, 01.45, 03.30, 05.00 Час-Ч 13.40 Казки Лiрника Сашка 13.55 Хочу бути 14.10 Школа Мерi Поппiнс 14.25 М/ф 15.00 Фольк-music 16.15 Подорожнi 17.10 Д/ф «Стародавнє мiсто Лiцзян» 17.35 Суспiльний унiверситет 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 ДебатиPRO 21.25, 05.35 Новини. Спорт 21.45 З перших вуст 21.50 Вiйна i мир 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 01.55 Баскетбол. Чемпiонат України. БК «Хi­ мiк» - БК «Черкаськi мавпи» 03.40 Вiра. Надiя. Любов

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.50, 12.20, 12.30 «Мiняю жiнку 5» 14.05, 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 15.05 «Клiнiка» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 19.30, 23.15, 03.25 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 22.00 «Новий Iнспектор Фреймут 3» 00.00 Х/ф «Чорний дрiзд» ▲ 01.50 Х/ф «Вiйна» ▲ 03.55 «В мережi» 05.00 «Служба розшуку дiтей» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Лео­ нiдом Каневським 2» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 22.40 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲ 00.45 Т/с «Спроба Вiри» ▲ 02.50 Д/с «Вiйна всерединi нас» 03.45 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» ▲ ICTV 05.00 Провокатор 05.55 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 10.05 Антизомбi 11.10, 16.45 Т/с «Прокурори» 12.05, 13.20 Х/ф «Червоний капелюшок» 12.45, 15.45 Факти. День 14.45 Т/с «Код Костянтина» 16.25 Патруль. Самооборона 17.45 Т/с «Путьова країна» 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Громадянська оборона 21.05 Факти. Вечiр 21.25 Т/с «Володимирська, 15» 22.25 Т/с «На трьох» 23.20 Х/ф «Обитель зла 5. Вiдплата» ▲ 01.10 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 03.20 Т/с «Кiстки»

НОВИЙ 03.05 Служба розшуку дiтей 03.10, 18.00, 02.00 Абзац! 04.05 Зона ночi 06.00, 07.20 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.25 Т/с «Друзi» 10.50 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 22.00 Х/ф «Форт «База Клейтон» 23.50 Х/ф «Гра Ендера» СТБ 05.55 «Все буде добре!» 07.55 «Все буде смачно!» 08.50 «Зiркове життя. Покаранi за роль» 09.45 Х/ф «За двома зайцями» 11.05 «Битва екстрасенсiв» 12.40 «Танцюють всi! 6» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 22.00 «Вiкна-Новини»

15 ГРУДНЯ 00.00 «Один за всiх» 01.10 «Слiдство ведуть екстрасенси» 02.10 Х/ф «Вони билися за Батькiв­щину»

УКРАЇНА 06.00, 12.15 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.00, 19.45 «Говорить Україна» 13.15, 15.30 Т/с «Точка кипiння» 16.00 Глядач як свiдок 18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 19.00, 01.20, 05.05 Подiї 21.00 Т/с «Точка кипiння» 4 с. 23.00 Подiї дня 23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲ 02.15 Х/ф «Потрiйний форсаж» ▲

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Столику, накрийся» 12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50 Панянка-селянка 14.50, 04.15 УТЕТа тато! 15.50, 21.00 Вiталька 17.00, 22.00 Країна У 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 19.00 Панянка-селянка 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с «Любить не любить» ▲ 00.55 Т/с «Янгол або Демон» ▲ 01.50 УТЕТа в Iнтернетi 02.40 РайЦентр 03.05 Т/с «Щоденники Темного» ▲ 05.05 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Перша леді» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Погляд зблизька» 08.05 «Духовні роздуми» 08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Перша леді» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Музичні делікатеси» 12.40 «Про кіно» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Сірано де Менільмонтан» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Компроміс» 18.00 Т/с «Перша леді» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 Межа правди 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Щоденник для батьків» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Турбулентність-3» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Сірано де Менільмонтан» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Турбулентність-3» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «В об’єктиві ТТБ» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Живе багатство України» 12.20 «Моя улюблена робота» 12.30 «На часі» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «Дорогою додому» 13.25 «Мальовниче Тернопілля» 14.00 «А у нас кіно знімали...» 14.30 «Довженківськими стежками» 14.45 «100 шедеврів» 15.00 «Енергоманія» 15.30 «Золота провінція» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 Концерт «Ріка життя» 18.00 «Замки Тернопілля» 18.15 «Просто неба» 18.30 «Крізь призму часу» 18.45 «Служба розшуку дітей» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Будьте здорові» 20.00 Із нашої відеотеки 20.25 «Мальовниче Тернопілля» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Із нашої відеотеки» 21.30 «Європа очима українця» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

СЕРЕДА, УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Ера будiвництва 07.30, 23.25 На слуху 07.50 Код безпеки 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.25, 18.55 Про головне 09.55 ДебатиPRO 11.30 Реформуючи Україну 11.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя 12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України 13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч 13.40 Казки Лiрника Сашка 13.55 Хочу бути 14.15 Хто в домi хазяїн? 14.35 М/ф 15.00 Музичне турне 16.05 Д/ф «Румунiя, оповiдки з цвинтаря» 17.10, 01.55 Свiт на Першому мовою ори­ гiналу. Етнографiчнi замальовки 17.35 Суспiльний унiверситет 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 Т/с «Мафiоза» 20.30 Вересень 21.00, 01.30, 05.10 Новини 21.25, 05.35 Новини. Спорт 21.45 З перших вуст 21.50 Слiдство. Iнфо 22.40 Мегалот 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 02.20 Чоловiчий клуб. Спорт 03.15 Д/ф «Стародавнє мiсто Лiцзян» 03.40 Д/ф «Шiсть ярдiв грацiї» 04.05 Д/ф «Румунiя, оповiдки з цвинтаря» 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 03.25 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку 5» 12.30 «Мiняю жiнку 7» 14.05, 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 15.05 «Клiнiка» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 20.30 «Чистоnews» 22.00 «Одруження наослiп» 00.00 Х/ф «Вiйна» ▲ 01.55 Х/ф «Фортуна Вегаса» ▲ 03.55 «В мережi»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Леонi­ дом Каневським 2» 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 22.40, 03.45 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» 00.45 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка» 02.50 Д/с «Вiйна всерединi нас» ICTV 04.50 Служба розшуку дiтей 04.55 Студiя Вашингтон 05.00 Провокатор 05.55 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 10.00 Антизомбi 11.05, 16.45 Т/с «Прокурори» 12.00 Х/ф «Мисливцi за привидами» 12.45, 15.45 Факти. День 13.20 Х/ф «Мисливцi за привидами» 14.45 Т/с «Код Костянтина» 16.25 Патруль. Самооборона 17.45, 22.25 Т/с «На трьох» 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Секретний фронт 21.25 Т/с «Володимирська, 15» 23.25 Х/ф «Пробудження зла» ▲ 01.10 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 03.25 Т/с «Кiстки»

НОВИЙ 03.00 Х/ф «Привiт, Джулi» 03.55 Зона ночi 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.15 Т/с «Щасливi разом» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 18.00 Абзац! 19.00 Х/ф «У вигнаннi» 21.00 Х/ф «Божевiльна їзда» 23.00 Х/ф «Корпорацiя «Безсмертя» 01.00 Х/ф «Форт «База Клейтон» СТБ 06.15, 16.00 «Все буде добре!» 08.10 «Все буде смачно!» 09.05 «Зiркове життя. Кохання без штампу» 10.05 «Зiркове життя. Дiти, знищенi талан­том» 11.00 «Битва екстрасенсiв»

16 ГРУДНЯ 12.35 «Танцюють всi! 6» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00, 22.45 «МастерШеф 5» 00.00 «Один за всiх» 01.00 «Слiдство ведуть екстрасенси» 01.50 Х/ф «Вони билися за Батькiв­щину»

УКРАЇНА 06.00, 12.15 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.00, 19.45 «Говорить Україна» 13.15, 15.20 Т/с «Точка кипiння» 16.00 Глядач як свiдок 18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 19.00, 01.20, 05.05 Подiї 21.00 Т/с «Точка кипiння» 6 с. 23.00 Подiї дня 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi»

ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Румпельштiльцхен» 12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50, 19.00 Панянка-селянка 14.50, 04.15 УТЕТа тато! 15.50, 21.00 Вiталька 17.00, 22.00 Країна У 18.00, 20.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с «Любить не любить» ▲ 00.55 Т/с «Янгол або Демон» ▲ 01.50 УТЕТа в Iнтернетi 02.40 РайЦентр 03.05 Т/с «Щоденники Темного» ▲ 05.05 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Перша леді» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Межа правди 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Перша леді» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.00 «Гал-кліп» 12.30 «Щоденник для батьків» 13.00 Ірина Федишин, «Музична феєрія» 14.00 Х/ф «Захист Лужина» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 16.40 «Чарівний ключик» 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Про кіно» 17.45 «Духовні роздуми» 18.00 Т/с «Перша леді» ▲ 18.45 Міська рада інформує 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Соло» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Музичні делікатеси» 22.00 Провінційні вісті 22.30 Міська рада інформує 22.40 Х/ф «Виверження вулкану» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Захист Лужина» ▲ 02.30 Ірина Федишин, «Музична феєрія» 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Виверження вулкану» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Крізь призму часу» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Замки Тернопілля» 12.15 «Із нашої відеотеки» 12.30 «Європа очима українця» 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «Будьте здорові» 14.00 «Зона ризику» 14.55 «Мальовниче Тернопілля» 15.00 Із нашої відеотеки 15.30 «Час змін» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Своє, українське» 17.15 «Парламенти світу» 17.30 «Живі сторінки» 18.00 «Актуально» 18.15 «Дорога на Схід» 18.30 «Іван Франко і Леся Українка» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Діловий ритм» 20.00 «Золота провінція» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Надія є» 21.30 «На часі» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі


ТЕЛЕДОСЬЄ

ЧЕТВЕР,

ТРИВАЄ НАБІР НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ Національна гвардія проводить набір чоловіків на військову службу за контрактом у військову частину 3002, а також водіїв зі стажем водіння не менше року та кухарів.

Вимоги до кандидата: – вік до 35 років; – відсутність притягнення до кри­ мінальної відповідальності; – придатність до військової служ­ би за станом здоров’я; – повна загальна середня освіта або проходження строкової військової служби. Військовослужбовцям НГУ за контрактом держава гарантує: – стабільне грошове забезпечення (в розмірі від 3800 гривень); – додаткові виплати за умови про­ ходження військової служби; – одноразову матеріальну допомо­гу щороку; – виплату грошового забезпечення на оздоровлення; – безоплатне триразове харчуван­

ня під час несення служби в добово­ му наряді; – п’ятиденний (40 год.) нормова­ ний робочий тиждень; – безкоштовне медичне обслугову­ вання у закладах МВС України; – безкоштовне речове забезпечення; – професійне зростання; – можливість безкоштовно здобу­ вати цивільну вищу освіту у вищих військових навчальних закладах України; – щорічну відпустку (від 30 до 45 діб); – відпочинок у санаторіях МВСУ; – під час проходження військової служби за контрактом військово­ службовці мають можливість взя­ ти участь у миротворчих операці­ ях або інших заходах міжнародно­ го військового співробітництва; – пенсійне забезпечення.

Набір до лав Національної гвардії України здійснюється за адресою: м. Тернопіль, вул. С. Будного, 1. Контактні телефони: (0352) 53 69 66, (068) 105 91 79.

• УВАГА! 24 липня 2015 року близько 12 години в районі центрального автовокзалу у Тернополі група осіб під час конфлікту нанесла ті­ лесні ушкодження працівникам правоохоронних органів, які були у цивільному, проте перебували на службі. Хто був свідком даного конфлікту, адвокат потерпілих просить повідомити за телефоном 067-350-24-44.

• УВАГА РОЗШУК!

Службою безпеки України в рамках кримінального провадження №22014150000000861 від 19 черв­ ня 2014 року розшукується грома­ дянин України Новицький Павло Павлович, 30.12.1972 року народ­ ження, уродженець селища Красно­ григорівка Нікопольського району Дніпропетровської області, об­вину­ вачений у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого час­ тиною 1 статті 258-3 (Створення те­ рористичної групи чи терористич­ ної організації), частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та час­ тиною 1 статті 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ре­ монт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових при­ пасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. У разі отримання інформації щодо вказаної особи, просимо невідкладно телефонувати на номер (0352) 52-90-00 або 102.

• ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ Студентський квиток, виданий Тернопільським державним ме­ дичним університетом імені І.Я. Горбачевського 19.10.2015 р. за №4790829988243877 на ім’я Коверської Юлії Володимирівни, вва­ жати недійсним.

• ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ Ук­ раїни від 30.11.2015 №1532 «Про ліквідацію Департаменту Держав­ ної автомобільної інспекції МВС України, Центру безпеки дорож­ нього руху та автоматизованих систем при МВС, управлінь Держав­ ної автомобільної інспекції ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях», УДАІ УМВС України в Тернопільській об­ласті 07.12.2015 року розпочало процес ліквідації. Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців лік­ відаційною комісією УДАІ УМВС України в Тернопільській області.

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Тепло.ua 07.40, 23.25 На слуху 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.25, 18.55 Про головне 09.55 Вiкно до Америки 10.20 Богатирськi iгри 11.30 Вiйна i мир 12.25 Слiдство. Iнфо 13.15, 18.05, 01.45, 05.00 Час-Ч 13.40 Казки Лiрника Сашка 13.55 Спогади 14.25, 03.30 Надвечiр’я. Долi 15.25, 01.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 10 км. Чоловiки 17.05, 04.20 Свiтло 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 Т/с «Мафiоза» 20.30 Д/с «Калiфорнiя наша» 21.25, 05.35 Новини. Спорт 21.45 З перших вуст 21.50 «Схеми» з Н. Седлецькою 22.15 5 баксiв.net 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

1+1 06.00, 07.00, 08.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45 Снiданок з «1+1» 07.35 «Маша i ведмiдь» 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 09.00, 12.00, 16.45 «ТСН» 09.30, 10.50, 12.20, 12.30 «Мiняю жiнку 7» 14.05, 21.00 Т/с «Останнiй москаль» 15.05 «Клiнiка» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 19.30, 23.15, 03.30 «ТСН» 20.30 «Чистоnews» 22.00, 23.30 «Право на владу» 00.20 Х/ф «Фортуна Вегаса» ▲ 02.05 Х/ф «Греберси» ▲ 04.00 «В мережi» 05.05 «Телемагазин»

ІНТЕР 05.40 «Подробицi» - «Час» 06.35 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Леонi­ дом Каневським 2» 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05, 19.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 22.40, 03.35 Т/с «Двадцять рокiв без любовi» 00.45 Х/ф «Мова нiжностi» ▲ ICTV 04.55 Студiя Вашингтон 05.00 Провокатор 05.55 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 10.00 Антизомбi 11.05 Т/с «Прокурори» 12.00, 13.20 Х/ф «Мисливцi за привидами 2» 12.45, 15.45 Факти. День 14.45 Т/с «Код Костянтина» 16.25 Патруль. Самооборона 16.45 Т/с «Прокурори» 17.45 Т/с «На трьох» 18.45, 21.05 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Iнсайдер 21.25 Т/с «Володимирська, 15» 22.25 Т/с «На трьох» 23.25 Х/ф «Крутий момент» ▲ 01.10 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 03.25 Т/с «Кiстки» НОВИЙ 03.00, 18.00, 02.35 Абзац! 03.55 Служба розшуку дiтей 04.00 Зона ночi 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.05 Т/с «Моя прекрасна няня» 16.10 Т/с «Не родись вродлива» 19.00 Х/ф «Пророк» 21.00 Х/ф «Заплати привиду» 22.50 Х/ф «Секретний експеримент» 00.35 Х/ф «Божевiльна їзда»

СТБ 06.05 «Все буде добре!» 08.00 «Все буде смачно!» 08.55 «Зiркове життя. Життя пiсля само­ губства» 09.55 «Зiркове життя. Допитися до слави» 10.50 «Битва екстрасенсiв» 12.10 «Танцюють всi! 6» 16.00 «Все буде добре!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Зваженi та щасливi 5»

17 ГРУДНЯ

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

22.00 «Вiкна-Новини» 22.45 «Зваженi та щасливi 5» 23.05 «Один за всiх» 00.05 «Слiдство ведуть екстрасенси» 01.10 Х/ф «Випадок у квадратi 36-80»

УКРАЇНА 06.00 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.00 «Говорить Україна» 12.15 Реальна мiстика 13.15, 15.30, 21.00 Т/с «Точка кипiння» 16.00 Глядач як свiдок 18.00, 04.10 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 19.00, 01.20, 05.05 Подiї 19.45 «Говорить Україна» 23.00 Подiї дня 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Червона шапка» 12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень 13.50 Панянка-селянка 14.50 УТЕТа тато! 15.50 Вiталька 17.00 Країна У 18.00 Т/с «Кухня» 18.30, 20.30 Т/с «Свiтлофор» ▲ 19.00 Панянка-селянка 20.00 Т/с «Кухня» 21.00 Вiталька 22.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож! 23.55 Т/с «Любить не любить» ▲ 00.55 Т/с «Янгол або Демон» ▲ 01.50 УТЕТа в Iнтернетi 02.40 РайЦентр 03.05 Т/с «Щоденники Темного» ▲ 04.15 УТЕТа тато! 05.05 Це любов TV-4 06.00 Т/с «Перша леді» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Соло» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Перша леді» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 12.10 «Формула здоров’я» 13.10 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Музичні делікатеси» 18.00 Т/с «Перша леді» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 «Слідства. Інфо» 20.30 Європа у фокусі 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Школа домашнього комфорту» 22.00 Провінційні вісті 22.35 Х/ф «Викрасти поліцейського» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла» ▲ 02.30 Хіт-парад 03.30 Провінційні вісті 04.00 Х/ф «Викрасти поліцейського» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Надія є» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Живі сторінки» 12.30 «На часі» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Тема дня» 13.30 «А у нас кіно знімали...» 14.00 «Золота провінція» 14.30 «Іван Франко і Леся Українка» 14.45 «Актуально» 15.00 «Фабрика ідей» 15.30 «Розмова без нотацій» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «ПрофStyle» 17.15 «Храми Поділля» 17.30 «Зона ризику» 18.30 «Думки вголос» 18.45 «Служба розшуку дітей» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «Що робити?» 20.25 «Мальовниче Тернопілля» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Тема дня» 21.15 «Армія нескорених» 21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі

13

П’ЯТНИЦЯ,

УТ-1 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини 06.10, 07.10 АгроЕра 06.20, 08.25, 00.25 Вiд першої особи 06.45, 07.15, 08.15 Спорт 06.55, 08.40 Ескулап 07.25 Ера будiвництва 07.35 На слуху 07.50 Код безпеки 08.35 Паспортний сервiс 08.45 Кориснi поради 09.00, 05.45 Вiчне 09.25, 18.55, 04.40 Про головне 09.55 Д/с «Мiй новий дiм - Корея» 10.25 Богатирськi iгри 11.40 Вересень 12.25 «Схеми» з Н. Седлецькою 13.15, 01.45 Час-Ч 13.40 Казки Лiрника Сашка 13.55 Театральнi сезони 14.25 Вiра. Надiя. Любов 15.25, 03.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 7, 5 км. Жiнки 16.55 Д/ф «Мiй Афганiстан: повсякденнi iсторiї про бомби та кулi» 17.50 Як це? 18.15, 01.20 Новини. Свiт 19.30 Intermarium 20.30 «План на завтра» з А. Рiнгiс 21.25, 05.35 Новини. Спорт 21.45 З перших вуст 21.50 Перша студiя 23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки 23.20 Вертикаль влади 01.55 Музичне турне 1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 «ТСН» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1» 07.35 «Маша i ведмiдь» 09.30 «Мiняю жiнку 7» 11.00, 12.20, 12.30 «Мiняю жiнку 9» 12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 14.05 Т/с «Останнiй москаль» 15.05 «Клiнiка» 15.45 «Сiмейнi мелодрами 6» 17.15 Т/с «Заборонене кохання» 20.20 «Вечiрнiй Київ» 22.45 «Свiтське життя» 23.45 Х/ф «Греберси» ▲ 01.35 Х/ф «Вагiтна бабуся» 04.45 «Шiсть кадрiв»

ІНТЕР 05.25, 01.30 «Подробицi» - «Час» 06.25 М/ф 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з Iнтером» 09.20 Т/с «Заради любовi я все зможу!» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство вели...» з Леонi­ дом Каневським 2» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 18.05 «Стосується кожного» 20.00 «Подробицi» 21.00 «Чорне дзеркало» 23.30 Х/ф «Солдати невдачi» ▲ 02.30 Х/ф «Катя-Катюша» 04.05 «Чекай на мене» ICTV 04.55 Служба розшуку дiтей 05.00 Студiя Вашингтон 05.05 Провокатор 05.55 Факти 06.30 Ранок у великому мiстi 08.45 Факти. Ранок 09.15 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 09.55 Антизомбi 11.00 Х/ф «Космiчний джем» 12.45 Факти. День 13.10 Т/с «Сильнiше за вогонь» 15.45 Факти. День 16.20 Т/с «Сильнiше за вогонь» 17.45 Т/с «На трьох» 18.45 Факти. Вечiр 19.20 Надзвичайнi новини з К. Стогнiєм 20.20 Антизомбi 21.05 Факти. Вечiр 21.25 Т/с «Володимирська, 15» 22.25 Дизель-шоу 23.50 Х/ф «Придорожнiй клуб» ▲ 02.00 Т/с «Морська полiцiя. Лос-Анджелес» 03.50 Т/с «Кiстки»

НОВИЙ 03.30, 05.55 Служба розшуку дiтей 03.35 Зона ночi 06.00, 07.10 Kids’ Time 06.05 М/с «Губка Боб Квадратнi Штани» 07.15 Т/с «Друзi» 11.05 Т/с «Щасливi разом» 18.00 Абзац! 19.00 Х/ф «Вавiлон нашої ери» 20.50 Х/ф «Страховик» 23.00 Х/ф «П’ятий вимiр» 01.15 Х/ф «Заплати привиду» СТБ 06.00 Х/ф «Корупцiя» 07.45 «Зiркове життя. У полонi батькiвсь­кої слави» 08.40 «Зiркове життя. Дружина на мiльйон» 09.45 Х/ф «Не можу сказати «прощавай» 11.35 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 18.00 «Вiкна-Новини» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 20.00 «Танцюють всi! 8»

18 ГРУДНЯ

22.00 «Вiкна-Новини» 22.45 «Танцюють всi! 8» 00.40 Т/с «Коли ми вдома» 01.50 Х/ф «Не можу сказати «прощавай»

УКРАЇНА 06.00, 12.15 Реальна мiстика 07.00, 08.00, 09.00, 15.00 Подiї 07.15, 08.15 Ранок з Україною 09.15 Зоряний шлях 11.00 «Говорить Україна» 13.15, 15.30 Т/с «Точка кипiння» 16.00 Глядач як свiдок 18.00, 04.00 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 19.00, 01.20 Подiї 19.45 «Говорить Україна» 21.00 Х/ф «Чужi дiти» 23.00 Подiї дня 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» 04.55 Зоряний шлях 05.55 Т/с «Рiвняння з усiма вiдомими» ТЕТ 06.00 Малята-твiйнята 06.45 М/с «Пiдлiтки-мутанти черепашкинiндзя» 07.35 М/с «Чагiнгтон» 08.00 Мультик з Лунтиком 10.05 М/с «Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць» 11.00 Х/ф «Кiт у чоботях» 13.50 Панянка-селянка 14.50, 04.15 УТЕТа тато! 15.50 Вiталька 17.20 Країна У 18.20 М/ф «Тiтоф» 20.00 М/ф «Корпорацiя монстрiв» 21.40 Х/ф «Як утратити друзiв i примусити всiх тебе ненавидiти» ▲ 23.45 Х/ф «Дуже страшне кiно 2» ■ 01.05 Т/с «Янгол або Демон» ▲ 02.00 УТЕТа в Iнтернетi 02.40 РайЦентр 03.05 Т/с «Щоденники Темного» ▲ 05.05 Це любов

TV-4 06.00 Т/с «Перша леді» ▲ 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 «Слідства. Інфо» 08.00 В/ф «Крим: час окупації. Право на сво­ боду та життя» 08.30 Переможний голос віруючого 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Унікальна Україна» 10.00 Т/с «Перша леді» ▲ 10.45 Ранковий фітнес 11.00 Дитяча година 11.50 «Чарівний ключик» 12.10 «Гал-кліп» 12.40 «Про кіно» 13.00 Хіт-парад 14.00 Х/ф «Принцеса Карабу» ▲ 16.00 Провінційні вісті 16.10 Дитяча година 17.00 «Унікальна Україна» 17.30 «Модна правда» 18.00 Т/с «Перша леді» ▲ 19.00 Провінційні вісті 19.30 «Наші вітання» 20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій 20.10 «Погляд зблизька» 20.40 «Слід» 21.00 «Наші вітання» 21.30 «Духовні роздуми» 22.00 Провінційні вісті 22.35, 04.00 Х/ф «Місія» ▲ 00.15 Час-Tайм 00.30 Провінційні вісті 01.00 Хіт-парад 02.00 Х/ф «Принцеса Карабу» ▲ 03.30 Провінційні вісті ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «ПрофStyle» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Зона ризику» 13.00 «Вісті ТТБ» 13.15 «Думки вголос» 13.30 «Храми Поділля» 13.45 «Тема дня» 14.00 «Армія нескорених» 14.30 «Імена» 15.00 «Що робити?» 15.55 «Мальовниче Тернопілля» 16.00 «Вісті ТТБ» 16.15 «Хатинка Василинки» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Легенди Запоріжжя» 17.30 «Cлово має народний депутат» 17.50 «Служба розшуку дітей» 18.00 «Степовики» 18.15 «Музеями Тернопілля» 18.30 «Слід» 18.50 «Тернопіль сьогодні» 19.00 «Вісті ТТБ» 19.30 «На часі» 20.00 «Удосвіта» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Захисник Вітчизни-рятувальник» 21.30 «Актуально» 21.45 «Тернопілля крізь роки» 22.00 «Вісті ТТБ» 22.30 «Час країни» 23.00 Мовлення у цифровому форматі


14

СУБОТА, УТ-1

06.00 Пiдсумки 06.25 У просторi буття 07.05 Шеф-кухар країни 08.10 АгроЕра. Пiдсумки 08.25 Код безпеки 08.40 Вперед на Олiмп! 09.05 Хочу бути 09.30 Хто в домi хазяїн? 09.50 Свiт заради дiтей 11.20, 21.30 Полiцiя 1.0 12.10, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. Перес­лi­ дування 12, 5 км. Чоловiки 13.25 Богатирськi iгри 14.25 Чоловiчий клуб. Спорт 16.00 Х/ф «Сiсi - непокiрна iмператриця» 17.55, 03.10 Хокей. Чемпiонат України. «Донбас» - «Вiтязь» 20.30 На пам’ять 21.00, 05.35 Новини 22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом 22.40 Мегалот 23.00 День Янгола 00.05 Українська пiсня року 01.20 Музичне турне 1+1 06.00 «Найвидатнiшi фокусники свiту» 06.45 «Грошi» 08.00, 19.30 «ТСН» 09.00 «Свiтське життя» 10.00 Х/ф «Вагiтна бабуся» 14.00 «Вечiрнiй Київ» 16.30, 21.15 «Вечiрнiй квартал» 18.30 «Розсмiши комiка» 20.15 «Українськi сенсацiї» 23.15 «Що? Де? Коли?» 00.30, 02.05 Х/ф «Iмперiя» 03.30 «Шiсть кадрiв»

ІНТЕР 07.10 «Школа доктора Комаровського» 08.00 «Марафон. Диво починається» 10.00 Х/ф «Бiляночка i Рум’яночка» 11.30 «Подорожi в часi» 12.00 Х/ф «Звичайне диво» 14.55 Х/ф «Найпривабливiша i найсим­ патичнiша» 16.40 «Суботнiй концерт» 18.00 Т/с «Батькiвський iнстинкт» ▲ 20.00 «Подробицi» 20.30 Т/с «Батькiвський iнстинкт» ▲ 22.25 Х/ф «Хронiки зради» 00.30 Х/ф «Снiгове кохання, або Сон зимової ночi» 03.00 Х/ф «Бiляночка i Рум’яночка» ICTV 05.30 Факти 05.50 М/с «Том i Джерi у дитинствi» 06.50 Стоп-10 07.45 Х/ф «Космiчний джем» 09.30 Секретний фронт 10.25 Антизомбi 11.30 Дiстало! 12.30, 13.00 Громадянська оборона 12.45 Факти. День 13.45 Iнсайдер 14.50 Т/с «Володимирська, 15» 18.45 Факти. Вечiр 19.10 Надзвичайнi новини 20.10 Х/ф «Термiнатор 3» 22.15 Х/ф «Апокалiпсис» ▲ 01.05 Х/ф «Придорожнiй клуб» ▲ 03.10 Х/ф «Крутий момент» ▲ НОВИЙ 03.10 Т/с «Франклiн i Беш» 03.50 Зона ночi 05.40, 07.35 Kids’ Time 05.45 М/с «Пригоди Джиммi Нейтрона» 07.40 Х/ф «У вигнаннi» 09.40 Ревiзор 12.45 Пристрастi за ревiзором 15.00 Х/ф «Копальнi царя Соломона» 18.40 Х/ф «Iндiана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» 21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм долi» 23.15 Х/ф «Озеро страху 3» 01.05 Х/ф «Страховик» СТБ 06.20, 03.10 Х/ф «Формула кохання» 08.00 «Караоке на Майданi» 09.00 «Все буде смачно!» 09.55 «Зваженi та щасливi 5» 12.35, 21.50 Т/с «Коли ми вдома» 14.20 Х/ф «Дiвчата» 16.20 «Хата на тата» 19.00 «Х-Фактор 6» 22.45 «Х-Фактор 6. Пiдсумки голосування» 23.40 «Танцюють всi! 8» УКРАЇНА 07.00, 15.00, 19.00, 01.50 Подiї 07.10 Т/с «Рiвняння з усiма вiдомими»

• АНОНС

ТЕЛЕДОСЬЄ

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

19 ГРУДНЯ

10.00 Зоряний шлях. Субота 11.00 Х/ф «Чужi дiти» 13.00, 15.20 Т/с «Я - Ангiна», 1 i 2 с. ▲ 17.10 Т/с «Зламанi долi», 1 i 2 с. ▲ 19.40 Т/с «Зламанi долi» ▲ 22.00 Х/ф «Волошки для Василiси» 00.00 Зоряний шлях. Субота 01.00 Зоряний шлях 02.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце злочину Маямi» ▲ 04.15 Реальна мiстика

ТЕТ 06.00 М/ф «Школа монстрiв: Бу Йорк, Бу Йорк» 07.15 Байдикiвка 08.05 М/с «Смiшарики. Новi пригоди» 08.40 М/с «Лалалупси» 09.00 Мультик з Лунтиком 09.40 М/с «Дора-дослiдниця» 10.35 М/с «Стiч!» 10.55 М/ф «Тiтоф» 12.40 М/ф «Як козаки...» 13.30 М/с «Пригоди Котигорошка та його друзiв» 14.40 Х/ф «Хто цей Санта?» 16.20 Х/ф «Випадок iз Сантою» 18.00 М/ф «Корпорацiя монстрiв» 19.45 Вiталька 21.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож! 00.00 Х/ф «Як утратити друзiв i примусити всiх тебе ненавидiти» ▲ 02.00 БарДак 03.10 Кузня зiрок 3 04.00 Шпiлiвiлi 04.50 Дамочки рулять TV-4 06.00 Європа у фокусі 06.30 «Про нас» 06.45 Ранковий фітнес 07.00 Провінційні вісті 07.35 Х/ф «З тобою та без тебе» ▲ 09.00 Час-Tайм 09.15 Ранковий фітнес 09.30 «Євромакс» 10.00 Унікальна Україна 10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 11.00 Ранковий фітнес 11.15 «Про нас» 11.30 Зміни свій світ 11.55 Тернопільська погода 12.00 «Школа домашнього комфорту» 12.25 Х/ф «Сезон повернення» ▲ 14.25 Тернопільська погода 14.30 «Щоденник для батьків» 15.00 Х/ф «Пані Завірюха» ▲ 16.30 Дім книги 16.55 Тернопільська погода 17.00 Хіт-парад 17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 18.00 «Наші вітання» 19.00 Єдина країна 19.30 «Музичні делікатеси» 20.05 Тернопільська погода 20.10 «Соло» 21.05 Х/ф «Відсутня ланка» ▲ 23.00 «Євромакс» 23.30 Єдина країна 00.05 Тернопільська погода 00.10 Час-Тайм 00.30 Х/ф «Кішка проти щура» ▲ 02.00 Європа у фокусі 02.30 Х/ф «Темна сторона життя» ▲ 04.00 Х/ф «Сезон повернення» ▲

ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Новини України» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Тернопілля крізь роки» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Музеями Тернопілля» 12.15 «Актуально» 12.30 «На часі» 13.00 «Театральні зустрічі» 14.40 «Слід» 15.00 «Легенди Запоріжжя» 15.30 «Абетка здоров’я» 16.00 «Словами малечі про цікаві речі» 16.15 «Чудесний канал» 16.50 «Пісні нашого краю» 17.00 «Учнівський щоденник» 17.15 «Миколай крокує до нас» 18.15 «Тернопілля крізь роки» 18.40 «Думки вголос» 19.00 «Панорама подій» 19.30 «Подорожні замальовки» 20.00 «Спортивні меридіани» 20.15 «Акценти тижня» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Панорама подій» 21.30 «Поклик таланту» 23.00 Мовлення у цифровому форматі НОВИЙ 15.00 «Копальнi царя Соломона». Пригоди. Нiхто не знав, чи iснує та легендарна гробниця. Кажуть, що той, хто знайде її, стане найбагат­ шою людиною не Землi – але на нього ляже страшне прокляття. I ось вiдважна людина береться з’я­ сувати, що в цiй легендi правда. Режисер: С. Бойум. У ролях: Е. Дудi, П. Суейзi, Г. Худ.

НЕДІЛЯ,

УТ-1 06.05 Свiт православ’я 06.35 Крок до зiрок 07.40 Свiт on line 08.15 Єдина кухня 08.40 Тепло.ua 09.10 Як це? 09.35 5 баксiв.net 09.55 Спогади 10.25 Твiй дiм 11.15 Фольк-music 12.25, 04.00 Футбол. Клубний чемпiонат свiту. Фiнал 14.25, 02.20 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-с­ тарт 15 км. Чоловiки 15.25, 03.10 Бiатлон. Кубок свiту. Масстарт 12, 5 км. Жiнки 16.35 Чоловiчий клуб. Спорт 17.55 Хокей. Чемпiонат України. «Донбас» - «Вiтязь» 20.20 Театральнi сезони 21.00, 05.35 Новини 21.30 Прем’єр-мiнiстр України А. Яценюк про реформи 21.40 Перша шпальта 22.15 Книга.ua 23.00 День Янгола 00.05 На слуху. Пiдсумки 01.20 Музичне турне 1+1 06.00 «Найвидатнiшi фокусники свiту» 06.55 «Що? Де? Коли?» 08.00 «Українськi сенсацiї» 09.00 «Лото-Забава» 09.40 М/ф 09.50 «Маша i ведмiдь» 10.05 «ТСН» 11.00, 12.15, 13.10 «Свiт навиворiт 3» 14.25 «Новий Iнспектор Фреймут 3» 15.45 «Одруження наослiп» 17.00 «Розсмiши комiка» 18.00 «Сказочная Русь 2015» 19.20 «10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром» 19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень» 21.00 Х/ф «Проїзний квиток» ▲ 00.50 Д/ф «Красна Маланка» 02.30 Х/ф «Нортенгерське абатство»

ІНТЕР 05.25 Х/ф «Звичайне диво» 08.15 «Вдалий проект» 09.10 «Готуємо разом» 10.00 «Орел i решка. Ювiлейний 2» 11.00 Х/ф «Найпривабливiша i найсим­ па­тичнiша» 12.50 Х/ф «Снiгове кохання, або Сон зимової ночi» 15.00 Т/с «Розумниця, красуня» 1, 4 с. 19.00 «Кохання з першого погляду» 20.00 «Подробицi тижня» 21.30 «10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром» 21.40 Т/с «Батькiвський iнстинкт» ▲ 01.45 Х/ф «Хронiки зради» 03.55 «Подробицi тижня» ICTV 04.50 Факти 05.30 Х/ф «Мисливцi за привидами» 07.55 Зiрка YouTube 08.40 Дивитись усiм! 09.40 Т/с «Путьова країна» 11.40 Дизель-шоу 12.45 Факти. День 13.00 Х/ф «Мисливцi за привидами 2» 15.00 Х/ф «Володар перснiв. Двi вежi» 18.45 Факти тижня з О. Соколовою 20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 20.35 Х/ф «Битва титанiв» 22.50 Х/ф «Гнiв титанiв» 00.45 Х/ф «Конан-варвар» ▲ 02.45 Т/с «Кiстки»

НОВИЙ 03.20 Т/с «Франклiн i Беш» 04.00 Зона ночi 05.50, 06.50 Kids’ Time 05.55 М/с «Пригоди Джиммi Нейтрона» 06.55 Х/ф «Вавiлон нашої ери» 08.50 Х/ф «Пророк» 10.45 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 13.40 Х/ф «Iндiана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» 16.00 Х/ф «Iндiана Джонс i Храм долi» 18.20 Х/ф «Iндiана Джонс i останнiй хрестовий похiд» 21.00 Х/ф «Iндiана Джонс i королiвство кришталевого черепа» 23.20 Х/ф «Озеро страху 4» 01.10 Х/ф «П’ятий вимiр» СТБ 04.55 Х/ф «Шукайте жiнку» 07.45 «Все буде добре!» 09.00 «Все буде смачно!» 11.00 «Караоке на Майданi»

• АНОНС

20 ГРУДНЯ 12.00 «Х-Фактор 6» 15.50 «МастерШеф 5» 19.00 «Битва екстрасенсiв 15» 21.15 «Один за всiх» 22.30 «Кохана, ми вбиваємо дiтей» 01.25 «Детектор брехнi 7» 02.35 Х/ф «Шукайте жiнку»

УКРАЇНА 07.15 Подiї 08.10 Реальна мiстика 09.10 Т/с «Я - Ангiна» ▲ 13.00 Т/с «Зламанi долi» ▲ 17.00 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с. ▲ 19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою 19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 20.00 Т/с «Другий шанс» ▲ 22.00 Т/с «Рiвняння з усiма вiдомими» 02.00 Т/с «Клан ювелiрiв. Вiдплата» 05.50 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою

ТЕТ 06.00, 10.55 М/ф «Школа монстрiв: Страх, Камера, Мотор!» 07.15 Байдикiвка 08.05 М/с «Смiшарики. Пiн-код» 08.40 М/с «Лалалупси» 09.00 Мультик з Лунтиком 09.40 М/с «Дора-дослiдниця» 10.35 М/с «Стiч!» 10.55 М/ф «Школа монстрiв: Страх, Камера, Мотор!» 12.15 Х/ф «Хто цей Санта?» 14.00 Х/ф «Випадок iз Сантою» 15.40 Х/ф «Спляча красуня» 16.50 Х/ф «Панi Метелиця» 18.00 Х/ф «Блондинка i блондинка» ▲ 19.45 Вiталька 21.00 Країна У 23.00 Дайош молодьож 00.00 Х/ф «Дуже страшне кiно 2» ■ 01.20 Анекдоти

TV-4 06.00 Х/ф «З тобою та без тебе» ▲ 07.30, 15.30, 20.45 «Про нас» 07.45, 09.45 Ранковий фітнес 08.00 Європа у фокусі 08.40, 23.45 Час-Тайм 09.00 Повнота радості життя 09.30 «Справжня ціна» 10.00 Дім книги 10.15 Пряма трансляція Божественної Свя­ тої Літургії з Архикатедрального Со­ бору УГКЦ м.Тернополя 11.40 «Духовні роздуми» 12.00 Х/ф «Пані Завірюха» ▲ 13.30 «Чарівний ключик» 14.00 «Сільський календар» 14.30 Межа правди 16.00 «Щоденник для батьків» 16.30 «Слідства.Інфо» 17.00 Вікно в Америку 17.20 «Слід» 17.40 «Про кіно» 18.00 «Наші вітання» 19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті 19.30 Міська рада інформує 19.40, 02.00 Хіт-парад 21.00, 03.00 «Гал-кліп» 21.30 Єдина країна 22.10, 04.00 Х/ф «Темна сторона життя» 00.35 Х/ф «Відсутня ланка» ▲ ТТБ 08.00 «Ранок з ТТБ» 10.00 «Подорожні замальовки» 10.30 «Велети духу і слави» 10.35 «Словами малечі про цікаві речі» 10.50 «Пісні нашого краю» 11.00 «У країні Мультляндії» 12.00 «Поклик таланту» 13.30 «Спортивні меридіани» 13.45 «Учнівський щоденник» 14.00 «Театральні зустрічі» 15.40 «Мальовниче Тернопілля» 15.45 «Думки вголос» 16.00 «Миколай крокує до нас» 17.00 «Тернопілля крізь роки» 17.30 «Служба розшуку дітей» 17.40 «Пісні нашого краю» 17.50 Телезамальовка 18.00 «Назбиране» 18.15 «Тернопілля крізь роки» 18.25 «Живе багатство України» 19.00 «Музичний калейдоскоп» 19.30 «Мамина школа» 20.00 «Скарби роду» 20.35 «Пісня в дарунок» 20.45 «Вечірня казка» 21.00 «Відверті діалоги» 21.55 «Духовні скарби України» 22.00 «Загублені у часі» 22.15 «Мамина доля» 23.00 Мовлення у цифровому форматі ICTV 22.50 «Гнiв титанiв». Фентезi. Небезпечно ослабленi бра­ ком людської любовi i вiдданостi, Боги втрачають контроль над ув’яз­ неними Титанами i їх лютим лi­де­ ром, Кроносом, батьком правлячих братiв Зевса, Аїда i Посейдона. Режисер: Дж. Лiбесман. У ролях: С. Уортiнгтон, Т. Кеббелл, Л. Нiсон, Р. Файнс, Е. Рамiрез.

Instagram назвала найпопулярніших зірок

Р

екордсменом за популярністю в Інтернет стала Тейлор Свіфт: за 2015 рік на її аккаунт підписалося понад 39 мільйонів осіб.

Слідом за нею йде Се­ лена Гомес – до її аккаун­ ту приєдналося понад 33 мільйони фанатів. З не­ великим відривом йдуть Кім Кардаш’ян та Аріана Гранде – приблизно по 31 мільйону нових підписників в 2015 році. Чемпіон за лайками фотографій 2015 року – знімок Кен­ далл Дженнер, яка лежить на підлозі в мереживній сукні. Фото побило торішній рекорд її сестри Кім Кардаш’ян. На другому місці – знімок Тейлор Свіфт з величезним буке­ том білих троянд від Каньє Веста. «Бронза» знову дісталася Тейлор, цього разу за фото з бойфрендом Келвіном Харрісом.

Тоня Матвієнко зібралася на конкурс «Євробачення»

Д

онька Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко зіб­ ралася на «Євробачення» від України. На такий крок її на­ дихнула колега Руслана, яка у 2004-му привезла в Україну перемогу з євро­ конкурсу. Про рішення спробу­ вати себе на конкурсі у Європі Тоня написала у Facebook. Про те, що цього року на «Євробаченні» від України бачить саме Тоню, Руслана повідомила виданню «Бульвар Гордона». Незважаючи на те, що Матвієнко зараз чекає дитину, Ли­ жичко наполягає на її кандидатурі. «От нехай з животиком і виходить на сцену. Тим більше проголосують», – зауважила вона.

Співачку Lady Gaga оголосили жінкою року

А

мериканську співачку Lady Gaga офіційно проголосили «Жінкою року» в музичній індустрії.

Чутки про те, що Gaga назвуть найкращою серед жінок, з’явилися ще у ве­ ресні. Але лише зараз ви­ дання «Billboard» оголо­ сило про це. Експерти журналу під­ креслили, що Lady Gaga – домінуюча постать у сучасній популярній культурі, яка впли­ ває на суспільні смаки. «Її шоу-програми, благодійна та просвітницька діяльність, боротьба за рівні права змушують по-но­во­му поглянути на роль медіазірок у сучасному світі», – пояснює журнал. Свою нагороду співачка отримає на церемонії, яка пройде 11-го грудня в Нью-Йорку.


ДОЗВІЛЛЯ

СЕРЕД СОТНІ НАЙВПЛИВОВІШИХ ЖІНОК УКРАЇНИ – ДВІ ТЕРНОПОЛЯНКИ

О

нлайн журнал «Фокус» оприлюднив імена 100 найвпливовіших жінок України. Серед них є і урод­ жен­ки Тернопілля Мар’яна Савка та Мирослава Гонгадзе. За традицією, кращих оціню­ ють експерти-чоловіки, враховую­ чи та­кі критерії: можливість впли­ вати на прийняття державних рі­ шень, вплив на суспільну думку, біз­ нес-вплив, особиста популярність, родинні зв’язки.

Ягода

Архітект. ... у полі Особовий стиль не воїн займенник

Жіноче пальто

Форма випуску ліків

Ріка у Африці

п’ятниця, 11 грудня 2015 року Досьє 102

Цар Іордану

Штат США

Нота

Вид бігу коня

Спорт. шпага

Позитивн. Діелекелектрод трик

Табачник Поема Шевченка

Роговцева

Фруктов. напій

Крісло монарха

Півроку зозулі М. в Грузії

Древній рукопис Тканина

Колекціонер монет

Напівпримат

Др.-грец. Аналіз вчений крові Опір

Залізнична платформа

Прихована Хетська насмішка богиня

Рос. художн.

15

• СМАЧНОГО!

Кекси «Латте» Інгредієнти: 150 г борошна, 150 г масла, 100 г цукру, 2 яйця, 1½ ч. л. розпу­шувача, 3 ст.л. моло­ ка, 1 ст.л. розчинної кави, пакетик ванільного цукру. Для крему: 250 мл вершків, 1½ ст.л. цукру, 2 ст.л. маскарпоне, какао за смаком. Приготування. Борошно змі­ шати з розпушувачем. Масло, цукор і ванільний цукор розтерти. По од­ ному вибивати яйця, збиваючи до одно­рідності. Поступово додаючи борошно, замісити тісто. Влити мо­ локо. Добре збити. Розділити тісто на дві частини. В одну додати каву. У форми для кексів викласти лож­ ку білого тіста, потім ложку каво­

Косметика для очей Приміщ. Тропічна міського лихоманка самовряд.

Перша нота Мезозой, кайнозой

Гадальні карти

Льотчик

Отвір

Крик в лісі

Пальне

Командя до коня Спішна робота

Кровосос

Мар’яна Савка, яка народилась у Копичинцях, – українська поете­ са, дитяча письменниця, літера­ турознавець, публіцист, головний ре­дактор і співзасновник «Видав­ ництва Старого Лева», перекла­ дач, громадська діячка, член Ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, віце-прези­ дент літературної премії «Великий їжак», членкиня Асоціації пись­ менників України та Національної спілки письменників України. Ав­ торка дванадцяти книг, які пере­ кладені польською, англійською, білоруською, російською, литовсь­ кою мовами.

Стадо овець

"Олейна"

...-134

"... товстуни"

Фрукт. напій

... і молот

Місто Шумерів

Спальний Брюс ... Родичка вагон Рос. режисер казок

Жіноче ім'я

Злак

"Листя" сосни

Мухам- Одностор. мед ... провідник

Геом. фігура Голова Порода мусульман собак

Монета Лаосу

Частина Англ. Команда п'єси мореплавець собаці

Казка Коцюбин.

Нота

Обчисл. прилад

Супутник Сатурна

Ріка в Росії

Місто у Гренландії

Частина гри

Кірка на снігу

Сходинки до літака

Годинник на воді

ВІДПОВІДІ НА СКАНВОРД, НАДРУКОВАНИЙ У МИНУЛОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ П

П

А

П О Г

Р

І

Мирослава Гонгадзе (із дому Петришин) народилася у Бережа­ нах. Українська телеведуча, жур­ наліст, юрист, вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе. Піс­ ля загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США. Там жи­ве і працює до цього часу. Не­ щодавно її донька Соломія стала моло­діжним губернатором штату Вірджинія після участі у програмі «Model General Assembly Program», яка передбачає створення моло­ діжного законодавчого органу за зразком Генеральної Асамблеї Вірд­ жинії.

Холод

Р

Е

Е

Р

О

Ф

А

Н

Е

К

Л

О Г

П

К

О

К

А

І Л

Ф

А

Р

А

С

О

М

А

Н

Н

Е

Б

Е

Н

А

Т

О

Н

Я

Р

Л

О

Г

І

О

Р

Е

Т

А

Р

И

К

К

О

А

К

А

А

Р

Х

Е Н

К

Н

О

І

И

С

М

Я Р

Н

Т

І

И Р

Н

А

Л

А

А

Т

А

Р

Л

Н

Т

Т

К

А

Я

Р

С

С

К

І

О

О

Г

А

С

А

О

А

С

Л

Р

Т

Т

Н

А

А

У

О

О

П

С

Н

Р

І

Н

А

О

О

П

Т

Б

Т

О

Н

А

Ф

К

О К

Р

Н

А Л

Я

А

Т Ю

П

Р Е

Т

Р

А

Н

Н

К

У

А

О

Д

А

М

О

Л

М

Н

Б Ц

Н А

А О

Д И

Я

И

Б М

О

Р І К

І

Я

Д

Т

*****

Вчитель запитує учнів: – Яка жінка була першим льотчиком? Голос із задньої парти: – Баба Яга.

*****

Р

П

• ПОСМІХНИСЬ!

П

– Лікарю, ви сказали мені висунути язика. Я вже давно це зробила, а ви на нього на­ віть не глянули. – Розумієте, у тиші мені зручніше знайомитися з істо­ рією вашої хвороби.

*****

Не заганяйте жінку в кут. Вона ніч поплаче, а на завтра кут будете шукати ви.

*****

Сусіди продали дриль і, схо­ же, що на виручені гроші ку­ пили караоке...

вого тіста. Випікати 20-25 хвилин при 1800С. Вершки збити з цукром. Акуратно змішати з маскарпоне. На охолоджені кекси за допомогою кон­ дитерського мішка нанести крем, зверху посипати какао.

Сирні млинці

Інгредієнти: 300 г сиру, 300 мл молока, 250 г борошна, 4 ст.л. цук­ ру, 4 яйця, дрібка солі, 6 ст.л. олії. Приготування. Яйця, цукор, сіль збити, додати борошно, пере­ мішати, влити молоко. Додати пе­ ретертий сир, олію. Залишити тіс­ то на 10-15 хв. Розігріти пательню і смажити млинці як зазвичай. Го­ тові млинці можна смаку­вати зі сметаною, варенням, медом, про­ сто посипані цукровою пудрою.

*****

Чоловік з дружиною див­ ляться, як сусід милується щойно виграною в лотерею машиною. Чоловік каже: – Своїх неприємностей хоч відбавляй, а тут ще сусід ма­ шину виграв!

*****

Ранок. Сніданок. За столом чоловік і жінка. Він: – Зроби мені бутерброд з маслом та ікрою. Вона акуратно намазує все на хліб. Він з’їдає. Він (через пару хвилин): – Зроби ще! Вона: – Не буду. Це була демонст­ раційна версія турботливої жінки. Ліцензійну версію ти зможеш придбати тільки піс­ ля реєстрації шлюбу.

*****

– Вчора прокинулася, а те­ бе немає. Де ти був, любий? – А де ти прокинулася, люба?

*****

Почати життя з нуля легко. Складніше вийти з мінуса.

*****

Косметика – це така річ, яка допомагає жінці не лякати ото­чуючих своєю природною красою.

*****

Чоловік, купаючи сина, кри­ чить з ванної: – Галю, малий їсть піну! Через декілька хвилин: – Галю, вона реально смачна!

*****

Якщо вас послали, а потім ще й заплатили, то це – відряд­ ження.


• НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

16

• Грудень холодний, сніжний та з вітрами – на врожай. • Яким буде перший день грудня, такою бути зимі. • Снігурі прилетіли в грудні – зи­ ма буде суворою. • Яскраві зірки взимку – на мороз. • Миготять зірки в небі – на сніг. • Грім узимку – на сильні вітри і сніг. • Іній на деревах – до морозу, ту­ ман – буде відлига. • Якщо мовчать кімнатні птахи – перед метелицею. • Починають плакати вікна – зни­ зиться тиск і потеплішає. • Взимку сухо й холодно – влітку сухо й жарко. • Якщо до 13 грудня сніг не випа­ де, зима буде тепла, якщо сніг вже лежатиме – сніжна і холодна.

ДО ЗУСТРІЧІ!

Досьє 102 п’ятниця, 11 грудня 2015 року

• ФОТОМИТЬ

• ІНТЕРНЕТПОГОДА

ПОНЕДІЛОК, 14 грудня ніч / день

0 / +2

вітер

ВІВТОРОК, 15 грудня ніч / день

-2 / 0

вітер

ніч / день

-4 / 0

вітер

Майже кожен з нас ще зі шкіль­ них років пам’ятає жахи про російсь­ ку поміщицю Салтичиху – таке пріз­ висько було у Дарини Салтикової (1730 - 1801). У 26 років вона стала вдовою, після чого в її володіння пе­ рейшло близько 600 селянських душ. Наступні кілька років для цих лю­ дей стали справжнім пеклом. Салтичиха стала катувати селян за найменші провини. За наказом господині людей били, морили го­ лодом, виганяли голими на мороз. За сім років поміщиця вбила 139 осіб. В основному це були жінки, переваж­ но дівчата, які збиралися заміж. На мучительку надходило чи­ма­ ло скарг владі, проте справи регу­ лярно вирішувалися на користь від­ повідачки, щедрою на багаті пода­ рунки впливовим людям. Хід спра­ві дали лише за часів Катерини II, яка вирішила зробити процес над Сал­ тичихою показовим. Її засудили до страти, але в результаті ув’яз­нили в монастирі.

Чорна вдова

Американка норвезького поход­ ження Белль Ганнесс, що мала пріз­ виська «Чорна Вдова» або «Пекель­ на Белль», стала найвідомішою жін­ кою-вбивцею в історії США. Вона

ніч / день

-3 / 0

вітер

відправляла на той світ своїх зали­ цяльників, чоловіків і навіть власних дітей. Мотивом злочинів Ганнесс бу­ ли гроші. Всі її рідні були застрахо­ вані, а коли вони помирали від яко­ гось отруєння, то Белль от­ри­мувала виплати від страхової компанії. Померла Чорна Вдова, як вважа­ ється, в 1908 році. Однак смерть її сповнена таємниць. Одного дня вбив­ ця зникла, а через деякий час було виявлено її обезголовлений та об­ вуглений труп. Належність цих ос­ тан­ків до Белль Ганнесс донині за­ лишається недоведеною.

Адреса редакції: 46002, м. Тернопіль, вул. Живова, 11 тел./факс 23-60-64

вика, який не знав про її минуле. Чекісти заарештували її лише в 1978 році в Білорусі. Судовий вердикт – смертна кара.

Кривава Мері

Прізвисько Марія Кривава (або Кривава Мері) після смерті отрима­ ла Марія I Тюдор (1516-1558). Донь­

Дивна доля Антоніни Макаро­ вої, більш відомої як «Тонька-куле­ метниця». У 1941 році, під час Вели­ кої Вітчизняної війни, будучи сані­ таркою, вона потрапила в оточення і опинилася на окупованій території. Побачивши, що росіяни, котрі пере­ йшли на бік фашистів, живуть кра­ ще за інших, вирішила вступити на службу в поліцію, де працювала ка­ том. Для розстрілів попросила у нім­ ців кулемет «Максим». За офіційними даними, Тонькакулеметниця стратила близько пів­ тори тисячі людей. Наприкінці вій­ ни Макарова дістала підроблені до­ кументи, вийшла заміж за фронто­

Реєстраційне свідоцтво КВ 19413-9213Р від 28.09.2012 р. видане Державною реєстраційною службою України, м. Київ Матеріали, підготовленні за оперативними зведеннями УМВС України в області, можуть носити характер версії. За точність викладених фактів відповідає автор. За зміст і достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє по­­зицію авторів. Використання в будь-якій формі опублікованих у газеті матеріалів – за згодою редакції. Посилання на газету при цьому обов’язкове. Газета виходить двічі на місяць українською мовою. Наклад – 5000 прим. Віддруковано видавництвом «А-Прінт», м.Тернопіль, вул. Текстильна. 28, тел. (0352) 52 27 37, (067) 350 17 94, a-print.com.ua

ніч / день

-5 / +1

вітер

Пд/Зх, 1 м/с

СУБОТА, 19 грудня ніч / день

Ірму Грезе називали «Світлово­ лосий демон», «Ангел смерті» або «Чудове чудовисько». Вона була од­ нією з найжорстокіших наглядачок жіночих таборів смерті Равенсб­рюк, Аушвіц і Берген-Бельзен в гітлерів­ ській Німеччині. Жінка особисто ка­ тувала ув’язнених, відбирала людей

-4 / +3

вітер

Пд/Зх, 1 м/с

НЕДІЛЯ, 20 грудня ніч / день

0 / +2

вітер

Пн/Зх, 6 м/с

За даними мережі Інтернет

• АФОРИЗМИ Не можна знати все, достатньо розуміти. Ж. Санд Найбільша помилка – вважати, що ти ніколи не помиляєшся. Карлель Істинне достоїнство подібно до ріки: чим вона глибша, тим менше видає шуму. М. Монтель ка англійського короля Генріха VIII увійшла в історію як правителька, що намагалася повернути країну в лоно Римсько-католицької церкви. На вогнищах спалювали навіть тих протестантів, які перед стратою погоджувалися прийняти католицт­ во. Померла королева від лихоман­ ки, і день її смерті в країні став свя­ том. Пам’ятаючи про жорстокість Кривавої Мері, піддані не постави­ ли їй жодного пам’ятника.

Досьє102

Заснована 28 вересня 2012 року

Пн/Сх, 3 м/с

П’ЯТНИЦЯ, 18 грудня

Чудове чудовисько

Тонька-кулеметниця

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВА ГАЗЕТА

ВИДАВЕЦЬ ПП Ігор Флешар

Пд/Сх, 4 м/с

ЧЕТВЕР, 17 грудня

ила жінки в її слабкості - говорить народна мудрість. Але в реальному житті так буває далеко не завжди. Представниці прекрасної половини людства, з тих чи інших причин, демонстрували якості справжніх тиранів.

Кривава поміщиця

Пд/Сх, 2 м/с

СЕРЕДА, 16 грудня

Криваві леді: топ-5 найжорстокіших жінок в історії

С

Пн/Зх, 4 м/с

для відправки в газові камери. Наглядачку відрізняв особливий стиль – вона завжди носила важкі чорні чоботи, мала при собі пісто­ лет і плетений батіг. У 1945 році Ір­ му взяли в полон англійці. Вона бу­ ла засуджена до смерті через пові­ шення. Перед стратою 22-річна Гре­зе веселилася і співала пісні. Своєму катові вона, зберігаючи спокій до ос­ таннього моменту, сказав лише од­ не слово: «Швидше».

Суди про людину не з того, що інші про неї говорять, а з того, що вона говорить про інших. С. Жданов Добра людина не та, котра вміє робити добро, а та, яка не вміє робити зла. В. Й. Ключевський Безкінечно маленькі люди мають безкінечно велику гордість. Вольтер

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на громадсько-правову газету «Досьє 102»

Єдина громадсько-правова газета Тернопільщини з найоперативнішими кримінальними повідомленнями, цікавою інформа­цією з України і світу, ексклюзивними інтер­ в’ю з відомими людьми, найактуальнішими со­ціаль­­ними темами, програмою телебачення приходитиме у Вашу домівку, якщо станете нашим читачем!

ІНДЕКС 41782

Досьє 102 №21(41)  
Досьє 102 №21(41)  
Advertisement